Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období MĚSTA LETOHRADU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU"

Transkript

1 Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období MĚSTA LETOHRADU Schválen dne usnesením RM č. 163/2012

2 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období Hlavní problémové oblasti v oblasti prevence kriminality Protiprávní část Trestné činy Přestupky Sociálně demografická část Počet obyvatel Statistické údaje o obyvatelstvu za rok Dávky pomoci v hmotné nouzi Nezaměstnaní Dávky pomoci v hmotné nouzi Sociálně vyloučené lokality v Letohradě 5 3. Institucionální analýza Cíle a cílové skupiny Cíle Cílové skupiny Priority Hlavní prioritní osy v prevenci kriminality Obecné postupy Finanční prostředky Hlavní úkoly v oblasti prevence kriminality v letech

3 1. Úvod Plán práce prevence kriminality města Letohradu vychází ze Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až Jedním z hlavních úkolů v oblasti prevence kriminality v Letohradu je zpracování plánu práce na tříleté období. Jeho obsahem je popis činností a postupů vedoucích k naplnění jednotlivých priorit, včetně způsobu jejich finančního zajištění, určení zodpovědných osob a časového harmonogramu. Plán práce podléhá schválení zastupitelstva a jeho plnění bude průběžně vyhodnocováno. Dne byl na zasedání Rady města Letohradu usnesením č. 163/2012 schválen Plán prevence kriminality města Letohradu na léta , a zároveň byla schválena pracovní skupina prevence kriminality ve složení: - zástupce vedení města odpovědný za bezpečnost a prevenci: Bc. Jiří Chalupník, 2. místostarosta města - manažer prevence kriminality města: Bc. Lenka Vilímková - zástupce komise pro výchovu a vzdělávání: Mgr. Pavla Skácelíková - zástupce OO PČR Letohrad: Karel Daněk, Dis. - zástupce PČR pro boj s extremismem a drogovou kriminalitou: Ing. Richard Hora - zástupce Městské policie Letohrad: Jaromír Hrubý - zástupce ORP Žamberk odbor sociálních věcí a zdravotnictví: Mgr. Dagmar Ducháčková - zástupce Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (Centrum pod střechou): Iveta Kočová, Dis. - tajemník: Mgr. Petr Cink 2. Bezpečnostní analýza v období Hlavní problémové oblasti v oblasti prevence kriminality Na základě provedené analýzy pocitu bezpečí občanů města Letohradu, praktických zkušeností odborníků z oblasti prevence kriminality a závěrů jednání pracovní skupiny prevence kriminality v Letohradě byly klasifikovány tyto základní a zároveň prioritní problémy v oblasti kriminality: majetková trestná činnost a přestupky, výtržnictví, vandalismus, narušení veřejného pořádku a občanského soužití, návykové látky, nedbalostní dopravní nehody, hospodářská kriminalita, násilná kriminalita, domácí násilí. Jako rizikové lokality byly vytipovány: tzv. domky v Letohradě-Orlici a okolí bytového domu v ul. Petříkov (vysoká koncentrace sociálně slabších obyvatel a Romů), diskotéky, skatepark, zámecký park, sídliště U Dvora (vysoká koncentrace obyvatel, výrazný podíl mladší generace) a Šedivská ul., zejména v prostorách OEZ s.r.o. (velké parkoviště) a živnostenské zóny. Zdrojem problémů jsou také cizinci (Mongolové, Vietnamci, Ukrajinci), kteří v Letohradě pracují a často tu mají celé rodiny. 3

4 2.2. Protiprávní část Trestné činy Kriminalita přečiny a zločiny Rok Celkem Násilná Mravnostní Majetková Pachatelé Rok Věk 0 14 let Věk let 18 a více let Recidivisté Oběti Rok Děti (0 18 let) Ženy Osoby starší 65 let Přestupky Pro účely analýzy jsou vyhodnocovány údaje o počtech přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití, majetku a na úseku ochrany před alkoholem a jinými toxikomaniemi. Druh K Proti veřejnému pořádku Proti občanskému soužití Počet obyvatel* Přestupky abs. počet Index na obyv. Změna Rok K Změna proti r Rok 2010 Rok Změna 2010 (index) Změna 2010 (%) ,83 91,74 +6,91 +7, ,11 89,54-1,57-1,72 Proti majetku ,22 181,90 +10,68 +5,50 Na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi ,71 7,91-7,80-50,00 * dle údajů ČSÚ 2.3. Sociálně demografická část Počet obyvatel Počet obyvatel v letech 2010 se dle údajů matriky města výrazně nezměnil. K žilo v Letohradě celkem obyvatel, k celkem Meziročně to znamená pokles o 3 obyvatele. Dle ČSÚ žilo v Letohradě obyvatel, což je včetně cizinců. Meziročně došlo dle údajů ČSÚ k poklesu o 44 obyvatel. 4

5 Statistické údaje o obyvatelstvu za rok Počet obyvatel dle evidence obyvatel MěÚ k Počet narozených 73, z toho 38 dívek Počet osob přihlášených do Letohradu 82, z toho 45 žen Počet osob odhlášených z Letohradu 131, z toho 73 žen Počet uzavřených sňatků 78, z toho 28 z Letohradu Počet obyvatel dle ČSÚ k Nezaměstnaní Míra nezaměstnanosti dosahuje v Letohradě 6,9 %. Rok Počet nezaměstnaných k Změna 2010 Index na obyv , , Dávky pomoci v hmotné nouzi V období 2010 vyplácel Městský úřad Letohrad dávky pomoci v hmotné nouzi: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc. V souvislosti s tzv. Sociální reformou I. se tato agenda od přesunula pod Úřad práce ČR. Údaje v tabulce odrážejí objem vyplácených dávek pomoci v hmotné nouzi v letech 2010 a byly čerpány z údajů finančního odboru městského úřadu. Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Rok Vyplaceno v Kč Změna 2010 v Kč Vyplaceno v Kč Změna 2010 v Kč Vyplaceno v Kč Změna 2010 v Kč , , , , , , ,- 0, , Sociálně vyloučené lokality v Letohradě Za sociálně vyloučené lokality lze považovat tzv. domky v městské části Letohrad-Orlice a dále bytový dům v ul. na Petříkově vč. okolí. Obě místa se vyznačují vysokou koncentrací sociálně slabších obyvatel (nezaměstnaní, příjemci dávek pomoci v hmotné nouzi) a dále je zde soustředěna většina romské populace ve městě. 3. Institucionální analýza Nezbytným předpokladem úspěšné prevence kriminality je koordinace mezi řadou subjektů, přičemž činnost by měla zastřešovat pracovní skupina prevence kriminality. Subjekty s předpoklady pro zapojení do spolupráce: - komise pro výchovu a vzdělávání při radě města, - komise dopravní a veřejného pořádku při radě města, - komise pro mládež a volnočasové aktivity při radě města, - komise bytová a sociální při radě města, - Městská policie Letohrad, - OOP ČR Letohrad, - základní školy preventisté, - Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Street při Centru pod střechou, Občanská poradna Oblastní charita Ústí nad Orlicí, - Dům s pečovatelskou a zdravotní službou Letohrad, - církve, 5

6 - spolky, - spolupráce s Městským úřadem Žamberk odbor sociálních věcí a zdravotnictví, - spolupráce s Úřadem práce ČR veřejná služba Cíle a cílové skupiny V návaznosti na definované problémy byly stanoveny cíle, ke kterým budou v roce směřovat konkrétní aktivity prevence kriminality Cíle Hlavním cílem je zvyšovat pocit bezpečí občanů a snižovat míru a závažnost protiprávního jednání Cílové skupiny Primární cílové skupiny: a) Pachatel: mládež, dospělí b) Oběti: zejména násilné a majetkové protiprávní jednání, oběti rasově nebo národnostně motivovaných trestných činů c) Rizikoví jedinci nebo oběti: děti a mládež; rodiny dětí s poruchami chování; sociálně vyloučení jedinci, senioři; osaměle žijící osoby; příslušníci národnostních a etnických menšin; obyvatelé sociálně vyloučených lokalit Sekundární cílová skupina: všichni obyvatelé Letohradu 3.2. Priority V návaznosti na hlavní problémy a cíle byly stanoveny priority prevence kriminality a navrženy způsoby řešení definovaných problémů: Hlavní prioritní osy v prevenci kriminality 1. Využití dostupných prostředků ke snížení kriminality a zlepšení bezpečnostní situace v regionu eliminace kriminálně rizikových, sociálně patologických jevů, omezování příležitostí k páchání trestné činnosti = rozšíření kamerového systému. 2. Udržení stávajících služeb v oblasti prevence kriminality spolupráce s Policií ČR, městskou policií, školami, neziskovými organizacemi, podpora vzniku nových potřebných služeb v oblasti prevence kriminality: asistent prevence kriminality Obecné postupy 1. Podpora sociální prevence se zaměřením na doplnění chybějících služeb v síti aktivit prevence kriminality zejména probační programy pro mládež i dospělé. 2. Podpora situačních opatření zaměřených na zvýšení bezpečnosti v lokalitách ve větší míře zatížených trestnou činností a v jinak rizikových místech. 3. Podpora informování občanů za účelem zprostředkování informací o nebezpečích ohrožení různými formami trestné činnosti a o možnostech ochrany před ní. 4. Koordinace činností: spolupráce a metodické vedení v oblasti prevence kriminality ve vztahu město, školy, Městská policie Letohrad a OO PČR Letohrad. Koordinace spolupráce a informovanost mezi všemi subjekty působícími v oblasti prevence kriminality, včetně vzájemného předávání koncepčních materiálů. 5. Podpora medializace problematiky prevence kriminality. 6. Vzdělávání osob zainteresovaných v činnostech souvisejících s prevencí kriminality. 6

7 Finanční prostředky Finanční prostředky na zajištění všech aktivit by měly pocházet současně z několika zdrojů: - vlastní finanční prostředky z rozpočtu města, - účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR, - spolupráce s podnikatelskými subjekty, - ostatní finanční zdroje dobrovolná práce občanů Hlavní úkoly v oblasti prevence kriminality v letech Rozšíření kamerového systému - r. 2012: Václavské náměstí, křižovatky ul. Ústecká a Jilemnického, Šedivská ul. - r. 2013: rozšíření kamerového systému Jablonská ul., Ústecká ul., sídliště U Dvora - r. 2014: rozšíření kamerového systému zámecký park, Komenského ul., Domky na Orlici 2. Besedy a přednášky Besedy a přednášky zaměřené na děti a mládež ve školách všech stupňů a na další rizikové skupiny obyvatel děti a mládež s poruchami chování, národnostní menšiny a seniory. Uskutečnění veřejných setkání s občany dvakrát ročně od r Udržení činnosti Centra pod střechou Oblastní charita Ústí nad Orlicí provozuje v Letohradě Centrum pod střechou Rodinné centrum Mozaika, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Street a Občanskou poradnu. Zpracovali: Mgr. Petr Cink, Městský úřad Letohrad, OSŠK Jaromír Hrubý, velitel Městské policie Letohrad Bc. Jiří Chalupník, vedoucí OOP ČR Letohrad 7

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 1 Obsah Úvod... 3 Charakteristika Žďár nad Sázavou... 4 Statistické údaje v Žďár nad Sázavou - SO ORP... 5 Žďár nad Sázavou

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 Zpracoval : únor - květen 2010 Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský, krajský protidrogový koordinátor Mgr. Pavlína

Více

2. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2010 2013

2. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2010 2013 2. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2010 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Magistrát města Děčín Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín 4 Děčín 2010 Náklad 250

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v letech 2006 2014

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v letech 2006 2014 Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v letech 2006 2014 ZPRACOVATELÉ: Mgr. Zlatuše Rybářová Bc. Ladislav Marek Použité studie a analýzy: - P. Karmelitová, M. Týce, Sociálně

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, který je financován

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013 Kraj: Moravskoslezský Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, referent pro sociální služby, krajský protidrogový koordinátor Schváleno: Mgr.

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Koncepce prevence kriminality města Tanvaldu na období 2015 až 2018

Koncepce prevence kriminality města Tanvaldu na období 2015 až 2018 Koncepce prevence kriminality města Tanvaldu na období 2015 až 2018 Autoři: Hana Preislerová Václav Hošek Milan Kozák Městský úřad Palackého 359, 468 41 Tanvald 483 369 511 meu@tanvald.cz Obsah 1 ÚVOD

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 Odbor prevence kriminality MV Zpracovali: Martin Dočkal, Ivana Dostálová, 2008 Ilustrace Pavel Koutský OBSAH ÚVOD

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 1 OBSAH: I. Základní informace a východiska 1.1. Seznam použitých zkratek 1.2. Metoda komunitního plánování a základní

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2011. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2011. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2011 Příbram leden 2011 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv 1 Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

ÚKOLY PRO JEDNOTLIVÉ RESORTY

ÚKOLY PRO JEDNOTLIVÉ RESORTY REALIZAČNÍ PLÁN KONCEPCE ROMSKÉ INTEGRACE 2010 2013 1. Ministr vlády pro lidská práva ÚKOLY PRO JEDNOTLIVÉ RESORTY 1.1 Připravit do 31. 12. 2011 novelu zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi

Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého

Více

Koncepce romské integrace na období 2010 2013

Koncepce romské integrace na období 2010 2013 III. Ministr pro lidská práva Koncepce romské integrace na období 2010 2013 Prosinec 2009 OBSAH 1. ÚVOD....3 2. VÝCHODISKA, ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE KONCEPCE.....4 2.1 Východiska Koncepce... 4 2.1.1 Hledisko

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více