Vliv slevových portálů hromadného nakupování na vybrané poskytovatele služeb v cestovním ruchu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vliv slevových portálů hromadného nakupování na vybrané poskytovatele služeb v cestovním ruchu"

Transkript

1 Vliv slevových portálů hromadného nakupování na vybrané poskytovatele služeb v cestovním ruchu Diplomová práce Bc. Daniel Šlais Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu Vedoucí diplomové práce: Ing. Petr Studnička Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2013

2 Master s Dissertation Impact of the deal of the day webpages on chosen service providers in tourism Bc. Daniel Šlais The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Travel and Tourism Studies Major: Tourism Destination Management Thesis Advisor: Ing. Petr Studnička Date of submission: Date of thesis defense: Prague 2013

3 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem diplomovou práci na téma vliv slevových portálů hromadného nakupování na vybrané poskytovatele služeb v cestovním ruchu zpracoval samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použil, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, s r. o. V Praze dne Daniel Šlais

4 Poděkování Chtěl bych poděkovat všem, kteří mi pomohli a poskytli informace ke zpracování této práce. Největší poděkování bych rád věnoval vedoucímu mé práce Ing. Petru Studničkovi za odborné vedení a doporučení. Dále bych rád poděkoval Ing. Václavu Stárkovi z Asociace hotelů a restaurací České republiky; Ing. Evě Vavrečkové, Ph.D., která je vedoucí Ústavu lázeňství, gastronomie a turismu na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě; Radku Kyselovi ze společnosti Vykupto.cz; Miroslavu Šlaisovi z Restaurace U Rejnoka a Janu Vlčkovi za všechny poskytnuté informace.

5 Abstrakt ŠLAIS, Daniel. Vliv slevových portálů hromadného nakupování na vybrané poskytovatele služeb v cestovním ruchu. [Diplomová práce+ Vysoká škola hotelová. Praha: s. Tato práce se zabývá slevovými portály a jejich vlivem na provozovatele služeb v cestovním ruchu. Hlavním cílem této práce je zjistit, jaký vliv mají slevové portály na poskytovatele služeb v cestovním ruchu. Výzkumnou metodou bylo dotazování odborníků a zainteresovaných osob do dané problematiky. Jednalo se například o prezidenta Asociace hotelů a restaurací České republiky Ing. Václava Stárka či vedoucí Ústavu lázeňství, gastronomie a turismu na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě Ing. Evy Vavrečková, Ph.D. Na základě řízených rozhovorů a vlastních zkušeností jsem rozhodl, že slevové portály mají negativní vliv na poskytovatele služeb v cestovním ruchu v tom případě, že se na ně člověk nepřipraví. Negativní vliv slevových portálů lze snížit jednoduchými i složitějšími opatřeními. Jedná se zejména o vyjednávání nižší provize slevovému portálu, uvedení jedinečně slevové nabídky či pečlivé zacílení na určitý segment na trhu. Po zavedení opatření je možné zvrátit negativní dopad slevových portálů. V závěru této práce jsem navrhl pro konkrétní podnik slevovou nabídku, která by neměla mít negativní vliv na kvalitu a loajalitu zákazníků. Klíčová slova: E-marketing, hromadné nakupování, slevové servery, slevy, voucher.

6 Abstract This master s dissertation is concerned with discount webpages and with their impact on chosen service providers in tourism. The main goal of this master s dissertation is to find out, how discount webpages affect service providers in tourism. The survey method is questioning specialists and involved persons into these issues. These persons were for example president of the Czech Association of Hotels and Restaurants Ing. Václav Stárek or head of the spa, gastronomy and tourism department at the Faculty of Philosophy and Science in Opava Ing. Eva Vavrečková, Ph.D. After survey and from my own experience I decided, that deal-of-the day webpages have negative influence on service providers in tourism in case, that these service providers would not prepare all details of discount offer. Negative impact of discount webpages can be decreased by more or less simply steps. These steps are for example negotiating lower commission, create unique offer or carefully target the specific market segment. After implementation of all steps it is possible to turn the negative impact of deal-of-the day webpages. In conclusion of this master s dissertation I created a specific discount offer, which should not have had the negative impact on quality and loyalty of customers. Key words: Collective buying, discounts, discount webpages, e-marketing, voucher.

7 Seznam tabulek Tabulka 1 - Pořadí vybraných slevových portálů podle počtu pobytových nabídek; str. 28 Tabulka 2 Pořadí vybraných slevových portálů podle počtu gastronomických nabídek; str. 29 Tabulka 3 Analýza konkrétní gastronomické slevové nabídky; str. 50 Tabulka 4 Analýza konkrétní pobytové slevové nabídky; str. 52 Tabulka 5 Analýza navrhované gastronomické slevové nabídky; str. 57

8 Obsah Úvod Marketing a slevové portály Podstata slevového portálu Historie hromadného nakupování ve světě Historie hromadného nakupování v České republice Slevové portály dnes Problematika odpovědnosti za voucher Slevové agregátory Asociace portálů hromadného nakupování E-marketing Marketing služeb Marketingový mix Cena Přizpůsobování cen - sleva Balíčky služeb E-marketingový mix Nekalé praktiky ve slevovém nakupování Analýza slevových portálů Analýza slevového trhu Analýza pobytových nabídek Analýza gastronomických nabídek Výzkum řízenými rozhovory Výzkum řízeným rozhovorem Ing. Václav Stárek Výzkum řízeným rozhovorem Ing. Eva Vavrečková, Ph.D Výzkum řízeným rozhovorem Radek Kysela Výzkum řízeným rozhovorem Miroslav Šlais Výzkum osobním dotazováním Jan Vlčko Analýza konkrétních slevových nabídek Návrh slevové nabídky Popis vybraného podniku Návrh nabídky... 55

9 3.3 Kalkulace nabídky Navrhovaná doporučení pro poskytovatele služeb Závěr Literatura Přílohy... 69

10 Úvod Celosvětový fenomén. Tyto dvě slova lze s nadsázkou označit za synonyma hromadného nakupování. Tento celosvětový fenomén doslova zaplavil internetový trh. Dle Christophera Steinera z magazínu Forbes je americká společnost zabývající se hromadným nakupováním Groupon nejrychleji rostoucí internetovou společností, co se týče výše příjmů od jejího vzniku 1. Tato společnost dosáhla celkových příjmů 1 miliardy dolarů za necelého 2 a půl roku své existence 2. To se žádné jiné společnosti takto rychle nepodařilo. Tato podnikatelsky úspěšná platforma samozřejmě nemohla uniknout pozornosti českých podnikatelů. Na českém trhu se postupem času objevilo mnoho portálů hromadného nakupování. V této diplomové práci uvedu vývoj portálů hromadného nakupování v České republice od jejich vzniku až po současnost. Tento vývoj je důležitý pro úspěšné naplnění cílů této práce. Cílem mé práce je zjistit, jaký vliv mají portály hromadného nakupování na poskytovatele služeb v cestovním ruchu. Zvolil jsem si hypotézu, že portály hromadného nakupování mají negativní vliv na poskytovatele služeb v cestovním ruchu. Negativními dopady rozumím odlákání stávající klientely, snížení kvality nabízených služeb v zájmu co nejvíce ušetřit a poškození dobrého jména podniku v očích veřejnosti čili potenciálních klientů. Důvodem výběru tématu je aktuálnost této problematiky. Dle Jana Šindeláře z deníku E15 je statisticky potvrzené, že v první polovině roku 2012 měly české hotely rekordní návštěvnost. V červenci roku 2012 zaznamenaly hotely 324 tisíc ubytovaných hostů, což je nejvíce za jediný měsíc v porevoluční historii. A to je způsobené hlavně 1 STEINER, Christopher. Meet The Fastest Growing Company Ever. [online] [cit Dostupné z: < 2 Viz příloha 1 - Časové znázornění ukazující, za jak dlouho dosáhly uvedené společnosti celkové příjmy 1 miliardy dolarů. 6

11 působením slevových portálů ne českém trhu, které snižují ceny pobytů mnohdy o více než polovinu z původních cen za ubytování 3. V zájmu naplnění cíle diplomové práce jsem práci rozdělil do tří částí. První část je zaměřena na shrnutí teoretických znalostí o slevových portálech. Budu se zabývat jejich vznikem ve světě a v České republice. Dále se budu zabývat aktuální situací na slevovém trhu v České republice. Následně uvedu základní marketingové nástroje, kterými jsou marketingový mix a rozšířený marketingový mix. Poté uvedu zcela novou podobu marketingového mixu vztaženou na on-line podnikání. V závěru první části se budu zabývat obecnými problémy slevových portálů, jinak řečeno, jak se snaží oklamat nás všechny klienty a zároveň zákazníky. V druhé části diplomové práce budu analyzovat slevový trh v České republice. Zaměřím se pouze na pobytové a gastronomické nabídky. Budu analyzovat počty nabídek a lokality, kde se vyskytují dané podniky, které se účastní slevových akcí. Druhým a zároveň stěžejním bodem této části diplomové práce budou řízené rozhovory s osobami, které jsou přímo zainteresované v dané problematice, nebo jsou odborníky v daném oboru. Na základě rozhovorů a provedeného výzkumu rozhodnu o negativních, či pozitivních dopadech slevového fenoménu na české podnikatele. Dále v druhé části práce rozeberu konkrétní gastronomickou a pobytovou slevovou nabídku a zároveň se budu zabývat její profitabilitou. Ve třetí části diplomové práce se zaměřím na konkrétní podnik v oblasti gastronomie, pro který společně s managementem navrhnu takovou slevovou nabídku, která bude profitabilní a nebude v očích klientů snižovat dobré jméno podniku. Hlavním cílem této slevové nabídky bude zachování kvality. Zároveň se pokusím definovat, jak by měla taková nabídka vypadat a co by měla obsahovat, aby nesnižovala kvalitu a loajalitu zákazníků. Důležitými informačními zdroji jsou odborné knihy týkající se marketingu, marketingového mixu a ekonomie. Nejdůležitějšími zdroji jsou řízené rozhovory s odborníky v oblasti cestovního ruchu a slevových portálů. Dalším důležitým zdrojem mé práce je jedna z mála zpracovaných knih o slevových portálech, vydaná v USA. 3 ŠINDELÁŘ, Jan. Do hotelů letos jezdí rekordní počty Čechů. E15: Mladá fronta. 2012, č

12 Samozřejmostí jsou internetové zdroje, bez kterých by tato práce kvůli své aktuálnosti nemohla být jinak zpracována. Slevové portály a hromadné nakupování jsou stále ještě mladé, a knižní zdroje o této problematice nejsou zatím zpracované. Zároveň ke zpracování této práce využiji i mých vlastních zkušeností se slevovými portály. Do práce uvádím několik vlastních zkušeností jak z pozice zákazníka, tak z pozice podnikatele. 8

13 I. TEORETICKÁ ČÁST 1 Marketing a slevové portály 1.1 Podstata slevového portálu Tento celosvětový fenomén, jenž doslova zahltil v posledních letech celý svět, funguje na velice jednoduchém principu. Nejjednodušší definování slevového portálu uvedu podle Ferryho, který definuje slevový portál nebo také hromadné nakupování, jako nabídku zboží či služeb za signifikantně sníženou cenu za podmínek, že si jej koupí určitý minimální počet lidí 4. Věra Nováková dodává, že se jedná o server, který s obchodníkem domluví slevu minimálně 40 % na službu nebo produkt. Server vystaví nabídku na svých stránkách. Když je splněna podmínka určitého počtu lidí, stává se sleva aktivní. Pokud je již sleva aktivovaná, peníze se on-line platbami realizují ihned. Po zaplacení dostávají návštěvníci tzv. voucher, který obsahuje unikátní kód. Většina slevových nabídek trvá pouze jeden den. Po ukončení nabídky slevy se odešle seznam unikátních kódů obchodníkům, a pokud přijde zákazník s platným voucherem, dostane požadovanou službu nebo produkt na základě tohoto unikátního kódu 5. Výše uvedené je zpracováno dle článku Věry Novákové z listopadu V této době se na českém trhu slevové portály začaly rozvíjet v nejvyšší míře. První slevové portály vznikly v dubnu téhož roku. Výše uvedené principy dnes již nejsou zcela zásadní. Jedná se především o počet zakoupených voucherů nutných k aktivování slevy a také délka trvání slevové nabídky se podstatně změnila. V době vstupu na český trh opravdu existovaly takové nabídky, které vyžadovali např. 100 zakoupení k aktivaci slevy. Také povětšinou nabídky trvaly 1 den, a za tento jeden den vykazovaly nabídky stovky, ba tisíce prodejů. Je také důležité podotknout, že na internetových stránkách slevových portálů se simultánně nevyskytovala žádná další nabídka. 4 FERRY, Lance. The Group Buying Handbook: Everything You Need to Know about Group Buying. [S.l: s.n.]. ISBN , s NOVÁKOVÁ, Věra. Sleva obvykle není zadarmo. Hotel & Spa, 10/2010, s

14 Dnes už toto neplatí. Zapříčinil to obrovský rozmach slevových serverů na českém trhu, kde jich vznikly stovky. Zároveň se začalo simultánně nabízet čím dál více nabídek. To zapříčinilo celkem očekávaný vývoj, a to konkrétně pokles prodejů jednotlivých nabídek. Nabídek je zkrátka tolik, že je na toto množství český trh příliš malý. Zákazníci mají mnohem pestřejší výběr, než jak tomu bylo v počátcích hromadného nakupování. Tento vývoj souvisí s dalším bodem - prodlužováním doby, po kterou je nabídka vystavena na internetu. Dnes není výjimkou nabídka trvající 14 dní nebo déle. Bohužel se začaly vyskytovat i nekalé praktiky, o kterých se podrobněji zmíním v subkapitole Dlouhá doba vystavení nabídky na internetu ovšem není zárukou úspěchu. Z tisíců podobných nabídek si zákazník vybere tu nejlepší. Mnohdy se zákazník už neorientuje dle ceny, ale rozhodují i necenové stimuly. Jedná se např. o reference jiných uživatelů v diskusích pod slevovými nabídkami. Spousty podniků opakuje nabídky na slevových portálech. Spokojení, ale i nespokojení klienti tak mohou vkládat komentáře na daný podnik pod slevovou nabídku. Na slevových portálech se realizují nabídky ubytování, cestování, pobytových balíčků, wellness balíčků, zboží, gastronomické, kulturních zážitků, adrenalinových zážitků, kosmetických procedur, jazykových kurzů a dalších. K nejvýznamnějším slevovým portálům v České republice patří Slevomat.cz, Vykupto.cz, Hyperslevy.cz, Zapakatel.cz, Pepa.cz, Nákupvakci.cz, Slever.cz. 1.2 Historie hromadného nakupování ve světě Prvopočátky hromadného nakupování lze nalézt v Číně, kde se tento typ nakupování označoval pojmem Tuángòu. Hromadné nakupování zde probíhalo tak, že se přátelé, nebo také cizinci, propojení vzájemně přes internet, domluvili na svém zástupci, který šel za prodejcem jménem celé skupiny smlouvat o ceně za účelem snížení ceny. Skupina se přitom nejprve domluvila na nákupu stejného produktu. Výhoda pro kupce je snížení ceny. Výhoda pro prodejce je prodej většího množství zboží najednou 6. 6 FERRY, Lance. The Group Buying Handbook: Everything You Need to Know about Group Buying. [S.l: s.n.]. ISBN , s

15 Původ slevových portálů nalezneme v roce 2004 v USA, kde přišel s nápadem nabízet každý den jeden typ elektroniky s velkou slevou server 7. To ale ještě nebyl ten prototyp slevového portálu, jak jej známe dnes. Opravdový boom přišel s nástupem serveru GROUPON. Vznik serveru byl, co se týče rychlosti, neuvěřitelný. Je to nejrychleji rostoucí internetová společnost na světě. Tento portál byl spuštěn v listopadu 2008 v americkém městě Chicago. Dnes tento slevový portál operuje ve 43 zemích, a pouze v místě vzniku, v Chicagu, zaměstnává tato společnost lidí 8. Pobočky po celém světě však zaměstnávají další tisíce zaměstnanců. Tento server se stal vzorem pro vznik dalších tisíce podobných slevových serverů po celém světě. V České republice má Groupon zakoupenou firmu, ta však nevyvíjí žádnou činnost Historie hromadného nakupování v České republice Do České republiky se slevové portály dostaly se zpožděním. Prvními slevovými portály byly 12. dubna 2010 Slevomat.cz a Vykupto.cz 10. Tyto slevové portály vznikly prakticky ve stejnou dobu, a vzorem byl samozřejmě americký Groupon. Slevové servery se začaly velice rychle rozjíždět a postupně vznikaly další a další. Nejvíce slevových portálů existovalo v ČR v polovině roku Bylo jich okolo Takové množství slevových portálů je pro relativně malou Českou republiku jednoduše příliš mnoho. Trh se od té doby postupně konsoliduje, silné společnosti kupují ostatní slevové servery a slabí hráči na trhu krachují. Podle vyjádření Tomáše Čupra z roku 2011, zakladatele společnosti Slevomat, existovalo v České republice více než 150 slevových serverů - konkurentů, což je 7 STUDENÝ, Roman. Slevové portály a agregátory slev. Brno, Diplomová práce. Masarykova Univerzita, s Informace z 9 PROCHÁZKOVÁ, Martina a Iva ŠPAČKOVÁ. Slevové servery Slevomat a Zapakatel se spojují, chtějí ovládnout trh. [online] [cit Dostupné z: <http://ekonomika.idnes.cz/slevove-servery-slevomat-a-zapakatel-se-spojuji-chteji-ovladnout-trh-1ec- /ekonomika.aspx?c=a110801_081323_ekonomika_taj> 10 SKOPALOVÁ, Pavla. Dva roky slev. Slevové servery vyspěly ve velký byznys. [online] [cit ]. <Dostupné z: 11 STUDENÝ, Roman. Slevové portály a agregátory slev. Brno, Diplomová práce. Masarykova Univerzita, s

16 mimochodem více, než má Groupon ve Spojených státech, kde žije pětadvacetkrát více lidí 12. Po roce a půl fungování slevových portálů se o nich hovořilo jako o standardním marketingovém i obchodním kanálu. První hotely, které se objevily na slevovém portálu Zapakatel.cz, byly Arnika a Westend ve Špindlerově Mlýně. Tehdejší management se rozhodl pro experiment a dohodl se se serverem Zapakatel.cz na umístění nabídky. V té době experiment vyšel. Hotel Arnika obsadil během tří dnů trvání akce 500 lůžek a Hotel Westend 1000 lůžek. Tento trend následovaly další hotely a další slevové portály a boom slevových portálů v oblasti cestovního ruchu byl na světě 13. Jedna z nejúspěšnějších akcí na serveru Zapakatel.cz byl prodej pobytového balíčku ve Slovenských Piešťanech. Zapakatel prodal 3514 voucherů na relaxační pobyt v lázeňských Piešťanech za 1763 Kč na dva dny pro dva (varianta na 3 dny stála 2427Kč). Balíček dále zahrnoval snídaně do postele, večeře, masáže, zábaly, sauny a další 14. Při předpokladu prodeje voucherů rovnoměrně, tedy 1757 voucherů za 1763Kč a stejný počet za udanou vyšší cenu, byla výše hodnoty prodaných voucherů přes 7,3 milionu Kč. Samozřejmostí je také provize slevovému portálu. Zde pouze pro ilustraci předpokládejme výši provize 25%. Více se výší provize budu zaobírat ve druhé části této práce. Celková částka určená pro hotel by tedy byla ilustrativně 5,5 milionu Kč. Zároveň je nutné si uvědomit, kolik hostů a na kolik dní do hotelu přijelo. Budu li brát v potaz výše určené údaje, vycházel by příjem hotelu na jednu osobu na den 313Kč. V reálném světě však musím vzít v potaz i platbu daní, tudíž by reálná částka byla ještě nižší. Když vezmeme v potaz, že host má de facto v této ceně polopenzi a další hotelové služby, je tato cenu opravdu velice podhodnocená. Tato slevová nabídka byla zveřejněna v lednu V té době se nabídky pobytů vyskytovaly zřídka. Dnes jich jsou na internetu stovky, zejména v prosinci 2012, před Vánoci, byl jimi internet doslova zahlcený. Je zde tedy logická otázka, jestli jsou portály ještě stále vnímány tak pozitivně, jako zpočátku. Odpověď na tuto otázku můžeme najít ve velice zajímavé tiskové zprávě Asociace hotelů a restaurací České republiky. V této tiskové zprávě se uvádí výsledky průzkumu 12 VYLEŤAL, Martin. Tomáš Čupr: Slevomat jsme spočítali i na tuhé období. [online] [cit Dostupné z:<http://www.lupa.cz/clanky/tomas-cupr-slevomat-jsme-spocitali-i-na-tuheobdobi> 13 Slevové servery jako standardní marketingový i obchodní kanál. COT business. 2011, Listopad 2011, s Viz příloha 2 - Jedna z nejúspěšnějších akcí na serveru Zapakatel.cz. 12

17 evropské konfederace asociací hotelů a restaurací HOTREC. Dle této tiskové zprávy z průzkumu vyplývá, že nabídku služeb přes webové portály využívá do 30% hoteliérů. Z toho zhruba polovina během celého roku a další polovina pouze v době mimo sezónu. Ve většině slevových nabídek se výše provize slevových portálů pohybuje mezi 21% 30% z celkové částky. Mezi hlavní rizika využívání slevových portálů patří vysoké distribuční náklady, dlouhodobé snižování loajality zákazníků k danému zařízení, negativní dopad na hodnocení kvality služeb prostřednictvím recenzí hostů a minimální konzumace hostů nad rámec předem zakoupených služeb ve speciálních slevách. Dlouhodobé využívání tohoto druhu internetového obchodu se promítne do kvality poskytovaných služeb. Řada hoteliérů zprvu chápala slevové portály především jako výhodný marketingový nástroj, avšak vzhledem k cenám, za které se služby na slevových portálech prodávají a účtovaným provizím, je to relativně drahá forma propagace 15. Je paradoxem, že poslední dva uvedené zdroje dělí od sebe přesně jeden rok. Nejdříve můžeme sledovat jistou formu euforie z příchodu slevových portálu, portály byly brány jako příležitost. Rok poté se slevové portály v cestovním ruchu přesunuly od příležitosti až k hrozbě pro poskytovatele služeb v cestovním ruchu. 1.4 Slevové portály dnes Dle nejaktuálnějších čísel, vztahujícím se k únoru 2013, působí v České republice aktivně okolo 65 slevových portálů 16. Oproti polovině roku 2011, kdy se uvádí počet slevových portálů okolo 300, je to značný pokles. Jak jsem již psal výše, český trh byl na takové množství malý a situace se dostává do normálu. Obrovský boom se zastavil a trh se slevami se stabilizuje. Nejčastější příčinou krachu jsou problémy s cash flow. Menší firmy se snažily získat zákazníky nižšími cenami, což ale nebylo dlouhodobě udržitelné. Navíc nebyly schopny získat dostatečné množství nabídek, konkurovat lídrům trhu v oblasti propagace a často pokulhávaly i v oblasti nabízeného servisu a celkového přístupu ke 15 STÁREK, Václav. Hoteliéři odmítají slevové portály. [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.ahrcr.cz/tiskove-zpravy/hotelieri-odmitaji-slevove-portaly> 16 Viz příloha 3 - Počty slevových portálů na českém trhu dle Skrz.cz 13

18 klientům. Ne všechny slevové servery ale v minulosti zkrachovaly. Většina ukončila svou činnost a dostála všem svým závazkům 17. Slevové portály v České republice se neustále vyvíjejí. V červnu roku 2012 přišel slevový portál Pepa.cz dle měsíčníku COT business s novou službou pro své partnery, a to s garancí stálé klientely. Dále se zde uvádí rostoucí obliba o pobyty v České republice, zejména o relaxační a poznávací pobyty a o sportovní aktivity 18. To koresponduje se statistikami ČSÚ v návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení za stejné období. Slevové portály se dále snaží nalákat zákazníky na nadstandardní služby. Portál Pepa.cz je pojištěn a ručí klientovi v případě nespokojenosti vrácením peněz za zakoupený voucher. Největší slevový portál v Česku Slevomat.cz také nabízí garanci spokojenosti. Pokud zákazník nebude spokojen s využitím voucheru, Slevomat.cz mu vyplatí danou částku v kreditech. Kredity může zákazník využít k nákupu jiného voucheru. Zákazník tak nedostane přímo zpět peníze, ale jako kompenzaci mu Slevomat.cz umožní nákup jiného voucheru. Kredity se každému připisují na účet, který vznikne po registraci. Registrace na slevových portálech je zcela běžná. Slevové portály tak získávají databázi ových adres, na které posléze mohou zasílat newslettery. V dnešní době se slevové portály předhánějí v nejnovějších inovacích, jakými jsou například facebookové profily, inovativní on-line platby kartou nebo využívání QR kódů. Novinkou na slevovém trhu je po garanci spokojenosti také pojištění voucherů. Slevové portály se posunuly o další krok vpřed. Představují pojištění voucherů. Prvním portálem, který nechal své slevové vouchery pojistit, byl portál BerSlevu.cz Slevové portály si u novinky pochvalují, že se díky pojištění zrychlila samotná reklamace služeb. Vrácení peněz na účet nebo nabití kreditu nyní trvá u pojištěných portálů v průměru čtyři dny, zatímco u nepojištěných portálů může jít až o třináct dní. Celý proces se od pojištění 17 VESECKÝ, Zdeněk. Velká analýza stavu slevových serverů. Víme, jak jsou na tom. [online] [cit Dostupné z: 18 Pepa.cz je první slevový portál, který svým partnerům garantuje stálou klientelu. COT business. 2012, Červen 2012, s

19 voucherů urychlil, protože portály nemusí řešit, která strana má při uplatnění reklamace pravdu. Pojištění jasně řeší, kdo přebírá zodpovědnost za prodávané služby a produkty 19. Další novinkou je zřizování kamenných prodejen slevových portálů. Kamennou prodejnu má např. Vykupto.cz i Slevomat.cz. V kamenných prodejnách se hlavně prodává oblečení, šperky a elektronika. Aktuálním problémem je podle mne stále přesycený slevový trh. Očima zákazníka uvedu příklad. Koupím si ve slevě voucher na dva steaky v restauraci, opravdu moc mi chutnají, navíc je díky slevovému portálu dostanu za poloviční cenu. Po týdnu dostanu chuť na steaky znovu, ale bez slevy už mě tolik nemotivuje návštěva původní restaurace. Proto se podívám na slevový portál, zadám klíčové slovo steak a na obrazovce se ukáže několik nabídek na steaky. Jako zákazník koupím raději další nabídku ve slevě, než za plnou cenu. V původním kontextu už si nejspíše nikdy nevzpomenu na původní podnik. Bohužel toto je realita, a dle mého názoru je slevový trh přesycen všemožnými nabídkami. Situace se snad co nejdříve bude zlepšovat. Dle aktuálních čísel, jak jsem uvedl výše, je funkčních pouze 65 slevových portálů. Nicméně podle mne je to stále příliš mnoho. 1.5 Problematika odpovědnosti za voucher V okamžiku, kdy slevový portál vystaví slevový voucher, není zodpovědný za finální produkt či službu. Zodpovědný je poskytovatel služby. Konkrétní výňatek z obchodních podmínek společnosti Pepa.cz zní: Zakoupený poukaz je vyměnitelný za zboží či služby poskytované dodavatelem služeb ("Poskytovatel služeb"). Poskytovatel, nikoliv portál pepa.cz, je plně zodpovědný za příjem poukazu, který jste si zakoupili. Pepa.cz pouze prodává poukaz, který může být využit k získání služeb od dodavatele. 20 Tento konkrétní server, jak jsem již uvedl v kapitole 1.4, je pojištěn a garantuje zákazníkům vrácení peněz v případě nespokojenosti. Další pasáž obchodních podmínek říká, že: slevové kupóny pepa.cz jsou reklamní poukazy, které jsou nabízeny zákazníkům pod jejich nominální hodnotou. Obchodník je 19 Slevové portály představily novinku. Zavádějí pojištění voucherů. [online] [cit Dostupné z: <http://www.podnikatel.cz/clanky/slevove-portaly-predstavily-novinku-zavadejipojisteni-voucheru/> 20 Pepa.cz [online] [cit Dostupné z: <http://www.pepa.cz/cs/podminky-uziti/> 15

20 prodejcem produktů nebo služeb, které si zakupujete. 21 Touto formulací se dává najevo charakter vydaných voucherů. Vydané vouchery jsou brány jako reklamní poukazy. Následující stať v obchodních podmínkách obsahuje formulaci: Držitelem a emitentem poukazů pro stravovací služby je restaurace. Držitel a eminent poukazů pro nestravovací služby je obchodník. Jako držitel a eminent poukazu, restaurace nebo obchodník jsou plně odpovědní za všechny zranění, nemoci, škody, pohledávky, závazky vzniklé ve vztahu k zákazníkovi, způsobené zcela nebo zčásti restaurací nebo obchodníkem. 22 Všeobecné obchodní podmínky jsou většinou na stránkách slevových portálů odkazovány tak, aby bylo co nejtěžší se k nim dostat. Je však velice důležité vědět, na koho se obrátit v případě nespokojenosti s využitím voucheru a kde uplatňovat náhradu např. za vzniklé škody. 1.6 Slevové agregátory Slevové agregátory vznikly ruku v ruce se slevovými portály. Slevový agregátor je takový nástroj, který na internetu shromažďuje všechny slevové nabídky napříč internetem na jedné webové stránce. Pro spotřebitele je mnohem snadnější listovat ve slevových nabídkách na jednom místě, než postupně procházet všechny slevové portály. V České republice se vyskytují např. Skrz.cz, Slevín.cz, Sleviště.cz, SlevyDnes.cz. Díky agregátorům slev je možné systematicky monitorovat celkové počty slevových webů a slevových nabídek. Neexistuje však přesné statistické měření, jedná se spíše o ojedinělé zpracování přehledů. Nejaktuálnější přehled provedla k datu společnost Skrz.cz. Z tohoto přehledu také vychází mnohá data této práce. Slevové agregátory, stejně jako slevové portály, žijí z provizí. Zjistit aktuální výši provize, kterou si účtují agregátory slev, je výrazně složitější, než zjistit průměrnou výši provize u slevových portálů. Dle Patricka Zandla se výše provize největšího českého agregátoru slev Skrz.cz pohybuje mezi 3-5%. Navíc je stanovena fixní cena za klik, a to ve výši 0,25Kč Pepa.cz [online] [cit Dostupné z: <http://www.pepa.cz/cs/podminky-uziti/> 22 Tamtéž 23 ZANDL, Patrick. Když se šetří s rozvahou: agregátory slevových serverů. [online] [cit Dostupné z: <http://www.lupa.cz/clanky/kdyz-se-setri-s-rozvahou-agregatory-slevovychserveru/> 16

21 1.7 Asociace portálů hromadného nakupování Asociace Portálů Hromadného Nakupování (APHN) je sdružení slevových portálů, které svým zákazníkům poskytují kvalitní a bezproblémové služby. Hlavním cílem asociace je kultivovat dynamicky se rozvíjející mladý trh hromadného nakupování a umožnit zákazníkům rozpoznat korektní prodejce od neseriózních a problematických subjektů 24. Hlavním nedostatkem této asociace je podle mne málo členů. Počet členů je pouze 7, a navíc se jedná o minoritní slevové portály. Majoritní hráči typu Slevomat nebo Vykupto v této asociaci nejsou. Naopak výhodou této asociace je její otevřenost. Kdokoli může zaslat stížnost na určitý slevový portál. Asociace poté zveřejňuje blacklist, tedy seznam slevových portálů (členských i nečlenských portálů APHN), které neplní základní principy hromadného nakupování a kde počet reklamací a stížností, které APHN registrovala, přesáhl číslo 25. Zajímavé je, že na blacklistu se nachází např. i slevový portál Nebeslev.cz, který se řadí už mezi větší slevové portály. Avšak dle přítomnosti na tomto seznamu lze předpokládat, že nejedná seriózně a nabízí nabídky od neprověřených dodavatelů. 1.8 E-marketing Nejprve zde stručně uvedu vývoj marketingu. Marketing byl nejprve definován jako provádění cíle prodeje výrobků průmyslu 25. Marketing byl tedy výhradně zaměřen na to, jak prodat již vyrobené výrobky koncovým spotřebitelům. Moderní marketing je dle Kotlera již zaměřen na uspokojování potřeb zákazníka 26. Na rozdíl od tradičního marketingu, moderní marketing začíná pracovat se zákazníkem už dávno před tím, než společnost vyrobí daný výrobek. E-marketing představuje snahu společnosti informovat o výrobcích a službách, propagovat je a prodávat po internetu 27. Webové stránky slevových portálů tedy 24 O asociaci. Asociace portálů hromadného nakupování [online] [cit Dostupné z: <http://www.nakupujemehromadne.cz/> 25 KASHANI, Kamran. Proč už neplatí tradiční marketing. Vyd. 1. Brno: Computer Press, c2007, xvi, 171 s. ISBN , s KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 1041 s. ISBN , s Tamtéž, s

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR VÝSLEDKY 2. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA Praha, 28. 5. 2014 1 Projekt a jeho cíle Popis 2. fáze

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU (STATISTIKY A TRENDY V INDUSTRIÁLNÍ TURISTICE) 1 TECHNICKÁ PAMÁTKA JE.. Stavba, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné nebo zajímavé

Více

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup.

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Eva Štichhauerová 19. 11 2014 1 Obsah přednášky 1. Specifika managementu v CK/A. 2. Funkční vs procesní přístup k managementu CK/A. 3. Procesní

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením Obsah: představení produktu měsíčník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce pořádané Sdružením další možnosti plnění Partnerství v Service Clubu Vám

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků Fórum cestovního ruchu Říjen 2014 Nobody s Unpredictable Ipsos pro CzT Zahraniční turisté Monitoring turistů Evropa (2011), segmentace turistů

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní pravdy a souvislosti

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MODULU DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH. Lenka Švajdová

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MODULU DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH. Lenka Švajdová SYLABUS MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: ruch a volnočasové aktivity podnikání ve volnočasových aktivitách

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

dárek od Nás srdeční záležitost! www.emotion.eu , na, pad na da Idealn , rek emotion rekreační šeky

dárek od Nás srdeční záležitost! www.emotion.eu , na, pad na da Idealn , rek emotion rekreační šeky dárek od Nás srdeční záležitost! www.emotion.eu Idealn,, na, pad na da, rek emotion rekreační šeky Nezapomenutelné dárky pro každou příležitost EMOTION MARKETING & TOURISMUS emotion rekreační šek IncentIVa

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Orientace v právech spotřebitele na příkladu správného průběhu reklamace

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Orientace v právech spotřebitele na příkladu správného průběhu reklamace Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Orientace v právech spotřebitele na příkladu správného průběhu reklamace 0 Ing. Lada Nováková

Více

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU 1 Princip projektu Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Závěrečná zpráva za celý trh

Závěrečná zpráva za celý trh Využívání marketingových, komunikačních a výzkumných agentur v B2B, 2013 Závěrečná zpráva za celý trh B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648

Více

nejlepší ceny záruka Obecné podmínky a ustanovení

nejlepší ceny záruka Obecné podmínky a ustanovení Provádějte své hotelové rezervace bez napětí a s jistotou, že jste nakoupili výhodně. Díky naší garanci nejlepší ceny ušetříte při přímé rezervaci požadovaného Vienna International Hotelu kromě času také

Více

Inspirace pro seminární práci předmětu Techniky a CASE nástroje vývoje IS

Inspirace pro seminární práci předmětu Techniky a CASE nástroje vývoje IS Inspirace pro seminární práci předmětu Techniky a CASE nástroje vývoje IS výtah z ukázkového příkladu Cestovní kancelář z knihy Buchalcevová Alena, Stanovská Iva. Příklady modelů analýzy a návrhu aplikace

Více

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011 Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Únor 2011 Obsah studie Kongresová a incentivní turistika - základní popis segmentu Zmapování stávající situace KIT Zmapování situace v oblasti

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová SYLABUS MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové aktivity podnikání v cestovním ruchu Autoři: Lenka

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ 1.1. PPAS je obchodní společnost Plzeňský Prazdroj,

Více

DOVOZ A VÝVOZ ZBOŽÍ V EU

DOVOZ A VÝVOZ ZBOŽÍ V EU DOVOZ A VÝVOZ ZBOŽÍ V EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Dovoz a vývoz zboží v EU V této kapitole se dozvíte: Jaké zboží si můžete zakoupit v zemích EU. Zda je nutný cestovní pas EU pro domácí zvířátka,

Více

Dagmar Jakubíková. v cestovním ruchu Jak uspět v domácí i světové konkurenci

Dagmar Jakubíková. v cestovním ruchu Jak uspět v domácí i světové konkurenci Dagmar Jakubíková v cestovním ruchu Jak uspět v domácí i světové konkurenci Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Dagmar Jakubíková Marketing v cestovním ruchu Jak uspět v domácí i světové

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Témata pro výběr maturitní práce s obhajobou

Témata pro výběr maturitní práce s obhajobou Témata pro výběr maturitní práce s obhajobou 1. Činitelé ovlivňující chování spotřebitele v gastronomii na základě průzkumu trhu - dotazník - segmentace trhu - trendy v gastronomii - reklama - média 2.

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Cestovní ruch v České republice

Cestovní ruch v České republice Cestovní ruch v České republice Aktuální situace a trendy v hotelnictví a kongresovém turismu 30. června 2011 Multiplikační model Souhrn přínosů a pozitivních vlivů cestovního ruchu v ČR 550 Tržby z cestovního

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: MANAGEMENT V LÁZEŇSTVÍ DÁLKOVÉ STUDIUM

Více

Vše o investičním pojištění 3.díl

Vše o investičním pojištění 3.díl Martin Podávka, FinQ.cz, březen 2005 1. Charakteristika, investování 2. Rizikové pojistné 3. Počáteční poplatky, odbytné 4. Ostatní poplatky 5. Slovníček: splacený stav, odkupy, mimořádné pojistné, alokace,..

Více

BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku. MOPET CZ a.s.

BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku. MOPET CZ a.s. BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku MOPET CZ a.s. Proč předplacená platební karta Na českém trhu do roku 2014 neexistovala

Více

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Kontakt: Simona Hornychová Tel.: + 420 731 433 865 Email: simona.hornychova@agmo.eu www.agmo.eu 1 Platební metody Tradiční platebni metody hotovost,

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

5 % 10 % Správa profilu (stránky) na Facebooku. Tři varianty rozsahu správy Facebook účtu, soutěže a další služby: SLEVA SLEVA

5 % 10 % Správa profilu (stránky) na Facebooku. Tři varianty rozsahu správy Facebook účtu, soutěže a další služby: SLEVA SLEVA Správa profilu (stránky) na Facebooku Facebook dnes má téměř každý pravidelný uživatel internetu (nejen) v ČR. Tato sociální síť představuje oblíbené komunikační médium především mezi mladými. Pro podniky,

Více

Chytrá karta České spořitelny

Chytrá karta České spořitelny Chytrá karta České spořitelny Martin Techman, ředitel úseku rozvoje obchodu ČS Tomáš Reytt, manažer projektu Chytrá karta ČS 11. srpna 2008 Obsah Volně nastavitelné produkty Trh kreditních karet v ČR Chytrá

Více

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Symphony www.symphony.cz Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Zcela nová generace rezervačních systémů Symphony není pouze rezervační systém, představuje zcela novou generaci v poskytování

Více

Zpráva o činnosti Evropského spotřebitelského centra pro ČR při MPO v roce 2008

Zpráva o činnosti Evropského spotřebitelského centra pro ČR při MPO v roce 2008 Zpráva o činnosti Evropského spotřebitelského centra pro ČR při MPO v roce 28 ESC se v roce 28 zapojilo do několika projektů a pomohlo několika stům spotřebitelů z České republiky i ze zahraničí vyřešit

Více

Tisková konference VSCloud

Tisková konference VSCloud Tisková konference VSCloud Damir Špoljarič (ředitel projektu VSCloud) Jan Martinů (technický ředitel a vedoucí vývoje VSCloud) Pavel Foltýn (PR Manager) Program tiskové konference: 10.15 10.20 Úvod 10.20

Více

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Na Kurz Teď zhubneš! ZDARMA navazuje kurz Teď zhubneš PREMIUM, zaplacením objednávky on line kurzu Teď zhubneš! PREMIUM souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v

Více

Zákazník a business. Materiály pro studenty U3V ve školním roce 2013/14

Zákazník a business. Materiály pro studenty U3V ve školním roce 2013/14 Zákazník a business Materiály pro studenty U3V ve školním roce 2013/14 Martin Přibyl Obsah Zákazník jeho chápání... 1 Vztah podniku a a nákupní chování... 1 Pravidla businessu a produkt... 2 Úrovně produktu...

Více

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy.

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy. V tomto materiálu se Vám pokusíme povědět o základních elementech a praktických aspektech procesu řízení vztahů se zákazníky (CRM, customer relationship management) a zákaznické zkušenosti (CEM, customer

Více

Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee.

Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee. Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee.eu Přehled procesu Order-to-cash Customer acquisi.on Business

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Inteligentní firemní mobilita - komfort i úspory současně

Inteligentní firemní mobilita - komfort i úspory současně Inteligentní firemní mobilita - komfort i úspory současně Několik faktů o firmě Fleet Partners Aktivní v České republice a dalších zemích Evropy Orientace na: podporu efektivní správy firemních vozových

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE SDRUŽENÍM

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE SDRUŽENÍM PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE SDRUŽENÍM KRKONOŠE REGIONCARD ojedinělý projekt zaměřený na marketing celého regionu včetně polské strany cílem je přilákat nové klienty a navýšit počet dní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH Martina SOCHŮRKOVÁ Resumé: Příspěvek pojednává o významu informačních a komunikačních technologií pro oblast hotelnictví. Představuje pojmy jako Property

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice mariorozensky.cz Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice Možná jste již zaslechli mé oblíbené tvrzení, že pouze 2 % obchodníků využívají affiliate marketing. Affiliate trh sice neustále

Více

Tvorba podnikatelského plánu

Tvorba podnikatelského plánu Tvorba podnikatelského plánu Seminář A3RIP Řízení projektů 5. 12. 2012 Obsah 1. Proč se tvoří podnikatelský plán / projekt 2. Hlavní zásady tvorby projektu 3. Návrh podnikatelského plánu 3a. Předběžná

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

INFORMATIKA pro LÁZEŇSTVÍ. Ing. Petr Janík

INFORMATIKA pro LÁZEŇSTVÍ. Ing. Petr Janík ULGAT/L0015 přednáška č.2 1 1 janik@vosahs.cz konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) 26. března 2009 Obsah přednášky 1 2 Schéma Objekty

Více

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha OREA HOTELS s.r.o. Společnost OREA HOTELS s.r.o. provozuje největší český hotelový řetězec OREA HOTELS & RESORTS. V současné době jej tvoří 16 hotelů po

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR. Brno, 27. listopadu 2014

Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR. Brno, 27. listopadu 2014 Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR Brno, 27. listopadu 2014 Systém statistických projektů OCR (období 2009-6/2015): Zkvalitnění informací:

Více

RETAIL SUMMIT 2013 MODEL SPOLUPRÁCE RETAILU A BANKY PRO 21. STOLETÍ. Marek Ditz, člen představenstva ČSOB

RETAIL SUMMIT 2013 MODEL SPOLUPRÁCE RETAILU A BANKY PRO 21. STOLETÍ. Marek Ditz, člen představenstva ČSOB RETAIL SUMMIT 2013 MODEL SPOLUPRÁCE RETAILU A BANKY PRO 21. STOLETÍ Marek Ditz, člen představenstva ČSOB Bankovní svět se mění Nízkonákladové banky Hráči s nabídkou základních služeb a omezenou distribuční

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace

HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace OBSAH 1. Vyúčtování... 3 2. Rozdělení účtu/přesun položek... 6 3. Check-out... 7 4. Předčasný Check-out... 10 5. Otevření účtu... 11 2 1. Vyúčtování

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Stále více zákazníků využívá možnost rychlé změny dodavatele

Stále více zákazníků využívá možnost rychlé změny dodavatele TISKOVÁ INFORMACE Analýza: Plyn za 12 měsíců zdražil celkem o 18 % Ceny plynu se za poslední rok zvýšily bezmála o pětinu. K navýšení cen plynu přistoupí většina dodavatelů i od ledna. Analýza magazínu

Více

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012 Základy marketingu Nina Kudláčková Obsah přednáška 1. Co je marketing?... 2 Marketing... 2 Poptávka... 2 Trh... 2 Nabídka... 2 Podstata koncepce

Více

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Starý Hrozenkov 14. 10. 2009 1. Pozice Centrály cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu

Více

MŮJ ZAČÁTEČNÍ BOJ S NÁVŠTĚVNOSTÍ

MŮJ ZAČÁTEČNÍ BOJ S NÁVŠTĚVNOSTÍ TŘETÍ STRATEGIE: NÁVŠTĚVNOST V minulých videích jsem vám ukázal, jak správně vytvořit produktovou sekvenci a opravdu znásobit hodnotu i zisk z každého zákazníka. Dále, jak zvýšit konverzi, aby každou z

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

Studie MasterCard česká centra rozvoje: Jihomoravský, Liberecký a Plzeňský kraj mají nejlepší systémy veřejné dopravy v ČR

Studie MasterCard česká centra rozvoje: Jihomoravský, Liberecký a Plzeňský kraj mají nejlepší systémy veřejné dopravy v ČR Studie MasterCard česká centra rozvoje: Jihomoravský, Liberecký a Plzeňský kraj mají nejlepší systémy veřejné dopravy v ČR Společnost MasterCard přichází s výsledky 1 části letošní unikátní studie MasterCard

Více

Rozdíl mezi nejlevn jší a nejdražší Položka kalkulace položkou (OL) Celková splátka 26%

Rozdíl mezi nejlevn jší a nejdražší Položka kalkulace položkou (OL) Celková splátka 26% TCO - objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku 1 Rozšířené mýty Výběr nejlevnějšího dodavatele je nejvýhodnější Je jedno univerzálně nejvýhodnější auto Je jedna univerzálně výhodná forma financování

Více

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení Marketingové řízení podniku Transakční marketing Vztahový marketing Základní literatura M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení podniku,

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou?

Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou? Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou? Hradec Králové, 2. dubna 2012 Nobody s Unpredictable Zdroje informací Rozhodovací proces Hlavní impuls pro návštěvu Hlavní impuls pro návštěvu regionu

Více

Regionální knihovna Karviná virtuálně. Moravská zemská knihovna v Brně 25. 11. 2009

Regionální knihovna Karviná virtuálně. Moravská zemská knihovna v Brně 25. 11. 2009 Regionální knihovna Karviná virtuálně Moravská zemská knihovna v Brně 25. 11. 2009 Osnova -úvod SecondLifeobecně -Avatar -město Bohemia - Regionální knihovna Karviná Second Life (Druhý život) -trojrozměrný

Více

Ceník internetových služeb

Ceník internetových služeb Ceník internetových služeb vysokorychlostní připojení profesionální řešení pro firmy i domácnosti telefonní služby - pevná linka voip výhodné volání přes internet s veřejným číslem do telefonních sítí

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více