Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy"

Transkript

1 Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 3/4 ze dne ke schválení projektů z 7. výzvy v rámci prioritní osy 2 Podpora vstupu na trh práce Operačního programu Praha - Adaptabilita Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. schvaluje 1. podporu z Operačního programu Praha - Adaptabilita v celkové výši ,01 Kč pro individuální grantové projekty uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení v maximální výši a za podmínek uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení 2. vytvoření zásobníku individuálních grantových projektů uvedeného v příloze č. 2 tohoto usnesení s maximální výší podpory a podmínkami uvedenými v příloze č. 2 tohoto usnesení II. ukládá 1. Radě HMP 1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení Termín: Předkladatel: Rada HMP Tisk: Z-3147 Provede: Rada HMP Na vědomí: odborům MHMP

2 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 3/4 ze dne A. Začleňování znevýhodněných osob na trh práce Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/2.1.00/37001 NADĚJNÉ VYHLÍDKY - ŽIVOT S POŠKOZENÍM MOZKU Maximální výše podpory v Kč ERGO Aktiv ,53 Podmínky realizace projektu Úprava klíčových aktivit: - Klíčová aktivita č. 1 Manažerské řízení a administrace projektu dojde ke zpřesnění popisu aktivity bude doplněn předpokládaný počet odborných supervizí a jejich forma; bude doplněna specifikace využití odborného garanta v jednotl. klíčových aktivitách. - Klíčová aktivita č. 2 Poradna - předpracovní a pracovní poradenství - dojde ke zpřesnění popisu aktivity bude doplněna informace o postupu při náboru cílové skupiny; bude upřesněn počet hodin poradenství na 1 osobu; dojde ke zpřesnění/vyjasnění na základě jakých kritérií bude doporučováno pokračování v dalších KA. - Klíčová aktivita č. 3 Ucelený rozvojový program dojde k vyjasnění, z jakého důvodu část CS projde kompletní diagnostikou a část jen částečnou diagnostikou, v čem je rozdíl; bude doplněna chybějící kvantifikace výstupů v části výstupy z KA; z popisu KA není zřejmé, zda bude probíhat pravidelná a průběžná revize zpracovaných IP. - Klíčová aktivita č. 4 Aktivity podporovaného zaměstnávání (PZ) - v části Výstup klíčové aktivity: rozdělit, kolik osob absolvuje IPZ a kolik Job club. - Klíčová aktivita č. 5 Vznik tréninkových míst a podporovaných pracovních míst bude zpřesněn popis prac. místa asistent v sociálních službách, v části Výstup klíčové aktivity bude kvantifikován počet tréninkových míst. Úprava harmonogramu: - Před podpisem smlouvy bude prověřena návaznost jednotlivých klíčových aktivit a případně dojde k úpravě harmonogramu. Úprava monitorovacích ukazatelů: - Počet podpořených osob - ukazatel bude lépe, detailněji popsán, bude doplněno, jakou podporu (kromě uvedeného zodpovězení dotazu v rámci KA) klienti v rámci jednotl. klíčových aktivit získají. - Počet podpořených osob bude doplněno chybějící kritérium/kritéria úspěšnosti k bodu a) i b): a) 30 osob, které se úspěšně zapojí do Individuálního podporovaného zaměstnávání nebo Job Klubů (aktivita 4); b) 6 osob, které nastoupí na Tréninková místa nebo Podporovaná pracovní místa (aktivita 5). Úprava rozpočtu: - před podpisem smlouvy žadatel doloží způsob výpočtu částky na položce Mzdové příspěvky CS. (V případě nehospodárnosti, je možné narozpočtovanou částku krátit.) - Položka Nájem prostor vzdělávacího a poradenského centra (včetně prostor pro tréninková místa) před podpisem GS upravit v rozpočtu název jednotky. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/2.1.00/37002 S námi máte šanci na trhu práce Via Lucis Praha, o.p.s ,83 Podmínky realizace projektu Úprava klíčových aktivit: - V rámci klíčové aktivity č. 3 Individuální a skupinové poradenství a klíčové aktivity č. 4 Vzdělávací kurz bude zapojeno všech 15 členů cílové skupiny. - Žadatel v rámci klíčové aktivity č. 2 Pracovní diagnostika doloží rozpis konkrétních nástrojů práce s cílovou skupinou. - Žadatel v rámci klíčové aktivity č. 4 Vzdělávací kurz předloží obsah kurzu Digitální marketing. OPPA PO2 Příloha 1 strana 1 (celkem 70)

3 Úprava rozpočtu: - Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nadhodnocení úvazků: pol Manažer projektu - snížení úvazku z 0,7 na 0,2: ,00 Kč, pol Administrativní asistent - snížení úvazku z 0,5 na 0,3: ,00 Kč, pol Finanční manažer - snížení úvazku z 270 hod. na 153 hod.: ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 01: ,00 Kč. - Navýšení v kapitole 04 služby z důvodu zvýšení počtu podpořených osob v KA 4 z 12 osob na 15 osob - pol vzdělávací kurz: ,00 Kč. Celkem navýšena kapitola 04 o: ,00 Kč. - Navýšení v kapitole 05 přímá podpora z důvodu zvýšení počtu podpořených osob v KA 4 z 12 osob na 15 osob - pol stravné - vzdělávací kurz: ,00 Kč. Celkem navýšena kapitola 05 o: ,00 Kč. Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,00 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč Ateliér Via Roseta - zaměstnávání osob CZ.2.17/2.1.00/37005 Via Roseta o.p.s ,76 se zdravotním postižením Podmínky realizace projektu Úprava harmonogramu: - Žadatel předloží přepracovaný harmonogram projektu, kde bude správně uvedena doba realizace klíčové aktivity č. 5 Školení osob z CS zaměřené na pracovně-právní otázky. V popisu klíčové aktivity je uveden doba realizace ve měsíci realizace projektu, v části 7 Harmonogram projektu je klíčová aktivita uvedena v měsíci realizace. Úprava klíčových aktivit: - Žadatel před podpisem smlouvy předloží plán, jakým způsobem bude klientům asistovat při hledání práce, jaké zaměstnavatele bude oslovovat a jak bude zaměstnavatele motivovat. Úprava rozpočtu: - Krácení v kapitole 01 Osobní náklady z důvodu úpravy odvodů na sociální a zdravotní pojištění na zákonem stanovenou výši 34 %: Položka Manažer projektu: - 756,00 Kč. Položka Sociální pracovník: ,00 Kč. Položka Pracovník v sociálních službách: ,00 Kč. Položka Finančně administrativní pracovník: - 420,00 Kč. - Krácení v kapitole 01 Osobní náklady z důvodu úpravy hodinové sazby na výši odpovídající obvyklým mzdám: položka Školitel a pracovní konzultant: - 663,00 Kč. Celkem krácení v kapitole 01: ,00 Kč. - Kapitola 04 Služby: příjemcem bude vyjasněna metodika výpočtu nájmu dle počtu osob z CS, v případě nedostatečného zdůvodnění bude náklad adekvátně krácen. - Krácení v kapitole 05 Přímá podpora z důvodu úpravy odvodů na sociální a zdravotní pojištění na zákonem stanovenou výši 34 %: položka Mzda pro pracovníky z CS zaměstnané v dílně: ,00 Kč. položka Mzda pro pracovníky z CS zaměstnané v obchodě: - 588,00 Kč. položka Mzda pro pracovníky z CS zaměstnané v kanceláři: - 212,80 Kč. Celkem krácení v kapitole 05: ,80 Kč. Celkové krácení přímých nákladů projektu o 8 267,80 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/2.1.00/37007 UPGRADE - Zvyš svůj potenciál! Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. Maximální výše podpory v Kč ,41 OPPA PO2 Příloha 1 strana 2 (celkem 70)

4 Podmínky realizace projektu Úprava monitorovacích ukazatelů: - Ukazatel nově vytvořené/inovované produkty bude před podpisem smlouvy upraven, tak aby plánovaný nově vytvořený inovativní produkt Job Cluby, byl definován ne jako cíl, ale jako nový produkt. Bude vytvořena příručka všech témat probíraných na Job Clubech spolu s řešením konkrétních situací, doplněné například portfoliem informací a dovedností, které by následně každý účastník využil při ucházení se o zaměstnání. Úprava rozpočtu: - Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení z důvodu nedostatečného zdůvodnění potřebnosti: pol Notebook: ,18 Kč pol Kancelářský balík: ,50 Kč. Celkem kráceno v kapitole 03: ,68 Kč. Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,68 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/2.1.00/37008 Práce jako cesta k integraci Evropská kontaktní skupina ,95 Podmínky realizace projektu Úprava klíčových aktivit: - V projektu není dostatečně popsáno, jakým způsobem bude realizační tým zajišťovat kontinuitu práce s cílovou skupinou tak, aby bylo docíleno co nejvyšší efektivity před podpisem smlouvy proto bude nastaven konkrétní nástroj, který podpoří kontinuitu a hodnocení dosažených cílů u cílové skupiny (např. individuální plán profesního rozvoje). Žadatel sám navrhne klíčovou aktivitu, v rámci které bude nově zavedený nástroj využit. - Klíčová aktivita č. 2 Nábor aktivita bude rozšířena o oslovení i izolovaných cílových skupin, které se těžko dostávají k informacím a které jsou často ovládány různými zájmovými skupinami z Východu. - Klíčová aktivita č. 6 Odborné kurzy a konzultace odborné konzultace nejsou v rámci aktivity dostatečně popsány před podpisem smlouvy bude upřesněno, o jaké experty se bude jednat a bude vyjasněna výše požadované odměny 3 000,00 Kč na jednu osobu (45 000,00 Kč / 15 osob). V případě nadhodnocení sazby, bude odměna zkrácena (tj. dojde k další úpravě v rozpočtu). - Klíčová aktivita č. 7 Sdílení dobré praxe - e-learning a kulatý stůl v rámci aktivity není dostatečně odůvodněno zapojení zahraničního experta před podpisem smlouvy bude upřesněno, v čem bude účast experta na kulatém stolu přínosná pro cílovou skupinu, jaké metody bude zahraniční expert prezentovat, zda jsou tyto metody přenositelné do českého prostředí a bude blíže specifikováno, o jakého odborníka se jedná. Úprava monitorovacích ukazatelů: - Počet nově vytvořených/inovovaných produktů popis ukazatele bude doplněn o konkrétní obsah e- learningových kurzů. Zároveň bude doplněno, v čem bude produkt inovativní. - Počet úspěšně podpořených osob nastavené kritérium úspěšnosti bude upraveno tak, aby úspěšně podpořená osoba obdržela v rámci projektu vždy více nabízených podpor a byla tak zajištěna komplexnost nabízené podpory (např. kurz + konzultace + stáž). Úprava harmonogramu: - klíčová aktivita č. 2 Nábor délka realizace této KA bude o měsíc zkrácena tak, aby mohly proběhnout i aktivity na ni navazující. Úprava rozpočtu: - položka Specialista/ka-lektor/ka a položka Hodnotitel/ka assessment centra - před podpisem smlouvy budou doplněny chybějící údaje o nezbytné odbornosti tak, aby bylo možné posoudit mzdové výdaje na tyto pozice. V případě nadhodnocení sazeb, budou položky adekvátně zkráceny. - Krácení v kapitole 01 Osobní náklady z důvodu nadhodnocení sazby: Položka zahraniční expert - snížení hodinové sazby z 1 000,00 Kč na 500,00 Kč: ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 01: ,00 Kč. - Krácení v kapitole 03 Zařízení a vybavení v žádosti nebylo dostatečně prokázáno, že plánované OPPA PO2 Příloha 1 strana 3 (celkem 70)

5 vybavení je určeno výhradně pro práci s cílovou skupinou. položka PC sestava položka nebude uhrazena: ,00 Kč, položka mobilní telefon položka nebude uhrazena: ,00 Kč, položka Microsoft Office položka nebude uhrazena: ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 03: ,00 Kč. - Krácení v kapitole 04 Služby z důvodu nadhodnocení položek: položka Pronájem prostor na kulatý stůl bude proplaceno max ,00 Kč: ,99 Kč. Celkem kráceno v kapitole 04: ,99 Kč. Celkové krácení přímých nákladů projektu o ,99 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/2.1.00/37009 Návrat osob s roztroušenou sklerózou do práce AV Institut s.r.o ,49 Podmínky realizace projektu Úprava územní uznatelnosti: - Všechny osoby z cílové skupiny podpořené v rámci projektu musí splňovat tuto podmínku: mají trvalé bydliště na území hl. m. Prahy anebo se více než polovinu roku zdržují na území hl. m. Prahy. Úprava monitorovacích ukazatelů: - V rámci ukazatele počet nově vytvořených/inovovaných produktů bude upřesněn typ produktu (příručka, metodický list, vzdělávací program apod.) a podrobněji definován jeho obsah (vzdělávací, poradenské, diagnostické postupy atd.). Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč Tréninková pracovní místa Restart Česká asociace CZ.2.17/2.1.00/ ,95 Shop streetwork, o.p.s. Podmínky realizace projektu Úprava klíčových aktivit: - Klíčová aktivita č. 2 Tréninkové zaměstnávání bude doplněna o způsob získávání cílové skupiny, způsob motivování cílové skupiny, proces vyhodnocování průběžného zaměstnávání, a to z důvodu nedostatečného popisu práce s cílovou skupinou. Úprava monitorovacích ukazatelů: - Definice podpořených osob bude upravena, tak aby bylo zřejmé, za jakých podmínek budou v projektu vykazovány podpořené osoby. Úprava rizik: - Bude stanoveno více rizikových situací týkajících se projektového řízení, nezájmu cílové skupiny apod. Úprava rozpočtu: - Budou podrobně specifikovány položky kapitoly 03 Zařízení a vybavení (položka , , ) a kapitoly 06 Křížové financování (položka 06.03) rozpočtu. V případě, že nebude jasně vymezena návaznost na cílovou skupinu, budou náklady kráceny z důvodu nedodržení podmínky stanovené v 7. výzvě ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí na str. 3: Výdaje, spadající do rozpočtových kapitol 3 Zařízení a vybavení a 6 Křížové financování, realizované v rámci projektu musí být určeny výhradně pro přímou práci s podporovanými znevýhodněnými osobami. - Krácení v kapitole 03 Zařízení a vybavení - z popisu klíčových aktivit vyplývá, že zařízení a vybavení nebude využito výhradně pro přímou práci s cílovou skupinou: pol Notebook 1 ks: ,45 Kč. Celkem kráceno v kapitole 03 o ,45 Kč. - Krácení v kapitole 04 Služby z důvodu nedostatečného zdůvodnění potřebnosti: OPPA PO2 Příloha 1 strana 4 (celkem 70)

6 pol Instalatérské práce: ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 04 o , 00 Kč. Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,45 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/2.1.00/37012 Na svobodu připraven! SVI AJAK z.s ,80 Podmínky realizace projektu Úprava klíčových aktivit: - Žadatel objasní, z jakého důvodu je potřeba vybavovat dvě kompletní mobilní počítačové učebny a zda není možné vybavit pouze jednu mobilní počítačovou učebnu, ve které by se 4 skupiny po 8 účastnících střídaly. V návaznosti na toto objasnění budou případně položky a kráceny. Úprava monitorovacích ukazatelů: - Definice ukazatele Počet nově vytvořených/inovovaných produktů bude doplněna o informaci, jakým způsobem bude doloženo naplnění nově vytvořeného produktu pořízené speciální IT systémové řešení. Úprava rozpočtu: - Krácení v kapitole 03 Zařízení a vybavení z důvodu: v projektové žádosti není zdůvodněna potřeba multifunkčního zařízení pro intenzivní použití, kráceno na cenu za multifunkční zařízení pro standardní využití: pol Multifunkční zařízení pro intenzívní využití: ,00 Kč. Celkem krácení v kapitole 03: ,00 Kč. Celkové krácení přímých nákladů projektu o ,00 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/2.1.00/37014 Pomoc a podpora nezaměstnaným "Česká andragogická osobám 50+ při návratu na trh práce společnost, o. s." ,43 Podmínky realizace projektu Úprava klíčových aktivit: - Před podpisem grantové smlouvy bude upřesněno, jaký je princip či posloupnost služeb, které budou účastníkům nabízeny. - Klíčová aktivita č. 1 Průběžné oslovování cílové skupiny a její vstup do projektu bude doplněna o identifikaci kritérií, na základě kterých budou osoby moci vstoupit do projektu, a o definování pravidel spolupráce s klienty. - Klíčová aktivita č. 2 Realizace úvodních workshopů bude doplněna o zdůvodnění zvoleného časového rozsahu úvodních workshopů a bude objasněno, jak na tyto workshopy navazuje další práce s cílovou skupinou. Úprava realizačního týmu: - Před podpisem grantové smlouvy bude upravena pracovní náplň personalisty pracovního poradce (položka ) a koordinátora náboru cílové skupiny a vzdělávacích aktivit (položka ). Část náplně práce personalisty pracovního poradce bude přenesena na koordinátora náboru cílové skupiny a vzdělávacích aktivit. Úprava rozpočtu: - Krácení v kapitole 01 Osobní náklady z důvodu nadhodnocení mzdových nákladů Položka Projektový a finanční manažer krácení úvazku z 0,6 na 0,5: ,80 Kč Navýšení v kapitole 01 Osobní náklady z důvodu podhodnocení mzdových nákladů Položka Personalista pracovní poradce navýšení úvazku z 0,6 na 0,7: ,52 Kč Celkem kráceno v kapitole 01 o: ,28 Kč - Kapitola 03 Zařízení a vybavení navýšení nákladů z důvodu navýšení úvazku na pozici OPPA PO2 Příloha 1 strana 5 (celkem 70)

7 Personalista pracovní poradce Položka Notebook Personalista - pracovní poradce expert č. 2 navrhl navýšit úvazek na položce z 0,6 na 0,7 adekvátně byly navýšeny náklady o 0,1 úvazek: ,70 Kč Položka MS Office Personalista - pracovní poradce - expert č. 2 navrhl navýšit úvazek na položce z 0,6 na 0,7 adekvátně byly navýšeny náklady o 0,1 úvazek: + 580,80 Kč Celkem kapitola 03 navýšena o: ,50 Kč - Krácení v kapitole 04 Služby z důvodu zakoupení multifunkčního zařízení pro potřeby CS Položka Tisk materiálů na úvodní workshopy: Kč Položka Tisk materiálů na IT kurzy: Kč Celkem kráceno v kapitole 04 o: Kč - Před podpisem GS je třeba upravit název položky a z důvodu úpravy úvazku. - Před podpisem GS je třeba upravit název položky a počet jednotek u položky a ve vztahu k navýšení úvazku na 0,7 pracovního poradce (pol ). Celkové krácení přímých nákladů projektu o ,78 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/2.1.00/37015 IT job club pro zdravotně postižené DAMACO Group s.r.o ,32 Podmínky realizace projektu Úprava územní uznatelnosti: - Při výběru účastníků projektu bude splněna podmínka: Cílová skupina znevýhodněných osob musí mít trvalé bydliště v hl. m. Praze anebo se více než polovinu roku zdržovat na území hl. m. Prahy. Úprava klíčových aktivit: - Žadatel doplní informace k plánovanému náboru cílové skupiny. Bude uvedeno, jak bude CS oslovena a jak je zajištěno, že se dostaví potřebný počet účastníků. - Žadatel upřesní výstupy KA4, tj. zda budou všichni účastníci proškoleni ve všech třech typech školení, či zda se každý proškolí pouze v jednom školení a podrobně specifikuje náklady, které se vztahují k položce Nákup kurzů KA 4. - Žadatel upřesní způsob přezkoušení absolventů KA3 a KA4. Úprava monitorovacích ukazatelů: - Žadatel specifikuje obsah a rozsah metodiky, která je plánovaným výstupem projektu. - Žadatel upřesní podmínky úspěšnosti dle doporučení hodnotitele. Úprava rozpočtu: - Změny v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nadhodnocení úvazku (doporučení hodnotitele): Bude zrušena pozice koordinátor snížení úvazku z 0,5 na 0: ,00 Kč, Na pozici manažer projektu navýšení úvazku z 0,4 na úvazek 0,6: ,00 Kč, Celkem krácení v kapitole 01 o: ,00 Kč Celkové krácení přímých nákladů projektu o ,00 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/2.1.00/37018 Hračkotéka pokračuje aneb práce na Barbora Vignerová zkoušku Mazancová ,56 Podmínky realizace projektu Úprava klíčových aktivit: - Nebude realizována klíčová aktivita č. 5 Blog vedený účastníky tréninku. Aktivita je popsána velmi stručně. Neobsahuje informace o přínosu aktivity, ani zde není popsána práce s cílovou skupinou, zejména její motivace k vytváření blogu. Aktivita není k realizaci projektu nezbytná. Úprava monitorovacích ukazatelů: - Snížení ukazatele Počet nově vytvořených/inovovaných produktů z hodnoty 12 na hodnotu 0. Tréninkové pracovní místo a Exkurze nejsou z hlediska metodiky pro monitorovací ukazatele OPPA PO2 Příloha 1 strana 6 (celkem 70)

8 v rámci OPPA nově vytvořeným/inovovaným produktem. Blog plánovaný v klíčové aktivitě č. 5 nebude realizován. Úprava rozpočtu: - Krácení v kapitole 03 Zařízení a vybavení v souvislosti s vypuštěním klíčové aktivity č. 5: Digitální fotoaparát vypuštění celé položky: ,00 Kč. - Následující položky zařízení a vybavení jsou kráceny z důvodu jejich zakoupení již v rámci jiného projektu realizovaného v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita v předchozím období. Z důvodu hospodárnosti je toto vybavení z rozpočtu vyjmuto a pro realizaci projektu se využije již zakoupeného vybavení Notebook: ,45 Kč, Software - MS Office: ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 03 o: ,45 Kč. - Krácení v kapitole 04 Služby - z důvodu nadhodnocení nákladů: Nájem obchodních prostor jednotková cena krácena na polovinu, snížení ze Kč/měsíc na Kč/měsíc: ,00 Kč, Supervize individuální supervize pro cílovou skupinu není pro realizaci projektu nutná vypuštění celé položky: ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 04 o: ,00 Kč. Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,45 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/2.1.00/37024 Začátek ve svém 2 P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. Maximální výše podpory v Kč ,46 Podmínky realizace projektu Územní uznatelnost - Do projektu budou zapojeny pouze osoby, které splní podmínku územní uznatelnosti mají trvalé bydliště v hl. m. Praze anebo se více než polovinu roku zdržují na území hl. m. Prahy. Partnerství - Zapojení partnera v projektu nebude spočívat ve vykonávání běžné administrace projektu, poskytování běžných služeb, včetně publicity a propagace, zajišťování realizace kurzů či jiných aktivit běžně dostupných na trhu, ani v dodání zboží. Úprava rozpočtu: - Krácení v kapitole 01 Osobní náklady: úvazky jsou nadhodnocené, neodpovídají náplni práce: pol Manažer snížení úvazku z 0,2 na úvazek 0,1: ,52 Kč pol Koordinátor snížení úvazku z 0,8 na úvazek 0,4: ,96 Kč pol Asistent vypuštění celé položky, náplň práce duplicitní s ostatními členy realizačního týmu: ,84 Kč pol Finanční manažer snížení úvazku z 0,3 na úvazek 0,1: ,92 Kč pol Koordinátor snížení úvazku z 0,3 na úvazek 0,2: ,74 Kč pol Job coach snížení úvazku z 0,8 na úvazek 0,6: ,80 Kč Celkem krácení v kapitole 01: ,78 Kč - Před podpisem GS je třeba upravit v názvu položky nově stanovený úvazek ( , , , , , ). - Krácení v kapitole 03 Zařízení a vybavení potřebnost pro realizace projektu není dostatečně doložena: pol notebook vypuštění celé položky: ,90 Kč pol mobilní telefon vypuštění celé položky: ,00 Kč Celkem krácení v kapitole 03: ,90 Kč - Krácení v kapitole 04 Služby: pol Grafická úprava letáku jedná se o nepřímý náklad: ,00 Kč pol Tisk letáků jedná se o nepřímý náklad: ,25 Kč Celkem krácení v kapitole 04: ,25 Kč OPPA PO2 Příloha 1 strana 7 (celkem 70)

9 Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,93 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/2.1.00/37026 Aktivně zpět do života! Shambala o.s ,18 Podmínky realizace projektu Úprava klíčových aktivit: - Žadatel před zahájením realizace projektu podrobněji popíše a zdůvodní vznik Školícího centra (viz KA 02, kde žadatel plánuje realizaci 3 rozdílných rekvalifikačních kurzů a v souvislosti s tím i nákup odpovídajícího zařízení a vybavení), včetně vysvětlení v jakých prostorách bude projekt realizován. - Žadatel před zahájením realizace projektu objasní / upřesní, co v rámci KA 03 považuje za opakovanou prezenci účastníka projektu, aby bylo jednoznačně vymezeno, kolik kurzů bude realizováno a jaká prezence bude u účastníka vyžadována. Úprava monitorovacích ukazatelů: - Žadatel před zahájením realizace projektu podrobněji zdůvodní, jak bude v rámci projektu dále inovovat 3 vzdělávací kurzy uvedené v popisu monitorovacího ukazatele Počet nově vytvořených/inovovaných produktů. V případě nedostatečného zdůvodnění bude tento ukazatel ponížen o tyto kurzy na hodnotu 1. Úprava rozpočtu: - U položek bude jednotka opravena z měsíc na hodina. - Před podpisem grantové smlouvy bude vyjasněna výše odvodů u položek a Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení s odůvodněním: v projektové žádosti není položka nijak popsána, tudíž se jedná o nedostatečně zdůvodněný náklad projektu: pol webové stránky projektu položka vypuštěna: ,00 Kč. - Následující položky zařízení a vybavení jsou kráceny z důvodu jejich zakoupení již v rámci jiného projektu realizovaného v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita (CZ.2.17/2.1.00/35161) v předchozím období. Z důvodu hospodárnosti je toto vybavení z rozpočtu vyjmuto a pro realizaci projektu se využije již zakoupeného vybavení: pol Notebook položka vypuštěna: ,90 Kč, pol Mobilní telefon položka vypuštěna: ,00 Kč, pol Multifunkční zařízení pro standardní využití položka vypuštěna: ,00 Kč, pol Flipchart položka vypuštěna: ,00 Kč, pol Skartovač položka vypuštěna: ,00 Kč, pol Kancelářský balík Office položka vypuštěna: ,00 Kč. - Následující položky rozpočtu jsou nesprávně zařazeny do kapitoly 3.4 Výukový a výrobní materiál/pomůcky, namísto kapitoly 3.1 Neodpisovaný hmotný majetek. Zároveň z projektové žádosti nevyplývá, k čemu bude zařízení využito, není zdůvodněna potřebnost tohoto zařízení a není jasně popsáno, že bude využito výhradně pro práci s cílovou skupinou: pol Tablet položka vypuštěna: ,00 Kč, pol Čtečka e-knih položka vypuštěna: ,00 Kč, pol Flash paměť položka vypuštěna: - 907,50 Kč. Celkem kráceno v kapitole 03: ,40 Kč. - Krácení v kapitole 06 Křížové financování s odůvodněním v rámci projektu byl plánován nákup nábytku na vybavení učeben, avšak s ohledem na skutečnost, že se nejedná o prostory žadatele, ale o pronájem, je tento nákup neopodstatněný a nehospodárný: pol židle kancelářská položka vypuštěna: ,00 Kč, pol stůl kancelářský - pracovní položka vypuštěna: ,00 Kč, pol stůl učebna položka vypuštěna: ,00 Kč, pol židle učebna položka vypuštěna: ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 06: ,00 Kč. OPPA PO2 Příloha 1 strana 8 (celkem 70)

10 Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,40 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč Podpora zaměstnávání Romů v Praze CZ.2.17/2.1.00/37034 Slovo 21, z. s , Podmínky realizace projektu Partnerství: - Zapojení partnera v projektu nebude spočívat ve vykonávání běžné administrace projektu, poskytování běžných služeb, včetně publicity a propagace, zajišťování realizace kurzů či jiných aktivit běžně dostupných na trhu, ani v dodání zboží. Úprava klíčových aktivit: - Do popisu realizace klíčové aktivity 05 Zprostředkování práce budou doplněny podrobnější informace o způsobu práce se zaměstnavateli, včetně způsobu motivování zaměstnavatelů k zaměstnávání osob z cílové skupiny. Úprava monitorovacích ukazatelů: - Ukazatel počet nově vytvořených/inovovaných produktů bude navýšen na hodnotu 1; do této hodnoty bude zahrnut následující produkt, který bude v průběhu realizace projektu vytvořen: informační materiál (např. manuál) obsahující údaje o rekvalifikačních kurzech (jak a kde kurzy hledat), o hledání pracovního uplatnění (jak a kde hledat práci), jak vytvořit profesní životopis, motivační dopis, jak se připravit na přijímací pohovor apod. - Budou vyjasněny ukazatele počet podpořených osob - celkem a počet úspěšně podpořených osob, není jasné, zda jsou do hodnot ukazatelů (80, respektive 50) započítány osoby nebo podpory; poté budou hodnoty ukazatelů případně adekvátně sníženy na min. 40, respektive min Žadatel objasní, zda je 40 osob registrovaných na internetové burze práce zahrnuto do ukazatelů počet podpořených osob - celkem a počet úspěšně podpořených osob. V případě, že ano, žadatel dále objasní, zda má v rámci internetové burzy práce nastaveny mechanismy pro zajištění údajů potřebných pro podrobné vykazování ukazatelů; poté budou hodnoty obou ukazatelů případně adekvátně sníženy. Úprava rozpočtu: - Krácení v kapitole 01 Osobní náklady z důvodu nadhodnocení úvazků pozic v realizačním týmu: pol Hlavní manažer projektu krácení o 0,5 úvazku ,00 Kč pol Koordinátor rekvalifikačních kurzů krácení o 0,5 úvazku: ,00 Kč pol Koordinátor zprostředkování práce krácení o 0,5 úvazku: ,00 Kč Celkem kráceno v kapitole 01: ,00 Kč. - Krácení v kapitole 04 Služby z důvodu neprovázanosti s klíčovými aktivitami: pol Renovace a modernizace webu burzaprace.romea.cz: ,00 Kč Celkem kráceno v kapitole 04: ,00 Kč. Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,00 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/2.1.00/37036 Chráněné a integrační pracoviště ve Všeobecná fakultní VFN v Praze - Kateřinská zahrada III nemocnice v Praze ,28 Podmínky realizace projektu Úprava klíčových aktivit: - V popisu realizace klíčové aktivity 01 Řízení projektu a administrace bude podrobněji popsán způsob zapojení projektového manažera a finančního manažera (kompetence a odpovědnosti). Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/2.1.00/37039 Podnikání jako cesta ze sociálního GLE o.p.s ,22 OPPA PO2 Příloha 1 strana 9 (celkem 70)

11 vyloučení II. Podmínky realizace projektu Úprava monitorovacích ukazatelů: - Žadatel objasní, zda do ukazatele počet úspěšně podpořených osob budou úspěšně podpořené osoby započítány vícekrát. Na základě objasnění bude případně hodnota ukazatele adekvátně snížena a definice úspěšně podpořených osob bude upravena. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč Svaz tělesně postižených CZ.2.17/2.1.00/37040 Chci práci bez bariér ,62 v České republice z. s. Podmínky realizace projektu Úprava monitorovacích ukazatelů: - Počet úspěšně podpořených osob bude snížen na 25, tak aby byl v souladu s platnou metodikou OPPA, kdy je počítána každá osoba jednou bez ohledu na množství získaných podpor. Úprava rozpočtu: - Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu podhodnocených výstupů klíčové aktivity č. 4: pol Manažer projektu snížení úvazku na 0,95: ,00 Kč pol Konzultant snížení úvazku na 0,95: ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 01: ,00 Kč. - Krácení v kapitole 03 Zařízení a vybavení: pol Kompaktní přenosný dataprojektor: ,00 Kč - účel výdaje jasně nevyplývá z popisu klíčových aktivit, není zřejmé, zda náklad bude určen výhradně pro přímou práci s podpořenými osobami pol Digitální fotoaparát: 3 630,00 Kč - účel výdaje jasně nevyplývá z popisu klíčových aktivit, není zřejmé, zda náklad bude určen výhradně pro přímou práci s podpořenými osobami, tento náklad byl zároveň nakoupen již v předchozím realizovaném projektu podpořeném z OPPA Celkem kráceno v kapitole 03: ,00 Kč. - Krácení v kapitole 04 služby z důvodu podhodnocených výstupů klíčové aktivity č. 4: pol Nájem kanceláře snížení nájemného vztahujícího se ke klíčové aktivitě č. 4 na ½: ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 04: 6 750,00 Kč. Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,00 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/2.1.00/37048 Podpora pracovního uplatnění cizinců v Praze II META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů Maximální výše podpory v Kč ,68 Podmínky realizace projektu Úprava klíčových aktivit: - Klíčová aktivita č. 1 Job klub bude z důvodu nedostatečného uvedení informací doplněna o specifikaci realizace, tzn. jakým způsobem a v jaké posloupnosti budou vykonávány jednotlivé činnosti. - V klíčové aktivitě č. 2 Odborné vzdělávání budou konkretizovány vstupní předpoklady cílové skupiny k jednotlivým kurzům, které nejsou v projektové žádosti stanoveny. - V rámci klíčové aktivity č. 3 Jazykové vzdělávání bude splněna podmínka, že do jednotlivých kurzů bude docházet pouze cílová skupina. Počet podpořených osob v aktivitě bude 24. Úprava rozpočtu: - Krácení v kapitole 01 Osobní náklady z důvodu nadhodnocení úvazků: Pol Pracovní poradce - krácení úvazku na 0,8: ,00 Kč, pol Administrativní pracovník krácení úvazku na 0,2: ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 01: ,00 Kč. OPPA PO2 Příloha 1 strana 10 (celkem 70)

12 - Krácení v kapitole 03 Zařízení a vybavení s odůvodněním požadované zařízení bylo nakoupeno v předchozích projektech realizovaných v rámci OPPA: Pol Notebook pro CS: ,00 Kč, pol Kancelářský balík: ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 03: ,00 Kč. - Krácení v kapitole 04 Služby z důvodu snížení počtu hodin lektora (v návaznosti na znění projektu): Pol Lektor ČJ: ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 04: ,00 Kč. - Krácení v kapitole 05 Přímá podpora z důvodu nadhodnocení hodinové sazby komunitního tlumočníka: Pol Mzdové příspěvky pro KT (DPP): ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 05: ,00 Kč. Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,00 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/2.1.00/37052 Zpátky do práce lze i v mém věku NASKAPIEN s.r.o ,60 Podmínky realizace projektu Úprava klíčových aktivit: - následující aktivity jsou popsány velmi obecně: Klíčová aktivita č. 2 Pracovně-bilanční diagnostika, Klíčová aktivita č. 3 Kariérní poradenství, Klíčová aktivit č. 4 Motivační vzdělávání - KA budou doplněny o chybějící informace budou detailně rozpracované, žadatel doplní např. jak často budou aktivity probíhat, dále doplní odhad počtu hodin připadajících na jednoho účastníka, v rámci KA3 mimo jiné doplní kolik hodin má 1 školící den, detailní náplň/obsah plánovaných kurzů aj. Úprava monitorovacích ukazatelů: - Ukazatel Počet nově vytvořených/inovovaných produktů bude zvýšen na hodnotu 4 mezi nově vytvořené/inovované produkty budou započítané i interaktivní webové stránky. Úprava rozpočtu: - Před podpisem smlouvy žadatel vyjasní, jakým způsobem byla stanovena výše úvazků u těchto pozic: Konzultant/ka - pracovní právo, Konzultant psycholog, Konzultant/ka personalistika (Doplní informace o míře jejich zapojení v rámci jednotlivých klíčových aktivit jaká bude intenzita a frekvence podpory cílové skupině, kolik hodin připadá na jednotlivého účastníka projektu apod.) V případě nadhodnocení, budou úvazky zkráceny. - Krácení v kapitole 01 Osobní náklady z důvodu nadhodnocení úvazků: položka manažer projektu - snížení úvazku z 1,0 na 0,75: ,00 Kč položka asistent projektu - snížení úvazku z 1,0 na 0,5: ,00 Kč Celkem krácení v kapitole 01 o: ,00 Kč - Krácení v kapitole 03 Zařízení a vybavení v žádosti nebylo dostatečně prokázáno, že plánované vybavení je určeno výhradně pro práci s cílovou skupinou. položka Mobilní telefon položka nebude uhrazena: ,00 Kč položka Notebook - položka nebude uhrazena: ,00 Kč položka Kancelářský balík bude uhrazeno 5 ks (vzhledem ke krácení výše): ,00 Kč Celkem krácení v kapitole 03 o: ,00 Kč - Krácení v kapitole 04 Služby z důvodu nadhodnocení položek: položka Vytvoření webových stránek: ,00 Kč položka KA 01 - Pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou bude proplacen max. měsíční pronájem ve výši ,00 Kč/měsíc: ,00 Kč Celkem krácení v kapitole 04 o: ,00 Kč Celkové krácení přímých nákladů projektu o ,00 Kč. OPPA PO2 Příloha 1 strana 11 (celkem 70)

13 Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč Lexik, vzdělávací centrum a pedagogickopsychologická poradna, CZ.2.17/2.1.00/37076 Profesionální péče o děti ,96 s.r.o. Podmínky realizace projektu Úprava klíčových aktivit: - Žadatel doplní popis KA2: 1) Podrobný popis realizace vzdělávání CS (lektorského zajištění i organizace, tj. zda bude vzdělávána celá 20 členná skupina najednou nebo po menších skupinách); 2) Hodinový rozsah rozšiřujících programů o práci s dítětem v mladším školním věku zahrnující témata: tělesný pohybový vývoj dítěte mladšího školního věku 7-11 let, kognitivní vývoj, sociální vývoj, emoční vývoj, hra dětí mladšího školního věku, zábava a volný čas prváka, druháka, třeťáka, čtvrťáka a páťáka, kroužky, porucha učení a její náprava, příprava do škol); 3) Přehled konkrétních pracovních náplní lektorů (podrobný popis včetně upřesnění časové náročnosti činností, tj. kolik hodiny výuky, přípravy a dalších činností bude lektor vykonávat) a to u pozic uváděných v rámci kapitoly 1 a kapitoly 4. V případě, že vysvětlení nebude dostačující, budou položky , , , , a adekvátně kráceny; 4) Průběh a zajištění závěrečných zkoušek; 5) Specifikace plánovaných výstupů KA. Bude upřesněno, jaké materiály budou v rámci KA vytvářeny (inovace vzdělávacích programů, metodických materiálů, e-learningu, vytvoření materiálů a podkladů pro výuku CS, aj.). Bude specifikován jejich obsah a rozsah a také bude upřesněno, kdo bude materiály vytvářet. Úprava monitorovacích ukazatelů: - Žadatel doplní kritéria pro stanovení úspěšně podpořené osoby; - Žadatel specifikuje formu, obsah, rozsah inovovaného vzdělávacího programu a dále počet kusů použitých v rámci projektu a formu, jakou bude inovovaný produkt poskytnut k dalšímu použití (např. elektronická verze vzdělávacích materiálů bude umístěna na webových stránkách žadatele atp.); - Žadatel upřesní počet vytvářených nových/inovovaných produktů v rámci KA2 (na základě doplnění ke KA2 může být hodnota ukazatele navýšena). Úprava rozpočtu: - Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nadhodnocených úvazků: pol Hlavní manažer projektu, kráceno na 1/2: ,60 Kč pol Věcný manažer projektu - kráceny na 1/2: ,60 Kč Celkem krácení v kapitole 01: ,20 Kč - Krácení v kapitole 04 služby na základě doporučení hodnotitele: položka Realizace zkoušek krácena o 10%: ,00 Kč Celkem krácení v kapitole 04: ,00 Kč Celkové krácení přímých nákladů projektu o ,20 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/2.1.00/37089 Tréninková pracovní místa pro přepisovatele Tichý svět, o.p.s ,86 Podmínky realizace projektu Úprava monitorovacích ukazatelů: - Definice monitorovacích ukazatelů, budou jasně definovány podmínky jednotlivých ukazatelů, tzn. za jakých podmínek, za poskytnutí jaké podpory budou osoby považovány za již podpořenou osobu, a za jakých podmínek budou osoby řazeny mezi ukazatele úspěšně podpořené osoby. Úprava rozpočtu: - Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nehospodárnosti pracovních pozic: OPPA PO2 Příloha 1 strana 12 (celkem 70)

14 pol Projektový manažer - snížení úvazku z 0,5 na 0,25: ,00 Kč, pol Finanční manažer snížení úvazku z 0,5 na 0,2: ,00 Kč. Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nadbytečnosti pracovních pozic: pol Supervizoři krácení ze 750 hodin supervize na 288, tak aby týdně odpovídaly dvě hodiny supervize na osobu: ,00 Kč, pol Odborný konzultanti: ,00 Kč. Celkové krácení v kapitole 01: ,00 Kč. - Z důvodu chybného zařazení položky bude pol přesunuta na položku Výukový a výrobní materiál/pomůcky. - Krácení v kapitole 05 Přímá podpora z důvodu nadhodnocení položek rozpočtu: pol Cestovné kurz pro přepisovatele - cestovné je kráceno na 64 Kč/os./den (2 x 32 Kč - cena jízdného v pražském MHD), 20 cest pro 6 osob: , 62 Kč, pol Cestovné tréninková pracovní místa - pro šest osob na dobu šesti měsíců je navrhováno pořízení 30 - ti denní Opencard ve výši 670 Kč: ,74 Kč Celkové krácení v kapitole 05: ,36 Kč. Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,36 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/2.1.00/37090 Začleňování neslyšících na trh práce 365, o.p.s ,76 Podmínky realizace projektu Úprava monitorovacích ukazatelů: - Žadatel před podpisem grantové smlouvy upraví kritérium a hodnotu ukazatele úspěšně podpořené osoby úspěšně podpořenou osobou bude ta, která absolvuje kurz A, kurz B a také tréninkové zaměstnání. Ukazatel bude snížen na hodnotu 8. Úprava rozpočtu: - Aby mohly být uznány náklady jako způsobilé, musí žadatel před podpisem grantové smlouvy řádně zdůvodnit potřebu nového vybavení pro tréninková místa. Konkrétně se jedná o zdůvodnění potřeby položek: Lektorský tým notebook: Kč Zprávy tablet: Kč Zprávy - profesionální vybavení pro natáčení (kamera): Kč Kavárna - váha na kávu: 600 Kč Zprávy - studiové osvětlení: Kč Kavárna - nádobí pro tréninková místa: Kč Pekárna - nádobí pro tréninková místa: Kč Lektorský tým - stacionární dataprojektor: Kč Zprávy speciální PC pro střih: Kč Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/2.1.00/37091 Program tréninkového zaměstnávání v ENVIRA, o. p. s. Toulcově dvoře II ,16 Podmínky realizace projektu Upřesnění ke klíčovým aktivitám: - Žadatel upřesní, co je předmětem financování na pracovních místech, která již byla zřízena a na nichž probíhá trénink v právě realizovaném projektu. Žádost nevylučuje, že na 16 dosavadních pracovních místech budou nadále zaměstnány OZP, které sem přišly již v rámci probíhajícího projektu. Bude specifikováno, které náklady a aktivity pro 16 stávajících pozic tedy budou kryty z již probíhajícího projektu a které z nového. Bude vysvětleno, zda se nejedná o vylepšování např. odměn pro stávající pracovníky (OZP), kteří budou klienty obou projektů. Žadatel vysvětlené podloží jasným rozdělením výdajů hrazených z obou projektů (to platí pro období překryvu obou projektů, tj. do května 2015), příp. upřesní, že od počátku tohoto projektu již půjde o jiné konkrétní osoby. OPPA PO2 Příloha 1 strana 13 (celkem 70)

15 Úprava monitorovacích ukazatelů: - Bude upravena definice ukazatele Počet nově vytvořených/inovovaných produktů. Inovovaný program bude zapracován také metodicky. Součástí inovovaného programu tréninkového zaměstnávání bude nově vytvořená metodika tréninkového zaměstnání. Úprava rozpočtu: - Krácení v kapitole 01 osobní náklady na základě doporučení hodnotitele: pol Koordinátor a finanční manažer projektu (2. fáze, měsíc realizace), kráceno z úvazku 0,8 na úvazek 0,5: ,00 Kč. Celkem krácení v kapitole 01 o: ,00 Kč Celkové krácení přímých nákladů projektu o ,00 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/2.1.00/37095 Vzdělání a tréninkové zaměstnání pro osoby s mentálním nebo Centrum MARTIN o.p.s ,87 kombinovaným postižením II Podmínky realizace projektu Úprava harmonogramu: - Bude upraven harmonogram klíčové aktivity č. 2 Bilanční diagnostika. Aktivita bude probíhat od 1. do 6. měsíce realizace projektu. Úprava realizačního týmu: - Žadatel před podpisem grantové smlouvy zváží, zda by činnosti manažera (položka ) a odborného diagnostika/lektora (položka ) neměly být rozděleny mezi více osob. Pokud žadatel uzná, že není potřeba činnosti rozdělovat mezi více osob, ověří žadatel, že vybrané osoby budou odborně schopné je kvalitně zajistit včetně doložení zastupitelnosti. - Žadatel před podpisem grantové smlouvy zváží, zda je pro účastníky optimální a přínosné se v tolika činnostech projektu po celou dobu kontaktovat pouze s jednou osobou (položka odborný diagnostik/lektor). Úprava monitorovacích ukazatelů: - Ukazatel Počet úspěšně podpořených osob bude snížen na hodnotu 10. Úprava rozpočtu: - Krácení v kapitole 03 Zařízení a vybavení: Položka Antivirový program prodloužení stávajících licencí: 3 085,50 Kč účel výdaje jasně nevyplývá z popisu klíčových aktivit, není zřejmé, zda náklad bude určen výhradně pro přímou práci s podpořenými osobami Následující položky zařízení a vybavení jsou kráceny z důvodu jejich zakoupení již v rámci jiného projektu realizovaného v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita v předchozím období. Z důvodu hospodárnosti je toto vybavení z rozpočtu vyjmuto a pro realizaci projektu se využije již zakoupeného vybavení. Položka Notebook pro klienty pro potřeby JobClubu: ,00 Kč Položka MS Office pro nové notebooky: ,00 Kč Položka Antivirový program pro nové notebooky: ,00 Kč Celkem kráceno v kapitole 03 o: ,50 Kč Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,50 Kč. - Položka Skladový SW prodloužení stávající licence před podpisem grantové smlouvy bude vyjasněna délka prodloužení licence a posléze bude náklad krácen dle délky využití v projektu. - Položka Manažer projektu - bude vyjasněna výše odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Pokud nedojde ke zdůvodnění nárokované výše, dojde k její úpravě na standardní sazbu. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory OPPA PO2 Příloha 1 strana 14 (celkem 70)

16 v Kč CZ.2.17/2.1.00/37097 Vzdělání a tréninkové zaměstnání pro osoby s mentálním nebo A MANO s.r.o ,91 kombinovaným postižením II Podmínky realizace projektu Úprava cílů projektu: - Cíle projektu budou formulovány tak, aby v nich bylo zahrnuto, jakých změn u cílové skupiny bude dosaženo: bude definováno znevýhodnění, jakým způsobem bude díky projektu kompenzováno, jakým způsobem bude dosaženo kompetencí klientů. Úprava klíčových aktivit: - Klíčová aktivita č. 3 Individuální podpora bude, s ohledem na náročnost klíčové aktivity č. 4 Skupinové vzdělávací a motivační kurzy, rozšířena o pomoc s ovládáním PC bez navýšení nákladů na rozpočet klíčové aktivity č. 3. Úprava harmonogramu: - Žadatel přepracuje harmonogram projektu tak, aby klíčová aktivita č. 2 Bilanční diagnostika byla v harmonogramu zaznamenána v prvním měsíci realizace projektu, jak je uvedeno na str. 12 projektové žádosti. - Žadatel přepracuje harmonogram projektu tak, aby klíčová aktivita č. 6 Tréninkové zaměstnání byla v harmonogramu zaznamenána po celou dobu realizace projektu měsíci realizace projektu, jak je uvedeno na str. 18 projektové žádosti. Úprava monitorovacích ukazatelů: - Definice podpořených osob bude specifikována, tak aby bylo zřejmé, za jakých podmínek se cílová skupina stane podpořenou osobou například získání jedné, či dvou podpor. Ukazatel uvedený v projektové žádosti není měřitelný a jasně vymezený. Úprava rozpočtu: - Příjemce v současnosti realizuje podobný projekt zaměřený na stejnou cílovou skupinu (č ). V rámci projektu č bylo pořízeno zařízení a vybavení, které by bylo možné využít i v předkládaném projektu. Projekt č bude ukončen až a není tedy možné jednoznačně konstatovat, že by bylo možné zařízení využít pro připravovaný projekt. Je navrhováno, aby se před podpisem smlouvy řešila možnost využití stávajícího zařízení v projektu Poté bude nadbytečné zařízení kráceno. - pol Manažer projektu před podpisem grantové smlouvy bude objasněna výše odvodů. - pol vytvoření počítačové sítě v PC učebně vč. nastavení síťových komponent žadatel dodá přesný soupis činností, které mají být provedeny, aby bylo možné jednoznačně posoudit, zda se nejedná o nepřímé náklady, dále doloží průzkumem trhu, že se jedná o cenu obvyklou. - Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení s odůvodněním - z popisu klíčových aktivit jasně nevyplývá, zda bude zařízení a vybavení využito výhradně pro přímou práci s cílovou skupinou: pol fotoaparát pro dokumentaci aktivit projektu: ,00 Kč pol Antivirový program prodloužení stávajících licencí: ,50 Kč - Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení z důvodu nadhodnocené ceny pol Antivirový program pro nové notebooky: ,00 Kč Celkem kráceno v kapitole 03 zařízení vybavení: ,50 Kč. - Krácení v kapitole 06 křížové financování z důvodu nehospodárnosti položek vzhledem ke skutečnosti, že by měla být vybavována pronajatá učebna, nikoliv obecná místnost: pol Pracovní stolek pro klienty v učebně: ,00 Kč pol Stůl pro lektora pro učebnu: ,00 Kč pol Židle pro klienty pro učebnu: ,00 Kč pol Židle pro lektora pro učebnu: ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 06 křížové financování: ,00 Kč. Celkové krácení přímých nákladů projektu o ,50 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory OPPA PO2 Příloha 1 strana 15 (celkem 70)

17 v Kč DRŽTE KROK - vzdělávací a motivační CZ.2.17/2.1.00/37102 Attavena, o.p.s ,37 aktivity pro nezaměstnané pražany 50+ Podmínky realizace projektu Úprava rozpočtu: - Krácení v kapitole 01 Osobní náklady počet hodin je ve vztahu k náplni práce nadhodnocený: pol Vedoucí projektu snížení počtu hodin o 1/3 z 470 hod. na 313 hod.: ,04 Kč, pol Koordinátor snížení počtu hodin o 1/3 z hod. na hod.: ,68 Kč, pol Lektor snížení počtu hodin o 30 % z hod. na hod.: ,56 Kč pol Externí odborníci a hosté z praxe a položka Asistent výuky žadatel obhájí časovou dotaci zapojení těchto pozic do projektu, v případě nedostatečného vysvětlení budou náklady kráceny. Celkem krácení v kapitole 01 o: ,28 Kč - Žadatel zdůvodní nákup položek Notebook (+brašna, Win7, klávesnice, myš) a MS Office Z projektové žádosti není zřejmé, zdali žadatel výše uvedeným vybavením již nedisponuje. V případě nedostatečného zdůvodnění budou náklady kráceny. Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,28 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/2.1.00/37104 Dokaž to s námi! - zapojení či znovuzapojení znevýhodněných osob na trh práce pomocí individuálního poradenství, tréninkových míst a podporovaného zaměstnávání. Maximální výše podpory v Kč Židovská obec v Praze ,88 Podmínky realizace projektu Úprava klíčových aktivit: - Klíčová aktivita č. 2 Individuální poradenství, podpora a vzdělávání Tři vzdělávací bloky rozsah výuky bude prodloužen z plánovaných 3 hodin (4 vyučovací hodiny) na 6 hodin (8 vyučovacích hodin) za každý blok, zároveň dojde k zúžení plánovaného obsahu jednotl. bloků (ideálně na tři témata) tak, aby vzdělávání bylo intenzivnější a pro cílovou skupinu efektivnější. - Klíčová aktivita č. 3 Praktický nácvik a zařazení na tréninkové pracovní místo, do podporovaného zaměstnávání v rámci aktivity bude detailně popsán plán zaměstnávání klientů, jejich přestup z podporovaného zaměstnání do jiného typu a bude jednoznačně vymezena jejich mzda. Úprava monitorovacích ukazatelů: - Počet úspěšně podpořených osob dojde k úpravě/zpřísnění kritéria úspěšnosti u proškolených osob takto: Proškolené osoby: 25. Osoby, které úspěšně absolvovali alespoň dva ze vzdělávacích bloků dle vlastního výběru a získali potřebné osvědčení. Úprava rozpočtu: - Krácení v kapitole 01 Osobní náklady z důvodu nadhodnocení úvazků: Položka pracovní asistent - bude z rozpočtu vypuštěn (celkový úvazek pracovních asistentů se sníží z 2,5 na 2,0): ,00 Kč. Celkem krácení v kapitole 01: ,00 Kč. Celkové krácení přímých nákladů projektu o ,00 Kč. - Před podpisem grantové smlouvy bude notebook přesunut z položky do kapitoly Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/2.1.00/37110 S euroklíčem do zaměstnání v Praze Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky Maximální výše podpory v Kč ,20 OPPA PO2 Příloha 1 strana 16 (celkem 70)

18 Podmínky realizace projektu Úprava rozpočtu: U položky rozpočtu dojde k doplnění jednotky. Krácení v kapitole 01 osobní náklady důvodu překročení obvyklých mezd dle tabulek OPPA je navrhováno snížení: Manažer projektu snížení o ,00 Kč, Finanční manažer snížení o Kč. Celkem kráceno v kapitole 01: ,00 Kč. Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,00 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/2.1.00/37111 Práce pro osoby se zrakovým postižením v Praze Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých Maximální výše podpory v Kč ,95 Podmínky realizace projektu Úprava klíčových aktivit: - Do podrobného popisu realizace klíčové aktivity č. 1 Individuální podpora při získání a udržení pracovního místa bude doplněn druh poradenství, které bude provázet klienta k získání zaměstnání. Žadatel dále upřesní, v jakém sledu budou jednotlivé činnosti (vstupní poradenské konzultace s manažerkou vzdělávání zajišťující tuto aktivitu, individuální podpora formou koučování, externí poradenství ke klientem zvolené profesi, poradenství ke specifickým dovednostem klienta) poskytovány. - Klíčová aktivity č. 2 Vzdělávání ve Hmateliéru bude vyškrtnuta důvody pro vyškrtnutí klíčové aktivity: - neprokazatelná vazba činností na cíle 7. výzvy - neúměrné náklady na aktivitu (proškolení pouze dvou zájemců) - výstupy aktivity neprokazují, že by aktivita byla nezbytná pro to, aby se cílová skupina udržela na pracovním trhu nebo na něj vstoupila - Do podrobného popisu realizace klíčové aktivity č. 4 Tréninková práce ve Hmateliéru bude doplněna informace, ze které bude patrné uplatnění podpořených osob (jaký je cíl tréninkové práce cílová skupina, která po absolvování aktivit bude schopna vstoupit na trh práce nebo se jedná pouze o arteterapeutický program?), dále žadatel doplní počet hodin podpory pro každý den realizace programu. - Do podrobného popisu realizace klíčové aktivity č. 5 Tréninková práce konzultantů začleňování nevidomých bude doplněn minimální počet zpracovaných diagnostických zpráv, struktura seminářů a jejich časový rozvrh. Úprava monitorovacích ukazatelů: - Žadatel v monitorovacím ukazateli počet podpořených osob upřesní, kolik osob bude v rámci každé klíčové aktivity (1 5) podpořeno. Úprava rizik: - Do části rizika projektu žadatel doplní riziko nenaplnění kapacit projektu a riziko nízká motivace cílové skupiny a setrvání v dlouhodobých programech a doplní k nim informace, jakým způsobem rizika eliminuje. Úprava rozpočtu: - Krácení v kapitole 01 Osobní náklady z důvodu nadhodnocení úvazků pozic v realizačním týmu: Pol odborná asistentka A2,4 krácení úvazku o 0,5: ,00 Kč, pol manažerka vzdělávání A1,2,3 krácení úvazku o 0,5: ,00 Kč. - Krácení v kapitole 01 Osobní náklady z důvodu vyškrtnutí klíčové aktivity č. 2 Vzdělávání ve Hmateliéru : Pol lektor workshopu A2: ,00 Kč, pol lektor komentovaných výstav A2: ,00 Kč, pol manažer projektu A1-6 krácení nákladů o 20 %, snížení úvazku na 0,4: ,00 Kč, pol finanční a provozní manažerka A1-6 krácení nákladů o 20 %, snížení úvazku na 0,24: ,00 Kč, OPPA PO2 Příloha 1 strana 17 (celkem 70)

19 pol manažerka Hmateliéru A2,4 krácení nákladů o 20 %, snížení úvazku na 0,4: Kč, pol hlavní lektorka Hmateliéru A2,4 krácení nákladů o 20 %, snížení počtu hodin na 512: ,00 Kč, pol provozní pracovník A2,4 krácení nákladů o 20 %, snížení počtu hodina na 240: Kč. Celkem kráceno v kapitole 01: ,00 Kč. - Krácení v kapitole 04 Služby z důvodu vyškrtnutí klíčové aktivity č. 2 Vzdělávání ve Hmateliéru : Pol lektorné 2 workshopů A2 o: ,90 Kč. Krácení v kapitole 04 Služby z důvodu, že za stejně popsané činnosti by měla být vyplacena stejná odměna. Dojde ke sjednocení odměn na 300 Kč/hod. Pol služby kouče A1: ,08 Kč, pol služby externích odborných poradců A1: ,14 Kč. Celkem kráceno v kapitole 04: ,12 Kč. - Krácení v kapitole 05 Přímá podpora z důvodu vyškrtnutí klíčové aktivity č. 2 Vzdělávání ve Hmateliéru : Pol DPČ lektoři hmatového modelování A2,4 krácení položky o 50% : ,00 Kč, pol DPP řemeslníci hmatového modelování A2,4 krácení položky o 50%: ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 05: ,00 Kč. Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,12 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/2.1.00/37112 Tréninkové pracoviště Bezbalinka Pestrá společnost, o.p.s ,51 Podmínky realizace projektu Úprava klíčových aktivit: - Z důvodu nepřehlednosti vyčíslení nákladů, budou u jednotlivých klíčových aktivit doplněny náklady na aktivitu. Osobní náklady budou rozepsány, ostatní náklady mohou být uvedeny pouze formou odkazu na rozpočet. Úprava rozpočtu: - Přesun v kapitole 03 Zařízení a vybavení z důvodu neodpovídajícího zařazení položek: pol Kniha Mistrovství ve vyhledávání na internetu bude přesunuta do pol Výukový a výrobní materiál/pomůcky pol Kniha Jak uspět při telefonování bude přesunuta do pol Výukový a výrobní materiál/pomůcky Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/2.1.00/37115 Šance lidem po poranění mozku CEREBRUM - Sdružení osob po poranění mozku ,55 a jejich rodin Podmínky realizace projektu Úprava monitorovacích ukazatelů: - Ukazatel podpořených osob bude před podpisem smlouvy upraven, tak aby byla specifikována definice a měřitelnost ukazatele, která není zřejmá z popisu uvedeného v projektové žádosti. Úprava rozpočtu: - Bude vyjasněna výše měsíční hrubé mzdy odborného pracovníka uvedeného na položce Z popisu v projektové žádosti není patrné, zda je sazba v souladu s obvyklými mzdami dle tabulek OPPA. V případě nedostatečného objasnění bude položka krácena. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/2.1.00/37116 Nová výzva - od interkulturní asistence KLUB HANOI ,59 OPPA PO2 Příloha 1 strana 18 (celkem 70)

20 k interkulturní mediaci Podmínky realizace projektu Úprava motivace a zapojení cílové skupiny: - Žadatel před podpisem grantové smlouvy doplní, jakým způsobem ošetří případný nárůst absencí, ztrátu zájmu či předčasný odchod ze vzdělávací aktivity u některých účastníků a jakým způsobem bude motivovat účastníky při dlouhodobější spolupráci. Úprava klíčových aktivit: - Žadatel objasní vytvoření sborníku kazuistik, který má vzniknout v rámci klíčové aktivity č. 1 Přípravná fáze. Žadatel objasní obsah sborníku a v jakém smyslu a z jakého důvodu předpokládá, že sborník kazuistik zjednoduší práci s cílovou skupinou. Na základě objasnění bude položka Autorské honoráře pro sborník kazuistik krácena na polovinu nebo bude krácena v plné výši. V případě nedostatečného objasnění bude položka Překlad sborníku v KA1 krácena v plné výši. - Klíčová aktivita č. 2 Řízení, monitoring a evaluace projektu bude doplněna o informace, jak bude zajištěno finanční řízení projektu. - Klíčová aktivita č. 4 Poradenství pro CS imigrantů/osob z jiného sociokulturního prostředí/příslušníky vietnamské menšiny v Praze (druhotná CS) bude doplněna o podrobnější průběh poradenství pro cílovou skupinu (např. jakým oblastem se bude poradenství věnovat, jak bude probíhat, s kolika sezeními na osobu je počítáno, jak bude zpracována zakázka a jak bude hodnocena úspěšnost poradenského procesu). Žadatel také objasní, z jakého důvodu neřeší u této aktivity úspěšnost a proč se domnívá, že úspěšnost u poradenství změřit nelze. Na základě tohoto objasnění bude případně upraven počet podpořených osob z druhotné cílové skupiny (snížení ze 149 osob na 49). Úprava monitorovacích ukazatelů: - Definice ukazatele Počet úspěšně podpořených osob bude doplněna o kritérium 3 osoby po dobu plných 6 měsíců setrvají na pracovní pozici v rámci KA7. Do definice úspěšně podpořené osoby bude doplněno, že 32 úspěšně podpořených osob bude složeno minimálně z 20 osob z primární cílové skupiny a 12 osob z druhotné cílové skupiny, které úspěšně absolvují přípravný kurz ke zkoušce A1. Definice bude dále doplněna na základě těchto upřesnění: Žadatel objasní, jak budou zapojeny podpořené osoby z primární cílové skupiny v rámci klíčové aktivity č. 6 (jak dlouho bude jedna osoba zařazena na tréninkové pracovní místo, po jakou dobu a na jakém úvazku). Na základě tohoto doplnění bude do definice úspěšně podpořené osoby zapracováno, kolik osob vydrží na tréninkovém pracovním místě a po jak dlouhou dobu. Žadatel objasní, jak bude nastaveno kritérium úspěšnosti u otevřených kurzů v rámci klíčové aktivity č. 3. Toto kritérium bude následně zapracováno do definice úspěšně podpořené osoby. Úprava rizik: - Před podpisem grantové smlouvy žadatel doplní Rizika projektu a Popis opatření rizik se zaměřením na cílovou skupinu, např. riziko odchodu (ne však z důvodu nemoci) účastníka z rozběhnutého kurzu, ze zaměstnání, z poradenství atd. Úprava rozpočtu: - Žadatel objasní činnosti v pracovní náplni koordinátora projektu, manažerky projektu a odborného garanta, které by se mohly překrývat (např. příprava podkladů pro MZ a připravuje MZ, zajišťuje evaluaci a shromažďuje zpětnou vazbu od školitelů a zaměstnanců a provádí vyhodnocení). Na základě objasnění bude případně položka Manažerka projektu Ing. Zuzana Bejó krácena. - Krácení v kapitole 01 Osobní náklady z důvodu překročení obvyklých mezd dle tabulek OPPA: Položka Autorské honoráře pro sborník kazuistik: ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 01 o: ,00 Kč. - Krácení v kapitole 03 Zařízení a vybavení Položka Dataprojektor stacionární pro potřeby CS KA 1 nezdůvodněna potřeba dražšího vybavení: ,00 Kč Položka NT pro potřeby CS KA 1 - zakoupeno již v rámci jiného projektu realizovaného v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita v předchozím období. Z důvodu hospodárnosti je toto vybavení z rozpočtu vyjmuto a pro realizaci projektu se využije již zakoupeného vybavení: ,00 Kč Položka Kancelářský balík KA 1 - zakoupeno již v rámci jiného projektu realizovaného OPPA PO2 Příloha 1 strana 19 (celkem 70)

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 61 ze dne 20. 1. 2015 Návrh A. Začleňování znevýhodněných osob na trh práce

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 61 ze dne 20. 1. 2015 Návrh A. Začleňování znevýhodněných osob na trh práce Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 61 ze dne 20. 1. 2015 Návrh A. Začleňování znevýhodněných osob na trh práce CZ.2.17/2.1.00/37001 NADĚJNÉ VYHLÍDKY - ŽIVOT S POŠKOZENÍM MOZKU ERGO Aktiv 2 922 564,53

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 22/56 ze dne 13.12.2012 ke schválení projektů z 5. výzvy v rámci prioritní osy 2 Podpora vstupu

Více

Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 61 ze dne 20. 1. 2015 Návrh A. Začleňování znevýhodněných osob na trh práce

Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 61 ze dne 20. 1. 2015 Návrh A. Začleňování znevýhodněných osob na trh práce Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 61 ze dne 20. 1. 2015 Návrh A. Začleňování znevýhodněných osob na trh práce 1. CZ.2.17/2.1.00/37122 Život začíná v padesáti: motivace a vzdělávání lidí 50+ zvyšující

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 30/40 ze dne 20.6.2013 ke schválení projektů z 6. výzvy v rámci prioritní osy 2 Podpora vstupu

Více

PŘÍKLAD PROJEKTU NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI

PŘÍKLAD PROJEKTU NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI PŘÍKLAD PROJEKTU NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI Ing. Zuzana Trojanová 12. 9. 2016 Praha 20. 9. 2016 Olomouc ZÁKLAD ÚSPĚŠNÉHO PROJEKTU Individuální přístup k osobám z cílových skupin Respektování specifických

Více

z jednání výběrové komise pro výzvu Operačního programu Zaměstnanost 03_15_ , ,- Místo jednání MPSV, Kartouzská 4, Praha 5

z jednání výběrové komise pro výzvu Operačního programu Zaměstnanost 03_15_ , ,- Místo jednání MPSV, Kartouzská 4, Praha 5 ZÁPIS z jednání výběrové komise pro výzvu Operačního programu Zaměstnanost I. Identifikace výběrové komise: Číslo výzvy Vyhlašovatel Název investiční priority Alokace na výzvu v Kč Rezerva alokace pro

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

Finanční řízení. Ing. Jana Čandová

Finanční řízení. Ing. Jana Čandová Finanční řízení Ing. Jana Čandová 1 Obsah Rozpočet projektu Nepřímé náklady Nezpůsobilé výdaje 2 Základní pravidla přiměřenost hospodárnost účelnost efektivnost prokazatelnost časová způsobilost Rozpočet

Více

Tvorba projektu OP VK Benefit 7. Mgr. Bc. David Póč, Oddělení pro strategii a rozvoj/katedra veřejné ekonomie

Tvorba projektu OP VK Benefit 7. Mgr. Bc. David Póč, Oddělení pro strategii a rozvoj/katedra veřejné ekonomie Tvorba projektu OP VK Benefit 7 Mgr. Bc. David Póč, Oddělení pro strategii a rozvoj/katedra veřejné ekonomie Věcná část projektové žádosti Popis žadatele a partnerů Cíl projektu Popis klíčových aktivit

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE pro výzvu č. 7 Národního programu AMIF I. Identifikace výběrové komise: Číslo výzvy 7. Vyhlašovatel Alokace na výzvu v Kč Ministerstvo vnitra - odbor fondů Evropské unie

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 3 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obecné zásady Odhad celkových výdajů projektu (tzn. plán) v rámci realizace projektu bude

Více

Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 8.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory

Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 8.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory Příloha B) Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 8.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory Omezení způsobilosti: Způsobilé výdaje (ZV) musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z

Více

ZÁPIS. z jednání výběrové komise pro výzvu Operačního programu Zaměstnanost. I. Identifikace výběrové komise: II. Přehled uskutečněných jednání:

ZÁPIS. z jednání výběrové komise pro výzvu Operačního programu Zaměstnanost. I. Identifikace výběrové komise: II. Přehled uskutečněných jednání: ZÁPIS z jednání výběrové komise pro výzvu Operačního programu Zaměstnanost I. Identifikace výběrové komise: Číslo výzvy Vyhlašovatel Název investiční priority Alokace na výzvu v Kč Rezerva alokace pro

Více

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP LZZ Registrační číslo projektu: HASH kód monitorovací zprávy: CZ.1.04/3.1.03/C2.00011 3fA2UPM00301 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Strana 1 z 15 1.

Více

z jednání výběrové komise pro výzvu Operačního programu Zaměstnanost 03_15_ ,- Kč ,- Kč

z jednání výběrové komise pro výzvu Operačního programu Zaměstnanost 03_15_ ,- Kč ,- Kč ZÁPIS z jednání výběrové komise pro výzvu Operačního programu Zaměstnanost I. Identifikace výběrové komise: Číslo výzvy Vyhlašovatel Název investiční priority Alokace na výzvu v Kč Rezerva alokace pro

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: 3 Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE pro výzvu č. 6 Národního programu AMIF I. Identifikace výběrové komise: Číslo výzvy 6. Vyhlašovatel Alokace na výzvu v Kč Ministerstvo vnitra - odbor fondů Evropské unie

Více

PŘÍLOHA č. 1o) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 8.3

PŘÍLOHA č. 1o) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 8.3 PŘÍLOHA č. 1o) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 8.3 Příloha B) Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 8.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové

Více

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Uč se a pracuj CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Důvody realizace projektu vysoká míra nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku zvyšující se počet

Více

Metodický výklad způsobilých výdajů v kapitolách Osobní náklady a Zařízení a vybavení s ohledem na změny OM pro OP LZZ k

Metodický výklad způsobilých výdajů v kapitolách Osobní náklady a Zařízení a vybavení s ohledem na změny OM pro OP LZZ k Metodický výklad způsobilých výdajů v kapitolách Osobní náklady a Zařízení a vybavení s ohledem na změny OM pro OP LZZ k 1. 11. 2012 Informace jsou určeny pro projekty prioritní osy 4 OP LZZ V souvislosti

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI SEMINÁŘ PRO ŽADATELE MAGISTRÁT HL. M. PRAHY, MARIÁNSKÉ NÁM. 2, PRAHA 1 PROGRAM

Více

Zápis z jednání Výběrové komise Řídicího orgánu OP VVV (dále jen Komise )

Zápis z jednání Výběrové komise Řídicího orgánu OP VVV (dále jen Komise ) Zápis z jednání Výběrové komise Řídicího orgánu OP VVV (dále jen Komise ) I. Identifikace Komise Datum jednání 22. 2. 2017 Čas zahájení jednání 9:30 Místo konání Modrá zasedací místnost, 3. NP, Harfa Office

Více

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51. KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0023 CO VÁS V PROJEKTU ČEKÁ? Co Vás v projektu čeká? AKTIVITY PROJEKTU

Více

Otázky a odpovědi ze seminářů pro žadatele v rámci globálních grantů Olomouckého kraje

Otázky a odpovědi ze seminářů pro žadatele v rámci globálních grantů Olomouckého kraje Otázky a odpovědi ze seminářů pro žadatele v rámci globálních grantů Olomouckého kraje 1. Je v opatření 1.1 možné podpořit jako cílovou skupinu studenty dálkového studia? Odpověď: Ano, dálkové studium

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

Způsobilé výdaje a rozpočet

Způsobilé výdaje a rozpočet Způsobilé výdaje a rozpočet Všechny výdaje musejí splňovat podmínku hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Způsobilé výdaje jsou mimo jiné takové výdaje, které vznikly v době realizace projektu. Detailní

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

ZÁPIS. z jednání výběrové komise pro výzvu Operačního programu Zaměstnanost. I. Identifikace výběrové komise: 03_15_042

ZÁPIS. z jednání výběrové komise pro výzvu Operačního programu Zaměstnanost. I. Identifikace výběrové komise: 03_15_042 ZÁPIS z jednání výběrové komise pro výzvu Operačního programu Zaměstnanost I. Identifikace výběrové komise: Číslo výzvy Vyhlašovatel 03_15_042 MPSV ČR, odbor realizace programů ESFsociální začleňování

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

KLASTRY. 1) Pro projekt vyhledávání vhodných firem pro klastry, vyhodnocení životaschopnosti a přínosu klastru:

KLASTRY. 1) Pro projekt vyhledávání vhodných firem pro klastry, vyhodnocení životaschopnosti a přínosu klastru: Uznatelné náklady v rámci tohoto programu jsou: 1) Pro projekt vyhledávání vhodných firem pro klastry, vyhodnocení životaschopnosti a přínosu klastru: Uznatelné náklady musí splňovat následující podmínky:

Více

z jednání výběrové komise pro výzvu Operačního programu Zaměstnanost 03_15_ , ,- Místo jednání MPSV, Kartouzská 4, Praha 5

z jednání výběrové komise pro výzvu Operačního programu Zaměstnanost 03_15_ , ,- Místo jednání MPSV, Kartouzská 4, Praha 5 ZÁPIS z jednání výběrové komise pro výzvu Operačního programu Zaměstnanost I. Identifikace výběrové komise: Číslo výzvy Vyhlašovatel Název investiční priority Alokace na výzvu v Kč Rezerva alokace pro

Více

Seznam obvyklých cen vybavení Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Seznam obvyklých cen vybavení Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Seznam obvyklých cen Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání VERZE: 2 VYDAL: DATUM PLATNOSTI: Řídicí orgán OP VVV Dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT OP VVV DATUM ÚČINNOSTI: 1. 2. 2017 Přehled

Více

PŘÍLOHA č. 1l) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 5.3

PŘÍLOHA č. 1l) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 5.3 PŘÍLOHA č. 1l) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 5.3 Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro Výzvu 5.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové

Více

OPRÁVNĚNOST OSOBNÍCH VÝDAJŮ NA ZAMĚSTNANCE A EXTERNÍ EXPERTY

OPRÁVNĚNOST OSOBNÍCH VÝDAJŮ NA ZAMĚSTNANCE A EXTERNÍ EXPERTY FINANČNÍ MECHANISMY EHP / NORSKA POKYN č. 1 NÁRODNÍHO KONTAKTNÍHO MÍSTA OPRÁVNĚNOST OSOBNÍCH VÝDAJŮ NA ZAMĚSTNANCE A EXTERNÍ EXPERTY Verze: 1. ledna 2008 Národní kontaktní místo Ministerstvo financí SEZNAM

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Finančníčást projektu (rozpočet grantových projektů) (seminář pro žadatele 1. výzva prioritní osa 1, 2. GG) 4. 5. 2011 Rozpočet projektu Přímé výdaje

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 30/39 ze dne 20.6.2013 ke schválení projektů z 6. výzvy v rámci prioritní osy 1 Podpora rozvoje

Více

z jednání výběrové komise pro výzvu Operačního programu Zaměstnanost 03_15_ , , :30 12:00

z jednání výběrové komise pro výzvu Operačního programu Zaměstnanost 03_15_ , , :30 12:00 ZÁPIS z jednání výběrové komise pro výzvu Operačního programu Zaměstnanost I. Identifikace výběrové komise: Číslo výzvy Vyhlašovatel Název investiční priority Alokace na výzvu v Kč Rezerva alokace pro

Více

Seminář pro žadatele o finanční podporu Finanční řízení

Seminář pro žadatele o finanční podporu Finanční řízení Seminář pro žadatele o finanční podporu Finanční řízení Ing. Petr Hlavík 1 Oblast podpory 1.1 výzva č. 54 Výše finanční podpory na 1 IPo pro podporované aktivity jsou podrobně upraveny v bodě 10.Finanční

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA)

Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA) Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA) 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Číslo globálního

Více

PŘÍLOHA č. 1j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 6.3

PŘÍLOHA č. 1j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 6.3 PŘÍLOHA č. 1j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 6.3 Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro výzvu 6.3 Podpora pre-seed aktivit Omezení způsobilosti:

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

01 OSOBNÍ NÁKLADY Platy odměny z dohod a pojistné

01 OSOBNÍ NÁKLADY Platy odměny z dohod a pojistné Příloha č. 3 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 30/41 ze dne 20.6.2013 ke schválení projektů z 6. výzvy v rámci prioritní osy 3 Modernizace počátečního

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 17. srpna 2016 ROZPOČET PROJEKTU návod k vyplnění Rozpočet projektu uvádí plánované náklady celého projektu a zvlášť náklady hrazené z dotace

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI MAGISTRÁT HL. M. PRAHY, MARIÁNSKÉ NÁM. 2, PRAHA 1 10. a 22. ledna 2008 OBSAH

Více

Po roce do práce v Jihomoravském kraji

Po roce do práce v Jihomoravském kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00029 Po roce do práce v Jihomoravském kraji Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 11. dubna 2013 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/ Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/13.00059 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, 2009

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, 2009 Seminář k výzvě Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, 2009 Výzva č. 19 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora sociální

Více

01 OSOBNÍ NÁKLADY Platy odměny z dohod a pojistné

01 OSOBNÍ NÁKLADY Platy odměny z dohod a pojistné Příloha č. 3 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního

Více

Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit

Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit Příloha B: Omezení způsobilosti: Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit Způsobilé výdaje (ZV) musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z hlediska času, umístění

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální grant: Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji realizovaný v rámci prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 21. 1. 2013 Zlín TENTO

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3

PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3 PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3 Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro Výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit Omezení způsobilosti:

Více

Seminář pro žadatele o finanční podporu Finanční řízení

Seminář pro žadatele o finanční podporu Finanční řízení Seminář pro žadatele o finanční podporu Finanční řízení Martina Čapková, DiS. 1 Oblast podpory 1.2 výzva č. 47 Výše finanční podpory na 1 IPo pro podporované aktivity jsou podrobně upraveny v bodě 10.Finanční

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

Popis podporovaných aktivit Podpora zaměstnanosti

Popis podporovaných aktivit Podpora zaměstnanosti Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Podpora zaměstnanosti A) Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce a) Nástroje a činnosti vedoucí k motivaci a aktivizaci cílových skupin

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF Výzva č.35 Školení je šance Co pro vás uděláme? Fáze podání projektové žádosti: zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci (popis cílů, školících

Více

Seminář pro žadatele Výzva OSPOD

Seminář pro žadatele Výzva OSPOD Seminář pro žadatele Výzva OSPOD Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.1 sociálně-právní ochrany červen 2013 Evropský sociální fond v ČR ESF MPSV ŘO ZS EA ESF rozvoj zaměstnanosti,

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech, rozpočet projektu Opatření 2.1 sociální služby MPSV, září 2005. soc.integrace_esf

Uznatelné výdaje v grantových projektech, rozpočet projektu Opatření 2.1 sociální služby MPSV, září 2005. soc.integrace_esf Uznatelné výdaje v grantových projektech, rozpočet projektu Opatření 2.1 sociální služby MPSV, září 2005 soc.integrace_esf esf@mpsv.cz Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ

Více

IX. Rozpočet projektu

IX. Rozpočet projektu IX. Rozpočet projektu Kód Název nákladu Jednotka 0 OSOBNÍ NÁKLADY 0 438 893,00 7,74 0,00 0.0 Platy, odměny z dohod a pojistné.0.0.0.0.0.0.0.03.0.04.0.05.0.06.0.07.0.08.0.09.0.0.0..0..0.3.0.4.03.03.0.03.0.04.0.0

Více

PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU

PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU PŘÍLOHA 6 PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU OBSAH...Chyba! Záložka není definována. 1. ZAJIŠTĚNÍ PROVOZNÍ KAPACITY... 2 2. VAZBA INDIKÁTORŮ A AKTIVIT... 3 3. PODROBNÝ POPIS ANIMACÍ STRATEGIE CLLD...

Více

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Příloha č. 1 Monitorovací zprávy OP VK MONITOROVACÍ INDIKÁTORY CZ.1.7/2.4./12.45 Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu O1/21 Stav ke dni 3.6.21 Výstupy

Více

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Partnerství znalostního transferu

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Partnerství znalostního transferu Příloha č. 4 Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Partnerství znalostního transferu Metodika bodování Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních částí: A Binární (vylučovací)

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Šance pro nezaměstnané ze Supíkovic-rekvalifikace a kurzy odrazové můstky k zaměstnání

Šance pro nezaměstnané ze Supíkovic-rekvalifikace a kurzy odrazové můstky k zaměstnání Šance pro nezaměstnané ze Supíkovic-rekvalifikace a kurzy odrazové můstky k zaměstnání 21.11.2014- konference projektu CZ.1.04/3.3.05/96.00087 Obec Supíkovice Tento projekt je financován z prostředků ESF

Více

Vyplňujte pouze bílé buňky

Vyplňujte pouze bílé buňky Příloha č. 1 k MZ OP VK Mon Vyplňujte pouze bílé buňky MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Identifikace operačního programu a výzvy Registrační číslo projektu: Název projektu: Číslo operačního programu: Název operačního

Více

NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT

NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT CZ 1.04/2.1.00/13.00061 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Příloha č. 1 k MZ OP VK Monitorovací Vyplňujte pouze bílé buňky MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Identifikace operačního programu a výzvy Registrační číslo projektu: Název projektu: Číslo operačního programu: Název

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

z jednání výběrové komise pro výzvu Operačního programu Zaměstnanost 03_15_042 Místo jednání MPSV, Kartouzská 4, Praha 5

z jednání výběrové komise pro výzvu Operačního programu Zaměstnanost 03_15_042 Místo jednání MPSV, Kartouzská 4, Praha 5 ZÁPIS z jednání výběrové komise pro výzvu Operačního programu Zaměstnanost I. Identifikace výběrové komise: Číslo výzvy Vyhlašovatel Název investiční priority 03_15_042 MPSV ČR, odbor realizace programů

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Odůvodněníí veřřejjné zakázky 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky: Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Více

Výzva číslo 57 OPVK Celková alokace: ,- Kč Vyhlášení: Ukončení: ve 13.00

Výzva číslo 57 OPVK Celková alokace: ,- Kč Vyhlášení: Ukončení: ve 13.00 * Výzva číslo 57 OPVK Celková alokace: 460 000 000,- Kč Vyhlášení: 15.7. 2015 Ukončení: 28.8. 2015 ve 13.00 Základní údaje * Žadatelé základní a střední školy * Financování 100 % uznatelných nákladů (85%

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit 1 Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit 1 Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit 1 Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni Výzva je zaměřena na aktivy v oblasti prorodinných opatření, která jsou určena rodičům dětí,

Více

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Bude podporován vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit

Více

ROZPOČET PROJEKTU. Název projektu: Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů. Registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.

ROZPOČET PROJEKTU. Název projektu: Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů. Registrační číslo projektu: CZ /0.0/0. ROZPOČET PROJEKTU Název projektu: Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000549 Kód Název Cena jednotky Počet jednotek Částka celkem 1.

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Je možné v rámci projektu pořádat kurz / školení? Ne, nelze financovat vlastní realizaci kurzu, finanční prostředky (a tudíţ celý projekt) musí

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Dosavadní průběh realizace regionálního grantového schématu Vyhlášení 1. výzvy OP RLZ 3.3 v Jihomoravském kraji (11.4. 10.6. 2005 do 12 hod) celkem

Více

Konference zaměstnanosti Karlovarského kraje

Konference zaměstnanosti Karlovarského kraje Konference zaměstnanosti Karlovarského kraje Projektový záměr Nestůj a pojď 2 Předmět projektu: Klíčové aktivity projektu se zaměří na propojení regionálních zaměstnavatelů zejména příspěvkových organizací

Více

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 Operační program Prioritní osa: Oblast podpory Lidské zdroje a zaměstnanost 4.2a Aktivní politiky trhu práce (Konvergence) 4.2a.1 Posílení aktivních politik

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 1. Identifikace projektu Název projektu: Regionální centra pomoci a mobility Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/1.1.15.3/0046 Číslo priority: 3.1 Aktivní politika zaměstnanosti Území dopadu: CZ05 NUTS

Více

Pozice Výše max. hodinové sazby 1. Vedoucí manažer

Pozice Výše max. hodinové sazby 1. Vedoucí manažer Přehled maximálních doporučených hodinových sazeb bez odvodů zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění pro pracovníky v projektech podpořených z programů přeshraniční spolupráce zaměstnané na HPP/DPP/DPČ

Více

Metodický dopis č. 4.2 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Metodický dopis č. 4.2 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Č.j.: 13439/2010-41 Metodický dopis č. 4.2 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Aktualizace č. 2 Kapitola /strana Východis ko/3 Východis ko/3 Východis ko/3 Přílohy 1-15 Změny

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

CZ.1.04/3.3.05/75.00002

CZ.1.04/3.3.05/75.00002 Život bez překážek v Pardubickém kraji CZ.1.04/3.3.05/75.00002 InHelp, o. p. s. Adresa: Tyrše a Fügnera 7, 568 02 Svitavy Kontakt: info@inhelp.cz, 774 602 021 www.inhelp.cz 1 Život bez překážek Pardubickém

Více

Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 4.3 Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven

Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 4.3 Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven Příloha B) Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 4.3 Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven Omezení způsobilosti: Způsobilé výdaje (ZV) musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z hlediska

Více

Hodnotící tabulka. Kritérium 1 platné od: Schváleno usnesením MV: č. 098/MV13/11. Kritérium 2 platné od:

Hodnotící tabulka. Kritérium 1 platné od: Schváleno usnesením MV: č. 098/MV13/11. Kritérium 2 platné od: Příloha č. 3 Hodnotící tabulka Kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, dílčí oblasti podpory 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb. Pro výzvu

Více

4. kolo výzev Plzeňského kraje. 1.1, 1.2 a 1.3

4. kolo výzev Plzeňského kraje. 1.1, 1.2 a 1.3 SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU Z OP VK 4. kolo výzev Plzeňského kraje v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3 4. března 2011 Obsah semináře I. Základní informace k výzvám a obecná pravidla II. Věcná

Více