Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo: telefon:... Čl. I Preambule

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule"

Transkript

1 Rezervační smlouva Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Praha sídlo: Střížkovská 1/29a, Praha 8, Česká republika zapsané: u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ / DIČ: / CZ bankovní účet: /0800 (účet BD Habr) variabilní symbol: /rodné číslo zájemce/ jednající: Mgr. Martinem Krohem, předsedou představenstva Ing. Jaroslav Brožek, místopředseda představenstva ve věci výstavby: Ing. Markem Chalmovským, vedoucím oddělení výstavby (dále jen Družstvo ) a FINEP HOLDING, SE, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ IČ: spol. zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl H, vložka 7, Zastoupena na základě plné moci ze dne panem Mgr. Martinem Krohem (dále jen Holding nebo také FINEP HOLDING SE ) a FINEP Prosek k.s. se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1/846, PSČ IČ: spol. zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl A, vložka 48047, Zastoupena na základě plné moci ze dne panem Mgr. Martinem Krohem (dále jen FINEP ) a Pan(í):.... trvalé bydliště:.... korespondenční adresa: rodné číslo: telefon:.... (dále jen zájemce ) uzavírají podle 51 občanského zákoníku rezervační smlouvu (dále jen smlouva ) následujícího znění: Čl. I Preambule 1. Družstvo, FINEP a Holding prohlašují, že: a. V souladu s jejich ujednáním Družstvo s Holdingem jako zakladatelé, nově založí bytové družstvo Habr (dále jen BD Habr ) pro výstavbu bytového domu na pozemcích parc.č. 515/41, 515/106, v k.ú. Střížkov, obec Praha ve vlastnictví FINEP. FINEP následně převede citované pozemky za úplatu do vlastnictví BD Habr, které na nich bude realizovat výstavbu bytového domu. Tato skutečnost se dokládá kopií předmětného LV, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a kopií snímku katastrální mapy, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2 b. BD Habr bude budoucím vlastníkem shora uvedených pozemků a dále stavebníkem a budoucím vlastníkem obytného komplexu nazvaného Bytový park Prosek I/2 (dále jen Projekt ) a v rámci tohoto projektu také stavebníkem a budoucím vlastníkem domu s bytovými prostory o 1 podzemním a 6 nadzemních podlažích na pozemcích specifikovaných v odst. 1. tohoto článku. Výstavbu tohoto domu uskuteční BD Habr na základě stavebních povolení vydávaných k realizaci Projektu příslušným stavebním úřadem a dle bližší specifikace a v provedení dohodnutých v této smlouvě (dále jen dům" nebo "budova"). c. Družstvo je na základě organizační dohody s FINEPEM a Holdingem pověřeno k úkonům spojeným s propagací společného projektu a k jednání se zájemci o budoucí členství v BD Habr. K této činnosti disponuje Družstvo všemi oprávněními předepsanými právními předpisy k této činnosti. 2. Zájemce prohlašuje, že: a. má zájem o členství v BD Habr za účelem přidělení jím vybraného bytu a případně též garáže/garážového stání do nájmu; b. řádně uhradí všechny platby, které budou s budoucím členstvím v BD Habr spojeny; uzavře nájemní smlouvu s BD Habr při převzetí bytu a případně garáže/garážového stání do svého užívání (vzor nájemní smlouvy tvoří přílohu č. 6 této smlouvy). 3. Předmětem této smlouvy je dohoda stran o postupu, jakým se zájemce stane za splnění podmínek sjednaných v této smlouvě, řádným členem BD Habr s tím, že spolu s členstvím se bude pojit za podmínek uvedených ve stanovách BD Habr právo na uzavření nájemní smlouvy, na jejímž základě bude zájemce užívat byt a případně i garáž/garážové stání, popsané zejména v čl. III této smlouvy. Vzorové znění nájemní smlouvy, včetně orientační kalkulace plateb spojených s užíváním předmětné nemovitosti (zejména výše nájemného), která stanovena na základě předpokladu průměrné sazby DPH u nákladů na pořízení Předmětu budoucího nájmu na vstupu ve výši 13,95%, je uvedeno v příloze č. 6 této smlouvy s tím, že kalkulace bude upřesněna v souladu s ust. čl. III odst. 3, 4 a 5 této smlouvy. Vzorové znění stanov BD Habr je uvedeno v příloze č. 7 této smlouvy. 4. Zájemce se stane členem BD Habr na základě rozhodnutí o přijetí za člena představenstvem BD Habr poté, co budou splněny podmínky k přijetí sjednané touto smlouvou. FINEP HOLDING SE a Družstvo jako zakladatelé a budoucí členové BD Habr se zavazují schválit stanovy BD Habr, které umožní splnění závazků stran dle této smlouvy a vykonávat svá členská práva tak, aby závazky BD Habr vyplývající z této smlouvy byly vůči zájemci splněny. 5. Pro účely této smlouvy mají pojmy s počátečním velkým písmenem v jednotném i množném čísle význam uvedený dále v tomto ustanovení: Budova - budova s bytovými a nebytovými prostory o 1 podzemním a 6 nadzemních podlažích na pozemcích parc.č. 515/41, 515/106, v k.ú. Střížkov, obec Praha zbudovaná BD Habr, v níž je /bude umístěn předmět budoucího nájmu BD Habr bytové družstvo, které založí FINEP HOLDING SE a Družstvo Členský vklad - základní členský vklad, jehož úhradou je podmíněn vznik členství v BD Habr Další členský vklad - částka představující minimálně hodnotu 25% z pořizovací ceny předmětu budoucího nájmu, k jejíž úhradě je budoucí člen BD Habr touto smlouvou a stanovami zavázán Družstvo - Stavební bytové družstvo Praha - bytové družstvo se sídlem Střížkovská 1/29a, Praha 8, Česká republika zapsané u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ: a zakladatel BD Habr Holding - FINEP HOLDING, SE - obchodní společnost se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ , IČ: zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl H, vložka 7 a zakladatel BD Habr FINEP - FINEP Prosek k.s. - obchodní společnost se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1/846, PSČ , IČ: , společnost. zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl A, vložka 48047, a vlastník pozemků parc.č. 515/41, 515/106, v k.ú. Střížkov, obec Praha

3 Předmět budoucího nájmu - byt nebo nebytový prostor s příslušenstvím umístěným v Budově ohledně něhož smluvní strany dohodly na rezervaci nájemního práva v prospěch zájemce o členství v BD Habr Projekt - výstavba obytného komplexu Bytový park Prosek I/2 na pozemcích parc.č. 515/41, 515/106, v k.ú. Střížkov, obec Praha, jehož budoucím vlastníkem bude BD Habr a v jehož rámci bude zhotovena Budova Pořizovací cena budoucího předmětu nájmu - částka, jejíž výše je uvedena v čl. IV této smlouvy a která je základem pro výpočet závazku k úhradě dodatečného členského vkladu Čl. II. Rezervace členství v BD Habr 1. Družstvo a Holding se uzavřením této smlouvy zavazují zajistit zájemci, že: a. bude po založení BD Habr vyzván k podání přihlášky za člena BD Habr; b. pokud zájemce splní povinnosti plynoucí mu z této smlouvy, zajistí Družstvo a Holding jako zakládající členové BD Habr přijetí řádně podané přihlášky zájemcem ze strany BD Habr, se současným zarezervováním přidělení jím vybraného bytu/ nebytového prostoru a garáže/garážového stání podle následujícího článku do jeho budoucího nájmu (dále jen Předmět budoucího nájmu ). 2. Zájemce se touto smlouvou zavazuje: a. obdrženou členskou přihlášku řádně vyplnit a podat v stanoveném termínu, a to do 15 kalendářních dnů od písemné výzvy představenstva, které ji zašle nejdéle do 30ti dnů od podpisu smlouvy o dílo s generálním dodavatelem stavby Projektu dle specifikace v čl. I nebo podpisu úvěrové smlouvy s bankou financující Projekt, podle toho která ze skutečností nastane později; b. uhradit řádně a včas všechny platby, tj. především rezervační poplatek, základní členský vklad, zápisné a další členský vklad, resp. jeho části, a to za podmínek v této smlouvě stanovených; c. uzavřít řádně a včas nájemní smlouvu k Předmětu budoucího nájmu. Čl. III. Předmět budoucího nájmu 1. Předmětem budoucího nájmu podle této smlouvy je: a. byt ve vlastnictví BD Habr č. o velikosti.. o podlahové ploše.. m 2 umístěný v...nadzemním podlaží domu s následujícím příslušenstvím: i. terasa o podlahové ploše m 2, ii. balkon/lodžie o podlahové ploše m 2, b. garážové stání ve vlastnictví BD Habr.. o podlahové ploše.. m 2 umístěné v..podzemním podlaží domu, c. Komora/sklep o podlahové ploše m 2, 2. Schematický plán a umístění Předmětu budoucího nájmu v domě tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Popis stavebního provedení domu, Předmětu budoucího nájmu a přehled jeho standardního vybavení tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. 3. Součástí Předmětu budoucího nájmu podle odst. 1 tohoto článku bude právo užívání společných částí domu a pozemku ve vlastnictví BD Habr. 4. Účastníci této smlouvy sjednávají, že podlahová plocha Předmětu budoucího nájmu, jak je samostatně uvedena v odst. 1 písm. a) tohoto článku se k datu předání Předmětu budoucího nájmu nebude lišit od skutečného provedení stavby o více jak +/-3,5%. Taková odchylka nebude mít vliv na sjednanou pořizovací cenu Předmětu budoucího nájmu. Zvětšení či zmenšení výměry podlahové plochy Předmětu budoucího nájmu při překročení odchylky je důvodem pro úpravu (zvýšení/snížení) celkové pořizovací ceny, počítáno dle cen uvedených v čl. IV. odst. 2. této smlouvy z výměry, která uvedenou odchylku překročila.

4 Toto pravidlo se použije i pro případ změny výměry plochy příslušenství, kterou bude zájemce výlučně užívat s tím, že v tomto případě strany sjednávají, že ke zvýšení či snížení pořizovací ceny dojde v případě, že se skutečná výměra příslušenství, bude lišit od výměry uvedené v odst. 1. písm. a) až d) tohoto článku o více než +/- 10%. Je-li Předmětem budoucího nájmu. 5. Zakladatelé se zavazují zajistit, aby BD Habr ke dni podpisu nájemní smlouvy na své náklady pořídilo přesné zaměření skutečných výměr Předmětu budoucího nájmu s tím, že toto zaměření provede autorizovaná geodetická kancelář, oprávněná k této činnosti dle zákona č. 200/1994 Sb. (o zeměměřičství), jakož i dle živnostenského zákona. Čl. IV. Předpokládaná pořizovací cena Předmětu budoucího nájmu 1. Předpokládaná Pořizovací cena Předmětu budoucího nájmu podle čl.iii. této smlouvy a popsaného v přílohách č. 3 a č. 4 této smlouvy, byla stanovena dohodou smluvních stran v celkové výši,-kč (slovy: korunčeských) bez DPH. Vzhledem ke skutečnosti, že BD Habr nebude plátcem DPH, započítává se do pořizovací ceny Předmětu budoucího nájmu, která bude základem pro stanovení výše celkového členského vkladu, i DPH na vstupu tak, jak v průběhu času budou náklady na zhotovení Předmětu budoucího nájmu nabíhat. 2. Pořizovací cena uvedená v předchozím odstavci je konečná a může být změněna pouze: a. z důvodu uvedeného v odst. 3. a odst. 4. tohoto článku, b. nebo z důvodu překročení odchylky skutečné výměry Předmětu budoucího nájmu o toleranci uvedenou v čl.iii. odst. 4. s tím, že se bude vycházet z ceny.,-kč za 1m 2 podlahové plochy bytu a z ceny.,-kč za 1m 2 plochy balkonu/lodžie/terasy (vše bez DPH). Snížení nebo zvýšení pořizovací ceny bude promítnuto do doplatku pořizovací ceny. 3. Pokud budou skutečně vynaložené náklady na pořízení Předmětu budoucího nájmu vyšší než náklady předpokládané, tedy vyšší než suma uvedená v odst. 1 tohoto článku bez DPH, bude BD Habr v souladu se stanovami, oprávněno požadovat po zájemci podíl na úhradě případného zvýšení skutečně vynaložených nákladů s tím, že z tohoto důvodu bude zájemce povinen zaplatit BD Habr maximálně sumu odpovídající 4% z předpokládané pořizovací ceny uvedené v prvém odstavci tohoto článku. Tato částka bude vyúčtována BD Habr nejpozději do 30-ti kalendářních dnů od převzetí Budovy od generálního dodavatele a bude splatná nejpozději do 15-ti pracovních dnů od doručení výzvy k úhradě. 4. Družstvo zároveň do 30-ti kalendářních dnů od převzetí Budovy od generálního dodavatele vypočte celkové náklady na DPH neuplatněné na vstupu v průběhu výstavby Budovy, a pokud budou celkové náklady na DPH vyšší oproti předpokládané průměrné sazbě DPH ve výši 13,95%, cena Předmětu budoucího nájmu bez DPH zůstává nedotčena a o rozdíl v nákladech na DPH se zvyšuje výše Dalšího členského vkladu člena BD Habr. Doplatek Dalšího členského vkladu dle tohoto odstavce bude splatný nejpozději do 15-ti pracovních dnů od doručení výzvy. 5. V případě, že zjištěná výsledná částka uvedená v odst. 4 tohoto článku bude nižší, než částka základu pro výpočet Pořizovací ceny uvedená v odst. 1, stejným postupem bude Pořizovací cena snížena a tento zúčtovatelný rozdíl ve stejné lhůtě BD Habr zájemci/členovi vrátí na účet jím označený. Čl. V. Podíl zájemce na pořizovací ceně (výše členského vkladu) 1. Při uzavření této smlouvy se zájemce zavazuje uhradit rezervační zálohu ve výši Kč. 2. Zájemce se zavazuje dále uhradit Členský vklad ve výši Kč a Další členský vklad ve výši minimálně 25% z pořizovací ceny Předmětu budoucího nájmu (včetně DPH vypočteného dle této smlouvy) dle čl. IV této smlouvy a zápisné.

5 3. Členský vklad stanovený dle odst. 2 tohoto článku a zápisné jsou splatné dle následujícího splátkového kalendáře: a. při přijetí za člena BD Habr: i. Členský vklad ve výši Kč; ii. Zápisné ve výši Kč (započítává se uhrazený rezervační zálohu dle odst. 1 tohoto iii. článku); Další členský vklad do celkové výše 60% ze sumy odpovídající 25% z pořizovací ceny Předmětu budoucího nájmu, snížené o základní členský vklad. b. na základě výzvy BD Habr uhradí člen Další členský vklad ve výši 20% ze sumy odpovídající 25% z pořizovací ceny Předmětu budoucího nájmu snížené o základní členský vklad s tím, že výzva bude učiněna v období kalendářních měsíců březen až květen 2012; c. na základě výzvy BD Habr uhradí Další členský vklad ve výši 20% ze sumy odpovídající 25% z pořizovací ceny Předmětu budoucího nájmu snížené o základní členský vklad s tím, že výzva bude učiněna v období kalendářních měsíců září až listopad d. na základě výzvy BD Habr uhradí Další členský vklad ve výši vypočtené dle ust. čl. IV odst. 3 a 4 této smlouvy. 4. Zbývající část pořizovací ceny Předmětu budoucího nájmu bude uhrazena z úvěru poskytnutého BD Habr na financování výstavby bytového domu a zájemce se na jejím splácení bude podílet formou příslušné části nájemného na základě uzavřené nájemní smlouvy k Předmětu budoucího nájmu. 5. Částku podle čl. V odst.1 zaplatí zájemce nejpozději do 5-ti kalendářních dnů od uzavření této smlouvy na bankovní účet Družstva, uvedený v záhlaví této smlouvy s tím, že Družstvo je povinno převést celou tuto sumu po založení BD Habr na jeho účet. Částky podle čl. V odst. 3 písm. a) zaplatí zájemce na bankovní účet BD Habr nejpozději do 10-ti kalendářních dnů ode dne obdržení oznámení o schválení svého přijetí za člena BD Habr. Částky podle odst. 1 písm. b) c) a d) tohoto článku zaplatí zájemce na bankovní účet BD Habr nejpozději v termínu uvedeném v písemné výzvě k úhradě, ne však kratším než 10 kalendářních dnů od doručení výzvy. 6. Zájemce, později člen BD Habr, se může dohodnout na zvýšení minimální výše dalšího členského vkladu dle odst. 2 tohoto článku. V takovém případě se částky dalšího členského vkladu uvedené v odst. 3 tohoto článku vypočítávají z takto sjednané výše dalšího členského vkladu. 7. Zájemce je oprávněn hradit další členské vklady dle čl. V odst. 3 písm. b), c) a d) z úvěru poskytnutého třetí osobou (stavební spořitelnou, bankou či jiným financujícím subjektem). V takovém případě je zájemce povinen uhradit částku placenou prostřednictvím úvěru tak, že poskytovatel úvěru tuto částku uvolní a převede na bankovní účet BD Habr označený v písemné výzvě k úhradě, nejpozději však v termínech pro úhradu jednotlivých plateb podle odst. 5. tohoto článku. 8. Skutečnost, že další členský vklad, resp. jeho jednotlivé části mají být uhrazeny z úvěru poskytnutého zájemci poskytovatelem úvěru, je zájemce povinen BD Habr prokázat (předložením řádně uzavřené úvěrové smlouvy) nejpozději do 5-ti kalendářních dnů od podání přihlášky. 9. Zájemce, který hodlá hradit jakoukoliv část dalšího členského vkladu prostřednictvím úvěru je povinen: a) splnit veškeré podmínky stanovené poskytovatelem úvěru v úvěrové smlouvě pro čerpání úvěru, b) uhradit jednotlivé částky ve výši a lhůtách uvedených v čl.v. této smlouvy 10. Zájemce bere na vědomí, že z důvodu uzavření bankovního, dodavatelského či jiného úvěru poskytnutého BD Habr na financování výstavby Budovy nebo Projektu (dále jen investiční úvěr ) bude zřízeno zástavní právo k pozemku a stavbě Budovy ve vlastnictví BD Habr k zajištění pohledávky z investičního úvěru. 11. Družstvo, případně finanční ústav financující výstavbu Budovy mají právo písemně oznámit zájemci, že platby mají být zasílány na jiný než výše uvedený účet. Ode dne doručení tohoto oznámení je zájemce povinen hradit veškeré platby na nový bankovní účet uvedený v takovém oznámení.

6 12. Předloží-li zájemce úvěrovou smlouvu v souladu s ustanovením čl. V. odst. 5. této smlouvy, zavazuje se Družstvo vytvořit podmínky pro čerpání úvěru k financování dalšího členského vkladu zájemcem tím, že k tomu poskytne obvyklou součinnost a poskytovateli úvěru předá obvykle vyžadované dokumenty vztahující se k předmětu rezervace dle této smlouvy, jež má ve své dispozici nebo učiní jiné úkony schválené účastníky této smlouvy. Čl. VI. Odstoupení od smlouvy 1. Zájemce je oprávněn odstoupit od této smlouvy v těchto případech: a) pokud Družstvo nesplní svůj závazek čl. II odst. 1 písm. a) ani do 90 dnů ode dne založení BD Habr, nebo b) pokud nebude členská přihláška zájemce schválena BD Habr ani do 60ti kalendářních dnů ode dne jejího doručení BD Habr nebo nebude-li současně s přijetím přihlášky zarezervováno přidělení zájemcem vybraného bytu a garáže/garážového stání do jeho budoucího nájmu. c) pokud Družstvo a FINEP nezaloží BD Habr nejdéle do a neschválí stanovy umožňující splnění závazků účastníků dle této smlouvy. 2. Družstvo je oprávněno odstoupit od této smlouvy v těchto případech: a) pokud zájemce neuhradí řádně a včas sjednaný rezervační poplatek podle čl. V, odst. 1 písm. a) této smlouvy, nebo b) pokud zájemce nepodá řádně a včas přiloženou členskou přihlášku do BD Habr, nebo c) pokud zájemce neuhradí řádně a včas všechny platby spojené s přijetím za člena BD Habr, tj. základní členský vklad, zápisné a další členský vklad, resp. jeho části, a to za podmínek v této smlouvě stanovených. 3. Pokud dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů uvedených v odst. 1. tohoto článku je povinností Družstva provést finanční vypořádání z této smlouvy se zájemcem nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy tzn., že Družstvo vrátí zájemci rezervační poplatek. V případě odstoupení od této smlouvy z důvodů uvedených v odst. 2 této smlouvy se uhrazený rezervační poplatek započítává na smluvní pokutu podle čl. VII. 4. Družstvo je oprávněno odstoupit od této smlouvy, pokud po případném úmrtí zájemce-fyzické osoby se dědici zůstavitele ve lhůtě tří kalendářních měsíců od této události nedohodnou na právním nástupci, který převezme všechna práva a povinnosti zájemce vyplývající z této smlouvy. Odstoupení od smlouvy bude doručeno způsobem uvedeným v této smlouvě kterémukoliv z dědiců zůstavitele, který je Družstvu znám. V takovém případě je povinností Družstva všechny přijaté úhrady převést na bankovní účet určený notářem projednávajícím předmětné dědictví. Čl. VII. Sankce Smluvní strany sjednávají pro případ porušení článku VI. odst. 2 písm. a), b) c) smluvní pokutu ve výši rezervačního poplatku, kterou je zájemce povinen uhradit na účet Družstva nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Čl. VIII. Přechod a převod práv a závazků k Předmětu budoucího nájmu 1. Zájemce bere na vědomí, že spolu s budoucím uzavřením nájemní smlouvy k Předmětu budoucího nájmu na si na sebe převede práva a povinnosti ze smluv, týkajících se provozu Předmětu budoucího nájmu a povinnosti z těchto smluv bude povinen hradit. Povinnosti, respektive náklady ze smluv uzavřených ohledně provozu domu a jeho společných částí (např. ze smlouvy o odvozu odpadků, ze smlouvy o dodávce el. energie, vody, plynu, apod.), náklady vyplývající z užívání společných prostor ostatními členy BD Habr, náklady vyplývající z právního režimu zařízení

7 umístěných v budově nebo na budově náležící k jednotlivým bytům, garážím/garážovým stáním nebo společným částem budovy, bude hradit BD Habr s tím, že součástí plateb zájemce dle nájemní smlouvy bude i úhrada poměrné části těchto nákladů. Dále na zájemce přejdou i omezení z věcných břemen váznoucích na budově či na pozemcích uvedených v čl. I. této smlouvy, vyplývajících z právních předpisů, věcných břemen zřízených na základě rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy (např. na základě stavebního povolení), které bylo či bude vydáno ohledně výstavby domu dle čl. I. odst. 2. této smlouvy či z věcných břemen vzniklých na základě smluv uzavřených BD Habr se správci sítí a komunikací v souvislosti se zajištěním řádného užívání Předmětu budoucího nájmu podle této smlouvy, případně z věcných břemen, jejichž zřízení si vyžádají stavební úpravy či nutnost zajištění práva průchodu a průjezdu členů BD Habr nacházejících se v Budově či třetích osob. 2. K vytvoření podmínek pro bezproblémové předání a převzetí Předmětu budoucího nájmu se uskuteční prohlídka Předmětu budoucího nájmu, na které budou sepsány případné připomínky a námitky zájemce, které hodlá uplatnit do protokolu o konečném předání a převzetí, pokud do této doby nezajistí BD Habr jejich odstranění. K této schůzce vyzve BD Habr zájemce nejpozději 15 dnů před jejím konáním a zájemce se zavazuje se této schůzky účastnit. 3. BD Habr vyzve zájemce k podpisu nájemní smlouvy, předání a převzetí Předmětu budoucího nájmu podle čl. III. této smlouvy nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne udělení kolaudačního souhlasu a souhlasu k užívání stavby. Zájemce se zavazuje uzavřít nájemní smlouvu a převzít Předmět budoucího nájmu za předpokladu, že bude prost případných vad a nedodělků bránících jeho užívání. Předání a převzetí proběhne na základě sepsání písemného protokolu podepsaného BD Habr a zájemcem, ve kterém budou uvedeny případné vady a nedodělky nebránící užívání. Dnem převzetí Předmětu budoucího nájmu přechází na zájemce i odpovědnost za škodu na něm vzniklou a povinnost úhrady nákladů spojených s jeho užíváním. BD Habr vznikne povinnost zajistit ve sjednaných lhůtách odstranění zjištěných vad a nedodělků. 4. Pokud zájemce do 15ti kalendářních dnů od výzvy podle předchozího odstavce nepřevezme Předmět budoucího nájmu, ač tento bude prostý vad či nedodělků, které by bránily jeho užívání, vznikne zájemci povinnost uhradit prokazatelné náklady, které BD Habr vzniknou při udržování nepřevzatého Předmětu budoucího nájmu v řádném stavu za dobu trvajícího prodlení zájemce, především pak řádnou úhradu měsíčního předpisu nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu a garáže/garážového stání. Dále se sjednává, že marným uplynutím lhůty k uzavření nájemní smlouvy a převzetí Předmětu budoucího nájmu se má za to, že Předmět budoucího nájmu je prost vad a nedodělků. 5. Nepřevezme-li si zájemce v rozporu se sjednanými podmínkami Předmět budoucího nájmu ani do 15ti dnů po uplynutí lhůty podle předchozího odstavce, bude se Předmět budoucího nájmu považovat za převzatý dnem následujícím po uplynutí této lhůty a BD Habr bude oprávněno požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši Kč za každý den prodlení ode dne výzvy podle odst. 3 tohoto článku s tím, že právo na náhradu případné škody tím není dotčeno. 6. Budova a Předmět budoucího nájmu budou prosty dluhů a věcných práv či jiných závazků vůči třetím osobám, vyjma zástavního práva zřízeného k zajištění pohledávky z investičního úvěru a vyjma případných povinností plynoucích z věcných břemen zřízených v souvislosti s výstavbou či provozem budovy či Předmětu budoucího nájmu (např. v souvislosti s uložením inženýrských sítí). 7. BD Habr smluvně zabezpečí možnost vyvázání Předmětu budoucího nájmu ze zástavního práva zajišťujícího úvěr BD Habr na výstavbu projektu v případě podání žádosti zájemce o převod jednotky z vlastnictví BD Habr do svého vlastnictví s tím, že zájemce předem složí na účet BD Habr celou částku ve výši odpovídající zbývající nesplacené části investičního úvěru, která připadá na převáděnou jednotku. Převod jednotky do vlastnictví člena BD Habr bude časově omezený v souladu s podmínkami úvěrující banky, zpravidla vždy k datu výročí fixace úrokové sazby investičního úvěru. Postup je dán přísl. ustanoveními zák. 72/1994 Sb. 8. Ostatní práva a povinnosti související a vyplývající z převzetí a následného užívání Předmětu budoucího nájmu na základě nájemní smlouvy uzavřené s BH Habr budou upraveny ve stanovách BD Habr a nájemní smlouvě (přílohy č. 6 a č. 7 této smlouvy)

8 Čl. IX. Standardní provedení a vybavení Předmětu budoucího nájmu 1. Předmět budoucího nájmu bude proveden ve standardním provedení, jehož výčet je uveden v příloze č. 4 této smlouvy. Zájemce bere na vědomí, že po přijetí za člena BD Habr bude povinen v termínu uvedeném v harmonogramu klientských změn, který bude zveřejněn, provést výběr standardního vybavení na formuláři Standardní a nadstandardní vybavení, a to výběrem z nabídky BD Habr. 2. V případě, že zájemce neprovede výběr standardního vybavení ve stanovených termínech, bude oprávněn provést výběr BD Habr. 3. Výběr standardního vybavení Předmětu budoucího nájmu dle tohoto článku nemá vliv na sjednanou pořizovací cenu podle čl. IV. této smlouvy. Další práva a povinnosti související s prováděním jakýchkoliv změn Předmětu budoucího nájmu jsou upraveny ve stanovách a nájemní smlouvě, jejichž vzorové znění je uvedeno v přílohách této smlouvy. Čl. X. Nadstandardní provedení a vybavení Předmětu budoucího nájmu 1. Zájemce bere na vědomí, že bude oprávněn po přijetí za člena BD Habr písemně požádat, za dále uvedených podmínek, BD Habr o změnu vybavení bytu nebo provedení dispozičních a interiérových úprav nad rámec stanovený v přílohách k této smlouvě a projektovou dokumentací, a to výběrem z nabídky BD Habr s tím, že ceny těchto nadstandardních výrobků nebo úprav jsou obsaženy v Ceníku klientských změn, který je součástí přílohy č. 5 této smlouvy (dále jen Ceník ). Cena těchto úprav či změn se nezapočítává do pořizovací hodnoty Předmětu budoucího nájmu a nemá vliv na výši členského podílu. Tato cena bude hrazena na základě čl. 4 tohoto odstavce samostatnou dohodou zájemce a BD Habr a nebude souviset s jakýmkoliv vkladem zájemce do BD Habr. 2. Požadavky na nadstandardní úpravy a jejich výběr dle článku X. odst. 1. bude moci zájemce uplatnit pouze v termínu uvedeném v Harmonogramu klientských změn, který bude zveřejněn. 3. Zájemce bere na vědomí, že požadavky dle tohoto článku této smlouvy mohou být realizovány pouze v rozsahu technicky možném, neodporujícím technickým ani právním normám, neohrožujícím datum dokončení stavby domu a neodporujícím celkové koncepci BD Habr při realizaci stavby budovy. 4. S výjimkou změn a úprav uvedených v tomto ustanovení není zájemce oprávněn bez předchozího souhlasu BD Habr provádět na Předmětu nájmu jakékoli úpravy, a to jak sám, tak ani prostřednictvím třetích osob. Další práva a povinnosti související s prováděním jakýchkoliv změn Předmětu budoucího nájmu jsou upraveny ve stanovách a nájemní smlouvě, jejichž vzorové znění je uvedeno v přílohách této smlouvy Čl. XI. Termín výstavby 1. BD Habr dokončí výstavbu domu nejpozději do tak, že v této lhůtě bude vydán kolaudační souhlas povolující jeho užívání. Pro případ, že výstavba domu nebude moci pokračovat z důvodů způsobených vyšší mocí, oznámí BD Habr tuto skutečnost neprodleně zájemci. Jakmile uvedené důvody pominou, oznámí neprodleně BD Habr tuto skutečnost zájemci. 2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vzniknou nezávisle na vůli smluvních stran po uzavření této smlouvy nebo po přijetí zájemce za člena BD Habr v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy. O dobu trvání vlivu vyšší moci se automaticky prodlužuje doba plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než 30 dnů, projednají smluvní strany další postup.

9 Čl. XII. Ostatní ujednání 1. Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran a právní nástupce právních nástupců. Zabezpečit řádně takový přechod je právní povinností té které smluvní strany. Přechod práva nastává rovněž děděním s výhradou ustanovení čl.vi. odst Smluvní strany berou na vědomí, že všechny závazné projevy vůle je třeba činit písemnou formou a prokazatelně je doručit druhé smluvní straně. V případě, že smluvní strana, které je listina adresována, její přijetí odmítne, nebo jiným způsobem přijetí zabrání (např. nesdělí změnu adresy), považuje se za prokazatelné doručení též třetí den od data uložení příslušné poštovní zásilky na poště. 3. Je povinností smluvních stran neprodleně oznámit změnu adresy pro doručování druhé smluvní straně, jinak platí doručování dle adresy v záhlaví této smlouvy. 4. Pokud je v této smlouvě počátek běhu sjednané lhůty vázán na okamžik doručení písemnosti, pak se za den doručení považuje i třetí den od uložení doporučené zásilky s oznámením nebo výzvou u příslušného poštovního úřadu. 5. Pokud konec běhu sjednaných lhůt připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. 6. Zájemce bere na vědomí, že v okolí Předmětu budoucího nájmu může v současnosti i v budoucnu probíhat další výstavba. 7. Podlahovou plochou bytu nebo garáže/garážového stání se pro účely této smlouvy rozumí podlahová plocha bytu nebo garáže/garážového stání (vyjma plochy balkonu/lodžie/terasy), která nezahrnuje půdorysnou plochu všech příček a zdiva uvnitř prostoru vymezeného podlahovou plochou bytu nebo garáže/garážového stání. Plochou balkonu/lodžie/terasy se rozumí jejich podlahová plocha. Je-li Předmětem budoucího nájmu nebytová jednotka, bude podlahová plocha určeně obdobně. 8. Zájemce bere na vědomí, že Předmětem budoucího nájmu není elektroměr měřící elektrickou energii spotřebovanou v Předmětu budoucího nájmu, ani jeho osazení. Elektroměr, včetně jeho osazení, si pořídí zájemce na vlastní náklady. Čl. XIII. Závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva včetně jejích příloh, které jsou její nedílnou součástí, je vyhotovena ve dvou vyhotoveních platnosti originálu, z nichž každá strana obdrží po jejím podpisu po jednom vyhotovení. 2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi účastníky. 3. Změny nebo dodatky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků odsouhlasených všemi jejími účastníky. 4. Smluvní strany se dohodly, že Družstvo poskytne zájemci běžné služby související s financováním jeho vstupu do BD Habr bezplatně. 5. V rámci zajištění maximálního servisu a poskytnutí poradenství související se vstupem do BD Habr a uzavřením nájemní smlouvy zprostředkované a zajišťované Družstvem souhlasí zájemce s poskytnutím svých údajů Družstvu, společnostem, Holding, FINEP CZ a.s. a FINEP FS a.s. a taktéž fyzickým osobám, které pro Družstvo nebo společnosti FINEP CZ a.s. a FINEP FS a.s. vykonávají činnosti týkající se této smlouvy a dále souhlasí s poskytnutím údajů uvedených v této smlouvě dodavateli provádějícím či financujícím výstavbu domu či bance financující výstavbu domu, ve kterém se nachází Předmět budoucího nájmu. Údaje zájemce nesmí být Družstvem ani společnostmi FINEP HOLDING SE, FINEP CZ a.s. a FINEP FS a.s. poskytnuty nikomu jinému než Družstvu a společnostem FINEP HOLDING SE, FINEP CZ a.s. a FINEP FS a.s., s nimi

10 spolupracujícím fyzickým osobám, financující bance, případně finančnímu ústavu, jehož služby uvedené Družstvo nebo společnosti zájemci zprostředkovávají anebo finančnímu ústavu, jehož služby má zájemce zájem využít. Družstvo tímto zároveň informuje zájemce o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. 6. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy smluvních stran z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a právních předpisů souvisejících. 7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho a svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují vlastnoruční podpisy. Seznam příloh 1) Kopie snímku katastrální mapy 2) Kopie příslušného listu vlastnictví 3) Schematický plán a umístění Předmětu budoucího nájmu 4) Popis stavebního provedení domu, bytu a garáže 5) Ceník klientských změn 6) Vzor nájemní smlouvy, včetně orientační kalkulace plateb (tato bude upřesněna dle podmínek čl. III odst. 3 této smlouvy) 7) Vzorové znění stanov BD Habr 8) Platby člena družstva 9) Harmonogramu klientských změn V Praze dne Družstvo: Zájemce: Mgr. Martin Kroh, předseda představenstva Ing. Jaroslav Brožek, místopředseda představenstva FINEP HOLDING SE: Mgr. Martin Kroh, Na základě plné moci FINEP: Mgr. Martin Kroh, na základě plné moci

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Bručná, s.r.o. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY ze dne 1. 1. 2014 Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s., se sídlem Bělehradská 128, č. p. 222, 120 21 Praha 2, IČO 60192852, zapsána v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2014 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2015 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011 OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011 I. Společná ustanovení pro úvěr a úvěrový rámec 1. Žádost. Klient se stává

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 1/2009 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Společnosti GE Money Multiservis, a.s. (dále jen "VOP") tvoří nedílnou součást Smlouvy o úvěru a vymezují vztahy mezi společností

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. ledna 2013 1. Výklad pojmů 1.1 Smlouva je smlouva o poskytování sdružených

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č. Smluvní strany Zapůjčitel (dále jen Věřitel ) Firma: Mutuo s r.o. Sídlo: Praha 9, Běchovice, Podnikatelská 565, PSČ 190 11 IČO: 24753378 DIČ: CZ24753378 Zapsaný: v OR vedeném

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ DEFINICE POJMŮ

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ DEFINICE POJMŮ Produktové podmínky ebanky, a.s., pro poskytování nepodnikatelských hypotečních a s nimi souvisejících dalších úvěrů fyzickým osobám, platné od 1. června 2009 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ I.1. Tyto Produktové

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2 Stanovy Rozvoje, stavebního bytového družstva, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05, přijaté shromážděním delegátů dne 13.4.1991, ve znění změn a doplňků ze dne 9.12.1991, 28.11.1992, 20.4.1993, 21.4.1994,

Více

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 4/2006

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 4/2006 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Společnosti GE Money Multiservis, a.s. (dále jen "VOP") tvoří nedílnou součást Smlouvy a vymezují vztahy mezi společností GE Money

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor Strana 1 (celkem 11) Smlouva o podnájmu nebytových prostor číslo smlouvy nájemce:. I. článek - Smluvní strany ČEZ, a. s. Se sídlem: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3. Práva a povinnosti smluvních stran Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti ha-vel internet s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 8. 2. 2014. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více