Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy"

Transkript

1 Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 3/4 ze dne ke schválení projektů z 7. výzvy v rámci prioritní osy 2 Podpora vstupu na trh práce Operačního programu Praha - Adaptabilita Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. schvaluje 1. podporu z Operačního programu Praha - Adaptabilita v celkové výši ,01 Kč pro individuální grantové projekty uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení v maximální výši a za podmínek uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení 2. vytvoření zásobníku individuálních grantových projektů uvedeného v příloze č. 2 tohoto usnesení s maximální výší podpory a podmínkami uvedenými v příloze č. 2 tohoto usnesení II. ukládá 1. Radě HMP 1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení Termín: Předkladatel: Rada HMP Tisk: Z-3147 Provede: Rada HMP Na vědomí: odborům MHMP

2 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 3/4 ze dne A. Začleňování znevýhodněných osob na trh práce Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/2.1.00/37001 NADĚJNÉ VYHLÍDKY - ŽIVOT S POŠKOZENÍM MOZKU Maximální výše podpory v Kč ERGO Aktiv ,53 Podmínky realizace projektu Úprava klíčových aktivit: - Klíčová aktivita č. 1 Manažerské řízení a administrace projektu dojde ke zpřesnění popisu aktivity bude doplněn předpokládaný počet odborných supervizí a jejich forma; bude doplněna specifikace využití odborného garanta v jednotl. klíčových aktivitách. - Klíčová aktivita č. 2 Poradna - předpracovní a pracovní poradenství - dojde ke zpřesnění popisu aktivity bude doplněna informace o postupu při náboru cílové skupiny; bude upřesněn počet hodin poradenství na 1 osobu; dojde ke zpřesnění/vyjasnění na základě jakých kritérií bude doporučováno pokračování v dalších KA. - Klíčová aktivita č. 3 Ucelený rozvojový program dojde k vyjasnění, z jakého důvodu část CS projde kompletní diagnostikou a část jen částečnou diagnostikou, v čem je rozdíl; bude doplněna chybějící kvantifikace výstupů v části výstupy z KA; z popisu KA není zřejmé, zda bude probíhat pravidelná a průběžná revize zpracovaných IP. - Klíčová aktivita č. 4 Aktivity podporovaného zaměstnávání (PZ) - v části Výstup klíčové aktivity: rozdělit, kolik osob absolvuje IPZ a kolik Job club. - Klíčová aktivita č. 5 Vznik tréninkových míst a podporovaných pracovních míst bude zpřesněn popis prac. místa asistent v sociálních službách, v části Výstup klíčové aktivity bude kvantifikován počet tréninkových míst. Úprava harmonogramu: - Před podpisem smlouvy bude prověřena návaznost jednotlivých klíčových aktivit a případně dojde k úpravě harmonogramu. Úprava monitorovacích ukazatelů: - Počet podpořených osob - ukazatel bude lépe, detailněji popsán, bude doplněno, jakou podporu (kromě uvedeného zodpovězení dotazu v rámci KA) klienti v rámci jednotl. klíčových aktivit získají. - Počet podpořených osob bude doplněno chybějící kritérium/kritéria úspěšnosti k bodu a) i b): a) 30 osob, které se úspěšně zapojí do Individuálního podporovaného zaměstnávání nebo Job Klubů (aktivita 4); b) 6 osob, které nastoupí na Tréninková místa nebo Podporovaná pracovní místa (aktivita 5). Úprava rozpočtu: - před podpisem smlouvy žadatel doloží způsob výpočtu částky na položce Mzdové příspěvky CS. (V případě nehospodárnosti, je možné narozpočtovanou částku krátit.) - Položka Nájem prostor vzdělávacího a poradenského centra (včetně prostor pro tréninková místa) před podpisem GS upravit v rozpočtu název jednotky. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/2.1.00/37002 S námi máte šanci na trhu práce Via Lucis Praha, o.p.s ,83 Podmínky realizace projektu Úprava klíčových aktivit: - V rámci klíčové aktivity č. 3 Individuální a skupinové poradenství a klíčové aktivity č. 4 Vzdělávací kurz bude zapojeno všech 15 členů cílové skupiny. - Žadatel v rámci klíčové aktivity č. 2 Pracovní diagnostika doloží rozpis konkrétních nástrojů práce s cílovou skupinou. - Žadatel v rámci klíčové aktivity č. 4 Vzdělávací kurz předloží obsah kurzu Digitální marketing. OPPA PO2 Příloha 1 strana 1 (celkem 70)

3 Úprava rozpočtu: - Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nadhodnocení úvazků: pol Manažer projektu - snížení úvazku z 0,7 na 0,2: ,00 Kč, pol Administrativní asistent - snížení úvazku z 0,5 na 0,3: ,00 Kč, pol Finanční manažer - snížení úvazku z 270 hod. na 153 hod.: ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 01: ,00 Kč. - Navýšení v kapitole 04 služby z důvodu zvýšení počtu podpořených osob v KA 4 z 12 osob na 15 osob - pol vzdělávací kurz: ,00 Kč. Celkem navýšena kapitola 04 o: ,00 Kč. - Navýšení v kapitole 05 přímá podpora z důvodu zvýšení počtu podpořených osob v KA 4 z 12 osob na 15 osob - pol stravné - vzdělávací kurz: ,00 Kč. Celkem navýšena kapitola 05 o: ,00 Kč. Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,00 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč Ateliér Via Roseta - zaměstnávání osob CZ.2.17/2.1.00/37005 Via Roseta o.p.s ,76 se zdravotním postižením Podmínky realizace projektu Úprava harmonogramu: - Žadatel předloží přepracovaný harmonogram projektu, kde bude správně uvedena doba realizace klíčové aktivity č. 5 Školení osob z CS zaměřené na pracovně-právní otázky. V popisu klíčové aktivity je uveden doba realizace ve měsíci realizace projektu, v části 7 Harmonogram projektu je klíčová aktivita uvedena v měsíci realizace. Úprava klíčových aktivit: - Žadatel před podpisem smlouvy předloží plán, jakým způsobem bude klientům asistovat při hledání práce, jaké zaměstnavatele bude oslovovat a jak bude zaměstnavatele motivovat. Úprava rozpočtu: - Krácení v kapitole 01 Osobní náklady z důvodu úpravy odvodů na sociální a zdravotní pojištění na zákonem stanovenou výši 34 %: Položka Manažer projektu: - 756,00 Kč. Položka Sociální pracovník: ,00 Kč. Položka Pracovník v sociálních službách: ,00 Kč. Položka Finančně administrativní pracovník: - 420,00 Kč. - Krácení v kapitole 01 Osobní náklady z důvodu úpravy hodinové sazby na výši odpovídající obvyklým mzdám: položka Školitel a pracovní konzultant: - 663,00 Kč. Celkem krácení v kapitole 01: ,00 Kč. - Kapitola 04 Služby: příjemcem bude vyjasněna metodika výpočtu nájmu dle počtu osob z CS, v případě nedostatečného zdůvodnění bude náklad adekvátně krácen. - Krácení v kapitole 05 Přímá podpora z důvodu úpravy odvodů na sociální a zdravotní pojištění na zákonem stanovenou výši 34 %: položka Mzda pro pracovníky z CS zaměstnané v dílně: ,00 Kč. položka Mzda pro pracovníky z CS zaměstnané v obchodě: - 588,00 Kč. položka Mzda pro pracovníky z CS zaměstnané v kanceláři: - 212,80 Kč. Celkem krácení v kapitole 05: ,80 Kč. Celkové krácení přímých nákladů projektu o 8 267,80 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/2.1.00/37007 UPGRADE - Zvyš svůj potenciál! Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. Maximální výše podpory v Kč ,41 OPPA PO2 Příloha 1 strana 2 (celkem 70)

4 Podmínky realizace projektu Úprava monitorovacích ukazatelů: - Ukazatel nově vytvořené/inovované produkty bude před podpisem smlouvy upraven, tak aby plánovaný nově vytvořený inovativní produkt Job Cluby, byl definován ne jako cíl, ale jako nový produkt. Bude vytvořena příručka všech témat probíraných na Job Clubech spolu s řešením konkrétních situací, doplněné například portfoliem informací a dovedností, které by následně každý účastník využil při ucházení se o zaměstnání. Úprava rozpočtu: - Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení z důvodu nedostatečného zdůvodnění potřebnosti: pol Notebook: ,18 Kč pol Kancelářský balík: ,50 Kč. Celkem kráceno v kapitole 03: ,68 Kč. Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,68 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/2.1.00/37008 Práce jako cesta k integraci Evropská kontaktní skupina ,95 Podmínky realizace projektu Úprava klíčových aktivit: - V projektu není dostatečně popsáno, jakým způsobem bude realizační tým zajišťovat kontinuitu práce s cílovou skupinou tak, aby bylo docíleno co nejvyšší efektivity před podpisem smlouvy proto bude nastaven konkrétní nástroj, který podpoří kontinuitu a hodnocení dosažených cílů u cílové skupiny (např. individuální plán profesního rozvoje). Žadatel sám navrhne klíčovou aktivitu, v rámci které bude nově zavedený nástroj využit. - Klíčová aktivita č. 2 Nábor aktivita bude rozšířena o oslovení i izolovaných cílových skupin, které se těžko dostávají k informacím a které jsou často ovládány různými zájmovými skupinami z Východu. - Klíčová aktivita č. 6 Odborné kurzy a konzultace odborné konzultace nejsou v rámci aktivity dostatečně popsány před podpisem smlouvy bude upřesněno, o jaké experty se bude jednat a bude vyjasněna výše požadované odměny 3 000,00 Kč na jednu osobu (45 000,00 Kč / 15 osob). V případě nadhodnocení sazby, bude odměna zkrácena (tj. dojde k další úpravě v rozpočtu). - Klíčová aktivita č. 7 Sdílení dobré praxe - e-learning a kulatý stůl v rámci aktivity není dostatečně odůvodněno zapojení zahraničního experta před podpisem smlouvy bude upřesněno, v čem bude účast experta na kulatém stolu přínosná pro cílovou skupinu, jaké metody bude zahraniční expert prezentovat, zda jsou tyto metody přenositelné do českého prostředí a bude blíže specifikováno, o jakého odborníka se jedná. Úprava monitorovacích ukazatelů: - Počet nově vytvořených/inovovaných produktů popis ukazatele bude doplněn o konkrétní obsah e- learningových kurzů. Zároveň bude doplněno, v čem bude produkt inovativní. - Počet úspěšně podpořených osob nastavené kritérium úspěšnosti bude upraveno tak, aby úspěšně podpořená osoba obdržela v rámci projektu vždy více nabízených podpor a byla tak zajištěna komplexnost nabízené podpory (např. kurz + konzultace + stáž). Úprava harmonogramu: - klíčová aktivita č. 2 Nábor délka realizace této KA bude o měsíc zkrácena tak, aby mohly proběhnout i aktivity na ni navazující. Úprava rozpočtu: - položka Specialista/ka-lektor/ka a položka Hodnotitel/ka assessment centra - před podpisem smlouvy budou doplněny chybějící údaje o nezbytné odbornosti tak, aby bylo možné posoudit mzdové výdaje na tyto pozice. V případě nadhodnocení sazeb, budou položky adekvátně zkráceny. - Krácení v kapitole 01 Osobní náklady z důvodu nadhodnocení sazby: Položka zahraniční expert - snížení hodinové sazby z 1 000,00 Kč na 500,00 Kč: ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 01: ,00 Kč. - Krácení v kapitole 03 Zařízení a vybavení v žádosti nebylo dostatečně prokázáno, že plánované OPPA PO2 Příloha 1 strana 3 (celkem 70)

5 vybavení je určeno výhradně pro práci s cílovou skupinou. položka PC sestava položka nebude uhrazena: ,00 Kč, položka mobilní telefon položka nebude uhrazena: ,00 Kč, položka Microsoft Office položka nebude uhrazena: ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 03: ,00 Kč. - Krácení v kapitole 04 Služby z důvodu nadhodnocení položek: položka Pronájem prostor na kulatý stůl bude proplaceno max ,00 Kč: ,99 Kč. Celkem kráceno v kapitole 04: ,99 Kč. Celkové krácení přímých nákladů projektu o ,99 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/2.1.00/37009 Návrat osob s roztroušenou sklerózou do práce AV Institut s.r.o ,49 Podmínky realizace projektu Úprava územní uznatelnosti: - Všechny osoby z cílové skupiny podpořené v rámci projektu musí splňovat tuto podmínku: mají trvalé bydliště na území hl. m. Prahy anebo se více než polovinu roku zdržují na území hl. m. Prahy. Úprava monitorovacích ukazatelů: - V rámci ukazatele počet nově vytvořených/inovovaných produktů bude upřesněn typ produktu (příručka, metodický list, vzdělávací program apod.) a podrobněji definován jeho obsah (vzdělávací, poradenské, diagnostické postupy atd.). Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč Tréninková pracovní místa Restart Česká asociace CZ.2.17/2.1.00/ ,95 Shop streetwork, o.p.s. Podmínky realizace projektu Úprava klíčových aktivit: - Klíčová aktivita č. 2 Tréninkové zaměstnávání bude doplněna o způsob získávání cílové skupiny, způsob motivování cílové skupiny, proces vyhodnocování průběžného zaměstnávání, a to z důvodu nedostatečného popisu práce s cílovou skupinou. Úprava monitorovacích ukazatelů: - Definice podpořených osob bude upravena, tak aby bylo zřejmé, za jakých podmínek budou v projektu vykazovány podpořené osoby. Úprava rizik: - Bude stanoveno více rizikových situací týkajících se projektového řízení, nezájmu cílové skupiny apod. Úprava rozpočtu: - Budou podrobně specifikovány položky kapitoly 03 Zařízení a vybavení (položka , , ) a kapitoly 06 Křížové financování (položka 06.03) rozpočtu. V případě, že nebude jasně vymezena návaznost na cílovou skupinu, budou náklady kráceny z důvodu nedodržení podmínky stanovené v 7. výzvě ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí na str. 3: Výdaje, spadající do rozpočtových kapitol 3 Zařízení a vybavení a 6 Křížové financování, realizované v rámci projektu musí být určeny výhradně pro přímou práci s podporovanými znevýhodněnými osobami. - Krácení v kapitole 03 Zařízení a vybavení - z popisu klíčových aktivit vyplývá, že zařízení a vybavení nebude využito výhradně pro přímou práci s cílovou skupinou: pol Notebook 1 ks: ,45 Kč. Celkem kráceno v kapitole 03 o ,45 Kč. - Krácení v kapitole 04 Služby z důvodu nedostatečného zdůvodnění potřebnosti: OPPA PO2 Příloha 1 strana 4 (celkem 70)

6 pol Instalatérské práce: ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 04 o , 00 Kč. Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,45 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/2.1.00/37012 Na svobodu připraven! SVI AJAK z.s ,80 Podmínky realizace projektu Úprava klíčových aktivit: - Žadatel objasní, z jakého důvodu je potřeba vybavovat dvě kompletní mobilní počítačové učebny a zda není možné vybavit pouze jednu mobilní počítačovou učebnu, ve které by se 4 skupiny po 8 účastnících střídaly. V návaznosti na toto objasnění budou případně položky a kráceny. Úprava monitorovacích ukazatelů: - Definice ukazatele Počet nově vytvořených/inovovaných produktů bude doplněna o informaci, jakým způsobem bude doloženo naplnění nově vytvořeného produktu pořízené speciální IT systémové řešení. Úprava rozpočtu: - Krácení v kapitole 03 Zařízení a vybavení z důvodu: v projektové žádosti není zdůvodněna potřeba multifunkčního zařízení pro intenzivní použití, kráceno na cenu za multifunkční zařízení pro standardní využití: pol Multifunkční zařízení pro intenzívní využití: ,00 Kč. Celkem krácení v kapitole 03: ,00 Kč. Celkové krácení přímých nákladů projektu o ,00 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/2.1.00/37014 Pomoc a podpora nezaměstnaným "Česká andragogická osobám 50+ při návratu na trh práce společnost, o. s." ,43 Podmínky realizace projektu Úprava klíčových aktivit: - Před podpisem grantové smlouvy bude upřesněno, jaký je princip či posloupnost služeb, které budou účastníkům nabízeny. - Klíčová aktivita č. 1 Průběžné oslovování cílové skupiny a její vstup do projektu bude doplněna o identifikaci kritérií, na základě kterých budou osoby moci vstoupit do projektu, a o definování pravidel spolupráce s klienty. - Klíčová aktivita č. 2 Realizace úvodních workshopů bude doplněna o zdůvodnění zvoleného časového rozsahu úvodních workshopů a bude objasněno, jak na tyto workshopy navazuje další práce s cílovou skupinou. Úprava realizačního týmu: - Před podpisem grantové smlouvy bude upravena pracovní náplň personalisty pracovního poradce (položka ) a koordinátora náboru cílové skupiny a vzdělávacích aktivit (položka ). Část náplně práce personalisty pracovního poradce bude přenesena na koordinátora náboru cílové skupiny a vzdělávacích aktivit. Úprava rozpočtu: - Krácení v kapitole 01 Osobní náklady z důvodu nadhodnocení mzdových nákladů Položka Projektový a finanční manažer krácení úvazku z 0,6 na 0,5: ,80 Kč Navýšení v kapitole 01 Osobní náklady z důvodu podhodnocení mzdových nákladů Položka Personalista pracovní poradce navýšení úvazku z 0,6 na 0,7: ,52 Kč Celkem kráceno v kapitole 01 o: ,28 Kč - Kapitola 03 Zařízení a vybavení navýšení nákladů z důvodu navýšení úvazku na pozici OPPA PO2 Příloha 1 strana 5 (celkem 70)

7 Personalista pracovní poradce Položka Notebook Personalista - pracovní poradce expert č. 2 navrhl navýšit úvazek na položce z 0,6 na 0,7 adekvátně byly navýšeny náklady o 0,1 úvazek: ,70 Kč Položka MS Office Personalista - pracovní poradce - expert č. 2 navrhl navýšit úvazek na položce z 0,6 na 0,7 adekvátně byly navýšeny náklady o 0,1 úvazek: + 580,80 Kč Celkem kapitola 03 navýšena o: ,50 Kč - Krácení v kapitole 04 Služby z důvodu zakoupení multifunkčního zařízení pro potřeby CS Položka Tisk materiálů na úvodní workshopy: Kč Položka Tisk materiálů na IT kurzy: Kč Celkem kráceno v kapitole 04 o: Kč - Před podpisem GS je třeba upravit název položky a z důvodu úpravy úvazku. - Před podpisem GS je třeba upravit název položky a počet jednotek u položky a ve vztahu k navýšení úvazku na 0,7 pracovního poradce (pol ). Celkové krácení přímých nákladů projektu o ,78 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/2.1.00/37015 IT job club pro zdravotně postižené DAMACO Group s.r.o ,32 Podmínky realizace projektu Úprava územní uznatelnosti: - Při výběru účastníků projektu bude splněna podmínka: Cílová skupina znevýhodněných osob musí mít trvalé bydliště v hl. m. Praze anebo se více než polovinu roku zdržovat na území hl. m. Prahy. Úprava klíčových aktivit: - Žadatel doplní informace k plánovanému náboru cílové skupiny. Bude uvedeno, jak bude CS oslovena a jak je zajištěno, že se dostaví potřebný počet účastníků. - Žadatel upřesní výstupy KA4, tj. zda budou všichni účastníci proškoleni ve všech třech typech školení, či zda se každý proškolí pouze v jednom školení a podrobně specifikuje náklady, které se vztahují k položce Nákup kurzů KA 4. - Žadatel upřesní způsob přezkoušení absolventů KA3 a KA4. Úprava monitorovacích ukazatelů: - Žadatel specifikuje obsah a rozsah metodiky, která je plánovaným výstupem projektu. - Žadatel upřesní podmínky úspěšnosti dle doporučení hodnotitele. Úprava rozpočtu: - Změny v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nadhodnocení úvazku (doporučení hodnotitele): Bude zrušena pozice koordinátor snížení úvazku z 0,5 na 0: ,00 Kč, Na pozici manažer projektu navýšení úvazku z 0,4 na úvazek 0,6: ,00 Kč, Celkem krácení v kapitole 01 o: ,00 Kč Celkové krácení přímých nákladů projektu o ,00 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/2.1.00/37018 Hračkotéka pokračuje aneb práce na Barbora Vignerová zkoušku Mazancová ,56 Podmínky realizace projektu Úprava klíčových aktivit: - Nebude realizována klíčová aktivita č. 5 Blog vedený účastníky tréninku. Aktivita je popsána velmi stručně. Neobsahuje informace o přínosu aktivity, ani zde není popsána práce s cílovou skupinou, zejména její motivace k vytváření blogu. Aktivita není k realizaci projektu nezbytná. Úprava monitorovacích ukazatelů: - Snížení ukazatele Počet nově vytvořených/inovovaných produktů z hodnoty 12 na hodnotu 0. Tréninkové pracovní místo a Exkurze nejsou z hlediska metodiky pro monitorovací ukazatele OPPA PO2 Příloha 1 strana 6 (celkem 70)

8 v rámci OPPA nově vytvořeným/inovovaným produktem. Blog plánovaný v klíčové aktivitě č. 5 nebude realizován. Úprava rozpočtu: - Krácení v kapitole 03 Zařízení a vybavení v souvislosti s vypuštěním klíčové aktivity č. 5: Digitální fotoaparát vypuštění celé položky: ,00 Kč. - Následující položky zařízení a vybavení jsou kráceny z důvodu jejich zakoupení již v rámci jiného projektu realizovaného v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita v předchozím období. Z důvodu hospodárnosti je toto vybavení z rozpočtu vyjmuto a pro realizaci projektu se využije již zakoupeného vybavení Notebook: ,45 Kč, Software - MS Office: ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 03 o: ,45 Kč. - Krácení v kapitole 04 Služby - z důvodu nadhodnocení nákladů: Nájem obchodních prostor jednotková cena krácena na polovinu, snížení ze Kč/měsíc na Kč/měsíc: ,00 Kč, Supervize individuální supervize pro cílovou skupinu není pro realizaci projektu nutná vypuštění celé položky: ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 04 o: ,00 Kč. Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,45 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/2.1.00/37024 Začátek ve svém 2 P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. Maximální výše podpory v Kč ,46 Podmínky realizace projektu Územní uznatelnost - Do projektu budou zapojeny pouze osoby, které splní podmínku územní uznatelnosti mají trvalé bydliště v hl. m. Praze anebo se více než polovinu roku zdržují na území hl. m. Prahy. Partnerství - Zapojení partnera v projektu nebude spočívat ve vykonávání běžné administrace projektu, poskytování běžných služeb, včetně publicity a propagace, zajišťování realizace kurzů či jiných aktivit běžně dostupných na trhu, ani v dodání zboží. Úprava rozpočtu: - Krácení v kapitole 01 Osobní náklady: úvazky jsou nadhodnocené, neodpovídají náplni práce: pol Manažer snížení úvazku z 0,2 na úvazek 0,1: ,52 Kč pol Koordinátor snížení úvazku z 0,8 na úvazek 0,4: ,96 Kč pol Asistent vypuštění celé položky, náplň práce duplicitní s ostatními členy realizačního týmu: ,84 Kč pol Finanční manažer snížení úvazku z 0,3 na úvazek 0,1: ,92 Kč pol Koordinátor snížení úvazku z 0,3 na úvazek 0,2: ,74 Kč pol Job coach snížení úvazku z 0,8 na úvazek 0,6: ,80 Kč Celkem krácení v kapitole 01: ,78 Kč - Před podpisem GS je třeba upravit v názvu položky nově stanovený úvazek ( , , , , , ). - Krácení v kapitole 03 Zařízení a vybavení potřebnost pro realizace projektu není dostatečně doložena: pol notebook vypuštění celé položky: ,90 Kč pol mobilní telefon vypuštění celé položky: ,00 Kč Celkem krácení v kapitole 03: ,90 Kč - Krácení v kapitole 04 Služby: pol Grafická úprava letáku jedná se o nepřímý náklad: ,00 Kč pol Tisk letáků jedná se o nepřímý náklad: ,25 Kč Celkem krácení v kapitole 04: ,25 Kč OPPA PO2 Příloha 1 strana 7 (celkem 70)

9 Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,93 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/2.1.00/37026 Aktivně zpět do života! Shambala o.s ,18 Podmínky realizace projektu Úprava klíčových aktivit: - Žadatel před zahájením realizace projektu podrobněji popíše a zdůvodní vznik Školícího centra (viz KA 02, kde žadatel plánuje realizaci 3 rozdílných rekvalifikačních kurzů a v souvislosti s tím i nákup odpovídajícího zařízení a vybavení), včetně vysvětlení v jakých prostorách bude projekt realizován. - Žadatel před zahájením realizace projektu objasní / upřesní, co v rámci KA 03 považuje za opakovanou prezenci účastníka projektu, aby bylo jednoznačně vymezeno, kolik kurzů bude realizováno a jaká prezence bude u účastníka vyžadována. Úprava monitorovacích ukazatelů: - Žadatel před zahájením realizace projektu podrobněji zdůvodní, jak bude v rámci projektu dále inovovat 3 vzdělávací kurzy uvedené v popisu monitorovacího ukazatele Počet nově vytvořených/inovovaných produktů. V případě nedostatečného zdůvodnění bude tento ukazatel ponížen o tyto kurzy na hodnotu 1. Úprava rozpočtu: - U položek bude jednotka opravena z měsíc na hodina. - Před podpisem grantové smlouvy bude vyjasněna výše odvodů u položek a Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení s odůvodněním: v projektové žádosti není položka nijak popsána, tudíž se jedná o nedostatečně zdůvodněný náklad projektu: pol webové stránky projektu položka vypuštěna: ,00 Kč. - Následující položky zařízení a vybavení jsou kráceny z důvodu jejich zakoupení již v rámci jiného projektu realizovaného v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita (CZ.2.17/2.1.00/35161) v předchozím období. Z důvodu hospodárnosti je toto vybavení z rozpočtu vyjmuto a pro realizaci projektu se využije již zakoupeného vybavení: pol Notebook položka vypuštěna: ,90 Kč, pol Mobilní telefon položka vypuštěna: ,00 Kč, pol Multifunkční zařízení pro standardní využití položka vypuštěna: ,00 Kč, pol Flipchart položka vypuštěna: ,00 Kč, pol Skartovač položka vypuštěna: ,00 Kč, pol Kancelářský balík Office položka vypuštěna: ,00 Kč. - Následující položky rozpočtu jsou nesprávně zařazeny do kapitoly 3.4 Výukový a výrobní materiál/pomůcky, namísto kapitoly 3.1 Neodpisovaný hmotný majetek. Zároveň z projektové žádosti nevyplývá, k čemu bude zařízení využito, není zdůvodněna potřebnost tohoto zařízení a není jasně popsáno, že bude využito výhradně pro práci s cílovou skupinou: pol Tablet položka vypuštěna: ,00 Kč, pol Čtečka e-knih položka vypuštěna: ,00 Kč, pol Flash paměť položka vypuštěna: - 907,50 Kč. Celkem kráceno v kapitole 03: ,40 Kč. - Krácení v kapitole 06 Křížové financování s odůvodněním v rámci projektu byl plánován nákup nábytku na vybavení učeben, avšak s ohledem na skutečnost, že se nejedná o prostory žadatele, ale o pronájem, je tento nákup neopodstatněný a nehospodárný: pol židle kancelářská položka vypuštěna: ,00 Kč, pol stůl kancelářský - pracovní položka vypuštěna: ,00 Kč, pol stůl učebna položka vypuštěna: ,00 Kč, pol židle učebna položka vypuštěna: ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 06: ,00 Kč. OPPA PO2 Příloha 1 strana 8 (celkem 70)

10 Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,40 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč Podpora zaměstnávání Romů v Praze CZ.2.17/2.1.00/37034 Slovo 21, z. s , Podmínky realizace projektu Partnerství: - Zapojení partnera v projektu nebude spočívat ve vykonávání běžné administrace projektu, poskytování běžných služeb, včetně publicity a propagace, zajišťování realizace kurzů či jiných aktivit běžně dostupných na trhu, ani v dodání zboží. Úprava klíčových aktivit: - Do popisu realizace klíčové aktivity 05 Zprostředkování práce budou doplněny podrobnější informace o způsobu práce se zaměstnavateli, včetně způsobu motivování zaměstnavatelů k zaměstnávání osob z cílové skupiny. Úprava monitorovacích ukazatelů: - Ukazatel počet nově vytvořených/inovovaných produktů bude navýšen na hodnotu 1; do této hodnoty bude zahrnut následující produkt, který bude v průběhu realizace projektu vytvořen: informační materiál (např. manuál) obsahující údaje o rekvalifikačních kurzech (jak a kde kurzy hledat), o hledání pracovního uplatnění (jak a kde hledat práci), jak vytvořit profesní životopis, motivační dopis, jak se připravit na přijímací pohovor apod. - Budou vyjasněny ukazatele počet podpořených osob - celkem a počet úspěšně podpořených osob, není jasné, zda jsou do hodnot ukazatelů (80, respektive 50) započítány osoby nebo podpory; poté budou hodnoty ukazatelů případně adekvátně sníženy na min. 40, respektive min Žadatel objasní, zda je 40 osob registrovaných na internetové burze práce zahrnuto do ukazatelů počet podpořených osob - celkem a počet úspěšně podpořených osob. V případě, že ano, žadatel dále objasní, zda má v rámci internetové burzy práce nastaveny mechanismy pro zajištění údajů potřebných pro podrobné vykazování ukazatelů; poté budou hodnoty obou ukazatelů případně adekvátně sníženy. Úprava rozpočtu: - Krácení v kapitole 01 Osobní náklady z důvodu nadhodnocení úvazků pozic v realizačním týmu: pol Hlavní manažer projektu krácení o 0,5 úvazku ,00 Kč pol Koordinátor rekvalifikačních kurzů krácení o 0,5 úvazku: ,00 Kč pol Koordinátor zprostředkování práce krácení o 0,5 úvazku: ,00 Kč Celkem kráceno v kapitole 01: ,00 Kč. - Krácení v kapitole 04 Služby z důvodu neprovázanosti s klíčovými aktivitami: pol Renovace a modernizace webu burzaprace.romea.cz: ,00 Kč Celkem kráceno v kapitole 04: ,00 Kč. Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,00 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/2.1.00/37036 Chráněné a integrační pracoviště ve Všeobecná fakultní VFN v Praze - Kateřinská zahrada III nemocnice v Praze ,28 Podmínky realizace projektu Úprava klíčových aktivit: - V popisu realizace klíčové aktivity 01 Řízení projektu a administrace bude podrobněji popsán způsob zapojení projektového manažera a finančního manažera (kompetence a odpovědnosti). Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/2.1.00/37039 Podnikání jako cesta ze sociálního GLE o.p.s ,22 OPPA PO2 Příloha 1 strana 9 (celkem 70)

11 vyloučení II. Podmínky realizace projektu Úprava monitorovacích ukazatelů: - Žadatel objasní, zda do ukazatele počet úspěšně podpořených osob budou úspěšně podpořené osoby započítány vícekrát. Na základě objasnění bude případně hodnota ukazatele adekvátně snížena a definice úspěšně podpořených osob bude upravena. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč Svaz tělesně postižených CZ.2.17/2.1.00/37040 Chci práci bez bariér ,62 v České republice z. s. Podmínky realizace projektu Úprava monitorovacích ukazatelů: - Počet úspěšně podpořených osob bude snížen na 25, tak aby byl v souladu s platnou metodikou OPPA, kdy je počítána každá osoba jednou bez ohledu na množství získaných podpor. Úprava rozpočtu: - Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu podhodnocených výstupů klíčové aktivity č. 4: pol Manažer projektu snížení úvazku na 0,95: ,00 Kč pol Konzultant snížení úvazku na 0,95: ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 01: ,00 Kč. - Krácení v kapitole 03 Zařízení a vybavení: pol Kompaktní přenosný dataprojektor: ,00 Kč - účel výdaje jasně nevyplývá z popisu klíčových aktivit, není zřejmé, zda náklad bude určen výhradně pro přímou práci s podpořenými osobami pol Digitální fotoaparát: 3 630,00 Kč - účel výdaje jasně nevyplývá z popisu klíčových aktivit, není zřejmé, zda náklad bude určen výhradně pro přímou práci s podpořenými osobami, tento náklad byl zároveň nakoupen již v předchozím realizovaném projektu podpořeném z OPPA Celkem kráceno v kapitole 03: ,00 Kč. - Krácení v kapitole 04 služby z důvodu podhodnocených výstupů klíčové aktivity č. 4: pol Nájem kanceláře snížení nájemného vztahujícího se ke klíčové aktivitě č. 4 na ½: ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 04: 6 750,00 Kč. Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,00 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/2.1.00/37048 Podpora pracovního uplatnění cizinců v Praze II META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů Maximální výše podpory v Kč ,68 Podmínky realizace projektu Úprava klíčových aktivit: - Klíčová aktivita č. 1 Job klub bude z důvodu nedostatečného uvedení informací doplněna o specifikaci realizace, tzn. jakým způsobem a v jaké posloupnosti budou vykonávány jednotlivé činnosti. - V klíčové aktivitě č. 2 Odborné vzdělávání budou konkretizovány vstupní předpoklady cílové skupiny k jednotlivým kurzům, které nejsou v projektové žádosti stanoveny. - V rámci klíčové aktivity č. 3 Jazykové vzdělávání bude splněna podmínka, že do jednotlivých kurzů bude docházet pouze cílová skupina. Počet podpořených osob v aktivitě bude 24. Úprava rozpočtu: - Krácení v kapitole 01 Osobní náklady z důvodu nadhodnocení úvazků: Pol Pracovní poradce - krácení úvazku na 0,8: ,00 Kč, pol Administrativní pracovník krácení úvazku na 0,2: ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 01: ,00 Kč. OPPA PO2 Příloha 1 strana 10 (celkem 70)

12 - Krácení v kapitole 03 Zařízení a vybavení s odůvodněním požadované zařízení bylo nakoupeno v předchozích projektech realizovaných v rámci OPPA: Pol Notebook pro CS: ,00 Kč, pol Kancelářský balík: ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 03: ,00 Kč. - Krácení v kapitole 04 Služby z důvodu snížení počtu hodin lektora (v návaznosti na znění projektu): Pol Lektor ČJ: ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 04: ,00 Kč. - Krácení v kapitole 05 Přímá podpora z důvodu nadhodnocení hodinové sazby komunitního tlumočníka: Pol Mzdové příspěvky pro KT (DPP): ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 05: ,00 Kč. Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,00 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/2.1.00/37052 Zpátky do práce lze i v mém věku NASKAPIEN s.r.o ,60 Podmínky realizace projektu Úprava klíčových aktivit: - následující aktivity jsou popsány velmi obecně: Klíčová aktivita č. 2 Pracovně-bilanční diagnostika, Klíčová aktivita č. 3 Kariérní poradenství, Klíčová aktivit č. 4 Motivační vzdělávání - KA budou doplněny o chybějící informace budou detailně rozpracované, žadatel doplní např. jak často budou aktivity probíhat, dále doplní odhad počtu hodin připadajících na jednoho účastníka, v rámci KA3 mimo jiné doplní kolik hodin má 1 školící den, detailní náplň/obsah plánovaných kurzů aj. Úprava monitorovacích ukazatelů: - Ukazatel Počet nově vytvořených/inovovaných produktů bude zvýšen na hodnotu 4 mezi nově vytvořené/inovované produkty budou započítané i interaktivní webové stránky. Úprava rozpočtu: - Před podpisem smlouvy žadatel vyjasní, jakým způsobem byla stanovena výše úvazků u těchto pozic: Konzultant/ka - pracovní právo, Konzultant psycholog, Konzultant/ka personalistika (Doplní informace o míře jejich zapojení v rámci jednotlivých klíčových aktivit jaká bude intenzita a frekvence podpory cílové skupině, kolik hodin připadá na jednotlivého účastníka projektu apod.) V případě nadhodnocení, budou úvazky zkráceny. - Krácení v kapitole 01 Osobní náklady z důvodu nadhodnocení úvazků: položka manažer projektu - snížení úvazku z 1,0 na 0,75: ,00 Kč položka asistent projektu - snížení úvazku z 1,0 na 0,5: ,00 Kč Celkem krácení v kapitole 01 o: ,00 Kč - Krácení v kapitole 03 Zařízení a vybavení v žádosti nebylo dostatečně prokázáno, že plánované vybavení je určeno výhradně pro práci s cílovou skupinou. položka Mobilní telefon položka nebude uhrazena: ,00 Kč položka Notebook - položka nebude uhrazena: ,00 Kč položka Kancelářský balík bude uhrazeno 5 ks (vzhledem ke krácení výše): ,00 Kč Celkem krácení v kapitole 03 o: ,00 Kč - Krácení v kapitole 04 Služby z důvodu nadhodnocení položek: položka Vytvoření webových stránek: ,00 Kč položka KA 01 - Pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou bude proplacen max. měsíční pronájem ve výši ,00 Kč/měsíc: ,00 Kč Celkem krácení v kapitole 04 o: ,00 Kč Celkové krácení přímých nákladů projektu o ,00 Kč. OPPA PO2 Příloha 1 strana 11 (celkem 70)

13 Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč Lexik, vzdělávací centrum a pedagogickopsychologická poradna, CZ.2.17/2.1.00/37076 Profesionální péče o děti ,96 s.r.o. Podmínky realizace projektu Úprava klíčových aktivit: - Žadatel doplní popis KA2: 1) Podrobný popis realizace vzdělávání CS (lektorského zajištění i organizace, tj. zda bude vzdělávána celá 20 členná skupina najednou nebo po menších skupinách); 2) Hodinový rozsah rozšiřujících programů o práci s dítětem v mladším školním věku zahrnující témata: tělesný pohybový vývoj dítěte mladšího školního věku 7-11 let, kognitivní vývoj, sociální vývoj, emoční vývoj, hra dětí mladšího školního věku, zábava a volný čas prváka, druháka, třeťáka, čtvrťáka a páťáka, kroužky, porucha učení a její náprava, příprava do škol); 3) Přehled konkrétních pracovních náplní lektorů (podrobný popis včetně upřesnění časové náročnosti činností, tj. kolik hodiny výuky, přípravy a dalších činností bude lektor vykonávat) a to u pozic uváděných v rámci kapitoly 1 a kapitoly 4. V případě, že vysvětlení nebude dostačující, budou položky , , , , a adekvátně kráceny; 4) Průběh a zajištění závěrečných zkoušek; 5) Specifikace plánovaných výstupů KA. Bude upřesněno, jaké materiály budou v rámci KA vytvářeny (inovace vzdělávacích programů, metodických materiálů, e-learningu, vytvoření materiálů a podkladů pro výuku CS, aj.). Bude specifikován jejich obsah a rozsah a také bude upřesněno, kdo bude materiály vytvářet. Úprava monitorovacích ukazatelů: - Žadatel doplní kritéria pro stanovení úspěšně podpořené osoby; - Žadatel specifikuje formu, obsah, rozsah inovovaného vzdělávacího programu a dále počet kusů použitých v rámci projektu a formu, jakou bude inovovaný produkt poskytnut k dalšímu použití (např. elektronická verze vzdělávacích materiálů bude umístěna na webových stránkách žadatele atp.); - Žadatel upřesní počet vytvářených nových/inovovaných produktů v rámci KA2 (na základě doplnění ke KA2 může být hodnota ukazatele navýšena). Úprava rozpočtu: - Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nadhodnocených úvazků: pol Hlavní manažer projektu, kráceno na 1/2: ,60 Kč pol Věcný manažer projektu - kráceny na 1/2: ,60 Kč Celkem krácení v kapitole 01: ,20 Kč - Krácení v kapitole 04 služby na základě doporučení hodnotitele: položka Realizace zkoušek krácena o 10%: ,00 Kč Celkem krácení v kapitole 04: ,00 Kč Celkové krácení přímých nákladů projektu o ,20 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/2.1.00/37089 Tréninková pracovní místa pro přepisovatele Tichý svět, o.p.s ,86 Podmínky realizace projektu Úprava monitorovacích ukazatelů: - Definice monitorovacích ukazatelů, budou jasně definovány podmínky jednotlivých ukazatelů, tzn. za jakých podmínek, za poskytnutí jaké podpory budou osoby považovány za již podpořenou osobu, a za jakých podmínek budou osoby řazeny mezi ukazatele úspěšně podpořené osoby. Úprava rozpočtu: - Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nehospodárnosti pracovních pozic: OPPA PO2 Příloha 1 strana 12 (celkem 70)

14 pol Projektový manažer - snížení úvazku z 0,5 na 0,25: ,00 Kč, pol Finanční manažer snížení úvazku z 0,5 na 0,2: ,00 Kč. Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nadbytečnosti pracovních pozic: pol Supervizoři krácení ze 750 hodin supervize na 288, tak aby týdně odpovídaly dvě hodiny supervize na osobu: ,00 Kč, pol Odborný konzultanti: ,00 Kč. Celkové krácení v kapitole 01: ,00 Kč. - Z důvodu chybného zařazení položky bude pol přesunuta na položku Výukový a výrobní materiál/pomůcky. - Krácení v kapitole 05 Přímá podpora z důvodu nadhodnocení položek rozpočtu: pol Cestovné kurz pro přepisovatele - cestovné je kráceno na 64 Kč/os./den (2 x 32 Kč - cena jízdného v pražském MHD), 20 cest pro 6 osob: , 62 Kč, pol Cestovné tréninková pracovní místa - pro šest osob na dobu šesti měsíců je navrhováno pořízení 30 - ti denní Opencard ve výši 670 Kč: ,74 Kč Celkové krácení v kapitole 05: ,36 Kč. Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,36 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/2.1.00/37090 Začleňování neslyšících na trh práce 365, o.p.s ,76 Podmínky realizace projektu Úprava monitorovacích ukazatelů: - Žadatel před podpisem grantové smlouvy upraví kritérium a hodnotu ukazatele úspěšně podpořené osoby úspěšně podpořenou osobou bude ta, která absolvuje kurz A, kurz B a také tréninkové zaměstnání. Ukazatel bude snížen na hodnotu 8. Úprava rozpočtu: - Aby mohly být uznány náklady jako způsobilé, musí žadatel před podpisem grantové smlouvy řádně zdůvodnit potřebu nového vybavení pro tréninková místa. Konkrétně se jedná o zdůvodnění potřeby položek: Lektorský tým notebook: Kč Zprávy tablet: Kč Zprávy - profesionální vybavení pro natáčení (kamera): Kč Kavárna - váha na kávu: 600 Kč Zprávy - studiové osvětlení: Kč Kavárna - nádobí pro tréninková místa: Kč Pekárna - nádobí pro tréninková místa: Kč Lektorský tým - stacionární dataprojektor: Kč Zprávy speciální PC pro střih: Kč Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/2.1.00/37091 Program tréninkového zaměstnávání v ENVIRA, o. p. s. Toulcově dvoře II ,16 Podmínky realizace projektu Upřesnění ke klíčovým aktivitám: - Žadatel upřesní, co je předmětem financování na pracovních místech, která již byla zřízena a na nichž probíhá trénink v právě realizovaném projektu. Žádost nevylučuje, že na 16 dosavadních pracovních místech budou nadále zaměstnány OZP, které sem přišly již v rámci probíhajícího projektu. Bude specifikováno, které náklady a aktivity pro 16 stávajících pozic tedy budou kryty z již probíhajícího projektu a které z nového. Bude vysvětleno, zda se nejedná o vylepšování např. odměn pro stávající pracovníky (OZP), kteří budou klienty obou projektů. Žadatel vysvětlené podloží jasným rozdělením výdajů hrazených z obou projektů (to platí pro období překryvu obou projektů, tj. do května 2015), příp. upřesní, že od počátku tohoto projektu již půjde o jiné konkrétní osoby. OPPA PO2 Příloha 1 strana 13 (celkem 70)

15 Úprava monitorovacích ukazatelů: - Bude upravena definice ukazatele Počet nově vytvořených/inovovaných produktů. Inovovaný program bude zapracován také metodicky. Součástí inovovaného programu tréninkového zaměstnávání bude nově vytvořená metodika tréninkového zaměstnání. Úprava rozpočtu: - Krácení v kapitole 01 osobní náklady na základě doporučení hodnotitele: pol Koordinátor a finanční manažer projektu (2. fáze, měsíc realizace), kráceno z úvazku 0,8 na úvazek 0,5: ,00 Kč. Celkem krácení v kapitole 01 o: ,00 Kč Celkové krácení přímých nákladů projektu o ,00 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/2.1.00/37095 Vzdělání a tréninkové zaměstnání pro osoby s mentálním nebo Centrum MARTIN o.p.s ,87 kombinovaným postižením II Podmínky realizace projektu Úprava harmonogramu: - Bude upraven harmonogram klíčové aktivity č. 2 Bilanční diagnostika. Aktivita bude probíhat od 1. do 6. měsíce realizace projektu. Úprava realizačního týmu: - Žadatel před podpisem grantové smlouvy zváží, zda by činnosti manažera (položka ) a odborného diagnostika/lektora (položka ) neměly být rozděleny mezi více osob. Pokud žadatel uzná, že není potřeba činnosti rozdělovat mezi více osob, ověří žadatel, že vybrané osoby budou odborně schopné je kvalitně zajistit včetně doložení zastupitelnosti. - Žadatel před podpisem grantové smlouvy zváží, zda je pro účastníky optimální a přínosné se v tolika činnostech projektu po celou dobu kontaktovat pouze s jednou osobou (položka odborný diagnostik/lektor). Úprava monitorovacích ukazatelů: - Ukazatel Počet úspěšně podpořených osob bude snížen na hodnotu 10. Úprava rozpočtu: - Krácení v kapitole 03 Zařízení a vybavení: Položka Antivirový program prodloužení stávajících licencí: 3 085,50 Kč účel výdaje jasně nevyplývá z popisu klíčových aktivit, není zřejmé, zda náklad bude určen výhradně pro přímou práci s podpořenými osobami Následující položky zařízení a vybavení jsou kráceny z důvodu jejich zakoupení již v rámci jiného projektu realizovaného v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita v předchozím období. Z důvodu hospodárnosti je toto vybavení z rozpočtu vyjmuto a pro realizaci projektu se využije již zakoupeného vybavení. Položka Notebook pro klienty pro potřeby JobClubu: ,00 Kč Položka MS Office pro nové notebooky: ,00 Kč Položka Antivirový program pro nové notebooky: ,00 Kč Celkem kráceno v kapitole 03 o: ,50 Kč Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,50 Kč. - Položka Skladový SW prodloužení stávající licence před podpisem grantové smlouvy bude vyjasněna délka prodloužení licence a posléze bude náklad krácen dle délky využití v projektu. - Položka Manažer projektu - bude vyjasněna výše odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Pokud nedojde ke zdůvodnění nárokované výše, dojde k její úpravě na standardní sazbu. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory OPPA PO2 Příloha 1 strana 14 (celkem 70)

16 v Kč CZ.2.17/2.1.00/37097 Vzdělání a tréninkové zaměstnání pro osoby s mentálním nebo A MANO s.r.o ,91 kombinovaným postižením II Podmínky realizace projektu Úprava cílů projektu: - Cíle projektu budou formulovány tak, aby v nich bylo zahrnuto, jakých změn u cílové skupiny bude dosaženo: bude definováno znevýhodnění, jakým způsobem bude díky projektu kompenzováno, jakým způsobem bude dosaženo kompetencí klientů. Úprava klíčových aktivit: - Klíčová aktivita č. 3 Individuální podpora bude, s ohledem na náročnost klíčové aktivity č. 4 Skupinové vzdělávací a motivační kurzy, rozšířena o pomoc s ovládáním PC bez navýšení nákladů na rozpočet klíčové aktivity č. 3. Úprava harmonogramu: - Žadatel přepracuje harmonogram projektu tak, aby klíčová aktivita č. 2 Bilanční diagnostika byla v harmonogramu zaznamenána v prvním měsíci realizace projektu, jak je uvedeno na str. 12 projektové žádosti. - Žadatel přepracuje harmonogram projektu tak, aby klíčová aktivita č. 6 Tréninkové zaměstnání byla v harmonogramu zaznamenána po celou dobu realizace projektu měsíci realizace projektu, jak je uvedeno na str. 18 projektové žádosti. Úprava monitorovacích ukazatelů: - Definice podpořených osob bude specifikována, tak aby bylo zřejmé, za jakých podmínek se cílová skupina stane podpořenou osobou například získání jedné, či dvou podpor. Ukazatel uvedený v projektové žádosti není měřitelný a jasně vymezený. Úprava rozpočtu: - Příjemce v současnosti realizuje podobný projekt zaměřený na stejnou cílovou skupinu (č ). V rámci projektu č bylo pořízeno zařízení a vybavení, které by bylo možné využít i v předkládaném projektu. Projekt č bude ukončen až a není tedy možné jednoznačně konstatovat, že by bylo možné zařízení využít pro připravovaný projekt. Je navrhováno, aby se před podpisem smlouvy řešila možnost využití stávajícího zařízení v projektu Poté bude nadbytečné zařízení kráceno. - pol Manažer projektu před podpisem grantové smlouvy bude objasněna výše odvodů. - pol vytvoření počítačové sítě v PC učebně vč. nastavení síťových komponent žadatel dodá přesný soupis činností, které mají být provedeny, aby bylo možné jednoznačně posoudit, zda se nejedná o nepřímé náklady, dále doloží průzkumem trhu, že se jedná o cenu obvyklou. - Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení s odůvodněním - z popisu klíčových aktivit jasně nevyplývá, zda bude zařízení a vybavení využito výhradně pro přímou práci s cílovou skupinou: pol fotoaparát pro dokumentaci aktivit projektu: ,00 Kč pol Antivirový program prodloužení stávajících licencí: ,50 Kč - Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení z důvodu nadhodnocené ceny pol Antivirový program pro nové notebooky: ,00 Kč Celkem kráceno v kapitole 03 zařízení vybavení: ,50 Kč. - Krácení v kapitole 06 křížové financování z důvodu nehospodárnosti položek vzhledem ke skutečnosti, že by měla být vybavována pronajatá učebna, nikoliv obecná místnost: pol Pracovní stolek pro klienty v učebně: ,00 Kč pol Stůl pro lektora pro učebnu: ,00 Kč pol Židle pro klienty pro učebnu: ,00 Kč pol Židle pro lektora pro učebnu: ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 06 křížové financování: ,00 Kč. Celkové krácení přímých nákladů projektu o ,50 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory OPPA PO2 Příloha 1 strana 15 (celkem 70)

17 v Kč DRŽTE KROK - vzdělávací a motivační CZ.2.17/2.1.00/37102 Attavena, o.p.s ,37 aktivity pro nezaměstnané pražany 50+ Podmínky realizace projektu Úprava rozpočtu: - Krácení v kapitole 01 Osobní náklady počet hodin je ve vztahu k náplni práce nadhodnocený: pol Vedoucí projektu snížení počtu hodin o 1/3 z 470 hod. na 313 hod.: ,04 Kč, pol Koordinátor snížení počtu hodin o 1/3 z hod. na hod.: ,68 Kč, pol Lektor snížení počtu hodin o 30 % z hod. na hod.: ,56 Kč pol Externí odborníci a hosté z praxe a položka Asistent výuky žadatel obhájí časovou dotaci zapojení těchto pozic do projektu, v případě nedostatečného vysvětlení budou náklady kráceny. Celkem krácení v kapitole 01 o: ,28 Kč - Žadatel zdůvodní nákup položek Notebook (+brašna, Win7, klávesnice, myš) a MS Office Z projektové žádosti není zřejmé, zdali žadatel výše uvedeným vybavením již nedisponuje. V případě nedostatečného zdůvodnění budou náklady kráceny. Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,28 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/2.1.00/37104 Dokaž to s námi! - zapojení či znovuzapojení znevýhodněných osob na trh práce pomocí individuálního poradenství, tréninkových míst a podporovaného zaměstnávání. Maximální výše podpory v Kč Židovská obec v Praze ,88 Podmínky realizace projektu Úprava klíčových aktivit: - Klíčová aktivita č. 2 Individuální poradenství, podpora a vzdělávání Tři vzdělávací bloky rozsah výuky bude prodloužen z plánovaných 3 hodin (4 vyučovací hodiny) na 6 hodin (8 vyučovacích hodin) za každý blok, zároveň dojde k zúžení plánovaného obsahu jednotl. bloků (ideálně na tři témata) tak, aby vzdělávání bylo intenzivnější a pro cílovou skupinu efektivnější. - Klíčová aktivita č. 3 Praktický nácvik a zařazení na tréninkové pracovní místo, do podporovaného zaměstnávání v rámci aktivity bude detailně popsán plán zaměstnávání klientů, jejich přestup z podporovaného zaměstnání do jiného typu a bude jednoznačně vymezena jejich mzda. Úprava monitorovacích ukazatelů: - Počet úspěšně podpořených osob dojde k úpravě/zpřísnění kritéria úspěšnosti u proškolených osob takto: Proškolené osoby: 25. Osoby, které úspěšně absolvovali alespoň dva ze vzdělávacích bloků dle vlastního výběru a získali potřebné osvědčení. Úprava rozpočtu: - Krácení v kapitole 01 Osobní náklady z důvodu nadhodnocení úvazků: Položka pracovní asistent - bude z rozpočtu vypuštěn (celkový úvazek pracovních asistentů se sníží z 2,5 na 2,0): ,00 Kč. Celkem krácení v kapitole 01: ,00 Kč. Celkové krácení přímých nákladů projektu o ,00 Kč. - Před podpisem grantové smlouvy bude notebook přesunut z položky do kapitoly Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/2.1.00/37110 S euroklíčem do zaměstnání v Praze Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky Maximální výše podpory v Kč ,20 OPPA PO2 Příloha 1 strana 16 (celkem 70)

18 Podmínky realizace projektu Úprava rozpočtu: U položky rozpočtu dojde k doplnění jednotky. Krácení v kapitole 01 osobní náklady důvodu překročení obvyklých mezd dle tabulek OPPA je navrhováno snížení: Manažer projektu snížení o ,00 Kč, Finanční manažer snížení o Kč. Celkem kráceno v kapitole 01: ,00 Kč. Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,00 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/2.1.00/37111 Práce pro osoby se zrakovým postižením v Praze Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých Maximální výše podpory v Kč ,95 Podmínky realizace projektu Úprava klíčových aktivit: - Do podrobného popisu realizace klíčové aktivity č. 1 Individuální podpora při získání a udržení pracovního místa bude doplněn druh poradenství, které bude provázet klienta k získání zaměstnání. Žadatel dále upřesní, v jakém sledu budou jednotlivé činnosti (vstupní poradenské konzultace s manažerkou vzdělávání zajišťující tuto aktivitu, individuální podpora formou koučování, externí poradenství ke klientem zvolené profesi, poradenství ke specifickým dovednostem klienta) poskytovány. - Klíčová aktivity č. 2 Vzdělávání ve Hmateliéru bude vyškrtnuta důvody pro vyškrtnutí klíčové aktivity: - neprokazatelná vazba činností na cíle 7. výzvy - neúměrné náklady na aktivitu (proškolení pouze dvou zájemců) - výstupy aktivity neprokazují, že by aktivita byla nezbytná pro to, aby se cílová skupina udržela na pracovním trhu nebo na něj vstoupila - Do podrobného popisu realizace klíčové aktivity č. 4 Tréninková práce ve Hmateliéru bude doplněna informace, ze které bude patrné uplatnění podpořených osob (jaký je cíl tréninkové práce cílová skupina, která po absolvování aktivit bude schopna vstoupit na trh práce nebo se jedná pouze o arteterapeutický program?), dále žadatel doplní počet hodin podpory pro každý den realizace programu. - Do podrobného popisu realizace klíčové aktivity č. 5 Tréninková práce konzultantů začleňování nevidomých bude doplněn minimální počet zpracovaných diagnostických zpráv, struktura seminářů a jejich časový rozvrh. Úprava monitorovacích ukazatelů: - Žadatel v monitorovacím ukazateli počet podpořených osob upřesní, kolik osob bude v rámci každé klíčové aktivity (1 5) podpořeno. Úprava rizik: - Do části rizika projektu žadatel doplní riziko nenaplnění kapacit projektu a riziko nízká motivace cílové skupiny a setrvání v dlouhodobých programech a doplní k nim informace, jakým způsobem rizika eliminuje. Úprava rozpočtu: - Krácení v kapitole 01 Osobní náklady z důvodu nadhodnocení úvazků pozic v realizačním týmu: Pol odborná asistentka A2,4 krácení úvazku o 0,5: ,00 Kč, pol manažerka vzdělávání A1,2,3 krácení úvazku o 0,5: ,00 Kč. - Krácení v kapitole 01 Osobní náklady z důvodu vyškrtnutí klíčové aktivity č. 2 Vzdělávání ve Hmateliéru : Pol lektor workshopu A2: ,00 Kč, pol lektor komentovaných výstav A2: ,00 Kč, pol manažer projektu A1-6 krácení nákladů o 20 %, snížení úvazku na 0,4: ,00 Kč, pol finanční a provozní manažerka A1-6 krácení nákladů o 20 %, snížení úvazku na 0,24: ,00 Kč, OPPA PO2 Příloha 1 strana 17 (celkem 70)

19 pol manažerka Hmateliéru A2,4 krácení nákladů o 20 %, snížení úvazku na 0,4: Kč, pol hlavní lektorka Hmateliéru A2,4 krácení nákladů o 20 %, snížení počtu hodin na 512: ,00 Kč, pol provozní pracovník A2,4 krácení nákladů o 20 %, snížení počtu hodina na 240: Kč. Celkem kráceno v kapitole 01: ,00 Kč. - Krácení v kapitole 04 Služby z důvodu vyškrtnutí klíčové aktivity č. 2 Vzdělávání ve Hmateliéru : Pol lektorné 2 workshopů A2 o: ,90 Kč. Krácení v kapitole 04 Služby z důvodu, že za stejně popsané činnosti by měla být vyplacena stejná odměna. Dojde ke sjednocení odměn na 300 Kč/hod. Pol služby kouče A1: ,08 Kč, pol služby externích odborných poradců A1: ,14 Kč. Celkem kráceno v kapitole 04: ,12 Kč. - Krácení v kapitole 05 Přímá podpora z důvodu vyškrtnutí klíčové aktivity č. 2 Vzdělávání ve Hmateliéru : Pol DPČ lektoři hmatového modelování A2,4 krácení položky o 50% : ,00 Kč, pol DPP řemeslníci hmatového modelování A2,4 krácení položky o 50%: ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 05: ,00 Kč. Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,12 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/2.1.00/37112 Tréninkové pracoviště Bezbalinka Pestrá společnost, o.p.s ,51 Podmínky realizace projektu Úprava klíčových aktivit: - Z důvodu nepřehlednosti vyčíslení nákladů, budou u jednotlivých klíčových aktivit doplněny náklady na aktivitu. Osobní náklady budou rozepsány, ostatní náklady mohou být uvedeny pouze formou odkazu na rozpočet. Úprava rozpočtu: - Přesun v kapitole 03 Zařízení a vybavení z důvodu neodpovídajícího zařazení položek: pol Kniha Mistrovství ve vyhledávání na internetu bude přesunuta do pol Výukový a výrobní materiál/pomůcky pol Kniha Jak uspět při telefonování bude přesunuta do pol Výukový a výrobní materiál/pomůcky Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/2.1.00/37115 Šance lidem po poranění mozku CEREBRUM - Sdružení osob po poranění mozku ,55 a jejich rodin Podmínky realizace projektu Úprava monitorovacích ukazatelů: - Ukazatel podpořených osob bude před podpisem smlouvy upraven, tak aby byla specifikována definice a měřitelnost ukazatele, která není zřejmá z popisu uvedeného v projektové žádosti. Úprava rozpočtu: - Bude vyjasněna výše měsíční hrubé mzdy odborného pracovníka uvedeného na položce Z popisu v projektové žádosti není patrné, zda je sazba v souladu s obvyklými mzdami dle tabulek OPPA. V případě nedostatečného objasnění bude položka krácena. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/2.1.00/37116 Nová výzva - od interkulturní asistence KLUB HANOI ,59 OPPA PO2 Příloha 1 strana 18 (celkem 70)

20 k interkulturní mediaci Podmínky realizace projektu Úprava motivace a zapojení cílové skupiny: - Žadatel před podpisem grantové smlouvy doplní, jakým způsobem ošetří případný nárůst absencí, ztrátu zájmu či předčasný odchod ze vzdělávací aktivity u některých účastníků a jakým způsobem bude motivovat účastníky při dlouhodobější spolupráci. Úprava klíčových aktivit: - Žadatel objasní vytvoření sborníku kazuistik, který má vzniknout v rámci klíčové aktivity č. 1 Přípravná fáze. Žadatel objasní obsah sborníku a v jakém smyslu a z jakého důvodu předpokládá, že sborník kazuistik zjednoduší práci s cílovou skupinou. Na základě objasnění bude položka Autorské honoráře pro sborník kazuistik krácena na polovinu nebo bude krácena v plné výši. V případě nedostatečného objasnění bude položka Překlad sborníku v KA1 krácena v plné výši. - Klíčová aktivita č. 2 Řízení, monitoring a evaluace projektu bude doplněna o informace, jak bude zajištěno finanční řízení projektu. - Klíčová aktivita č. 4 Poradenství pro CS imigrantů/osob z jiného sociokulturního prostředí/příslušníky vietnamské menšiny v Praze (druhotná CS) bude doplněna o podrobnější průběh poradenství pro cílovou skupinu (např. jakým oblastem se bude poradenství věnovat, jak bude probíhat, s kolika sezeními na osobu je počítáno, jak bude zpracována zakázka a jak bude hodnocena úspěšnost poradenského procesu). Žadatel také objasní, z jakého důvodu neřeší u této aktivity úspěšnost a proč se domnívá, že úspěšnost u poradenství změřit nelze. Na základě tohoto objasnění bude případně upraven počet podpořených osob z druhotné cílové skupiny (snížení ze 149 osob na 49). Úprava monitorovacích ukazatelů: - Definice ukazatele Počet úspěšně podpořených osob bude doplněna o kritérium 3 osoby po dobu plných 6 měsíců setrvají na pracovní pozici v rámci KA7. Do definice úspěšně podpořené osoby bude doplněno, že 32 úspěšně podpořených osob bude složeno minimálně z 20 osob z primární cílové skupiny a 12 osob z druhotné cílové skupiny, které úspěšně absolvují přípravný kurz ke zkoušce A1. Definice bude dále doplněna na základě těchto upřesnění: Žadatel objasní, jak budou zapojeny podpořené osoby z primární cílové skupiny v rámci klíčové aktivity č. 6 (jak dlouho bude jedna osoba zařazena na tréninkové pracovní místo, po jakou dobu a na jakém úvazku). Na základě tohoto doplnění bude do definice úspěšně podpořené osoby zapracováno, kolik osob vydrží na tréninkovém pracovním místě a po jak dlouhou dobu. Žadatel objasní, jak bude nastaveno kritérium úspěšnosti u otevřených kurzů v rámci klíčové aktivity č. 3. Toto kritérium bude následně zapracováno do definice úspěšně podpořené osoby. Úprava rizik: - Před podpisem grantové smlouvy žadatel doplní Rizika projektu a Popis opatření rizik se zaměřením na cílovou skupinu, např. riziko odchodu (ne však z důvodu nemoci) účastníka z rozběhnutého kurzu, ze zaměstnání, z poradenství atd. Úprava rozpočtu: - Žadatel objasní činnosti v pracovní náplni koordinátora projektu, manažerky projektu a odborného garanta, které by se mohly překrývat (např. příprava podkladů pro MZ a připravuje MZ, zajišťuje evaluaci a shromažďuje zpětnou vazbu od školitelů a zaměstnanců a provádí vyhodnocení). Na základě objasnění bude případně položka Manažerka projektu Ing. Zuzana Bejó krácena. - Krácení v kapitole 01 Osobní náklady z důvodu překročení obvyklých mezd dle tabulek OPPA: Položka Autorské honoráře pro sborník kazuistik: ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 01 o: ,00 Kč. - Krácení v kapitole 03 Zařízení a vybavení Položka Dataprojektor stacionární pro potřeby CS KA 1 nezdůvodněna potřeba dražšího vybavení: ,00 Kč Položka NT pro potřeby CS KA 1 - zakoupeno již v rámci jiného projektu realizovaného v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita v předchozím období. Z důvodu hospodárnosti je toto vybavení z rozpočtu vyjmuto a pro realizaci projektu se využije již zakoupeného vybavení: ,00 Kč Položka Kancelářský balík KA 1 - zakoupeno již v rámci jiného projektu realizovaného OPPA PO2 Příloha 1 strana 19 (celkem 70)

POKYNY K VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Operační program Praha - Adaptabilita verze 5.0 platnost od 15. května 2012

POKYNY K VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Operační program Praha - Adaptabilita verze 5.0 platnost od 15. května 2012 POKYNY K VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Operační program Praha - Adaptabilita verze 5.0 platnost od 15. května 2012 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY APLIKACE BENEFIT7 Bezproblémové fungování aplikace Benefit7 je garantované

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec

Více

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních

Více

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obecné zásady Odhad celkových výdajů projektu (tzn. plán) v rámci realizace projektu bude

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE KROK Č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Vaším prvním úkolem bude určit, co přesně má být v rámci projektu nakoupeno. K tomu vám poslouží schválený rozpočet projektu,

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ Verze 0 k 23. 4. 15 k zaslání Plánovací komisi programu PO 3 OP VVV Materiál neprošel grafickou ani jazykovou úpravou 1/28 VÝCHODISKA PRO TVORBU MÍSTNÍCH AKČNÍCH

Více

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Možnosti čerpání prostředků Příprava a zpracování projektu Konkrétní rady pro tvorbu a podávání projektu Praktická příručka pro

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více