METODIKA KOMUNITNÍHO CENTRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA KOMUNITNÍHO CENTRA"

Transkript

1 METODIKA KOMUNITNÍHO CENTRA JEHO ZALOŽENÍ A PROVOZ V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ DROM, romské středisko Brno, 2014

2 METODIKA KOMUNITNÍHO CENTRA JEHO ZALOŽENÍ A PROVOZ V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH Na základě zkušeností z projektu Cestou komunitní práce Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/ Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Realizátor projektu: DROM, romské středisko Bratislavská 41 Brno tel.: IČO: Partneři projektu: Člověk v tísni o.p.s. - pobočka Slovensko Palešovo námestie 34, Spišské Podhradie, Spišský Hrhov SNP 10, Spišský Hrhov, METODIKA KOMUNITNÍHO CENTRA 1

3 Obsah 1. ÚVOD SHRNUTÍ PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE POPIS CÍLOVÉ SKUPINY Nezaměstnanost Zadluženost Rodinné prostředí Bydlení CÍLE SPOLUPRÁCE S KLIENTEM PRINCIPY SPOLUPRÁCE S KLIENTEM VSTUPNÍ PRÁCE Příprava prostor Jaké jsou možnosti, jak dát o sobě vědět klientům? PŘEHLED AKTIVIT KOMUNITNÍHO CENTRA METODY PRÁCE V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT Pracovní poradenství Monitoring potřeb cílové skupiny a mapování osobního potenciálu klienta Podpůrné materiály Individuální hledání práce na PC Asistence u hledání práce na PC Přímé hledání práce Individuální zaškolení Doprovod na pohovor nebo agentury práce Doprovod na úřad práce Podpora při nástupu do zaměstnání a v době zaměstnanosti Pracovněprávní poradenství Zprostředkování práce či praxe Zprostředkování informací o vzdělávání Setkávání žen jako specifickou ohroženou skupinou Zvyšování kompetencí Konzultace Individuální práce na PC Práce na PC - asistence a zaškolení Podpůrné materiály METODIKA KOMUNITNÍHO CENTRA 2

4 Telefonování a asistence u telefonování Doprovod Pomoc s listinami Tvůrčí dílna - výroba nábytku z PET lahví, renovace starého nábytku, šití a vyšívání, pěstování zeleniny, tvořivé a podnětné police Monitoring potřeb a rozvoj osobního potenciálu klienta Podpůrné materiály Skupinové zaškolení Individuální zaškolení Beseda Podpůrné aktivity Psychologické poradenství Hlídání dětí Společenské akce Vzdělávací výlety Nerealizované aktivity Komunitního centra PROJEKTOVÁ EVIDENCE A DOKUMENTACE, SPOKOJENOST KLIENTŮ S AKTIVITAMI PROJEKTU PROBLEMATICKÉ OBLASTI PRÁCE TERÉNNÍHO SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA Rodina klienta Práce na černo Motivace klienta Specifická skupina - mladí dospělí SHRNUTÍ POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 Leták informující o aktivitách Komunitního centra využívající dvojjazyčný prvek Příloha č. 2 Podpůrný materiál - kde hledat práci Příloha č. 3 Podpůrný materiál - kde hledat bydlení Příloha č. 4 Vzor životopisu (všechny osobní údaje byly změněny) Příloha č. 5 Podpůrný materiál - Koukni na počítači třeba na Příloha č. 6 Leták informující o aktivitách Komunitního centra Příloha č. 7 Leták informující o aktivitě sekáč Kus za kus METODIKA KOMUNITNÍHO CENTRA 3

5 1. ÚVOD Uplatnění na trhu práce je jedna z klíčových podmínek života v dnešní společnosti. Zajištění finančních zdrojů pro uspokojení běžných potřeb v oblasti bydlení, rodinného života, volného času apod. je nejefektivněji dlouhodobě udržitelné skrze příjmy z legální práce. Nalezení práce odpovídající zároveň osobnostním předpokladům a finančním potřebám je samo o sobě náročný proces. Pokud však do tohoto procesu zasahuje navíc znevýhodnění v podobě dlouhodobé nezaměstnanosti, nízké vzdělanosti, popř. etnické stigmatizace, je šance na uplatnění se na trhu práce nižší. Minimální, zákonem definovaný příjem jednotlivců i rodin zajišťuje v případě potřeby výplatami sociálních dávek stát. Pokud však shledají pověřené subjekty, že se jednotlivec nenachází v sociálně nepříznivé situaci (nezaměstnanost, chudoba) v důsledku objektivních zákonem definovaných skutečností, jako je nemoc, zdravotní postižení apod., nýbrž v důsledku vlastního malého úsilí o změnu životní situace, resp. snahy osoby o zvyšování příjmu vlastní prací, může dojít k postupnému vyloučení jedince, potažmo rodiny ze systému sociální podpory. Životní situace se může dále zhoršovat jak ve smyslu poklesu úrovně bydlení, hygienických podmínek a kvality výchovného prostředí, tak ve smyslu příklonu k nelegálním až kriminálním způsobům jednání (lichva, krádeže apod.) Je tedy žádoucí, aby těm, kteří jsou znevýhodnění v přístupu na trh práce a přitom mají zájem pracovat, byla poskytnuta podpora jak v procesu hledání práce, tak v udržení legálního zaměstnání. S těmito cíli byla zahájena práce v rámci projektu Cestou komunitní práce na vytvoření, otestování a zachycení metod, které pomáhají nezaměstnaným se znevýhodněním uplatnit se na trhu práce. V textu je uveden stručný popis projektu, který stál na pozadí tvorby tohoto textu, dále popis cílové skupiny, pro kterou je model určen, popis práce s nezaměstnanými a jednotlivých metod práce. Následuje popis problematických oblastí, které znesnadňují práci s nezaměstnanými. Uživateli textu metodické příručky mohou být jednotlivci pracující ve státní i nestátní sféře, ale také celé organizace (pracovní týmy v organizacích), a to zejména dvou typů - agentury práce a organizace poskytující sociální služby. Věříme, že tento text bude dobrým vodítkem při práci s nezaměstnanými, kteří potřebují specifickým způsobem nabýt dovednosti nebo podpořit vlastní úsilí při nesnadné cestě k legálnímu zaměstnání. Text metodické příručky vznikl na základě zkušeností s prací převážně s romskými dlouhodobě nezaměstnanými klienty, proto některé poznatky a specifika práce pracovníka přímé práce popisujeme ve vztahu k tomuto typu klientely. Metodická příručka je však psána tak, aby postupy byly využitelné při práci se všemi dlouhodobě nezaměstnanými. V textu uvádíme také praktické poznámky z projektu Cestou komunitní práce (zkráceně CKP). Jsou odlišeny jiným písmem a označeny ikonou: Zkušenost z praxe projektu CKP: METODIKA KOMUNITNÍHO CENTRA 4

6 2. SHRNUTÍ PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE Projekt Cestou komunitní práce je realizován v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, financován je Evropským sociálním fondem prostřednictvím OP LZZ a státním rozpočtem ČR. Projekt je zaměřen na přenesení inovativních metod práce s romskými komunitami ze Slovenska a jejich aplikaci na práci s příslušníky sociálně vyloučených romských komunit ve městě Brně. Jedná se o metody komunitní práce a komplexní práce s rodinou. V rámci projektu bylo založeno a provozováno komunitní centrum, které se stalo centrem komplexních služeb pro romské komunity se zaměřením na řešení otázky zaměstnanosti. Činnosti projektu jsou zaměřeny na práci s rodinami jako celky, důraz je kladen na získávání pracovních návyků a dalších kompetencí nezbytných k uplatnění na trhu práce. Zvláštní pozornost byla věnována práci s pachateli trestných činů, kterým byly uděleny alternativní tresty a těm, kteří opustili zařízení pro výkon trestu odnětí svobody s cílem získání pracovních návyků, uplatnění na trhu práce a předcházení páchání další trestné činnosti. Know-how projektu bylo aktivně šířeno mezi klíčové aktéry z oblasti práce s romskými komunitami a byla podporována a zintenzivňována spolupráce mezi zainteresovanými subjekty v této oblasti. Výstupy projektu jsou Metodika založení a provozu komunitního centra v sociálně vyloučených lokalitách a Metodika práce s pachateli trestných činů se zaměřením na uplatnění na trhu práce. Obě metodiky mohou využít i další organizace pracující s romskými komunitami. Partnery projektu jsou slovenská pobočka organizace Člověk v tísni o.p.s. a slovenská obec Spišký Hrhov. Spolupracující organizací je především Probační a mediační služba (ČR) a řada dalších organizací a institucí zabývajících se prací s romskými komunitami. Realizátorem projektu je Drom, romské středisko, příspěvková organice zřízená Statutárním městem Brno - městskou částí Brno-sever. Cíle projektu Cílem projektu je zavedení nových metod práce s příslušníky sociálně vyloučených romských lokalit ve městě Brně, zejména městských částech Brno-sever a Brno-střed, a to pomocí přenesení dobré praxe od zahraničních partnerů, kteří mají v této oblasti dlouholeté zkušenosti. Jedná se o metody komunitní práce a komplexní práce s rodinou. Dílčí cíle: - rozšíření a zkvalitnění služeb a aktivit žadatele - založení komunitního centra - podpora vstupu cílových skupin na trh práce - rozšíření nabídky volnočasových aktivit v sociálně vyloučených lokalitách - zvyšování kompetencí pracovníků při práci s CS - rozvoj spolupráce mezi realizátorem a partnerem a dalšími zaint. subjekty - podpora rozvoje mezinárodní spolupráce - přenesení know-how projektu mezi relevantní klíčové aktéry v dané oblasti METODIKA KOMUNITNÍHO CENTRA 5

7 3. POPIS CÍLOVÉ SKUPINY Označení cílová skupina, resp. cílová populace, je zavedeným pojmem, kterým je vymezována skupina osob, jimž je nabízena služba a umožněn přístup ke spolupráci s pracovníky, kteří tuto službu zajišťují. V případě projektu Cestou komunitní práce se jedná o osoby ohrožené nebo zasažené sociálním vyloučením. Převážnou většinu klientů pak tvoří osoby dlouhodobě nezaměstnané nebo s minimální zkušeností s dlouhodobým pracovním poměrem, s minimálními příjmy, nízkým vzděláním, závislé na sociálních dávkách a žijící v lokalitách s nízkou úrovní kvality bydlení. Podstatnou část cílové skupiny tvořily vícečlenné rodiny, přímá práce tedy probíhala jak s dospělými klienty, avšak v rámci hlídání dětí pod vedením speciálního pedagoga i s dětmi klientů. Terénní sociálně pracovník poskytuje své služby způsoby, které budou vymezeny dále v textu, pro skupinu osob spadajících do výše vymezené cílové skupiny, které mají potřebu hledat zaměstnání, uplatnit se na trhu práce, rozvinout svůj osobní potenciál či zamezit ztrátě pracovních návyků. V této kapitole uvádíme některé známé, odbornou literaturou podložené poznatky. Jako zdroj k doplnění informaci o cílové skupině doporučujeme tyto zdroje: Studie mikroekonomických modelů (Studie, 2007) Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a komunit v České republice a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti (Analýza, 2006) Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce (Nedělníková, 2006) Zpráva o stavu romských komunit v České republice za rok 2004 (Zpráva, 2004) - v dalších letech každoročně zpracovávaná 3.1. Nezaměstnanost Nezaměstnanost je v případě klientů Komunitního centra výsledkem mnoha jevů a procesů, které jen z určité části mohou klienti, příslušníci cílové skupiny, ovlivnit. Proto je třeba se vždy při hodnocení situace konkrétního klienta zamyslet, nakolik je jeho životní situace výsledkem užších (zejm. rodinných) a širších (lokálních, národních) sociálních jevů a procesů. Dále uvádíme příčiny a důsledky nezaměstnanosti cílové skupiny, které odborné zdroje považují za klíčové v oblasti zaměstnanosti, resp. nezaměstnanosti cílové skupiny. Jako příčiny dlouhodobé nezaměstnanosti jsou spatřovány: A. vnitřní faktory (nízká míra lidského kapitálu a chybějící motivace) absence pracovních návyků syndrom dlouhodobé nezaměstnanosti (komplex negativních dopadů dlouhodobé nezaměstnanosti na psychiku člověka) nedostatečná motivace k hledání příležitostí na (oficiálním) trhu práce nízké sociální kompetence (problémy s orientací v majoritním prostředí, na měnícím se trhu práce apod.) nízká vzdělanost špatný zdravotní stav závislost na rodinné solidární síti, tradiční hodnoty B. vnější faktory hromadné propouštění zaměstnanců z podniků v průmyslových odvětvích snižování pracovních příležitostí pro málo kvalifikované pracovníky vzrůstající požadavky na zvyšování kvalifikačních předpokladů demotivující sociální systém diskriminační jednání ze strany zaměstnavatelů i nízká prostorová mobilita, resp. malé šance odstěhovat se za prací upřednostnění práce na černo (práce bez řádně uzavřené smlouvy a z toho vyplývající neodvádění příspěvků na zdravotní a sociální pojištění, riziko vyřazení z evidence úřadu práce atd.) METODIKA KOMUNITNÍHO CENTRA 6

8 zadlužováni, které v případě uplatňování exekucí věřitelem již naprosto demotivuje (prakticky činí ekonomicky nerealistickým) klienta v hledání legálního zaměstnání (Nedělníková, 2006, s. 71, Studie, 2007, s. 11) Jako následky dlouhodobé nezaměstnanosti, které se zpětně odráží ve snížení šancí klienta na uplatnění na trhu práce, lze uvést: A. materiální chudoba - nízké a nepravidelné příjmy B. psychické důsledky rezignace na hledání práce ztráta pracovních návyků podléháni závislostem tvorba alternativních životních strategií - závislost na sociálních dávkách, zadlužování se apod. C. sociální důsledky - vyloučení z participace na sociálním a ekonomickém životě společnosti (Analýza, 2006, s. 42, Nedělníková, 2006, s. 71. Studie, 2007, s. 11) 3.2. Zadluženost Finanční situace rodin uvnitř cílové skupiny je obecně špatná, hovoří se o zadluženosti až předluženosti. Příjmy rodin jsou složeny ze sociálních dávek, odměn z (často nepravidelné a krátkodobé) výdělečné činnosti legálního i nelegálního charakteru, půjček v rámci rodiny a půjček od subjektů požadujících sankce při nesplnění dohody (Studie, 2007). Součet příjmů často odpovídá sumě, kterou lze uspokojit pouze aktuální potřeby rodiny, a pokud její členové nehospodaří s omezenými prostředky uvážlivě, dostávají se do finanční tísně. Často tento problém řeší formou půjčky a závažnost situace je pak někdy prohlubována krátkozrakými řešeními spočívajícími v uhrazení dluhu (včetně nemalých úroků) skrze další půjčku atd. Hovoříme o začarovaném kruhu života v dluzích - klienti z důvodu splácení starých dluhů uzavírají nové půjčky, půjčují si od lichvářů, a tak jim současně vznikají další dluhy" (Nedělníková, s. 70). Mezi příčiny vysoké míry zadluženosti patří lichva, půjčky hotově nebo na zboží, leasing, splátkové kalendáře, ručení příbuzným, dluh na nájemném a na službách spojených s užíváním bytu z předchozího bydlení, dluh na zdravotním a sociálním pojištění a nevyřízené osobní doklady, které jsou nutné např. pro vyřizování sociálních dávek, dříve nevyřízené státní občanství (Nedělníková, 2007, s. 70). Důsledky této zadluženosti jsou bydlení v přeplněných bytech příbuzných, protiprávní užívání bytu až faktické bezdomovectví, několikanásobné exekuce sociálních dávek a dalšího majetku nebo odebírání děti z rodin do institucionální péče v důsledku ztráty bydleni. Dlouhodobý život ve stresu může vést ke zdravotním potížím. Řešením této situace někdy bývají půjčky od lichvářů, čímž současně vznikají nové dluhy (Nedělníková, 2006, s. 70) Rodinné prostředí Rodiny klientů poradců pro zaměstnanost jsou charakteristické minimem vazeb na okolí mimo okruh své rodiny, převahou známých z vrstev obdobně situovaných, resp. z řad dlouhodobě nezaměstnaných, vícegeneračním uskupením (několika) domácností (rodiny matky, dcery atd.), solidárním zasíťováním, na které jsou ještě napojení různí strýčci, bratranci a sestřenice, nehospodárným nakládáním s financemi - utrácí asi dvojnásobek svých příjmů (Studie, 2007, s. 11) Bydlení Příslušníci cílové skupiny často obývají hygienicky a sociálně neuspokojivé prostory, nebo dokonce o bydlení úplně přicházejí, a to z důvodů neplacení nájemného, poškozování zařízení, porušování dobrých mravů v domě, přenechání celého bytu (nebo jeho části) do podnájmu dalším osobám bez písemného souhlasu pronajímatele bytu. K bydlení se také těžko dostávají, a to z důvodů diskriminace, nedostatku finančních prostředků nebo proto, že se jedná o vícečetné rodiny s nezletilými dětmi. METODIKA KOMUNITNÍHO CENTRA 7

9 4. CÍLE SPOLUPRÁCE S KLIENTEM Cílem pracovníků Komunitního centra je především mapování a rozvoj osobního potenciálu a soběstačnosti klienta a to na vysoce individuální a hloubkové úrovni směrem k podpoře jejich vstupu na trh práce. Poznání a rozvoj osobního potenciálu a individuální vztah je zde důležitým odrazovým můstkem k úspěšné podpoře klienta a splnění cílů souvisejících s oblastí uplatnění na trhu práce. Mezi ně patří: nalezení zaměstnání zvyšování kompetencí klienta zamezení ztráty pracovních návyků prevence sociálně patologických jevů, které mohou bránit úspěšnému vstupu na trh práce Cíl spolupráce klienta s pracovníkem Komunitního centra je zdánlivě jasný v nalezení zaměstnání, tedy ve sladění poptávky (volného místa nabízeného zaměstnavatelem) a nabídky (specifické předpoklady klienta). Klienti Komunitního centra - osoby dlouhodobě nezaměstnané, s nízkým vzděláním apod. - však potřebují pro dosažení tohoto cíle něco navíc. Jejich životní a pracovní návyky, zkušenosti, kvalifikace a v případě příslušníků menšin i etnicita je diskvalifikují v rovném přístupu na trh práce. Soulad poptávky a nabídky je tedy třeba podpořit změnou, a to intervencí do kompetencí klienta, zvýšením jeho zaměstnatelnosti. Intervence směřují k rozvoji potenciálu klienta, zvýšení jeho motivace apod....cíle stanovuje klient s podporou pracovníka prostřednictvím polořízeného rozhovoru, který často začíná formulací problému, tj. toho, co je nežádoucí a vyžaduje změnu a směřuje k popisu cílového stavu, žádoucí změny či řešení. V některých případech dokáže zájemce o službu definovat zakázku během prvního setkání a také k její realizaci může dojít v krátkém čase, jindy může být její formulace otázkou několika setkání. Ať byla zakázka vymezena v průběhu prvního setkání, nebo v průběhu několika setkání, nemusí být toto vymezení definitivní uživatel ji může v průběhu spolupráce kdykoliv přehodnotit. Vzhledem k charakteru služby, která je poskytována klientům s mnoha problémy, nelze vždy jejich potřeby a přání obsáhnout v jednom konkrétním osobním cíli. Práce s klientem proto může být rozdělena na dílčí zakázky, které sledují jednotlivé cíle. Každá nová zakázka obsahuje popis žádoucího stavu a navrhovaný postup, jak tohoto cíle dosáhnout. Tento postup e strategie obsahuje popis aktivit, které je třeba vykonat pro naplnění cíle. Některé z těchto aktivit vykoná klient sám, případně s asistencí pracovníka čí jiné osoby (Nedělníková, 2006, s ). Z uvedeného vyplývá, že cíl spolupráce není otázkou vymezení bodu, ke kterému klient směřuje a který by měl být bezhlavě dodržován po celou dobu spolupráce, nýbrž je otázkou společného hledání a průběžného vyjasňování představ klienta o žádoucím stavu. Cíl spolupráce by však měl na obecné rovině splňovat určitá kritéria (Nedělníková, 2006, s. 34, a dále na základě zkušeností z projektu Cestou komunitní práce), měl by být tedy zejména: reálný - reálně dosažitelný, v možnostech klienta a zúčastněných osob tak, aby byla skutečná šance na jeho naplnění a nestal se jen příležitostí k selhávání motivující, osobně významný - musí zahrnovat to, co chce klient, co je pro něj důležité, aby měl zájem investovat do jeho dosažení pozitivně formulovaný - co klient chce, nikoliv to, co nechce malý a konkrétní cíl - velký nebo dlouhodobý cíl je zapotřebí rozdělit na malé cíle, jednotlivé kroky, a stanovit je zcela konkrétně spojený s aktivitou klienta - přiměřeně jeho možnostem a schopnostem (cíl nevyžadující úsilí není motivující ani neumožňuje klientovi zvýšit sebehodnocení) METODIKA KOMUNITNÍHO CENTRA 8

10 5. PRINCIPY SPOLUPRÁCE S KLIENTEM V průběhu praxe pracovníků v projektu Cestou komunitní práce byly vymezeny principy spolupráce s klientem, které napomáhají hledání a dosahování vhodných cílů. Bez jejich dodržování hrozí přetížení poradce, neporozumění si s klientem, mylná očekávání klienta od spolupráce s pracovníkem a jednání pracovníka vůči klientovi založené na předpokladech vyplývajících ze subjektivní zkušenosti pracovníka. Principy spolupráce pracovníka s klientem jsou: A. Spoluzodpovědnost Pracovník společně s klientem hledá způsob, jak dosáhnout cíle. V průběhu spolupráce se dohodnou na určujících krocích, které je třeba směrem k cíli učinit. Upřesňují zároveň, jestli krok učiní klient sám, nebo za asistence pracovníka. Cílem pracovníka je, aby se klient nestal pouze pasivním příjemcem pomoci, ale aby v něm v maximální možné míře s ohledem na jeho schopnosti rozvinul v klientovi soběstačnost. B. Hranice spolupráce Pracovník by měl znát své osobní limity (hranice svých schopnosti) a také limity profese, kterou vykonává, resp. služby, kterou nabízí klientům. Z povahy pomáhajících profesí vyplývá, že je třeba respektovat rozhodnutí klienta, zabývat se tím, co je pro klienta osobně významné (motivující). Zároveň by však terénní sociálně pedagogický pracovník měl vědět, jaký je jeho úkol a co je již mimo jeho kompetence. Klient žádající o službu mimo hranice toho, co pracovník nabízí, přestává být klientem. Poradce mu nabídne kontakt na jiné odborné služby s tím, že se klient může vrátit s žádosti o pomoc odpovídající nabídce pracovníka. C. Srozumitelnost Pracovník by měl mluvit jazykem klienta, což neznamená, že by měl mluvit jeho mateřským jazykem, ale znamená to, že by měl používat formulace a pojmy pro klienta srozumitelné. Navíc by měl pracovník ověřovat, že klient chápe sdělení a vývoj situace tak, jak to pracovník předpokládá, a klientovi dávat srozumitelnou zpětnou vazbu. Porozumění mezi poradcem a klientem by mělo nastat také v tom, kdo jakou roli ve spolupráci hraje. D. Partnerství, partnerská spolupráce Klient a pracovník jsou si rovni - pracovník nabízí služby, klient přijímá nabídku s vědomím důsledků. Volba musí být vždy na klientovi. Společně se dopracovávají k postupu přijatelnému pro obě strany. E. Individuální přístup, autenticita Klienti, kteří přicházejí do Komunitního centra, disponují různými zaměstnanostními předpoklady a jsou konfrontováni s různými bariérami. Proto je třeba, aby pracovník přistupoval k jednotlivým klientům individuálně a všechny své předpoklady a závěry si u klienta ověřoval. Individuální přístup je v rámci Komunitního centra důležitým předpokladem úspěšné spolupráce. Spolupráce založená na individuálním přístupu i individuálním vztahu ke klientovi se pro klienta stává motivující. Klient, který cítí od pracovníka osobní a autentický vztah je otevřenější, a tím je pro pracovníka snadnější zmapovat jeho osobní potenciál a následně jej rozvíjet. F. Komplexní přístup Ke klientovi je třeba přistupovat v celé jeho komplexnosti, protože vše souvisí se vším. Úspěšný klientův vstup na trh práce souvisí s tématy, jako jsou např. bydlení, dluhy, pracovní návyky, ohrožení sociálně patologickými jevy, mikroekonomika domácnosti apod. Z toho důvodu nelze spolupráci s klientem úzce vymezovat pouze na získání zaměstnání, ale souběžně poznávat a pracovat i s oblastmi, které s tímto tématem souvisejí - a to buď přímo v rámci spolupráce s klientem, či nepřímo skrze doporučení jiných vhodných subjektů, kde může klient problém řešit (v případě, že pracovník nedokáže v dané oblasti klientovi kompetentně poradit). METODIKA KOMUNITNÍHO CENTRA 9

11 Zkušenost z praxe projektu CKP: Klientka ve věku 19. let hledá práci a s tímto cílem spolupracuje s pracovníkem přímé práce. V rámci průběžného monitoringu klientčiných potřeb se v rámci dlouhodobé spolupráce ukáže, že se chce klientka s přítelem osamostatnit od rodiny a najít si vlastní bydlení, což vyžaduje finanční rezervy na zaplacení kauce na byt a zároveň stabilní finanční příjem v době osamostatnění. Klientka sama přiznává, že ona i její přítel neumějí vytvářet finanční rezervy a jejich hospodaření s financemi není hospodárné, což je v rozporu s klientčiným cílem ušetřit finance na splacení kauce. Potřebuje tedy rozvinout své schopnosti (případně i partnerovy schopnosti) a poznat různé možnosti a přístupy v oblasti mikroekonomiky domácnosti. Práce je pro ni důležitým motivátorem jak dosáhnout cíle osamostatnit se, ale bez rozvinutí kompetence jak hospodárně nakládat s financemi svého cíle skrze nalezení zaměstnání těžko dosáhne. Získání zaměstnání by pro ni mohlo být přídavným demotivujícím prvkem, který nevede k žádoucímu cíli. Z toho důvodu je komplexní přístup, zabývající se souvisejícími tématy, jako např. mikroekonomika domácnosti, potřebný, ba nutný. METODIKA KOMUNITNÍHO CENTRA 10

12 6. VSTUPNÍ PRÁCE 6.1. Příprava prostor Zahájení aktivit Komunitního centra předcházela nejprve fáze příprav, spočívající v přípravě prostor Komunitního centra, v rámci které však již probíhala přímá práce s klienty. Jednalo se o prostory: zázemí pro terénní sociálně pedagogické pracovníky Komunitního centra pro individuální přímou práci s klienty (stoly s PC, administrativní zázemí) prostory pro aktivity Komunitního centra Souběžně s přípravou prostor pro aktivity Komunitního centra probíhal monitoring potřeb cílové skupiny a příprava prostor pak probíhala postupně s ohledem na zjištěné potřeby a také již ve spolupráci s klienty. V celém průběhu činnosti Komunitního centra byl tento přístup zachován - prostory byly často flexibilně upravovány a rozšiřovány o různé prvky s ohledem na aktuální potřeby klientů a ve spolupráci s nimi. Řídili jsme se myšlenkou, že člověk má bližší vztah k něčemu, na čem se sám podílí, a toho jsme chtěli dosáhnout i ve vztahu k prostředí, ve kterém se práce s klienty bude realizovat. Tato myšlenka se pak v praxi ukázala jako dobrá. Zkušenost z praxe projektu CKP: Pro účely dětského koutku, kde mělo probíhat hlídání dětí klientů, jsme potřebovali malý stoleček. Mohli jsme jej koupit, avšak takto bychom nezapojili klienty do příprav Komunitního centra. Tak vznikl nápad, že jej vyrobíme ve spolupráci s klienty. Z čeho? Z něčeho, co si mohou i klienti snadno a zdarma či velmi levně opatřit - z dostupných odpadových materiálů - PET lahví. Nikdo však včetně pracovníků KC neměl s touto aktivitou zkušenost, a tedy samotná výroba stolku ve spolupráci s klienty probíhala metodou pokus omyl, která rozvíjela myšlení klientů. Stolek byl úspěšně vyroben. Klienti se naučili jak jej vyrobit a navíc se začali zabývat tříděním odpadu - do Komunitního centra začali nosit prázdné PET lahve pro výrobu dalšího nábytku Jaké jsou možnosti, jak dát o sobě vědět klientům? Jako efektivní a realizovatelné způsoby avizování služby se v praxi ukázaly: osobní kontaktování klientů v terénu (přes terénní sociálně pedagogické pracovníky) doporučení současných i bývalých klientů (klient sám zmíní službu) nabídka služby terénním sociálně pedagogickým pracovníkem i klientovým blízkým a známým (dá klientovi k dispozici materiály pro oslovení rodiny, přátel apod.) umístění letáků na pracovišti, místě setkávání s klienty (Komunitní centrum i jiné sekce Dromu) umístění letáků v institucích v lokalitě (obchody, úřady, bary, novinové stánky apod.); do schránek potenciálních klientů (schránky ve vytipované lokalitě) facebookové stránky Komunitního centra (prostředek jak informovat a komunikovat s nejen klienty o aktuálním dění v KC prostřednictvím informací a fotografií z aktivit apod., zároveň i možnost jak působit na klienty elektronickou formou skrze sdílení podnětných a zajímavých příspěvků, neopomenutelnou výhodou fb stránek je i skutečnost, že právě touto cestou se o existenci KC dozvěděla řada subjektů a začala s ním komunikovat) Činnosti, které jsou zaměřeny na získání klientů a zvýšení povědomí institucí a organizací, se kterými klienti přicházejí do styku, byly důležité zejména na počátku činnosti Komunitního centra. METODIKA KOMUNITNÍHO CENTRA 11

13 Během další činnosti však bylo vhodné i nadále podporovat povědomí o nabídce aktivit Komunitního centra, protože ta se s postupem času rozšiřovala. Zkušenost z praxe projektu CKP: V dnešní době plné reklamy je člověk často letáky zahlcen a již jim nevěnuje mnoho pozornosti. V rámci informačního letáku s nabídkou aktivit distribuovaného mezi klienty se v tomto směru ukázal jako dobrý prvek pro zaujmutí klientovy pozornosti uvedení úvodního slova dvojjazyčně - česky i romsky (viz příloha). Při informování klientů o konání jednorázových akcí (společenské aktivity na různá témata) se ukázalo jako efektivní osobní pozvání terénním sociálně pedagogickým pracovníkem, v rámci kterého byl klientovi předán lepící lístek s datem a časem konání akce, který si pak klient mohl nalepit např. na ledničku, dveře apod., a tím mít akci o to více na paměti, nežli by tomu bylo v případě letáku, který může zůstat zapomenut ve změti jiných letáků někde na stole nebo pohovce. Na základě zkušeností z projektu Cestou komunitní práce se ukázalo, že klient přichází do Komunitního centra nejčastěji: na základě doporučení rodiny nebo přátel (současných nebo bývalých klientů) na základě propagující informace (letáky, informace od terénního sociálně pedagogického pracovníka KC, doporučení pracovníka jiné sekce Dromu apod.) METODIKA KOMUNITNÍHO CENTRA 12

14 7. PŘEHLED AKTIVIT KOMUNITNÍHO CENTRA Jak již bylo zmíněno v kapitole Cíle spolupráce s klientem, důležitými podpůrnými pilíři všech aktivit Komunitního centra je mapování a rozvoj osobního potenciálu a soběstačnosti klienta směrem k podpoře jeho vstupu na trh práce a individuální přístup. Aktivity Komunitního centra se odehrávaly dle potřeby v různém prostředí: v prostorách Komunitního centra v lokalitě, kde klient žije v místě bydliště klienta Z praxe projektu Cestou komunitní práce lze konstatovat, že práce s klienty v terénu se ukázala jako velmi důležitá. Opuštění oficiálních prostor Komunitního centra vždy nastolilo příležitost k většímu otevření se klienta a tím i k hloubkovému monitoringu jeho potřeb a komplexnímu přístupu k ústřednímu cíli současné či možné spolupráce. V rámci projektu se ukázalo jako důležité nelpění na pravidelnosti a domluvených termínech, přestože tento rámec byl pro klienty k dispozici. Situace, kdy klient opakovaně nepřišel na pravidelnou aktivitu Komunitního centra či na domluvenou schůzku s terénním sociálně pedagogickým pracovníkem, neměla za následek ukončení spolupráce s klientem. Filosofie Komunitního centra, jehož činnost jako pilotního projektu se nemusela řídit pravidly Zákona o sociálních službách, se snažila pracovat s klientem, který v danou konkrétní chvíli spolupracovat chce a zároveň se cítí v takovém osobním rozpoložení, že kromě chtění, také může, cítí se na to. Nucená spolupráce (domluvený termín, pravidelná aktivita) v momentech, kdy klient řeší jiné pro něj osobně důležité věci, se ukázala jako neefektivní. Domluva schůzky s klientem probíhala v intencích teď, zítra, jindy, čímž se ukázala jako důležitý prvek spolupráce s klientem časová flexibilita pracovníků přímé práce, kteří museli být schopni slaďovat jistý nesoulad mezi pravidelnými aktivitami, domluvenými schůzkami s klienty a nárazovými schůzkami s klienty. To se však nakonec díky kvalitní a úzké spolupráci pracovníků přímé práce dařilo. Tato lidská filosofie Komunitního centra - jsme zde pro ty kdo chtějí něco řešit a zároveň se momentálně na řešení problému cítí - fungovala. Realizované aktivity Komunitního centra jsou: Pracovní poradenství Zvyšování kompetencí Tvůrčí dílna - výroba nábytku z PET lahví, renovace starého nábytku, šití a vyšívání, pěstování zeleniny, tvořivé a podnětné police Společenské akce Vzdělávací výlety Podpůrné aktivity Psychologické poradenství Hlídání dětí METODIKA KOMUNITNÍHO CENTRA 13

15 8. METODY PRÁCE V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT Nežli se budeme blíže věnovat metodám práce v rámci jednotlivých aktivit KC, je na místě se krátce věnovat i přístupu, resp. metodě, která se týká všech aktivit, a která se v rámci projektu Cestou komunitní práce ukázala jako velmi důležitá - oboupohlavní a barevné zastoupení pracovníků přímé práce s klienty. Již při výběru 2 vhodných pracovníků na pozici terénní sociálně pedagogický pracovník stálo kritérium, které mělo být zároveň podpůrčí metodou práce s klienty: jeden pracovník musí být žena a druhý manuálně zručný muž jeden z nich musí být z majoritní společnosti a druhý pracovník z cílové skupiny projektu Důvodem volby této metody byla zkušenost z dlouhodobé práce současného vedoucího Komunitního centra s touto cílovou skupinou a znalost jejích specifik, v rámci kterých ženy preferují spolupráci s pracovníky ženského pohlaví a muži s mužskými Pracovní poradenství Tato aktivita se zaměřuje na nalezení zaměstnání pro klienta s ohledem na jeho specifické předpoklady a potřeby a zvyšování jeho kompetencí s touto oblastí přímo souvisejících. Metody používané v této oblasti v rámci praxe Komunitního centra jsou následující: monitoring potřeb cílové skupiny a mapování osobního potenciálu klienta podpůrné materiály individuální hledání práce na PC asistence u hledání práce na PC přímé hledání práce individuální zaškolení doprovod na pohovor nebo agentury práce doprovod na úřad práce podpora při nástupu do zaměstnání a v době zaměstnanosti pracovněprávní poradenství zprostředkování práce či praxe zprostředkování informací o vzdělávání setkávání žen Monitoring potřeb cílové skupiny a mapování osobního potenciálu klienta Na základě zkušeností z projektu Cestou komunitní práce lze říci, že pracovník působící v oblasti pracovního poradenství s tak specifickou cílovou skupinou, jakou jsou osoby dlouhodobě nezaměstnané nebo s minimální zkušeností s dlouhodobým pracovním poměrem, s minimálními příjmy, nízkým vzděláním apod., nutně potřebuje znát její specifika a z nich vyplývající potřeby a z těch pak při své práci vycházet a orientovat se v tomto směru na trhu práce. Pracovník např. potřebuje znát v jakých profesních oblastech a jaké pozice jsou na trhu práce aktuálně k dispozici pro osoby s nízkým vzděláním. Při práci s klientem pracovník potřebuje komplexně poznat klientovu situaci, jeho potřeby a osobní potenciál, z čehož pak při asistenci při hledání práce může vycházet. Zejména by se měl pokusit zodpovědět následující otázky: METODIKA KOMUNITNÍHO CENTRA 14

16 Jaký typ práce klient hledá? Odpovídá typ hledané práce klientovým předpokladům? Jsou kromě pracovních pozic, o které se chce klient ucházet, i jiné, které by pro něj byly vhodné? Co klienta baví, co umí, k jaké aktivitě má blízko? V čem by se mohl rozvinout směrem k uplatnění na trhu práce, popř. osobnímu rozvoji? V jakých hodinách může a chce pracovat? Jaký druh pracovního poměru klient chce? Je klient seznámen s dopady jednotlivých druhů pracovního poměru na evidenci na ÚP a pobírání sociálních dávek? Je klient či jeho manžel/ka zadlužen? Je seznámen s možností exekuce příjmu? V jakých lokalitách chce klient práci získat? Má klient životopis? Pokud ano, nepotřebuje upravit, zaktualizovat? Jakým způsobem klient písemně reaguje na nabídku práce? Jakým způsobem klient telefonicky reaguje na nabídku práce? Má klient , jehož prostřednictvím může komunikovat s potenciálním zaměstnavatelem? Kde a jak klient hledá práci? Podpůrné materiály Přehled serverů práce a personálních agentur zprostředkovávajících práci V rámci praxe projektu Cestou komunitní práce se ukázalo, že někteří klienti upřednostňují individuální hledání práce na PC a hlubší spolupráci s pracovníkem KC odmítají. Zároveň bylo u nich na základě pozorování zjištěno, že nemají přehled o různých personálních agenturách a serverech práce, na kterých mohou práci hledat a věnují svou pozornost pouze 2-3 serverům. Z toho důvodu byl vytvořen jako podpůrný materiál pro tento typ klientů přehled různých agentur práce a serverů práce, který pak měli klienti k dispozici, popřípadě si jej mohli nechat či věnovat někomu ze svého okolí, čímž se dopad pozitivního působení Komunitního centra na cílovou skupinu rozšiřoval. Tento materiál zároveň slouží jako pomůcka pro pracovníky KC při přímé práci s klienty (viz příloha) Individuální hledání práce na PC Jak již bylo zmíněno výše, někteří klienti preferují hledat práci na internetu sami, bez pomoci pracovníka, a tento způsob jim Komunitní centrum umožnilo díky počítačové učebně nacházející se v místnosti sousedící s centrem. Role pracovníka přímé práce byla v tomto směru pouze v zajištění provozu učebny, pomůcek jako jsou papír a psací potřeby a podpůrných materiálů Asistence u hledání práce na PC Velkou výhodou této metody se ukázala v rámci praxe projektu skutečnost, že na rozdíl od individuálního vyhledávání práce na PC naskýtá prostor k hloubkovému monitoringu potřeb a předpokladů klienta a ve většině případů se tato spolupráce přirozeně vyvíjí v hlubší spolupráci s klientem, věnující se jeho individuálnímu zaškolení. Asistenci u hledání práce lze označit také jako společné hledání či lidově ve dvou se to lépe táhne. Klient nehledá práci sám, ale ve spolupráci s pracovníkem přímé práce, což s sebou nese pozitivní aspekty působení pracovníka, jakými jsou sdílení problému, emocionální podpora, povzbuzení a snižování frustrace při dlouhodobém neúspěšném hledání práce, které ve svém důsledku působí jako důležité motivátory pro hlubší spolupráci. METODIKA KOMUNITNÍHO CENTRA 15

17 Kromě pracovníků přímé práce poskytoval asistenci u hledání práce dle potřeby v rámci výukových hodin jedenkrát týdně i lektor výuky práce na počítači Přímé hledání práce Nástěnka s aktuální nabídkou volných míst Ukázalo se jako vhodné pro typ klientů preferujících individuální hledání práce na PC, ale i pro klienty ostatní, inzerovat aktuální volné pozice odpovídající specifickým předpokladům cílové skupiny, které pracovník přímo vyhledává na různých serverech práce na internetu, na nástěnce v prostorách Komunitního centra. Pro zjednodušení orientace byly pracovní nabídky rozčleněny na tematické sekce - operátor výroby, úklid, pomoc na stavbě/opravy, prodavač/pokladní, různé. Oslovení klienta s konkrétní nabídkou práce oslovení klienta preferujícího individuální hledání práce na PC U klientů preferujících individuální hledání práce na PC se osvědčilo, když za ním pracovník přišel do PC učebny s vytištěnou konkrétní nabídkou práce. V takových situacích klient na nabídku ve většině případů reagoval, a někdy i navázal s pracovníkem spolupráci např. při psaní průvodního dopisu, založení ové schránky. V některých případech byly tyto momenty zahájením dlouhodobé spolupráce s klientem. Oslovení klienta s konkrétní nabídkou však vyžaduje znalost pracovních pozic, o které se klient uchází. Tyto znalosti může pracovník získat při monitoringu klientových potřeb v rámci jiných aktivit Komunitního centra či při monitoringu terénu. telefonické oslovení klienta V případě, že má klient telefon a souhlasí s tímto způsobem, je možné klienta o vhodné volné pozici informovat telefonicky. Ve většině případů se klient následně dostaví do Komunitního centra a ve spolupráci s pracovníkem či individuálně v rámci PC učebny na nabídku reaguje. oslovení klienta přes osobu blízkou V případě, že není možné klienta kontaktovat telefonicky ani osobně v terénu, je další možností jak mu konkrétní nabídku práce předat či jej o ní informovat přes osoby, které jsou s ním v denním kontaktu. Tento kanál komunikace se v rámci praxe Komunitního centra ukázal jako velmi dobře fungující Individuální zaškolení V případě, že lze předpokládat, že klient je schopen naučit se novým dovednostem nebo rozvíjet již nabyté základy dovedností, realizuje pracovník vzdělávání sám jako lektor. Cílem individuálního zaškolení je nabytí informací, rozvoj schopností a dovedností, aktivizace a motivace klienta, získání sebedůvěry, orientace v informačních zdrojích o nabídce volných míst, nácvik pracovních dovedností a jednání ve standardních situacích, do kterých se může klient dostat při hledání práce či po nástupu o zaměstnání. Individuální zaškolení probíhá jako poučení (slovní vysvětlení postupu), nácvik činností a jednání (např. telefonování, pohovor se zaměstnavatelem) nebo zapojení klienta do procesu (např. při sepsání životopisu a práce na PC). METODIKA KOMUNITNÍHO CENTRA 16

18 Individuálnímu zaškolení se v rámci projektu CKP věnovali pracovníci přímé práce a rovněž lektor výuky práce na PC, který v centru působil jedenkrát týdně 3 hodiny. V rámci pracovního poradenství se realizovalo pouze individuální zaškolení. Naskýtá se otázka proč tomu tak bylo. V průběhu praxe projektu CKP se sice vážně zvažovalo o možnosti zřízení jisté formy Job klubu, byl dokonce připraven podrobný plán a obsah jednotlivých výukových hodin, avšak praxe ukázala, že individuální zaškolení je s ohledem na specifika cílové skupiny variantou lepší a dostačující, jdoucí více do hloubky s důrazem na individualitu klienta a jeho potřeby. Nejčastějšími tématy individuálního zaškolení se v rámci praxe projektu Cestou komunitní práce ukázaly: orientace v informačních zdrojích o nabídce volných míst a efektivní práce s nimi založení u a práce s ním psaní průvodního či motivačního dopisu psaní či úprava životopisu nácvik telefonování a asistence u telefonování příprava na pohovor a jak se na místo pohovoru dostat asistence u vyplňování a zajišťování listin a formulářů Orientace v informačních zdrojích o nabídce volných míst a efektivní práce s nimi Jak již bylo zmíněno výše, v rámci projektu CKP se ukázalo, že většina klientů v rámci hledání zaměstnání pracuje pouze s omezeným množstvím zdrojů - ať ve smyslu internetových serverů či zprostředkovatelských agentur práce. Rovněž nevyužívá možností efektivní hlubší práce, které servery práce nabízejí. Individuální zaškolení v tomto směru tedy spočívalo v rozšíření povědomí a praktické práci s internetovými servery práce, které klient dosud nevyužíval. Zároveň se orientovalo na prohloubení klientových kompetencí při práci s nimi. Konkrétně se jednalo o rozvoj schopností v oblasti vyhledávání práce dle preferovaných kritérií a seznámení s funkcí agent, která klienta pravidelně bez požadavku aktivního vyhledávání, ovou cestou informuje o aktuálních volných pozicích dle předem zadaných kritérií. Nevýhodou hlídacího agenta se ukázala skutečnost, že většina pracovních serverů neumožňovala tuto funkci k filtraci brigád, které jsou cílovou oblastí pracovního úvazku pro některé klienty. Klient byl rovněž seznámen s možností tvorby životopisu v rámci internetových serverů a jeho zveřejnění na internetu k nahlédnutí pro potenciální zaměstnavatele či pracovníky pracovních agentur. Zároveň však bylo potřebné klienta upozornit na skutečnost, že vystavení životopisu má omezenou časovou platnost v řádu měsíců a je nutné ji po čase opět prodloužit. Ve specifických případech spočívalo zvyšování schopnosti orientace klienta v informačních zdrojích o nabídce volných míst v seznámení se s místy působení potenciálních zaměstnavatelů v rámci lokalit preferovaných pro získání zaměstnání a následné orientaci jak tato místa úspěšně nalézt a jak potenciálního zaměstnavatele oslovit. Konkrétně tak tomu bylo např. v případech, kdy se klient ucházel o pozici v oblasti gastronomie. Zkušenost z praxe projektu CKP: Klientka hledající práci jako barmanka, mající dredy, vědoma si neslučitelnosti svého účesu s jistými druhy provozu a vnímající specifika získání zaměstnání v gastronomii (ve smyslu větší METODIKA KOMUNITNÍHO CENTRA 17

19 šance získání zaměstnání na základě osobního jednání nežli internetovou komunikací), byla ochotna sama obejít a oslovit potenciální zaměstnavatele. Pracovník na základě svých znalostí lokality Brna a s ohledem na specifikum klientky v oblasti účesu, pomohl klientce vytipovat potenciální zaměstnavatele k oslovení, obeznámil ji s místy jejich působení a jak je najít Založení u a práce s ním V oblasti hledání práce je důležitým komunikačním kanálem . V rámci práce s klientem během projektu CKP bylo velmi často potřebné klienta seznámit s důležitostí tohoto kanálu a společně založit. Ukázalo se jako potřebné klienta při zakládání u a volbě hesla pro přístup upozornit na to, aby zvolil takové heslo, které si bude pamatovat a že je při jeho zadávání nutné dodržovat velikost písmen. Klient si sice mohl poznačit heslo na papír, ale jak už to v životě chodí, někdy se papíry ztrácí a z bezpečnostního hlediska je vždy lepší, pokud heslo zůstane uloženo pouze v hlavě. Následovalo základní zaučení práce s em včetně práce s archívem, který klient mohl využívat jako úschovnu svého aktuálního životopisu. Většina klientů nevlastnila vlastní PC ani USB zařízení, kam by si mohli životopis uložit. Uložení životopisu pouze v PC pracovníka je sice jednou z možností, ale podporující závislost klienta na pracovníkovi a jeho počítači, je tedy vhodné spíše jako zálohovací prvek. Zkušenosti z praxe projektu CKP: Klientka si ve spolupráci s pracovníkem založila , heslo si poznačila na papírek, který si uschovala. Ten však po čase ztratila, heslo zapomněla a na se již nemohla dostat. Klient, se kterým pracovník založil , se po nějaké době obrátil na pracovníka s tím, že se nemůže dostat do u, protože heslo nefunguje. Při podrobnějším zkoumání pracovník zjistil, že byla chyba ve špatně zadané velikosti písma Psaní průvodního či motivačního dopisu Individuální zaškolení v této oblasti spočívalo v seznámení klienta se základními pravidly, co by měl průvodní či motivační dopis obsahovat, a to jak po stránce formální, tak i obsahové. Ve spolupráci s klientem pak následovala jeho tvorba a rozesílání na konkrétní pracovní pozice. Pomoc pracovníka přímé práce se ukázala jako důležitá také v oblasti pravopisné, kdy mohl vyvážit nedostatky klienta v této oblasti. Zároveň byl klient seznámen s možností, jak efektivně využívat již vytvořený průvodní dopis - tedy formou CTRL+C a CTRL+V okopírovat text z odeslaného u a s ohledem na aktuální pracovní pozici na kterou se hlásí jej pak drobně upravit. Tímto byl klient veden k soběstačnosti v této oblasti Psaní či úprava životopisu Při práci se životopisem byl klient seznámen se základními principy psaní životopisu, tedy jaké informace by měl obsahovat a v jaké formě. Struktura životopisu, ke které byl klient veden, zahrnovala sekce - osobní údaje, vzdělání, praxe, jazykové znalosti, ostatní znalosti a dovednosti, osvědčení, záliby. METODIKA KOMUNITNÍHO CENTRA 18

20 Zároveň byl veden k tomu, aby i vzhled životopisu dosahoval jisté úrovně a byl pro potencionální zaměstnavatele atraktivní, k čemuž byla využívána šablona uložená v počítačích pracovníků přímé práce (viz příloha). V rámci tohoto druhu zaškolení pracovník pomáhal klientovi ucelit si své dosavadní pracovní zkušenosti a kromě uvedení názvu pracovní pozice byl veden i k tomu, aby uváděl stručný popis náplně práce, kterou na dané pozici vykonával. V rámci tohoto tématu měl pracovník zároveň možnost monitorovat klientovy potřeby, tedy zjišťovat jaké pracovní pozice klientovi vyhovovali více, jaké méně. Jako důležitá a zajímavá oblast životopisu se ukázalo téma záliby, které s pracovní oblastí sice přímo nesouvisí, ale vypovídá o trávení volného času jedince. Informace získané mapováním této oblasti mohl pracovník využít k nabídce zapojení klienta do konkrétní jiné aktivity Komunitního centra, mající spíše volnočasovou podobu a orientující se na rozvoj schopností, zamezení ztráty pracovních návyků a prevenci sociálně patologických jevů. Dalším takovým tématem se v rámci praxe projektu CKP ukázala přítomnost fotky v životopise. U všech klientů, kteří již nějaký životopis při zahájení spolupráce vytvořený měli, fotka klienta v životopise nebyla. Po seznámení se skutečností, že někteří zaměstnavatelé přítomnost fotky preferují, však nastal problém, že klient takový druh fotky nemá. Většina klientů odmítala možnost vyfocení zdarma v rámci služeb Komunitního centra, jen někteří klienti až po delší době spolupráce o tuto možnost sami projevili zájem. Zkušenost z praxe projektu CKP: Klient z vlastní iniciativy umístil do životopisu svou fotku, jedinou vhodnou, kterou měl, která se však v rámci konzultace s pracovníkem přímé práce ukázala jako nevhodná. Jednalo se totiž o fotku postavy z dovolené. Pracovník však mohl klientovi pomoci tak, že vyřízl z fotky pouze vyžadovaný pasový formát fotky obličeje a situace byla vyřešena. Velmi často přicházeli klienti za pracovníky Komunitního centra nejen za účelem úpravy či tvorby životopisu, ale rovněž kvůli aktualizaci pracovních zkušeností, které od vytvoření/úpravy životopisu získali. V případě, že pracovník věděl, že klient získal nové pracovní zkušenosti a sám za pracovníkem nepřišel, na potřebu aktualizace klienta upozornil a nabídl mu schůzku. Jak již bylo zmíněno v předchozím textu, klient byl rovněž seznamován s možností tvorby životopisu v rámci internetových serverů a jeho zveřejnění na internetu k nahlédnutí pro potenciální zaměstnavatele či pracovníky pracovních agentur Nácvik telefonování a asistence u telefonování Při telefonickém kontaktování vybraného zaměstnavatele pracovník s klientem vymezí podstatné body, které je během telefonního hovoru se zaměstnavatelem potřeba probrat. Dále zváží, zda klient nepotřebuje asistenci ve smyslu nácviku telefonního hovoru nebo asistenci při telefonování. Pokud je potřebná asistence u telefonování, pracovník přímé práce se předem s klientem domluví na tom, že pokud klient nebude rozumět otázce, kterou po telefonu dostane, zopakuje otázku (nebo parafrázi otázky) nahlas tak, aby to pracovník slyšel, a ten klientovi případně může napovědět. Pracovník dbá na to, aby měl klient vždy před zahájením hovoru po ruce papír a psací potřeby, aby si mohl poznamenat důležité informace, které se během hovoru dozví. Praxe projektu CKP METODIKA KOMUNITNÍHO CENTRA 19

Metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost

Metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost Metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost Na základě sběru zkušeností z projektu Mikrobus kolektiv autorů Metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost Na základě sběru zkušeností z projektu Mikrobus

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi Statistické výsledky práce za rok 2010 V roce 2010 bylo v rámci poskytovaných služeb s více než 1799 klienty a klientkamiuskutečněno 22 500 kontaktů (to představuje cca 140 kontaktů denně). Necelou čtvrtinu

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI A VÝSLEDCÍCH PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI A VÝSLEDCÍCH PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI A VÝSLEDCÍCH PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE DROM, romské středisko se sídlem na ul. Bratislavská 41 je příspěvkovou organizací zřízenou městskou částí Brno-sever. Jejím hlavním

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE 1. Projekt Návrat do práce Projekt Návrat do práce - podpora znevýhodněných osob z odlišného sociokulturního prostředí a osob po výkonu trestu odnětí

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 2014 (TP)

STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 2014 (TP) STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 214 (TP) CELKOVÝ POČET KLIENTŮ A KONTAKTŮ 12 1 8 6 4 2 POČET KLIENTŮ A KONTAKTŮ - I. POLOLETÍ 195 85 KLIENTI INTERVENCE 31 KONTAKTY NEREAL.KONTAKT 8 TERÉN POČET

Více

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Seminář Jak úspěšně čerpat dotace EU Co nás čeká? Projektová gramatika Kdo? Město Kroměříž a Azylový dům pro muže o.p.s.

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

V l i v předlužení obyvatelstva na nezaměstnanost na Mostecku. Úřad práce v Mostě

V l i v předlužení obyvatelstva na nezaměstnanost na Mostecku. Úřad práce v Mostě V l i v předlužení obyvatelstva na nezaměstnanost na Mostecku Úřad práce v Mostě Náš region Most REGION MOST - charakteristika rozloha regionu: 467 km2 počet obyvatel regionu: 116 685 městské obyvatelstvo:

Více

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Hana Synková (Agentura pro sociální začleňování) Jakob Hurrle (Centrum pro společenské otázky

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

Člověk a společnost. 14. Člověk ve sféře práce. Člověk ve sféře práce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 14. Člověk ve sféře práce. Člověk ve sféře práce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 14. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 NÁSTROJ CLLD POSTUP IMPLEMENTACE Nástroj komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) poprvé

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Zaměstnanost. Mgr. Karel Hošek. Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje

Zaměstnanost. Mgr. Karel Hošek. Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Zaměstnanost Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Nezaměstnanost vývoj podílu nezaměstnaných osob 9,0 8,0 Olomoucký kraj 7,0 Zlínsky kraj Celkem ČR 6,0 5,0 4,0 2005 2006 2007 2008

Více

Chudoba vs. sociální vyloučení přechod od vertikální koncepce k horizontálnímu pojmu Chudoba nedostatek finančních prostředků a ekonomických statků

Chudoba vs. sociální vyloučení přechod od vertikální koncepce k horizontálnímu pojmu Chudoba nedostatek finančních prostředků a ekonomických statků Chudoba vs. sociální vyloučení přechod od vertikální koncepce k horizontálnímu pojmu Chudoba nedostatek finančních prostředků a ekonomických statků Sociální vyloučení osoba, rodina, domácnost, společenství

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 Struktura prioritních os OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 ING. JITKA BEDNÁŘOVÁ Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup k zaměstnání pro

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním služby Odborného sociálního

Více

Vzdělávání poradců pro zaměstnanost. popis vzdělávacího programu

Vzdělávání poradců pro zaměstnanost. popis vzdělávacího programu Vzdělávání poradců pro zaměstnanost popis vzdělávacího programu Tomáš Ergens Vzdělávání poradců pro zaměstnanost popis vzdělávacího programu Tomáš Ergens Drom, romské středisko Brno, 2008 Vzdělávání poradců

Více

Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART

Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART reg. č. CZ.1.04/3.1.02/B7.00046, financovaný z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Realizátor: Polytechna

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, identifikátor:1899810 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním sociálně

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V I 1 Osoba v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, která je podmíněná ochotou řešit nepříznivou sociální situaci stabilizace Ubytování Strava Ubytování chráněné prostředí pro řešení nepříznivé sociální

Více

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2013

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2013 STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2013 Počet klientů, intervencí a kontaktů v Sociálně právní poradně za rok 2013 I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Celkem Klienti 254 134 132

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů)

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) I. Priority (obecné, průřezové) 1.-2. Prunéřov (co s ním?) 3. Posílení

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Příloha k TZ oceněné projekty

Příloha k TZ oceněné projekty Příloha k TZ oceněné projekty Název příspěvku: V práci otevřeno (Uplatnění kvalifikace migrantů a migrantek na českém pracovním trhu) Název organizace: Evropská kontaktní skupina Kontaktní osoba: Helena

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Návrh systému odborného poradenství v oblasti rovných příležitostí na MěÚ Slaný klíčová aktivita 7 projektu Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný Základní teze a cíle Cílem aktivity je nastavit systém

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2014

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2014 STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2014 Počet klientů, intervencí a kontaktů v Sociálně právní poradně za rok 2014 I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Celkem Klienti 236 165 144

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD)

Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD) Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD) 20. 11. 2014 Praha Miroslav Procházka, FDV O čem budu hovořit Podpora DV FDV kdo jsme FDV co děláme Vybrané projekty

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Hodnocení mainstreamingové strategie Průřezová skupina NTS - Integrace osob ze sociálně vyloučených lokalit

Hodnocení mainstreamingové strategie Průřezová skupina NTS - Integrace osob ze sociálně vyloučených lokalit Program Iniciativy Společenství EQUAL Hodnocení mainstreamingové strategie Průřezová skupina NTS - Integrace osob ze sociálně vyloučených lokalit Prosinec 2007 Zprávu v rámci projektu Zajištění činnosti

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Definované oblasti podpory FNNO

Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Prioritní oblast I. Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory 1a) Ochrana lidských práv a multikulturalismus 1b) Genderová rovnost 1c)

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

1. Prevence vzniku dluhu na nájemném a na službách s bydlením souvisejících.

1. Prevence vzniku dluhu na nájemném a na službách s bydlením souvisejících. Metodický postup při sociální práci se skupinou neplatičů nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu (ceny služeb a energií). Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, komentář

Více

Průběžná zpráva č. 1 o realizaci a výsledcích projektu Cestou komunitní práce

Průběžná zpráva č. 1 o realizaci a výsledcích projektu Cestou komunitní práce Průběžná zpráva č. 1 o realizaci a výsledcích projektu Cestou komunitní práce DROM, romské středisko se sídlem na ul. Bratislavská 41 v Brně je příspěvkovou organizací zřízenou městskou částí Brno-sever.

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá Profesní kvalifikace chůvy v ČR Mgr. Regína Dlouhá Klub K2 - Klub rodičů a dětí 2005 Praha 10 Programy pro rodiče a děti Programy pro rodiče Komunitní akce Cíle Klubu K2 Prevence sociálního vyloučení

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Název poskytovatele OS ECCE HOMO ŠTERNBERK Název služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 65 Působnost služby Moravský Beroun

Název poskytovatele OS ECCE HOMO ŠTERNBERK Název služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 65 Působnost služby Moravský Beroun Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Název poskytovatele OS ECCE HOMO ŠTERNBERK

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti Registrační číslo Úřadu práce ČR: CHPM SVČ zřízení Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti 75 zákona č.

Více

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Sídlo: Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila: Vypracovala: Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel školy Mgr. Jarmila Hegrová,

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ PROJEKT METR (Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024) Konference

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI

III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI PRIORITA 6: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi a obnovení služby krizové pomoci Dle výstupů

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 6027304

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 6027304 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 6027304 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním Sociálně aktivizačních služeb, Programů

Více

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác při Úřadu vlády Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác Důvody pro vznik Agentury Absence komplexních a dlouhodobých nástrojů Prohlubující

Více

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Identifikované nedostatky v dokládaných výstupech v rámci akce EU peníze školám

Identifikované nedostatky v dokládaných výstupech v rámci akce EU peníze školám Identifikované nedostatky v dokládaných výstupech v rámci akce EU peníze školám Realizace projektů EU peníze školám již značně postoupila. Proto bude tento článek věnován zkušenostem z administrativních

Více

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Program jednání: 1. Zahájení v 13.00 hod, přivítání přítomných 2. Představení firmy Eduflex,

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

Alternativní nebo normální?

Alternativní nebo normální? Alternativní nebo normální? Koordinace nestandardních úvazků ve standardní organizaci Evropský Sociální Fond Cesta domů,2010 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OPPA- zastavení, reflexe, inspirace

Více

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka NABÍDKA SLUŽEB KLUBU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍN Služby poskytované nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Klub dětí a mládeže jsou rozděleny do třech oblastí podle míry nízkoprahovosti, přístupnosti klientům.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Vypracoval: Mgr. Michaela Machková Sociální pracovník Schváleno: 30.03.2015 Kontakty: vedoucí oddělení sociálních služeb: Mgr. Darina Kolková

Více