Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky"

Transkript

1 / Kvìten 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství 5 Sport 8 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky VOLBY DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY PARLAMENTU ÈR SE KONAJÍ V PÁTEK OD HOD. DO HOD. A V SOBOTU OD 8.00 HOD. DO HOD., OPÌT V 1. PAVILONU ZÁKLADNÍ KOLY, RADNIÈNÍ NÁMÌSTÍ Volièem je státní obèan Èeské republiky, který alespoò druhý den voleb dosáhne vìku nejménì 18 let. Volièi, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jeho stálém seznamu je zapsán, vydá mìstský úøad na jeho ádost volièský prùkaz. Volièské prùkazy se budou vydávat od v úøedních hodinách na Mìstském úøadu v enovì, 1. patro, kanc. è. 208, a to do do hod. O vydání volièského prùkazu lze po ádat i písemnì, na ádosti musí být úøednì ovìøený podpis volièe a ádost musí být doruèena nejpozdìji Volièský prùkaz opravòuje volièe hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku. Hlasovací lístky budou volièùm doruèeny prostøednictvím Èeské po ty. Dal í podrobné informace k volbám do Posla- necké snìmovny Parlamentu ÈR jsou zveøejnìny na internetových stránkách Ministerstva vnitra Pøípadné dotazy zod- povíme na MìÚ enov, Ing. Kotrová, tel.: Spr/Ko Hospodaøení s odpady KOMUNÁLNÍ ODPADY Samostatnì pøistavované VOK ÈERVEN 8. a místa pøistavení: krbeòská (u obch.), Topolová, Datyòská, V Dru stvu, enovská, Na utrovinì, Lapaèka 2x (u obch.), U Rybníkù. ÈERVENEC nepøistavují se. SRPEN 10. a místa pøistavení: Tì ínská (u ko.), køi. ajarská x Nad Potokem, Køi. Bøezùvka x Ke Stovkám, Pod Èechem, Nová, køi. krbeòská x Okru ní, køi. Vráclavská x Na Farském. Sbìrné místo kom. odpadù, ul. Na Sedlácích Otevírací doba od 1. dubna 2010: Po, Stø, Pá hod.; So hod. Pro druh odpadu: OBJEMNÝ ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ nábytek, koberce, sanitární pøedmìty apod.; zcela vylouèeny jsou stavební odpady (napø. su, stará okna po výmìnì, lepenka atd.). ELEKTRO vyøazené elektrospotøebièe, elektronika, nejlépe kompletní (televizory s nepo kozenou obrazovkou), za úplné elektrozaøízení je pova ován spotøebiè i bez pøívodní òùry, spotøebièe rozebrané (s chybìjícími podstatnými díly) jsou hodnoceny jako odpad. BIOODPADY tráva, listí, neupotøebitelné ovoce. Sbìrné místo je urèeno pro odpady fyzických osob obèany s trvalým pobytem v enovì a vlastníky staveb pro individuální rekreaci na území mìsta, slu ba je bezplatná. JE TÌ K ODPADÙM Do odpadových nádob nepatøí tráva a jiné odpady ze zelenì a u vùbec ne stavební su èi jiné odpady vzniklé ze stavební èinnosti. Vyhlá kou o nakládání s odpadem na území mìsta je dáno, e stavební odpady nejsou odpady komunálními a jejich odstranìní si zaji uje stavebník na vlastní náklady. Pro potøebu odstranìní bioodpadù je stanoveno místo, VOK v ohradì, sbìrné místo, ul. Na Sedlácích, odkud jsou bioodpady odvá eny a vyu ívány v kompostárnì. Na vyprázdnìní odpadové nádoby naplnìné odpady ze zelenì není nárok. Nádoby naplnìné stavebními odpady svozová firma nesvá í, bohu el uvolòování tìchto nádob musí na své náklady zaji ovat mìsto prostøednictvím MìPOS, co s sebou ov em nese zvý ené náklady z rozpoètu mìsta ve prospìch nezodpovìdných jednotlivcù ke kodì ostatních. ENOVSKÝ OBÌ NÍK 5/2010 1

2 Mìstská policie hlásí ZÁSAHY IN ORMACE ZPRAVODAJSTVÍ Pøím étel.èíslo: PÈR Vratimov: Tísòová linka: Http: Kradl u školy. Oèi pro pláè zbyly malému klukovi, když zjistil, že mu bylo pøímo pøed školou odcizeno nové horské kolo. S pevným zámkem nemìl zlodìj evidentnì žádné problémy. Zpùsobená škoda dosáhla cca 7 tisíc Kè. Pøípad trestného èinu šetøí Policie ÈR Chu na žvýkaèky. Dlouhé rozhlížení a zkoumání zboží neuniklo bdìlým prodavaèkám z obchodu na køižovatce. S nakupováním bez placení již mají své zkušenosti. Že je potøeba dohlédnout i na koupìchtivé mladíky, bylo jasné už od první chvíle, kdy vkroèili do prodejny. Pøesto se neznámým darebákùm podaøilo zcizit nìkolik balíèkù pochutiny, se kterou staèili zmizet ještì pøed pøíjezdem policie Svùj majetek ubránili. Až do pøíjezdu policie se zahrádkáøi z osady Na Podlesí pøetahovali o svùj majetek se zlodìji. Ti nechtìli pochopit, že železo uložené u domu není vyhozené a tudíž k dispozici pro odvoz do sbìru. Pøedání pachatelù navíc provázel hlasitý nesouhlas pøíbuzných z pøilehlé èásti Havíøov-Šumbark, takže bylo nutné povolat další hlídku k bezpeènému zajištìní prùbìhu øešení Kanálový rekord. Zadržením podezøelých osob se rozbìhl jeden z nejvìtších pøípadù tzv. šro ákù. Z areálu podniku mlýnù postupnì odcizili cca 30 kanálových krytù. Váha jedné møížky se pohybovala kolem 70 kilogramù. Výkupní cena 1 kg je cca 5 Kè. Staèí už jen poèítat. i z pøedchozího pøípadu je jasné, proè se tato trestná èinnost tìší stále velké oblibì. Mìstský úøad informuje Beseda s generálem Konèickým Vážná dopravní nehoda mezi motocyklistou a vozidlem se stala v dopoledních hodinách na ul. Tìšínská. Zranìný muž byl pøevezen RZS do nemocnice. Na místì zasahovaly složky IZS. Do ukonèení šetøení události byla doprava øízena kyvadlovì. Mìstská policie má zájem na vytvoøení bezpeèného a klidného prostøedí pro každého obyvatele mìsta a na tom, aby žádný pachatel pøestupku nebo trestného èinu nezùstal bez postihu. Pokud máte nìjaký dotaz, postøeh, kritiku, stížnost atd., mùžete ji zaslat písemnì veliteli MìP na adresu: Mìstská policie Šenov, Radnièní námìstí 300, Šenov nebo na R. Kulhánek, vel. MìP Dne 23. dubna 2010 probìhla v prostorách Knihovny & Šenovského muzea pøednáška s brigádním generálem plukovníkem Ing. Mikulášem Konèickým, váleèným veteránem a hrdinou. Mikuláš Konèický se narodil dne 1. ledna 1925 ve Volyni na Ukrajinì. Otec byl povoláním uèitel a rodina žila do vypuknutí druhé svìtové války v Polsku, kde také navštìvoval polské školy. Dne 17. záøí 1939 po rozpadu Polska, pøipadlo toto území Sovìtskému svazu. Po pøepadení Sovìtského svazu dne 22. èervna 1941 bylo toto území okupováno Nìmeckou armádou. Po osvobození Volynì v roce 1944 Sovìtskou armádou se Mikuláš Konèický dobrovolnì pøihlásil do èeskoslovenského zahranièního vojska v SSSR a to 15. bøezna Byl odveden k tankovému vojsku a prodìlal výcvik na velitelskou funkci tanku T 34. Po ukonèení výcviku byl zaøazen do 1. èety, 2. tankové roty, 1. tankového praporu, 1. Èeskoslovenské tankové brigády. Zaèátkem záøí 1944 se zúèastnil bojù v Karpatsko- Dukelské operaci. Nepøetržitì se zúèastòoval bojových operací až do Stropkova. V lednu 1945 se zapojil do bojù v Jaselské operaci. Poté se zúèastnil Ostravské operace a osvobození mìsta Moravské Ostravy. Svou bojovou cestu ukonèil pochodem na Prahu. Po válce sloužil v ès. armádì na úseku školství, oboru konstrukce, provoz a opravy tankù v Hranicích, až po náèelníka katedry ve Výškovì. Absolvoval Vojenskou akademii v Brnì. V roce 1968 byl za politické postoje z armády propuštìn. Na pøelomu roku 1974/75 se pøestìhoval do Ostravy. Nastoupil do stavebního podniku a zùstal zde natrvalo. Od roku 1992 zastává funkci pøedsedy Mìstského výboru Èeského svazu bojovníkù za svobodu v Ostravì. Od roku 1998 vykonává v Èeskoslovenské obci legionáøské funkci pøedsedy jednoty v Ostravì a v dalších výborech a skupinách. 26. listopadu 2008 plukovníkovi ve výslužbì Ing. Mikuláši Konèickému primátor mìsta Ostravy Petr Kajnar udìlil Èestné obèanství mìsta Ostravy. U pøíležitosti Dne váleèných veteránù, v Praze na Vítkovì dne ministr obrany Martin Barták jmenoval do hodnosti brigádního generála plukovníka Ing. Mikuláše Konèického váleèného veterána, který prokázal mimoøádné hrdinství bìhem 2. svìtové války. I pøes stávající stísnìné prostory byla pøednáška úžasným zážitkem pro všechny úèastníky, kteøí se tentokráte sestávali i z øad mladé generace, konkrétnì se jedná o žáky devátých tøíd ze ZŠ v Sedlištích. Dìkujeme všem za úèast a panu Konèickému za mimoøádnì živý zážitek, kterým jsme si pøipomnìli 65. výroèí osvobození naší vlasti. Prodej kuchyòské linky Mìsto Šenov zveøejòuje svùj zámìr: odprodej sestavy kuchyòské linky za cenu 500 Kè. Kuchyòskou linku tvoøí sestava skøínìk a pracovní desky s nerezovým døezem. Je tvoøena spodní a závìsnou konstrukcí bílé barvy, dvíøka jsou døevìná tmavý oøech. Sestava kuchyòské linky je bìžnì opotøebena a plnì funkèní. Své požadavky odevzdávejte, prosím, písemnì. Bližší informace k výše uvedené kuchyòské sestavì jsou k dispozici na Mìstském úøadì v Šenovì, odbor investic, MH a dopravy, dveøe è. 209, tel.: , a to v termínu do ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2010

3 Mìstský úøad informuje Hasièský zpravodaj JSDH Šenov Hasièský sbor mìsta Šenova, Hasièská 310 tel.: mobil: V bøeznu jednotka Hasièského sboru mìsta Šenova zasahovala celkem u 8 událostí. Jednalo se o 3x požár, 2x dopravní nehodu, 3x technickou pomoc. Výbìr nejzajímavìjších událostí za mìsíc bøezen Požár na ul. Podnikatelù, Šenov. Po pøíjezdu na místo zásahu jednotka zjistila, že se jedná o požár nákladního vozidla T 815 a Rada mìsta 51. schùze vzala na vìdomí: zprávu komise ŽP zprávu o posouzení nabídek na akci Cisternová automobilová støíkaèka prodej vozidla LIAZ CAS 25 užívaného JSDH rozhodla: ve veøejné zakázce na dodávku Cisternové automobilové støíkaèky o pøidìlení zakázky uchazeèi THT s.r.o., Polièka schválila: umístìní staveb a zøízení vìcných bøemen na pozemcích mìsta smlouvu o provedení opravy Obnovy Žermanických pøivadìèù na pozemcích mìsta Zastupitelstvo mìsta 24. zasedání zavázalo se: k datu otevøít novou tøídu v prostorách MŠ Lipová schválilo: rozpoètové opatøení na zajištìní projektové dokumentace, zøízení tøídy MŠ a stìhování knihovny Zastupitelstvo mìsta 25. zasedání vzalo na vìdomí: na místì zasahuje HZS. Na likvidaci požáru byl použit 1xC proud Požár na ul. K Hájence, Šenov. Na operaèní støedisko bylo nahlášeno, že se jedná o požár karavanu. Po pøíjezdu na místo zásahu jednotka pomohla jednotce HZS MSK dokonèit likvidaci požáru a odvìtrání zakouøeného prostoru Požár na ul. Šenovská, Šenov. Jednalo se o Z jednání samosprávy ve zkratce závìreènou zprávu Ústøední inventarizaèní komise o provedené øádné roèní inventarizaci majetku, pohledávek a závazkù mìsta za rok 2009 zprávu o hospodaøení MìPOS za rok 2009 a plán èinnosti pro rok 2010 rozhodlo: o umístìní knihovny požár železnièního náspu. Pøíèinou byl vítr a pálení klestí. Pomocí jednoho proudu jsme zabránili dalšímu šíøení a pøedali jsme místo zásahu HZS ÈD. do pøízemí budovy staré školy schválilo: zadání zmìn è. 10 a 11 Územního plánu obce Šenov vyhlásilo: výbìrové øízení na poskytnutí dotací z rozpoètu mìsta Šenov na rok 2010 Taneèní škola Palas V dubnu jednotka Hasièského sboru mìsta Šenova zasahovala celkem u 13 událostí. Jednalo se o 6x požár, 1x dopravní nehodu, 6x technickou pomoc. Vzhledem k citelnému oteplení jsme byli nìkoli- Taneèní škola Palas srdeènì zve širokou veøejnost na tyto mimoøádné akce: Dne od hod. v sále restaurace Na Lapaèce probìhne Mezinárodní taneèní koncert pro širokou veøejnost, na kterém vystoupí jako hosté taneèníci z Ukrajinského mìsta Lvova, taneèníci z Polska a také se pøedstaví èlenové poøádající taneèní školy Palas. Dne od 11 hod. v kulturním domì mìsta Vratimova probìhne Mezinárodní taneèní soutìž: poøádá mìsto Šenov s Taneèní školou Palas. Jedná se o Projekt fondu mikroprojektù Euroregionu Beskydy/Beskidy CZ.3.22/3.3.06, který je spolu financovaný z prostøedkù ERD v rámci OPPS CZ-PL Pøekraèujeme hranice v rámci operaèního programu pøeshranièní spolupráce Èeské a Polské republiky projektu ŽIVOT U NÁS A U SOUSEDÙ. Dne probìhne v dobì od 10 do 13. hod. v sále restaurace Na Lapaèce WORKSHOP pro veøejnost, kde se budeme uèit latinskoamerické tance, jako jsou salsa, batchata aj. Pøihlášky a vstupenky na nebo na tel. Josef Macura krát vysláni na požár trávy, což je v tìchto jarních mìsících bìžné. Naštìstí byli vždy tyto události vèas ohlášeny a proto se nejednalo o požáry vìtšího rozsahu a naše síly a prostøedky byly dostaèující. Co se týèe požárù, byli jsme vysláni i k zahoøení sazí v komínì na ulici Škrbeòské. To bylo tak intenzivní, že se neustále zvyšovala teplota obezdìní kolem komínové vložky a dým prostupoval i podlahou. Museli jsme za spolupráce jednotky HZS z Havíøova a Ostravy rozebrat èást podlahy a komínového tìlesa a vybrat žhavé saze a rozlámané èásti komínové vložky. Vyšetøovatelem pøíèin požáru bylo zjištìno, že nová vložka, která zde byla vsazena, se vysokou teplotou rozlomila a podélnì praskla. Zapøíèinilo to nedostateèné vymetení komínu a následné vznícení sazí. Dalším vìtším zásahem spojeným s ohnìm byla likvidace požáru stodoly v Havíøovì na ulici Mezidobí. Po pøíjezdu na místo události bylo plamenné hoøení již zlikvidováno jednotkou HZS z Havíøova. S tou jsme se vystøídali a zahájili jsme spoleènì s JSDH Havíøov, Žermanice a Tìrlice dohašovací a likvidaèní práce. Z objektu zbyly pouze ohoøelé trámy støechy a podezdívka. Následným vyšetøováním bylo zjištìno, že požár zapøíèinily svou neopatrnou hrou se sirkami dìti majitele. Operaèní støedisko nás vyslalo v dubnu i na jeden kuriózní zásah. Jednotce bylo nahlášeno, že v místní základní škole na Radnièním námìstí se v prostorách šatny nachází had. Had byl nalezen a odchycen, jednalo se naštìstí o neškodnou užovku. Závìrem bych se chtìl ještì zmínit o našich mladých hasièích, kterým se v tomto roce daøí a kam pøijedou, tam se vždy velice dobøe umístí, a proto jsou prozatím v prùbìžném poøadí okrskové soutìže první. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2010 3

4 Kultura KAM za kulturou, zábavou a sportem OD 15. KVÌTNA DO 15. ÈERVNA 2010 ŠENOV Knihovna & Šenovské muzeum Pravidelná otevírací doba: Po 8 17 hod.; Út, Èt, Pá hod.; St zavøeno; So 8 11 hod.; tel.: Výstava v Panské oratoøi Zveme všechny pøíznivce kultury k návštìvì výstavy vìnované dìjinám šenovské katolické farnosti, která bude pro veøejnost otevøena ve dnech 19. dubna až 31. kvìtna 2010 v dobì: pondìlí, úterý, ètvrtek, pátek od 15 do 17 hod. a každou nedìli od 8 do 10 hod. Výstava se nachází v prostorách Panské oratoøe v kostele Prozøetelnosti Boží. Vyzýváme šenovské spolky i pamìtníky k doložení dùležitých událostí (týkající se budov, spolkù, osob) pro pøípravu kalendáøe šenovských významných událostí a osobností. Informace mùžete pøinést osobnì do knihovny, nebo poslat poštou (Lipová è. 861, Šenov) nebo em Pro pøipravovanou výstavu Z historie staré školy sbírá Šenovské muzeum fotografie žákù, kteøí navštìvovali tzv. Starou školu u kostela v Šenovì. otografie vám po naskenování budou vráceny. Uvítáme, pokud k fotografii pøiložíte seznam žákù, uèitelù. otografie mùžete zaslat poštou, nebo osobnì pøinést na adresu Knihovna & Šenovské muzeum, Lipová è. 861, Šenov. Nebo je mùžete zaslat elektronicky na Dìkujeme za spolupráci. Pozvánka k sousedùm VÁCLAVOVICE V pátek 21. kvìtna 2010 se uskuteèní v hod. koncert Evy a Vaška v areálu školního høištì u Školní družiny ve Václavovicích. Za nepøíznivého poèasí se pøemístí do restaurace U koupalištì. Vstupné: dospìlí 180 Kè, dìti 50 Kè. Pøedprodej vstupenek v prodejnì potravin Bednáø a na Obecním úøadì Václavovice. VRATIMOV Kino Hvìzda pøedstavení vždy od hod. 19. a Na hranì temnoty 2. a Všichni jsou v pohodì 21. a Prokletý ostrov Babylon A.D. 26. a I love you PhillipMorris 9. a Souboj Titánù 28. a Alenka v øíši divù 11. a Nine HAVÍØOV Havíøov v kvìtech pøijïte zažít Karneval v ulicích Havíøova Divadlo Petra Bezruèe hod. Noc bláznù hod. Hra o manželství hod. Evžen Onìgin hod. Ta ka støílí góly Kulturní dùm Petra Bezruèe hod. Guatemala cestopisná beseda s Dominikem Tetíkem 22. a hod. pøedstavení pro dìti Velká sloní pohádka hod. pohádka pro dìti O rybáøi a zlaté rybce RÝDEK-MÍSTEK Muzeum Beskydy Stálá expozice Beskydy, pøíroda a lidé; Zámecký okruh; rýdek Mariánské poutní místo; rýdek a Místek; Památník Óndry Lysohorského Výstavy Ján Zorièák Sklo; Železnièní modely aneb pára na kolejích V mìsíci kvìtnu 2010 oslaví významná životní jubilea tito šenovští obèané MARTA DOLEŽALOVÁ RUDOL GRO ÈÍK RANTIŠEK JENDØEJÈÍK VLADIMÍR JEØÁBEK KAREL JIØÍÈEK HELENA KALOUSOVÁ VÌRA KLEÈKOVÁ LIBUŠE KLEGOVÁ LUDMILA KOLÁØOVÁ KVÌTUŠE KOZLOVÁ MIROSLAV KØIVDA MARIE KUCHAØOVÁ LIBUŠE LIÈKOVÁ ŠTE AN MIŽIÈ KAREL NAVRÁTIL IGOR NOCIAR KVÌTA ONDRÁÈKOVÁ ZDEÒKA PAŠÍKOVÁ KAROL RÁSÓ LUDMILA RYŠKOVÁ JAN SLÍVA ALENA STRUMINSKÁ MIROSLAV SÝKORA EVA ŠTOLLOVÁ RANTIŠEK ŠUSTEK ZDENÌK TOMIS MARIE VAŠKOVÁ ZDEÒKA VICHROVÁ Všem jubilantùm pøejeme k jejich výroèí pøedevším hodnì zdraví, mnoho štìstí, rodinnou pohodu a spokojenost. Poznámka k naší rubrice: Všechny oslavence v této spoleèenské rubrice zveøejòujeme bez jejich pøedchozího souhlasu. Výjimeènì se stává, že si nìkterý jubilant nepøeje být v Obìžníku uveden. To samozøejmì respektujeme požadavek na nezveøejnìní jména je však nutno uplatnit na tel nejpozdìji do uzávìrky Obìžníku, tj. do 6. dne v mìsíci. (SO / T. Klimasová) 4 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2010

5 Školství / Život ve mìstì Vìdomostní soutìž Køížem krážem Slezskou bránou Dne v 9 hodin probìhla na DDM ve Vratimovì soutìž ve znalostech obcí regionu Slezská brána. munikaci se seniory. Tato soutìž byla moderována panem Romanem Pastorkem, známým z poøadu Bludištì na ÈT 1 a byla natáèena regionální televizí. Vítìzný tým obdržel jako hlavní cenu tøídenní zájezd do Prahy. A jak to tedy všechno dopadlo? Zvítìzil mezi mladšími žáky tým ZŠ ze Žabnì a mezi staršími žáky tým ZŠ ŠENOV. Se záludnými otázkami si poradili a za tým Šenova soutìžili: Veronika Chovancová, Zdenìk Ramík a Petra Szegényová. V roli seniorského poradce pùsobila paní Cecílie Stachová, vedoucí týmu byla Mgr. Miluše Valová. Palce jim samozøejmì držel celý tým, který na projektu pracoval, vèetnì žákù z Podlesí a ostatní pøedstavitelé školy a mìsta Šenova. Všichni se už tìšíme do Prahy! Soutìže se úèastnily dìti týmù, které v rámci projektu Køížem krážem Slezskou branou s dìdeèkem a babièkou, podporovaného nadací OKD, sbíraly a shromažïovaly informace o zajímavostech a pamìtihodnostech svých obcí. V rolích poradcù jim pomáhali místní senioøi. Týmy se pokusily naplánovat trasu pro nauènou stezku a nasbíraly mnoho zkušeností pøi ko- Vypisujeme tímto zámìr pronájem nebytových prostor garáž pøi ZŠ Podlesí, Tìšínská 286, Šenov. Garáž má rozmìry 22 m 2 a nachází se na pozemku u ZŠ Tìšínská 286, Šenov jako samostatný objekt, k nìmuž je pøístup z ulice Pod Školou. Uvedený prostor má Pronájem garáže sloužit ke garážování o- sobního automobilu. Tento zámìr bude po uplynutí doby 15 dnù ode dne vyvìšení na úøední desce mìsta projednán v Radì mìsta a poté realizován pronájem (pøedpoklad: od 1. 5., popø ). Mgr. Nadìžda Pavlisková, øeditelka školy. Prodej osobního automobilu Mìsto Šenov prodá havarovaný osobní automobil Peugeot 106, rok výroby 2000, vèetnì technického prùkazu, s automatickou pøevodovkou po generální opravì a novým mìnièem, barva: støíbrná metalíza. Prodej bude schválen nejvyšší cenové nabídce, cena cca Kè. Zájem vyjádøete písemnou nabídkou: na ovou adresu na adresu Mìstský úøad Šenov, Radnièní námìstí 300, Šenov pøedloženou na podatelnì Mìstského úøadu Šenov. Možnost prohlídky osobního automobilu na MìPOS, Zámecká 27, Šenov, po pøedchozí domluvì na tel. è.: ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2010 5

6 Školstvi / Život ve mìstì Školní divadelní soubor DIVADRA slaví postup do národního kola V sobotu se nám s inscenací Lakomá Barka od Jana Wericha opìt podaøilo postoupit, a to na celostátní pøehlídku dìtského divadla do Trutnova, tedy pøehlídku a dílnu nejzajímavìjších a nejinspirativnìjších inscenací dìtských divadelních, loutkáøských a recitaèních souborù z celé ÈR. Inscenace jsou vybírány z krajských postupových pøehlídek, jimž pøedcházejí oblastní a okresní kola. Lektorský sbor ocenil pøedstavení Lakomá Barka divadelního souboru DIVADRA ze ZŠ Šenov. Hodnotil zejména výbornou práci se støídmou scénografií vytváøení rekvizit i prostøedí. Jasný pøínos dìtí, akce které obohacují a rozvíjejí to, co nabízí text. Kreativní práci s pøedlohou kombinace originálního textu Jana Wericha s vlastními texty a komentáøi. Dále zaujala zdaøilá kombinace rùzných slovních, herních a scénických výrazových prostøedkù. Velké gratulace patøí všem pøedstavitelùm Lakomé Barky. Jmenovitì Tereze Pastròákové, Markétì Boturové, Kristýnì Slívové, Denise Mihalcové, Veronice Koèí, Honzovi Mrázkovi, Honzovi Peichlovi, Pavlovi Prausovi a Martinovi Vašíèkovi. Døeviny Èeské republiky soutìž ZOO Ostrava Ve ètvrtek 25. bøezna se 20 dìtí druhého stupnì zúèastnilo této soutìže. Žáci vytvoøili ètyøi pìtièlenná družstva a spoleènì odpovídali na 15 záludných otázek. Potom si prohlédli zvíøata v ZOO, pozdravili slony a šimpanze, nakrmili kozy kamerunské a pak už jen èekali na výsledky soutìže. Hned v pondìlí jsme se dozvìdìli radostnou zprávu. Jedno naše družstvo se v konkurenci 133 družstev umístilo na krásném 15. místì. Byl to Michal Hoffmann, Marek Šín, ilip Klimeš, Martin Pøedstavení pøipravila a realizovala Mgr. Andrea Štefková. Gratulujeme! Chwistek ze 7.A a Petr Chamrad ze 7.C. Všem úèastníkùm soutìže blahopøejeme a tìšíme se na další kolo, které probìhne na podzim. Dokázali byste odpovìdìt, èemu se øíkalo hromové koštì? Napoví vám obrázek. (Dìti nápovìdu nemìly.) Zapsala Š. Tomisová. (kínìvoraè) Evidence obyvatel NEJMLADŠÍ OBÈÁNCI MÌSTA Adéla Cholevová, Jakub Kubalik, Marek Sasin, Hana Kubíèková, Eliška Zelinová, Matìj Viktorín, Karolína Rzymanová K narození dìtí rodièùm srdeènì blahopøejeme. ROZLOUÈILI JSME SE Zdenka Karasová, Jan Selinger, Vìra Machálková, Lumír Lièka, Rostislav Hrachovina, Libuše Guòková Pozùstalým vyjadøujeme upøímnou soustrast. Žádáme rodièe novorozencù, aby narození oznámili na evidenci obyvatel správní odbor MìÚ, rodný list dítìte vezmìte s sebou. Prosíme tímto pozùstalé o oznamování úmrtí rodinného pøíslušníka na evidenci obyvatel. Pøedložením úmrtního listu zemøelého zajistíte vèasné odhlášení osoby z registru obyvatel. 6 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2010

7 PIONÝRSKÉ VELIKONOÈNÍ PRÁZDNINY Nýdek základna DDM Tøinec 1. až 4. dubna dubna 2010 se vydalo pár stateèných bojovníkù vlakem a pak autobusem na velikonoèní výpravu do Nýdku. Jelikož je však autobusová zastávka pomìrnì daleko od chaty, svezl Juráš dìtem batohy autem, následnì dovezl všechny holky a nakonec i kluky. Než však kluci pøijeli, rozhodly jsme se pomstít za všechna velikonoèní utrpení, která nám každým rokem zpùsobují. Rozházely jsme po okolním lese jejich batohy, zavøely bránu a rozhodly se, že je dovnitø nepustíme. Pár svižných klukù však bránu pøelezlo a než jsme se staèily zamknout v chatì, kterou jsme nazvaly Dívèím hradem, dvì holky nám zajali. Po dlouhém smlouvání došlo k výmìnì. Holky byly propuštìny ze zajetí a kluci dostali klíèek od brány a zbranì pro všechny. Poté koneènì odtáhli rozbít své táboøištì na nedaleké høištì. Když druhý den ráno zaèalo snìžit a stany od klukù spíše pøipomínaly iglú, zželelo se nám jich a pustily jsme je do jednoho pokoje. Po celodenním zápasení v rùzných støedovìkých disciplínách, jako je lukostøelba èi bloudìní v katakombách, však bylo jasné, že kluci nedostali první pokoj ze soucitu, ale že si ho poctivì vybojovali a v následujících dnech i celý zbytek chaty. Holky se však stateènì bránily a tak Život ve mìstì Z naší èinnosti v Pionýrské skupinì Šenov nakonec dostali všichni stejnou odmìnu a i naše zadnice zùstaly ušetøeny. Kromì bojù mezi dìvèaty a chlapci mìli všichni ještì tajné úkoly a tak se mezi námi šíøila strašná nemoc zelených vlasù, Romeo s Julií se i pøes znepøátelené rodiny vzali, èarodìjnice zaèarovaly celý svìt a nìkdo nám otrávil èaj. Naštìstí jen solí. Nakonec jsme došly k závìru, že bez klukù to není taková sranda a kluci zase zjistili, že se nemají pøed kým pøedvádìt. Proto je na pøíští akci už nikam vyhánìt nebudeme. otky naleznete na našich webových stránkách: Za PS Šenov Lenka Perzynová LETNÍ TÁBOR PS ŠENOV Klobouk kouzelníka Pokustona není obyèejný klobouk. Bydlí v nìm totiž dva králíci Bob a Bobek. Oba se každé ráno vydávají z kouzelníkova klobouku prožít komická dobrodružství a veselé pøíhody, které s nimi mohou letos zažít i vaše dìti na našem táboøe. Pionýrská skupina Šenov si vám tímto dovoluje nabídnout tøítýdenní pobyt na letním stanovém táboøe pro dìti ve vìku 6 15 let. Místo konání: Bystøièka (okres Vsetín). Cena: 3500 Kè. Termín: až Kontakt: hlavní vedoucí tábora Jiøí Chrástek, tel.: ; Na všechny nové i staré kamarády se tìší Bob a Bobek a všichni kvalifikovaní vedoucí a instruktoøi Pionýrské skupiny Šenov. Bližší informace a fotky z minulých let naleznete i na našich webových stránkách: Ivanèena se vydaøila Již tradiènì jsme se vydali v sobotu na Ivanèenu, abychom spoleènì s ostatními svìtluškami, vlèaty, skautkami i skauty a ostatními èinovníky uctili památku skautù, kteøí padli v druhé svìtové válce a zároveò oslavili svátek Jiøího, který je našim patronem. Spoleènì s okresní výpravou pìšky putovalo 11 èlenù 1. oddílu + 2 èlenky z Elmana. Ze 4. oddílu se vydalo k mohyle Ivanèena 30 èlenù, pøevážnì vlèat a svìtlušek, proto si cestu tam zkrátili jízdou autobusem až do Malenovic, a pak se již vydali po svých. Celou cestu nám svítilo sluníèko a potkávali jsme øadu vlèat, svìtlušek i starších skautù a skautek. V blízkosti mohyly pak èekalo pøes 2500 skautù na slavnostní zahájení, které zaèalo v pravé poledne. Po slavnostním pøedání medailí sv. Jiøí jsme se nìkteøí pomalu odebrali na zpáteèní cestu a pár z nás si ještì odskoèilo na Lysou horu. Mnozí si zakoupili rùzné nášivky na kroj, ale také nálepky a odznáèky na památku. Letošní Ivanèena se opravdu vydaøila a již se tìšíme opìt za rok na vidìnou se všemi skauty. Za 1. a 4. oddíl Žába a Rádio Zveme vás na smažení vajeèiny Místní skupina ÈÈK v Šenovì poøádá dne v hodin pro své èleny, pøíznivce ÈÈK a dárce krve smažení vajeèiny ve sportovním areálu Na Lapaèce. Pøineste si s sebou vejce (kolik sníte) a nakrájenou pažitku. Ostatní obèerstvení (chléb, špek, pivo, káva a nealkoholické nápoje) bude zajištìno. K milému posezení vás srdeènì zve výbor MS ÈÈK v Šenovì. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2010 7

8 Sport Mezinárodní šachový turnaj v Šenovì V sobotu 17. dubna 2010 se uskuteènil v pøíjemném prostøedí restaurace Na Lapaèce již tradièní turnaj v rapid šachu OPEN RAPID ŠACH ŠENOV. Letošní roèník Mezinárodního šachového turnaje byl zvláš významný. Konal se s podporou fondù Evropské unie v rámci Operaèního programu pøeshranièní sponovských zájmových organizací a organizací z polského mìsta Strumieñ. Úroveò turnaje byla již tradiènì na výši, zúèastnilo se nìkolik mezinárodních mistrù, mistrù IDE a kandidátù mistrù šachové hry. Pod øízením rozhodèího MUDr. Jarmila Kotláøe se turnaje zúèastnilo 56 šachistù. Celkovým vítìzem a Podlesný 4,5 bodu, Vladislav Ševèák, Ivan Nešpor a Stanislav Hruška 4 body, Jan Sakmar a Bohuslav ic 2 body. Kompletní výsledky vèetnì fotogalerie najdete na webových stránkách ŠK Šenov: Pochvala, které se dostalo od úèastníkù turnaje organizátorùm za bezchybné zvládnutí akce, patøí také personálu restaurace za vytvoøení pøíjemného prostøedí spojeného s velmi dobrou organizací obsluhy. Souèasnì lze vyjádøit díky sponzorùm, zejména mìstu Šenov a také statutárnímu mìstu Ostrava. Vìøím, že stejnì úspìšné budou i další roèníky turnaje. Ing. Miroslav Kozel, pøedseda ŠK Šenov Zleva: øeditel turnaje Ing. Miroslav Kozel, starostka mìsta Šenov Mgr. Darja Kuchaøová, vedoucí polské delegace Mgr. Andrzei Matusiak, rozhodèí turnaje MUDr. Jarmil Kotláø. lupráce Èeské a Polské republiky v letech projektu ŽIVOT U NÁS A U SOUSEDÙ a byl souèástí oslav 65. výroèí založení šachového oddílu v Šenovì. Turnaj byl zároveò Otevøeným pøeborem euroregionu Beskydy. Bohužel, úèast polských šachistù byla ovlivnìna leteckou tragedií u Smolenska, a tak se zúèastnila jen delegace pìti šachistù z Polska. Památka obìtí tragédie byla uctìna minutou ticha pøi zahájení turnaje. Oficiální zahájení turnaje provedla starostka mìsta Šenov Mgr. Darja Kuchaøová. Pøi zahájení uvedla, že šachový turnaj je první akcí výše uvedeného projektu, dále budou následovat další spoleèné akce ostatních šesouèasnì pøeborníkem Euroregionu Beskydy se stal kandidát mistra Vojtìch Zwardoò z Jäklu Karviná s 8 body, druhý byl mezinárodní mistr Serguei Vesselovsky (Rusko), tøetí skonèil mistr Ivan Bøeèka z TJ Mittal Ostrava, oba získali 7,5 bodu. Turnaj byl souèasnì pøeborem Ostravy. Pøeborníkem Ostravy se stal Ivan Bøeèka mistr se 7,5 bodu, pøed druhým kandidátem mistra Liborem Veselým se 6 body a tøetím kandidátem mistra Jiøím Adámkem se 6 body. V turnaji se neztratili ani naši šenovští hráèi: Stanislav Koláø, Ondøej Pohludka, Martin Schoffer a Lumír Broskeviè získali 5 bodù, Pavel Tradièní pochod Šenov Lapaèka Prašivá 23. ROÈNÍK 12. ÈERVNA 2010 Doporuèené (nezávazné) trasy: 6 km z Dobratic z Lapaèky autobusem ÈSAD v 7.50 hodin do rýdku na autobusové stanovištì, pak vlakem v 8.30 hod. do Dobratic a dále po èervené turistické znaèce na Prašivou. 12,5 km z Luèiny z Lapaèky autobusem MHD è. 387 v 6.53 do Luèiny (støed), dále pìšky po èervené turistické znaèce kolem motorestu pøes Vojkovice, nádraží ÈD Dobratice na Prašivou. 23 km od Lapaèky odchod v 5.30 pøes Šimšku a Dolní Datynì do Žermanic a dále po èervené turistické znaèce pøes Luèinu, Vojkovice a Dobratice na Prašivou. Cyklotrasa Sokol Šenov organizuje odjezd na kolech v 8.00 hod. od Hasièské zbrojnice v Šenovì. Cíl Prašivá u turistické chaty asi v 11 hodin úèastnické listy a krátké vzpomenutí historie Prašivé Mgr. Jan Sládek. Obèerstvení z vlastních zdrojù, v obchodech a restauracích po trase a v chatì na Prašivé. Závìr na høišti u Lapaèky. K hojné úèasti vás srdeènì zvou skalní pøíznivci pochodu z oblasti Lapaèky, Sokol Šenov, KÈT Horní Datynì odd. Šenov, vedoucí akce V. Janèar, tel Memoriál Jana Beneše Mìsto Šenov ve spolupráci se Základní kynologickou organizací Šenov poøádá dne na svém kynologickém cvièišti Memoriál Jana Beneše. Prezentace úèastníkù od 7.00 do 8.30 hod., slavnostní zahájení v 8.45 hod., start prvního úèastníka v 9.00 hod. Závod je uspoøádán v rámci Operaèního programu pøeshranièní spolupráce Èeské a Polské republiky projektu ŽIVOT U NÁS A U SOUSEDÙ. 8 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2010

9 Údržba pozemkù pravidelná seè Pøipomínáme, že od je úèinná obecnì závazná vyhláška è. 1/ 2009 k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku. Tato OZV obsahuje mj. i opatøení, kterým se ukládá povinnost udržovat zeleò formou pravidelných seèí, minimálnì 2x roènì. První seè do , druhá do Lukostøelecký oddíl Lukostøelecký klub srdeènì zve své pøíznivce na Mezinárodní mistrovství Euroregionu Beskydy, konaného dne 16. kvìtna 2010 od 10 hod. ve sportovním areálu Na Lapaèce, který poøádá mìsto Šenov s lukostøeleckým oddílem. Jedná se o Projekt fondu mikroprojektù Euroregionu Beskydy/ Beskidy CZ.3.22/ , který je spolufinancovaný z prostøedkù ERD v rámci OPPS CZ-PL Pøekraèujeme hranice v rámci operaèního programu pøeshranièní spolupráce Èeské a Polské republiky projektu ŽIVOT U NÁS A U SOUSEDÙ kalendáøního roku. Povinnost se vztahuje na všechny pozemky na území mìsta veøejnì pøístupné bez ohledu na vlastnictví k pozemkùm, v zastavìném, zastavitelném a nezastavìném území. Povinnosti dané vyhláškou se netýkají soukromých, oplocených pozemkù (zahrady). Není rozhodující, zda jsou pozemky zemìdìlsky obhospodaøované èi nikoliv. Stuchlíková, ŽP Sport / Život ve mìstì / Inzerce Bezbariérový Šenov Informace o postupu prací na zdravotním støedisku a na Mìstském úøadì v Šenovì, kde probíhají práce v rámci projektu podpoøeného úèelovou dotací v rámci Regionálního operaèního programu: K dnešnímu dni jsou již provedeny témìø všechny pøípravné práce pro realizaci výtahových šachet a následné osazení výtahù v objektech. Soubìžnì probíhají práce na dokonèení pøístupové rampy k výtahu u objektu mìstského úøadu a dokonèují se práce na výmìnì rozvodù vody, topení a kanalizace v objektu zdravotního støediska. Zdravotní støedisko bude od opìt plnì v provozu dle ordinaèních hodin jednotlivých lékaøù. Nadále však budou probíhat práce na rekonstrukci sanitárního uzlu v pøízemí, vèetnì vybudování bezbariérového WC, proto žádáme obèany o toleranci a omlouváme se za zhoršení podmínek pøi návštìvì zdravotního støediska. Olga Palátová Pronájem sportoviš v areálu SK Šenov Informujeme veřejnost o možnosti pronájmu sportovního areálu SK Šenov na ul. Lipová. Pronájem tenisového kurtu, volejbalového nebo nohejbalového hřiště, hřiště pro plážový volejbal. V případě zájmu kontaktujte správce areálu SK Šenov v pracovních dnech pondělí až pátek v čase od 8.00 do hodin na telefonním čísle Datum a čas rezervace, prosíme, proveďte minimálně 3 dny před plánovanou návštěvou. Ceník pronájmu: Tenisový kurt Kč/kurt/hod. Hřiště pro volejbal / nohejbal Kč/hřiště/hod. Hřiště pro plážový volejbal Kč/hřiště/hod. Použití kabiny a sprchy ke kurtu nebo hřišti Kč/hřiště-kurt Večerní osvětlení Kč/hod. Altán Kč/akce Samozřejmě je možné sjednat dlouhodobé pronájmy v pravidelném termínu v sezóně duben říjen nebo zvýhodněné permanentky (od objednávky nad 10 hodin). Příjemné sportovní zážitky přeje město Šenov. l Koupím RD nebo stavební parcelu v Šenovì a okolí do 30 km, možno i zadlužený, platím hotovì, za nabídku dìkuji. Tel.: l Koupím rodinný dùm nebo pozemek k výstavbì RD v této lokalitì. Stav a cena nerozhoduje. Tel.: l Prodám pozemek 1130 m 2 u pozemní komunikace. Plyn. Pøípojka vyvedena na pozemku. Ostatní sítì na hranici. Kontakt: l Prodám kalové èerpadlo na 380 V a 40 m hasièské hadice. Vše za 2000 Kè. Tel.: l Koupím stavební parcelu, nejradìji v centru Šenova o výmìøe m 2, platba hotovì. Tel.: Dìkujeme všem pøíbuzným, sousedùm a známým, kteøí se pøišli naposledy rozlouèit s panem Lumírem Lièkou Rovnìž dìkujeme za projevenou upøímnou soustrast, kvìtinové dary a písemnou kondolenci. Manželka Libuše s rodinou ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2010 9

10 Inzerce Region Beskydy ČESKÁ POJIŠŤOVNA Ivana Klegová poradce Obchodní místo ČP, a.s. Radniční nám Šenov Nabídka pojištění přes internet n povinné ručení, havarijní pojištění n pojištění domácnosti a stavby n pojištění chaty a chalupy n pojištění odpovědnosti za škodu n cestovní pojištění mobil: Úřední dny: Po Út St Pá Výhody pojištění přes internet n cenu vidíte ihned, navíc získáváte slevu 10 % n jednoduchost a rychlost n nic nepodepisujete, vše vám doručíme em či poštou ČESKÁ POJIŠŤOVNA Chráníme vaše sny Nabídka pojištění: investiční životní novinka DIAMANT pro celou rodinu investiční životní pro děti novinka SLUNÍČKO PLUS kapitálové životní, jednorázové samostatné úrazové vkladové pojištění investiční vkladové GARANCE povinné a havarijní pojištění bonus za bezpečný průběh + sleva až 25 % pojištění majetku a odpovědnosti občanů pojištění v KOSTCE Hypotéka ČP Premia karta ČP Penzijní fond ČP ČP Invest produkty ČP Zdraví poj. pracovní neschopnosti, pobyt v nemocnici... pojištění pohřbu cestovní pojištění pojištění pro psy a kočky MAZLÍČEK úvěrové životní pojištění Raiffeisen stavební spořitelna, a.s. Možnost telefonického domluvení schůzky i mimo úřední hodiny. Restaurace na Špici Vás srdeènì zve na VÍKENDOVÉ GRILOVÁNÍ, které se uskuteèní za každého poèasí celé jaro a léto VENKOVNÍ SMAŽENÍ VAJEÈINY OD 1. ÈERVENCE otevíráme sportovní høištì s venkovním posezením. Pøijïte si zahrát nohejbal, volejbal, soft tenis, basketbal... Tìšíme se na Vás Dìkujeme všem pøíbuzným, pøátelùm, sousedùm a známým za úèast, kvìtinové dary i za projevenou soustrast na pohøbu naší drahé zesnulé, paní Zdeòky Karasové se kterou jsme se rozlouèili 15. dubna 2010 v obøadní síni v Šenovì. Dìkujeme touto cestou pracovníkùm pohøební služby paní Mejstøíkové za dùstojný prùbìh celého obøadu. Paní Mejstøíkové dìkujeme zvláštì za pìkný smuteèní proslov. syn Zdenìk s manželkou a celá rodina Elektro Univex Na Sedlácích 377 Nabídka elektro materiálu Napøíklad: úsporné žárovky Philips 11W (60W) E27 59 Kè 14W (75W) E27 74 Kè 18W (100W) E27 89 Kè Po Pá hod., tel.: , Pøi nákupu nad 100 Kè a pøedložení tohoto inzerátu obdržíte dárek vypínaè nebo zásuvku. Platí do VÝJEZDOVÁ VETERINÁRNÍ SLUŽBA ošetøení zvíøat v místì Vašeho bydlištì návštìvy po telefonické domluvì èipování, tetování, oèkování klinické vyšetøení, léèba laboratorní vyšetøení ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2010

11 Inzerce ÚDRŽBA A OPRAVY Provádím veškeré práce spojené s opravou, rekonstrukcí a výstavbou støech, pergol, garáží, plotù, kanalizací, kácení stromù. Levnì, rychle, kvalitnì. Tel.: Pneuservis RS Roman Šamu, Ve strži 208, Šenov u Ostravy Mob.: , OTEVÍRACÍ DOBA: Po Pá: 8 17 hod.; So: 8 12 hod. Pøípadnì jiný èas dle telefonické domluvy. KOMPLETNÍ PNEUSERVISNÍ SLUŽBY. PRODEJ PNEU A DISKÙ. KOMPLETNÍ PØEZUTÍ PLECH. 400, VÈETNÌ VYVÁŽENÍ REHABILITAÈNÍ CENTRUM ŠENOV MUDr. KATEØINA ŠOCHOVÁ NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAØÍZENÍ Vráclavská 1601, Šenov NOVÁ ÈÁST ZDR. STØEDISKA VPRAVO, VEDLE VETERINY TEL.: , R O D O K M E N Do rodopisu rodiny hledám èleny rodu Ožanù ze Šenova Vít Ožana, tel ; POHØEBNÍ SLUŽBA ARON Havíøov-Mìsto, ul. Národní tøída 1541/14a Od roku 1991 poskytujeme komplexní pohøební a høbitovní služby. Zajistíme pohøby ve všech kostelech a smuteèních síních vèetnì výkopu hrobu a pohøbu do hrobky. Souèástí našich služeb je vyøízení pohøbu o víkendech buï v kanceláøi pohøební služby nebo u Vás doma. Chladicí zaøízení, které máme k dispozici je umístìno na místním høbitovì. Tato skuteènost pøíznivì ovlivní cenu pohøbu. PØEVOZY ZESNULÝCH NEPØETRŽITÌ tel , , ŽELEZÁØSTVÍ MiWal Prodej spoj. materiálu, ruèního náøadí, zahradnického náøadí na ulici Hlavní 750 prostory Textilu p. Vlèková s rozvážkovou službou Tel.: Automatické závlahové systémy zn. Hunter, K-Rain, TORO, Gardena pro zahrady, skalky, zimní zahrady, høištì, parky Zakládání trávníkù setých i rolovaných, vèetnì jarní nebo celoroèní údržby Likvidace døevin a štìpkování Nákladní autodoprava s hydraulickým jeøábem (Avie 5t, 1,5t) Možnost zapùjèení štìpkovaèe, vertikulátoru GASIP INTEPS s.r.o. rýdecká 338, Šenov tel , ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/

12 Inzerce Elektro Nociar Zadní 701/9, Ostrava-Radvanice, Tel.: Domovní a bytové elektroinstalace nové rekonstrukce opravy Návrhy a montáž elektronických zabezpeèovacích systémù Revize el. instalací hromosvodù el. spotøebièù ruèního náøadí MaR návrhy výroba montáž servis Opravy a servis mìøicích systémù, tepelné a laboratorní techniky NABÍZÍME VÁM NOVÉ NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU PO CELKOVÉ REKONSTRUKCI V ŠENOVÌ U OSTRAVY Prostory vhodné pro kadeønictví, kosmetiku, nehtové studio, obchody, kanceláøe, wellnes centrum, umístìní vzorkové prodejny apod. Pronájem novì vybavené restaurace (kavárny) s možným využitím venkovních prostorù. Pronájem garáží pro nákladní i osobní automobily. Nabízíme venkovní prostory pro skladování materiálu. Moderní design. Možný odkup pronajatých prostor do 3 let Kontakt: tel , Pronajmeme i byty 1+1, 1+kk, 2+kk, 2+1, 3+kk, 3+1 ZNALECKÉ POSUDKY pro veškeré pøevody nemovitostí, pozùstalostní øízení, tržní ocenìní bytù a nemovitostí Vám vypracuje MARIE KRUŠINOVÁ znalec z oboru ekonomika, odvìtví ceny a odhady nemovitostí U spoleèenského domu 3/1042, Vratimov tel. è , Pekaøství Bartovice Peèeme: BARTOVICKÝ CHLÉB tradièní výroba chleba zadìlávaného kváskem na klasické parní peci; SVATEBNÍ KOLÁÈE a jiné chutné sladké i slané peèivo pro Vás. Zaruèená kvalita a trvanlivost! Srdeènì Vás zveme k nákupu. Otevøeno: Po-Pá od 6.00 do hod. Ostrava-Bartovice, Šenovská 295, tel.: Lubomír Zajíc malby a nátìry dekoraèní omítky sádrokartonáøské úpravy Šenov, Provaznická 216 mobil: x tra hair studio veronique kadeønictví dámské pánské dìtské Provozní doba: Pondìlí zavøeno; pátek pouze objednávky Út, St, Èt pouze objednávky, od hod. provoz. Pro mìsíc kvìten barvení vlasù 10 % sleva! Pro každého zákazníka malé obèerstvení zajištìno. Nacházíme se na ul. Tìšínská 288, Šenov žlutá budova pod Šenovskými mlýny. Nabízíme: Barvení tón v tónu, melírování, metrix, extravagantní a spoleèenské støihy a úèesy, color Booster, poradenství zdarma. Prodlužování a zahuš ování vlasù. Na Vaši návštìvu se tìší Veronika Nováková, tel.: è Mìsíèník Mìstského úøadu v Šenovì, vychází okolo 15. v mìsíci, reg. è. MK ÈR E Redakèní rada: starostka Mgr. Darja Kuchaøová, místostarosta Ing. Jan Blažek, tajemník Ludmila Stavinohová, spr. odbor Radka Svobodová. Adresa: Mìstský úøad, Radnièní nám. 300, Šenov. IÈO Grafická úprava, technická redakce a sazba firma VMCG, Zeyerova 11, Ostrava ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2010 Tisk: Tiskárna HAROK, Šenov. Inzerci pøijímá MìÚ Šenov, správní odbor.

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Odhalená historie Strakonic str. 3 Kam s odpady str. 9 Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Veøejné stavební právo je v ÈR charakterizováno zákonnou úpravou, a to zejména stavebním zákonem.

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

Kováci slavili 1. máj 2015

Kováci slavili 1. máj 2015 9 4 TPCA Kolín Stávkovou pohotovost ukonèila dohoda ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. kvìtna 2015 CENA: 6 KÈ 5 Regiony Co je nového v Moravskoslezském kraji 7 Právo Kdy a jak vzniká

Více

1/2009 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na leden duben 2009. Vážení pøátelé, milé kamarádky a kamarádi.

1/2009 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na leden duben 2009. Vážení pøátelé, milé kamarádky a kamarádi. SDRUŽENÍ PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ÈESKÉ REPUPBLICE, O.S. BRNO MÌSTSKÁ ORGANIZACE SPMP BRNO HELFERTOVA 7c, 613 00 BRNO tel. +420 545 581 458, ièo: 64326837 1/2009 Vážení pøátelé, milé kamarádky

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 5 - květen 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ NECHTE SE PŘEVÉZT Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Více

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Péèe o zdraví Eva Blahušová: PILATESOVA METODA I / Cviète jako superhvìzdy Pilatesova cvièební metoda oslovila i takové hvìzdy, jako je Madonna, Dustin Hoffman, Patrick

Více

KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII

KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII Dick Francis: AŽ ZA HROB Dotisk 2. vyd., 240 s., cena brož. 299 Kè Samotáøský podivín Alexander Kinloch žije ve zchátralé pastoušce na úboèí skotského pohoøí, kde maluje obrazy.

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas,

Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas, ÈTVRTLETNÍK OBCE NEZAMYSLICE, ROÈNÍK 6., VYDÁNÍ 17., JARO 2002 Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas, kde borový zavánìl háj. O lásce šeptal tichý mech;

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic

Více

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 zpráva Výroèní Zpracovala : Jana Schwarzová Foto: archiv Farní charity Prachatice Vydala: FCH Prachatice Grafická úprava a tisk: srneczekdesign Úvod 4 Základní údaje o organizaci

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 OBSAH 1 Úvod... 5 2 Organizace a øízení Státního ústavu památkové péèe... 13 3 Souhrn hlavních èinností... 23 4 Rozbor

Více

o b o D Ètvrtletník roèník IX. èíslo 2 duben - èerven 2015

o b o D Ètvrtletník roèník IX. èíslo 2 duben - èerven 2015 Z pravo d a duben - èerven 2015 j o b c e o D lo plazy Ètvrtletník roèník IX. èíslo 2 Vážení spoluobèané, je to už taková tradice, že si v témìø každém zpravodaji dovoluji apelovat na šetøení s naší pitnou

Více

Výroèní zpráva Hnutí DUHA Olomouc

Výroèní zpráva Hnutí DUHA Olomouc Výroèní zpráva Hnutí DUHA Olomouc za rok 2003 Hnutí DUHA místní skupina Olomouc Kdo jsme? Autoøi pøíspìvkù: Mgr Jiøina Popelková Bc Klára Kratochvílová Mgr Dominika Glacová Miroslav Kutal Iva Rašnerová

Více

ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY

ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY V letošním roce 2009 si pøipomínáme 15. výroèí zalo ení Soukromé støední školy podnikatelské, s. r. o. v Opavì. Chtìli bychom podìkovat všem uèitelùm, kteøí za tuto

Více

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 5 2001 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Podzimní odpoledne v nemocnici. Foto PhDr. Vladimír Panoušek O CO NÁM DNES JDE Vlna protestních shromáždìní

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 25. ÚNORA 2013 CENA: 6 KÈ 3 7 2 ZDRAVOTNICTVÍ 1. bøezna opìt protesty SOUTÌŽ Vyhrajte pobyt v hotelu Dìvín SOCIÁLNÍ PORADNA Lze zastavit nemocenskou? PRÁVO SPOTØEBITELE

Více

organizace spoèívá v informaèní, osvìtové a poradenské èinnosti vèetnì

organizace spoèívá v informaèní, osvìtové a poradenské èinnosti vèetnì 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Agentura Koniklec je obèanské sdružení pro lidská práva a životní prostøedí, založené v roce 1992. Agentura Koniklec smìøuje k vyhledávání a uskuteèòování efektivních a netradièních

Více

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007 Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE pro èinnost dorostu SH ÈMS platnost od 1. 9. 2007 Praha, 2007 1 2 OBSAH I. Úvodní ustanovení... 5 II. Všeobecné podmínky úèasti èinnost dorostu... 6 9 III.

Více

ZPRAVODAJ. Smlouvu o budoucí kupní smlouvě o odkoupení části pozemků

ZPRAVODAJ. Smlouvu o budoucí kupní smlouvě o odkoupení části pozemků ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 96 vyšel 25. 2. 2009 ZASTUPITELSTVO OBCE 12. zasedání zastupitelstva obce se konalo 8. prosince 2008 v Osvětovém domě v Řepištích. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o kontrole

Více

Občasník č. 3 Září 2010

Občasník č. 3 Září 2010 Občasník č. 3 Září 2010 28. říjen Státní svátek výročí vzniku samostatného československého státu Svatováclavský chorál Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha! Kriste,

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více