CZ.1.07/1.1.10/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CZ.1.07/1.1.10/03.0049"

Transkript

1 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/ Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující a rozšiřující materiál navazující na výuku Ekonomiky ve 3. a 4. ročnících všech oborů školy dle standardů finanční gramotnosti odpovídající standardu finanční gramotnosti dospělého člověka. Finanční gramotnost jako správa osobních a rodinných financí zahrnuje gramotnost peněžní, cenovou a rozpočtovou.

2 Obsah Obsah Finanční trh Základní charakteristika Struktura finančního trhu Peněžní trh Kapitálový trh Ceny produktů na finančním trhu Úrokové sazby a úrokovací období Roční procentní sazba nákladů Finanční produkty Finanční produkty na peněžním trhu Hotovostní peníze Bezhotovostní peníze Cenné papíry Finanční deriváty Krátkodobé pohledávky Devizový trh Finanční produkty na kapitálovém trhu Cenné papíry Dlouhodobé pohledávky Úvěrové produkty Proces poskytnutí úvěru Porovnání finančního leasingu a úvěru Pojištění Finanční plánování Osobní finance Praktická doporučení Zajištění rizik Investiční portfolio Možnosti spoření Možnosti investic Znaky úspěšného investování Praktické příklady Řešení deficitu domácího rozpočtu Vhodný úvěr Zvýšení příjmů Ochrana spotřebitele...39 Použité zdroje

3 1. Finanční trh 1.1 Základní charakteristika Finanční trh je systém institucí a nástrojů, zabezpečující pohyb peněz a kapitálu (nabízeného ve formě cenných papírů) ve všech jeho formách mezi různými ekonomickými subjekty; a to na základě poptávky a nabídky. [1] Poptávka na finančním trhu má pro pořizovaný kapitál tři kritéria: riziko výnosnost likvidita výnosnost opce depoz. certifikáty akcie směnky, obligace termín. vklady, SPP nemovitosti, drahé kovy, starožitnosti, sbírky riziko Obrázek 1: Bezpečnostní pyramida Výnosem rozumíme částku, kterou nám uložená nebo investovaná částka přinese. K porovnání nám většinou slouží úroková sazba. Čím vyšší je nejistota, zda daných výnosů dosáhneme, tím vyšší je i riziko. Likviditou pak rozumíme rychlost, s kterou můžeme prostředky použít k placení. Velmi likvidní jsou hotové peníze, máme je ihned k dispozici. Naopak nelikvidní jsou prostředky vložené do koupě nemovitosti, protože pokud bychom potřebovali uhradit své závazky, potrvá poměrně dlouho, než nemovitost prodáme a získáme tak pohotové finance. Střetem nabídky relativně volných peněz a poptávky po penězích se vytváří cena peněz (výše úroku, tržní cena cenných papírů, kurzy deviz apod.). 3

4 1.2 Struktura finančního trhu Finanční trh lze rozdělit na: privátní - veškeré akce tam jsou neveřejné a probíhají mezi oběma subjekty přímo zprostředkovatelský - existuje třetí subjekt, zprostředkovatel, který přesun zajišťuje Na zprostředkovatelský trh v Česku dohlíží Česká národní banka (centrální banka). Jeho účastníkem je většina velkých finančních ústavů, jako například banky, pojišťovny, záložny, penzijní fondy, investiční fondy, kampeličky, leasingové společnosti, či makléři. Mezi další dělení patří dělení na: peněžní finanční trh kapitálový finanční trh trh drahých kovů doplňkový trh; cenotvorným trhem je burza drahých kovů v Londýně devizový trh založený na nabídce a poptávce po národních měnách Peněžní trh Charakteristiky: zajišťuje umisťování krátkodobých finančních zdrojů se splatností do 1 roku (netermínované vklady, krátkodobé termínované vklady, krátkodobé úvěry a ostatní krátkodobé cenné papíry) trh nemá (na rozdíl od kapitálového) uvedené přesné místo, avšak tvoří jej síť bankovních ústavů, makléřů, kupců, prodejců či různých dalších zprostředkovatelů. Největší význam ze všech těchto hráčů na trhu mají ale banky, a to vzhledem k tomu, že disponují velkým množstvím kapitálu. Ten se nachází v různých formách a provádějí s ním různé operace (například REPO operace atd.). celkově mají subjekty na peněžním trhu nízké riziko, plynou z nich malé úroky (nízká výnosnost), avšak jejich likvidita je relativně vysoká. 4

5 dochází zde k přelivu velkého množství krátkodobého kapitálu, regulaci dělá vždy centrální banka, která má na to odpovídající nástroje (stanovení základních úrokových sazeb, regulace pomocí REPO operací apod.) Kapitálový trh Kapitálový trh se zaměřuje na umisťování kapitálu v jeho finanční podobě, která je univerzální a dobře obchodovatelná. Má dlouhodobou povahu (životnost nástrojů je delší než 1 rok) a ve firmách je určen k pořizování dlouhodobého majetku. Člení se na: primární první vydání cenných papírů - emise sekundární obchodování s již dříve vydanými cennými papíry na burze cenných papírů, mimoburzovní obchody a přímé obchody Pro dlouhodobé cenné papíry je typické, že jsou vydávány ve velkých finančních objemech (emisích) a tudíž vyžadují státní dozor, proto každá emise cenných papírů kapitálového trhu podléhá schválení ministerstvem financí. Samozřejmě lze také finanční trh dělit i podle jiných kritérií, například podle toho, zda se jedná o trh národní, či mezinárodní (v rámci Evropské unie existuje jednotný finanční trh), či je zde časově omezená realizace obchodních transakcí atd. 1.3 Ceny produktů na finančním trhu Banky i další instituce za vklady vyplácejí úroky a naopak, za úvěry úroky požadují, dále vybírají různé poplatky. Úrokem rozumíme částku, kterou buď dostaneme, nebo platíme. Úroková míra (sazba) vyjadřuje v procentech, jakou část z uložené nebo půjčené částky bude úrok činit. Banky při stanovení svých úrokových sazeb berou v úvahu nabídku a poptávku, sazby konkurence, sazby centrální banky i své náklady. Tvoří je stejně, jako se tvoří cena marketingovým a nákladovým přístupem. Úrokové sazby jsou pak odstupňovány podle délky vkladů či úvěru, dle výše částky apod. 5

6 Na celkovou výši úrokových sazeb má velký vliv inflace. Při růstu inflace banky zvyšují úrokové sazby úvěrů a zároveň i úrokové sazby vkladů, aby se hodnota úspor nesnižovala, a tak nedocházelo k jejich vybírání. Banky tak používají úrokové míry: pevné sazba z vkladu (nebo úvěru) je stejná po celou dobu pohyblivé úrokové sazby platí po určitou dobu a banka si ponechává právo je v době trvání vkladu nebo poskytnutí úvěru změnit. Jestliže se změní situace (např. vzroste inflace, zesílí konkurence), banka sazby upraví. Pro zjednodušení úprav pohyblivých sazeb banky často navážou úrokové sazby na určitou proměnnou sazbu (např. základní sazba (ZS) nebo referenční sazba). V tom případě mají vklady a úvěry úrokovou sazbu stanovenu jako základní sazbu, k níž se přičítá nebo odečítá určité procento. Jestliže se proměnná sazba změní, jednorázově dojde ke změně v úročení těch vkladů (a úvěrů), které jsou na ni navázány Úrokové sazby a úrokovací období Úrok se může počítat za různé období. Nejtypičtější je rok, nicméně se setkáme i s dalšími způsoby. Existují tedy úrokové míry: roční označuje se zkratkou p. a. (per annum), pololetní p. s. (per semestrum), čtvrtletní p. q. (per quartale), měsíční p. m. (per mensem) Roční procentní sazba nákladů Roční procentní sazba nákladů (RPSN) udává procentní podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru. Je zásadně roční, tudíž nenastává omyl při porovnání úrokových sazeb za různou dobu. Zároveň zahrnuje všechny platby spojené s úvěrem, zejména poplatky za uzavření smlouvy, za správu úvěru, za vedení úvěrového účtu, za převody peněz, případné pojištění schopnosti splácet, u leasingu odkupní cenu, popř. první navýšenou splátku. 6

7 2. Finanční produkty 2.1 Finanční produkty na peněžním trhu Peníze jsou zvláštní prostředek směny, který je všeobecně přijímán při placení za zboží a služby nebo při úhradě dluhu. Dnešní forma peněz: mince a bankovky, depozita (vklady na účtech v bankách), cenné papíry šeky a směnky atd Hotovostní peníze Mince a bankovky běžně používáme při placení v obchodech, v podnicích služeb, na poště, ukládáme do banky nebo shromažďujeme doma. Bankovky jsou různými způsoby chráněny proti padělání. Jsou tištěny na speciálním bankovkovém papíře, který se odlišuje např. silou nebo zbarvením a je opatřen hlubotiskem (např. pro nevidomé). Při výrobě se používá papír s ochrannými prvky: a) vodoznak (obrazec), který je zřetelný, podíváme-li se na bankovku proti světlu; b) okénkový stříbřitý proužek s čitelnou nominální hodnotou bankovky; c) ochranná vlákna oranžové barvy v délce 6 mm, viditelná pouhým okem; d) mikrotext, který je na lícní straně bankovky skryt v pruhu základní barvy a číselně označuje hodnotu bankovky. Na rubové straně bývá mikrotext slovně. U bankovek vyšších hodnot Kč a více bývají použity i pokročilejší způsoby: e) soutisková značka, což je obrazec, z něhož je z jedné strany bankovky vidět jedna část a z druhé strany druhá část. V průhledu proti světlu je značka vidět celá a její linky na sebe navazují; f) skrytý obrazec viditelný na bankovce vodorovně ve výši očí proti zdroji světla; 7

8 g) opticky proměnlivá barva 1 ; h) iridiscentní pruh na krajích bankovek, při běžném pohledu průhledný, proti světlu má slabý barevný nádech. Dozorem nad vydáváním peněz do oběhu je pověřen stát, činnost samotnou vykonává v ČR Česká národní banka Bezhotovostní peníze Rozvoj ekonomiky, rozšíření směny a růst trhu vedl ke vzniku méně nákladné formy peněz bezhotovostních peněz. Obíhají v ekonomice, aniž by reálně existovaly v podobě mincí nebo bankovek. Mají většinou podobu vkladů u bank. Banky na základě smlouvy otvírají a vedou klientům účty v české nebo cizí měně (devizové účty, nejčastěji jsou vedeny v eurech nebo amerických dolarech). Platby se uskutečňují odepisováním a připisováním peněz na účet klienta podle jeho příkazů, jde o tzv. bezhotovostní platební styk. O pohybu peněz na účtu informuje banka klienta výpisem z účtu. Občané i podnikatelé mohou tedy platit jak hotovými penězi, tak bezhotovostními platebními kartami, od roku 2004 musí být však platby částek nad EUR podle zákona prováděny bezhotovostně. Hotovostní placení se uskutečňuje při platbách "z ruky do ruky" nebo prostřednictvím dokladů: šeků, poštovních poukázek, pokladních složenek (doklady bank pro vklady na účty) a výběrních lístků (doklady pro výběry z účtů). Za výběr peněz hotově na přepážce si banky často účtují poměrně vysoký poplatek. 1 Na tisícikoruně je vytištěn stylizovaný lipový list v koruně stromu a barva se mění ze zlaté na zelenou; 8

9 Obrázek 2: Příklad výběrního lístku Poštovní poukázky se při hotovostních platbách používají často při platbách mezi podniky a obyvatelstvem. Placení zprostředkuje Česká pošta, s. p. Používají se různé druhy podle poštovních předpisů: poukázka A pro odeslání hotovosti na účet v bance poukázka B k proplacení hotovosti z účtů u bank poukázka C k proplacení peněz zaslaných hotově od jiného plátce Obrázek 3: Příklad poštovní poukázky A 9

10 Česká pošta také uskutečňuje službu SIPO soustředěné inkaso plateb obyvatelstva, které umožňuje provádět všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájem, elektřina, pojistné, odpad atd.) jednou platbou na základě přiděleného spojovacího čísla a tak ušetřit čas i peníze za bankovní poplatky. Obrázek 4: Příklad platebního dokladu SIPO Bezhotovostní placení uskutečňované bankami Zadávání příkazu k platbě písemnou formou na formuláři podepsaném podle tzv. podpisového vzoru uloženého u banky některou z forem přímého bankovnictví: telefonem (phonebanking), mobilním telefonem (GSM banking), internetem (internetbanking) nebo přímým spojením s bankou pomocí speciálního softwaru (homebanking). Přímé bankovnictví vyžaduje důkladné zabezpečení heslem, certifikátem, zašifrovaným přenášením údajů, potvrzovací či autorizační SMS; ústně u přepážky, kdy se však platí vyšší poplatek. Používá se úhradová forma a inkasní forma. 10

11 Úhradová forma placení na základě příkazu k úhradě: banka odepíše z účtu klienta stanovenou částku a připíše ji na účet příjemce platby. Příkaz k úhradě může být jednotlivý (pro jednu platbu), hromadný (pro více plateb najednou) nebo trvalý (pro opakující se platby). Obrázek 5: Schéma postupu úhradové formy placení Obrázek 6: Schéma postupu inkasní formy placení Inkasní forma placení na základě příkazu k inkasu: tento doklad má stejné náležitosti jako příkaz k úhradě, ale příkaz k provedení platby dává příjemce peněz, proto musí majitel účtu tento způsob platby předem povolit, tj. dát své bance písemný souhlas s inkasem. Obvykle také stanoví limit, v jaké maximální výši je možné z účtu inkasovat (placení obědů, telekomunikačních služeb atd.). Platební karty umožňují držitelům vybírat hotovost z bankomatů (v některých obchodech už i na pokladnách), platit za zboží a služby (tyto operace jsou bez poplatku), uskutečňovat jejich prostřednictvím úhradovou formu placení v bankomatech apod. Banky je nabízejí svým klientům 11

12 uvedeným na podpisovém vzoru k bankovnímu účtu. Různé druhy platebních karet mají různá zabezpečení a použití, dnes jsou nejrozšířenější čipové karty, kde je nutné při platbě zadat PIN (osobní identifikační číslo), dříve u tzv. embosovaných karet postačoval podpis majitele. Debetní karty umožňují platit a vybírat hotovost do výše zůstatku na účtu. Částka může být omezena limitem např. týdenního výběru. V případě sjednaného tzv. kontokorentu je možné čerpat prostředky i do minusu. Kreditní (úvěrové) karty slouží jako nástroj čerpání úvěru od banky do výše dohodnutého limitu. Toto čerpání je automatické a může se libovolně opakovat. S některými kartami jsou spojeny služby jako např. cestovní pojištění, asistenční služby pro automobilisty, většina karet má mezinárodní platnost. Připravuje se systém bezkontaktního placení nižších částek bez nutnosti zadávání PIN pod názvy PayPass, PayWave. Kartou lze platit také přes internet, což vyžaduje vyšší formy zabezpečení např. 3D Secure, které spočívá v tom, že údaje o platební kartě nejsou zasílány obchodníkovi, ale pouze důvěryhodnému subjektu (např. bance), na stránkách obchodníka pak najdeme loga Verified by Visa nebo Master Card Secure Code. Elektronická peněženka je určena k platbám drobných transakcí, které se nevyplatí zúčtovávat po jednotlivých položkách. V zásadě si jí můžeme představit jako obdobu dobíjecí karty mobilního operátora. Elektronickou peněženku nabijeme určitou částkou (např. převodem z účtu) a pak s ní platíme, v obchodech i na internetu. U malých plateb nebývá vyžadováno žádné další zabezpečení, např. PIN, větší platby mohou být také ještě dodatečně zabezpečeny tím, že uživatel musí platbu autorizovat prostřednictvím mobilního telefonu Cenné papíry Cenný papír je zvláštní listina či listinu nahrazující záznam (= evidence), která představuje určitou hodnotu. Je směnitelný za ostatní formy peněz a s některými lze platit. Představuje určitou pohledávku vlastníka cenného papíru vůči tomu, kdo cenný papír vydal, tj. vůči emitentovi. U cenných papírů obecně je velmi důležité především rozlišovat druh, podobu a formu (listinná či zaknihovaná), cenné papíry peněžního trhu nepodléhají schválení ministerstva financí. 12

13 Šek je bankovní formulář, ze kterého se po vyplnění předepsaných náležitostí stává platební prostředek a cenný papír. Šek má mnoho společného se směnkou, je však jednodušším nástrojem: nemá přímého dlužníka, je vždy splatný na viděnou atd. Může být vystaven na jméno (ověřuje se totožnost majitele) či na doručitele (proplácí se tomu, kdo šek předloží). Dle státu vystavení a státu splatnosti šeku se rozlišují různé lhůty předložení šeku k proplacení např. 8 dnů pro šeky vystavené a splatné v jednom státě, 70 dnů pro šeky vydané a splatné ve dvou různých státech na různých kontinentech Použití šeku: proplacení v hotovosti, zaplacení šekem, zúčtování šeku (proplacení či jeho vklad na účet) Cestovní šek je platební prostředek používaný v cestovním styku. Vystavuje jej banka nebo cestovní kancelář jako závazek výstavce šek proplatit. Při nákupu majitel šek podepíše. V zahraničí majitel šeku požádá banku o výplatu šeku a podpisem potvrdí příjem částky. Banka ověří oba podpisy. Šek chrání před riziky převážení peněz v hotovosti. Směnka je převoditelný úvěrový cenný papír, obsahující zákonem (zákon směnečný a šekový 191/1950 Sb.) přesně stanovené údaje, ze kterého vyplývá dlužnický závazek, který dává majiteli směnky nesporné právo požadovat ve stanovenou dobu stanovenou částku (na stanoveném místě). Má tedy především úvěrovou a platební funkci, ale i funkci zajišťovací. Konkrétní forma stanovena není (musí být ale písemná), ani její vystavení nepodléhá schválení žádné instituce, sepsat ji může podnikatel, banka i občan, její použití je tedy velmi operativní a to i v mezinárodních obchodních vztazích. Použití směnky: prostředek k získání eskontního nebo obchodního úvěru (odprodej směnky bankou se nazývá eskont, pokud tato banka prodá směnku centrální bance hovoří se o reeskontu), prostředek placení a ručení, prostředek k získání hotovosti před dobou splatnosti. Podstatné náležitosti směnky: 1. Označení listiny jako "směnka" 2. Bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžní částku 3. Musí být uvedeno jméno toho, kdo má platit 13

14 4. Určení splatnosti směnky: na viděnou (tzv. vistasměnka), na určitý čas po viděné (tzv. lhůtová vistasměnka), na určitý čas po dni vystavení směnky (tzv. dato směnka), na určitý den (tzv. fixní nebo denní směnka) Obrázek 7: Cizí dato směnka se zaručitelem (avalem) [3]. Ve vzoru je použita také protestační doložka "Bez protestu". Tento text na směnce znamená, že výstavce odpouští majiteli směnky zjištění veřejnou listinou, že směnka nebyla zaplacena Státní pokladniční poukázka (SPP) je cenný papír emitovaný státní institucí a využívaný k vyrovnání krátkodobých schodků příjmů a výdajů státního rozpočtu a jako nástroj měnové politiky. Nominální hodnota jedné poukázky bývá 1 milion Kč, objem jedné emise se pohybuje v řádech miliard korun a jsou většinou prodávány formou aukce. 2 Depozitní certifikát (krátkodobý bankovní dluhopis) je obligační, časově omezený (termínovaný) cenný papír, jehož emitentem je finanční instituce, nejčastěji banka (dlužník), a držitelem její klient (věřitel). Tyto vkladové certifikáty (vkladové listy) jsou prodávány s různou nominální hodnotou a s různou dobou splatnosti, mohou být na jméno nebo na doručitele, kdy jméno není na certifikátu uvedeno, obvykle jsou úročeny pevnou úrokovou mírou v závislosti na sjednané době uložení. Úrok podléhá dani z příjmu. 2 Státní pokladniční poukázky se prodávají za účasti omezeného okruhu kupujících, nákup pro zájemce z řad občanů mohou zprostředkovat banky. Mají solidní záruku fixního výnosu. Např. Bill Gates investuje 70% svých osobních peněz do krátkodobých amerických SPP. 14

15 2.1.4 Finanční deriváty Finanční deriváty jsou nástroje, jejichž hodnota je odvozena z hodnoty tzv. podkladového aktiva 3. Jejich podstatou je forma termínového obchodu, tzn. že dochází k určitému zpoždění mezi sjednáním obchodu a jeho plněním. Mají obvykle podobu smlouvy mezi dvěma stranami, tedy mohou, ale nemusí být cennými papíry. Forward (forwardový kontrakt) je dohoda mezi dvěma stranami nakoupit nebo prodat aktivum v určitý čas v budoucnosti za určitou cenu stanovenou v současnosti. Je to opak spotového kontraktu, který představuje dohodu o koupi či prodeji aktiva v současnosti. Uzavřít forward nic nestojí. Strana zavazující se ke koupi podkladového aktiva v budoucnu zaujímá tzv. dlouhou pozici a strana zavazující se k prodeji daného aktiva v budoucnu zaujímá krátkou pozici. Dohodnutá cena se nazývá dodací cena a je rovna forwardové ceně v čase uzavření kontraktu. S forwardy se obchoduje "OTC" (over the counter přes přepážku), to znamená, že jejich obchodování neprobíhá pod záštitou oficiální instituce, která by vykonávala dohled nad trhem a přebírala by odpovědnost za vypořádání dohodnutých obchodů. Účastníci obchodů tak vyjednávají o podmínkách kontraktu přímo mezi sebou. Podmínky kontraktů většinou nejsou standardizovány a i podstupované riziko obou stran je obecně vyšší než na organizované burze cenných papírů. Futures je burzovní derivát. Výhodou je tedy vysoká likvidita a absence kreditního rizika, neboť zisky vyplácí sama burza. Warrant je investiční cenný papír nebo jiný cenný papír derivátového typu opravňující k nabytí podkladových aktiv jako např. akcií, dluhopisů nebo jiných investičních nástrojů. Nákupem warrantu majitel získává právo koupit (call warrant) či prodat (put warrant) určité množství podkladového aktiva (např. akcie) k předem stanovenému termínu, za předem stanovenou cenu. Swap (vždy neburzovní) znamená v angličtině "prohození, výměna", a tak ho lze také chápat - jako určité "prohození rolí": úrokový 3 Tzv. bazický instrument, kterým může být cenný papír, komodita atd. Změny v hodnotě bazického instrumentu pak ovlivňují hodnotu derivátu. 15

16 devizový měnový úvěrového selhání Opce se zásadně liší od výše uvedených derivátů tím, že protistrany si nejsou rovny. Kupující opce má právo si vybrat, zda opci uplatní či nikoli. Prodávající opce podle toho musí nebo nesmí plnění uskutečnit. a) kupní: Long Call (právo koupit), Short Call (povinnost koupit) b) prodejní: Long Put (právo prodat), Short Put (povinnost prodat) c) evropská možnost uplatnění v jediný moment d) americká možnost uplatnění kdykoliv Příklady využití 1. Pěstitel pšenice se bojí, že při sklizni její cena klesne, a tak s panem B uzavře forward (nejjednodušší typ derivátu) na prodej určitého množství pšenice (kterou vypěstuje) za určitou cenu (která je nyní) v určitý čas (při sklizni). Až ten čas nastane, pěstitel panu B prodá sjednané množství za předem sjednanou cenu, ať už cena pšenice aktuálně na trhu je jakákoli. Pokud cena skutečně klesla, udělal pěstitel dobře. Pokud stoupla, připravil se o zisk. Pěstitel pšenice však dal přednost jistotě před spekulací (je totiž pěstitel, nikoli ekonom) a zajistil si tak předem prodejní cenu. 2. Drobný podnikatel jednorázově vyvezl do Německa zakázku za EUR, faktura je splatná za 3 měsíce. Současný kurz je 30 Kč/EUR, tedy současná hodnota pohledávky je Kč. Bojí se však, že za 3 měsíce kurz klesne např. na 28 Kč/EUR a on dostane jen Kč tj Kč účetní ztráta. Řešením této situace je zajít do banky a uzavřít měnový forward, kterým si exportér zajistí, že za 3 měsíce odnese do banky obdržených EUR a banka mu vyplatí Kč, ať už kurz v tu dobu bude jakýkoliv. Pokud kurz mezi vzrostl, připravil se o zisk nicméně obchodník chtěl dostat zaplaceno za to, co vyrobil, a ne spekulovat, jestli kurz klesne nebo vzroste. 16

17 Motivy pro koupi derivátu 1. Spekulace Je nejprostším a nejjednodušeji pochopitelným motivem. U derivátů je dosahováno tzv. pákového efektu a proto jsou pro spekulaci velmi vhodné. Je s nimi možno dosahovat daleko větších zisků v poměru k počáteční investici, ale zároveň také daleko větších ztrát. Spekulace s deriváty je vždy hra s nulovým součtem. Např. při spekulaci s akciemi je možné, že všichni vesměs vydělají, neboť akcie v globálu vykazují kontinuální růst. Ovšem v případě derivátu, pokud jedna strana vydělá nějakou částku, tak druhá tutéž částku prodělá. 2. Zajištění V prvním příkladě se pěstitel pšenice zajišťoval před poklesem její ceny. Jeho protistranou by mohl být např. mlynář (kupec pšenice), který by se tak naopak zajišťoval proti růstu ceny pšenice. Pokud tedy do derivátového kontraktu vstupují obě strany s motivem zajištění, obě se zajišťují proti opačnému vývoji (pěstitel proti poklesu a mlynář proti růstu). České účetnictví umožňuje odlišně vykazovat deriváty zakoupené za účelem zajištění pro takovéto vykázání je potřeba doložit stanoveným způsobem, že se jedná o zajišťovací derivát. 3. Arbitráž V tomto případě není myšlena arbitráž coby mimosoudní řízení, ale arbitráž coby využívání rozdílů cen stejného zboží na různých trzích, v této souvislosti se jedná konkrétně o časovou arbitráž, tedy využití případných rozdílů na spotovém 4 a termínovém trhu k dosažení bezrizikového zisku. S rostoucí globalizací jsou možnosti časové arbitráže na vyspělých trzích prakticky nulové. Metody stanovení ceny derivátů vycházejí právě z principu, které zamezují arbitráži Krátkodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky se týkají především podnikatelů a firem. Mezi tyto pohledávky patří především faktury vystavované za prodané zboží nebo poskytnuté služby. Pro některé firmy mohou krátkodobé pohledávky představovat problém při správě jejich cashflow a hledají řešení, jak se s nimi vypořádat. Jednou z možností je i tzv. factoring, při kterém bankovní nebo 4 Trh obchodující se současnými cenami. 17

18 nebankovní společnost funguje na principu prostředníka mezi dodavatelem a odběratelem. Dodavatel (podnikatel, který vystavil fakturu a je tedy vlastníkem pohledávky), poskytne svoje pohledávky ještě před vypršení splatnosti této společnosti a ta mu zpravidla ihned vyplatí téměř celou výši pohledávky. Faktoringová firma si ponechává jen určité procento na zajištění vlastní administrativy se správou přijaté pohledávky a také svoji provizi. Výhodou této služby pro podnikatele je to, že mají svoje peníze ihned a mohou je použít pro další chod firmy. Nemusí pak řešit situace, kdy jsou faktury po splatnosti a oni musí volat nebo posílat upomínky. Nevýhodou, kterou představuje odprodej krátkodobé pohledávky je to, že podnikatel nikdy nedostane všechny peníze, ani v případě, že klient zaplatí včas a bez zpoždění Devizový trh Každý stát nebo společenství států (např. Evropská unie) vydává bankovky a mince. Soustava těchto bankovek a mincí používaných na území státu se nazývá měna. Cizí měny v hotovosti se označují valuty. Cizí měny v bezhotovostní formě se označují devizy. Valuty a devizy můžeme získat výměnou za české koruny. Poměr, ve kterém je můžeme vyměnit, se nazývá kurz. Kurzy běžných měn nalezneme v kurzovním lístku banky nebo jiného subjektu, který se zabývá výměnou peněz. Valuty se nakupují a prodávají ve směnárnách. Směnárny jsou umístěny v bankách nebo na dalších místech: na letištích, v centrech velkých měst, na hraničních přechodech, v hotelech. Uskutečňuje se v nich výměna bankovek, nikoli mincí. V kurzovním lístku je uváděn kurz "nákup", za který banka nakupuje cizí měnu a kurz "prodej", za který banka cizí měnu prodává. Rozdíl umožňuje bance hradit náklady spojené se směnou peněz a tvořit zisk. Při výměně peněz si banky a jiné subjekty často účtují ještě poplatky za výměnu. Dále je zde uváděn kurz "střed" pro zúčtování např. plateb prostřednictvím platebních karet. Kurz je stanoven ve výši kurzu ČNB. 5 Je možné náklady spojené s odprodejem pohledávky zahrnout do celkové kalkulace svých služeb nebo toto řešení používat jen u těch klientů a zakázek, u kterých hrozí potenciální problémy se splácením faktury. 18

19 2.2 Finanční produkty na kapitálovém trhu Cenné papíry majetkové představují podíl na majetku emitenta, svému majiteli přinášejí podíl na zisku (např. akcie, podílové listy); úvěrové představují dluh emitenta vůči jejich majiteli, na rozdíl od některých majetkových cenných papírů nemá majitel právo ovlivňovat chod dané instituce, která takový cenný papír emitovala (např. dluhopisy). Akcie vydávají akciové společnosti. Akcie dává svému vlastníkovi právo podílet se na řízení, právo na podíl na zisku a právo na podíl ze zbylého majetku v případě likvidace společnosti. S akciemi se obchoduje, prodávají se a nakupují, a to za tržní cenu, které říkáme kurz. Kurz se vytváří na trhu na základě nabídky a poptávky a ovlivňuje ji zejména ekonomická situace firmy, ale také politická situace, situace ekonomiky jako celku. Investicí do nákupu akcií je možné získat finanční výnos ve formě podílu na zisku firmy tzv. dividendu či rozdílem kurzu akcie mezi dobou nákupu a dalšího prodeje při vzrůstu kurzu akcie. Obrázek 8: Listinná podoba akcie na doručitele 19

20 Podílové listy jsou cenné papíry, které představují podíl majitele na majetku podílového fondu. Za vložené peníze na účet investiční společnosti, která tyto fondy zakládá, je připsán tomu, kdo je vložil, odpovídající počet podílových listů. Do fondů jsou tímto způsobem shromažďovány prostředky od drobných investorů. Takto získané finanční prostředky se investují do nákupu cenných papírů. Aby byla zajištěna bezpečnost vložených prostředků, musejí být vkládány do různých oblastí, čímž se snižuje riziko, že budou vloženy do neúspěšné investice. Ztráta z investování do jedné oblasti může být vyrovnána zisky z oblastí jiných. Podle toho, jak fond úspěšně investuje, se pohybuje kurz podílového listu. Výnos majitelů podílových listů tak vzniká jako rozdíl mezi prostředky, které vložili při nákupu podílového listu, a prostředky, které získají jejich případným prodejem. Podílové listy mohou být prodávány na finančním trhu, ale obvykle je jejich majitelé prodávají zpět podílovému fondu. V ČR v současnosti existují pouze tzv. otevřené podílové fondy, které jsou povinny své podílové listy od jejich majitelů odkoupit. Dluhopisy (obligace) představují dlouhodobý závazek emitenta vůči majiteli obligace, kterému průběžně vyplácí úrok, po uplynutí stanovené doby obligaci za její nominální hodnotu kupuje zpět. Obligace vydávají podniky, stát, obce, banky (podnikové dluhopisy, státní dluhopisy, komunální dluhopisy) Hypoteční zástavní listy mohou emitovat pouze banky na základě zvláštních předpisů, výnos z prodeje slouží výlučně jako zdroj hypotečního úvěru, jsou zajištěny majetkem banky i zástavou nemovitosti Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé pohledávky zahrnují pohledávky, které v okamžiku, ke kterému je sestavena účetní závěrka, mají dobu splatnosti delší než jeden rok a odloženou daňovou pohledávku. Např.: pohledávky z obchodních vztahů včetně cenných papírů předaných bance k eskontu, pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení, dlouhodobé poskytnuté zálohy s výjimkou záloh poskytnutých v jiných položkách, dohadné účty aktivní a jiné pohledávky. 20

21 2.3 Úvěrové produkty V případě sjednávání jakéhokoliv úvěru je potřebné znát nejen p.a. roční úrokovou sazbu (pozor, u některých produktů se uvádí p. m. - měsíční úroková sazba 6 ), ale hlavně RPSN roční procentuelní sazbu nákladů. Je to sazba, ve které jsou zahrnuty všechny náklady spojené s úvěrem (poplatek za zpracování úvěru, poplatek za vedení účtu, a mnoho různých dalších poplatků), lépe proto ukazuje, kolik nakonec přeplatíme. Účelové úvěry občanům tzv. spotřebitelské úvěry jsou určeny na konrétní potřebu klienta, kdy mohou banky posoudit oprávněnost požadované částky i schopnost dlužníka úvěr splácet. Obvykle se jedná o úvěr na koupi auta, vybavení bytu či jiné spotřební předměty. Výhodou je nižší úroková sazba než u neúčelových úvěrů. U většiny účelových úvěrů banky vyplácí úvěr bezhotovostně a to přímo na účet prodejce (zboží, služeb, nemovitostí) po předložení faktury klientem. Podmínky závisí i na výši úvěru. Žádáte-li o vyšší částku, bývá požadován ručitel, případně zástava. Úroková sazba účelových úvěrů bývá kolem 10 % p. a., pozor, skutečné náklady jsou vyšší. Spotřebitelský úvěr od banky (může být výhodnější) má poněkud náročnější a zdlouhavějším vyřizování. Úvěr se splácí pravidelnými měsíčními splátkami, jejich výše závisí na hodnotě úvěru a době splácení. V případě nebankovních společností si zákazník vybere v obchodě zboží a pokud má s sebou požadované doklady, podepíše okamžitě smlouvu o úvěru (tzv. splátkový prodej). Povinností bývá zaplatit část ceny zboží na místě. Při nákupu zaplatíte navýšení, zpravidla deset procent z pořizovací ceny, skutečnou cenu zboží pak splácíte v pěti nebo deseti rovnoměrných splátkách. Úrokům z úvěru (např. na nákup elektroniky i dovolené) se lze za určitých podmínek vyhnout. Klient musí v hotovosti složit určitou část ceny a zbytek dodat v krátké době (např. do 4 měsíců). Poplatky za uzavření a správu úvěru na sebe bere obchodník. Velmi používaný je také hypoteční úvěr. Poskytuje se na koupi nemovitosti, na výstavbu nemovitosti nebo její rekonstrukci, na modernizaci či opravu. Je zajištěn zástavním právem k nemovitosti a je většinou sjednáván na část tržní ceny nemovitosti. Existují však i hypoteční úvěry až na 100 % ceny nemovitosti. Jeho splatnost může být až 40 let. Výhodnou variantou na pořízení nemovitosti je úvěr ze stavebního spoření. 6 Např. spotřebitelský úvěr za 5 % p. m. je vlastně za 60 % p. a. (5 % x 12 měsíců ) 21

22 Neúčelové úvěry občanům Neúčelové úvěry se vyznačují tím, že mají vyšší úrokové sazby a klient je může použít k libovolnému účelu. Nemusí tudíž dokládat bance použití půjčených peněz. Banka tyto peníze vyplatí klientovi buď v hotovosti, nebo je bezhotovostně převede na klientem určený účet.. Úroková sazba neúčelových spotřebitelských úvěrů se pohybuje kolem 15 % p. a. 1. Kontokorentní úvěr (zkráceně kontokorent) může být poskytnut, pokud máme v bance běžný účet. Zjednodušeně můžeme říci, že z tohoto účtu můžeme čerpat více, než je na něm uloženo (tedy do minusu). Bývá ovšem stanoven limit, do kterého je možno prostředky čerpat. Splácení úvěru probíhá jednoduše tak, že na účet také přicházejí prostředky a tím se úvěr automaticky splácí. Kontokorentní úvěr většinou mívá vyšší úrokovou sazbu než ostatní druhy úvěrů. Podmínkou bývá, že bance poukazujeme splátky alespoň v minimální výši stanovené v úvěrové smlouvě. 2. Osobní půjčky jsou určeny pro financování osobních (nepodnikatelských) potřeb. K půjčce zpravidla není potřebný ručitel ani jiné zajištění, lze ji obvykle vyřídit velmi rychle. Většinou je zapotřebí předložit kromě osobních dokladů zejména potvrzení o příjmech od zaměstnavatele, případně daňové přiznání. Některé banky umožňují i podpis smlouvy po internetu prostřednictvím elektronického podpisu (obdobně jako při podávání příkazů prostřednictvím internetbankingu). Výše půjčky může být velmi různá, různá může být i forma a doba splácení. Půjčky mají zpravidla vyšší úrokové sazby, velmi často je součástí smlouvy i povinnost sjednat pojištění proti případnému nesplácení. Pojistné se pak stává součástí splátek. Peníze se klientům vyplácejí buď v hotovosti, nebo převodem na účet určený klientem. 3. Kreditní karty slouží k čerpání prostředků z úvěrového účtu, buď při placení v obchodech, nebo při výběru z bankomatu. Čerpat je můžeme prakticky kdykoliv, opakovaně nebo jednorázově. U většiny karet platí bezúročné období, které se však vztahuje pouze na použití karty na bezhotovostní placení u obchodníků, nikoliv na hotovostní výběry z bankomatu. Po uplynutí bezúročného období nebo hotovostním výběru se začíná nesplacená část úvěru úročit. Vzhledem k nepříliš přehlednému stanovení toho, jak je bezúročné období počítáno, se snadno stane, že klient špatně odhadne konec bezúročného období a bývá překvapen, že banka po něm požaduje úrok. Úrokové sazby jsou také poměrně vysoké, zpravidla se pohybují mezi % p. a. Úroková sazba však bývá většinou udávána jako sazba měsíční (tzn. cca 2 % p. m.), což na první pohled působí velmi klamavě a vyvolává dojem výhodnosti úvěru. Na základě měsíčního 22

23 vyúčtování je majitel karty povinen uhradit minimální částku, která je uvedena ve smlouvě. Většinou je minimální splátka stanovena na 5 či 10 % z celkové dlužné sumy, tedy z úvěru včetně úroků a poplatků. Čím nižší tato měsíční splátka je, tím déle se úvěr splácí a tím více se prodraží. Většina bank umožňuje i vyšší splátku, než je stanovené minimum, či dokonce jednorázové splacení dlužné částky. 4. Americká hypotéka je úvěr zajištěný zástavou nemovitosti. Na rozdíl od klasické hypotéky však nemá účelový charakter, získané prostředky lze využít na pořízení čehokoliv. Maximální výše úvěru zpravidla činí 70 % odhadní ceny nemovitosti, doba splatnosti úvěru se pohybuje v rozmezí od 3 do 20 let. K dalším výhodám americké hypotéky patří zejména úrokové sazby, které jsou sice vyšší než u hypoték na bydlení, ale nižší než u spotřebitelských úvěrů. Nevýhodou je především to, že v případě platební neschopnosti hrozí riziko ztráty nemovitosti. K dalším nevýhodám patří i administrativně a finančně náročnější vyřizování úvěru. Úvěry podnikatelům mohou být opět účelové a neúčelové. Typickými účelovými úvěry jsou úvěry na nákup zásob, na investice apod. Vhodným neúčelovým úvěrem je opět kontokorent nebo eskontní úvěr. Při eskontním úvěru banky odkupují od svých klientů směnky před datem jejich splatnosti, ale nejde v pravém smyslu slova o odkoupení. V případě, že dlužník odkoupenou směnku bance nezaplatí, bude banka požadovat zaplacení od majitele, který směnku předložil k eskontu Proces poskytnutí úvěru Při poskytování úvěru banku zajímá, z čeho žadatel úvěr splatí a jak spolehlivě. Jednání o úvěru probíhá obvykle v těchto krocích: úvodní schůzka, kde obě strany zjišťují podmínky pro poskytnutí a výši možného úvěru a vymezují se požadované podklady, předložení žádosti o úvěr s požadovanými podklady, posouzení žádosti o úvěr, uzavření úvěrové smlouvy, poskytnutí úvěru převedením peněz na účet, vyplacením hotově. 23

24 Před poskytnutím úvěru banky ověřují, zda jde o spolehlivého klienta, tedy z tzv. úvěrových registrů získávají údaje o tom, jak klienti spláceli své předchozí závazky. Do nich přispívají informacemi všichni členové (banky, leasingové společnosti atd.). Při poskytování úvěrů občanům jsou podmínky obvykle standardizovány u jednotlivých druhů úvěru jsou předem stanoveny úrokové sazby, maximální lhůty splatnosti, účel úvěru, popř. způsob zajištění. Vlivem tvrdého konkurenčního boje banky nabízejí i výše uvedené rychlé osobní půjčky s jednoduchým zajištěním. Nejdůležitějšími podklady pro posouzení úvěru bývají: doložení finanční situace potvrzením příjmů od zaměstnavatele. Kromě toho se uvádí, zda žadatel má již jiné úvěry či splácí leasing; posouzení, zda občan bude schopen úvěr splatit zde hrají důležitou úlohu zmíněné úvěrové registry. Banky neposkytnou například úvěr klientovi, který již splácí jiné úvěry a splátka nového úvěru by už byla nad jeho možnosti. Logicky také zamítnou žádost o úvěr klientovi, který se vyznačuje špatnou platební morálkou (platí pozdě nebo dokonce vůbec). Naopak snížením úrokové sazby úvěru může banka odměnit klienta s výbornou platební morálkou. Obvykle se posuzuje, zda po srážkách splátek úvěru zůstane občanovi dostatečný příjem na financování životních potřeb. Obvykle se požaduje, aby zbylý příjem občana činil určitý násobek životního minima (např. 1,5násobek); zajištění úvěru platí, že čím je úvěr rizikovější a čím je doba splatnosti delší, tím kvalitnější by mělo být zajištění úvěru. Obvykle se využívají ručitelé, zástava nemovitého majetku a pojištění úvěru proti neplacení (v důsledku nemoci či z jiných důvodů občan nemůže dále splácet úvěr). Typické je pojištění úvěru u rychlých půjček bez ručitelů. při poskytování úvěrů podnikům se k žádosti o úvěr přikládá další potřebná dokumentace, např. podnikatelský záměr, účetní výkazy, daňová přiznání, doklady o zajištění úvěru. 24

25 Finanční leasing je dlouhodobý pronájem, po jehož skončení si věc (majetek) odkupuje do vlastnictví nájemce. Na finanční leasing se specializují leasingové společnosti, které příslušný předmět koupí od výrobce nebo obchodníka a pak ho pronajmou zájemci. Zákazníci zpravidla při zahájení leasingu zaplatí první, vyšší splátku a poté pravidelně (nejčastěji měsíčně) hradí leasingové splátky. Ve splátkách je zahrnuta nejen zbylá část ceny, ale také pojistné pronajímaného předmětu. Po uplynutí doby pronájmu se předměty stávají majetkem nájemce, který je kupuje za sjednanou (zpravidla symbolickou) cenu. Obvykle se takto kupují auta. Dejme tomu, že si u prodejce vybereme novou Škodu Fabia za Kč. Budeme-li ji financovat leasingem, domluvíme se, že složíme 30 % jako první splátku, což bude činit Kč. Zároveň zřejmě uhradíme poplatek za uzavření smlouvy, např Kč. Zbylou část ceny budeme 3 roky splácet po Kč měsíčně. Z toho bude Kč činit splátka ceny a Kč povinné ručení a havarijní pojištění. Po třech letech zaplatíme symbolickou zůstatkovou hodnotu (např Kč) a auto přejde do našeho vlastnictví. 7 Navíc zaplatíme Kč (celkem Kč) Porovnání finančního leasingu a úvěru a) vlastnictví předmětu při pořízení předmětu na úvěr je nakupovaný předmět ve vlastnictví kupujícího, zatímco v případě leasingu je ve vlastnictví leasingové společnosti. V případě leasingu také jakékoliv úpravy a změny, např. technické vylepšení, lze dělat pouze se souhlasem leasingové společnosti. V případě, že bychom chtěli předmět leasingu prodat před jeho splacením, nebude to možné, protože předmět není naším vlastnictvím. Obvyklým řešením je nalézt někoho, kdo převezme leasingovou smlouvu a bude dále splácet. V případě hrubého porušení smlouvy nebo problémů leasingové společnosti může být předmět leasingu odebrán, např. pokud bychom nemohli předmět dále splácet. Problémem může být i krádež dané věci. V případě finančního leasingu je pojistná náhrada vyplacena leasingové společnosti, neboť ta je vlastníkem předmětu. Společnost nám pak zašle příslušnou část pojistné náhrady a započítá již uhrazené splátky. Může se stát, že takto dostaneme méně prostředků, než kdybychom věc pořídili na úvěr. 7 Pokud by šlo o finanční leasing pro podnikatele, bude doba leasingu spíše delší (u auta 5 let). Kratší doba leasingu je pro podnikatele daňově nevýhodná. 25

26 b) dostupnost obou produktů zpravidla bývá dostupnější leasing. Nejedná-li se o některou z forem rychlé půjčky, banky si žadatele o úvěr prověřují zpravidla mnohem důkladněji než leasingové společnosti. Pokud bychom porovnávali, v kterém případě zaplatíme nakonec více, bylo by třeba porovnat celkovou výši splátek v případě leasingu a v případě úvěru, jak celkové náklady ovlivní pojištění. V případě leasingu je pojistné součástí splátek a často bývá nižší, než kdybychom sjednávali pojištění sami. Na druhé straně, chceme-li riskovat, nemusíme v případě úvěru pojištění uzavírat, pokud sami nechceme Pojištění Škodová pojištění nahrazují určitou výši škody, která vznikla v důsledku pojistné události. Pojišťovna vyčíslí, kolik škoda činila, a proplatí nám tuto částku. Obnosová pojištění jsou taková pojištění, kde vyplácená pojistná náhrada nezávisí na výši škody, která vznikla. Tuto škodu by v některých případech bylo obtížné až nemožné vyčíslit například u životního pojištění. Proto výše pojistného plnění není dána velikostí této škody, ale výší pojistné částky, kterou si pojištěný s pojistníkem sjednal (zjednodušeně částka, na kterou si pojištěný cení svého zdraví). Obrázek 9: Rozdělení pojištění 8 Pro podnikatele může být další odlišností také např. různý daňový dopad obou produktů. Z daňových důvodů by pak leasing na osobní auto měl trvat nejméně 5 let. 26

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz VSSS 15.5.2015 4. Finanční instituce Finanční instituce BANKY Bankovní obchody PASIVNÍ OBCHODY BANK Bankovní účet Druhy bankovních účtů: Účty

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Příloha č. 1 Testové otázky pro studijní obory Kolektiv autorů pod vedením Ing. Aleny Kněžické bc. Dana Fialová, ing. Radmila Hovorková, ing. Iva Hůdová,

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

Finanční gramotnost. úlohy a metodika

Finanční gramotnost. úlohy a metodika Finanční gramotnost úlohy a metodika Ing. Petr Klínský Ing. Danuše Chromá Finanční gramotnost úlohy a metodika Národní ústav odborného vzdělávání Praha 2009 Tato publikace vznikla v rámci resortního projektu

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Možnosti financování vlastního bydlení Financing options for own building Rozkydalová Dana Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

Slovníček pojmů. Finanční poradenství www.extraporadce.cz

Slovníček pojmů. Finanční poradenství www.extraporadce.cz Slovníček pojmů Hypoteční úvěr (Hypotéka) je úvěr určený fyzickým i právnickým osobám. Vždy musí být zajištěný zástavním právem k nemovitosti na území ČR. Výše úvěru je min. 100 000,- Kč. Délka splatnosti

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Municipality v KB Municipální finance od A do Z

Municipality v KB Municipální finance od A do Z Municipality v KB Municipální finance od A do Z Obsah Úvod Představení Komerční banky Produkty a služby pro municipality Platební styk Balíček municipality..............................................

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009 INFORMACE PRO TISK Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice leden 2009 Obsah dokumentu OBSAH DOKUMENTU...2 GE...3 GE MONEY...5 GE MONEY BANK...6 INFORMACE O SPOLEČNOSTI...6 PRODUKTY GE MONEY

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Iva Kavulová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách NOVÉ VÝZVY Hospodařit je umění Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

INVESTUJTE! CHCETE VÍCE PEN Z? 4/07 JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ. Telefonní bankovnictví. Pracovní trh v Evropské unii

INVESTUJTE! CHCETE VÍCE PEN Z? 4/07 JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ. Telefonní bankovnictví. Pracovní trh v Evropské unii JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ Vychází 2. dubna 2007 49,90 Kč 69 Sk ČASOPIS, SE KTERÝM BUDETE MÍT VÍC PENĚZ NEJ TEN JŠÍ ASOPIS O FINANCÍCH 4/07 CHCETE VÍCE PEN Z? INVESTUJTE! podílové fondy životní pojištění

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF OSOBNÍ PŮJČKY VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK PERSONAL LOANS DEBT

Více

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Materiál z dostupných pramenů sestavili: Mgr. Jana PETERKOVÁ

Více

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník 1 UČEBNÍ OSNOVA...5 EKONOMIKA...5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...5

Více

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy...

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy... [Zadejte text.] ÚVOD... 4 1 Základní a funkční gramotnost... 5 2 Finanční gramotnost... 6 3 Úvodní analýza... 8 4 Rodinný rozpočet... 9 4.1 Příjmy... 10 4.1.1 Zvýšení příjmů vlastní aktivitou... 10 4.1.2

Více

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2012 þÿ M o~ n o s t

Více

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Umíme si půjčovat? (Podepsat můžeš, přečíst musíš!) Libor Dupal, Otakar Schlossberger, Petr Toman Průvodce spotřebitele, svazek č. 10 Umíme si půjčovat?,

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR

SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR Comparison of offers of housing loans in the Czech Republic Bakalářská práce Vedoucí

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA I

FINANČNÍ MATEMATIKA I UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Eva Bohanesová FINANČNÍ MATEMATIKA I Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D. Mgr. RNDr. Ivo Müller, Ph.D. Studijní text vznikl jako

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

KOLIK SI VYDĚLÁTE V ZAHRANIČÍ 11/06. Číslo 11 vychází 6. listopadu 2006 49,90 Kč 69 Sk ČASOPIS, SE KTERÝM BUDETE MÍT VÍC PENĚZ

KOLIK SI VYDĚLÁTE V ZAHRANIČÍ 11/06. Číslo 11 vychází 6. listopadu 2006 49,90 Kč 69 Sk ČASOPIS, SE KTERÝM BUDETE MÍT VÍC PENĚZ KOLIK SI VYDĚLÁTE V ZAHRANIČÍ 11/06 SOUTĚŽ PRO FOTOGRAFY Číslo 11 vychází 6. listopadu 2006 49,90 Kč 69 Sk ČASOPIS, SE KTERÝM BUDETE MÍT VÍC PENĚZ www.finexpert.cz KOLIK STOJÍ BEZPEČÍ Možnosti zabezpečení

Více