jarní číslo 2014/2015 Myšmaš aneb my, z Masarykovy školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "jarní číslo 2014/2015 Myšmaš aneb my, z Masarykovy školy"

Transkript

1 jarní číslo 2014/2015 Myšmaš aneb my, z Masarykovy školy 1

2 Prvňáčci na Cestě úhoře Ve středu 13. května jsme navštívili interaktivní hřiště ve Vodňanech s názvem Cesta úhoře. Zde jsme se prostřednictvím herních prvků seznámili s překáţkami, které musí úhoři překonávat během svého ţivota. Mohli jsme si i procvičit čtení a přečíst si na tabulích spoustu zajímavostí o úhoři říčním. Protoţe Vodňany byly naší druhou zastávkou po dopolední návštěvě českobudějovického Hopsária, někteří z nás uţ byli trochu unavení a odpočinuli si v altánku. Výlet jsme si moc uţili. 2

3 2. třídy navštívily Zeměráj v Kovářově V pondělí jsme jeli do Zeměráje, kde jsme se dozvěděli, jak dříve ţili naši předkové. Nejdřív jsme šli do vesnice, která se nazývala Hruškov. Pak jsme vyráběli amulety. Pak jsme šli STEZKU NABOSO. Líbilo se mi tam úplně všechno, protoţe to bylo prima. Anna Kuchtíková Zeměráj v Kovářově V pondělí jsme jeli na výlet do Zeměráje v Kovářově. Hráli jsme si tam a dozvěděli jsme se nové věci o tom, co dělali naši praprapraprapra prababičky a pradědečkové. Líbilo se mi tam všechno. Marie Strnadová Výlet do Kovářova 18. května v pondělí všechny druhé třídy vyrazily na výlet do Kovářova. Navštívili jsme Zeměráj. Viděli jsme, jak se dříve mlela mouka a jak naši předci ţili. Nejvíce se mi líbila STEZKA NABOSO. Martin Smetana Zeměráj V pondělí jely všechny druhé třídy na výlet autobusem. Navštívili jsme Zeměráj v Kovářově. Dělali jsme si amulety a učili jsme se, jak se dřív ţilo. Nejvíce mě bavila STEZKA NABOSO. Nela Vitteková 3

4 Ţáci třídy 3. A v LASER ARENĚ Ţáci třídy 3. A navštívili LASER ARENU a LEZETOP. Náramně si všechny hry a pohybové aktivity uţili. Do konce školního roku čeká ještě děvčata a chlapce ze 3. A exkurze do ZEMĚRÁJE a cykloexkurze v okolí Písku zkrátka sportovní třída se vším všudy 4

5 4. ročník Ve dnech 9. a 23. března se ţáci čtvrtých tříd z krouţku Flétna zúčastnili na písecké radnici akce: Vítání malých píseckých občánků. Připravili si pro ně a pro jejich rodiče program sloţený z básní vítajících malé děti na světě a z lidových písní. Na fotografii jsou zleva: K. Šlapáková, K. Nováková, J. Vlková, K. Blaţková, T. Jehlíková, D. Pavlíček a L. Kalinová Na konci dubna ţáci ze třídy 4. C pomáhali při přípravě nové naučné stezky o mravencích, která se buduje v obci Vráţ u Písku. Pomoc dětí spočívala ve sběru přírodnin na smyslový chodníček, který bude součástí naučné stezky, a také v čištění koryta nedalekého potůčku. 5

6 5. ročník Školní exkurze do Techmánie a Planetária Plzeň Dne 21. dubna 2015 jsme se vydali se třídou 5. A do Plzně, kde jsme navštívili Techmánii a planetárium. Cesta trvala tak hodinu a půl a příjemně utíkala. Po příjezdu do Techmánie jsme si vyzvedli vstupenky a uţ začínal první program jménem Van de Graaffův generátor. Ten vydával blesky a zvedal vlasy na hlavách. Po hodině následovalo show s tekutým dusíkem. To bylo moc zajímavé. Zkusili jsme např. rozbít zmrzlou gumu nebo rajče kladívkem. Odpolední show bylo o zvuku. Vystupovali v něm i chlapci z naší třídy. Dobře jsme se pobavili. Mezi programy jsme si procházeli celou halou. Byly zde různé přístroje, hlavolamy, bludiště a dělali jsme různé pokusy. Také jsme zkoušeli natočit vlastní televizní pořad, coţ nás moc bavilo, mohli jsme se projít po červeném koberci za přítomnosti fotografů a mnoho jiných zajímavých věcí. V planetáriu jsme byli na filmu se jménem Země a sedm planet. Byl hezký, promítli nám zde na obrovské kouli všechny planety. Dále jsme si prohlédli celou budovu se zajímavostmi z vesmíru a kosmonautiky. Pak jsme ve 3D kině zhlédli film s názvem Krásy vesmíru a Astronaut. Mohli jsme se stát na chvíli kosmonauty, a dokonce se projet lidským tělem. Pak uţ jsme bohuţel, ale snad alespoň o něco chytřejší, museli jet domů. Velmi se nám tam líbilo a určitě se tam někdy vrátíme. Terka, Klárka, Jakub 6

7 Šesté třídy u píseckých hasičů Ve čtvrtek se ţáci všech šestých tříd vydali na návštěvu k píseckým hasičům, kteří letos oslavili jiţ 60 let od zaloţení hasičského záchranného sboru. Sídlo hasičů je v ulici Vrcovická 2223 a patří pod HZS Jihočeského kraje. Hasiči zde mají několik hasicích vozů a autojeřáb. K dispozici mají také benzínové centrály, výkonné motorové pily, sekyry z kvalitní oceli. Hasiči nám předvedli ukázky techniky určené k hašení, záchraně osob při poţárech a dopravních nehodách. Dozvěděli jsme se, ţe asi 70 % výjezdů tvoří záchranné akce při dopravních nehodách a zbytek připadá na poţáry a jiné ţivelné pohromy. Natálie Schánilcová a Ivan Krul, 6.A 7

8 Sedmáci kreslili na počítači v programu malování N. Krulová, D. Šarközy a M. Ťupová kreslili domácí počítačový koutek. 8

9 Beseda o 2. světové válce na ZŠ T. G. Masaryka Dne 4. května kolem 10. hodiny nás ve škole navštívil pan Jaroslav Pospíšil ze Společnosti pro dobré souţití se čtyřmi dámami, pamětnicemi a mladým muţem ve vojenské uniformě. Nejdříve nám všechny představil a začal povídat o 2. světové válce, ţivotu v Protektorátu Čechy a Morava, ale i o bitvách a vězněných lidech v koncentračních táborech. Poté nechal povídat paní Alenu Drábovou o jejím manţelovi, který zaţil válku na vlastní kůţi. Narodil se v Podkarpatské Rusi, kde do svých 19 let ţil. Kdyţ na Podkarpatskou Rus roku 1939 zaútočili Maďaři, musel ještě se skupinkou chlapců utéct do SSSR. Tam je ale nepřijali a poslali je do gulagu, kde museli pracovat a dostávali jen malé porce jídla. Kdyţ pak generál Svoboda sháněl muţe do své skupiny, přihlásil se dobrovolně ještě s dalšími muţi. Nejdříve byli posláni do,,přípravky" v Buzuluku, poté bojovali v různých bitvách, např. o Kyjev nebo na Dukle. Paní Anna Reinischová a Ludmila Fučíková povídali o svém ţivotě v Protektorátu Čechy a Morava, např. jak bylo těţké sehnat potraviny pro početnou rodinu. Ivoš Kopka z Klubu vojenské historie nám ukázal vybavení, které museli vojáci za 2. světové války nosit. Vyprávěl, jak se zúčastnil rekonstrukce bitvy o Kyjev v roce 2012, kde se s kolegy museli dostat přes řeku pouze na přeplněných vorech. Nakonec nám ještě prozradil, ţe se ve stepi u Kyjeva pořád nachází nevybuchlá munice, která můţe kdykoliv vybuchnout. Několik informací o konci války v Písku dodal ještě pan Pospíšil a nakonec předal slovo paní Ireně Hrbačkové, předsedkyni Českého svazu bojovníků za svobodu, která vyjádřila přání ţivota bez válek. Všem se tato beseda velmi líbila, a proto ji ocenili potleskem. Toto setkání nám přineslo nové informace o 2. světové válce, které se z učebnic nedozvíme, a o těţkém ţivotu v ní. Tímto bych chtěla poděkovat za celou naši třídu milým hostům za to, ţe se rozhodli přijít a podělit se s námi o své bolestné vzpomínky. Kristýna Zobalová a Anna Říhová, 9. B 9

10 ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD Úsměv mojí maminky Děti 1. aţ 4. tříd malovaly ve školní druţině s velkou radostí obrázek do výtvarné soutěţe, jejíţ název byl Úsměv mojí maminky. Velice těţký úkol čekal na paní učitelku Jitku Mintuchovou, která musela rozhodnout o pořadí nejhezčích výtvarných prací. Opravdu dlouho se rozhodovala. Z 1. tříd se na 1. místě umístil Jiří Kothánek, na 2. místě Valerie Staňková a na místě 3. se umístila Sofie Prostřední. Pořadí 2. tříd 1. místo obsadila Karin Čechotová, 2. místo Kristýna Dubová a na místě 3. se umístila Kateřina Kultová. Poslední kategorií byly práce dětí z 3. a 4. tříd. Místo 1. obsadila Nela Bartušková, místo 2. Magdaléna Nováková a Kristýna Ţáková obsadila místo 3. Všem dětem, které malovaly, se výtvarné práce velice povedly, a proto za svou snahu obdrţely sladkou odměnu. Krásné maminky, opatřené jmenovkou malého výtvarníka, jsou vystaveny ve ŠD. Přijďte se podívat. Děti takto poděkovaly svým maminkám za to, jak se o ně starají a za jejich lásku. A proč právě v měsíci květnu? Druhou květnovou neděli slaví totiţ všechny maminky svátek. za ŠD Vladimíra Votavová Švihadlová královna V průběhu dubna proběhla ve školní druţině sportovní soutěţ děvčat ve skákání přes švihadlo pod názvem Švihadlová královna. V první části skákala děvčata ve svém oddělení. Úkolem bylo naskákat co nejvíce přeskoků. Tři nejlepší z kaţdé třídy postoupily do finálového kola, které bylo zaměřeno na vytrvalost. Výkony všech zúčastněných byly skvělé. Vítězky si odnesly diplom a medaile, které pro ně vyrobily děti na keramickém krouţku. Ostatní dostaly alespoň malou sladkost za účast. 1. třídy: 1. místo Zdeňka Mţíková,2. místo Elena Střízková, 3. místo Aneţka Masáčková 2. třídy: 1. místo Markéta Schánilcová, 2. místo Nela Viteková, 3. místo Karin Čechotová 3. třídy: 1. místo Kristýna Ţáková 2. místo Ema Hofmanová, 3. místo Zuzana Marková 4. třídy: 1. místo Lucie Kalinová, 2. místo Karolína Humpálová,3. místo Viktorie Váňová. za ŠD Jitka Hynková 10

11 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- Děti ze třídy Berušky a Sluníčka vyrazily na výlet V úterý jsme se vydali na výlet do ZOO v Hluboké nad Vltavou. I kdyţ nám počasí moc nepřálo a pršelo, náladu nám to nezkazilo. Pláštěnky problém vyřešily a my jsme se mohli kochat zvířaty a uţívat si krásnou prohlídku. Zúčastnili jsme se také vzdělávacího programu, ve kterém jsme se seznámili se zakrslým králíkem Benym, ţelvou Amálkou a hadem Bobem. Nejvíce se nám líbilo, ţe jsme si mohli tyto zvířecí kamarády pohladit a pomazlit se s nimi. S prázdnými batohy a plnými bříšky jsme zamávali medvědům a vyrazili zpět do naší školky. Naši předškoláci Přestoţe déšť skrápěl rozkvetlé louky přírodního parku Zeměráj v Kovářově, předškoláci z 3. MŠ vyrazili na dlouho plánovaný výlet. Prohlédli si historickou vesnici, seznámili se tím, jak ţili naši slovanští předci, co pěstovali na políčkách, z čeho vařili a jak se oblékali. V doškových domcích s hliněnou podlahou se předškoláci usadili na dřevěných lavicích na koţešinách a s chutí snědli svoji svačinu. Venku v ohradách pozorovali pasoucí se ovce, kozy a jejich mláďata. Pro neustávající déšť našli útočiště v herně, kde si vlastnoručně vytvarovali amulety z hlíny. Jsou prý kouzelné. Při výrobě amuletu se splní zhotoviteli kaţdé jeho přání. Hodně splněných přání, milí předškoláci! 11

12 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6. MŠ Pomáháme víle Amálce S dětmi jsme se vydali na hezkou jarní procházku po okolí a nakonec ji završili návštěvou Arboreta. Zde na nás čekalo velké překvapení. Uţ v dálce jsme uviděli plačící vílu uprostřed spousty odpadků povalujících se po paloučku. Plni zvědavosti jsme šli ještě blíţe a zjistili, ţe před námi smutně naříká víla Amálka. Ta nám pak pověděla, co se jí stalo a my jí bedlivě naslouchali. Dozvěděli jsme se, ţe Amálka byla nešťastná, protoţe jí nějací nepořádníci vyhodily hromadu odpadků na její palouček a ona nejen, ţe nemohla vítat a svým tancem přivolat sluníčko, ale navíc si vrazila střep do ruky, kdyţ zakopla o odpadky. Střep jí nakonec pomohla vytáhnout kamarádka sojka, ale s odpadky si ani ona nevěděla rady. Poté jsme s radostí pozorovali empatii a prosociální chování našich dětí, které Amálce hned nabídly svoji pomoc. Netrvalo dlouho a společnými silami uklidily celý palouček. To uţ se na ně víla s radostí usmívala. Dětem hezky poděkovala, pohrála si s nimi a naučila je vílí tanec, jímţ pak společně přivolali sluníčko. Nakonec jsme všechny odpadky roztřídili a vyhodili je do příslušných popelnic. A neţ jsme se s vílou rozloučili, pozvali jsme ji ještě k nám do školky, aby se podívala, kde si zase my kaţdý den společně uţíváme spoustu legrace. Také jako čarodějové a čarodějnice jsme svými zaklínadly vykouzlili hodně smíchu, zábavy a nových záţitků. A protoţe tím nejkrásnějším kouzlem je pro kaţdého z nás úsměv a láska našich maminek, chtěli jsme jim svými dárečky udělat v jejich sváteční den radost. 12

13 Zkvalitňování EVVO na ZŠ T. G. Masaryka Písek Projekt CZ.1.07/1.1.10/ v rámci Globálního grantu CZ / Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost V průběhu celého roku vyuţíváme pomůcky pořízené z výše uvedeného projektu, především však v zimním období. Jakmile dovolí počasí, snaţíme se navštěvovat školní zahradu jak ke hrám a výuce, tak k jejímu zvelebování. V průběhu jarních měsíců se nám podařilo postavit proutěné iglú, které jste si při plánování školní zahrady přáli. Nebylo jednoduché se vypořádat s pětimetrovými vrbovými pruty na výstavbě se podíleli chlapci z vyšších ročníků a patří jim poděkování. Děvčata zase pečovala o záhony a vysadila řadu rostlin. I jezírko jiţ začíná zarůstat. Na zahradě vznikají nová zákoutí a jedním z nich je právě iglú, do kterého jsme díky pomoci rodičů pořídili špalky na sezení. Hlavně musíme vrbové pruty dostatečně zalévat a snad se co nejvíce zazelení. Na ekologickou analýzu školy, kterou jsme provedli v závěru roku, jsme navázali v projektovém dnu EVVO , který je jiţ pravidelně organizován k příleţitosti Dne Země. Kaţdá třída si tentokrát zvolila aktivitu z oblastí programu Ekoškola a následně byly vytvořeny z činností velmi pěkné plakáty do koridoru školy. Řada tříd vyjíţdí za přírodovědnými, ekologickými zajímavostmi při exkurzích či školních výletech na různá místa. Všechny tyto aktivity patří jiţ trvale k ţivotu naší školy a společně pod vedením Ekoparlamentu se jistě budou dále rozvíjet. Mgr. Marta Bakalová koordinátorka projektu 13

14 Rozvoj pracovních a technických dovedností ţáků ZŠ T.G. Masaryka Písek Projekt CZ.1.07/1.1.10/ v rámci Globálního grantu CZ / Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Jiţ několik let je projekt zaměřený na pracovní a technické dovednosti propojen s rozvojem environmentální výchovy na škole, neboť např. při péči o školní zahradu projevujete rok od roku větší nasazení pro vybudování prvků a stanovišť a jejich údrţbu. Také při zjišťování ekologického stavu školy jste poznávali funkčnost technických zařízení a jejich význam a ekonomický provoz. Tyto zkušenosti a informace jistě zúročíte nejen ve svých domácnostech, ale i do budoucna při volbě svého povolání. Poznání vám jistě také přináší exkurze na technicky zajímavá místa (Techmánie, skanzeny s historickými řemesly, návštěvy podniků ) mnohdy s praktickým zapojením do výroby či alespoň seznámení s technologiemi výroby. Jistě někteří z vás s rodiči nebo se třídou navštíví i nabízenou výstavu v Českých Budějovicích Dobrodruţství s technikou, která zajisté odhalí zajímavost různých zařízení a technologií. Běţnou součástí je uţ spolupráce vyšších ročníků při výuce či projektových dnech se SOU a SOŠ v Písku, kde spolu se studenty společně vytváříte svá dílka. Ve školních dílnách při praktických činnostech vyuţíváte pořízené nářadí, které bude v letošním roce doplněno o demonstrační obráběcí stroj. Je moc důleţité, jak se k praktickým činnostem a fyzické práci stavíme, neboť šikovné ruce a chuť něco vytvářet jsou příznivé pro všechna povolání a jsou k dobru kaţdému z nás! Mgr. Marta Bakalová Květen 2015 manaţer projektu 14

15 EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO Obhájili jsme jiţ čtvrtý mezinárodní titul Ekoškola!! Slavnostní předávání titulů EKOŠKOLA se uskuteční ve čtvrtek 18. června 2015 v Senátu Parlamentu České republiky. Jiţ čtvrtý mezinárodní titul pojedou převzít nejaktivnější ţákyně devátého ročníku Adéla Micková a Kristýna Zobalová za doprovodu koordinátorek programu (M. Smolová a M. Bakalová). Ráda bych oběma děvčatům i všem ţákům devátého ročníku poděkovala za práci pro Ekoparlament. Doufám, ţe i tato aktivita je připravila pro nová působiště a přeji jim hodně úspěchů v dalším studiu. Děkuji všem členům Ekoparlamentu i jejich pomocníkům za aktivní přístup k programu Ekoškola, za nové nápady a vytváření pozitivních vztahů nejen k přírodě, ale i k sobě navzájem. Děkuji všem zaměstnancům školy za spolupráci a vytváření příznivých podmínek pro plnění nelehkých úkolů. Věřím, ţe v našem úsilí budeme i nadále pokračovat, pomáhat tak vytvářet příjemné prostředí na Zemi pro ţivot nás všech i našich budoucích generací. Pak se budeme moci za čtyři roky opět těšit z obhájení jiţ pátého mezinárodního titulu Ekoškola dokáţeme to? koordinátorka programu Ekoškola Mgr. Marta Bakalová 15

16 Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky-Rubriky- VZPOMÍNKA K 70. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ 5. května 2015 uctila třída 7. B ZŠ T. G. Masaryka v Písku u pomníku na sídlišti Portyč památku obětí druhé světové války. Za zvuku zvonů odbíjejících v pravé poledne z děkanského kostela si připomněli 70. výročí osvobození Evropy, poloţili květiny k pomníku u Nového mostu, který je věnován 845 občanům umučeným, popraveným a padlým v boji proti nacismu v letech z okresu Písek. Pietní akty probíhaly zároveň na několika místech u píseckých pomníků v rámci Dnů svobody. 16

17 Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky-Rubriky- Exkurze do Prahy Ve čtvrtek 27. dubna jsme zanechali naše školní lavice prázdné a vydali se na dlouho očekávaný výlet do Prahy. Cílem ţáků šestých tříd byla prohlídka Národního divadla a Muzea Karlova mostu. Počasí nám toho dne přálo a cesta s milým panem řidičem rychle utíkala. Autobus brzy zastavil na druhé straně Vltavy a poté, co jsme přešli most Legií, jsme se ocitli rovnou u budovy Národního divadla. V divadle nás paní průvodkyně nejprve zavedla do hlediště, kde jsme vsedě vyslechli její výklad o stavbě a historii divadla. Prohlédli jsme si hlediště, zlatě vyzdobené balkóny a nahlédli jsme i do orchestřiště, které toho dne zelo prázdnotou. Výklad naší průvodkyně se pak stočil k popisu nádherné opony Vojtěcha Hynaise. S překvapením jsme zjistili, ţe mezi znaky měst umístěnými na oponě, se nachází v levém dolním rohu i znak města Písku. Naše průvodkyně nám pak vysvětlila, ţe Písek v tomto období byl velmi uvědomělý, a na stavbu divadla také přispěl nemalou částkou. Poté jsme pokračovali prohlídkou ostatních prostor divadla - předsálí, foyer, šaten a seznámili se s pracemi známých umělců - Mikoláše Alše, Petra Parléře a dalších. Nejvíce na řadu z nás zapůsobil pohled do hlediště z nejvyššího balkónu, aţ se některým z nás z podívané do propadliště zatočila hlava. Upoutala nás také krása největšího z lustrů, který zdobil strop divadla. Poté jsme po schodišti vystoupali aţ na terasu, kde se před námi otevřel úţasný výhled na celou Prahu. Zde jsme se shromáţdili pod mohutnou sochou Schnirchova trojspřeţí a udělali společné foto. Naši prohlídku jsme nakonec završili ve sklepení Národního divadla, kde se nacházejí základní kameny z nerůznějších koutů Čech a Moravy i kámen třináctý od vlastenců ze zámoří. Po skončení prohlídky Národního divadla jsme se krátkou procházkou po Smetanově nábřeţí přesunuli k Muzeu Karlova mostu. Před muzeem nás uvítali černoši v námořnickém oblečku, kteří zde provozují vyhlídkovou plavbu po Vltavě. Samotné muzeum nám pak nabídlo spoustu zajímavých informací o stavbě Karlova mostu i osobnosti Karla IV. a jeho ţivotě. Nejvíce se nám líbilo, ţe jsme si mohli sami vyzkoušet práci s kladkou při zvedání skutečných kamenných bloků. Poznali jsme tak techniku, která byla vyuţívána při stavbě mostu v dobách Karla IV. Dozvěděli jsme se, jak to ve skutečnosti bylo s vajíčky, která prý byla pouţívána při stavbě, aby byl most pevnější. Sami jsme byli potěšeni, ţe se můţeme pochlubit tím, ţe přijíţdíme z města Písku, které se pyšní mostem starším, neţ je most Karlův. V malé místnůstce pod schodištěm jsme si prohlédli jediný dochovaný oblouk původního Juditina mostu. Prohlídku muzea jsme zakončili u mříţe, která prý splní kaţdému tajné přání, a poté se vydali na krátkou procházku po Karlově mostě. Na závěr nás uţ všechny bolely nohy, ale výlet se nám moc líbil a uţ nyní se těšíme na naši další cestu do Prahy. Kurfürst Jan, Měchura Adam,Tampier Aleš a Smetana Ondřej - 6. C 17

18 Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky-Rubriky- Barevný týden V poslední květnový týden byl jiţ tradičně vyhlášen Ekoparlamentem jako týden barevný. Jde o soutěţ tříd, ve které se převlékáme do různých druhů oblečení. V pondělí jsme se oblékli do společenského oblečení - šaty, kravaty Úterý bylo ve znamení oblečení ze 70. aţ 80. let - radostné dţínové období našich babiček nebo dědečků. Středa byla dnem vojenským, kdy jsme se oblékli do vojenského oblečení, takţe ti co měli tatínka či dědečka vojáka, tak se jim to krásně šiklo - vojenské kalhoty, bundy, čepice Ve čtvrtek byl bláznivý den, oblékli jsme si to nejdivnější a nejsměšnější, co nás napadlo. Mohli jsme se bláznivě nalíčit, udělat si vrabčí hnízda na hlavě nebo si jen tak dát oblečení obráceně apod. - bylo to na nás (viz fotografie). Pátek byl věnován pláţovému oblečení - vzali jsme si to, co se hodilo někam k vodě, moři nebo rybníku. Tak to byl náš barevný týden a uţ se těšíme na soutěţ v příštím roce. 18 Tereza Uhlíková a Vojtěch Plucar, 7. B

19 Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky-Rubriky- Ţáci a ţákyně IX. C se zamýšleli nad volbou dalšího studia a budoucího povolání Moc jsem ještě o tom nepřemýšlela, ale nějaké představy uţ mám. Chtěla bych být dětská lékařka, protoţe ráda pomáhám ostatním a ráda pracuji s dětmi. Po základní škole tedy plánuji jít na Gymnázium v Písku, protoţe gymnázium prý nejlépe studenty připraví pro studium na vysoké škole. Pokud si to nerozmyslím a nebudu chtít jít jinou cestou, tak bych ráda šla na medicínu. Doufám, ţe mě toto povolání v budoucnu uţiví a ţe nebudu mít problém sehnat práci. Můţe se taky stát, ţe mě zdravotnictví nebude nebo přestane bavit, a já se rozhodnu pro něco jiného. Právě proto jsem si vybrala gymnázium. Věřím v to, ţe se kaţdý dostane tam, kam se dostat má. Tak snad i já budu mít štěstí a budu mít povolání, které mě bude bavit. Kateřina Taterová, 9.C Chtěl bych být elektrotechnikem se zaměřením na silnoproud. Jednou bych mohl pracovat jako kontrolor jakosti, dispečer elektrického vedení a podobně. Vybral jsem si střední školu, kde se tento obor vyučuje pod názvem mechanik elektrotechnik. Snaţím se mít co nejlepší znalosti z matematiky a fyziky, protoţe je budu na škole hodně potřebovat. Také doufám, ţe se má cesta bude co nejméně klikatit, abych přechod na střední školu zvládl bez velkých problémů. Daniel Horák, 9C Ţáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili fotbalového McDonald s Cupu. Okresní i krajské kolo soutěţe naši chlapci vyhráli a postupují do celorepublikového finále v Jablonci nad Nisou. Reprezentovali nás: ze 4. třídy Jakub Kozák, Martin Souhrada, Alexandr Hořánek, Václav Hrneček a z 5. tříd - Gustav Čibera, Jan Vonášek, Jan Fučík, Tomáš Prajzler, Jiří Balogh, Štěpán Hrdlička, Jakub Smola, Jan Kapinus, Jakub Trčka a Filip Turek. Budeme jim drţet palce! 19

20 Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky-Rubriky- Co se nám povedlo - Ţáci ZŠ vyrobili dárečky pro klienty pečovatelské a ošetřovatelské sluţby Oblastní charity v Písku, čímţ jim udělali velkou radost. - Ve Štafetovém poháru Písek 2015 získalo druţstvo našich ţáků 3. místo. Školu reprezentovali: Marek Švehla, Tomáš Koutník, Pavel Toman, Zuzana Marková, Petr Bouček, Ema Hofmannová, Aneta Hašková, Kristýna Ţáková, Tomáš Prajzler, Jiří Balogh, Jakub Smola, Jan Kapinus, Vanda Jiříková, Valentýna Mrázová, Tamara Šramková, Kristýna Bílá. - V okresním i krajském finále minifotbalu Mc Donald s Cup 2015 v kategorii 4. aţ 5. tříd obsadilo druţstvo chlapců 1. místo. Chlapci postupují do celorepublikového finále v Jablonci na d Nisou. - V oblastní kole dopravní soutěţe mladých cyklistů obsadilo druţstvo našich starších ţáků pěkné 4. místo, kdyţ jim 3. místo uniklo o pouhé 2 body. Školu reprezentovali: Tomáš Švamberger, Josef Kostěnec, Štěpánka Ţáková a Kateřina Zobalová. - V okresním kole Biologické olympiády kategorie D se Václav Kotlín umístil na pěkném 6. místě ze 17 účastníků. - V okresním kole vybíjené obsadilo druţstvo děvčat i chlapců z 1. stupně 2. místo. Školu reprezentovaly dívky: Michaela Štulcová, Karolína Humpálová, Sabina Němečková, Viktorie Váňová, Andrea Čyhura, Vanda Jiříková, Tereza Pěničková, Nicole Rieglová, Veronika Cvrková, Klára Taterová, Kateřina Vopičková, Lucie Hosnedlová. Druţstvo chlapců: Tomáš Řeřicha, Jaroslav Cuřín, Jakub Drůbek, Jan Mošnička, Tomáš Jícha, Jan Vonášek, David Wimmer, Jan Tomeš, Václav Kouba, Lukáš Polanský, Filip Turek. Co se nám nepovedlo - Někteří ţáci nadále dělají bez důvodu ve škole nepořádek, mluví sprostě a i jinak narušují klid školy. Poděkování Děkujeme všem ţákům a pracovníkům školy, kteří se zaslouţili svými příspěvky nebo jinou pomocí o toto vydání Myšmaše. Těšíme se na vaše příspěvky do příštího čísla. Vaše redakce Navštivte: 20

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 Předsedkyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová a starosta města Jaroslav Král po ukončení slavnostního aktu přestřižení pásky a otevření

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

Srdce pro Matýska (str. 19) www.astorieas.cz. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s.

Srdce pro Matýska (str. 19) www.astorieas.cz. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s. www.astorieas.cz Zpravodaj MŠ a ZŠ Brozany nad Ohří Srdce pro Matýska (str. 19) 1 5 6 8-9 10-11 14 18 20 21 22-23 STALO

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014. Komenského 754, 749 01 Vítkov

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014. Komenského 754, 749 01 Vítkov Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014 Komenského 754, 749 01 Vítkov Obsah Úvod... 2 1 Seznam žáků... 4 2 Seznam pracovníků... 11 3 Kalendář akcí... 13 4 Klub

Více

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic.

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic. ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 3/2015 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ červen Vážení spoluobčané, jaro je v plném proudu a vy držíte v rukou třetí vydání Černovin v letošním

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY Vážení čtenáři, již podruhé Vás oslovujeme ročenkou naší školy, abyste s námi mohli sdílet radosti i strasti uplynulého školního roku. Je toho opravdu hodně, co u nás, mimo

Více

Školní stravování odebírání obědů v době nepřítomnosti žáka ve škole

Školní stravování odebírání obědů v době nepřítomnosti žáka ve škole Vážení rodiče, děkujeme Vám za spolupráci a Vaše podněty ve školním roce 2014/2015. Přejeme Vám i Vašim dětem dlouhé slunečné prázdniny a klidnou dovolenou. Vedení školy Co se událo ve škole v posledním

Více

KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE...

KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE... Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník I., číslo 2., červen 2008 KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE... Úvodní titulek zavání sice poněkud sportovní

Více

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2014/15 Jaký by měl být učitel? Slohová práce úvaha Učitelská profese je sama o sobě dosti komplikovaná. Vždy jsem obdivovala, jak někteří učitelé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc Fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Charakteristika školy Organizační schéma Organizace

Více

STŘÍBRNÁ MEDAILE PRO DOBŘANSKÝ HOKEJBAL

STŘÍBRNÁ MEDAILE PRO DOBŘANSKÝ HOKEJBAL číslo 6 červen 2010 ročník VIII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností STŘÍBRNÁ MEDAILE PRO DOBŘANSKÝ HOKEJBAL Více informací o úspěchu mladších žáků TJ Snack Dobřany se dozvíte na straně 12. PODČÁRNÍK

Více

Úvodník. Motýlková školička 2/2013

Úvodník. Motýlková školička 2/2013 Úvodník Jsme obec, kde se nic neděje? Milí obyvatelé obce, pořadatelé kulturních, společenských a sportovních akcí, když se podívám na internetové stránky naší hezké obce, musím si položit otázku: Proč

Více

zas někdy nashledanou :)

zas někdy nashledanou :) Uvnitř čísla Úvodník 2 Bomba výlety 3-6 PLÁTEK Sport 7 Akce školy 9-10 Zookoutek 11 Rok 2011 Číslo 2 Megakřížovka 12 Reportáž od Marka 15 Deváťáci - redaktoři - se s Vámi loučí a přejí mnoho zábavy u čtení

Více

Nový školní rok v mateřské škole

Nový školní rok v mateřské škole LEDEN 2010 Úvodník Vážení rodiče, milí čtenáři! První polovina školního roku 2009/2010 končí, žáci dostávají pololetní hodnocení a těší se na přicházející prázdniny. Většina žáků přistoupila ke školní

Více

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 7 ročník: 33 cena: 10 Kč 8. července 2009 V tomto čísle najdete: Rozpočtový výhled str. 6 ZŠ, MŠ str. 8 12 MO ČRS 1919 2009 str. 20 21 Sport str. 28 32 Carborundum Electrite a.s.

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ Gyedownicze Rohrbach Jacob antiqua piscina magna parva piscina molendinum Dworzecz Budkowany červenec/srpen 2014 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 07/08 2014 Obsah Informace z rady a zastupitelstva...

Více

MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ srpnový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ 1 pravodaj srpnový 2004 MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ Výsledky voleb do Evropského parlamentu na území města Český Těšín K volbám, které se konaly ve

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse PROSINEC 2014 Vážení spoluobčané, jménem Úřadu městyse Nové Veselí Vám přeji spokojené prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Zdeněk Křivánek, starosta městyse V neděli

Více

ZPRAVODAJ II. L ID EČ KO - VE SN IC E RO KU 20 08. z osady Račné. Mše svatá byla sloužená duchovním otcem Pavlem

ZPRAVODAJ II. L ID EČ KO - VE SN IC E RO KU 20 08. z osady Račné. Mše svatá byla sloužená duchovním otcem Pavlem Obecní úřad Lidečko 3. 7. 2015 ZPRAVODAJ II. L ID EČ KO - VE SN IC E RO KU 20 08 O SLAVA DĚTSKÉHO DNE V neděli dne 7. června 2015 proběhla v Lidečku v Račném oslava Dětského dne. Pořadateli byly Obec Lidečko

Více

Kdybych se stal starostou Frenštátu pod Radhoštěm

Kdybych se stal starostou Frenštátu pod Radhoštěm Prázdniny den nultý Vyjdu ze školy a konečně se nadechnu prázdninového vzduchu. Večer si zajdem na večeři a pohár, ať je vysvědčení jakékoliv. Po vysvědčení půjdu na oběd. Jako vždycky asi bude segedínský

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více