jarní číslo 2014/2015 Myšmaš aneb my, z Masarykovy školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "jarní číslo 2014/2015 Myšmaš aneb my, z Masarykovy školy"

Transkript

1 jarní číslo 2014/2015 Myšmaš aneb my, z Masarykovy školy 1

2 Prvňáčci na Cestě úhoře Ve středu 13. května jsme navštívili interaktivní hřiště ve Vodňanech s názvem Cesta úhoře. Zde jsme se prostřednictvím herních prvků seznámili s překáţkami, které musí úhoři překonávat během svého ţivota. Mohli jsme si i procvičit čtení a přečíst si na tabulích spoustu zajímavostí o úhoři říčním. Protoţe Vodňany byly naší druhou zastávkou po dopolední návštěvě českobudějovického Hopsária, někteří z nás uţ byli trochu unavení a odpočinuli si v altánku. Výlet jsme si moc uţili. 2

3 2. třídy navštívily Zeměráj v Kovářově V pondělí jsme jeli do Zeměráje, kde jsme se dozvěděli, jak dříve ţili naši předkové. Nejdřív jsme šli do vesnice, která se nazývala Hruškov. Pak jsme vyráběli amulety. Pak jsme šli STEZKU NABOSO. Líbilo se mi tam úplně všechno, protoţe to bylo prima. Anna Kuchtíková Zeměráj v Kovářově V pondělí jsme jeli na výlet do Zeměráje v Kovářově. Hráli jsme si tam a dozvěděli jsme se nové věci o tom, co dělali naši praprapraprapra prababičky a pradědečkové. Líbilo se mi tam všechno. Marie Strnadová Výlet do Kovářova 18. května v pondělí všechny druhé třídy vyrazily na výlet do Kovářova. Navštívili jsme Zeměráj. Viděli jsme, jak se dříve mlela mouka a jak naši předci ţili. Nejvíce se mi líbila STEZKA NABOSO. Martin Smetana Zeměráj V pondělí jely všechny druhé třídy na výlet autobusem. Navštívili jsme Zeměráj v Kovářově. Dělali jsme si amulety a učili jsme se, jak se dřív ţilo. Nejvíce mě bavila STEZKA NABOSO. Nela Vitteková 3

4 Ţáci třídy 3. A v LASER ARENĚ Ţáci třídy 3. A navštívili LASER ARENU a LEZETOP. Náramně si všechny hry a pohybové aktivity uţili. Do konce školního roku čeká ještě děvčata a chlapce ze 3. A exkurze do ZEMĚRÁJE a cykloexkurze v okolí Písku zkrátka sportovní třída se vším všudy 4

5 4. ročník Ve dnech 9. a 23. března se ţáci čtvrtých tříd z krouţku Flétna zúčastnili na písecké radnici akce: Vítání malých píseckých občánků. Připravili si pro ně a pro jejich rodiče program sloţený z básní vítajících malé děti na světě a z lidových písní. Na fotografii jsou zleva: K. Šlapáková, K. Nováková, J. Vlková, K. Blaţková, T. Jehlíková, D. Pavlíček a L. Kalinová Na konci dubna ţáci ze třídy 4. C pomáhali při přípravě nové naučné stezky o mravencích, která se buduje v obci Vráţ u Písku. Pomoc dětí spočívala ve sběru přírodnin na smyslový chodníček, který bude součástí naučné stezky, a také v čištění koryta nedalekého potůčku. 5

6 5. ročník Školní exkurze do Techmánie a Planetária Plzeň Dne 21. dubna 2015 jsme se vydali se třídou 5. A do Plzně, kde jsme navštívili Techmánii a planetárium. Cesta trvala tak hodinu a půl a příjemně utíkala. Po příjezdu do Techmánie jsme si vyzvedli vstupenky a uţ začínal první program jménem Van de Graaffův generátor. Ten vydával blesky a zvedal vlasy na hlavách. Po hodině následovalo show s tekutým dusíkem. To bylo moc zajímavé. Zkusili jsme např. rozbít zmrzlou gumu nebo rajče kladívkem. Odpolední show bylo o zvuku. Vystupovali v něm i chlapci z naší třídy. Dobře jsme se pobavili. Mezi programy jsme si procházeli celou halou. Byly zde různé přístroje, hlavolamy, bludiště a dělali jsme různé pokusy. Také jsme zkoušeli natočit vlastní televizní pořad, coţ nás moc bavilo, mohli jsme se projít po červeném koberci za přítomnosti fotografů a mnoho jiných zajímavých věcí. V planetáriu jsme byli na filmu se jménem Země a sedm planet. Byl hezký, promítli nám zde na obrovské kouli všechny planety. Dále jsme si prohlédli celou budovu se zajímavostmi z vesmíru a kosmonautiky. Pak jsme ve 3D kině zhlédli film s názvem Krásy vesmíru a Astronaut. Mohli jsme se stát na chvíli kosmonauty, a dokonce se projet lidským tělem. Pak uţ jsme bohuţel, ale snad alespoň o něco chytřejší, museli jet domů. Velmi se nám tam líbilo a určitě se tam někdy vrátíme. Terka, Klárka, Jakub 6

7 Šesté třídy u píseckých hasičů Ve čtvrtek se ţáci všech šestých tříd vydali na návštěvu k píseckým hasičům, kteří letos oslavili jiţ 60 let od zaloţení hasičského záchranného sboru. Sídlo hasičů je v ulici Vrcovická 2223 a patří pod HZS Jihočeského kraje. Hasiči zde mají několik hasicích vozů a autojeřáb. K dispozici mají také benzínové centrály, výkonné motorové pily, sekyry z kvalitní oceli. Hasiči nám předvedli ukázky techniky určené k hašení, záchraně osob při poţárech a dopravních nehodách. Dozvěděli jsme se, ţe asi 70 % výjezdů tvoří záchranné akce při dopravních nehodách a zbytek připadá na poţáry a jiné ţivelné pohromy. Natálie Schánilcová a Ivan Krul, 6.A 7

8 Sedmáci kreslili na počítači v programu malování N. Krulová, D. Šarközy a M. Ťupová kreslili domácí počítačový koutek. 8

9 Beseda o 2. světové válce na ZŠ T. G. Masaryka Dne 4. května kolem 10. hodiny nás ve škole navštívil pan Jaroslav Pospíšil ze Společnosti pro dobré souţití se čtyřmi dámami, pamětnicemi a mladým muţem ve vojenské uniformě. Nejdříve nám všechny představil a začal povídat o 2. světové válce, ţivotu v Protektorátu Čechy a Morava, ale i o bitvách a vězněných lidech v koncentračních táborech. Poté nechal povídat paní Alenu Drábovou o jejím manţelovi, který zaţil válku na vlastní kůţi. Narodil se v Podkarpatské Rusi, kde do svých 19 let ţil. Kdyţ na Podkarpatskou Rus roku 1939 zaútočili Maďaři, musel ještě se skupinkou chlapců utéct do SSSR. Tam je ale nepřijali a poslali je do gulagu, kde museli pracovat a dostávali jen malé porce jídla. Kdyţ pak generál Svoboda sháněl muţe do své skupiny, přihlásil se dobrovolně ještě s dalšími muţi. Nejdříve byli posláni do,,přípravky" v Buzuluku, poté bojovali v různých bitvách, např. o Kyjev nebo na Dukle. Paní Anna Reinischová a Ludmila Fučíková povídali o svém ţivotě v Protektorátu Čechy a Morava, např. jak bylo těţké sehnat potraviny pro početnou rodinu. Ivoš Kopka z Klubu vojenské historie nám ukázal vybavení, které museli vojáci za 2. světové války nosit. Vyprávěl, jak se zúčastnil rekonstrukce bitvy o Kyjev v roce 2012, kde se s kolegy museli dostat přes řeku pouze na přeplněných vorech. Nakonec nám ještě prozradil, ţe se ve stepi u Kyjeva pořád nachází nevybuchlá munice, která můţe kdykoliv vybuchnout. Několik informací o konci války v Písku dodal ještě pan Pospíšil a nakonec předal slovo paní Ireně Hrbačkové, předsedkyni Českého svazu bojovníků za svobodu, která vyjádřila přání ţivota bez válek. Všem se tato beseda velmi líbila, a proto ji ocenili potleskem. Toto setkání nám přineslo nové informace o 2. světové válce, které se z učebnic nedozvíme, a o těţkém ţivotu v ní. Tímto bych chtěla poděkovat za celou naši třídu milým hostům za to, ţe se rozhodli přijít a podělit se s námi o své bolestné vzpomínky. Kristýna Zobalová a Anna Říhová, 9. B 9

10 ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD Úsměv mojí maminky Děti 1. aţ 4. tříd malovaly ve školní druţině s velkou radostí obrázek do výtvarné soutěţe, jejíţ název byl Úsměv mojí maminky. Velice těţký úkol čekal na paní učitelku Jitku Mintuchovou, která musela rozhodnout o pořadí nejhezčích výtvarných prací. Opravdu dlouho se rozhodovala. Z 1. tříd se na 1. místě umístil Jiří Kothánek, na 2. místě Valerie Staňková a na místě 3. se umístila Sofie Prostřední. Pořadí 2. tříd 1. místo obsadila Karin Čechotová, 2. místo Kristýna Dubová a na místě 3. se umístila Kateřina Kultová. Poslední kategorií byly práce dětí z 3. a 4. tříd. Místo 1. obsadila Nela Bartušková, místo 2. Magdaléna Nováková a Kristýna Ţáková obsadila místo 3. Všem dětem, které malovaly, se výtvarné práce velice povedly, a proto za svou snahu obdrţely sladkou odměnu. Krásné maminky, opatřené jmenovkou malého výtvarníka, jsou vystaveny ve ŠD. Přijďte se podívat. Děti takto poděkovaly svým maminkám za to, jak se o ně starají a za jejich lásku. A proč právě v měsíci květnu? Druhou květnovou neděli slaví totiţ všechny maminky svátek. za ŠD Vladimíra Votavová Švihadlová královna V průběhu dubna proběhla ve školní druţině sportovní soutěţ děvčat ve skákání přes švihadlo pod názvem Švihadlová královna. V první části skákala děvčata ve svém oddělení. Úkolem bylo naskákat co nejvíce přeskoků. Tři nejlepší z kaţdé třídy postoupily do finálového kola, které bylo zaměřeno na vytrvalost. Výkony všech zúčastněných byly skvělé. Vítězky si odnesly diplom a medaile, které pro ně vyrobily děti na keramickém krouţku. Ostatní dostaly alespoň malou sladkost za účast. 1. třídy: 1. místo Zdeňka Mţíková,2. místo Elena Střízková, 3. místo Aneţka Masáčková 2. třídy: 1. místo Markéta Schánilcová, 2. místo Nela Viteková, 3. místo Karin Čechotová 3. třídy: 1. místo Kristýna Ţáková 2. místo Ema Hofmanová, 3. místo Zuzana Marková 4. třídy: 1. místo Lucie Kalinová, 2. místo Karolína Humpálová,3. místo Viktorie Váňová. za ŠD Jitka Hynková 10

11 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- Děti ze třídy Berušky a Sluníčka vyrazily na výlet V úterý jsme se vydali na výlet do ZOO v Hluboké nad Vltavou. I kdyţ nám počasí moc nepřálo a pršelo, náladu nám to nezkazilo. Pláštěnky problém vyřešily a my jsme se mohli kochat zvířaty a uţívat si krásnou prohlídku. Zúčastnili jsme se také vzdělávacího programu, ve kterém jsme se seznámili se zakrslým králíkem Benym, ţelvou Amálkou a hadem Bobem. Nejvíce se nám líbilo, ţe jsme si mohli tyto zvířecí kamarády pohladit a pomazlit se s nimi. S prázdnými batohy a plnými bříšky jsme zamávali medvědům a vyrazili zpět do naší školky. Naši předškoláci Přestoţe déšť skrápěl rozkvetlé louky přírodního parku Zeměráj v Kovářově, předškoláci z 3. MŠ vyrazili na dlouho plánovaný výlet. Prohlédli si historickou vesnici, seznámili se tím, jak ţili naši slovanští předci, co pěstovali na políčkách, z čeho vařili a jak se oblékali. V doškových domcích s hliněnou podlahou se předškoláci usadili na dřevěných lavicích na koţešinách a s chutí snědli svoji svačinu. Venku v ohradách pozorovali pasoucí se ovce, kozy a jejich mláďata. Pro neustávající déšť našli útočiště v herně, kde si vlastnoručně vytvarovali amulety z hlíny. Jsou prý kouzelné. Při výrobě amuletu se splní zhotoviteli kaţdé jeho přání. Hodně splněných přání, milí předškoláci! 11

12 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6. MŠ Pomáháme víle Amálce S dětmi jsme se vydali na hezkou jarní procházku po okolí a nakonec ji završili návštěvou Arboreta. Zde na nás čekalo velké překvapení. Uţ v dálce jsme uviděli plačící vílu uprostřed spousty odpadků povalujících se po paloučku. Plni zvědavosti jsme šli ještě blíţe a zjistili, ţe před námi smutně naříká víla Amálka. Ta nám pak pověděla, co se jí stalo a my jí bedlivě naslouchali. Dozvěděli jsme se, ţe Amálka byla nešťastná, protoţe jí nějací nepořádníci vyhodily hromadu odpadků na její palouček a ona nejen, ţe nemohla vítat a svým tancem přivolat sluníčko, ale navíc si vrazila střep do ruky, kdyţ zakopla o odpadky. Střep jí nakonec pomohla vytáhnout kamarádka sojka, ale s odpadky si ani ona nevěděla rady. Poté jsme s radostí pozorovali empatii a prosociální chování našich dětí, které Amálce hned nabídly svoji pomoc. Netrvalo dlouho a společnými silami uklidily celý palouček. To uţ se na ně víla s radostí usmívala. Dětem hezky poděkovala, pohrála si s nimi a naučila je vílí tanec, jímţ pak společně přivolali sluníčko. Nakonec jsme všechny odpadky roztřídili a vyhodili je do příslušných popelnic. A neţ jsme se s vílou rozloučili, pozvali jsme ji ještě k nám do školky, aby se podívala, kde si zase my kaţdý den společně uţíváme spoustu legrace. Také jako čarodějové a čarodějnice jsme svými zaklínadly vykouzlili hodně smíchu, zábavy a nových záţitků. A protoţe tím nejkrásnějším kouzlem je pro kaţdého z nás úsměv a láska našich maminek, chtěli jsme jim svými dárečky udělat v jejich sváteční den radost. 12

13 Zkvalitňování EVVO na ZŠ T. G. Masaryka Písek Projekt CZ.1.07/1.1.10/ v rámci Globálního grantu CZ / Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost V průběhu celého roku vyuţíváme pomůcky pořízené z výše uvedeného projektu, především však v zimním období. Jakmile dovolí počasí, snaţíme se navštěvovat školní zahradu jak ke hrám a výuce, tak k jejímu zvelebování. V průběhu jarních měsíců se nám podařilo postavit proutěné iglú, které jste si při plánování školní zahrady přáli. Nebylo jednoduché se vypořádat s pětimetrovými vrbovými pruty na výstavbě se podíleli chlapci z vyšších ročníků a patří jim poděkování. Děvčata zase pečovala o záhony a vysadila řadu rostlin. I jezírko jiţ začíná zarůstat. Na zahradě vznikají nová zákoutí a jedním z nich je právě iglú, do kterého jsme díky pomoci rodičů pořídili špalky na sezení. Hlavně musíme vrbové pruty dostatečně zalévat a snad se co nejvíce zazelení. Na ekologickou analýzu školy, kterou jsme provedli v závěru roku, jsme navázali v projektovém dnu EVVO , který je jiţ pravidelně organizován k příleţitosti Dne Země. Kaţdá třída si tentokrát zvolila aktivitu z oblastí programu Ekoškola a následně byly vytvořeny z činností velmi pěkné plakáty do koridoru školy. Řada tříd vyjíţdí za přírodovědnými, ekologickými zajímavostmi při exkurzích či školních výletech na různá místa. Všechny tyto aktivity patří jiţ trvale k ţivotu naší školy a společně pod vedením Ekoparlamentu se jistě budou dále rozvíjet. Mgr. Marta Bakalová koordinátorka projektu 13

14 Rozvoj pracovních a technických dovedností ţáků ZŠ T.G. Masaryka Písek Projekt CZ.1.07/1.1.10/ v rámci Globálního grantu CZ / Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Jiţ několik let je projekt zaměřený na pracovní a technické dovednosti propojen s rozvojem environmentální výchovy na škole, neboť např. při péči o školní zahradu projevujete rok od roku větší nasazení pro vybudování prvků a stanovišť a jejich údrţbu. Také při zjišťování ekologického stavu školy jste poznávali funkčnost technických zařízení a jejich význam a ekonomický provoz. Tyto zkušenosti a informace jistě zúročíte nejen ve svých domácnostech, ale i do budoucna při volbě svého povolání. Poznání vám jistě také přináší exkurze na technicky zajímavá místa (Techmánie, skanzeny s historickými řemesly, návštěvy podniků ) mnohdy s praktickým zapojením do výroby či alespoň seznámení s technologiemi výroby. Jistě někteří z vás s rodiči nebo se třídou navštíví i nabízenou výstavu v Českých Budějovicích Dobrodruţství s technikou, která zajisté odhalí zajímavost různých zařízení a technologií. Běţnou součástí je uţ spolupráce vyšších ročníků při výuce či projektových dnech se SOU a SOŠ v Písku, kde spolu se studenty společně vytváříte svá dílka. Ve školních dílnách při praktických činnostech vyuţíváte pořízené nářadí, které bude v letošním roce doplněno o demonstrační obráběcí stroj. Je moc důleţité, jak se k praktickým činnostem a fyzické práci stavíme, neboť šikovné ruce a chuť něco vytvářet jsou příznivé pro všechna povolání a jsou k dobru kaţdému z nás! Mgr. Marta Bakalová Květen 2015 manaţer projektu 14

15 EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO Obhájili jsme jiţ čtvrtý mezinárodní titul Ekoškola!! Slavnostní předávání titulů EKOŠKOLA se uskuteční ve čtvrtek 18. června 2015 v Senátu Parlamentu České republiky. Jiţ čtvrtý mezinárodní titul pojedou převzít nejaktivnější ţákyně devátého ročníku Adéla Micková a Kristýna Zobalová za doprovodu koordinátorek programu (M. Smolová a M. Bakalová). Ráda bych oběma děvčatům i všem ţákům devátého ročníku poděkovala za práci pro Ekoparlament. Doufám, ţe i tato aktivita je připravila pro nová působiště a přeji jim hodně úspěchů v dalším studiu. Děkuji všem členům Ekoparlamentu i jejich pomocníkům za aktivní přístup k programu Ekoškola, za nové nápady a vytváření pozitivních vztahů nejen k přírodě, ale i k sobě navzájem. Děkuji všem zaměstnancům školy za spolupráci a vytváření příznivých podmínek pro plnění nelehkých úkolů. Věřím, ţe v našem úsilí budeme i nadále pokračovat, pomáhat tak vytvářet příjemné prostředí na Zemi pro ţivot nás všech i našich budoucích generací. Pak se budeme moci za čtyři roky opět těšit z obhájení jiţ pátého mezinárodního titulu Ekoškola dokáţeme to? koordinátorka programu Ekoškola Mgr. Marta Bakalová 15

16 Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky-Rubriky- VZPOMÍNKA K 70. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ 5. května 2015 uctila třída 7. B ZŠ T. G. Masaryka v Písku u pomníku na sídlišti Portyč památku obětí druhé světové války. Za zvuku zvonů odbíjejících v pravé poledne z děkanského kostela si připomněli 70. výročí osvobození Evropy, poloţili květiny k pomníku u Nového mostu, který je věnován 845 občanům umučeným, popraveným a padlým v boji proti nacismu v letech z okresu Písek. Pietní akty probíhaly zároveň na několika místech u píseckých pomníků v rámci Dnů svobody. 16

17 Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky-Rubriky- Exkurze do Prahy Ve čtvrtek 27. dubna jsme zanechali naše školní lavice prázdné a vydali se na dlouho očekávaný výlet do Prahy. Cílem ţáků šestých tříd byla prohlídka Národního divadla a Muzea Karlova mostu. Počasí nám toho dne přálo a cesta s milým panem řidičem rychle utíkala. Autobus brzy zastavil na druhé straně Vltavy a poté, co jsme přešli most Legií, jsme se ocitli rovnou u budovy Národního divadla. V divadle nás paní průvodkyně nejprve zavedla do hlediště, kde jsme vsedě vyslechli její výklad o stavbě a historii divadla. Prohlédli jsme si hlediště, zlatě vyzdobené balkóny a nahlédli jsme i do orchestřiště, které toho dne zelo prázdnotou. Výklad naší průvodkyně se pak stočil k popisu nádherné opony Vojtěcha Hynaise. S překvapením jsme zjistili, ţe mezi znaky měst umístěnými na oponě, se nachází v levém dolním rohu i znak města Písku. Naše průvodkyně nám pak vysvětlila, ţe Písek v tomto období byl velmi uvědomělý, a na stavbu divadla také přispěl nemalou částkou. Poté jsme pokračovali prohlídkou ostatních prostor divadla - předsálí, foyer, šaten a seznámili se s pracemi známých umělců - Mikoláše Alše, Petra Parléře a dalších. Nejvíce na řadu z nás zapůsobil pohled do hlediště z nejvyššího balkónu, aţ se některým z nás z podívané do propadliště zatočila hlava. Upoutala nás také krása největšího z lustrů, který zdobil strop divadla. Poté jsme po schodišti vystoupali aţ na terasu, kde se před námi otevřel úţasný výhled na celou Prahu. Zde jsme se shromáţdili pod mohutnou sochou Schnirchova trojspřeţí a udělali společné foto. Naši prohlídku jsme nakonec završili ve sklepení Národního divadla, kde se nacházejí základní kameny z nerůznějších koutů Čech a Moravy i kámen třináctý od vlastenců ze zámoří. Po skončení prohlídky Národního divadla jsme se krátkou procházkou po Smetanově nábřeţí přesunuli k Muzeu Karlova mostu. Před muzeem nás uvítali černoši v námořnickém oblečku, kteří zde provozují vyhlídkovou plavbu po Vltavě. Samotné muzeum nám pak nabídlo spoustu zajímavých informací o stavbě Karlova mostu i osobnosti Karla IV. a jeho ţivotě. Nejvíce se nám líbilo, ţe jsme si mohli sami vyzkoušet práci s kladkou při zvedání skutečných kamenných bloků. Poznali jsme tak techniku, která byla vyuţívána při stavbě mostu v dobách Karla IV. Dozvěděli jsme se, jak to ve skutečnosti bylo s vajíčky, která prý byla pouţívána při stavbě, aby byl most pevnější. Sami jsme byli potěšeni, ţe se můţeme pochlubit tím, ţe přijíţdíme z města Písku, které se pyšní mostem starším, neţ je most Karlův. V malé místnůstce pod schodištěm jsme si prohlédli jediný dochovaný oblouk původního Juditina mostu. Prohlídku muzea jsme zakončili u mříţe, která prý splní kaţdému tajné přání, a poté se vydali na krátkou procházku po Karlově mostě. Na závěr nás uţ všechny bolely nohy, ale výlet se nám moc líbil a uţ nyní se těšíme na naši další cestu do Prahy. Kurfürst Jan, Měchura Adam,Tampier Aleš a Smetana Ondřej - 6. C 17

18 Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky-Rubriky- Barevný týden V poslední květnový týden byl jiţ tradičně vyhlášen Ekoparlamentem jako týden barevný. Jde o soutěţ tříd, ve které se převlékáme do různých druhů oblečení. V pondělí jsme se oblékli do společenského oblečení - šaty, kravaty Úterý bylo ve znamení oblečení ze 70. aţ 80. let - radostné dţínové období našich babiček nebo dědečků. Středa byla dnem vojenským, kdy jsme se oblékli do vojenského oblečení, takţe ti co měli tatínka či dědečka vojáka, tak se jim to krásně šiklo - vojenské kalhoty, bundy, čepice Ve čtvrtek byl bláznivý den, oblékli jsme si to nejdivnější a nejsměšnější, co nás napadlo. Mohli jsme se bláznivě nalíčit, udělat si vrabčí hnízda na hlavě nebo si jen tak dát oblečení obráceně apod. - bylo to na nás (viz fotografie). Pátek byl věnován pláţovému oblečení - vzali jsme si to, co se hodilo někam k vodě, moři nebo rybníku. Tak to byl náš barevný týden a uţ se těšíme na soutěţ v příštím roce. 18 Tereza Uhlíková a Vojtěch Plucar, 7. B

19 Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky-Rubriky- Ţáci a ţákyně IX. C se zamýšleli nad volbou dalšího studia a budoucího povolání Moc jsem ještě o tom nepřemýšlela, ale nějaké představy uţ mám. Chtěla bych být dětská lékařka, protoţe ráda pomáhám ostatním a ráda pracuji s dětmi. Po základní škole tedy plánuji jít na Gymnázium v Písku, protoţe gymnázium prý nejlépe studenty připraví pro studium na vysoké škole. Pokud si to nerozmyslím a nebudu chtít jít jinou cestou, tak bych ráda šla na medicínu. Doufám, ţe mě toto povolání v budoucnu uţiví a ţe nebudu mít problém sehnat práci. Můţe se taky stát, ţe mě zdravotnictví nebude nebo přestane bavit, a já se rozhodnu pro něco jiného. Právě proto jsem si vybrala gymnázium. Věřím v to, ţe se kaţdý dostane tam, kam se dostat má. Tak snad i já budu mít štěstí a budu mít povolání, které mě bude bavit. Kateřina Taterová, 9.C Chtěl bych být elektrotechnikem se zaměřením na silnoproud. Jednou bych mohl pracovat jako kontrolor jakosti, dispečer elektrického vedení a podobně. Vybral jsem si střední školu, kde se tento obor vyučuje pod názvem mechanik elektrotechnik. Snaţím se mít co nejlepší znalosti z matematiky a fyziky, protoţe je budu na škole hodně potřebovat. Také doufám, ţe se má cesta bude co nejméně klikatit, abych přechod na střední školu zvládl bez velkých problémů. Daniel Horák, 9C Ţáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili fotbalového McDonald s Cupu. Okresní i krajské kolo soutěţe naši chlapci vyhráli a postupují do celorepublikového finále v Jablonci nad Nisou. Reprezentovali nás: ze 4. třídy Jakub Kozák, Martin Souhrada, Alexandr Hořánek, Václav Hrneček a z 5. tříd - Gustav Čibera, Jan Vonášek, Jan Fučík, Tomáš Prajzler, Jiří Balogh, Štěpán Hrdlička, Jakub Smola, Jan Kapinus, Jakub Trčka a Filip Turek. Budeme jim drţet palce! 19

20 Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky-Rubriky- Co se nám povedlo - Ţáci ZŠ vyrobili dárečky pro klienty pečovatelské a ošetřovatelské sluţby Oblastní charity v Písku, čímţ jim udělali velkou radost. - Ve Štafetovém poháru Písek 2015 získalo druţstvo našich ţáků 3. místo. Školu reprezentovali: Marek Švehla, Tomáš Koutník, Pavel Toman, Zuzana Marková, Petr Bouček, Ema Hofmannová, Aneta Hašková, Kristýna Ţáková, Tomáš Prajzler, Jiří Balogh, Jakub Smola, Jan Kapinus, Vanda Jiříková, Valentýna Mrázová, Tamara Šramková, Kristýna Bílá. - V okresním i krajském finále minifotbalu Mc Donald s Cup 2015 v kategorii 4. aţ 5. tříd obsadilo druţstvo chlapců 1. místo. Chlapci postupují do celorepublikového finále v Jablonci na d Nisou. - V oblastní kole dopravní soutěţe mladých cyklistů obsadilo druţstvo našich starších ţáků pěkné 4. místo, kdyţ jim 3. místo uniklo o pouhé 2 body. Školu reprezentovali: Tomáš Švamberger, Josef Kostěnec, Štěpánka Ţáková a Kateřina Zobalová. - V okresním kole Biologické olympiády kategorie D se Václav Kotlín umístil na pěkném 6. místě ze 17 účastníků. - V okresním kole vybíjené obsadilo druţstvo děvčat i chlapců z 1. stupně 2. místo. Školu reprezentovaly dívky: Michaela Štulcová, Karolína Humpálová, Sabina Němečková, Viktorie Váňová, Andrea Čyhura, Vanda Jiříková, Tereza Pěničková, Nicole Rieglová, Veronika Cvrková, Klára Taterová, Kateřina Vopičková, Lucie Hosnedlová. Druţstvo chlapců: Tomáš Řeřicha, Jaroslav Cuřín, Jakub Drůbek, Jan Mošnička, Tomáš Jícha, Jan Vonášek, David Wimmer, Jan Tomeš, Václav Kouba, Lukáš Polanský, Filip Turek. Co se nám nepovedlo - Někteří ţáci nadále dělají bez důvodu ve škole nepořádek, mluví sprostě a i jinak narušují klid školy. Poděkování Děkujeme všem ţákům a pracovníkům školy, kteří se zaslouţili svými příspěvky nebo jinou pomocí o toto vydání Myšmaše. Těšíme se na vaše příspěvky do příštího čísla. Vaše redakce Navštivte: 20

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA BŘEZEN 2017 ŠKOLNÍ PLES V pátek 3. března se konal v Kodymově národním domě v Opočně stužkovací ples naší školy, kde byli

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

Adélka Kavková 3.třída

Adélka Kavková 3.třída Adélka Kavková 3.třída Obsah Obsah...1 Slavíme společně - leden.. 2 Výlet do mýdlárny. 3 Hrátky s čerty.....4 Hurá do kina 5 Prvňáčci v Betlémské kapli 6-7 Adventní dílny ve fotografii.8 Úspěch na IT olympiádě

Více

Krajské kolo. Dopravní soutěţe mladých cyklistů. Karlovy Vary 15. května 2012

Krajské kolo. Dopravní soutěţe mladých cyklistů. Karlovy Vary 15. května 2012 Krajské kolo Dopravní soutěţe mladých cyklistů Karlovy Vary 15. května 2012 Dne 15. května 2012 hostilo dopravní hřiště v Karlových Varech krajské kolo dopravní soutěž mladých cyklistů, jež je vyvrcholením

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři,

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři, ZŠ Brněnec 3. číslo časopisu Školák školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz Vážení čtenáři, právě držíte v ruce třetí číslo školního časopisu ve školním roce 2015 / 2016. Redakce školního časopisu si

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky.

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky. První školní den V pondělí 2. září 2013 nastal pro 58 prvňáčků slavnostní den. Před školou je kromě vedení školy a třídních učitelek přivítala Jana Trková, zástupkyně starosty MČ Prahy 15 a Jiří Pařízek,

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Krajské kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sokolov 19. května 2011

Krajské kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sokolov 19. května 2011 Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů Sokolov 19. května 211 Dopravní soutěž mladých cyklistů je zákonitým vyvrcholením přípravy na bezpečnou účast v silničním provozu. Ve čtvrtek 19. května 211

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 ZŠ a MŠ Nerudova, České Budějovice V rámci EVVO bylo realizováno všestranné rozvíjení klíčových kompetencí v kontextu

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2015/2016

Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2015/2016 Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2015/2016 Září 2015 1. září jsme nový školní rok zahájili na obou odděleních předáním rozvrhů a drobných dárečků dětem,

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

www.zsspecrymarov.cz Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček 1. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Nejvšestrannější byl Kuba a postoupil

Nejvšestrannější byl Kuba a postoupil Nejvšestrannější byl Kuba a postoupil Den před velikonočními prázdninami se, ve středu 16. dubna, z naší školy do Českých Budějovic vypravila skupinka osmi žáků, aby poměřila a prověřila své schopnosti

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

STONOŽKA hnutí Na vlastních nohou v říjnu 2008 odesláno 128 vánočních pozdravů. Vánočního koncertu Na vlastních nohou se zúčastnilo 15 dětí.

STONOŽKA hnutí Na vlastních nohou v říjnu 2008 odesláno 128 vánočních pozdravů. Vánočního koncertu Na vlastních nohou se zúčastnilo 15 dětí. VI.1. Zájmové kroužky při ZŠ Účast školy v soutěžích a olympiádách a) Účast na akcích celostátního charakteru: STONOŽKA hnutí Na vlastních nohou v říjnu 2008 odesláno 128 vánočních pozdravů. Vánočního

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76 Obsah: Slovo ředitele školy. Škola v přírodě, cyklistická soutěž, Výlet do Březnice, dopravní hřiště, recitační soutěž

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Den bez ú razú 12. 6. 2015

Den bez ú razú 12. 6. 2015 Den bez ú razú 12. 6. 2015 V pátek 12. 6. se konal již 6. ročník akce Den bez úrazů na dětském dopravním hřišti v Říčanech. Akce je pořádána pod záštitou Zdravého města Říčany, hlavním realizátorem akce

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2.

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Zpravodaj Číslo 5/2014 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě Společenský večer MÚSS Plzeň 2014 Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Společenský večer

Více

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Region očima dětí 202 Úvodem Krásné obrázky v kalendáři, který právě držíte v rukou, malovaly děti žijící v našem regionu. Vyjadřují pocity a přání nejmladších obyvatel

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Květen 2015 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií....1 Týden barev......2 Okresní kolo SHM.......3-4 Exkurze u hasičů......5

Více

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA PROSLOV ŠÉFREDAKTORA Jmenuji se Vitaliy Sas a byl jsem zvolen za šéfredaktora tohoto časopisu. V tomto časopise Vám přineseme spoustu zajímavých článků o událostech za posledních pět měsíců, od kulturních

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny Dolnobrannský zpravodaj Strana 2 Číslo 10 Kronika současnosti Rekonstrukce mostu u papírny V úterý 7. dubna 2009 začala rekonstrukce mostu u papírny. Původní kamenný most z roku 1876 už dosluhoval a bránil

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 4.

2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 4. 2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 4. Obsah 1. Osecká laťka 2. Masopust 3. Školský pohár 4. Exkurze - Iveco 5. Projektový den IX. třídy 6. Projektový den 7. Den bez elektrického proudu

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček květen 2014 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

5. místo Ivana Gromotoviče na gymnaziální historické soutěži

5. místo Ivana Gromotoviče na gymnaziální historické soutěži 5. místo Ivana Gromotoviče na gymnaziální historické soutěži V pátek dne 23. ledna 2015 proběhl v budově Historického ústavu Slezské univerzity v Opavě již IX. ročník krajské historické soutěže určené

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Zprávičky ze školní družiny

Zprávičky ze školní družiny 7.A POCHOĎÁK Pavel Mikliš Byl to krásný slunečný den (byla celkem zima :D ) všichni jsme spali a najednou jsme si uvědomili! My jdeme dneska na pochoďák!!! Některým se nechtělo, tak zůstali doma. Ale my

Více

ŠKOLA V PŘÍRODĚ ORLICKÉ NEKOŘ HORY 30.5. 3.6.2011. školami. Děti, které se nezúčastnily turnaje, si hrály s míči a kreslily si křídami před chatou.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ ORLICKÉ NEKOŘ HORY 30.5. 3.6.2011. školami. Děti, které se nezúčastnily turnaje, si hrály s míči a kreslily si křídami před chatou. školami. Děti, které se nezúčastnily turnaje, si hrály s míči a kreslily si křídami před chatou. ŠKOLA V PŘÍRODĚ NEKOŘ HORY ORLICKÉ 30.5. 3.6.2011 Letos jsme již po sedmé opustili naši školu na celý týden

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 12/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během listopadu, a plán práce na prosinec 2015. Reminiscence

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

PODZIM - září říjen listopad

PODZIM - září říjen listopad ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ ŘEČANY N. L. VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příloha 2 Ve školním roce 2013/2014 bylo ve školní družině zapsáno celkem 50 dětí z 1. 4. třídy. Otevřena byla 2 oddělení.

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října a plán akcí na listopad 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října a plán akcí na listopad 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října a plán akcí na listopad 2014. Informace www.gtmskola.cz Duhové děti V říjnu jsme na našem prvním letošním

Více

Květen ve školní družině

Květen ve školní družině Květen ve školní družině Další část školního roku je za námi a my můžeme být na sebe pyšní. Tolik krásných výrobků jsme si opět odnesli domů a dalšími jsme si vyzdobili družiny, chodby a nástěnky. Ovšem

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Jak nás Anetka vzala na Malši

Jak nás Anetka vzala na Malši Jak nás Anetka vzala na Malši 25.7. - 2.8. 2015 V sobotu ráno jsme se všichni nasnídali, oblékli, maminka s tatínkem vše dobalili a nastal čas vše naložit do auta a že toho bylo na týden pod stanem v divočině

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Ocenění žáků Městem Třebíč

Ocenění žáků Městem Třebíč Ocenění žáků Městem Třebíč V termínu 22. června 2015 byli níže uvedení žáci přijati představiteli třebíčské radnice a odměněni za příkladnou reprezentaci školy a města Třebíče. Jan Vavřínek (5. A) za reprezentaci

Více

IV. setkání zástupců školního parlamentu ZŠ Boskovice, příspěvková organizace, pracoviště Slovákova

IV. setkání zástupců školního parlamentu ZŠ Boskovice, příspěvková organizace, pracoviště Slovákova IV. setkání zástupců školního parlamentu ZŠ Boskovice, příspěvková organizace, pracoviště Slovákova Datum: 4. listopadu 2016 Přítomni: výchovný poradce Mgr. Alena Svobodová, 15 zástupců tříd Jonáš Novotný,

Více

9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam

9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam 9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam dojeli, měli jsme přibližně hodinu volno a potom jsme se vypravili na exkurzi. Byl

Více

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Ke konci roku jsme vyrazili na dva projektové dny. Ten první se vztahoval k výuce dějepisu. Učili jsme se totiž o pravěku, tak jsme vyrazili do Prahy do Národního muzea, kde probíhala výstava právě k pravěku.

Více

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník Na Týřově A. Herinková V neděli jsme byli s maminkou, tatínkem a Adélkou na Týřově. Je to zřícenina středověkého hradu. Stojí nad soutokem berounky s Úpočským potokem. Jsou odtud krásné výhledy do okolí.

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Druhý ročník se opět povedl

Druhý ročník se opět povedl Druhý ročník se opět povedl Zprávy z naší školy www.facebook.cz číslo 6 květen-červen 2015 Bylo to podruhé, a opět nezapomeneutelné! Přišlo také víc lidí než vloni. Sportovní odpoledne, na jehož konci

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více