Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod do práva sociálního zabezpečení II"

Transkript

1 Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity 4 Forma studia kombinovaná Semestr výuky 8. (letní semestr IV. ročníku) Forma výuky 12 konzultací Počet hodin za semestr 12 Způsob zakončení Zk (zkouška) Garant Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová Výchozí předměty předchozí absolvování předmětu PSZ I Anotace Úkolem předmětu Právo sociálního zabezpečení II je navázat na základní znalosti získané v první části kurzu věnovaného sociálnímu pojištění v České republice a prohloubit znalosti studentů v dalších oblastech práva sociálního zabezpečení. V tomto případě bude pozornost věnována zejména nepojistným systémům sociálního zabezpečení v České republice. Zároveň bude komplexně kladen důraz na praktické příklady vyplývající ze sociálního zabezpečení a na právní úpravu koordinace sociálního zabezpečení v členských státech Evropské unie. Cíl Studenti získají základní přehled o právní úpravě státní sociální podpory pro rodiny s dětmi. Dále se dozvědí základní informace o státní pomoci poskytované osobám, které se z důvodu mimořádných sociálních událostí ocitají v hmotné nouzi. V neposlední řadě získají studenti základní přehled o sociální péči věnované osobám zdravotně postiženým. V průběhu studia bude vytvořen nezbytný teoretický základ pro komplexní pochopení fungování právních vztahů v oblasti sociálního zabezpečení osob v České republice. Vzhledem k členství České republiky v Evropské unii nelze opomenout ani aspekty koordinace sociálního zabezpečení osob migrujících v průběhu jejich osobního a profesního života z jednoho členského státu do jiného nebo do více členských států společného evropského hospodářského prostoru. Osnova I. Základní pilíře sociálního zabezpečení v České republice. Vývoj a vznik společné sociální politiky Evropské unie. II. Státní sociální podpora v České republice životní a existenční minimum III. Dávky státní sociální podpory závislé na výši příjmu příjemce IV. Ostatní dávky státní sociální podpory V. Pomoc v hmotné nouzi VI. Sociální služby a dávky sociální péče pro zdravotně postižené osoby VII. Posuzování zdravotního stavu pro účely sociálního zabezpečení

2 VIII. Koordinace sociálního zabezpečení v Evropské unii IX. Věcné a peněžité dávky v nemoci a mateřství v Evropské unii X. Starobní, invalidní a pozůstalostní důchod v Evropské unii XI. Dávky v nezaměstnanosti v Evropské unii XII. Rodinné dávky a pohřebné v Evropské unii Studijní zátěž Účast na přednáškách 12 x 2 hod. 24 hodin Účast na cvičeních 12 x 1 hod. 12 hodin Průběžná příprava na přednášky (samostatné studium z literatury) 12 x 2 hod. 24 hodin Průběžná příprava na semináře (samostatné studium z literatury) 12 x 2 hod. 12 hodin Příprava na průběžné testy (samostatné studium) 10 hodin Účast na týmovém řešení případové studie 6 hodiny Vypracování seminární práce 6 hodiny Příprava na závěrečný test (samostatné studium) 6 hodiny Příprava na ústní zkoušku 20 hodin Celková pracovní zátěž 120 hodin Obsahové zaměření a rozvržení studijní zátěže v průběhu semestru Konzultace Přednáška Cvičení 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení, základní pilíře sociálního zabezpečení v České republice. Společná sociální politika Evropské unie pracovní a sociální právo. Prameny práva sociálního zabezpečení v Evropské unii. 2. Státní sociální podpora v ČR pojem a význam pojmu životní a existenční minimum, konstrukce a určení jejich výše u osob společně posuzovaných. 3. Dávky státní sociální podpory závislé na výši příjmu příjemce, význam a určení výše přídavku na dítě, sociálního příplatku, příspěvku na bydlení. 4. Ostatní dávky státní sociální podpory dávky pěstounské péče (příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměna pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na zakoupení motorového vozidla), porodné, pohřebné. Dávky nemocenského pojištění praktické příklady na výpočet nemocenské, náhrady mzdy po dobu prvních 14 dnů, resp. 21 dní v l , pracovní neschopnosti zaměstnance, ošetřovného. Dávky nemocenského pojištění praktické příklady na určení peněžité pomoci v mateřství, vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství. Praktické příklady určení životního minima osob společně posuzovaných Dávky státní sociální podpory závislé na výši příjmu příjemce praktické příklady pro určení přídavku na dítě, sociálního příplatku, příspěvku na bydlení. Dávky pěstounské péče praktické příklady. Porodné, pohřebné praktické příklady. 5. Dávky pomoci v hmotné nouzi - Dávky pomoci v hmotné nouzi praktické

3 příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc. 6. Sociální služby příspěvek na péči. příklady určení výše příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení, mimořádné okamžité pomoci. Sociální služby praktické příklady určení výše příspěvku na péči. Dávky důchodového pojištění praktické určení výše invalidního důchodu a určení stupně zdravotního postižení. 7. Posuzování zdravotního stavu pro účely sociálního zabezpečení v ČR posudkoví lékaři, České správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven, ošetřující lékaři. 8. Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Činnost institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie nebo jiných států, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. 9. Věcné a peněžité dávky v nemoci a mateřství v Evropské unii 10. Starobní, invalidní a pozůstalostní důchody a pohřebné v Evropské unii 11. Dávky v nezaměstnanosti v Evropské unii Dávky sociální péče pro zdravotně postižené osoby. - přísp. na mobilitu - příspěvek na zvláštní pomůcku Průkaz osoby se zdravotním postižením. Důchodový věk v členských státech Evropské unie. Výše státního příspěvku na penzijní připojištění, druhy důchodů ze systému penzijního připojištění. Peněžité dávky nemocenského pojištění, věcné dávky kryté zdravotním pojištěním, lékařská péče, léky, zdravotnické pomůcky. Dávky důchodového pojištění praktické příklady určení výše důchodů starobní důchod. Dávky důchodového pojištění pozůstalostní důchody. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci v České republice a jejich výplata do zahraničí. 12. Rodinné dávky v Evropské unii Souhrnné shrnutí a opakování všech dávek sociálního zabezpečení v návaznosti na koordinaci sociálního zabezpečení v členských státech Evropských společenství a Evropské unie. Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu) příklad Zápočet Absolvování dvou kontrolních průběžných testů (ve čtvrtém a osmém týdnu semestru) Týmové řešení zadaného příkladu a jeho prezentace na cvičení. Každý z testů hodnocen od 0 do 10 bodů 20 bodů 0 až 20 bodů 20 bodů Absolvování závěrečného testu 0 až 60 bodů 60 bodů Celkem maximum 100 bodů

4 Zkouška Písemný test Zodpovězení dvou náhodně vylosovaných otázek Zodpovězení náhodně vylosované otázky Celkem maximum Každá z otázek hodnocena od 0 do 30 bodů 40 bodů 60 bodů 100 bodů Klasifikační stupnice zápočtů a zkoušek Udělený ZÁPOČET započteno započteno započteno nevyhověl/a Stupeň ZNÁMKA 1 výborně 2 velmi dobře 3 dobře 4 nevyhověl/a Procenta z celkového počtu bodů Mínus počet bodů z celku % -12 Stupeň ECTS Procenta z celkového počtu bodů Mínus počet bodů z celku A % -4 B % % -28 C % % % -41 a více D % -36 E % -40 FX % -45 F 54 % a méně -46 a více Literatura předmětu Základní v návaznosti na povinnou literaturu z PSZ I. Autor Vacík, Černá, J. A., Název knihy Právo sociálního zabezpečení v rámci Evropské unie Místo vydání: Vydavatel Plzeň:Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. Rok vydání ISBN Doporučená Autor Břeská, N. a kol. Břeská, N., Vránová, L. Koldinská, K. a kol. Tomeš, I., Koldinská K. Název knihy Státní sociální podpora s komentářem a příklady Dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky sociální péče pro zdravotně postižené osoby Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU Místo vydání: Vydavatel Rok vydání ISBN Jihlava: ANAG Olomouc: ANAG Praha: C. H. Beck Sociální právo Evropské unie Praha: C. H. Beck Chvátalová, I. Peněžité dávky v nemoci a mateřství v Evropské unii Praha: LINDE nakladatelství s.r.o. Přib, J. Kdy do důchodu a za kolik Praha: GRADA PUBLISHING, a.s

5 Konzultace s vyučujícími S vyučujícími lze konzultovat v jejich vypsaných konzultačních hodinách, telefonicky nebo " em". Platné konzultační hodiny jsou uveřejněny na zabezpečených stránkách studentů a standardním způsobem v budově školy. Zkouškové otázky 1. Subjekty právních vztahů sociálního zabezpečení 2. Obsah právních vztahů sociálního zabezpečení 3. Právní skutečnosti v právu sociálního zabezpečení 4. Vznik, změna a zánik právních vztahů sociálního zabezpečení 5. Správa a řízení v nemocenském pojištění 6. Správa a řízení v důchodovém pojištění 7. Správa a řízení v oblasti státní sociální podpory 8. Vznik, změna a zánik nároku na dávky a služby sociálního zabezpečení 9. Přídavek na dítě 10. Systém dávek sociální podpory 11. Péče o staré občany a občany těžce postižené na zdraví 12. Zdravotní a sociální pojištění osob samostatně výdělečně činných 13. Doplňkové penzijní systémy 14. Péče o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc a občany společensky nepřizpůsobené 15. Dávky a služby sociální péče 16. Jednorázové dávky státní sociální podpory 17. Nemocenské 18. Péče o rodinu a dítě, rodičovský příspěvek 19. Druhy dávek pěstounské péče 20. Invalidní důchody a příspěvek na péči 21. Ošetřovné 22. Pojem nemocenského pojištění a dávkový systém 23. Pojem důchodového pojištění a dávkový systém 24. Péče o zdraví, zdravotní pojištění 25. Dávky nemocenského pojištění poskytované v těhotenství a mateřství 26. Důchody pozůstalých

6 27. Dávky státní sociální podpory poskytované v závislosti na výši příjmu 28. Starobní důchod 29. Zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění 30. Zdravotní péče osob migrujících 31. Vysílání zaměstnanců a poskytování služeb v členských státech Evropské unie 32. Dávky v nemoci a mateřství s evropským prvkem 33. Důchody s evropským prvkem 34. Dávky v nezaměstnanosti s evropským prvkem 35. Rodinné dávky a pohřebné s evropským prvkem

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY SOCIÁLNÍ PRÁCE USTANOVENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU VYCHÁZÍ ZE ZÁKL ADNÍCH PRÁVNÍCH

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Role veřejné služby ve společnosti

Role veřejné služby ve společnosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Role veřejné služby ve společnosti BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Antonín Řehoř, CSc.

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK Sdružení subjektů Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. se sídlem Palackého 375/4, 128 01 Praha 2 a Národní centrum sociálních studií, o.p.s. se sídlem Na Moráni 4, 120 00 Praha 2 ANALÝZA VÝVOJE

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Portugalsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Portugalsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Portugalsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Mzdové účetnictví. k 1. 1. 2013. praktický průvodce. zásadní změny v předpisech. Václav Vybíhal a kolektiv

Mzdové účetnictví. k 1. 1. 2013. praktický průvodce. zásadní změny v předpisech. Václav Vybíhal a kolektiv Václav Vybíhal a kolektiv Mzdové účetnictví 2013 praktický průvodce zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2013 reforma a její dopady na příjemce dávek státní sociální podpory a podpory v nezaměstnanosti pracovní

Více

Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory

Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory Právnická fakulta Masarykovy univerzity Veřejná správa Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory Dagmar Šerá 2012 Prohlašuji,

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 155/1995 Sb. - o důchodovém pojištění - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995

Více

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti

Více

Sociální zabezpečení I

Sociální zabezpečení I Anna Arnoldová Sociální zabezpečení I sociální zabezpečení v České republice lékařská posudková služba pojistné systémy sociálního zabezpečení AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA Anna Arnoldová Sociální zabezpečení

Více

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Podkladový materiál týmu FPS projektu IPn Reforma terciárního vzdělávání k věcnému záměru zákona o finanční pomoci studentům. Předkládá

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / OBSAH I. / PROČ A JAK DOPORUČENÍ VZNIKLO? 4 II. / NÁSTROJE V PŘENESENÉ

Více

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký.

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký. PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI

PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI ČMKOS PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI www.cmkos.cz 9 788087 306086 KOLEKTIV AUTORŮ ISBN 978-80-87306-08-6 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz evropský sociální fond v ČR PREVENCE

Více

V Y Š Š Í O D B O R N É Š K O L Y Bystřice nad Pernštejnem

V Y Š Š Í O D B O R N É Š K O L Y Bystřice nad Pernštejnem VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, PSČ 593 17 Zpracoval: Mgr. Miroslav

Více

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE Aktualizace k 1. lednu 2011 Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. ledna

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012 Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více