Standardy a doporučení pro práci s mužskými pachateli. pro sdružení institucí spolupracujících v boji proti domácímu násilí. ( Práce s pachateli DN )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Standardy a doporučení pro práci s mužskými pachateli. pro sdružení institucí spolupracujících v boji proti domácímu násilí. ( Práce s pachateli DN )"

Transkript

1 Standardy a doporučení pro práci s mužskými pachateli pro sdružení institucí spolupracujících v boji proti domácímu násilí ( Práce s pachateli DN ) Autor: Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit HG (BAG TäHG pracovní skupina SRN pro práci s pachateli DN) Obsah 1 Úvod 1.1 Definice domácího násilí 1.2 Přehled práce s pachateli DN 1.3 Pokyny pro práci s pachateli DN 2 Networking a spolupráce 2.1 Spolupráce s policií 2.2 Spolupráce s justicí 2.3 Kontakt se současnými nebo bývalými partnerkami 2.4 Spolupráce s centry pro ženy v nouzi 2.5 Spolupráce s orgány péče o děti 2.6 Spolupráce s dalšími pomáhajícími organizacemi 3 Standardy pro vykonávání práce s pachateli DN 3.1 Cílová skupina 3.2 Cíle a zaměření 3.3 Uspořádání a rozsah 3.4 Smluvní dohody 3.5 Podmínky přijetí 3.6 Způsob vybírání účastníků 3.7 Postup při recidivě během trvání programu 3.8 Zásady pro vyloučení z programu 3.9 Základní náplň programu pro pachatele 4 Ochrana osobních údajů 5 Kvalifikace pracovníků 6 Základní požadavky na organizaci 7 Dokumentace 8 Hodnocení 9 Literatura

2 1 Úvod 1.1 Definice domácího násilí V tomto textu bude pojem domácí násilí chápán jako násilí mužů na současných nebo bývalých partnerkách. Jsme si dobře vědomi, že tato definice pokrývá jen malou část násilí páchaného ve společnosti. V případě potřeby musí být vypracovány koncepty a standardy pro další cílové skupiny (násilí ve vztazích osob stejného pohlaví, násilí na dětech, násilí dětí na rodičích, násilí žen na současných nebo bývalých partnerech). Pojem násilí bude užíván ve smyslu jakéhokoli záměrného narušení psychické a fyzické integrity jiné osoby. Domácí násilí obsahuje vzorec kontrolujícího chování, které narušuje psychickou a fyzickou integritu jiné osoby, což může mít závažný a dlouhodobý negativní vliv na osobní pohodu, sebevědomí, samostatnost a fyzické a psychické zdraví poškozené osoby. Domácí násilí zahrnuje fyzické, psychické, sexuální, citové a ekonomické násilí, dále izolaci, stalking, obtěžování a zastrašování. 1.2 Přehled práce s pachateli DN Domácí násilí není soukromá věc je to porušení lidského práva na fyzickou a psychickou nedotknutelnost. Domácí násilí je ve společnosti rozšířeno, pachatelé jsou většinou muži a násilí je většinou namířeno proti ženám. Domácí násilí zpravidla postihuje děti. Práce s pachateli DN spočívá v poradenství pro mužské viníky a navázání kontaktu s dalšími zúčastněnými subjekty. V praktické rovině práce s pachateli DN probíhá ve skupinových sezeních. Hlavním cílem práce s pachateli DN je trvalé ukončení jejich násilného chování. Práce s pachateli DN rozumí násilí takto: - Násilné chování je naučené. Proto společensky přijatelné chování se lze též naučit. - Pachatelé jsou 100% odpovědní za své násilné chování. - Násilné chování je účelné a záměrné. - Násilné chování tvoří základ rozhodnutí. - Násilné chování je vždy začleněno do historických a sociálních podmínek a je užíváno především k upevnění a udržení moci. - Násilné chování není nevyhnutelné, ale lze změnit. - Násilné chování usiluje o zajištění kontroly a (opětovné) ustavení moci. - Domácí násilí není omezeno na žádnou specifickou společenskou třídu. Pokud jsou dodržovány minimální standardy popsané v tomto textu, práce s pachateli DN představuje část řetězce intervence proti domácímu násilí a může důležitým způsobem přispět k ochraně obětí. Práce s pachateli DN musí probíhat ve spolupráci s místními organizacemi (např. intervenční projekty, intervenční centra, sítě lokálních organizací pro pomoc obětem). Přímá pomoc a podpora obětem domácího násilí může být zaručena jen vzájemnou spoluprácí mezi intervenčními a koordinačními centry, centry pomoci ženám v nouzi, skupinami pro práci s pachateli, policií, orgány činnými v trestním řízení, kurátory, organizacemi pomáhajícími odsouzeným v resocializaci, dalšími informačními centry, zdravotními zařízeními a soudy. Pachatel se může zodpovídat ze svého jednání. 2

3 V případě nutnosti toho může být dosaženo za pomoci vnějšího tlaku, institucionálních a /nebo právních opatření a příkazů. Kromě spolupráce organizací jak na místní tak celostátní úrovni podle standardů popsaných v tomto textu zlepší ochranu obětí také záruky kvality a transparentnost práce s pachateli DN. Pouhé potrestání pokutami a vězením pachatele nepřiměje kriticky zhodnotit a ukončit násilné chování. Tresty jsou však také důležité, bez nich by násilné chování mohlo být bagatelizováno, a proto by stoupala jeho intenzita. Standard pro práci s pachateli DN představuje práce ve skupině. Za zvláštních okolností může být práce ve skupině nahrazena individuálními sezeními. Individuální sezení a manželské poradenství mohou být za zvláštních okolností také doplňkem skupinových sezení. Financování práce s pachateli DN nesmí být na úkor center pomoci ženám v nouzi. Pro bezpečí obětí a jejich dětí je nezbytné předávání informací mezi jednotlivými organizacemi a oběťmi (viz bod 2). 1.3 Pokyny pro práci s pachateli DN Práce s pachateli DN nabízí násilným mužům podporu při změně jejich chování. Ochrana obětí je nezbytnou součástí práce s pachateli DN, proto jakákoli akce musí zvýšit bezpečnost partnerek a jejich dětí, což musí být prokazatelné. Základním principem práce je pozitivní přístup k člověku. Zavrženíhodné je násilné chování, nikoliv sám člověk. Kromě respektování lidských práv pachatele jsou dodržovány následující principy: Je třeba rozlišit konfliktní a násilné jednání. Domácí násilí je nepřijatelné a musí být postihováno. Pachatelé se musí zodpovídat ze svého jednání. V rámci práce s pachateli DN může dojít ke změně, pokud pachatelé intenzivně zvažují vlastní chování. Proti domácímu násilí lze účinně postupovat jen pokud politika, justice, policie sociální a zdravotní zařízení, společnost a každý jednotlivec pracují společně. Práce s pachateli DN by měla podnítit pozitivní sociální vztah na základě akceptace a rovnosti. Práce s pachateli DN musí koncepčně vnímat rozdíly ve vzdělání, kulturním a sociálním původu a místních podmínkách. Následující standardy je třeba dodržet i ve speciálních případech, například u mužů migrantů. 2 Networking a spolupráce Práce s pachateli DN by neměla být izolovaná, měla by probíhat v rámci existující nebo vznikající intervenční struktury proti domácímu násilí. Výzkumy z USA ukazují, že účinnost práce s pachateli DN závisí na tom, jak dobře vzájemně spolupracují organizace pracující s pachateli, policie, soudy, sociální úřady, centra pomoci ženám v nouzi a další obecní a místní organizace (Gondolf 2002). Networking by neměl probíhat jen na úrovni jednotlivých případů, ale i na vyšší institucionální úrovni. Všechny spolupracující organizace by měly být informovány o konceptu, obsahu a podmínkách práce s pachateli DN. Organizace pracující s pachateli by se měly aktivně snažit o konsenzus ve vzájemných dohodách, v procedurách podávání zpráv a reakčních procedurách, v kontrolních a 3

4 vyhodnocovacích procedurách. To se týká zvláště kontaktů mezi organizacemi pracujícími s pachateli a centry pomoci ženám v nouzi, orgány péče o děti, soudnictvím a policií. 2.1 Spolupráce s policií Policie je často první státní institucí zasahující při domácím násilí. Místní organizace starající se o programy práce s pachateli by měla informovat místní oddělení policie tak, aby policisté uměli doporučit pachatelům příslušný program. Doporučujeme zvláštní zřetel na spolupráci s policií, aby se viník dostal do programu co nejrychleji po činu. 2.2 Spolupráce s justicí Žalobci a soudci trestních a rodinných soudů musí být dobře informováni o práci s pachateli DN, protože rozhodují o trestech a o zařazení do programu pro pachatele. Přijetí do programu pro pachatele na základě doporučení soudu nebo rozsudku se osvědčilo jak u nás, tak v zahraničí (Gondolf 2002; Debbonaire 2004, WIBIG 2004 C, Barz/Helfferich 2006). Práce s pachateli DN je významným rozšířením stávajících možností trestu. Existující možnosti zařazování pachatelů DN do specializovaných programů by měly být využívány. Pokud je pachatel do programu poslán soudem, je organizace, která program pro pachatele organizuje, povinna úřady informovat o začátku, přerušení, vyloučení a dokončení programu. Viník tedy musí souhlasit se sdílením důvěrných informací několika institucemi. Pokud je to možné, organizace pořádající programy pro pachatele by měly spolupracovat i s kurátory a organizacemi pomáhajícími odsouzeným v resocializaci, protože i oni mohou účast ve skupině doporučit. Tyto instituce také dohlížejí na vykonávání uložených trestů. Organizace pořádající programy pro pachatele neprovádějí hodnocení pachatelů ani jejich sociální prognózy. 2.3 Kontakt se současnými nebo bývalými partnerkami Organizace pořádající programy pro pachatele by měly kontaktovat jejich partnerky, protože násilníci by mohli svoji účast v programu práce s pachateli DN využít pro pokračování v jejich manipulaci (tj. podávání nepravdivých informací o náplni a ujednáních programu pro pachatele DN). Ženy by měly být informovány o: náplni, cílech a omezeních práce s pachateli DN pokračujícím ohrožení potřebách a možnostech opatření zajišťujících jejich bezpečí speciálních organizacích a poradenských službách pro ženy a jejich děti možnosti kontaktovat kdykoli organizaci, která program pro pachatele pořádá začátku, přerušení, vyloučení a dokončení podmínek dohodnutých s jejich partnery. Při jakýchkoli známkách náhlého ohrožení je partnerka neprodleně informována. Kontakt s partnerem umožňuje také reflexi násilností a jejich fyzických i psychických dopadů na ženy a jejich děti. Organizace organizující program pro pachatele tak získává větší přehled o celkovém rozsahu násilí. Organizace pořádající program by měla partnerky ještě jednou kontaktovat nejpozději před dokončením programu. 4

5 2.4 Spolupráce s centry pro ženy v nouzi Pro zvýšení ochrany obětí doporučujeme stanovení společného postupu proti domácímu násilí a další prohlubování kontaktů s příslušnými centry pro ženy v nouzi. 2.5 Spolupráce s orgány péče o děti Děti jsou obvykle domácím násilím postiženy. Zaměstnanci odborů péče o dítě by měli být informováni o náplni práce s pachateli DN. Odbory péče o děti také mohou samy vyzvat pachatele k účasti v programu. Pravidelná výměna informací mezi organizacemi je velmi důležitá pro stanovení míry ohrožení dotčeného dítěte, případně dětí viz ochranná nařízení podle 1666 BGB (německý občanský zákoník) a 8a SGB VIII (německý zákoník sociálního zabezpečení). Pokud je účast v programu součástí výchovného plánu, organizace pořádající program pro pachatele by se měla účastnit příslušného jednání, kde je výchovný plán ustaven. Prověření způsobu kontaktu a znovunavázání kontaktu pachatele s dětmi by se mělo dít v souladu s těmito standardy. Pouhá účast v programu za účelem získání kontaktu není podle těchto standardů dostatečným důvodem. Rozsah a koncepční realizace programu pro otce přesahuje standardy v tomto textu a je třeba zvážit přidání dalších částí programu. Kromě jiného je třeba se zaměřit na újmy způsobené domácím násilím na dětech. Muže je třeba tázat důkladněji a s důrazem na jejich otcovskou roli. V rámci ochrany dětí to také znamená těsnější spolupráci s odbory péče o děti. Pachatel tedy musí svolit se sdílením svých osobních údajů, aby umožnil spolupráci mezi jednotlivými organizacemi. Ochrana dětí je klíčovým aspektem práce s pachateli DN v praxi. 2.6 Spolupráce s dalšími pomáhajícími organizacemi Udržování kontaktů se všemi organizacemi, které se zabývají domácím násilím, je obecně žádoucí. Patří mezi ně: manželské a rodinné poradny poradny léčení závislostí psychoterapeuti zdravotní střediska smírčí a mediační organizace pro pachatele a oběti 3 Standardy pro vykonávání práce s pachateli DN Kromě výše popsané spolupráce se práce s pachateli DN zaměřuje na podporu soustředěné reflexe násilí a nabídky poradenství směřující ke změně chování násilníků (program pro pachatele). 3.1 Cílová skupina Cílovou skupinou jsou dospělí muži, kteří se dopustili násilí na svých současných nebo bývalých partnerkách (viz definice v bodě 1.1). Poradenství je poskytováno jak těm, kteří se přihlásili dobrovolně, tak těm, kterým to nařídily různé instituce, např. soudy a orgány péče o děti. Práce s pachateli DN není náhradou stávajících programů pro léčbu sexuálních delikventů. 5

6 3.2 Cíle a zaměření Práce s pachateli DN zahrnuje zkoumání psychického, fyzického a sexuálního násilí, sociálního, citového a ekonomického násilí, izolování, stalkingu, obtěžování a zastrašování, násilně nárokujících postojů a principů. Práce s pachateli DN sleduje tyto klíčové cíle: Žádné další násilí: spirála násilí musí být rychle a trvale přerušena. Násilníci si musí uvědomit riziko recidivy a musí být schopni přijmout preventivní opatření. K dosažení tohoto cíle slouží následující: Přijetí odpovědnosti: pachatelé by měli přijmout odpovědnost za páchané násilí: zapírání, ospravedlňování, výmluvy, nařčení a svalování viny jsou důsledně odhalovány, odmítnuty a konfrontovány. Vnímání sebe sama a sebeovládání: pachatel by se měl naučit znát a akceptovat vlastní i cizí meze. Empatie: pachatel by se měl naučit vcítit se do situace své partnerky a svých dětí. Jiné možnosti řešení konfliktů: muži by se měli naučit řešit konflikty bez násilí. Měli by si osvojit vlastní strategie a varianty řešení, které budou moci použít při řešení potenciálně konfliktních situací v budoucnosti, aniž překročí své meze nebo meze někoho jiného. Schopnost si najít a udržet vztah: muži by měli vylepšit svou vnímavost a komunikační schopnosti v rámci vztahu. To jim pomůže trvale zlepšit kvalitu života a společenských vztahů. 3.3 Uspořádání a rozsah Práce s pachateli DN by se měla odehrávat hlavně v rámci skupinových sezení. Interakce a dynamika ve skupině podporují socializaci. Ve skupině jsou ideální podmínky pro poučení se od ostatních účastníků se stejnou zkušeností. Muži jsou konfrontováni se svými proviněními a je zpochybněno jejich zapírání a ospravedlňování. Mohou porovnat své chování s chováním ostatních účastníků a tak kriticky zhodnotit vlastní násilnosti. Skupina by měla být vedena alespoň dvěma kvalifikovanými pracovníky. Pro dosažení trvalé změny chování je v programu pro pachatele důležitá délka a procesně orientovaný přístup. Minimální délka programu pro pachatele je tedy šest měsíců plus přijímací procedura a sledování po skončení programu. Setkání by se měla konat jednou týdně. Jiná četnost je možná ve výjimečných případech, pokud jsou jinak dodrženy standardy. Ve skupině by mělo být 5 10 účastníků. Během programu by měly být dostupné i jiné poradenské služby, např. krizová intervence. Poradenství by mělo být nabídnuto partnerce nebo celému páru (pokud možno ve spolupráci s ženským krizovým centrem, viz bod 2.4). Po dokončení programu by muži měli mít možnost organizaci znovu kontaktovat a každý účastník by měl po dokončení absolvovat alespoň jednu kontrolní schůzku. Ve výjimečných případech, pokud není práce v skupině možná, mohou skupinu nahradit strukturovaná individuální sezení. Ta by měla probíhat podle navržených standardů. 6

7 3.4 Smluvní dohody Základem účasti v programu pro pachatele je psaná dohoda mezi organizací pořádající program a účastníkem. Dohoda musí obsahovat: náplň programu pro pachatele závaznou a pravidelnou účast dodržování pravidel a dohod důvody pro přerušení a vyloučení pravidla týkající se dalšího násilí v průběhu trvání skupinových sezeních umožnění sdílení důvěrných informací s: - partnerkou - institucí vydávající soudní příkaz - příslušnému krizovému centru pro ženy - intervenčnímu centru souhlas s kontaktováním partnerky závazek k finančnímu příspěvku 3.5 Podmínky přijetí K programu pro pachatele mohou být přijati jen muži splňující následující podmínky: (1) dostatečná znalost jazyka, ve kterém je kurz veden (2) dostatečné kognitivní schopnosti (3) přiznání provinění (4) vůle spolupracovat (5) schopnost pracovat ve skupině Pokud pachatel nesplní jedno nebo více těchto kritérií, nebude do programu přijat. Za porušení kritérií lze považovat například závislost na alkoholu nebo drogách, užívání návykových látek nebo mentální poruchu. 3.6 Způsob vybírání účastníků Před přijetím do programu pro pachatele jsou účastníkům objasněny obecné podmínky, jsou ujasněny motivace účastníka, proběhne alespoň jeden přímý rozhovor s pachatelem. Během procesu výběru by měly být ujasněny následující podmínky a náplň: ujasnění kontextu přijetí ujasnění obvinění a okolností provinění přečtení dokumentů spojených s násilností (tj. soudního spisu) anamnéza (s přihlédnutím k rozvoji násilí) ujasnění podmínek přijetí a vyloučení podpis psané dohody s povinnostmi účastníka Konečné rozhodnutí, kdo bude do programu přijat, náleží pracovníkům organizace, která program pro pachatele pořádá. 7

8 3.7 Postup při recidivě během trvání programu Účastníci se písemně zaváží, že se dobrovolně přiznají k nově spáchaným násilnostem. Tyto násilnosti budou probrány ve skupině. Těmto pachatelům bude doporučeno prodloužení programu. Organizace, které program pořádají, vypracují s daným účastníkem individuální opatření pro zamezení dalšího násilného chování a kontrolují jejich dodržování. V těchto případech je třeba opět kontaktovat partnerku. Účastník je z programu vyloučen, pokud poruší dohodu nebo nepřijme zodpovědnost za své činy (pro postup viz bod 3.8). V takových případech je prioritou bezpečnost partnerky a dětí. 3.8 Zásady pro vyloučení z programu Účastník je z programu vyloučen, pokud dojde k alespoň jednomu z následujících bodů: Chybí přijetí odpovědnosti: přetrvává zapírání, trvání na nevině a svalování viny na jiné. Další násilí: účastník se odmítá postavit kriticky k dalšímu násilí spáchanému na partnerce nebo dětech a nechce přijmout opatření, která zabrání recidivě. Nedostatečná spolupráce: opakovaný nedostatek spolupráce, skupinová sezení jsou aktivně nebo pasivně bojkotována. Porušení pravidel: účastník opakovaně porušuje pravidla a dohody. Nedostatečná docházka: účastník nedodržuje pravidlo pravidelné povinné docházky. Neschopnost pracovat ve skupině: nedostatek vůle nebo schopnosti zvládat program. Pokud je účastník vyloučen, musí být okamžitě informována partnerka a spolupracující organizace. 3.9 Základní náplň programu pro pachatele Pro dosažení cílů programu jsou využívány rozmanité terapeutické přístupy, koncepty a metody. Následující základní náplň musí program vždy obsahovat i přes tyto rozdíly: Průzkum vnímání násilí a násilností: Násilníci by měli být upozorněni na různé formy a znaky násilí. Měli by být schopni popsat své násilné chování v partnerském vztahu. Cílem je, aby jasně porozuměli násilí a přizpůsobili tomu své chování v konfliktních situacích. Rekonstrukce provinění (popis násilí): Ústřední a nezbytnou částí programu pro pachatele je podrobný popis situací řešených násilně a konfrontace tohoto násilného chování. Cílem je, aby si pachatelé uvědomili vlastní odpovědnost a základní pohnutky svého chování. Pachatel by si měl uvědomit, že během stupňující se konfliktní situace má mnoho příležitostí k jinému chování. Popis vlastního jednání vede ke změně vnímání situace partnerky a dětí a tím k rozvíjení empatie. 8

9 Důsledky násilí: Program pro pachatele se soustředí na krátkodobé i dlouhodobé následky na partnerce i dětech, například fyzické a psychické újmy a zranění. Násilí pro a proti: Muži by si během programu měli uvědomit, že jim násilí sice přineslo krátkodobé výhody (prosazení vlastního zájmu, ukončení konfliktu), ale vedlo k závažnějším a dlouhodobějším nevýhodám. Strategie pro nenásilné chování: Součástí programu pro pachatele je i osvojení a nácvik konkrétních nenásilných postupů. Jsou posilovány komunikační a sociální dovednosti, což zahrnuje i schopnost rozpoznání a vyjádření vlastních pocitů a potřeb. Krizové plány: Pro zabránění recidivě je velmi důležité navrhnout, promyslet a aplikovat krizový plán. Každý účastník vytvoří vlastní konkrétní strategie úniku z rizikových konfliktních situací, které bude moci použít v běžném životě. Probere tyto možnosti úniku se skupinou a v každodenním životě je používá. Komunikační vzorce: Účastníci programu pro pachatele mohou skupině přednést aktuální konflikty a témata, která řeší ve svém vztahu. Je nalezena jasná definice struktury účastníkovy komunikace v rámci vztahu a nalezeny vzorce chování vedoucí ke konfliktům. Obraz muže a ženy: Muži by se měli naučit nahlédnout do vlastního konstruktu mužnosti, násilí, moci a bezmoci. Účastníci by si měli uvědomit, že si během své životní zkušenosti internalizovali patriarchální modely rolí. Měli by pečlivě prozkoumat svůj vztah k ženám a přejít k partnerskému vztahu založenému na rovnosti. Role otce: Účastníci by se měli naučit nahlížet odpovědnost a omezení své otcovské role. Zvláště by měli uznat důsledky, jaké zanechaly jejich násilnosti na dětech a na vztahu k jejich dětem. Měli by zlepšit svůj přístup k matce dětí. Zkušenost oběti: V rámci skupiny by měl každý účastník mít možnost reflektovat vlastní zkušenost jakožto oběti. Cílem je umožnit přístup ke svým pocitům a zvýšit schopnost empatie. Je třeba mužům ujasnit, že přesto, že mají sami zkušenost s tím, jaké to je být obětí, neospravedlňuje to jejich násilné chování. 4 Ochrana osobních údajů Musí být postupováno podle zákonů o ochraně osobních údajů (v Německu viz: Bundesdatenschutzgesetz). Sdílení údajů je možné jen na základě písemného svolení. 5 Kvalifikace pracovníků Pro výkon kvalifikované práce s pachateli musí pracovníci splnit následující požadavky a znalosti: pedagogické, psychologické nebo podobné vysokoškolské vzdělání, dodatkové školení pro specialistu na násilí podle doporučení Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit HG (BAG TäHG německá zastřešující organizace pro práci s pachateli DN), sebeovládání a upozadění vlastních zájmů, rozsáhlá znalost dynamiky násilných vztahů, uvědomění si své generové role a citlivost k generové hierarchii a sexismu, 9

10 pravidelná školení, další vzdělávání a dozor, zkušenosti s vedením skupiny. 6 Základní požadavky na organizaci Práce s pachateli musí být zastřešena institucí jako je krizové centrum pro mládež, sociálním úřadem nebo jinou veřejnou organizací, která zaručí profesionální supervizi. Organizace pracující s pachateli musí pro zajištění kvality a profesionality splňovat následující: alespoň dva zaměstnanci, odpovídající prostory a vybavení (poradenská místnost, místnost pro skupinovou terapii), další pravidelná školení a vzdělávání, supervize, administrativní struktura. 7 Dokumentace Organizace pro práci s pachateli musí dokumentovat svou práci a sbírat sociální statistiky pomocí standardizovaných nástrojů, které si vytvoří (např. dotazník). Organizace vydává výroční zprávu a statistiku, které musí obsahovat alespoň údaje o přijetí účastníků, věkový rozptyl, počet vstupních pohovorů, přijatých účastníků, vyloučených účastníků, účasti ve skupině, přerušení a dokončení. BAG TäHG usiluje o standardizovanou normu pro sčítání dat a dokumentaci. 8 Hodnocení Organizace pracující s pachateli by měly vytvořit a praktikovat účinné metody kontroly vlastní práce. Měly by povolit externí hodnocení. Hodnotící organizace obdrží zprávy o účinnosti programu pro pachatele a to pokud možno jak od účastníků, tak jejich partnerek. Dosavadní nástroje hodnocení by měly být aplikovány a zlepšovány. Usilujeme o realizaci standardizovaných nástrojů hodnocení na celostátní úrovni (viz bod 7). Dalším cílem je dlouhodobá zpětná vazba. 10

11 9 Literatura Areán, Juan Carlos a Lonna Davis: Working With Fathers in Batterer Intervention Programs. In: Jeffrey L. Edleson und Oliver J. Williams (Eds.): Parenting by Men Who Batter. New Directions for Assessment and Intervention. New York: Oxford University Press 2007, s Arslan, Ergün; Gül Anna Minci; Klaus Eggerding: Täterarbeit mit türkischsprachigen Männern. In: Landeskommission Berlin gegen Gewalt (Eds.): Berliner Forum Gewaltprävention Nr. 25, 2006: Häusliche Gewalt gegen Migrantinnen. Dokumentation einer Fachtagung in Kooperation mit der Friedrich-Ebert-Stiftung am 22. Februar 2006, s Barz, Monika und Cornelia Helfferich: Häusliche Gewalt beenden: Verhaltensänderung von Tätern als Ansatzpunkt. Eine Evaluationsstudie zum Vorgehen und Wirkung von Täterprogrammen im Kontext von Interventionsprojekten gegen häusliche Gewalt in Baden-Württemberg. Stuttgart: Landesstiftung Baden-Württemberg ggmbh 2006, Ke stažení: BIG/Berliner I nterventionszentrale bei häuslicher Gewalt: Empfehlungen für Jugendämter in Fällen häuslicher Gewalt. Berlin: BIG 2005 Bullinger, Hermann und Elmar Väth: Wissenschaftliche Begleitung und Evaluation einer Täterberatungsstelle (WiBeT). Erfurt: Fachhochschule Erfurt, unveröff. Endbericht 2005 Campbell, Jacquelyn C.: Prediction of Homicide of and by Battered Women. In: Jacquelyn C. Campbell (Hg.): Assessing Dangerousness. Violence by Sexual Offenders, Batterers, and Child Abusers. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage 1995, S [Zhodnocení rizik podle Campbellové] Debbonaire, Thangam (s Emilie Debbonaire a Kevinem Waltonem): Evaluation of work with domestic abusers in Ireland. Bristol: Domestic Violence Responses: Training, Prevention, Research 2004, Ke stažení: Deegener, Günther (Ed.): Sexuelle und körperliche Gewalt. Therapie jugendlicher und erwachsener Täter. Weinheim: Beltz Psychologie VerlagsUnion 1999 Dobash, R. Emerson; Russell P. Dobash, Kate Cavanagh, Ruth Lewis: Changing Violent Men. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage 2000 Dokumentation der Fachtagung Grenzen setzen, verantwortlich machen, Veränderung ermöglichen Methoden und Konzepte in der Arbeit mit Tätern häuslicher Gewalt, , Oldenburg/Niedersachsen. 11

12 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Materialien zur Gleichstellungspolitik, Nr. 98/2003 Berlin 2003 Geffner, Robert A. und Alan Rosenbaum (Hg.): Domestic Violence Offenders: Current Interventions, Research, and Implications for Policies and Standards. Binghamton (New York): Haworth 2001 Gondolf, Edward W.: Batterer Intervention Systems. Issues, Outcomes, and Recommendations. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage 2002 Kavemann, Barbara und Ulrike Kreyssig (Hg.): Handbuch Kinder und häusliche Gewalt. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften Darin u.a: Sigurd Hainbach und Christoph Liel: Arbeit mit Tätern häuslicher Gewalt zum Thema Väterverantwortung ein noch wenig beachtetes Thema der gewaltzentrierten Trainingsprogramme, s sowie: Stefan Beckmann und Gerhard Hafner: Fathering after violence - Evaluation von Sozialen Trainingskursen in Deutschland und internationale Konzepte für Gruppenarbeit zum Abbau von Gewalt gegen Frauen, s KIK-Schleswig-Holstein (Ed.): Täterarbeit. Programm zur Arbeit mit gewalttätigen Männern. Berlin: Wissenschaftlicher Verlag Berlin 2001 Kropp, P. Randall; Stephen D. Hart, Christopher D. Webster, Derek Eaves: Manual for the Spousal Assault Risk Assessment Guide. Vancouver: The British Columbia Institute Against Family Violence [SARA- Manual] Logar, Rosa; Ute Rösemann, Urs Zürcher (Eds.): Gewalttätige Männer ändern (sich). Rahmenbedingungen und Handbuch für ein soziales Trainingsprogramm. Bern, Stuttgart, Wien: Paul Haupt 2002 Morran, David a Monica Wilson: Men who are Violent to Women. A Groupwork Practice Manual. Lyme Regis (Dorset): Russell House 1997 (The CHANGE Programme Manual) Pence, Ellen und Michael Paymar: Education Groups For Men Who Batter. The Duluth Model. New York: Springer 1993 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen (Ed.): Täterarbeit und institutionalisierte Vernetzung. Zur aktuellen Debatte über Möglichkeiten und Grenzen der Arbeit mit Tätern, die häusliche Gewalt ausüben. Dokumentation des Fachgesprächs vom 14. Juni Berlin 2006, darin u.a.: Kraus, Heinrich und Rosa Logar: Partnerschaftlich gegen Gewalt. Das Wiener Anti-Gewalttraining für Männer, die in der Partnerschaft Gewalt ausüben. s , Ke stažení: rauen/taeterarbeit.pdf 12

13 Theerkorn, Gerd: Gewalt im sozialen Nahraum. Bericht über ein Forschungsprojekt zur Einführung einer Beratungsauflage als Leistung zur Wiedergutmachung im Sinne von 153a Abs. 1 Nr. 1 StPO. Frankfurt am Main: Peter Lang 1995 Toprak, Ahmet: Das schwache Geschlecht - die türkischen Männer. Zwangsheirat, häusliche Gewalt, Doppelmoral der Ehre. Freiburg im Breisgau: Lambertus 2005 Weiß, Andrea a Heidi Winterer (Eds.): Stalking und häusliche Gewalt. Interdisziplinäre Aspekte und Interventionsmöglichkeiten. Freiburg im Breisgau: Lambertus 2005 WiBIG/Wissenschaftliche Begleitung Interventionsprojekte gegen häusliche Gewalt (WiBIG), Universität Osnabrück: Gemeinsam gegen häusliche Gewalt. Kooperation, Intervention, Begleitforschung. Forschungsergebnisse der Wissenschaftlichen Begleitung der Interventionsprojekte gegen häusliche Gewalt (WiBIG) Band III, Täterarbeit im Kontext von Interventionsprojekten gegen häusliche Gewalt. Abschlussbericht 2000 bis Hg. v. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Berlin 2004, Ke stažení: Vytvořeno pracovní skupinou BAG TäHG Standards : Thomas Arend, Stefan Beckmann, Christine Bunjes, Klaus Eggerding, Gerhard Hafner, Roland Hertel, Christoph Liel, Tabea Matthes, Anja Steingen Ve spolupráci s: Marion Ernst, Katja Grieger, Prof. Dr. Carol Hagemann-White, Prof. Dr. Cornelia Helfferich, Heike Herold, Ute Rösemann, Patricia Schneider, Marion Steffens Ve spolupráci a s laskavou finanční podporou Spolkového ministerstva pro rodinu, seniory, ženy a mládež (BMFSFJ): Dr. Birgit Schweikert, Thorsten Kruse Vydáno 11. května 2007 Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit Häusliche Gewalt (BAG TäHG) Pracovní skupina pro práci s pachateli domácího násilí zastoupená: Klaus Eggerding (vedení) Männerbüro Hannover, Ilse-ter-Meer-Weg 7, Hannover, Německo Tel.: +49(0) Anja Steingen (správní rada) AWO Köln - MannSein ohne Gewalt, Venloer Wall 15, Köln, Německo Tel. +49(0)

14 Překlad do češtiny: Liga otevřených mužů, o.s. PhDr. Martin Jára, ředitel 14

Činnosti PMS v trestním řízení

Činnosti PMS v trestním řízení Postavení PMS PMS jako složka ministerstva spravedlnosti přispívá k efektivnímu řešení věcí projednávaných soudy. Mezi její přinos patří zejména zrychlení, zefektivnění a zjednodušení trestního řízení

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Norway Grants Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby

Norway Grants Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby Norway Grants Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby Vězeňská služba České republiky STRUKTURA MĚKKÝ PROJEKT Programy zacházení pro odsouzené Rozšíření existujících

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci Mgr. Pavel Štern Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci projektů z prostředků EU. Veřejná (státní)

Více

Aktualizováno v únoru 2012 23 606 (10.2.2012) 1 724 (10.2.2012) Vězeňská služba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

1 / 30 PŘEHLED VĚZNIC : všechny věznice. Rapotice

1 / 30 PŘEHLED VĚZNIC : všechny věznice. Rapotice 1 / 30 PŘEHLED VĚZNIC : všechny věznice Rapotice 2/ 30 PŘEHLED VĚZNIC : vazba, trest a detence Rapotice 3 / 30 PŘEHLED VĚZNIC : spec. oddělení SpO s poruchami duševními a s por. chování SpO pro TPN SpO

Více

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa S t ř e d i s k o Z l í n PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa PRÁCE S PACHATELI NÁSILNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje NEPŘEHLÍŽEJME DOMÁCÍ

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Aktualizováno v únoru 2013

Aktualizováno v únoru 2013 Aktualizováno v únoru 2013 16 238 (17.4.2013) 1 444 (17.4.2013) Vězeňská sluţba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s.

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Rezort školství: - Škola prevence, diagnostika, poradenství, hodnocení a ovlivňování chování - Školská poradenská zařízení (PPP, SPC) - Zařízení preventivně výchovné péče

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Důležité aspekty týkající se dokumentace a vyhodnocování programů práce s muži dopouštějícími se domácího násilí

Důležité aspekty týkající se dokumentace a vyhodnocování programů práce s muži dopouštějícími se domácího násilí Důležité aspekty týkající se dokumentace a vyhodnocování programů práce s muži dopouštějícími se domácího násilí POZNÁMKA NA ÚVOD Version 1.1 Tento dokument je nutné považovat spíše za soubor důležitých

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Podpořeno z Programu švýcarsko české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

Podpořeno z Programu švýcarsko české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union Zpráva k jednání k rozšíření Programu pro dospělé pachatele trestné činnosti spojené s dopravou, zejména řízení pod vlivem alkoholu ze dne 4.prosince 2014 Dne 4. prosince 2014 proběhl na ředitelství PMS

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje VYŠKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Vídeňský program proti násilí Program pro pachatele domácího násilí zaměřený na oběť

Vídeňský program proti násilí Program pro pachatele domácího násilí zaměřený na oběť Dr. Heinrich Kraus Männerberatung Wien 1100 Wien, Erlachgasse 95/5 Telefon: 0043/1/6032828 E-mail: heinrich.kraus@le-kri.at http://www.maenner.at/ DSA Rosa Logar Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole Č.j.:2/2009 Účinnost od:1.4.2009 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1

Více

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ O NÁS Veřejně prospěšný spolek STOP RECIDIVĚ! z.s. byl založen lidmi, kterým není lhostejný osud pachatelů a obětí trestní činnosti. V stávající

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ pro Euroface Consulting s. r. o. Martin Jára, LOM Rámec Přelom 2012-3 7 zaměstnavatelů Zlínský a Moravskoslezský kraj

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje ZNOJMO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram Věznice Příbram Terapeutické programy Specializované oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování v důsledku d užíváníu psychotropních látek 40 odsouzených mužů umístěných ve věznici s ostrahou

Více

ROZVODOVÉ A POROZVODOVÉ KONFLIKTY A PRÁCE S RODINOU. Asistenční, mediační a terapeutické centrum Mgr. Eva Dobrušová, sociální pracovník.

ROZVODOVÉ A POROZVODOVÉ KONFLIKTY A PRÁCE S RODINOU. Asistenční, mediační a terapeutické centrum Mgr. Eva Dobrušová, sociální pracovník. ROZVODOVÉ A POROZVODOVÉ KONFLIKTY A PRÁCE S RODINOU Asistenční, mediační a terapeutické centrum Mgr. Eva Dobrušová, sociální pracovník Benešov 2012 PRÁCE S RODINOU OBSAH PREZENTACE 1. Komplexní pohled

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Dodatek se váže na kapitolu 3. Pravidla pro hodnocení chování žáků na ZŠ a MŠ Stráž nad Nisou.

Dodatek se váže na kapitolu 3. Pravidla pro hodnocení chování žáků na ZŠ a MŠ Stráž nad Nisou. Č.j.: 03_04/2014 DODATEK č. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném

Více

Pracovní terapie v TK ADVAITA

Pracovní terapie v TK ADVAITA VII. AT seminář Libereckého kraje 26. 27. 11. 2015, Hotel Orion Pracovní terapie v TK ADVAITA Pavlína Iblová Jana Oktávcová Lucie Plíšková Představení komunity Dlouhodobá léčba 7-15 měsíců, průměrně 12

Více

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BLANSKO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Zákon o obětech trestných činů

Zákon o obětech trestných činů Zákon o obětech trestných činů Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Úvodem Historický vývoj proměny trestněprávního vztahu (z hlediska subjektů) stát přejímá roli, kterou měla dříve oběť, zájmy oběti se podřizují

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Role sociální práce při ochraně důstojnosti obchodovaných osob Petra Kutálková La Strada Česká republika, o.p.s.

Role sociální práce při ochraně důstojnosti obchodovaných osob Petra Kutálková La Strada Česká republika, o.p.s. Role sociální práce při ochraně důstojnosti obchodovaných osob Petra Kutálková La Strada Česká republika, o.p.s. Lichtenštejnský palác, 17.3. 2015 Struktura příspěvku Obchodování s lidmi a vliv politik

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení

Více

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence Terénní pracovník pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením Rozsah: 30 hodin (20 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe) Akreditace: MPSV ČR (2008/399 PK) Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2013 2014 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 14. prosince 2012. Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56 Bezpečnostní analýza kraje Vysočina 1 Obsah I. Úvod II. Legislativa a vymezení základních pojmů III. Doporučení k prevenci kriminality v kraji IV. Bezpečnostní analýza

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Inovativní metoda pro udržení vztahů mezi rodinami a dětmi v ústavní nebo pěstounské péči v Evropě. Leonardo Přenos inovací (říjen 2011 září 2013)

Inovativní metoda pro udržení vztahů mezi rodinami a dětmi v ústavní nebo pěstounské péči v Evropě. Leonardo Přenos inovací (říjen 2011 září 2013) Inovativní metoda pro udržení vztahů mezi rodinami a dětmi v ústavní nebo pěstounské péči v Evropě Leonardo Přenos inovací (říjen 2011 září 2013) Od roku 2005 prosazuje Evropská komise zachování vazeb

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Finanční prostředky ze státního rozpočtu, z kapitoly MV Příjemcem dotace je

Více

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Orgán sociálně-právní ochrany dětí Sociálně-právní ochrana je pomoc pro děti, jejich rodiče a další dospěláky, kteří se o děti starají nebo se chtějí starat. Děti chrání před násilím, zanedbáváním, zneužíváním

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Seminář PRIDE Praha 9. 10. května 2013 Rob van Pagée Zeljka Burgund Stichting Op Kleine Schaal NL. PRIDE Praha 9.-10. května 2013 OKS NL 1

Seminář PRIDE Praha 9. 10. května 2013 Rob van Pagée Zeljka Burgund Stichting Op Kleine Schaal NL. PRIDE Praha 9.-10. května 2013 OKS NL 1 Seminář PRIDE Praha 9. 10. května 2013 Rob van Pagée Zeljka Burgund Stichting Op Kleine Schaal NL PRIDE Praha 9.-10. května 2013 OKS NL 1 Parents Resources for Information Development and Education = zdroje

Více