ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s."

Transkript

1 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

2 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o činnosti Etického výboru AFIZ Zpráva o činnosti Dozorčí rady AFIZ...11 Organizační struktura a složení orgánů AFIZ Produkce členů AFIZ Prezentace korporativních členů ACTIVE CAPITAL, s.r.o CONSULTOR, spol. s r.o Effectconsulting, s.r.o KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s Partners For Life Planning, a.s Salve Finance, a.s Top-Pojištění.cz s.r.o ZFP akademie, a.s Rozvaha...28 Výkaz zisku a ztráty... 31

3 ÚVODNÍ SLOVO Rok 2010 ukázal nezastupitelnou roli profesních asociací při komunikaci trhu s regulátorem a dohledem. Prakticky celý rok byl ve znamení diskuse nad základními principy zákona o distribuci na finančním trhu, který by měl v budoucnu zavést jednotná pravidla do všech segmentů distribuce finančních produktů a odstranit tak dlouhodobou nevyváženost regulace. Lze jen doufat, že nakonec bude přijata regulace jen v opravdu nezbytné míře tak, aby z trhu vytlačila nežádoucí praktiky, ale poctivé poradce a zprostředkovatele nezatěžovala zbytečnou byrokracií a neomezovala je v jejich podnikání nad míru nezbytně nutnou. AFIZ bude v následujících letech muset velmi pečlivě sledovat všechny připravované legislativní změny a důrazně hájit zájmy svých členů proti některým snahám o neuváženou regulaci, a to i na evropské úrovni. To nám umožňuje naše aktivní zapojení do práce FECIF. S potěšením lze konstatovat, že hospodářské výsledky členů AFIZ v roce 2010 potvrdily dlouhodobý trend růstu zájmu o kvalitní služby finančních poradců a zprostředkovatelů. Věřím, že ke spokojenosti klientů přispívá svými aktivitami i AFIZ, a to jednak stanovením samoregulačních pravidel závazných pro naše členy, ale i zapojením do projektů posilujících finanční gramotnost občanů. Závěrem mi nezbývá, než všem, kteří se aktivně podíleli na činnosti AFIZ v roce 2010, upřímně poděkovat. Doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc. prezident AFIZ 3

4 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ za rok 2010 Ing. Tomáš Prouza, MBA předseda Představenstva AFIZ, o.s. březen: Na březnovém zasedání Představenstvo projednalo plnění informační povinnosti dle novelizovaného zákona o penzijním připojištění, kdy Představenstvo doporučilo členským společnostem AFIZ řídit se vzorovým informačním listem vydaným Asociací penzijních fondů ČR. Dále Představenstvo rozhodlo o podání kvalifikovaného dotazu na MF ČR k aplikaci ustanovení 15 odst. 6 zákona č. 586/1992Sb., o daních z příjmů. duben: V dubnu Představenstvo schválilo novou metodiku výpočtu členského příspěvku korporativních členů. V roce 2010 se Představenstvo AFIZ sešlo k 10 řádným zasedáním. Významná usnesení Představenstva za uplynulý rok mi dovolte shrnout chronologicky tak, jak byla přijímána na jednotlivých zasedáních: leden: Na svém lednovém zasedání Představenstvo zvolilo předsedou Petra Stuchlíka, 1. místopředsedou Tomáše Prouzu a místopředsedou Petra Šafránka. Dále Představenstvo schválilo rozpočet na rok 2010, úpravu vnitřního předpisu Pravidla pro poskytování informací korporativními členy AFIZ, v rámci které došlo k rozčlenění investic na jednorázové a pravidelné a doplnění údaje roční provizní obrat a udělení mandátu Martě Gellové k založení EFPA ČR. květen: Na květnovém zasedání se Představenstvo zabývalo především návrhem Mediální charty Unie společností finančního zprostředkování a poradenství. červen: V červnu Představenstvo přijalo pravidelná rozhodnutí v oblasti přijímání individuálních členů a dále se věnovalo diskusi na téma sektorové rady v rámci Národní soustavy kvalifikací a legislativním novinkám. červenec: V červenci Představenstvo rozhodlo o přijetí korporativního člena, společnosti ACTIVE CAPITAL s.r.o., nástupnické 4

5 společnosti společnosti Profit investment, v.o.s. Dále Představenstvo konzultovalo novinky v oblasti Sektorové rady a registru finančních zprostředkovatelů. září: Zářijového zasedání se v úvodu zúčastnil Tomáš Síkora, výkonný ředitel České asociace pojišťoven, kterého AFIZ podpořila v nominaci na člena Výboru pro finanční trh. S Tomášem Síkorou Představenstvo AFIZ diskutovalo dění ve Výboru a celkovou situaci na finančním trhu. Dále Představenstvo schválilo účetní závěrku roku 2009 a rozdělení hospodářského výsledku. říjen: V říjnu Představenstvo schválilo účast AFIZ v projektu udělování cen v pojišťovnictví a diskutovalo aktuální stav Sektorové rady. Dále se Představenstvo zabývalo přípravou na Valnou hromadu, kdy schválilo Volební řád a návrh kandidátů na Valnou hromadu. listopad: Na listopadovém zasedání se Představenstvo zabývalo především přípravou Valné hromady, schválilo návrh Představenstva na kandidáty do orgánů AFIZ a znění Zprávy Představenstva pro Valnou hromadu. Dále Představenstvo diskutovalo návrh Etického výboru na obsah registru finančních zprostředkovatelů. prosinec: Prosincové zasedání Představenstva se konalo bezprostředně před zahájením Valné hromady a jeho obsahem bylo zejména projednání aktuálních legislativních témat, jako například novela zákona o správních poplatcích. Mezi pravidelné body každého Představenstva patří informace o plnění finančního rozpočtu a stavu cash flow, přijetí nových členů AFIZ, informace o vývoji důchodové reformy, legislativní novinky a informace o projektu AFIZ, financovaného z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR a informace z Evropy. Jsem rád, že mohu konstatovat téměř 100% účast všech členů Představenstva na jednotlivých zasedáních. Pravidelné setkávání zástupců konkurenčních členských společností prohlubuje vzájemnou diskusi a přispívá k řešení leckdy problematických témat. I konkurenti dokáží najít společnou řeč při řešení zájmů finančního trhu, na kterém se všichni pohybujeme. Dovolte mi, abych závěrem poděkoval všem těm, kteří svým aktivním přístupem pomohli při plnění cílů naší Asociace a pomohli při vytváření jejího dobrého jména na finančním trhu nejen v České republice ale i v zahraničí. 5

6 Zpráva o činnosti AFIZ za rok 2010 Mgr. Marta Gellová generální sekretář Rok 2010 bychom mohli označit za rok nesoucí se ve znamení kultivace a zkvalitnění profese finančního zprostředkování a poradenství. AFIZ se v tomto roce zaměřila především na zvyšování profesionality tohoto oboru pomocí zavádění profesních standardů, o čemž svědčí například realizace projektu ESF, či založení profesního sdružení EFPA Česká republika, o kterých ještě bude zmínka. Dále se letošní rok vyznačoval intenzivními přípravami na penzijní reformu viz účast prostřednictvím generálního sekretáře AFIZ v Poradním expertním sboru ministra financí a ministra práce a sociálních věcí na jaře letošního roku a ve skupině NERVdr (Národní ekonomická rada vlády - skupina důchodová reforma) na podzim. Na začátek shrnutí činnosti letošního roku mi dovolte uvést pár statistických údajů. Členská základna AFIZ (stav k ): individuální člen korporativní člen...12 Činnost právního oddělení V roce 2010 jak korporativní tak individuální členové velmi četně využívali služby právního oddělení AFIZ, zejména službu AFIZ INFO. AFIZ podala četnou odbornou pomoc a odborné vyjádření k 65 žádostem. Je tedy možné pozorovat rok od roku rostoucí zájem členů o konzultace s odborníky z AFIZ. AFIZ pro členy rovněž vypracovala odborná stanoviska např. k převodu penzijního připojištění ve vztahu k nároku na výsluhovou penzi, k určení rozhodného data pro stanovení délky trvání smlouvy penzijního připojištění, či k jednání pojišťovacího zprostředkovatele s klientem. V roce 2010 uskutečnilo právní oddělení AFIZ dva hloubkové audity u stávajících korporativních členů. V rámci procesu přijímání nových členů z řad právnických osob pak realizovalo právní oddělení jeden vstupní audit, a to u společnosti ACTIVE CAPITAL, s.r.o. V oblasti legislativy podala AFIZ připomínky ke dvěma zákonům, třem vyhláškám a třem úředním sdělením v rámci meziresortních připomínkových řízeních. Intenzivní práce byly spojeny s připravovanou novelizací vyhlášek souvisejí- 6

7 cích se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu, konkrétně vyhlášky o podrobnostech některých pravidel při poskytování investičních služeb a vyhlášky o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. Dále se činnost právního oddělení zaměřila na problematiku související s penzijním připojištěním, či činností pojišťovacích zprostředkovatelů. AFIZ se v rámci připomínkových řízení aktivně účastnila jednání s MF ČR a ČNB k příslušným problematikám a sehrála tak důležitou úlohu při přípravě a tvorbě legislativy, zejména s ohledem na potřeby respektování tržní praxe. S potěšením dále konstatujeme, že v letošním roce mírně ubylo stížností na jednání finančních zprostředkovatelů a poradců. Celkem AFIZ přijala 16 podnětů, přičemž ve většině případů se tyto netýkaly činnosti členů AFIZ a AFIZ je tak vyřizovala jen v rámci rady, jak nejlépe dále postupovat. Stížnosti na členy AFIZ řešilo právní oddělení v šesti případech, z čehož ve dvou z nich se jednalo o obchodní spor, kdy oběma stranami sporu byly dva podnikatelské subjekty finanční poradci. AFIZ při řešení jednoho z těchto případů poskytla na žádost obou stran sporu technickou a právní pomoc. Další stížnost byla vyřešena na úrovni společnosti vůči níž (jejímuž spolupracovníkovi) směřovala, tudíž nebylo zahájeno disciplinární řízení. Dva podněty nebylo možné prošetřit pro následnou nesoučinnost stěžovatelů - klientů. U jedné stížnosti byla využita služba AFIZ SMÍR, kdy došlo k vyjasnění situace mezi zúčastněnými stranami. Legislativní a právní komise AFIZ Legislativní a právní komise AFIZ se v roce 2010 vyjadřovala zejména k návrhům úředních sdělení ČNB, kde poskytovala zpětnou vazbu právnímu oddělení AFIZ od jednotlivých členských společností. Dále se zabývala problematikou výkladu povinnosti zpětného zdanění příspěvků na životní pojištění při ukončení smlouvy a převodu odkupného na novou smlouvu, kde byl zpracován kvalifikovaný dotaz na MF ČR. LPK dále průběžně sledovala vývoj legislativy zejména v oblasti penzijního připojištění resp. penzijního spoření. Činnost v oblasti vzdělávání Stejně jako v minulých letech jsme se i v roce 2010 věnovali přípravě jak komerčních seminářů, tak seminářů odborné přípravy. Komerčních seminářů bylo zrealizováno celkem 7, přičemž osmý chystáme na závěr roku. Témata těchto seminářů se týkala především legislativy v oblasti praní špinavých peněz a financování terorismu včetně mezinárodních sankcí, dále ochrany osobních údajů na finančním trhu. Nově jsme v letošním roce zařadili i témata související se změnami a legislativou na devizovém trhu. V lednu 2010 proběhla za účasti mnoha odborníků mezinárodní konference zaměřená na dění v oblasti evropské legislativy, diskutovány byly i zkušenosti s její implementací na český finanční trh. Seminářů odborné přípravy dle 4(2)a zákona č.256/2004sb., bylo uspořádáno celkem 6 a bylo při nich proškoleno 240 vázaných zástupců. Činnost v oblasti finančního trhu V oblasti aktivní účasti na finančním trhu bych ráda zmínila několik činností: 1) po skončení mandátu Václava Tomka ve Výboru pro finanční trh, poradního orgánu Bankovní rady ČNB pro oblast dohledu nad finančním trhem, podpořila AFIZ nominaci zástupce ČAP Tomáše Síkory. Jeho prostřednictvím má AFIZ možnost zapojení do koncepce a strategie regulace dohledu nad finančním trhem; 2) činnost v pracovních skupinách MF ČR, jednak v pracovní skupině pro finanční vzdělávání, která v současné době funguje jako široká komunikační platforma, na které se účastní zástupci více než 20 různých profesních a vzdělávacích institucí a orgánů státní správy. Zejména však činnost v pracovní skupině k problematice distribuce na finančním trhu, jejíž činnost započala v roce 2009 a pokračovala i v roce letošním, kdy se tato pracovní skupina sešla na 21 zasedáních, na kterých řešila budoucí podobu distribuce finančních produktů 7

8 a služeb na finančním trhu, s akcentem na nastavení standardů odbornosti a pravidel jednání se zákazníky. Na základě výsledných doporučeních pracovní skupiny MF vytvoří věcný záměr nové legislativní úpravy, jehož předložení očekáváme koncem roku ) spolupráce při tvorbě vyhlášek a metodik ČNB, komunikaci s ostatními asociacemi na finančním trhu zejména pak AKAT, ČAP a ČAOCP. S posledně jmenovanou asociací se podílíme na tvorbě systému makléřských zkoušek. 4) za zmínku určitě stojí i pokračující spolupráce se spotřebitelskými sdruženími, zejména SČS a SOS, kde jsme se účastnili prezentací a podíleli jsme se i na tvorbě spotřebitelských brožur o finančních produktech. 5) v této oblasti je vhodné připomenout již tradiční účast zástupců AFIZ jako přednášejících na odborných konferencích v ČR i v zahraničí. Činnost v oblasti mezinárodní V oblasti mezinárodních vztahů, bych ráda zmínila již tradiční událost konferenci CIFA FORUM 2010, která se letos konala v Madridu. AFIZ se stejně jako v předchozích letech, jen s vyšší frekvencí, účastní mezinárodních konferencí zejména jako prezentující. Za všechny bych ráda jmenovala například CIFA, EFPA, Patrimonia, atd. AFIZ se také velmi aktivně účastní veřejných slyšení Evropské komise a jejích pracovních workshopů a seminářů. Současně se také aktivně podílíme na konzultačním procesu Evropské komise, kde se snažíme zabránit vzniku přísné legislativy již v okamžiku její přípravy. V současné době byly ke konzultačnímu procesu otevřeny revize dvou stávajících direktiv (IMD a MiFID) a jedna nová iniciativa PRIPs. Všechny zmiňované se přímo dotýkají činnosti finančního zprostředkování a poradenství. Odměnou za aktivní účast AFIZ na evropské úrovni považuji i své jmenování do funkce Generálního sekretáře Evropské federace finančních poradců FECIF. Činnost v oblasti mediální V mediální oblasti jsme stále velmi žádaným konzultačním místem pro různé oblasti od penzijní reformy až po evropské předpisy. Nejvíce si vážíme zájmu zejména ČT 24 (včetně takových pořadů, jako jsou např. Černé ovce). Stále se také věnujeme publikaci odborných článků a rozhovorů nejen v ČR, ale i na Slovensku a v dalších evropských zemích. AFIZ má v některých časopisech, jako je Finanční poradce nebo Leaders magazine možnost využití jedné stránky pro publikaci o činnosti AFIZ. V případě Finančního poradce je možné publikovat i odborné články autorů z řad našich členů. Pokud by měl někdo zajímavý námět, rádi jej postoupíme k uveřejnění. Členové samozřejmě aktivně využívají možnosti zvýhodněného předplatného obou časopisů. Partnerství Mimo stálých partnerů AFIZ, jako je Aegon a ČAOCP se AFIZ letos v podobě odborného partnera podílela na některých významných akcích jako je Banka roku, Zlatá koruna či Žofínská fóra. V letošním roce pokračovala partnerská spolupráce s Asociací pro devizový trh (ADET). V rámci tohoto partnerství AFIZ zajišťuje pro ADET pravidelný právní a administrativní servis. V letošním roce jsme také uzavřeli partnerství se společností IAD Investments. Projekty AFIZ 1. projekt s dotací ESF - ráda bych opět zmínila úspěšné získání dotace z ESF a státního rozpočtu ČR na projekt Profesní vzdělávání finančních zprostředkovatelů ČR, jehož podstatná část měla být realizována v roce Projekt je 100% financován z ESF a státního rozpočtu ČR, tedy s nulovou finanční spoluúčastí AFIZ. V roce 2010 byly realizovány všechny přípravné práce překlady zahraničních materiálů, tvorba profesních standardů a školících materiálů a bylo vyškoleno přes 100 fyzických osob. Realizace projektu musela být bohužel pozastavena, protože MPSV coby řídící orgán nezvládalo administraci, v důsledku čehož neprojednalo včas příslušné monitorovací zprávy a neposkytlo zálohové platby, nutné pro další realizaci projektu. Situace se v současné době řeší, nicméně kvůli těmto zdržením bude realizace projektu posunuta, do roku EFPA Česká republika - v létě roku 2010 vznikla EFPA Česká republika, profesní sdružení právnických osob, jehož je AFIZ jedním ze dvou zakladatelů. Hlavní nápl- 8

9 ní EFPA ČR je ověřování odbornosti finančních poradců a vydávání profesního certifikátu FA a FP (evropský finanční poradce a evropský finanční plánovač), k čemuž EFPA ČR získala licenci od evropského sdružení EFPA Europe. Oba certifikáty deklarují mezinárodně uznávané odbornosti (aktuálně v 16 zemích Evropy). Pro přípravu zájemců o tento certifikát akredituje EFPA ČR vzdělávací programy, které sleduje jak ze strany obsahu výuky, tak i hloubky znalostí. Zásadním rozdílem od běžně poskytovaných vzdělávacích programů je zásadní důraz na schopnost využít teoretické znalosti v praxi a prokázat tak mimo znalostí i schopnosti jejich aplikace a kompetence. V současné době probíhá přípravný kurz 50 účastníků zejména z řad členské společnosti Partners. Hospodaření AFIZ v roce 2010 V roce 2010 hospodaří AFIZ s rozpočtem cca 7,8 mil. Kč. V současné době je rozpočet naplňován dle plánu. Stejně jako v loňském roce se negativní odchylky hospodaření od plánovaného rozpočtu vyskytují jen ojediněle a to u menších kapitol. Současně jsou vždy bezezbytku kompenzovány úsporami v kapitolách jiných. Do cashflow AFIZ v současné době zasahuje nutnost profinancovávat výdaje Projektu vzdělávání, které, jak již jsem zmínila v předchozím bodě, mají být přímo hrazeny z dotace ESF ČR a státního rozpočtu ČR. Z důvodu kapacitních problémů na straně poskytovatele dotace jsou však tyto úhrady značně opožděné (pro ilustraci téměř 6 měsíců). Přes tyto nezaviněné problémy udržuje Asociace projekt v chodu a aktivně pracuje na rychlém získání dotačních úhrad. Plán rozpočtu na rok 2011 Rozpočtem na rok 2011 se bude zabývat nové Představenstvo na svém zasedání a předpokládáme, že bude schválen rozpočet obdobný tomu letošnímu, to znamená ve výši přibližně 7,7 mil Kč. Plán činnosti AFIZ v roce 2011 V oblasti legislativy S ohledem na plán legislativních prací MF a vlády ČR očekáváme aktivní zapojení do legislativního procesu následujících právních předpisů: revize směrnice MiFID revize směrnice IMD směrnice PRIPS úprava zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích zákon o distribuci finančních služeb a s tím související standardy odbornosti na finančním trhu úprava zákonů v souvislosti se změnou podmínek stavebního spoření úprava penzijního systému a penzijní reforma mimosoudní řešení sporů (zákon o finančním arbitrovi) a ochrana spotřebitele. V oblasti zvyšování odbornosti svých členů máme připravenu řadu odborných seminářů, panelových diskusí a workshopů, které budou reagovat na aktuální legislativní změny. Jedním z ústředních témat příštího roku bude nepochybně penzijní reforma a úprava distribuce finančních služeb. Na počátku roku 2011 plánujeme opět zrealizovat mezinárodní konferenci zaměřenou na současné dění na poli evropské legislativy upravující finanční produkty a směry jejího dalšího vývoje. Přizváni budou nejen domácí, ale i zahraniční odborníci působící v oblasti finančního trhu. Zajímavou událostí roku 2010 byl další ročník konference CIFA FORUM, která se konala v dubnu v Monaku. Členové AFIZ, jako partnerské asociace CIFA, měli výhodné podmínky účasti. Nadále se samozřejmě budeme aktivně věnovat práci v pracovních a expertních skupinách ať při MF nebo mezi finančními asociacemi navzájem. Stejně tak nebude opomenuta otázka efektivní samoregulace a s tím spojená úzká spolupráce s regulátorem a orgánem dohledu nad finančním trhem. 9

10 Zpráva o činnosti Etického výboru AFIZ v roce 2010 Dr. Ing. František Klufa Předseda EV AFIZ Na Valné hromadě Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR konané dne 9. prosince 2009 bylo zvoleno třináct členů Etického výboru AFIZ. Novými členy se stali František Klufa, Ivo Jeník, Stanislav Dostál a Zdeněk Koplík. V Etickém výboru dále působili v roce 2010 nezávislí členové z řad právníků specializovaných advokátních kanceláří, jmenovitě Jan Hart a Petr Mlejnek, zástupci spotřebitelských sdružení, Libuše Olívková a Libor Novák, a dále zástupci členů AFIZ, Tomáš Cidlinský, Daniel Jaroš, Jaroslav Knížek, Jana Levová a Jaroslava Šindelářová. Etický výbor AFIZ se v roce 2010 sešel celkem čtyřikrát, a to v měsících únoru, květnu, červenci a říjnu. Předsedou Etického výboru AFIZ byl zvolen Valnou hromadou František Klufa, finanční arbitr. Členové Etického výboru pak na svém prvním, únorovém zasedání zvolili svého 1. místopředsedu a místopředsedu EV AFIZ. 1. místopředsedkyní byla zvolena Jaroslava Šindelářová, místopředsedou byl zvolen Ivo Jeník. Etický výbor zřídil pro svou činnost čtyři Disciplinární senáty EV AFIZ. V roce 2010 věnoval Etický výbor AFIZ významnou část své činnosti oblasti registrů finančních zprostředkovatelů a poradců. Téma registrů považuje Etický výbor za jedno z ústředních v boji za kultivaci finančního trhu. Za součinnosti všech členů Etického výboru byl vytvořen návrh informací vedených v registru finančních zprostředkovatelů, který byl následně představen Představenstvu AFIZ s výzvou k dalšímu jednání v dané oblasti na úrovni statutárního orgánu AFIZ. Etický výbor v roce 2010 obdržel celkem 14 podnětů k prošetření. Dva podněty nebylo možné prošetřit pro následnou nesoučinnost klienta, v pozici stěžovatele. Etický výbor dále konstatuje, že u jedné stížnosti byla využita služba AFIZ SMÍR, kdy došlo k vyjasnění situace mezi zúčastněnými stranami. U jedné stížnosti došlo k vyřešení na úrovni členské společnosti AFIZ. S přihlédnutím k těmto okolnostem EV AFIZ nezahájil s daným finančním zprostředkovatelem disciplinární řízení. V dalších deseti případech byla stížnost podána na jednání subjektu, který není členem AFIZ, tudíž nebylo v kompetenci EV AFIZ dané stížnosti řešit. V těchto případech AFIZ poskytla pouze odborné rady, případně stížnosti předala dohledovému orgánu, České národní bance. 10

11 Zpráva o činnosti Dozorčí rady AFIZ v roce 2010 Ing. Jiří Fischer, CSc. předseda Dozorčí rady Dozorčí rada AFIZ od poslední valné hromady pracovala ve složení Ing. Jiří Fischer, CSc., předseda, Jana Vojáčková, první místopředsedkyně, Ing. Hana Strnadová, místopředsedkyně, Jana Juřenová, Karel Bujko, Bc. Jiří Drahota, Milan Roškot. Dozorčí rada se v období mezi valnými hromadami sešla na třech zasedáních, přičemž její členové prováděli kontroly samostatně a závěry předkládali k posouzení celé Dozorčí radě na jejích zasedáních. Zasedání Dozorčí rady se za sekretariát AFIZ zúčastňovala Ing. Petra Červinková, která Dozorčí radu informovala o stanoviscích sekretariátu AFIZ k aktuálním otázkám. Dozorčí rada AFIZ se při své činnosti zaměřila zejména na kontrolu ekonomické činnosti AFIZ a kontrolu dodržování stanov a usnesení valné hromady AFIZ ze strany Představenstva AFIZ za období od poslední valné hromady AFIZ konané dne 9. prosince 2009 do 26. října Dozorčí rada se zabývala auditovanou závěrkou AFIZ za rok K této zprávě Dozorčí rada AFIZ neshledala závažných připomínek. Dozorčí rada AFIZ provedla kontrolu pokladny a neshledala žádnou závadu. Hloubkovou kontrolu vybraných analytických účtů provedla Dozorčí rada AFIZ v průběhu letních měsíců. Dozorčí rada AFIZ neshledala zásadních nedostatků ve vedení účetnictví. Kontrola dodržování stanov a usnesení valných hromad ze strany Představenstva AFIZ za období od poslední valné hromady AFIZ neobjevila žádné závažné nedostatky. Závěrem Dozorčí rada oceňuje systémové vedení AFIZ, kvalitu práce sekretariátu a pružné reakce na vývoj trhu. 11

12 Organizační struktura a složení orgánů AFIZ (k ) VALNÁ HROMADA PREZIDENT PŘEDSTAVENSTVO DOZORČÍ RADA ETICKÝ VÝBOR Doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc. Jan Blaschke Bc. Jiří Drahota Dr. Ing. František Klufa předseda Mgr. Marta Gellová Ing. Jiří Fischer, CSc. předseda JUDr. Vladimíra Bondarenková Ing. Jiří Klaban Jana Juřenová Tomáš Cidlinský Mgr. Jana Levová Bc. Veronika Lajpertová Mgr. Jan Hart, LL.M. Vladimír Poliak místopředseda Jana Vojáčková 1. místopředsedkyně Daniel Jaroš Ing. Tomáš Prouza, MBA předseda Mgr. Ivo Jeník místopředseda Ing. Petr Šafránek Ing. Jaroslav Knížek Petr Zapletal 1. místopředseda Bc. Zdeněk Koplík Ing. Libor Novák Světlana Rysková GENERÁLNÍ SEKRETÁŘ ODBORNÉ KOMISE Ing. Jaroslava Šindelářová 1. místopředsedkyně Mgr. Marta Gellová SEKRETARIÁT Ing. Petra Červinková vedoucí právního oddělení Romana Pavlíčková členské záležitosti Eva Vokrojová asistentka Martina Kučerová vzdělávání DISCIPLINÁRNÍ SENÁTY 12

13 Informační povinnost korprativních členů AFIZ za rok 2010 Produkce členů AFIZ za rok 2010 Celkem za 1. pololetí 2010 Celkem za 2. pololetí 2010 Celkem za rok 2010 Investice jednorázové_počet uzavřených smluv Objem nákupů_pl Objem prodejů_pl Objem nákupů_akcie Objem prodejů_akcie Objem nákupů_dluhopisy Objem prodejů_dluhopisy Spořící účty počet uzavřených smluv Investice pravidelné _ počet uzavřených smluv Objem ročních investic Pojišťovnictví pocet uzavřených smluv_žp_běžně placené Roční produkční pojistné_žp_běžně placené Pojišťovnictví pocet uzavřených smluv_žp_jednorázově placené Roční produkční pojistné_žp_jednorázově placené Pojišťovnictví počet uzavřených smluv_np Roční produkční pojistné_np Stavební spoření počet uzavřených smluv Stavební spoření objem cílových částek Stavební spoření počet uzavřených úvěrových smluv Stavební spoření objem úvěrů Hypoteční úvěry počet uzavřených smluv Hypoteční úvěry objem Penzijní připojištění počet uzavřených smluv Penzijní připojištění objem sjednaných ročních příspěvků Počet klientů Počet PPZ Počet VZ Roční provizní obrat (v mil Kč) 2 913,442 13

14 Prezentace korporativních členů 15

15 ACTIVE CAPITAL, s.r.o. Společnost ACTIVE CAPITAL s.r.o. působí na kapitálovém trhu již několik let. Rok 2010, stejně jako předcházející rok 2009, se nesl ve velmi dynamickém tempu a společnost prošla mnoha zásadními změnami. V průběhu roku dochází k postupnému rozšiřování služeb pro zákazníky, a s tím související nárůst pracovníků v obchodním oddělení. Nárůst ovšem nezaznamenalo pouze toto oddělení, ale dochází k celkovému zvýšení počtu zaměstnanců i vázaných zástupců. Za zmínku stojí zejména rozšíření manažerské struktury společnosti. Vzhledem k danému vývoji, začínají být stávající prostory společnosti nevyhotovující a v polovině roku se společnost stěhuje z dnes již bývalého sídla na Praze 4 do větších a reprezentativnějších prostor v ulici Vyšehradská na Praze 2. V důsledku celkového rozrůstání společnosti je nezbytnou součástí také rozvoj informačních systémů společnosti. Proto v průběhu roku dochází k neustálému rozvoji podpůrných informačních systémů a je zadána zakázka na vytvoření komplexního informačního systému, který bude v budoucnu propojovat jednotlivé dílčí systémy společnosti. Na konci roku 2010 také vrcholí veškeré přípravy na založení dceřiné společnosti Active Capital s.r.o. na Slovensku, která postupem času získala patřičnou licenci. Tímto krokem jsme se stali společností mezinárodního charakteru. Celkově považujeme rok 2010 za velmi úspěšný, a to zejména z důvodu získání velkého množství nových klientů. Věříme, že si společnost nastavené tempo udrží i v následujících letech. Pro rok 2011 bude prioritním cílem naší společnosti další rozšiřování portfolia služeb pro naše klienty a další rozvoj společnosti, zejména ve smyslu získání licence obchodníka s cennými papíry. Dalším, avšak neméně důležitým cílem, je udržení si dobrého jména a důvěryhodnosti společnosti v očích zákazníků, poskytování kvalitních služeb, zvětšování tržního podílu společnosti a v neposlední řadě zejména bezpečné a ziskové nakládaní s finančními prostředky klientů, které do naší společnosti vložili. 16

16 CONSULTOR, spol. s r.o. Klimentská 6, Praha 1 telefon CONSULTOR, spol. s r.o. Váš osobní investiční poradce Specializujeme se na dlouhodobé spolehlivé (nikoliv spekulativní) zhodnocování finančních prostředků fyzických osob i společností prostřednictvím finančních produktů celosvětové špičky, abychom našim klientům zajišťovali co nejvhodnější cestou tvorbu kapitálu a generování renty dle jejich individuálních potřeb, představ, předpokladů a cílů. Poskytujeme osobní poradenskou službu a řešení střižená na míru. Snažíme se vyhledat optimální kombinaci investic s ohledem na výši výnosu, spolehlivost a likviditu. S ohledem na široké spektrum námi zpřístupňovaných produktů z českého i mezinárodního trhu, můžeme klientům při dlouhodobé spolehlivosti investic současně zajistit i atraktivní výnosy. Z širokého spektra investičních možností vybíráme našim klientům produkty a řešení, která se osvědčila v celosvětovém měřítku po dobu více než deseti let. Naše nezávislost na institucích finančního trhu zajišťuje klientům objektivitu poskytovaného poradenství. Naše spolupráce s největšími světovými bankami, investičními společnostmi i jinými finančními institucemi nám umožňuje svobodný výběr kvalitních finančních produktů renomovaných mezinárodních finančních institucí. Pouze kvalitní partneři poskytují prvotřídní záruky služeb a zároveň schopnost dostát svým závazkům v budoucnosti. Naší snahou je pomáhat všem klientům lépe zhodnocovat své finanční prostředky. Daniel Jaroš jednatel společnosti 17

17 Effectconsulting, s.r.o. Komenského 4847/ Jablonec nad Nisou Rok 2010 potvrdil správnost dlouhodobě uplatňované strategie naší firmy, založené na stabilním týmu profesionálních poradců a pečlivém výběru obchodních partnerů. Upřednostňování kvality před kvantitou se nám opět vyplatilo a můžeme konstatovat, že i přes doznívající finanční krizi se nám podařilo nejen udržet kmen stávajících klientů, ale získat i celou řadu nových. Systém elektronické podpory poradců, zavedený v předchozím roce, se nám plně osvědčil a v roce 2010 se stal již neodmyslitelnou součástí práce každého našeho poradce. Umožňuje efektivní komunikaci mezi poradci a centrálou firmy a zajišťuje aktuálnost všech informací, které poradci pro kvalitní práci s klienty nezbytně potřebují. Osvědčil se též systém centrální odborné přípravy nových poradců, využívající naše školící středisko v sídle společnosti. Díky němu se náš tým opět rozrostl o další kvalitní poradce vyškolené našimi nejzkušenějšími odborníky z praxe. Jasným přínosem se ukázala činnost dvou našich poradních orgánů z řad nejzkušenějších poradců Rady obchodní strategie a Rady produktového portfolia, které se pravidelně scházely a poskytovaly vedení společnosti cennou zpětnou vazbu z každodenní práce s klienty. Výzvou pro nastávající období je pro nás především důchodová reforma. Požadavky, které na poradce klade s ní související legislativa, si vyžádají i některé organizační změny a rozšíření podnikatelských oprávnění naší společnosti i našich poradců. S tím bude spojena i další odborná příprava, kterou bude zajišťovat naše školicí středisko tak, abychom od 1. ledna 2013 byli schopni našim klientům poskytovat plnohodnotné služby i v oblasti nových produktů důchodového spoření. Jan Blaschke generální ředitel 18

18 Mgr. Ivan Groh člen představenstva Ing. Ivo Zlámal předseda představenstva Ing. Jiří Klaban člen představenstva Kapitol v roce 2010 zaznamenal extenzivní a zcela bezprecedentní růst. V roce 2010 jsme v životním pojištění vyprodukovali a překonali magickou hranici 1 miliardy Kč produkčního pojistného. Pomyslný účet životního pojištění se na konci roku zastavil na čísle Kč a dosažení této mety znamenalo zvýšení výkonu v životním pojištění meziročně o 73,8 %. Navzdory doznívající hospodářské krizi se ukázalo, že zcela ojedinělý a originální projekt náhrad, který jsme pro naše dlouholeté klienty připravili, přinesl očekávané výsledky. Ukázalo se, že spojení dlouholetého klienta, dobře připraveného KAPITOL a. s. Rašínova 4, Brno 19

19 poradce a vysoce atraktivní nabídky je natolik silnou kombinací, že i přes ne zcela optimální podmínky na trhu můžeme být vysoce produktivní a úspěšní. Nelze však opomenout i další oblasti produktového portfolia. Velmi silný růst stále pokračuje v oblasti neživotního pojištění, kde poradci Kapitolu dokázali během loňského roku vyprodukovat více jak ks pojistných smluv s celkovým objemem přesahujícím 263 miliónů Kč produkčního pojistného. Meziročně pak tato čísla znamenala růst o 47,8 %. Kapitol v roce 2010 rostl ve všech oblastech své činnosti, ať již jde o oblast stavebního spoření, penzijního připojištění nebo úvěrů na bydlení, čímž jen potrhl zvyšující se úroveň komplexní obsluhy klientů. Jistě stojí za zmínku, že celková produkce naší společnosti v oblasti pojištění ve výši přes 1,3 miliardy Kč produkčního pojistného je objemem, který nedokázala vygenerovat žádná jiná poradenská firma a tím se stal Kapitol největším zprostředkovatelem pojištění v České republice. Díky vynikajícím produkčním výsledkům došlo k výrazné podpoře poradenského procesu, ať již jde o technicky i informačně nejpropracovanější poradenský software SMART nebo i o vnitřní informační systém KISS. Technická a programová podpora poradců Kapitolu má trvalou prioritu a v současné době je na takové úrovni, že jsme jedinou významnou poradenskou firmou, kde se všechny smlouvy sjednávají a připravují plně elektronicky. Jsme přesvědčeni, že i plně elektronizovaná obchodní síť je odrazem neustále se zvyšující profesionality a odbornosti našich poradců, že ručně psané smlouvy nepatří k modernímu a profesionálnímu finančnímu poradci a patří spíše do minulého století. V závěru loňského roku vyvrcholil zhruba pětiletý náročný proces proměny Kapitolu slavnostním představením nového loga společnosti, ke které došlo poprvé od založení, po patnácti úspěšných letech. Logo svým grafickým pojetím vyjadřuje příslušnost Kapitolu k mezinárodnímu pojišťovacímu koncernu Vienna Insurance Group. Cíle pro rok 2011 si Kapitol stanovil přiměřeně k růstové trajektorii roku Tedy pokračovat v extenzivním růstu ve všech oblastech a dát příležitost dalším začínajícím poradcům, a to nejenom díky zajímavé vizi, ale i díky systému přidělování našich klientů do jejich péče. Získat klienta je na naší práci to nejsložitější a věříme, že právě takový způsob odměny a motivace je tím nejlepším vyjádřením toho, jak si našich poradců vážíme. Věříme, že trvalý proces zvyšování kvality a profesionality oboru finančního poradenství bude pokračovat i v dalších letech a cítíme povinnost se na tomto procesu podílet. 20

20 Informace korporativního člena AFIZ do Výroční zprávy AFIZ 2010 Ks/Kč Investice jednorázové_počet uzavřených smluv 0 Objem nákupů_pl Objem prodejů_pl Objem nákupů_akcie Objem prodejů_akcie Objem nákupů_dluhopisy Objem prodejů_dluhopisy Spořící účty_počet uzavřených smluv Investice pravidelné _ počet uzavřených smluv 0 Objem ročních investic Pojišťovnictví_počet uzavřených smluv_žp_běžne placené Roční produkční pojistné_žp_běžně placené Pojišťovnictví_počet uzavřených smluv_žp_jednorázově placené Roční produkční pojistné_žp_jednorázově placené Pojišťovnictví_počet uzavřených smluv_np Roční produkční pojistné_np Stavební spoření_počet uzavřených smluv Stavební spoření_objem cílových částek Stavební spoření_počet uzavřených úvěrových smluv 107 Stavební spoření_objem úvěrů Hypoteční úvěry_počet uzavřených smluv 75 Hypoteční úvěry_objem Penzijní připojištění_počet uzavřených smluv Penzijní připojištění_objem sjednaných ročních příspěvků Celkový počet aktivních klientů ke konci kalendářního pololetí Počet PPZ ke konci kalendářního pololetí Počet vázaných zástupců ke konci kalendářního pololetí 0 Roční provizní obrat 672 mil. Kč 21

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 2 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Název 00870 Sídlo: Újezd u Brna, Komenského 07 Předmět činnosti: veřejná správa Okamžik sestavení:.7.05 8::6 AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 79 70 897,9 6 66 5,98 578 7 77, 569 058 99,7 680 70 5,5 60 9 758,5

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ:

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ: I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 II. Dlouhodobý hmotný majetek 6 87,00 866,00 609 97,00 0,00 9 Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého 05 hmotného

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek 50 658, 89 68, 5 00,00 55 08,00 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 67 05 98,7

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec Název 007566 Okamžik sestavení: 6..0 0:: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 066 068 79,6 5 706 68,5 7 6 08, 680 6 577,08 007 57 5,9 5 706 68,5 65 80 8, 68 006 85,78 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 870 56,85

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI I. Dlouhodobý nehmotný majetek 67 98,9 6 89,9 0 5,00 0,00 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 8 76 00,6 76 578,99 5 69 7,7 5 7 857,7 9 Uspořádací

Více

Rozvaha. Okamžik sestavení: 11.5.2015 17:05:15 0,00 0,00 0,00 0,00. 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Software. 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Ocenitelná práva

Rozvaha. Okamžik sestavení: 11.5.2015 17:05:15 0,00 0,00 0,00 0,00. 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Software. 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Ocenitelná práva I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek 986 0,80 90,80 97 6,00 97 6,00 III. Dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky 5 Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI I. Dlouhodobý nehmotný majetek 6 79,5 5 58,5 60 9,00 65 67,00 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 50 8 78,56 7 70 9,09 968 87,7 0 55 867,75

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70963355 Název: Dobrovolný svazek obcí Holicka AKTIVA

Více

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 75055694 Název: Svazek obcí Drahansko a okolí AKTIVA

Více

Licence: MP1L XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: MP1L XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč) : 12 / 2010 IČO: SOR 3 Název: Městská část Praha 2 AKTIVA CELKEM 5 578 892 998,94 89 834 789,55 5 489

Více

ROZVAHA. (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení:

ROZVAHA. (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: Název ní jednotky: IČ: Sídlo: Právní forma: Předmět činnosti: AKTIVA CELKEM Název ROZVAHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 1 2 3 4 A. Stálá aktiva I.

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00532096 Název: Obec Bukovina AKTIVA CELKEM 26 745

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00568520 Název: Obec Dešná AKTIVA CELKEM 13 822

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A (20022008 / 20022008) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00284572

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00580775 Název: Obec Suchovršice AKTIVA CELKEM 51

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00283932 Název: OÚ Halenkovice AKTIVA CELKEM 137

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 235539 Název: Obec Libenice AKTIVA CELKEM 44 027

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00272264 Název: Obec Ubislavice AKTIVA CELKEM 26

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00576948 Název: Obec Staré Město AKTIVA CELKEM 201

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2010 IČO: 00241687 Název: Městská část Praha 13 POZOR - rozdíl mezi

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00272086 Název: Obec Sber AKTIVA CELKEM 34 417 240,82

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00281000 Název: Obec Suchý AKTIVA CELKEM 54 318

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 43750486 Název: Obec Veliká Ves AKTIVA CELKEM 28

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00576875 Název: Obec Dolní Tošanovice AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00576883 Název: Obec Horní Tošanovice AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00235571 Název: Obec Nebovidy AKTIVA CELKEM 120

Více