ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení"

Transkript

1 SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: Schválil: Spisový znak: 2.1 Skartační znak: V 5 Aktualizace: I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v souladu s rozhodnutím zřizovatele zpravidla v průběhu dubna daného roku. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Přednostně jsou přijímány děti v posledním ročníku před zahájením povinné školní docházky (5-7 leté). Dítě do mateřské školy přijímá ředitelka mateřské školy na základě písemné žádosti zákonných zástupců. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonní zástupci u zápisu. Vyplněnou a lékařem potvrzenou žádost odevzdají zákonní zástupci ředitelce školy ve stanoveném termínu. Ředitelka školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka ve správním řízení a do 30 dnů po zápisu zveřejňuje výsledky. Pokud je dítě do mateřské školy přijato, stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dny docházky a délku pobytu dítěte v těchto dnech v mateřské škole. Pro všechny nové děti je stanoven zkušební pobyt na dobu tří měsíců. Při umístění dítěte do třídy jsou zohledněny jak individuální potřeby a věk dítěte, ale také kapacitní možnosti mateřské školy. II. Evidence dítěte Při nástupu dítěte do mateřské školy obdrží zákonní zástupci Evidenční list dítěte a po jeho vyplnění jej odevzdají třídní učitelce. V Evidenčním listu jsou tyto základní údaje o dítěti: - jméno a příjmení dítěte - rodné číslo - státní občanství a místo trvalého pobytu - jméno a příjmení zákonného zástupce a další osoby, pověřené vyzvedáváním dítěte - místo trvalého pobytu - adresa pro doručování písemností - telefonické spojení Zákonní zástupci jsou povinni nahlásit mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon, změnu zdravotní pojišťovny) a na začátku školního roku stvrdit svým podpisem aktualizaci údajů. Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. III. Provoz mateřské školy: 6:00 16:00 hodin (do 16:30 MŠ Tarnavova). Děti do MŠ přicházejí od 6:00 do 8:00 hod - po předchozí domluvě s pedagogem je možný i pozdější příchod. Do 7:00 hod (popř. 7:30 hod) probíhá scházení v jedné třídě. Na této třídě se všechny děti od 15:30 hod do 16:00 hod (v MŠ Tarnavova do 16:30 hod) také rozcházejí. Vyzvedávání dětí po obědě probíhá v době od 12:00 do 13:00 hodin odpolední svačinu dostávají děti sebou. Pokud dítě zůstane v MŠ po ukončení provozní doby MŠ nebo dítě přijde vyzvednout podnapilá osoba, se kterou nebude možná spolupráce (např. nebude schopen zajistit příchod jiné pověřené osoby), učitelka kontaktuje Policii ČR, která situaci vyhodnotí a v případě potřebnosti kontaktuje pohotovostní službu Magistrátu města Ostravy. Tato služba zajistí umístění

2 dítěte na krizová lůžka kojeneckého ústavu. O pozdním vyzvedávání dětí (po provozní době mateřské školy) vede MŠ záznam. V případě opakovaného pozdního vyzvedávání dítěte z MŠ je tato skutečnost oznamována oddělení péče o dítě a zřizovateli. Zákonným zástupcům může být stanovena úhrada nákladů za péči o dítě po skončení provozní doby MŠ. V případě, že nedojde k nápravě, je tato skutečnost považována za porušení školního řádu a dle platných předpisů může dojít i k ukončení docházky dítěte do mateřské školy. Odhlašování a přihlašování dětí ke stravování: Odhlašování a přihlašování dítěte musí být provedeno nejpozději den dopředu, a to do 8:00 hod písemně v sešitě omluv v šatnách dětí nebo do 13:00 hod telefonicky. V pondělí může být odhlášeno nebo přihlášeno dítě do 8:00 hod. Při onemocnění dítěte je možné vyzvednout první den nemoci dítěte oběd, na který by mělo dítě tento den nárok, a to v době od 11:20 do 11:30 hod. Na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit!!! Další dny nemoci nemá dítě na státem dotovanou stravu nárok! Pokud není dítě odhlášeno (omluveno), může mateřská škola (od druhého dne nepřítomnosti dítěte v MŠ) požadovat po zákonném zástupci úhradu veškerých nákladů na stravování tj. cenu potravin + režijní a mzdové náklady, které jinak hradí stát. Zákonní zástupci jsou povinni předávat dítě do MŠ učitelce osobně ve třídě vždy zdravé, čisté a upravené a zajistit podepsání všech věcí dítěte. Učitelky mají právo v zájmu ostatních dětí nepřijmout dítě se známkami nemoci nebo parazitů! Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, jsou zákonní zástupci povinni tuto skutečnost neprodleně nahlásit v mateřské škole. Zamlčování zdravotního stavu dítěte bude považováno za narušování řádu školy. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha nebo úrazu) jsou zákonní zástupci telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. Děti jsou v mateřské škole pojištěny proti krádežím a úrazům. Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od zákonných zástupců nebo jimi pověřených osob až do doby, kdy je opět zákonným zástupcům nebo jimi pověřeným osobám předají. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření, vystaveného zákonným zástupcem dítěte. Předat dítěte pověřené osobě po ústní nebo telefonické žádosti zákonných zástupců není možné! Veškeré informace o připravovaných akcích v MŠ, slučování dětí do jiných tříd atd., jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí. Doporučujeme zákonným zástupcům pravidelně sledovat nástěnky. IV. Omezení nebo přerušení provozu školy Omezení nebo přerušení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu nebo jiných prázdninách, stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a výsledek dohody oznámí zákonným zástupcům dítěte nejméně dva měsíce předem. Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 1. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. V. Zacházení s majetkem školy Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy včetně školní zahrady. V případě úmyslného poškozování majetku školy bude tato záležitost projednána se zákonným zástupcem dítěte a požadována oprava nebo náhrada škody v co nejkratším termínu. VI. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblérství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování. Jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi

3 pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí. VII. Platba úplaty za předškolní vzdělávání (tzv. školné) Podle školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění vyhl. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, je stanoveno, že: Ředitelka mateřské školy stanoví výši měsíční úplaty za předškolní vzdělávání (školné) na období školního roku a zveřejní ji na přístupném místě ve škole nejpozději 30. června předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitelka mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte. Výše úplaty za předškolní vzdělávání (tzv. školného) Úplata za předškolní vzdělávání se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši. Úplata za předškolní vzdělávání se netýká školního stravování. Úplatu za předškolní vzdělávání hradí zákonný zástupce dítěte, jehož vzdělávání probíhá v prvním nebo druhém ročníku. Vzdělávání v posledním (třetím) ročníku mateřské školy se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců. Jestliže se dítě vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy déle než 12 měsíců, pak se vzdělávání poskytuje za úplatu v plné výši pro celodenní provoz. Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené platnou vyhláškou, v odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty je ředitelka mateřské školy povinna zveřejnit na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu. Úplata za předškolní vzdělávání se platí souběžně s úplatou za školní stravování (stravné) bezhotovostním stykem, a to zálohově. Ve výjimečných případech je možno zaplatit hotové do pokladny mateřské školy. Pokud zákonní zástupci neuhradí platby stravného a školného na daný měsíc, nebude jejich dítě převzato k předškolnímu vzdělávání. Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole je platba, je nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení této platby v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, 35, odst. 1 d). Zákonní zástupci mohou požádat o prominutí nebo snížení úplaty za předškolní vzdělávání. O prominutí nebo snížení úplaty rozhoduje ředitelka mateřské školy ve správním řízení Prominutí (osvobození) od úplaty za předškolní vzdělávání (školného) Úplata za předškolní vzdělávání bude prominuta na základě písemné žádosti doložené potvrzením z Úřadu práce s názvem Potvrzení pro účely osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole : a) zákonnému zástupci dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi ( 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi), b) b) zákonnému zástupci nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči ( 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, c) c) rodiči, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě ( 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) nebo d) d) fyzické osobě, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče ( 36 až 43 zákona 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a tato žádost společně s výše uvedeným potvrzením bude doručena ředitelce školy. O prominutí úplaty za vzdělávání žádá žadatel na příslušném formuláři, který je možno vyzvednout u ředitelky školy nebo její zástupkyně. Potvrzení z Úřadu práce je žadatel povinen dokládat každý kalendářní měsíc, a to nejpozději do patnáctého dne příslušného měsíce. Nepředložení potvrzení bude mít za následek zrušení platnosti rozhodnutí o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání od prvního dne příslušného měsíce. Snížení úplaty Pokud je dítě nepřítomno v mateřské škole ze zdravotních důvodů celý kalendářní měsíc, může žadatel požádat o snížení úplaty na polovinu stanovené základní částky. O snížení úplaty žádá žadatel na příslušném formuláři do konce měsíce, ve kterém snížení požaduje. Formulář je možno vyzvednout u ředitelky školy nebo její zástupkyně. Žádost je nutno doložit lékařským potvrzením.

4 Na základě žádosti může ředitelka školy rozhodnout o snížení úplaty i z jiných závažných důvodů. VIII. Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte Rozvoj osobnosti dítěte probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení a v souladu s bezpečnostními předpisy. Dítě má právo: - na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností - na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi - na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví - užívat vlastní kulturu, jazyk i náboženství - na zvláštní péči a výchovu v případě postižení - uspokojovat individuálně své potřeby, užívat spontánně celé prostředí třídy a účastnit se aktivit nabízených učitelkou nebo ostatními dětmi - podílet se na tvorbě pravidel soužití a dodržovat je - podílet se na plánování programu a rozhodování ve společných záležitostech - vyjádřit svůj názor, nesouhlas Práva a povinnosti pedagogů a zaměstnanců školy: - pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte - má právo na zdvořilé chování ze strany zákonných zástupců a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci - rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění vzdělávacích cílů školy - je povinen odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem. - vykonávat dohled nad dítětem od doby, kdy je převezme od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je předá opět zákonnému zástupci nebo jim písemně pověřené osobě - při pobytu mimo území MŠ jeden pedagog zodpovídá za 20 dětí z běžné třídy, průběžně vede děti k ohleduplnosti a dodržování bezpečnému chování zápisy v třídní knize a poučení dětí první den školního roku - průběžně upozorňuje děti na správné zacházení s hračkami, pomůckami a vybavením MŠ - všichni zaměstnanci musí dodržovat bezpečnostní pokyny při práci s dětmi, zakazuje se kouření, nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek a zbraní v celém areálu MŠ - v MŠ není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj dětí nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí - v MŠ není povolena činnost ani propagace politických stran a hnutí Pravomoci ředitelky školy: Ředitelka mateřské školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte jestliže: - se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny - zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ - zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo stravování ve stanoveném termínu a nedohodne si s ředitelkou školy jiný termín - ukončení doporučí v průběhu zkušební doby lékař nebo školské poradenské zařízení Zákonní zástupci mají právo a jsou povinni: - na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života - být seznámen s dokumentací MŠ, vyjadřovat svůj názor k těmto materiálům, přispívat nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy - zapojovat se do aktivit MŠ - po dohodě s učitelkou být přítomni vzdělávacím činnostem ve třídě - spolupracovat a konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou - zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy, včas je omlouvat a přihlašovat, informovat učitelku o zdravotních obtížích dítěte - znát a respektovat pravidla soužití - včas uhradit platby - písemně oznamovat ředitelce školy veškeré změny údajů ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy změna nastala nebo se o ní dozví bydliště, telefonní číslo, zdravotní stav atd. - na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte - osobně předávat dítě učitelce ve třídě - sledovat oznámení v šatnách a na chodbách školy a řídit se jimi - dohlédnout na to, aby děti nedonášely do MŠ cenné a nebezpečné předměty - berou na vědomí možnost jejich ztráty nebo poškození bez nároku náhrady Zákonní zástupci nemohou po učitelkách požadovat podávání léků dítěti v souvislosti s jeho doléčením.

5 IX. Závěrečné ustanovení Účinnost a platnost školního řádu Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1. září Současně pozbývá platnosti řád školy vydaný Změny a dodatky školního řádu Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informování zákonní zástupci dětí. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto školního řádu a to nejpozději do 15 dnů od nabytí jeho platnosti. Nově přijímané zaměstnance seznámí se školním řádem zaměstnavatel při jejich nástupu do práce. O vydání a obsahu školního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí.

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje: MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO PLZEŇSKÁ 3129,PLZEŇSKÁ 3129 27201 KLADNO KROČEHLAVY TEL.312660866 E-MAIL :MSKLADNOPLZENSKA @VOLNY.CZ WWW.MSKLADNOPLZENSKA.ESTRANKY.CZ Školní řád upravuje: ŠKOLNÍ ŘÁD a) podrobnosti

Více

Školní řád Mateřské školy Sokolnice

Školní řád Mateřské školy Sokolnice 1) Ředitelka Mateřské školy Sokolnice vydala Školní řád Mateřské školy Sokolnice Mateřská škola Sokolnice, příspěvková organizace okres Brno- venkov Zahradní 494 Sokolnice 664 52 Číslo jednací: 105/15

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 3 / 2012 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 8. 2012 Mgr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Včelín 653 768 21 Kvasice Směrnice č. 3/2012 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Miluše Koláčková Účinnost : od 1.1.2012 Závaznost

Více

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace Školní řád - Mateřská škola Tážaly Školní řád je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.( školský zákon) a prováděcí vyhláškou

Více

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6,

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Omská, Praha10, Omská 1354/6 Účinnost : od 1.9.2009 Závaznost : Informace podána: Školní řád je závazný pro všechny

Více

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Školní řád Vydal: Ředitelka mateřské školy KOLOVRÁTEK: Veronika Kamarytová Majitel: Jan Jonák IČO 15360636, DIČ CZ5510310069 Účinnost: od 1.9. 2015 Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Brno, Chodská 15 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Datum vzniku organizace: 01.07.1996 Právní forma organizace: příspěvková organizace Úplný název zřizovatele: Statutární město Brno Se sídlem Dominikánské

Více

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Vydal : Ředitelka mateřské školy Hana Kocábová Účinnost : Od 1.9.2012 Závaznost : Školní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Dlouhá 540, příspěvková organizace IČO: 72745266 Odloučené pracoviště: MŠ Školní 518 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitelka mateřské školy v souladu s 30 Zákona č. 561/2004

Více

Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace UŠ J.R.MÍ ŠI ORLOVÁ-PORU BA Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace ČÁST PRVNÍ Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 Koperníkova 2592, Teplice www.zskopernikova.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 012/2012/SM Vypracovala: Schválila: Spisový

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Fišerova 1340, Mor. Budějovice

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Fišerova 1340, Mor. Budějovice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Fišerova 1340, Mor. Budějovice Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA s.r.o

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA s.r.o ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA s.r.o I. Základní ustanovení Řád Mateřské školy Kometka ( dále jen MŠ ) upravuje organizaci, provoz, práva a povinnosti všech zainteresovaných (dětí,rodičů, zaměstnanců)

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

Školní řád ČÁST PRVNÍ

Školní řád ČÁST PRVNÍ Základní umělecká škola Morava Školní řád Školní řád Základní umělecké školy Morava, spol. s r.o., Kotěrova 4395, 760 01 Zlín vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

Školní řád. Základní škola Spektrum, s.r.o.

Školní řád. Základní škola Spektrum, s.r.o. Školní řád Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích,

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola obec Velatice okres Brno venkov ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 52 /2013 MŠ VEL A.1. A10 Vypracoval: Mgr. Lenka Marková ředitelka školy Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy Č.j.: Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Spisový znak 1.4. Skartační znak A 10 Vypracoval Schválil SSOS/625/2014 Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE se sídlem Na Návsi 60, Kunice 251 63

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE se sídlem Na Návsi 60, Kunice 251 63 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE se sídlem Na Návsi 60, Kunice 251 63 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 1/14 Vypracoval: Pedagogičtí pracovníci Schválil: Mgr. Blanka Chramostová Pedagogická rada projednala dne: 27.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník Č.j.: 1 /2009 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2009 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 317. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vypracoval: Mgr. Alena Botková, Pedagogická rada projednala dne 23. 8. 2013 Směrnice nabývá

Více