ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s."

Transkript

1 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

2 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o činnosti Etického výboru AFIZ Zpráva o činnosti Dozorčí rady AFIZ...11 Organizační struktura a složení orgánů AFIZ Produkce členů AFIZ Prezentace korporativních členů ACTIVE CAPITAL, s.r.o CONSULTOR, spol. s r.o Effectconsulting, s.r.o KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s Partners For Life Planning, a.s Salve Finance, a.s Top-Pojištění.cz s.r.o ZFP akademie, a.s Rozvaha...28 Výkaz zisku a ztráty... 31

3 ÚVODNÍ SLOVO Rok 2010 ukázal nezastupitelnou roli profesních asociací při komunikaci trhu s regulátorem a dohledem. Prakticky celý rok byl ve znamení diskuse nad základními principy zákona o distribuci na finančním trhu, který by měl v budoucnu zavést jednotná pravidla do všech segmentů distribuce finančních produktů a odstranit tak dlouhodobou nevyváženost regulace. Lze jen doufat, že nakonec bude přijata regulace jen v opravdu nezbytné míře tak, aby z trhu vytlačila nežádoucí praktiky, ale poctivé poradce a zprostředkovatele nezatěžovala zbytečnou byrokracií a neomezovala je v jejich podnikání nad míru nezbytně nutnou. AFIZ bude v následujících letech muset velmi pečlivě sledovat všechny připravované legislativní změny a důrazně hájit zájmy svých členů proti některým snahám o neuváženou regulaci, a to i na evropské úrovni. To nám umožňuje naše aktivní zapojení do práce FECIF. S potěšením lze konstatovat, že hospodářské výsledky členů AFIZ v roce 2010 potvrdily dlouhodobý trend růstu zájmu o kvalitní služby finančních poradců a zprostředkovatelů. Věřím, že ke spokojenosti klientů přispívá svými aktivitami i AFIZ, a to jednak stanovením samoregulačních pravidel závazných pro naše členy, ale i zapojením do projektů posilujících finanční gramotnost občanů. Závěrem mi nezbývá, než všem, kteří se aktivně podíleli na činnosti AFIZ v roce 2010, upřímně poděkovat. Doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc. prezident AFIZ 3

4 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ za rok 2010 Ing. Tomáš Prouza, MBA předseda Představenstva AFIZ, o.s. březen: Na březnovém zasedání Představenstvo projednalo plnění informační povinnosti dle novelizovaného zákona o penzijním připojištění, kdy Představenstvo doporučilo členským společnostem AFIZ řídit se vzorovým informačním listem vydaným Asociací penzijních fondů ČR. Dále Představenstvo rozhodlo o podání kvalifikovaného dotazu na MF ČR k aplikaci ustanovení 15 odst. 6 zákona č. 586/1992Sb., o daních z příjmů. duben: V dubnu Představenstvo schválilo novou metodiku výpočtu členského příspěvku korporativních členů. V roce 2010 se Představenstvo AFIZ sešlo k 10 řádným zasedáním. Významná usnesení Představenstva za uplynulý rok mi dovolte shrnout chronologicky tak, jak byla přijímána na jednotlivých zasedáních: leden: Na svém lednovém zasedání Představenstvo zvolilo předsedou Petra Stuchlíka, 1. místopředsedou Tomáše Prouzu a místopředsedou Petra Šafránka. Dále Představenstvo schválilo rozpočet na rok 2010, úpravu vnitřního předpisu Pravidla pro poskytování informací korporativními členy AFIZ, v rámci které došlo k rozčlenění investic na jednorázové a pravidelné a doplnění údaje roční provizní obrat a udělení mandátu Martě Gellové k založení EFPA ČR. květen: Na květnovém zasedání se Představenstvo zabývalo především návrhem Mediální charty Unie společností finančního zprostředkování a poradenství. červen: V červnu Představenstvo přijalo pravidelná rozhodnutí v oblasti přijímání individuálních členů a dále se věnovalo diskusi na téma sektorové rady v rámci Národní soustavy kvalifikací a legislativním novinkám. červenec: V červenci Představenstvo rozhodlo o přijetí korporativního člena, společnosti ACTIVE CAPITAL s.r.o., nástupnické 4

5 společnosti společnosti Profit investment, v.o.s. Dále Představenstvo konzultovalo novinky v oblasti Sektorové rady a registru finančních zprostředkovatelů. září: Zářijového zasedání se v úvodu zúčastnil Tomáš Síkora, výkonný ředitel České asociace pojišťoven, kterého AFIZ podpořila v nominaci na člena Výboru pro finanční trh. S Tomášem Síkorou Představenstvo AFIZ diskutovalo dění ve Výboru a celkovou situaci na finančním trhu. Dále Představenstvo schválilo účetní závěrku roku 2009 a rozdělení hospodářského výsledku. říjen: V říjnu Představenstvo schválilo účast AFIZ v projektu udělování cen v pojišťovnictví a diskutovalo aktuální stav Sektorové rady. Dále se Představenstvo zabývalo přípravou na Valnou hromadu, kdy schválilo Volební řád a návrh kandidátů na Valnou hromadu. listopad: Na listopadovém zasedání se Představenstvo zabývalo především přípravou Valné hromady, schválilo návrh Představenstva na kandidáty do orgánů AFIZ a znění Zprávy Představenstva pro Valnou hromadu. Dále Představenstvo diskutovalo návrh Etického výboru na obsah registru finančních zprostředkovatelů. prosinec: Prosincové zasedání Představenstva se konalo bezprostředně před zahájením Valné hromady a jeho obsahem bylo zejména projednání aktuálních legislativních témat, jako například novela zákona o správních poplatcích. Mezi pravidelné body každého Představenstva patří informace o plnění finančního rozpočtu a stavu cash flow, přijetí nových členů AFIZ, informace o vývoji důchodové reformy, legislativní novinky a informace o projektu AFIZ, financovaného z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR a informace z Evropy. Jsem rád, že mohu konstatovat téměř 100% účast všech členů Představenstva na jednotlivých zasedáních. Pravidelné setkávání zástupců konkurenčních členských společností prohlubuje vzájemnou diskusi a přispívá k řešení leckdy problematických témat. I konkurenti dokáží najít společnou řeč při řešení zájmů finančního trhu, na kterém se všichni pohybujeme. Dovolte mi, abych závěrem poděkoval všem těm, kteří svým aktivním přístupem pomohli při plnění cílů naší Asociace a pomohli při vytváření jejího dobrého jména na finančním trhu nejen v České republice ale i v zahraničí. 5

6 Zpráva o činnosti AFIZ za rok 2010 Mgr. Marta Gellová generální sekretář Rok 2010 bychom mohli označit za rok nesoucí se ve znamení kultivace a zkvalitnění profese finančního zprostředkování a poradenství. AFIZ se v tomto roce zaměřila především na zvyšování profesionality tohoto oboru pomocí zavádění profesních standardů, o čemž svědčí například realizace projektu ESF, či založení profesního sdružení EFPA Česká republika, o kterých ještě bude zmínka. Dále se letošní rok vyznačoval intenzivními přípravami na penzijní reformu viz účast prostřednictvím generálního sekretáře AFIZ v Poradním expertním sboru ministra financí a ministra práce a sociálních věcí na jaře letošního roku a ve skupině NERVdr (Národní ekonomická rada vlády - skupina důchodová reforma) na podzim. Na začátek shrnutí činnosti letošního roku mi dovolte uvést pár statistických údajů. Členská základna AFIZ (stav k ): individuální člen korporativní člen...12 Činnost právního oddělení V roce 2010 jak korporativní tak individuální členové velmi četně využívali služby právního oddělení AFIZ, zejména službu AFIZ INFO. AFIZ podala četnou odbornou pomoc a odborné vyjádření k 65 žádostem. Je tedy možné pozorovat rok od roku rostoucí zájem členů o konzultace s odborníky z AFIZ. AFIZ pro členy rovněž vypracovala odborná stanoviska např. k převodu penzijního připojištění ve vztahu k nároku na výsluhovou penzi, k určení rozhodného data pro stanovení délky trvání smlouvy penzijního připojištění, či k jednání pojišťovacího zprostředkovatele s klientem. V roce 2010 uskutečnilo právní oddělení AFIZ dva hloubkové audity u stávajících korporativních členů. V rámci procesu přijímání nových členů z řad právnických osob pak realizovalo právní oddělení jeden vstupní audit, a to u společnosti ACTIVE CAPITAL, s.r.o. V oblasti legislativy podala AFIZ připomínky ke dvěma zákonům, třem vyhláškám a třem úředním sdělením v rámci meziresortních připomínkových řízeních. Intenzivní práce byly spojeny s připravovanou novelizací vyhlášek souvisejí- 6

7 cích se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu, konkrétně vyhlášky o podrobnostech některých pravidel při poskytování investičních služeb a vyhlášky o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. Dále se činnost právního oddělení zaměřila na problematiku související s penzijním připojištěním, či činností pojišťovacích zprostředkovatelů. AFIZ se v rámci připomínkových řízení aktivně účastnila jednání s MF ČR a ČNB k příslušným problematikám a sehrála tak důležitou úlohu při přípravě a tvorbě legislativy, zejména s ohledem na potřeby respektování tržní praxe. S potěšením dále konstatujeme, že v letošním roce mírně ubylo stížností na jednání finančních zprostředkovatelů a poradců. Celkem AFIZ přijala 16 podnětů, přičemž ve většině případů se tyto netýkaly činnosti členů AFIZ a AFIZ je tak vyřizovala jen v rámci rady, jak nejlépe dále postupovat. Stížnosti na členy AFIZ řešilo právní oddělení v šesti případech, z čehož ve dvou z nich se jednalo o obchodní spor, kdy oběma stranami sporu byly dva podnikatelské subjekty finanční poradci. AFIZ při řešení jednoho z těchto případů poskytla na žádost obou stran sporu technickou a právní pomoc. Další stížnost byla vyřešena na úrovni společnosti vůči níž (jejímuž spolupracovníkovi) směřovala, tudíž nebylo zahájeno disciplinární řízení. Dva podněty nebylo možné prošetřit pro následnou nesoučinnost stěžovatelů - klientů. U jedné stížnosti byla využita služba AFIZ SMÍR, kdy došlo k vyjasnění situace mezi zúčastněnými stranami. Legislativní a právní komise AFIZ Legislativní a právní komise AFIZ se v roce 2010 vyjadřovala zejména k návrhům úředních sdělení ČNB, kde poskytovala zpětnou vazbu právnímu oddělení AFIZ od jednotlivých členských společností. Dále se zabývala problematikou výkladu povinnosti zpětného zdanění příspěvků na životní pojištění při ukončení smlouvy a převodu odkupného na novou smlouvu, kde byl zpracován kvalifikovaný dotaz na MF ČR. LPK dále průběžně sledovala vývoj legislativy zejména v oblasti penzijního připojištění resp. penzijního spoření. Činnost v oblasti vzdělávání Stejně jako v minulých letech jsme se i v roce 2010 věnovali přípravě jak komerčních seminářů, tak seminářů odborné přípravy. Komerčních seminářů bylo zrealizováno celkem 7, přičemž osmý chystáme na závěr roku. Témata těchto seminářů se týkala především legislativy v oblasti praní špinavých peněz a financování terorismu včetně mezinárodních sankcí, dále ochrany osobních údajů na finančním trhu. Nově jsme v letošním roce zařadili i témata související se změnami a legislativou na devizovém trhu. V lednu 2010 proběhla za účasti mnoha odborníků mezinárodní konference zaměřená na dění v oblasti evropské legislativy, diskutovány byly i zkušenosti s její implementací na český finanční trh. Seminářů odborné přípravy dle 4(2)a zákona č.256/2004sb., bylo uspořádáno celkem 6 a bylo při nich proškoleno 240 vázaných zástupců. Činnost v oblasti finančního trhu V oblasti aktivní účasti na finančním trhu bych ráda zmínila několik činností: 1) po skončení mandátu Václava Tomka ve Výboru pro finanční trh, poradního orgánu Bankovní rady ČNB pro oblast dohledu nad finančním trhem, podpořila AFIZ nominaci zástupce ČAP Tomáše Síkory. Jeho prostřednictvím má AFIZ možnost zapojení do koncepce a strategie regulace dohledu nad finančním trhem; 2) činnost v pracovních skupinách MF ČR, jednak v pracovní skupině pro finanční vzdělávání, která v současné době funguje jako široká komunikační platforma, na které se účastní zástupci více než 20 různých profesních a vzdělávacích institucí a orgánů státní správy. Zejména však činnost v pracovní skupině k problematice distribuce na finančním trhu, jejíž činnost započala v roce 2009 a pokračovala i v roce letošním, kdy se tato pracovní skupina sešla na 21 zasedáních, na kterých řešila budoucí podobu distribuce finančních produktů 7

8 a služeb na finančním trhu, s akcentem na nastavení standardů odbornosti a pravidel jednání se zákazníky. Na základě výsledných doporučeních pracovní skupiny MF vytvoří věcný záměr nové legislativní úpravy, jehož předložení očekáváme koncem roku ) spolupráce při tvorbě vyhlášek a metodik ČNB, komunikaci s ostatními asociacemi na finančním trhu zejména pak AKAT, ČAP a ČAOCP. S posledně jmenovanou asociací se podílíme na tvorbě systému makléřských zkoušek. 4) za zmínku určitě stojí i pokračující spolupráce se spotřebitelskými sdruženími, zejména SČS a SOS, kde jsme se účastnili prezentací a podíleli jsme se i na tvorbě spotřebitelských brožur o finančních produktech. 5) v této oblasti je vhodné připomenout již tradiční účast zástupců AFIZ jako přednášejících na odborných konferencích v ČR i v zahraničí. Činnost v oblasti mezinárodní V oblasti mezinárodních vztahů, bych ráda zmínila již tradiční událost konferenci CIFA FORUM 2010, která se letos konala v Madridu. AFIZ se stejně jako v předchozích letech, jen s vyšší frekvencí, účastní mezinárodních konferencí zejména jako prezentující. Za všechny bych ráda jmenovala například CIFA, EFPA, Patrimonia, atd. AFIZ se také velmi aktivně účastní veřejných slyšení Evropské komise a jejích pracovních workshopů a seminářů. Současně se také aktivně podílíme na konzultačním procesu Evropské komise, kde se snažíme zabránit vzniku přísné legislativy již v okamžiku její přípravy. V současné době byly ke konzultačnímu procesu otevřeny revize dvou stávajících direktiv (IMD a MiFID) a jedna nová iniciativa PRIPs. Všechny zmiňované se přímo dotýkají činnosti finančního zprostředkování a poradenství. Odměnou za aktivní účast AFIZ na evropské úrovni považuji i své jmenování do funkce Generálního sekretáře Evropské federace finančních poradců FECIF. Činnost v oblasti mediální V mediální oblasti jsme stále velmi žádaným konzultačním místem pro různé oblasti od penzijní reformy až po evropské předpisy. Nejvíce si vážíme zájmu zejména ČT 24 (včetně takových pořadů, jako jsou např. Černé ovce). Stále se také věnujeme publikaci odborných článků a rozhovorů nejen v ČR, ale i na Slovensku a v dalších evropských zemích. AFIZ má v některých časopisech, jako je Finanční poradce nebo Leaders magazine možnost využití jedné stránky pro publikaci o činnosti AFIZ. V případě Finančního poradce je možné publikovat i odborné články autorů z řad našich členů. Pokud by měl někdo zajímavý námět, rádi jej postoupíme k uveřejnění. Členové samozřejmě aktivně využívají možnosti zvýhodněného předplatného obou časopisů. Partnerství Mimo stálých partnerů AFIZ, jako je Aegon a ČAOCP se AFIZ letos v podobě odborného partnera podílela na některých významných akcích jako je Banka roku, Zlatá koruna či Žofínská fóra. V letošním roce pokračovala partnerská spolupráce s Asociací pro devizový trh (ADET). V rámci tohoto partnerství AFIZ zajišťuje pro ADET pravidelný právní a administrativní servis. V letošním roce jsme také uzavřeli partnerství se společností IAD Investments. Projekty AFIZ 1. projekt s dotací ESF - ráda bych opět zmínila úspěšné získání dotace z ESF a státního rozpočtu ČR na projekt Profesní vzdělávání finančních zprostředkovatelů ČR, jehož podstatná část měla být realizována v roce Projekt je 100% financován z ESF a státního rozpočtu ČR, tedy s nulovou finanční spoluúčastí AFIZ. V roce 2010 byly realizovány všechny přípravné práce překlady zahraničních materiálů, tvorba profesních standardů a školících materiálů a bylo vyškoleno přes 100 fyzických osob. Realizace projektu musela být bohužel pozastavena, protože MPSV coby řídící orgán nezvládalo administraci, v důsledku čehož neprojednalo včas příslušné monitorovací zprávy a neposkytlo zálohové platby, nutné pro další realizaci projektu. Situace se v současné době řeší, nicméně kvůli těmto zdržením bude realizace projektu posunuta, do roku EFPA Česká republika - v létě roku 2010 vznikla EFPA Česká republika, profesní sdružení právnických osob, jehož je AFIZ jedním ze dvou zakladatelů. Hlavní nápl- 8

9 ní EFPA ČR je ověřování odbornosti finančních poradců a vydávání profesního certifikátu FA a FP (evropský finanční poradce a evropský finanční plánovač), k čemuž EFPA ČR získala licenci od evropského sdružení EFPA Europe. Oba certifikáty deklarují mezinárodně uznávané odbornosti (aktuálně v 16 zemích Evropy). Pro přípravu zájemců o tento certifikát akredituje EFPA ČR vzdělávací programy, které sleduje jak ze strany obsahu výuky, tak i hloubky znalostí. Zásadním rozdílem od běžně poskytovaných vzdělávacích programů je zásadní důraz na schopnost využít teoretické znalosti v praxi a prokázat tak mimo znalostí i schopnosti jejich aplikace a kompetence. V současné době probíhá přípravný kurz 50 účastníků zejména z řad členské společnosti Partners. Hospodaření AFIZ v roce 2010 V roce 2010 hospodaří AFIZ s rozpočtem cca 7,8 mil. Kč. V současné době je rozpočet naplňován dle plánu. Stejně jako v loňském roce se negativní odchylky hospodaření od plánovaného rozpočtu vyskytují jen ojediněle a to u menších kapitol. Současně jsou vždy bezezbytku kompenzovány úsporami v kapitolách jiných. Do cashflow AFIZ v současné době zasahuje nutnost profinancovávat výdaje Projektu vzdělávání, které, jak již jsem zmínila v předchozím bodě, mají být přímo hrazeny z dotace ESF ČR a státního rozpočtu ČR. Z důvodu kapacitních problémů na straně poskytovatele dotace jsou však tyto úhrady značně opožděné (pro ilustraci téměř 6 měsíců). Přes tyto nezaviněné problémy udržuje Asociace projekt v chodu a aktivně pracuje na rychlém získání dotačních úhrad. Plán rozpočtu na rok 2011 Rozpočtem na rok 2011 se bude zabývat nové Představenstvo na svém zasedání a předpokládáme, že bude schválen rozpočet obdobný tomu letošnímu, to znamená ve výši přibližně 7,7 mil Kč. Plán činnosti AFIZ v roce 2011 V oblasti legislativy S ohledem na plán legislativních prací MF a vlády ČR očekáváme aktivní zapojení do legislativního procesu následujících právních předpisů: revize směrnice MiFID revize směrnice IMD směrnice PRIPS úprava zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích zákon o distribuci finančních služeb a s tím související standardy odbornosti na finančním trhu úprava zákonů v souvislosti se změnou podmínek stavebního spoření úprava penzijního systému a penzijní reforma mimosoudní řešení sporů (zákon o finančním arbitrovi) a ochrana spotřebitele. V oblasti zvyšování odbornosti svých členů máme připravenu řadu odborných seminářů, panelových diskusí a workshopů, které budou reagovat na aktuální legislativní změny. Jedním z ústředních témat příštího roku bude nepochybně penzijní reforma a úprava distribuce finančních služeb. Na počátku roku 2011 plánujeme opět zrealizovat mezinárodní konferenci zaměřenou na současné dění na poli evropské legislativy upravující finanční produkty a směry jejího dalšího vývoje. Přizváni budou nejen domácí, ale i zahraniční odborníci působící v oblasti finančního trhu. Zajímavou událostí roku 2010 byl další ročník konference CIFA FORUM, která se konala v dubnu v Monaku. Členové AFIZ, jako partnerské asociace CIFA, měli výhodné podmínky účasti. Nadále se samozřejmě budeme aktivně věnovat práci v pracovních a expertních skupinách ať při MF nebo mezi finančními asociacemi navzájem. Stejně tak nebude opomenuta otázka efektivní samoregulace a s tím spojená úzká spolupráce s regulátorem a orgánem dohledu nad finančním trhem. 9

10 Zpráva o činnosti Etického výboru AFIZ v roce 2010 Dr. Ing. František Klufa Předseda EV AFIZ Na Valné hromadě Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR konané dne 9. prosince 2009 bylo zvoleno třináct členů Etického výboru AFIZ. Novými členy se stali František Klufa, Ivo Jeník, Stanislav Dostál a Zdeněk Koplík. V Etickém výboru dále působili v roce 2010 nezávislí členové z řad právníků specializovaných advokátních kanceláří, jmenovitě Jan Hart a Petr Mlejnek, zástupci spotřebitelských sdružení, Libuše Olívková a Libor Novák, a dále zástupci členů AFIZ, Tomáš Cidlinský, Daniel Jaroš, Jaroslav Knížek, Jana Levová a Jaroslava Šindelářová. Etický výbor AFIZ se v roce 2010 sešel celkem čtyřikrát, a to v měsících únoru, květnu, červenci a říjnu. Předsedou Etického výboru AFIZ byl zvolen Valnou hromadou František Klufa, finanční arbitr. Členové Etického výboru pak na svém prvním, únorovém zasedání zvolili svého 1. místopředsedu a místopředsedu EV AFIZ. 1. místopředsedkyní byla zvolena Jaroslava Šindelářová, místopředsedou byl zvolen Ivo Jeník. Etický výbor zřídil pro svou činnost čtyři Disciplinární senáty EV AFIZ. V roce 2010 věnoval Etický výbor AFIZ významnou část své činnosti oblasti registrů finančních zprostředkovatelů a poradců. Téma registrů považuje Etický výbor za jedno z ústředních v boji za kultivaci finančního trhu. Za součinnosti všech členů Etického výboru byl vytvořen návrh informací vedených v registru finančních zprostředkovatelů, který byl následně představen Představenstvu AFIZ s výzvou k dalšímu jednání v dané oblasti na úrovni statutárního orgánu AFIZ. Etický výbor v roce 2010 obdržel celkem 14 podnětů k prošetření. Dva podněty nebylo možné prošetřit pro následnou nesoučinnost klienta, v pozici stěžovatele. Etický výbor dále konstatuje, že u jedné stížnosti byla využita služba AFIZ SMÍR, kdy došlo k vyjasnění situace mezi zúčastněnými stranami. U jedné stížnosti došlo k vyřešení na úrovni členské společnosti AFIZ. S přihlédnutím k těmto okolnostem EV AFIZ nezahájil s daným finančním zprostředkovatelem disciplinární řízení. V dalších deseti případech byla stížnost podána na jednání subjektu, který není členem AFIZ, tudíž nebylo v kompetenci EV AFIZ dané stížnosti řešit. V těchto případech AFIZ poskytla pouze odborné rady, případně stížnosti předala dohledovému orgánu, České národní bance. 10

11 Zpráva o činnosti Dozorčí rady AFIZ v roce 2010 Ing. Jiří Fischer, CSc. předseda Dozorčí rady Dozorčí rada AFIZ od poslední valné hromady pracovala ve složení Ing. Jiří Fischer, CSc., předseda, Jana Vojáčková, první místopředsedkyně, Ing. Hana Strnadová, místopředsedkyně, Jana Juřenová, Karel Bujko, Bc. Jiří Drahota, Milan Roškot. Dozorčí rada se v období mezi valnými hromadami sešla na třech zasedáních, přičemž její členové prováděli kontroly samostatně a závěry předkládali k posouzení celé Dozorčí radě na jejích zasedáních. Zasedání Dozorčí rady se za sekretariát AFIZ zúčastňovala Ing. Petra Červinková, která Dozorčí radu informovala o stanoviscích sekretariátu AFIZ k aktuálním otázkám. Dozorčí rada AFIZ se při své činnosti zaměřila zejména na kontrolu ekonomické činnosti AFIZ a kontrolu dodržování stanov a usnesení valné hromady AFIZ ze strany Představenstva AFIZ za období od poslední valné hromady AFIZ konané dne 9. prosince 2009 do 26. října Dozorčí rada se zabývala auditovanou závěrkou AFIZ za rok K této zprávě Dozorčí rada AFIZ neshledala závažných připomínek. Dozorčí rada AFIZ provedla kontrolu pokladny a neshledala žádnou závadu. Hloubkovou kontrolu vybraných analytických účtů provedla Dozorčí rada AFIZ v průběhu letních měsíců. Dozorčí rada AFIZ neshledala zásadních nedostatků ve vedení účetnictví. Kontrola dodržování stanov a usnesení valných hromad ze strany Představenstva AFIZ za období od poslední valné hromady AFIZ neobjevila žádné závažné nedostatky. Závěrem Dozorčí rada oceňuje systémové vedení AFIZ, kvalitu práce sekretariátu a pružné reakce na vývoj trhu. 11

12 Organizační struktura a složení orgánů AFIZ (k ) VALNÁ HROMADA PREZIDENT PŘEDSTAVENSTVO DOZORČÍ RADA ETICKÝ VÝBOR Doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc. Jan Blaschke Bc. Jiří Drahota Dr. Ing. František Klufa předseda Mgr. Marta Gellová Ing. Jiří Fischer, CSc. předseda JUDr. Vladimíra Bondarenková Ing. Jiří Klaban Jana Juřenová Tomáš Cidlinský Mgr. Jana Levová Bc. Veronika Lajpertová Mgr. Jan Hart, LL.M. Vladimír Poliak místopředseda Jana Vojáčková 1. místopředsedkyně Daniel Jaroš Ing. Tomáš Prouza, MBA předseda Mgr. Ivo Jeník místopředseda Ing. Petr Šafránek Ing. Jaroslav Knížek Petr Zapletal 1. místopředseda Bc. Zdeněk Koplík Ing. Libor Novák Světlana Rysková GENERÁLNÍ SEKRETÁŘ ODBORNÉ KOMISE Ing. Jaroslava Šindelářová 1. místopředsedkyně Mgr. Marta Gellová SEKRETARIÁT Ing. Petra Červinková vedoucí právního oddělení Romana Pavlíčková členské záležitosti Eva Vokrojová asistentka Martina Kučerová vzdělávání DISCIPLINÁRNÍ SENÁTY 12

13 Informační povinnost korprativních členů AFIZ za rok 2010 Produkce členů AFIZ za rok 2010 Celkem za 1. pololetí 2010 Celkem za 2. pololetí 2010 Celkem za rok 2010 Investice jednorázové_počet uzavřených smluv Objem nákupů_pl Objem prodejů_pl Objem nákupů_akcie Objem prodejů_akcie Objem nákupů_dluhopisy Objem prodejů_dluhopisy Spořící účty počet uzavřených smluv Investice pravidelné _ počet uzavřených smluv Objem ročních investic Pojišťovnictví pocet uzavřených smluv_žp_běžně placené Roční produkční pojistné_žp_běžně placené Pojišťovnictví pocet uzavřených smluv_žp_jednorázově placené Roční produkční pojistné_žp_jednorázově placené Pojišťovnictví počet uzavřených smluv_np Roční produkční pojistné_np Stavební spoření počet uzavřených smluv Stavební spoření objem cílových částek Stavební spoření počet uzavřených úvěrových smluv Stavební spoření objem úvěrů Hypoteční úvěry počet uzavřených smluv Hypoteční úvěry objem Penzijní připojištění počet uzavřených smluv Penzijní připojištění objem sjednaných ročních příspěvků Počet klientů Počet PPZ Počet VZ Roční provizní obrat (v mil Kč) 2 913,442 13

14 Prezentace korporativních členů 15

15 ACTIVE CAPITAL, s.r.o. Společnost ACTIVE CAPITAL s.r.o. působí na kapitálovém trhu již několik let. Rok 2010, stejně jako předcházející rok 2009, se nesl ve velmi dynamickém tempu a společnost prošla mnoha zásadními změnami. V průběhu roku dochází k postupnému rozšiřování služeb pro zákazníky, a s tím související nárůst pracovníků v obchodním oddělení. Nárůst ovšem nezaznamenalo pouze toto oddělení, ale dochází k celkovému zvýšení počtu zaměstnanců i vázaných zástupců. Za zmínku stojí zejména rozšíření manažerské struktury společnosti. Vzhledem k danému vývoji, začínají být stávající prostory společnosti nevyhotovující a v polovině roku se společnost stěhuje z dnes již bývalého sídla na Praze 4 do větších a reprezentativnějších prostor v ulici Vyšehradská na Praze 2. V důsledku celkového rozrůstání společnosti je nezbytnou součástí také rozvoj informačních systémů společnosti. Proto v průběhu roku dochází k neustálému rozvoji podpůrných informačních systémů a je zadána zakázka na vytvoření komplexního informačního systému, který bude v budoucnu propojovat jednotlivé dílčí systémy společnosti. Na konci roku 2010 také vrcholí veškeré přípravy na založení dceřiné společnosti Active Capital s.r.o. na Slovensku, která postupem času získala patřičnou licenci. Tímto krokem jsme se stali společností mezinárodního charakteru. Celkově považujeme rok 2010 za velmi úspěšný, a to zejména z důvodu získání velkého množství nových klientů. Věříme, že si společnost nastavené tempo udrží i v následujících letech. Pro rok 2011 bude prioritním cílem naší společnosti další rozšiřování portfolia služeb pro naše klienty a další rozvoj společnosti, zejména ve smyslu získání licence obchodníka s cennými papíry. Dalším, avšak neméně důležitým cílem, je udržení si dobrého jména a důvěryhodnosti společnosti v očích zákazníků, poskytování kvalitních služeb, zvětšování tržního podílu společnosti a v neposlední řadě zejména bezpečné a ziskové nakládaní s finančními prostředky klientů, které do naší společnosti vložili. 16

16 CONSULTOR, spol. s r.o. Klimentská 6, Praha 1 telefon CONSULTOR, spol. s r.o. Váš osobní investiční poradce Specializujeme se na dlouhodobé spolehlivé (nikoliv spekulativní) zhodnocování finančních prostředků fyzických osob i společností prostřednictvím finančních produktů celosvětové špičky, abychom našim klientům zajišťovali co nejvhodnější cestou tvorbu kapitálu a generování renty dle jejich individuálních potřeb, představ, předpokladů a cílů. Poskytujeme osobní poradenskou službu a řešení střižená na míru. Snažíme se vyhledat optimální kombinaci investic s ohledem na výši výnosu, spolehlivost a likviditu. S ohledem na široké spektrum námi zpřístupňovaných produktů z českého i mezinárodního trhu, můžeme klientům při dlouhodobé spolehlivosti investic současně zajistit i atraktivní výnosy. Z širokého spektra investičních možností vybíráme našim klientům produkty a řešení, která se osvědčila v celosvětovém měřítku po dobu více než deseti let. Naše nezávislost na institucích finančního trhu zajišťuje klientům objektivitu poskytovaného poradenství. Naše spolupráce s největšími světovými bankami, investičními společnostmi i jinými finančními institucemi nám umožňuje svobodný výběr kvalitních finančních produktů renomovaných mezinárodních finančních institucí. Pouze kvalitní partneři poskytují prvotřídní záruky služeb a zároveň schopnost dostát svým závazkům v budoucnosti. Naší snahou je pomáhat všem klientům lépe zhodnocovat své finanční prostředky. Daniel Jaroš jednatel společnosti 17

17 Effectconsulting, s.r.o. Komenského 4847/ Jablonec nad Nisou Rok 2010 potvrdil správnost dlouhodobě uplatňované strategie naší firmy, založené na stabilním týmu profesionálních poradců a pečlivém výběru obchodních partnerů. Upřednostňování kvality před kvantitou se nám opět vyplatilo a můžeme konstatovat, že i přes doznívající finanční krizi se nám podařilo nejen udržet kmen stávajících klientů, ale získat i celou řadu nových. Systém elektronické podpory poradců, zavedený v předchozím roce, se nám plně osvědčil a v roce 2010 se stal již neodmyslitelnou součástí práce každého našeho poradce. Umožňuje efektivní komunikaci mezi poradci a centrálou firmy a zajišťuje aktuálnost všech informací, které poradci pro kvalitní práci s klienty nezbytně potřebují. Osvědčil se též systém centrální odborné přípravy nových poradců, využívající naše školící středisko v sídle společnosti. Díky němu se náš tým opět rozrostl o další kvalitní poradce vyškolené našimi nejzkušenějšími odborníky z praxe. Jasným přínosem se ukázala činnost dvou našich poradních orgánů z řad nejzkušenějších poradců Rady obchodní strategie a Rady produktového portfolia, které se pravidelně scházely a poskytovaly vedení společnosti cennou zpětnou vazbu z každodenní práce s klienty. Výzvou pro nastávající období je pro nás především důchodová reforma. Požadavky, které na poradce klade s ní související legislativa, si vyžádají i některé organizační změny a rozšíření podnikatelských oprávnění naší společnosti i našich poradců. S tím bude spojena i další odborná příprava, kterou bude zajišťovat naše školicí středisko tak, abychom od 1. ledna 2013 byli schopni našim klientům poskytovat plnohodnotné služby i v oblasti nových produktů důchodového spoření. Jan Blaschke generální ředitel 18

18 Mgr. Ivan Groh člen představenstva Ing. Ivo Zlámal předseda představenstva Ing. Jiří Klaban člen představenstva Kapitol v roce 2010 zaznamenal extenzivní a zcela bezprecedentní růst. V roce 2010 jsme v životním pojištění vyprodukovali a překonali magickou hranici 1 miliardy Kč produkčního pojistného. Pomyslný účet životního pojištění se na konci roku zastavil na čísle Kč a dosažení této mety znamenalo zvýšení výkonu v životním pojištění meziročně o 73,8 %. Navzdory doznívající hospodářské krizi se ukázalo, že zcela ojedinělý a originální projekt náhrad, který jsme pro naše dlouholeté klienty připravili, přinesl očekávané výsledky. Ukázalo se, že spojení dlouholetého klienta, dobře připraveného KAPITOL a. s. Rašínova 4, Brno 19

19 poradce a vysoce atraktivní nabídky je natolik silnou kombinací, že i přes ne zcela optimální podmínky na trhu můžeme být vysoce produktivní a úspěšní. Nelze však opomenout i další oblasti produktového portfolia. Velmi silný růst stále pokračuje v oblasti neživotního pojištění, kde poradci Kapitolu dokázali během loňského roku vyprodukovat více jak ks pojistných smluv s celkovým objemem přesahujícím 263 miliónů Kč produkčního pojistného. Meziročně pak tato čísla znamenala růst o 47,8 %. Kapitol v roce 2010 rostl ve všech oblastech své činnosti, ať již jde o oblast stavebního spoření, penzijního připojištění nebo úvěrů na bydlení, čímž jen potrhl zvyšující se úroveň komplexní obsluhy klientů. Jistě stojí za zmínku, že celková produkce naší společnosti v oblasti pojištění ve výši přes 1,3 miliardy Kč produkčního pojistného je objemem, který nedokázala vygenerovat žádná jiná poradenská firma a tím se stal Kapitol největším zprostředkovatelem pojištění v České republice. Díky vynikajícím produkčním výsledkům došlo k výrazné podpoře poradenského procesu, ať již jde o technicky i informačně nejpropracovanější poradenský software SMART nebo i o vnitřní informační systém KISS. Technická a programová podpora poradců Kapitolu má trvalou prioritu a v současné době je na takové úrovni, že jsme jedinou významnou poradenskou firmou, kde se všechny smlouvy sjednávají a připravují plně elektronicky. Jsme přesvědčeni, že i plně elektronizovaná obchodní síť je odrazem neustále se zvyšující profesionality a odbornosti našich poradců, že ručně psané smlouvy nepatří k modernímu a profesionálnímu finančnímu poradci a patří spíše do minulého století. V závěru loňského roku vyvrcholil zhruba pětiletý náročný proces proměny Kapitolu slavnostním představením nového loga společnosti, ke které došlo poprvé od založení, po patnácti úspěšných letech. Logo svým grafickým pojetím vyjadřuje příslušnost Kapitolu k mezinárodnímu pojišťovacímu koncernu Vienna Insurance Group. Cíle pro rok 2011 si Kapitol stanovil přiměřeně k růstové trajektorii roku Tedy pokračovat v extenzivním růstu ve všech oblastech a dát příležitost dalším začínajícím poradcům, a to nejenom díky zajímavé vizi, ale i díky systému přidělování našich klientů do jejich péče. Získat klienta je na naší práci to nejsložitější a věříme, že právě takový způsob odměny a motivace je tím nejlepším vyjádřením toho, jak si našich poradců vážíme. Věříme, že trvalý proces zvyšování kvality a profesionality oboru finančního poradenství bude pokračovat i v dalších letech a cítíme povinnost se na tomto procesu podílet. 20

20 Informace korporativního člena AFIZ do Výroční zprávy AFIZ 2010 Ks/Kč Investice jednorázové_počet uzavřených smluv 0 Objem nákupů_pl Objem prodejů_pl Objem nákupů_akcie Objem prodejů_akcie Objem nákupů_dluhopisy Objem prodejů_dluhopisy Spořící účty_počet uzavřených smluv Investice pravidelné _ počet uzavřených smluv 0 Objem ročních investic Pojišťovnictví_počet uzavřených smluv_žp_běžne placené Roční produkční pojistné_žp_běžně placené Pojišťovnictví_počet uzavřených smluv_žp_jednorázově placené Roční produkční pojistné_žp_jednorázově placené Pojišťovnictví_počet uzavřených smluv_np Roční produkční pojistné_np Stavební spoření_počet uzavřených smluv Stavební spoření_objem cílových částek Stavební spoření_počet uzavřených úvěrových smluv 107 Stavební spoření_objem úvěrů Hypoteční úvěry_počet uzavřených smluv 75 Hypoteční úvěry_objem Penzijní připojištění_počet uzavřených smluv Penzijní připojištění_objem sjednaných ročních příspěvků Celkový počet aktivních klientů ke konci kalendářního pololetí Počet PPZ ke konci kalendářního pololetí Počet vázaných zástupců ke konci kalendářního pololetí 0 Roční provizní obrat 672 mil. Kč 21

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka 2014 Obsah Účetní závěrka...2 Činnost Místní akční skupiny Šipka v roce 2014 a její zhodnocení...9 Účetní závěrka R O Z V A H A (Kontrola aktiv a pasiv) Číslo

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy Č. 1 vyhlášky Č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2011 ( v celých tisících Kč ) IČO 65267991 Název, sídlo a právní

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu k 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč) Příloha k přiznání k dani z příjmů právnických osob ke dni ROZVAHA v plném rozsahu 312015... (V celých tisících Kč) Rok Měsíc IČ Název účetní jednotky Česká jezdecká federace Sídlo nebo bydliště účetní

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.201 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a sídlo

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 13 I 2011 IČO: 28274466 Název: Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011 Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2013 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu - ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni 31.12.2016 (v celych tisících Kc) ˇ Název a sídlo účetní jednotky OBEC PREKLADATELU ˇ IČO Pod Nuselskymi schody 3 00549096 Praha 2 120 00 A.

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2016 (v Kč) Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2016 Položka Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Roční

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2004 Rozvaha Aktiva k 31. 12. 2004 (v tis. Kč) číslo řádku 1. 1. 2004 31. 12. 2004 A. Dlouhodobý majetek (ř. 09 + 20 + 28-40) 1 149 6 I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ České vysoké učení technické v Praze VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 Schválená AS ČVUT na řádném zasedání dne 28.4.2004 duben 2003 1 Osnova 1. Roční účetní závěrka 1.1 Rozvaha (bez snížení odpisů

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

1. Roční účetní závěrka

1. Roční účetní závěrka 1. Roční účetní závěrka Tabulka č.1.1 ROZVAHA Výkaz Úč 1-01 A K T I V A Č.ř. Stav k 1.1.2002 Stav k 31.12.2002 A B 1 2 A. Stálá aktiva ř.9-15+26-33+41 1 1,394,457.58 1,499,841.01 1. Dlouhodobý nehmotný

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00273295 Název účetní jednotky Období Obec Žernov 13 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 18 393 786,37 18 984 283,75 (012) (013)

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 75015269 Název účetní jednotky Období Mateřská škola Nový Hrádek 12 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 155,91 76,91 (012) (013)

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

Ozna ení a uspo ádání dle vyhlášky. 54/22 Sb. Ú etní jednotka doru í: p íslušnému finan nímu orgánu 1 x P EDB ŽNÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.215 ( v tis. K ) I O 656267 eský Krumlov Horní Brána Název,

Více

1. Roční účetní závěrka

1. Roční účetní závěrka 1. Roční účetní závěrka Tabulka č. 1.1 Rozvaha (bilance) - sumář VVŠ Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 09.02.2014 15:05:40 Název účetní

Více