Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2007 Občanské sdružení Hnutí Pro život AQUA VITAE Tel

2 Internetová a telefonická linka důvěry Den Dopolední služba Odpolední sluřba Pondělí 9-12h. Středa 16-19h. Čtvrtek 16-19h. Vedoucí poradny Zdeňka Rybová Psycholožka poradny, psychoterapeut Mgr. Vladislava Bartáková Dobrovolné konzultantky LD Ing. Helena Dubišarová Vladislava Bartáková Irma Krylová Marie Lindrová Lucie Růžičková Zdeňka Rybová

3 Úvodní slovo Vážení přátelé, když jsme v roce 2006 založili Poradnu pro ženy v tísni AQUA VITAE, chtěli jsme především vyplnit prázdný prostor v nabídce krizových služeb. V naší poradně se setkáváme s nouzí specifického druhu s osaměním, bolestí z traumatu potratu, nečekaným těhotenstvím, strachu z budoucnosti, obavy z vývoje partnerského vztahu apod. Poradna AQUA VITAE je jedinou poradnou pro nečekaně těhotné ženy v ČR, která provozuje krizovou bezplatnou telefonickou linku pomoci. Jsme tak dostupní všem potřebným klientkám i v případě, že dlouhodobě nemají či momentálně si nemohou dovolit telefonovat za poplatek. Projevuje se to samozřejmě na skladbě klientek na telefonu; v ové krizové komunikaci je okruh problémů našich klientek trochu jiný. Ale rádi pomáháme všem, kteří se na nás obrátí. Letos dokonce i v novém týmovém složení. K šesti vynikajícím pracovnicím, které působí v poradně od jejího založení, se přidaly další tři nové kolegyně. Technika, kterou si bereme jako podpůrnou pro efektivní komunikaci s volajícím i píšícím klientem, je zahrnuta v akreditovaném kurzu, který většina absolvovala či právě absolvuje, s názvem Telefonická krizová intervence. Jsme samy svědky toho, jak je velmi důležité pomáhat profesionálně; nezapomínáme však nikdy na lidský přístup k případům klientek. Proto se dočkají často opravdu osobní angažovanosti každé z nás. Kromě dětí, které se narodily našim klientkám, se také rodí děti v našem týmu, takže jsme letos přivítaly s radostí malého Vojtíška naší kolegyně. Předpokládáme, že se podobná skutečnost bude opakovat i v dalších výročních zprávách. Máme výbornou disciplínu v tom, nad čím bezradně bádají genderoví vědci jak skloubit rodičovství s výkonem povolání. Naše konzultantky v tomto dosahují mistrovské úrovně. Chtěla jsem na tomto místě především poděkovat všem konzultantkám naší Poradny pro ženy v tísni AQUA VITAE, které nasazují svůj čas, nadání, síly a vědomosti ve prospěch

4 ženám, které svět nechal napospas svobodné volbě, kterou lze svobodnou nazývat snad jen bez znalosti osudů takových nastávajících maminek. Volba rozhodni se sama je odsuzuje k nesení břemena zodpovědnosti jen a výlučně na svých bedrech. Pomocníci se rychle vytratí vždyť proč by legální zákrok potratu vymlouvali nebo do toho vůbec mluvili. Všichni to myslí dobře. Jednoznačně. Ale něco někde špatně být musí. Je to zákon č. 66/1986Sb. o umělém přerušení těhotenství. Dovolte mi, drazí čtenáři, na konci ocitovat slova jedné dámy, která se ze svého traumatu z potratu potřebovala vypsat a uvedla: Kdo se může rozhodnout sám za sebe, skutečně svobodně, když je v nouzi, v krizi, opuštěn nebo v depresi? Mnohem lepší a lidštější je nabídnout pomoc radu, pochopení i konkrétní pomoc. Ne poukázat na vinu postiženého nebo mu naznačit, že jde o jeho podpis na papíře a tak i o jeho rozhodnutí, čímž se dotyčný zbaví vlastního dílu odpovědnosti. Děkujeme vám všem, kteří nás podporujete, pomáháte nám a dáváte o nás vědět lidem, kteří nás potřebují. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat! Zdeňka Rybová

5 Hlavní události roku nás náhle opustila naše drahá kolegyně a kamarádka, vzácná žena a maminka 4 dětí, paní Ing. Helena Dubišarová. Od sklonku r poradnu organizačně vedla. Výborně spravovala všechny praktické věci spojené s jejím provozem. Helena dovedla ale především citlivě naslouchat, měla pochopení pro každého a velmi si vážíme její obětavosti. Bude nám scházet nejen jako žena, která dělala svou práci na lince s otevřeným srdcem a velkým nasazením. Chybí nám zároveň jako blízký člověk, s kterým nás pojilo přátelství, a na kterého budeme velmi rádi vzpomínat. Nové kolegyně Kvůli rostoucímu počtu klientů jsme se rozhodli přijmout nové konzultantky. Z šesti uchazeček byly po pohovoru vybrány tři ženy, které nejlépe splňovaly předpoklady pro práci na lince: Hana Axmannová, Radka Válková a Radana Sousedíková. Budoucí konzultantky navštěvovaly od září školení pro práci v poradně AQUA VITAE. Do nadcházejícího kurzu Telefonické krizové intervence se zapsala Radka Válková. Paní Sousedíková již má odpovídající vzdělání z dřívějších let. Naše budoucí konzultantky se také účastnily po dobu tří měsíců náslechů na lince pod vedením zkušenějších konzultantek. Úspěchy Na základě kontaktu s naší poradnou se některé ženy rozhodly nepodstoupit umělé ukončení těhotenství. Tím, že nám o svém rozhodnutí daly vědět, můžeme říci, že se také díky práci naší poradny narodilo v roce 2007 devět dětí. Každé narozené dítě, pro které se tyto maminky rozhodly, je pro nás povzbuzením. Jejich poděkování patří také všem, kdo naši práci jakýmkoliv způsobem podporují. Věříme, že číslo narozených dětí není úplné.

6 Základní statistické údaje za rok 2007 Od počátku svého vzniku se poradna pro ženy v tísni AQUA VITAE zaměřovala na pomoc zvláště ženám, které se kvůli svému těhotenství ocitly ve složité situaci. Na poradnu se během roku 2007 obrátilo celkem 300 klientů. Jde podstatný nárůst oproti roku 2006, ve kterém poradna začínala svou činnost a neměla téměř žádnou publicitu. Celkové číslo ale nevypovídá o všem: 82 klientů z celkového počtu se na poradnu obrátilo opakovaně, dvakrát, třikrát či více krát. y telefon Poradna nadále poskytuje bezplatnou telefonickou a internetovou poradnu. V roce 2007 převažovala více než dvojnásobně preference internetového poradenství. Poradnu oslovilo prostřednictvím u na 217 klientů. Naopak telefon využilo 83 lidí. Na poradnu se obrátily ve velké většině ženy (287 žen), na které se zaměřujeme. Kontaktoval nás ale i malý, téměř zanedbatelný počet mužů. Jejich zakázkou tedy klíčovým problémem, jehož řešení od nás očekávají - je zejména otázka, jak porozumět své ženě. Linky určené ženám využívají kvůli neexistenci linky určené jen pro muže v podobných situacích. ženy muži Věk našich klientů úzce souvisí s tématy, kvůli kterým se na nás obrací. U velké většiny našich klientek vzhledem k anonymitě linky pomoci nevíme, kolik jim je let. Druhou největší skupinu tvoří ženy, kterým je v rozmezí 20 a 25 lety. Tyto ženy se na nás obrací s otázkami okolo umělého ukončení těhotenství. Jejich vyjádření sebou obvykle přináší i hlubší příběh, který je spojený s partnerovým odmítnutím. S problémem neočekávaného těhotenství přichází stále mladší dívky. Dívky v rozmezí lety ale přichází s jinou zakázkou. Nejvíce se ptají po náležitostech interrupce a řeší strach z rodičů. Mnoho žen se na nás také obrací kvůli svým kamarádkám nebo dcerám. Problém se jich tedy bezprostředně netýká, chtějí zpravidla pomoci díky své blízkosti a možnostem let věku let let let let let let 60 a více let nevím

7 POSKYTOVANÉ SLUŽBY Poradna AQUA VITAE se zaměřuje od svého založení v dubnu 2006 na internetové poradenství a telefonickou krizovou pomoc. Aby mohl našeho poradenství využít prakticky kdokoliv, je telefonická linka bezplatná. V prvé řadě směřuje naše pomoc ženám, které se nachází v tíživé životní situaci, spojené především s neplánovaným těhotenstvím. Důležitou zásadou je ovšem neodmítnout pomoc komukoliv, kdo o ni požádá. Způsob práce s klienty Naším prvořadým úkolem je být nablízku všem ženám a i mužům, kteří se ocitli v krizové situaci. Při telefonickém kontaktu postupujeme podle ověřených zásad telefonické krizové intervence. Nejprve se tedy snažíme zmapovat klientovu situaci, ve spolupráci s ním se snažíme pochopit jeho zakázku, tedy co od poradny očekává. Společně poté pracujeme na řešení problému. Cílem ovšem není jen řešit problém, ale i pracovat s klientčinými emocemi, aktivně naslouchat, dát klientce pocit bezpečí a vést hovor, tak abychom volajícímu umožnili nést těžkou situaci. V poradně spolupracujeme s řadou odborníků z různých oblastí, na které můžeme odkazovat. I v tomto roce se nám podařilo navázat užší profesní vztahy s některými organizacemi a specialisty. Jako velmi užitečné se jeví zejména kontakty na gynekology, sociální pracovníky, azylové domy a právníky. Klientovi jsme k dispozici opakovaně, tedy kdykoliv potřebuje. Služba: Telefonická krizová pomoc Doba bezplatné telefonické linky byla rozšířena o nový časový interval přímé dostupnosti na lince. Tento rok jsme byli k dispozici i v dopolední pondělní hodiny a to od 9 do 12 hodin. V těchto ranních hodinách jsme chtěli být k dispozici té skupině žen, které uvítaly po poradenství možnost přímo si zavolat či zajít na úřad, k právníkovi apod. Potvrdilo se nám, že tyto hodiny jsou vítány. Volaly především ty ženy, které si nebyly jisté v sociálním systému nebo naopak ty ženy, které chodí na noční službu do práce a nemohou zavolat navečer. Klientky byly o změně informovány prostřednictvím inzerce v některých médiích a na našich internetových stránkách Prostřednictvím telefonu nás v roce 2007 oslovilo 83 lidí. Toto číslo se může zdát jako poměrně malé. Je ale nutné dodat, že s některými klientkami jsme v opakovaném intenzívním kontaktu. Přesto je z letošní statistiky vidět, že je služba internetového poradenství jasně využívanější. Služba: Internetové poradenství Služba internetového poradenství byla od počátku vzniku poradny v roce 2006 plnohodnotnou součástí poskytovaných služeb poradny. Služba je hojně využívána. Klientky využívají vysokého stupně anonymity a nebojí se sdělit i velmi intimní dotazy, které by si možná během hlasového hovoru neodvážily říci. Během roku 2007 nás kontaktovalo přes 217 klientek. Opět jsme byli s řadou klientek opakovaně v kontaktu.

8 Struktura témat řešených v poradně AQUA VITAE v roce 2008 Tematický okruh hovoru GYNEKOLOGICKÁ A SEXUÁLNÍ PROBLEMATIKA (podoba a provádění interrupce, postabortivní syndrom, sexuální orientace, AIDS) SOCIÁLNÍ A PRÁVNÍ PROBLEMATIKA (finanční tíseň, bytová tíseň, určení otcovství, nezaměstnanost, sociální dávky) ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA (antikoncepce, zdravotní obtíže po potratu, tělesné nemoci, léky, genetické postižení, prenatální vyšetření) OSOBNÍ A EXISTENCIÁLNÍ PROLBLEMATIKA (sebevražedné úvahy, úmrtí blízkých, samota, problémy se sebou samým, deprese) VZTAHOVÁ PROBLEMATIKA (partnerské, manželské, rodinné vztahy; nevěra) NÁSILÍ A TÝRÁNÍ (psychické a tělesné týrání, sexuální zneužívání dětí) NÁHLÁ NEČEKANÁ TRAUMATIZUJÍCÍ UDÁLOST (šokující událost- zjištění, útok osoby, tragické úmrtí) ZÁVISLOSTI (alkohol, drogy, hráčství) počet klientek procento z celku % 50 17% 61 20% 30 10% 30 10% 13 4% 2 0,6% 2 0,6% ADOPCE 9 3% PSYCHOPATOLOGIE 3 1% vztahová problematika osobní a existenciální sociální a právní zdravotní sexuální, potraty, PAS závislosti náhlé trauma psychopatologie domácí násilí adopce

9 Příběhy z poradny AQUA VITAE Uvedené příběhy nejsou přepisem reálně uskutečněných hovorů s klienty. Jedná se o smyšlený text, který vyjadřuje nejčastější aspekty hovorů či korespondence na dané téma. Poradna AQUA VITAE zachovává naprostou anonymitu svých klientů a příběhy v pravém znění pochopitelně nezveřejňuje. Příběh 1 Do poradny se dovolala mladá žena, se svým přítelem se snaží přibližně rok otěhotnět a zatím se nedaří. Působila velmi nervózně, sama přiznala, že se již delší dobu cítí zoufale a na dně. Největší strach má podle všeho z toho, že je neplodná. Po počátečním rozhovoru konzultantka zjistila, že lékařka ženě ještě žádné vyšetření nedělala, jen jí dává některé léky. Se ženou o jejím stavu podle jejích slov nemluvila. Žena potřebovala kotvit a získat pevnou půdu pod nohama a vyjádřit své pocity. Paní scházely základní informace, které by jí dodaly klidu. S konzultantkou hovořily rovněž o plodných a neplodných dnech, o zdravé stravě. Paní byla doporučená knížka, která se tímto tématem zabývá. Na konci rozhovoru byl cítit z hlasu pocit ulehčení. Žena samotná přiznala, že je nám vděčná, protože je pro ni těžké někomu se svěřit, natož žádat informace v takto choulostivé záležitosti. Pracovnice se rozloučila s tím, že paní může kdykoliv zavolat. Příběh 2 O pomoc a radu požádala poradnu AQUA VITAE prostřednictvím webové aplikace žena, která neplánovaně otěhotněla. Ve svém u se svěřila, že s přítelem mají již dvě děti. Přítel nechal rozhodnutí na ní, protože je to ona, kdo se z velké části stará o děti. Na druhou stranu na ni tlačí celá jeho rodina, aby šla na interrupci. Psychický nátlak doprovázejí argumentace, že nesmí být sobecká, když je to v podstatě pouze muž, kdo vydělává peníze na rodinu a dítě navíc neutáhne. Žena nevěděla, co má dělat. Rozum jí říkal, aby na interrupci šla, ale zároveň se jí stále vybavovaly prožitky z minulé interrupce, kterou před nějakým časem prodělala. Po minulé zkušenosti si totiž slíbila, že to již nikdy nechce prožít znovu. V odpovědi jsme ženě poskytly bezpečný prostor pro vyjádření toho, co cítí. Jejím pocitům jsme nastavili zrcadlo a podle potřeby je rozvinuli. Ubezpečili jsme jí, že má ještě dostatečný čas na rozmyšlenou. Potvrdili jsme její pochybnosti o tom, že není sobecké mít dítě. Hovořili jsme také o roli muže a ocenili, že jí přítel dal prostor se rozhodnout. I když ona spíše potřebovala ujištění, že dítě chce. Vrátili jsme se k minulé interrupci a nabídli možnost zpětně o strašné zkušenosti hovořit a případně ji s psychologem vyléčit. Vysvětlili jsme jí, proč onen zážitek nemizí. Žena se v dalším u ozvala, poděkovala za naší pomoc, přemýšlela o tom, co jsme napsali, a rozhodla se dítě si nechat. Byla vděčná za podanou ruku. Příběh 3 Do poradny napsala těhotná dívka, mladší osmnácti let a ptala se, zda se může o své dítě starat sama, dále se ptala na sociální a finanční zabezpečení, pokud by se jí narodilo dítě. Otevřeně řekla, že na interrupci jít nechce. Ptala se také na školy, které poskytují individuální plán pro takové matky. O faktických informacích jsme dívku informovali. Vyzdvihli jsme její smysl pro odpovědnost a přístup, ocenili jsme také její odvahu. Nabídli jsme naši poradnu jakkoliv k dispozici, pokud by naši pomoc potřebovala.

10 DALŠÍ AKTIVITY Z naší kanceláře Novou organizační vedoucí poradny se stala Hana Axmannová. Došlo ke zpřehlednění servisní části vnitřního klientského systému naší webové aplikace. Vnitřní systém komunikace o případech se tak výrazně zefektivnil a zrychlil. Dobře se nám daří realizovat vzájemnou informovanost mezi konzultantkami o jednotlivých případech klientů, abychom tak dobře uměly reagovat v dalším kontaktu s tím, který se ozval již dříve, jiné kolegyni. Podařilo se nám navázat spolupráci s mnoha gynekology, kterým jsme dodali do ordinací své materiály, nabízející pomoc ženám v tísni. Někteří gynekologové o materiály požádali opakovaně. Vzdělávání Tři z našich konzultantek dokončily kurz Telefonické krizové pomoci zastřešený sdružením Remedium. Kurz je vhodný pro všechny pracovníky pomáhajících krizových profesí, pracující s klientem po telefonu. Od října do prosince byly proškoleny pro práci tři nové kolegyně. Naše vzdělávání se rozhodlo podpořit nakladatelství ANAG, s kterým jsme navázali spolupráci. Díky tomu máme výrazné slevy na jeho knihy; právní předpisy a normy v oblasti sociální a právní a v oblasti působnosti organizací nabízející sociální služby. Proškolení v oblasti gynekologie a porodnictví nám zajistila MUDr. Xenie Preiningerová. Mediální aktivity prezentace aktivit v oběžníku Hnutí Pro život ČR. Několik rozhovorů a krátkých vstupů v médiích rozhlasových a televizních. Přednášky o poradenství v oblasti umělých potratů na několika místech ČR. Zveřejnění internetového odkazu na naší poradnu na mnoha ženských serverech. Internetové servery: prolife.cz, svobodavolby.cz, vira.cz. navázána spolupráce s dívčím křesťanským časopisem IN! Zde působíme v poradenství pro čtenářky, které do redakce zasílají dopisy. Časopis na nás v případě potřeby dívky odkazuje. spolupráce s časopisem Napsáno životem, byla též zde uveřejněna reklama. spolupráce s dívčí vzdělávací organizací Eva Evě. Na bázi poradenství dále spolupracujeme. článek Irmy Krylové na idnes.cz: Potrat, obrovský zásah do psychiky ženy září/2007

11 EKONOMICKÁ STRÁNKA V naší poradně pracují konzultantky jako dobrovolnice, takže bezplatně bez nároku na mzdu. Jsou jim ale propláceny příp. režijní náklady spojené s výkonem služby a též je jim hrazeno veškeré odborné školení, potřebná literatura apod. Naše poradna působí v objektu sponzora, individuálního majitele dané nemovitosti, který nám bezplatně hned zpočátku pronajal prostory poradny na dobu neurčitou. Prostory vzhledem k rozšíření kapacity našich služeb a k potřebě růst pomalu přestávají stačit, ale nemáme dosud vhodné prostředky na nalezení vhodné alternativy. Za daný prostor jsme ovšem nesmírně vděčni, jelikož představuje krásné, důstojné prostředí pro pomoc ženám v tísni. Na místě můžeme krizově také ubytovat klientku, samozřejmostí je možnost osobních schůzek. Kvalitně vybavená kancelář tvoří útulné prostředí díky dalšímu ze sponzorů, který v r uhradil náklady na její vybavení nábytkem. Příjmy poradny jsou tvořeny výlučně tedy individuálními dary; náklady na běžný provoz hradíme z částek drobných dárců. Přehled příjmů a výdajů za rok 2007 přinášíme v grafu: ,10 Kč 20% Kč 18% Kč 26% Kč 36% Příjmy celkem: 29090, 00 Kč Výdaje celkem: ,10 Kč Výsledná rozvaha: ,10 Kč Příjmy - dary Výdaje - telefonická linka Výdaje - vzdělávání Výdaje - inzerce, reklama

12 Upřímně děkujeme za Vaši podporu. V naší činnosti v dalším roce chceme růst především proto, že známe osudy tisíců žen, které na světě, zdá se, zrovna ve chvíli, kdy to nejvíce potřebují, nikoho nemají. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat! Tým Poradny pro ženy v tísni Aqua vitae

HNUTÍ PRO ŽIVOT ČR. Já měl ze setkání strach, on ještě větší...

HNUTÍ PRO ŽIVOT ČR. Já měl ze setkání strach, on ještě větší... HNUTÍ PRO ŽIVOT ČR 2 3 Zprávy 4 6 Mimoděložní těhotenství 7 Nejmenší z nás 8 9 Pochody pro život 10 11 Z blogu pro život 12 Pastýřský list 13 Nesoudíme. Pomáháme 14 Poradna Aqua vitae 15 Stop genocidě

Více

Obsah. Informační zpravodaj pro interdisciplinární spolupráci při ochraně před domácím násilím.

Obsah. Informační zpravodaj pro interdisciplinární spolupráci při ochraně před domácím násilím. Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze číslo 2 Informační zpravodaj pro interdisciplinární spolupráci při ochraně před domácím násilím. Obsah 1. Úvodní slovo - Barbora Holušová, CSSP

Více

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV Světlem k prevenci PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI 2014 KLUB PŘÍZEMÍ TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV K-CENTRUM A TERÉNNÍ PROGRAM CHOMUTOV SPOLEČNĚ PROTI

Více

Sociální práce s umírajícími

Sociální práce s umírajícími POSLÁNÍM ČASOPISU SOCIÁLNÍ PRÁCE/SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost české a slovenské společnosti řešit životní problémy lidí prostřednictvím sociální práce, podporovat kvalitu sociální práce a profesionalizaci

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

O NEGENETICKÉM RODIČOVSTVÍ TROCHU JINAK. Informace pro zdravotníky

O NEGENETICKÉM RODIČOVSTVÍ TROCHU JINAK. Informace pro zdravotníky O NEGENETICKÉM RODIČOVSTVÍ TROCHU JINAK Informace pro zdravotníky Hana Konečná O negenetickém rodičovství trochu jinak Informace pro zdravotníky Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Praha 2012 Tato

Více

NEWSLETTER. květen. Obsah. Rozhovor. s ředitelem CSSP Mgr. Tomášem Jánem, MBA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA

NEWSLETTER. květen. Obsah. Rozhovor. s ředitelem CSSP Mgr. Tomášem Jánem, MBA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA NEWSLETTER CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA květen 2015 Rozhovor s ředitelem CSSP Mgr. Tomášem Jánem, MBA Centrum sociálních služeb Praha (CSSP) je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy, které je

Více

Metodika pro asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou Rozum a cit, z.s.

Metodika pro asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou Rozum a cit, z.s. Metodika pro asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou Rozum a cit, z.s. Mgr. Helena Vlčková a kol. OBSAH 1. Úvod 2. Psychologická východiska 3. Legislativní rámec práva a povinnosti zúčastněných

Více

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1 INSPIRUJ SE zaměstnávání osob se zdravotním postižením úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Koho opomíjíme? Práce s násilnými osobami bez domova

Koho opomíjíme? Práce s násilnými osobami bez domova Koho opomíjíme? Práce s násilnými osobami bez domova Jako doma Homelike, o.p.s. Praha 2015 Koho opomíjíme? Práce s násilnými osobami bez domova Text: Jitka Kolářová Grafika: Klára Zápotocká Vydává Jako

Více

ROZHOVOR DRUHÁ A MOŽNÁ POSLEDNÍ ŠANCE

ROZHOVOR DRUHÁ A MOŽNÁ POSLEDNÍ ŠANCE RUBIKoNovINy 02 / 2015 Již 21 let vytváříme programy směřující ke snížení recidivy, tím šetříme prostředky daňových poplatníků a přispíváme k bezpečí ve společnosti RUBIKON Centrum Korunní 101 130 00 Praha

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

obsah kamínky 1+2/2006 editorial rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno

obsah kamínky 1+2/2006 editorial rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno obsah 2 4 5 10 11-13 14 15 16 17 18 19 20 24 25 26 27 28 rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno téma závažná nemoc v rodině žijeme a jsme spolu šance pro postižené a jejich rodiny neklidné stránky

Více

JAK DÁL S PĚSTOUNSKOU PÉČÍ NA PŘECHODNOU DOBU?

JAK DÁL S PĚSTOUNSKOU PÉČÍ NA PŘECHODNOU DOBU? JAK DÁL S PĚSTOUNSKOU PÉČÍ NA PŘECHODNOU DOBU? Hana Konečná, Markéta Sudová Jak dál s pěstounskou péčí na přechodnou dobu? Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha 2011 Tato publikace byla vydána v

Více

ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A NACHÁZEJÍCÍ SE V NEPŘÍZNIVÉ SITUACI

ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A NACHÁZEJÍCÍ SE V NEPŘÍZNIVÉ SITUACI Tato analýza vznikla v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Mladá Boleslav na období 2014-2018, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního

Více

Migranti a domácí násilí

Migranti a domácí násilí Migranti a domácí násilí Příspěvky z konference a workshopů konaných 29. a 30. listopadu 2011 v Praze. Centrum sociálních služeb Praha Migranti a domácí násilí Centrum sociálních služeb Praha Autoři publikace:

Více

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI JSOU AGENTI ZMĚNY VE SPOLEČNOSTI. 4/2010 ročník 10 SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI JSOU AGENTI ZMĚNY VE SPOLEČNOSTI

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI JSOU AGENTI ZMĚNY VE SPOLEČNOSTI. 4/2010 ročník 10 SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI JSOU AGENTI ZMĚNY VE SPOLEČNOSTI SOCIÁLNÍ PRÁCE/SOCIÁLNA PRÁCA 4/2010 ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ V KONTEXTU SOCIÁLNÍ PRÁCE SPOLEČENSKÁ ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ ZAKÁZKA V KONTEXTU A NAŠE SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST PRÁCE 4/2010 ročník 10 SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI

Více

Jak sladit rodinu a podnikání

Jak sladit rodinu a podnikání evropský fond v ÿr Příručka k rovným příležitostem Jak sladit rodinu a podnikání Projekt Ženy, podnikejte!, č. CZ.1.04/3.4.04/88.00286, je financován z prostředků Evropského ho fondu prostřednictvím operačního

Více

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE Otvíráme EDICE Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy Obsah TENTO ČASOPIS JE TIŠTĚN NA EKOLOGICKÉM PAPÍŘE 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Otvíráme Poté,

Více

Mgr. Marie Modlitbová, Mgr. Marn a Papoušková, Mgr. Andrea Sitařová, Mgr. Jana Tušlová

Mgr. Marie Modlitbová, Mgr. Marn a Papoušková, Mgr. Andrea Sitařová, Mgr. Jana Tušlová AUTOŘI TEXTŮ: Středisko rané péče SPRP České Budějovice: Mgr. Kateřina Doskočilová, Mgr. Terezie Hradilková, Mgr. Marie Modlitbová, Mgr. Marn a Papoušková, Mgr. Andrea Sitařová, Mgr. Jana Tušlová Středisko

Více

Závěrečná evaluace projektu. Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Kolíně

Závěrečná evaluace projektu. Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Kolíně Závěrečná evaluace projektu Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Kolíně Autoři: Lukáš Radostný, Hana Štěpánková, Daniel Vališ Jaro 2015 OBSAH CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti. magazín 2014. Generálníředitel ČPP a.s.

Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti. magazín 2014. Generálníředitel ČPP a.s. magazín 2014 časopis pro klienty společnosti Bohemia Servis Finance a.s. Generálníředitel ČPP a.s. Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti BS Money Centrum Dlouhodobý servis

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

MONITORING PŘÍPRAV NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI V ČESKÉ REPUBLICE

MONITORING PŘÍPRAV NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI V ČESKÉ REPUBLICE MONITORING PŘÍPRAV NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI V ČESKÉ REPUBLICE (Popis současného stavu) Monitoring příprav na náhradní rodinnou péči v České republice (Popis současného stavu) Vydalo Středisko náhradní

Více

Projekt ochrany práv uživatelů drog Závěrečná zpráva z pilotního projektu

Projekt ochrany práv uživatelů drog Závěrečná zpráva z pilotního projektu Projekt ochrany práv uživatelů drog Závěrečná zpráva z pilotního projektu Obsah Úvod... 2 Co je to POPUD?... 2 Cílové skupiny... 2 Cíl pilotního projektu... 3 Dlouhodobé cíle... 3 První kroky v pilotním

Více

VYŠŠÍ VZDĚLÁNÍ PRO VYŠŠÍ KVALITU

VYŠŠÍ VZDĚLÁNÍ PRO VYŠŠÍ KVALITU VYŠŠÍ VZDĚLÁNÍ PRO VYŠŠÍ KVALITU Sborník vydaný v rámci realizace projektu Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro lepší a efektivnější řízení a vzdělávání pracovníků škol a školských

Více

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství Metodika přípravy k pěstounství 2011 Poprvé

Více

METODIKA PODPŮRNÝCH AKTIVIT PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

METODIKA PODPŮRNÝCH AKTIVIT PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI METODIKA PODPŮRNÝCH AKTIVIT PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Podpora pěstounských a osvojitelských rodin s romskými dětmi, Arteterapie, Klub náhradních rodin, VTI Pavla Pokorná, Alena Vávrová, Jana Frantíková,

Více