Be Your Own Boss Buďte svým vlastním šéfem Příručka lektora

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Be Your Own Boss Buďte svým vlastním šéfem Příručka lektora"

Transkript

1 Be Your Own Boss Buďte svým vlastním šéfem Příručka lektora Tato příručka obsahuje instrukce pro trenéra a účastníka školení k modulům obsaženým v kurzu pro začínající podnikatele. 1

2 BYOB ÉTOS A POZADÍ Kurz Buďte svým vlastním šéfem je určený začínajícím podnikatelům s cílem poskytnout základní informace a požadavky při zakládání malého podniku vést ty, kteří se rozhodli začít s podnikáním nebo právě začali. Nejedná se o materiál specifický pro některé odvětví průmyslu nebo druh obchodu, ale poskytuje základní znalosti potřebné k založení podniku. Buďte svým vlastním šéfem je projekt EU vytvořený v rámci programu Leonardo da Vinci. Jak citují odpovědné orgány, Program Leonardo da Vinci se zaměřuje na vzdělávací potřeby a potřeby školení těch, kteří jsou zapojeni do odborného vzdělávání a školení. m je podpořit a zvyšovat konkurenceschopnost na evropském trhu práce získáváním nových dovedností, znalostí a kvalifikace, jejich osvojení si evropskými občany a použitelných na mezinárodní úrovni. Dále podporuje inovace a zdokonalení systému a praktik odborného vzdělávání a školení. Jedním z hlavních cílů je zvýšit kvalitu a atraktivnost odborného vzdělávání a školení v Evropě. Program Leonardo da Vinci je přístupný pro široké spektrum subjektů v rámci odborného vzdělávání a školení. Podporuje přenos znalostí, inovací a zkušeností mezi klíčovými osobami v této oblasti. Program Leonardo da Vinci financuje množství činností, především nadnárodní mobility, evropské projekty se zaměřením na rozvoj nebo přenos inovací a sítí. Je určen všem účastníkům v počátcích odborného vzdělávání, lidem na trhu práce a odborníkům v oblasti odborného vzdělávání a školení, stejně jako organizacím působícím v dané oblasti. Zdroj: Europa Education Programmes (Evropské vzdělávací programy) Osm mezinárodních partnerů ze sedmi zemí je zapojených do výzkumu a vývoje BYOB kurzu pro začínající podnikatele. Partneři jsou: Stoke on Trent City Council, Velká Británie Business Initiative Stoke, Velká Británie Udviklingscenter Haderslev, Dánsko Euroface Consulting, Česká republika Academy of Management, Polsko Euro Training, Bulharsko Kaunas Regional Innovation Centre, Litva Hellenic Regional Development Centre, Řecko Tento projekt financovaný z EU je zaměřen na rozvoj vzdělávání dospělých. 2

3 KURZ BUĎTE SVÝM VLASTNÍM ŠÉFEM Textové moduly tohoto kurzu byly navrženy jako úvod do vlastního podnikání se zvýrazněním hlavních bodů, kde to bylo možné doplněné příklady, případovými studiemi, obrázky a ilustracemi. Lektorům by měl sloužit tento obsah jako průvodce při realizaci kurzu a podepření klíčových výukových bodů v každém modulu. Přenesená příručka Moduly v přenesené příručce jsou velmi detailní. Příručka by měla sloužit jako pomůcka začínajících podnikatelů v prvních dvou až třech letech podnikání. Není nutné, aby lektor postihl všechno, co je obsaženo v přenesené příručce, ale měl by ji využít jako zdroj při zprostředkování informací důležitých pro založení a rozvoj malého podniku. Je velmi důležité, aby lektor na začátku kurzu zdůraznil účastníkům, že příručka jim bude sloužit jako dlouhodobý zdroj informací a tudíž nejde o prosté textové zachycení obsahu kurzu. Tím ujistí účastníky o stupni a hloubce materiálů, které jim kurz poskytne. Přístup Účastníci kurzu mohou ve svých materiálech obdržet CD Rom obsahující veškeré výukové podklady a případové studie. Alternativou je přístup přes webové stránky: Tam najdou účastníci také informace o pozadí kurzu a mezinárodních partnerech. Někteří získají přístup k on-line materiálům. Vzdělávací kurz může být zprostředkován několika způsoby: tradiční výukou ve třídě nebo v internetové e-learningové platformě Moodle Někteří z partnerů zpřístupnili své výukové materiály na V úvahu přichází i CD Rom pro samostudium. Moduly Moduly mohou být využity jako nezávislé jednotky nebo ve vzájemném propojení jako komplexní příručka všech aspektů začínajícího podnikatele. Lektoři mohou využít klíčových výukových bodů v každém modulu jako pomůcky při realizaci kurzu. V průběhu celé příručky jsou účastníci vyzýváni k realizaci mnoha aktivit, které směřují k vývoji jejich individuálního podnikatelského plánu. Hlavní z nich jsou uvedeny v kontrolních seznamech spolu s doporučeními, které účastníkům pomohou získat přínos z těchto aktivit. Lektor si může v průběhu výuky zvolit, zda využije aktivit uvedených v příručce nebo zprostředkuje účastníkům jiné, které budou obsahovat tytéž klíčové výukové body. 3

4 Případové studie Některé z modulů uvádí příklady případových studií, avšak zkušení lektoři mohou použít svůj vlastní materiál, pokud se shoduje s učebními cíly a obsahem modulu. Učební klíč Moduly budou doprovázet určité podpůrné materiály nebo úkoly, které budou představovány následujícími symboly: Pamatuj Informace, tip Otázky pro Vás na ověření Vašich znalostí Důležité Další informace pro zlepšení porozumění: tohle byste měli slyšet. Něco pro Vás k zamyšlení. Písemné cvičení pro odevzdání studijnímu vedoucímu. Písemné cvičení pro odevzdání studijnímu vedoucímu. Zaznamenej údaje o sobě použij tabulku na konci tvého pracovního sešitu. Dodatečné materiály Tento kurz je vhodný pro všechny uživatele s možností dodatečného rozšíření a seznamem doporučené literatury v příloze. Trenéři a organizace podporující podnikání mohou poskytnout v době kurzu dodatečné informace týkající se např. možností financování podniku (granty, státní podpory.). Bude zahrnuto v příloze. 4

5 PŘED KURZEM Důležitá je cílená podpora drobných podniků, lektor by si měl předem získat informace o účastnících, aby poté mohl kurz přizpůsobit přesně definovaným potřebám cílové skupiny. Organizace podporující podnikání by měly předem sumarizovat informace, které umožní definovat vzdělanostní, znalostní a zkušenostní úroveň účastníků a tím pomoci lektorům definovat úroveň a hloubku se kterou mají zprostředkovávat výukový kurz. Tím se výuka přizpůsobí cílové skupině. Organizace podporující podnikání by se měly ptát účastníků na následující informace: Jaké vzdělanostní úrovně dosáhli Jaký typ podnikání chtějí provozovat Jaké znalosti o tomto podnikání mají Jaké znalosti o podnikání obecně mají Jaké znalosti potřebují nejvíce (např. obchod, marketing, finance, podnikatelský plán, informace týkající se specifického sektoru) Taková příprava umožní lektorovi zaměřit se na ty moduly, které jsou pro cílovou skupinu nejpotřebnější. Je důležité zdůraznit, že účastníci nezískají specifické informace týkající zvoleného sektoru podnikání, ale tyto mohou být zprostředkovány doporučením na speciálního poradce nebo organizaci po kurzu. To pomůže účastníkům pochopit, že kurz jim podává důležitou základní výuku a specializovanější informace nebo specifická podpora může být zprostředkována po kurzu. Specifická podpora a informace k oboru Do zadní části příručky každého účastníka by vzdělávací organizace měla přidat vhodné informace podle individuální situace daného účastníka. Tím účastníkovi pomůže získat dodatečné informace a odkazy na další kurzy vhodné pro typ a obor podnikání daného účastníka. Speciální požadavky a asistence Lektor by měl ve spolupráci se vzdělávací organizací prověřit, zda účastníci nemají nějaké speciální požadavky na vybavení, např. bezbariérový přístup, potřeba osobní asistence nebo jiné podmínky či pomůcky, které potřebuje člověk se zdravotním postižením. Tato příprava umožní vzít v úvahu speciální asistenci nebo vybavení či zajištění kurzu ve vhodně vybavené a přístupné místnosti. Někteří účastníci mohou potřebovat osobní asistenci během kurzu. 5

6 Občerstvení Některé organizace můžou zajistit pro účastníky kurzu oběd na každý den a/nebo drobné občerstvení v době přestávek. O zajištění občerstvení si rozhoduje pořádající organizace sama. Předběžná příprava Trenér by měl zkontrolovat společně s provozovatelem budovy, kde jsou únikové východy, protipožární opatření budovy a místa, kde se shromažďují lidé v případě požáru. Měli by zjistit celý postup v případě požáru a každý den před začátkem kurzu zopakovat, aby všichni zúčastnění věděli, jak se dostat do bezpečí v případě požáru. Trenér by měl dále zjistit, kde jsou toalety, kantýna nebo restaurace a další užitečná zařízení účastníky kurzu. V některých budovách, kde není kouření povoleno, by měl trenér najít místo, kde účastnící mohou kouřit. Účastníci kurzu by měli být předem seznámeni s časovým harmonogramem začátkem a koncem kurzu společně s přestávkami. Vybavení Trenéři se dostaví dostatečně včas před zahájením kurzu a zkontrolují, zda mají potřebné vybavení jako tabuli, notebook, data projektor atd. a zkontrolují, zda všechna elektrická zařízení a technické vybavení jsou funkční. Materiály Trenér se ujistí, že všichni účastníci kurzu mají vzdělávací materiál (příručku ke kurzu) a mít navíc 1 až 2 volné pro případ, že by některý z účastníků zapomněl. Úroveň vzdělání/znalostí skupiny Trenér společně s organizací podporující podnikatele by měl zjistit, na jaké úrovni jsou obecné znalosti/dovednosti skupiny. Jelikož ke kurzu existuje velké množství vzdělávacího materiálu, je na trenérovi rozhodnout, které informace účastníkům zprostředkovat vzhledem k úrovni jejich znalostí a zkušeností většiny ze skupiny. Některé moduly nebo oblasti podnikání může být potřeba více vysvětlit, naopak na některé může být kladen menší důraz. Trenér by si měl podrobně nastudovat výukový materiál dopředu a vybrat nejvíce vhodné a potřebné informace podle potřeb účastníků. Tohle by měl trenér prodiskutovat a zároveň se shodnout s organizací podporující podnikatele. 6

7 Časování a kontrola Trenér by se měl ujistit, že kurz probíhá dle časového plánu a zároveň řídit dotazy účastníků a tím se ujistit, že nikdo ve skupině výrazně nedominuje nad ostatními či nenarušuje jejich učení. Stejně tak by měl řídit dotazy účastníků proto, aby se všechen materiál stihl projít v rozumném čase. Rozvoj kurzu Příručka trenéra není komplexní a nové informace či vzdělávací látka se můžou objevit s tím, že kurz probíhá hned v několika zemích. Nové nápady či připomínky k Příručce trenéra od samotných trenérů či organizací podporujících podnikatele jsou vítány a zvažovány a zařazeny, pokud budou vhodné. Úvod kurzu Jak již bylo zdůrazněno dříve, je nutné se ujistit, že účastníci kurzu jsou dobře srozuměni s cíly kurzu a vědí, jak pracovat s výukovým materiálem. Trenér by měl účastníky upozornit na to, že jednotlivé moduly obsahují informace na vysoké úrovni a že příručka složí jako dlouhodobý materiál v začátcích jejich podnikání, resp. až do 2-3 roku jejich podnikání. Kde je vhodné, trenér by měl účastníkům vysvětlit, že nebudou procházet všechen materiál zahrnutý v příručce účastníka, ale použijí ho jako doporučený materiál pro výuku základů potřebných k zahájení a rozvoji podnikání. Pro trenéra je důležité účastníkům kurzu na jeho začátku zdůraznit, že příručka ke kurzu je dlouhodobý zdroj informací a nikoliv přímý obsah kurzu. Tohle ujistí účastníky kurzu o úrovni a hloubce materiálu, který bude během kurzu použit, v případě, že se někteří účastníci obávají, že nemají dostatečné vzdělání nebo znalosti. Vzor podnikatelského plánu Stejně jako příručku by měli všichni účastníci kurzu obdržet i vzor podnikatelského plánu a samotný kurz může být doplněn individuálním vyplňováním plánu. Modul Osobní předpoklady Lektoři a vzdělávací organizace se mohou rozhodnout nezprostředkovávat modul Osobní předpoklady pokud nemají skupinu se speciálními vzdělávacími potřebami nebo ve skupině nejsou účastníci, kteří nemají s podnikáním žádnou zkušenost. Toto rozhodnutí je na dané organizaci. Někdy se organizace mohou rozhodnout využít tento materiál pro úvodní informační schůzku nebo jej rozeslat účastníkům před kurzem v závislosti na úrovni znalostí každého individuálního účastníka. 7

8 Navazující školení a možnosti podpory Trenéři by měli věnovat dostatek času potřebného k seznámení se s příručkou pro účastníky kurzu a se všemi navazujícími školeními a možnostmi podpory, aby mohli účastník případně poradit s dalším vzděláváním. 8

9 Průvodce k modulům Souhrnný obsah každého modulu, výukové cíle a klíčové prvky vzdělávání. Lektor může využít tento materiál jako průvodce pro výuku nebo může pracovat s vlastním materiálem a zdůraznit klíčové prvky vzdělávání uvedené v příručce. Lektoři musí účastníkům vysvětlit, zda budou obsahem kurzu informace uvedené v příručce nebo zda bude využívat jiný relevantní materiál pro podporu výuky. Tím zajistí, že účastníci budou rozumět, o čem hovoří lektor a zda najdou podpůrné informace během kurzu v příručce. Modul 1: Osobní předpoklady - Usnést se na svých osobních silných a slabých stránkách - Identifikovat úrovně spolehlivosti ve svém podniku - Zjistit, jaké styly výuky Vám nejvíce vyhovují - Znát úrovně Vašich současných znalostí a schopností - Identifikovat další podporu pro svůj nápad Tento modul pomůže účastníkům kurzu zjistit, zda je samostatně výdělečná činnost pro ně vhodná a jak nejlépe mohou využít svých schopností pro svůj podnikatelský nápad. Pomůže účastníkům zjistit, jaké výukové metody jim vyhovují zda upřednostňují praktické semináře nebo případové studie nebo vyplňování on-line pracovních listů s podporou tutora. Modul začíná krátkým kvízem, který pomůže účastníkům se rozhodnout, zda je podnikání činností, kterou opravdu chtějí dělat. Pomáhá identifikovat účastníkům jejich silné a slabé stránky a prostor pro další rozvoj a nejvhodnější způsoby učení. Modul pomůže účastníkům identifikovat co již vědí o typu podnikání, pro který se rozhodli nebo zda budou potřebovat další pomoc při transformaci podnikatelského nápadu na komerční podnik. Pokud účastníci nedefinovali dosud svůj podnikatelský nápad, učiní tak v Modulu 2. Modul 2: Podnikatelský nápad - Vytvořit dostatek nápadů k zahájení podnikání 9

10 - Identifikovat obecné podmínky na trhu, na který chtějí vstoupit - Identifikovat svého typického zákazníka - Identifikovat potřeby svého typického zákazníka - Vědět, jak použít své osobní znalosti, schopnosti a školení v souvislosti s vlastním podnikatelským nápadem Tento modul zahrnuje tvorbu nápadů na podnikání nebo rozvoj podnikatelského nápadu do uskutečnitelného projektu. Zkoumá různé přístupy k rozvoji podnikání a pomáhá motivovat s pomocí dalších zdrojů za účelem nalezení nových výrobků, služeb nebo trhů. Modul zahrnuje vyzkoušené a ověřené přístupy k tvorbě podnikatelských nápadů a pomáhá ve všech fázích rozvoje podnikání. Modul 3: Zákonné požadavky Identifikovat různé typy podnikání Znát základní pravidla danění a pojištění Identifikovat zákony vztahující se k danému podnikání Vybrat jméno pro vlastní firmu v souladu se zákonnými požadavky Vybrat pojištění vhodné pro vlastní podnikání Zahájit procedury vymáhání nedobytných pohledávek Většina lidí, kteří začnou podnikat, si není vědoma legislativy, která má vliv na jejich podnikání. Tento modul účastníky kurzu nejdříve nasměruje k profesionálním radám a poskytne základní popis hlavních zákonů, které se vztahují na všechny majitele malých firem, a objasňuje různé typy pojištění, zdanění a penzijních plánů, se kterými se pravděpodobně setkají. Zdanění bude probráno z pohledu majitele firmy a firemního zdanění. Nebude probírat specifické situace, a proto se účastníci budou muset obrátit na svého profesionálního poradce a zhodnotit, jaký vliv mají jejich osobní podmínky na zdanění. Modul 4: Marketing a prodej Rozhodnout o své nabídce výrobků a služeb k uspokojení potřeb zákazníků Rozumět základním principům marketingové strategie Vytvořit cenovou strategii pro stanovování cen své služby nebo produktu 10

11 Vytvořit plán propagace svého podnikání Naplánovat své prodejní aktivity Napsat marketingový plán svého podnikání Tento modul uvádí účastníky do koncepce marketingové strategie. Je důležité propojit marketingovou strategii s finanční částí plánu a pomoci ujasnit potřebnou úroveň marketingu pro dosažení prodejů stanovených v obchodním plánu. Oblast marketingu obsahuje množství specifických pojmů. Tento modul obsahuje pojmy, se kterými se účastníci již mohli setkat i když jim plně nerozuměli, jako Mise, Životní cyklus produktu, Marketingový mix a jiné. Tento modul pomáhá účastníkům činit základní rozhodnutí o produktu/službě, trhu, zákaznících, propagačních aktivitách a nejdůležitějších aspektech prodeje, které musí účastníci kurzu zvážit. Úkol na konci modulu může být využit jako součást celkového business plánu. Modul 5: Finance Stanovit prvotní náklady na založení podnikání Sestavit a kontrolovat rozpočty Předpovědět peněžní toky a zisky a ztráty Sledovat a řídit finance vlastního podnikání Identifikovat potřebný účetní systém Používat jednoduché účetní systémy a ohodnotit jiné systémy Získat bankovní reference Zacházet v účetnictví s DPH Tento modul pomůže odstranit případné obavy z kontroly financí. V průběhu modulu účastníci získají osobní zkušenost z přenosu teoretických znalostí do praxe. Účastníci počítají svůj osobní rozpočet a stanoví potřebný příjem z podnikání pokrývající nutné náklady. Dále počítají provozní náklady podniku, nutný startovní kapitál a bod vyrovnání příjmů s náklady. Modul pomáhá účastníkům připravit předpověď peněžních toků prostřednictvím praktických příkladů a cvičení. Vedení záznamů o příchozích a odchozích platbách, typy pokladních deníků v účetních systémech. Jak vyplnit bankovní reference a jak zacházet s úvěrem. 11

12 Modul 6: Financování/investice Identifikovat různé možnosti financování Vašeho podnikání Porovnat dostupné možnosti financování Rozhodnout o pravděpodobné návratnosti Vašich uskutečněných investic Tento modul pomáhá účastníkům identifikovat národní a lokální schémata a programy financování, které mohou pomoci podnikání rozběhnout. Zahrnuty jsou programy vlády a odkazy na užitečné internetové adresy. Také pomůže porovnat možnosti financování např. bankovním úvěrem a srovnává pravděpodobnou návratnost investice do podnikání s úrokem, který by mohli účastníci získat, pokud by peníze nechali na spořícím účtu. Modul 7: E-business/Obchodování po Internetu Rozhodnout, jaké technologie jsou pro podnikání potřebné Identifikovat počítačové procesy užitečné pro podnikání Rozumět prvkům online marketingu a prodeje Rozumět online procesům a internetovým pojmům Tento modul bude identifikovat základní principy založení podnikání na Internetu a procesy, které je nutné před zahájením obchodování přes Internet absolvovat. Bude probrán E-business a evropská legislativa včetně ochrany práv zákazníků a intelektuálního vlastnictví a také základní principy nákupu i prodeje přes Internet. Modul 8: Business Plán - Dát dohromady všechny získané informace a splněné úkoly v tomto kurzu do smysluplného business plánu - Identifikovat hlavní obsah plánu a jeho využití - Připravit finanční předpověď pro vlastní podnikání - Vytvořit business plán v podobě dokumentu nebo v elektronických verzích 12

13 Business Plán bude individuální pro každého účastníka kurzu a shrne ty aspekty tohoto kurzu, které jsou potřebné pro dané podnikání. BYOB modul obsahuje hlavní kapitoly ve flexibilním formátu a může sloužit jako šablona pro business plán účastníků. Jestliže účastník postupuje všemi moduly v kurzu, je schopen plnit všechny stanovené úkoly vedoucí k stanovení vlastního plánu. Každá část může být poté zkontrolována poradcem pro podnikání nebo tutorem nezávisle k ověření, zda poskytnuté informace jsou správné a přínosné pro daný podnikatelský nápad. Be Your Own Boss projekt v rámci programu Leonardo da Vinci 13

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ

PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ Gabriela Pokorná Olomouc 2008 1. vydání Publikace byla připravena v rámci projektu

Více

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu)

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Business Support Programme Program Phare na podporu podnikání SME - EXCELLENCE Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Zlepšení

Více

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Možnosti čerpání prostředků Příprava a zpracování projektu Konkrétní rady pro tvorbu a podávání projektu Praktická příručka pro

Více

Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál

Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál Prosinec 2009 IFLA Sekce informační gramotnosti / UNESCO Připravili:* Jesus Lau jlau@uv.mx / www.jesuslau.com Universidad Veracruzana Veracruz (Mexico)

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

1 ZÁKLADY BENCHMARKINGU

1 ZÁKLADY BENCHMARKINGU 1 ZÁKLADY BENCHMARKINGU Obsah kapitoly: 1.1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY BENCHMARKINGU 1.1.1 Definice benchmarkingu 1.1.2 Historie benchmarkingu a jeho využití ve veřejné správě 1.2 MĚŘENÍ VÝKONŮ VE VEŘEJNÉM SEKTORU

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational process in company Tereza Kyliánová Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Datum vydání: září 2008 Datum aktualizace: prosinec 2012 Obsah Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Manuál pro přežití sociálního podnikatele

Manuál pro přežití sociálního podnikatele Manuál pro přežití sociálního podnikatele vznikl v rámci projektu Optimální systém podpory sociálních podniků a družstev v nejkritičtější fázi jejich vzniku a prvotního rozvoje Aftercare v sociálním podnikání

Více

Standard kvality vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením na vysoké škole

Standard kvality vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením na vysoké škole Standard kvality vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením na vysoké škole Zdroj: Výstup IpN Kvalita studie Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontetu zdravotního postižení.

Více