Vliv slevových portálů hromadného nakupování na vybrané poskytovatele služeb v cestovním ruchu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vliv slevových portálů hromadného nakupování na vybrané poskytovatele služeb v cestovním ruchu"

Transkript

1 Vliv slevových portálů hromadného nakupování na vybrané poskytovatele služeb v cestovním ruchu Diplomová práce Bc. Daniel Šlais Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu Vedoucí diplomové práce: Ing. Petr Studnička Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2013

2 Master s Dissertation Impact of the deal of the day webpages on chosen service providers in tourism Bc. Daniel Šlais The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Travel and Tourism Studies Major: Tourism Destination Management Thesis Advisor: Ing. Petr Studnička Date of submission: Date of thesis defense: Prague 2013

3 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem diplomovou práci na téma vliv slevových portálů hromadného nakupování na vybrané poskytovatele služeb v cestovním ruchu zpracoval samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použil, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, s r. o. V Praze dne Daniel Šlais

4 Poděkování Chtěl bych poděkovat všem, kteří mi pomohli a poskytli informace ke zpracování této práce. Největší poděkování bych rád věnoval vedoucímu mé práce Ing. Petru Studničkovi za odborné vedení a doporučení. Dále bych rád poděkoval Ing. Václavu Stárkovi z Asociace hotelů a restaurací České republiky; Ing. Evě Vavrečkové, Ph.D., která je vedoucí Ústavu lázeňství, gastronomie a turismu na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě; Radku Kyselovi ze společnosti Vykupto.cz; Miroslavu Šlaisovi z Restaurace U Rejnoka a Janu Vlčkovi za všechny poskytnuté informace.

5 Abstrakt ŠLAIS, Daniel. Vliv slevových portálů hromadného nakupování na vybrané poskytovatele služeb v cestovním ruchu. [Diplomová práce+ Vysoká škola hotelová. Praha: s. Tato práce se zabývá slevovými portály a jejich vlivem na provozovatele služeb v cestovním ruchu. Hlavním cílem této práce je zjistit, jaký vliv mají slevové portály na poskytovatele služeb v cestovním ruchu. Výzkumnou metodou bylo dotazování odborníků a zainteresovaných osob do dané problematiky. Jednalo se například o prezidenta Asociace hotelů a restaurací České republiky Ing. Václava Stárka či vedoucí Ústavu lázeňství, gastronomie a turismu na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě Ing. Evy Vavrečková, Ph.D. Na základě řízených rozhovorů a vlastních zkušeností jsem rozhodl, že slevové portály mají negativní vliv na poskytovatele služeb v cestovním ruchu v tom případě, že se na ně člověk nepřipraví. Negativní vliv slevových portálů lze snížit jednoduchými i složitějšími opatřeními. Jedná se zejména o vyjednávání nižší provize slevovému portálu, uvedení jedinečně slevové nabídky či pečlivé zacílení na určitý segment na trhu. Po zavedení opatření je možné zvrátit negativní dopad slevových portálů. V závěru této práce jsem navrhl pro konkrétní podnik slevovou nabídku, která by neměla mít negativní vliv na kvalitu a loajalitu zákazníků. Klíčová slova: E-marketing, hromadné nakupování, slevové servery, slevy, voucher.

6 Abstract This master s dissertation is concerned with discount webpages and with their impact on chosen service providers in tourism. The main goal of this master s dissertation is to find out, how discount webpages affect service providers in tourism. The survey method is questioning specialists and involved persons into these issues. These persons were for example president of the Czech Association of Hotels and Restaurants Ing. Václav Stárek or head of the spa, gastronomy and tourism department at the Faculty of Philosophy and Science in Opava Ing. Eva Vavrečková, Ph.D. After survey and from my own experience I decided, that deal-of-the day webpages have negative influence on service providers in tourism in case, that these service providers would not prepare all details of discount offer. Negative impact of discount webpages can be decreased by more or less simply steps. These steps are for example negotiating lower commission, create unique offer or carefully target the specific market segment. After implementation of all steps it is possible to turn the negative impact of deal-of-the day webpages. In conclusion of this master s dissertation I created a specific discount offer, which should not have had the negative impact on quality and loyalty of customers. Key words: Collective buying, discounts, discount webpages, e-marketing, voucher.

7 Seznam tabulek Tabulka 1 - Pořadí vybraných slevových portálů podle počtu pobytových nabídek; str. 28 Tabulka 2 Pořadí vybraných slevových portálů podle počtu gastronomických nabídek; str. 29 Tabulka 3 Analýza konkrétní gastronomické slevové nabídky; str. 50 Tabulka 4 Analýza konkrétní pobytové slevové nabídky; str. 52 Tabulka 5 Analýza navrhované gastronomické slevové nabídky; str. 57

8 Obsah Úvod Marketing a slevové portály Podstata slevového portálu Historie hromadného nakupování ve světě Historie hromadného nakupování v České republice Slevové portály dnes Problematika odpovědnosti za voucher Slevové agregátory Asociace portálů hromadného nakupování E-marketing Marketing služeb Marketingový mix Cena Přizpůsobování cen - sleva Balíčky služeb E-marketingový mix Nekalé praktiky ve slevovém nakupování Analýza slevových portálů Analýza slevového trhu Analýza pobytových nabídek Analýza gastronomických nabídek Výzkum řízenými rozhovory Výzkum řízeným rozhovorem Ing. Václav Stárek Výzkum řízeným rozhovorem Ing. Eva Vavrečková, Ph.D Výzkum řízeným rozhovorem Radek Kysela Výzkum řízeným rozhovorem Miroslav Šlais Výzkum osobním dotazováním Jan Vlčko Analýza konkrétních slevových nabídek Návrh slevové nabídky Popis vybraného podniku Návrh nabídky... 55

9 3.3 Kalkulace nabídky Navrhovaná doporučení pro poskytovatele služeb Závěr Literatura Přílohy... 69

10 Úvod Celosvětový fenomén. Tyto dvě slova lze s nadsázkou označit za synonyma hromadného nakupování. Tento celosvětový fenomén doslova zaplavil internetový trh. Dle Christophera Steinera z magazínu Forbes je americká společnost zabývající se hromadným nakupováním Groupon nejrychleji rostoucí internetovou společností, co se týče výše příjmů od jejího vzniku 1. Tato společnost dosáhla celkových příjmů 1 miliardy dolarů za necelého 2 a půl roku své existence 2. To se žádné jiné společnosti takto rychle nepodařilo. Tato podnikatelsky úspěšná platforma samozřejmě nemohla uniknout pozornosti českých podnikatelů. Na českém trhu se postupem času objevilo mnoho portálů hromadného nakupování. V této diplomové práci uvedu vývoj portálů hromadného nakupování v České republice od jejich vzniku až po současnost. Tento vývoj je důležitý pro úspěšné naplnění cílů této práce. Cílem mé práce je zjistit, jaký vliv mají portály hromadného nakupování na poskytovatele služeb v cestovním ruchu. Zvolil jsem si hypotézu, že portály hromadného nakupování mají negativní vliv na poskytovatele služeb v cestovním ruchu. Negativními dopady rozumím odlákání stávající klientely, snížení kvality nabízených služeb v zájmu co nejvíce ušetřit a poškození dobrého jména podniku v očích veřejnosti čili potenciálních klientů. Důvodem výběru tématu je aktuálnost této problematiky. Dle Jana Šindeláře z deníku E15 je statisticky potvrzené, že v první polovině roku 2012 měly české hotely rekordní návštěvnost. V červenci roku 2012 zaznamenaly hotely 324 tisíc ubytovaných hostů, což je nejvíce za jediný měsíc v porevoluční historii. A to je způsobené hlavně 1 STEINER, Christopher. Meet The Fastest Growing Company Ever. [online] [cit Dostupné z: < 2 Viz příloha 1 - Časové znázornění ukazující, za jak dlouho dosáhly uvedené společnosti celkové příjmy 1 miliardy dolarů. 6

11 působením slevových portálů ne českém trhu, které snižují ceny pobytů mnohdy o více než polovinu z původních cen za ubytování 3. V zájmu naplnění cíle diplomové práce jsem práci rozdělil do tří částí. První část je zaměřena na shrnutí teoretických znalostí o slevových portálech. Budu se zabývat jejich vznikem ve světě a v České republice. Dále se budu zabývat aktuální situací na slevovém trhu v České republice. Následně uvedu základní marketingové nástroje, kterými jsou marketingový mix a rozšířený marketingový mix. Poté uvedu zcela novou podobu marketingového mixu vztaženou na on-line podnikání. V závěru první části se budu zabývat obecnými problémy slevových portálů, jinak řečeno, jak se snaží oklamat nás všechny klienty a zároveň zákazníky. V druhé části diplomové práce budu analyzovat slevový trh v České republice. Zaměřím se pouze na pobytové a gastronomické nabídky. Budu analyzovat počty nabídek a lokality, kde se vyskytují dané podniky, které se účastní slevových akcí. Druhým a zároveň stěžejním bodem této části diplomové práce budou řízené rozhovory s osobami, které jsou přímo zainteresované v dané problematice, nebo jsou odborníky v daném oboru. Na základě rozhovorů a provedeného výzkumu rozhodnu o negativních, či pozitivních dopadech slevového fenoménu na české podnikatele. Dále v druhé části práce rozeberu konkrétní gastronomickou a pobytovou slevovou nabídku a zároveň se budu zabývat její profitabilitou. Ve třetí části diplomové práce se zaměřím na konkrétní podnik v oblasti gastronomie, pro který společně s managementem navrhnu takovou slevovou nabídku, která bude profitabilní a nebude v očích klientů snižovat dobré jméno podniku. Hlavním cílem této slevové nabídky bude zachování kvality. Zároveň se pokusím definovat, jak by měla taková nabídka vypadat a co by měla obsahovat, aby nesnižovala kvalitu a loajalitu zákazníků. Důležitými informačními zdroji jsou odborné knihy týkající se marketingu, marketingového mixu a ekonomie. Nejdůležitějšími zdroji jsou řízené rozhovory s odborníky v oblasti cestovního ruchu a slevových portálů. Dalším důležitým zdrojem mé práce je jedna z mála zpracovaných knih o slevových portálech, vydaná v USA. 3 ŠINDELÁŘ, Jan. Do hotelů letos jezdí rekordní počty Čechů. E15: Mladá fronta. 2012, č

12 Samozřejmostí jsou internetové zdroje, bez kterých by tato práce kvůli své aktuálnosti nemohla být jinak zpracována. Slevové portály a hromadné nakupování jsou stále ještě mladé, a knižní zdroje o této problematice nejsou zatím zpracované. Zároveň ke zpracování této práce využiji i mých vlastních zkušeností se slevovými portály. Do práce uvádím několik vlastních zkušeností jak z pozice zákazníka, tak z pozice podnikatele. 8

13 I. TEORETICKÁ ČÁST 1 Marketing a slevové portály 1.1 Podstata slevového portálu Tento celosvětový fenomén, jenž doslova zahltil v posledních letech celý svět, funguje na velice jednoduchém principu. Nejjednodušší definování slevového portálu uvedu podle Ferryho, který definuje slevový portál nebo také hromadné nakupování, jako nabídku zboží či služeb za signifikantně sníženou cenu za podmínek, že si jej koupí určitý minimální počet lidí 4. Věra Nováková dodává, že se jedná o server, který s obchodníkem domluví slevu minimálně 40 % na službu nebo produkt. Server vystaví nabídku na svých stránkách. Když je splněna podmínka určitého počtu lidí, stává se sleva aktivní. Pokud je již sleva aktivovaná, peníze se on-line platbami realizují ihned. Po zaplacení dostávají návštěvníci tzv. voucher, který obsahuje unikátní kód. Většina slevových nabídek trvá pouze jeden den. Po ukončení nabídky slevy se odešle seznam unikátních kódů obchodníkům, a pokud přijde zákazník s platným voucherem, dostane požadovanou službu nebo produkt na základě tohoto unikátního kódu 5. Výše uvedené je zpracováno dle článku Věry Novákové z listopadu V této době se na českém trhu slevové portály začaly rozvíjet v nejvyšší míře. První slevové portály vznikly v dubnu téhož roku. Výše uvedené principy dnes již nejsou zcela zásadní. Jedná se především o počet zakoupených voucherů nutných k aktivování slevy a také délka trvání slevové nabídky se podstatně změnila. V době vstupu na český trh opravdu existovaly takové nabídky, které vyžadovali např. 100 zakoupení k aktivaci slevy. Také povětšinou nabídky trvaly 1 den, a za tento jeden den vykazovaly nabídky stovky, ba tisíce prodejů. Je také důležité podotknout, že na internetových stránkách slevových portálů se simultánně nevyskytovala žádná další nabídka. 4 FERRY, Lance. The Group Buying Handbook: Everything You Need to Know about Group Buying. [S.l: s.n.]. ISBN , s NOVÁKOVÁ, Věra. Sleva obvykle není zadarmo. Hotel & Spa, 10/2010, s

14 Dnes už toto neplatí. Zapříčinil to obrovský rozmach slevových serverů na českém trhu, kde jich vznikly stovky. Zároveň se začalo simultánně nabízet čím dál více nabídek. To zapříčinilo celkem očekávaný vývoj, a to konkrétně pokles prodejů jednotlivých nabídek. Nabídek je zkrátka tolik, že je na toto množství český trh příliš malý. Zákazníci mají mnohem pestřejší výběr, než jak tomu bylo v počátcích hromadného nakupování. Tento vývoj souvisí s dalším bodem - prodlužováním doby, po kterou je nabídka vystavena na internetu. Dnes není výjimkou nabídka trvající 14 dní nebo déle. Bohužel se začaly vyskytovat i nekalé praktiky, o kterých se podrobněji zmíním v subkapitole Dlouhá doba vystavení nabídky na internetu ovšem není zárukou úspěchu. Z tisíců podobných nabídek si zákazník vybere tu nejlepší. Mnohdy se zákazník už neorientuje dle ceny, ale rozhodují i necenové stimuly. Jedná se např. o reference jiných uživatelů v diskusích pod slevovými nabídkami. Spousty podniků opakuje nabídky na slevových portálech. Spokojení, ale i nespokojení klienti tak mohou vkládat komentáře na daný podnik pod slevovou nabídku. Na slevových portálech se realizují nabídky ubytování, cestování, pobytových balíčků, wellness balíčků, zboží, gastronomické, kulturních zážitků, adrenalinových zážitků, kosmetických procedur, jazykových kurzů a dalších. K nejvýznamnějším slevovým portálům v České republice patří Slevomat.cz, Vykupto.cz, Hyperslevy.cz, Zapakatel.cz, Pepa.cz, Nákupvakci.cz, Slever.cz. 1.2 Historie hromadného nakupování ve světě Prvopočátky hromadného nakupování lze nalézt v Číně, kde se tento typ nakupování označoval pojmem Tuángòu. Hromadné nakupování zde probíhalo tak, že se přátelé, nebo také cizinci, propojení vzájemně přes internet, domluvili na svém zástupci, který šel za prodejcem jménem celé skupiny smlouvat o ceně za účelem snížení ceny. Skupina se přitom nejprve domluvila na nákupu stejného produktu. Výhoda pro kupce je snížení ceny. Výhoda pro prodejce je prodej většího množství zboží najednou 6. 6 FERRY, Lance. The Group Buying Handbook: Everything You Need to Know about Group Buying. [S.l: s.n.]. ISBN , s

15 Původ slevových portálů nalezneme v roce 2004 v USA, kde přišel s nápadem nabízet každý den jeden typ elektroniky s velkou slevou server 7. To ale ještě nebyl ten prototyp slevového portálu, jak jej známe dnes. Opravdový boom přišel s nástupem serveru GROUPON. Vznik serveru byl, co se týče rychlosti, neuvěřitelný. Je to nejrychleji rostoucí internetová společnost na světě. Tento portál byl spuštěn v listopadu 2008 v americkém městě Chicago. Dnes tento slevový portál operuje ve 43 zemích, a pouze v místě vzniku, v Chicagu, zaměstnává tato společnost lidí 8. Pobočky po celém světě však zaměstnávají další tisíce zaměstnanců. Tento server se stal vzorem pro vznik dalších tisíce podobných slevových serverů po celém světě. V České republice má Groupon zakoupenou firmu, ta však nevyvíjí žádnou činnost Historie hromadného nakupování v České republice Do České republiky se slevové portály dostaly se zpožděním. Prvními slevovými portály byly 12. dubna 2010 Slevomat.cz a Vykupto.cz 10. Tyto slevové portály vznikly prakticky ve stejnou dobu, a vzorem byl samozřejmě americký Groupon. Slevové servery se začaly velice rychle rozjíždět a postupně vznikaly další a další. Nejvíce slevových portálů existovalo v ČR v polovině roku Bylo jich okolo Takové množství slevových portálů je pro relativně malou Českou republiku jednoduše příliš mnoho. Trh se od té doby postupně konsoliduje, silné společnosti kupují ostatní slevové servery a slabí hráči na trhu krachují. Podle vyjádření Tomáše Čupra z roku 2011, zakladatele společnosti Slevomat, existovalo v České republice více než 150 slevových serverů - konkurentů, což je 7 STUDENÝ, Roman. Slevové portály a agregátory slev. Brno, Diplomová práce. Masarykova Univerzita, s Informace z 9 PROCHÁZKOVÁ, Martina a Iva ŠPAČKOVÁ. Slevové servery Slevomat a Zapakatel se spojují, chtějí ovládnout trh. [online] [cit Dostupné z: <http://ekonomika.idnes.cz/slevove-servery-slevomat-a-zapakatel-se-spojuji-chteji-ovladnout-trh-1ec- /ekonomika.aspx?c=a110801_081323_ekonomika_taj> 10 SKOPALOVÁ, Pavla. Dva roky slev. Slevové servery vyspěly ve velký byznys. [online] [cit ]. <Dostupné z: 11 STUDENÝ, Roman. Slevové portály a agregátory slev. Brno, Diplomová práce. Masarykova Univerzita, s

16 mimochodem více, než má Groupon ve Spojených státech, kde žije pětadvacetkrát více lidí 12. Po roce a půl fungování slevových portálů se o nich hovořilo jako o standardním marketingovém i obchodním kanálu. První hotely, které se objevily na slevovém portálu Zapakatel.cz, byly Arnika a Westend ve Špindlerově Mlýně. Tehdejší management se rozhodl pro experiment a dohodl se se serverem Zapakatel.cz na umístění nabídky. V té době experiment vyšel. Hotel Arnika obsadil během tří dnů trvání akce 500 lůžek a Hotel Westend 1000 lůžek. Tento trend následovaly další hotely a další slevové portály a boom slevových portálů v oblasti cestovního ruchu byl na světě 13. Jedna z nejúspěšnějších akcí na serveru Zapakatel.cz byl prodej pobytového balíčku ve Slovenských Piešťanech. Zapakatel prodal 3514 voucherů na relaxační pobyt v lázeňských Piešťanech za 1763 Kč na dva dny pro dva (varianta na 3 dny stála 2427Kč). Balíček dále zahrnoval snídaně do postele, večeře, masáže, zábaly, sauny a další 14. Při předpokladu prodeje voucherů rovnoměrně, tedy 1757 voucherů za 1763Kč a stejný počet za udanou vyšší cenu, byla výše hodnoty prodaných voucherů přes 7,3 milionu Kč. Samozřejmostí je také provize slevovému portálu. Zde pouze pro ilustraci předpokládejme výši provize 25%. Více se výší provize budu zaobírat ve druhé části této práce. Celková částka určená pro hotel by tedy byla ilustrativně 5,5 milionu Kč. Zároveň je nutné si uvědomit, kolik hostů a na kolik dní do hotelu přijelo. Budu li brát v potaz výše určené údaje, vycházel by příjem hotelu na jednu osobu na den 313Kč. V reálném světě však musím vzít v potaz i platbu daní, tudíž by reálná částka byla ještě nižší. Když vezmeme v potaz, že host má de facto v této ceně polopenzi a další hotelové služby, je tato cenu opravdu velice podhodnocená. Tato slevová nabídka byla zveřejněna v lednu V té době se nabídky pobytů vyskytovaly zřídka. Dnes jich jsou na internetu stovky, zejména v prosinci 2012, před Vánoci, byl jimi internet doslova zahlcený. Je zde tedy logická otázka, jestli jsou portály ještě stále vnímány tak pozitivně, jako zpočátku. Odpověď na tuto otázku můžeme najít ve velice zajímavé tiskové zprávě Asociace hotelů a restaurací České republiky. V této tiskové zprávě se uvádí výsledky průzkumu 12 VYLEŤAL, Martin. Tomáš Čupr: Slevomat jsme spočítali i na tuhé období. [online] [cit Dostupné z:<http://www.lupa.cz/clanky/tomas-cupr-slevomat-jsme-spocitali-i-na-tuheobdobi> 13 Slevové servery jako standardní marketingový i obchodní kanál. COT business. 2011, Listopad 2011, s Viz příloha 2 - Jedna z nejúspěšnějších akcí na serveru Zapakatel.cz. 12

17 evropské konfederace asociací hotelů a restaurací HOTREC. Dle této tiskové zprávy z průzkumu vyplývá, že nabídku služeb přes webové portály využívá do 30% hoteliérů. Z toho zhruba polovina během celého roku a další polovina pouze v době mimo sezónu. Ve většině slevových nabídek se výše provize slevových portálů pohybuje mezi 21% 30% z celkové částky. Mezi hlavní rizika využívání slevových portálů patří vysoké distribuční náklady, dlouhodobé snižování loajality zákazníků k danému zařízení, negativní dopad na hodnocení kvality služeb prostřednictvím recenzí hostů a minimální konzumace hostů nad rámec předem zakoupených služeb ve speciálních slevách. Dlouhodobé využívání tohoto druhu internetového obchodu se promítne do kvality poskytovaných služeb. Řada hoteliérů zprvu chápala slevové portály především jako výhodný marketingový nástroj, avšak vzhledem k cenám, za které se služby na slevových portálech prodávají a účtovaným provizím, je to relativně drahá forma propagace 15. Je paradoxem, že poslední dva uvedené zdroje dělí od sebe přesně jeden rok. Nejdříve můžeme sledovat jistou formu euforie z příchodu slevových portálu, portály byly brány jako příležitost. Rok poté se slevové portály v cestovním ruchu přesunuly od příležitosti až k hrozbě pro poskytovatele služeb v cestovním ruchu. 1.4 Slevové portály dnes Dle nejaktuálnějších čísel, vztahujícím se k únoru 2013, působí v České republice aktivně okolo 65 slevových portálů 16. Oproti polovině roku 2011, kdy se uvádí počet slevových portálů okolo 300, je to značný pokles. Jak jsem již psal výše, český trh byl na takové množství malý a situace se dostává do normálu. Obrovský boom se zastavil a trh se slevami se stabilizuje. Nejčastější příčinou krachu jsou problémy s cash flow. Menší firmy se snažily získat zákazníky nižšími cenami, což ale nebylo dlouhodobě udržitelné. Navíc nebyly schopny získat dostatečné množství nabídek, konkurovat lídrům trhu v oblasti propagace a často pokulhávaly i v oblasti nabízeného servisu a celkového přístupu ke 15 STÁREK, Václav. Hoteliéři odmítají slevové portály. [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.ahrcr.cz/tiskove-zpravy/hotelieri-odmitaji-slevove-portaly> 16 Viz příloha 3 - Počty slevových portálů na českém trhu dle Skrz.cz 13

18 klientům. Ne všechny slevové servery ale v minulosti zkrachovaly. Většina ukončila svou činnost a dostála všem svým závazkům 17. Slevové portály v České republice se neustále vyvíjejí. V červnu roku 2012 přišel slevový portál Pepa.cz dle měsíčníku COT business s novou službou pro své partnery, a to s garancí stálé klientely. Dále se zde uvádí rostoucí obliba o pobyty v České republice, zejména o relaxační a poznávací pobyty a o sportovní aktivity 18. To koresponduje se statistikami ČSÚ v návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení za stejné období. Slevové portály se dále snaží nalákat zákazníky na nadstandardní služby. Portál Pepa.cz je pojištěn a ručí klientovi v případě nespokojenosti vrácením peněz za zakoupený voucher. Největší slevový portál v Česku Slevomat.cz také nabízí garanci spokojenosti. Pokud zákazník nebude spokojen s využitím voucheru, Slevomat.cz mu vyplatí danou částku v kreditech. Kredity může zákazník využít k nákupu jiného voucheru. Zákazník tak nedostane přímo zpět peníze, ale jako kompenzaci mu Slevomat.cz umožní nákup jiného voucheru. Kredity se každému připisují na účet, který vznikne po registraci. Registrace na slevových portálech je zcela běžná. Slevové portály tak získávají databázi ových adres, na které posléze mohou zasílat newslettery. V dnešní době se slevové portály předhánějí v nejnovějších inovacích, jakými jsou například facebookové profily, inovativní on-line platby kartou nebo využívání QR kódů. Novinkou na slevovém trhu je po garanci spokojenosti také pojištění voucherů. Slevové portály se posunuly o další krok vpřed. Představují pojištění voucherů. Prvním portálem, který nechal své slevové vouchery pojistit, byl portál BerSlevu.cz Slevové portály si u novinky pochvalují, že se díky pojištění zrychlila samotná reklamace služeb. Vrácení peněz na účet nebo nabití kreditu nyní trvá u pojištěných portálů v průměru čtyři dny, zatímco u nepojištěných portálů může jít až o třináct dní. Celý proces se od pojištění 17 VESECKÝ, Zdeněk. Velká analýza stavu slevových serverů. Víme, jak jsou na tom. [online] [cit Dostupné z: 18 Pepa.cz je první slevový portál, který svým partnerům garantuje stálou klientelu. COT business. 2012, Červen 2012, s

19 voucherů urychlil, protože portály nemusí řešit, která strana má při uplatnění reklamace pravdu. Pojištění jasně řeší, kdo přebírá zodpovědnost za prodávané služby a produkty 19. Další novinkou je zřizování kamenných prodejen slevových portálů. Kamennou prodejnu má např. Vykupto.cz i Slevomat.cz. V kamenných prodejnách se hlavně prodává oblečení, šperky a elektronika. Aktuálním problémem je podle mne stále přesycený slevový trh. Očima zákazníka uvedu příklad. Koupím si ve slevě voucher na dva steaky v restauraci, opravdu moc mi chutnají, navíc je díky slevovému portálu dostanu za poloviční cenu. Po týdnu dostanu chuť na steaky znovu, ale bez slevy už mě tolik nemotivuje návštěva původní restaurace. Proto se podívám na slevový portál, zadám klíčové slovo steak a na obrazovce se ukáže několik nabídek na steaky. Jako zákazník koupím raději další nabídku ve slevě, než za plnou cenu. V původním kontextu už si nejspíše nikdy nevzpomenu na původní podnik. Bohužel toto je realita, a dle mého názoru je slevový trh přesycen všemožnými nabídkami. Situace se snad co nejdříve bude zlepšovat. Dle aktuálních čísel, jak jsem uvedl výše, je funkčních pouze 65 slevových portálů. Nicméně podle mne je to stále příliš mnoho. 1.5 Problematika odpovědnosti za voucher V okamžiku, kdy slevový portál vystaví slevový voucher, není zodpovědný za finální produkt či službu. Zodpovědný je poskytovatel služby. Konkrétní výňatek z obchodních podmínek společnosti Pepa.cz zní: Zakoupený poukaz je vyměnitelný za zboží či služby poskytované dodavatelem služeb ("Poskytovatel služeb"). Poskytovatel, nikoliv portál pepa.cz, je plně zodpovědný za příjem poukazu, který jste si zakoupili. Pepa.cz pouze prodává poukaz, který může být využit k získání služeb od dodavatele. 20 Tento konkrétní server, jak jsem již uvedl v kapitole 1.4, je pojištěn a garantuje zákazníkům vrácení peněz v případě nespokojenosti. Další pasáž obchodních podmínek říká, že: slevové kupóny pepa.cz jsou reklamní poukazy, které jsou nabízeny zákazníkům pod jejich nominální hodnotou. Obchodník je 19 Slevové portály představily novinku. Zavádějí pojištění voucherů. [online] [cit Dostupné z: <http://www.podnikatel.cz/clanky/slevove-portaly-predstavily-novinku-zavadejipojisteni-voucheru/> 20 Pepa.cz [online] [cit Dostupné z: <http://www.pepa.cz/cs/podminky-uziti/> 15

20 prodejcem produktů nebo služeb, které si zakupujete. 21 Touto formulací se dává najevo charakter vydaných voucherů. Vydané vouchery jsou brány jako reklamní poukazy. Následující stať v obchodních podmínkách obsahuje formulaci: Držitelem a emitentem poukazů pro stravovací služby je restaurace. Držitel a eminent poukazů pro nestravovací služby je obchodník. Jako držitel a eminent poukazu, restaurace nebo obchodník jsou plně odpovědní za všechny zranění, nemoci, škody, pohledávky, závazky vzniklé ve vztahu k zákazníkovi, způsobené zcela nebo zčásti restaurací nebo obchodníkem. 22 Všeobecné obchodní podmínky jsou většinou na stránkách slevových portálů odkazovány tak, aby bylo co nejtěžší se k nim dostat. Je však velice důležité vědět, na koho se obrátit v případě nespokojenosti s využitím voucheru a kde uplatňovat náhradu např. za vzniklé škody. 1.6 Slevové agregátory Slevové agregátory vznikly ruku v ruce se slevovými portály. Slevový agregátor je takový nástroj, který na internetu shromažďuje všechny slevové nabídky napříč internetem na jedné webové stránce. Pro spotřebitele je mnohem snadnější listovat ve slevových nabídkách na jednom místě, než postupně procházet všechny slevové portály. V České republice se vyskytují např. Skrz.cz, Slevín.cz, Sleviště.cz, SlevyDnes.cz. Díky agregátorům slev je možné systematicky monitorovat celkové počty slevových webů a slevových nabídek. Neexistuje však přesné statistické měření, jedná se spíše o ojedinělé zpracování přehledů. Nejaktuálnější přehled provedla k datu společnost Skrz.cz. Z tohoto přehledu také vychází mnohá data této práce. Slevové agregátory, stejně jako slevové portály, žijí z provizí. Zjistit aktuální výši provize, kterou si účtují agregátory slev, je výrazně složitější, než zjistit průměrnou výši provize u slevových portálů. Dle Patricka Zandla se výše provize největšího českého agregátoru slev Skrz.cz pohybuje mezi 3-5%. Navíc je stanovena fixní cena za klik, a to ve výši 0,25Kč Pepa.cz [online] [cit Dostupné z: <http://www.pepa.cz/cs/podminky-uziti/> 22 Tamtéž 23 ZANDL, Patrick. Když se šetří s rozvahou: agregátory slevových serverů. [online] [cit Dostupné z: <http://www.lupa.cz/clanky/kdyz-se-setri-s-rozvahou-agregatory-slevovychserveru/> 16

21 1.7 Asociace portálů hromadného nakupování Asociace Portálů Hromadného Nakupování (APHN) je sdružení slevových portálů, které svým zákazníkům poskytují kvalitní a bezproblémové služby. Hlavním cílem asociace je kultivovat dynamicky se rozvíjející mladý trh hromadného nakupování a umožnit zákazníkům rozpoznat korektní prodejce od neseriózních a problematických subjektů 24. Hlavním nedostatkem této asociace je podle mne málo členů. Počet členů je pouze 7, a navíc se jedná o minoritní slevové portály. Majoritní hráči typu Slevomat nebo Vykupto v této asociaci nejsou. Naopak výhodou této asociace je její otevřenost. Kdokoli může zaslat stížnost na určitý slevový portál. Asociace poté zveřejňuje blacklist, tedy seznam slevových portálů (členských i nečlenských portálů APHN), které neplní základní principy hromadného nakupování a kde počet reklamací a stížností, které APHN registrovala, přesáhl číslo 25. Zajímavé je, že na blacklistu se nachází např. i slevový portál Nebeslev.cz, který se řadí už mezi větší slevové portály. Avšak dle přítomnosti na tomto seznamu lze předpokládat, že nejedná seriózně a nabízí nabídky od neprověřených dodavatelů. 1.8 E-marketing Nejprve zde stručně uvedu vývoj marketingu. Marketing byl nejprve definován jako provádění cíle prodeje výrobků průmyslu 25. Marketing byl tedy výhradně zaměřen na to, jak prodat již vyrobené výrobky koncovým spotřebitelům. Moderní marketing je dle Kotlera již zaměřen na uspokojování potřeb zákazníka 26. Na rozdíl od tradičního marketingu, moderní marketing začíná pracovat se zákazníkem už dávno před tím, než společnost vyrobí daný výrobek. E-marketing představuje snahu společnosti informovat o výrobcích a službách, propagovat je a prodávat po internetu 27. Webové stránky slevových portálů tedy 24 O asociaci. Asociace portálů hromadného nakupování [online] [cit Dostupné z: <http://www.nakupujemehromadne.cz/> 25 KASHANI, Kamran. Proč už neplatí tradiční marketing. Vyd. 1. Brno: Computer Press, c2007, xvi, 171 s. ISBN , s KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 1041 s. ISBN , s Tamtéž, s

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc Cenová politika pražských hotelů Diplomová práce 2014 Cenová politika pražských hotelů Diplomová práce Bc. Daniel Venc Vysoká škola hotelová

Více

Analýza produktu Eurovíkend

Analýza produktu Eurovíkend Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Analýza produktu Eurovíkend BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Lukáš TKANÝ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jitka KRULOVÁ Znojmo,

Více

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Diplomová práce Bc. David Vurma Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Doprovodné služby a jejich význam pro prosperitu podniků. Customer services and their importance for company prosperity

Doprovodné služby a jejich význam pro prosperitu podniků. Customer services and their importance for company prosperity VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKÁ Ústav managementu Ing. Lucie Sýkorová Doprovodné služby a jejich význam pro prosperitu podniků Customer services and their importance for company prosperity

Více

POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE

POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE Insurance of Travel Agency s Bankruptcy Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Bakalářská práce Bc. Adéla Šímová Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s. r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Lucie Majerová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: B6208

Více

Komplexní analýza webových stránek

Komplexní analýza webových stránek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Václav Štrupl : Ing. Ondřej Raška : Ing.

Více

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S.

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. BAKALÁŘSKÁ

Více

Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY. Veronika Tesaříková

Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY. Veronika Tesaříková Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY Veronika Tesaříková Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více

PUBLIC RELATIONS STRATEGIE ZAMĚŘENÁ NA BUDOVÁNÍ ZNAČKY A ZVÝŠENÍ NÁVŠTĚVNOSTI WEBOVÉHO PORTÁLU

PUBLIC RELATIONS STRATEGIE ZAMĚŘENÁ NA BUDOVÁNÍ ZNAČKY A ZVÝŠENÍ NÁVŠTĚVNOSTI WEBOVÉHO PORTÁLU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management PUBLIC RELATIONS STRATEGIE ZAMĚŘENÁ NA BUDOVÁNÍ ZNAČKY A ZVÝŠENÍ NÁVŠTĚVNOSTI WEBOVÉHO PORTÁLU Public relations strategy designed

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Business angels jako alternativa financování malých a středních podniků

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Business angels jako alternativa financování malých a středních podniků BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Business angels jako alternativa financování malých a středních podniků Business angels as an alternative to financing small and medium enterprises Radek Michelfeit Un ico rn Co lle ge,

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Sociální média jako nástroj pro firmu. Social media as a company tool. Antonín Růţička

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Sociální média jako nástroj pro firmu. Social media as a company tool. Antonín Růţička BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Antonín Růţička Unicorn College 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Antonín Růžička Akademický rok: 2011 Kontakt: E-mail:

Více

Senioři jako specifický spotřebitelský segmentprezentační. Bc. Ivana Pšenčíková

Senioři jako specifický spotřebitelský segmentprezentační. Bc. Ivana Pšenčíková Senioři jako specifický spotřebitelský segmentprezentační akce za účelem prodeje Bc. Ivana Pšenčíková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Abstrakt v českém jazyce Diplomová práce se zabývá českými seniory

Více

Model ISO 9000 v lázeňství

Model ISO 9000 v lázeňství Model ISO 9000 v lázeňství Diplomová práce Bc. Iaryna Zaletska VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové

Více

Spolehlivé tipy pro váš e-shop. Trendy na trhu odběrných míst Proč měříme zákaznickou spokojenost?

Spolehlivé tipy pro váš e-shop. Trendy na trhu odběrných míst Proč měříme zákaznickou spokojenost? 2013 e-trend Spolehlivé tipy pro váš e-shop Trendy na trhu odběrných míst Proč měříme zákaznickou spokojenost? Editorial Obsah Trendy E-commerce 2013 pohledem Tomáše Hájka Zeptali jsme se Předních osobností

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU Bakalářská

Více

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545

Více

Principy webové analytiky

Principy webové analytiky Principy webové analytiky Web Analytics Principles Bc. Jaroslav Janéska Diplomová práce 2013 I. ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na principy a aplikaci webové analytiky. Práce se dělí na teoretickou

Více

Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice

Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kristýna

Více

Janáčkův máj z hlediska marketingu

Janáčkův máj z hlediska marketingu JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Janáčkův máj z hlediska marketingu Bakalářská práce Autor práce:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova Studijní program: N6208 Ekonomika a management Obor: Strukturální politika EU a rozvoj

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC

Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC Bakalářská práce 2011 Kristýna Potůčková Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Řízení lidského

Více