Bankovní institut vysoká škola Praha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní institut vysoká škola Praha"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Pojišťovnictví Vývoj, současný stav a význam českého pojistného trhu a vliv Evropské unie Bakalářská práce Autor: Marie Miškovská, DiS. Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Dana Havlíčková Praha Červen,

2 Anotace: Tato práce si klade za cíl prezentovat obor pojišťovnictví a stručně popsat jeho historii. V teoretické části uvádím významné události ve vývoji pojišťovnictví, a tím ukazuji důleţitost tohoto oboru jak v minulosti, tak jeho význam v celkovém hospodářství a jeho roli v současném ekonomickém vývoji země. Dále se zmiňuji o připravovaném systému Solvency II a vysvětluji hlavní princip změny dohledu v pojišťovnictví. Součástí práce jsou dva dotazníky. První z nich zkoumá mínění občanů České republiky o současném pojistném trhu. Druhý dotazník zjišťuje dopad vstupu ČR do Evropské unie na pojišťovny. Anotace: The aim of my thesis is to introduce insurance in order to outline its historical progress. In the theoretical part I show main historical events which point out the importance of this subject not only in the past but also its significance for entire market and economy of a country in general today. I also mention the Solvency II system, which is being prepared and its principals. There are two questionnaires included as a part of my thesis. The first one asks for an opinion of a Czech Republic citizen on today s insurance market. The second one inquires about an influence the European Union has had on Insurance institutions. Poděkování 6

3 Chtěla bych poděkovat paní Ing. Daně Havlíčkové, která mi pomáhala při zpracování této bakalářské práce. Dále bych chtěla poděkovat panu makléři Ing. Jaromíru Janegovi, který mi ochotně pomohl při zpracování praktické části. Poděkování patří i všem respondentům, kteří odpovídali na dotazník, a pojišťovnám, které mi poskytly své informace. 7

4 Obsah: 1 Úvod Počátky a vývoj českého pojišťovnictví Vznik českého pojišťovnictví v 19. století První zakládací vlna Přelom 19. a 20. století, období 1. republiky Druhá zakládací vlna Třetí zakládací vlna období 1. republiky Období Protektorátu Čechy a Morava, znárodnění Znárodnění - vytvoření pojišťoven, národních podniků Vznik pojistného trhu od roku Přechod od centrálně plánovaného hospodářství k trţnímu Rozvoj pojistného trhu Státní dohled nad pojišťovnictvím Česká asociace pojišťoven Současný stav pojistného trhu Hlavní ukazatele ovlivňující pojistný trh Ostatní ukazatele pojistného trhu Vliv pojišťovnictví na občany České republiky Vliv Evropské unie na český pojistný trh Solvency II v kostce Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pohled ČSOB pojišťovny na vstup do EU Pojišťovna České spořitelny Česká pojišťovna, a. s Vyhodnocení dotazníku Závěr

5 1 Úvod Tato bakalářská práce si klade za cíl vytvořit základní přehled o pojišťovnictví, stručně zmapovat vývoj historie pojišťovnictví. Dalším dílčím cílem je nastínit obraz současného pojistného trhu a stručně se zmínit o přípravě nového systému dohledu v pojišťovnictví, tedy Solvency II. Důvodem výběru tohoto tématu bylo studium oboru pojišťovnictví, a také vliv pojišťovnictví nejenom na jednotlivce, ale především na celkové hospodářství a ekonomický vývoj země. Velkou část této práce jsem věnovala historii pojišťovnictví. Ve své práci bych chtěla vystihnout nejdůleţitější okamţiky z historie, a nastínit tak důleţitost tohoto oboru. Chtěla bych zpracovat tuto oblast pojišťovnictví, která nikde není přehledně popsána, a tím připravit studentům pojišťovnictví a ekonomie, ale i externím čtenářům, které by téma historie zaujalo, studijní materiál. V jednotlivých kapitolách se budu věnovat vývoji historie pojišťovnictví a současnému stavu pojistného trhu, přičemţ nejvýznamnější částí mé práce budou dva dotazníky. První se bude zaměřovat na občany České republiky, jak vnímají pojistný trh, a druhý bude zaměřen na pojišťovny. Zde budu zjišťovat, jestli je ovlivnil vstup České republiky do Evropské unie. Při zpracovávání pouţiji především metody porovnávání. K tomu vyuţiji údaje z výročních zpráv jak pojišťoven, tak i jiných organizací. Porovnávat budu především změny v čase a pokusím se okomentovat příčinu těchto změn. V neposlední řadě budu hodnotit dotazníky. V této práci bych chtěla odpovědět na několik otázek. Otázky které jsou zdánlivě jednoduché, těţší je na ně odpovědět a hledat řešení problému. Kde vznikla myšlenka pojištění? Je opravdu důleţité zaobírat se minulostí? Jak vnímají pojišťovny Evropskou unii? Jak občané vnímají současný pojistný trh? A jiné 9

6 2 Počátky a vývoj českého pojišťovnictví Lidská společnost se velmi rychle seznámila se zákonitostmi, které jí ţivot naskytl. Mezi takové patří například smrt člověka, poţáry, potopy a jiné. Některé jevy jsou nutné a jiné nahodilé. Spojení nutnosti a nahodilosti se můţe navzájem prolínat v závislosti na okolnostech jedince a ţivotní situaci. Nahodilost se v lidském ţivotě projevuje jako nejistota. Pocit nejistoty vede člověka k myšlence, jak se zajistit (pojistit) proti nahodilým situacím. Jak sníţit dopad škody, kdyţ vznikne. Prvopočátky pojištění se datují v různých zemích rozdílně v závislosti na klimatu, ekonomice a hlavně potřebách občanů. V této kapitole se pokusím stručně připomenout nejdůleţitější okamţiky ve vývoji pojišťovnictví v českých zemích. Kde vznikla myšlenka pojištění? Na úplném počátku se lidé spojovali do spolků tzv. nebezpečenských společenství (nebo cechů), do nichţ členové vkládali své prostředky, a to jak naturální, tak finanční. V případě nešťastné události (pojistné události) u členů spolku, docházelo k přerozdělování naspořených dílů podle dohodnutých zásad poškozené osobě nebo pozůstalým. Tyto spolky byly nejprve v uzavřených společnostech, např. vesnicích, a postupně se začaly rozrůstat aţ do dnešní podoby (forma pojišťovny). Podle druhu škody, která vznikla členu nebezpečenského společenství, se jiţ ve starověku začaly formovat první základy budoucího dělení pojištění na ţivotní a neţivotní neboli ţivelní. Tato dvě pojištění se úzce prolínala. První nebezpečenská společenství se začala formovat jiţ kolem roku 2500 před Kristem. Z archeologických nálezů se dochovaly dohody egyptských kameníků, podle nichţ se členům společenství hradily náklady na pohřeb. Hlavním důvodem vzniku dohod byla velikost nákladů. Lidé vkládali do hrobů cenné předměty, protoţe věřili v posmrtný ţivot. Z doby před 3000 lety se v Přední Asii dochovaly dohody mezi obchodníky o úhradě škody, kterou by kdokoliv z nich utrpěl. Ve Fénicii a i ve Starém Řecku sjednávali 10

7 majitelé lodí dohody s kupci, ţe v případě ztroskotání lodi a ztrátě nákladu ponesou ztráty společně. Škody spojené s námořní plavbou patřily k největším rizikům. Proto se snaha o zabezpečení a krytí škod nejvíce přibliţovala pojištění v pravém slova smyslu. Ţivotní pojištění se objevilo později. První zmínky pochází z armády. Vojákům byla část ţoldu odváděna na společný účet a v případě smrti byly peníze vyplaceny pozůstalým. V případě zmrzačení ve válce, voják dostával doţivotní rentu. V pozdější době bylo toto pojištění často zneuţíváno. Lidé pojišťovali vojáky, aniţ by je znali, a těţili tak na jejich neštěstí. Tato situace byla zákonem brzy upravena. Pojistit se mohl člověk pouze sám, nebo mohl být pojištěn jen blízkým příbuzným. Pojišťovnictví se postupně stalo významnou sloţkou národního hospodářství v mnoha zemích. Jiţ zmíněné námořní škody napomohly největšímu rozvoji pojišťovnictví v přímořských státech. S určitým zpoţděním pojišťovnictví vznikalo ve vnitrozemí, kde obyvatele suţovaly především poţáry. Proti následkům poţárů působily ve městech řemeslnické cechy či obchodnické gildy. Ve vesnicích si obyvatelstvo pomáhalo hlavně sousedskou výpomocí, někdy i dobrovolnou výpomocí vrchnosti. Nevýhodou poţárního pojištění byl hlavně materiál, ze kterého byly domy vyrobeny. Budovy byly dřevěné, střechy slaměné z došků nebo z dřevěných šindelů. Domy stály příliš blízko vedle sebe, pokud hořel jeden dům, vítr roznesl oheň na další domy, a tím vznikla velká škoda. Mnohdy shořely celé čtvrti měst. Náhrada škody byla tak veliká, ţe nevyšla pro všechny členy, a proto tyto spolky častokrát skončily neúspěšně. Postupně na sklonku středověku a novověku se stále jasněji ukazovalo, ţe nestačí zkušenosti jednotlivých podnikatelů či institucí, ale ţe je nutné vyuţívat nejnovější vědecké poznatky. Bylo nutné pracovat se statistikou a matematikou v souvislosti s pravděpodobností. Prvním krokem ke spojení s vědou byly tzv. tontiny, pouţívané v ţivotním pojištění. Staly se významnou institucí v 17. a 18. století a v pozměněné podobě působily aţ do 19. století. Jejich tvůrce, Lorenzo Tonti, italský lékař, vymyslel rozdělení upisovatelů na půjčku od státu na 10 skupin podle věku. Úrok byl vyplácen věřitelům určité věkové skupiny. V závislosti na úmrtí členů a zmenšení skupiny ţijících členů se stanovený doţivotní důchod zvyšoval. Po úmrtí posledního člena skupiny zbytek peněz propadl státu. 11

8 Revolucí v ţivotním pojištění byly úmrtnostní tabulky. Ke konstruování tabulek napomohly církevní zápisy o narození a úmrtí. Jednu z prvních tabulek sestavil evangelista Casaper Neumann z Breslau (z Wroclawi). Počátkem 18. století je zpracoval Edmond Hailey. V návaznosti na úmrtnostní tabulky anglický matematik James Dodson spočítal, jak vysoké pojistné je vhodné přispívat v návaznosti na průměrnou délku ţivota, zdraví, druh zaměstnání aj. Zjistil, ţe čím méně si člověk myslí, ţe bude ţít, tím méně let chce vkládat své peníze. Z této informace Dodson vypočítal sumu vkládanou ročně za účelem zajistit částku, která bude vyplácena pozůstalým po smrti pojištěného. 2.1 Vznik českého pojišťovnictví v 19. století Český pojistný trh pocítil velký rozvoj v 19. století. Můţeme ho rozdělit do několika historických vln: počátek a první zakládací vlnu, kdy začaly vznikat první pojišťovny, druhou a třetí zakládací vlnu, kterou se budu zabývat v následujících kapitolách. Jednoduché úmrtnostní tabulky byly zavedeny v habsburské monarchii. Součástí monarchie byly i České země. Poměrně přesné tabulky byly vedené jiţ od roku Jednalo se o narození a úmrtí obyvatel. Od roku 1895 byla provedena v R-U reforma statistiky přirozené měny obyvatelstva, která byla jedním z nejvýznamnějších bodů tehdejšího ţivotního pojištění. Vyplňovaly se rubriky s přesným datem narození (den, měsíc, rok), pohlaví, zaměstnání a to i s přesností, zda se jedná o mistra, tovaryše či pomocníka. Při úmrtí se zapisovaly podrobnosti o příčině smrti. Informace byly doloţeny lékařem. Do rubrik se zapisovaly všechny narozené děti, tzn. nejenom ty pokřtěné (jak bývalo zvykem). V oblasti neţivotního pojištění pociťovaly české země potřebu pojistné ochrany proti přírodním silám. Šlo především o riziko ohně, krupobití atd. Prevence proti poţárům byla primitivní, vybavení hasičů nedostatečné. Mnohdy ani nebyly hasičské sbory. V roce 1699 Jan Kryštof Bořek podal návrh na dobře promyšlené obligatorní 1 poţární pojištění. Navrhl, aby kaţdý člověk ve vesnici či městě přispíval do vytvořeného protipoţárního fondu. Velmi progresivní program na tuto dubu nikdy 1 obligatorní = povinné 12

9 nebyl realizován, i kdyţ problém s poţáry suţoval obyvatele v průběhu dalších mnoha desítek let. Císařovna Marie Terezie se snaţila zprvu pomáhat svým občanům po poţáru dobročinnými akcemi. Důleţitým bodem bylo zaloţení Fondu na úhradu škod vzniklých poţáry (1748). Z fondu byly hrazeny škody vzniklé přírodním ţivlem do 7 8 %. Bohuţel náhradu dostali postiţení jen v Čechách. Na Moravě a Slezsku byli občané pouze oproštěni od daní, které by jinak museli platit. Ţádnou náhradu škody však nedostali. Po vzoru německých zemí, kde jiţ od počátku 18. století působily veřejné poţární pojišťovny, vyzvala Marie Terezie zemské úřady k zakládání veřejných poţárních pojišťoven. České země s návrhem souhlasily a navíc navrhly zaloţení městské pojišťovny kombinované s hypoteční bankou v Praze. Ještě během sedmileté války ( ) přijala Marie Terezie návrh na zřízení pojišťoven v celé habsburské monarchii. Po dlouhých jednáních však návrhy ztroskotaly na nepřízni místních stavů. Představitelé stavů se obávali centralizace moci do rukou panovnice Marie Terezie. Poplatky, kterými by přispívali, chápali jako další druh daní, které lidé po sedmileté válce nebyli schopni platit. Největší rozvoj byl za vlády Marie Terezie a také Josefa II. Jeho patenty a osobní dopisy podněcovaly k zakládání prvních pojišťoven a počátkem 19. století byly přijaty první právní úpravy. První českou pojišťovnou byla Pojišťovna proti škodám z ohně na polních zásobách, nábytku, nářadí a dobytku. Byla zaloţena v Brandýse nad Labem jiţ v roce Byla však ilegální a působila pouze jeden rok. Od počátku 19. století začaly v habsburské monarchii vznikat první legální pojišťovny. V roce 1819 vznikla v habsburské monarchii akciová pojišťovna Azienda Assicuratrice v Terstu. Svoji činnost zahájila roku Pronikla do Rakous, českých zemí a na Slovensko. Tato pojišťovna existuje dodnes s názvem Generali pojišťovna a. s. a úspěšně působí na českém trhu. 13

10 V r začal na pojistném trhu působit Císařsko královský privilegovaný vzájemný poţární pojišťovaní ústav ve Vídni a zapojil se tak do konkurenčního boje v Dolních Rakousech. První česká vzájemná pojišťovna - zaloţena roku 1827 v Praze 2 Zakladatelé nejstarší poţární pojišťovny, Josef Matyáš hrabě z Thunu a Hohensteinu a František Josef hrabě z Vrtby, byli příslušníky podnikavé šlechty a buditelé národního obrození. Jejich přípravy pro zaloţení byly rozsáhlé. Do spolupráce a propagace se zapojil i veřejnoprávní aparát a katolická církev. Zaloţení nebylo snadné. Krajské úřady oznámily všem majitelům domů a statků základní informace o přípravách zakládání poţárního pojišťovacího ústavu. K pojišťění se museli přihlásit do 3. února Po nahromadění velkého mnoţství přihlášek, ale hlavně zlatých, bylo vytvořeno ve všech panstvích generální ředitelství pro zaloţení pojišťovny. Stanovy byly předloţeny v roce Dekret potvrzující stanovy byl doručen z Vídně v listopadu roku První česká vzájemná pojišťovna byla prvním a v habsburské monarchii dlouhou dobu jediným ústavem, který vybíral příspěvky (předepsané pojistné) předem. Toto byl významný krok, ke kterému se odhodlaly ostatní pojišťovny aţ o čtyřicet let později. Příspěvky byly vypočítávány z průměrných škod za posledních deset let a byly rozpočítány mezi pojištěné. Majitelé domů přispívali kaţdé čtvrtletí. Pokud by příspěvky nestačily na krytí škod, v příštím roce by byly vypsány doplatky k úhradě. Hasičské vybavení je zobrazeno v příloze číslo 3. Moravsko-slezská vzájemná pojišťovna, Brno zaloţena Původní název podle prvotních stanov zněl Císařsko královský privilegovaný český společný náhradu škody ohněm svedené pojišťovací ústav. 3 Původní název zněl Císařsko královský privilegovaný pospolný ústav pro Moravu a Slezsko 14

11 U základů zaloţení pojišťovny stál Jiří rytíř z Högelmüllerů. Podle saského vzoru předloţil návrhy na zaloţení pojišťovny říšskému státnímu kancléři. Počátky pojišťovací činnosti byly silně spjaty se zkušenostmi s pojišťovacími ústavy v Dolních Rakousech a Štýrsku. Jelikoţ u kancléře nenašel pochopení, obrátil se přímo k císaři. Podle císařského rozhodnutí, musel shromáţdit velký okruh proponentů, kteří by zajistili potřebný fond a úvěr. Během roku zajistil zájemce z vysokých míst šlechty, kléru a vyššího úřednictva. Po mnoha nezdarech a velkém úsilí bylo přijato 13. dubna 1826 císařské rozhodnutí o povolení zřízení Vzájemné poţární pojišťovny pro Moravu a Slezsko. Účastníci pojištění byli zavázáni platit kaţdý rok příspěvek, který se měnil a odvíjel se od výše škod v daném roce. V případě pojistného plnění museli pouţít částku na znovu vybudování zničené budovy. Pojišťovna měla právo vymáhat příspěvky nebo zabavit majetek bez soudního povolení. Charakteristickým rysem Moravsko-slezské a První české pojišťovny byly úzké vztahy k veřejným úřadům. Berní úřady byly pověřeny vybírat příspěvky pro obě pojišťovny aţ do roku První zakládací vlna V 2. polovině 19. století se neustále řešila otázka poţárního pojištění. Do popředí se dostávaly i jiné potřeby pojištění. Zájem stoupal hlavně o pojištění dělníků v továrnách, pojištění strojů, pojištění proti vloupání či pojištění skel ve výkladních skříních. Na vesnicích se vyvíjel tlak na rozvoj v pojištění hospodářských zvířat a škod způsobených ţivlem (např. krupobitím). Zájem stoupal také o dopravní pojištění, ale hlavně o ţivotní pojištění mezi vyššími společenskými vrstvami. Pojištění bylo stále ještě v počátcích. Byl nedostatek kalkulací pojistného a vycházelo se z omezených statistických údajů jiných pojišťoven, ale především ze zkušeností anglických pojišťovacích ústavů. Teprve ve čtyřicátých letech se začala formovat odborná politická a právnická terminologie. Pojišťovnictví se o tyto vědy opíralo a bylo 15

12 jejich součástí. Organizovaná výuka pojišťovacích věd probíhala prakticky jen v Anglii. Není známo, ţe by někdo z českých zemí prošel touto vynikající výukou. Časopisy zabývající se touto problematikou vycházely v habsburské monarchii především v němčině. První český časopis, vycházející v českém jazyce, se nazýval Vzájemnost ( ). Časopis se zabýval veškerým pojišťováním a národním hospodářstvím. Druhým českým časopisem byl čtrnáctideník Jistota, který se udrţel na trhu přibliţně jeden rok. Asekurační spolek cukrovarníků, Praha 1862 Rozvoj cukrovarnictví vedl k zájmovému spolčování cukrovarníků. Spolek zaloţený v Praze řešil otázku pojištění cukrovarů proti poţáru. Hlavním důvodem, proč došlo ke vzniku spolku bylo, ţe pojišťovny byly velmi drahé a nevycházely cukrovarníkům vstříc. Tím vzniklo profesní pojištění. Praţská městská pojišťovna Další nebezpečenskou skupinou byli majitelé staveb v Praze. I kdyţ budovy nebyly dřevěné a byly postavené z kamenů a cihel se střechami z tvrdé krytiny, bylo pojištění proti poţáru velmi drahé. Argumentem pro levnější pojištění byl i fakt, ţe Praha měla dobře organizovaný poţární sbor. Pojišťovna se zaměřovala na pojištění movitých i nemovitých věcí na území hlavního města Prahy, pokud předměty překročily hodnotu 50 zlatých. Pojišťovna měla propracovaný systém vypočítávání pojistného. Byla solventní jistě také proto, ţe byla kryta zajištěním. Slavia Aţ do roku 1869 ovládly pojistný trh v ţivotním pojištění pouze zahraniční pojišťovny. To se však změnilo zaloţením první ţivotní pojišťovny Slavia. Právník František Ladislav Chleborad byl nejvýznamnější osobností, která se zaslouţila o její zaloţení. Schvalovací řízení stanov bylo zdlouhavé. Ke schválení z ministerstva vnitra došlo aţ 31. ledna Po splnění počtu získaných přihlášených k pojišťění a tehdejší obrovské sumě zlatých základního kapitálu, bylo ministrem vnitra uděleno povolení 16

13 ke zřízení vzájemné, kapitály a důchody pojišťovací banky pod názvem Slavia. Banka byla zaloţena dne 15. května Slavia byla první ryzí ţivotní pojišťovna zabývající se hlavně třemi druhy pojištění: pojištění na doţití, na úmrtí a třetí zahrnovalo spolky pro vzájemné dědění. Hlavně díky spolkům na doţití (v podstatě tontiny na doţití) získala Slavia velké počáteční provozovací prostředky, které působily jako propagace pojištění na doţití. Valnou hromadou, konanou 28. září 1869, bylo přijato, ţe se pojišťovna rozšiřuje i na činnost pojištění majetku (ochrana proti poţáru a krupobití). Hned od počátku byl přijat obchodní plán, který se během 40-ti let téměř nezměnil. Slávia měla snahu rozšířit svou působnost i do Srbska či Ruska, avšak úsilí ztroskotalo na nepřátelském postoji carské vlády. Ale i přes neúspěchy obchod pojišťovny Slavie rostl, a to především díky zaměření na širokou veřejnost. Zobrazení Slavie od K. Maixnera a A. Muchy v přílohe číslo 1 a 2. Pojišťovna Praha Současně se snahami o zaloţení Slavie, probíhaly přípravné práce na zaloţení ţivotní pojišťovny Praha. Zakladatelé zdůraznili, ţe pojišťovna bude patřit celému českému státu, ale zároveň odmítli vylučovat z pojištění občany jiných národností. Počátkem ledna 1869 vydaly hlavní české noviny zprávu o zaloţení české ţivotní pojišťovny s výzvou k uzavření ţivotního pojištění. Argumentem proč se nepojišťovat u zahraničních pojišťoven bylo, ţe mnoho tisíc z příspěvků putuje za hranice státu. Na rozdíl od zakladatelů pojišťovny Slavia, se pojišťovna Praha nepokoušela překročit hranice českých zemí. Zakladatelům se svým úsilím podařilo vybudovat prosperující českou pojišťovnu, která se vryla do dějin českého pojišťovnictví. První česká zajišťovací banka v Praze (1872) V českých zemích pracovala jiţ řada pojišťoven, které by uvítaly profesionálního 17

14 českého zajišťovatele. Na zaloţení se podíleli vedoucí představitelé Slavie F. L. Chleborad a Jan M. Šára. Především oni se zúčastnili přípravných prací a odkoupili akcií nového podniku. Začátky činnosti se jevily velice příznivě. Avšak roky 1874 a 1875 skončily ztrátou. Tato situace byla způsobena především přebíráním vysokých rizik a angaţováním se na neprozkoumaných trzích, hlavně v Rusku. Po odvolání z vedoucích pozic se těţiště činnosti začalo soustřeďovat hlavně na německé a rakouské poţární pojištění. Mezi další pojistné spolky patřily zejména: Plaňanská vzájemná pojišťovna v Platanech, Rolnická vzájemná pojišťovna v Praze, Pojišťovací spolek sv. Florian v Chebu. Rolnická vzájemná pojišťovna v Praze byla zaloţena 30. dubna Jejími klienty byli především rolníci, řemeslníci a statkáři. Pojišťovna kryla škody způsobené poţárem a krupobitím na vesnicích a městech. Pojistné bylo levnější a finančně únosné. Významnou a děsivou událostí bylo vyhoření Národního divadla v roce Po této události praţská veřejnost vybírala peníze na rekonstrukci. Málo kdo však ví, ţe za škodu poţárem zaplatila První česká zlatých. Byla to nejvyšší úhrada škody poskytnutá v devatenáctém století. Národní divadlo bylo znovu otevřeno v roce Obrázky poţáru se nachází v příloze číslo Přelom 19. a 20. století, období 1. republiky Druhá zakládací vlna Na svou dobu rychlý hospodářský růst v habsburské monarchii vedl ke zvyšování pojistných potřeb. I nadále dominovala potřeba pojištění proti poţáru. Nutností bylo pojistit obytné domy, zemědělské stavby a továrny, které vyuţívaly parní stroje. Rozvoj 18

15 cestovního ruchu a mezinárodního obchodu vzbuzoval zájem o dopravní a cestovní pojištění. Ţivotní pojištění zůstalo nadále velice ţádaným produktem. Novým druhem bylo úrazové pojištění. Avšak ţádná ryze česká pojišťovna tento druh pojištění neprovozovala. Velký nedostatek byl také v šomáţním pojištění, které se vyskytovalo zatím jen ve Francii. Členové vědeckého sdruţení Odborného spolku rakousko-uherských pojistitelů se zaměřovali na sestavování úmrtnostních tabulek. Orientovali se i na podrobnější zkoumání problematiky sebevraţd a vypracovávání statistik. Významnými pojistnými vědci byli Češi hlásící se k německé národnosti. Mezi ně patřili zejména Emanuel Czuber a Ernest Blashke. Czuber byl nejuznávanější pojistný matematik před světovou válkou. Roku 1880 byl vytvořen pojistný regulativ, ve kterém byly stanoveny podmínky k zaloţení pojišťovny. Základní kapitál byl stanovený na minimální sumu zlatých. Dále bylo nutné uvést statut pojišťovny: přesný název, sídlo, řídící orgány, způsob rozhodování, publikace veřejných vyhlášek, na jakém území bude pojišťovna působit, jaké bude mít prostředky zajištění a obecné podmínky pojištění. Tyto podmínky měly zajistit státní dozor, ale i kontrolu pro veřejnost a hájit tak zájmy pojištěných. Na český pojistný trh se dostávaly zahraniční pojišťovny, coţ způsobilo tlak na zakládání nových českých pojišťovacích ústavů. Roku 1899 byla zaloţena První česká všeobecná akciová společnost pro pojišťování na ţivot v Praze. Mezi další významné pojišťovny patřila i Hasičská vzájemná pojišťovna v Brně, která vznikla 1. července Zakladatelem byl Titus Krška, náčelník hasičských dobrovolných sborů na Moravě. Hlavním produktem bylo pojištění proti škodám na majetku způsobeným poţárem. Přemýšlelo se i nad pojištěním proti škodám na zdraví a ţivotech způsobených při záchranných hasičských pracích. Ale to by bylo nad síly tohoto ústavu. Kromě těchto dvou pojišťoven vzniklo v letech mnoho malých pojišťovacích spolků poţárních, dobytčích a také penzijních. Například vznikla Zemská ţivotní pojišťovna markrabství moravského (1900) a Moravská zemská dobytčí pojišťovna v Brně (1902). Pojišťovny se snaţily obohatit trh novými produkty a plnit tak potřeby svých klientů. Níţe uvedené druhy pojištění zavedené na pojistném trhu jsou sice méně významné, 19

16 avšak můţeme je porovnat s výčtem produktů, které se objevují na pojistném trhu dnes. U níţe uvedených produktů se neví, s jakým úspěchem působily na trhu. Zpravidla nebyly produktem ryze českých pojišťoven: o Úrazové pojištění cyklistů o Lidové úrazové pojištění o Úrazové pojištění dětí o Úrazové pojištění studentů o Úrazové pojištění turistů o Světová pojistka proti úrazu pro cesty do všech zemí světa o Doţivotní úrazové pojištění pro cesty ţeleznicí s jednorázově zaplaceným pojistným V letech nevznikla v českých zemích ţádná pojišťovna. Po vypuknutí války přerušily vlády dohodových mocností všechny obchodní styky s nepřátelskými zeměmi v rámci totální blokády. Kaţdá obchodní smlouva byla tzv. zmraţena a nebo prohlášena za neplatnou. Občan R-U pojištěný u zahraničních nepřátelských pojišťoven mohl očekávat pojistné plnění jen pokud měly pojišťovny dostatečné rezervní fondy. Ty většinou měly a mohly i během války plnit své závazky Třetí zakládací vlna období 1. republiky Roku 1918 došlo k rozpadu Rakousko Uherska a vzniklo Československo. Pojistný trh byl poznamenán předchozím historickým vývojem. Nebylo jednoduché začít vše od začátku, čehoţ vyuţily rakousko-uherské úřady. Prosadily zákon o smlouvě pojistné, který platil v nezměněné podobě 10 let. V Československu byl nový zákon o smlouvě pojistné dokonce přijat aţ roku Rakouské vládě se také podařilo prosadit, ţe nástupnické státy se zaváţou k povolení činnosti rakouských pojišťoven na svém území minimálně po dobu 10 let. Mezi českými zeměmi a Slovenskem byl veliký ekonomický rozdíl. V Čechách a na Moravě bylo pojišťovnictví silným odvětvím. Po oddělení od R-U bylo hlavním cílem zvýšit vliv českého kapitálu a zdokonalit síť jiţ existujících pojišťoven. Na Slovensku neexistovala ţádná ryze slovenská pojišťovna (působily tam pouze maďarské a rakouské pojišťovny). Bylo potřeba urychleně vybudovat národní slovenské 20

17 pojišťovny a stabilizovat situaci. Nedostatkem byli i pojišťovací odborníci. Proto Češti vypomáhali v této sféře na Slovensku. Dr. Ján Alois Wagner, průkopník slovenského pojišťovnictví, se začal zabývat otázkou vzniku pojišťoven na Slovensku. Díky jeho iniciativě vznikly 3 nové pojišťovny: 1) Slovenská poisťovňa, účastinná spoločnosť, se sídlem v Bratislavě 2) Karpatia, rolnicke poisťujúce druţstvo pre Slovensko a Podkarpatskú Rus, Bratislava 3) Slovakia, všeobecná poisťovňa, účastinná spoločnosť, Bratislava Na slovenském území stále působily maďarské pojišťovny (19 významných) a do nich byla dosazena kurátorská správa, kterou ovládali pracovníci z Čech a Slovenska. Vrchním kurátorem byl jmenován Dr. Ján A. Wagner. Rozhodující pozice na českém trhu zaujímaly nejstarší, hospodářsky nejsilnější pojišťovny: Česká vzájemná pojišťovna, Moravsko-slezská pojišťovna, pojišťovna Praha, pojišťovna Slavia, Asekurační spolek průmyslu cukrovarnického a jiné pojišťovny. Všechny existující pojišťovny rychle překonaly poválečné potíţe, především díky promyšlené obchodní a finanční politice. Přestoţe na přelomu února a března roku 1919 proběhla měnová reforma, pojišťovny úspěšně prošly tímto obdobím a rozšířily svoji činnost i na Slovensko a Podkarpatskou Rus. Situace u existujících pojišťoven před rokem 1918 je popsána v příloze číslo 4. Domovní tabulky některých pojišťoven jsou zobrazeny v příloze číslo 6. Tabulka č. 1 Pojišťovny zaloţené po roce

18 Čechoslavia, a.s. v Praze 1919, působnost od 1920 Lloyd, a.s. v Praze 1919 Slovanská pojišťovna a.s. v Praze 1919 Pojišťovna průmyslu kvasného 1919 Všeobecná pojišťovna, a.s. v Brně 1920 Evropská akciová společnost pro pojišťování nákladů a 1920 cestovních zavazadel v Praze Akciová dopravní a ţivelní pojišťovna v Praze 1920 Legie, a.s. v Praze 1921 Republikánská lidová pojišťovna, a.s. v Praze 1922 Union, a.s. v Praze 1922 Merkur, a.s. v Praze 1923 Národní pojišťovna, a.s. v Praze 1923 Moldavit-Generali, a.s. v Praze 1923 Zdroj: Dějiny Pojišťovnictví v Československu I V Československu bylo pojišťovnictví na velmi dobré úrovni. Patřilo mezi prvních 10 států světa. Tato doba se nazývá ZLATÉ OBDOBÍ POJIŠŤOVNICTVÍ. 2.3 Období Protektorátu Čechy a Morava, znárodnění Situace v celé Evropě a vliv na pojistný trh byla kritická. Dne 14. března 1939 byl prezident Československa Dr. Emil Hácha byl donucen poţádat německou říši o ochranu českých zemí. O den později bylo Slovensko odtrţeno od Čech. Němci obsadili naše území a vyhlásili Protektorát Čechy a Morava. Celkové vykořisťování, snaha o germanizaci a direktivní německé řízení mělo vliv i na pojišťovnictví. Výrazně se to projevilo na finanční situaci. Němci zavedli říšskou Marku, ukradli zlato a devizové zásoby. Výsledkem německé měnové politiky byla vysoká inflace. Kurz: 1M = Kč 10, ale ve skutečnosti 1M = Kč 6-7. Byla zavedena i velmi drastická opatření proti Ţidům. Veškerý jejich majetek byl vyvlastněn ve prospěch německých obyvatel. Plnění ze ţivotních pojistek Ţidů bylo vinklováno ve prospěch Říšské banky. Dne 21. června 1939 bylo vydáno nařízení, na jehoţ základě byl označen kaţdý podnik, kde se na řízení účastnil Ţid, za ţidovský. Do takových podniků byla nasazena německá nucená správa. Ţidé museli opustit vedoucí orgány a byli deportováni do koncentračních táborů. 22

19 Nastala i veliká změna pro pojišťovny. Odtrţením Sudet a Slovenska vznikla velká ztráta pojistných osob a musely se tzv. sudetské pojistné kmeny převézt na německé. Změna nastala i ve státním dohledu nad soukromými pojišťovnami. Ministerstvo vnitra bylo zbaveno dozoru nad pojišťovnictvím a povinnosti přešly na Ministerstvo hospodářství a práce. V období nebyla zaloţena ţádná nová česká pojišťovna. Došlo ke splynutí českých pojišťoven s německými (např. Moravsko-slezská splynula s Sudetenland a během války přestala existovat). Přesto odbojáři v pojišťovnictví jiţ za války připravovali podmínky pro obnovení československého pojistného trhu Znárodnění - vytvoření pojišťoven, národních podniků Po II. světové válce v r působilo na pojistném trhu 733 pojišťoven, pojišťovacích spolků a zahraničních reprezentací. Snahy o zestátnění československého smluvního pojišťovnictví vyvrcholily vydáním Dekretu presidenta republiky č. 103 Sb., ze dne 24. října 1945, o znárodnění soukromých pojišťoven. Tento dekret postavil do čela vedení pojišťovnictví národní radu - Pojišťovací radu. Jejím hlavním cílem bylo zajistit jednotné vedení pojišťovnictví v Československu. Pojišťovací rada se sídlem v Praze byla veřejnoprávní korporací podřízenou Ministerstvu financí. Z Dekretu presidenta republiky Edvarda Beneše týkající se pojišťovací rady: Úkolem rady jest: pečovati o to, aby činnost pojišťoven v kaţdém směru byla v souladu se zásadami řízeného hospodářství a se zájmy Československé republiky. 4 Dekret prezidenta republiky publikovaný v časopisu Pojistný obzor je v příloze číslo7. 4 BENEŠ, EDVARD, Miroslav Marvan, Josef Chalupecký, Dějiny Pojišťovnictví v Československu III, 1. vydání Praha, Česká pojišťovna a. s., GSW Praha, 1997 strana 20 23

20 Počet 733 pojistných subjektů byl znárodněn zestátněním a sloučen do pěti pojišťoven, národních podniků s platností od 1. ledna 1947: 1. Pojišťovna Slavia, národní podnik 2. Praţská pojišťovna, národní podnik 3. Nemocenská pojišťovna, národní podnik 4. Pojišťovna Slovan, národní podnik 5. První československá pojišťovna, národní podnik V roce 1948 vyvrcholil boj o politickou moc v Československu. Vítězstvím Komunistické strany začalo lidově demokratické zřízení plnit funkci diktatury proletariátu. Noví představitelé Komunistické strany rychle odstraňovali všechny atributy demokracie. Nová ústava podepsaná presidentem Klementem Gottwaldem vstoupila v platnost 9. května Po únoru 1948 byl zformován pouze jeden ústav Československá pojišťovna, národní podnik. Klíčovým bodem v pojišťovnictví po roce 1948 byly dvě právní vyhlášky ministerstva financí ze dne 25. května 1948: 1. Vyhláška ministra financí č. 977, o sloučení pojišťoven národních podniků 2. Vyhláška ministra financí č. 978, vyhlášení stanovy Československé pojišťovny, národního podniku Podle vyhlášky č. 977 bylo rozhodnuto o sloučení čtyř pojišťoven, národních podniků (uvedené v kapitole 3.1) s První československou pojišťovnou, národním podnikem. Zákon opravňoval Československou pojišťovnu národní podnik vykonávat i zajišťovací činnost. Zformováním jednoho pojišťovacího ústavu byl definitivně přerušen přirozený trţní vývoj pojišťovnictví. Vytvořením jedné pojišťovny došlo ke sníţení nákladů na pojistnou ochranu. Zvláště velké zemědělské podniky poţadovaly změnu v provádění zábran škod, a to hlavně v oblasti hospodářských zvířat. I přes zpomalení v přirozeném rozvoji v pojišťovnictví, některé druhy pojištění postupně nabývaly na významu. Týkalo se to především pojištění vozidel pro občany i organizace a zahraniční pojištění. 24

21 S pokračující centralizací řízení celého národního hospodářství byl vydán nový Zákon o pojišťovnictví č. 85/1952 Sb., ze dne 11. prosince 1952 s účinností od 1. ledna Tímto dnem Československá pojišťovna, národní podnik přestala být národním podnikem a organizovala se jako státní pojišťovací ústav s názvem Státní pojišťovna. Tímto krokem chtěl stát veřejně vyjádřit přímou souvislost na pojištění ve finančním hospodářství a dát mu odpovídající organizační formu. Na zasedání valné hromady r se představitelé První české pojišťovací banky usnesli na její likvidaci a začlenění do Státní pojišťovny. Tímto krokem vznikla Státní pojišťovna, pojišťovací a zajišťovací podnik. Vývoj po roce 1968 nepřinesl ţádný značný rozvoj v oboru pojišťovnictví. Národním shromáţděním ČSSR 27. října 1968 byl přijat Ústavní zákon č. 143/1968Sb., o československé federaci. Nejvyšším orgánem státní moci a jediným zákonodárným sborem ČSSR bylo Federální shromáţdění. Skládalo se ze Sněmovny lidu a Sněmovny národů. Shromáţdění přijalo prohlášení vlády ČSSR a vyslovilo jí důvěru. Schválil se i zákon o radě obrany státu. Od prvních dnů sovětské okupace se začala formovat skupina politických konzervativců. Na zasedání ÚV KSČ 17. dubna 1969 zvolili do funkce prvního tajemníka Gustava Husáka. Současně v této době začaly probíhat politické čistky. Významné a vzdělané neboli nepohodlné osobnosti byly staţeny ze svých funkcí, coţ ovlivnilo i pojišťovnictví. Přeměnou Československa na federativní stát nastala změna i na pojistném trhu. Vznikly dvě samostatné monopolní pojišťovny: Česká státní pojišťovna a Slovenská státní pojišťovna. Pojišťovny musely zkonsolidovat své pojistné kmeny. Slovenská pojišťovna musela dopracovat organizační a jiné problémy. Obě pojišťovny se zaměřily na nové pojistné potřeby související i s přítomností okupačních vojsk např. pojištění motorových vozidel Sovětské armády a její odpovědnosti za škody způsobené občanům a organizacím v Československu. Lidé chtěli i ochranu proti rizikům způsobených výstavbou ropovodu a plynovodu přes československé území. Ze zásad hospodaření vyplynulo, ţe základním finančním zdrojem je zisk. Ten se vypočítal rozdílem nákladů a výnosů. Zisk byla pojišťovna povinna pouţít 25

22 ke splnění svých povinností a zbytek zisku odvádět do státního rozpočtu. Odvod byl stanoven na 95% z bilančního zisku. I přes nepřízeň hospodářské situace v zemi, se pojišťovny snaţily udrţet určitou autonomii a maximální ekonomické chování. 3 Vznik pojistného trhu od roku 1990 S pádem vedoucí úlohy Komunistické strany a centrálně řízeného hospodářství na přelomu 1989/1990 se otevřely dveře pro demonopolizaci pojišťovnictví a jeho důslednou transformaci. V této části kapitoly se zaměřím na transformaci národních podniků na akciové společnosti, na rozvoj pojistného trhu po roce 1990, který byl velmi významný pro současný pojistný trh. Dále se zmíním o dohledu v pojišťovnictví. V neposlední 26

23 řádě vytyčím hlavní úkoly České asociace pojišťoven. 3.1 Přechod od centrálně plánovaného hospodářství k trţnímu Transformací v ekonomice směrem k trţnímu hospodářství probíhala součastně i transformace v pojišťovnictví. Základem byly nové zákony. Návrhy zákonů se začaly zpracovávat jiţ v letech Zákon České národní rady č. 185/1991Sb., o pojišťovnictví byl schválen 28. května Na Slovensku byl zákon č. 24/1991Sb., o poisťovníctve. Cílem těchto zákonů bylo upravit právní postavení zajišťoven a pojišťoven, podmínky podnikání v pojišťovnictví a státní dozor nad pojišťovnami. Těmito zákony byl odstraněn monopol obou státních pojišťoven. Česká státní pojišťovna a Slovenská státní pojišťovna se nejprve musely změnit na národní podniky. Aţ poté se mohly přetransformovat na akciové společnosti. Schéma 1 Transformace České státní pojišťovny rok 1969 Česká státní pojišťovna Slovenská státní pojišťovna rok 1991 Česká pojišťovna, státní podnik 27

24 Slovenská poisťovňa, štátny podnik Česká pojišťovna a. s (1992) Slovenská poišťovňa a. s. (1991) Státním dozorem v pojišťovnictví bylo pověřeno Ministerstvo financí. To začalo vydávat licence nejprve tuzemským pojišťovnám, v roce 1992 i zahraničním pojišťovnám. 3.2 Rozvoj pojistného trhu V prvním roce rozvoje mohly působit na českém a slovenském pojistném trhu pouze tuzemské pojišťovny. Teprve v květnu 1992 směly zahájit své podnikání i zahraniční pojišťovny. Tato opatření byla převáţně z důvodu ochrany tuzemského pojistného trhu. Česká pojišťovna a. s měla v počátcích nejsilnější postavení na pojistném trhu (cca 80 %). Její výhodou byla rozsáhlá síť poboček a široký pojistný kmen. Avšak nevýhodou byly nedostatky v managementu a marketingu. Z důvodů velkého pojistného kmene nebojovala o zákazníky a svým přístupem ztratila řadu klientů. V současné době má Česká pojišťovna cca 60 % pojistného trhu. První pojišťovnou, která získala licenci, byla Kooperativa (28. května 1991). Česká Kooperativa se sídlem v Praze byla univerzální pojišťovnou a zaměřovala se hlavně na občany. Moravsko slezská Kooperativa se sídlem v Brně kryla podnikatelská rizika a zaměřovala se především na komerční klientelu. Pojišťovna Otčina se sídlem ve Zlíně získala licenci 17. října Víceméně slovenská pojišťovna se po rozpadu Čech a Slovenska přesídlila do Nitry. Zaměřovala se na krytí zemědělských rizik. Ţivnostenské pojišťovně se sídlem v Pardubicích bylo uděleno povolení 16. prosince Tato pojišťovna se na počátku působnosti zaměřovala 28

25 na majetkové a odpovědnostní pojištění. Hasičská vzájemná pojišťovna, akciová společnost se sídlem v Praze obdrţela licenci 30. července Byla to univerzální pojišťovna (úrazy, majetek, ţivotní pojištění), která se orientovala především na venkov a menší města. Evropská cestovní pojišťovna byla jedna z mála pojišťoven, která se zaměřovala na cestovní pojišťění (pojištění léčebných výloh v zahraničí). Pojišťovna, která kryla úvěrová rizika dovozu, začala svoji působnost v červenu Jednalo se o Exportní a garanční pojišťovací společnost s celonárodně dodnes známou zkratkou EGAP. Otevřením českého pojistného trhu pro zahraniční pojišťovny začala jako první na našem území působit pojišťovna Nationale-Nederlanden. Šlo o zahraniční pojišťovnu z Holandska, která získala licenci 28. května Zaměřovala se na ţivotní pojistky. Většina zahraničních pojišťoven se na počátku zabývala především ţivotním pojištěním. Důvodem bylo, ţe české pojišťovny měly v této oblasti velké rezervy. Pojišťovna patřila mezi nejdraţší pojišťovny z hlediska pojistného. Na druhou stranu její pojistné produkty byly však velmi kvalitní. Mezi další zahraniční pojišťovny zaloţené v období od roku 1992 aţ 1995 patřily například: Amcico americká pojišťovna, která se zaměřuje zejména na ţivotní pojištění, univerzální pojišťovny Alianz, Generali a jiné. Většina ze jmenovaných pojišťoven v kapitole 3.2. působí na pojistném trhu dodnes. 3.3 Státní dohled nad pojišťovnictvím Od roku 1991 na základě Zákona o pojišťovnictví do roku 2006 vykonávalo dohled nad pojišťovnami a pojišťovnictvím v České republice Ministerstvo financí. Dlouhodobým cílem bylo sjednotit a usnadnit dohled nad kapitálovým, finančním trhem 29

26 a pojišťovnictvím. V souvislosti s integrací dohledů nad finančním trhem do České národní banky (ČNB), byla státním dozorem na pojišťovnictvím pověřena Česká národní banka (od ). Hlavní činností státního dozoru je kontrolní činnost, vydávání licence pojišťovnám, vytváření legislativní činnosti. Kontrolní orgán musí dodrţovat Zákon o pojišťovnictví č. 363/1999 Sb. a změny těchto zákonů. Kontrolní činnost se zaměřuje na hospodaření pojišťovny nebo zajišťovny z hlediska solventnosti a splnění jejich závazků. ČNB dohlíţí na tvorbu rezerv, umísťování finančních prostředků na trhu a vedení účetnictví. ČNB má povinnost auditu a na druhé straně pojišťovna musí plnit opatření uloţená ČNB. Pojišťovny jsou povinny ČNB předkládat účetní závěrku. Dále musí předloţit návrh na obnovení platební způsobilosti, byla-li narušena. Ministerstvo financí, Česká národní banka i Česká asociace pojišťoven kaţdoročně vydávají výroční zprávy. Jsou uveřejněny na webových stránkách daných organizací, ze kterých lze zjistit veškerou činnost za uplynulý rok i roky předešlé. Významnou historickou událostí v pojišťovnictví byl vstup České republiky do Evropské unie dne 1. května Od tohoto dne bylo zahájeno vyuţívání tzv. evropského pasu. Ten umoţňuje obchodovat na území jednotného vnitřního trhu EU na základě principu jednotné licence. Tuzemské pojišťovny, jeţ získaly povolení k provozování pojišťovací činnosti v České republice, mohou působit i v ostatních členských státech Evropské unie. Tuto moţnost získaly i zahraniční pojišťovny EU. Ministerstvo financí podporuje české pojišťovny, a proto vypracovalo metodiku upravující způsob oznamovací povinnosti pojišťoven, které hodlají provozovat svou činnost v jiných členských státech Evropské unie. Vstupem do Evropské unie nastal v oblasti pojišťovnictví hospodářský růst státu a vznikly jednodušší moţnosti obchodování. Součástí dohledu v pojišťovnictví je vedení registru pojišťovacích zprostředkovatelů a likvidátorů pojistných událostí. Pojišťovací zprostředkovatelé a samostatní likvidátoři musí dle zákona o pojišťovnictví vykazovat svoji činnost ČNB. Zde je vidět, ţe ČNB má opravdu dohled nad celým pojišťovacím trhem. 30

27 3.4 Česká asociace pojišťoven Významnou roli na pojistném trhu sehrála Česká asociace pojišťoven. ČAP je zájmovým sdruţením komerčních pojišťoven. Na československém trhu působí od roku Původní název byl Československá asociace pojišťoven. Se současným názvem Česká asociace pojišťoven působí na pojistném trhu od 1. ledna Hlavním posláním asociace je obhajovat a zastupovat zájmy pojišťoven, iniciovat legislativní úpravy a připomínkovat návrhy právních předpisů v pojišťovnictví, dbát na dodrţování etického chování, propagovat význam a zvyšovat image pojišťovnictví. Úkolem asociace je rovněţ rozvíjení kontaktů s národními asociacemi ostatních zemí a s příslušnými mezinárodními organizacemi. Česká asociace pojišťoven zastupuje a hájí české pojišťovny a představuje český pojistný trh v zahraničí. Mezi další úkoly a aktivity patří organizace veletrhu pojišťovnictví FIBEX, který se koná kaţdoročně v Brně. Významnou aktivitou je průzkum pojistného trhu, zabývá se i vzdělávací činností, organizováním seminářů pro obchodní klientelu a předáváním důleţitých informací. Česká asociace pojišťoven vydala KODEX ETIKY POJIŠŤOVNICTVÍ (viz příloha číslo 8), ve kterém se zabývá vztahy mezi pojišťovnami navzájem, vztahy mezi pojišťovnami a jejími zaměstnanci a vztahy mezi zaměstnanci pojišťovny a klienty. Mezi novinku posledních deseti let patří program povodňové mapy, který slouţí k zjištění pravděpodobnosti výskytu povodně v dané oblasti. Za malý poplatek cca 20 Kč se klienti dozví, zda jejich dům, chata či byt se nachází v nějaké ze záplavových oblastí. Program se vztahuje na celou Českou republiku, která je zmapována po 10 metrech. Tento program vyuţívají i pojišťovny ke zjištění pojistitelnosti nemovitosti proti tomuto riziku a eventuelního zvednutí ceny pojistného. Asociace vydává odborný měsíčník Pojistný obzor, který je členem sdruţení PIA (Mezinárodní pojišťovací tisk). Je vydavatelem i pojistně teoretického bulletinu Pojistné rozpravy. 31

28 K 28. únoru 2009 sdruţovala celkem 27 komerčních pojišťoven a 1 přidruţeného člena. Kromě těchto pojišťoven patří k členům asociace se zvláštním statutem česká sekce Mezinárodního sdruţení pro pojistné právo (AIDA) a Česká kancelář pojistitelů (ČKP). Podíl členských pojišťoven ČAP dosahuje na celkovém předepsaném pojistném v ČR téměř 98 %. Od je řádným členem CEA (Evropská federace národních asociací pojistitelů). Členem se můţe stát jakákoliv pojišťovna, která má licenci. Kaţdý člen ČAP je povinen platit členské příspěvky. Z nich se tvoří rezervy pro případ škod způsobených nepojištěnými či nezjištěnými řidiči a pro případ škod z dřívějšího zákonného pojištění. 4 Současný stav pojistného trhu Pojistný trh má významné postavení v trţní ekonomice. Bez posouzení ukazatelů úrovně nelze hodnotit vývoj trhu. Ukazatele úrovně pojistného trhu hodnotí činnost pouţití zdrojů a vynaloţených prostředků. 4.1 Hlavní ukazatele ovlivňující pojistný trh Mezi základní ukazatele patří: o Předepsané pojistné o Pojistné plnění o Škodovost o Pojištěnost o Počet komerčních pojišťoven 32

29 o Počet uzavřených pojistných smluv o Počet zaměstnanců v pojišťovnictví o Počet vyřízených pojistných událostí o Průměrné pojistné na jednu pojistnou smlouvu o Průměrné pojistné plnění na jednu pojistnou událost o Koncentrace pojistného trhu a jiné ukazatele První tři uvedené ukazatele se mohou rozdělit na ţivotní a neţivotní pojištění. Předepsané pojistné Jde o jeden z hlavních ukazatelů pojistného trhu. Předepsané pojistné je stanoveno na dohodnuté pojistné období. Neuhrazením pojistného po určité době pojištění zaniká. Pojišťovna má však nárok na uhrazení dluţného pojistného od dluţníka. Základ daně z příjmu pojišťovny se vypočítá z předepsaného pojistného, které je očištěné o náklady pojišťovny. Předepsané pojistné je významným ukazatelem výkonnosti kaţdé komerční pojišťovny za příslušné období. Dle jeho výše se pojišťovny seřazují na pojistném trhu. Graf č. 1 Předepsané pojistné od roku

30 Zdroj: Výroční zprávy České asociace pojišťoven Předepsané pojistné od roku 1991 soustavně roste. Největší růst vykazují údaje po roce Faktorů, které ovlivňují předepsané pojistné, je mnoho. Mezi nejvýznamnější faktory patří: o Firmy pojišťují svůj majetek a také dbají o pojišťění svých zaměstnanců. Firmy přispívají do penzijního připojištění nebo ţivotního pojištění, čímţ motivují a udrţují si své pracovníky. Výhodou firmy je zároveň sníţení části svých nákladů. o Dalším faktorem je pojištění motorových vozidel a to jak havarijní pojištění tak odpovědnostní pojištění za škody při provozu vozidel. Při koupi vozidla na leasing, musí být automobil vţdy pojištěn havarijním pojištěním. Leasingová společnost si touto formou chrání svůj majetek. o Faktorem je mimo jiné i růst cen na českém trhu a obnova starých levných pojistných smluv za nové a s mnohem draţším pojistným. Dle předběţných výsledků ČAP finanční krize výrazně nezhoršila vývoj v roce Procentuální nárůst v roce 2008 sice nepřesáhl nadprůměrný rok 2007, ale výsledky ukazují přibliţně 5% nárůst, jsou tedy stabilní a příznivé. V roce 2007 byl nárůst přibliţně 8 %. Pro rok 2009 vznikají obavy pojišťoven ohledně sníţení dynamiky růstu předepsaného pojistného. Jelikoţ nelze odhadnout skutečný dopad ekonomické krize, pojišťovny odhadují mírný pokles růstu oproti loňskému roku jak v ţivotním tak neţivotním pojišťění. Pojistné plnění Na základě pojistné smlouvy vyplácí pojišťovna klientovi pojistné plnění po vzniku pojistné události. Pojistné plnění je peněţní nebo naturální náhrada. Stejně jako u předepsaného pojistného, lze pojistné plnění dělit na ţivotní a neţivotní V neţivotním pojištění je pojistné plnění vyplaceno dle vzniklé škody, maximálně však do výše 34

31 pojistné částky. V ţivotním pojištění je to dohodnutá pojistná částka vyplacená klientovi dle smlouvy. V neţivotním pojištění není jisté, zda po dobu trvání pojištění se vyskytne pojistná událost, a tudíţ jestli bude pojistné plnění vyplaceno. V ţivotním pojištění je typickým rysem, ţe pojišťovna dle pojistné smlouvy vyplatí pojistné plnění v kaţdém případě. Povodně z roku 2002 spolu s povodněmi na Moravě v roce 1997, patří k nejtěţším přírodním katastrofám moderní české historie. Pojišťovny vyplatily na škodách způsobených povodní v roce 2002 přibliţně 35 mld. Kč. Nepojištěné škody byly značně vyšší. Odhadují se aţ na 73,3 mld. Kč. Významná ţivelní událost postihla český pojistný trh v lednu Orkán Kyrill způsobil ohromné škody, a to ve výši více neţ 2,2 mld. Kč vyplaceného pojistného plnění. V sobotu 1. března a v neděli 2. března 2008 se přehnala přes Českou republiku silná vichřice nazvaná Ema. Způsobila mnohamilionové škody, způsobila, ţe desetitisíce lidí neměli přívod proudu, dva lidé v Čechách zemřeli, déšť způsobil vylití některých řek ze břehů. Pojišťovny vyplatily celkem 1,22 mld. korun. Fotografie z pojistných událostí jsou obsaţeny v příloze číslo 12. Škodovost Je to ukazatel, který vyjadřuje poměr mezi výší vyplacených pojistných plnění a výší předepsaného nebo přijatého pojistného. Tento ukazatel se udává v procentech. Můţe se členit i na škodovost ţivotního a neţivotního pojištění. Škodovost by měla být menší neţ netto pojistné v procentech a rozhodně by neměla dosahovat 100% přijatého pojistného. Pokud škodovost je vyšší neţ netto pojistné, jedná se o ekonomicky nevyrovnané pojištění. Pojištěnost Tento ukazatel je jedním z nejdůleţitějších ukazatelů rozvoje pojistného trhu. Jeho pouţívání je běţné i ve vyspělých evropských státech. Vyjadřuje poměr předepsaného pojistného k hrubému domácímu produktu v běţných cenách. Stejně jako škodovost se 35

32 uvádí v procentech a v podmínkách trţního hospodářství vyjadřuje kapacitu pojistného trhu. Pojištěnost závisí na pojistném poli, coţ je soubor majetku, předmětů osob a jiných jevů existujících v daném státě, které je moţno pojistit. Pojištěnost odráţí schopnost pojistného trhu obsáhnout dané pojistné pole. Výpočet: předepsané pojistné hrubý domácí produkt Tabulka č. 2 Podíl předepsaného pojistného na HDP v % Celková pojištěnost 3,4 3,7 4,0 4,1 3,9 3,8 3,7 3,8 Životní pojištění 1,2 1,4 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,6 Neživotní pojištění 2,2 2,3 2,4 2,5 2,4 2,3 2,2 2,2 Zdroj: Výroční zprávy České asociace pojišťoven V roce 2004 se vzrůstající trend zastavil a v roce 2005 se výsledky mírně sníţily. K poklesu došlo poprvé od roku Příčinou této změny je rychlejší růst HDP neţ předepsaného pojistného. Do roku 2003 vykazovalo předepsané pojistné i v ţivotním a neţivotním pojištění rychlejší růst neţ ukazatel hrubého domácího produktu. K příznivému tempu dochází u ţivotního pojištění hlavně na produktech tzv. investičního pojištění. Související údaje jsou zobrazeny v grafech v příloze číslo 13. Údaje k roku 2008 ze kterých byly vypočítány údaje do výše uvedené tabulky. 5 5 Zdroj: Český statistický úřad a ČNB 36

33 Předepsané pojistné celkem = Ţivotní = Neţivotní = HDP = mil. Kč 4.2 Ostatní ukazatele pojistného trhu Počet komerčních pojišťoven V roce 1991, kdy se otevřel pojistný trh komerčním pojišťovnám, působila na trhu jen Česká Kooperativa se sídlem v Praze, Moravsko slezská Kooperativa se sídle v Brně a Česká pojišťovna, státní podnik. Od roku 1992, kdy se otevřel pojistný trh i zahraničním pojišťovnám, začal celkový růst počtu pojišťoven, který trvá dodnes. Tabulka č. 3 Přehled celkového počtu pojišťoven na českém pojistném trhu Rok Počet Rok Počet Zdroj: Výroční zprávy České asociace pojišťoven Vstupem do Evropské unie a zjednodušením legislativy, působí na českém pojistném trhu mnoho zahraničních poboček. Tyto pobočky ani nemusí vykonávat velkou činnost v naší zemi, ale například se jen starají o VIP klienty, kteří obchodují po celém světě. Samozřejmě české pojišťovny mají stejnou šanci o rozšíření své působnosti do zahraničí. K usnadnění zavedení svých poboček jim z právního hlediska napomáhá Česká asociace pojišťoven a jiné subjekty. Tabulka č. 4: Vývoj pojišťoven na pojistném trhu a jejich rozdělení dle činnosti a kapitálu tml 37

34 Rok Počet pojišťoven celkem * ţivotní neţivotní se smíšenou činností Tuzemské pojišťovny s převaţujícím kapitálem zahraničním s převaţujícím tuzemským kapitálem Pobočky pojišťoven z EU a třetích států Zdroj: Výroční zprávy České asociace pojišťoven Česká národní banka uvádí 54 pojišťoven a poboček zahraničních pojišťoven ke dni Tabulka č. 5 Prvních 10 nejúspěšnějších pojišťoven v České republice řazených podle předepsaného pojistného a pokrytí na českém pojistném trhu. Celkové předepsané pojistné (tis. Kč) Podíl na trhu v % Pojišťovna Česká pojišťovna a.s ,1 29,95 2. Kooperativa, pojišťovna, a.s ,88 21,9 3. Allianz pojišťovna, a.s ,82 7,22 4. ČSOB pojišťovna, a.s ,4 6,81 5. Generali pojišťovna, a.s ,33 5,72 6. ING Ţivotní pojišťovna, a.s ,95 5,47 7. Pojišťovna České spořitelny ,69 4,86 8. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s ,63 3,58 9. UNIQUA pojišťovna, a.s ,63 2, Komerční pojišťovna, a.s ,22 1,66 Zdroj: Předběţné statistické údaje za rok 2006 z České asociace pojišťoven Předepsané pojistné je ukazatel, podle kterého se pojišťovny řadí na pojistném trhu. Z 38

35 výše uvedené tabulky je zřejmé, ţe největší podíl na trhu má Česká pojišťovna, která působí na českém pojistném trhu nejdéle ze všech pojišťoven a která má nejhlubší historii. Druhé místo obdrţela pojišťovna Kooperativa a třetí pozici obsadila Allianz pojišťovna, a.s.. V porovnání s rokem 2000 se umístění prvních tří pojišťoven v tabulce nezměnilo. Tabulka č. 6 Počet zaměstnanců v pojišťovnictví Rok Osoby Rok Osoby Zdroj: Výroční zprávy České asociace pojišťoven Od roku 1991 do roku 1998 lze pozorovat rychlý nárůst zaměstnanců v oboru pojišťovnictví. Důvodem byl rozvoj oboru po roce 1991, rozšiřování pojistných produktů a hlavně přírůstek nových pojišťoven na pojistném trhu. V roce 1999 nastala redukce zaměstnanců v pojišťovnictví, jelikoţ bylo příliš mnoho zaměstnanců, kteří nebyli plně vyuţiti. Dalším faktorem byl konec některých pojišťoven (např. Komerční pojišťovna) nebo fůze na pojistném trhu (např. IPB sloučení do ČSOB). Od roku 2000 aţ do dnes se počet zaměstnanců ustálil. Související informace k současnému pojistnému trhu jsou obsaţeny v přílohách číslo Vliv pojišťovnictví na občany České republiky Ke své práci jsem pouţila dotazník, abych zjistila údaje o postavení pojišťovnictví u občanů České republiky. Dotazník jsem rozeslala elektronickou poštou přibliţně 100 občanům. Výsledky jsem zpracovávala od 84 respondentů, kteří mi dotazník vyplnili. 39

36 Cílem tohoto dotazníku je zjistit jak občané České republiky vnímají pojišťovnictví a jeho zástupce, tedy hlavně pojišťovny a pojišťovací zprostředkovatele. Také zda respondenti mají alespoň základní přehled o tomto oboru a jejich zkušenosti z praxe. 1. Vaše pohlaví a věk a) ţena b) muţ 2. Ukončené vzdělání a obor Všechny respondenty jsem rozdělila na dvě skupiny na ţeny a muţe. U některých otázek se odpovědi mezi skupinami výrazně nemění. Původně jsem myslela, ţe dosaţené vzdělání bude hrát velkou roli v některých názorech, ale vlivem pouze krátké doby od otevření pojistného trhu po roce 1990 a ztotoţnění se s praktikami pojistných poradců a veškerých sluţeb pojišťoven, se ve velké míře názory neliší. Myslím, ţe hlavní význam v různých názorech, je v jakém prostředí se lidé pohybují a jaké mají v tomto oboru zkušenosti. 3. Jaké máte sjednané pojištění Ţivotní 34 % a) důchodové b) kapitálové ţivotní c) investiční d) penzijní připojištění e) jiná ţivotní pojištění.. Neţivotní: - 66 % a) pojištění budov b) pojištění domácnosti c) pojištění právní ochrany d) úrazové pojištění e) havarijní pojištění f) povinné ručení 40

37 g) odpovědnostní pojištění (jaké?) h) připojištění (jaká?)... Výsledky otázky číslo 3 ukázaly, ţe lidé uzavírají na 66 % neţivotního pojištění a na 34 % pojištění ţivotní. Coţ se od skutečných výsledků pojišťoven liší jen minimálně. Je dokázané, ţe lidé v České republice stále ještě více pojišťují majetek oproti vlastnímu ţivotu a zdraví. I tak si ale myslím, ţe lidé jiţ více přemýšlí o zajištění sebe a své rodiny do budoucna. V ţivotním pojištění je nejvíce vyuţívané pojištění kapitálové a penzijní připojištění. Velmi mě překvapily výsledky neţivotního pojištění. Skoro všichni muţi mají uzavřené povinné ručení, ale jiţ se nezmiňují o havarijním pojištění. Coţ neplatí pro ţeny. Ţeny vţdy spojují povinné ručení s havarijním. Je zde otázka, zda řidiči vědí, jestli mají havarijní pojištění např. v rámci balíčku (povinné ručení + havarijní), nebo zda opravdu toto pojištění nemají sjednané. V dnešní době velkého provozu na sinicích se nevyplácí nemít sjednané havarijní pojištění. V neţivotním pojištění zvítězilo pojištění domácnosti. Málo kdo se zmiňoval o pojištění odpovědnosti. Pojištění odpovědnosti je velmi rozšířené a proto si lidé ani neuvědomují, ţe je součástí jejich pojištění domácnosti, havarijního pojištění a jiných. 4. Máte všechna pojištění sjednaná u: a) jedné pojišťovny 20 % b) více pojišťoven 80 % Z otázky číslo 4 je zřejmé, ţe některá pojištění mohou být u dané pojišťovny výhodná (levnější) a jiná se jiţ tak nevyplatí. Proto si lidé pojišťují růţná pojištění u různých pojišťoven. I přesto je stále velké procento lidí, které si sjednává pojištění pouze u jedné pojišťovny. To si mohu vysvětlit jen tím, ţe lidé vkládají důvěru v jednu instituci a té naprosto věří. Jestliţe mají sjednáno více pojistných smluv u jedné pojišťovny, získávají od této pojišťovny bonusy na pojistné. 5. Jak si obvykle sjednáváte pojištění: a) na pobočce pojišťovny 41

38 b) přes pojišťovacího zprostředkovatele (ne makléře) c) přes makléře d) přes internet (pokud je to moţné) e) jinak (jak?). Uzavírání pojištění u jedné pojišťovny je moţná také způsobeno tím, ţe lidé kteří odpovídali na tento dotazník, málo vyuţívají profesionálních sluţeb makléře. Více se obracejí na pojišťovací zprostředkovatele, kteří mohou být výhradní pojišťovací zprostředkovatelé a jim vkládají svoji důvěru. V této oblasti více muţi sjednávají pojištění přes internet, ţeny spíše minimálně. 6. Kde získáváte informace o pojišťění? a) na internetu b) z televizních reklam c) z letáků d) přes svého pojišťovacího zprostředkovatele e) přes doporučení známých osob f) jinde V otázce číslo 6 jsem očekávala nejvíce odpovědí a, avšak jsem se velmi zmýlila. I kdyţ skupina muţů více hledá informace přes internet, i tak nejvíce zvítězila odpověď e a poté hned d. Myslím, ţe se dává velký důraz na zkušenosti těch, kteří jiţ mají kladné či záporné zkušenosti s pojišťovnami. 7. Kdyţ si sjednáváte pojistnou smlouvu čtete celé pojistné podmínky? a) ano 39 % b) ne 60 % c) jen část (jakou?) 1 % Je poměrně politováníhodné, ţe více neţ polovina lidí nečte pojistné podmínky, které jsou součástí pojistné smlouvy. Pokud čtou pojistné podmínky jde jiţ většinou o situaci, kdy vznikla pojistná událost a poté jsou velmi překvapeni, co vše jejich 42

39 smlouva nezahrnuje do pojišťění. Někteří se ospravedlňují tím, ţe věří svému pojistnému poradci. Některé z odpovědí k otázce číslo 7: Ne - věřím zástupci pojišťovny, čtu je později. Jen část, většinou aţ potřebuji pojistku vyuţít tak hledám v milimetrovém písmu co a jak, jinak dám na vysvětlení osoby, která se mnou pojistku uzavírá. 8. Uţ jste řešili nějakou pojišťovací událost? (Uţ se Vám někdy stalo něco, kdy jste poţadovali od pojišťovny krytí škod?) a) ano 70 % b) ne 30 % 9. Pokud ano, kde Vám vznikla škoda? Přibliţně 70 % respondentům vznikla pojistná událost. Není překvapením, ţe škody byly hlavně na automobilech a při úrazech. Také pojištění domácnosti se mnohokráte vyplatilo. Vytopení od sousedů není totiţ neobvyklé, zato velmi nepříjemné. 10. Kryla pojišťovna Vaše škody podle Vašich představ? Z výsledků u otázky číslo 10 vyplývá, ţe pojišťovny plní své závazky a jejich servis je jiţ na vysoké úrovni. Přes 90 % lidí potvrdilo, ţe pojišťovna vyplácela pojistná plnění dle jejich představ. Odpověď jednoho z respondentů, který nebyl stoprocentně spokojený. Coţ má za důsledek i způsob sjednání jeho pojistné smlouvy. Při úrazech snad ano, při škodách, kdy nás vytopili sousedi a nebo nám ukradli kola jsme neuspěli díky spoluúčasti, bez které dnes údajně ţádná pojistka není. 11. Vyskytly se nějaké problémy ze strany pojišťovny? Odpovědi: 43

40 Ne, kdyţ opomenu zmíněnou spoluúčast, která mi přijde vynucená. Ne - problém byl ve smlouvě, jak byla uzavřena Pokud klient není spokojen se smlouvou, je zde otázka: Kdo udělal chybu? Chtěl klient ušetřit a podpojistil se nebo snad vsadil na vysokou spoluúčast? Nebo pojišťovací zprostředkovatel nenašel vhodnou formu pojistky, která by vyhovovala klientovi? Proto je i velmi důleţité před sjednáním pojistné smlouvy si ujasnit své potřeby a sdělit je zprostředkovateli. A v neposlední řadě číst pojistnou smlouvu a s ní i pojistné podmínky. 12. Co si představíte pod pojmem pojišťovák? V této otázce se ukazuje mínění lidí o tzv. pojišťovácích. V muţích se více projevila velká nevůle dokonce aţ odpor k tomuto slovu nebo snad lidem? Je to způsobeno se zkušenostmi převáţně z předešlých let, kdy zprostředkovatelé chodili od domu k domu a od bytu k bytu a nabízeli pojištění. Neodbytní, vlezlí a moţná také s nepřesnými znalostmi z tohoto oboru. Myslím však, ţe situace se jiţ změnila. Pojišťovny zaškolují zprostředkovatele a dbají na kvalitu a formu sjednávaného pojištění. Ţeny více hodnotily pojišťováka jako osobu, která nabízí pojištění. Ţeny: Osoba, která nabízí pojištění, má přehled o nabízených produktech. Člověk, který nabízí zprostředkování pojišťovacích sluţeb. Pán s výřečností a talentem přesvědčit. Muţi: Neodbytná vlezlá osoba, která se Vám snaţí za kaţdou vnutit produkt. Člověk s moţná zajímavými informacemi, ale přicházející v nejnevhodnější dobu. Dotěrný chlap, kterého dveřmi vyhodím a oknem se vrátí. 13. Jaké máte zkušenosti s pojišťovacími zprostředkovateli? a) dobré b) špatné prosím specifikujte: 44

41 Aţ 70 % respondentů má dobré zkušenosti s pojišťovacími zprostředkovateli. Coţ výrazně popírá předešlou otázku. Změna v chování, praktikách a zkušenostech jistě se během posledních 10 let změnila. Pojišťovny vytvářejí programy na rozšíření sítě pojišťovacích zprostředkovatelů a nabízejí velkou škálu vzdělávacích školeních. I přes poměrně kritický názor na pojišťováka výsledky v otázce 13 dopadly překvapivě kladně. Přibliţně 70% odpovídajících potvrzují dobré zkušenosti s pojišťovacími zprostředkovateli. Špatné - nerozuměl tomu, byl to vyučený kuchař, který absolutně neměl pojem o čem mluví. "Dobré - pomohli a poradili i v nezvyklé situaci. 14. Víte kdo vykonává dohled nad pojišťovacím trhem? a) Ministerstvo financí 27% b) Česká národní banky 21% c) spadá pod dohled Evropské unie od vstupu do Evropské unie 0% d) Česká asociace pojišťoven 52% Na otázce 14 je vidět ţe více neţ polovina respondentů absolutně neví, ţe dozor nad pojišťovacím trhem nevede Česká asociace pojišťoven, ale ČNB. Myslím, ţe lepší odpověď (i kdyţ stále špatná) je odpověď A, jelikoţ Ministerstvo financí vykonávalo dohled před ČNB. 15. Kdy myslíte, ţe se jiţ vyskytovala myšlenka pojištění ve světě. a) před Kristem (důkazy z archeologických nálezů) 33,3% b) jiţ 1000 let po Kristu 10% c) ve 14. století (v Čechách vláda Karla IV.) 20% d) v století (hlavně v období Marie Terezie) 30% e) ve 20. století po II. světové válce 6,7% Někteří respondenti mě překvapili, ţe po odevzdání dotazníku měli velký zájem o správné odpovědi a byli v údivu nad některými správnými odpověďmi. Někteří měli i vtipné odpovědi: vychytralci byli vţdycky, tak asi co jsou lidi. Vůbec se nedivím, ţe 45

42 mnoho lidí myslelo na období Marie Terezie. Toto období se zarylo do českých dějin a učebnic. Skoro aţ 7% si myslí, ţe tento obor je mladý a moţná proto se mu věnují tak nízkou váhu. 16. Kolik pojišťoven působilo na českém pojistném trhu před II. světovou válkou? a) 5 pojišťoven 57% b) 30 pojišťoven 23% c) 250 pojišťoven 7% d) 733 pojišťoven 14% Byla jsem mile překvapena, kdyţ 14% lidí odpovědělo správně i na níţe uvedenou otázku, coţ jsem nečekala. V někom tento dotazník vyvolal velký zájem a našel si odpovědi na internetu. Toto jsem si od respondentů ověřila. Byla jsem z toho potěšena, jelikoţ je to jedna z moţných cest, jak se můţeme dostat k informacím a rozšířit své znalosti. Moţná by pojišťovny neměly podceňovat své odkazy z historie a více poukázat na tradice. Ač se nám to nemusí zdát, tak český národ stále drţí mnoho tradic oproti jiným státům Evropy a rád na ně slyší. 17. Kolik pojišťoven působilo na pojistném trhu v letech a) 1 pojišťovna 63% b) 5 pojišťoven 11% c) 35 pojišťoven 15% d) 150 pojišťoven 10% Na období mezi málo kdo zapomněl. Období úpadku nejen pro pojistný trh a monopolní prostředí. 18. Kolik pojišťoven působí na českém pojistném trhu dnes? a) % b) % c) % 46

43 d) % e) % Dle výsledků ČNB působí na českém pojistném trhu 54 pojišťoven. Je pochopitelné, ţe respondenti odpovídali převáţně, ţe jich je méně, protoţe většina zná přibliţně 10 největších. 19. Myslíte si, ţe pojišťění je důleţité a proč? Některé z odpovědí: Ano, protoţe za ţivot člověka se vyskytne spousta pojistných událostí. Je důleţité, máme pocit bezpečí, zabezpečí naší rodinu, zajistí náhradu např. finanční újmy atd Krytí rizik atd. Krom toho si myslím, ţe obor pojišťovnictví nabízí spoustu pracovních míst. Vezměte si, kolik lidí by přišlo o práci, kdyby se tenhle obor ze dne na den hodil do koše. Ano, v případě neočekávaných problémů je to pro většinu lidí jediný způsob jak získat finanční prostředky na krytí škod, léčebných výloh atd.. Ano, je to krytí potencionálního rizika financování velkých a nečekaných výdajů. Pojišťovnictví jako obor je velmi důleţitou součástí celé ekonomiky. Moţná by se mělo zvaţovat, zda nezahrnout nějaké základy do předmětu ekonomiky jiţ na střední škole. Nejsem pro to, aby se ţáci učili nesmyslná data a jména, která hned po zkoušení zapomenou. Byla bych pro vytyčení důleţitých okamţiků v tomto oboru. Např: kdo vykonává dohled nad pojišťovacím trhem, proč je pojišťovnictví důleţité, kde a přibliţně kdy vznikla myšlenka pojišťovnictví, a některé z významných událostí, jako je přispění na znovu-vystavení Národního divadla, Petřínu. Těmito body a několika dalšími vyzdvihnout tento obor a pochopit jeho význam a nezbytnost. Samozřejmě toto řešení by bylo pro novou generaci. Ale jistě nikdy není pozdě. Vhodným přístupem a profesionálními sluţbami se dají zaujmout i ti které na školní lavice uţ jen vzpomínají. 47

44 5 Vliv Evropské unie na český pojistný trh Evropská unie nemalým dílem přispěla k velkým změnám v sektoru pojišťovnictví stejně tak jako v jiných oborech. Evropská unie poţaduje po pojišťovnách, pojišťovacích makléřích významné informace o jejich činnosti. Poskytování dosti podrobných výkazů vede k lepší kontrole pojišťovacích subjektů, ale také zvyšování administrativních nákladů. Všechno nové má své východy i nevýhody. Hlavní výhodou je otevřenost pojišťoven směrem ke klientovi. V dnešní době není problém porovnat si např. na internetu prosperitu jednotlivých pojišťoven, porovnat si produkty, rozsah krytí, cenu V této kapitole jsem zjišťovala mínění některých pojišťoven na změny po vstupu do Evropské unie a český pojistný trh. Také se zmíním o jedné z velkých změn v sektoru dohledu, kterým je často diskutované téma Solvency II. 5.1 Solvency II v kostce Od začátku, kdy Česká národní banka převzala celkový dohled nad finančním trhem, získala i nelehký úkol kontroly nad pojišťovnictvím. Převzala tak působnost Ministerstva financí vyplývající ze zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně souvisejících zákonů, s účinností do

45 Graf č. 2 Vysvětlení aktuálního systému Solvency I na grafu dle zákona č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví: MMS GF A B C GF = garanční ford MMS = minimální míra solventnosti sloupce = vlastní zdroje Zdroj: vlastní Pojišťovna A vykazuje vlastní zdroje podle nynějších zákonů a výkazu tzv. Solvency I. bez problémů. Pojišťovna B vykazuje vlastní zdroje pod hranicí minimální míry solventnosti. V takovým případě by pojišťovna musela předloţit České národní bance ozdravný plán a zlepšit tak svoji situaci na úroveň poţadovanou zákonem. Pojišťovna C má značné problémy s vlastními zdroji. Tuto pojišťovnu čeká nucená správa. Solventností se rozumí schopnost pojišťovny nebo zajišťovny trvale zabezpečit vlastními zdroji úhradu závazků z pojišťovací nebo zajišťovací činnosti. Výpočet 49

46 kapitálového poţadavku se provádí jednoduchým a robustním způsobem pomocí faktorů stanovených odděleně pro ţivotní a neţivotní pojištění. Jedním z hlavních cílů projektu Solvency II je ve výpočtu kapitálového poţadavku zohlednit rizika nejen v rozdělení na ţivotní a neţivotní, ale kontrolovat kapitálovou přiměřenost pojišťoven vzhledem k přebíraným rizikům. Kontrola risk managementu a správného ohodnocení rizika. Dle návrhu evropské direktivy má být umoţněno pro výpočet solventnosti pouţívat namísto standardního modelu vlastní modely pojišťoven. Jednou z podmínek pro schválení pouţití interního modelu je jeho standardní vyuţívání v dalších oblastech a při rozhodování pojišťovny. Toto by však muselo být řádně ošetřeno a pojišťovny by dohledu musely vykazovat postupy výpočtů. Tento systém by měl být jednotný pro celý trh Evropské unie. Podle návrhu evropské direktivy by také existovaly dvě hranice kapitálové přiměřenosti pro včasný zásah ze strany dohledu podobně jako v systému Solvency I. MMS by mohla odpovídat SCR a GF by mohl odpovídat MCR. Důleţitý rozdíl je hlavně ve výpočtu rizika, který by odpovídal konkrétní situaci kaţdé pojišťovny. Výpočet rizikového kapitálu bude tak přesnější. Graf č. 3 Plánovaný systém Solvency II. SCR SCR D E MCR MCR MCR = minimální kapitálové poţadavky SCR = solventnostní kapitálové poţadavky 50

47 Zdroj: vlastní Při porovnání obou výše uvedených grafů je jeden zásadní rozdíl. V prvním grafu nezáleţí, jaká rizika na sebe přebírá pojišťovna A, B nebo C. Mají-li stejné ukazatele, jako jsou předepsané pojistné, technické rezervy a objem plnění, kapitálový poţadavek (MMS) bude shodný. Na druhém grafu je kapitálový poţadavek (SCR) odvozen podle vyčíslení moţné ztráty vyplývající z realizace podstupovaných konkrétní pojišťovnou. Pojišťovna D na obrázku je vystavena většímu objemu rizika neţ pojišťovna E, na kterou jsou kapitálové poţadavky niţší. Zavedením Solvency II se zvýší bezpečnost a ochrana klienta. Celkově systém odráţí rizika pojišťoven a více je motivuje k řízení rizik. Finanční sektor bude více komplexní a vyvíjí tlak trhu na zvyšování efektivity kapitálu. Také výkazy mezi jednotlivými pojišťovnami by měly být více transparentní a porovnatelné. Určitě se také uvaţuje o jisté kompatibilitě s IASB (International Accounting Standards Board) a sledování vývoje v oblasti účetnictví a reportingu. Solvency II je horkým tématem. Musí to být systém, se kterým musí souhlasit členské státy Evropské unie. A také vyvolává mnoho obav. Například ve zvýšení administrativních nákladů. Pro malé a menší pojišťovny to bude představovat růst těchto nákladů. Také s nynější světovou finanční krizí je dle mého názoru nezbytné vytvořit a podpořit nový systém dohledu, který mnohem více zohledňuje aktivity jednotlivých pojišťoven. Takový, který bude mnohem více dbát na krytí rizik a na ochranu všech klientů. Systém Solvency II bude tvořen třemi pilíři, které jsou vysvětleny na obrázku. První pilíř se bude zaměřovat na kvantitativní poţadavky, druhý na kvalitativní poţadavky a dozor a třetí na způsob zveřejňování informací a postupy dohledů. Obrázek č. 1 51

48 Zobrazení třech pilířů v systému Solvency II 6 Solvency II má být povinně zavedeno do roku Pracovní skupina ČAP pro Solvency II ve spolupráci s ostatními orgány ČAP aktivně zapojuje do diskuse o budoucí podobě reţimu dohledu v pojišťovnictví. 5.2 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pojišťovna Kooperativa pokrývá přes 20 % českého pojistného trhu. Důsledkem velké prosperity pojišťovny můţe být dobrá reklama jak mediální, tak dobré jméno pojišťovny, solventnost, krytí rizik zajištěním, rozšiřování produktů, specializace na pojištění motorových vozidel. Její historické kořeny jsou úzce spjaty s Moravsko-slezskou vzájemnou pojišťovnou zaloţenou v Brně jiţ roku Významnou událostí pro tuto pojišťovnu je vítězství v anketě pojišťovacích makléřů. Pojišťovna potvrdila své prvenství i v loňském roce. Celý článek o této soutěţi je 6 zdroj dat: Štěpán Onder, Ph.D. 52

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Příloha č. 1 Počet a členění pojišťoven 2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Počet tuzemských pojišťoven 1) 35 34 33 97,1% 94,3% z toho: neživotní 16 16 15 100,0% 93,8% životní 2 2 2 100,0% 100,0% se smíšenou

Více

HISTORIE POJIŠŤOVNICTVÍ. Zimní semestr 2007/2008 B8KPO2PH

HISTORIE POJIŠŤOVNICTVÍ. Zimní semestr 2007/2008 B8KPO2PH HISTORIE POJIŠŤOVNICTVÍ Zimní semestr 2007 B8KPO2PH 1 Konzultace č. 3 Novodobé podoby pojištění (na území dnešní ČR) 2 Vývoj pojišťovnictví u nás Čtyři vývojová stádia 1. V novověku až do vzniku ČSR v

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

PRINCIPY POJIŠTĚNÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ. Eva Ducháčková

PRINCIPY POJIŠTĚNÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ. Eva Ducháčková PRINCIPY POJIŠTĚNÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ Eva Ducháčková Eva Ducháčková Principy pojištění a pojišťovnictví 3. vydání přepracované Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o. K Mostu 124, Praha 4 Odpovědná redaktorka

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Úvod do pojišťovnictví a význam pojišťovnictví v odvětví ekonomiky Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Zhodnocení trhu povinného ručení v České republice z hlediska vhodného pojistného krytí vybraného subjektu Bc. Václav Lesák Diplomová práce 2012 Prohlašuji:

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Geneze pojištění jako způsobu zmírnění či eliminace finančních následků nepříznivé nahodilé události Cíl: Objasnit

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle pojišťoven Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - předepsané smluvní pojistné podle objemu

Více

Průvodce pojištěním vkladů

Průvodce pojištěním vkladů Průvodce pojištěním vkladů STRANA 2 Co je to FPV Kolik dostanete Víte, že Systém výplat Je váš vklad pojištěn? Otázky a odpovědi Pojištěné instituce Historie pojištění vkladů Co se bude dít, když... Další

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Obchodní činnost v pojišťovně Organizace prodeje pojistných produktů Odvětvová struktura Vznik pojištění Centrála Školení prodejců Pojištění osob Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Úrazové

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

DOTAZNÍK PRO CESTOVNÍ KANCELÁŘ

DOTAZNÍK PRO CESTOVNÍ KANCELÁŘ DOTAZNÍK PRO CESTOVNÍ KANCELÁŘ GENERALI POJIŠŤOVNA A.S. ALLIANZ POJIŠŤOVNA, A.S. ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, A.S. ČESKÁ POJIŠŤOVNA A.S. UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. POJIŠŤOVNA ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. IPB

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013 Pojištění HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 6. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Pojištění. 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

N_SSPo Sociální a soukromé pojištění

N_SSPo Sociální a soukromé pojištění pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tematického celku: Metody sociálního zabezpečení Cíl tématického celku: Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: 1. dílčí

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH Úvodní slovo... str. 2 Základní údaje... str. 3 Filozofie a zásady společnosti... str. 4 Obchodní

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

N_STFS 7. Pojišťovnictví a pojistné produkty. 13.11.2013 zimní semestr 2013 Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

N_STFS 7. Pojišťovnictví a pojistné produkty. 13.11.2013 zimní semestr 2013 Ing. Arnošt Klesla, Ph.D. N_STFS 7. Pojišťovnictví a pojistné produkty 13.11.2013 zimní semestr 2013 Ing. Arnošt Klesla, Ph.D. Historie K největším neživotním rizikům patřila od starověku rizika spojená s námořní plavbou a požáry.

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

Sektor pojišťoven v ČR a tendence jeho vývoje

Sektor pojišťoven v ČR a tendence jeho vývoje Sektor pojišťoven v ČR a tendence jeho vývoje Milan Hradec Abstrakt Cílem stati je charakterizovat stav a současné vývojové tendence pojišťovnictví v ČR. Autor v části 2. stručně charakterizuje vývoj pojišťovnictví

Více

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Obsah Úvod Vývoj produktu I. fáze II. fáze III. fáze IV. fáze? Diskuze Kde pracují pojistní matematici?

Více

Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti

Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti Martin Vancl 10.4.2011 Bankovnictví po 1. světové válce Počátek vzniku československého bankovnictví, rozpad Rakousko-Uherska Bankovní soustava vznikla

Více

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka Odvětví pojištění - přehled Petr Mrkývka Odvětví pojištění Odvětví životních pojištění Odvětví neživotních pojištění viz příloha zákona o pojišťovnictví Odvětví životních pojištění Životní pojištění I

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Pojistný trh a jeho subjekty III/2 VY_32_INOVACE_29 2 Název školy Registrační číslo

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 PREZENTACE KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 Základní data společnosti Kooperativa je druhá největší pojišťovna v České republice, a to jak v životním, tak v neživotním

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Banka Vystupuje jako hlavní finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group 20. řádná valná hromada VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Vídeň 6. května 2011 Vývoj obchodní činnosti v roce 2010 Vienna Insurance Group

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) 1. ÚVOD...

Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) 1. ÚVOD... Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) OBSAH I. POJIŠŤOVNICTVÍ A FINANCE 1. ÚVOD... 13 2. POJIŠTĚNÍ JAKO OCHRANA

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu Kratochvílová D., Hendrych T., Krömer A., Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva,

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví Název tématického celku: Vývoj právní úpravy pojišťovnictví v EU základní charakteristika, zásady povolovací

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Pojišťovnictv ovnictví v době krize očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Světov tová hospodářsk ská krize:

Více

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013 ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014 Tisková konference, Praha, 25. září 2013 PREZENTUJÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mezi složky současného pojišťovnictví patří. ekonomie a finance, pojistné právo pojistná matematika.

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mezi složky současného pojišťovnictví patří. ekonomie a finance, pojistné právo pojistná matematika. POJIŠŤOVNICTVÍ Pojištění se historicky považuje za formu přesunu rizika negativních dopadů nahodilostí, z ekonomického nebo jiného subjektu na speciální instituce- pojišťovnu. Jde o zvláštní odvětví ekonomiky

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Rozbor právní úpravy ve výtce univerzitního předmětu pojišťovnictví vývoj pojistného práva

Rozbor právní úpravy ve výtce univerzitního předmětu pojišťovnictví vývoj pojistného práva Rozbor právní úpravy ve výtce univerzitního předmětu pojišťovnictví vývoj pojistného práva Vývoj pojistného práva do roku 1918 Pojištění je ve své podstatě způsob, jak se vypořádal s nahodilou událostí,

Více

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_05 Název materiálu: SPOŘENÍ NA STÁŘÍ Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup:

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech SPECIFIKA VYKAZOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Z PŘÍMÉHO 7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech Pohledávky za pojistníky se v rozvaze vykazují v čisté výši. Čistá hodnota pohledávek se vypočítá z

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku z cizích zdrojů Žáci budou schopni rozlišit druhy bank a jejich úkoly

Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku z cizích zdrojů Žáci budou schopni rozlišit druhy bank a jejich úkoly Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_14 Název materiálu: FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008 Stránka č. 1 z 5 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 13. 5. Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí navazuje na vynikající výsledek roku

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015

Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015 Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015 1 Údaje o DIRECT pojišťovně, a.s. Obchodní firma DIRECT pojišťovna, a. s. Právní forma akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.direct.cz

Více

Analýza pojistných produktů pojišťoven

Analýza pojistných produktů pojišťoven Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza pojistných produktů pojišťoven Bc. Lucie Klimešová Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015 Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 31.3.2015 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 30.04.2015 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo Obchodní firma:

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Člověk a společnost. 7. Bankovní systém v ČR. Bankovní systém v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 7. Bankovní systém v ČR. Bankovní systém v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 7. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 7

Více

Analýza zvolených produktů ţivotního pojištění na českém pojistném trhu

Analýza zvolených produktů ţivotního pojištění na českém pojistném trhu Bankovní institut vysoká škola Katedra finančních obchodů Analýza zvolených produktů ţivotního pojištění na českém pojistném trhu Bakalářská práce Autor: Veronika Švábová, DiS. Bankovní management Vedoucí

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Analýza ţivotního pojištění v České republice

Analýza ţivotního pojištění v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a finančních disciplín Analýza ţivotního pojištění v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Alexandr Stanka Finance Vedoucí práce: Ing. Mgr.

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více