Postavení Úřadu práce v systému sociálního zabezpečení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postavení Úřadu práce v systému sociálního zabezpečení"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Veřejná správa Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Postavení Úřadu práce v systému sociálního zabezpečení Bc. Vladimír Marcián 2013

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Postavení Úřadu práce v systému sociálního zabezpečení zpracoval sám. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použil k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury. 2

3 Chtěl bych na tomto místě poděkovat paní profesorce JUDr. Zdeňce Gregorové, CSc., za její odborné vedení, rady a konzultace k předkládané diplomové práci. Dále bych rád poděkoval panu Mgr. Martinu Źárskému, náměstkovi generálního ředitele Úřadu práce České republiky za informace poskytnuté v rámci řízených rozhovorů. 3

4 Anotace: V souvislosti se socioekonomickou transformací české ekonomiky byla na začátku 90 let minulého století přijata sociální reforma, jejímž cílem bylo vytvoření záchranné sociální sítě. V současné době ekonomické krize vyvstala potřeba další sociální reformy. Vláda se zaměřila na reformu systému nepojistných sociálních dávek. Jedním z cílů bylo vytvoření jednotného výplatního místa, kterým se stal Úřad práce České republiky. Ve své práci se pokusím zaměřit na Úřad práce jako správní úřad, který provádí státní sociální podporu a sociální pomoc a zhodnotit dopady probíhající sociální reformy na postavení Úřadu práce. Klíčové slova: Úřad práce, státní sociální podpora, sociální zabezpečení, sociální pomoc, nepojistné sociální dávky, sociální reforma Abstract: In connection with the social-economic transformation of the Czech economy, a social reform was adopted in the early 1990s, the objective of which was the formation of a social safety net. Nowadays, in times of global economic crisis, further social reform seems to be necessary. The government focused on the non-insurance social benefits system reform. One of the objectives of this reform was the creation of unified benefits pay place: the Labour Office of the Czech Republic was chosen to become this place. In my diploma thesis, I will focus on the Labour Office as an administration authority handling state social support and social assistance and I will try to evaluate the impact of the ongoing social reform on the position of the Labour Office. Keywords: The Labour Office, state social support, social security, social assistance, non-insurance social benefits, social reform 4

5 Obsah Úvod Systém sociálního zabezpečení Sociální zabezpečení základní pojmy Prameny práva sociálního zabezpečení Předmět práva sociálního zabezpečení Systémové součásti sociálního zabezpečení Sociální pojištění Státní sociální podpora Sociální pomoc Subjekty vystupující ve vztazích sociálního zabezpečení Ministerstvo práce a sociálních věcí Česká správa sociálního zabezpečení Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) Oprávněná osoba (v rámci státní sociální podpory) Osoba společně posuzovaná, rodina Úřad práce České republiky Úřad práce České republiky Úřady práce v letech Organizační struktura Úřadu práce ÚP a jeho postavení v rámci realizace státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Správní řízení ve věcech dávek státní sociální podpory Typy řízení Subjekty správního řízení Průběh řízení v prvním stupni Opravné prostředky Úřad práce ČR a jeho kompetence v oblasti sociální pomoci Dávky sociální pomoci Správní řízení ve věcech sociální pomoci Typy řízení ÚP a oblast zaměstnanosti Závěr Literatura:

6 Úvod V souvislosti se socioekonomickou transformací české společnosti na počátku 90 let minulého století vyvstala potřeba vytvořit záchranou sociální síť, resp. vytvořit sociální politiku, která by zabránila propadu širokých vrstev obyvatel do stavu hmotné nouze v důsledku realizace ekonomické reformy a přispět tak k jejímu zprůchodnění 1. Tato reforma zahrnovala aktivní politiku zaměstnanosti, rodinnou politiku a politiku sociálního zabezpečení. Nyní v době současné dlouhodobé ekonomické krize roste snaha o novou sociální reformu, která si klade za cíl snížení administrativní zátěže, zvýšení efektivity práce orgánů státní správy, lepší adresnost poskytovaných dávek a s tím spojenou úsporu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Politická reprezentace zastoupená vládou České republiky spustila legislativní smršť v oblasti sociální politiky, především pak v oblasti nepojistných sociálních dávek. V souvislosti s touto reformou dochází k postupným podstatným změnám v kompetencích jednotlivých subjektů v oblasti sociálního zabezpečení. Cílem diplomové práce je charakterizovat změny v kompetencích Úřadu práce v souvislosti se sociální reformou. Ve své práci se pokusím zachytit současnou legislativní úpravu nepojistných sociálních dávek, s důrazem na úlohy, respektive postavení Úřadu práce České republiky v této nové zákonné úpravě. Úřad práce jakožto správní orgán působící v oblasti sociálního zabezpečení kromě úkolů v oblasti zaměstnanosti zpracovává a vede agendu ve věcech nepojistných sociálních dávek, v oblasti státní sociální podpory a oblasti sociální pomoci. Tím dochází neúměrně k nárůstu na požadavky na personální zajištění vykonávaných agend. Podle interních informací poskytnutých Úřadem práce dojde v roce 2013 k nárůstu o 300 pracovních míst. V rámci realizace současné sociální reformy postrádám základní programový sociální dokument, z kterého by měly podle mého názoru legislativní změny vycházet. K dispozici je pouze interní materiál MPSV k jednání tripartity. Domnívám se, že pro zajištění dlouhodobé sociální průchodnosti prováděných změn není možné veřejnost vyloučit z podílení se na tvorbě základních koncepčních dokumentů. To podle mého názoru vede k tomu, že se občané nemohou dostatečně s navrhovanými změnami ztotožnit a projeví tuto svou nespokojenost v nadcházejících volbách. Rovněž to, že nepanuje v otázkách sociální reformy shoda napříč politickým spektrem pak následně vede k tomu, že část změn bude opětovně měněna. V současné době můžeme jako příklad uvést tzv. Skartu. 1 HAMERNÍKOVÁ, B., MAAYATOVÁ, A. a kol. Veřejné finance. Praha: ASPI, a.s.:2007, 364 s. ISBN

7 Práci jsem rozdělil do dvou základních částí. V první části nejprve obecně charakterizuji právo sociálního zabezpečení a jeho jednotlivé součásti. Dále budou vymezeny subjekty vystupující v právních vztazích sociálního zabezpečení. V druhé části se pak věnuji postavení Úřadu práce České republiky v systému nepojistných dávek, respektive postavení Úřadu práce v oblasti státní sociální podpory a dále pak v oblasti sociální pomoci. V závěru práce budou shrnuty zjištěné poznatky. Ve své práci vycházím z legislativní úpravy podle stavu k

8 1 Systém sociálního zabezpečení Systém sociálního zabezpečení každého státu souvisí s jeho základními funkcemi, jako jsou ochrana života, zdraví, bezpečnost ad. Současná společnost a její fungování je založeno na principech demokracie a zároveň dochází k přerozdělování veřejných zdrojů na základě principu solidarity. V posledních letech můžeme pozorovat vývoj společnosti směrem od státu blahobytu k společnosti zaměřené na zamezení zneužívání sociálního systému. Zejména v době současné ekonomické krize je celý sociální systém a jeho fungování tématem jednak odborných a především politických debat a rovněž tématem, která si různá politická uskupení volí jako stěžejní pro propagaci svého volebního programu. Vidět je podle mého názoru především snaha o to zalíbit se voličům především slibováním programu, který povede k zamezení plýtvání s veřejnými prostředky a zneužívání sociálního systému parazitováním na různých dávkách tímto systémem poskytovaných. Je ovšem otázkou, zda takto motivované změny v systému budou ku prospěchu společnosti. 1.1 Sociální zabezpečení základní pojmy Abychom se mohli zabývat systémem sociálního zabezpečení, resp. některými jeho součástmi, je potřeba vymezit některé základní pojmy ze sociální oblasti. Vzhledem k tomu, že člověk nežije izolovaně, ale v rámci různých společenství, vytváří si vzájemné vazby. Fungování celého společenství, v současné době reprezentované především státy může být založeno na různých principech, které určují, jaké funkce by měl daný stát plnit. Funkce státu jsou realizovány pomocí různých politik. Jednou z hlavních politik každého státu je sociální politika. V současné době existuje více definic sociální politiky. Pod sociální politikou se často chápe snaha po zdokonalení způsobu života. Prof. Engliš za sociální politiku považuje "praktické snažení, aby společenský celek byl vypěstěn a přetvořen co nejideálněji. Hybným perem sociální politiky není milosrdenství, nýbrž spravedlnost a společenská účelnost." 2 Sociální politika směřuje k ovlivňování sociální reality. Přitom musí respektovat určité základní principy, které jsou pro ni určující. Pro volbu základních principů, myšlenkových postupů, mají význam tzv. sociálněpolitické doktríny. V evropském regionu se nejčastěji 2 WILDMANNOVÁ, M. Sociální politika. Distanční studijní opora. Masarykova univerzita. Brno s. ISBN

9 setkáváme s liberalistickými myšlenkami, s křesťanským sociálním učením a demokratickým socialismem. 3 Sociální politika státu je založena na principu solidarity a jejím cílem je vytvořit systém, který bude společnost chránit před vznikem sociálních patologií a zabezpečí v ní sociální soudržnost. 4 Sociální politiku můžeme vnímat jako cílevědomou činnost subjektů směřující k vytvoření podmínek pro všestranný rozvoj člověka. 5 Tato činnost se řídí několika základními principy, mezi které patří princip sociální solidarity, sociální spravedlnosti, princip subsidiarity a princip participace. 6 Přibližme si stručně jednotlivé principy. Princip sociální solidarity, představuje princip solidarity mezi subjekty sociální politiky a to například solidaritu osob ekonomicky aktivních s osobami nezaměstnanými, solidaritu zdravých se zdravotně handicapovanými, solidaritu bezdětných s rodinami s dětmi, solidaritu rodin s vyššími příjmy s rodinami nízkopříjmovými atd. 7 Princip sociální spravedlnosti je základním principem, který je ve vyspělých státech vnímán tak, že sociální spravedlnost je primárně výsledkem snažení, usilování jedince, který využívá svých sil k uskutečňování svých vlastních zájmů a současně je vnímána jako vůle pomoci slabým a potřebným jedincům, tzn., že předpokládá i kolektivní, společenský akt. 8 Princip subsidiarity pak v souvislosti se sociální politikou znamená, že primárně je za zabezpečení své existence odpovědný jedinec sám. Ale vzhledem k tomu, že žije ve společnosti, je součástí vztahů a vazeb, je na základě tohoto principu určena posloupnost, v tom jaké subjekty mají jedince přiměřeně zajistit. 9 3 tamtéž 4 CHVÁTALOVÁ, Iva et al. Právo sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. ISBN GREGOROVÁ, Z., GALVAS, M. Sociální zabezpečení. 2. aktualizované a doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita, tamtéž 7 KREBS, V. a kol. Solidarita a ekvivalence v sociálních systémech. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2009, str GREGOROVÁ, Z., GALVAS, M. Sociální zabezpečení. 2. aktualizované a doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita, tamtéž 9

10 Princip participace pak přiznává jedinci právo spolupodílet se na tvorbě pravidel a opatření sociální politiky, která ovlivňují jeho existenci. Po roce 1989 v České republice byly nastartovány změny v mnoha oblastech včetně sociální politiky státu a to v rámci sociální reformy, která měla tři programové pilíře: aktivní politiku zaměstnanosti, politiku v oblasti pracovních příjmů, rodinnou politiku a politiku sociálního zabezpečení. 10 Celý proces tvorby, formulace, vytyčování i naplňování cílů sociální politiky je značně konfliktní. To vyplývá z různých názorů a postojů mezi subjekty i objekty sociální politiky. Dalším důvodem je rozdíl mezi cíli a disponibilními zdroji Prameny práva sociálního zabezpečení Sociální zabezpečení můžeme definovat jako soubor právních norem, institutů, institucí a vztahů, jejichž účelem je předcházet možným sociálním rizikům, odstraňovat nepříznivé následky, které vzniknou jedincům v důsledku stanovených sociálních událostí, a vytvářet tak příznivé podmínky pro všestranný sociální rozvoj člověka. 12 Sociální zabezpečení je nástrojem realizace sociální politiky. Předmět práva sociálního zabezpečení Právní vztahy práva sociálního zabezpečení jsou společenské vztahy upravené normami práva sociálního zabezpečení. Jejich obsahem jsou zásadně práva a povinnosti, které vznikají v právu sociálního zabezpečení subjektům právních vztahů. Vzhledem k tomu, že právo sociálního zabezpečení je hybridním odvětvím, budou se v jeho rámci vyskytovat soukromoprávní i veřejnoprávní vztahy s tím, že právní vztahy veřejného práva převažují CHVÁTALOVÁ, Iva et al. Právo sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. ISBN WILDMANNOVÁ, M. Sociální politika. Distanční studijní opora. Masarykova univerzita. Brno, s. ISBN GREGOROVÁ, Z., GALVAS, M. Sociální zabezpečení. 2. aktualizované a doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita, CHVÁTALOVÁ, Iva et al. Právo sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. ISBN

11 Obecně řadíme k pramenům práva normativní právní akty, právní obyčeje, soudní precedenty a normativní smlouvy. V České republice právní obyčeje a soudní precedenty netvoří prameny práva. Soudní precedenty, neboli judikatura, však mohou svým výkladem a interpretací práva pomoci prameny práva jistým způsobem dotvářet. 14 České právo sociálního zabezpečení je kodifikované a založené na normativních právních aktech. K jeho pramenům podle Gregorové patří normativní právní akty, mezinárodní smlouvy, kolektivní smlouvy a unijní právo. Základy práva sociálního zabezpečení v České republice najdeme v Ústavě a především v Listině základních práv a svobod 15 v Hlavě čtvrté, která zahrnuje hospodářská, sociální a kulturní práva. Článek 30 odst. 1 uvádí, že Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele. V odstavci 2 téhož článku je pak uvedeno právo na pomoc v hmotné nouzi každý má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek. Mezi tato základní práva patří podle čl. 31 rovněž právo na ochranu zdraví, na bezplatnou zdravotní péči na základě veřejného pojištění a na zdravotní pomůcky za podmínek stanovených zákonem. Dále pak mezi základní práva patří ve čl. 32 ochrana rodiny a rodičovství. Zvláštní ochrana je pak zaručena dětem a mladistvým. Odstavec 2 pak zaručuje ochranu těhotných žen a odstavec 5 rodičům pečujícím o děti přiznává právo na pomoc státu. V souladu s Listinou pak je problematika v Listině uvedených sociální práv konkretizována v jednotlivých normách sociálního zabezpečení, ke kterým řadíme zákony, nařízení vlády, vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví a dalších ústředních správních úřadů a dále pak předpisy orgánů, které jsou k jejich vydání zmocněny. K dalším pramenům pak náleží vyhlášky krajských a obecních zastupitelstev. K dalším pramenům práva patří mezinárodní smlouvy. Jejich obsah je třeba transformovat do českého právního řádu, aby je bylo možné aplikovat. V oblasti sociálního zabezpečení se jedná především o bilaterální smlouvy. Takové dohody uzavřela Česká republika s celou 14 GREGOROVÁ, Z., GALVAS, M. Sociální zabezpečení. 2. aktualizované a doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita, Zákon č. 2/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 11

12 řadou států. Vzhledem k společné minulosti obou států uzavřela Česká republika v největším rozsahu bilaterální dohody se Slovenskou republikou, a to Dohodu mezi vládou ČR a SR pro oblast zdravotní péče 16 a Smlouvu mezi ČR a SR o sociálním zabezpečení 17. Kromě bilaterálních smluv se Česká republika připojila k různým mezinárodním multilaterálním smlouvám. Ratifikovala například Evropskou sociální chartu a Evropský zákoník sociálního zabezpečení. Dalším pramenem českého práva sociálního zabezpečení je rovněž unijní právo, což vyplývá z členství České republiky v Evropské unii. Základem unijního práva jsou zakládající smlouvy Evropských společenství. Pro oblast sociálního zabezpečení pak má zásadní význam čl. 42 Smlouvy o ES 18 a dále pak Hlava XI. Sociální politika, všeobecné a odborné vzdělávání a mládež, především články 136 a Základní sociální práva mohou být upravena i jinými normami než normami práva sociálního zabezpečení, například normami pracovního práva zákoník práce, zákon o zaměstnanosti. Zejména se pak jedná o oblast pojištění pro případ nezaměstnanosti resp. pojistné na sociální zabezpečení, které zahrnuje pojistné na důchodové pojištění a pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Zákon o zaměstnanosti řeší, kdo a za jakých podmínek má nárok na podporu v nezaměstnanosti. 20 Nezaměstnanost, jakožto důsledek pracovněprávních vztahů, resp. zániku zaměstnaneckého poměru s sebou nese vznik sociálních událostí, které jsou řešeny v rámci systému sociálního zabezpečení. Někdy se setkáváme s pojmem sociální právo, které právě takto šířeji pojatou sociální ochranu základních sociálních práv představuje. Podle Chvátalové nalezneme nejlépe propracované definice sociálního práva v německé odborné literatuře. Uvádí například definici prof. 16 č. 202/1993 Sb. 17 č. 228/1993 Sb. 18 Tento článek říká: Rada přijme postupem podle článku 251 v oblasti sociálního zabezpečení taková opatření, která jsou nezbytná k zajištění volného pohybu pracovníků; za tímto účelem Rada vytvoří systém, který migrujícím pracovníkům a oprávněným příslušníkům jejich rodin zajistí: a) započtení všech dob získaných podle práv členských států pro účely vzniku a zachování nároků na dávky, jakož i pro výpočet jejich výše, b) vyplácení dávek osobám s bydlištěm na území členských států. 19 Smlouva o založení Evropského společenství. Online [Cit ] Dostupné z: 20 Viz. Zákon č. 5589/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Hlava třetí zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 12

13 Zachera, který definoval sociální právo jako všechna právní odvětví, která se vyznačují zvýšenou intenzitou sociálně politického obsahu Systémové součásti sociálního zabezpečení Zvláštní část práva sociálního zabezpečení můžeme rozčlenit do tří základních systémových součástí, jimiž jsou sociální pojištění, státní sociální podpora a sociální pomoc. Někdy se setkáváme u tohoto členění s pojmem tři pilíře sociálního zabezpečení nebo tři pilíře sociální ochrany Sociální pojištění Do oblasti sociálního pojištění zahrnujeme pojištění nemocenské, důchodové a zdravotní. Každé z těchto pojištění představuje pojištění pro případ různých sociálních událostí. Nemocenské pojištění představuje především zabezpečení pro případ pracovní neschopnosti, těhotenství a mateřství. Důchodové pojištění představuje zabezpečení pro případ stáří, invalidity a ztráty živitele. Zdravotní pojištění pak představuje zabezpečení úhrady zákonem stanoveného rozsahu zdravotní péče, zdravotnických prostředků, potravin pro zvláštní účely aj. Součástí sociálního pojištění není pojištění v nezaměstnanosti, které je jakožto součást pracovního práva řešeno v rámci politiky zaměstnanosti v zákoně o zaměstnanosti. Tento pilíř sociálního zabezpečení tedy řeší situace, které je možné předem předpokládat a je možné se na ně připravit. Zákon stanovuje povinné příspěvky na tato pojištění. K hlavním zákonům týkajících se sociálního pojištění jsou:patří: 21 ZACHER, Grundfragen theoretischer und praktischrer sozialrechtlicher Arbeit. VSSR, 1976 in CHVÁTALOVÁ, Iva et al. Právo sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. ISBN

14 zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Sociální zabezpečení podle tohoto zákona zahrnuje organizační uspořádání sociálního zabezpečení, definuje působnost orgánů sociálního, uvádí úkoly občanů a zaměstnavatelů při provádění sociálního zabezpečení a zabývá se řízením ve věcech důchodového pojištění a řízením ve věcech pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon komplexně upravuje nemocenské pojištění, uvádí okruh osob účastných na nemocenském pojištění a stanovuje nároky těchto osob z nemocenského pojištění vyplývajících Státní sociální podpora Jedná se o nepojistný systém sociálního zabezpečení. Z tohoto systému jsou poskytovány především dávky cílené na rodiny s dětmi. Jedná se o následující dávky porodné, přídavky na dítě, rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, příspěvek na bydlení a pohřebné. Tento pilíř sociálního zabezpečení má tedy za cíl především podporovat rodiny s dětmi. Stát, resp. orgány státu poskytují tyto dávky obligatorně a to na základě a za podmínek uvedených v zákoně. Hlavními zákony týkající se státní sociální podpory jsou: Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 101/2006 Sb. o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů. 14

15 1.3.3 Sociální pomoc V rámci tohoto systému můžeme rozlišit několik součástí, jimiž jsou pomoc v hmotné nouzi, sociální služby a dávky pro osoby zdravotně postižené. 22 Sociální pomoc je určena k zabezpečení základních životních potřeb občanů, kteří se ocitli ve hmotné nouzi a nemohou tuto nepříznivou situaci překonat sami ani s pomocí své rodiny. Hlavními zákony v oblasti tohoto nepojistného systému sociálního zabezpečení jsou: Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a Zákon č. 101/2006 Sb. o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů. 1.4 Subjekty vystupující ve vztazích sociálního zabezpečení V rámci vztahů sociálního zabezpečení vystupují různí účastníci těchto vztahů a to jednak na straně státního aparátu tak právnických a fyzických osob na straně druhé. Mezi hlavní subjekty na straně státu patří Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad práce, Česká správa sociálního zabezpečení.. Dále pak orgány samosprávných územních celků. K subjektům vystupujícím ve vztazích sociálního zabezpečení odlišných od státu jsou právnické osoby například zdravotní pojišťovny a rovněž fyzické osoby žádajících dávky poskytované ze systému sociálního zabezpečení patří oprávněná osoba, osoba společně posuzovaná. Tyto osoby musí být způsobilé k právním úkonům. Podívejme se nyní na vybrané subjekty podrobněji Ministerstvo práce a sociálních věcí Ústředním orgánem státní správy, který vykonává státní správu v oblasti státní sociální podpory (resp. sociálního zabezpečení) je Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Ministerstvo práce a sociálních věcí bylo zřízeno a jeho působnost vymezena zákonem České národní rady č. 203/1990 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon změnil zákon č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČSR, ve znění pozdějších předpisů. 9 zákona č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů uvádí: 22 CHVÁTALOVÁ, Iva et al. Právo sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. ISBN

16 Ministerstvo práce a sociálních věcí je ústředním orgánem státní správy pro pracovněprávní vztahy, bezpečnost práce, zaměstnanost a rekvalifikaci, kolektivní vyjednávání, mzdy a jiné odměny za práci, důchodové zabezpečení, nemocenské pojištění, sociální péči, péči a pracovní podmínky žen a mladistvých, právní ochranu mateřství, péči o rodinu a dětí, péči o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc, a pro další otázky mzdové a sociální politiky. Podle zákona č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů patří k úkolům Ministerstva práce a sociálních věcí následující úkoly: a) Řídí a kontroluje výkon státní správy v sociálním zabezpečení b) Řídí Českou správu sociálního zabezpečení, c) Zajišťuje úkoly vyplývající z mezinárodních smluv v sociálním zabezpečení, d) Zajišťuje úkoly související s dalším rozvojem sociálního zabezpečení. Dále ministerstvo posuzuje zdravotní stav a pracovní schopnost občanů pro účely přezkumného řízení soudního ve věcech důchodového pojištění a pro účely odvolacího řízení správního, pokud napadené rozhodnutí bylo vydáno na základě posudku okresní správy sociálního zabezpečení; zatím účelem zřizuje jako své orgány posudkové komise. Ministr práce a sociálních věcí může odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při provádění sociálního zabezpečení, a může pověřit správy sociálního zabezpečení, aby odstraňovaly tvrdosti v jednotlivých případech. Pro oblast státní sociální podpory je působnost Ministerstva práce a sociálních věcí vymezena v zákoně č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů a v zákoně č. 73/2011 Sb. o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Česká správa sociálního zabezpečení Česká správa sociálního zabezpečení byla ustavena, s účinností od 1. září 1990, zákonem České národní rady č. 210/1990 Sb., o změnách v působnosti orgánů České republiky a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, kterým byl novelizován zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení. Česká správa sociálního zabezpečení je v souladu s ustanovením 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích organizační složkou státu, není tedy samostatnou právnickou osobou. Tím však není dotčena její působnost podle 16

17 zvláštních právních předpisů (zejména z oblasti sociálního zabezpečení) a její jednání v těchto případech je jednáním státu. Česká správa sociálního zabezpečení fakticky vznikla sloučením Úřadu důchodového zabezpečení v Praze, České správy nemocenského pojištění a Správy nemocenského pojištění Svazu českých a moravských výrobních družstev. 23 Kompetence České správy sociálního zabezpečení jsou upraveny zákonem České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Podle ustanovení 5 odst. 1 tohoto zákona plní ČSSZ následující úkoly : a) rozhoduje o dávkách důchodového pojištění, pokud není v uvedeném zákoně stanoveno, že o nich rozhoduje jiný orgán sociálního zabezpečení, a zařizuje výplaty těchto dávek, b) rozhoduje o povinnosti občana vrátit dávku důchodového pojištění poskytnutou neprávem nebo v nesprávné výši, pokud je o této dávce oprávněna rozhodovat, c) rozhoduje o povinnosti zaměstnavatele nahradit neprávem vyplácené částky na dávce důchodového pojištění, pokud je o této dávce oprávněna rozhodovat, d) rozhoduje o odvoláních ve věcech, v nichž v prvním stupni rozhodla okresní správa sociálního zabezpečení, e) rozhoduje o odstranění tvrdostí, které by se vyskytly při provádění sociálního zabezpečení, pokud jí bylo v jednotlivých případech svěřeno, f) vybírá pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti podle zvláštního zákona, g) jedná před soudem v řízení o přezkoumání rozhodnutí ve věcech sociálního zabezpečení, h) plní úkoly při výplatě dávek sociálního zabezpečení do ciziny, i) řídí a kontroluje činnost okresních správ sociálního zabezpečení, j) dává souhlas ke změně pobytu práce neschopného občana při jeho odjezdu do ciziny, k) zajišťuje vydávání tiskopisů předepsaných podle zákona. l) Česká správa sociálního zabezpečení kontroluje plnění povinností subjektů sociálního zabezpečení, m) posuzuje zdravotní stav a pracovní schopnost občanů pro účely sociálního zabezpečení, 23 Profil organizace. [Online] Dostupné z: [Cit ] 17

18 n) vede evidenci práce neschopných občanů a v určených případech provádí nemocenské pojištění. Podle koordinačních nařízení EU je ČSSZ styčným orgánem vůči zahraničním institucím pro peněžité dávky v nemoci a mateřství, důchody a peněžité dávky v případě pracovních úrazů a nemocí z povolání Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) Všeobecná zdravotní pojišťovna byla zřízena úvodním ustanovením zákona č. 551/1991 Sb., Zákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zákona VZP provádí všeobecné zdravotní pojištění, pokud toto pojištění neprovádějí resortní, oborové a podnikové zdravotní pojišťovny. Je právnickou osobou, v právních vztazích vystupuje svým jménem, může nabývat práv a povinností a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. VZP ČR zajišťuje výběr pojistného na veřejné zdravotní pojištění a úhradu zdravotní péče z prostředků zdravotního pojištění a další činnosti, které jí umožňuje zákon, zejména vede registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění, je správcem zvláštního účtu veřejného zdravotního pojištění Oprávněná osoba (v rámci státní sociální podpory) Zákon o státní sociální podpoře definuje osobu oprávněnou v 3. Konkrétně stanovuje jaký okruh osob má při splnění zákonem stanovených podmínek nárok na dávky státní sociální podpory. Za oprávněnou osobu je považována vždy fyzická osoba (a osoby společně s ní posuzované) a to pokud: a) Je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu, jde-li o státní občany České republiky, nebo b) Má na území České republiky trvalý pobyt, jde-li o cizince, podmínkou je, že má na území České republiky bydliště. Dávky dále náleží též osobám, pokud nemají na území České republiky trvalý pobyt a jedná se o: 18

19 - Cizince hlášené na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu, s výjimkou žadatelů o udělení mezinárodní ochrany ubytovaných v pobytovém středisku Ministerstva vnitra, a to ode dne, kterým uplynulo 365 dnů ode dne hlášení - Cizince narozené na území České republiky hlášené na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu, s výjimkou žadatelů o udělení mezinárodní ochrany ubytovaných v pobytovém středisku Ministerstva vnitra, do 1 roku jejich věku. - Nezletilé cizince svěřené na území České republiky do péče nahrazující péči rodičů nebo do ústavní péče - Cizince, kteří jsou držiteli povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu Evropské unie, a bylo jim vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního předpisu - Rodinné příslušníky cizince uvedeného v písmenu d zákona č. 117/1995 Sb., kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu, - Cizince, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem vědeckého výzkumu podle zvláštního právního předpisu - Cizince, kterým byla udělena doplňková ochrana, - Cizince, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci podle zvláštního právního předpisu, Podmínkou je, že mají na území České republiky bydliště. Co je to bydliště stanoví zákon o pomoci v hmotné nouzi 24, který bydliště definuje v 5 odst. 6 takto: Osoba má bydliště na území České republiky, zejména pokud se zde dlouhodobě zdržuje, vykonává zde výdělečnou činnost, žije zde s rodinou, plní zde povinnou školní docházku nebo se zde soustavně připravuje na budoucí povolání, popřípadě existují jiné významné důvody, zájmy či aktivity, jejichž vzájemná souvislost dokládá sepětí této osoby s Českou republikou. 24 Zákon č. 111/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 19

20 1.4.5 Osoba společně posuzovaná, rodina Aby mohla oprávněná osoba získat dávky státní sociální podpory, musí určité podmínky splňovat rovněž osoby s ní společně posuzované. Společně posuzované osoby definuje zákon o státní sociální podpoře v 7, stejné ustanovení rovněž poskytuje definici rodiny. Pro účely zákona o státní sociální podpoře se za rodinu považuje oprávněná osoba společně s ní posuzované osoby a není li těchto osob, považuje se za rodinu sama oprávněná osoba. Žádná z osob nemůže být posuzována jako oprávněná osoba nebo jako společně posuzovaná osoba současně ve více rodinách, jde-li o společně posuzované osoby pro účely přídavku na dítě, porodného a rodičovského příspěvku jestliže je některá z uvedených osob společně posuzována pro účely přídavku na dítě nebo porodného, může být současně posuzována s jinými osobami jako společně posuzovaná pro příspěvek na bydlení, jsou-li splněny podmínky pro takový postup. Je-li nezaopatřené dítě v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti a mládež, považuje se za rodinu samo toto dítě. 25 Společně posuzovanými osobami jsou (není-li v zákoně o státní sociální podpoře uvedeno jinak): a) Nezaopatřené děti b) Nezaopatřené děti a rodiče těchto dětí; za rodiče se považují i osoby, jimž byly nezaopatřené děti svěřeny do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, manžel, partner rodiče nebo uvedené osoby, vdovec nebo vdova po rodiči nebo uvedené osobě a druh/družka rodiče nebo uvedené osoby, c) Manželé, partneři nebo druh a družka, nejde-li o rodiče posuzované podle písmene b, d) Nezaopatřené děti, jejich rodiče, pokud jsou nezaopatřenými dětmi a jsou osamělí, a pokud s oprávněnou osobou spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. 25 Za plné přímé zaopatření se podle zákona č. 117/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů považuje zaopatření v ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež, poskytuje-li tento ústav (zařízení) dětem stravování, ubytování a ošacení. 20

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře (platí od 15. 81. 7. 2017 do 30. 914. 8. 2017) ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., v úplném

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Státní sociální podpora (též nazývaná v obecné teorii sociálním zaopatřením) se vztahuje na sociální situace, které jsou obecně společností akceptovány a považovány za potřebné

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

Systém finančních dávek určených převážně pro rodiny s nezaopatřenými dětmi.

Systém finančních dávek určených převážně pro rodiny s nezaopatřenými dětmi. Otázka: Státní sociální podpora Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dorilas Státní sociální podpora druhy dávek, nárokovost Státní sociální podpora je třetím pilířem sociální politiky Systém

Více

Platné znění dotčených částí zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění dotčených částí zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře s vyznačením navrhovaných změn Platné znění dotčených částí zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře s vyznačením navrhovaných změn 7 (1) Za rodinu se pro účely tohoto zákona považuje, není-li dále stanoveno jinak, oprávněná

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. Sociální politika Předmět, metoda a prameny právní úpravy SZ

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. Sociální politika Předmět, metoda a prameny právní úpravy SZ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Sociální politika Předmět, metoda a prameny právní úpravy SZ Sociální politika a sociální zabezpečení člověk je tvor společenský vždy má potřebu sociálního bezpečí (od zabezpečení

Více

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008 Státní sociální podpora po 1. lednu 2008 Přijetím zákona č. 261/2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů, dochází od 1. ledna 2008 ke změnám dávek poskytovaných podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

Platné znění příslušných ustanovení zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

Platné znění příslušných ustanovení zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře Platné znění příslušných ustanovení zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 30 Podmínky nároku na rodičovský příspěvek a jeho výše (1) Rodič, který po celý

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minumu Základní

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Metodický pokyn č. 1/2011

Metodický pokyn č. 1/2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor rodiny a dávkových systémů Č. j.: 2011/4258-21 V Praze dne 17. ledna 2011 Vyřizuje: Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 1/2011 k rozšíření

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA V

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA V STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA V ROCE 2011 A 2012 Mgr. Taťána Svobodová vedoucí oddělení SSP Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Kontaktní pracoviště Hodonín 21.9.2011 Program semináře: Obecné informace Právní

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 1. aktualizace k 31. 1. 2011 Charakteristika hlavních změn provedených novelizacemi Okruh započitatelných příjmů, k nimž se přihlíží, je v zákoně o státní

Více

Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění v

Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění v Přednáška č.6 II. pilíř sociálního zabezpečení (ČR) - Státní sociální podpora Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních

Více

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení Stav k 5.3.2007 114/1988 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 1988 České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

Platné znění částí zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění navržených změn

Platné znění částí zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění navržených změn Platné znění částí zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění navržených změn 2a (1) Státní správu podle tohoto zákona vykonávají orgány státní sociální podpory, a to a) úřady státní sociální

Více

Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura

Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČSSZ OSSZ ÚŘADY PRÁCE KRAJSKÉ ÚŘADY OBECNÍ (MĚSTSKÉ) ÚŘADY VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR NESTÁTNÍ ORGANIZACE

Více

Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617)

Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617) Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne. 2015 o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617) 1. Vládní návrh Zákona ze dne... 2015 o státním rozpočtu České republiky

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zák. č. 16/1959 Sb., zák. č. 58/1964 Sb., zákoníku práce č. 65/1965 Sb., zák. č. 67/1965 Sb., zák. č. 87/1968

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

Správa sociálního zabezpečení. Předmět a systém práva SZ Prameny práva SZ Funkce práva SZ

Správa sociálního zabezpečení. Předmět a systém práva SZ Prameny práva SZ Funkce práva SZ Správa sociálního zabezpečení Předmět a systém práva SZ Prameny práva SZ Funkce práva SZ Sociální politika a sociální zabezpečení člověk je tvor společenský vždy má potřebu sociálního bezpečí (od zabezpečení

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

117/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 26. května o státní sociální podpoře

117/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 26. května o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře Změna: 137/1996 Sb. Změna: 132/1997 Sb. Změna: 242/1997 Sb. (část) Změna: 242/1997 Sb. Změna: 91/1998 Sb. (část) Změna: 158/1998 Sb.

Více

Platná znění zákonů. 19a

Platná znění zákonů. 19a Platná znění zákonů Platné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 19a (1) Starobní a invalidní důchod pojištěnce,

Více

Podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na péči, výše příspěvku a způsoby úhrady pobytu v zařízeních sociální péče.

Podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na péči, výše příspěvku a způsoby úhrady pobytu v zařízeních sociální péče. Otázka: Příspěvek na péči Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dorilas Podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na péči, výše příspěvku a způsoby úhrady pobytu v zařízeních sociální péče. Příspěvek

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Pilotní výuka studijního předmětu ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Výuka

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Platné znění právních předpisů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění právních předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění právních předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění příslušných ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných

Více

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205,

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, 675 44. 1. Žadatel: Jméno a příjmení: Telefon: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: Adresa současného

Více

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn 3 Osoba, která není v hmotné nouzi (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, osobou v hmotné

Více

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 27.04.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 125 Z Á K O N České národní

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

Na úrovni České správy sociálního zabezpečení jako nositele sociálního pojištění působí úsek lékařské posudkové služby (LPS).

Na úrovni České správy sociálního zabezpečení jako nositele sociálního pojištění působí úsek lékařské posudkové služby (LPS). Česká správa sociálního zabezpečení Na úrovni České správy sociálního zabezpečení jako nositele sociálního pojištění působí úsek lékařské posudkové služby (LPS). Ve vymezeném rozsahu je ČSSZ svěřen také

Více

Zákon ze dne 2006 o životním a existenčním minimu a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Zákon ze dne 2006 o životním a existenčním minimu a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Zákon ze dne 2006 o životním a existenčním minimu a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 117/1995 Sb. ze dne 26. května 1995. o státní sociální podpoře

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 117/1995 Sb. ze dne 26. května 1995. o státní sociální podpoře VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 117/1995 Sb. ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře Změna: 129/2008 Sb Změna: 239/2008 Sb. Změna: 305/2008 Sb., Změna: 306/2008 Sb., Změna: 382/2008 Sb., Změna: 414/2008

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Sociální zabezpečení v ČR

Sociální zabezpečení v ČR Sociální zabezpečení v ČR 9 23.4.2014 1 Cíl předmětu VF 23.4.2014 2 Literatura 23.4.2014 3 Literatura 23.4.2014 4 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Úvod do sociálního zabezpečení Státní sociální podpora

Úvod do sociálního zabezpečení Státní sociální podpora Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Hospodářská a sociální politika Úvod do sociálního zabezpečení Státní sociální podpora 10. května 2005 Molková Michaela ÚVOD DO

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004 Sb. Změna: 436/2004 Sb. Změna: 57/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb., 381/2005

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 43/2006 Sb., č. 214/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

364/2011 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o nemocenském pojištění

364/2011 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o nemocenském pojištění 364/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

o státní sociální podpoře

o státní sociální podpoře ZÁKON č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb. (úplné znění č. 87/1998 Sb.), zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998

Více

Zákon o životním minimu

Zákon o životním minimu Zákon o životním minimu Zákon ze dne 29.října 1991 č.463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona č.10/1993 Sb., zákona č.84/1993 Sb., zákona č.118/1995 Sb., zákona č.289/1997 Sb., zákona č.492/2000

Více

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 7 Místní příslušnost Místní příslušnost okresní správy

Více

Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně poslední změny vyhláškou č. 214/2012 Sb., s účinností dnem 1. 7. 2012 Ministerstvo školství, mládeže

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 535/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 535/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 535/0 Návrh poslankyně Markéty Adamové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších

Více

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace Novela zákona o zaměstnanosti, přijatá zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Sociální péče Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah 1. Teoretická část... 3 1.1 Prameny... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Postupy... 4 1.4 Správa... 4 1.5 Doporučení... 5 2. Praktická část... 6 2 1. Teoretická

Více

prezentace spojená s interaktivitou, skupinová práce na PC ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

prezentace spojená s interaktivitou, skupinová práce na PC ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 330 10. funkční období 330 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (Navazuje na sněmovní tisk č. 156 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 315 Vládní návrh na vydání zákona kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce

Více

Správa sociálního zabezpečení. Nemocenské pojištění druhá část

Správa sociálního zabezpečení. Nemocenské pojištění druhá část Správa sociálního zabezpečení Nemocenské pojištění druhá část Ostatní dávky nemocenského pojištění ošetřovné peněžitá pomoc v mateřství vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství Ošetřovné základní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání

2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání 2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání 14/2005 ve znění... 214/2012 Vyhláška o předškolním vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

STATUT PODPŮRNÉHO A SOCIÁLNÍHO FONDU ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

STATUT PODPŮRNÉHO A SOCIÁLNÍHO FONDU ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ STATUT PODPŮRNÉHO A SOCIÁLNÍHO FONDU ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ Článek I. Účel fondu Finanční prostředky podpůrného a sociálního fondu (dále jen fond ) jsou součástí provozního fondu

Více

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 8. funkční období 230 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 444 z 6. volebního období

Více

Služební předpis státního tajemníka č. 13/2016, Organizační řád Ministerstva práce a sociálních věcí

Služební předpis státního tajemníka č. 13/2016, Organizační řád Ministerstva práce a sociálních věcí Č. j.: 2016/194700- žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se poskytnutí textu těch ustanovení Organizačního řádu MPSV, které se týkají oprávnění

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Platné znění příslušné částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s vyznačením navrhovaných změn:

Platné znění příslušné částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s vyznačením navrhovaných změn: Platné znění příslušné částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s vyznačením navrhovaných změn: 468 Smrtí opatrovníka nebo jeho odvoláním opatrovnictví nezaniká a dokud soud nejmenuje opatrovanci

Více

Krajské pobočky Úřadu práce ČR 8.4.2015

Krajské pobočky Úřadu práce ČR 8.4.2015 Zákon č. 117/1995 Sb., O státní sociální podpoře, Zákon č.359/1999v Sb., O sociální ochraně dětí Dávkový systém Přídavek na dítě Příspěvek na bydlení Porodné Rodičovský příspěvek pohřebné Krajské pobočky

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 30.12.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1993 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 551 Z Á K O N České národní rady ze

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 1 4 4 1 6 Edice Účetnictví a daně

Více

168/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 23. března 2005,

168/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 23. března 2005, 168/2005 Sb. ZÁKON ze dne 23. března 2005, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Změna: 189/2006 Sb. Změna: 329/2011 Sb.

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 542/2014/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4562 Sbírka zákonů č. 364 / 2011 364 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí Parlament

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 854 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 8.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 854 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 8. 115 11. funkční období 115 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 854 ze 7.

Více