Rady, jak můžete získat zaměstnání v orgánech a institucích Evropské unie (EU) nebo i jinde:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rady, jak můžete získat zaměstnání v orgánech a institucích Evropské unie (EU) nebo i jinde:"

Transkript

1 Rady, jak můžete získat zaměstnání v orgánech a institucích Evropské unie (EU) nebo i jinde: dalších Hlavní sídlo EU je v Bruselu, ale některé unijní orgány a další instituce se nacházejí rovněž v Lucembursku, ve Francii (např. Štrasburk), v Německu (např. Mnichov), ale též v některých jiných členských státech EU, nemluvě již o různých zastoupeních či informačních kancelářích EU v téměř každé z 27 členských zemí EU. Nelekejte se těchto 10 bodů a řady webových stránek v nich. Jejich zvládnutí není až tak složité. Značně však zvýší Vaší informovanost a tvůrčí schopnost dosáhnout stanovený cíl. Jak tedy postupovat? 1. Nejdřív vycházejme reálně z toho, že: - Uchazeč o zaměstnání v orgánech a dalších institucích EU musí mít pracovní znalost (slovem i písmem) angličtiny nebo francouzštiny a dále jazyka země, ve které se nachází sídlo příslušného orgánu či instituce EU. Např. v Bruselu se předpokládá, že úspěšný uchazeč o zaměstnání ve zdejších orgánech a dalších institucích EU (sídlí zde jak Evropský parlament, tak Evropská komise, Rada ministrů EU, Evropský hospodářský a sociální výbor, Výbor pro regiony, Evropský ombudsman, Evropská investiční banka, Evropský investiční fond atd.) bude znát kromě angličtiny ještě i francouzsky. Francouzština, holandština a němčina jsou v Belgii, kde je silné zastoupení frankofonní (valonské) i vlámské (vlámština je velmi blízká holandštině) části obyvatelstva - považovány za rovnocenné úřední jazyky. (Když všechny členské státy EU zruší omezení pohybu pracovní síly (nejpozději v roce 2009) a zájemci z České republiky budou moci odjet za práci podle nabídek a svých možností do jiných zemí EU, bude rovněž nutné v jejich vlastním zájmu mít alespoň základní znalosti úředního jazyka, kterým se mluví v daném státě.) 2. Hned poté mějme na zřeteli, že: - Uchazeč o zaměstnání by měl pečlivě (nejlépe v angličtině nebo francouzštině) vyplnit životopis podle stanovené oficiální předlohy, kterou najde na webových stránkách pod názvem "EUROPASS" - (Jsou zde rovněž v češtině základní informace o tom, jak životopis vyplnit, a čemu je třeba věnovat pozornost v této souvislosti). 3. A dále již budeme muset více otvírat webové stránky: - Na stránkách nazvaných "Welcome to the official website of the European Personnel Selection Office"- najdete informace o možnostech a podmínkách zaměstnání v orgánech a dalších institucích EU. Evropský úřad pro výběr pracovníků do institucí Evropské unie (EPSO) - zveřejňuje různá sdělení o volných pracovních místech, data konkurzů na obsazení těchto míst a další související sdělení. (EPSO vydal k tomu též brožuru, kterou si můžete stáhnout na adrese: nebo na Je tam i kolem 30 dalších užitečných internetových adres. Např. informace o výběrových řízeních jsou na a na nich jsou též sdělení z "Úředního věstníku Evropské unie", kde lze též najít některá volná místa (http://europa.eu.int/eur-lex) 4. Předtím, než se pustíte do procesu konkrétní přípravy své účasti v příslušném konkursu, doporučujeme Vám: - Navštivte ještě "Informační kancelář Evropského parlamentu" (IKEP) v Jungmannově ulici č. 24, Praha 1 Nové Město a požádejte o poslední informace a brožury, včetně těch, které pojednávají o orgánech a jiných institucích EU. Počítejte s tím, že úspěšné absolvování pohovorů na konkursu do orgánů a dalších institucí EU vyžaduje, abyste o nich věděli mnohem víc, než se běžně dočtete v českém tisku. Telefon na IKEP v Praze je:

2 Na stejné adrese sídlí též "Zastoupení Evropské Komise v České republice" (telefon: , nebo Nezapomeňte, že pro tento účel jsou tam i specielně určené stránky pod názvem "Kariéra v institucích Evropské unie". Doporučujeme rovněž kontaktovat "Informační centrum Evropské unie" při Ministerstvu zahraničí České republiky, Rytířská 31, Praha 1 (telefon: , Mají tam celou řadu užitečných informací i potřebné dokumentace. (Čím více budete vědět o objektu Vašeho zájmu, tím se budete cítit jistější a lépe připraveni. Dnes vůbec platí jako zásada, že správná, včasná a přesná informace je základem správného, včasného a přesného rozhodnutí, a to nejen v podnikání či v politice, ale i v osobním životě!!!) 5. Následuje běžná procedura: - Uchazeč, který se dozví z webových stránek nebo jinak o konání konkurzu na to místo, o které má zájem, zašle ve stanoveném termínu svoji žádost o účast v konkurzu a životopis. (V podmínkách výběrového řízení bývá většinou uvedeno, zda stačí zaslat žádost a životopis elektronicky na příslušnou ovou adresu nebo doporučenou poštou či oběma způsoby současně). Po obdržení žádosti a životopisu organizátor konkursu Vám přidělí pořadové číslo, které včas sdělí zároveň s informací, jak máte postupovat dále. 6. A potom nastupuje již samotný konkurs: - Konkursy probíhají podle přesně stanovených pravidel, které nelze ovlivňovat zvenčí. (Nedoporučujeme ani postranné dotazy na adresu organizátorů nebo jiných osob s tím spojených, jelikož se to považuje nejen za rušivý moment, ale dokonce za nepřijatelnou snahu ovlivňovat konkursy!!!) Vždy záleží na podmínkách stanovených pro dané místo, o které se ucházíte, avšak některé postupy na konkursech probíhají stejně nebo alespoň přibližně stejně u všech pohovorů. Hodně otázek je zaměřených na organizační strukturu a hlavní funkce orgánů a dalších důležitých institucí EU. Pro lepší představu uvedeme příklad konkurzu, kterého se zúčastnil jeden uchazeč z Prahy, jenž přijímací řízení absolvoval s úspěchem a teď pracuje na důležitém postu v informační síti EU: (V průběhu 60 minut účastníci konkursu dostali 32 různých, někdy i záměrně zamotaných otázek v angličtině nebo francouzštině. Prověřovalo se jejich logické myšlení. Dalších 60 minut odpovídali na 28 matematických příkladů zaměřených na výpočet procent, rovněž v cizím jazyce. Ti, co zkoušku složili a postoupili do dalšího kola, byli po pár týdnech písemně vyzváni, aby poslali do Bruselu veškeré dokumenty (s příslušným překladem v angličtině) o své dosavadní profesní dráze s adresami a telefonními čísly předchozích zaměstnavatelů. Na základě těchto podkladů organizátoři pozvali do závěrečného kola 3 nejlepší uchazeče do Bruselu. První den je zkoušeli ve specializovaném ústavu pro výběr vedoucích pracovníků. Byly zde opět různé otázky o EU, ale též psychologické testy (písemné i ústní), simulovaná situace ze života řídícího pracovníka, při níž roli podřízené hrála psycholožka. Druhý den dostali uchazeči složku materiálů, z níž měli sestavit v cizím jazyce tiskovou zprávu (šlo ovšem o příští vedoucí pracovníky v oboru informací). Pokud byste však měli zájem o práci - řekneme - v instituci, která se zabývá jadernou energetikou (EURATOM), mohli byste dostat za úkol přednést stručně např. svoji představu o podstatě problémů, kterými by se měla zabývat konference atomových fyziků. Kdyby jste se ucházeli o místo v odboru personalistiky např. na úseku patentového práva (Evropský patentový úřad sídlí v Mnichově) mohl by následovat pohovor s pětičlennou porotou o personálních otázkách, ale i o určitých (alespoň základních) znalostech z patentového práva. S pomocí tlumočníka si nejdříve ověří, zda věci rozumíte a umíte se kvalifikovaně vyjadřovat v češtině. Nakonec s Vámi porota diskutuje anglicky (francouzsky nebo německy) o institucích EU a o problematice evropské integrace. Ptají se přitom i na českou vnitropolitickou situaci a na vztahy se sousedními státy, hlavně však v té oblasti, o kterou se ucházíte. Přijímací komise však zjišťuje rovněž to, jak uchazeč umí pracovat s internetem a vyhledávat na něm určené informace. 2

3 7. Dále je dobré vědět, že: - Výhodu na těchto konkursech mají uchazeči s vysokoškolským vzděláním (nebo ti, co dálkově studují vysokou školu), dobře ovládají cizí jazyky a mají dostatečnou profesní praxi. Oni mají šance dostat se i na řídící či vůbec vyšší funkce v kategorii "Officials", tedy oficiálních pracovníků nebo oficiálních zástupců příslušných orgánů či institucí EU. Podle funkčního zařazení se tito pracovníci dělí na kategorie "A", "B", "C" a "D". Každá z nich má ještě platové třídy (Grades") a platové stupně "Steps" (a též "New intermediate grades" - nové přechodné třídy). Kategorie "A" má 12 tříd, 8 stupňů (a 16 nových přechodných tříd). Kategorie "A", třída "A1" (nová přechodná třída "A 16"), stupeň "6" je nejvyšším platovým zařazením v kategorii "Officials". Toto zařazení je dáno charakterem či popisem svěřených úkolů vedoucího nebo samostatného odborného pracovníka, důležitostí vykonávané řídící práce a odpovědnosti za ní. Měsíční plat takového pracovníka se podle zdejších "Staff Regulations of Officials of the European Communities - Pravidel pro oficiální zaměstnance Evropských společenství" (s platností od ) pohybuje v rozmezí ,- Euro (u stupně "1") do ,- Euro (u stupně "5"). Kategorie "B" má 9 tříd, (11 nových přechodných tříd) a 8 stupňů. U nejvyšší "B1", nová přechodná třída "B 11", stupeň "1" měsíční plat může dosáhnout sumy 7.994,- Euro a u stupně "5" až 9.045,- Euro. Kategorie "C" má 7 tříd (7 nových přechodných tříd) a 8 stupňů. U nejvyšší "C1", nová přechodná třída "C 7", stupeň "1" činí měsíční plat 4.878,- Euro a u stupně "5" celkem 5.519,- Euro. Kategorie "D" má 5 tříd (5 nových přechodných tříd) a 8 stupňů. U "D1", nová přechodná třída "D 5", stupeň "1" dosahuje měsíční plat sumy 3.810,- Euro a 4.311,- Euro u stupně "5". Do ještě vyšší platové kategorie u oficiálních pracovníků patří už jen vedoucí činitelé orgánů a institucí EU, které do funkcí navrhují nebo podporují vlády členských států EU. Např. předseda Evropské komise má základní plat (bez různých dalších příplatků) nad ,- Euro, jeho zástupce (zástupkyně) nad ,- Euro a komisaři nad ,- Euro měsíčně. (Platy v orgánech nebo dalších institucích EU rovněž podléhají valorizaci podle míry inflace v EU.) Do nižších platových kategorií jsou zařazeni další zaměstnanci orgánů či institucí EU. Podle "Conditions of employment of other servants of the European Communities - Podmínek zaměstnávání dalších zaměstnanců Evropských společenství" (s platností od ) se tito pracovníci dělí na: -Temporary staff (zaměstnanci plnící důležité pracovní úkoly na časově vymezený smluvní úvazek); -Auxiliary staff (podpůrné pracovní síly na stálý úvazek nebo na dobu určitou); -Contract staff (pracovníci na jiný smluvní poměr - kontrakt); -Local staff (místní pracovníci); -Special advisers (zvláštní poradci). Jako příklad uvedeme platy zaměstnanců zařazených do "Auxiliary staff", jelikož právě oni tvoří páteř aparátu orgánů a dalších institucí EU. Platově jsou rovněž rozděleni na kategorie "A", "B", "C" a "D". Jejich platové tabulky se dále člení vertikálně na "Groups" - skupiny (na kategorii "A" připadají skupiny I-III, na kategorii "B" skupiny IV-V, na kategorii "C" skupiny VI-VII a na kategorii "D" skupiny VIII-IX). Horizontálně se člení ještě na "Steps" - stupně od "1" do "4". Na pracovní místa v kategorii "A" a většinou rovněž v kategorii "B" se vyžaduje jako základní podmínka vysokoškolské vzdělání, znalost jazyků a praxe alespoň 3-6 let v příslušném oboru. Vyšší posty jsou i zde dobře placené. U kategorie "A", skupina I - měsíční plat se v závislosti na pracovním zařazení a odpovědnosti pohybuje od 6.012,- Euro na stupni "1" do 8.246,- Euro na stupni "4". Roli zde ovšem hraje i délka tohoto zaměstnání a dosahované pracovní výsledky. U kategorie "B", skupina IV, stupeň "1" je měsíční mzda 3.522,- Euro a 4.557,- Euro na stupni "4". Pracovníci, kteří jsou zařazeni do kategorie "C", skupina VI, stupeň "1", mají 2.613,- Euro a u stupně "4" celkem 3.096,- Euro měsíčně. Nejnižší měsíční plat je zde u kategorii "D", skupina IX, stupeň "1", a sice 2.050,- Euro. I tito pracovníci však mají různé další příplatky, např. v závislosti na tom, zda zde žijí se svou rodinou; dále mají nárok čas od času na náhradu cestovních výdajů do místa trvalého bydliště a zpět -; dostávají též diety a jiné náhrady při služebních cestách atd. 3

4 (Pro porovnání uvedeme, že mimo orgány či instituce EU je průměrná měsíční mzda v Belgii 2.746,- Euro, a minimální mzda kolem 1.100,- Euro.) Na všechna uvedená pracovní místa v orgánech a dalších institucích EU mají při výběru přednost uchazeči s vysokou školou, ale zejména u nižších míst v kategorii "C" a v kategorii "D" se mohou uplatnit i schopní jednotlivci se středoškolským vzděláním (maturita je podmínkou), dobrou znalostí cizích jazyků a dostatečnou praxí podle požadavků na tato pracovní místa. Od 1. ledna 2006 platí zásada, že do zaměstnání v orgánech a dalších institucích EU se lze dostat již jen prostřednictvím výběrových řízení (konkursů). 8. Je dobré si též uvědomit, že: - V některých orgánech a institucích EU lze pracovat přechodně (maximálně však na období 6 měsíců) jako stážista (měsíční příjem se přitom pohybuje maximálně kolem 1.400,- Euro). Pokud jde o možnosti tohoto zařazení či absolvování takové praxe, zejména v jednotlivých poslaneckých skupinách v Evropském parlamentu (říká se jim politické frakce), informace o tom lze nalézt na webových stránkách Jestli však máte zájem o stáž např. v aparátu Evropské komise (jejímu sídlu v Bruselu říká též "Berlaymont"), informace o tom najdete na (Další informace o možnostech práce v institucích EU můžete nalézt na: v sekci "Kariéra v EU", případně i na ). Většina poslanců Evropského parlamentu, včetně českých, si na místa svých asistentů pořádá vlastní výběrová řízení. Asistenti europoslanců ze všech členských států v drtivé většině pracují na živnostenský list jako poskytovatelé služeb a musí se sami postarat doma o odvody svých daní (některé daně musí však platit povinně i v Bruselu), o ubytování a cestovné v zahraničí, o pravidelné odvody plateb na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení apod. 9. Neopomeňte se rovněž seznámit s: - Přehledem práv občanů členských států EU, když chtějí pracovat, žít či studovat v jiné zemi EU. Najdete je i v češtině buď v malé brožurce, která by měla být k dispozici v "Informační kanceláři Evropského parlamentu", v "Zastoupení Evropské Komise v České republice" nebo v "Informačním centrum Evropské unie" v Praze. Podrobnější informace a přehledy o tom, jak věci fungují v praxi v jednotlivých zemích EU, však najdete na internetové stránce Vaše Evropa: Pokud jde o zaměstnání v orgánech a dalších institucích EU v Bruselu, je třeba mít též na zřeteli, že v průběhu prvních třech měsíců pobytu zde je nutné obdržet identifikační průkaz ("Special Identity Card" resp. francouzsky "Carte d identité spécile"), který vydává Protokol Ministerstva zahraničních věcí Belgie. Formátem se podobá našemu občanskému průkazu (při žádosti jsou potřebné 3 stejné fotografie) a jsou v němu uvedeny m.j.: Vaše identifikační číslo, zdejší zaměstnavatel, místo přechodného pobytu (pronajatý byt nebo jiné bydlení) a doba platnosti průkazu. O prodloužení platnosti je třeba vždy zažádat včas (nejméně 2 měsíce před uplynutím uvedené lhůty). 10. A nakonec informace o možnosti jiného zaměstnání: - Kdo zná světové jazyky a má zájem o zaměstnání i mimo orgány nebo instituce EU (např. v různých, většinou mezinárodních společnostech či firmách jak v Bruselu, tak i v dalších městech EU nebo v některých jiných zemí světa), měl by sledovat pravidelně webové stránky "The European Affairs Jobsite" - Velmi důležitý portál pracovní mobility je "EURES" (Evropské služby zaměstnanosti, angl. European Employment Services): Na EURES je napojeno nejen 27 členských států EU, ale i Švýcarsko, Norsko a Island. Najdete tam však i sdělení konkrétních národních úřadů práce, odborových svazů, svazů zaměstnavatelů nebo dokonce regionální či místních úřadů. 4

5 Poskytuje informace a poradenství, pomáhá i jinak najít pracovní místa, avšak jsou v něm též informace např. o možnost studia v jiných zemích. EURES je vlastně síť, ve které spolupracují především veřejné služby zaměstnanosti. Cílem sítě je napomáhat volnému pohybu pracovních sil nejen v rámci EU, ale i šíře v rámci tzv. Evropského hospodářského prostoru (proto jsem v něm i další uvedené země). Poskytuje informace a poradenství, ulehčuje pohyb lidí v uvedeném prostoru. Je určen jak lidem, kteří mají zájem se přestěhovat do jiné země za práci či studiem, tak i zaměstnavatelům, kteří by chtěli zaměstnat pracovníky ze zahraničí. Elektronický zpravodaj EURES a Vy vychází čtyřikrát do roka. Jsou v něm informace o pracovní mobilitě, ale i i jiných nadcházejících akcích v rámci EURES atd. Můžete jej číst on-line anebo si ho nechat zasílat em. Máte-li účet "Můj EURES", budete jej dostávat automaticky. Pokud ovšem nemáte tento účet, na domovské stránce portálu klikněte na Elektronické zpravodaje EURES a Vy. Jazyk si můžete zvolit sami. Dobré informace o pracovních a právních podmínkách pro práci v členských státech EU naleznete i na Doporučujeme rovněž otevřít si občas webové stránky: kde jsou mnohé informace o pracovních příležitostech vedle sdělení o levnějších letenkách a zlevněném ubytování v různých hotelech mimo Českou republiku. Bez ohledu na to, jak se nakonec rozhodnete, počítejte s tím, že: - Pokud se ucházíte o zaměstnání i mimo orgány či instituce EU, každý příští zaměstnavatel bude od Vás vyžadovat životopis. Na jeho vyplnění se dejte záležet. Je to Vaše první "vizitka" pro práci, o kterou se ucházíte. Forma vyplnění životopisu v cizím jazyce podle výše uvedených rad, Vám může přitom jen prospět. 5

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH ÚVOD 5 1 ZÁVAZNÝ POSTUP PŘI PRÁCI ŠKOLY S JEDNOTNÝM

Více

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí Úvod V současné době stále více Čechů nachází pracovní uplatnění v zahraničí. Náš průvodce je určen právě těm, kteří se chystají na pracovní pobyt

Více

OBSAH ÚVOD 3 1. HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 4 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 10 3. PRACOVNÍ POMĚR 12 4. UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 22

OBSAH ÚVOD 3 1. HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 4 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 10 3. PRACOVNÍ POMĚR 12 4. UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 22 OBSAH ÚVOD 3 1. HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 4 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 10 3. PRACOVNÍ POMĚR 12 4. UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 22 5. PRÁVA ZAMĚSTNANCE A DOZOROVÉ ORGÁNY JAKO POMOCNÁ RUKA 26 ORGÁNY PRO OCHRANU OSOBNÍCH

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Mít přehled Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Obsah MÍT PŘEHLED 5 VZDĚLÁVÁNÍ 7 Předškolní vzdělávání 7 Základní školy 12 Střední školy 17 Vysoké školy 28 Pomaturitní nevysokoškolské

Více

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Podpora zaměstnanosti, sociálního začleňování a sociální politiky investice do budoucna Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Chceme-li z krize vyjít silnější, soudržnější

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog Prolog V této informační publikaci najdete základní informace o možnostech mobility mládeže nejen na evropském kontinentu. Dozvíte se zde o možnostech zahraničních pobytů, komu jsou určeny, co všechno

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

Kdy můžete nastoupit?

Kdy můžete nastoupit? Kdy můžete nastoupit? Sociální Evropa Praktická příručka pro nábor v Evropě Evropská komise Kdy můžete nastoupit? Praktická příručka pro nábor v Evropě Evropská komise Generální ředitelství pro zaměstnanost,

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Vaše Evropa Vaše práva. Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU

Vaše Evropa Vaše práva. Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU Vaše Evropa Vaše práva Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU Informujte se o svých právech a využívejte jich Na bezplatné telefonní lince 00 800 6 7 8 9 10

Více

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky.

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky. Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Medailony... 4 Centrum zaměstnanosti Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko... 4 Mgr. Bc. Michaela Beranová... 5 Ing. Zdeněk Borůvka... 7 Mgr. Martin Čapka... 8 Mgr. Petra Fortelná...

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

1 Jak zjistit, co vlastně chci?

1 Jak zjistit, co vlastně chci? 1 Jak zjistit, co vlastně chci? Každý z nás najde nejlepší odpověď na tuto otázku sám u sebe. Nikdo nás nezná lépe než my sami. Můžeme mít ale dojem, že potřebujeme pohled někoho zvenčí, kdo by nás ohodnotil

Více

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová Evropské dimenze vzdělávání Danuše Nezvalová Vzdělávání v Evropě Po prostudování této kapitoly dokážete: srovnat školské systémy v zemích EU na základě vybraných parametrů, pochopit cíle vzdělávání v některých

Více

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE Aktualizace k 1. lednu 2011 Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. ledna

Více

MPSV: Chceme zabránit zneužívání doplatku na bydlení, chystáme změnu legislativy

MPSV: Chceme zabránit zneužívání doplatku na bydlení, chystáme změnu legislativy MPSV: Chceme zabránit zneužívání doplatku na bydlení, chystáme změnu legislativy Snahou ministerstva práce a sociálních věcí je, aby dávky dostávali lidé, kteří je skutečně potřebují. Protože MPSV nechce

Více

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012 Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

VE ZPRAVODAJI NAJDETE

VE ZPRAVODAJI NAJDETE ž í ý í š í Vážení čtenáři, představuji vám další, vánoční číslo Zpravodaje. Tentokrát je hlavním tématem studium v zahraničí blíže vám představíme Českou školu bez hranic, projekt založený Lucií Boucher-Slavíkovou.

Více

pro migranty a migrantky

pro migranty a migrantky Integrační kurzy pro migranty a migrantky Zahraniční zkušenosti V rámci projektu IOM - Mezinárodní organizace pro migraci Výměna zkušeností zahraniční praxe v oblasti integrace a integračních kurzů Integrační

Více

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod Úvod Úvod Vážení rodiče, průvodce službami rodině na území města, který jste otevřeli, obsahuje v první části základní informace o rovných příležitostech žen a mužů, možnostech diskriminace žen a mužů,

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký.

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký. PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více