Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce: Vedoucí diplomové práce: Rok obhajoby: 2007 Petr Pecina doc. Ing. Eva Ducháková, CSc.

2 estné prohlášení Prohlašuji, že diplomovou práci na téma SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE jsem vypracoval samostatn a veškerou použitou literaturu a další prameny jsem ádn oznail a uvedl v piloženém seznamu. V Praze dne podpis diplomanta

3 Podkování Dkuji doc. Ing. Ev Duchákové, CSc. za konzultace a cenné rady, které mi nesmírn pomohly pi vypracovávání této diplomové práce.

4 Upozornní Nkteré ásti této práce jsou na základ povolení dkana Fakulty financí a úetnictví VŠE v Praze vynechány.

5 Anotace Práce se zabývá analýzou distribuce pojistné služby v eské republice s akcentem na aktuální problematiku distribuce pedevším životního pojištní. Úvodní ást se vnuje specifikám pojistné služby, hlavní ást popisuje a analyzuje jednotlivé distribuní kanály (pojišovna, bankopojištní, internet a telefon, makléská poradenská spolenost, samostatný pojišovací zprostedkovatel, brokerpool). Distribuní kanály jsou vyhodnocovány z pohledu jak zprostedkovatele, tak klienta. Speciální kapitola je vnována víceúrovovému systému prodeje (tzv. Multi Level Marketing). Druhá polovina práce je vnována rozboru osobnostních pedpoklad pro innost finanního zprostedkovatele, kde je kladen draz pedevším na psychologickou stránku zprostedkovatelské innosti. Ve druhé ásti práce tená nalezne kapitolu vnovanou rozboru efektivity eského trhu s finanními produkty. Blíže zde rozebírám, ím je eský trh s finanními produkty typický, a uvádím osobní zkušenosti ze své praxe. V závrené ásti navrhuji konkrétní doporuení pro jednotlivé úastníky distribuce pojištní (klient a zprostedkovatel) a pro státní orgány. Návrhy jsou zameny tak, aby jejich naplnní vedlo k vtší efektivit pojistné distribuce. Z analýzy aktuálního stavu distribuce finanních produkt v R vyplývají dva dležité poznatky nízká úrove finanního povdomí oban a problematická srovnatelnost pojistných produkt (a to pedevším z hlediska nákladovosti pro klienta). Moje návrhy se tedy proto týkají pedevším dosahování vyššího finanního vzdlání mezi eskými obany a vzájemné porovnatelnosti pojistných produkt. Práv opatení, která by vedla k zprhlednní pojistných produkt, by spolu s vyšší finanní informovaností a vzdlaností klient, mla píznivý dopad na orientaci klienta ve finanních službách. Proto konkrétní návrhy a doporuení, jež mají za cíl zvýšení pehlednosti pojistné služby a rst finanní vzdlanosti oban, v závru své práce podrobn popisuji.

6 Obsah!"#$ %&!!"#$ '"()#$ *(+##,!()#-./&#0 1!23! 4! 5#6 % (+73!#,!# '5! "773!#8 '5! "7!# *9!# 1:1!;-- <!31:1=-- %1:1-6 73!- - *3!9-3!9- >979!!"!73!!25- :7!73!=-8 %5!2&50-1!!! 0- *3!9A25!2&500 %!B5! 06 * 0.;7&5308?)(95!2&520 >7!(0 C"3" D! A6$ ' A()! 6$ 7"1:1&/!9 1:16# '3! 6# >7)!&5!"6-? 9A)(&!92A968!68 D6 E57) 6 *(+73!26

7 '3!! % /;/ 7# *973!"# %2!7&5!# E57) - ' )6 %7A29 '!9 > 57 9?25!9 &!9&58.2!798 *39

8 Úvod eská republika je od doby revoluce svdkem rapidního vzestupu pojistných služeb. Postupn procházíme trendem, kdy se zvtšuje podíl životního pojištní oproti neživotnímu pojištní. K tomu, aby ale pojišovny jakožto ziskové spolenosti - mohly fungovat, potebují pirozen odbyt. Ped rokem 1990 byla situace na našem trhu úpln jiná. eská pojišovna, tehdy jediná fungující pojišovna, oslovovala klienty a nabízela jim své centráln ízené produkty. Klient vdl, že má jedinou možnost: Pokud mám zájem o pojištní, staí zajít do (eské) pojišovny. Pod pojmem pojišovna se obanm vybavila pouze jediná pojišovna. Klient se nemusel rozhodovat mezi nabídkou kapitálového, investiního, rizikového, úrazového aj. pojištní mezi rznými pojišovacími ústavy. Snad práv proto, že R nemá plnohodnotnou tradici v pojišovnictví, je situace na našem trhu pro mnoho klient stále velmi složitá. Nadále totiž pevládá dojem, který je asto pravdivý, že pojišovací agent chce na klientovi pedevším vydlat. Vtu Když ho vyhodíš dvemi, vleze dovnit oknem, na téma pojišováka již není teba ani vyslovovat, protože je v mnoha lidech bohužel pirozen ukotvena. Dležitjší však je, že mnoho z nás se s ní ztotožuje. Pod osobou pojišovacího zástupce stále vidíme lovka, který se snaží prodat pojištní své pojišovny. Nepedstavujeme si váženého profesionála se stejnou povstí jako mají napíklad lékai nebo právníci. Distribuce pojištní má totiž svá specifika. A práv na distribuci pojištní bude zamena moje práce. Budu se vnovat pedevším oblasti životního pojištní. Vybral jsem si životní pojištní hlavn proto, že mám vlastní zkušenosti pedevším s prodejem produkt práv životního pojištní. Od roku 2002 jsem pracoval pro slovenskou poradenskou spolenost (viz dále prodej jednoduchých finanních produkt), zaátkem roku 2005 jsem získal zkušenosti pi spolupráci pes tzv. brokerpool. Domnívám se, že nabyté zkušenosti za poslední tyi roky m opravují se na toto téma odborn vyjádit. Svoji práci jsem pojal ale více obecnji. Vycházím z veejných zdroj, pedevším se opírám o informace dostupné na stránkách Ministerstva financí R a na dalších stránkách, na které ministerstvo odkazuje. Ve druhém odstavci píši o tom, jaké je povdomí o pojišovacích zprostedkovatelích. Jsem však pesvden, že profesionální pojišovací poradci si zaazení do skupiny tzv. pojišovák nezaslouží. Inspiruji se v nmeckém modelu finanního poradenství, kdy je pojišovací poradce vnímán ze spoleenského hlediska jako vážená profese. V této souvislosti vycházím z dostupných internetových zdroj a z komunikace s lidmi, kteí mají osobní zkušenosti s pojišovacím poradenstvím v Nmecku. V minulých letech, ale bohužel i dnes, jsme mli možnost zaznamenat aktivní fungování firem inných na základ tzv. Multi Level Marketingu (MLM). Mnoho poradenských firem mlo a má na bázi tohoto modelu vybudovaný systém odbytu finanních produkt. Budu se proto vnovat mimo jiné i systému MLM. Práv MLM má adu nevýhod, které trh pojištní poškozují. Je ovšem spravedlivé, a proto nezbytné, pipsat tomuto modelu jisté kladné stránky. MLM se následn pokusím porovnat s dalšími možnostmi distribuce produkt životního pojištní.

9 Ve druhé polovin své práce se budu vnovat i osob, resp. osobnosti pojišovacího zprostedkovatele. Poátkem roku 2005 se stal úinným zákon, který reguluje fungování pojišovacích zprostedkovatel (zákon. 38/2004 Sb.). Vymezením mantinel a registrací se vláda R pokusila postavit urité pekážky vstupu do odvtví pojišovnictví. Zamím se proto i na to, co musí splnit pojišovací zprostedkovatel, jaké by mly být jeho vlastnosti, znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro jeho efektivní práci. Uplynulo, domnívám se, již dostatek asu na to, aby si eská republika zasloužila skutené pojišovací poradce, profesionály. Vím, že již skonila doba quasi poradc, kteí s papírovým kufíkem po dvoudenním školení navštvují nadšen klienta (nejastji blízkého známého), aby mu prodali ten nejlepší produkt na trhu. Chci pedevším akcentovat skutenost, že dlouhodobý finanní produkt nelze prodávat na základ jednoho setkání s klientem. Pokusím se dokázat, že krátkodobý profit pro poradce není pi prodeji pojištní na míst poškozuje totiž celý trh a celkov snižuje dvru klient v pojišovací poradce. Dlouhodob se estnost, slušnost a serióznost pojišovacího poradce zcela jist vyplatí. ím je charakteristický trh pojistné služby v eské republice, je dalším z analyzovaných témat. Ukáži na konkrétních íslech nárst významu pojištní u nás. Podíváme se na nejdležitjší trendy, které budou mít za následek podobu našeho finanního trhu v budoucnosti. Modernizace finanních produkt bude samozejm ovlivovat systémy distribuce pojištní. Práv proto závrenou, a domnívám se, nepodstatnjší ást své diplomové práce, jsem zamil na návrhy a námty, které by mly zvažovat všichni úastníci obchodu s pojistnou službou. Cíl práce Cílem mé diplomové práce je analyzovat jednotlivé distribuní kanály v oblasti pojistné služby v eské republice ze tech hledisek z pohledu klienta, pojišovacího zprostedkovatele a z pohledu efektivity pojistného trhu. Výsledkem práce jsou jednak návrhy pro klienty v pípad sjednávání finanních produkt prostednictvím jednotlivých distribuních cest a rovnž návrhy pro pojišovací zprostedkovatele, kteí hledají optimální distribuní kanál. Na úplný závr uvedu doporuení, která by mla vést k zefektivnní trhu s pojistnými produkty.

10 Distribuce pojistných produkt Každý, kdo se zabývá prodejem pojištní (nebo jakýchkoliv jiných finanních produkt), si musí být vdom, že pedmtem prodeje není žádný výrobek, který se dá uchopit, pesn popsat. Jedná se vlastn o prodej slibu, že v pípad urité situace (pojistné události) poskytne pojišovna klientovi uritou finanní náhradu (pojistné plnní). A práv pojistná událost (smrt, úraz, krádež, živelní katastrofa atd.) je úhelným kamenem prodeje. Klient se chce proti pojistné události pojistit. Má z pojistné události strach. Zkušený pojišovací poradce ví, že nikdo z nás si nepeje, aby se mu pojistná událost pihodila, a práv proto, že produkt nelze uchopit, pedvést, a proto, že je s prodejem spojena velmi silná emoce (strach z pojistné události), odlišuje se zásadn zpsob prodeje pojistných produkt. Specifika prodeje pojistných produkt Pro pojištní se v této souvislosti hodí spíše oznaení pojistná služba. Protože pojištní je službou, váží se k nmu uritá specifika. Mezi nejdležitjší patí: o neuchopitelnost (produkt pojištní je službou, tudíž se nedá klientovi ukázat, mžeme ho pouze abstraktn nebo na píkladech popsat) o dlouhodobost (pojištní bývá sjednáváno asto na delší asové období, nap. životní pojištní klient uzavírá vtšinou na dobu deseti a více let, asto do vku 60 let; jde proto o dlouhodobou investici, kdy klient uvidí profit až velmi pozd) o informaní asymetrie (pojišovací zprostedkovatel má o produktu obvykle mnohem více informací než zájemce o pojištní, výjimkou je informovanost o zdravotním stavu klienta v pípad sjednávání životního pojištní) o ochrana ped nežádoucí událostí (klient se pojišuje proti tomu, co nechce, aby nastalo) Zpsob prodeje pojištní Prodej pojištní je historicky úzce spjat s prací pojišovacího zprostedkovatele (agenta). Tento zpsob prodeje je logický vzhledem k uvedeným specifikám. Pojišovací agent musí mnohdy vlastn pesvdit klienta o koupi, o které doposud neuvažoval. Jedin tak mže být agent dlouhodob úspšný. Zástupce pojišovny jednoduše nemže oekávat, že si ho njaký klient najde a požádá ho o uzavení nkterého z pojistných produkt, stejn jako pojišovna nemže ekat na klienty, kteí ji navštíví sami s páním sjednat si pojištní. Pokud tedy chce mít pojišovna dostatený odbyt, musí volit jinou obchodní politiku. Zárove si lze jen velmi tžko pedstavit, že by si klient dokázal sjednat životní pojištní sám napíklad na internetu. Tyto inovace již v souasné dob existují. Musí se ovšem jednat o produkty, které jsou relativn jednoduché, aby si klient dokázal sám produkt sjednat. Jestliže ale klient požaduje uritá specifická pání, nebo nkterým skutenostem na produktu nerozumí, je návštva pojišovny nebo osobní jednání s pojišovacím poradcem nezbytností.

11 V souasné dob mžeme rozlišit následující možnosti, kde klient mže sjednat životní pojištní: pojišovna (pímo v pojišovn) bankopojištní (v bance) internet, telefon (Pozn.: Konkrétní názvy poskytovatel jsou vynechány) makléská poradenská spolenost (Pozn.: Názvy konkrétních spoleností jsou vynechány) samostatný pojišovací zprostedkovatel o pracující pro jednu pojišovnu o pracující pro více pojišoven pracující pes servisní spolenost (tzv. brokerpool) Pojišovna Jedná se o velmi jednoduchý systém, který má v eské republice asi nejvtší tradici. V úvodu jsem psal o tom, jak vypadal eský pojistný trh ped rokem Pokud má klient zájem o pojištní, zajde do konkrétní pojišovny a sjedná si jeden z jejich produkt. Samozejm musíme pedpokládat, že klientovi pracovník pojišovny poradí tak, aby získal obchod pro svoji pojišovnu. Tžko si pedstavit, že by pracovník pojišovny ekl klientovi: pro Vaše poteby je výhodnjší si sjednat produkt od naší konkurence Protože se jedná o zpsob prodeje, který je v oích veejnosti podstatným zpsobem zakoenný, lze oekávat, že i v budoucnu podstatný odbyt pojistných produkt bude získán prostednictvím pímé návštvy klienta v konkrétní pojišovn (resp. na nkteré z jejich poboek). Tabulka. 1 nám ukazuje nejpodstatnjší výhody a nevýhody tohoto zpsobu distribuce pojištní. Tab.. 1 Pojišovna Výhody - rychlost vyízení žádosti - pesnost informací o konkrétním produktu Nevýhody - informace jsou jednostrann zamené - poradce asto vybírá jen z omezeného výbru produkt (podle školení absolvovaných jenom v rámci své pojišovny) - poradce nemá asto zkušenosti s konkurenními produkty Klient, který sjednává pojištní pímo v pojišovn, obdrží o daném produktu asto pesné informace. Se sjednáváním pojistného produktu vznikají totiž dodatené dotazy a námitky ze strany klienta. Na tyto dotazy poradce, který pracuje prostednictvím jiného distribuního kanálu, nemusí znát pesnou odpov, kdežto pracovník pojišovny by ml umt na tyto dotazy zcela jist pesn

12 odpovdt. Pokud klient má u sebe všechny potebné doklady a splní všechny podmínky, mže produkt sjednat a jeho žádost je rychle vyízena. Na druhou stranu informace, které klient v pojišovn obdrží, budou zcela jist zamené jednostrann to znamená ve prospch dané pojišovny. Obvyklou praxí fungování pojišoven je proškolení svých zástupc pouze na omezený okruh svých produkt. Školení jsou pirozen konstruována tak, aby vyzdvihovala výhody pojišovny oproti konkurenci. Pohled zástupce pojišovny proto v mnoha pípadech není objektivní. Pokud nemá poradce zkušenosti s produkty konkurenních pojišovacích ústav, závr z pedchozí vty je potvrzen dvojnásobn. Bankopojištní V souasnosti nabývá na významu tzv. bankopojištní. Cílem je, aby finanní skupina ušetila náklady spojené s distribucí svých finanních produkt. V praxi to funguje tak, že si klient mže u své banky (u které má sjednaný svj nap. bžný úet) sjednat další již nebankovní produkty. Jedná se napíklad o životní pojištní, úrazové pojištní, penzijní pipojištní a další produkty. Proto, aby tento distribuní prostedek finanní instituce podpoily, poskytují klientovi jisté eknme servisní výhody. Co si pod tím pedstavit? Pi sjednání napíklad dalšího finanního produktu (nap. životního pojištní) získává úrazové pipojištní zdarma. Ekonomicky vzdlaní lidé vdí, že zadarmo na trhu nic nezískáme. Ale mžeme pedpokládat, že klient mže získat napíklad slevu pi uzavení dalšího produktu z urité finanní skupiny. Pokud si napíklad zakládá bžný bankovní úet, mnohdy mu bankovní poradce nabídne produkt pojišovny. Pojišovna je ovšem partnerem dané banky. Protože jedním z hlavních pedností bžného bankovního útu pro banku je získání finanních informací o klientovi, mže klient oekávat, že podle výše jeho finanních tok mu bude pi jednání v bance uinna nabídka pojistného produktu. Bžnou praxí je pojmenovávání pojistných produkt názvy, které jsou obvyklé u bankovních produkt. Klient se tedy setká kupíkladu s tím, že kapitálové životní pojištní je pedstavováno jako spoení. asto tedy klient netuší, že je mu nabízen pojistný produkt. Podívejme se opt na výhody a nevýhody tohoto distribuního kanálu. Tab Bankopojištní Výhody - možná úspora náklad (výhody pi sjednání více produkt v rámci jedné finanní skupiny) - asová úspora (klient nemusí navštvovat pojišovnu) Nevýhody - omezené množství produkt pouze na danou finanní skupinu - riziko ztráty není diverzifikované vzájemn konkurenními produkty - pedávání informací o klientovi z banky do pojišovny a naopak Podstatnou výhodou pro klienta je asová úspora. Tato výhoda souvisí s pohodlností, která je každému z nás tak trochu blízká. Otázkou je, zda si klient neekne aspo nebudu muset chodit do

13 pojišovny. Lze proto pedpokládat, že pi sjednávání pojištní v bance vyhraje emoce nad rozumem. Je opt zejmé, že výbr produkt je pro klienta omezen nabídkou produkt v rámci dané finanní skupiny. Navíc zde zaíná hrát roli vyšší riziko (nap. pi nižším zhodnocení, nebo i napíklad krachu), které není diverzifikované rozložením produkt do vzájemn konkurenních produkt. Dalším rizikem, které je teba zohlednit, je pedání finanních informací (plat klienta, msíní výdaje apod.) dležitých pro prodej nebankovního produktu. Internet, telefon Žijeme v rychlé informaní dob. Internet se tak stává velkým pomocníkem firem pi prodeji svých výrobk a služeb. U finanních produkt tomu není jinak. Je snadné si pedstavit znanou finanní úsporu pro pojišovnu, pokud se jí podaí zajistit si odbyt svých produkt pes internet. V souasnosti je možné sjednat pojištní pes internet nebo pes telefon. Zájemce o pojištní by ale již ml mít pesnou pedstavu o pojištní, které si chce sjednat. Klient vyplní na internetu (nebo s poradcem na telefonu) potebný elektronický formulá, pokud splní podmínky pojistného produktu, pojišovna ho pijme za svého klienta. Klient nemusí navštvovat žádného poradce, a pímo ze svého domova se mže pojistit. Je nám asi zejmé, že tento typ produktu budou využívat klienti jenom v urité míe. Bude se jednat o klienty, kteí preferují internetovou komunikaci, dále to budou ti, co dvují informaním technologiím. Naproti tomu bude stále existovat celá ada lidí, kteí naopak upednostují komunikaci osobní a mají obavu z používání informaních technologií (zneužití dat nelze nikdy vylouit). Tab.. 3 Internet, telefon Výhody - úspora asu a náklad (klient nenavštvuje pojišovnu, nkteré produkty sjednávané pes internet jsou zvýhodnné) - dostatek asu na sjednání pohodlnost (klient není ovlivován osobním kontaktem s poradcem) Nevýhody - v pípad dotaz pi sjednávání pes internet musí klient stejn kontaktovat pojišovnu - jen pro uritý okruh klient (musejí disponovat potebnou technikou, ne všem je tento zpsob sympatický) - riziko úniku dat (pi vyplování informací je nutné dokonalé zabezpeení) Moderní informaní technologie zcela jist zjednodušují prodej finanních produkt. Je možné si pedstavit, že prostednictvím internetu se lze dotázat na urité podmínky produktu a pak jednoduše vyplnit internetový dotazník a sjednat tak pojištní. Mnohé odborné knihy o komunikaci ovšem uvádjí, že podstatnou ást lidské komunikace hraje rovina neverbální. Mnoho z nás proto preferuje pi komunikaci s lidmi kontakt osobní. Nkteré

14 dotazy mohou být natolik dležité a odpovdi na n složité, že osobní kontakt je zkrátka efektivnjší. Je proto dobré zamyslet se nad tím, zda návštva pojišovacího poradce nebude výhodnjší. Makléská poradenská spolenost Koho si pedstavit pod makléskou spoleností? Je teba upozornit, že zákon o pojišovacích zprostedkovatelích vymezuje pojišovacího maklée jinak, než mám v tuto chvíli namysli. Pozn.: Názvy konkrétních spoleností jsou vynechány. Ob spolenosti pocházejí z Nmecka. Dále na našem trhu psobí velké množství menších makléských firem. Pozn.: Názvy konkrétních spoleností jsou vynechány. Makléská firma mže nabízet jakýkoliv produkt pojišovny, dále tyto spolenosti nabízejí další finanní produkty: investiní produkty (otevené podílové fondy), penzijní pipojištní, hypotéky, stavební spoení, obas i bankovní produkty typu bankovních út apod. Pojišovací maklé pracuje asto tak, že nejprve zjišuje klientovy poteby (na prvním setkání s klientem) a následn navrhuje ešení (druhé setkání s klientem). Jedná se o spolenosti, které vznikaly na našem území v pevážné míe v letech devadesátých. Tehdy tento model byl na našem území novinkou. Novinkou v tom smyslu, že zástupci makléských spoleností (asto nazýváni jako nezávislí finanní poradci) se snažili klientovi poradit nejen v oblasti pojištní, ale pinášeli mu informace (produkty) i z trhu stavebního spoení, investiních produkt (otevených podílových fond) atd. Protože není jednoduché proškolit tým poradc na velké množství finanních produkt, pracují tyto spolenosti s klientem prostednictvím tzv. analýzy poteb. Na prvním setkání by tedy poradce neml nabízet klientovi žádný finanní produkt. Pouze zjišuje poteby (cíle, pání), získá údaje o již klientem využívaných produktech a domluví si termín dalšího setkání. Bhem tí dn až týdne je klientovi již nabídnut konkrétní finanní produkt, který by ml odpovídat jeho potebám a páním zkrátka celé jeho situaci. Jestli se tak skuten stane, závisí na serióznosti a organizaní schopnosti makléské spolenosti. Makléská spolenost je ve vtšin pípad budována na základ tzv. Multi Level Marketingu (viz dále). Pozn.: ást textu byla vynechána Tab.. 4 Makléská spolenost Výhody - možnost kombinace vzájemn konkurenních produkt - komplexnjší analýza (maklé asto neeší pouze oblast pojištní) Nevýhody - poradce je omezen pouze na produkty, které má makléská firma nasmlouvané - ada firem funguje na bázi MLM*, což s sebou pináší adu dalších komplikací - vyšší nároky na osobu poradce (poradce mže pedat klientovi nepesné informace) *) MLM Multi Level Marketing (víceúrovový obchodní systém)

15 Je správné upozornit na výhodu kombinace vzájemn konkurenních produkt. Vzhledem k tomu, že poradce makléské spolenosti mže vybírat z rzných druh produkt rzných finanních ústav, asto dostane klient namixované portfolio produkt vzájemn konkurenních finanních spoleností. Dochází potom k diverzifikaci rizika. Pedchozí odstavec vyžaduje od poradce vyšší kvalifikaci, vyšší znalosti v oblasti finanních služeb. Zkusme si proto na chvíli pedstavit, jak musí být složité organizan zajistit vzdlávání poradc ve velké makléské spolenosti. Pozn.: ást textu je vynechána. Domnívám se, že poradce makléské spolenosti mže umt po urité dob své praxe objektivn klientovi poradit. Musí se ale sám komplexn vzdlávat na oblast finanního trhu. Nestaí mu, aby byl velmi dobrý v komunikaci s klientem. Pokud chce finanní poradce nosit na vizitce oprávnn slovo poradce, ml by umt poradit nikoli jenom prodat. Samostatný pojišovací zprostedkovatel V ásti o makléské spolenosti jsem již podstatným zpsobem narazil na osobu, resp. osobnost finanního poradce. Pojištní mže mimo zástupce makléské spolenosti sjednávat rovnž samostatný pojišovací zprostedkovatel. Tento mže pracovat bu pro jednu pojišovnu, potom jsou výhody a nevýhody v podstat shodné jako, pokud klient navštíví sám pojišovnu. Pojišovací zprostedkovatel, pracující pro jednu pojišovnu, nabízí produkty pouze dané pojišovny, pop. produkty celé finanní skupiny. Rovnž mže poradce pracovat pro více vzájemn konkurenních pojišoven. Je nutné pipomenout, že nyní je úspch zprostedkovatele velmi závislý na jeho osobnosti. Pokud nebude poradce dostaten disciplinovaný, aby se sám vzdlával a motivoval, nemže být úspšný. Na druhou stranu je poradce nezávislý; mže si vybrat, pro kterou pojišovnu bude pracovat, jakou strategii zvolí (nap. které produkty bude upednostovat). V této ásti se urit hodí pipomenout ujednání zákona o pojišovacích zprostedkovatelích. Proto, aby mohl poradce pracovat pro více vzájemn konkurenních pojišoven, musí vlastnit registraci na pojišovacího agenta. Mimo úspšné absolvování testu a zkoušek ped komisí ustanovenou MF R, je nutné zaplatit poplatek (v souasnosti ve výši K ,--), a sjednat pojištní odpovdnosti v urené výši. Evidentn se jedná o nastavení jistých mantinel, které mnohé mohou odradit od práce samostatného pojišovacího agenta. Následující možnost distribuce mže napomoci poradci vyešit legislativní pekážku, spoívající v registraci na pojišovacího agenta. Brokerpool Novinkou na našem trhu je psobení tzv. brokerpoolu. Brokerpool je servisní spolenost, která poskytuje zázemí samostatným zprostedkovatelm. Pro brokerpool mže pracovat bu poradce jednotlivec, nebo i celá spolenost (obchodní skupina, právnická osoba typu s. r. o. nebo a. s.). Protože brokerpool zastešuje více osob, dosahuje asto vtšího odbytu pro pojišovny; tím

16 mnohdy dosahuje synergického efektu (úspora náklad, vyšší provize vyplývající z vtšího objemu). Vzhledem k výše uvedenému je možné pedpokládat, že se samostatní poradci nebo poradci nespokojení s vedením své makléské spolenosti, rozhodnou pracovat pro brokerpool. Práce pro brokerpool vyžaduje opt rovnž vyšší profesionalitu poradce. Je totiž na poradci, jaký zvolí obchodní model, jaké produkty a jakým zpsobem je bude nabízet. Poradce je omezen opt na produkty, které má brokerpool nasmlouvané se svými partnerskými pojišovnami, stavebními spoitelnami, investiními spolenostmi, penzijní fondy, hypoteními bankami. Nevýhodou ovšem jsou vtší nároky na administrativu brokerpoolu; asto dochází k pílišné byrokracii. Brokerpool musí mít zárove smluvn zajištno, aby poradci zaregistrovaní pod jedním brokerpoolem v rámci jedné jednotky, nemohli mezi sebou pecházet. Pod brokerpoolem je možné nastavit jakýkoliv obchodní model, i napíklad MLM. Proto se potom logicky mísí mnoho osob se zkušenostmi s rznými zpsoby distribuce produkt. Brokerpool proto smluvn zvýhoduje svého pímého poradce (nazvme ho nap. manažera). Manažerovi podízení poradci jsou proto pímo závislí na jeho zpsobu ízení své jednotky. Každý, kdo nastoupí pod brokerpool napímo, disponuje adou výhod. Brokerpool ovšem vyžaduje od svého pímého poradce (manažera) nutnou praxi v oboru distribuce pojistných (i jiných finanních) produkt. Každý, kdo se rozhodne skonit spolupráci s brokerpoolem, asto nemže v budoucnu pro tento brokerpool znovu pracovat. S ohledem na adu výhod a nevýhod brokerpoolu, si pojme shrnout ty nejpodstatnjší do pehledné tabulky: Tab Brokerpool Výhody F F F F F F nezávislost pro poradce umožuje libovoln zvolený obchodní model vyšší provize, menší náklady vtší produktová nabídka garance klientely pojištní odpovdnosti F F F F Nevýhody závislé na osobnosti pímého poradce omezení pro podízené poradce astá byrokracie požadovaná nutná praxe Pozn.: Tato tabulka posuzuje výhody a nevýhody z pohledu poradce (zájemce o spolupráci s brokerpoolem). Posuzovat výhody a nevýhody distribuce pojištní prostednictvím brokerpoolu z klientova pohledu, záleží totiž na tom, v jaké z jednotek si klient poídí svj produkt. A jaká je situace u nás z hlediska poskytování služeb brokerpoolu? Jedním slovem nerozvinutá. Na našem trhu se setkáme pouze s jednou spoleností, která uvádí, že pracuje na základ modelu brokerpoolu. Pozn.: Název konkrétní spolenosti je vynechán. Prostor na našem trhu pro fungování brokerpoolu urit ješt je. Je teba si ovšem položit otázku zda je psobení brokerpool potebné. Na základ zkušeností bych zcela jist odpovdl ano. Konkurence na

17 našem trhu v tomto segmentu finanních služeb zcela urit chybí. Fungování malého množství brokerpool povede z logicky ekonomického hlediska k vyšší cen služby poskytované brokerpoolem. Jak si pedstavit cenu služby brokerpoolu? Jako výšku provize, kterou si za poskytnutou službu brokerpool odeítá z celkové provize, kterou vyplácí finanní instituce za uzavení finanního produktu. Zhodnocení distribuních kanál z pohledu zprostedkovatele Pokusme se nyní na chvíli zamyslet nad tím, které otázky zvažuje lovk, jenž se rozhodne pracovat jako pojišovací zprostedkovatel. Víme nyní, v jakých distribuních modelech mže pracovat. Otázky, které si zcela jist náš zaáteník bude pokládat, jsou: Kde získám nejvíce zkušeností? Jaké budou moje vstupní náklady? Jaká bude výška provize? Který model umožuje nejlepší poradenskou službu klientovi? Který model je optimální z dlouhodobého hlediska? Jaká omezení mi každý model mže v budoucnu pinést? Jist by se našly další otázky, které si mže zaáteník klást, ale pomime nyní rozhodování lovka o tom, zda na práci finanního poradce má dostaten osobnostní a odborné pedpoklady. Pedpokládejme, že náš zaáteník poradce je již pln rozhodnut stát poradcem profesionálem, a že si pln uvdomuje, že práce finanního poradce je v mnohých ohledech nároná. Musím upozornit na to, že uvedené otázky ovšem nejsou až tolik obvyklé. Mnoho zaáteník si spíše klade otázku: Budu mít dostatek klient? S tím souvisejí další otázky: Kde je seženu? Co když jich neseženu potebné množství? atd. Uvedené otázky, které jsem uvedl výše, jsou však podle m klíové. To, jestli poradce získá dostatek klient, je spíše dsledkem následujících faktor: odbornost finanního poradce komunikaní dovednosti celková image finanního poradce vytrvalost, nasazení a odhodlání finanního poradce zvolený model distribuce finanních produkt Jsem pesvden, že zpsob distribuce finanních produkt je z dlouhodobého hlediska jedním z klíových faktor, ovlivujících úspch finanního poradce. Otázky, které jsem výše vypsal, je nezbytné zvažovat, a je nutné umt na n správn odpovdt.

18 Shodneme se urit na tom, že situace na našem trhu není jednoduchá práv nedostatenou tradicí v oboru pojišovacích služeb. A není proto ani jednoduché zvolit optimální model. Dále je nutné upozornit, že každému jedinci (a už z hlediska klienta, tak i z hlediska poradce) vyhovuje jiný distribuní model. To, co bude zaáteníkovi pipadat zpoátku jako výhoda, se v budoucnu mže ukázat jako nevýhoda. A naopak. Uveme si píklad. Na zaátku je dležité pravidelné školení a pevné vedení. Pokud ale již poradce pracuje v oboru více let, z pravidelných školení se spíše stanou individuální kurzy v nepravidelných intervalech. Potom se pevné a striktní (mnohdy i rigidní) nastavení školicích akcí v makléských spolenostech stává spíše nevýhodou. Nic není zadarmo je jeden z princip, který se na trhu finanních služeb rovnž velmi siln vyskytuje. Je obvyklé, že zaáteník uslyší od vedoucích zástupc pojišoven a makléských spoleností poskytneme Vám zdarma školení na produkty, na komunikaci s klientem atd. Na druhou stranu již nezmiují, že provize, které poskytují, snižují o ástku, která jim tyto náklady musí pokrýt. Potom je teba klást si otázku odpovídá kvalita a užitenost cen?. Další nevýhodou asto bývá konkurenní doložka ve smlouv, která poradce omezuje v nezávislém výbru distribuního modelu v budoucnu. Spolenost si totiž peje, aby investované prostedky do svých poradc se pln vrátily pouze jí. Na jednu stranu je tedy logické, že si chce svého poradce trvale zavázat a chce zabránit tomu, aby v budoucnu odešel pracovat ke konkurenci. Na druhou stranu je omezování poradce, který vynakládá velmi mnoho úsilí na vytvoení svého klientského kmene, asto nemorální. Pedstavme si poradce, který po urité dob (napíklad po dvou letech) zjistí, že praxe jeho makléské spolenosti neodpovídá jeho pedstavám, a rozhodne se odejít ke konkurenci. Klientský kmen si ovšem s sebou vzít nemže, protože smluvn náleží makléské spolenosti. Dále mu hrozí vysoká finanní smluvní pokuta. Ztrácí tedy následné odmny plynoucí z jím uzavených smluv a nabyté zkušenosti a odborné znalosti nemže uplatnit, protože by jinak musel uhradit smluvní pokutu. Dlouhodobá spokojenost finanního poradce se svojí prací je zárukou poskytování profesionální služby finanního poradenství. Klient by se tedy ml rozhodovat i podle toho, zda jeho finanní poradce je dlouhodob spokojený se svojí prací a se spoleností, pro kterou momentáln pracuje. Seriózní makléská nebo pojišovací spolenost by mla mít svj kariérní plán nastavený tak, aby dokázal nauit zaáteníky dokonale práci finanního poradce, a zárove uml i v budoucnu motivovat již zkušené poradce. Špatn nastavený plán kariéry implikuje budoucí neúspch celé spolenosti. Zvolený model distribuce ovlivuje, nakolik je možné garantovat klientovi tolik zmiované výhody: nezávislost profesionalitu dlouhodobý servis

19 objektivitu Podívejme se nyní na otázky, které jsem popsal v poátku této kapitoly, tak, že si na n odpovíme prostednictvím jednoduché tabulky. Odpovzme si na otázky, které si klade náš zaínající poradce, pokud se rozhoduje mezi tymi možnostmi: pracovat pro makléskou spolenost, pro jednu pojišovnu, pro více vzájemn konkurenních pojišoven, pro brokerpool. Hodnota piazená každé alternativ mže nabývat hodnot od 1 do 5, kde 1 znamená nejlepší výsledek, 5 nejhorší výsledek. Tab.. 5 Distribuní kanály z pohledu zprostedkovatele Hledisko Makléská Jedna rozhodování spolenost pojišovna Více pojišoven Brokerpool 1. Zkušenosti Náklady Provize Kvalita pro klienta Dlouhodobost Omezení Prmr 2,83 3, Známky (ohodnocení) jsou pidlovány na základ osobní zkušenosti, a jsou zcela jist pedmtem diskuse. Diskuse by se pedevším týkala prvního hlediska zkušenosti je velmi tžké kvantitativn hodnotit kvalitativní veliinu, kterou nabyté zkušenosti zcela jist jsou. Proto jsem postavil na rove nabyté zkušenosti v makléské spolenosti, s prací pojišovacího agenta a pracovníka na pozici manažera v brokerpoolu. Zcela jist nejmén zkušeností získá poradce pi práci pouze pro jednu pojišovnu. Jak vidíme, nejlepších výsledk dosahuje práce pro více vzájemn konkurenních pojišoven i pro brokerpool. Na druhém míst stojí práce pro makléskou spolenost. Nejhorší hodnocení pipadá pozici zástupce pouze jedné pojišovny. Jak ovšem vidíme nejvyšší vstupní náklady si žádá zaínat ihned z pozice pojišovacího agenta. Osobn bych proto doporuoval získat prvotní zkušenosti pi práci v nkteré z makléských spoleností, která ve smlouv umožuje v budoucnu zmnu tzn. zaít pracovat samostatn, a v budoucnu zaít pracovat jako samostatný finanní poradce i jako manažer pro brokerpool. Uvedená tabulka by mla ovšem posloužit pouze informan. Nechci v této ásti své práce pinášet doporuení, nýbrž mým cílem je zatím upozornit na spíše kladné a spíše záporné stránky jednotlivých model. Zhodnocení distribuních kanál z pohledu klienta V této ásti se pokusím o analýzu jednotlivých distribuních kanál z pohledu klienta. Vzhledem k tomu, že pro jednotlivé finanní programy je vhodný jiný distribuní kanál, je nezbytné pijmout jistá zjednodušení. Priority klienta dostatek a kvalita informací o produktu

20 úspora náklad úspora asu Následující tabulka nám porovnává jednotlivé distribuní možnosti z hlediska priorit klienta. Opt jsem pro analýzu použil hodnocení od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší). Tab.. 6 Distribuní kanály z pohledu klienta Kvalita a Distribuní kanál dostatek Úspora náklad Úspora asu Prmr informací Pojišovna Bankopojištní 3 2,5 3 2,83 Internet, telefon ,67 Makléská spolenost 2,5 2,5 2 2,33 Brokerpool 1,5 2,5 2 2 Kvalita a dostatek informací Lze pedpokládat, že klient, který navštíví pojišovnu nebo banku, která je souástí finanního koncernu pojišovny, obdrží takové informace o produktu, které ho mají pesvdit o koupi nabízeného produktu práv z jejich finanní skupiny. Pracovník pojišovny, popípad banky mže mít dostatek informací o daném produktu, ale je teba poítat s tím, že budou jednostrann zamené. V souasné dob lze na internetu získat relativn kvalitní informace pro sjednání pojistného produktu (nap. Zde má klient možnost získat informace o vzájemn konkurenních produktech. Získávání informací je pohodlné, navíc je možné využít rzných srovnávacích tabulek podle pání klienta (zhodnocení, podíl na trhu apod.). Je teba poznamenat, že majitel serveru (provozovatel internetových stránek) je finann zainteresován na sjednávání produkt. Proto se setkáme s tím, že si klient nemže sjednat produkt od všech dostupných finanních institucí. Ne všechny finanní ústavy tuto službu nabízejí a ne všechny, které tuto službu nabízejí, jsou dostupné na serverech poskytujících informace o finanních produktech. U brokerpoolu mžeme pedpokládat, že jeho zástupce mže vybírat pro klienta z opravdu velkého potu finanních ústav, proto jím poskytnuté informace mohou mít objektivní povahu. To ovšem záleží na osobnosti zástupce brokerpoolu (finanním poradci). Nejlepší hodnocení jsem poskytl za pedpokladu, že finanní poradce zástupce brokerpoolu dodržuje zákonem stanovené pedpisy o objektivním posouzení klientových finanních poteb. Úspora náklad Nejvtší náklady na sjednání produktu lze oekávat, pokud si klient sám analyzuje nabídku finanních ústav.

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

FINANNÍ TRHY. Finanní trhy mžeme rozdlit podle toho, s jakým penžním produktem obchodují:

FINANNÍ TRHY. Finanní trhy mžeme rozdlit podle toho, s jakým penžním produktem obchodují: FINANNÍ TRHY Oekávané výstupy dle RVP GV: žák uvede principy vývoje ceny akcií a možnosti bezpených forem investic do cenných papír využívá moderní formy bankovních služeb vetn moderních informaních a

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE?

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE? NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE Od 1.1.2007 by ml zaít platit nový zákoník práce, publikovaný ve Sbírce zákon pod. 262/2006 Sb. (dále také jako zákoník práce nebo jen zákon ). Chtli bychom Vás proto seznámit alespo

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

1. Pojišovnictví. 1.1. Pojišovny

1. Pojišovnictví. 1.1. Pojišovny Úvod Pojišovnictví je dnes intenzivn se rozvíjející oblastí, ve které jsou nabízeny zákazníkm služby od celé ady tuzemských i zahraniních pojišovacích ústav, což pro nás, jako jejich klienta, znamená nespornou

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

1 Postup pi práci s informacemi

1 Postup pi práci s informacemi Vybraná kapitola z lánku Hejtmánek Jakub - Internet jako zdroj informací pro marketing malých a stedních firem, publikováno v asopise Systémuvá integrace [Vyšlo: 4/2003, prosinec, ISSN 1210-9479 Datum:

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace ESKÝ NORMALIZA NÍ INSTITUT si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace který se bude konat dne 28. února 2008 od 9:30 hod. v sále List - NI, Biskupský

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Metoda hodnocení webových stránek. Simple Web Evaluation Technique a její aplikace na weby vybraných maloobchodních etzc

Metoda hodnocení webových stránek. Simple Web Evaluation Technique a její aplikace na weby vybraných maloobchodních etzc Metoda hodnocení webových stránek SWET Simple Web Evaluation Technique a její aplikace na weby vybraných maloobchodních etzc Pro pedmt VŠE MG_42 Marketingový výzkum zpracoval Jií Horník Duben 2005 Úvod

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Nelegální práce v odvtví stavebnictví

Nelegální práce v odvtví stavebnictví Studie. 4 : Nelegální práce v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích Objednatel: Konfederace zamstnavatelských

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Finan ní poradenství Odborné dovednosti (Univerzáln a nezávislý vzd lávací program)

Finan ní poradenství Odborné dovednosti (Univerzáln a nezávislý vzd lávací program) Finanní poradenství Odborné dovednosti (Univerzáln a nezávislý vzdlávací program) Finanní poradenství Odborné dovednosti je univerzální a nezávislý vzdlávací program sestávající z jednotlivých, vzájemn

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

Revamp jednotek ve zpracování ropy

Revamp jednotek ve zpracování ropy 165 0. Souhrn Revamp jednotek ve zpracování ropy Revamp Milan jednotek Vitvar, eská ve zpracování rafinérská ropy Milan Vitvar, eská rafinérská Revamp jednotek ve zpracování ropy pedstavuje jeden z nejpoužívanjších

Více

FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY

FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY Zpsob financování spolenosti hraje dležitou roli v rozhodovacím procesu. V této souvislosti hovoíme o kapitálové struktue firmy. Kapitálová struktura je složení dlouhodobých

Více

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku Krátkodobé zdroje financování zajišují financování bžné innosti podniku k pokrytí krátkodobých aktiv. V této souvislosti vtšinou hovoíme

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD?

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD? OECD Regions at a Glance Summary in Czech Translated title Pehled v eském jazyce Pro Struný pohled na regiony OECD? Prvodce tenáe V posledních letech se do politického programu mnoha zemí OECD vrátila

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat ! O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu

Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu I. Co je hlavním cílem aktivit? Zlepšení mediálního obrazu HS ve vztahu k veejnosti. Propagace innosti svazu a propagace sportovních úspch jeho len.

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více