Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo: telefon:... Čl. I Preambule

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule"

Transkript

1 Rezervační smlouva Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Praha sídlo: Střížkovská 1/29a, Praha 8, Česká republika zapsané: u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ / DIČ: / CZ bankovní účet: /0800 (účet BD Habr) variabilní symbol: /rodné číslo zájemce/ jednající: Mgr. Martinem Krohem, předsedou představenstva Ing. Jaroslav Brožek, místopředseda představenstva ve věci výstavby: Ing. Markem Chalmovským, vedoucím oddělení výstavby (dále jen Družstvo ) a FINEP HOLDING, SE, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ IČ: spol. zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl H, vložka 7, Zastoupena na základě plné moci ze dne panem Mgr. Martinem Krohem (dále jen Holding nebo také FINEP HOLDING SE ) a FINEP Prosek k.s. se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1/846, PSČ IČ: spol. zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl A, vložka 48047, Zastoupena na základě plné moci ze dne panem Mgr. Martinem Krohem (dále jen FINEP ) a Pan(í):.... trvalé bydliště:.... korespondenční adresa: rodné číslo: telefon:.... (dále jen zájemce ) uzavírají podle 51 občanského zákoníku rezervační smlouvu (dále jen smlouva ) následujícího znění: Čl. I Preambule 1. Družstvo, FINEP a Holding prohlašují, že: a. V souladu s jejich ujednáním Družstvo s Holdingem jako zakladatelé, nově založí bytové družstvo Habr (dále jen BD Habr ) pro výstavbu bytového domu na pozemcích parc.č. 515/41, 515/106, v k.ú. Střížkov, obec Praha ve vlastnictví FINEP. FINEP následně převede citované pozemky za úplatu do vlastnictví BD Habr, které na nich bude realizovat výstavbu bytového domu. Tato skutečnost se dokládá kopií předmětného LV, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a kopií snímku katastrální mapy, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2 b. BD Habr bude budoucím vlastníkem shora uvedených pozemků a dále stavebníkem a budoucím vlastníkem obytného komplexu nazvaného Bytový park Prosek I/2 (dále jen Projekt ) a v rámci tohoto projektu také stavebníkem a budoucím vlastníkem domu s bytovými prostory o 1 podzemním a 6 nadzemních podlažích na pozemcích specifikovaných v odst. 1. tohoto článku. Výstavbu tohoto domu uskuteční BD Habr na základě stavebních povolení vydávaných k realizaci Projektu příslušným stavebním úřadem a dle bližší specifikace a v provedení dohodnutých v této smlouvě (dále jen dům" nebo "budova"). c. Družstvo je na základě organizační dohody s FINEPEM a Holdingem pověřeno k úkonům spojeným s propagací společného projektu a k jednání se zájemci o budoucí členství v BD Habr. K této činnosti disponuje Družstvo všemi oprávněními předepsanými právními předpisy k této činnosti. 2. Zájemce prohlašuje, že: a. má zájem o členství v BD Habr za účelem přidělení jím vybraného bytu a případně též garáže/garážového stání do nájmu; b. řádně uhradí všechny platby, které budou s budoucím členstvím v BD Habr spojeny; uzavře nájemní smlouvu s BD Habr při převzetí bytu a případně garáže/garážového stání do svého užívání (vzor nájemní smlouvy tvoří přílohu č. 6 této smlouvy). 3. Předmětem této smlouvy je dohoda stran o postupu, jakým se zájemce stane za splnění podmínek sjednaných v této smlouvě, řádným členem BD Habr s tím, že spolu s členstvím se bude pojit za podmínek uvedených ve stanovách BD Habr právo na uzavření nájemní smlouvy, na jejímž základě bude zájemce užívat byt a případně i garáž/garážové stání, popsané zejména v čl. III této smlouvy. Vzorové znění nájemní smlouvy, včetně orientační kalkulace plateb spojených s užíváním předmětné nemovitosti (zejména výše nájemného), která stanovena na základě předpokladu průměrné sazby DPH u nákladů na pořízení Předmětu budoucího nájmu na vstupu ve výši 13,95%, je uvedeno v příloze č. 6 této smlouvy s tím, že kalkulace bude upřesněna v souladu s ust. čl. III odst. 3, 4 a 5 této smlouvy. Vzorové znění stanov BD Habr je uvedeno v příloze č. 7 této smlouvy. 4. Zájemce se stane členem BD Habr na základě rozhodnutí o přijetí za člena představenstvem BD Habr poté, co budou splněny podmínky k přijetí sjednané touto smlouvou. FINEP HOLDING SE a Družstvo jako zakladatelé a budoucí členové BD Habr se zavazují schválit stanovy BD Habr, které umožní splnění závazků stran dle této smlouvy a vykonávat svá členská práva tak, aby závazky BD Habr vyplývající z této smlouvy byly vůči zájemci splněny. 5. Pro účely této smlouvy mají pojmy s počátečním velkým písmenem v jednotném i množném čísle význam uvedený dále v tomto ustanovení: Budova - budova s bytovými a nebytovými prostory o 1 podzemním a 6 nadzemních podlažích na pozemcích parc.č. 515/41, 515/106, v k.ú. Střížkov, obec Praha zbudovaná BD Habr, v níž je /bude umístěn předmět budoucího nájmu BD Habr bytové družstvo, které založí FINEP HOLDING SE a Družstvo Členský vklad - základní členský vklad, jehož úhradou je podmíněn vznik členství v BD Habr Další členský vklad - částka představující minimálně hodnotu 25% z pořizovací ceny předmětu budoucího nájmu, k jejíž úhradě je budoucí člen BD Habr touto smlouvou a stanovami zavázán Družstvo - Stavební bytové družstvo Praha - bytové družstvo se sídlem Střížkovská 1/29a, Praha 8, Česká republika zapsané u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ: a zakladatel BD Habr Holding - FINEP HOLDING, SE - obchodní společnost se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ , IČ: zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl H, vložka 7 a zakladatel BD Habr FINEP - FINEP Prosek k.s. - obchodní společnost se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1/846, PSČ , IČ: , společnost. zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl A, vložka 48047, a vlastník pozemků parc.č. 515/41, 515/106, v k.ú. Střížkov, obec Praha

3 Předmět budoucího nájmu - byt nebo nebytový prostor s příslušenstvím umístěným v Budově ohledně něhož smluvní strany dohodly na rezervaci nájemního práva v prospěch zájemce o členství v BD Habr Projekt - výstavba obytného komplexu Bytový park Prosek I/2 na pozemcích parc.č. 515/41, 515/106, v k.ú. Střížkov, obec Praha, jehož budoucím vlastníkem bude BD Habr a v jehož rámci bude zhotovena Budova Pořizovací cena budoucího předmětu nájmu - částka, jejíž výše je uvedena v čl. IV této smlouvy a která je základem pro výpočet závazku k úhradě dodatečného členského vkladu Čl. II. Rezervace členství v BD Habr 1. Družstvo a Holding se uzavřením této smlouvy zavazují zajistit zájemci, že: a. bude po založení BD Habr vyzván k podání přihlášky za člena BD Habr; b. pokud zájemce splní povinnosti plynoucí mu z této smlouvy, zajistí Družstvo a Holding jako zakládající členové BD Habr přijetí řádně podané přihlášky zájemcem ze strany BD Habr, se současným zarezervováním přidělení jím vybraného bytu/ nebytového prostoru a garáže/garážového stání podle následujícího článku do jeho budoucího nájmu (dále jen Předmět budoucího nájmu ). 2. Zájemce se touto smlouvou zavazuje: a. obdrženou členskou přihlášku řádně vyplnit a podat v stanoveném termínu, a to do 15 kalendářních dnů od písemné výzvy představenstva, které ji zašle nejdéle do 30ti dnů od podpisu smlouvy o dílo s generálním dodavatelem stavby Projektu dle specifikace v čl. I nebo podpisu úvěrové smlouvy s bankou financující Projekt, podle toho která ze skutečností nastane později; b. uhradit řádně a včas všechny platby, tj. především rezervační poplatek, základní členský vklad, zápisné a další členský vklad, resp. jeho části, a to za podmínek v této smlouvě stanovených; c. uzavřít řádně a včas nájemní smlouvu k Předmětu budoucího nájmu. Čl. III. Předmět budoucího nájmu 1. Předmětem budoucího nájmu podle této smlouvy je: a. byt ve vlastnictví BD Habr č. o velikosti.. o podlahové ploše.. m 2 umístěný v...nadzemním podlaží domu s následujícím příslušenstvím: i. terasa o podlahové ploše m 2, ii. balkon/lodžie o podlahové ploše m 2, b. garážové stání ve vlastnictví BD Habr.. o podlahové ploše.. m 2 umístěné v..podzemním podlaží domu, c. Komora/sklep o podlahové ploše m 2, 2. Schematický plán a umístění Předmětu budoucího nájmu v domě tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Popis stavebního provedení domu, Předmětu budoucího nájmu a přehled jeho standardního vybavení tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. 3. Součástí Předmětu budoucího nájmu podle odst. 1 tohoto článku bude právo užívání společných částí domu a pozemku ve vlastnictví BD Habr. 4. Účastníci této smlouvy sjednávají, že podlahová plocha Předmětu budoucího nájmu, jak je samostatně uvedena v odst. 1 písm. a) tohoto článku se k datu předání Předmětu budoucího nájmu nebude lišit od skutečného provedení stavby o více jak +/-3,5%. Taková odchylka nebude mít vliv na sjednanou pořizovací cenu Předmětu budoucího nájmu. Zvětšení či zmenšení výměry podlahové plochy Předmětu budoucího nájmu při překročení odchylky je důvodem pro úpravu (zvýšení/snížení) celkové pořizovací ceny, počítáno dle cen uvedených v čl. IV. odst. 2. této smlouvy z výměry, která uvedenou odchylku překročila.

4 Toto pravidlo se použije i pro případ změny výměry plochy příslušenství, kterou bude zájemce výlučně užívat s tím, že v tomto případě strany sjednávají, že ke zvýšení či snížení pořizovací ceny dojde v případě, že se skutečná výměra příslušenství, bude lišit od výměry uvedené v odst. 1. písm. a) až d) tohoto článku o více než +/- 10%. Je-li Předmětem budoucího nájmu. 5. Zakladatelé se zavazují zajistit, aby BD Habr ke dni podpisu nájemní smlouvy na své náklady pořídilo přesné zaměření skutečných výměr Předmětu budoucího nájmu s tím, že toto zaměření provede autorizovaná geodetická kancelář, oprávněná k této činnosti dle zákona č. 200/1994 Sb. (o zeměměřičství), jakož i dle živnostenského zákona. Čl. IV. Předpokládaná pořizovací cena Předmětu budoucího nájmu 1. Předpokládaná Pořizovací cena Předmětu budoucího nájmu podle čl.iii. této smlouvy a popsaného v přílohách č. 3 a č. 4 této smlouvy, byla stanovena dohodou smluvních stran v celkové výši,-kč (slovy: korunčeských) bez DPH. Vzhledem ke skutečnosti, že BD Habr nebude plátcem DPH, započítává se do pořizovací ceny Předmětu budoucího nájmu, která bude základem pro stanovení výše celkového členského vkladu, i DPH na vstupu tak, jak v průběhu času budou náklady na zhotovení Předmětu budoucího nájmu nabíhat. 2. Pořizovací cena uvedená v předchozím odstavci je konečná a může být změněna pouze: a. z důvodu uvedeného v odst. 3. a odst. 4. tohoto článku, b. nebo z důvodu překročení odchylky skutečné výměry Předmětu budoucího nájmu o toleranci uvedenou v čl.iii. odst. 4. s tím, že se bude vycházet z ceny.,-kč za 1m 2 podlahové plochy bytu a z ceny.,-kč za 1m 2 plochy balkonu/lodžie/terasy (vše bez DPH). Snížení nebo zvýšení pořizovací ceny bude promítnuto do doplatku pořizovací ceny. 3. Pokud budou skutečně vynaložené náklady na pořízení Předmětu budoucího nájmu vyšší než náklady předpokládané, tedy vyšší než suma uvedená v odst. 1 tohoto článku bez DPH, bude BD Habr v souladu se stanovami, oprávněno požadovat po zájemci podíl na úhradě případného zvýšení skutečně vynaložených nákladů s tím, že z tohoto důvodu bude zájemce povinen zaplatit BD Habr maximálně sumu odpovídající 4% z předpokládané pořizovací ceny uvedené v prvém odstavci tohoto článku. Tato částka bude vyúčtována BD Habr nejpozději do 30-ti kalendářních dnů od převzetí Budovy od generálního dodavatele a bude splatná nejpozději do 15-ti pracovních dnů od doručení výzvy k úhradě. 4. Družstvo zároveň do 30-ti kalendářních dnů od převzetí Budovy od generálního dodavatele vypočte celkové náklady na DPH neuplatněné na vstupu v průběhu výstavby Budovy, a pokud budou celkové náklady na DPH vyšší oproti předpokládané průměrné sazbě DPH ve výši 13,95%, cena Předmětu budoucího nájmu bez DPH zůstává nedotčena a o rozdíl v nákladech na DPH se zvyšuje výše Dalšího členského vkladu člena BD Habr. Doplatek Dalšího členského vkladu dle tohoto odstavce bude splatný nejpozději do 15-ti pracovních dnů od doručení výzvy. 5. V případě, že zjištěná výsledná částka uvedená v odst. 4 tohoto článku bude nižší, než částka základu pro výpočet Pořizovací ceny uvedená v odst. 1, stejným postupem bude Pořizovací cena snížena a tento zúčtovatelný rozdíl ve stejné lhůtě BD Habr zájemci/členovi vrátí na účet jím označený. Čl. V. Podíl zájemce na pořizovací ceně (výše členského vkladu) 1. Při uzavření této smlouvy se zájemce zavazuje uhradit rezervační zálohu ve výši Kč. 2. Zájemce se zavazuje dále uhradit Členský vklad ve výši Kč a Další členský vklad ve výši minimálně 25% z pořizovací ceny Předmětu budoucího nájmu (včetně DPH vypočteného dle této smlouvy) dle čl. IV této smlouvy a zápisné.

5 3. Členský vklad stanovený dle odst. 2 tohoto článku a zápisné jsou splatné dle následujícího splátkového kalendáře: a. při přijetí za člena BD Habr: i. Členský vklad ve výši Kč; ii. Zápisné ve výši Kč (započítává se uhrazený rezervační zálohu dle odst. 1 tohoto iii. článku); Další členský vklad do celkové výše 60% ze sumy odpovídající 25% z pořizovací ceny Předmětu budoucího nájmu, snížené o základní členský vklad. b. na základě výzvy BD Habr uhradí člen Další členský vklad ve výši 20% ze sumy odpovídající 25% z pořizovací ceny Předmětu budoucího nájmu snížené o základní členský vklad s tím, že výzva bude učiněna v období kalendářních měsíců březen až květen 2012; c. na základě výzvy BD Habr uhradí Další členský vklad ve výši 20% ze sumy odpovídající 25% z pořizovací ceny Předmětu budoucího nájmu snížené o základní členský vklad s tím, že výzva bude učiněna v období kalendářních měsíců září až listopad d. na základě výzvy BD Habr uhradí Další členský vklad ve výši vypočtené dle ust. čl. IV odst. 3 a 4 této smlouvy. 4. Zbývající část pořizovací ceny Předmětu budoucího nájmu bude uhrazena z úvěru poskytnutého BD Habr na financování výstavby bytového domu a zájemce se na jejím splácení bude podílet formou příslušné části nájemného na základě uzavřené nájemní smlouvy k Předmětu budoucího nájmu. 5. Částku podle čl. V odst.1 zaplatí zájemce nejpozději do 5-ti kalendářních dnů od uzavření této smlouvy na bankovní účet Družstva, uvedený v záhlaví této smlouvy s tím, že Družstvo je povinno převést celou tuto sumu po založení BD Habr na jeho účet. Částky podle čl. V odst. 3 písm. a) zaplatí zájemce na bankovní účet BD Habr nejpozději do 10-ti kalendářních dnů ode dne obdržení oznámení o schválení svého přijetí za člena BD Habr. Částky podle odst. 1 písm. b) c) a d) tohoto článku zaplatí zájemce na bankovní účet BD Habr nejpozději v termínu uvedeném v písemné výzvě k úhradě, ne však kratším než 10 kalendářních dnů od doručení výzvy. 6. Zájemce, později člen BD Habr, se může dohodnout na zvýšení minimální výše dalšího členského vkladu dle odst. 2 tohoto článku. V takovém případě se částky dalšího členského vkladu uvedené v odst. 3 tohoto článku vypočítávají z takto sjednané výše dalšího členského vkladu. 7. Zájemce je oprávněn hradit další členské vklady dle čl. V odst. 3 písm. b), c) a d) z úvěru poskytnutého třetí osobou (stavební spořitelnou, bankou či jiným financujícím subjektem). V takovém případě je zájemce povinen uhradit částku placenou prostřednictvím úvěru tak, že poskytovatel úvěru tuto částku uvolní a převede na bankovní účet BD Habr označený v písemné výzvě k úhradě, nejpozději však v termínech pro úhradu jednotlivých plateb podle odst. 5. tohoto článku. 8. Skutečnost, že další členský vklad, resp. jeho jednotlivé části mají být uhrazeny z úvěru poskytnutého zájemci poskytovatelem úvěru, je zájemce povinen BD Habr prokázat (předložením řádně uzavřené úvěrové smlouvy) nejpozději do 5-ti kalendářních dnů od podání přihlášky. 9. Zájemce, který hodlá hradit jakoukoliv část dalšího členského vkladu prostřednictvím úvěru je povinen: a) splnit veškeré podmínky stanovené poskytovatelem úvěru v úvěrové smlouvě pro čerpání úvěru, b) uhradit jednotlivé částky ve výši a lhůtách uvedených v čl.v. této smlouvy 10. Zájemce bere na vědomí, že z důvodu uzavření bankovního, dodavatelského či jiného úvěru poskytnutého BD Habr na financování výstavby Budovy nebo Projektu (dále jen investiční úvěr ) bude zřízeno zástavní právo k pozemku a stavbě Budovy ve vlastnictví BD Habr k zajištění pohledávky z investičního úvěru. 11. Družstvo, případně finanční ústav financující výstavbu Budovy mají právo písemně oznámit zájemci, že platby mají být zasílány na jiný než výše uvedený účet. Ode dne doručení tohoto oznámení je zájemce povinen hradit veškeré platby na nový bankovní účet uvedený v takovém oznámení.

6 12. Předloží-li zájemce úvěrovou smlouvu v souladu s ustanovením čl. V. odst. 5. této smlouvy, zavazuje se Družstvo vytvořit podmínky pro čerpání úvěru k financování dalšího členského vkladu zájemcem tím, že k tomu poskytne obvyklou součinnost a poskytovateli úvěru předá obvykle vyžadované dokumenty vztahující se k předmětu rezervace dle této smlouvy, jež má ve své dispozici nebo učiní jiné úkony schválené účastníky této smlouvy. Čl. VI. Odstoupení od smlouvy 1. Zájemce je oprávněn odstoupit od této smlouvy v těchto případech: a) pokud Družstvo nesplní svůj závazek čl. II odst. 1 písm. a) ani do 90 dnů ode dne založení BD Habr, nebo b) pokud nebude členská přihláška zájemce schválena BD Habr ani do 60ti kalendářních dnů ode dne jejího doručení BD Habr nebo nebude-li současně s přijetím přihlášky zarezervováno přidělení zájemcem vybraného bytu a garáže/garážového stání do jeho budoucího nájmu. c) pokud Družstvo a FINEP nezaloží BD Habr nejdéle do a neschválí stanovy umožňující splnění závazků účastníků dle této smlouvy. 2. Družstvo je oprávněno odstoupit od této smlouvy v těchto případech: a) pokud zájemce neuhradí řádně a včas sjednaný rezervační poplatek podle čl. V, odst. 1 písm. a) této smlouvy, nebo b) pokud zájemce nepodá řádně a včas přiloženou členskou přihlášku do BD Habr, nebo c) pokud zájemce neuhradí řádně a včas všechny platby spojené s přijetím za člena BD Habr, tj. základní členský vklad, zápisné a další členský vklad, resp. jeho části, a to za podmínek v této smlouvě stanovených. 3. Pokud dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů uvedených v odst. 1. tohoto článku je povinností Družstva provést finanční vypořádání z této smlouvy se zájemcem nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy tzn., že Družstvo vrátí zájemci rezervační poplatek. V případě odstoupení od této smlouvy z důvodů uvedených v odst. 2 této smlouvy se uhrazený rezervační poplatek započítává na smluvní pokutu podle čl. VII. 4. Družstvo je oprávněno odstoupit od této smlouvy, pokud po případném úmrtí zájemce-fyzické osoby se dědici zůstavitele ve lhůtě tří kalendářních měsíců od této události nedohodnou na právním nástupci, který převezme všechna práva a povinnosti zájemce vyplývající z této smlouvy. Odstoupení od smlouvy bude doručeno způsobem uvedeným v této smlouvě kterémukoliv z dědiců zůstavitele, který je Družstvu znám. V takovém případě je povinností Družstva všechny přijaté úhrady převést na bankovní účet určený notářem projednávajícím předmětné dědictví. Čl. VII. Sankce Smluvní strany sjednávají pro případ porušení článku VI. odst. 2 písm. a), b) c) smluvní pokutu ve výši rezervačního poplatku, kterou je zájemce povinen uhradit na účet Družstva nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Čl. VIII. Přechod a převod práv a závazků k Předmětu budoucího nájmu 1. Zájemce bere na vědomí, že spolu s budoucím uzavřením nájemní smlouvy k Předmětu budoucího nájmu na si na sebe převede práva a povinnosti ze smluv, týkajících se provozu Předmětu budoucího nájmu a povinnosti z těchto smluv bude povinen hradit. Povinnosti, respektive náklady ze smluv uzavřených ohledně provozu domu a jeho společných částí (např. ze smlouvy o odvozu odpadků, ze smlouvy o dodávce el. energie, vody, plynu, apod.), náklady vyplývající z užívání společných prostor ostatními členy BD Habr, náklady vyplývající z právního režimu zařízení

7 umístěných v budově nebo na budově náležící k jednotlivým bytům, garážím/garážovým stáním nebo společným částem budovy, bude hradit BD Habr s tím, že součástí plateb zájemce dle nájemní smlouvy bude i úhrada poměrné části těchto nákladů. Dále na zájemce přejdou i omezení z věcných břemen váznoucích na budově či na pozemcích uvedených v čl. I. této smlouvy, vyplývajících z právních předpisů, věcných břemen zřízených na základě rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy (např. na základě stavebního povolení), které bylo či bude vydáno ohledně výstavby domu dle čl. I. odst. 2. této smlouvy či z věcných břemen vzniklých na základě smluv uzavřených BD Habr se správci sítí a komunikací v souvislosti se zajištěním řádného užívání Předmětu budoucího nájmu podle této smlouvy, případně z věcných břemen, jejichž zřízení si vyžádají stavební úpravy či nutnost zajištění práva průchodu a průjezdu členů BD Habr nacházejících se v Budově či třetích osob. 2. K vytvoření podmínek pro bezproblémové předání a převzetí Předmětu budoucího nájmu se uskuteční prohlídka Předmětu budoucího nájmu, na které budou sepsány případné připomínky a námitky zájemce, které hodlá uplatnit do protokolu o konečném předání a převzetí, pokud do této doby nezajistí BD Habr jejich odstranění. K této schůzce vyzve BD Habr zájemce nejpozději 15 dnů před jejím konáním a zájemce se zavazuje se této schůzky účastnit. 3. BD Habr vyzve zájemce k podpisu nájemní smlouvy, předání a převzetí Předmětu budoucího nájmu podle čl. III. této smlouvy nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne udělení kolaudačního souhlasu a souhlasu k užívání stavby. Zájemce se zavazuje uzavřít nájemní smlouvu a převzít Předmět budoucího nájmu za předpokladu, že bude prost případných vad a nedodělků bránících jeho užívání. Předání a převzetí proběhne na základě sepsání písemného protokolu podepsaného BD Habr a zájemcem, ve kterém budou uvedeny případné vady a nedodělky nebránící užívání. Dnem převzetí Předmětu budoucího nájmu přechází na zájemce i odpovědnost za škodu na něm vzniklou a povinnost úhrady nákladů spojených s jeho užíváním. BD Habr vznikne povinnost zajistit ve sjednaných lhůtách odstranění zjištěných vad a nedodělků. 4. Pokud zájemce do 15ti kalendářních dnů od výzvy podle předchozího odstavce nepřevezme Předmět budoucího nájmu, ač tento bude prostý vad či nedodělků, které by bránily jeho užívání, vznikne zájemci povinnost uhradit prokazatelné náklady, které BD Habr vzniknou při udržování nepřevzatého Předmětu budoucího nájmu v řádném stavu za dobu trvajícího prodlení zájemce, především pak řádnou úhradu měsíčního předpisu nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu a garáže/garážového stání. Dále se sjednává, že marným uplynutím lhůty k uzavření nájemní smlouvy a převzetí Předmětu budoucího nájmu se má za to, že Předmět budoucího nájmu je prost vad a nedodělků. 5. Nepřevezme-li si zájemce v rozporu se sjednanými podmínkami Předmět budoucího nájmu ani do 15ti dnů po uplynutí lhůty podle předchozího odstavce, bude se Předmět budoucího nájmu považovat za převzatý dnem následujícím po uplynutí této lhůty a BD Habr bude oprávněno požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši Kč za každý den prodlení ode dne výzvy podle odst. 3 tohoto článku s tím, že právo na náhradu případné škody tím není dotčeno. 6. Budova a Předmět budoucího nájmu budou prosty dluhů a věcných práv či jiných závazků vůči třetím osobám, vyjma zástavního práva zřízeného k zajištění pohledávky z investičního úvěru a vyjma případných povinností plynoucích z věcných břemen zřízených v souvislosti s výstavbou či provozem budovy či Předmětu budoucího nájmu (např. v souvislosti s uložením inženýrských sítí). 7. BD Habr smluvně zabezpečí možnost vyvázání Předmětu budoucího nájmu ze zástavního práva zajišťujícího úvěr BD Habr na výstavbu projektu v případě podání žádosti zájemce o převod jednotky z vlastnictví BD Habr do svého vlastnictví s tím, že zájemce předem složí na účet BD Habr celou částku ve výši odpovídající zbývající nesplacené části investičního úvěru, která připadá na převáděnou jednotku. Převod jednotky do vlastnictví člena BD Habr bude časově omezený v souladu s podmínkami úvěrující banky, zpravidla vždy k datu výročí fixace úrokové sazby investičního úvěru. Postup je dán přísl. ustanoveními zák. 72/1994 Sb. 8. Ostatní práva a povinnosti související a vyplývající z převzetí a následného užívání Předmětu budoucího nájmu na základě nájemní smlouvy uzavřené s BH Habr budou upraveny ve stanovách BD Habr a nájemní smlouvě (přílohy č. 6 a č. 7 této smlouvy)

8 Čl. IX. Standardní provedení a vybavení Předmětu budoucího nájmu 1. Předmět budoucího nájmu bude proveden ve standardním provedení, jehož výčet je uveden v příloze č. 4 této smlouvy. Zájemce bere na vědomí, že po přijetí za člena BD Habr bude povinen v termínu uvedeném v harmonogramu klientských změn, který bude zveřejněn, provést výběr standardního vybavení na formuláři Standardní a nadstandardní vybavení, a to výběrem z nabídky BD Habr. 2. V případě, že zájemce neprovede výběr standardního vybavení ve stanovených termínech, bude oprávněn provést výběr BD Habr. 3. Výběr standardního vybavení Předmětu budoucího nájmu dle tohoto článku nemá vliv na sjednanou pořizovací cenu podle čl. IV. této smlouvy. Další práva a povinnosti související s prováděním jakýchkoliv změn Předmětu budoucího nájmu jsou upraveny ve stanovách a nájemní smlouvě, jejichž vzorové znění je uvedeno v přílohách této smlouvy. Čl. X. Nadstandardní provedení a vybavení Předmětu budoucího nájmu 1. Zájemce bere na vědomí, že bude oprávněn po přijetí za člena BD Habr písemně požádat, za dále uvedených podmínek, BD Habr o změnu vybavení bytu nebo provedení dispozičních a interiérových úprav nad rámec stanovený v přílohách k této smlouvě a projektovou dokumentací, a to výběrem z nabídky BD Habr s tím, že ceny těchto nadstandardních výrobků nebo úprav jsou obsaženy v Ceníku klientských změn, který je součástí přílohy č. 5 této smlouvy (dále jen Ceník ). Cena těchto úprav či změn se nezapočítává do pořizovací hodnoty Předmětu budoucího nájmu a nemá vliv na výši členského podílu. Tato cena bude hrazena na základě čl. 4 tohoto odstavce samostatnou dohodou zájemce a BD Habr a nebude souviset s jakýmkoliv vkladem zájemce do BD Habr. 2. Požadavky na nadstandardní úpravy a jejich výběr dle článku X. odst. 1. bude moci zájemce uplatnit pouze v termínu uvedeném v Harmonogramu klientských změn, který bude zveřejněn. 3. Zájemce bere na vědomí, že požadavky dle tohoto článku této smlouvy mohou být realizovány pouze v rozsahu technicky možném, neodporujícím technickým ani právním normám, neohrožujícím datum dokončení stavby domu a neodporujícím celkové koncepci BD Habr při realizaci stavby budovy. 4. S výjimkou změn a úprav uvedených v tomto ustanovení není zájemce oprávněn bez předchozího souhlasu BD Habr provádět na Předmětu nájmu jakékoli úpravy, a to jak sám, tak ani prostřednictvím třetích osob. Další práva a povinnosti související s prováděním jakýchkoliv změn Předmětu budoucího nájmu jsou upraveny ve stanovách a nájemní smlouvě, jejichž vzorové znění je uvedeno v přílohách této smlouvy Čl. XI. Termín výstavby 1. BD Habr dokončí výstavbu domu nejpozději do tak, že v této lhůtě bude vydán kolaudační souhlas povolující jeho užívání. Pro případ, že výstavba domu nebude moci pokračovat z důvodů způsobených vyšší mocí, oznámí BD Habr tuto skutečnost neprodleně zájemci. Jakmile uvedené důvody pominou, oznámí neprodleně BD Habr tuto skutečnost zájemci. 2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vzniknou nezávisle na vůli smluvních stran po uzavření této smlouvy nebo po přijetí zájemce za člena BD Habr v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy. O dobu trvání vlivu vyšší moci se automaticky prodlužuje doba plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než 30 dnů, projednají smluvní strany další postup.

9 Čl. XII. Ostatní ujednání 1. Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran a právní nástupce právních nástupců. Zabezpečit řádně takový přechod je právní povinností té které smluvní strany. Přechod práva nastává rovněž děděním s výhradou ustanovení čl.vi. odst Smluvní strany berou na vědomí, že všechny závazné projevy vůle je třeba činit písemnou formou a prokazatelně je doručit druhé smluvní straně. V případě, že smluvní strana, které je listina adresována, její přijetí odmítne, nebo jiným způsobem přijetí zabrání (např. nesdělí změnu adresy), považuje se za prokazatelné doručení též třetí den od data uložení příslušné poštovní zásilky na poště. 3. Je povinností smluvních stran neprodleně oznámit změnu adresy pro doručování druhé smluvní straně, jinak platí doručování dle adresy v záhlaví této smlouvy. 4. Pokud je v této smlouvě počátek běhu sjednané lhůty vázán na okamžik doručení písemnosti, pak se za den doručení považuje i třetí den od uložení doporučené zásilky s oznámením nebo výzvou u příslušného poštovního úřadu. 5. Pokud konec běhu sjednaných lhůt připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. 6. Zájemce bere na vědomí, že v okolí Předmětu budoucího nájmu může v současnosti i v budoucnu probíhat další výstavba. 7. Podlahovou plochou bytu nebo garáže/garážového stání se pro účely této smlouvy rozumí podlahová plocha bytu nebo garáže/garážového stání (vyjma plochy balkonu/lodžie/terasy), která nezahrnuje půdorysnou plochu všech příček a zdiva uvnitř prostoru vymezeného podlahovou plochou bytu nebo garáže/garážového stání. Plochou balkonu/lodžie/terasy se rozumí jejich podlahová plocha. Je-li Předmětem budoucího nájmu nebytová jednotka, bude podlahová plocha určeně obdobně. 8. Zájemce bere na vědomí, že Předmětem budoucího nájmu není elektroměr měřící elektrickou energii spotřebovanou v Předmětu budoucího nájmu, ani jeho osazení. Elektroměr, včetně jeho osazení, si pořídí zájemce na vlastní náklady. Čl. XIII. Závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva včetně jejích příloh, které jsou její nedílnou součástí, je vyhotovena ve dvou vyhotoveních platnosti originálu, z nichž každá strana obdrží po jejím podpisu po jednom vyhotovení. 2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi účastníky. 3. Změny nebo dodatky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků odsouhlasených všemi jejími účastníky. 4. Smluvní strany se dohodly, že Družstvo poskytne zájemci běžné služby související s financováním jeho vstupu do BD Habr bezplatně. 5. V rámci zajištění maximálního servisu a poskytnutí poradenství související se vstupem do BD Habr a uzavřením nájemní smlouvy zprostředkované a zajišťované Družstvem souhlasí zájemce s poskytnutím svých údajů Družstvu, společnostem, Holding, FINEP CZ a.s. a FINEP FS a.s. a taktéž fyzickým osobám, které pro Družstvo nebo společnosti FINEP CZ a.s. a FINEP FS a.s. vykonávají činnosti týkající se této smlouvy a dále souhlasí s poskytnutím údajů uvedených v této smlouvě dodavateli provádějícím či financujícím výstavbu domu či bance financující výstavbu domu, ve kterém se nachází Předmět budoucího nájmu. Údaje zájemce nesmí být Družstvem ani společnostmi FINEP HOLDING SE, FINEP CZ a.s. a FINEP FS a.s. poskytnuty nikomu jinému než Družstvu a společnostem FINEP HOLDING SE, FINEP CZ a.s. a FINEP FS a.s., s nimi

10 spolupracujícím fyzickým osobám, financující bance, případně finančnímu ústavu, jehož služby uvedené Družstvo nebo společnosti zájemci zprostředkovávají anebo finančnímu ústavu, jehož služby má zájemce zájem využít. Družstvo tímto zároveň informuje zájemce o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. 6. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy smluvních stran z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a právních předpisů souvisejících. 7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho a svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují vlastnoruční podpisy. Seznam příloh 1) Kopie snímku katastrální mapy 2) Kopie příslušného listu vlastnictví 3) Schematický plán a umístění Předmětu budoucího nájmu 4) Popis stavebního provedení domu, bytu a garáže 5) Ceník klientských změn 6) Vzor nájemní smlouvy, včetně orientační kalkulace plateb (tato bude upřesněna dle podmínek čl. III odst. 3 této smlouvy) 7) Vzorové znění stanov BD Habr 8) Platby člena družstva 9) Harmonogramu klientských změn V Praze dne Družstvo: Zájemce: Mgr. Martin Kroh, předseda představenstva Ing. Jaroslav Brožek, místopředseda představenstva FINEP HOLDING SE: Mgr. Martin Kroh, Na základě plné moci FINEP: Mgr. Martin Kroh, na základě plné moci

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

smlouvu o rezervaci nemovitosti

smlouvu o rezervaci nemovitosti Malý Háj II Objekt C Číslo smlouvy: [xxx] Společnost Euro Park Praha a.s. se sídlem Václavské náměstí 1/846, 110 00 Praha 1, IČ: 25076388, zapsaná do Obchodního rejstříku Městským soudem v Praze oddíl

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ]

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ] SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ K JEDNOTCE Smluvní strany: Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu: 43-5534090277/0100,

Více

smlouvu o rezervaci nemovitosti

smlouvu o rezervaci nemovitosti Nad Přehradou V Objekt Číslo smlouvy: Společnost: FINEP Hostivař a.s. se sídlem: Havlíčkova 1030/1, 110 00 Praha 1 IČ: 275 90 020 zapsaná: Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 10930 bankovní spojení:

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

smlouvu o rezervaci nemovitosti

smlouvu o rezervaci nemovitosti Prosek Park X Objekt Číslo smlouvy: Společnost: FINEP Prosek bytová 10 k.s. se sídlem: Havlíčkova 1030/1, 110 00 Praha 1 IČ: 29016347 zapsaná: Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 77376 bankovní spojení:

Více

smlouvu o rezervaci nemovitosti

smlouvu o rezervaci nemovitosti Harfa Park VI Objekt Číslo smlouvy: Společnost: FINEP Harfa k. s. se sídlem: Havlíčkova 1030/1, 110 00 Praha 1 IČ: 27100626 zapsaná: Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 49039 bankovní spojení: Česká

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky:

REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: budoucí prodávající: DOMOPLAN Bytový dům Domino s.r.o. IČ: 293 80 685, DIČ: CZ699003608 se sídlem: Údolní 326/11,

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ 1. Smluvní strany budoucí prodávající: Firma/název: SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ uzavřená dle 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku IČ: 022 21 390 se sídlem: v Olomouci, Nová Ulice,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky č.. v rezidenčním objektu Rezidence Hronovická

Smlouva o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky č.. v rezidenčním objektu Rezidence Hronovická Smlouva o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky č.. v rezidenčním objektu Rezidence Hronovická 1. Smluvní strany 1.1. Budoucí prodávající: Společnost: Pardubická developerská a.s. IČO: 288 16

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

REZIDENCE NOVÁ KAROLINA

REZIDENCE NOVÁ KAROLINA SMLOUVA O REZERVACI č. R/ uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen OZ ) týkající se stavby nazvané REZIDENCE NOVÁ KAROLINA 1. SMLUVNÍ STRANY: Prodávající:

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o nájmu bytu (a garážového stání) (dále jen smlouva o budoucí smlouvě nájemní)

Smlouva o budoucí smlouvě o nájmu bytu (a garážového stání) (dále jen smlouva o budoucí smlouvě nájemní) Smlouva o budoucí smlouvě o nájmu bytu (a garážového stání) (dále jen smlouva o budoucí smlouvě nájemní) Smluvní strany: Bytové družstvo HABR se sídlem: v Praze 8, Střížkovská 1/29a, Česká republika zapsané:

Více

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě Podepsaní účastníci: 1. obchodní společnost IKO stavební společnost s.r.o. se sídlem v Plzni, Koterovská 177, okres Plzeň-město, IČ: 27 96 84 48, která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(CDE2014)-K2-0xxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN OMIKRON, a.s. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

SMLOUVA O REZERVACI BYTU

SMLOUVA O REZERVACI BYTU SMLOUVA O REZERVACI BYTU č. 302015 v Bytovém domě U VINICE C 1. Smluvní strany: 1.1. Budoucí prodávající: Firma: U VINICE s.r.o. Sídlo: Pardubice, Pernštýnská 6, PSČ: 530 02 IČO: 28792203 DIČ: CZ699002095

Více

Developerská smlouva o budoucí kupní smlouvě na byt

Developerská smlouva o budoucí kupní smlouvě na byt Developerská smlouva o budoucí kupní smlouvě na byt Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka...... (dále jen budoucí prodávající")

Více

Developerská smlouva o budoucí kupní smlouvě na rodinný dům

Developerská smlouva o budoucí kupní smlouvě na rodinný dům Developerská smlouva o budoucí kupní smlouvě na rodinný dům Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka...... (dále jen budoucí

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

smlouvu o budoucí smlouvě kupní

smlouvu o budoucí smlouvě kupní Nad Přehradou III Objekt [xxx] Číslo smlouvy: [xxx] Společnost: FINEP Hostivař a.s. se sídlem: Havlíčkova 1030/1, 110 00 Praha 1 IČ: 275 90 020 zapsaná: Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 10930 bankovní

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(2014)-L2-0XXX uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN THÉTA s.r.o. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo Účastník VŘ: Jméno / Název:.. Adresa / Sídlo:.. r.č. / IČ:.. Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/2008 6. kolo 1. Účastník výběrového řízení (dále jen VŘ ) prohlašuje, že je

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

SMLOUVA O REZERVACI BYTU č v Bytovém domě U VINICE C

SMLOUVA O REZERVACI BYTU č v Bytovém domě U VINICE C SMLOUVA O REZERVACI BYTU č. 20 2016 v Bytovém domě U VINICE C 1. Smluvní strany: 1.1. Budoucí prodávající: Firma: U VINICE s.r.o. Sídlo: Pardubice, Pernštýnská 6, PSČ: 530 02 IČO: 28792203 DIČ: CZ699002095

Více

K U P N Í S M L O U V U č.. Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U č.. Článek I Vymezení předmětu plnění 44204/A/2007-MUEM Č.j.: UZSVM/A/37060/2007-MUEM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: bankovní spojení

Více

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě Podepsaní účastníci: 1. obchodní společnost IKO stavební společnost s.r.o. se sídlem v Plzni, Koterovská 177, okres Plzeň-město, IČ: 27 96 84 48, která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

smlouvu o budoucí smlouvě kupní

smlouvu o budoucí smlouvě kupní Britská čtvrť IX Objekt [xxx] Číslo smlouvy: [xxx] Společnost: Stodůlky JIH a.s. se sídlem: Havlíčkova 1030/1, 110 00 Praha 1 IČ: 27918025 zapsaná: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12029 bankovní

Více

nebo manželé xy.., RČ, a.zy.., RČ.., oba trvale bytem na straně druhé jako budoucí kupující I. Prohlášení budoucího prodávajícího

nebo manželé xy.., RČ, a.zy.., RČ.., oba trvale bytem na straně druhé jako budoucí kupující I. Prohlášení budoucího prodávajícího Obec Břehy, IČ: 00273392, se sídlem Břehy, Bahníkova 8, 535 01 Přelouč, zastoupená Ing. Petrem Morávkem starostou obce na straně jedné jako budoucí prodávající a pan, paní, RČ, trvale bytem.. nebo manželé

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřená podle ust. 1785 a násl. zákona č. 89/2014 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, mezi níže uvedenými účastníky: D/16/249

Více

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva)

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) I. Budoucí smluvní strany Městská část Praha - Běchovice se sídlem Českobrodská

Více

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI Vlastník1: na straně jedné a Zprostředkovatel2: na straně druhé uzavřená, dne /v poté, co účastníci smlouvy sdělili druhé straně, že jim není známa žádná okolnost omezující

Více

smlouvu o budoucí smlouvě kupní

smlouvu o budoucí smlouvě kupní Malý Háj IV Objekt [xxx] Číslo smlouvy: [xxx] Společnost: Euro Park Praha BETA a.s. se sídlem: Havlíčkova 1030/1, 110 00 Praha 1 IČ: 24247120 zapsaná: Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 18367 bankovní

Více

smlouvu o budoucí smlouvě kupní

smlouvu o budoucí smlouvě kupní Prosek Park IX Objekt [xxx] Číslo smlouvy: [xxx] Společnost: FINEP PROSEK bytová 5 k.s. se sídlem: Havlíčkova 1030/1, 110 00 Praha 1 IČ: 02574527 zapsaná: Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 76458

Více

smlouvu o budoucí smlouvě kupní

smlouvu o budoucí smlouvě kupní Prosek Park IX Objekt [xxx] Číslo smlouvy: [xxx] Společnost: FINEP PROSEK bytová 5 k.s. se sídlem: Havlíčkova 1030/1, 110 00 Praha 1 IČ: 02574527 zapsaná: Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 76458

Více

S m l o u v a o s l o ž e n í a u ž i t í k a u c e uzavřena dle ust. 51 a násl. zákona č. 40/1964Sb. Občanského zákoníku, v platném znění

S m l o u v a o s l o ž e n í a u ž i t í k a u c e uzavřena dle ust. 51 a násl. zákona č. 40/1964Sb. Občanského zákoníku, v platném znění S m l o u v a o s l o ž e n í a u ž i t í k a u c e uzavřena dle ust. 51 a násl. zákona č. 40/1964Sb. Občanského zákoníku, v platném znění Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ 601

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník )

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) K o n c e p t K U P N Í S M L O U V A Č.. uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) Česká republika Správa

Více

smlouvu o budoucí smlouvě kupní

smlouvu o budoucí smlouvě kupní Prosek Park VII Objekt [xxx] Číslo smlouvy: [xxx] Společnost: FINEP PROSEK bytová 2, k.s. se sídlem: Havlíčkova 1030/1, 110 00 Praha 1 IČ: 24308773 zapsaná: Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 75714

Více

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva)

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) I. Budoucí smluvní strany Městská část Praha - Běchovice se sídlem Českobrodská

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem...,

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem..., 3779/BVY/2016-BVYM Č.j.: UZSVM/BVY/3709/2016-BVYM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka,

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitým věcem a o zřízení zástavního práva uzavřené podle 2079 a násl. a 1309 a násl. zák.č.89/2012 Sb., obč. zákoník, mezi těmito smluvními stranami: 1. Statutární

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

Centrum sportu Ministerstva vnitra

Centrum sportu Ministerstva vnitra Centrum sportu Ministerstva vnitra organizační složka státu zřízená od 1. ledna 2009 zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. MV61877-6/TS-2008 ze dne 25. září 2008 Sídlo: Za Císařským

Více

smlouvu o budoucí smlouvě kupní

smlouvu o budoucí smlouvě kupní RD Britská čtvrť II Objekt [xxx] Číslo smlouvy: [xxx] Společnost: Office Center Stodůlky SIGMA a.s. se sídlem: Havlíčkova 1030/1, 110 00 Praha 1 IČ: 27915310 zapsaná: Městským soudem v Praze oddíl B, vložka

Více

VZOR SMLOUVA O ÚHRADĚ DALŠÍHO ČLENSKÉHO VKLADU

VZOR SMLOUVA O ÚHRADĚ DALŠÍHO ČLENSKÉHO VKLADU VZOR SMLOUVA O ÚHRADĚ DALŠÍHO ČLENSKÉHO VKLADU Účastníci této smlouvy: Stavební bytové družstvo Stavbař, družstvo IČ: 000 33 251 se sídlem v Praze 2, Křesomyslova 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi:

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO 00007064, zastoupená ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR PhDr. Jaromírem Bischofem na základě

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(2014)-LB-xxxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN LIBERTY s.r.o. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

č. UCL/2527/07/KS-496/ÚE/13/Van

č. UCL/2527/07/KS-496/ÚE/13/Van 2818/UCL/2013-UCLM Č.j.: UZSVM/UCL/2745/2013-UCLM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město, za kterou jedná Ing. Zdeňka

Více

ZÁMĚR PRODEJE A PRONÁJMU STAVEBNÍCH POZEMKŮ V LOKALITĚ U LETIŠTĚ

ZÁMĚR PRODEJE A PRONÁJMU STAVEBNÍCH POZEMKŮ V LOKALITĚ U LETIŠTĚ ZÁMĚR PRODEJE A PRONÁJMU STAVEBNÍCH POZEMKŮ V LOKALITĚ U LETIŠTĚ Město Ústí nad Orlicí tímto zveřejňuje záměr prodeje a pronájmu níže uvedených stavebních pozemků k výstavbě v souladu s regulačním plánem

Více

Fotodokumentace bytových domů Bohdalec Objekt A. Příloha 1

Fotodokumentace bytových domů Bohdalec Objekt A. Příloha 1 Fotodokumentace bytových domů Bohdalec Objekt A Příloha 1 Fotodokumentace bytových domů Bohdalec Objekt B Příloha 2 Fotodokumentace bytových domů Bohdalec Objekt C Příloha 3 Ukázka bytu 3+kk objektu A

Více

VGP CZ III., a.s. KUPNÍ SMLOUVA

VGP CZ III., a.s. KUPNÍ SMLOUVA Město Hrádek nad Nisou a VGP CZ III., a.s. KUPNÍ SMLOUVA 1 O B S A H 1. Definice... 3 2. Předmět a účel Smlouvy... 4 3. Kupní cena... 4 4. Převod vlastnictví... 4 5. Prohlášení Stran... 4 6. Závazky Prodávajícího...

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 14. zasedání dne 27. 4. 2015 USNESENÍ č. 110/15/RMČ k návrhu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností O2 Czech

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

smlouvu o budoucí smlouvě kupní

smlouvu o budoucí smlouvě kupní Britská čtvrť IX Objekt [xxx] Číslo smlouvy: [xxx] Společnost: Stodůlky JIH a.s. se sídlem: Havlíčkova 1030/1, 110 00 Praha 1 IČ: 27918025 zapsaná: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12029 bankovní

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ název / jméno IČ / r.č. Sídlo / bydliště zápis v OR DIČ (dále jen Kupující ) a název / jméno IČ / r.č. Sídlo / bydliště zápis v OR DIČ spoluvlastnický podíl (dále jen Prodávající

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í :. resp. manželé :... a.. datum narození/r.č.:... bytem:.. (dále jen převodce, resp. převodci ) na straně jedné a Pan/í :.... resp. manželé :... a. datum narození/r.č.:.....

Více

S m l o u v a o d í l o

S m l o u v a o d í l o S m l o u v a o d í l o Článek I. Smluvní strany 1. Město Vimperk se sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 00250805, DIČ: CZ00250805 zastoupené: Ing. Jaroslava Martanová, starostka (dále jen objednatel)

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

II. Údaje o dotčené veřejné infrastruktuře a její stručná charakteristika v dané lokalitě

II. Údaje o dotčené veřejné infrastruktuře a její stručná charakteristika v dané lokalitě P L Á N O V A C Í S M L O U V A 12.09.c uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle 66 a násl. 69 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, mezi účastníky:

Více

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta 7822/SPB/2014-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/7677/2014-SPBM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město zastoupená Ing. Vladimírem

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany Mgr. Roman Pešek, insolvenční správce se sídlem Šantova 719/2, 779 00 Olomouc dále jen budoucí prodávající a.,r.č./ IČ, bytem/místem podnikání.,

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEBYTOVÉ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEBYTOVÉ JEDNOTKY Kód Př. (VS):. Č. smlouvy:. Č. jednotky:. SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEBYTOVÉ JEDNOTKY mezi níže uvedenými smluvními stranami byla uzavřena tato smlouva o převodu vlastnictví nebytové jednotky (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM

KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM Vzor č. 29: Kupní smlouva o převodu vlastnic. práva k nemovitostem (1/5) KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany společnost, IČ: se

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Číslo smlouvy:.. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Na straně jedné Zelené město, a.s. se sídlem: Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 IČ: 27069079 DIČ: CZ27069079 jednající: Tomáš

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

smlouvu o budoucí smlouvě kupní

smlouvu o budoucí smlouvě kupní Malý háj V Objekt [xxx] Číslo smlouvy: [xxx] Společnost: Euro Park Praha ALFA, a.s. se sídlem: Havlíčkova 1030/1, 110 00 Praha 1 IČ: 28999363 zapsaná: Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 15752 bankovní

Více

smlouvu o budoucí smlouvě kupní

smlouvu o budoucí smlouvě kupní Britská čtvrť X Objekt [xxx] Číslo smlouvy: [xxx] Společnost: VAlvae Real a.s. se sídlem: Havlíčkova 1030/1, 110 00 Praha 1 IČ: 27904733 zapsaná: Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11922 bankovní

Více

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,..,

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,.., Nájemní smlouva., r.č. / IČ:, trvale bytem/sídlem,, jednající bankovní spojení: vedený u.., var.symbol:, tel: email:. dále jen pronajímatel a., r.č. / IČ, trvale bytem/sídlem,, jednající. bankovní spojení:

Více

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č.j. MV-62107/SIK5-2011 (dále jen smlouva ) uzavřená na základě rámcové smlouvy č. MV-74773-80/P-2010 (dále jen rámcová smlouva ) dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 1562/ULN/2015-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/1844/2015-ULNM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město, zastoupená Ing. Milošem

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

DOHODA O SLOŽENÍ BLOKOVACÍHO DEPOZITA (REZERVAČNÍ SMLOUVA K BUDOUCÍMU BYTU E )

DOHODA O SLOŽENÍ BLOKOVACÍHO DEPOZITA (REZERVAČNÍ SMLOUVA K BUDOUCÍMU BYTU E ) DOHODA O SLOŽENÍ BLOKOVACÍHO DEPOZITA (REZERVAČNÍ SMLOUVA K BUDOUCÍMU BYTU E ) 1. Jura ex alto s.r.o., člen obchodní sítě realitní společnosti České spořitelny, a.s. se sídlem Karla Čapka 1357, 356 01

Více

Smlouva o budoucí kupní smlouvě Identifikační číslo:..

Smlouva o budoucí kupní smlouvě Identifikační číslo:.. Smlouva o budoucí kupní smlouvě Identifikační číslo:.. KM Developers s.r.o. se sídlem: Dušní 112/16, 110 00 Praha 1 IČO: 26081300 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

pan..., r.č... paní..., r.č... oba trvale bytem...

pan..., r.č... paní..., r.č... oba trvale bytem... Obchodní společnost AGS BOHEMIASTAV, a.s. se sídlem Habrmanova 136, 500 02 Hradec Králové IČ O: 60112174 zapsanáv obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B, vlož ce 2216 zastoupenápředsedou

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 370/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 353 ze dne 27.05.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemků parc. č. 2930/44 a parc.č. 2930/21, vše v k.ú. Žižkov, Bytovému družstvu

Více

K U P N Í S M L O U V U UZSVM/A/36163/2007-MUEM. Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U UZSVM/A/36163/2007-MUEM. Článek I Vymezení předmětu plnění 42952/A/2007-MUEM Č.j.: UZSVM/A/36163/2007-MUEM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar,

Více

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen SMLOUVA O DÍLO na provedení díla PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen číslo smlouvy 01/2008 I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel : Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu : IČ : DIČ : CZ Statutární

Více

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli spolu: 1. Město Polná, IČ: 00286435, se sídlem Husovo náměstí 39, PSČ: 588 13, Polná, zastoupené panem Jindřichem Skočdopole, starostou města -dále též budoucí

Více

EUFI - european financing & investment s.r.o. Rezervační smlouva č. - byt + venkovní parkovací stání

EUFI - european financing & investment s.r.o. Rezervační smlouva č. - byt + venkovní parkovací stání EUFI - european financing & investment s.r.o. a Rezervační smlouva č. - byt + venkovní parkovací stání 1. EUFI - european financing & investment s.r.o. IČ: 250 81 667 se sídlem Hostivice, K Chýni 1250,

Více

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva Příloha č. 6 usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. listopadu 2009 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e: Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva uzavřená mezi

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ. 2. pan/paní [ ], rodné číslo [ ], bytem: [ ], rod. stav [ ] (dále jen jako Budoucí kupující ) Čl. A Úvodní ustanovení

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ. 2. pan/paní [ ], rodné číslo [ ], bytem: [ ], rod. stav [ ] (dále jen jako Budoucí kupující ) Čl. A Úvodní ustanovení SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ uzavřená mezi následujícími smluvními stranami: 1. REGARD s.r.o. IČO: 257 33 371 sídlo: Praha 5 - Stodůlky, Na Dolnici 2674, PSČ 155 00 sp. zn.: C 65316 vedená u Městského soudu

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese dne , uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese  dne , uzavřená mezi účastníky: Kupní smlouva uzavíraná po 1. 1. 2014 je upravena tak, aby splnila podmínky stanovené zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, a souvisejícími předpisy. KUPNÍ SMLOUVA

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA *MMOPP00DVX0J* uzavřená dle občanského zákoníku. Článek I.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA *MMOPP00DVX0J* uzavřená dle občanského zákoníku. Článek I. STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVX0J* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající: Se sídlem: Statutární město Opava Horní náměstí

Více