Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo: telefon:... Čl. I Preambule

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule"

Transkript

1 Rezervační smlouva Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Praha sídlo: Střížkovská 1/29a, Praha 8, Česká republika zapsané: u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ / DIČ: / CZ bankovní účet: /0800 (účet BD Habr) variabilní symbol: /rodné číslo zájemce/ jednající: Mgr. Martinem Krohem, předsedou představenstva Ing. Jaroslav Brožek, místopředseda představenstva ve věci výstavby: Ing. Markem Chalmovským, vedoucím oddělení výstavby (dále jen Družstvo ) a FINEP HOLDING, SE, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ IČ: spol. zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl H, vložka 7, Zastoupena na základě plné moci ze dne panem Mgr. Martinem Krohem (dále jen Holding nebo také FINEP HOLDING SE ) a FINEP Prosek k.s. se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1/846, PSČ IČ: spol. zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl A, vložka 48047, Zastoupena na základě plné moci ze dne panem Mgr. Martinem Krohem (dále jen FINEP ) a Pan(í):.... trvalé bydliště:.... korespondenční adresa: rodné číslo: telefon:.... (dále jen zájemce ) uzavírají podle 51 občanského zákoníku rezervační smlouvu (dále jen smlouva ) následujícího znění: Čl. I Preambule 1. Družstvo, FINEP a Holding prohlašují, že: a. V souladu s jejich ujednáním Družstvo s Holdingem jako zakladatelé, nově založí bytové družstvo Habr (dále jen BD Habr ) pro výstavbu bytového domu na pozemcích parc.č. 515/41, 515/106, v k.ú. Střížkov, obec Praha ve vlastnictví FINEP. FINEP následně převede citované pozemky za úplatu do vlastnictví BD Habr, které na nich bude realizovat výstavbu bytového domu. Tato skutečnost se dokládá kopií předmětného LV, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a kopií snímku katastrální mapy, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2 b. BD Habr bude budoucím vlastníkem shora uvedených pozemků a dále stavebníkem a budoucím vlastníkem obytného komplexu nazvaného Bytový park Prosek I/2 (dále jen Projekt ) a v rámci tohoto projektu také stavebníkem a budoucím vlastníkem domu s bytovými prostory o 1 podzemním a 6 nadzemních podlažích na pozemcích specifikovaných v odst. 1. tohoto článku. Výstavbu tohoto domu uskuteční BD Habr na základě stavebních povolení vydávaných k realizaci Projektu příslušným stavebním úřadem a dle bližší specifikace a v provedení dohodnutých v této smlouvě (dále jen dům" nebo "budova"). c. Družstvo je na základě organizační dohody s FINEPEM a Holdingem pověřeno k úkonům spojeným s propagací společného projektu a k jednání se zájemci o budoucí členství v BD Habr. K této činnosti disponuje Družstvo všemi oprávněními předepsanými právními předpisy k této činnosti. 2. Zájemce prohlašuje, že: a. má zájem o členství v BD Habr za účelem přidělení jím vybraného bytu a případně též garáže/garážového stání do nájmu; b. řádně uhradí všechny platby, které budou s budoucím členstvím v BD Habr spojeny; uzavře nájemní smlouvu s BD Habr při převzetí bytu a případně garáže/garážového stání do svého užívání (vzor nájemní smlouvy tvoří přílohu č. 6 této smlouvy). 3. Předmětem této smlouvy je dohoda stran o postupu, jakým se zájemce stane za splnění podmínek sjednaných v této smlouvě, řádným členem BD Habr s tím, že spolu s členstvím se bude pojit za podmínek uvedených ve stanovách BD Habr právo na uzavření nájemní smlouvy, na jejímž základě bude zájemce užívat byt a případně i garáž/garážové stání, popsané zejména v čl. III této smlouvy. Vzorové znění nájemní smlouvy, včetně orientační kalkulace plateb spojených s užíváním předmětné nemovitosti (zejména výše nájemného), která stanovena na základě předpokladu průměrné sazby DPH u nákladů na pořízení Předmětu budoucího nájmu na vstupu ve výši 13,95%, je uvedeno v příloze č. 6 této smlouvy s tím, že kalkulace bude upřesněna v souladu s ust. čl. III odst. 3, 4 a 5 této smlouvy. Vzorové znění stanov BD Habr je uvedeno v příloze č. 7 této smlouvy. 4. Zájemce se stane členem BD Habr na základě rozhodnutí o přijetí za člena představenstvem BD Habr poté, co budou splněny podmínky k přijetí sjednané touto smlouvou. FINEP HOLDING SE a Družstvo jako zakladatelé a budoucí členové BD Habr se zavazují schválit stanovy BD Habr, které umožní splnění závazků stran dle této smlouvy a vykonávat svá členská práva tak, aby závazky BD Habr vyplývající z této smlouvy byly vůči zájemci splněny. 5. Pro účely této smlouvy mají pojmy s počátečním velkým písmenem v jednotném i množném čísle význam uvedený dále v tomto ustanovení: Budova - budova s bytovými a nebytovými prostory o 1 podzemním a 6 nadzemních podlažích na pozemcích parc.č. 515/41, 515/106, v k.ú. Střížkov, obec Praha zbudovaná BD Habr, v níž je /bude umístěn předmět budoucího nájmu BD Habr bytové družstvo, které založí FINEP HOLDING SE a Družstvo Členský vklad - základní členský vklad, jehož úhradou je podmíněn vznik členství v BD Habr Další členský vklad - částka představující minimálně hodnotu 25% z pořizovací ceny předmětu budoucího nájmu, k jejíž úhradě je budoucí člen BD Habr touto smlouvou a stanovami zavázán Družstvo - Stavební bytové družstvo Praha - bytové družstvo se sídlem Střížkovská 1/29a, Praha 8, Česká republika zapsané u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ: a zakladatel BD Habr Holding - FINEP HOLDING, SE - obchodní společnost se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ , IČ: zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl H, vložka 7 a zakladatel BD Habr FINEP - FINEP Prosek k.s. - obchodní společnost se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1/846, PSČ , IČ: , společnost. zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl A, vložka 48047, a vlastník pozemků parc.č. 515/41, 515/106, v k.ú. Střížkov, obec Praha

3 Předmět budoucího nájmu - byt nebo nebytový prostor s příslušenstvím umístěným v Budově ohledně něhož smluvní strany dohodly na rezervaci nájemního práva v prospěch zájemce o členství v BD Habr Projekt - výstavba obytného komplexu Bytový park Prosek I/2 na pozemcích parc.č. 515/41, 515/106, v k.ú. Střížkov, obec Praha, jehož budoucím vlastníkem bude BD Habr a v jehož rámci bude zhotovena Budova Pořizovací cena budoucího předmětu nájmu - částka, jejíž výše je uvedena v čl. IV této smlouvy a která je základem pro výpočet závazku k úhradě dodatečného členského vkladu Čl. II. Rezervace členství v BD Habr 1. Družstvo a Holding se uzavřením této smlouvy zavazují zajistit zájemci, že: a. bude po založení BD Habr vyzván k podání přihlášky za člena BD Habr; b. pokud zájemce splní povinnosti plynoucí mu z této smlouvy, zajistí Družstvo a Holding jako zakládající členové BD Habr přijetí řádně podané přihlášky zájemcem ze strany BD Habr, se současným zarezervováním přidělení jím vybraného bytu/ nebytového prostoru a garáže/garážového stání podle následujícího článku do jeho budoucího nájmu (dále jen Předmět budoucího nájmu ). 2. Zájemce se touto smlouvou zavazuje: a. obdrženou členskou přihlášku řádně vyplnit a podat v stanoveném termínu, a to do 15 kalendářních dnů od písemné výzvy představenstva, které ji zašle nejdéle do 30ti dnů od podpisu smlouvy o dílo s generálním dodavatelem stavby Projektu dle specifikace v čl. I nebo podpisu úvěrové smlouvy s bankou financující Projekt, podle toho která ze skutečností nastane později; b. uhradit řádně a včas všechny platby, tj. především rezervační poplatek, základní členský vklad, zápisné a další členský vklad, resp. jeho části, a to za podmínek v této smlouvě stanovených; c. uzavřít řádně a včas nájemní smlouvu k Předmětu budoucího nájmu. Čl. III. Předmět budoucího nájmu 1. Předmětem budoucího nájmu podle této smlouvy je: a. byt ve vlastnictví BD Habr č. o velikosti.. o podlahové ploše.. m 2 umístěný v...nadzemním podlaží domu s následujícím příslušenstvím: i. terasa o podlahové ploše m 2, ii. balkon/lodžie o podlahové ploše m 2, b. garážové stání ve vlastnictví BD Habr.. o podlahové ploše.. m 2 umístěné v..podzemním podlaží domu, c. Komora/sklep o podlahové ploše m 2, 2. Schematický plán a umístění Předmětu budoucího nájmu v domě tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Popis stavebního provedení domu, Předmětu budoucího nájmu a přehled jeho standardního vybavení tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. 3. Součástí Předmětu budoucího nájmu podle odst. 1 tohoto článku bude právo užívání společných částí domu a pozemku ve vlastnictví BD Habr. 4. Účastníci této smlouvy sjednávají, že podlahová plocha Předmětu budoucího nájmu, jak je samostatně uvedena v odst. 1 písm. a) tohoto článku se k datu předání Předmětu budoucího nájmu nebude lišit od skutečného provedení stavby o více jak +/-3,5%. Taková odchylka nebude mít vliv na sjednanou pořizovací cenu Předmětu budoucího nájmu. Zvětšení či zmenšení výměry podlahové plochy Předmětu budoucího nájmu při překročení odchylky je důvodem pro úpravu (zvýšení/snížení) celkové pořizovací ceny, počítáno dle cen uvedených v čl. IV. odst. 2. této smlouvy z výměry, která uvedenou odchylku překročila.

4 Toto pravidlo se použije i pro případ změny výměry plochy příslušenství, kterou bude zájemce výlučně užívat s tím, že v tomto případě strany sjednávají, že ke zvýšení či snížení pořizovací ceny dojde v případě, že se skutečná výměra příslušenství, bude lišit od výměry uvedené v odst. 1. písm. a) až d) tohoto článku o více než +/- 10%. Je-li Předmětem budoucího nájmu. 5. Zakladatelé se zavazují zajistit, aby BD Habr ke dni podpisu nájemní smlouvy na své náklady pořídilo přesné zaměření skutečných výměr Předmětu budoucího nájmu s tím, že toto zaměření provede autorizovaná geodetická kancelář, oprávněná k této činnosti dle zákona č. 200/1994 Sb. (o zeměměřičství), jakož i dle živnostenského zákona. Čl. IV. Předpokládaná pořizovací cena Předmětu budoucího nájmu 1. Předpokládaná Pořizovací cena Předmětu budoucího nájmu podle čl.iii. této smlouvy a popsaného v přílohách č. 3 a č. 4 této smlouvy, byla stanovena dohodou smluvních stran v celkové výši,-kč (slovy: korunčeských) bez DPH. Vzhledem ke skutečnosti, že BD Habr nebude plátcem DPH, započítává se do pořizovací ceny Předmětu budoucího nájmu, která bude základem pro stanovení výše celkového členského vkladu, i DPH na vstupu tak, jak v průběhu času budou náklady na zhotovení Předmětu budoucího nájmu nabíhat. 2. Pořizovací cena uvedená v předchozím odstavci je konečná a může být změněna pouze: a. z důvodu uvedeného v odst. 3. a odst. 4. tohoto článku, b. nebo z důvodu překročení odchylky skutečné výměry Předmětu budoucího nájmu o toleranci uvedenou v čl.iii. odst. 4. s tím, že se bude vycházet z ceny.,-kč za 1m 2 podlahové plochy bytu a z ceny.,-kč za 1m 2 plochy balkonu/lodžie/terasy (vše bez DPH). Snížení nebo zvýšení pořizovací ceny bude promítnuto do doplatku pořizovací ceny. 3. Pokud budou skutečně vynaložené náklady na pořízení Předmětu budoucího nájmu vyšší než náklady předpokládané, tedy vyšší než suma uvedená v odst. 1 tohoto článku bez DPH, bude BD Habr v souladu se stanovami, oprávněno požadovat po zájemci podíl na úhradě případného zvýšení skutečně vynaložených nákladů s tím, že z tohoto důvodu bude zájemce povinen zaplatit BD Habr maximálně sumu odpovídající 4% z předpokládané pořizovací ceny uvedené v prvém odstavci tohoto článku. Tato částka bude vyúčtována BD Habr nejpozději do 30-ti kalendářních dnů od převzetí Budovy od generálního dodavatele a bude splatná nejpozději do 15-ti pracovních dnů od doručení výzvy k úhradě. 4. Družstvo zároveň do 30-ti kalendářních dnů od převzetí Budovy od generálního dodavatele vypočte celkové náklady na DPH neuplatněné na vstupu v průběhu výstavby Budovy, a pokud budou celkové náklady na DPH vyšší oproti předpokládané průměrné sazbě DPH ve výši 13,95%, cena Předmětu budoucího nájmu bez DPH zůstává nedotčena a o rozdíl v nákladech na DPH se zvyšuje výše Dalšího členského vkladu člena BD Habr. Doplatek Dalšího členského vkladu dle tohoto odstavce bude splatný nejpozději do 15-ti pracovních dnů od doručení výzvy. 5. V případě, že zjištěná výsledná částka uvedená v odst. 4 tohoto článku bude nižší, než částka základu pro výpočet Pořizovací ceny uvedená v odst. 1, stejným postupem bude Pořizovací cena snížena a tento zúčtovatelný rozdíl ve stejné lhůtě BD Habr zájemci/členovi vrátí na účet jím označený. Čl. V. Podíl zájemce na pořizovací ceně (výše členského vkladu) 1. Při uzavření této smlouvy se zájemce zavazuje uhradit rezervační zálohu ve výši Kč. 2. Zájemce se zavazuje dále uhradit Členský vklad ve výši Kč a Další členský vklad ve výši minimálně 25% z pořizovací ceny Předmětu budoucího nájmu (včetně DPH vypočteného dle této smlouvy) dle čl. IV této smlouvy a zápisné.

5 3. Členský vklad stanovený dle odst. 2 tohoto článku a zápisné jsou splatné dle následujícího splátkového kalendáře: a. při přijetí za člena BD Habr: i. Členský vklad ve výši Kč; ii. Zápisné ve výši Kč (započítává se uhrazený rezervační zálohu dle odst. 1 tohoto iii. článku); Další členský vklad do celkové výše 60% ze sumy odpovídající 25% z pořizovací ceny Předmětu budoucího nájmu, snížené o základní členský vklad. b. na základě výzvy BD Habr uhradí člen Další členský vklad ve výši 20% ze sumy odpovídající 25% z pořizovací ceny Předmětu budoucího nájmu snížené o základní členský vklad s tím, že výzva bude učiněna v období kalendářních měsíců březen až květen 2012; c. na základě výzvy BD Habr uhradí Další členský vklad ve výši 20% ze sumy odpovídající 25% z pořizovací ceny Předmětu budoucího nájmu snížené o základní členský vklad s tím, že výzva bude učiněna v období kalendářních měsíců září až listopad d. na základě výzvy BD Habr uhradí Další členský vklad ve výši vypočtené dle ust. čl. IV odst. 3 a 4 této smlouvy. 4. Zbývající část pořizovací ceny Předmětu budoucího nájmu bude uhrazena z úvěru poskytnutého BD Habr na financování výstavby bytového domu a zájemce se na jejím splácení bude podílet formou příslušné části nájemného na základě uzavřené nájemní smlouvy k Předmětu budoucího nájmu. 5. Částku podle čl. V odst.1 zaplatí zájemce nejpozději do 5-ti kalendářních dnů od uzavření této smlouvy na bankovní účet Družstva, uvedený v záhlaví této smlouvy s tím, že Družstvo je povinno převést celou tuto sumu po založení BD Habr na jeho účet. Částky podle čl. V odst. 3 písm. a) zaplatí zájemce na bankovní účet BD Habr nejpozději do 10-ti kalendářních dnů ode dne obdržení oznámení o schválení svého přijetí za člena BD Habr. Částky podle odst. 1 písm. b) c) a d) tohoto článku zaplatí zájemce na bankovní účet BD Habr nejpozději v termínu uvedeném v písemné výzvě k úhradě, ne však kratším než 10 kalendářních dnů od doručení výzvy. 6. Zájemce, později člen BD Habr, se může dohodnout na zvýšení minimální výše dalšího členského vkladu dle odst. 2 tohoto článku. V takovém případě se částky dalšího členského vkladu uvedené v odst. 3 tohoto článku vypočítávají z takto sjednané výše dalšího členského vkladu. 7. Zájemce je oprávněn hradit další členské vklady dle čl. V odst. 3 písm. b), c) a d) z úvěru poskytnutého třetí osobou (stavební spořitelnou, bankou či jiným financujícím subjektem). V takovém případě je zájemce povinen uhradit částku placenou prostřednictvím úvěru tak, že poskytovatel úvěru tuto částku uvolní a převede na bankovní účet BD Habr označený v písemné výzvě k úhradě, nejpozději však v termínech pro úhradu jednotlivých plateb podle odst. 5. tohoto článku. 8. Skutečnost, že další členský vklad, resp. jeho jednotlivé části mají být uhrazeny z úvěru poskytnutého zájemci poskytovatelem úvěru, je zájemce povinen BD Habr prokázat (předložením řádně uzavřené úvěrové smlouvy) nejpozději do 5-ti kalendářních dnů od podání přihlášky. 9. Zájemce, který hodlá hradit jakoukoliv část dalšího členského vkladu prostřednictvím úvěru je povinen: a) splnit veškeré podmínky stanovené poskytovatelem úvěru v úvěrové smlouvě pro čerpání úvěru, b) uhradit jednotlivé částky ve výši a lhůtách uvedených v čl.v. této smlouvy 10. Zájemce bere na vědomí, že z důvodu uzavření bankovního, dodavatelského či jiného úvěru poskytnutého BD Habr na financování výstavby Budovy nebo Projektu (dále jen investiční úvěr ) bude zřízeno zástavní právo k pozemku a stavbě Budovy ve vlastnictví BD Habr k zajištění pohledávky z investičního úvěru. 11. Družstvo, případně finanční ústav financující výstavbu Budovy mají právo písemně oznámit zájemci, že platby mají být zasílány na jiný než výše uvedený účet. Ode dne doručení tohoto oznámení je zájemce povinen hradit veškeré platby na nový bankovní účet uvedený v takovém oznámení.

6 12. Předloží-li zájemce úvěrovou smlouvu v souladu s ustanovením čl. V. odst. 5. této smlouvy, zavazuje se Družstvo vytvořit podmínky pro čerpání úvěru k financování dalšího členského vkladu zájemcem tím, že k tomu poskytne obvyklou součinnost a poskytovateli úvěru předá obvykle vyžadované dokumenty vztahující se k předmětu rezervace dle této smlouvy, jež má ve své dispozici nebo učiní jiné úkony schválené účastníky této smlouvy. Čl. VI. Odstoupení od smlouvy 1. Zájemce je oprávněn odstoupit od této smlouvy v těchto případech: a) pokud Družstvo nesplní svůj závazek čl. II odst. 1 písm. a) ani do 90 dnů ode dne založení BD Habr, nebo b) pokud nebude členská přihláška zájemce schválena BD Habr ani do 60ti kalendářních dnů ode dne jejího doručení BD Habr nebo nebude-li současně s přijetím přihlášky zarezervováno přidělení zájemcem vybraného bytu a garáže/garážového stání do jeho budoucího nájmu. c) pokud Družstvo a FINEP nezaloží BD Habr nejdéle do a neschválí stanovy umožňující splnění závazků účastníků dle této smlouvy. 2. Družstvo je oprávněno odstoupit od této smlouvy v těchto případech: a) pokud zájemce neuhradí řádně a včas sjednaný rezervační poplatek podle čl. V, odst. 1 písm. a) této smlouvy, nebo b) pokud zájemce nepodá řádně a včas přiloženou členskou přihlášku do BD Habr, nebo c) pokud zájemce neuhradí řádně a včas všechny platby spojené s přijetím za člena BD Habr, tj. základní členský vklad, zápisné a další členský vklad, resp. jeho části, a to za podmínek v této smlouvě stanovených. 3. Pokud dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů uvedených v odst. 1. tohoto článku je povinností Družstva provést finanční vypořádání z této smlouvy se zájemcem nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy tzn., že Družstvo vrátí zájemci rezervační poplatek. V případě odstoupení od této smlouvy z důvodů uvedených v odst. 2 této smlouvy se uhrazený rezervační poplatek započítává na smluvní pokutu podle čl. VII. 4. Družstvo je oprávněno odstoupit od této smlouvy, pokud po případném úmrtí zájemce-fyzické osoby se dědici zůstavitele ve lhůtě tří kalendářních měsíců od této události nedohodnou na právním nástupci, který převezme všechna práva a povinnosti zájemce vyplývající z této smlouvy. Odstoupení od smlouvy bude doručeno způsobem uvedeným v této smlouvě kterémukoliv z dědiců zůstavitele, který je Družstvu znám. V takovém případě je povinností Družstva všechny přijaté úhrady převést na bankovní účet určený notářem projednávajícím předmětné dědictví. Čl. VII. Sankce Smluvní strany sjednávají pro případ porušení článku VI. odst. 2 písm. a), b) c) smluvní pokutu ve výši rezervačního poplatku, kterou je zájemce povinen uhradit na účet Družstva nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Čl. VIII. Přechod a převod práv a závazků k Předmětu budoucího nájmu 1. Zájemce bere na vědomí, že spolu s budoucím uzavřením nájemní smlouvy k Předmětu budoucího nájmu na si na sebe převede práva a povinnosti ze smluv, týkajících se provozu Předmětu budoucího nájmu a povinnosti z těchto smluv bude povinen hradit. Povinnosti, respektive náklady ze smluv uzavřených ohledně provozu domu a jeho společných částí (např. ze smlouvy o odvozu odpadků, ze smlouvy o dodávce el. energie, vody, plynu, apod.), náklady vyplývající z užívání společných prostor ostatními členy BD Habr, náklady vyplývající z právního režimu zařízení

7 umístěných v budově nebo na budově náležící k jednotlivým bytům, garážím/garážovým stáním nebo společným částem budovy, bude hradit BD Habr s tím, že součástí plateb zájemce dle nájemní smlouvy bude i úhrada poměrné části těchto nákladů. Dále na zájemce přejdou i omezení z věcných břemen váznoucích na budově či na pozemcích uvedených v čl. I. této smlouvy, vyplývajících z právních předpisů, věcných břemen zřízených na základě rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy (např. na základě stavebního povolení), které bylo či bude vydáno ohledně výstavby domu dle čl. I. odst. 2. této smlouvy či z věcných břemen vzniklých na základě smluv uzavřených BD Habr se správci sítí a komunikací v souvislosti se zajištěním řádného užívání Předmětu budoucího nájmu podle této smlouvy, případně z věcných břemen, jejichž zřízení si vyžádají stavební úpravy či nutnost zajištění práva průchodu a průjezdu členů BD Habr nacházejících se v Budově či třetích osob. 2. K vytvoření podmínek pro bezproblémové předání a převzetí Předmětu budoucího nájmu se uskuteční prohlídka Předmětu budoucího nájmu, na které budou sepsány případné připomínky a námitky zájemce, které hodlá uplatnit do protokolu o konečném předání a převzetí, pokud do této doby nezajistí BD Habr jejich odstranění. K této schůzce vyzve BD Habr zájemce nejpozději 15 dnů před jejím konáním a zájemce se zavazuje se této schůzky účastnit. 3. BD Habr vyzve zájemce k podpisu nájemní smlouvy, předání a převzetí Předmětu budoucího nájmu podle čl. III. této smlouvy nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne udělení kolaudačního souhlasu a souhlasu k užívání stavby. Zájemce se zavazuje uzavřít nájemní smlouvu a převzít Předmět budoucího nájmu za předpokladu, že bude prost případných vad a nedodělků bránících jeho užívání. Předání a převzetí proběhne na základě sepsání písemného protokolu podepsaného BD Habr a zájemcem, ve kterém budou uvedeny případné vady a nedodělky nebránící užívání. Dnem převzetí Předmětu budoucího nájmu přechází na zájemce i odpovědnost za škodu na něm vzniklou a povinnost úhrady nákladů spojených s jeho užíváním. BD Habr vznikne povinnost zajistit ve sjednaných lhůtách odstranění zjištěných vad a nedodělků. 4. Pokud zájemce do 15ti kalendářních dnů od výzvy podle předchozího odstavce nepřevezme Předmět budoucího nájmu, ač tento bude prostý vad či nedodělků, které by bránily jeho užívání, vznikne zájemci povinnost uhradit prokazatelné náklady, které BD Habr vzniknou při udržování nepřevzatého Předmětu budoucího nájmu v řádném stavu za dobu trvajícího prodlení zájemce, především pak řádnou úhradu měsíčního předpisu nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu a garáže/garážového stání. Dále se sjednává, že marným uplynutím lhůty k uzavření nájemní smlouvy a převzetí Předmětu budoucího nájmu se má za to, že Předmět budoucího nájmu je prost vad a nedodělků. 5. Nepřevezme-li si zájemce v rozporu se sjednanými podmínkami Předmět budoucího nájmu ani do 15ti dnů po uplynutí lhůty podle předchozího odstavce, bude se Předmět budoucího nájmu považovat za převzatý dnem následujícím po uplynutí této lhůty a BD Habr bude oprávněno požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši Kč za každý den prodlení ode dne výzvy podle odst. 3 tohoto článku s tím, že právo na náhradu případné škody tím není dotčeno. 6. Budova a Předmět budoucího nájmu budou prosty dluhů a věcných práv či jiných závazků vůči třetím osobám, vyjma zástavního práva zřízeného k zajištění pohledávky z investičního úvěru a vyjma případných povinností plynoucích z věcných břemen zřízených v souvislosti s výstavbou či provozem budovy či Předmětu budoucího nájmu (např. v souvislosti s uložením inženýrských sítí). 7. BD Habr smluvně zabezpečí možnost vyvázání Předmětu budoucího nájmu ze zástavního práva zajišťujícího úvěr BD Habr na výstavbu projektu v případě podání žádosti zájemce o převod jednotky z vlastnictví BD Habr do svého vlastnictví s tím, že zájemce předem složí na účet BD Habr celou částku ve výši odpovídající zbývající nesplacené části investičního úvěru, která připadá na převáděnou jednotku. Převod jednotky do vlastnictví člena BD Habr bude časově omezený v souladu s podmínkami úvěrující banky, zpravidla vždy k datu výročí fixace úrokové sazby investičního úvěru. Postup je dán přísl. ustanoveními zák. 72/1994 Sb. 8. Ostatní práva a povinnosti související a vyplývající z převzetí a následného užívání Předmětu budoucího nájmu na základě nájemní smlouvy uzavřené s BH Habr budou upraveny ve stanovách BD Habr a nájemní smlouvě (přílohy č. 6 a č. 7 této smlouvy)

8 Čl. IX. Standardní provedení a vybavení Předmětu budoucího nájmu 1. Předmět budoucího nájmu bude proveden ve standardním provedení, jehož výčet je uveden v příloze č. 4 této smlouvy. Zájemce bere na vědomí, že po přijetí za člena BD Habr bude povinen v termínu uvedeném v harmonogramu klientských změn, který bude zveřejněn, provést výběr standardního vybavení na formuláři Standardní a nadstandardní vybavení, a to výběrem z nabídky BD Habr. 2. V případě, že zájemce neprovede výběr standardního vybavení ve stanovených termínech, bude oprávněn provést výběr BD Habr. 3. Výběr standardního vybavení Předmětu budoucího nájmu dle tohoto článku nemá vliv na sjednanou pořizovací cenu podle čl. IV. této smlouvy. Další práva a povinnosti související s prováděním jakýchkoliv změn Předmětu budoucího nájmu jsou upraveny ve stanovách a nájemní smlouvě, jejichž vzorové znění je uvedeno v přílohách této smlouvy. Čl. X. Nadstandardní provedení a vybavení Předmětu budoucího nájmu 1. Zájemce bere na vědomí, že bude oprávněn po přijetí za člena BD Habr písemně požádat, za dále uvedených podmínek, BD Habr o změnu vybavení bytu nebo provedení dispozičních a interiérových úprav nad rámec stanovený v přílohách k této smlouvě a projektovou dokumentací, a to výběrem z nabídky BD Habr s tím, že ceny těchto nadstandardních výrobků nebo úprav jsou obsaženy v Ceníku klientských změn, který je součástí přílohy č. 5 této smlouvy (dále jen Ceník ). Cena těchto úprav či změn se nezapočítává do pořizovací hodnoty Předmětu budoucího nájmu a nemá vliv na výši členského podílu. Tato cena bude hrazena na základě čl. 4 tohoto odstavce samostatnou dohodou zájemce a BD Habr a nebude souviset s jakýmkoliv vkladem zájemce do BD Habr. 2. Požadavky na nadstandardní úpravy a jejich výběr dle článku X. odst. 1. bude moci zájemce uplatnit pouze v termínu uvedeném v Harmonogramu klientských změn, který bude zveřejněn. 3. Zájemce bere na vědomí, že požadavky dle tohoto článku této smlouvy mohou být realizovány pouze v rozsahu technicky možném, neodporujícím technickým ani právním normám, neohrožujícím datum dokončení stavby domu a neodporujícím celkové koncepci BD Habr při realizaci stavby budovy. 4. S výjimkou změn a úprav uvedených v tomto ustanovení není zájemce oprávněn bez předchozího souhlasu BD Habr provádět na Předmětu nájmu jakékoli úpravy, a to jak sám, tak ani prostřednictvím třetích osob. Další práva a povinnosti související s prováděním jakýchkoliv změn Předmětu budoucího nájmu jsou upraveny ve stanovách a nájemní smlouvě, jejichž vzorové znění je uvedeno v přílohách této smlouvy Čl. XI. Termín výstavby 1. BD Habr dokončí výstavbu domu nejpozději do tak, že v této lhůtě bude vydán kolaudační souhlas povolující jeho užívání. Pro případ, že výstavba domu nebude moci pokračovat z důvodů způsobených vyšší mocí, oznámí BD Habr tuto skutečnost neprodleně zájemci. Jakmile uvedené důvody pominou, oznámí neprodleně BD Habr tuto skutečnost zájemci. 2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vzniknou nezávisle na vůli smluvních stran po uzavření této smlouvy nebo po přijetí zájemce za člena BD Habr v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy. O dobu trvání vlivu vyšší moci se automaticky prodlužuje doba plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než 30 dnů, projednají smluvní strany další postup.

9 Čl. XII. Ostatní ujednání 1. Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran a právní nástupce právních nástupců. Zabezpečit řádně takový přechod je právní povinností té které smluvní strany. Přechod práva nastává rovněž děděním s výhradou ustanovení čl.vi. odst Smluvní strany berou na vědomí, že všechny závazné projevy vůle je třeba činit písemnou formou a prokazatelně je doručit druhé smluvní straně. V případě, že smluvní strana, které je listina adresována, její přijetí odmítne, nebo jiným způsobem přijetí zabrání (např. nesdělí změnu adresy), považuje se za prokazatelné doručení též třetí den od data uložení příslušné poštovní zásilky na poště. 3. Je povinností smluvních stran neprodleně oznámit změnu adresy pro doručování druhé smluvní straně, jinak platí doručování dle adresy v záhlaví této smlouvy. 4. Pokud je v této smlouvě počátek běhu sjednané lhůty vázán na okamžik doručení písemnosti, pak se za den doručení považuje i třetí den od uložení doporučené zásilky s oznámením nebo výzvou u příslušného poštovního úřadu. 5. Pokud konec běhu sjednaných lhůt připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. 6. Zájemce bere na vědomí, že v okolí Předmětu budoucího nájmu může v současnosti i v budoucnu probíhat další výstavba. 7. Podlahovou plochou bytu nebo garáže/garážového stání se pro účely této smlouvy rozumí podlahová plocha bytu nebo garáže/garážového stání (vyjma plochy balkonu/lodžie/terasy), která nezahrnuje půdorysnou plochu všech příček a zdiva uvnitř prostoru vymezeného podlahovou plochou bytu nebo garáže/garážového stání. Plochou balkonu/lodžie/terasy se rozumí jejich podlahová plocha. Je-li Předmětem budoucího nájmu nebytová jednotka, bude podlahová plocha určeně obdobně. 8. Zájemce bere na vědomí, že Předmětem budoucího nájmu není elektroměr měřící elektrickou energii spotřebovanou v Předmětu budoucího nájmu, ani jeho osazení. Elektroměr, včetně jeho osazení, si pořídí zájemce na vlastní náklady. Čl. XIII. Závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva včetně jejích příloh, které jsou její nedílnou součástí, je vyhotovena ve dvou vyhotoveních platnosti originálu, z nichž každá strana obdrží po jejím podpisu po jednom vyhotovení. 2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi účastníky. 3. Změny nebo dodatky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků odsouhlasených všemi jejími účastníky. 4. Smluvní strany se dohodly, že Družstvo poskytne zájemci běžné služby související s financováním jeho vstupu do BD Habr bezplatně. 5. V rámci zajištění maximálního servisu a poskytnutí poradenství související se vstupem do BD Habr a uzavřením nájemní smlouvy zprostředkované a zajišťované Družstvem souhlasí zájemce s poskytnutím svých údajů Družstvu, společnostem, Holding, FINEP CZ a.s. a FINEP FS a.s. a taktéž fyzickým osobám, které pro Družstvo nebo společnosti FINEP CZ a.s. a FINEP FS a.s. vykonávají činnosti týkající se této smlouvy a dále souhlasí s poskytnutím údajů uvedených v této smlouvě dodavateli provádějícím či financujícím výstavbu domu či bance financující výstavbu domu, ve kterém se nachází Předmět budoucího nájmu. Údaje zájemce nesmí být Družstvem ani společnostmi FINEP HOLDING SE, FINEP CZ a.s. a FINEP FS a.s. poskytnuty nikomu jinému než Družstvu a společnostem FINEP HOLDING SE, FINEP CZ a.s. a FINEP FS a.s., s nimi

10 spolupracujícím fyzickým osobám, financující bance, případně finančnímu ústavu, jehož služby uvedené Družstvo nebo společnosti zájemci zprostředkovávají anebo finančnímu ústavu, jehož služby má zájemce zájem využít. Družstvo tímto zároveň informuje zájemce o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. 6. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy smluvních stran z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a právních předpisů souvisejících. 7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho a svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují vlastnoruční podpisy. Seznam příloh 1) Kopie snímku katastrální mapy 2) Kopie příslušného listu vlastnictví 3) Schematický plán a umístění Předmětu budoucího nájmu 4) Popis stavebního provedení domu, bytu a garáže 5) Ceník klientských změn 6) Vzor nájemní smlouvy, včetně orientační kalkulace plateb (tato bude upřesněna dle podmínek čl. III odst. 3 této smlouvy) 7) Vzorové znění stanov BD Habr 8) Platby člena družstva 9) Harmonogramu klientských změn V Praze dne Družstvo: Zájemce: Mgr. Martin Kroh, předseda představenstva Ing. Jaroslav Brožek, místopředseda představenstva FINEP HOLDING SE: Mgr. Martin Kroh, Na základě plné moci FINEP: Mgr. Martin Kroh, na základě plné moci

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(CDE2014)-K2-0xxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN OMIKRON, a.s. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(2014)-L2-0XXX uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN THÉTA s.r.o. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(2014)-LB-xxxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN LIBERTY s.r.o. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

REZIDENCE NOVÁ KAROLINA

REZIDENCE NOVÁ KAROLINA SMLOUVA O REZERVACI č. R/ uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen OZ ) týkající se stavby nazvané REZIDENCE NOVÁ KAROLINA 1. SMLUVNÍ STRANY: Prodávající:

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě Podepsaní účastníci: 1. obchodní společnost IKO stavební společnost s.r.o. se sídlem v Plzni, Koterovská 177, okres Plzeň-město, IČ: 27 96 84 48, která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... městská

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem Smluvní strany budoucí prodávající - společnost ONO-development, s.r.o., IČ: 278 39 605, se sídlem Frýdek- Místek, Na Poříčí

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GGOVZ SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI Zakázka: Rekonstrukce mostu ul. Slavkovská SMPOZ27/947/15 Uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva)

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) I. Budoucí smluvní strany Městská část Praha - Běchovice se sídlem Českobrodská

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0374819109 SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782

Více

Příloha č. 1 k Podmínkám výběrového řízení České Budějovice 6, č.p. 1481 Navrhované znění Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen Kupní smlouva a Smlouva o zřízení věcných břemen mezi smluvními

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... (pro případ,

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1 městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012 č.j.: 792/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 707 ze dne 28.11.2012 "ZŠ V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 - rekonstrukce kuchyně a výstavba sauny" - dokumentace pro stavební

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

Vzor 2014 5. I. Smluvní strany

Vzor 2014 5. I. Smluvní strany Vzor 2014 5 Smlouva o budoucí smlouvě o nájmu nebytových prostor /změna užívání stavby- 127 StaZ + stavební úpravy nevyžadující ohlášení nebo stav. povolení/ uzavřená na základě usnesení Rady MČ Praha

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. IMMOINVEST Development s.r.o. se sídlem Praha 2, Třebízského 1388/7, PSČ 120 00 IČ: 256 85 899, č.ú.../0100, Komerční banka a.s. zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ Smluvní strany: LANDWEALTH CZ s.r.o. IČ 26225328 se sídlem Jihlava Heroltice 65, PSČ 586 01 zastoupená Ing. Vladimírou Johnovou a Ing. Petrem Pokorným, jednateli (dále jen

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí prodávající a.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí kupující uzavírají

Více

Smlouva o obstarání záležitostí a zprostředkování uzavřená mezi těmito účastníky:

Smlouva o obstarání záležitostí a zprostředkování uzavřená mezi těmito účastníky: Smlouva o obstarání záležitostí a zprostředkování uzavřená mezi těmito účastníky: 1) Společenství pro dům Dlouhá č. p. 1862/50, Nový Jičín a zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Smlouva o ostraze objektu

Smlouva o ostraze objektu Smlouva o ostraze objektu uzavřená mezi Statutární město Kladno zastoupené SBF Kladno s.r.o. a Europe Security Agency, s.r.o. dne Statutární město Kladno se sídlem Nám. Starosty Pavla 44, Kladno IČ: 00234516

Více

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto:

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto: SMLOUVA O ZÁPŮJČCE uzavřená v souladu s ustanovením 2390 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění, (dále jako ZoSÚ ) mezi těmito

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

SMLOUVA O NÁJMU HROBOVÉHO MÍSTA

SMLOUVA O NÁJMU HROBOVÉHO MÍSTA Město Kolín Odbor správy bytových a nebyt. prostor Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911 e-mail: sprava.budov@mukolin.cz pracoviště: Sokolská 545, 280 12 Kolín

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

U P N Í S M L O U V U

U P N Í S M L O U V U KUPNÍ SMLOUVA Obec Chýně IČ: 00241296 sídlo: Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice zast.: Mgr. Annou Chvojkovou, starostkou obce, a Ing. Petrou Vackovou, místostarostkou obce (dále jen obec Chýně nebo obec

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

zapsána v obchodním rejstříku vedeném, odd., vložka (alternativně uvést jiný rejstřík a spisovou značku)

zapsána v obchodním rejstříku vedeném, odd., vložka (alternativně uvést jiný rejstřík a spisovou značku) 592/CPT/2014-CPTM Č.j.: UZSVM/CPT/638/2014-CPTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 - Nové Město zastoupená JUDr. Milanem Cícerem,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (prodávající a kupující dále společně též jako smluvní strany nebo jednotlivě jako smluvní strana )

KUPNÍ SMLOUVA. (prodávající a kupující dále společně též jako smluvní strany nebo jednotlivě jako smluvní strana ) KUPNÍ SMLOUVA Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČ 44555601 se sídlem Pasteurova 1, 400 11 Ústí nad Labem, zastoupená doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem č. ú. 260118822/0300

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

Líbeznický dvur NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY

Líbeznický dvur NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY Smlouva o budoucí kupní smlouvě Identifikační číslo: číslo pozemku bez lomítka KM Developers s.r.o. se sídlem: Dušní 112/16, 110 00 Praha 1 IČO: 26081300 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: Paní (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:...... (dále jen převodce ) na straně jedné a Pan (jméno a příjmení):

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04 Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO: 00262552, DIČ: CZ00262552, Se sídlem: Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou, zástupce: Bc. Tomáš Levinský, funkce: starosta města, tel..:488 880 830, email:

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

uzavírají tuto smlouvu o převodu vlastnictví jednotky

uzavírají tuto smlouvu o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Smluvní strany: Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00C4KG2* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle ustanovení 588 a následujících a 151n a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany

Více

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 Uzavřena dle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Smluvní strany 1. Objednatel : Střední průmyslová škola stavební Ostrava, příspěvková organizace ul. Středoškolská

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti podle ustan. 1785 a násl. a v souladu s 1257 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany se sídlem náměstí

Více

Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva

Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli: Město Jablunkov identifikační číslo: 002 96 759 sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91 zastoupené: Petrem Sagitariem,

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Obec Veliny IČ.: 00274542 se sídlem Veliny 60, 534 01 Veliny zastoupena starostou obce Petrem Krejcarem. Tel.: 466 682 187 Bankovní spojení : 192583650257/0100 (dále jen strana Budoucí povinná ) na straně

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: 301 00 jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami: (1) Univerzita Hradec Králové se sídlem Rokitanského 62, Hradec Králové, 500 03, IČ: 62690094, DIČ: CZ62690094, zastupující doc.

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva )

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva ) NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU, NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY: Společenství pro dům č.p. 684, Praha - Letňany, se sídlem Praha 9, Letňany, Kostomlatská, Terezínská 684, PSČ 19000, IČ: 27189678, zapsáno

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU A GARÁŽOVÉHO STÁNÍ uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU A GARÁŽOVÉHO STÁNÍ uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU A GARÁŽOVÉHO STÁNÍ uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění 1. Obchodní jméno : PP STEJK IČ : 621 56 730 Se sídlem : Koželužská 34/9,

Více

Návrh Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Návrh Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Příloha č. 3 Podmínek výběrového řízení Návrh Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) I. Smluvní strany Nový Jenštejn a.s. se sídlem: Praha 1, Palackého 715 IČ: 27618277,

Více

Návrh Kupní smlouva podle 588 a násl. obč. zákoníku

Návrh Kupní smlouva podle 588 a násl. obč. zákoníku Příloha č. 2 Podmínek výběrového řízení Návrh Kupní smlouva podle 588 a násl. obč. zákoníku Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129 165 21 Praha 6 - Suchdol jednající:... IČ:. 60460709, DIČ: CZ60460709

Více

Smlouva o prodeji koně

Smlouva o prodeji koně MAENTIVA GALOPP, S.R.O. Smlouva o prodeji koně valach, plemene A1/1 Dangerous Gleam (GER) Generous (IRE) - Dyveke (GER)(Lando) Narozen : 30.1.2009 Mgr. Jan Kužel XX.XX.XXXX [Předmětem této smlouvy je prodej

Více

SMLOUVA. o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci

SMLOUVA. o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci Účastníci: SMLOUVA Registrační číslo: 13/114/BN/Ku/BS o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou města Příbram dne 8.4.2013 pod usnesen ím č.234/2013

Více