Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky"

Transkript

1 / Kvìten 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství 5 Sport 8 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky VOLBY DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY PARLAMENTU ÈR SE KONAJÍ V PÁTEK OD HOD. DO HOD. A V SOBOTU OD 8.00 HOD. DO HOD., OPÌT V 1. PAVILONU ZÁKLADNÍ KOLY, RADNIÈNÍ NÁMÌSTÍ Volièem je státní obèan Èeské republiky, který alespoò druhý den voleb dosáhne vìku nejménì 18 let. Volièi, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jeho stálém seznamu je zapsán, vydá mìstský úøad na jeho ádost volièský prùkaz. Volièské prùkazy se budou vydávat od v úøedních hodinách na Mìstském úøadu v enovì, 1. patro, kanc. è. 208, a to do do hod. O vydání volièského prùkazu lze po ádat i písemnì, na ádosti musí být úøednì ovìøený podpis volièe a ádost musí být doruèena nejpozdìji Volièský prùkaz opravòuje volièe hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku. Hlasovací lístky budou volièùm doruèeny prostøednictvím Èeské po ty. Dal í podrobné informace k volbám do Posla- necké snìmovny Parlamentu ÈR jsou zveøejnìny na internetových stránkách Ministerstva vnitra Pøípadné dotazy zod- povíme na MìÚ enov, Ing. Kotrová, tel.: Spr/Ko Hospodaøení s odpady KOMUNÁLNÍ ODPADY Samostatnì pøistavované VOK ÈERVEN 8. a místa pøistavení: krbeòská (u obch.), Topolová, Datyòská, V Dru stvu, enovská, Na utrovinì, Lapaèka 2x (u obch.), U Rybníkù. ÈERVENEC nepøistavují se. SRPEN 10. a místa pøistavení: Tì ínská (u ko.), køi. ajarská x Nad Potokem, Køi. Bøezùvka x Ke Stovkám, Pod Èechem, Nová, køi. krbeòská x Okru ní, køi. Vráclavská x Na Farském. Sbìrné místo kom. odpadù, ul. Na Sedlácích Otevírací doba od 1. dubna 2010: Po, Stø, Pá hod.; So hod. Pro druh odpadu: OBJEMNÝ ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ nábytek, koberce, sanitární pøedmìty apod.; zcela vylouèeny jsou stavební odpady (napø. su, stará okna po výmìnì, lepenka atd.). ELEKTRO vyøazené elektrospotøebièe, elektronika, nejlépe kompletní (televizory s nepo kozenou obrazovkou), za úplné elektrozaøízení je pova ován spotøebiè i bez pøívodní òùry, spotøebièe rozebrané (s chybìjícími podstatnými díly) jsou hodnoceny jako odpad. BIOODPADY tráva, listí, neupotøebitelné ovoce. Sbìrné místo je urèeno pro odpady fyzických osob obèany s trvalým pobytem v enovì a vlastníky staveb pro individuální rekreaci na území mìsta, slu ba je bezplatná. JE TÌ K ODPADÙM Do odpadových nádob nepatøí tráva a jiné odpady ze zelenì a u vùbec ne stavební su èi jiné odpady vzniklé ze stavební èinnosti. Vyhlá kou o nakládání s odpadem na území mìsta je dáno, e stavební odpady nejsou odpady komunálními a jejich odstranìní si zaji uje stavebník na vlastní náklady. Pro potøebu odstranìní bioodpadù je stanoveno místo, VOK v ohradì, sbìrné místo, ul. Na Sedlácích, odkud jsou bioodpady odvá eny a vyu ívány v kompostárnì. Na vyprázdnìní odpadové nádoby naplnìné odpady ze zelenì není nárok. Nádoby naplnìné stavebními odpady svozová firma nesvá í, bohu el uvolòování tìchto nádob musí na své náklady zaji ovat mìsto prostøednictvím MìPOS, co s sebou ov em nese zvý ené náklady z rozpoètu mìsta ve prospìch nezodpovìdných jednotlivcù ke kodì ostatních. ENOVSKÝ OBÌ NÍK 5/2010 1

2 Mìstská policie hlásí ZÁSAHY IN ORMACE ZPRAVODAJSTVÍ Pøím étel.èíslo: PÈR Vratimov: Tísòová linka: Http: Kradl u školy. Oèi pro pláè zbyly malému klukovi, když zjistil, že mu bylo pøímo pøed školou odcizeno nové horské kolo. S pevným zámkem nemìl zlodìj evidentnì žádné problémy. Zpùsobená škoda dosáhla cca 7 tisíc Kè. Pøípad trestného èinu šetøí Policie ÈR Chu na žvýkaèky. Dlouhé rozhlížení a zkoumání zboží neuniklo bdìlým prodavaèkám z obchodu na køižovatce. S nakupováním bez placení již mají své zkušenosti. Že je potøeba dohlédnout i na koupìchtivé mladíky, bylo jasné už od první chvíle, kdy vkroèili do prodejny. Pøesto se neznámým darebákùm podaøilo zcizit nìkolik balíèkù pochutiny, se kterou staèili zmizet ještì pøed pøíjezdem policie Svùj majetek ubránili. Až do pøíjezdu policie se zahrádkáøi z osady Na Podlesí pøetahovali o svùj majetek se zlodìji. Ti nechtìli pochopit, že železo uložené u domu není vyhozené a tudíž k dispozici pro odvoz do sbìru. Pøedání pachatelù navíc provázel hlasitý nesouhlas pøíbuzných z pøilehlé èásti Havíøov-Šumbark, takže bylo nutné povolat další hlídku k bezpeènému zajištìní prùbìhu øešení Kanálový rekord. Zadržením podezøelých osob se rozbìhl jeden z nejvìtších pøípadù tzv. šro ákù. Z areálu podniku mlýnù postupnì odcizili cca 30 kanálových krytù. Váha jedné møížky se pohybovala kolem 70 kilogramù. Výkupní cena 1 kg je cca 5 Kè. Staèí už jen poèítat. i z pøedchozího pøípadu je jasné, proè se tato trestná èinnost tìší stále velké oblibì. Mìstský úøad informuje Beseda s generálem Konèickým Vážná dopravní nehoda mezi motocyklistou a vozidlem se stala v dopoledních hodinách na ul. Tìšínská. Zranìný muž byl pøevezen RZS do nemocnice. Na místì zasahovaly složky IZS. Do ukonèení šetøení události byla doprava øízena kyvadlovì. Mìstská policie má zájem na vytvoøení bezpeèného a klidného prostøedí pro každého obyvatele mìsta a na tom, aby žádný pachatel pøestupku nebo trestného èinu nezùstal bez postihu. Pokud máte nìjaký dotaz, postøeh, kritiku, stížnost atd., mùžete ji zaslat písemnì veliteli MìP na adresu: Mìstská policie Šenov, Radnièní námìstí 300, Šenov nebo na R. Kulhánek, vel. MìP Dne 23. dubna 2010 probìhla v prostorách Knihovny & Šenovského muzea pøednáška s brigádním generálem plukovníkem Ing. Mikulášem Konèickým, váleèným veteránem a hrdinou. Mikuláš Konèický se narodil dne 1. ledna 1925 ve Volyni na Ukrajinì. Otec byl povoláním uèitel a rodina žila do vypuknutí druhé svìtové války v Polsku, kde také navštìvoval polské školy. Dne 17. záøí 1939 po rozpadu Polska, pøipadlo toto území Sovìtskému svazu. Po pøepadení Sovìtského svazu dne 22. èervna 1941 bylo toto území okupováno Nìmeckou armádou. Po osvobození Volynì v roce 1944 Sovìtskou armádou se Mikuláš Konèický dobrovolnì pøihlásil do èeskoslovenského zahranièního vojska v SSSR a to 15. bøezna Byl odveden k tankovému vojsku a prodìlal výcvik na velitelskou funkci tanku T 34. Po ukonèení výcviku byl zaøazen do 1. èety, 2. tankové roty, 1. tankového praporu, 1. Èeskoslovenské tankové brigády. Zaèátkem záøí 1944 se zúèastnil bojù v Karpatsko- Dukelské operaci. Nepøetržitì se zúèastòoval bojových operací až do Stropkova. V lednu 1945 se zapojil do bojù v Jaselské operaci. Poté se zúèastnil Ostravské operace a osvobození mìsta Moravské Ostravy. Svou bojovou cestu ukonèil pochodem na Prahu. Po válce sloužil v ès. armádì na úseku školství, oboru konstrukce, provoz a opravy tankù v Hranicích, až po náèelníka katedry ve Výškovì. Absolvoval Vojenskou akademii v Brnì. V roce 1968 byl za politické postoje z armády propuštìn. Na pøelomu roku 1974/75 se pøestìhoval do Ostravy. Nastoupil do stavebního podniku a zùstal zde natrvalo. Od roku 1992 zastává funkci pøedsedy Mìstského výboru Èeského svazu bojovníkù za svobodu v Ostravì. Od roku 1998 vykonává v Èeskoslovenské obci legionáøské funkci pøedsedy jednoty v Ostravì a v dalších výborech a skupinách. 26. listopadu 2008 plukovníkovi ve výslužbì Ing. Mikuláši Konèickému primátor mìsta Ostravy Petr Kajnar udìlil Èestné obèanství mìsta Ostravy. U pøíležitosti Dne váleèných veteránù, v Praze na Vítkovì dne ministr obrany Martin Barták jmenoval do hodnosti brigádního generála plukovníka Ing. Mikuláše Konèického váleèného veterána, který prokázal mimoøádné hrdinství bìhem 2. svìtové války. I pøes stávající stísnìné prostory byla pøednáška úžasným zážitkem pro všechny úèastníky, kteøí se tentokráte sestávali i z øad mladé generace, konkrétnì se jedná o žáky devátých tøíd ze ZŠ v Sedlištích. Dìkujeme všem za úèast a panu Konèickému za mimoøádnì živý zážitek, kterým jsme si pøipomnìli 65. výroèí osvobození naší vlasti. Prodej kuchyòské linky Mìsto Šenov zveøejòuje svùj zámìr: odprodej sestavy kuchyòské linky za cenu 500 Kè. Kuchyòskou linku tvoøí sestava skøínìk a pracovní desky s nerezovým døezem. Je tvoøena spodní a závìsnou konstrukcí bílé barvy, dvíøka jsou døevìná tmavý oøech. Sestava kuchyòské linky je bìžnì opotøebena a plnì funkèní. Své požadavky odevzdávejte, prosím, písemnì. Bližší informace k výše uvedené kuchyòské sestavì jsou k dispozici na Mìstském úøadì v Šenovì, odbor investic, MH a dopravy, dveøe è. 209, tel.: , a to v termínu do ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2010

3 Mìstský úøad informuje Hasièský zpravodaj JSDH Šenov Hasièský sbor mìsta Šenova, Hasièská 310 tel.: mobil: V bøeznu jednotka Hasièského sboru mìsta Šenova zasahovala celkem u 8 událostí. Jednalo se o 3x požár, 2x dopravní nehodu, 3x technickou pomoc. Výbìr nejzajímavìjších událostí za mìsíc bøezen Požár na ul. Podnikatelù, Šenov. Po pøíjezdu na místo zásahu jednotka zjistila, že se jedná o požár nákladního vozidla T 815 a Rada mìsta 51. schùze vzala na vìdomí: zprávu komise ŽP zprávu o posouzení nabídek na akci Cisternová automobilová støíkaèka prodej vozidla LIAZ CAS 25 užívaného JSDH rozhodla: ve veøejné zakázce na dodávku Cisternové automobilové støíkaèky o pøidìlení zakázky uchazeèi THT s.r.o., Polièka schválila: umístìní staveb a zøízení vìcných bøemen na pozemcích mìsta smlouvu o provedení opravy Obnovy Žermanických pøivadìèù na pozemcích mìsta Zastupitelstvo mìsta 24. zasedání zavázalo se: k datu otevøít novou tøídu v prostorách MŠ Lipová schválilo: rozpoètové opatøení na zajištìní projektové dokumentace, zøízení tøídy MŠ a stìhování knihovny Zastupitelstvo mìsta 25. zasedání vzalo na vìdomí: na místì zasahuje HZS. Na likvidaci požáru byl použit 1xC proud Požár na ul. K Hájence, Šenov. Na operaèní støedisko bylo nahlášeno, že se jedná o požár karavanu. Po pøíjezdu na místo zásahu jednotka pomohla jednotce HZS MSK dokonèit likvidaci požáru a odvìtrání zakouøeného prostoru Požár na ul. Šenovská, Šenov. Jednalo se o Z jednání samosprávy ve zkratce závìreènou zprávu Ústøední inventarizaèní komise o provedené øádné roèní inventarizaci majetku, pohledávek a závazkù mìsta za rok 2009 zprávu o hospodaøení MìPOS za rok 2009 a plán èinnosti pro rok 2010 rozhodlo: o umístìní knihovny požár železnièního náspu. Pøíèinou byl vítr a pálení klestí. Pomocí jednoho proudu jsme zabránili dalšímu šíøení a pøedali jsme místo zásahu HZS ÈD. do pøízemí budovy staré školy schválilo: zadání zmìn è. 10 a 11 Územního plánu obce Šenov vyhlásilo: výbìrové øízení na poskytnutí dotací z rozpoètu mìsta Šenov na rok 2010 Taneèní škola Palas V dubnu jednotka Hasièského sboru mìsta Šenova zasahovala celkem u 13 událostí. Jednalo se o 6x požár, 1x dopravní nehodu, 6x technickou pomoc. Vzhledem k citelnému oteplení jsme byli nìkoli- Taneèní škola Palas srdeènì zve širokou veøejnost na tyto mimoøádné akce: Dne od hod. v sále restaurace Na Lapaèce probìhne Mezinárodní taneèní koncert pro širokou veøejnost, na kterém vystoupí jako hosté taneèníci z Ukrajinského mìsta Lvova, taneèníci z Polska a také se pøedstaví èlenové poøádající taneèní školy Palas. Dne od 11 hod. v kulturním domì mìsta Vratimova probìhne Mezinárodní taneèní soutìž: poøádá mìsto Šenov s Taneèní školou Palas. Jedná se o Projekt fondu mikroprojektù Euroregionu Beskydy/Beskidy CZ.3.22/3.3.06, který je spolu financovaný z prostøedkù ERD v rámci OPPS CZ-PL Pøekraèujeme hranice v rámci operaèního programu pøeshranièní spolupráce Èeské a Polské republiky projektu ŽIVOT U NÁS A U SOUSEDÙ. Dne probìhne v dobì od 10 do 13. hod. v sále restaurace Na Lapaèce WORKSHOP pro veøejnost, kde se budeme uèit latinskoamerické tance, jako jsou salsa, batchata aj. Pøihlášky a vstupenky na nebo na tel. Josef Macura krát vysláni na požár trávy, což je v tìchto jarních mìsících bìžné. Naštìstí byli vždy tyto události vèas ohlášeny a proto se nejednalo o požáry vìtšího rozsahu a naše síly a prostøedky byly dostaèující. Co se týèe požárù, byli jsme vysláni i k zahoøení sazí v komínì na ulici Škrbeòské. To bylo tak intenzivní, že se neustále zvyšovala teplota obezdìní kolem komínové vložky a dým prostupoval i podlahou. Museli jsme za spolupráce jednotky HZS z Havíøova a Ostravy rozebrat èást podlahy a komínového tìlesa a vybrat žhavé saze a rozlámané èásti komínové vložky. Vyšetøovatelem pøíèin požáru bylo zjištìno, že nová vložka, která zde byla vsazena, se vysokou teplotou rozlomila a podélnì praskla. Zapøíèinilo to nedostateèné vymetení komínu a následné vznícení sazí. Dalším vìtším zásahem spojeným s ohnìm byla likvidace požáru stodoly v Havíøovì na ulici Mezidobí. Po pøíjezdu na místo události bylo plamenné hoøení již zlikvidováno jednotkou HZS z Havíøova. S tou jsme se vystøídali a zahájili jsme spoleènì s JSDH Havíøov, Žermanice a Tìrlice dohašovací a likvidaèní práce. Z objektu zbyly pouze ohoøelé trámy støechy a podezdívka. Následným vyšetøováním bylo zjištìno, že požár zapøíèinily svou neopatrnou hrou se sirkami dìti majitele. Operaèní støedisko nás vyslalo v dubnu i na jeden kuriózní zásah. Jednotce bylo nahlášeno, že v místní základní škole na Radnièním námìstí se v prostorách šatny nachází had. Had byl nalezen a odchycen, jednalo se naštìstí o neškodnou užovku. Závìrem bych se chtìl ještì zmínit o našich mladých hasièích, kterým se v tomto roce daøí a kam pøijedou, tam se vždy velice dobøe umístí, a proto jsou prozatím v prùbìžném poøadí okrskové soutìže první. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2010 3

4 Kultura KAM za kulturou, zábavou a sportem OD 15. KVÌTNA DO 15. ÈERVNA 2010 ŠENOV Knihovna & Šenovské muzeum Pravidelná otevírací doba: Po 8 17 hod.; Út, Èt, Pá hod.; St zavøeno; So 8 11 hod.; tel.: Výstava v Panské oratoøi Zveme všechny pøíznivce kultury k návštìvì výstavy vìnované dìjinám šenovské katolické farnosti, která bude pro veøejnost otevøena ve dnech 19. dubna až 31. kvìtna 2010 v dobì: pondìlí, úterý, ètvrtek, pátek od 15 do 17 hod. a každou nedìli od 8 do 10 hod. Výstava se nachází v prostorách Panské oratoøe v kostele Prozøetelnosti Boží. Vyzýváme šenovské spolky i pamìtníky k doložení dùležitých událostí (týkající se budov, spolkù, osob) pro pøípravu kalendáøe šenovských významných událostí a osobností. Informace mùžete pøinést osobnì do knihovny, nebo poslat poštou (Lipová è. 861, Šenov) nebo em Pro pøipravovanou výstavu Z historie staré školy sbírá Šenovské muzeum fotografie žákù, kteøí navštìvovali tzv. Starou školu u kostela v Šenovì. otografie vám po naskenování budou vráceny. Uvítáme, pokud k fotografii pøiložíte seznam žákù, uèitelù. otografie mùžete zaslat poštou, nebo osobnì pøinést na adresu Knihovna & Šenovské muzeum, Lipová è. 861, Šenov. Nebo je mùžete zaslat elektronicky na Dìkujeme za spolupráci. Pozvánka k sousedùm VÁCLAVOVICE V pátek 21. kvìtna 2010 se uskuteèní v hod. koncert Evy a Vaška v areálu školního høištì u Školní družiny ve Václavovicích. Za nepøíznivého poèasí se pøemístí do restaurace U koupalištì. Vstupné: dospìlí 180 Kè, dìti 50 Kè. Pøedprodej vstupenek v prodejnì potravin Bednáø a na Obecním úøadì Václavovice. VRATIMOV Kino Hvìzda pøedstavení vždy od hod. 19. a Na hranì temnoty 2. a Všichni jsou v pohodì 21. a Prokletý ostrov Babylon A.D. 26. a I love you PhillipMorris 9. a Souboj Titánù 28. a Alenka v øíši divù 11. a Nine HAVÍØOV Havíøov v kvìtech pøijïte zažít Karneval v ulicích Havíøova Divadlo Petra Bezruèe hod. Noc bláznù hod. Hra o manželství hod. Evžen Onìgin hod. Ta ka støílí góly Kulturní dùm Petra Bezruèe hod. Guatemala cestopisná beseda s Dominikem Tetíkem 22. a hod. pøedstavení pro dìti Velká sloní pohádka hod. pohádka pro dìti O rybáøi a zlaté rybce RÝDEK-MÍSTEK Muzeum Beskydy Stálá expozice Beskydy, pøíroda a lidé; Zámecký okruh; rýdek Mariánské poutní místo; rýdek a Místek; Památník Óndry Lysohorského Výstavy Ján Zorièák Sklo; Železnièní modely aneb pára na kolejích V mìsíci kvìtnu 2010 oslaví významná životní jubilea tito šenovští obèané MARTA DOLEŽALOVÁ RUDOL GRO ÈÍK RANTIŠEK JENDØEJÈÍK VLADIMÍR JEØÁBEK KAREL JIØÍÈEK HELENA KALOUSOVÁ VÌRA KLEÈKOVÁ LIBUŠE KLEGOVÁ LUDMILA KOLÁØOVÁ KVÌTUŠE KOZLOVÁ MIROSLAV KØIVDA MARIE KUCHAØOVÁ LIBUŠE LIÈKOVÁ ŠTE AN MIŽIÈ KAREL NAVRÁTIL IGOR NOCIAR KVÌTA ONDRÁÈKOVÁ ZDEÒKA PAŠÍKOVÁ KAROL RÁSÓ LUDMILA RYŠKOVÁ JAN SLÍVA ALENA STRUMINSKÁ MIROSLAV SÝKORA EVA ŠTOLLOVÁ RANTIŠEK ŠUSTEK ZDENÌK TOMIS MARIE VAŠKOVÁ ZDEÒKA VICHROVÁ Všem jubilantùm pøejeme k jejich výroèí pøedevším hodnì zdraví, mnoho štìstí, rodinnou pohodu a spokojenost. Poznámka k naší rubrice: Všechny oslavence v této spoleèenské rubrice zveøejòujeme bez jejich pøedchozího souhlasu. Výjimeènì se stává, že si nìkterý jubilant nepøeje být v Obìžníku uveden. To samozøejmì respektujeme požadavek na nezveøejnìní jména je však nutno uplatnit na tel nejpozdìji do uzávìrky Obìžníku, tj. do 6. dne v mìsíci. (SO / T. Klimasová) 4 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2010

5 Školství / Život ve mìstì Vìdomostní soutìž Køížem krážem Slezskou bránou Dne v 9 hodin probìhla na DDM ve Vratimovì soutìž ve znalostech obcí regionu Slezská brána. munikaci se seniory. Tato soutìž byla moderována panem Romanem Pastorkem, známým z poøadu Bludištì na ÈT 1 a byla natáèena regionální televizí. Vítìzný tým obdržel jako hlavní cenu tøídenní zájezd do Prahy. A jak to tedy všechno dopadlo? Zvítìzil mezi mladšími žáky tým ZŠ ze Žabnì a mezi staršími žáky tým ZŠ ŠENOV. Se záludnými otázkami si poradili a za tým Šenova soutìžili: Veronika Chovancová, Zdenìk Ramík a Petra Szegényová. V roli seniorského poradce pùsobila paní Cecílie Stachová, vedoucí týmu byla Mgr. Miluše Valová. Palce jim samozøejmì držel celý tým, který na projektu pracoval, vèetnì žákù z Podlesí a ostatní pøedstavitelé školy a mìsta Šenova. Všichni se už tìšíme do Prahy! Soutìže se úèastnily dìti týmù, které v rámci projektu Køížem krážem Slezskou branou s dìdeèkem a babièkou, podporovaného nadací OKD, sbíraly a shromažïovaly informace o zajímavostech a pamìtihodnostech svých obcí. V rolích poradcù jim pomáhali místní senioøi. Týmy se pokusily naplánovat trasu pro nauènou stezku a nasbíraly mnoho zkušeností pøi ko- Vypisujeme tímto zámìr pronájem nebytových prostor garáž pøi ZŠ Podlesí, Tìšínská 286, Šenov. Garáž má rozmìry 22 m 2 a nachází se na pozemku u ZŠ Tìšínská 286, Šenov jako samostatný objekt, k nìmuž je pøístup z ulice Pod Školou. Uvedený prostor má Pronájem garáže sloužit ke garážování o- sobního automobilu. Tento zámìr bude po uplynutí doby 15 dnù ode dne vyvìšení na úøední desce mìsta projednán v Radì mìsta a poté realizován pronájem (pøedpoklad: od 1. 5., popø ). Mgr. Nadìžda Pavlisková, øeditelka školy. Prodej osobního automobilu Mìsto Šenov prodá havarovaný osobní automobil Peugeot 106, rok výroby 2000, vèetnì technického prùkazu, s automatickou pøevodovkou po generální opravì a novým mìnièem, barva: støíbrná metalíza. Prodej bude schválen nejvyšší cenové nabídce, cena cca Kè. Zájem vyjádøete písemnou nabídkou: na ovou adresu na adresu Mìstský úøad Šenov, Radnièní námìstí 300, Šenov pøedloženou na podatelnì Mìstského úøadu Šenov. Možnost prohlídky osobního automobilu na MìPOS, Zámecká 27, Šenov, po pøedchozí domluvì na tel. è.: ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2010 5

6 Školstvi / Život ve mìstì Školní divadelní soubor DIVADRA slaví postup do národního kola V sobotu se nám s inscenací Lakomá Barka od Jana Wericha opìt podaøilo postoupit, a to na celostátní pøehlídku dìtského divadla do Trutnova, tedy pøehlídku a dílnu nejzajímavìjších a nejinspirativnìjších inscenací dìtských divadelních, loutkáøských a recitaèních souborù z celé ÈR. Inscenace jsou vybírány z krajských postupových pøehlídek, jimž pøedcházejí oblastní a okresní kola. Lektorský sbor ocenil pøedstavení Lakomá Barka divadelního souboru DIVADRA ze ZŠ Šenov. Hodnotil zejména výbornou práci se støídmou scénografií vytváøení rekvizit i prostøedí. Jasný pøínos dìtí, akce které obohacují a rozvíjejí to, co nabízí text. Kreativní práci s pøedlohou kombinace originálního textu Jana Wericha s vlastními texty a komentáøi. Dále zaujala zdaøilá kombinace rùzných slovních, herních a scénických výrazových prostøedkù. Velké gratulace patøí všem pøedstavitelùm Lakomé Barky. Jmenovitì Tereze Pastròákové, Markétì Boturové, Kristýnì Slívové, Denise Mihalcové, Veronice Koèí, Honzovi Mrázkovi, Honzovi Peichlovi, Pavlovi Prausovi a Martinovi Vašíèkovi. Døeviny Èeské republiky soutìž ZOO Ostrava Ve ètvrtek 25. bøezna se 20 dìtí druhého stupnì zúèastnilo této soutìže. Žáci vytvoøili ètyøi pìtièlenná družstva a spoleènì odpovídali na 15 záludných otázek. Potom si prohlédli zvíøata v ZOO, pozdravili slony a šimpanze, nakrmili kozy kamerunské a pak už jen èekali na výsledky soutìže. Hned v pondìlí jsme se dozvìdìli radostnou zprávu. Jedno naše družstvo se v konkurenci 133 družstev umístilo na krásném 15. místì. Byl to Michal Hoffmann, Marek Šín, ilip Klimeš, Martin Pøedstavení pøipravila a realizovala Mgr. Andrea Štefková. Gratulujeme! Chwistek ze 7.A a Petr Chamrad ze 7.C. Všem úèastníkùm soutìže blahopøejeme a tìšíme se na další kolo, které probìhne na podzim. Dokázali byste odpovìdìt, èemu se øíkalo hromové koštì? Napoví vám obrázek. (Dìti nápovìdu nemìly.) Zapsala Š. Tomisová. (kínìvoraè) Evidence obyvatel NEJMLADŠÍ OBÈÁNCI MÌSTA Adéla Cholevová, Jakub Kubalik, Marek Sasin, Hana Kubíèková, Eliška Zelinová, Matìj Viktorín, Karolína Rzymanová K narození dìtí rodièùm srdeènì blahopøejeme. ROZLOUÈILI JSME SE Zdenka Karasová, Jan Selinger, Vìra Machálková, Lumír Lièka, Rostislav Hrachovina, Libuše Guòková Pozùstalým vyjadøujeme upøímnou soustrast. Žádáme rodièe novorozencù, aby narození oznámili na evidenci obyvatel správní odbor MìÚ, rodný list dítìte vezmìte s sebou. Prosíme tímto pozùstalé o oznamování úmrtí rodinného pøíslušníka na evidenci obyvatel. Pøedložením úmrtního listu zemøelého zajistíte vèasné odhlášení osoby z registru obyvatel. 6 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2010

7 PIONÝRSKÉ VELIKONOÈNÍ PRÁZDNINY Nýdek základna DDM Tøinec 1. až 4. dubna dubna 2010 se vydalo pár stateèných bojovníkù vlakem a pak autobusem na velikonoèní výpravu do Nýdku. Jelikož je však autobusová zastávka pomìrnì daleko od chaty, svezl Juráš dìtem batohy autem, následnì dovezl všechny holky a nakonec i kluky. Než však kluci pøijeli, rozhodly jsme se pomstít za všechna velikonoèní utrpení, která nám každým rokem zpùsobují. Rozházely jsme po okolním lese jejich batohy, zavøely bránu a rozhodly se, že je dovnitø nepustíme. Pár svižných klukù však bránu pøelezlo a než jsme se staèily zamknout v chatì, kterou jsme nazvaly Dívèím hradem, dvì holky nám zajali. Po dlouhém smlouvání došlo k výmìnì. Holky byly propuštìny ze zajetí a kluci dostali klíèek od brány a zbranì pro všechny. Poté koneènì odtáhli rozbít své táboøištì na nedaleké høištì. Když druhý den ráno zaèalo snìžit a stany od klukù spíše pøipomínaly iglú, zželelo se nám jich a pustily jsme je do jednoho pokoje. Po celodenním zápasení v rùzných støedovìkých disciplínách, jako je lukostøelba èi bloudìní v katakombách, však bylo jasné, že kluci nedostali první pokoj ze soucitu, ale že si ho poctivì vybojovali a v následujících dnech i celý zbytek chaty. Holky se však stateènì bránily a tak Život ve mìstì Z naší èinnosti v Pionýrské skupinì Šenov nakonec dostali všichni stejnou odmìnu a i naše zadnice zùstaly ušetøeny. Kromì bojù mezi dìvèaty a chlapci mìli všichni ještì tajné úkoly a tak se mezi námi šíøila strašná nemoc zelených vlasù, Romeo s Julií se i pøes znepøátelené rodiny vzali, èarodìjnice zaèarovaly celý svìt a nìkdo nám otrávil èaj. Naštìstí jen solí. Nakonec jsme došly k závìru, že bez klukù to není taková sranda a kluci zase zjistili, že se nemají pøed kým pøedvádìt. Proto je na pøíští akci už nikam vyhánìt nebudeme. otky naleznete na našich webových stránkách: Za PS Šenov Lenka Perzynová LETNÍ TÁBOR PS ŠENOV Klobouk kouzelníka Pokustona není obyèejný klobouk. Bydlí v nìm totiž dva králíci Bob a Bobek. Oba se každé ráno vydávají z kouzelníkova klobouku prožít komická dobrodružství a veselé pøíhody, které s nimi mohou letos zažít i vaše dìti na našem táboøe. Pionýrská skupina Šenov si vám tímto dovoluje nabídnout tøítýdenní pobyt na letním stanovém táboøe pro dìti ve vìku 6 15 let. Místo konání: Bystøièka (okres Vsetín). Cena: 3500 Kè. Termín: až Kontakt: hlavní vedoucí tábora Jiøí Chrástek, tel.: ; Na všechny nové i staré kamarády se tìší Bob a Bobek a všichni kvalifikovaní vedoucí a instruktoøi Pionýrské skupiny Šenov. Bližší informace a fotky z minulých let naleznete i na našich webových stránkách: Ivanèena se vydaøila Již tradiènì jsme se vydali v sobotu na Ivanèenu, abychom spoleènì s ostatními svìtluškami, vlèaty, skautkami i skauty a ostatními èinovníky uctili památku skautù, kteøí padli v druhé svìtové válce a zároveò oslavili svátek Jiøího, který je našim patronem. Spoleènì s okresní výpravou pìšky putovalo 11 èlenù 1. oddílu + 2 èlenky z Elmana. Ze 4. oddílu se vydalo k mohyle Ivanèena 30 èlenù, pøevážnì vlèat a svìtlušek, proto si cestu tam zkrátili jízdou autobusem až do Malenovic, a pak se již vydali po svých. Celou cestu nám svítilo sluníèko a potkávali jsme øadu vlèat, svìtlušek i starších skautù a skautek. V blízkosti mohyly pak èekalo pøes 2500 skautù na slavnostní zahájení, které zaèalo v pravé poledne. Po slavnostním pøedání medailí sv. Jiøí jsme se nìkteøí pomalu odebrali na zpáteèní cestu a pár z nás si ještì odskoèilo na Lysou horu. Mnozí si zakoupili rùzné nášivky na kroj, ale také nálepky a odznáèky na památku. Letošní Ivanèena se opravdu vydaøila a již se tìšíme opìt za rok na vidìnou se všemi skauty. Za 1. a 4. oddíl Žába a Rádio Zveme vás na smažení vajeèiny Místní skupina ÈÈK v Šenovì poøádá dne v hodin pro své èleny, pøíznivce ÈÈK a dárce krve smažení vajeèiny ve sportovním areálu Na Lapaèce. Pøineste si s sebou vejce (kolik sníte) a nakrájenou pažitku. Ostatní obèerstvení (chléb, špek, pivo, káva a nealkoholické nápoje) bude zajištìno. K milému posezení vás srdeènì zve výbor MS ÈÈK v Šenovì. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2010 7

8 Sport Mezinárodní šachový turnaj v Šenovì V sobotu 17. dubna 2010 se uskuteènil v pøíjemném prostøedí restaurace Na Lapaèce již tradièní turnaj v rapid šachu OPEN RAPID ŠACH ŠENOV. Letošní roèník Mezinárodního šachového turnaje byl zvláš významný. Konal se s podporou fondù Evropské unie v rámci Operaèního programu pøeshranièní sponovských zájmových organizací a organizací z polského mìsta Strumieñ. Úroveò turnaje byla již tradiènì na výši, zúèastnilo se nìkolik mezinárodních mistrù, mistrù IDE a kandidátù mistrù šachové hry. Pod øízením rozhodèího MUDr. Jarmila Kotláøe se turnaje zúèastnilo 56 šachistù. Celkovým vítìzem a Podlesný 4,5 bodu, Vladislav Ševèák, Ivan Nešpor a Stanislav Hruška 4 body, Jan Sakmar a Bohuslav ic 2 body. Kompletní výsledky vèetnì fotogalerie najdete na webových stránkách ŠK Šenov: Pochvala, které se dostalo od úèastníkù turnaje organizátorùm za bezchybné zvládnutí akce, patøí také personálu restaurace za vytvoøení pøíjemného prostøedí spojeného s velmi dobrou organizací obsluhy. Souèasnì lze vyjádøit díky sponzorùm, zejména mìstu Šenov a také statutárnímu mìstu Ostrava. Vìøím, že stejnì úspìšné budou i další roèníky turnaje. Ing. Miroslav Kozel, pøedseda ŠK Šenov Zleva: øeditel turnaje Ing. Miroslav Kozel, starostka mìsta Šenov Mgr. Darja Kuchaøová, vedoucí polské delegace Mgr. Andrzei Matusiak, rozhodèí turnaje MUDr. Jarmil Kotláø. lupráce Èeské a Polské republiky v letech projektu ŽIVOT U NÁS A U SOUSEDÙ a byl souèástí oslav 65. výroèí založení šachového oddílu v Šenovì. Turnaj byl zároveò Otevøeným pøeborem euroregionu Beskydy. Bohužel, úèast polských šachistù byla ovlivnìna leteckou tragedií u Smolenska, a tak se zúèastnila jen delegace pìti šachistù z Polska. Památka obìtí tragédie byla uctìna minutou ticha pøi zahájení turnaje. Oficiální zahájení turnaje provedla starostka mìsta Šenov Mgr. Darja Kuchaøová. Pøi zahájení uvedla, že šachový turnaj je první akcí výše uvedeného projektu, dále budou následovat další spoleèné akce ostatních šesouèasnì pøeborníkem Euroregionu Beskydy se stal kandidát mistra Vojtìch Zwardoò z Jäklu Karviná s 8 body, druhý byl mezinárodní mistr Serguei Vesselovsky (Rusko), tøetí skonèil mistr Ivan Bøeèka z TJ Mittal Ostrava, oba získali 7,5 bodu. Turnaj byl souèasnì pøeborem Ostravy. Pøeborníkem Ostravy se stal Ivan Bøeèka mistr se 7,5 bodu, pøed druhým kandidátem mistra Liborem Veselým se 6 body a tøetím kandidátem mistra Jiøím Adámkem se 6 body. V turnaji se neztratili ani naši šenovští hráèi: Stanislav Koláø, Ondøej Pohludka, Martin Schoffer a Lumír Broskeviè získali 5 bodù, Pavel Tradièní pochod Šenov Lapaèka Prašivá 23. ROÈNÍK 12. ÈERVNA 2010 Doporuèené (nezávazné) trasy: 6 km z Dobratic z Lapaèky autobusem ÈSAD v 7.50 hodin do rýdku na autobusové stanovištì, pak vlakem v 8.30 hod. do Dobratic a dále po èervené turistické znaèce na Prašivou. 12,5 km z Luèiny z Lapaèky autobusem MHD è. 387 v 6.53 do Luèiny (støed), dále pìšky po èervené turistické znaèce kolem motorestu pøes Vojkovice, nádraží ÈD Dobratice na Prašivou. 23 km od Lapaèky odchod v 5.30 pøes Šimšku a Dolní Datynì do Žermanic a dále po èervené turistické znaèce pøes Luèinu, Vojkovice a Dobratice na Prašivou. Cyklotrasa Sokol Šenov organizuje odjezd na kolech v 8.00 hod. od Hasièské zbrojnice v Šenovì. Cíl Prašivá u turistické chaty asi v 11 hodin úèastnické listy a krátké vzpomenutí historie Prašivé Mgr. Jan Sládek. Obèerstvení z vlastních zdrojù, v obchodech a restauracích po trase a v chatì na Prašivé. Závìr na høišti u Lapaèky. K hojné úèasti vás srdeènì zvou skalní pøíznivci pochodu z oblasti Lapaèky, Sokol Šenov, KÈT Horní Datynì odd. Šenov, vedoucí akce V. Janèar, tel Memoriál Jana Beneše Mìsto Šenov ve spolupráci se Základní kynologickou organizací Šenov poøádá dne na svém kynologickém cvièišti Memoriál Jana Beneše. Prezentace úèastníkù od 7.00 do 8.30 hod., slavnostní zahájení v 8.45 hod., start prvního úèastníka v 9.00 hod. Závod je uspoøádán v rámci Operaèního programu pøeshranièní spolupráce Èeské a Polské republiky projektu ŽIVOT U NÁS A U SOUSEDÙ. 8 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2010

9 Údržba pozemkù pravidelná seè Pøipomínáme, že od je úèinná obecnì závazná vyhláška è. 1/ 2009 k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku. Tato OZV obsahuje mj. i opatøení, kterým se ukládá povinnost udržovat zeleò formou pravidelných seèí, minimálnì 2x roènì. První seè do , druhá do Lukostøelecký oddíl Lukostøelecký klub srdeènì zve své pøíznivce na Mezinárodní mistrovství Euroregionu Beskydy, konaného dne 16. kvìtna 2010 od 10 hod. ve sportovním areálu Na Lapaèce, který poøádá mìsto Šenov s lukostøeleckým oddílem. Jedná se o Projekt fondu mikroprojektù Euroregionu Beskydy/ Beskidy CZ.3.22/ , který je spolufinancovaný z prostøedkù ERD v rámci OPPS CZ-PL Pøekraèujeme hranice v rámci operaèního programu pøeshranièní spolupráce Èeské a Polské republiky projektu ŽIVOT U NÁS A U SOUSEDÙ kalendáøního roku. Povinnost se vztahuje na všechny pozemky na území mìsta veøejnì pøístupné bez ohledu na vlastnictví k pozemkùm, v zastavìném, zastavitelném a nezastavìném území. Povinnosti dané vyhláškou se netýkají soukromých, oplocených pozemkù (zahrady). Není rozhodující, zda jsou pozemky zemìdìlsky obhospodaøované èi nikoliv. Stuchlíková, ŽP Sport / Život ve mìstì / Inzerce Bezbariérový Šenov Informace o postupu prací na zdravotním støedisku a na Mìstském úøadì v Šenovì, kde probíhají práce v rámci projektu podpoøeného úèelovou dotací v rámci Regionálního operaèního programu: K dnešnímu dni jsou již provedeny témìø všechny pøípravné práce pro realizaci výtahových šachet a následné osazení výtahù v objektech. Soubìžnì probíhají práce na dokonèení pøístupové rampy k výtahu u objektu mìstského úøadu a dokonèují se práce na výmìnì rozvodù vody, topení a kanalizace v objektu zdravotního støediska. Zdravotní støedisko bude od opìt plnì v provozu dle ordinaèních hodin jednotlivých lékaøù. Nadále však budou probíhat práce na rekonstrukci sanitárního uzlu v pøízemí, vèetnì vybudování bezbariérového WC, proto žádáme obèany o toleranci a omlouváme se za zhoršení podmínek pøi návštìvì zdravotního støediska. Olga Palátová Pronájem sportoviš v areálu SK Šenov Informujeme veřejnost o možnosti pronájmu sportovního areálu SK Šenov na ul. Lipová. Pronájem tenisového kurtu, volejbalového nebo nohejbalového hřiště, hřiště pro plážový volejbal. V případě zájmu kontaktujte správce areálu SK Šenov v pracovních dnech pondělí až pátek v čase od 8.00 do hodin na telefonním čísle Datum a čas rezervace, prosíme, proveďte minimálně 3 dny před plánovanou návštěvou. Ceník pronájmu: Tenisový kurt Kč/kurt/hod. Hřiště pro volejbal / nohejbal Kč/hřiště/hod. Hřiště pro plážový volejbal Kč/hřiště/hod. Použití kabiny a sprchy ke kurtu nebo hřišti Kč/hřiště-kurt Večerní osvětlení Kč/hod. Altán Kč/akce Samozřejmě je možné sjednat dlouhodobé pronájmy v pravidelném termínu v sezóně duben říjen nebo zvýhodněné permanentky (od objednávky nad 10 hodin). Příjemné sportovní zážitky přeje město Šenov. l Koupím RD nebo stavební parcelu v Šenovì a okolí do 30 km, možno i zadlužený, platím hotovì, za nabídku dìkuji. Tel.: l Koupím rodinný dùm nebo pozemek k výstavbì RD v této lokalitì. Stav a cena nerozhoduje. Tel.: l Prodám pozemek 1130 m 2 u pozemní komunikace. Plyn. Pøípojka vyvedena na pozemku. Ostatní sítì na hranici. Kontakt: l Prodám kalové èerpadlo na 380 V a 40 m hasièské hadice. Vše za 2000 Kè. Tel.: l Koupím stavební parcelu, nejradìji v centru Šenova o výmìøe m 2, platba hotovì. Tel.: Dìkujeme všem pøíbuzným, sousedùm a známým, kteøí se pøišli naposledy rozlouèit s panem Lumírem Lièkou Rovnìž dìkujeme za projevenou upøímnou soustrast, kvìtinové dary a písemnou kondolenci. Manželka Libuše s rodinou ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2010 9

10 Inzerce Region Beskydy ČESKÁ POJIŠŤOVNA Ivana Klegová poradce Obchodní místo ČP, a.s. Radniční nám Šenov Nabídka pojištění přes internet n povinné ručení, havarijní pojištění n pojištění domácnosti a stavby n pojištění chaty a chalupy n pojištění odpovědnosti za škodu n cestovní pojištění mobil: Úřední dny: Po Út St Pá Výhody pojištění přes internet n cenu vidíte ihned, navíc získáváte slevu 10 % n jednoduchost a rychlost n nic nepodepisujete, vše vám doručíme em či poštou ČESKÁ POJIŠŤOVNA Chráníme vaše sny Nabídka pojištění: investiční životní novinka DIAMANT pro celou rodinu investiční životní pro děti novinka SLUNÍČKO PLUS kapitálové životní, jednorázové samostatné úrazové vkladové pojištění investiční vkladové GARANCE povinné a havarijní pojištění bonus za bezpečný průběh + sleva až 25 % pojištění majetku a odpovědnosti občanů pojištění v KOSTCE Hypotéka ČP Premia karta ČP Penzijní fond ČP ČP Invest produkty ČP Zdraví poj. pracovní neschopnosti, pobyt v nemocnici... pojištění pohřbu cestovní pojištění pojištění pro psy a kočky MAZLÍČEK úvěrové životní pojištění Raiffeisen stavební spořitelna, a.s. Možnost telefonického domluvení schůzky i mimo úřední hodiny. Restaurace na Špici Vás srdeènì zve na VÍKENDOVÉ GRILOVÁNÍ, které se uskuteèní za každého poèasí celé jaro a léto VENKOVNÍ SMAŽENÍ VAJEÈINY OD 1. ÈERVENCE otevíráme sportovní høištì s venkovním posezením. Pøijïte si zahrát nohejbal, volejbal, soft tenis, basketbal... Tìšíme se na Vás Dìkujeme všem pøíbuzným, pøátelùm, sousedùm a známým za úèast, kvìtinové dary i za projevenou soustrast na pohøbu naší drahé zesnulé, paní Zdeòky Karasové se kterou jsme se rozlouèili 15. dubna 2010 v obøadní síni v Šenovì. Dìkujeme touto cestou pracovníkùm pohøební služby paní Mejstøíkové za dùstojný prùbìh celého obøadu. Paní Mejstøíkové dìkujeme zvláštì za pìkný smuteèní proslov. syn Zdenìk s manželkou a celá rodina Elektro Univex Na Sedlácích 377 Nabídka elektro materiálu Napøíklad: úsporné žárovky Philips 11W (60W) E27 59 Kè 14W (75W) E27 74 Kè 18W (100W) E27 89 Kè Po Pá hod., tel.: , Pøi nákupu nad 100 Kè a pøedložení tohoto inzerátu obdržíte dárek vypínaè nebo zásuvku. Platí do VÝJEZDOVÁ VETERINÁRNÍ SLUŽBA ošetøení zvíøat v místì Vašeho bydlištì návštìvy po telefonické domluvì èipování, tetování, oèkování klinické vyšetøení, léèba laboratorní vyšetøení ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2010

11 Inzerce ÚDRŽBA A OPRAVY Provádím veškeré práce spojené s opravou, rekonstrukcí a výstavbou støech, pergol, garáží, plotù, kanalizací, kácení stromù. Levnì, rychle, kvalitnì. Tel.: Pneuservis RS Roman Šamu, Ve strži 208, Šenov u Ostravy Mob.: , OTEVÍRACÍ DOBA: Po Pá: 8 17 hod.; So: 8 12 hod. Pøípadnì jiný èas dle telefonické domluvy. KOMPLETNÍ PNEUSERVISNÍ SLUŽBY. PRODEJ PNEU A DISKÙ. KOMPLETNÍ PØEZUTÍ PLECH. 400, VÈETNÌ VYVÁŽENÍ REHABILITAÈNÍ CENTRUM ŠENOV MUDr. KATEØINA ŠOCHOVÁ NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAØÍZENÍ Vráclavská 1601, Šenov NOVÁ ÈÁST ZDR. STØEDISKA VPRAVO, VEDLE VETERINY TEL.: , R O D O K M E N Do rodopisu rodiny hledám èleny rodu Ožanù ze Šenova Vít Ožana, tel ; POHØEBNÍ SLUŽBA ARON Havíøov-Mìsto, ul. Národní tøída 1541/14a Od roku 1991 poskytujeme komplexní pohøební a høbitovní služby. Zajistíme pohøby ve všech kostelech a smuteèních síních vèetnì výkopu hrobu a pohøbu do hrobky. Souèástí našich služeb je vyøízení pohøbu o víkendech buï v kanceláøi pohøební služby nebo u Vás doma. Chladicí zaøízení, které máme k dispozici je umístìno na místním høbitovì. Tato skuteènost pøíznivì ovlivní cenu pohøbu. PØEVOZY ZESNULÝCH NEPØETRŽITÌ tel , , ŽELEZÁØSTVÍ MiWal Prodej spoj. materiálu, ruèního náøadí, zahradnického náøadí na ulici Hlavní 750 prostory Textilu p. Vlèková s rozvážkovou službou Tel.: Automatické závlahové systémy zn. Hunter, K-Rain, TORO, Gardena pro zahrady, skalky, zimní zahrady, høištì, parky Zakládání trávníkù setých i rolovaných, vèetnì jarní nebo celoroèní údržby Likvidace døevin a štìpkování Nákladní autodoprava s hydraulickým jeøábem (Avie 5t, 1,5t) Možnost zapùjèení štìpkovaèe, vertikulátoru GASIP INTEPS s.r.o. rýdecká 338, Šenov tel , ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/

12 Inzerce Elektro Nociar Zadní 701/9, Ostrava-Radvanice, Tel.: Domovní a bytové elektroinstalace nové rekonstrukce opravy Návrhy a montáž elektronických zabezpeèovacích systémù Revize el. instalací hromosvodù el. spotøebièù ruèního náøadí MaR návrhy výroba montáž servis Opravy a servis mìøicích systémù, tepelné a laboratorní techniky NABÍZÍME VÁM NOVÉ NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU PO CELKOVÉ REKONSTRUKCI V ŠENOVÌ U OSTRAVY Prostory vhodné pro kadeønictví, kosmetiku, nehtové studio, obchody, kanceláøe, wellnes centrum, umístìní vzorkové prodejny apod. Pronájem novì vybavené restaurace (kavárny) s možným využitím venkovních prostorù. Pronájem garáží pro nákladní i osobní automobily. Nabízíme venkovní prostory pro skladování materiálu. Moderní design. Možný odkup pronajatých prostor do 3 let Kontakt: tel , Pronajmeme i byty 1+1, 1+kk, 2+kk, 2+1, 3+kk, 3+1 ZNALECKÉ POSUDKY pro veškeré pøevody nemovitostí, pozùstalostní øízení, tržní ocenìní bytù a nemovitostí Vám vypracuje MARIE KRUŠINOVÁ znalec z oboru ekonomika, odvìtví ceny a odhady nemovitostí U spoleèenského domu 3/1042, Vratimov tel. è , Pekaøství Bartovice Peèeme: BARTOVICKÝ CHLÉB tradièní výroba chleba zadìlávaného kváskem na klasické parní peci; SVATEBNÍ KOLÁÈE a jiné chutné sladké i slané peèivo pro Vás. Zaruèená kvalita a trvanlivost! Srdeènì Vás zveme k nákupu. Otevøeno: Po-Pá od 6.00 do hod. Ostrava-Bartovice, Šenovská 295, tel.: Lubomír Zajíc malby a nátìry dekoraèní omítky sádrokartonáøské úpravy Šenov, Provaznická 216 mobil: x tra hair studio veronique kadeønictví dámské pánské dìtské Provozní doba: Pondìlí zavøeno; pátek pouze objednávky Út, St, Èt pouze objednávky, od hod. provoz. Pro mìsíc kvìten barvení vlasù 10 % sleva! Pro každého zákazníka malé obèerstvení zajištìno. Nacházíme se na ul. Tìšínská 288, Šenov žlutá budova pod Šenovskými mlýny. Nabízíme: Barvení tón v tónu, melírování, metrix, extravagantní a spoleèenské støihy a úèesy, color Booster, poradenství zdarma. Prodlužování a zahuš ování vlasù. Na Vaši návštìvu se tìší Veronika Nováková, tel.: è Mìsíèník Mìstského úøadu v Šenovì, vychází okolo 15. v mìsíci, reg. è. MK ÈR E Redakèní rada: starostka Mgr. Darja Kuchaøová, místostarosta Ing. Jan Blažek, tajemník Ludmila Stavinohová, spr. odbor Radka Svobodová. Adresa: Mìstský úøad, Radnièní nám. 300, Šenov. IÈO Grafická úprava, technická redakce a sazba firma VMCG, Zeyerova 11, Ostrava ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2010 Tisk: Tiskárna HAROK, Šenov. Inzerci pøijímá MìÚ Šenov, správní odbor.

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Stavební úpravy zdravotního støediska a mìstského úøadu

Stavební úpravy zdravotního støediska a mìstského úøadu / Duben 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství x Sport 6 Stavební úpravy zdravotního støediska a mìstského úøadu Jak jsme ji informovali, mìsto enov zahájilo v únoru

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Vážení spoluobèané, Èíslo 2 2. 4. 2010. mìsícù po skonèení dìdického øízení a daò za rok 2010 souèasnì zaplatit.

Vážení spoluobèané, Èíslo 2 2. 4. 2010. mìsícù po skonèení dìdického øízení a daò za rok 2010 souèasnì zaplatit. Èíslo 2 2. 4. 2010 Pro všechny, kteøí mají na území obce Václavovice nemovitosti, pøinášíme informaci, jak postupovat v prùbìhu roku 2010, a co vás èeká v roce 2011. Výše danì z nemovitostí byla pro rok

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Kvìten 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 9 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Nemyslím si, e by vùbec Karla Hynka Máchu mohlo pøi psaní jeho nejslavnìj í básnì

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Plánovaná kanalizace pro rok 2010 nebude

Plánovaná kanalizace pro rok 2010 nebude / Únor 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 Sport 6 Inzerce 8 Plánovaná kanalizace pro rok 2010 nebude V øíjnu loòského roku mìsto po ádalo o dotaci na roz íøení kanalizace.

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

/ Bøezen DESET LET MÌSTA ŠENOVA. Pozvání

/ Bøezen DESET LET MÌSTA ŠENOVA. Pozvání / Bøezen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 6 Školství 7 Život ve mìstì 8 Sport 12 DESET LET MÌSTA ŠENOVA Paní Zima se nás letos rozhodla potrestat a takøka naším územím jen proletìla a nám

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Rok 2015 se pøehoupl do své druhé poloviny, v na ich krajích vládne léto a v ichni doufáme, e uká e svou

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Prosinec 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 7 kolství 9 ivot ve mìstì 11 Sport 14 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Purpura s vanilkou voní krajem, lidé peèou vánoèky, andìlé si chystají zásoby

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

/ Únor DESET LET MÌSTA ŠENOVA

/ Únor DESET LET MÌSTA ŠENOVA / Únor 2008 DESET LET MÌSTA ŠENOVA Nový rok už je o mìsíc kratší a my všichni se tìšíme na jaro, na velikonoce, na léto a jak tak rok s rokem bìží, možná ani nestíháme všímat si dìní kolem nás. A právì

Více

kolství Ze starých èasù beckovské vlády v Polsku (r. 1935). Polské okupaèní vojsko po obsazení umbarku chtìlo pokraèovat v

kolství Ze starých èasù beckovské vlády v Polsku (r. 1935). Polské okupaèní vojsko po obsazení umbarku chtìlo pokraèovat v Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Leto ní úvodníkové povídání nese název Ze starých èasù, my se tentokráte vrátíme ve vzpomínkách významného enováka p.

Více

Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva mìsta Šenov

Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva mìsta Šenov Listopad /2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 5 Školství 7 Život ve mìstì 8 Sport 9 Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva mìsta Šenov Ve volbách do zastupitelstva mìsta Šenov, konaných

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

RAK 22. 6. 22. 7. Èerven 2003 do každého domu èíslo 6. Placeno pøevodem è. 70324

RAK 22. 6. 22. 7. Èerven 2003 do každého domu èíslo 6. Placeno pøevodem è. 70324 Placeno pøevodem è. 70324 Èerven 2003 do každého domu èíslo 6 RAK 22. 6. 22. 7. Veškerá lidská moudrost vychází z pøírody, jejíž je èlovìk nedílnou souèástí. A je to tedy pøíroda, která vám podle data

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Sociální práce a poradenství pro obèany

Sociální práce a poradenství pro obèany Èíslo 2 13. 4. 2012 Sociální práce a poradenství pro obèany Od ledna 2012 byly pøevedeny na Úøad práce ÈR krajskou poboèku v Ostravì kompetence v oblasti výplaty sociálních dávek (napø. pøíspìvek na živobytí,

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Vá ení spoluobèané! Záøí 2010. ivot u nás a u sousedù, pøeshranièní projekt pro spolkové organizace a jejich aktivity

Vá ení spoluobèané! Záøí 2010. ivot u nás a u sousedù, pøeshranièní projekt pro spolkové organizace a jejich aktivity / Záøí 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 8 kolství 11 ivot ve mìstì 12 Sport 13 Vá ení spoluobèané! Pravidelným zavr ením ka dého volebního období bývají ohlédnutí za aktivitami Radnice,

Více

kolství Vá ení spoluobèané slu eb pro obèany, udr ení bezpeènosti ve mìstì. Nosným programem celého volebního období je roz íøení kanalizace

kolství Vá ení spoluobèané slu eb pro obèany, udr ení bezpeènosti ve mìstì. Nosným programem celého volebního období je roz íøení kanalizace Uvnitø najdete u MìÚ informuje Na úvodní stránce Obì níku se v prùbìhu roku spí e setkáváte s èlánky, které jsou vìnované rùzným výroèím nebo zajímavostem spojených se enovem. V prvním vydání Obì níku

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p.

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p. n Objednatel posudku: Úèel posudku: JUDr.L.Jedlièková, notáøka v Praze soudní komisaøka povìøená Obvodním soudem pro Prahu 3 Milešovská 6 130 00 Praha 3 urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

/ Listopad DESET LET MÌSTA ŠENOV. Podzim nás zasypal barevnou nádherou spadaného listí a do oèí nám neodbytnì záøí

/ Listopad DESET LET MÌSTA ŠENOV. Podzim nás zasypal barevnou nádherou spadaného listí a do oèí nám neodbytnì záøí / Listopad 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 6 Školství 7 Život ve mìstì 7 Rùzné 10 DESET LET MÌSTA ŠENOV Podzim nás zasypal barevnou nádherou spadaného listí a do oèí nám neodbytnì záøí

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno!

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Èíslo 5 18. 5. 2015 Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Dvakrát do roka jsou celé Václavovice v pohybu. První (a druhou) sobotu v kvìtnu a stejnì tak v listopadu probíhá akce s hrdým názvem

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Mìsíc kvìten je minulostí a s ním i oslavy 70. výroèí konce II. svìtové války, ale my na e pravidelné povídání

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA HLINECKO H O TIPY NA VÝLETY 2014 - sestavte si dovolenou - 1 Hlinecko, nazývané také krajinou tradic, je malebný region ležící na rozhraní Železných hor a Žïárských vrchù. Objevíte zde nìkolik unikátù,

Více

Bezbariérový enov. Èervenec Srpen 2010

Bezbariérový enov. Èervenec Srpen 2010 / Èervenec Srpen 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 5 kolství 8 ivot ve mìstì 8 Sport 11 Bezbariérový enov Od roku 2007 byla pøipravována akce a projektová dokumentace týkající se lep ího

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

/ Únor ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL BYLINKY ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 2/2009 1. Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 6 Školství 6 Život ve mìstì 7.

/ Únor ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL BYLINKY ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 2/2009 1. Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 6 Školství 6 Život ve mìstì 7. / Únor 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 6 Školství 6 Život ve mìstì 7 Sport 8 ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL BYLINKY Pøinášíme vám, milí ètenáøi, nové èíslo našeho pravidelného Obìžníku a s ním také

Více

Upozornìní obecního úøadu. Oèkování psù

Upozornìní obecního úøadu. Oèkování psù Èíslo 3 17. 4. 2013 Upozornìní obecního úøadu Od 1. 4. 2013 jsou sváženy jen sbìrné nádoby oznaèené modrou nálepkou na r. 2013, je proto nutné zaplatit poplatek a vyzvednout nálepku na Obecním úøadì ve

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

kolství Ze starých èasù Pe govského lesa, kde vás spolu s námi zve pan Pavel Kolat, který nám poslal svùj zajímavý pøíspìvek.

kolství Ze starých èasù Pe govského lesa, kde vás spolu s námi zve pan Pavel Kolat, který nám poslal svùj zajímavý pøíspìvek. Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Nad moøem tmavých jehliènatých lesù malebnì prostoupených svì í svìtlou zelení velikých skupin listnatých stromù, vypíná

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Pøejeme vám krásný jarní den, milí ètenáøi. Tedy alespoò podle kalendáøe nás jaro u od 20. bøezna mìlo obdaøit svou pøízní. Letos je tomu ji 15 let, co byl enov jmenován

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Ze starých èasù OBÌ NÍK 10/2014 1

Ze starých èasù OBÌ NÍK 10/2014 1 Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Pøíroda se u pomalu pøevléká do podzimního plá tì a léto je nenávratnì pryè. Pojïme si tedy spoleènì odpoèinout u èetby

Více

kolství Ze starých èasù

kolství Ze starých èasù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Pomalu opìt pøichází èas bájeèných letních dnù, a pro ty de tivé vám, milí ètenáøi, nabízíme odpoèinek tøeba u na eho

Více

Skartovací stroj WALLNER C119-A

Skartovací stroj WALLNER C119-A Skartovací stroj WALLNER C119-A Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky WALLNER C119-A. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Tyto typy skartovacích strojù jsou vhodné do malých

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání / Èerven 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 4 Život ve mìstì 5 Školství 9 Sport 10 DESET LET MÌSTA ŠENOV Ahoj léto, ahoj prázdniny, ahoj plavky... zrovna tato slova známé písnièky mì napadají

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Pøíroda obléká podzimní aty a co si budeme nalhávat, pro mnohé z nás je to po úmorném tropickém létu pøíjemná

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 ADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HA OBSAH VÌŽE A SKLUZAVKY... 2 Sestava Standard,Pro nejmenší, ajholovice, Moravská,Pozlovice, Most Aztékù, Sestava Mini, Zvíøátko se skluzavkou,malá

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva mìsta enov

Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva mìsta enov Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva mìsta enov Poèet volièù v seznamu volièù a jejich dodatkù... Poèet vydaných úøedních obálek...

Více

/ Záøí DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání

/ Záøí DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání / Záøí 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 12 DESET LET MÌSTA ŠENOV Konec léta, konec prázdnin, konec dovolených, a to vše bývá spojováno s mìsícem záøí,

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

/ Duben DESET LET MÌSTA ŠENOVA

/ Duben DESET LET MÌSTA ŠENOVA / Duben 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 7 Život ve mìstì 8 Sport 10 DESET LET MÌSTA ŠENOVA A bylo jaro. Všechno, všechno kvetlo, a ty vèely tolik bzuèely, a ta tráva byla taková

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 14. 5. a 11. 6. 2014. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

Více