Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice I. ÚVOD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz školní budovy VIII. Školní řád mateřské školy IX. Provozní řád školní jídelny X. Vnitřní řád školní družiny I. ÚVOD Školní řád vydává ředitel školy. Je závazný pro všechny žáky základní školy a pro zákonné zástupce nezletilých žáků. Stanovuje základní pravidla vzájemného soužití ve škole, práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců, pedagogických pracovníků i dalších zaměstnanců školy. Svým zněním upravuje provoz a vnitřní režim školy, podmínky pro bezpečnost, zdraví a ochranu žáků a zaměstnanců školy, upravuje podmínky zacházení s majetkem a vybavením školy žáky. Školní řád dále stanovuje pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků školy. Školní řád vychází ze zákona 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ze zákona č. 23/1991 Sb. Listina základních lidských práva svobod, ze zákona č. 104/1991 Sb. Úmluva o právech dítěte, z Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Součástí tohoto školního řádu je školní řád mateřské školy, provozní řád školní jídelny a vnitřní řád školní družiny. Zájem žáků musí být přednostním hlediskem při celém výchovně vzdělávacím procesu a všech jednáních, která vedou pracovníci školy. Zákonní zástupci mají primární odpovědnost za výchovu a vývoj dětí. Tento školní řád lze upravovat a doplňovat pomocí číslovaných dodatků, které jsou jeho součástí.

2 II. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ Žák má právo na vzdělávání a školské služby podle školského zákona a školního vzdělávacího programu na informování o průběhu a výsledcích svého vzdělávání vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajících se podstatných záležitostí jeho vzdělávání, jeho vyjádřením musí být věnována náležitá pozornost, odpovídající věku a stupni vývoje žáka na informace a radu školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se jeho vzdělávání za podmínek stanovených ředitelem školy využívat všechna zařízení školy a učební pomůcky rozvíjet své zájmy a nadání v kroužcích i individuálně na ochranu před diskriminací a před násilím, před sociálně-patologickými jevy na nezasahování do jeho soukromého života, rodiny na ochranu před útoky na svou čest a pověst na ochranu před tělesným a duševním násilím, urážením a zneužíváním na náboženské přesvědčení na zdravé učební prostředí, které posiluje jeho aktivitu, tvořivost, sebedůvěru, vlastní zodpovědnost, spolupráci s ostatními na pomoc v případě, když se ocitne v problémové situaci zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit, být do nich volen, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele, přičemž ředitel je povinen se jejich žádostmi zabývat Žák je povinen řádně docházet do školy, účastnit se výuky podle rozvrhu dodržovat školní řád, pravidla chování a další předpisy a pokyny školy k ochraně bezpečnosti a zdraví, s nimiž byl seznámen dodržovat režim školy, být ve třídě nejpozději 5 min. před zahájením vyučování přezouvat se po příchodu do školy do vhodných přezůvek (pantofle jakéhokoliv druhu z důvodu bezpečnosti žáků se nedoporučují) neopouštět budovu školy během vyučování bez vědomí učitele plnit pokyny pedagogických pracovníků v souladu s řádem školy a právními předpisy přiměřeně věku dodržovat zásady společenského chování, chodit do školy vhodně oblečeni, a své oblečení také přizpůsobit potřebám předmětů (TV, PČ apod.) spolupracovat s ostatními žáky, respektovat jejich práva (je nepřípustné násilí vůči druhému, zesměšňování, ponižování apod.) účastnit se nepovinných předmětů, pokud si je zvolil, přičemž odhlášení je možné pouze na konci klasifikačního období účastnit se činnosti školní družiny nebo zájmových útvarů, pokud se přihlásil, přičemž odhlášení je možné na konci klasifikačního období dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, dbát o čistotu a pořádek v areálu školy i v jejím okolí nosit do výuky učebnice a pomůcky podle požadavků vyučujícího

3 využívat prostory školy, její zařízení a pomůcky tak, aby byly udrženy v pořádku (za úmyslné poškození majetku školy bude vyžadována náhrada vzniklé škody) být na výuku připraven, mít vypracované zadané úkoly, aktivně se účastnit výuky, je spoluzodpovědný za výsledky svého vzdělávání mít během vyučování zcela vypnutý mobilní telefon nepoužívat ve vyučování věci, které bezprostředně nesouvisí s výukou nenosit so budovy školy věci, které mohou ohrozit zdraví jeho či ostatních, způsobit úraz. Je nepřípustné užívání drog, alkoholu a tabákových výrobků dbát dobrého jména školy poskytnout spolužákům pomoc, v rámci svých možností, případně oslovit pedagogické pracovníky školy, aby potřebnou pomoc zajistili III. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ Zákonní zástupci žáků mají právo být informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte (třídní schůzky, žákovská knížka, deníčky, nebo individuálně po dohodě s třídním učitelem) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, která se týkají podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí ve škole na přítomnost ve vyučování na konzultaci s pedagogy vznášet podněty a připomínky k práci školy, pedagogických pracovníků, vedení školy, školské rady na poradenskou pomoc školy či poradenského zařízení v záležitostech, které se týkají vzdělávání v případě pochybností o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka (do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděli, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení). Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení písemné žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka (viz Vyhláška č. 48/2005 Sb.) volit a být voleni do Rady školy Zákonní zástupci jsou povinni zajistit, aby žák řádně docházel do školy dle platného rozvrhu dokládat škole důvody nepřítomnosti žáka na výzvu ředitele se osobně účastnit projednávání závažných otázek, které se týkají vzdělání a chování žáka zajistit, aby žák docházel do školy zdravý informovat školu o změně zdravotní způsobilosti žáka, o jeho zdravotních potížích, nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání žáka

4 oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku ( 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích v případě, že se u žáka projeví známky onemocnění během pobytu ve škole, neprodleně po výzvě pedagoga žáka ze školy převzít. Žák, u kterého se projeví známky onemocnění během pobytu ve škole, odchází pouze v doprovodu zákonných zástupců nebo jiné pověřené osoby. Žák výše zmíněné okolnosti hlásí svému vyučujícímu, v případě nutnosti se obrátí na kteréhokoliv zaměstnance školy IV. PRÁVA A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ ŠKOLY Všichni pracovníci jsou povinni plně využívat pracovní dobu, dodržovat pracovní kázeň, plnit své pracovní povinnosti udržovat v pořádku své pracoviště, řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim organizací, zjištěné závady ihned zapsat do Knihy závad dodržovat vnitřní řád školy, pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení (MŠMT ČR) a předpisy vztahující se k práci při výchově a vyučování, ostatní pracovně právní předpisy a předpisy k požární ochraně neprodleně ohlašovat změny v osobních a jiných údajích začátek a ukončení pracovní neschopnosti a jiné nepřítomnosti oznámit řediteli školy ještě týž den přispívat k utváření zdravých mezilidských vztahů zvyšovat své odborné a pedagogické znalosti dbát dobrého jména školy Pedagogičtí pracovníci jsou povinni zabezpečit jednotnou výchovu a vzdělávání a péči o zdravý vývoj žáků vychovávat a vyučovat žáky v demokratickém duchu, rozvíjet jejich duševní a fyzické schopnosti řídit se platnými učebními osnovami, předpisy organizačními, hygienickými a předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výchově a vyučování plnit určenou míru vyučovacích povinností, konat práci související s vyučováním a výchovnou činností podle pokynů ředitele zastupovat za nepřítomné pedagogické pracovníky dle provozních potřeb usilovat o vytváření dobrého vztahu rodičů a veřejnosti ke škole seznámit žáky s vnitřním řádem školy, dohlížet na jeho dodržování vést žáky k dodržování hygienických zásad, dodržování dopravních a požárních předpisů, dodržovat stanovené metodické postupy při výuce předmětů, které mohou přinášet zvýšené ohrožení zdraví žáků vést žáky k dobrovolnému dodržování norem chování a jejich pochopení, k ochraně školního majetku před poškozením, ztrátou a zničením spolupracovat se zákonnými zástupci žáků, na třídních schůzkách nebo konzultačních dnech informovat zákonné zástupce o prospěchu a chování žáků

5 připravit se na vyučovací hodinu a funkčně využívat učební pomůcky a didaktickou techniku přicházet do školy nejpozději 15 minut před začátkem své pracovní doby v době, kdy nevyučují, být přítomni ve škole podle pokynů ředitele školy po příchodu do školy se osobně seznámit s případnými změnami provozu dne sledovat rozpis zastupování jiných pedagogických pracovníků první vyučovací hodiny uvést v zápise do třídní knihy nepřítomné žáky, kontrolu nepřítomných žáků provádět i v každé další vyučovací hodině zapsat do třídní knihy čitelně a přesně obsah učiva dané vyučovací hodiny řádně uklidit třídu po poslední vyučovací hodině po skončení poslední vyučovací hodiny odvést všechny žáky do jídelny, družiny nebo šatny, dbát na ukázněné chování žáků jakoukoliv změnu v rozvrhu hodin či výměnu hodin nahlásit řediteli školy předat žáky navštěvující školní družinu vychovatelce po individuální dohodě (za bezpečnost při přechodu do školní družiny a po dobu provozu školní družiny zodpovídá vychovatelka) jakoukoliv ztrátu hlásit řediteli školy v tentýž den provádět veškeré zápisy do žákovských knížek žáků, přičemž každý zápis musí být vhodně formulován a konkrétní svým vlídným a taktním jednáním vytvářet dětem příjemné pracovní prostředí, klid a pohodu při vyučování v případě úrazu žáka postupovat podle Vyhlášky o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, zapsat úraz neprodleně do Knihy úrazů, která je uložena v ředitelně školy, a úraz ihned nahlásit řediteli školy. Pokud si úraz žáka vyžádá nepřítomnost žáka delší než jeden den po dni úrazu, je pedagogický pracovník povinen vyplnit další předepsané tiskopisy nejpozději do 48 hodin Třídní učitel je povinen vést potřebnou dokumentaci podle Vyhlášky č. 48/2005 Sb., zodpovídá za bezchybný stav třídních knih, výkazů a katalogových listů žáků své třídy sledovat řádnou docházku žáků do vyučování dbát, aby žáci nebyli přetěžováni nadměrným zadáváním domácích úkolů udržovat estetický vzhled třídy dojde-li k svévolnému poškození majetku školy, školních potřeb či učebnic, popř. jejich ztrátě, rozhodnout o způsobu a výši náhrady vzniklé škody soustavně sledovat chování a prospěch žáků, v případě jejich nápadného zhoršení neprodleně navázat kontakt se zákonnými zástupci v případě dětí s poruchami učení nebo chování spolupracovat intenzivně s poradcem oznámit každou změnu pravidelného vyučování též vychovatelce školní družiny žádost zákonných zástupců o uvolnění žáka ze školy na více než dva dny (vyjma nemoci) předat ke schválení řediteli školy seznámit žáky své třídy s vnitřním řádem školy a opakovaně hodnotit jeho plnění připravovat zodpovědně podklady pro hodnocení prospěchu a chování své třídy na konci klasifikačního období podle pokynů ředitele školy informovat zákonné zástupce žáků o organizované akci školy (výlety, exkurze, divadelní a filmová představení pro žáky apod.) vč. výše finančního příspěvku zákonných zástupců žáků písemně nejméně 2 dny předem

6 Pedagogičtí pracovníci konající pedagogický dozor jsou povinni vykonávat pedagogický dozor před vyučováním (od hod.) a o přestávkách podle stálého rozpisu dozorů (v případě nepřítomnosti dozírajícího pedagogického pracovníka z důvodu nemoci či jiného závažného důvodu určí náhradní dozor ředitel školy) sledovat činnost žáků ve třídách a vyžadovat ukázněný pohyb žáků po chodbách dbát, aby byly dveře do tříd po celou dobu přestávky otevřeny dbát, aby zbytečně nesvítila světla na chodbách a ve třídách při odpolední výuce a výuce kroužků vykonávat dozor u třídy, v níž výuka či kroužky probíhají kontrolovat i prostory WC žáků nepřipouštět bezdůvodné přecházení žáků do jiných tříd, chodeb a na schodiště Pedagogický dozor ve školní jídelně vykonává vychovatelka školní družiny, v případě její nepřítomnosti jiný pedagogický pracovník, jehož určí ředitel školy je povinen nastoupit na dozor přesně a vyžadovat ukázněné chování a stolování žáků Školník je povinen pomáhat podle pokynů ředitele školy hladkému provozu školy a pečovat iniciativně o to, aby tento provoz nebyl narušován, technicky jej zajišťovat organizovat a řídit práci pracovníků provádějících úklid tak, aby byla vykonávána bezpečně a kvalitně dbát, aby vodovodní, elektrická, plynová a jiná zařízení byla udržována v dobrém stavu zajišťovat provedení odborných řemeslnických prací, rovněž provádět dozor nad výkonem těchto prací provádět nutnou údržbu udržovat a vyvěšovat státní vlajku dle potřeby plnit další povinnosti, které jsou písemně vymezeny v náplni práce stanovené ředitelem školy Pracovníci provádějící úklid školy jsou povinni udržovat školní místnosti v náležité čistotě a pořádku tak, aby zdraví žáků a ostatních uživatelů nebylo ohroženo provádět úklid školních budov, včetně čištění oken oznamovat školníkovi zjištěné závady školního zařízení vyžadující údržbářské opravy a zapsat je neprodleně do Knihy závad uzavřít v jim vymezeném úklidovém prostoru všechna okna zkontrolovat, zda nezůstalo rozsvíceno a zda jsou používaných elektrospotřebiče vypnuty, příp. odpojeny od elektrické sítě zkontrolovat, zda všechny ventily a kohouty vody jsou uzavřeny a nikde neteče voda šetřit elektrickou energií, vodou, čisticími prostředky a materiálem všeho druhu dodržovat ostatní specifické povinnosti, které jsou konkrétně stanoveny v náplni práce stanovené ředitelem školy

7 Pedagogičtí pracovníci školy mají právo na klidné, vkusné a bezpečné pracovní prostředí vyjádřit svůj názor, aniž by za něj byli jakýmkoliv způsobem diskriminováni požádat ředitele školy o pomoc při řešení výchovných problémů na ochranu ze strany ředitele školy před prokazatelně neoprávněnými stížnostmi rodičovské veřejnosti a jejich kvalifikované a konstruktivní řešení podílet se na sestavování plánu práce školy i spolurozhodovat o všech okolnostech souvisejících s profilací a koncepcí školy na důstojné řešení pracovních problémů být informováni o rozhodnutích, jež se jich týkají a o důvodu těchto rozhodnutí být informováni o výtkách, jež jsou proti nim vzneseny, a o skutečnostech, na nichž jsou založeny využít vlastní invence při volbě forem a metod výuky a v souvislosti s tím zvolit odpovídající učebnice a pomůcky v rámci možností školy na průběžné sebevzdělávání a vytváření podmínek pro ně ze strany ředitele školy v souladu se Zákoníkem práce a v rámci nenarušení provozu školy navštívit lékaře či jinou instituci na nezbytně nutnou dobu v pracovní době, pokud není možno jinak zvolit vlastní účinnou formu informování zákonných zástupců žáka o výsledcích žáka spoluvytvářet zdravé mezilidské vztahy, které umožní věnovat se plně úkolům svého povolání V. DOCHÁZKA DO ŠKOLY žáci přichází do školy hlavním vchodem, který se otevírá v hodin, a nejpozději 5 minut před začátkem vyučování jsou žáci ve své třídě všichni žáci jsou povinni se přezouvat a svrchní oděv a obuv ukládat v šatně v šatně není dovoleno ponechávat žádné věci v době mimo vyučování, případná ztráta nebude uhrazena žáci chodí do školy čistě oblečeni, dbají na svou osobní hygienu žáci se ve škole řídí pokyny pedagogických pracovníků, respektují pokyny správních zaměstnanců žáci zdraví všechny dospělé osoby v budově školy před zahájením vyučovací hodiny si žáci připraví potřebné pomůcky vyučovací hodinu zahájí žáci tak, že povstanou v lavicích a pozdraví příchozího vyučujícího v hodině pracují žáci podle pokynů vyučujícího po zvonění sedí žáci ve svých lavicích žáci jsou povinni nosit si na výuku potřebné pomůcky, sešity a učebnice a vypracované domácí úkoly. Nemá-li žák věci potřebné pomůcky pro výuku nebo nevypracoval-li domácí úkol, omluví se vyučujícímu ihned na začátku vyučovací hodiny služba týdne dbá na čistotu a pořádek ve třídě, odpovídá za umytou a utřenou tabuli, po skončení vyučování kontroluje ve spolupráci s vyučujícím poslední hodiny pořádek ve třídě žákům je zakázáno nosit do školy cenné předměty, větší finanční částky a předměty s výukou nesouvisející žákovskou knížku přináší žák do školy denně, na požádání ji předloží vyučujícímu ztrátu žákovské knížky nahlásí ihned třídnímu učiteli a postupuje podle jeho pokynů okna ve třídách otevírají a zavírají žáci jen na pokyn vyučujícího

8 v době vyučování ani o přestávkách není dovoleno opouštět školu v průběhu přestávky pobývají žáci ve třídě nebo v prostorách nejbližší chodby, chovají se ukázněně, bezpečně, respektují pokyny vyučujícího majícího dozor, nezdržují se v prostorách šaten, schodiště a na chodbách mimo určený prostor po skončení vyučování uklidí žák své pracovní místo a za dozoru vyučujícího přejde do prostoru šatny každou zjištěnou závadu ohrožující zdraví nahlásí žák neprodleně vyučujícímu utrpí-li žák úraz, je povinen oznámit toto neprodleně vyučujícímu jakoukoli ztrátu věcí hlásí žák třídnímu učiteli žáci jsou povinni zacházet šetrně se školním majetkem, učebnicemi, učebními pomůckami sešity, žákovskou knížku i deníček má žák vždy obalené zapůjčené učebnice má žák vždy pečlivě obalené dojde-li k poškození školního majetku, učebnice nebo učební pomůcky, je žák povinen škodu uhradit v případě nepřítomnosti žáka pro nemoc oznámí důvod nepřítomnosti zákonní zástupci nejpozději do tří dnů třídnímu učiteli, po návratu do školy předkládá žák třídnímu učiteli písemnou omluvenku v žákovské knížce podepsanou jedním ze zákonných zástupců nebo lékařem není-li nepřítomnost včas a řádně omluvena, je považována za neomluvenou v případě vážných důvodů mohou zákonní zástupci žáka požádat o uvolnění z vyučování předem, a to písemnou formou třídního učitele, není-li delší než 2 dny, a ředitele školy prostřednictvím třídního učitele při uvolnění delším než 2 dny k lékařskému ošetření chodí žáci v době vyučování jen v nutných případech, a to na dobu nezbytně nutnou během vyučování nesmí žák svévolně opustit třídu ani školní budovu žák, kterému je nevolno, může odejít pouze v doprovodu zákonných zástupců nebo prarodičů odchází-li žák k lékaři z předem známých důvodů, předloží vyučujícímu písemnou žádost zákonných zástupců o uvolnění z výuky při delší absenci z důvodu nemoci je v zájmu žáka zajímat se dle možností daných zdravotním stavem o probírané učivo. Prostřednictvím zákonných zástupců nebo spolužáků si zajistí přehled učiva, případně domácí úkoly. Po návratu do školy má právo na přiměřenou dobu k doučení učiva před zkoušením žáci jsou povinni oznámit třídnímu učiteli změnu bydliště, zdravotního stavu a jiné závažné skutečnosti žáci nepoužívají hrubých a vulgárních slov, jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužákům kyberšikana a projevy extremismu, antisemitismu, rasismu a xenofobie, kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám, jsou v budově a areálu školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy žák má právo svobodně a slušnou formou vyjadřovat své názory ve všech záležitostech, které se jej dotýkají a být vyslyšen. Je mu dána možnost hovořit beze strachu s kterýmkoliv pedagogickým pracovníkem žák má právo na zdvořilé jednání a vlídné zacházení ze strany všech pracovníků školy žák má právo na ochranu před tělesným nebo duševním násilím kázeň ve škole musí být zajišťována způsobem slučitelným s lidskou důstojností dítěte žák má právo na odpočinek a volný čas, nesmí být přetěžován nadměrným množstvím domácích úkolů písemných či ústních žáci se specifickými vývojovými poruchami mají právo na speciální pedagogický přístup žák má právo strávit čas ve škole v estetickém, čistém a zdravém prostředí žáci mají možnost rozvíjet své zájmy v zájmových útvarech základní školy

9 je v zájmu žáka informovat pedagogické pracovníky o případných osobních či jiných problémech žák má právo na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami Pravidla omlouvání nepřítomnosti žáka ve vyučování veškerou nepřítomnost je třeba doložit prokazatelným způsobem třídnímu učiteli v žákovské knížce nebo v deníčku a to do dvou dnů od příchodu do školy (od zákonných zástupců nebo lékaře) pokud se jedná o předem známou absenci, žádá žák třídního učitele jeden až dva dny předem o uvolnění na delší dobu (více než dva dny) žádají zákonní zástupci ředitele školy, a to písemně pokud se jedná o nepředvídanou absenci, omlouvá žáka zákonný zástupce nejpozději do tří dnů osobně, telefonicky nebo písemně pokud má škola podezření na častou absenci, která může signalizovat zanedbávání školní docházky, může požadovat potvrzení o nemoci, vystavené lékařem VI. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ každý žák musí chránit zdraví své i svých spolužáků při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob pro společné výlety a exkurze tříd, lyžařské kurzy, plavecký výcvik platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni při výuce v tělocvičně a odborných pracovnách zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané vnitřním řádem odborných učeben. Vyučující jsou povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli poučení na počátku školního roku provádí třídní učitel, který žáky seznámí se školním řádem a minimálním preventivním programem, se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, při odchodu ze školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích, se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním, s postupem při úrazech, s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru poučení před prázdninami provádí třídní učitel, který varuje žáky před škodlivými vlivy návykových látek, kontakty s neznámými lidmi apod., upozorní je na možné nebezpečí ohrožení života a zdraví v případě nálezu a manipulace s nevybuchlou municí a poučí je, jak se v takové situaci zachovat, informuje o nebezpečí vzniku požáru, o dopravní kázni, varuje před koupáním v místech, která neznají, atp. žáci nesmí používat alkoholické nápoje, kouřit ani požívat jakékoliv toxické látky žákům je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání jakýchkoliv omamných látek všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky, manipulovat s nimi nebo vstupovat do školy pod jejich vlivem (to neplatí pro případy, kdy žák užívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který mu byl stanoven zdravotnickým zařízením, což doloží potvrzením)

10 Požívání omamných a psychotropních látek (OPL) osobami mladšími 18 let je v České republice považováno za nebezpečné, nemravné a zahálčivé chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů sociálně-právní ochrany. V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci ( 7, odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně). V případě, že se škola o takovém chování dozví, je nucena splnit zákonnou ohlašovací povinnost vůči orgánům sociálně-právní ochrany ( 10, odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně). Distribuce dle 187 trestního zákona a šíření OPL dle 188 trestního zákona je v ČR zakázáno a takové jednání je trestným činem nebo proviněním. Škola je povinna v takovém případě na základě ustanovení 167 trestního zákona takový trestný čin překazit a učiní tak v každém případě včasným oznámením věci policejnímu orgánu. V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o OPL v prostorách školy nebo v případě přechovávání takové látky žákem bude škola postupovat stejně jako v bodě výše, protože pracovníci školy nejsou oprávněni s těmito látkami nakládat. Učiní tak zejména proto, že škola je výchovně vzdělávací zařízení a její povinností je chránit děti a mládež před nežádoucími společenskými jevy. Sankce pro žáky školy Kouření, pití alkoholu, užívání omamných látek v prostorách školy - okamžité oznámení zákonným zástupcům žáka, okamžité oznámení příslušným orgánům (policie, orgány sociálně právní ochrany). Žákovi bude snížena známka z chování o jeden stupeň. Přinášení omamných látek do prostor školy, jejich propagace, případně obchodování s nimi - okamžité oznámení příslušným orgánům (policie, orgány sociálně právní ochrany). Žákovi bude snížena známka z chování o dva stupně. Sankce pro pracovníky školy kouření, pití alkoholu v pracovní době a přinášení omamných látek do prostor školy, jejich propagace, užívání, případně obchodování s nimi jsou považovány za zvlášť závažné porušení pracovní kázně a bude postupováno podle platného znění Zákoníku práce, 52, odst. g. VII. PROVOZ ŠKOLNÍ BUDOVY první vyučovací hodina začíná v hod. budova školy se pro žáky otevírá v hod. výjimečně je možno zařadit nultou hodinu od hod. provoz ve školní jídelně začíná v hod. a končí v hod. před vyučováním, o přestávkách a ve školní jídelně je vykonáván nad žáky pedagogický dozor

11 Organizace školního dne 1. vyučovací hodina přestávka vyučovací hodna přestávka vyučovací hodina přestávka vyučovací hodina přestávka vyučovací hodina přestávka na oběd vyučovací hodina Provoz školní družiny pondělí až pátek Provoz školní jídelny pondělí až pátek VIII. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Údaje o zařízení Název: Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice Adresa: web: Telefon: Odpovědná osoba: Mgr. Radek Podveský, ředitel školy Zřizovatel: obec Nové Bránice Typ zařízení: mateřská škola s celodenním provozem Kapacita: 30 dětí Provozní doba: pondělí-pátek Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem

12 podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání při plnění základních cílů vzdělávání mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními Vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění (43/2006) Každé dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání má právo na kvalitní předškolní vzdělávání zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole na svobodu projevu v mezích veřejné morálky, pořádku a ochrany zdraví formulovat vlastní názory, svobodně je vyjadřovat ve všech záležitostech, které se ho týkají být chráněno před všemi formami diskriminace na dostatečný prostor pro sdílení svých zážitků (a komunikaci obecně) na zvláštní péči a výchovu v případě postižení a na podmínky odpovídající jeho individuálním potřebám při vzdělávání mají dále všechny děti práva, které jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení tohoto školního řádu Každé dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání je povinno při příchodu do mateřské školy očistit si obuv a přejít z šatny, kde se smí zdržovat pouze po dobu převlékání všechny své věci udržovat v pořádku, pěkně uložené ve své skříňce, přihrádce, která je označena značkou při příchodu do třídy se snažit zapojit se do kolektivu, respektovat své kamarády a neubližovat si navzájem dodržovat školní rád, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž bylo seznámeno Zákonní zástupci dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání jsou povinni zajistit řádnou docházku dítěte do školy dodržovat stanovenou organizaci mateřské školy a vnitřní režim respektovat stanovenou denní délku provozu mateřské školy ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné dbát dobrého jména školy uvést číslo mobilního telefonu, který je kdykoliv dostupný pro případ náhlého onemocnění dítěte posílat dítě do školy zdravé

13 zajistit, aby výchova v rodině nespočívala na tělesném ani duševním násilí dbát, aby dítě přicházelo do školy čisté, upravené a mělo s sebou potřeby na vyučování a bezpečné přezůvky (pantofle jakéhokoliv druhu se nedoporučují) dbát na vhodné oblečení dítěte vzhledem k teplotě venku i ve třídě (všechno oblečení dítěte vč. obuvi musí být podepsáno) informovat mateřskou školu o absenci dítěte a důvodu absence odhlásit oběd dítěti z důvodu odůvodněné nepřítomnosti předem, nejpozději však do 8. hodiny ranní daného dne účastnit se třídních schůzek svolaných vedením mateřské školy, protože rozhodnutí z těchto schůzek jsou pro všechny závazná dostavit se na vyzvání ředitele mateřské školy v případě, že se vyskytnou závažné problémy, jež je třeba projednat v zájmu správného působení na děti a v souladu s mateřskou školou dbát na vhodné vyjadřování dětí, na správnou organizaci denního režimu a volného času dětí oznámit škole údaje podle 28 odst. 2 a 3 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (vše pro potřeby školní matriky), např. změnu bydliště, zdravotní pojišťovny, telefonních spojení apod. zajistit dětem dostatečnou vhodnou stravu a potřebnou dobu spánku a odpočinku tak, aby dítě nepřicházelo do mateřské školy unaveno informovat ředitele školy o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte vyzvedávat své dítě z mateřské školy osobně; v případě, že vyzvedáváním dítěte pověří jinou osobu, jsou povinni vystavit písemné pověření pro jeho přebírání, podepsané oběma zákonnými zástupci, a předat je pedagogickému pracovníkovi nebo řediteli školy vybavit dítě batůžkem s pitím, a to každý den v měsících září, říjnu, březnu, dubnu, květnu a červnu každého školního roku, aby tak po dobu dítěte venku zajistili pitný režim dítěte Zákonní zástupci dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání mají právo poradit se o výchovných problémech svých dětí s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny domluvit s ředitelem mateřské školy nebo s pedagogickým pracovníkem mateřské školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte na diskrétnost a ochranu informací po dohodě s pedagogickým pracovníkem mateřské školy a dle momentálních podmínek ve třídě být přítomni vzdělávacím činnostem ve třídě mateřské školy průběžně získávat informace o výsledcích vzdělávání dítěte přispívat svými náměty a připomínkami k obohacení programu školy být informováni v dostatečném předstihu na webových stránkách mateřské školy, příp. písemným upozorněním na nástěnce v šatně o organizovaných a pořádaných akcích (výlety, exkurse, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod.) o v případě, že součástí akcí bude i finanční příspěvek zákonných zástupců, vyžádá si škola jejich souhlas s účastí dítěte na akci, a pro děti, jejichž zákonní zástupci nesouhlasí s jejich účastí na akci, zajistí po dobu konání akce dozor pracovníkem školy

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny vychází z vyhlášky č. 74/2005 Sb. a Úmluvy o právech dítěte I. Práva a povinnosti žáků a) Práva žáků: 1. Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány A Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 1. Práva žáků Žák má právo: na účast na výchovných, vzdělávacích,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T.G.Masaryka Třebíč, příspěvková organizace se sídlem Komenského nám. 61/6, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 414 / 2014 Vypracoval: Schválil:

Více

Řád školní družiny - SM03

Řád školní družiny - SM03 Řád školní družiny - SM03 Vypracoval: Ing. Richard Váňa, ředitel školy Projednal: Pedagogická rada dne: 28.8.2014 Schválil: Ing. Richard Váňa, ředitel školy Číslo jednací: 42/2014 Ú od: 1. 9. 2014 Obsah:

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Úvodní ustanovení Ředitel školy vydává podle 30, 21, 22, 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 Č.j.: Po1278/1/08 Vnitřní řád školní družiny 1 V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace http://www.skolajih.cz druzina@skolajih.cz tel.: +420 351 011 001 fax: +420 351 011 000 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚVODNÍ

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 21. 1. 2013 Školská

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice č. Č.j.: 12/12 / Vypracoval: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Práva

Více

09 Základní škola, Příbram VII, 28. října 1

09 Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Řád školní družiny (dále také ŠD) je vydán základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Školní řád družina Vypracoval: L. Návarová Účinnost od: 1.4.2013 Schváleno Radou školy: 18.3.2013 Schváleno na ped. radě: 27.3.

Školní řád družina Vypracoval: L. Návarová Účinnost od: 1.4.2013 Schváleno Radou školy: 18.3.2013 Schváleno na ped. radě: 27.3. Škola ZÁKLADNÍ ŠKOLA Nový Kostel, okres Cheb Školní řád družina Vypracoval: L. Návarová Účinnost od: 1.4.2013 Schváleno Radou školy: 18.3.2013 Schváleno na ped. radě: 27.3.2013 Změny: V souladu se zněním

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vnitřní předpis č.: 13/05 Č.j.: 18/2010 Spisový znak: A 10 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vnitřní předpis č.j.: 320/2012/SŠ Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny 1 Práva a povinnosti žáka a jeho zákonných zástupců 1.1 Práva žáka: Žák má právo účastnit se výchovných, vzdělávacích a zájmových akcích zajišťovaných ŠD. Žák má právo na odpočinek,

Více

Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou

Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY /příloha ke Školnímu řádu ZŠ/ I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Činnost družiny 1.1 Družina poskytuje zájmové vzdělávání žáků. 1.2

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚČASTNÍCI ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚČASTNÍCI ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚČASTNÍCI ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina je určena přednostně žákům 1. stupně K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci 2. stupně, pokud oddělení nedosáhlo limitujícího

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLŠTEJN, okres BEROUN VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 51/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne Směrnice nabývá platnosti ode dne: Změny ve směrnici

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola, Chrast, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem U Pošty 5, 538 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: ZŠ/CH-370/12b) Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Základní škola Brno, Horácké náměstí 13, 62100 BRNO

Základní škola Brno, Horácké náměstí 13, 62100 BRNO Základní škola Brno, Horácké náměstí 13, 62100 BRNO ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval : Mgr. Ivana Melichárková Schválil Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne : 31.8.2015

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Brno, Botanická 70 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 11-1 /2011 Účinnost od: 3. 9. 2012 Skartační znak: A 5 Vypracoval: Schválil: PaedDr. Danuše Pytelová, ředitelka školy PaedDr. Danuše

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

Vnitřní řád školní družiny školní rok 2014/2015

Vnitřní řád školní družiny školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Bořetice, okres Břeclav, příspěvková organizace IČO: 70880646, č.ú.: 168679512/0300, tel: 519430207, reditelna@zsmjos.cz Vnitřní řád školní družiny školní rok 2014/2015

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace Směrnice č. 3 Vnitřní řád školní družiny 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. D 1/2015 Číslo dokumentu D 1/2015 Nahrazuje D 7/2010 Platnost od 1. 2. 2015 Platnost do Spisový znak 1.1.1 Skartační znak A 10 Skartační lhůta V Hostinném, 1. února 2015

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. A10 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 23.1.2014

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Vacenovice, okres Hodonín Vnitřní řád školní družiny Platnost: 16.10.2014 Zpracovala: Marie Konečná Pedagogická rada projednala: 15.10.2014 Schválila: Mgr. Liběna Lisá Spis.znak A.1.4. /

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 197/12 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Petra Přikrylová Schválil: PeadDr. Václav Hanč, Ph.D. Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY IČ:70999384 e-mail: zs.bratcice@skolniweb.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Pavla Fialová Schválil: Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2014 Směrnice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 Hlavním posláním ŠD je zabezpečení pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, odpočinku

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 Hlavním posláním ŠD je zabezpečení pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, odpočinku

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, HLAVNÍ 193, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, IČO : 44 555 211 Tel.:47 2731819, 47 2731253 Tel.řed./fax:47 2731480, e-mail: skola@zsmojzir.cz, www. zsmojzir.cz Směrnice č. 2 / 2013

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Šakvice, příspěvková organizace se sídlem Hlavní 41. 691 67 Šakvice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 23 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2012 Směrnice nabývá

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Dagmar Křivánková vedoucí vychovatelka Schválil: PaedDr. Marcela Vaňková ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne 30. 8. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Směrnice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Hostěradice, okres Znojmo příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZSHost/ 35 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26.8.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 160 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.1.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Č.j.: Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Mgr. Miloš Rousek, ředitel školy Mgr. Miloš Rousek, ředitel školy Směrnice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracovala: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova se sídlem 798 14 Olšany u Prostějova 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OLS-370/2015 Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Mgr.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval Mifková Radmila, vedoucí vychovatelka ŠD Vydal RNDr. Jarmila Bavlnková, ředitelka školy Školská rada schválila

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice vychází ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Sloup 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: Mgr.Pavel

Více

Řád školní družiny Č. j. 7/2013 Zpracovala: Martina Marková, vedoucí vychovatelka školní družiny Platnost vnitřního předpisu: od 1. 9.

Řád školní družiny Č. j. 7/2013 Zpracovala: Martina Marková, vedoucí vychovatelka školní družiny Platnost vnitřního předpisu: od 1. 9. Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Řád školní družiny Č. j. 7/2013 Zpracovala: Martina Marková, vedoucí vychovatelka školní družiny Platnost vnitřního předpisu: od 1. 9. 2014 Řád školní družiny

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 117/2013 Vypracoval: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2013 Mgr. Jaroslav Přeučil, ředitel školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

Více

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Masarykovy ZŠ Klatovy, tř.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 43 ze dne 9. února 2006, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb.,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 7. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 279 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 08. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 08. 2012 Mgr. Ivana Málková,

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 03/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 188/2013 Vypracovala: Marie Černohorská, vedoucí vychovatelka ŠD Schválila: PaedDr. Ivana

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Vnitřní organizační normy a směrnice Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád je zpracován

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Mateřská škola a Základní škola Nový Kostel, okres Cheb tel. 354 599 840 E mail: zs.nk@tiscali.cz Vnitřní řád školní družiny Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2015 Libuše Návarová ředitelka školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 518/2013 Směrnice č.: 03/2013 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Brno, Botanická 70 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 291/2014 Účinnost od: 1. 9. 2014 Skartační znak: A 5 Vypracoval: Schválil: PaedDr. Danuše Pytelová, ředitelka školy PaedDr. Danuše Pytelová,

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž se sídlem F. Vančury 3695, Kroměříž 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2013 Vypracoval: Schválil: Hana Kolářová, vedoucí vychovatelka Mgr. Miroslava

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 65/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01 Č.j.:190/2012 Vypracoval: Mgr. Zdeněk Špaček, ředitel školy Schválil: Mgr. Zdeněk Špaček, ředitel školy Pedagogická

Více

1) Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců

1) Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců Škola : Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská 147 Vnitřní řád školní družiny Č.j.: 93/2014/RE Účinnost od: 1. 9. 2014 Skartační znak: S 10 1) Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců Práva

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice, 664 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 173/2012, P, ŠD Pedagogická rada projednala dne

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Nerudova ul. České Budějovice Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Ředitel školy vydává podle 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA

Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA V Oskavě 1. září 2012 ředitel školy: Mgr. Stanislav Lysák Obsah:

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 3/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 3/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 3/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obsah: ČL. 1 Poslání školní družiny ČL. 2 Práva a povinností dětí a jejich zákonných

Více

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let.

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let. Organizace provozu mateřské školy Š k o l n í ř á d I. Přijímací řízení Zřizovatelem je Obec Dolní Chvatliny, která poskytuje finanční prostředky na provoz školy, část nákladů na provoz je hrazena formou

Více

Vnitřní řád školní družiny a stanovení úplaty ve školní družině

Vnitřní řád školní družiny a stanovení úplaty ve školní družině Vnitřní řád školní družiny a stanovení úplaty ve školní družině Úvodní ustanovení Ředitel Základní a Mateřské školy, Slapy na základě ustanovení 165 odst.1 písm. A) zákona č 561/2004 sb., o předškolním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Olomouc, tř. Spojenců 8.

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Olomouc, tř. Spojenců 8. ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném

Více

Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace

Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace š Č.j. 8.3/12 Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Schváleno pedagogickou radou dne 27.8.2012 Platnost od 1.9.2012 Mgr. Blanka Ježková Obsah Družina poskytuje

Více

1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s. r. o. Holandská 2531, 272 01 Kladno. Řád školní družiny

1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s. r. o. Holandská 2531, 272 01 Kladno. Řád školní družiny 1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s. r. o. Holandská 2531, 272 01 Kladno Řád školní družiny čl. 1 Umístění a provoz školní družiny 1. Školní družina má 1 oddělení pro žáky

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Škola: Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská 147 Vnitřní řád školní družiny Č.j.: 85/2015/RE Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: A 9.2 Skartační znak: S 10 Změny: - ruší předchozí Vnitřní řád školní

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha západ, příspěvková organizace se sídlem Slapy 50, 252 08 Slapy 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: SM 2 /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠSnH276/2014/Pru Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2014 Směrnice nabývá

Více

Vnitřní řád školní družiny při Základní škole Vejvanovice, okres Chrudim

Vnitřní řád školní družiny při Základní škole Vejvanovice, okres Chrudim Vnitřní řád školní družiny při Základní škole Vejvanovice, okres Chrudim I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Žák má právo: 1.Na vzdělávání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na odpočinek a volný čas. 3. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.211.1484, please register! Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace se sídlem ve Vápenné 262,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina při ZŠ Přerov, Svisle 13 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Schváleno dne 11. 6. 2015 Mgr.Miroslav Fryštacký, ředitel školy Zdeňka Duliškovičová, vedoucí ŠD Obsah I. Obecná ustanovení II. Práva

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako

Více

Základní škola Pardubice, Bratranců Veverkových 866 ul. Bratranců Veverkových 866, 530 02 Pardubice, IČ: 60 159 154 XVIII.

Základní škola Pardubice, Bratranců Veverkových 866 ul. Bratranců Veverkových 866, 530 02 Pardubice, IČ: 60 159 154 XVIII. XVIII. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 018/2015 Vypracoval: Petra Dvořáčková, vedoucí vychovatelka školní družiny Schválil: Mgr. Leoš Šebela, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 24. 8. 2015

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly Vypracoval: Schválil: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne 1. 9.

Více