OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY PŮJČKA ZUNO BANK AG, organizační složka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY PŮJČKA ZUNO BANK AG, organizační složka"

Transkript

1 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY PŮJČKA ZUNO BANK AG, organizační složka

2 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ O čem jsou tyto podmínky Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděl všechno potřebné O PŮJČCE PŮJČKA Zprostředkování pojištění schopnosti splácet PŮJČKU VÁŠ START S PŮJČKOU ANEB JAK ČERPAT PŮJČKU Jak získat PŮJČKU Jak čerpat PŮJČKU VÁŠ ŽIVOT S PŮJČKOU ANEB JAK SPLÁCET PŮJČKU Pravidelné splácení PŮJČKY Předčasné splacení a mimořádná splátka PŮJČKY Informace vždy víte, jak na tom jste CO KDYŽ SE OBJEVÍ PROBLÉMY Co je problém Jaké jsou následky, když se vyskytne Problém při poskytnutí PŮJČKY ZA KOLIK MŮŽETE PŮJČKU ZÍSKAT Úrok Úrok z prodlení Poplatky Smluvní pokuta Roční procentuální sazba nákladů (RPSN) při PŮJČCE Společná ustanovení RŮZNÉ Vaše prohlášení a povinnosti Důvěrné informace Komunikace a doručování ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Změna Smlouvy o PŮJČCE a UOP Jak lze Smlouvu o PŮJČCE ukončit Důsledky ukončení smlouvy o PŮJČCE Rozhodné právo a řešení sporů Jazyk Definice Platnost a účinnost...13

3 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 O čem jsou tyto podmínky Tyto obchodní podmínky pro úvěrové produkty PŮJČKA ZUNO BANK AG, organizační složka (UOP) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi ZUNO BANK AG působící v České republice prostřednictvím ZUNO BANK AG, organizační složka (pokud chcete vědět více o tom, co je ZUNO, jaká je naše adresa, kde jsme zapsáni do obchodního rejstříku a jiné potřebné informace, dozvíte se je v článku Všeobecných obchodních podmínek ZUNO [ZUNO nebo My]),a Vámi, klientem ZUNO, potom co jste vykonal příslušné kroky k uzavření a následně jste na dálku uzavřel smlouvu o poskytnutí bezúčelového spotřebitelského úvěru nebo účelového spotřebitelského úvěru (Smlouvu o PŮJČCE). 1.2 Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděl všechno potřebné Náš vztah týkající se PŮJČKY se řídí (i) Smlouvou o PŮJČCE, jejíž nedílnou součástí jsou Ceník, úrokové sazby, Reklamační řád, tyto UOP a Všeobecné obchodní podmínky ZUNO (VOP), a (ii) ustanoveními všeobecně závazných předpisů České republiky, především, avšak nejen, zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů (Zákon o spotřebitelském úvěru) V případě rozporu mezi jednotlivými součástmi Smlouvy o PŮJČCE a těmito UOP platí, že mají přednost ustanovení Smlouvy o PŮJČCE V případě, že jste si vybral i pojištění PŮJČKY, se na Vás na základě Vašeho přistoupení k Rámcové pojistné smlouvě pro pojištění k PŮJČCE č vztahuje i Rámcová smlouva o pojištění mezi ZUNO a společností UNIQA pojišťovna, a. s. (UNIQA), se sídlem Evropská 136, Praha 6, IČ: (Rámcová smlouva o pojištění) a pojistné podmínky UNIQA, které tvoří její nedílnou součást a které jsou uvedené na internetové stránce (Pojistné podmínky) Každý pojem s velkým počátečním písmenem, který je použit v těchto UOP a Smlouvě o PŮJČCE, má význam, který mu naši právníci přiřadili v těchto UOP a/nebo VOP. Přehled definic naleznete v článku 8.6 UOP. 2. O PŮJČCE 2.1 PŮJČKA (Bezúčelový nebo účelový spotřebitelský úvěr bez zajištění, pokud není v UOP uvedeno jinak) Bezúčelovým spotřebitelským úvěrem se rozumí PŮJČKA, při které Vám ZUNO poskytne a převede peněžní prostředky ve výši Úvěrového limitu podle článku UOP bez určení účelu jejich použití (Bezúčelová PŮJČKA) Účelovým spotřebitelským úvěrem se rozumí PŮJČKA, při které Vám ZUNO poskytne a převede peněžní prostředky ve výši Úvěrového limitu podle článku UOP s určeným účelem jejich použití. Peněžní prostředky budou použity výhradně na účel dohodnutý mezi Vámi a ZUNO. Tímto účelem se rozumí především Refinancování podle článku UOP (Účelová PŮJČKA) Jestliže (i) jste majitelem ÚČTU/ÚČTU PLUS v CZK v ZUNO, (ii) jste podal žádost o PŮJČKU, (iii) jste platně uzavřel Smlouvu o PŮJČCE, byly splněny všechny podmínky uvedené ve Smlouvě o PŮJČCE a článku UOP a (iv) nenastaly okolnosti, na základě kterých ZUNO rozhodne neposkytnout Vám PŮJČKU, ZUNO Vám poskytne PŮJČKU, a to v částce ve výši, kterou jsme si dohodli ve Smlouvě o PŮJČCE (Úvěrový limit), v Den čerpání. Na uzavření Smlouvy o PŮJČCE není právní nárok Od ZUNO můžete získat (i) PŮJČKU nebo (ii) PŮJČKU PLUS, která má všechny vlastnosti PŮJČKY s rozdíly v níže uvedené tabulce PŮJČKA a PŮJČKA PLUS mají následující parametry a zahrnují následující služby: 3

4 PŮJČKA PŮJČKA PLUS Možnost zvolit si Den splatnosti první splátky x x Možnost zvolit si jeden měsíc v roce bez splácení (splátkové prázdniny) x x Zasílání elektronických výpisů prostřednictvím Online Bankingu x x Zasílání e mailové zprávy o Dni splatnosti a výši splátky x x Správa a vedení PŮJČKY x x Možnost předčasného splacení PŮJČKY před Dnem splatnosti za 0 CZK Změny bez dodatečných poplatků, kromě předčasného splacení a mimořádného splacení Zasílání SMS o Dni splatnosti a výši splátek Pojištění úvěru pro případ smrti a invalidity třetího stupně, resp. pro starobního důchodce pojištění pro případ smrti a trvalých následků úrazu s rozsahem nad 50 % toto neplatí pro invalidní důchodce Refinancování: Refinancováním se ve smyslu těchto UOP rozumí poskytnutí Účelové PŮJČKY za podmínek dohodnutých mezi Vámi a ZUNO ve Smlouvě o PŮJČCE za účelem splacení Vašich již existujících úvěrů poskytnutých některou z finančních institucí poskytujících služby v České republice (Refinancovaný úvěr). Na požádání ZUNO prokážete, že peněžní prostředky poskytnuté ZUNO byly použity za účelem refinancování, a to dokumenty prokazujícími splacení Refinancovaného úvěru (Refinancování). Bližší informace týkající se Refinancování včetně aktuálního seznamu finančních institucí a úvěrů, které ZUNO refinancuje, jsou zveřejněny na internetové stránce Refinancovaný úvěr se považuje za splacený okamžikem splacení jistiny spolu s příslušenstvím a ostatními dlužnými částkami souvisejícími s Refinancovaným úvěrem. 2.2 Zprostředkování pojištění schopnosti splácet PŮJČKU POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ PŮJČKU můžete získat s pojištěním schopnosti splácet PŮJČKU nebo bez něho. Pojištění PŮJČKY není povinné. Pojištění v požadovaném rozsahu můžete získat na základě Vaší žádosti, pokud splňujete podmínky stanovené pojišťovnou UNIQA pojišťovna, a. s., se kterou má ZUNO uzavřenou Rámcovou smlouvu o pojištění. Všechny tyto podmínky můžete najít na internetové stránce Jestliže máte uzavřeno pojištění schopnosti splácet PŮJČKU, poplatek za pojištění, které si vyberete, bude splatný spolu s měsíční Anuitní splátkou PŮJČKY, tak jak je definována v článku UOP. x x x x 3. VÁŠ START S PŮJČKOU ANEB JAK ČERPAT PŮJČKU 3.1 Jak získat PŮJČKU ZUNO Vám povolí čerpat finanční prostředky a poskytne Vám je formou PŮJČKY do výše Úvěrového limitu bezhotovostně připsáním na Váš ÚČET/ÚČET PLUS v CZK v ZUNO v Pracovní den banky, v němž došlo ke splnění poslední z níže uvedených podmínek (Den čerpání): (a) prostřednictvím Online Bankingu jste řádně vyplnil žádost o PŮJČKU, (b) prostřednictvím Online Bankingu jste poskytl souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, tak jak je uvedeno v článku 9.4 VOP a 7.2 UOP, (c) pokud jste ženatý/vdaná, získal/a jste souhlas se získáním PŮJČKY od Vaší manželky/vašeho manžela, a jste schopen/schopna ho ZUNO prokázat, (d) ZUNO ověřilo všechny informace, jež jste uvedl/a v žádosti; jejich hodnověrnost posoudilo dle vlastního uvážení na základě svých interních předpisů a rozhodlo se poskytnout Vám požadovanou PŮJČKU, (e) získal jste předsmluvní informace o poskytované PŮJČCE formou předsmluvního formuláře Standardní informace o spotřebitelském úvěru a předsmluvního formuláře Informace před 4

5 uzavřením Smlouvy o PŮJČCE (Předsmluvní formuláře) v pdf formátu a uložil jste si je ve svém počítači, tj. na trvalém nosiči dat, (f) získal jste informace o pojištění schopnosti splácet PŮJČKU na trvalém nosiči dat, pokud jste si požádal o pojištění nebo jste si požádal o PŮJČKU PLUS, zejména jste dostal: Informaci ZUNO jako finančního zprostředkovatele a informace o vybraném pojištění, tak jak jsou uvedeny na internetové stránce (g) všechna Vaše prohlášení podle Smlouvy o PŮJČCE, článku 7.1 VOP a žádosti o PŮJČKU jsou pravdivá, (h) poskytl jste ZUNO veškeré vyžádané dokumenty (například potvrzení o příjmu, potvrzení o zaplacení daně a jiné) a provedl jste převod finančních prostředků ve stanovené výši do ZUNO, (i) byla uzavřena platná Smlouva o PŮJČCE, kterou jste podepsal SMS heslem jako náhradou svého podpisu, a uložil jste si ji ve svém počítači, tedy na trvalém nosiči dat, (j) máte ÚČET/ÚČET PLUS vedený v CZK v ZUNO, (k) současně se Smlouvou o PŮJČCE byl uzavřen platný dodatek ke Smlouvě o PŮJČCE, pokud jste byl vyzván k jeho uzavření, a (l) Smlouvu o PŮJČCE spolu s případným dodatkem ke Smlouvě o PŮJČCE jste přijal bez jakýchkoli výhrad nebo změn textu z Vaší strany Pokud některá z podmínek podle článku UOP nebude splněna, bude Vás o tom ZUNO informovat prostřednictvím Komunikačních kanálů. Více informací o tom, co to jsou Komunikační kanály a jak je správně používat, naleznete ve VOP. 3.2 Jak čerpat PŮJČKU Jak čerpat Bezúčelovou PŮJČKU: Po splnění všech podmínek pro zahájení čerpání Bezúčelové PŮJČKY podle článku UOP Vám ZUNO otevře úvěrový účet, tedy účet, který pro Vás vede ZUNO a na jehož vrub, resp. v jehož prospěch se vypořádávají všechny splátky PŮJČKY, jakož i všechny poplatky, úroky a jiné pohledávky ZUNO vůči Vám vzniklé v souvislosti s PŮJČKOU (Úvěrový účet), z kterého se Bezúčelová PŮJČKA poskytne, a automaticky převede peněžní prostředky z Úvěrového účtu na Váš ÚČET/ÚČET PLUS v CZK. Číslo Úvěrového účtu Vám ZUNO oznámí v prvním výpisu z Úvěrového účtu Jak čerpat Účelovou PŮJČKU: Po splnění všech podmínek pro zahájení čerpání Účelové PŮJČKY podle článku UOP Vám ZUNO otevře Úvěrový účet, z kterého se Účelová PŮJČKA poskytne, a automaticky převede peněžní prostředky z Úvěrového účtu na Váš ÚČET/ÚČET PLUS v CZK. Číslo Úvěrového účtu Vám ZUNO oznámí v prvním výpisu z Úvěrového účtu. ZUNO bude na základě Smlouvy o PŮJČCE blokovat část PŮJČKY odpovídající částce určené ke splacení Refinancovaného úvěru (Blokované prostředky). ZUNO uvolní a převede Blokované prostředky na účet/účty určené Vámi v žádosti o PŮJČKU (pokud jsme se nedohodli jinak), nejpozději však po podepsání Smlouvy o PŮJČCE a poskytnutí všech dokumentů v případě, že o ně ZUNO požádalo. Bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 60 dní od převedení Blokovaných prostředků, poskytnete ZUNO dokumenty prokazující splacení Refinancovaného úvěru podle článku UOP. 4. VÁŠ ŽIVOT S PŮJČKOU ANEB JAK SPLÁCET PŮJČKU 4.1 Pravidelné splácení PŮJČKY PŮJČKU, tedy částku ve výši vyčerpaného Úvěrového limitu (Jistina) včetně úroku, smluvní pokuty, poplatků podle Ceníku, jakož i nákladů spojených s uplatněním a vymáháním pohledávek včetně případného úroku z prodlení (Příslušenství), jste povinen splácet podle podmínek dohodnutých ve Smlouvě o PŮJČCE v pravidelných měsíčních splátkách po dobu období splácení ode dne vzniku povinnosti splácet PŮJČKU do dne konečného termínu splatnosti PŮJČKY a při dohodnuté výši úrokové sazby, obsahujících částku určenou na vrácení 5

6 jistiny PŮJČKY a částku pro zaplacení příslušného úroku (Anuitní splátky), a to v den splatnosti příslušné Anuitní splátky stanovený ve Smlouvě o PŮJČCE (Den splatnosti) Při podání žádosti o PŮJČKU si můžete určit: (a) Den splatnosti první Anuitní splátky, a to v rámci časového období, které je uvedeno na internetové stránce V případě, že si zvolíte posun Dne splatnosti první Anuitní splátky, bude Vaše poslední Anuitní splátka vyšší z důvodu zaúčtování úroků za období odkladu Dne splatnosti první Anuitní splátky. (b) Jeden kalendářní měsíc, v němž nebudete platit Anuitní splátku v rámci každého kalendářního roku během splácení. Jistina a úroky z každé takto vynechané Anuitní splátky budou zahrnuty do ostatních Anuitních splátek. Poplatek za vedení Úvěrového účtu a v případě, že je Vaše PŮJČKA pojištěná, tak i poplatek za pojištění Vám budou za tento měsíc účtovány PŮJČKU není možné splatit pomocí směnky nebo šeku. 4.2 Předčasné splacení a mimořádná splátka PŮJČKY Na základě vašeho oznámení podaného prostřednictvím Komunikačních kanálů máte právo kdykoli předčasně splatit PŮJČKU včetně jejího Příslušenství, a to k datu, které je uvedeno v oznámení o předčasném splacení Po přijetí Vaší žádosti ZUNO (i) vyčíslí celkovou splatnou sumu (Předčasná splátka) a (ii) převede peněžní prostředky ve výši Předčasné splátky z Vašeho ÚČTU/ÚČTU PLUS na příslušný Úvěrový účet, čímž dojde k předčasnému splacení PŮJČKY. Předčasné splacení může být zpoplatněno podle Ceníku Na základě Vašeho oznámení podaného ZUNO prostřednictvím kanálů máte kdykoli právo uskutečnit mimořádnou splátku PŮJČKY včetně Příslušenství, tj. částečné splacení PŮJČKY před termínem splatnosti (Mimořádná splátka), a to k datu, které je uvedeno v oznámení o provedení Mimořádné splátky. Poté, co ZUNO Vaše oznámení přijme, Vám prostřednictvím Online Bankingu (i) zašle návrh dodatku Smlouvy o PŮJČCE a (ii) po Vašem přijetí návrhu dodatku Smlouvy o PŮJČCE převede peněžní prostředky ve výši Mimořádné splátky z Vašeho ÚČTU PLUS na příslušný Úvěrový účet. Mimořádná splátka může být zpoplatněna podle Ceníku Jestliže splatíte PŮJČKU předčasně nebo dojde k Mimořádné splátce, může od Vás ZUNO požadovat náhradu nákladů ve výši uvedené v Ceníku. 4.3 Informace vždy víte, jak na tom jste ZUNO Vás o Vámi čerpané PŮJČCE, tj. o pohybech a zůstatku na Vašem Úvěrovém účtu, informuje bezplatně ve výpisu z Úvěrového účtu, kde je přehled obratů na Úvěrovém účtu, v elektronické podobě v dohodnuté periodicitě, minimálně jednou měsíčně po skončení kalendářního měsíce, pokud se nedohodneme jinak V případě splacení celé PŮJČKY spolu s Příslušenstvím Vám ZUNO poskytne informaci o splacení PŮJČKY a stavu Úvěrového účtu v závěrečném výpisu z Úvěrového účtu. Jiné potvrzení o splacení PŮJČKY a stavu Úvěrového účtu Vám ZUNO zašle pouze na základě Vaší žádosti Jestliže bude ZUNO vůči Vám evidovat v souvislosti se Smlouvou o PŮJČCE pohledávky po splatnosti, bude Vás o tom informovat prostřednictvím SMS zprávy, ové zprávy, telefonicky nebo prostřednictvím písemného oznámení Máte právo kdykoli bezplatně požádat ZUNO o výpis z Úvěrového účtu ve formě tabulky, která obsahuje splátky, které máte zaplatit, a amortizaci jistiny a úroků (Tabulka umoření), a ZUNO Vám Tabulku umoření poskytne v rámci Online Bankingu. 5. CO KDYŽ SE OBJEVÍ PROBLÉMY 5.1 Co je problém ZUNO považuje za problém, pokud nastane některá z následujících skutečností: (a) Dostanete se do prodlení s úhradou jedné splátky po dobu delší než 3 měsíce a byl jste k zaplacení vyzván s upozorněním na právo ZUNO uvedené v bodě 5.2 níže 6

7 (b) Dostanete se do prodlení s úhradou více než dvou splátek (c) Dostanete se do prodlení se splacením jakékoli jiné pohledávky ZUNO vyplývající ze Smlouvy o PŮJČCE, pohledávek z jiných smluv uzavřených mezi Vámi a ZUNO nebo s plněním Vašich závazků vůči třetím osobám (d) Porušíte kterýkoli ze svých peněžních nebo nepeněžních závazků vůči ZUNO uvedených v Rámcové smlouvě o poskytování produktů a služeb (Rámcová smlouva), Smlouvě o PŮJČCE, těchto UOP nebo VOP (e) Vaše prohlášení nebo informace, které jste poskytl ZUNO v žádosti o PŮJČKU nebo při podpisu Smlouvy o PŮJČCE podle článku 7.1 UOP, jsou nepravdivé nebo nepřesné (f) Nepředložíte dokumenty prokazující splacení refinancované PŮJČKY podle článku UOP (g) Neposkytnete ZUNO na požádání dokumenty způsobem dohodnutým ve Smlouvě o PŮJČCE (h) Bylo ve vztahu k Vám zahájeno exekuční řízení nebo výkon rozhodnutí, insolvenční řízení (i) Dojde k negativním změnám ve Vaší majetkové situaci (j) ZUNO vypovědělo Vaši Rámcovou smlouvu podle VOP (k) Ukončíte smluvní vztah mezi Vámi a ZUNO vyplývající z Rámcové smlouvy, na jejímž základě Vám ZUNO vede ÚČET/ÚČET PLUS, jehož prostřednictvím splácíte PŮJČKU (každý jako Problém) 5.2 Jaké jsou následky, když se vyskytne Problém při poskytnutí PŮJČKY Když nastane Problém, ZUNO je kdykoli oprávněno: (a) Odmítnout poskytnutí PŮJČKY. (b) Použít zůstatky na Vašem ÚČTU/ÚČTU PLUS a jakýchkoli dalších Vašich účtech/podúčtech na splacení Vašich již splatných závazků na základě Smlouvy o PŮJČCE (Souhlas s Inkasem). (c) V případě, že nastal některý z Problémů podle článku (a) a (e) až (i), ZUNO je oprávněno prohlásit PŮJČKU včetně jejího Příslušenství za okamžitě splatnou, a to písemným oznámením prostřednictvím doporučené zásilky do vlastních rukou na Vaši adresu pro doručování písemností poskytnutou Vámi ZUNO. Jestliže se zásilka vrátí ZUNO jako nedoručitelná, bude považována za doručenou třetí den od jejího odeslání, pokud není důkaz o jejím pozdějším doručení. Dokumenty doručené běžnou poštou na zahraniční adresy budou považovány za doručené patnáctý den od jejich odeslání, pokud není důkaz o jejich pozdějším doručení. V oznámení ZUNO určí (i) den splatnosti PŮJČKY tj. den, kdy se všechny Vaše pohledávky z poskytnuté PŮJČKY včetně Příslušenství stávají splatnými, (ii) celkovou výši splatných pohledávek a (iii) den, ve který nejpozději jste povinen tyto pohledávky ZUNO zaplatit. (d) Postoupit nebo převést na třetí osobu jakákoli svoje práva, nároky nebo závazky vůči Vám podle článku (k) VOP Jestliže nastane Problém, ZUNO je oprávněno na základě Rámcové smlouvy o pojištění zrušit poskytování pojištění k poskytnuté PŮJČCE. 6. ZA KOLIK MŮŽETE PŮJČKU ZÍSKAT 6.1 Úrok Za vyčerpanou a nesplacenou PŮJČKU se zavazujete uhradit úrok, který je ve Smlouvě o PŮJČCE stanoven fixní úrokovou sazbou za rok (per annum, p. a.). Výše úrokové sazby PŮJČKY se nemění po celou dobu splácení. 6.2 Úrok z prodlení Jestliže se dostanete do prodlení se zaplacením peněžních závazků podle Smlouvy o PŮJČCE, je ZUNO oprávněno účtovat Vám z dlužné částky zákonný úrok z prodlení. 7

8 6.3 Poplatky ZUNO má právo účtovat Vám za své služby poplatky. Jednotlivé poplatky související s PŮJČKOU a s uzavřením Smlouvy o PŮJČCE jsou uvedeny v Ceníku platném v den účtování příslušného poplatku, který je dostupný na internetové stránce ZUNO má právo Ceník změnit, a to zejména vyžaduje-li to situace na bankovním trhu, změny všeobecně závazných právních předpisů (např. Zákona o spotřebitelském úvěru nebo Zákona o platebním styku), změny na peněžním a/nebo kapitálovém trhu, zavedení nového produktu/ služby, změny parametrů stávajících produktů/služeb nebo požadavky České národní banky a dalších relevantních orgánů státní správy. Jestliže s návrhem nového Ceníku nesouhlasíte, je nutné tuto skutečnost ZUNO písemně oznámit prostřednictvím Komunikačních kanálů. Oznámení musí být ZUNO odesláno nejpozději do 15 dnů od zveřejnění nového Ceníku na internetové stránce a považuje se za výpověď Smlouvy o PŮJČCE s okamžitým účinkem. Dohodli jsme se, že když uvedeným způsobem a ve stanovené lhůtě nevyjádříte svůj nesouhlas, bude pro Vás uplynutím výše uvedené lhůty nový Ceník závazný. 6.4 Smluvní pokuta Za Vaše porušení povinnosti splácet PŮJČKU řádně a včas na základě Smlouvy o PŮJČCE má ZUNO právo požadovat smluvní pokutu. Výše smluvní pokuty je uvedena v Ceníku platném v den vzniku Vaší povinnosti zaplatit smluvní pokutu. 6.5 Roční procentuální sazba nákladů (RPSN) ZUNO je oprávněno upravovat RPSN v souvislosti se změnou výše poplatků uvedených v Ceníku. 6.6 Společná ustanovení Splácení PŮJČKY je prováděno inkasem z Vašeho ÚČTU/ÚČTU PLUS. V Den splatnosti Anuitní splátky, popřípadě Předčasné splátky či Mimořádné splátky, jste povinen zajistit na Vašem ÚČTU/ÚČTU PLUS dostatek peněžních prostředků postačujících k úhradě částky aktuálně splatné. ZUNO je oprávněno provést inkaso z Vašeho ÚČTU/ÚČTU PLUS za účelem úhrady této částky Příslušenství PŮJČKY se dnem zesplatnění PŮJČKY stává součástí Jistiny ZUNO má právo jakoukoli Vaši splátku na plnění peněžního závazku ze Smlouvy o PŮJČCE použít nejdříve na splatné Příslušenství (nejdříve na splatné poplatky, smluvní pokutu, úroky z prodlení a až následně na řádné úroky) dle pořadí splatnosti těchto závazků od nejdříve splatného a až potom na splatnou Jistinu dle pořadí splatnosti od nejdříve splatné Jistiny Úrok i úrok z prodlení při PŮJČCE se bude vypočítávat a účtovat anuitním způsobem splácení na bázi roku s 365 dny a měsíce s 30 dny. 7. RŮZNÉ 7.1 Vaše prohlášení a povinnosti Před uzavřením Smlouvy o PŮJČCE jste: (a) V přiměřeném časovém předstihu dostal a pozorně si přečetl a posoudil Předsmluvní formuláře a informace o pojištění, jestliže jste požádal o zprostředkování pojištění nebo jste si zvolil PŮJČKU PLUS, které Vám byly předány v pdf formátu a které jste si mohl uložit ve svém počítači tj. na trvalém nosiči dat (b) Bylo Vám poskytnuto náležité vysvětlení, abyste posoudil, zda podmínky sjednané ve Smlouvě o PŮJČCE splňují Vaše potřeby a odpovídají Vaší finanční situaci, abyste mohl posoudit, jaký vliv na Vás může mít neplnění Smlouvy o PŮJČCE V době uzavření Smlouvy o PŮJČCE, tj. před poskytnutím PŮJČKY a kdykoli po celou dobu trvání jakéhokoli Vašeho závazku plynoucího ze Smlouvy o PŮJČCE: (a) Musíte být plně svéprávný (b) Smlouva o PŮJČCE je platnou smlouvou a Vaše plnění povinností a závazků ze Smlouvy o PŮJČCE není v rozporu s jinými Vašimi povinnostmi nebo závazky, ať už zákonnými, nebo smluvními 8

9 (c) Smlouva o PŮJČCE je uzavřena v písemné formě a byla dostupná před podpisem v pdf formátu v rámci Online Bankingu, tj. na trvalém nosiči dat (d) Jste povinen své povinnosti podle Smlouvy o PŮJČCE plnit řádně a včas (e) Nemůžete mít vůči svým věřítelům splatné a nezaplacené závazky, které by měly negativní vliv na Vaši schopnost splnit závazky ze Smlouvy o PŮJČCE, zejména nemáte splatné a nezaplacené závazky vůči daňovým úřadům, celním úřadům, zdravotním pojišťovnám (f) Nemůže být vůči Vám podán návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo exekučního řízení ani není vůči Vám zahájeno nebo vedeno žádné jiné soudní nebo jiné řízení, např. i trestní stíhání, v jehož důsledku by mohla být (i) podstatně ztížena Vaše schopnost splácet Vaše peněžní závazky, (ii) omezeno nakládání s Vaším majetkem a/nebo (iii) způsobeno, že byste mohl přijít o podstatnou část svého majetku, pokud jste v žádosti o PŮJČKU nebo v souvislosti s ní neuvedl jinak (g) Nedal jste ani jste nedostal výpověď z pracovního poměru, nezrušil jste se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr ani s Vámi zaměstnavatel pracovní poměr okamžitě nezrušil, nedostal jste ani jste nedal návrh na ukončení pracovního poměru dohodou, pokud jste v žádosti o PŮJČKU nebo v souvislosti s ní neuvedl jinak h) Nejste osobou se zvláštním vztahem k ZUNO podle 19 Zákona o bankách, ledaže jste v žádosti o PŮJČKU nebo v souvislosti s ní uvedl jinak (i) Nejste politicky exponovaná osoba podle 4 odst. 5 Zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, pokud jste v žádosti o PŮJČKU nebo v souvislosti s ní neuvedl jinak Skutečnosti uvedené v bodu se považují za pravdivé při čerpání a po dobu splácení PŮJČKY, v opačném případě jste povinen ZUNO bezodkladně informovat o této skutečnosti prostřednictvím Komunikačních kanálů Po celou dobu trvání Smlouvy o PŮJČCE, tj. až do úplného splnění všech závazků z ní vyplývajících, jste povinen: (a) Neprodleně informovat ZUNO o skutečnostech, které by mohly negativně ovlivnit Vaši schopnost splácet PŮJČKU (b) Poskytnout/předložit na základě žádosti ZUNO dodatečné informace/dokumenty v souladu s článkem VOP (c) Řádně a včas plnit své peněžité závazky (d) Neprodleně písemně informovat ZUNO o změně Vaší adresy 7.2 Důvěrné informace V souvislosti s uzavřením nebo žádostí o uzavření smlouvy mezi Vámi a ZUNO (dále jen Smlouva ) souhlasíte s tím, aby ZUNO za níže uvedeným účelem shromažďovalo, zpracovávalo a uchovávalo Vaše osobní údaje včetně Vašeho rodného čísla (dále jen osobní údaje ), a to způsobem, v rozsahu a za podmínek uvedených v Informačním Memorandu Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací (dále jen Informační Memorandum ). Účelem zpracování Vašich osobních údajů na základě tohoto souhlasu je zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů Bankovního registru klientských informací (dále jen BRKI ) a Nebankovního registru klientských informací (dále jen NRKI ) o Vaší bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a umožnění (a to i opakovaného) posuzování Vaší bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů BRKI a NRKI. Způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů BRKI a NRKI jsou uvedeny v Informačním Memorandu. Tento souhlas udělujete na dobu 1 roku ode dne jeho udělení. V případě, že mezi Vámi a ZUNO byla nebo bude uzavřena Smlouva, udělujete tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších 4 let (i) od data splnění veškerých Vašich finančních závazků z uzavřené Smlouvy, pokud tyto závazky zaniknou splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění, nebo (ii) od zániku Smlouvy, pokud finanční závazky ze Smlouvy zaniknou jinak. Před udělením tohoto souhlasu jste se seznámil s Informačním Memorandem, které obsahuje i poučení o Vašich právech v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů v rámci BRKI i pro účely vzájemného informování se 9

10 uživatelů BRKI a/nebo NRKI o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce jejich klientů. Před udělením tohoto souhlasu jste byl rovněž ZUNO informován, že aktuální znění Informačního Memoranda můžete kdykoli získat na v klientském centru provozovatele BRKI nebo na internetových stránkách Souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů v registrech sdružení SOLUS a s tím, aby: (a) ZUNO shromažďovalo, zpracovávalo a uchovávalo Vaše osobní údaje, a to v rozsahu uvedeném v Poučení o registrech Sdružení SOLUS (dále jen Poučení ), zejména Vaše rodné číslo. (b) ZUNO Vaše osobní údaje dále předávalo k dalšímu zpracování Sdružení SOLUS, zájmovému sdružení právnických osob, IČO: (dále jen Sdružení SOLUS ), které je správcem Pozitivního registru sdružení SOLUS (dále jen Pozitivní registr ) a Registru FO Sdružení SOL US (dále jen Registr FO ), k dalšímu shromažďování, zpracovávání a uchovávání v rámci Pozitivního registru a Registru FO. Sdružení SOLUS je oprávněno využít při zpracování poskytnutých dat služeb zpracovatele či zpracovatelů. (c) Sdružení SOLUS vytvořilo informační soubor Vašich osobních údajů získaných od všech svých členů, případně též společně s dalšími Vašimi veřejně dostupnými osobními údaji (např. Vaše osobní údaje obsažené v Insolvenčním rejstříku), a v rámci tohoto informačního souboru Vašich osobních údajů provádělo statistická vyhodnocení Vaší bonity a důvěryhodnosti. (d) Sdružení SOLUS Vaše osobní údaje (ve formě informačního souboru včetně údajů o statistických vyhodnoceních Vaší bonity a důvěryhodnosti) zpřístupnilo formou on-line dotazů všem oprávněným uživatelům (členům sdružení SOLUS) Pozitivního registru a Registru FO, tedy i ZUNO, a to vždy v rozsahu a za podmínek uvedených pro každý z těchto registrů v Poučení. (e) ZUNO získávalo informace o Vaší bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti z Pozitivního registru a Registru FO. (f) Všichni oprávnění uživatelé Pozitivního registru anebo Registru FO, kterým byly zpřístupněny Vaše osobní údaje, tyto používali, a to případně spolu s dalšími Vašimi osobními údaji, jež oprávněně zpracovávají. 10 Účelem zpracování osobních údajů je: (a) Splnění povinnosti odpovědného poskytování úvěrů a jiných obchodů ZUNO (b) Zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů Pozitivního registru a Registru FO o Vaší bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce (c) Posuzování Vaší bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů Pozitivního registru a Registru FO, a to i opakovaně (d) Ochrana práv ZUNO a ostatních členů sdružení SOLUS Doba trvání souhlasu Tento souhlas udělujete na dobu 6 měsíců ode dne jeho udělení. V případě, že mezi Vámi a ZUNO bude uzavřena smlouva, udělujete tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších 3 let od splnění veškerých Vašich závazků vůči ZUNO. Prohlášení Prohlašujete, že před udělením tohoto souhlasu jste měl možnost detailně se seznámit s dokumentem POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS, jehož obsahem je: (i) vysvětlení pojmu informační soubor, a to zvlášť pro Pozitivní registr a Registr FO, (ii) definice dalších Vašich osobních údajů, které mohou vzniknout při zpracování, (iii) popis fungování Pozitivního registru a Registru FO, (iv) identifikace subjektů či osob, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům při jejich zpracování, a (v) poučení o Vašich právech ( 11 a 12 Zákona o ochraně osobních údajů) a nárocích ( 21 téhož zákona) v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů v rámci Pozitivního registru SOLUS. Byl jste informován, že aktuální znění Poučení můžete kdykoli získat na na informační lince Sdružení SOLUS a na

11 7.2.3 Souhlasíte s tím, aby pojistník předal UNIQA pojišťovně, a.s., veškeré údaje a podklady, které jste poskytl pojistníkovi v souvislosti se Smlouvou o PŮJČCE. Souhlasíte s tím, aby UNIQA pojišťovna, a.s., zpracovávala ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů Vaše osobní a citlivé údaje v rámci pojišťovací činnosti, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze sjednaného smluvního vztahu. Souhlas ke zpracování dáváte na celou dobu trvání závazku plynoucího ze sjednaného typu pojištění i pro ta pojištění, která byla sjednána dodatečně. Berete na vědomí, že souhlas můžete kdykoli odvolat písemnou formou prostřednictvím doporučeného dopisu adresovaného UNIQA pojišťovně, a.s. Souhlasíte s tím, že je pojistitel oprávněn požadovat údaje o Vašem zdravotním stavu za účelem šetření pojistných událostí a to i po Vašem úmrtí, a zbavujete povinnosti zachovávat mlčenlivost vůči pojistiteli všechny lékaře a zdravotnická zařízení, která Vás léčila nebo s nimiž jste svůj stav konzultoval, a zmocňujete je k vyhotovení a vydání lékařských zpráv, výpisů ze zdravotní dokumentace či jejich zapůjčení, a to i po Vašem úmrtí Jste si vědom, že za účelem ověření údajů uvedených v žádosti o PŮJČKU může ZUNO kontaktovat Vašeho zaměstnavatele a požadovat potvrzení Vámi poskytnutých údajů. 7.3 Komunikace a doručování Dohodli jsme se, že komunikace, včetně doručování, na základě Smlouvy o PŮJČCE bude probíhat v souladu s článkem 4 VOP a článkem VOP. 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 8.1 Změna Smlouvy o PŮJČCE a UOP Smlouvu o PŮJČCE lze změnit formou dodatků podepsaných ZUNO a Vámi na základě Vaší žádosti nebo akceptace nabídky ZUNO stejnou formou, jako byla podepsána Smlouva o PŮJČCE, pokud ve Smlouvě o PŮJČCE nebo těchto UOP není uvedeno jinak, zpoplatněných podle Ceníku ZUNO má právo jednostranně měnit nebo zcela nahradit UOP, VOP, Ceník a úrokové sazby a další podmínky Smlouvy o PŮJČCE zejména v případě (a) změny na trhu poskytování spotřebitelských úvěrů, (b) změny všeobecně závazných právních předpisů (např. Zákona o spotřebitelském úvěru), (c) jiné podstatné změny na peněžním a/nebo kapitálovém trhu, (d) změny na bankovním trhu, (e) zavedení nového produktu/služby, (f) změny parametrů stávajících produktů/služeb, (g) požadavku České národní banky a dalších relevantních orgánů veřejné správy, (h) změny faktického stavu a zpřesnění jazykové korektury nebo (i) změny úrokové sazby PRIBOR (Důvody). Všechny Důvody představují vážný a objektivní důvod. O této změně Vás ZUNO informuje ve výpisu z ÚČTU/ÚČTU PLUS, oznámením na internetové stránce a/nebo jinou vhodnou formou, čímž informace vůči Vám nabude účinků v ní uvedených. Zároveň Vás ZUNO informuje o tom, že máte právo bezplatně a s okamžitou účinností Smlouvu o PŮJČCE vypovědět Jestliže s návrhem změny podle článku nesouhlasíte a jestliže se nedohodneme jinak, je nutné tuto skutečnost ZUNO písemně oznámit formou doporučené zásilky. Oznámení musí být ZUNO zasláno nejpozději do 15 dnů od oznámení změny a pokládá se za výpověď Smlouvy o PŮJČCE. Pokud uvedeným způsobem a ve stanovené lhůtě nevyjádříte svůj nesouhlas, stávají se tyto změny uplynutím výše uvedené lhůty pro Vás závaznými. 8.2 Jak lze Smlouvu o PŮJČCE ukončit Jestliže ZUNO jednostranně změní podmínky Smlouvy o PŮJČCE a jestliže Vás o této změně i o možnosti vypovědět Smlouvu o PŮJČCE bez zbytečného odkladu informuje, máte právo bezplatně a s okamžitou účinností písemně vypovědět Smlouvu o PŮJČCE ZUNO i Vy máte právo Smlouvu o PŮJČCE písemně vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta je dva měsíce pro ZUNO a jeden měsíc pro Vás a začíná plynout dnem, kdy byla výpověď doručena druhé straně. 11

12 8.2.3 Jste oprávněn odstoupit od Smlouvy o PŮJČCE bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne uzavření Smlouvy o PŮJČCE. Pokud uplatníte právo odstoupit od Smlouvy o PŮJČCE, jste povinen: (a) Vrátit poskytnuté peněžní prostředky (b) Zaplatit ZUNO úrok z PŮJČKY ode dne jejího poskytnutí až do dne jejího splacení V případě odstoupení od Smlouvy o PŮJČCE zaniká POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ (pokud byla PŮJČKA pojištěná) od počátku Oznámení o odstoupení od Smlouvy o PŮJČCE musíte zaslat ZUNO na adresu sídla písemně, a to nejpozději v poslední den uvedené lhůty. Pro zaslání oznámení o odstoupení od Smlouvy o PŮJČCE můžete využít formulář dostupný na internetové stránce ZUNO je oprávněno vypovědět Smlouvu o PŮJČCE bez výpovědní lhůty, jestliže nastane Problém uvedený v čl (a) a (e) až (k) těchto UOP, protože tyto důvody se považují za vážné objektivní důvody, které ZUNO nezapříčinilo, nemohlo předvídat ani odvrátit a které mu brání v plnění Smlouvy o PŮJČCE Smlouva o PŮJČCE se ukončí i splněním všech Vašich peněžních závazků z ní plynoucích nebo předčasným splacením PŮJČKY. 8.3 Důsledky ukončení Smlouvy o PŮJČCE V případě výpovědi Vám posledním dnem výpovědní lhůty ZUNO zastaví možnost čerpání PŮJČKY. Poslední den výpovědní lhůty je dnem konečné splatnosti PŮJČKY. Nejpozději v tento den jste povinen uhradit čerpanou sumu PŮJČKY a Příslušenství V případě odstoupení od Smlouvy o PŮJČCE nebo předčasného splacení PŮJČKY se stávají všechny Vaše závazky vůči ZUNO splatnými a jste povinen je neprodleně uhradit Účinností ukončení dochází i ke zrušení pojištění PŮJČKY. 8.4 Rozhodné právo a řešení sporů Smlouva o PŮJČCE a všechny v souvislosti s ní vzniklé závazky mezi Vámi a ZUNO se řídí českým právem. Není-li mezi ZUNO a Vámi písemně dohodnuto jinak nebo nestanoví-li právní řád jinak, sjednáváme změnu místní soudní příslušnosti tak, že k rozhodování o jakýchkoli sporech vyplývajících ze smluvních vztahů mezi námi je místně příslušným Obvodní soud pro Prahu Jazyk Veškerá komunikace probíhající mezi Vámi a ZUNO bude vedena v českém jazyce kromě případů, kdy se dohodneme jinak. Tyto UOP mohou být vyhotoveny v různých jazykových verzích. V případě rozporu bude mít přednost české znění. 8.6 Definice Význam pojmů s velkým počátečním písmenem použitých v těchto UOP naleznete v následujících ustanoveních těchto UOP, případně ve VOP, Rámcové smlouvě a Smlouvě o PŮJČCE: Anuitní splátky (4.1.1 UOP), Bezúčelová PŮJČKA (2.1.1 UOP), Blokované prostředky (3.2.2 UOP), BRKI (7.2.1 UOP), Ceník (1.1.4 VOP), Den čerpání (3.1.1 UOP), Den splatnosti (4.1.1 UOP), Důvody (8.1.2 UOP), Souhlas s Inkasem (5.2.1 UOP), Jistina (4.1.1 UOP), Komunikační kanály (1.1.4 VOP), POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ (2.2 UOP), Mimořádná splátka (4.2.3 UOP), My (1.1.1 UOP), NRKI (7.2.1 UOP), Online Banking (1.1.4 VOP), Pojistné podmínky (1.2.3 UOP), Pozitivní registr (7.2.2 UOP), PŮJČKA (2.1 UOP), PŮJČKA PLUS (2.1 UOP), Pracovní den banky (1.1.4 VOP), Předčasná splátka (4.2.2 UOP), Předsmluvní formuláře (3.1.1 UOP), Příslušenství (4.1.1 UOP), Problém (5.1 UOP), Rámcová smlouva (5.1.1 UOP), Rámcová smlouva o pojištění (1.2.3 UOP), Refinancování (2.1.6 UOP), Refinancovaný úvěr (2.1.6 UOP), Registr FO (7.2.2 UOP), RPSN (6.5 UOP), Tabulka umoření (4.3.4 UOP), UOP (1.1.1 UOP), Účelová PŮJČKA (2.1.2 UOP), ÚČET (1.1.4 VOP), UNIQA (1.2.3 UOP), Úvěrový limit (2.1.3 UOP), Úvěrový účet (3.2.1 UOP), VOP (1.1.4 VOP), Zákon o bankách (1.1.4 VOP), Zákon o platebním styku (1.1.4 VOP), Zákon o spotřebitelském úvěru (1.2.1 UOP), Sdružení SOLUS (7.2.2 UOP), Smlouva o PŮJČCE (1.1.1 UOP), ZUNO (1.1.1 UOP). 12

13 8.7 Platnost a účinnost Tyto UOP nabývají platnosti a účinnosti dne ZUNO BANK AG, organizační složka 13

14

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY ZUNO BANK AG, organizační složka

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY ZUNO BANK AG, organizační složka OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY ZUNO BANK AG, organizační složka OBSAH 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...3 1.1 O čem jsou tyto podmínky...3 1.2 Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděl

Více

Úvěrové. podmínky SPOJENÍ PŮJČEK. Kód úvěrových podmínek: IKH115

Úvěrové. podmínky SPOJENÍ PŮJČEK. Kód úvěrových podmínek: IKH115 Úvěrové podmínky SPOJENÍ PŮJČEK Kód úvěrových podmínek: IKH115 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky, které držíte v

Více

Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ITH114

Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ITH114 Úvěrové podmínky Kód úvěrových podmínek: ITH114 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru v Tesco Finanční služby, jejichž poskytovatelem je Home Credit a.s. Úvěrové podmínky,

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO ITS211 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO ISS111 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ PSS111 platnost tiskopisu od 1. 1. 2011 ÚVĚROVÁ SMLOUVA Home Credit a.s., Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, zastoupena níže podepsaným zmocněným zástupcem/prodejcem IČ: 26978636, tel.: 840 155 155,

Více

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Kód úvěrových podmínek: ITH311 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky, které držíte v

Více

Úvěrové podmínky. Spotřebitelský úvěr. Kód úvěrových podmínek: ITS113

Úvěrové podmínky. Spotřebitelský úvěr. Kód úvěrových podmínek: ITS113 Úvěrové podmínky Spotřebitelský úvěr Kód úvěrových podmínek: ITS113 Co byste měli vědět o o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vážený kliente, Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky,

Více

Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro půjčky

Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro půjčky L715 Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro půjčky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Smlouva o půjčce na refinancování nebo smlouva o půjčce (dále jen Smlouva ), kterou mezi sebou uzavírají Equa bank

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE Kód úvěrových podmínek: IUS114 0:33 Brozura_IUS114_H2.indd 2 11.09.14 04.09.14 13:50 10:33 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme

Více

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 01. 01. 2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 01. 01. 2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva Smluvní strany SPOLEČNOST Název: Click Credit s.r.o. Identifikační číslo (IČO): 29378401 Zapsaná v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl C, vl. č. 76593 Adresa sídla Společnosti a adresa pro doručování Telefon:

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

Podmínky pro používání úvěru

Podmínky pro používání úvěru Podmínky pro používání úvěru Neodkládejte čtení podmínek na zítra Chápeme, že čtení podmínek pro používání úvěru není žádná zábava. Zkuste si ale, prosím, najít čas a opravdu si je přečíst už na začátku

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Celková splatná částka znamená celkovou splatnou částku uvedenou ve Smlouvě. Den

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3 1.1 VOP 3 1.2 ZUNO a Vy 3 2. KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI? 3 2.1 ÚČET 3

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011 OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011 I. Společná ustanovení pro úvěr a úvěrový rámec 1. Žádost. Klient se stává

Více

burzauveru.cz s.r.o. Orientace ve Všeobecných obchodních podmínkách

burzauveru.cz s.r.o. Orientace ve Všeobecných obchodních podmínkách burzauveru.cz s.r.o. Orientace ve Všeobecných obchodních podmínkách Na začátek Vám poskytneme několik tipů a doporučení k orientaci v našich službách a dokumentaci: 1. Na našem portále www.burzauveru.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3 1.1 VŠEOBECNÁ VOP USTANOVENÍ 3 1.1 2. VOP KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI?

Více

Podmínky pro poskytování hotovostních úvěrů mbank

Podmínky pro poskytování hotovostních úvěrů mbank Podmínky pro poskytování hotovostních úvěrů mbank Platné a účinné od 1. 1. 2014 mbank.cz 844 777 000 1. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět podmínek Tyto Podmínky pro poskytování hotovostních úvěrů mbank (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x]

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] Společnost ECVI group s.r.o., IČO: 24839817, se sídlem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Informace o POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ PŮJČKY

Informace o POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ PŮJČKY Informace o POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ PŮJČKY Obecné informace Pojišťovací zprostředkovatel: Obchodní jméno Sídlo Zápis v registru a způsob, jakým lze zápis ověřit Osvědčení o zápisu ZUNO do registru podle 21,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

Představení Clubcard kreditní karty

Představení Clubcard kreditní karty Představení Clubcard kreditní karty výhody pravidla programu odměn sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění Kód úvěrových podmínek: ITK113 Co byste měli vědět o Vaší Clubcard kreditní kartě Vážený

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ DEFINICE POJMŮ

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ DEFINICE POJMŮ Produktové podmínky ebanky, a.s., pro poskytování nepodnikatelských hypotečních a s nimi souvisejících dalších úvěrů fyzickým osobám, platné od 1. června 2009 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ I.1. Tyto Produktové

Více