LAVAMAT 1045 S AUS ERFAHRUNG GUT. Ekologická automatická pracka. Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 30º 95º 30º 95º 30º º 40º 40º 95º

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LAVAMAT 1045 S AUS ERFAHRUNG GUT. Ekologická automatická pracka. Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 30º 95º 30º 95º 30º 1000 700 40º 40º 40º 95º"

Transkript

1 LAVAMAT 1045 S Ekologická automatická pracka Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 80º 50º 70º E AUS ERFAHRUNG GUT

2 Vázená zákaznice, vázeny zákazníku, proct te si pecliv tuto informaci pro uzivatele. Dbejte predevsím bezpecnostních pokyn na prvních stranách! Informaci pro uzivatele si uschovejte i pro pozd jsí nahlédnutí a prípadn ji predejte dalsímu majiteli spotrebice. Pomocí tohoto varovného trojúhelníku a/nebo upozor,ujících slov (Varování!, Upozorn ní!, Pozor!) jsou zd razn ny pokyny, které jsou d lezité pro vasi bezpecnost nebo správné fungování spotrebice. Bezpodmínecn je dodrzujte. Tento symbol vás bude krok za krokem doprovázet pri obsluze spotrebice. Za tímto symbolem následují dopl,ující informace o obsluze a praktickém pouzití spotrebice. Jetelovy lístek oznacuje rady a pokyny sm rující k hospodárnému a ekologickému provozu spotrebice. Pro prípad eventuální poruchy spotrebice obsahuje tato informace pro uzivatele také pokyny k jejich odstran ní: viz kapitola "Co d lat, kdyz..." Pokud s t mito pokyny nevystacíte, obratte se na nás nejblizsí smluvní servis. Informaci o n m naleznete na "zelené lince": VOLEJTE ZDARMA V prípad technickych problém vám bude i nás znackovy servis kdykoliv k dispozici, volejte 02/ Adresy: Servisní stredisko AEG Servisní stredisko AEG Hanusova ulice tr. Generála Píky Praha Brno V servisu dostanete odpov d na kazdou otázku tykající se vybavení a pouzití spotrebice a pracovníci servisu rádi vyslechnou také vase prání, podn ty i kritiku. Nasím cílem je dále vylepsovat nase vyrobky a sluzby k uzitku nasich zákazník. Servis AEG Domácí spotrebice je vám samozrejm k dispozici také pri vsech technickych problémech. Dalsí informace najdete v kapitole "Servis". Obsah Návod k pouzití Bezpecnostní pokyny Likvidace Ekologické rady Nejd lezit jsí rysy vasí pracky Popis pracky Ovládací panel Volic program Volic teploty Vypínac Provozní kontrolka Tlacítko redukce otácek Tlacítko KRÁTKY PROGRAM Tlacítko MÁCHÁNÍ Tlacítko ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ Zásuvka na prací a osetrovací prostredky Pred prvním praním Príprava na praní Roztríd ní a príprava prádla Druhy prádla a symboly jeho osetrování Prací a osetrovací prostredky Jaky prací a osetrovací prostredek zvolit? Kolik pracího a osetrovacího prostredku pouzít? Pouzití zm kcovadla vody Údaje o tvrdosti vody Vlastní praní Mnozství prádla Vlození prádla do pracky Dávkování pracích a osetrovacích prostredk Nastavení pozadovaného pracího programu Volba teploty Prípadné nastavení r znych prídavnych funkcí Spust ní programu Ukoncení programu

3 Obsah Tabulky program Prací programy pro prádlo na vyvárku a barevné prádlo Prací programy pro snadno udrzovatelné a jemné prádlo a vlnu Cist ní a údrzba Pri kazdodenním provozu Cist ní ovládacích prvk Ovládací panel Zásuvka na prací prostredky Sítko na prívodu vody Filtr na necistoty Nouzové vypoust ní vody Mráz Co d lat, kdyz Odstra,ování závad Není-li vysledek praní uspokojivy Technické údaje Servis Návod k instalaci a pripojení Bezpecnostní pokyny pro instalaci Rozm ry pracky Pohled zpredu a pohled zboku Pohled zezadu Instalace pracky Odstran ní transportní pojistky Príprava místa k instalaci Vyrovnání Pripojení na vodu Odtok vody Pripojení do elektrické sít Záruka, servis a náhradní díly Návod k pouzití Bezpecnostní pokyny Bezpecnost elektrickych spotrebic znacky AEG odpovídá uznávanym technickym normám a zákon m o bezpecnosti spotrebic. Presto jako vyrobci cítíme povinnost seznámit vás s následujícími bezpecnostními pokyny. Vseobecné bezpecnostní pokyny Opravy automatické pracky smí provád t pouze odborník. Pri neodborné manipulaci se vystavujete znacnému nebezpecí. V prípad technické závady se tedy obratte na nás servis. Pokud je poskozen prívodní elektricky kabel nebo je ovládací panel, pracovní deska nebo podstavec narusen tak, ze je prístupny vnitrek spotrebice, neuvád jte automatickou pracku v zádném prípad do provozu. Pred cist ním a údrzbou automatickou pracku vypn te: Navíc vytáhn te zástrcku ze zásuvky, nebo - pri pevném pripojení do elektrické sít - vypn te jistic nebo vyjm te závitovou pojistku. Pri odpojování kabelu se zástrckou ze sít netahejte v zádném prípad za kabel, ale uchopte prímo zástrcku. Neostrikujte vn jsí plást pracky vodou, hrozí vám zasazení elektrickym proudem! Pri praní za vysokych teplot je horké i sklo v plnicích dvírkách pracky, a proto se ho nedotykejte! Pred nouzovym vypoust ním pracky, pred cist ním cerpadla nebo pred nouzovym otevrením plnicích dvírek ochladte nejdríve prací roztok. Drobná domácí zvírata mohou prokousnout prívodní kabel nebo prívodní hadici. V takovém prípad by hrozilo zasazení elektrickym proudem nebo vyplavení! Instalování, pripojení a uvedení pracky do provozu Ridte se pokyny "Návodu k instalaci a pripojení", ktery tvorí druhou cást této informace pro uzivatele. První prací cyklus (barevné prádlo na 60 C a s polovicním mnozstvím pracího prostredku) nechte prob hnout bez prádla, aby se z pracího bubnu a z prací vany odstranily poz statky vzniklé ve vyrob. Pokud je pracka dodána v zimních m sících za teplot pod bodem mrazu, nechte ji pred spust ním stát 24 hodin v pokojové teplot. 4 5

4 Bezpecnostní pokyny Zabezpecení pred d tmi Nebezpecí, které hrozí pri manipulaci s elektrickymi spotrebici, d ti casto nedokázou pochopit. Postarejte se proto o nezbytny dohled b hem provozu automatické pracky a nedovolte d tem, aby si s prackou hrály. Hrozí dokonce nebezpecí, ze se d ti v pracce zavrou. Obalovy materiál (napr. fólie, polystyren) m ze byt pro d ti nebezpecny, mohou se udusit! Proto jej rad ji odstra,te z dohledu d tí. Presv dcte se, ze do bubnu automatické pracky nevlezly d ti nebo drobná domácí zvírata. Chcete-li pracku vyradit z provozu, vytáhn te zástrcku ze sít, odrízn te prívodní kabel a odstra,te zástrcku se zbytkem kabelu. Znicte také zámek pracky: jedin tak se hrající d ti nemohou v pracce zavrít a dostat se tak do nebezpecí ohrození zivota. Správné pouzití pracky Automatická pracka je urcena pouze k praní b zného prádla v domácnosti. Pokud je spotrebic pouzíván k jinym úcel m, nebo je nesprávn obsluhován, nem ze vyrobce za jeho prípadné poskození prevzít záruku. U automatické pracky nejsou z bezpecnostních d vod povoleny zádné rekonstrukce nebo zm ny. Pouzívejte pouze prací prostredky urcené pro automatické pracky. Dbejte pokyn vyrobce pracích prostredk. Prádlo nesmí obsahovat zádná horlavá rozpoust dla. Dbejte na to zvlást tehdy, kdyz perete prádlo, které proslo chemickym cist ním. Nepouzívejte automatickou pracku k chemickému cist ní. Barvicí a odbarvovací prostredky se sm jí v automatické pracce pouzívat jen v prípad, jestlize to vyrobce t chto prostredk vyslovn povoluje. Za prípadné skody vsak nem zeme rucit. Pouzívejte pouze vodu z vodovodu. Destovou nebo uzitkovou vodu m zete pouzít jen v prípad, jestlize spl,uje pozadavky podle norem DIN 1986 a DIN Likvidace Likvidace obalového materiálu Obal ze své automatické pracky zlikvidujte prim renym zp sobem. Vsechny pouzité materiály jsou ekologické a lze je bez nebezpecí umístit na skládce, nebo spálit ve spalovn domovních odpad. Pouzité plasty mohou byt recyklovány a jsou oznaceny takto: >PE< = polyetylen >PS< = polystyren >PP< = polypropylen Kartonové cásti obalu byste m li odvézt do sb rny, nebo do kontejneru na stary papír. Likvidace vyslouzilého spotrebice Az jednoho dne pracku definitivn vyradíte z provozu, dopravte ji do nejblizsího strediska recyklace odpad. Ekologické rady U pr m rn zaspin ného prádla se obejdete bez predpírky. Usetríte tak prací prostredky, vodu i cas (a budete chránit zivotní prostredí!). Zvlást úsporn pracuje automatická pracka tehdy, jestlize pln vyuzijete udávanou hmotnost nápln. Pri malém mnozství prádla pouzijte jen polovinu az dv tretiny doporucovaného mnozství pracího prostredku. Vhodnym osetrením prádla m zete predem odstranit skvrny a ohranicená zaspin ná místa. Potom uz m zete zvolit nizsí teplotu praní. Máte-li stredn az velmi tvrdou vodu (od rozsahu tvrdosti II, viz "Prací a osetrovací prostredky"), m li byste pouzívat zm kcovadlo vody. Prací prostredky pak m zete dávkovat jako pro rozsah tvrdosti I (= m kká). 6 7

5 Nejd lezit jsí rysy vasí pracky Nastavování teploty volicem teploty. Krátky program na mírn zaspin né prádlo. Maximální pocet otácek pri odstredování je otácek za minutu. Pocet otácek pri záv recném odstredování je prizp soben pracímu programu: - VYVÁRKA/BAREVNÉ PRÁDLO otácek za minutu - SNADNO UDRZOVATELNÉ PRÁDLO 900 otácek za minutu - JEMNÉ PRÁDLO 900 otácek za minutu - VLNA otácek za minutu Pocet otácek pri záv recném odstredování lze zredukovat na otácek za minutu. Moznost volby funkce máchání +: prádlo na vyvárku a barevné prádlo lze máchat ve v tsím mnozství vody. Moznost volby funkce zastavení máchání: prádlo z stane ve vod po posledním máchání a neodstreduje se. Speciální program na vlnu pere zásluhou nov vyvinutého pracího rytmu velmi setrn vln né prádlo. Zásuvka na prací a osetrovací prostredky se 3 prihrádkami. Systém kontroly nevyvázenosti: stabilita a tichy chod. Popis pracky Pohled zpredu zásuvka na prací prostredky ovládací panel LAVAMAT 1045 S 80º 70º E 50º plnicí dvírka filtr na necistoty vyskov nastavitelné nozicky 8 9

6 Popis pracky Ovládací panel A B C D E A = provozní kontrolka B = tlacítkovy vypínac C = tlacítka prídavnych funkcí D = volic teploty E = volic program Volic program Volicem program se podle druhu prádla nastavuje druh pracího programu (napr. stav vody, pohyb pracího bubnu, pocet máchání, pocet otácek pri odstredování). R zné polohy volice program mají tyto funkce: 80º VYVÁRKA/BAREVNÉ PRÁDLO (s predpírkou nebo bez ní) Hlavní prací program pro prádlo na vyvárku a barevné prádlo (praní pri teplotách C - máchání/máchání s avivází - odstredování). MÁCHÁNÍ Samostatné máchání, napr. pro máchání prádla vypraného v ruce (3 máchací cykly a odstredování). 70º E 50º Popis pracky MÁCHÁNÍ S AVIVÁZÍ Samostatné skrobení, samostatné máchání s avivází, samostatné impregnování (1 máchání, z vplachovací prihrádky X se spláchne tekuty osetrovací prostredek, odstredování). ODSTREDOVÁNÍ Samostatné odstredování prádla na vyvárku a barevného prádla vypraného v ruce. SNADNÁ ÚDRZBA Hlavní prací program pro snadno udrzovatelné prádlo (praní pri teplot C - máchání/máchání s avivází - setrné odstredování). MÁCHÁNÍ Samostatné máchání, napr. pro máchání prádla vypraného v ruce (3 máchací cykly a setrné odstredování). VLNA - WOLLE Hlavní prací program pro vln né prádlo, které lze prát v pracce (praní za teploty od studené do 40 C - máchání/máchání s avivází - setrné odstredování). JEMNÉ PRÁDLO Hlavní prací program pro jemné prádlo (praní pri teplotách od studené do 40 C - máchání/máchání s avivází - setrné odstredování). MÁCHÁNÍ Samostatné máchání, napr. pro máchání prádla vypraného v ruce (3 máchací cykly a setrné odstredování). MÁCHÁNÍ S AVIVÁZÍ Samostatné máchání s avivází (1 máchání s osetrovacím prostredkem, setrné odstredování). SETRNÉ ODSTREDOVÁNÍ Setrné odstredování, príp. samostatné setrné odstredování choulostivého prádla vypraného v ruce (snadno udrzovatelné prádlo, jemné prádlo, vlna). ODCERPÁNÍ Odcerpání vody po zastavení máchání (bez následujícího odstredování). ^ ^ 10 11

7 Popis pracky Volic teploty Volicem teploty lze otácet doleva i doprava. STUDENÁ : Praní ve studené vod. Pracka pouzije vodu prímo z vodovodu a neohrívá ji. 60: Úspora energie. Na mírn az E pr m rn zaspin né prádlo. Vypínac Stisknutím vypínace se automatická pracka zapíná, dalsím stisknutím se vypíná. Provozní kontrolka Rozsvítí se pri zapnutí pracky, pri vypnutí zhasne. Tlacítko redukce otácek Tímto tlacítkem lze následujícím zp sobem zredukovat pocet otácek pri odstredování: - vyvárka/barevné prádlo: z na ot./min; - snadná údrzba a jemné prádlo: z 900 na ot./min; - vlna: z na ot./min. Tlacítko KRÁTKY PROGRAM Stisknutím tohoto tlacítka se zkrátí doba praní. Lze zvolit u mírn zaspin ného prádla, a to u prádla na vyvárku a barevného prádla a u snadno udrzovatelného prádla. 80º 70º 50º E Tlacítko MÁCHÁNÍ + Tímto tlacítkem lze zvolit v tsí mnozství vody pri máchání (jen u vyvárky/barevného prádla). Doporucuje se zvlást pro osoby, které reagují alergicky na prací prostredky, nebo v oblastech s velmi m kkou vodou. Popis pracky Tlacítko ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ Po stisknutí tohoto tlacítka z stane prádlo lezet ve vod po posledním máchání. Pred otevrením dvírek pracky je vsak treba odcerpat vodu. Odcerpání lze provést dv ma zp soby: Stiskn te jest jednou tlacítko ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ. Pracka po odcerpání vody odstredí prádlo poctem otácek odpovídajícím danému druhu prádla. Volicem program zvolte program ODCERPÁNÍ, aby se voda odcerpala, ale bez odstredování. Funkci ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ lze zvolit u vsech pracích program

8 Popis pracky Zásuvka na prací a osetrovací prostredky Vplachovací prihrádka na predpírací prostredky. Predpírací prací prostredky se vplachují na zacátku pracího programu. Vplachovací prihrádka na práskovy nebo tekuty hlavní prací prostredek. Vplachuje se na zacátku hlavního praní. Vplachovací prihrádka na tekuté osetrovací prostredky (aviváz, impregnace, skrob). Vplachují se pri posledním máchání. Pozor! Osetrovací prostredek lijte jen po znacku MAX. Pred prvním praním XXX prehled program Nechte prob hnout jeden prací cyklus bez prádla (barevné prádlo na 60 C) a s polovicním mnozstvím pracího prostredku. Z bubnu a z prací vany se tak odstraní poz statky vzniklé ve vyrob. Príprava na praní Roztríd ní a príprava prádla Prádlo roztridte podle druhu a podle symbol, které informují o tom, jak je vhodn osetrovat (viz "Druhy prádla a symboly jeho osetrování"). Vyprázdn te kapsy. Odstra,te z prádla kovové predm ty (kancelárské svorky, spínací spendlíky atd.). Aby se prádlo neposkodilo a nezamotalo: zapn te zipy, zapn te povlaky na prikryvky a polstáre, svazte volné s, ry a tkanice (napr. u zást r). Od vy z dvouvrstvych tkanin obratte naruby (napr. spací pytle, v trovky). Pletené barevné a vln né prádlo a od vy s aplikovanymi ozdobami obratte také naruby. Malé a choulostivé kusy prádla (d tské ponozky, puncocháce atd.) perte v prací sítce, v povlaku z polstáre se zipem nebo zasunuté ve v tsích ponozkách. Zvlást opatrn zacházejte se záclonami. Kovové nebo plastové válecky ze záclon odstra,te, nebo je svazte do sítky ci do sácku. Za skody na záclonách nem zeme prebírat záruku. Barevné a bílé prádlo nepatrí najednou do pracky. Bílé prádlo by zesedlo. Nové barevné prádlo má casto prebytek barvy. Takové kousky prádla perte poprvé rad ji samostatn. Malé a velké kusy prádla smíchejte! Zlepsí se tak vysledky praní a pri odstredování se prádlo vhodn ji rozlozí. Prádlo pred vlozením do pracky roztrepejte. Prádlo vkládejte do pracího bubnu rozlozené

9 Príprava na praní Druhy prádla a symboly pro jeho osetrování Symboly informující o vhodném osetrování prádla pomáhají pri volb správného programu. Prádlo byste m li roztrídit podle druhu a podle t chto symbol. Teplota udávaná v symbolech je vzdy maximální. Prádlo na vyvárku 95 Bavln né a ln né prádlo s tímto symbolem není choulostivé na mechanické zacházení a vysoké teploty. Pro tento druh prádla se hodí program VYVÁRKA/BAREVNÉ PRÁDLO. Barevné prádlo Bavln né a ln né prádlo s tímto symbolem není choulostivé na mechanické zacházení. Pro tento druh prádla se hodí program VYVÁRKA/BAREVNÉ PRÁDLO Snadno udrzovatelné prádlo Prádlo z upravované bavlny nebo ze sm si bavln nych a syntetickych vláken s tímto symbolem vyzaduje jemn jsí mechanické zacházení. Pro tento druh prádla se hodí program SNADNÁ ÚDRZBA. 40 Jemné prádlo Prádlo z vrstvenych vláken, mikrovláken, syntetickych vláken a záclony s tímto symbolem vyzadují zvlást setrné zacházení. Pro tento druh prádla se hodí program JEMNÉ PRÁDLO. 40 Vlna a zvlást choulostivé druhy prádla Prádlo z cisté vlny, s prím sí vlny nebo z hedvábí s tímto symbolem je zvlást choulostivé na mechanické zacházení. Pro prádlo tohoto druhu se hodí program VLNA. Vln né prádlo s vln nou pecetí lze v automatické pracce prát pouze v prípad, kdyz je na n m jest poznámka "nefilcovatí" nebo "vhodné pro praní v pracce". Prádlo se symbolem (rucní praní) nebo (neprat) nelze v automatické pracce prát v bec! Prací a osetrovací prostredky Jaky prací a osetrovací prostredek zvolit? Pouzívejte pouze ty prací a osetrovací prostredky, které jsou urceny pro praní v automatické pracce. V kazdém prípad dbejte pokyn vyrobce. Kolik pracího a osetrovacího prostredku pouzít? Mnozství pouzitého prostredku závisí na mnozství prádla: Neuvádí-li vyrobce pracího prostredku dávkování pro mensí mnozství prádla, pouzijte pro polovicní nápl, o tretinu mén a pro malou nápl, jen polovinu mnozství pracího prostredku, které vyrobce doporucuje pro celou nápl,. na stupni zaspin ní prádla: U mírn zaspin ného prádla pouzijte mensí dávku pracího prostredku. Ridte se pokyny a údaji o dávkování od vyrobc pracích a osetrovacích prostredk. na tvrdosti vody z vodovodu: cím je voda tvrdsí, tím v tsí musí byt dávka pracího prostredku! Na obalu pracího prostredku najdete údaje o dávkování podle stupn tvrdosti vody. Tekuté prací prostredky Tekuté prací prostredky dávkujte pomocí b zn dostupnych odm rek. M zete je nalévat do prihrádky na hlavní prací prostredek az bezprostredn pred zacátkem programu. Pokyny najdete na obalu pracího prostredku. Pouzití zm kcovadla vody Pri strední az vysoké tvrdosti vody (od rozsahu tvrdosti II) by se m lo pouzívat zm kcovadlo vody. Ridte se pokyny vyrobce! Prací prostredek pak dávkujte jako pro vodu o rozsahu tvrdosti I (= m kká). Informaci o tvrdosti vody vám poskytne príslusny vodárensky podnik. Údaje o tvrdosti vody 16 rozsah tvrdosti I - m kká II - stredn tvrdá III - tvrdá IV - velmi tvrdá tvrdost vody v dh pres 21 tvrdost vody v mmol/l do 1,3 1,3-2,5 2,5-3,8 pres 3,8 17

10 Vlastní praní Vlastní praní Mnozství prádla: vyvárka/barevné prádlo: 4 kg max. snadná údrzba a jemné prádlo: 1,5 kg vlna: 1 kg Vlození prádla do pracky Otevrete dvírka. Jednotlivé kusy prádla rozklepejte a vlozte je voln do pracího bubnu. Velké a malé kusy prádla co nejvíce promíchejte. Dávkování pracích a osetrovacích prostredk Otevrete zásuvku na prací prostredky a vytáhn te ji az na doraz ven. Do prihrádky na hlavní prací prostredek nasypte nebo nalijte potrebné mnozství pracího prostredku (ridte se údaji vyrobce o dávkování). Pri nastavení programu s predpírkou nasypte prací prostredek také do prihrádky. Prípadné tekuté prostredky na máchání s avivází nebo skrobení m zete nalít do prihrádky. Neprekracujte rysku MAX. Zásuvku na prací prostredky zasu,te az na doraz zp t. Nastavení pozadovaného pracího programu Otocte volic program ve sm ru hodinovych rucicek do pozadované polohy. Volba teploty Otácením doleva ci doprava nastavte volicem teploty pozadovanou teplotu. Prípadné nastavení r znych prídavnych funkcí Spust ní programu Nastaveny prací program spustíte stisknutím vypínace: rozsvítí se provozní kontrolka a program se rozb hne. Ukoncení programu Pracka se automaticky zastaví. U program s nastavenou funkcí ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ je treba pred otevrením dvírek odcerpat vodu po posledním máchání. Pracka je vybavena bezpecnostním zarízením, které umozní otevrení dvírek teprve 2-3 minuty po ukoncení programu. Potom pracku vypínacem vypn te. Provozní kontrolka zhasne. Vyjm te prádlo z pracky. Zkontrolujte, zda v pracím bubnu nez stalo n jaké prádlo, které by se pri dalsím praní mohlo poskodit (napr. se srazit), nebo by mohlo obarvit jiné prádlo. Pokud uz nebudete prát dalsí prádlo, zavrete vodovodní kohout a pro jistotu vytáhn te zástrcku ze zásuvky. Dvírka pracky nechte pootevrená, aby mohl vyschnout prací buben. 5º 80º 70º E 40 50º 18 19

11 Tabulky program Prací programy pro prádlo na vyvárku a barevné prádlo Program vyvárka/ barevné prádlo s predpírkou teplota vyvárka/ barevné prádlo bez predpírky máchání STUDENÁ máchání s avivází skrobení STUDENÁ odstredování druh prádla siln zaspin né pracovní od vy, lozní prádlo, ubrusy, spodní prádlo, rucníky b zn zaspin né ln né a bavln né prádlo, kosile, spodní prádlo, froté máchání prádla vypraného v ruce osetrení práv vypraného prádla samostatné odstredování prádla na vyvárku/barevného prádla prídavné funkce KRÁTKY PROGRAM MÁCHÁNÍ + ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ * Uvedené hodnoty spotreby závisejí na mnozství a druhu prádla, na teplot vody privád né do pracky a na teplot okolí. Hodnoty spotreby platí pri nejvyssí teplot pripadající u daného programu v úvahu. KRÁTKY PROGRAM MÁCHÁNÍ + ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ MÁCHÁNÍ + ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ mnozství prádlo max. 4 kg 4 kg 4 kg 4 kg ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ 4 kg hodnoty spotreby* proud kwh 2,0 1,7 0,1 - - voda l doba min Tabulky program Prací programy pro snadno udrzovatelné a jemné prádlo a vlnu Program snadno udrzovatelné prádlo s predpírkou teplota druh prádla snadno udrzovatelné prádlo, siln zaspin né spodní prádlo, barevné prádlo, nemackavé kosile, bl zy snadno udrzovatelné udrzovatelné snadno prádlo bez prádlo nebo predpírky smísené tkaniny, b zn zaspin né máchání vlna jemné prádlo prídavné funkce KRÁTKY PROGRAM ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ KRÁTKY PROGRAM ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ kompletní STUDENÁ máchání prádla vypraného v ruce ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ STUDENÁ -40 STUDENÁ -40 vln né prádlo s oznacením "nefilcovatí" jemné prádlo, napr. záclony máchání STUDENÁ máchání prádla vypraného v ruce máchání s avivází setrné odstredování STUDENÁ osetrení prádla vypraného v ruce s avivází odcerpání a krátké odstredování mnozství prádlo max ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ hodnoty spotreby* proud kwh voda l doba min. 1,0 0,7 0,03 0, , ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ 2 0, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ odcerpání vypust ní vody * Uvedené hodnoty spotreby závisejí na mnozství a druhu prádla, na teplot vody na prívodu do pracky a na teplot okolí. Hodnoty spotreby platí pri nejvyssí teplot pripadající u daného programu v úvahu

12 Cist ní a údrzba Cist ní a údrzba Pri kazdodenním provozu Po ukoncení programu povytáhn te zásuvku na prací prostredky, aby mohla vyschnout. Plnicí dvírka po praní jen privrete, aby se pracka mohla uvnitr prov trat a vyschnout. V prípad, ze pracku nebudete delsí dobu pouzívat: Uzavrete vodovodní kohout a vytáhn te zástrcku ze zásuvky. Cist ní ovládacích prvk Ovládací panel Pozor! K cist ní ovládacího panelu a jeho cástí nepouzívejte prostredek na cist ní nábytku, ani zádny agresivní cisticí prostredek. Ovládací panel otrete vlhkym hadrem. Pouzívejte jen cistou teplou vodu. Zásuvka na prací prostredky Zásuvku na prací prostredky obcas vycist te. Stisknutím aretacního tlacítka zásuvku vytáhn te. Vrchní cást s jednotlivymi prihrádkami lze vyjmout. Zásuvku na prací prostredky vymyjte pod tekoucí vodou. Usazené zbytky pracích prostredk odstra,te i z místa, kde je zásuvka zasunuta. Sítko na prívodu vody Obcas byste m li vycistit sítko v prívodní vodovodní hadici. Zavrete vodovodní kohout. Prívodní hadici odsroubujte od kohoutu. Sítko vyjm te a pod tekoucím vodou je zubním kartáckem vycist te. Sítko znovu nasadte a prívodní hadici op t upevn te k vodovodnímu kohoutu. Filtr na necistoty Obcas vycist te také filtr urceny k zachycování necistot, cizích predm t a uvoln nych vláken. Jedin cisty filtr zarucuje bezvadné praní. Postupujte následovn : Stisknutím otevrete malá dvírka vpravo dole. Pod otvor postavte nádobu na zbytek vody. Doleva, proti sm ru hodinovych rucicek vysroubujte vícko a filtr vyjm te. Filtr vytáhn te, vycist te, znovu nasadte a zasroubujte

13 Cist ní a údrzba Nouzové vypoust ní vody Pokud musíte z nutnych d vod vypustit vodu z pracky, postupujte následovn : Vytáhn te zástrcku ze zásuvky. Zavrete vodovodní kohout. Prípadn pockejte, az se ochladí prací roztok. Postavte pod vypoust cí otvor nádobu. Vysroubujte filtr. Mráz V prípad, ze pracka bude vystavena teplotám pod 0 C, ud lejte následující opatrení. Zavrete vodovodní kohout a odsroubujte prívodní hadici. Konec prívodní a odtokové hadice polozte do nádoby na podlaze. Nastavte program "Odcerpání" a nechte vytéct vodu z pracky. Pracku vypn te. Prívodní a odtokovou hadici znovu upevn te k pracce. Tak zabráníte tomu, aby uvnitr pracky z stala voda, která by mohla zmrznout a pritom poskodit pracku. Pred dalsím uvedením pracky do provozu zkontrolujte, aby teplota v místnosti byla vyssí nez 0 C. Co d lat, kdyz... Pon kud jiny, pistivy zvuk pri odstredování, odlisny od zvuk drív jsích pracek, je zp soben moderním systémem pohonu pracky. Pokud v pracím bubnu nevidíte vodu, je to zp sobeno novym zp sobem praní. Moderní pracky spotrebují mén vody nez staré, pricemz úcinek praní a máchání z stává stejny. Odstra,ování závad Prípadné poruchy se pokuste odstranit sami pomocí uvedenych pokyn. Pokud zavoláte do servisu jen kv li n které z uvedenych poruch nebo kv li vlastní chyb pri obsluze, nebude návst va servisního technika bezplatná ani v zárucní dob. porucha pracka nefunguje mozná prícina pracka není pripojena do sít není v porádku jist ní domovní elektroinstalace nestiskli jste vypínac nejsou správn zavrena dvírka není nastaven prací program odstran ní pripojte pracku do sít zapojte jistic stiskn te vypínac zavrete dvírka, uzáv r musí slysiteln zaklapnout nastavte prací program 24 nenapoustí se voda zavreny prívod vody zalomená prívodní hadice zanesené sítko ve sroubení prívodní hadice nejsou správn zavrena dvírka otevrete vodovodní kohout zkontrolujte celou hadici a v míst zalomení ji narovnejte odsroubujte prívodní hadici, vyjm te sítko a opláchn te je pod tekoucí vodou dvírka zavrete 25

14 Co d lat, kdyz... Co d lat, kdyz... porucha mozná prícina odstran ní porucha mozná prícina odstran ní do pracky pritéká voda, ale zase odtokovou hadicí vytéká pracka neodcerpává vodu nebo neodstreduje zpod pracky vytéká voda konec odtokové hadice není dost vysoko nad podlahou zalomená odtoková hadice zaneseny filtr nebo odtoková hadice nastaven program se zastavením máchání prádlo není v bubnu správn rozlozeno net sné sroubení na prívodní hadici net sná odtoková hadice není správn uzavren filtr zanesená zásuvka na prací prostredky prílis mnoho pracího prostredku nebo je prílis p nivy odpad musí byt min. ve vysce 60 cm, viz "Návod k pripojení" zkontrolujte celou hadici a v míst zalomení ji narovnejte filtr vycist te a zkontrolujte odtokovou hadici odcerpejte vodu nastavením programu ODCERPÁNÍ nebo dalsím stisknutím tlacítka zastavení máchání prádlo lépe rozlozte pevn utáhn te prívodní hadici prekontrolujte odtokovou hadici, príp. ji vym,te správn uzavrete filtr zásuvku vycist te dávkujte prací prostredek podle návodu vyrobce a pouzívejte speciální prostredky pro bubnové pracky prestoze je pracka zapnutá, nelze otevrít dvírka odstredování zacíná se zpozd ním, príp. prádlo se po ukoncení programu neodstredí v zásuvce na prací prostredky z stávají usazeniny mycí roztok je kalny program jest b zí dvírka jsou jest uzavrena prádlo je nevhodn rozlozené, a tak zareagoval systém kontroly nevyvázenosti pracky vodovodní kohout není úpln otevreny zanesené sítko ve sroubení prívodní hadice prícinou je zrejm prací prostredek s vysokym obsahem silikátu b hem celého programu jsou dvírka uzavrena pracka je vybavena bezpecnostním zarízením, které umozní otevrení dvírek 2-3 minuty po ukoncení programu Zm nou otácení bubnu se prádlo nacechrá, znovu rozlozí a znovu odstredí. To se m ze opakovat n kolikrát, dokud není nevyvázenost odstran na. Teprve pak m ze odstredování prob hnout. Nacechrávání prádla trvá asi 10 minut. Pokud se b hem této doby správn nerozlozí, odstredování neprob hne. kohout úpln otevrete vycist te sítko nemá negativní vliv na vysledek máchání, príp. pouzijte tekuty prací prostredek 26 27

15 Co d lat, kdyz... Není-li vysledek praní uspokojivy Prádlo je zasedlé a v bubnu je vápenitá usazenina Dávka pracího prostredku byla prílis malá. Nebyl zvolen správny prací prostredek. Nebyly predem vycist ny mimorádné skvrny. Byly nesprávn nastaveny program nebo teplota. Jednotlivé prací a osetrovací prostredky nebyly pouzity ve správném pom ru. Na prádle jsou jest sedé skvrny Na prádlo znecist né mastmi, tuky nebo oleji bylo pouzito málo pracího prostredku. Byla nastavena prílis nízká teplota. castou prícinou této závady je, ze na prádle se usadila aviváz - zvlást avivázovy koncentrát. Takové skvrny je treba rychle vymnout ve vod a aviváz pouzívat opatrn. Po posledním máchání stále jest z stává p na Moderní prací prostredky mohou i po posledním máchání jest zanechávat p nu. Presto je prádlo dostatecn vymáchané. Na prádle jsou jest bílé usazeniny Jedná se o nerozpustné soucásti moderních pracích prostredk. Jejich prícinou není nedostatecné máchání. Prádlo je treba vyklepat nebo vykartácovat. Mozná byste m li prádlo napríst obrátit naruby. Prov rte si vyb r pracích prostredk, m zete pouzít i n jaky tekuty prostredek. Technické údaje vyska x sírka x hloubka hloubka s otevrenymi dvermi vysková nastavitelnost váha prázdného spotrebice nápl, (závislá na programu) uplatn ní pocet otácek pri praní pocet otácek pri odstredování tlak vody 85x60x45 82 cm cca ±13 mm cca 66 kg 4 kg domácnost max. 55 ot./min max ot./min 1-10bar (=10-100N/cm 2 = 0,1-1,0MPa) Tento elektricky spotrebic odpovídá následujícím sm rnicím ES a CSN: - Nízkonap tové sm rnici 73/23/EWG Z , vcetn sm rnice o zm nách 93/68/EWG - sm rnici EMV (a CSN) 89/336/EWG z , vcetn sm rnice o zm nách 92/31/EWG 28 29

16 geprüfte Sicherheit Servis V kapitole "Co d lat, kdyz..." jsou popsány n které poruchy, které si m zete sami odstranit. V prípad poruchy tedy nejdríve nahlédn te do této cásti návodu. Jestlize ani tam nenajdete potrebné rady, obratte se na nás servis. AEG Domácí spotrebice Servis centrum: Hanusova ulice tr. Generála Píky Praha Brno Tel.: 02/ Tel.: 05/ Fax: 02/ Fax: 05/ V kazdém prípad si rozhovor dobre pripravte. Usnadníte tak urcení poruchy a rozhodnutí, zda je nutná návst va servisního technika. Pomocí této stránky si m zete dát d lezité informace dohromady jest pred telefonátem. Poznamenejte si císlo PNC a císlo F. Ob najdete na vyrobním stítku na vnitrní stran dvírek pracky. PNC-Nr F-Nr Mod S Type P Prod. No V~ 50Hz 2200 W 10 A F-Nr. Návod k instalaci a pripojení Bezpecnostní pokyny pro instalaci Presv dcte se, zda automatická pracka nebyla poskozena pri preprav. Poskozeny spotrebic v zádném prípad nepripojujte. Pokud doslo k jeho poskození, obratte se na dodavatele. Ov rte si, zda byly odstran ny vsechny soucásti transportní pojistky (viz "Odstran ní transportní pojistky"). Pokud tomu tak není, mohlo by pri odstredování dojít k poskození pracky nebo okolního nábytku. Zástrcku zasouvejte vzdy jen do predpisov instalované zásuvky s ochrannym kontaktem. Nepouzívejte prodluzovací kabely, n kolikanásobné zásuvky na jednom kabelu ani adaptéry. Pri pevném pripojení musí byt moznost odpojit pracku z elektrické sít zarízením s minimální vzdáleností kontakt 3 mm a prerusujícím vsechny pracovní vodice (spínace LS, jistice, spínace FI, proudové chránice). Pevné pripojení do sít m ze provést pouze odborník. Pred uvedením do provozu se presv dcte, zda jmenovité nap tí a druh proudu udávané na vyrobním stítku odpovídají jmenovitému nap tí a druhu proudu v míst instalace. Nezbytné elektrické jist ní je uvedeno také na vyrobním stítku. Prívodní kabel pracky smí vym nit jen servis, nebo odborník s príslusnym oprávn ním. Dále si co nejpresn ji ujasn te: Jak se porucha projevuje? Za jakych okolností k poruse dochází? V jakém prípad se musíte pripravit na úhradu i b hem zárucní doby? - pokud bylo mozné poruchu odstranit i pomocí tabulky s uvedenymi poruchami (kapitola "Co d lat, kdyz...") - pokud se technik musel dostavit vícekrát, protoze nedostal pred vyjezdem vsechny potrebné informace a musel si napr. dojet jest pro náhradní díly; t mto dodatecnym cestám se m zete vyhnout, jestlize si sv j telefonicky rozhovor vyse uvedenym zp sobem pripravíte

17 80º 70º E 50º Rozm ry pracky Instalace pracky Pohled zpredu a pohled zboku LAVAMAT 1045 S Odstran ní transportní pojistky Pred instalací pracky je treba odstranit transportní pojistku! Postupujte následujícím zp sobem: Klícem vysroubujte pravy sroub na zadní st n pracky Pohled zezadu Kaltwasser studená voda Netzkabel prívodní elektricky kabel Polozte pracku na zadní st nu, pricemz musíte dávat pozor na to, abyste nezmáckli hadice. Proto pod pracku podlozte jeden z prepravních úhelník. Vyjm te polystyrenovy díl z podlahy pracky. 2 Uvoln te lepicí 1 pás a opatrn vytáhn te pravé nylonové pouz- P1066 P1068 dro (1) s polystyrenovym t sn ním, potom levé (2), pricemz je musíte vytahovat stredem. Postavte pracku znovu do svislé polohy a vysroubujte zbylé dva srouby na zadní st n. Wasserablaufschlauch hadice na odtok vody

18 Installation Vytáhn te tri plastové cepy. Vsechny tri otvory po sroubech uzavrete plastovymi krytkami, které najdete na zadní st n pracky. Upozorn ní: Doporucujeme, abyste si cásti transportní pojistky uschovali, a mohli je tak pouzít pri prípadném st hování. Príprava místa k instalaci Místo, kde má pracka stát, musí byt cisté, suché a zbavené zbytk vosk a jinych mazlavych povrch, aby pracka neklouzala. Nepouzívejte zádná maziva pro usnadn ní posuvu. Nedoporucuje se ani umíst ní pracky na koberci s vysokym vlasem nebo na podlahovych krytinách s p novou gumou na rubu, protoze v t chto prípadech není zarucena stabilita pracky. Na místech, kde jsou dlazdice malého formátu, podlozte pracku b znou gumovou podlozkou. Nerovnosti povrchu malych rozm r nevyrovnávejte pomocí dreva, lepenky nebo podobnych materiál, ale pouze pomocí vyskového nastavení sroubovacích nozicek. V prípad, ze se pro nedostatek místa nelze vyhnout umíst ní pracky prímo vedle plynového nebo uhelného sporáku, zasu,te mezi sporák a automatickou pracku tepeln izolacní desku (85 x 57 cm), která je na stran ke sporáku jest opatrena hliníkovou fólií. Automatická pracka nesmí stát v prostoru, kde by byla ohrozována mrazem. Mohla by byt mrazem poskozena! Prívodní a odtoková hadice nesm jí byt nikde zalomeny nebo zmácknuty. Vyrovnání Pracka musí vsemi ctyrmi nozickami stát pevn na zemi. Malé nerovnosti lze vyrovnat vysroubováním nebo zasroubováním ctyr nozicek pracky. Pripojení na vodu K pracce je dodávána prívodní tlaková hadice dlouhá 1,5 m. Tuto hadici lze pripojit na vodovodní kohout s hadicovym sroubením 3/4". Tlak vody se musí pohybovat od 10 do 100 N/cm2 (1-10 bar). Pracku lze pripojit bez zp tné klapky na jakékoli vodovodní potrubí. Pracka odpovídá príslusnym národním predpis m (napr. SRN - DVGW). Pak se hadice pevn prisroubuje ke kohoutu. P1088 Installation Vodovodní kohout otevrete a za plného tlaku vody prezkousejte t snost pripojení a hadice. Pokud je potreba delsí prívodní hadice, sm jí se pouzívat vyhradn kompletní sady hadic s namontovanym sroubením, které odpovídají predpis m a které má v nabídce nás servis. Dále je treba dodrzovat vsechny dalsí prípadné predpisy místních vodárenskych úrad. Ukoncení hadice na zadní st n pracky lze otácet do vsech sm r. Pri natácení hadice musíte trochu povolit sroubení. Potom je znovu pevn pritáhn te, aby nikde neunikala voda

19 Installation Odtok vody Odtokovou hadici m zete instalovat následujícím zp sobem: Pomocí speciálního kolena pres okraj umyvadla V tomto prípad je d lezité, aby rychle vytékající voda nemohla hadici vyrazit z umyvadla. Proto ji rad ji upevn te s, rou na vodovodní kohout nebo na hák ve zdi. Do odbocky na odpadu umyvadla Tato odbocka musí byt vyvedena nad sifonem umyvadla ve vysce minimáln 60 cm nad podlahou. Prímo do odpadového potrubí Doporucuje se odtok ve vysi 65 cm. V zádném prípad nesmí byt níz nez 60 cm a vys nez 90 cm. Konec odtokové hadice musí mít odv trání, tj. pr m r odpadového potrubí musí byt v tsí nez vn jsí pr m r hadice. Odtokovou hadici lze prodlouzit maximáln na 4 metry. Pritom pr m r prodluzovací hadice musí byt stejn velky jako vnitrní pr m r originální hadice. Pouzijte vhodny spojovací kus. Prodluzovací hadice má lezet na podlaze a stoupat az u vlastního odtoku. Installation Pripojení do elektrické sít Pracku lze pripojit pouze do predpisov instalované zásuvky s ochrannym kontaktem s nap tím V (50 Hz). Príkon pracky je cca 2,2 kw. Potrebné jist ní: 10 A - jistic LS-L. Pracka odpovídá predpis m VDE. Dále je treba co nejpresn ji dodrzovat zvlástní predpisy místních elektrorozvodnych závod. Pri pevném pripojení musí byt elektrická instalace osazena zarízením s minimální vzdáleností kontakt 3 mm a prerusujícím vsechny pracovní vodice, které umoz,uje odpojit pracku z elektrické sít. Za vhodná zarízení prerusující elektricky obvod jsou povazovány napr. spínace LS, jistice a pojistky (závitové pojistky je treba vyjmout z objímky), spínace FI a proudové chránice. Pevné pripojení do sít m ze provést pouze odborník s príslusnym oprávn ním

20 38 Záruka, servis a náhradní díly Prect te si tento návod k obsluze a dodrzujte v n m uvedené rady a pokyny. V mnoha prípadech si budete moci vyjasnit jakékoli pochybnosti sami a tudíz vyhnout se zbytecnym voláním do servisu. Predchozí cásti nazvané "Jestlize n co nefunguje správn " a "Servis" obsahují doporucení, co by se m lo zkontrolovat dríve, nez zavoláte servisního technika. Jestlize po t chto kontrolách závada stále existuje, zavolejte nejblizsí autorizované servisní stredisko ELECTROLUX. Ujist te se, ze m zete sd lit model a seriové císlo spotrebice. Tyto informace naleznete na datovém stítku prístroje. Originální náhradní díly lze koupit od autorizovanych stredisek servisu ELECTROLUX. Podmínky záruky My, vyrobce, zarucujeme, ze jestlize b hem 12 m síc od data zakoupení tohoto spotrebice ELECTROLUX se tento spotrebic nebo jakákoli jeho cást ukázou jako vadné pouze z d vodu vadného zpracování nebo vadného materiálu, provedeme podle naseho uvázení bud opravu nebo vym nu téhoz bez placení za práci, materiál nebo prepravu za predpokladu, ze - spotrebic byl správn instalován a pouzíván pouze na nap tí uvedené na stítku jmenovitych hodnot - spotrebic byl pouzíván pouze pro normální domácí úcely a v souladu s pokyny vyrobce pro provoz a údrzbu na spotrebici neprovád la servis, údrzbu ani opravu jiná nez námi autorizovaná osoba - vsechny servisní práce podle této záruky musí provád t servis ELEC- TROLUX nebo jím autorizované stredisko - kazdy vym n ny spotrebic nebo vym n ná vadná soucást se stanou nasím vlastnictvím - tato záruka platí vedle vasich zákonnych nebo jinak právn podlozenych práv Vyjimky - tato záruka se nevztahuje na: - poskození nebo pozadavky vzniklé v d sledku prepravy, nesprávného pouzití nebo nedbalosti, vym ny zárovek a snímatelnych cástí ze skla nebo plastickych hmot - náklady spojené s pozadavky na odstran ní závad spotrebice, ktery je nesprávn instalován - spotrebice, které jsou pouzívány v komercním prostredí vcetn pronajímanych - zem Evropského spolecenství. Lze pouzít standardní záruku, ale zajist ní, ze spotrebic spl,uje normy platné v príslusné zemi, kam byl spotrebic dopraven, je na zodpov dnosti a na náklady vlastníka. M ze byt vyzadován doklad o koupi. Model... Císlo vyrobku (Prod. No.)... Sériové císlo (Serial. No.)... eventueln KD /... VOLEJTE ZDARMA V prípad technickych problém vám bude i nás znackovy servis kdykoliv k dispozici, volejte 02/ Adresy: Servisní stredisko AEG Servisní stredisko AEG Hanusova ulice tr. Generála Píky Praha Brno Tel.: 02/ Tel.: 05/ Bezpecnost Prect te si tento návod a varovná upozorn ní na zacátku tohoto návodu. Vyrobce nezodpovídá za vady zp sobené nesprávn pouzívanym vyrobkem nebo vyrobkem pouzívanym pro jiné úcely nez jsou úcely specifikované v tomto návodu. 39

TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT

TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT 800 / 900 1000 / 1200 800 / 900 1000 / 1200 kg 5 85' -105' 75' - 100' 110' - 130' 100' - 125' kg 2,5 45' - 60' 40' - 55' 60' - 75' 55' - 70' 650 kg 2 45' - 55' kg 1 25' - 35' A U T O R E V E R S E TUMBLE

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere AKZM 654 Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH

Více

Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6. Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče... 9. Připojení spotřebiče...

Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6. Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče... 9. Připojení spotřebiče... KTR 18420 B-408-01 Obsah Pokyny k likvidaci... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Seznámení se spotřebičem... 5 Ovládací panel... 5 Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6 Připojení spotřebiče... 6 Zapnutí

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Vážení zákazníci, Váš nový přístroj kombinuje nejmodernější technologii s elegantním designem. Díky zcela nové a jedinečné

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a použití BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba FR EN NL DA PT CS GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION INSTRUCTIONS FOR USE INSTALLATIE- EN GEBRUIKSGIDS BETJENINGSVEJLEDNING MANUAL DE UTILIZAÇÃO NÁVOD K POUŽITÍ Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu 2004/08 Obsah Důležité informace 1. Pokyny... 4 1.1 Hodnocení shody... 4 1.2 Všeobecné pokyny... 4 1.3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Aduro 12-1 Uživatelský manuál Ecolabel - Sintef 110-0386 - EN 13240

Aduro 12-1 Uživatelský manuál Ecolabel - Sintef 110-0386 - EN 13240 Aduro 12-1 Uživatelský manuál Ecolabel - Sintef 110-0386 - EN 13240 Webové stránky výrobce: www.aduro.dk Výhradní distribuce po ČR, SR: www.kamna-aduro.cz Srdečně Vám blahopřejeme ke koupi nových krbových

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Tato povinnost se nevztahuje na škody vzniklé nevhodnou dopravou, výdejem, nesprávným používáním, použitím nedoporučených dílů atd.

Tato povinnost se nevztahuje na škody vzniklé nevhodnou dopravou, výdejem, nesprávným používáním, použitím nedoporučených dílů atd. Obecné informace Všechny generátory horké mlhy (tepelné rozprašovače s pulzujícím reaktivním motorem) Airfog odpovídají směrnici Rady EU 2004/108/EC «Elektromagnetická kompaktibilita», modely AR9E a AR35E

Více

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti.

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti. BF15D BF20D Děkujeme vám za zakoupení tohoto přívěsného lodního motoru Honda. Tento návod k obsluze platí pro přívěsné motory Honda BF15D/BF20D. Veškeré zde uvedené informace vycházejí z posledních údajů

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP

TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP Návod k obsluze a instalaci TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370 990, fax: 326 370 980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více