Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2007 Občanské sdružení Hnutí Pro život AQUA VITAE Tel

2 Internetová a telefonická linka důvěry Den Dopolední služba Odpolední sluřba Pondělí 9-12h. Středa 16-19h. Čtvrtek 16-19h. Vedoucí poradny Zdeňka Rybová Psycholožka poradny, psychoterapeut Mgr. Vladislava Bartáková Dobrovolné konzultantky LD Ing. Helena Dubišarová Vladislava Bartáková Irma Krylová Marie Lindrová Lucie Růžičková Zdeňka Rybová

3 Úvodní slovo Vážení přátelé, když jsme v roce 2006 založili Poradnu pro ženy v tísni AQUA VITAE, chtěli jsme především vyplnit prázdný prostor v nabídce krizových služeb. V naší poradně se setkáváme s nouzí specifického druhu s osaměním, bolestí z traumatu potratu, nečekaným těhotenstvím, strachu z budoucnosti, obavy z vývoje partnerského vztahu apod. Poradna AQUA VITAE je jedinou poradnou pro nečekaně těhotné ženy v ČR, která provozuje krizovou bezplatnou telefonickou linku pomoci. Jsme tak dostupní všem potřebným klientkám i v případě, že dlouhodobě nemají či momentálně si nemohou dovolit telefonovat za poplatek. Projevuje se to samozřejmě na skladbě klientek na telefonu; v ové krizové komunikaci je okruh problémů našich klientek trochu jiný. Ale rádi pomáháme všem, kteří se na nás obrátí. Letos dokonce i v novém týmovém složení. K šesti vynikajícím pracovnicím, které působí v poradně od jejího založení, se přidaly další tři nové kolegyně. Technika, kterou si bereme jako podpůrnou pro efektivní komunikaci s volajícím i píšícím klientem, je zahrnuta v akreditovaném kurzu, který většina absolvovala či právě absolvuje, s názvem Telefonická krizová intervence. Jsme samy svědky toho, jak je velmi důležité pomáhat profesionálně; nezapomínáme však nikdy na lidský přístup k případům klientek. Proto se dočkají často opravdu osobní angažovanosti každé z nás. Kromě dětí, které se narodily našim klientkám, se také rodí děti v našem týmu, takže jsme letos přivítaly s radostí malého Vojtíška naší kolegyně. Předpokládáme, že se podobná skutečnost bude opakovat i v dalších výročních zprávách. Máme výbornou disciplínu v tom, nad čím bezradně bádají genderoví vědci jak skloubit rodičovství s výkonem povolání. Naše konzultantky v tomto dosahují mistrovské úrovně. Chtěla jsem na tomto místě především poděkovat všem konzultantkám naší Poradny pro ženy v tísni AQUA VITAE, které nasazují svůj čas, nadání, síly a vědomosti ve prospěch

4 ženám, které svět nechal napospas svobodné volbě, kterou lze svobodnou nazývat snad jen bez znalosti osudů takových nastávajících maminek. Volba rozhodni se sama je odsuzuje k nesení břemena zodpovědnosti jen a výlučně na svých bedrech. Pomocníci se rychle vytratí vždyť proč by legální zákrok potratu vymlouvali nebo do toho vůbec mluvili. Všichni to myslí dobře. Jednoznačně. Ale něco někde špatně být musí. Je to zákon č. 66/1986Sb. o umělém přerušení těhotenství. Dovolte mi, drazí čtenáři, na konci ocitovat slova jedné dámy, která se ze svého traumatu z potratu potřebovala vypsat a uvedla: Kdo se může rozhodnout sám za sebe, skutečně svobodně, když je v nouzi, v krizi, opuštěn nebo v depresi? Mnohem lepší a lidštější je nabídnout pomoc radu, pochopení i konkrétní pomoc. Ne poukázat na vinu postiženého nebo mu naznačit, že jde o jeho podpis na papíře a tak i o jeho rozhodnutí, čímž se dotyčný zbaví vlastního dílu odpovědnosti. Děkujeme vám všem, kteří nás podporujete, pomáháte nám a dáváte o nás vědět lidem, kteří nás potřebují. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat! Zdeňka Rybová

5 Hlavní události roku nás náhle opustila naše drahá kolegyně a kamarádka, vzácná žena a maminka 4 dětí, paní Ing. Helena Dubišarová. Od sklonku r poradnu organizačně vedla. Výborně spravovala všechny praktické věci spojené s jejím provozem. Helena dovedla ale především citlivě naslouchat, měla pochopení pro každého a velmi si vážíme její obětavosti. Bude nám scházet nejen jako žena, která dělala svou práci na lince s otevřeným srdcem a velkým nasazením. Chybí nám zároveň jako blízký člověk, s kterým nás pojilo přátelství, a na kterého budeme velmi rádi vzpomínat. Nové kolegyně Kvůli rostoucímu počtu klientů jsme se rozhodli přijmout nové konzultantky. Z šesti uchazeček byly po pohovoru vybrány tři ženy, které nejlépe splňovaly předpoklady pro práci na lince: Hana Axmannová, Radka Válková a Radana Sousedíková. Budoucí konzultantky navštěvovaly od září školení pro práci v poradně AQUA VITAE. Do nadcházejícího kurzu Telefonické krizové intervence se zapsala Radka Válková. Paní Sousedíková již má odpovídající vzdělání z dřívějších let. Naše budoucí konzultantky se také účastnily po dobu tří měsíců náslechů na lince pod vedením zkušenějších konzultantek. Úspěchy Na základě kontaktu s naší poradnou se některé ženy rozhodly nepodstoupit umělé ukončení těhotenství. Tím, že nám o svém rozhodnutí daly vědět, můžeme říci, že se také díky práci naší poradny narodilo v roce 2007 devět dětí. Každé narozené dítě, pro které se tyto maminky rozhodly, je pro nás povzbuzením. Jejich poděkování patří také všem, kdo naši práci jakýmkoliv způsobem podporují. Věříme, že číslo narozených dětí není úplné.

6 Základní statistické údaje za rok 2007 Od počátku svého vzniku se poradna pro ženy v tísni AQUA VITAE zaměřovala na pomoc zvláště ženám, které se kvůli svému těhotenství ocitly ve složité situaci. Na poradnu se během roku 2007 obrátilo celkem 300 klientů. Jde podstatný nárůst oproti roku 2006, ve kterém poradna začínala svou činnost a neměla téměř žádnou publicitu. Celkové číslo ale nevypovídá o všem: 82 klientů z celkového počtu se na poradnu obrátilo opakovaně, dvakrát, třikrát či více krát. y telefon Poradna nadále poskytuje bezplatnou telefonickou a internetovou poradnu. V roce 2007 převažovala více než dvojnásobně preference internetového poradenství. Poradnu oslovilo prostřednictvím u na 217 klientů. Naopak telefon využilo 83 lidí. Na poradnu se obrátily ve velké většině ženy (287 žen), na které se zaměřujeme. Kontaktoval nás ale i malý, téměř zanedbatelný počet mužů. Jejich zakázkou tedy klíčovým problémem, jehož řešení od nás očekávají - je zejména otázka, jak porozumět své ženě. Linky určené ženám využívají kvůli neexistenci linky určené jen pro muže v podobných situacích. ženy muži Věk našich klientů úzce souvisí s tématy, kvůli kterým se na nás obrací. U velké většiny našich klientek vzhledem k anonymitě linky pomoci nevíme, kolik jim je let. Druhou největší skupinu tvoří ženy, kterým je v rozmezí 20 a 25 lety. Tyto ženy se na nás obrací s otázkami okolo umělého ukončení těhotenství. Jejich vyjádření sebou obvykle přináší i hlubší příběh, který je spojený s partnerovým odmítnutím. S problémem neočekávaného těhotenství přichází stále mladší dívky. Dívky v rozmezí lety ale přichází s jinou zakázkou. Nejvíce se ptají po náležitostech interrupce a řeší strach z rodičů. Mnoho žen se na nás také obrací kvůli svým kamarádkám nebo dcerám. Problém se jich tedy bezprostředně netýká, chtějí zpravidla pomoci díky své blízkosti a možnostem let věku let let let let let let 60 a více let nevím

7 POSKYTOVANÉ SLUŽBY Poradna AQUA VITAE se zaměřuje od svého založení v dubnu 2006 na internetové poradenství a telefonickou krizovou pomoc. Aby mohl našeho poradenství využít prakticky kdokoliv, je telefonická linka bezplatná. V prvé řadě směřuje naše pomoc ženám, které se nachází v tíživé životní situaci, spojené především s neplánovaným těhotenstvím. Důležitou zásadou je ovšem neodmítnout pomoc komukoliv, kdo o ni požádá. Způsob práce s klienty Naším prvořadým úkolem je být nablízku všem ženám a i mužům, kteří se ocitli v krizové situaci. Při telefonickém kontaktu postupujeme podle ověřených zásad telefonické krizové intervence. Nejprve se tedy snažíme zmapovat klientovu situaci, ve spolupráci s ním se snažíme pochopit jeho zakázku, tedy co od poradny očekává. Společně poté pracujeme na řešení problému. Cílem ovšem není jen řešit problém, ale i pracovat s klientčinými emocemi, aktivně naslouchat, dát klientce pocit bezpečí a vést hovor, tak abychom volajícímu umožnili nést těžkou situaci. V poradně spolupracujeme s řadou odborníků z různých oblastí, na které můžeme odkazovat. I v tomto roce se nám podařilo navázat užší profesní vztahy s některými organizacemi a specialisty. Jako velmi užitečné se jeví zejména kontakty na gynekology, sociální pracovníky, azylové domy a právníky. Klientovi jsme k dispozici opakovaně, tedy kdykoliv potřebuje. Služba: Telefonická krizová pomoc Doba bezplatné telefonické linky byla rozšířena o nový časový interval přímé dostupnosti na lince. Tento rok jsme byli k dispozici i v dopolední pondělní hodiny a to od 9 do 12 hodin. V těchto ranních hodinách jsme chtěli být k dispozici té skupině žen, které uvítaly po poradenství možnost přímo si zavolat či zajít na úřad, k právníkovi apod. Potvrdilo se nám, že tyto hodiny jsou vítány. Volaly především ty ženy, které si nebyly jisté v sociálním systému nebo naopak ty ženy, které chodí na noční službu do práce a nemohou zavolat navečer. Klientky byly o změně informovány prostřednictvím inzerce v některých médiích a na našich internetových stránkách Prostřednictvím telefonu nás v roce 2007 oslovilo 83 lidí. Toto číslo se může zdát jako poměrně malé. Je ale nutné dodat, že s některými klientkami jsme v opakovaném intenzívním kontaktu. Přesto je z letošní statistiky vidět, že je služba internetového poradenství jasně využívanější. Služba: Internetové poradenství Služba internetového poradenství byla od počátku vzniku poradny v roce 2006 plnohodnotnou součástí poskytovaných služeb poradny. Služba je hojně využívána. Klientky využívají vysokého stupně anonymity a nebojí se sdělit i velmi intimní dotazy, které by si možná během hlasového hovoru neodvážily říci. Během roku 2007 nás kontaktovalo přes 217 klientek. Opět jsme byli s řadou klientek opakovaně v kontaktu.

8 Struktura témat řešených v poradně AQUA VITAE v roce 2008 Tematický okruh hovoru GYNEKOLOGICKÁ A SEXUÁLNÍ PROBLEMATIKA (podoba a provádění interrupce, postabortivní syndrom, sexuální orientace, AIDS) SOCIÁLNÍ A PRÁVNÍ PROBLEMATIKA (finanční tíseň, bytová tíseň, určení otcovství, nezaměstnanost, sociální dávky) ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA (antikoncepce, zdravotní obtíže po potratu, tělesné nemoci, léky, genetické postižení, prenatální vyšetření) OSOBNÍ A EXISTENCIÁLNÍ PROLBLEMATIKA (sebevražedné úvahy, úmrtí blízkých, samota, problémy se sebou samým, deprese) VZTAHOVÁ PROBLEMATIKA (partnerské, manželské, rodinné vztahy; nevěra) NÁSILÍ A TÝRÁNÍ (psychické a tělesné týrání, sexuální zneužívání dětí) NÁHLÁ NEČEKANÁ TRAUMATIZUJÍCÍ UDÁLOST (šokující událost- zjištění, útok osoby, tragické úmrtí) ZÁVISLOSTI (alkohol, drogy, hráčství) počet klientek procento z celku % 50 17% 61 20% 30 10% 30 10% 13 4% 2 0,6% 2 0,6% ADOPCE 9 3% PSYCHOPATOLOGIE 3 1% vztahová problematika osobní a existenciální sociální a právní zdravotní sexuální, potraty, PAS závislosti náhlé trauma psychopatologie domácí násilí adopce

9 Příběhy z poradny AQUA VITAE Uvedené příběhy nejsou přepisem reálně uskutečněných hovorů s klienty. Jedná se o smyšlený text, který vyjadřuje nejčastější aspekty hovorů či korespondence na dané téma. Poradna AQUA VITAE zachovává naprostou anonymitu svých klientů a příběhy v pravém znění pochopitelně nezveřejňuje. Příběh 1 Do poradny se dovolala mladá žena, se svým přítelem se snaží přibližně rok otěhotnět a zatím se nedaří. Působila velmi nervózně, sama přiznala, že se již delší dobu cítí zoufale a na dně. Největší strach má podle všeho z toho, že je neplodná. Po počátečním rozhovoru konzultantka zjistila, že lékařka ženě ještě žádné vyšetření nedělala, jen jí dává některé léky. Se ženou o jejím stavu podle jejích slov nemluvila. Žena potřebovala kotvit a získat pevnou půdu pod nohama a vyjádřit své pocity. Paní scházely základní informace, které by jí dodaly klidu. S konzultantkou hovořily rovněž o plodných a neplodných dnech, o zdravé stravě. Paní byla doporučená knížka, která se tímto tématem zabývá. Na konci rozhovoru byl cítit z hlasu pocit ulehčení. Žena samotná přiznala, že je nám vděčná, protože je pro ni těžké někomu se svěřit, natož žádat informace v takto choulostivé záležitosti. Pracovnice se rozloučila s tím, že paní může kdykoliv zavolat. Příběh 2 O pomoc a radu požádala poradnu AQUA VITAE prostřednictvím webové aplikace žena, která neplánovaně otěhotněla. Ve svém u se svěřila, že s přítelem mají již dvě děti. Přítel nechal rozhodnutí na ní, protože je to ona, kdo se z velké části stará o děti. Na druhou stranu na ni tlačí celá jeho rodina, aby šla na interrupci. Psychický nátlak doprovázejí argumentace, že nesmí být sobecká, když je to v podstatě pouze muž, kdo vydělává peníze na rodinu a dítě navíc neutáhne. Žena nevěděla, co má dělat. Rozum jí říkal, aby na interrupci šla, ale zároveň se jí stále vybavovaly prožitky z minulé interrupce, kterou před nějakým časem prodělala. Po minulé zkušenosti si totiž slíbila, že to již nikdy nechce prožít znovu. V odpovědi jsme ženě poskytly bezpečný prostor pro vyjádření toho, co cítí. Jejím pocitům jsme nastavili zrcadlo a podle potřeby je rozvinuli. Ubezpečili jsme jí, že má ještě dostatečný čas na rozmyšlenou. Potvrdili jsme její pochybnosti o tom, že není sobecké mít dítě. Hovořili jsme také o roli muže a ocenili, že jí přítel dal prostor se rozhodnout. I když ona spíše potřebovala ujištění, že dítě chce. Vrátili jsme se k minulé interrupci a nabídli možnost zpětně o strašné zkušenosti hovořit a případně ji s psychologem vyléčit. Vysvětlili jsme jí, proč onen zážitek nemizí. Žena se v dalším u ozvala, poděkovala za naší pomoc, přemýšlela o tom, co jsme napsali, a rozhodla se dítě si nechat. Byla vděčná za podanou ruku. Příběh 3 Do poradny napsala těhotná dívka, mladší osmnácti let a ptala se, zda se může o své dítě starat sama, dále se ptala na sociální a finanční zabezpečení, pokud by se jí narodilo dítě. Otevřeně řekla, že na interrupci jít nechce. Ptala se také na školy, které poskytují individuální plán pro takové matky. O faktických informacích jsme dívku informovali. Vyzdvihli jsme její smysl pro odpovědnost a přístup, ocenili jsme také její odvahu. Nabídli jsme naši poradnu jakkoliv k dispozici, pokud by naši pomoc potřebovala.

10 DALŠÍ AKTIVITY Z naší kanceláře Novou organizační vedoucí poradny se stala Hana Axmannová. Došlo ke zpřehlednění servisní části vnitřního klientského systému naší webové aplikace. Vnitřní systém komunikace o případech se tak výrazně zefektivnil a zrychlil. Dobře se nám daří realizovat vzájemnou informovanost mezi konzultantkami o jednotlivých případech klientů, abychom tak dobře uměly reagovat v dalším kontaktu s tím, který se ozval již dříve, jiné kolegyni. Podařilo se nám navázat spolupráci s mnoha gynekology, kterým jsme dodali do ordinací své materiály, nabízející pomoc ženám v tísni. Někteří gynekologové o materiály požádali opakovaně. Vzdělávání Tři z našich konzultantek dokončily kurz Telefonické krizové pomoci zastřešený sdružením Remedium. Kurz je vhodný pro všechny pracovníky pomáhajících krizových profesí, pracující s klientem po telefonu. Od října do prosince byly proškoleny pro práci tři nové kolegyně. Naše vzdělávání se rozhodlo podpořit nakladatelství ANAG, s kterým jsme navázali spolupráci. Díky tomu máme výrazné slevy na jeho knihy; právní předpisy a normy v oblasti sociální a právní a v oblasti působnosti organizací nabízející sociální služby. Proškolení v oblasti gynekologie a porodnictví nám zajistila MUDr. Xenie Preiningerová. Mediální aktivity prezentace aktivit v oběžníku Hnutí Pro život ČR. Několik rozhovorů a krátkých vstupů v médiích rozhlasových a televizních. Přednášky o poradenství v oblasti umělých potratů na několika místech ČR. Zveřejnění internetového odkazu na naší poradnu na mnoha ženských serverech. Internetové servery: prolife.cz, svobodavolby.cz, vira.cz. navázána spolupráce s dívčím křesťanským časopisem IN! Zde působíme v poradenství pro čtenářky, které do redakce zasílají dopisy. Časopis na nás v případě potřeby dívky odkazuje. spolupráce s časopisem Napsáno životem, byla též zde uveřejněna reklama. spolupráce s dívčí vzdělávací organizací Eva Evě. Na bázi poradenství dále spolupracujeme. článek Irmy Krylové na idnes.cz: Potrat, obrovský zásah do psychiky ženy září/2007

11 EKONOMICKÁ STRÁNKA V naší poradně pracují konzultantky jako dobrovolnice, takže bezplatně bez nároku na mzdu. Jsou jim ale propláceny příp. režijní náklady spojené s výkonem služby a též je jim hrazeno veškeré odborné školení, potřebná literatura apod. Naše poradna působí v objektu sponzora, individuálního majitele dané nemovitosti, který nám bezplatně hned zpočátku pronajal prostory poradny na dobu neurčitou. Prostory vzhledem k rozšíření kapacity našich služeb a k potřebě růst pomalu přestávají stačit, ale nemáme dosud vhodné prostředky na nalezení vhodné alternativy. Za daný prostor jsme ovšem nesmírně vděčni, jelikož představuje krásné, důstojné prostředí pro pomoc ženám v tísni. Na místě můžeme krizově také ubytovat klientku, samozřejmostí je možnost osobních schůzek. Kvalitně vybavená kancelář tvoří útulné prostředí díky dalšímu ze sponzorů, který v r uhradil náklady na její vybavení nábytkem. Příjmy poradny jsou tvořeny výlučně tedy individuálními dary; náklady na běžný provoz hradíme z částek drobných dárců. Přehled příjmů a výdajů za rok 2007 přinášíme v grafu: ,10 Kč 20% Kč 18% Kč 26% Kč 36% Příjmy celkem: 29090, 00 Kč Výdaje celkem: ,10 Kč Výsledná rozvaha: ,10 Kč Příjmy - dary Výdaje - telefonická linka Výdaje - vzdělávání Výdaje - inzerce, reklama

12 Upřímně děkujeme za Vaši podporu. V naší činnosti v dalším roce chceme růst především proto, že známe osudy tisíců žen, které na světě, zdá se, zrovna ve chvíli, kdy to nejvíce potřebují, nikoho nemají. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat! Tým Poradny pro ženy v tísni Aqua vitae

Výroční zpráva za rok 2012. Poradna pro ženy v tísni Aqua vitae

Výroční zpráva za rok 2012. Poradna pro ženy v tísni Aqua vitae Výroční zpráva za rok 2012 Poradna pro ženy v tísni Aqua vitae Poradna pro ženy v tísni Aqua vitae, Linka pomoci, o.s., provozovaná občanským sdružením Hnutí Pro život o.s. Linka pomoci poradna Aqua vitae

Více

Výroční zpráva za rok 2008 Občanské sdružení Hnutí Pro život AQUA VITAE Tel. 800 108 000 www.linkapomoci.cz Internetová a telefonická linka důvěry Den Odpolední služba Večerní služba Pondělí 16-19h. 19-22h.

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

LINKA DŮVĚRY LIBEREC výroční zpráva 2008

LINKA DŮVĚRY LIBEREC výroční zpráva 2008 LINKA DŮVĚRY LIBEREC výroční zpráva 2008 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec je poskytovat Telefonickou krizovou pomoc (dle zák. 108/2006 Sb.) na přechodnou dobu osobám, které se

Více

Výroční zpráva za rok 2010. Poradna pro ženy v tísni Aqua vitae

Výroční zpráva za rok 2010. Poradna pro ženy v tísni Aqua vitae Výroční zpráva za rok 2010 Poradna pro ženy v tísni Aqua vitae Úvodní slovo Vážení přátelé, příznivci a podporovatelé našeho díla, jsme vděčny za to, že závěrem roku 2010 se můžeme ohlédnout a rok uzavřít

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Občanské sdružení ONŽ pomoc a poradenství pro ženy a dívky 55 telefonická krizová

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2012

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2012 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2012 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec je poskytovat Telefonickou krizovou

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážení podporovatelé, přátelé Poradny Aqua vitae! Máme tu čest oslovit Vás z úvodní stránky výroční zprávy a představit Vám naši práci za uplynulý rok. Konzultantky

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu.

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu. Otázka: Telefonická krizová intervence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE Nejprve je třeba říci, co je vlastně krize. Krizí se rozumí situace,

Více

tili. změn, kdy nám přibyla nová mladá kolegyně nablízku těm, kteří to potřebují. součástí týmu od založení poradny, odešla na

tili. změn, kdy nám přibyla nová mladá kolegyně nablízku těm, kteří to potřebují. součástí týmu od založení poradny, odešla na VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Úvodem poradny a na poskytování kvalitní pomoci Milí příznivci poradny Aqua vitae, v drtivé většině ženám. ráda bych Vás seznámila s uplynulým rokem klientům, 2013, kdy jsme již osmým

Více

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Management Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů 15. listopadu 2005 Kulíková Daniela 2A SOP Molková Michaela Nováková Daniela

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Interní předpis 1: Dětské krizové centrum, o.s. 1

Interní předpis 1: Dětské krizové centrum, o.s. 1 Obsah Obsah... 1 1. Poslání služby telefonické krizové pomoci Dětského krizového centra, o. s. v Praze... 2 1.1. Cílová skupina... 2 1.2. Provozní doba... 3 1.3. Činnosti poskytované služby... 4 1.4. Rozsah

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

ZÁKON 108/2006 Sb. 55 Telefonická krizová pomoc (1) Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které

ZÁKON 108/2006 Sb. 55 Telefonická krizová pomoc (1) Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které Mgr. Dana Kroupová ZÁKON 108/2006 Sb. 55 Telefonická krizová pomoc (1) Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví

Více

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Hodnocení spokojenosti zaměstnanců ZPRÁVA ZA ROK 2013 z k r á c e n é v y d á n í v e ř e j n o s t Dotazník hodnocení spokojenosti ze strany zaměstnanců nastavuje

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE ROZVÍJENÍ DOVEDNOSTÍ V KRIZOVÉ INTERVENCI 24 hodin Číslo kurzu: 116 005 Cena kurzu: 2 900,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH) Termín konání:

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 Název střediska: Středisko poradenství Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 3721364

Více

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI Ústí nad Orlicí Litomyšl

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI Ústí nad Orlicí Litomyšl +420 461 031 821 BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 7. 10. 2015 Ústí nad Orlicí 14. 10. 2015 Litomyšl Vyplňte, do jaké Burzy filantropie se hlásíte (okres Ústí nad Orlicí/okres Svitavy) Organizace

Více

Příručka pro práci s volajícími na lince Die Dargebotene Hand. Klára Gramppová Janečková Linka seniorů, Elpida o.p.s.

Příručka pro práci s volajícími na lince Die Dargebotene Hand. Klára Gramppová Janečková Linka seniorů, Elpida o.p.s. Příručka pro práci s volajícími na lince Die Dargebotene Hand Klára Gramppová Janečková Linka seniorů, Elpida o.p.s. Linka Die Dargebotene Hand Tel. 143 213 000 kontaktů, 150 000 hovorů Dobrovolníci Příručka

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE V PRAXI

KRIZOVÁ INTERVENCE V PRAXI Edukace a trénink konzultantů odborné sociální poradenství pro lidi postižené syndromem demence a jejich rodinné příslušníky KRIZOVÁ INTERVENCE V PRAXI Mgr. Klára Gramppová Janečková zástupce vedoucí Linky

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Poradna pro rodinu, manţelství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2015

Poradna pro rodinu, manţelství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2015 Poradna pro rodinu, manţelství a mezilidské vztahy Zpráva o činnosti v roce 2015 Statistika ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ: Počet zájemců o sluţbu: 994 Uzavřených smluv: 559 (161 v rámci výkonu SPO) Celkem

Více

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci Děti a mládež: PRAHA - Linka bezpečí Hlavní město Praha působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb Sdružení Linka bezpečí, o.s.

Více

Statistiky Linka bezpeč í, z.s.

Statistiky Linka bezpeč í, z.s. Statistiky Linka bezpeč í, z.s. Rok 2015 1 Celkový přehled Linka bezpečí 116111... 3 1.1 Celkový počet dovolání v letech... 3 1.2 Rozložení počtu přijatých hovorů během dne (2015)... 3 1.3 Zastoupení klientů

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Nadace sv. Františka z Assisi

Nadace sv. Františka z Assisi Nadace sv. Františka z Assisi Kontaktní adresa: Eliška Krásnohorské 59, 618 00 Brno nadace.svfr@seznam.cz Program primární a sekundární prevence interrupce Nadace sv. Františka z Assisi získala v roce

Více

Základní škola a Mateřská škola Roztoky u Jilemnice

Základní škola a Mateřská škola Roztoky u Jilemnice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu EU peníze školám Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Autor Mgr. Irena Grosmanová Datum vytvoření VM 2. 12. 2013 Datum ověření 4. 12. 2013 Ročník

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Jak pomáhá Telefonická krizová pomoc Senior telefon 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Co je Senior telefon? Senior telefon je sociální služba Telefonické krizové pomoci

Více

Krizové centrum pro děti a mladistvé Jaroslava Korčáková

Krizové centrum pro děti a mladistvé Jaroslava Korčáková Krizové centrum pro děti a mladistvé Jaroslava Korčáková 2.10. 2012 Krizové centrum Schlupfhuus Instituce s vlastní budovou v městě Zurich Schlupfhuus ~ ulita ~ domeček Prohlídka budovy: Suterén: výtvarné

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Vídeňský program pro zdraví žen

Vídeňský program pro zdraví žen Vídeňský program pro zdraví žen Vzdělávání a další vzdělávání ve vídeňských nemocnicích na téma Násilí vůči ženám a dětem Program společně s Kanceláří pro ženy Města Vídeň, Nouzové volání pro ženy 24 hodin

Více

Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům.

Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům. Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům. Čím více informací má poradenský pracovník předem k dispozici, tím větším přínosem může návštěva poradny pro dítě

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Linka důvěry zpráva vedoucí linky důvěry

Linka důvěry zpráva vedoucí linky důvěry Linka důvěry zpráva vedoucí linky důvěry Personální obsazení linky důvěry v r.2001: interní zaměstnanci: vedoucí linky důvěry: Mgr.Eva Bicanová, psycholog sociální pracovnice linky důvěry: Anna Přecechtělová

Více

Řešíme problematiku domácího a sexuálního násilí. Z á s i n. / Co teď a co dál? / / Potřebujete pomoc a nevíte, kam se obrátit?/

Řešíme problematiku domácího a sexuálního násilí. Z á s i n. / Co teď a co dál? / / Potřebujete pomoc a nevíte, kam se obrátit?/ Řešíme problematiku domácího a sexuálního násilí n Z á s i n l n ě í / Co teď a co dál? / / Potřebujete pomoc a nevíte, kam se obrátit?/ Co je znásilnění Znásilněním se rozumí kromě dokonané soulože také

Více

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Vážený čtenáři, dostává se Vám do rukou historicky první výroční zpráva občanského sdružení For-Teenager Apel, které v Jičíně poskytuje sociální

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

Příloha č. 1: Dopis národního sportovního svazu okresního sdružení ČSTV svým členským klubům

Příloha č. 1: Dopis národního sportovního svazu okresního sdružení ČSTV svým členským klubům 1 SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1: Dopis národního sportovního svazu okresního sdružení ČSTV svým členským klubům Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo, vážení činovníci a představitelé sportovního

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 V Poradně Charity Ostrava proběhlo během roku 2014 anonymní dotazníkové šetření. Cílem bylo průběžně zjišťovat spokojenost klientů s činností

Více

Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE

Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE Vyhodnocení dotazníku Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE Projekt: Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00079

Více

FORMA A. Když zahyne blízký. Informace pro ty, kteří náhle ztratili blízkého člověka.

FORMA A. Když zahyne blízký. Informace pro ty, kteří náhle ztratili blízkého člověka. FORMA A Když zahyne blízký Informace pro ty, kteří náhle ztratili blízkého člověka. Tragická smrt blízkého člověka patří k nejtěžším situacím v lidském životě. Dovolujeme si Vám nabídnout několik informací,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. v roce 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI. v roce 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI v roce 2008 Občanské sdružení KONTAKT Ústí nad Orlicí a Linka důvěry Ústí nad Orlicí Obsah: Úvodem 3 Kontakty 4 Poslání a cíle sdružení 4-5 Struktura sdružení 5 Činnost sdružení v roce

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK FORMY NÁSILÍ

ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK FORMY NÁSILÍ ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK 2016 1. FORMY NÁSILÍ Domácí násilí má několik podob od psychického, přes ekonomické, sexuální až po fyzické. Téměř všechny klientky

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících. Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015

Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících. Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015 Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015 Představení Klinická psycholožka a psychoterapeutka v psychiatricko-psychologické

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření říjen 2012 V Poradně Charity Ostrava proběhlo během měsíce října 2012 anonymní dotazníkové šetření. Cílem bylo zjistit spokojenost klientů s činností Poradny a získat

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Třetí rok činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu, nemohu nazvat jinak než rokem stagnace, ne-li regrese.

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci dubnu roku 2014 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Pomáháme lidem. závislým na alkoholu

VÝROČNÍ ZPRÁVA Pomáháme lidem. závislým na alkoholu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Kdo jsme... Modrý kříž v ČR poskytuje pomoc lidem závislým na alkoholu, včetně jejich rodin a blízkých osob Naší vizí je poskytovat svého působení komplexní péči v oblasti závislostí.

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Linky duševní tísně za rok 2012. Most k naději Petra Jilemnického 1929, Most IČO: 63125137

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Linky duševní tísně za rok 2012. Most k naději Petra Jilemnického 1929, Most IČO: 63125137 VÝROČNÍ ZPRÁVA Linky duševní tísně za rok 212 Most k naději Petra Jilemnického 1929, Most IČO: 63125137 2 OBSAH: 1. Úvodní představení...3 2. Co nabízíme svým klientům...3 2.1 Telefonická krizová intervence...3

Více

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI +420 461 031 821 BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI Organizace - název Kontaktní osoba e-mail, telefon Krátké představení organizace - historie, zaměření, počet zaměstnanců/dobrovolníků Občanské sdružení

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

Slovo úvodem. Vážené čtenářky a vážení čtenáři výroční zprávy,

Slovo úvodem. Vážené čtenářky a vážení čtenáři výroční zprávy, Slovo úvodem Vážené čtenářky a vážení čtenáři výroční zprávy, dostáváte do rukou výroční zprávu, ve které se dočtete o činnosti občanského sdružení Kontakt v roce 2011. Dokázali jsme udržet stávající službu

Více

Občanská poradna Pardubice

Občanská poradna Pardubice Občanská poradna Pardubice Vydalo: občanské sdružení Občanská poradna Pardubice, IČO: 265 97 764 Havlíčkova 1036, 530 02 Pardubice tel.: 466 989 574 e-mail: op.pce@seznam.cz www.obcanskaporadna.unas.cz!!

Více

Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest

Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest V letošním roce provedla agentura CzechInvest průzkum identifikující spokojenost žadatelů o dotaci z Operačního programu

Více

Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 1 Obsah ÚVOD... 1 Benešov- Jednodenní seminář Bo Perssona švédského odborníka ohledně drogové problematiky pro odbornou veřejnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ONŽ POMOC A PORADENSTVÍ PRO ŽENY A DÍVKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ONŽ POMOC A PORADENSTVÍ PRO ŽENY A DÍVKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ONŽ POMOC A PORADENSTVÍ PRO ŽENY A DÍVKY Slovo úvodem Občanské sdružení ONŽ pomoc a poradenství pro ženy a dívky bylo založeno v roce 1990 (do r. 2007 Sdružení

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Úvodní slovo. Vážení dárci, podporovatelé, vážení přátelé, dovolte mi, abych poděkovala Vám všem za spolupráci a přízeň v roce 2015.

Úvodní slovo. Vážení dárci, podporovatelé, vážení přátelé, dovolte mi, abych poděkovala Vám všem za spolupráci a přízeň v roce 2015. Výroční zpráva 2015 Úvodní slovo Vážení dárci, podporovatelé, vážení přátelé, dovolte mi, abych poděkovala Vám všem za spolupráci a přízeň v roce 2015. Předkládám před Vás Výroční zprávu Domovinky Němčičky

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Město Brno se přihlásilo k ideálu "město pro rodiny". Snahou města je věnovat soustavnou pozornost zlepšování podmínek života rodin ve všech oblastech.

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY OLOMOUC

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY OLOMOUC Výroční zpráva 2013 PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY OLOMOUC Občanské sdružení ONŽ 1 Milí přátelé, ráda bych připojila ještě několik slov k výroční zprávě, která by mohla dokreslit nejen činnost, ale i snahy,

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Terapeutická komunita Výroční zpráva 2012

Terapeutická komunita Výroční zpráva 2012 Zařízení sociální intervence Kladno Terapeutická komunita Výroční zpráva 2012 ÚVODNÍ ČÁST Na úvod si dovolujeme připomenout, kdo jsme a jaký je cíl naší činnosti. Základním cílem poskytované služby je

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o.

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. 1) Název a místo poskytované služby LCC domácí péče, s.r.o. IČ: 27628418, Průmyslový park Harfa, Poděbradská 540/26, 190 00 Praha

Více

Jarmila Hasoňová. Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy příspěvková organizace

Jarmila Hasoňová. Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy příspěvková organizace Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Domácí násilí a senioři Jedná se o zvlášť ohroženou skupinu s ohledem na přirozené změny, ke kterým dochází ve stáří Domácí násilí může být pácháno:

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

NOCLEHÁRNA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘIČÍ. Služby sociální prevence. Kde nás najdete

NOCLEHÁRNA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘIČÍ. Služby sociální prevence. Kde nás najdete Kde nás najdete Budova noclehárny se nachází ve stejné budově jako denní centrum na ulici Zámecká v těsné blízkosti Mlékáren. Poblíž je Kaufland a vlakové nádraží. Vchází se k nám zelenou branou z vlnitého

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Občanské sdružení PANT Občanské sdružení PANT Nábřežní 1272/2a, 725 25 Polanka nad Odrou IČ: 22667393, DIČ: CZ22667393 Tel.: +420 602 764 931, email: info@pant.cz Bank. spojení:

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU Dobrovolníci SOS centra Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Jak dál? Prožili jsme dopravní nehodu. Co dělat po dopravní nehodě. Informace a praktická vodítka pro účastníky poškozené i viníky, svědky a příbuzné.

Jak dál? Prožili jsme dopravní nehodu. Co dělat po dopravní nehodě. Informace a praktická vodítka pro účastníky poškozené i viníky, svědky a příbuzné. FORMA A Prožili jsme dopravní nehodu Jak dál? Co dělat po dopravní nehodě Informace a praktická vodítka pro účastníky poškozené i viníky, svědky a příbuzné. Nečekané události, jako jsou dopravní nehody,

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci únoru roku 2013 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

N a počátku, o.p.s. Soběšická 560/60, Husovice, Brno IČO Telefon:

N a počátku, o.p.s. Soběšická 560/60, Husovice, Brno IČO Telefon: N a počátku, o.p.s. Soběšická 560/60, Husovice, 614 00 Brno IČO 60554665 Telefon: 548221405 email: info@napocatku.cz http://www.napocatku.cz POPIS REALIZACE POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Poskytovatel Na

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 2015 OBSAH Úvod... 1 1. Preventivní aktivity pro rok 2015... 2 1.1 Přednášky pro žáky základních škol Benešov... 2 1.2 Informační setkání pro rodiče...

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více