ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s."

Transkript

1 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

2 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o činnosti Etického výboru AFIZ Zpráva o činnosti Dozorčí rady AFIZ...11 Organizační struktura a složení orgánů AFIZ Produkce členů AFIZ Prezentace korporativních členů ACTIVE CAPITAL, s.r.o CONSULTOR, spol. s r.o Effectconsulting, s.r.o KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s Partners For Life Planning, a.s Salve Finance, a.s Top-Pojištění.cz s.r.o ZFP akademie, a.s Rozvaha...28 Výkaz zisku a ztráty... 31

3 ÚVODNÍ SLOVO Rok 2010 ukázal nezastupitelnou roli profesních asociací při komunikaci trhu s regulátorem a dohledem. Prakticky celý rok byl ve znamení diskuse nad základními principy zákona o distribuci na finančním trhu, který by měl v budoucnu zavést jednotná pravidla do všech segmentů distribuce finančních produktů a odstranit tak dlouhodobou nevyváženost regulace. Lze jen doufat, že nakonec bude přijata regulace jen v opravdu nezbytné míře tak, aby z trhu vytlačila nežádoucí praktiky, ale poctivé poradce a zprostředkovatele nezatěžovala zbytečnou byrokracií a neomezovala je v jejich podnikání nad míru nezbytně nutnou. AFIZ bude v následujících letech muset velmi pečlivě sledovat všechny připravované legislativní změny a důrazně hájit zájmy svých členů proti některým snahám o neuváženou regulaci, a to i na evropské úrovni. To nám umožňuje naše aktivní zapojení do práce FECIF. S potěšením lze konstatovat, že hospodářské výsledky členů AFIZ v roce 2010 potvrdily dlouhodobý trend růstu zájmu o kvalitní služby finančních poradců a zprostředkovatelů. Věřím, že ke spokojenosti klientů přispívá svými aktivitami i AFIZ, a to jednak stanovením samoregulačních pravidel závazných pro naše členy, ale i zapojením do projektů posilujících finanční gramotnost občanů. Závěrem mi nezbývá, než všem, kteří se aktivně podíleli na činnosti AFIZ v roce 2010, upřímně poděkovat. Doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc. prezident AFIZ 3

4 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ za rok 2010 Ing. Tomáš Prouza, MBA předseda Představenstva AFIZ, o.s. březen: Na březnovém zasedání Představenstvo projednalo plnění informační povinnosti dle novelizovaného zákona o penzijním připojištění, kdy Představenstvo doporučilo členským společnostem AFIZ řídit se vzorovým informačním listem vydaným Asociací penzijních fondů ČR. Dále Představenstvo rozhodlo o podání kvalifikovaného dotazu na MF ČR k aplikaci ustanovení 15 odst. 6 zákona č. 586/1992Sb., o daních z příjmů. duben: V dubnu Představenstvo schválilo novou metodiku výpočtu členského příspěvku korporativních členů. V roce 2010 se Představenstvo AFIZ sešlo k 10 řádným zasedáním. Významná usnesení Představenstva za uplynulý rok mi dovolte shrnout chronologicky tak, jak byla přijímána na jednotlivých zasedáních: leden: Na svém lednovém zasedání Představenstvo zvolilo předsedou Petra Stuchlíka, 1. místopředsedou Tomáše Prouzu a místopředsedou Petra Šafránka. Dále Představenstvo schválilo rozpočet na rok 2010, úpravu vnitřního předpisu Pravidla pro poskytování informací korporativními členy AFIZ, v rámci které došlo k rozčlenění investic na jednorázové a pravidelné a doplnění údaje roční provizní obrat a udělení mandátu Martě Gellové k založení EFPA ČR. květen: Na květnovém zasedání se Představenstvo zabývalo především návrhem Mediální charty Unie společností finančního zprostředkování a poradenství. červen: V červnu Představenstvo přijalo pravidelná rozhodnutí v oblasti přijímání individuálních členů a dále se věnovalo diskusi na téma sektorové rady v rámci Národní soustavy kvalifikací a legislativním novinkám. červenec: V červenci Představenstvo rozhodlo o přijetí korporativního člena, společnosti ACTIVE CAPITAL s.r.o., nástupnické 4

5 společnosti společnosti Profit investment, v.o.s. Dále Představenstvo konzultovalo novinky v oblasti Sektorové rady a registru finančních zprostředkovatelů. září: Zářijového zasedání se v úvodu zúčastnil Tomáš Síkora, výkonný ředitel České asociace pojišťoven, kterého AFIZ podpořila v nominaci na člena Výboru pro finanční trh. S Tomášem Síkorou Představenstvo AFIZ diskutovalo dění ve Výboru a celkovou situaci na finančním trhu. Dále Představenstvo schválilo účetní závěrku roku 2009 a rozdělení hospodářského výsledku. říjen: V říjnu Představenstvo schválilo účast AFIZ v projektu udělování cen v pojišťovnictví a diskutovalo aktuální stav Sektorové rady. Dále se Představenstvo zabývalo přípravou na Valnou hromadu, kdy schválilo Volební řád a návrh kandidátů na Valnou hromadu. listopad: Na listopadovém zasedání se Představenstvo zabývalo především přípravou Valné hromady, schválilo návrh Představenstva na kandidáty do orgánů AFIZ a znění Zprávy Představenstva pro Valnou hromadu. Dále Představenstvo diskutovalo návrh Etického výboru na obsah registru finančních zprostředkovatelů. prosinec: Prosincové zasedání Představenstva se konalo bezprostředně před zahájením Valné hromady a jeho obsahem bylo zejména projednání aktuálních legislativních témat, jako například novela zákona o správních poplatcích. Mezi pravidelné body každého Představenstva patří informace o plnění finančního rozpočtu a stavu cash flow, přijetí nových členů AFIZ, informace o vývoji důchodové reformy, legislativní novinky a informace o projektu AFIZ, financovaného z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR a informace z Evropy. Jsem rád, že mohu konstatovat téměř 100% účast všech členů Představenstva na jednotlivých zasedáních. Pravidelné setkávání zástupců konkurenčních členských společností prohlubuje vzájemnou diskusi a přispívá k řešení leckdy problematických témat. I konkurenti dokáží najít společnou řeč při řešení zájmů finančního trhu, na kterém se všichni pohybujeme. Dovolte mi, abych závěrem poděkoval všem těm, kteří svým aktivním přístupem pomohli při plnění cílů naší Asociace a pomohli při vytváření jejího dobrého jména na finančním trhu nejen v České republice ale i v zahraničí. 5

6 Zpráva o činnosti AFIZ za rok 2010 Mgr. Marta Gellová generální sekretář Rok 2010 bychom mohli označit za rok nesoucí se ve znamení kultivace a zkvalitnění profese finančního zprostředkování a poradenství. AFIZ se v tomto roce zaměřila především na zvyšování profesionality tohoto oboru pomocí zavádění profesních standardů, o čemž svědčí například realizace projektu ESF, či založení profesního sdružení EFPA Česká republika, o kterých ještě bude zmínka. Dále se letošní rok vyznačoval intenzivními přípravami na penzijní reformu viz účast prostřednictvím generálního sekretáře AFIZ v Poradním expertním sboru ministra financí a ministra práce a sociálních věcí na jaře letošního roku a ve skupině NERVdr (Národní ekonomická rada vlády - skupina důchodová reforma) na podzim. Na začátek shrnutí činnosti letošního roku mi dovolte uvést pár statistických údajů. Členská základna AFIZ (stav k ): individuální člen korporativní člen...12 Činnost právního oddělení V roce 2010 jak korporativní tak individuální členové velmi četně využívali služby právního oddělení AFIZ, zejména službu AFIZ INFO. AFIZ podala četnou odbornou pomoc a odborné vyjádření k 65 žádostem. Je tedy možné pozorovat rok od roku rostoucí zájem členů o konzultace s odborníky z AFIZ. AFIZ pro členy rovněž vypracovala odborná stanoviska např. k převodu penzijního připojištění ve vztahu k nároku na výsluhovou penzi, k určení rozhodného data pro stanovení délky trvání smlouvy penzijního připojištění, či k jednání pojišťovacího zprostředkovatele s klientem. V roce 2010 uskutečnilo právní oddělení AFIZ dva hloubkové audity u stávajících korporativních členů. V rámci procesu přijímání nových členů z řad právnických osob pak realizovalo právní oddělení jeden vstupní audit, a to u společnosti ACTIVE CAPITAL, s.r.o. V oblasti legislativy podala AFIZ připomínky ke dvěma zákonům, třem vyhláškám a třem úředním sdělením v rámci meziresortních připomínkových řízeních. Intenzivní práce byly spojeny s připravovanou novelizací vyhlášek souvisejí- 6

7 cích se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu, konkrétně vyhlášky o podrobnostech některých pravidel při poskytování investičních služeb a vyhlášky o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. Dále se činnost právního oddělení zaměřila na problematiku související s penzijním připojištěním, či činností pojišťovacích zprostředkovatelů. AFIZ se v rámci připomínkových řízení aktivně účastnila jednání s MF ČR a ČNB k příslušným problematikám a sehrála tak důležitou úlohu při přípravě a tvorbě legislativy, zejména s ohledem na potřeby respektování tržní praxe. S potěšením dále konstatujeme, že v letošním roce mírně ubylo stížností na jednání finančních zprostředkovatelů a poradců. Celkem AFIZ přijala 16 podnětů, přičemž ve většině případů se tyto netýkaly činnosti členů AFIZ a AFIZ je tak vyřizovala jen v rámci rady, jak nejlépe dále postupovat. Stížnosti na členy AFIZ řešilo právní oddělení v šesti případech, z čehož ve dvou z nich se jednalo o obchodní spor, kdy oběma stranami sporu byly dva podnikatelské subjekty finanční poradci. AFIZ při řešení jednoho z těchto případů poskytla na žádost obou stran sporu technickou a právní pomoc. Další stížnost byla vyřešena na úrovni společnosti vůči níž (jejímuž spolupracovníkovi) směřovala, tudíž nebylo zahájeno disciplinární řízení. Dva podněty nebylo možné prošetřit pro následnou nesoučinnost stěžovatelů - klientů. U jedné stížnosti byla využita služba AFIZ SMÍR, kdy došlo k vyjasnění situace mezi zúčastněnými stranami. Legislativní a právní komise AFIZ Legislativní a právní komise AFIZ se v roce 2010 vyjadřovala zejména k návrhům úředních sdělení ČNB, kde poskytovala zpětnou vazbu právnímu oddělení AFIZ od jednotlivých členských společností. Dále se zabývala problematikou výkladu povinnosti zpětného zdanění příspěvků na životní pojištění při ukončení smlouvy a převodu odkupného na novou smlouvu, kde byl zpracován kvalifikovaný dotaz na MF ČR. LPK dále průběžně sledovala vývoj legislativy zejména v oblasti penzijního připojištění resp. penzijního spoření. Činnost v oblasti vzdělávání Stejně jako v minulých letech jsme se i v roce 2010 věnovali přípravě jak komerčních seminářů, tak seminářů odborné přípravy. Komerčních seminářů bylo zrealizováno celkem 7, přičemž osmý chystáme na závěr roku. Témata těchto seminářů se týkala především legislativy v oblasti praní špinavých peněz a financování terorismu včetně mezinárodních sankcí, dále ochrany osobních údajů na finančním trhu. Nově jsme v letošním roce zařadili i témata související se změnami a legislativou na devizovém trhu. V lednu 2010 proběhla za účasti mnoha odborníků mezinárodní konference zaměřená na dění v oblasti evropské legislativy, diskutovány byly i zkušenosti s její implementací na český finanční trh. Seminářů odborné přípravy dle 4(2)a zákona č.256/2004sb., bylo uspořádáno celkem 6 a bylo při nich proškoleno 240 vázaných zástupců. Činnost v oblasti finančního trhu V oblasti aktivní účasti na finančním trhu bych ráda zmínila několik činností: 1) po skončení mandátu Václava Tomka ve Výboru pro finanční trh, poradního orgánu Bankovní rady ČNB pro oblast dohledu nad finančním trhem, podpořila AFIZ nominaci zástupce ČAP Tomáše Síkory. Jeho prostřednictvím má AFIZ možnost zapojení do koncepce a strategie regulace dohledu nad finančním trhem; 2) činnost v pracovních skupinách MF ČR, jednak v pracovní skupině pro finanční vzdělávání, která v současné době funguje jako široká komunikační platforma, na které se účastní zástupci více než 20 různých profesních a vzdělávacích institucí a orgánů státní správy. Zejména však činnost v pracovní skupině k problematice distribuce na finančním trhu, jejíž činnost započala v roce 2009 a pokračovala i v roce letošním, kdy se tato pracovní skupina sešla na 21 zasedáních, na kterých řešila budoucí podobu distribuce finančních produktů 7

8 a služeb na finančním trhu, s akcentem na nastavení standardů odbornosti a pravidel jednání se zákazníky. Na základě výsledných doporučeních pracovní skupiny MF vytvoří věcný záměr nové legislativní úpravy, jehož předložení očekáváme koncem roku ) spolupráce při tvorbě vyhlášek a metodik ČNB, komunikaci s ostatními asociacemi na finančním trhu zejména pak AKAT, ČAP a ČAOCP. S posledně jmenovanou asociací se podílíme na tvorbě systému makléřských zkoušek. 4) za zmínku určitě stojí i pokračující spolupráce se spotřebitelskými sdruženími, zejména SČS a SOS, kde jsme se účastnili prezentací a podíleli jsme se i na tvorbě spotřebitelských brožur o finančních produktech. 5) v této oblasti je vhodné připomenout již tradiční účast zástupců AFIZ jako přednášejících na odborných konferencích v ČR i v zahraničí. Činnost v oblasti mezinárodní V oblasti mezinárodních vztahů, bych ráda zmínila již tradiční událost konferenci CIFA FORUM 2010, která se letos konala v Madridu. AFIZ se stejně jako v předchozích letech, jen s vyšší frekvencí, účastní mezinárodních konferencí zejména jako prezentující. Za všechny bych ráda jmenovala například CIFA, EFPA, Patrimonia, atd. AFIZ se také velmi aktivně účastní veřejných slyšení Evropské komise a jejích pracovních workshopů a seminářů. Současně se také aktivně podílíme na konzultačním procesu Evropské komise, kde se snažíme zabránit vzniku přísné legislativy již v okamžiku její přípravy. V současné době byly ke konzultačnímu procesu otevřeny revize dvou stávajících direktiv (IMD a MiFID) a jedna nová iniciativa PRIPs. Všechny zmiňované se přímo dotýkají činnosti finančního zprostředkování a poradenství. Odměnou za aktivní účast AFIZ na evropské úrovni považuji i své jmenování do funkce Generálního sekretáře Evropské federace finančních poradců FECIF. Činnost v oblasti mediální V mediální oblasti jsme stále velmi žádaným konzultačním místem pro různé oblasti od penzijní reformy až po evropské předpisy. Nejvíce si vážíme zájmu zejména ČT 24 (včetně takových pořadů, jako jsou např. Černé ovce). Stále se také věnujeme publikaci odborných článků a rozhovorů nejen v ČR, ale i na Slovensku a v dalších evropských zemích. AFIZ má v některých časopisech, jako je Finanční poradce nebo Leaders magazine možnost využití jedné stránky pro publikaci o činnosti AFIZ. V případě Finančního poradce je možné publikovat i odborné články autorů z řad našich členů. Pokud by měl někdo zajímavý námět, rádi jej postoupíme k uveřejnění. Členové samozřejmě aktivně využívají možnosti zvýhodněného předplatného obou časopisů. Partnerství Mimo stálých partnerů AFIZ, jako je Aegon a ČAOCP se AFIZ letos v podobě odborného partnera podílela na některých významných akcích jako je Banka roku, Zlatá koruna či Žofínská fóra. V letošním roce pokračovala partnerská spolupráce s Asociací pro devizový trh (ADET). V rámci tohoto partnerství AFIZ zajišťuje pro ADET pravidelný právní a administrativní servis. V letošním roce jsme také uzavřeli partnerství se společností IAD Investments. Projekty AFIZ 1. projekt s dotací ESF - ráda bych opět zmínila úspěšné získání dotace z ESF a státního rozpočtu ČR na projekt Profesní vzdělávání finančních zprostředkovatelů ČR, jehož podstatná část měla být realizována v roce Projekt je 100% financován z ESF a státního rozpočtu ČR, tedy s nulovou finanční spoluúčastí AFIZ. V roce 2010 byly realizovány všechny přípravné práce překlady zahraničních materiálů, tvorba profesních standardů a školících materiálů a bylo vyškoleno přes 100 fyzických osob. Realizace projektu musela být bohužel pozastavena, protože MPSV coby řídící orgán nezvládalo administraci, v důsledku čehož neprojednalo včas příslušné monitorovací zprávy a neposkytlo zálohové platby, nutné pro další realizaci projektu. Situace se v současné době řeší, nicméně kvůli těmto zdržením bude realizace projektu posunuta, do roku EFPA Česká republika - v létě roku 2010 vznikla EFPA Česká republika, profesní sdružení právnických osob, jehož je AFIZ jedním ze dvou zakladatelů. Hlavní nápl- 8

9 ní EFPA ČR je ověřování odbornosti finančních poradců a vydávání profesního certifikátu FA a FP (evropský finanční poradce a evropský finanční plánovač), k čemuž EFPA ČR získala licenci od evropského sdružení EFPA Europe. Oba certifikáty deklarují mezinárodně uznávané odbornosti (aktuálně v 16 zemích Evropy). Pro přípravu zájemců o tento certifikát akredituje EFPA ČR vzdělávací programy, které sleduje jak ze strany obsahu výuky, tak i hloubky znalostí. Zásadním rozdílem od běžně poskytovaných vzdělávacích programů je zásadní důraz na schopnost využít teoretické znalosti v praxi a prokázat tak mimo znalostí i schopnosti jejich aplikace a kompetence. V současné době probíhá přípravný kurz 50 účastníků zejména z řad členské společnosti Partners. Hospodaření AFIZ v roce 2010 V roce 2010 hospodaří AFIZ s rozpočtem cca 7,8 mil. Kč. V současné době je rozpočet naplňován dle plánu. Stejně jako v loňském roce se negativní odchylky hospodaření od plánovaného rozpočtu vyskytují jen ojediněle a to u menších kapitol. Současně jsou vždy bezezbytku kompenzovány úsporami v kapitolách jiných. Do cashflow AFIZ v současné době zasahuje nutnost profinancovávat výdaje Projektu vzdělávání, které, jak již jsem zmínila v předchozím bodě, mají být přímo hrazeny z dotace ESF ČR a státního rozpočtu ČR. Z důvodu kapacitních problémů na straně poskytovatele dotace jsou však tyto úhrady značně opožděné (pro ilustraci téměř 6 měsíců). Přes tyto nezaviněné problémy udržuje Asociace projekt v chodu a aktivně pracuje na rychlém získání dotačních úhrad. Plán rozpočtu na rok 2011 Rozpočtem na rok 2011 se bude zabývat nové Představenstvo na svém zasedání a předpokládáme, že bude schválen rozpočet obdobný tomu letošnímu, to znamená ve výši přibližně 7,7 mil Kč. Plán činnosti AFIZ v roce 2011 V oblasti legislativy S ohledem na plán legislativních prací MF a vlády ČR očekáváme aktivní zapojení do legislativního procesu následujících právních předpisů: revize směrnice MiFID revize směrnice IMD směrnice PRIPS úprava zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích zákon o distribuci finančních služeb a s tím související standardy odbornosti na finančním trhu úprava zákonů v souvislosti se změnou podmínek stavebního spoření úprava penzijního systému a penzijní reforma mimosoudní řešení sporů (zákon o finančním arbitrovi) a ochrana spotřebitele. V oblasti zvyšování odbornosti svých členů máme připravenu řadu odborných seminářů, panelových diskusí a workshopů, které budou reagovat na aktuální legislativní změny. Jedním z ústředních témat příštího roku bude nepochybně penzijní reforma a úprava distribuce finančních služeb. Na počátku roku 2011 plánujeme opět zrealizovat mezinárodní konferenci zaměřenou na současné dění na poli evropské legislativy upravující finanční produkty a směry jejího dalšího vývoje. Přizváni budou nejen domácí, ale i zahraniční odborníci působící v oblasti finančního trhu. Zajímavou událostí roku 2010 byl další ročník konference CIFA FORUM, která se konala v dubnu v Monaku. Členové AFIZ, jako partnerské asociace CIFA, měli výhodné podmínky účasti. Nadále se samozřejmě budeme aktivně věnovat práci v pracovních a expertních skupinách ať při MF nebo mezi finančními asociacemi navzájem. Stejně tak nebude opomenuta otázka efektivní samoregulace a s tím spojená úzká spolupráce s regulátorem a orgánem dohledu nad finančním trhem. 9

10 Zpráva o činnosti Etického výboru AFIZ v roce 2010 Dr. Ing. František Klufa Předseda EV AFIZ Na Valné hromadě Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR konané dne 9. prosince 2009 bylo zvoleno třináct členů Etického výboru AFIZ. Novými členy se stali František Klufa, Ivo Jeník, Stanislav Dostál a Zdeněk Koplík. V Etickém výboru dále působili v roce 2010 nezávislí členové z řad právníků specializovaných advokátních kanceláří, jmenovitě Jan Hart a Petr Mlejnek, zástupci spotřebitelských sdružení, Libuše Olívková a Libor Novák, a dále zástupci členů AFIZ, Tomáš Cidlinský, Daniel Jaroš, Jaroslav Knížek, Jana Levová a Jaroslava Šindelářová. Etický výbor AFIZ se v roce 2010 sešel celkem čtyřikrát, a to v měsících únoru, květnu, červenci a říjnu. Předsedou Etického výboru AFIZ byl zvolen Valnou hromadou František Klufa, finanční arbitr. Členové Etického výboru pak na svém prvním, únorovém zasedání zvolili svého 1. místopředsedu a místopředsedu EV AFIZ. 1. místopředsedkyní byla zvolena Jaroslava Šindelářová, místopředsedou byl zvolen Ivo Jeník. Etický výbor zřídil pro svou činnost čtyři Disciplinární senáty EV AFIZ. V roce 2010 věnoval Etický výbor AFIZ významnou část své činnosti oblasti registrů finančních zprostředkovatelů a poradců. Téma registrů považuje Etický výbor za jedno z ústředních v boji za kultivaci finančního trhu. Za součinnosti všech členů Etického výboru byl vytvořen návrh informací vedených v registru finančních zprostředkovatelů, který byl následně představen Představenstvu AFIZ s výzvou k dalšímu jednání v dané oblasti na úrovni statutárního orgánu AFIZ. Etický výbor v roce 2010 obdržel celkem 14 podnětů k prošetření. Dva podněty nebylo možné prošetřit pro následnou nesoučinnost klienta, v pozici stěžovatele. Etický výbor dále konstatuje, že u jedné stížnosti byla využita služba AFIZ SMÍR, kdy došlo k vyjasnění situace mezi zúčastněnými stranami. U jedné stížnosti došlo k vyřešení na úrovni členské společnosti AFIZ. S přihlédnutím k těmto okolnostem EV AFIZ nezahájil s daným finančním zprostředkovatelem disciplinární řízení. V dalších deseti případech byla stížnost podána na jednání subjektu, který není členem AFIZ, tudíž nebylo v kompetenci EV AFIZ dané stížnosti řešit. V těchto případech AFIZ poskytla pouze odborné rady, případně stížnosti předala dohledovému orgánu, České národní bance. 10

11 Zpráva o činnosti Dozorčí rady AFIZ v roce 2010 Ing. Jiří Fischer, CSc. předseda Dozorčí rady Dozorčí rada AFIZ od poslední valné hromady pracovala ve složení Ing. Jiří Fischer, CSc., předseda, Jana Vojáčková, první místopředsedkyně, Ing. Hana Strnadová, místopředsedkyně, Jana Juřenová, Karel Bujko, Bc. Jiří Drahota, Milan Roškot. Dozorčí rada se v období mezi valnými hromadami sešla na třech zasedáních, přičemž její členové prováděli kontroly samostatně a závěry předkládali k posouzení celé Dozorčí radě na jejích zasedáních. Zasedání Dozorčí rady se za sekretariát AFIZ zúčastňovala Ing. Petra Červinková, která Dozorčí radu informovala o stanoviscích sekretariátu AFIZ k aktuálním otázkám. Dozorčí rada AFIZ se při své činnosti zaměřila zejména na kontrolu ekonomické činnosti AFIZ a kontrolu dodržování stanov a usnesení valné hromady AFIZ ze strany Představenstva AFIZ za období od poslední valné hromady AFIZ konané dne 9. prosince 2009 do 26. října Dozorčí rada se zabývala auditovanou závěrkou AFIZ za rok K této zprávě Dozorčí rada AFIZ neshledala závažných připomínek. Dozorčí rada AFIZ provedla kontrolu pokladny a neshledala žádnou závadu. Hloubkovou kontrolu vybraných analytických účtů provedla Dozorčí rada AFIZ v průběhu letních měsíců. Dozorčí rada AFIZ neshledala zásadních nedostatků ve vedení účetnictví. Kontrola dodržování stanov a usnesení valných hromad ze strany Představenstva AFIZ za období od poslední valné hromady AFIZ neobjevila žádné závažné nedostatky. Závěrem Dozorčí rada oceňuje systémové vedení AFIZ, kvalitu práce sekretariátu a pružné reakce na vývoj trhu. 11

12 Organizační struktura a složení orgánů AFIZ (k ) VALNÁ HROMADA PREZIDENT PŘEDSTAVENSTVO DOZORČÍ RADA ETICKÝ VÝBOR Doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc. Jan Blaschke Bc. Jiří Drahota Dr. Ing. František Klufa předseda Mgr. Marta Gellová Ing. Jiří Fischer, CSc. předseda JUDr. Vladimíra Bondarenková Ing. Jiří Klaban Jana Juřenová Tomáš Cidlinský Mgr. Jana Levová Bc. Veronika Lajpertová Mgr. Jan Hart, LL.M. Vladimír Poliak místopředseda Jana Vojáčková 1. místopředsedkyně Daniel Jaroš Ing. Tomáš Prouza, MBA předseda Mgr. Ivo Jeník místopředseda Ing. Petr Šafránek Ing. Jaroslav Knížek Petr Zapletal 1. místopředseda Bc. Zdeněk Koplík Ing. Libor Novák Světlana Rysková GENERÁLNÍ SEKRETÁŘ ODBORNÉ KOMISE Ing. Jaroslava Šindelářová 1. místopředsedkyně Mgr. Marta Gellová SEKRETARIÁT Ing. Petra Červinková vedoucí právního oddělení Romana Pavlíčková členské záležitosti Eva Vokrojová asistentka Martina Kučerová vzdělávání DISCIPLINÁRNÍ SENÁTY 12

13 Informační povinnost korprativních členů AFIZ za rok 2010 Produkce členů AFIZ za rok 2010 Celkem za 1. pololetí 2010 Celkem za 2. pololetí 2010 Celkem za rok 2010 Investice jednorázové_počet uzavřených smluv Objem nákupů_pl Objem prodejů_pl Objem nákupů_akcie Objem prodejů_akcie Objem nákupů_dluhopisy Objem prodejů_dluhopisy Spořící účty počet uzavřených smluv Investice pravidelné _ počet uzavřených smluv Objem ročních investic Pojišťovnictví pocet uzavřených smluv_žp_běžně placené Roční produkční pojistné_žp_běžně placené Pojišťovnictví pocet uzavřených smluv_žp_jednorázově placené Roční produkční pojistné_žp_jednorázově placené Pojišťovnictví počet uzavřených smluv_np Roční produkční pojistné_np Stavební spoření počet uzavřených smluv Stavební spoření objem cílových částek Stavební spoření počet uzavřených úvěrových smluv Stavební spoření objem úvěrů Hypoteční úvěry počet uzavřených smluv Hypoteční úvěry objem Penzijní připojištění počet uzavřených smluv Penzijní připojištění objem sjednaných ročních příspěvků Počet klientů Počet PPZ Počet VZ Roční provizní obrat (v mil Kč) 2 913,442 13

14 Prezentace korporativních členů 15

15 ACTIVE CAPITAL, s.r.o. Společnost ACTIVE CAPITAL s.r.o. působí na kapitálovém trhu již několik let. Rok 2010, stejně jako předcházející rok 2009, se nesl ve velmi dynamickém tempu a společnost prošla mnoha zásadními změnami. V průběhu roku dochází k postupnému rozšiřování služeb pro zákazníky, a s tím související nárůst pracovníků v obchodním oddělení. Nárůst ovšem nezaznamenalo pouze toto oddělení, ale dochází k celkovému zvýšení počtu zaměstnanců i vázaných zástupců. Za zmínku stojí zejména rozšíření manažerské struktury společnosti. Vzhledem k danému vývoji, začínají být stávající prostory společnosti nevyhotovující a v polovině roku se společnost stěhuje z dnes již bývalého sídla na Praze 4 do větších a reprezentativnějších prostor v ulici Vyšehradská na Praze 2. V důsledku celkového rozrůstání společnosti je nezbytnou součástí také rozvoj informačních systémů společnosti. Proto v průběhu roku dochází k neustálému rozvoji podpůrných informačních systémů a je zadána zakázka na vytvoření komplexního informačního systému, který bude v budoucnu propojovat jednotlivé dílčí systémy společnosti. Na konci roku 2010 také vrcholí veškeré přípravy na založení dceřiné společnosti Active Capital s.r.o. na Slovensku, která postupem času získala patřičnou licenci. Tímto krokem jsme se stali společností mezinárodního charakteru. Celkově považujeme rok 2010 za velmi úspěšný, a to zejména z důvodu získání velkého množství nových klientů. Věříme, že si společnost nastavené tempo udrží i v následujících letech. Pro rok 2011 bude prioritním cílem naší společnosti další rozšiřování portfolia služeb pro naše klienty a další rozvoj společnosti, zejména ve smyslu získání licence obchodníka s cennými papíry. Dalším, avšak neméně důležitým cílem, je udržení si dobrého jména a důvěryhodnosti společnosti v očích zákazníků, poskytování kvalitních služeb, zvětšování tržního podílu společnosti a v neposlední řadě zejména bezpečné a ziskové nakládaní s finančními prostředky klientů, které do naší společnosti vložili. 16

16 CONSULTOR, spol. s r.o. Klimentská 6, Praha 1 telefon CONSULTOR, spol. s r.o. Váš osobní investiční poradce Specializujeme se na dlouhodobé spolehlivé (nikoliv spekulativní) zhodnocování finančních prostředků fyzických osob i společností prostřednictvím finančních produktů celosvětové špičky, abychom našim klientům zajišťovali co nejvhodnější cestou tvorbu kapitálu a generování renty dle jejich individuálních potřeb, představ, předpokladů a cílů. Poskytujeme osobní poradenskou službu a řešení střižená na míru. Snažíme se vyhledat optimální kombinaci investic s ohledem na výši výnosu, spolehlivost a likviditu. S ohledem na široké spektrum námi zpřístupňovaných produktů z českého i mezinárodního trhu, můžeme klientům při dlouhodobé spolehlivosti investic současně zajistit i atraktivní výnosy. Z širokého spektra investičních možností vybíráme našim klientům produkty a řešení, která se osvědčila v celosvětovém měřítku po dobu více než deseti let. Naše nezávislost na institucích finančního trhu zajišťuje klientům objektivitu poskytovaného poradenství. Naše spolupráce s největšími světovými bankami, investičními společnostmi i jinými finančními institucemi nám umožňuje svobodný výběr kvalitních finančních produktů renomovaných mezinárodních finančních institucí. Pouze kvalitní partneři poskytují prvotřídní záruky služeb a zároveň schopnost dostát svým závazkům v budoucnosti. Naší snahou je pomáhat všem klientům lépe zhodnocovat své finanční prostředky. Daniel Jaroš jednatel společnosti 17

17 Effectconsulting, s.r.o. Komenského 4847/ Jablonec nad Nisou Rok 2010 potvrdil správnost dlouhodobě uplatňované strategie naší firmy, založené na stabilním týmu profesionálních poradců a pečlivém výběru obchodních partnerů. Upřednostňování kvality před kvantitou se nám opět vyplatilo a můžeme konstatovat, že i přes doznívající finanční krizi se nám podařilo nejen udržet kmen stávajících klientů, ale získat i celou řadu nových. Systém elektronické podpory poradců, zavedený v předchozím roce, se nám plně osvědčil a v roce 2010 se stal již neodmyslitelnou součástí práce každého našeho poradce. Umožňuje efektivní komunikaci mezi poradci a centrálou firmy a zajišťuje aktuálnost všech informací, které poradci pro kvalitní práci s klienty nezbytně potřebují. Osvědčil se též systém centrální odborné přípravy nových poradců, využívající naše školící středisko v sídle společnosti. Díky němu se náš tým opět rozrostl o další kvalitní poradce vyškolené našimi nejzkušenějšími odborníky z praxe. Jasným přínosem se ukázala činnost dvou našich poradních orgánů z řad nejzkušenějších poradců Rady obchodní strategie a Rady produktového portfolia, které se pravidelně scházely a poskytovaly vedení společnosti cennou zpětnou vazbu z každodenní práce s klienty. Výzvou pro nastávající období je pro nás především důchodová reforma. Požadavky, které na poradce klade s ní související legislativa, si vyžádají i některé organizační změny a rozšíření podnikatelských oprávnění naší společnosti i našich poradců. S tím bude spojena i další odborná příprava, kterou bude zajišťovat naše školicí středisko tak, abychom od 1. ledna 2013 byli schopni našim klientům poskytovat plnohodnotné služby i v oblasti nových produktů důchodového spoření. Jan Blaschke generální ředitel 18

18 Mgr. Ivan Groh člen představenstva Ing. Ivo Zlámal předseda představenstva Ing. Jiří Klaban člen představenstva Kapitol v roce 2010 zaznamenal extenzivní a zcela bezprecedentní růst. V roce 2010 jsme v životním pojištění vyprodukovali a překonali magickou hranici 1 miliardy Kč produkčního pojistného. Pomyslný účet životního pojištění se na konci roku zastavil na čísle Kč a dosažení této mety znamenalo zvýšení výkonu v životním pojištění meziročně o 73,8 %. Navzdory doznívající hospodářské krizi se ukázalo, že zcela ojedinělý a originální projekt náhrad, který jsme pro naše dlouholeté klienty připravili, přinesl očekávané výsledky. Ukázalo se, že spojení dlouholetého klienta, dobře připraveného KAPITOL a. s. Rašínova 4, Brno 19

19 poradce a vysoce atraktivní nabídky je natolik silnou kombinací, že i přes ne zcela optimální podmínky na trhu můžeme být vysoce produktivní a úspěšní. Nelze však opomenout i další oblasti produktového portfolia. Velmi silný růst stále pokračuje v oblasti neživotního pojištění, kde poradci Kapitolu dokázali během loňského roku vyprodukovat více jak ks pojistných smluv s celkovým objemem přesahujícím 263 miliónů Kč produkčního pojistného. Meziročně pak tato čísla znamenala růst o 47,8 %. Kapitol v roce 2010 rostl ve všech oblastech své činnosti, ať již jde o oblast stavebního spoření, penzijního připojištění nebo úvěrů na bydlení, čímž jen potrhl zvyšující se úroveň komplexní obsluhy klientů. Jistě stojí za zmínku, že celková produkce naší společnosti v oblasti pojištění ve výši přes 1,3 miliardy Kč produkčního pojistného je objemem, který nedokázala vygenerovat žádná jiná poradenská firma a tím se stal Kapitol největším zprostředkovatelem pojištění v České republice. Díky vynikajícím produkčním výsledkům došlo k výrazné podpoře poradenského procesu, ať již jde o technicky i informačně nejpropracovanější poradenský software SMART nebo i o vnitřní informační systém KISS. Technická a programová podpora poradců Kapitolu má trvalou prioritu a v současné době je na takové úrovni, že jsme jedinou významnou poradenskou firmou, kde se všechny smlouvy sjednávají a připravují plně elektronicky. Jsme přesvědčeni, že i plně elektronizovaná obchodní síť je odrazem neustále se zvyšující profesionality a odbornosti našich poradců, že ručně psané smlouvy nepatří k modernímu a profesionálnímu finančnímu poradci a patří spíše do minulého století. V závěru loňského roku vyvrcholil zhruba pětiletý náročný proces proměny Kapitolu slavnostním představením nového loga společnosti, ke které došlo poprvé od založení, po patnácti úspěšných letech. Logo svým grafickým pojetím vyjadřuje příslušnost Kapitolu k mezinárodnímu pojišťovacímu koncernu Vienna Insurance Group. Cíle pro rok 2011 si Kapitol stanovil přiměřeně k růstové trajektorii roku Tedy pokračovat v extenzivním růstu ve všech oblastech a dát příležitost dalším začínajícím poradcům, a to nejenom díky zajímavé vizi, ale i díky systému přidělování našich klientů do jejich péče. Získat klienta je na naší práci to nejsložitější a věříme, že právě takový způsob odměny a motivace je tím nejlepším vyjádřením toho, jak si našich poradců vážíme. Věříme, že trvalý proces zvyšování kvality a profesionality oboru finančního poradenství bude pokračovat i v dalších letech a cítíme povinnost se na tomto procesu podílet. 20

20 Informace korporativního člena AFIZ do Výroční zprávy AFIZ 2010 Ks/Kč Investice jednorázové_počet uzavřených smluv 0 Objem nákupů_pl Objem prodejů_pl Objem nákupů_akcie Objem prodejů_akcie Objem nákupů_dluhopisy Objem prodejů_dluhopisy Spořící účty_počet uzavřených smluv Investice pravidelné _ počet uzavřených smluv 0 Objem ročních investic Pojišťovnictví_počet uzavřených smluv_žp_běžne placené Roční produkční pojistné_žp_běžně placené Pojišťovnictví_počet uzavřených smluv_žp_jednorázově placené Roční produkční pojistné_žp_jednorázově placené Pojišťovnictví_počet uzavřených smluv_np Roční produkční pojistné_np Stavební spoření_počet uzavřených smluv Stavební spoření_objem cílových částek Stavební spoření_počet uzavřených úvěrových smluv 107 Stavební spoření_objem úvěrů Hypoteční úvěry_počet uzavřených smluv 75 Hypoteční úvěry_objem Penzijní připojištění_počet uzavřených smluv Penzijní připojištění_objem sjednaných ročních příspěvků Celkový počet aktivních klientů ke konci kalendářního pololetí Počet PPZ ke konci kalendářního pololetí Počet vázaných zástupců ke konci kalendářního pololetí 0 Roční provizní obrat 672 mil. Kč 21

v ýroční zpr áva S důvěrou se můžete vydat tam, kde ostatní nemají pevnou půdu pod nohama

v ýroční zpr áva S důvěrou se můžete vydat tam, kde ostatní nemají pevnou půdu pod nohama v ýroční zpr áva 2010 S důvěrou se můžete vydat tam, kde ostatní nemají pevnou půdu pod nohama Finanční obsah poradenství jinak 1. Úvodní slovo předsedkyně představenstva 2. Profil společnosti 2.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Certifikát LEED Platinum Je hodnocením především za úspornost budovy, ekologickou nenáročnost a vliv na okolí. V evropském měřítku lze v roce 2012 najít pouze 10 budov s platinovým

Více

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové Výroční zpráva 2011 Úvod ČAP a její členové Pojistný trh 1 Obsah Úvod 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Charakteristika Společnosti a skupiny Česká pojišťovna... 4 Nejvýznamnější události skupiny České pojišťovny... 6

Více

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah Pololetní zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva Charakteristika společnosti Profil ČP a její pozice na českém pojistném trhu Základní informace o ČP Komentář k hospodářským výsledkům a

Více

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2009 2009 Zimní sportovní hry Pustevny 2009 Kapitálové životní pojištění HARMONIE Nejúspěšnější pojišťovnou v anketě makléřů Pojišťovna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

profi Petr Kučera Bude ELIXIR lékem poradenství? PRVNÍ ČTVRTLETÍ TRHU JAK RADIT A PŘITOM NERADIT JAK ROZUMÍTE EKONOMII?

profi Petr Kučera Bude ELIXIR lékem poradenství? PRVNÍ ČTVRTLETÍ TRHU JAK RADIT A PŘITOM NERADIT JAK ROZUMÍTE EKONOMII? profi 5 /2013 PRVNÍ ČTVRTLETÍ TRHU JAK RADIT A PŘITOM NERADIT JAK ROZUMÍTE EKONOMII? SOS CONSULTING JAK SE HRAJE V PRVNÍ LIZE FLEXI POD LUPOU PŘÍLOHA PENZIJNÍ FONDY PŘÍLOHA POVINNÉ RUČENÍ Petr Kučera Bude

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Výroční zpráva 2010. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Výroční zpráva 2010. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2010 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Obsah O společnosti... 8 Charakteristika akcionáře... 9 Dozorčí rada a představenstvo... 11 Úvodní slovo předsedy dozorčí

Více

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S.

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. dům národnostních menšin, o.p.s. výroční zpráva 2010 Obsah Poděkování 2 Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s., 3 1. Základní údaje o organizaci

Více

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU nad FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 ISBN 978-80-87225-46-2 OBSAH ÚVOD 5 VYJÁDŘENÍ VÝBORU PRO FINANČNÍ TRH 6 A. DOHLED NAD FINANČNÍM

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Takřka nikdo neznal tvůrce, který už v první polovině 20. let vytvářel díla. srovnatelná s pracemi předních avantgardních fotografů, neexistovaly

Takřka nikdo neznal tvůrce, který už v první polovině 20. let vytvářel díla. srovnatelná s pracemi předních avantgardních fotografů, neexistovaly Výroční zpráva 2002 Skupina PPF, jedna z nejvýznamnějších finančních skupin v České republice, se profiluje jako strategický investor, který úspěšně spravuje majetek, rozvíjí svoje aktivity v regionu střední

Více

INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006. 61. kongres OEC v Toulouse

INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006. 61. kongres OEC v Toulouse INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006 61. kongres OEC v Toulouse KONTAKTY Institut Svazu účetních, a. s. V Tůních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz E-mail:

Více

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2012 Skupina ČEZ 005 012 015 021 Obsluha zákazníků Skupiny ČEZ získala ve světové soutěži kontaktních center (2012 Top Ranking Performers in the Contact Center Industry) 3. místo. 076 078

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2014

Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Konsolidovaná výroční zpráva 2014 www.gemoney.cz infolinka 844 844 844 , Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedy představenstva 1 OBSAH 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Základní

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS No. 1 Obsah 8 Úvodní slovo předsedy představenstva 10 Sedmileté ohlédnutí 12 Rok 2003 plně v barvách T-Mobile

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

O SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3

O SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 OBSAH I. O společnosti 3 II. Rozhodující předmět činnosti institutu 5 III. Aktivity realizované v roce 2013 7 Projektové aktivity v roce 2013 7 Výhledy na rok 2014 20 IV. Hospodaření v roce 2013 23 Zpráva

Více

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Úvodní slovo zakladatelů Milí přátelé, v uplynulém roce jsme si prošli hlubokou krizí, následným oživením a pozitivním vývojem,

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více