Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy"

Transkript

1 Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 3/4 ze dne ke schválení projektů z 7. výzvy v rámci prioritní osy 2 Podpora vstupu na trh práce Operačního programu Praha - Adaptabilita Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. schvaluje 1. podporu z Operačního programu Praha - Adaptabilita v celkové výši ,01 Kč pro individuální grantové projekty uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení v maximální výši a za podmínek uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení 2. vytvoření zásobníku individuálních grantových projektů uvedeného v příloze č. 2 tohoto usnesení s maximální výší podpory a podmínkami uvedenými v příloze č. 2 tohoto usnesení II. ukládá 1. Radě HMP 1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení Termín: Předkladatel: Rada HMP Tisk: Z-3147 Provede: Rada HMP Na vědomí: odborům MHMP

2 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 3/4 ze dne A. Začleňování znevýhodněných osob na trh práce Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/2.1.00/37001 NADĚJNÉ VYHLÍDKY - ŽIVOT S POŠKOZENÍM MOZKU Maximální výše podpory v Kč ERGO Aktiv ,53 Podmínky realizace projektu Úprava klíčových aktivit: - Klíčová aktivita č. 1 Manažerské řízení a administrace projektu dojde ke zpřesnění popisu aktivity bude doplněn předpokládaný počet odborných supervizí a jejich forma; bude doplněna specifikace využití odborného garanta v jednotl. klíčových aktivitách. - Klíčová aktivita č. 2 Poradna - předpracovní a pracovní poradenství - dojde ke zpřesnění popisu aktivity bude doplněna informace o postupu při náboru cílové skupiny; bude upřesněn počet hodin poradenství na 1 osobu; dojde ke zpřesnění/vyjasnění na základě jakých kritérií bude doporučováno pokračování v dalších KA. - Klíčová aktivita č. 3 Ucelený rozvojový program dojde k vyjasnění, z jakého důvodu část CS projde kompletní diagnostikou a část jen částečnou diagnostikou, v čem je rozdíl; bude doplněna chybějící kvantifikace výstupů v části výstupy z KA; z popisu KA není zřejmé, zda bude probíhat pravidelná a průběžná revize zpracovaných IP. - Klíčová aktivita č. 4 Aktivity podporovaného zaměstnávání (PZ) - v části Výstup klíčové aktivity: rozdělit, kolik osob absolvuje IPZ a kolik Job club. - Klíčová aktivita č. 5 Vznik tréninkových míst a podporovaných pracovních míst bude zpřesněn popis prac. místa asistent v sociálních službách, v části Výstup klíčové aktivity bude kvantifikován počet tréninkových míst. Úprava harmonogramu: - Před podpisem smlouvy bude prověřena návaznost jednotlivých klíčových aktivit a případně dojde k úpravě harmonogramu. Úprava monitorovacích ukazatelů: - Počet podpořených osob - ukazatel bude lépe, detailněji popsán, bude doplněno, jakou podporu (kromě uvedeného zodpovězení dotazu v rámci KA) klienti v rámci jednotl. klíčových aktivit získají. - Počet podpořených osob bude doplněno chybějící kritérium/kritéria úspěšnosti k bodu a) i b): a) 30 osob, které se úspěšně zapojí do Individuálního podporovaného zaměstnávání nebo Job Klubů (aktivita 4); b) 6 osob, které nastoupí na Tréninková místa nebo Podporovaná pracovní místa (aktivita 5). Úprava rozpočtu: - před podpisem smlouvy žadatel doloží způsob výpočtu částky na položce Mzdové příspěvky CS. (V případě nehospodárnosti, je možné narozpočtovanou částku krátit.) - Položka Nájem prostor vzdělávacího a poradenského centra (včetně prostor pro tréninková místa) před podpisem GS upravit v rozpočtu název jednotky. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/2.1.00/37002 S námi máte šanci na trhu práce Via Lucis Praha, o.p.s ,83 Podmínky realizace projektu Úprava klíčových aktivit: - V rámci klíčové aktivity č. 3 Individuální a skupinové poradenství a klíčové aktivity č. 4 Vzdělávací kurz bude zapojeno všech 15 členů cílové skupiny. - Žadatel v rámci klíčové aktivity č. 2 Pracovní diagnostika doloží rozpis konkrétních nástrojů práce s cílovou skupinou. - Žadatel v rámci klíčové aktivity č. 4 Vzdělávací kurz předloží obsah kurzu Digitální marketing. OPPA PO2 Příloha 1 strana 1 (celkem 70)

3 Úprava rozpočtu: - Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nadhodnocení úvazků: pol Manažer projektu - snížení úvazku z 0,7 na 0,2: ,00 Kč, pol Administrativní asistent - snížení úvazku z 0,5 na 0,3: ,00 Kč, pol Finanční manažer - snížení úvazku z 270 hod. na 153 hod.: ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 01: ,00 Kč. - Navýšení v kapitole 04 služby z důvodu zvýšení počtu podpořených osob v KA 4 z 12 osob na 15 osob - pol vzdělávací kurz: ,00 Kč. Celkem navýšena kapitola 04 o: ,00 Kč. - Navýšení v kapitole 05 přímá podpora z důvodu zvýšení počtu podpořených osob v KA 4 z 12 osob na 15 osob - pol stravné - vzdělávací kurz: ,00 Kč. Celkem navýšena kapitola 05 o: ,00 Kč. Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,00 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč Ateliér Via Roseta - zaměstnávání osob CZ.2.17/2.1.00/37005 Via Roseta o.p.s ,76 se zdravotním postižením Podmínky realizace projektu Úprava harmonogramu: - Žadatel předloží přepracovaný harmonogram projektu, kde bude správně uvedena doba realizace klíčové aktivity č. 5 Školení osob z CS zaměřené na pracovně-právní otázky. V popisu klíčové aktivity je uveden doba realizace ve měsíci realizace projektu, v části 7 Harmonogram projektu je klíčová aktivita uvedena v měsíci realizace. Úprava klíčových aktivit: - Žadatel před podpisem smlouvy předloží plán, jakým způsobem bude klientům asistovat při hledání práce, jaké zaměstnavatele bude oslovovat a jak bude zaměstnavatele motivovat. Úprava rozpočtu: - Krácení v kapitole 01 Osobní náklady z důvodu úpravy odvodů na sociální a zdravotní pojištění na zákonem stanovenou výši 34 %: Položka Manažer projektu: - 756,00 Kč. Položka Sociální pracovník: ,00 Kč. Položka Pracovník v sociálních službách: ,00 Kč. Položka Finančně administrativní pracovník: - 420,00 Kč. - Krácení v kapitole 01 Osobní náklady z důvodu úpravy hodinové sazby na výši odpovídající obvyklým mzdám: položka Školitel a pracovní konzultant: - 663,00 Kč. Celkem krácení v kapitole 01: ,00 Kč. - Kapitola 04 Služby: příjemcem bude vyjasněna metodika výpočtu nájmu dle počtu osob z CS, v případě nedostatečného zdůvodnění bude náklad adekvátně krácen. - Krácení v kapitole 05 Přímá podpora z důvodu úpravy odvodů na sociální a zdravotní pojištění na zákonem stanovenou výši 34 %: položka Mzda pro pracovníky z CS zaměstnané v dílně: ,00 Kč. položka Mzda pro pracovníky z CS zaměstnané v obchodě: - 588,00 Kč. položka Mzda pro pracovníky z CS zaměstnané v kanceláři: - 212,80 Kč. Celkem krácení v kapitole 05: ,80 Kč. Celkové krácení přímých nákladů projektu o 8 267,80 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/2.1.00/37007 UPGRADE - Zvyš svůj potenciál! Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. Maximální výše podpory v Kč ,41 OPPA PO2 Příloha 1 strana 2 (celkem 70)

4 Podmínky realizace projektu Úprava monitorovacích ukazatelů: - Ukazatel nově vytvořené/inovované produkty bude před podpisem smlouvy upraven, tak aby plánovaný nově vytvořený inovativní produkt Job Cluby, byl definován ne jako cíl, ale jako nový produkt. Bude vytvořena příručka všech témat probíraných na Job Clubech spolu s řešením konkrétních situací, doplněné například portfoliem informací a dovedností, které by následně každý účastník využil při ucházení se o zaměstnání. Úprava rozpočtu: - Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení z důvodu nedostatečného zdůvodnění potřebnosti: pol Notebook: ,18 Kč pol Kancelářský balík: ,50 Kč. Celkem kráceno v kapitole 03: ,68 Kč. Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,68 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/2.1.00/37008 Práce jako cesta k integraci Evropská kontaktní skupina ,95 Podmínky realizace projektu Úprava klíčových aktivit: - V projektu není dostatečně popsáno, jakým způsobem bude realizační tým zajišťovat kontinuitu práce s cílovou skupinou tak, aby bylo docíleno co nejvyšší efektivity před podpisem smlouvy proto bude nastaven konkrétní nástroj, který podpoří kontinuitu a hodnocení dosažených cílů u cílové skupiny (např. individuální plán profesního rozvoje). Žadatel sám navrhne klíčovou aktivitu, v rámci které bude nově zavedený nástroj využit. - Klíčová aktivita č. 2 Nábor aktivita bude rozšířena o oslovení i izolovaných cílových skupin, které se těžko dostávají k informacím a které jsou často ovládány různými zájmovými skupinami z Východu. - Klíčová aktivita č. 6 Odborné kurzy a konzultace odborné konzultace nejsou v rámci aktivity dostatečně popsány před podpisem smlouvy bude upřesněno, o jaké experty se bude jednat a bude vyjasněna výše požadované odměny 3 000,00 Kč na jednu osobu (45 000,00 Kč / 15 osob). V případě nadhodnocení sazby, bude odměna zkrácena (tj. dojde k další úpravě v rozpočtu). - Klíčová aktivita č. 7 Sdílení dobré praxe - e-learning a kulatý stůl v rámci aktivity není dostatečně odůvodněno zapojení zahraničního experta před podpisem smlouvy bude upřesněno, v čem bude účast experta na kulatém stolu přínosná pro cílovou skupinu, jaké metody bude zahraniční expert prezentovat, zda jsou tyto metody přenositelné do českého prostředí a bude blíže specifikováno, o jakého odborníka se jedná. Úprava monitorovacích ukazatelů: - Počet nově vytvořených/inovovaných produktů popis ukazatele bude doplněn o konkrétní obsah e- learningových kurzů. Zároveň bude doplněno, v čem bude produkt inovativní. - Počet úspěšně podpořených osob nastavené kritérium úspěšnosti bude upraveno tak, aby úspěšně podpořená osoba obdržela v rámci projektu vždy více nabízených podpor a byla tak zajištěna komplexnost nabízené podpory (např. kurz + konzultace + stáž). Úprava harmonogramu: - klíčová aktivita č. 2 Nábor délka realizace této KA bude o měsíc zkrácena tak, aby mohly proběhnout i aktivity na ni navazující. Úprava rozpočtu: - položka Specialista/ka-lektor/ka a položka Hodnotitel/ka assessment centra - před podpisem smlouvy budou doplněny chybějící údaje o nezbytné odbornosti tak, aby bylo možné posoudit mzdové výdaje na tyto pozice. V případě nadhodnocení sazeb, budou položky adekvátně zkráceny. - Krácení v kapitole 01 Osobní náklady z důvodu nadhodnocení sazby: Položka zahraniční expert - snížení hodinové sazby z 1 000,00 Kč na 500,00 Kč: ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 01: ,00 Kč. - Krácení v kapitole 03 Zařízení a vybavení v žádosti nebylo dostatečně prokázáno, že plánované OPPA PO2 Příloha 1 strana 3 (celkem 70)

5 vybavení je určeno výhradně pro práci s cílovou skupinou. položka PC sestava položka nebude uhrazena: ,00 Kč, položka mobilní telefon položka nebude uhrazena: ,00 Kč, položka Microsoft Office položka nebude uhrazena: ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 03: ,00 Kč. - Krácení v kapitole 04 Služby z důvodu nadhodnocení položek: položka Pronájem prostor na kulatý stůl bude proplaceno max ,00 Kč: ,99 Kč. Celkem kráceno v kapitole 04: ,99 Kč. Celkové krácení přímých nákladů projektu o ,99 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/2.1.00/37009 Návrat osob s roztroušenou sklerózou do práce AV Institut s.r.o ,49 Podmínky realizace projektu Úprava územní uznatelnosti: - Všechny osoby z cílové skupiny podpořené v rámci projektu musí splňovat tuto podmínku: mají trvalé bydliště na území hl. m. Prahy anebo se více než polovinu roku zdržují na území hl. m. Prahy. Úprava monitorovacích ukazatelů: - V rámci ukazatele počet nově vytvořených/inovovaných produktů bude upřesněn typ produktu (příručka, metodický list, vzdělávací program apod.) a podrobněji definován jeho obsah (vzdělávací, poradenské, diagnostické postupy atd.). Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč Tréninková pracovní místa Restart Česká asociace CZ.2.17/2.1.00/ ,95 Shop streetwork, o.p.s. Podmínky realizace projektu Úprava klíčových aktivit: - Klíčová aktivita č. 2 Tréninkové zaměstnávání bude doplněna o způsob získávání cílové skupiny, způsob motivování cílové skupiny, proces vyhodnocování průběžného zaměstnávání, a to z důvodu nedostatečného popisu práce s cílovou skupinou. Úprava monitorovacích ukazatelů: - Definice podpořených osob bude upravena, tak aby bylo zřejmé, za jakých podmínek budou v projektu vykazovány podpořené osoby. Úprava rizik: - Bude stanoveno více rizikových situací týkajících se projektového řízení, nezájmu cílové skupiny apod. Úprava rozpočtu: - Budou podrobně specifikovány položky kapitoly 03 Zařízení a vybavení (položka , , ) a kapitoly 06 Křížové financování (položka 06.03) rozpočtu. V případě, že nebude jasně vymezena návaznost na cílovou skupinu, budou náklady kráceny z důvodu nedodržení podmínky stanovené v 7. výzvě ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí na str. 3: Výdaje, spadající do rozpočtových kapitol 3 Zařízení a vybavení a 6 Křížové financování, realizované v rámci projektu musí být určeny výhradně pro přímou práci s podporovanými znevýhodněnými osobami. - Krácení v kapitole 03 Zařízení a vybavení - z popisu klíčových aktivit vyplývá, že zařízení a vybavení nebude využito výhradně pro přímou práci s cílovou skupinou: pol Notebook 1 ks: ,45 Kč. Celkem kráceno v kapitole 03 o ,45 Kč. - Krácení v kapitole 04 Služby z důvodu nedostatečného zdůvodnění potřebnosti: OPPA PO2 Příloha 1 strana 4 (celkem 70)

6 pol Instalatérské práce: ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 04 o , 00 Kč. Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,45 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/2.1.00/37012 Na svobodu připraven! SVI AJAK z.s ,80 Podmínky realizace projektu Úprava klíčových aktivit: - Žadatel objasní, z jakého důvodu je potřeba vybavovat dvě kompletní mobilní počítačové učebny a zda není možné vybavit pouze jednu mobilní počítačovou učebnu, ve které by se 4 skupiny po 8 účastnících střídaly. V návaznosti na toto objasnění budou případně položky a kráceny. Úprava monitorovacích ukazatelů: - Definice ukazatele Počet nově vytvořených/inovovaných produktů bude doplněna o informaci, jakým způsobem bude doloženo naplnění nově vytvořeného produktu pořízené speciální IT systémové řešení. Úprava rozpočtu: - Krácení v kapitole 03 Zařízení a vybavení z důvodu: v projektové žádosti není zdůvodněna potřeba multifunkčního zařízení pro intenzivní použití, kráceno na cenu za multifunkční zařízení pro standardní využití: pol Multifunkční zařízení pro intenzívní využití: ,00 Kč. Celkem krácení v kapitole 03: ,00 Kč. Celkové krácení přímých nákladů projektu o ,00 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/2.1.00/37014 Pomoc a podpora nezaměstnaným "Česká andragogická osobám 50+ při návratu na trh práce společnost, o. s." ,43 Podmínky realizace projektu Úprava klíčových aktivit: - Před podpisem grantové smlouvy bude upřesněno, jaký je princip či posloupnost služeb, které budou účastníkům nabízeny. - Klíčová aktivita č. 1 Průběžné oslovování cílové skupiny a její vstup do projektu bude doplněna o identifikaci kritérií, na základě kterých budou osoby moci vstoupit do projektu, a o definování pravidel spolupráce s klienty. - Klíčová aktivita č. 2 Realizace úvodních workshopů bude doplněna o zdůvodnění zvoleného časového rozsahu úvodních workshopů a bude objasněno, jak na tyto workshopy navazuje další práce s cílovou skupinou. Úprava realizačního týmu: - Před podpisem grantové smlouvy bude upravena pracovní náplň personalisty pracovního poradce (položka ) a koordinátora náboru cílové skupiny a vzdělávacích aktivit (položka ). Část náplně práce personalisty pracovního poradce bude přenesena na koordinátora náboru cílové skupiny a vzdělávacích aktivit. Úprava rozpočtu: - Krácení v kapitole 01 Osobní náklady z důvodu nadhodnocení mzdových nákladů Položka Projektový a finanční manažer krácení úvazku z 0,6 na 0,5: ,80 Kč Navýšení v kapitole 01 Osobní náklady z důvodu podhodnocení mzdových nákladů Položka Personalista pracovní poradce navýšení úvazku z 0,6 na 0,7: ,52 Kč Celkem kráceno v kapitole 01 o: ,28 Kč - Kapitola 03 Zařízení a vybavení navýšení nákladů z důvodu navýšení úvazku na pozici OPPA PO2 Příloha 1 strana 5 (celkem 70)

7 Personalista pracovní poradce Položka Notebook Personalista - pracovní poradce expert č. 2 navrhl navýšit úvazek na položce z 0,6 na 0,7 adekvátně byly navýšeny náklady o 0,1 úvazek: ,70 Kč Položka MS Office Personalista - pracovní poradce - expert č. 2 navrhl navýšit úvazek na položce z 0,6 na 0,7 adekvátně byly navýšeny náklady o 0,1 úvazek: + 580,80 Kč Celkem kapitola 03 navýšena o: ,50 Kč - Krácení v kapitole 04 Služby z důvodu zakoupení multifunkčního zařízení pro potřeby CS Položka Tisk materiálů na úvodní workshopy: Kč Položka Tisk materiálů na IT kurzy: Kč Celkem kráceno v kapitole 04 o: Kč - Před podpisem GS je třeba upravit název položky a z důvodu úpravy úvazku. - Před podpisem GS je třeba upravit název položky a počet jednotek u položky a ve vztahu k navýšení úvazku na 0,7 pracovního poradce (pol ). Celkové krácení přímých nákladů projektu o ,78 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/2.1.00/37015 IT job club pro zdravotně postižené DAMACO Group s.r.o ,32 Podmínky realizace projektu Úprava územní uznatelnosti: - Při výběru účastníků projektu bude splněna podmínka: Cílová skupina znevýhodněných osob musí mít trvalé bydliště v hl. m. Praze anebo se více než polovinu roku zdržovat na území hl. m. Prahy. Úprava klíčových aktivit: - Žadatel doplní informace k plánovanému náboru cílové skupiny. Bude uvedeno, jak bude CS oslovena a jak je zajištěno, že se dostaví potřebný počet účastníků. - Žadatel upřesní výstupy KA4, tj. zda budou všichni účastníci proškoleni ve všech třech typech školení, či zda se každý proškolí pouze v jednom školení a podrobně specifikuje náklady, které se vztahují k položce Nákup kurzů KA 4. - Žadatel upřesní způsob přezkoušení absolventů KA3 a KA4. Úprava monitorovacích ukazatelů: - Žadatel specifikuje obsah a rozsah metodiky, která je plánovaným výstupem projektu. - Žadatel upřesní podmínky úspěšnosti dle doporučení hodnotitele. Úprava rozpočtu: - Změny v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nadhodnocení úvazku (doporučení hodnotitele): Bude zrušena pozice koordinátor snížení úvazku z 0,5 na 0: ,00 Kč, Na pozici manažer projektu navýšení úvazku z 0,4 na úvazek 0,6: ,00 Kč, Celkem krácení v kapitole 01 o: ,00 Kč Celkové krácení přímých nákladů projektu o ,00 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/2.1.00/37018 Hračkotéka pokračuje aneb práce na Barbora Vignerová zkoušku Mazancová ,56 Podmínky realizace projektu Úprava klíčových aktivit: - Nebude realizována klíčová aktivita č. 5 Blog vedený účastníky tréninku. Aktivita je popsána velmi stručně. Neobsahuje informace o přínosu aktivity, ani zde není popsána práce s cílovou skupinou, zejména její motivace k vytváření blogu. Aktivita není k realizaci projektu nezbytná. Úprava monitorovacích ukazatelů: - Snížení ukazatele Počet nově vytvořených/inovovaných produktů z hodnoty 12 na hodnotu 0. Tréninkové pracovní místo a Exkurze nejsou z hlediska metodiky pro monitorovací ukazatele OPPA PO2 Příloha 1 strana 6 (celkem 70)

8 v rámci OPPA nově vytvořeným/inovovaným produktem. Blog plánovaný v klíčové aktivitě č. 5 nebude realizován. Úprava rozpočtu: - Krácení v kapitole 03 Zařízení a vybavení v souvislosti s vypuštěním klíčové aktivity č. 5: Digitální fotoaparát vypuštění celé položky: ,00 Kč. - Následující položky zařízení a vybavení jsou kráceny z důvodu jejich zakoupení již v rámci jiného projektu realizovaného v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita v předchozím období. Z důvodu hospodárnosti je toto vybavení z rozpočtu vyjmuto a pro realizaci projektu se využije již zakoupeného vybavení Notebook: ,45 Kč, Software - MS Office: ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 03 o: ,45 Kč. - Krácení v kapitole 04 Služby - z důvodu nadhodnocení nákladů: Nájem obchodních prostor jednotková cena krácena na polovinu, snížení ze Kč/měsíc na Kč/měsíc: ,00 Kč, Supervize individuální supervize pro cílovou skupinu není pro realizaci projektu nutná vypuštění celé položky: ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 04 o: ,00 Kč. Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,45 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/2.1.00/37024 Začátek ve svém 2 P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. Maximální výše podpory v Kč ,46 Podmínky realizace projektu Územní uznatelnost - Do projektu budou zapojeny pouze osoby, které splní podmínku územní uznatelnosti mají trvalé bydliště v hl. m. Praze anebo se více než polovinu roku zdržují na území hl. m. Prahy. Partnerství - Zapojení partnera v projektu nebude spočívat ve vykonávání běžné administrace projektu, poskytování běžných služeb, včetně publicity a propagace, zajišťování realizace kurzů či jiných aktivit běžně dostupných na trhu, ani v dodání zboží. Úprava rozpočtu: - Krácení v kapitole 01 Osobní náklady: úvazky jsou nadhodnocené, neodpovídají náplni práce: pol Manažer snížení úvazku z 0,2 na úvazek 0,1: ,52 Kč pol Koordinátor snížení úvazku z 0,8 na úvazek 0,4: ,96 Kč pol Asistent vypuštění celé položky, náplň práce duplicitní s ostatními členy realizačního týmu: ,84 Kč pol Finanční manažer snížení úvazku z 0,3 na úvazek 0,1: ,92 Kč pol Koordinátor snížení úvazku z 0,3 na úvazek 0,2: ,74 Kč pol Job coach snížení úvazku z 0,8 na úvazek 0,6: ,80 Kč Celkem krácení v kapitole 01: ,78 Kč - Před podpisem GS je třeba upravit v názvu položky nově stanovený úvazek ( , , , , , ). - Krácení v kapitole 03 Zařízení a vybavení potřebnost pro realizace projektu není dostatečně doložena: pol notebook vypuštění celé položky: ,90 Kč pol mobilní telefon vypuštění celé položky: ,00 Kč Celkem krácení v kapitole 03: ,90 Kč - Krácení v kapitole 04 Služby: pol Grafická úprava letáku jedná se o nepřímý náklad: ,00 Kč pol Tisk letáků jedná se o nepřímý náklad: ,25 Kč Celkem krácení v kapitole 04: ,25 Kč OPPA PO2 Příloha 1 strana 7 (celkem 70)

9 Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,93 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/2.1.00/37026 Aktivně zpět do života! Shambala o.s ,18 Podmínky realizace projektu Úprava klíčových aktivit: - Žadatel před zahájením realizace projektu podrobněji popíše a zdůvodní vznik Školícího centra (viz KA 02, kde žadatel plánuje realizaci 3 rozdílných rekvalifikačních kurzů a v souvislosti s tím i nákup odpovídajícího zařízení a vybavení), včetně vysvětlení v jakých prostorách bude projekt realizován. - Žadatel před zahájením realizace projektu objasní / upřesní, co v rámci KA 03 považuje za opakovanou prezenci účastníka projektu, aby bylo jednoznačně vymezeno, kolik kurzů bude realizováno a jaká prezence bude u účastníka vyžadována. Úprava monitorovacích ukazatelů: - Žadatel před zahájením realizace projektu podrobněji zdůvodní, jak bude v rámci projektu dále inovovat 3 vzdělávací kurzy uvedené v popisu monitorovacího ukazatele Počet nově vytvořených/inovovaných produktů. V případě nedostatečného zdůvodnění bude tento ukazatel ponížen o tyto kurzy na hodnotu 1. Úprava rozpočtu: - U položek bude jednotka opravena z měsíc na hodina. - Před podpisem grantové smlouvy bude vyjasněna výše odvodů u položek a Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení s odůvodněním: v projektové žádosti není položka nijak popsána, tudíž se jedná o nedostatečně zdůvodněný náklad projektu: pol webové stránky projektu položka vypuštěna: ,00 Kč. - Následující položky zařízení a vybavení jsou kráceny z důvodu jejich zakoupení již v rámci jiného projektu realizovaného v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita (CZ.2.17/2.1.00/35161) v předchozím období. Z důvodu hospodárnosti je toto vybavení z rozpočtu vyjmuto a pro realizaci projektu se využije již zakoupeného vybavení: pol Notebook položka vypuštěna: ,90 Kč, pol Mobilní telefon položka vypuštěna: ,00 Kč, pol Multifunkční zařízení pro standardní využití položka vypuštěna: ,00 Kč, pol Flipchart položka vypuštěna: ,00 Kč, pol Skartovač položka vypuštěna: ,00 Kč, pol Kancelářský balík Office položka vypuštěna: ,00 Kč. - Následující položky rozpočtu jsou nesprávně zařazeny do kapitoly 3.4 Výukový a výrobní materiál/pomůcky, namísto kapitoly 3.1 Neodpisovaný hmotný majetek. Zároveň z projektové žádosti nevyplývá, k čemu bude zařízení využito, není zdůvodněna potřebnost tohoto zařízení a není jasně popsáno, že bude využito výhradně pro práci s cílovou skupinou: pol Tablet položka vypuštěna: ,00 Kč, pol Čtečka e-knih položka vypuštěna: ,00 Kč, pol Flash paměť položka vypuštěna: - 907,50 Kč. Celkem kráceno v kapitole 03: ,40 Kč. - Krácení v kapitole 06 Křížové financování s odůvodněním v rámci projektu byl plánován nákup nábytku na vybavení učeben, avšak s ohledem na skutečnost, že se nejedná o prostory žadatele, ale o pronájem, je tento nákup neopodstatněný a nehospodárný: pol židle kancelářská položka vypuštěna: ,00 Kč, pol stůl kancelářský - pracovní položka vypuštěna: ,00 Kč, pol stůl učebna položka vypuštěna: ,00 Kč, pol židle učebna položka vypuštěna: ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 06: ,00 Kč. OPPA PO2 Příloha 1 strana 8 (celkem 70)

10 Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,40 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč Podpora zaměstnávání Romů v Praze CZ.2.17/2.1.00/37034 Slovo 21, z. s , Podmínky realizace projektu Partnerství: - Zapojení partnera v projektu nebude spočívat ve vykonávání běžné administrace projektu, poskytování běžných služeb, včetně publicity a propagace, zajišťování realizace kurzů či jiných aktivit běžně dostupných na trhu, ani v dodání zboží. Úprava klíčových aktivit: - Do popisu realizace klíčové aktivity 05 Zprostředkování práce budou doplněny podrobnější informace o způsobu práce se zaměstnavateli, včetně způsobu motivování zaměstnavatelů k zaměstnávání osob z cílové skupiny. Úprava monitorovacích ukazatelů: - Ukazatel počet nově vytvořených/inovovaných produktů bude navýšen na hodnotu 1; do této hodnoty bude zahrnut následující produkt, který bude v průběhu realizace projektu vytvořen: informační materiál (např. manuál) obsahující údaje o rekvalifikačních kurzech (jak a kde kurzy hledat), o hledání pracovního uplatnění (jak a kde hledat práci), jak vytvořit profesní životopis, motivační dopis, jak se připravit na přijímací pohovor apod. - Budou vyjasněny ukazatele počet podpořených osob - celkem a počet úspěšně podpořených osob, není jasné, zda jsou do hodnot ukazatelů (80, respektive 50) započítány osoby nebo podpory; poté budou hodnoty ukazatelů případně adekvátně sníženy na min. 40, respektive min Žadatel objasní, zda je 40 osob registrovaných na internetové burze práce zahrnuto do ukazatelů počet podpořených osob - celkem a počet úspěšně podpořených osob. V případě, že ano, žadatel dále objasní, zda má v rámci internetové burzy práce nastaveny mechanismy pro zajištění údajů potřebných pro podrobné vykazování ukazatelů; poté budou hodnoty obou ukazatelů případně adekvátně sníženy. Úprava rozpočtu: - Krácení v kapitole 01 Osobní náklady z důvodu nadhodnocení úvazků pozic v realizačním týmu: pol Hlavní manažer projektu krácení o 0,5 úvazku ,00 Kč pol Koordinátor rekvalifikačních kurzů krácení o 0,5 úvazku: ,00 Kč pol Koordinátor zprostředkování práce krácení o 0,5 úvazku: ,00 Kč Celkem kráceno v kapitole 01: ,00 Kč. - Krácení v kapitole 04 Služby z důvodu neprovázanosti s klíčovými aktivitami: pol Renovace a modernizace webu burzaprace.romea.cz: ,00 Kč Celkem kráceno v kapitole 04: ,00 Kč. Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,00 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/2.1.00/37036 Chráněné a integrační pracoviště ve Všeobecná fakultní VFN v Praze - Kateřinská zahrada III nemocnice v Praze ,28 Podmínky realizace projektu Úprava klíčových aktivit: - V popisu realizace klíčové aktivity 01 Řízení projektu a administrace bude podrobněji popsán způsob zapojení projektového manažera a finančního manažera (kompetence a odpovědnosti). Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/2.1.00/37039 Podnikání jako cesta ze sociálního GLE o.p.s ,22 OPPA PO2 Příloha 1 strana 9 (celkem 70)

11 vyloučení II. Podmínky realizace projektu Úprava monitorovacích ukazatelů: - Žadatel objasní, zda do ukazatele počet úspěšně podpořených osob budou úspěšně podpořené osoby započítány vícekrát. Na základě objasnění bude případně hodnota ukazatele adekvátně snížena a definice úspěšně podpořených osob bude upravena. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč Svaz tělesně postižených CZ.2.17/2.1.00/37040 Chci práci bez bariér ,62 v České republice z. s. Podmínky realizace projektu Úprava monitorovacích ukazatelů: - Počet úspěšně podpořených osob bude snížen na 25, tak aby byl v souladu s platnou metodikou OPPA, kdy je počítána každá osoba jednou bez ohledu na množství získaných podpor. Úprava rozpočtu: - Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu podhodnocených výstupů klíčové aktivity č. 4: pol Manažer projektu snížení úvazku na 0,95: ,00 Kč pol Konzultant snížení úvazku na 0,95: ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 01: ,00 Kč. - Krácení v kapitole 03 Zařízení a vybavení: pol Kompaktní přenosný dataprojektor: ,00 Kč - účel výdaje jasně nevyplývá z popisu klíčových aktivit, není zřejmé, zda náklad bude určen výhradně pro přímou práci s podpořenými osobami pol Digitální fotoaparát: 3 630,00 Kč - účel výdaje jasně nevyplývá z popisu klíčových aktivit, není zřejmé, zda náklad bude určen výhradně pro přímou práci s podpořenými osobami, tento náklad byl zároveň nakoupen již v předchozím realizovaném projektu podpořeném z OPPA Celkem kráceno v kapitole 03: ,00 Kč. - Krácení v kapitole 04 služby z důvodu podhodnocených výstupů klíčové aktivity č. 4: pol Nájem kanceláře snížení nájemného vztahujícího se ke klíčové aktivitě č. 4 na ½: ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 04: 6 750,00 Kč. Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,00 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/2.1.00/37048 Podpora pracovního uplatnění cizinců v Praze II META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů Maximální výše podpory v Kč ,68 Podmínky realizace projektu Úprava klíčových aktivit: - Klíčová aktivita č. 1 Job klub bude z důvodu nedostatečného uvedení informací doplněna o specifikaci realizace, tzn. jakým způsobem a v jaké posloupnosti budou vykonávány jednotlivé činnosti. - V klíčové aktivitě č. 2 Odborné vzdělávání budou konkretizovány vstupní předpoklady cílové skupiny k jednotlivým kurzům, které nejsou v projektové žádosti stanoveny. - V rámci klíčové aktivity č. 3 Jazykové vzdělávání bude splněna podmínka, že do jednotlivých kurzů bude docházet pouze cílová skupina. Počet podpořených osob v aktivitě bude 24. Úprava rozpočtu: - Krácení v kapitole 01 Osobní náklady z důvodu nadhodnocení úvazků: Pol Pracovní poradce - krácení úvazku na 0,8: ,00 Kč, pol Administrativní pracovník krácení úvazku na 0,2: ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 01: ,00 Kč. OPPA PO2 Příloha 1 strana 10 (celkem 70)

12 - Krácení v kapitole 03 Zařízení a vybavení s odůvodněním požadované zařízení bylo nakoupeno v předchozích projektech realizovaných v rámci OPPA: Pol Notebook pro CS: ,00 Kč, pol Kancelářský balík: ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 03: ,00 Kč. - Krácení v kapitole 04 Služby z důvodu snížení počtu hodin lektora (v návaznosti na znění projektu): Pol Lektor ČJ: ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 04: ,00 Kč. - Krácení v kapitole 05 Přímá podpora z důvodu nadhodnocení hodinové sazby komunitního tlumočníka: Pol Mzdové příspěvky pro KT (DPP): ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 05: ,00 Kč. Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,00 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/2.1.00/37052 Zpátky do práce lze i v mém věku NASKAPIEN s.r.o ,60 Podmínky realizace projektu Úprava klíčových aktivit: - následující aktivity jsou popsány velmi obecně: Klíčová aktivita č. 2 Pracovně-bilanční diagnostika, Klíčová aktivita č. 3 Kariérní poradenství, Klíčová aktivit č. 4 Motivační vzdělávání - KA budou doplněny o chybějící informace budou detailně rozpracované, žadatel doplní např. jak často budou aktivity probíhat, dále doplní odhad počtu hodin připadajících na jednoho účastníka, v rámci KA3 mimo jiné doplní kolik hodin má 1 školící den, detailní náplň/obsah plánovaných kurzů aj. Úprava monitorovacích ukazatelů: - Ukazatel Počet nově vytvořených/inovovaných produktů bude zvýšen na hodnotu 4 mezi nově vytvořené/inovované produkty budou započítané i interaktivní webové stránky. Úprava rozpočtu: - Před podpisem smlouvy žadatel vyjasní, jakým způsobem byla stanovena výše úvazků u těchto pozic: Konzultant/ka - pracovní právo, Konzultant psycholog, Konzultant/ka personalistika (Doplní informace o míře jejich zapojení v rámci jednotlivých klíčových aktivit jaká bude intenzita a frekvence podpory cílové skupině, kolik hodin připadá na jednotlivého účastníka projektu apod.) V případě nadhodnocení, budou úvazky zkráceny. - Krácení v kapitole 01 Osobní náklady z důvodu nadhodnocení úvazků: položka manažer projektu - snížení úvazku z 1,0 na 0,75: ,00 Kč položka asistent projektu - snížení úvazku z 1,0 na 0,5: ,00 Kč Celkem krácení v kapitole 01 o: ,00 Kč - Krácení v kapitole 03 Zařízení a vybavení v žádosti nebylo dostatečně prokázáno, že plánované vybavení je určeno výhradně pro práci s cílovou skupinou. položka Mobilní telefon položka nebude uhrazena: ,00 Kč položka Notebook - položka nebude uhrazena: ,00 Kč položka Kancelářský balík bude uhrazeno 5 ks (vzhledem ke krácení výše): ,00 Kč Celkem krácení v kapitole 03 o: ,00 Kč - Krácení v kapitole 04 Služby z důvodu nadhodnocení položek: položka Vytvoření webových stránek: ,00 Kč položka KA 01 - Pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou bude proplacen max. měsíční pronájem ve výši ,00 Kč/měsíc: ,00 Kč Celkem krácení v kapitole 04 o: ,00 Kč Celkové krácení přímých nákladů projektu o ,00 Kč. OPPA PO2 Příloha 1 strana 11 (celkem 70)

13 Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč Lexik, vzdělávací centrum a pedagogickopsychologická poradna, CZ.2.17/2.1.00/37076 Profesionální péče o děti ,96 s.r.o. Podmínky realizace projektu Úprava klíčových aktivit: - Žadatel doplní popis KA2: 1) Podrobný popis realizace vzdělávání CS (lektorského zajištění i organizace, tj. zda bude vzdělávána celá 20 členná skupina najednou nebo po menších skupinách); 2) Hodinový rozsah rozšiřujících programů o práci s dítětem v mladším školním věku zahrnující témata: tělesný pohybový vývoj dítěte mladšího školního věku 7-11 let, kognitivní vývoj, sociální vývoj, emoční vývoj, hra dětí mladšího školního věku, zábava a volný čas prváka, druháka, třeťáka, čtvrťáka a páťáka, kroužky, porucha učení a její náprava, příprava do škol); 3) Přehled konkrétních pracovních náplní lektorů (podrobný popis včetně upřesnění časové náročnosti činností, tj. kolik hodiny výuky, přípravy a dalších činností bude lektor vykonávat) a to u pozic uváděných v rámci kapitoly 1 a kapitoly 4. V případě, že vysvětlení nebude dostačující, budou položky , , , , a adekvátně kráceny; 4) Průběh a zajištění závěrečných zkoušek; 5) Specifikace plánovaných výstupů KA. Bude upřesněno, jaké materiály budou v rámci KA vytvářeny (inovace vzdělávacích programů, metodických materiálů, e-learningu, vytvoření materiálů a podkladů pro výuku CS, aj.). Bude specifikován jejich obsah a rozsah a také bude upřesněno, kdo bude materiály vytvářet. Úprava monitorovacích ukazatelů: - Žadatel doplní kritéria pro stanovení úspěšně podpořené osoby; - Žadatel specifikuje formu, obsah, rozsah inovovaného vzdělávacího programu a dále počet kusů použitých v rámci projektu a formu, jakou bude inovovaný produkt poskytnut k dalšímu použití (např. elektronická verze vzdělávacích materiálů bude umístěna na webových stránkách žadatele atp.); - Žadatel upřesní počet vytvářených nových/inovovaných produktů v rámci KA2 (na základě doplnění ke KA2 může být hodnota ukazatele navýšena). Úprava rozpočtu: - Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nadhodnocených úvazků: pol Hlavní manažer projektu, kráceno na 1/2: ,60 Kč pol Věcný manažer projektu - kráceny na 1/2: ,60 Kč Celkem krácení v kapitole 01: ,20 Kč - Krácení v kapitole 04 služby na základě doporučení hodnotitele: položka Realizace zkoušek krácena o 10%: ,00 Kč Celkem krácení v kapitole 04: ,00 Kč Celkové krácení přímých nákladů projektu o ,20 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/2.1.00/37089 Tréninková pracovní místa pro přepisovatele Tichý svět, o.p.s ,86 Podmínky realizace projektu Úprava monitorovacích ukazatelů: - Definice monitorovacích ukazatelů, budou jasně definovány podmínky jednotlivých ukazatelů, tzn. za jakých podmínek, za poskytnutí jaké podpory budou osoby považovány za již podpořenou osobu, a za jakých podmínek budou osoby řazeny mezi ukazatele úspěšně podpořené osoby. Úprava rozpočtu: - Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nehospodárnosti pracovních pozic: OPPA PO2 Příloha 1 strana 12 (celkem 70)

14 pol Projektový manažer - snížení úvazku z 0,5 na 0,25: ,00 Kč, pol Finanční manažer snížení úvazku z 0,5 na 0,2: ,00 Kč. Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nadbytečnosti pracovních pozic: pol Supervizoři krácení ze 750 hodin supervize na 288, tak aby týdně odpovídaly dvě hodiny supervize na osobu: ,00 Kč, pol Odborný konzultanti: ,00 Kč. Celkové krácení v kapitole 01: ,00 Kč. - Z důvodu chybného zařazení položky bude pol přesunuta na položku Výukový a výrobní materiál/pomůcky. - Krácení v kapitole 05 Přímá podpora z důvodu nadhodnocení položek rozpočtu: pol Cestovné kurz pro přepisovatele - cestovné je kráceno na 64 Kč/os./den (2 x 32 Kč - cena jízdného v pražském MHD), 20 cest pro 6 osob: , 62 Kč, pol Cestovné tréninková pracovní místa - pro šest osob na dobu šesti měsíců je navrhováno pořízení 30 - ti denní Opencard ve výši 670 Kč: ,74 Kč Celkové krácení v kapitole 05: ,36 Kč. Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,36 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/2.1.00/37090 Začleňování neslyšících na trh práce 365, o.p.s ,76 Podmínky realizace projektu Úprava monitorovacích ukazatelů: - Žadatel před podpisem grantové smlouvy upraví kritérium a hodnotu ukazatele úspěšně podpořené osoby úspěšně podpořenou osobou bude ta, která absolvuje kurz A, kurz B a také tréninkové zaměstnání. Ukazatel bude snížen na hodnotu 8. Úprava rozpočtu: - Aby mohly být uznány náklady jako způsobilé, musí žadatel před podpisem grantové smlouvy řádně zdůvodnit potřebu nového vybavení pro tréninková místa. Konkrétně se jedná o zdůvodnění potřeby položek: Lektorský tým notebook: Kč Zprávy tablet: Kč Zprávy - profesionální vybavení pro natáčení (kamera): Kč Kavárna - váha na kávu: 600 Kč Zprávy - studiové osvětlení: Kč Kavárna - nádobí pro tréninková místa: Kč Pekárna - nádobí pro tréninková místa: Kč Lektorský tým - stacionární dataprojektor: Kč Zprávy speciální PC pro střih: Kč Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/2.1.00/37091 Program tréninkového zaměstnávání v ENVIRA, o. p. s. Toulcově dvoře II ,16 Podmínky realizace projektu Upřesnění ke klíčovým aktivitám: - Žadatel upřesní, co je předmětem financování na pracovních místech, která již byla zřízena a na nichž probíhá trénink v právě realizovaném projektu. Žádost nevylučuje, že na 16 dosavadních pracovních místech budou nadále zaměstnány OZP, které sem přišly již v rámci probíhajícího projektu. Bude specifikováno, které náklady a aktivity pro 16 stávajících pozic tedy budou kryty z již probíhajícího projektu a které z nového. Bude vysvětleno, zda se nejedná o vylepšování např. odměn pro stávající pracovníky (OZP), kteří budou klienty obou projektů. Žadatel vysvětlené podloží jasným rozdělením výdajů hrazených z obou projektů (to platí pro období překryvu obou projektů, tj. do května 2015), příp. upřesní, že od počátku tohoto projektu již půjde o jiné konkrétní osoby. OPPA PO2 Příloha 1 strana 13 (celkem 70)

15 Úprava monitorovacích ukazatelů: - Bude upravena definice ukazatele Počet nově vytvořených/inovovaných produktů. Inovovaný program bude zapracován také metodicky. Součástí inovovaného programu tréninkového zaměstnávání bude nově vytvořená metodika tréninkového zaměstnání. Úprava rozpočtu: - Krácení v kapitole 01 osobní náklady na základě doporučení hodnotitele: pol Koordinátor a finanční manažer projektu (2. fáze, měsíc realizace), kráceno z úvazku 0,8 na úvazek 0,5: ,00 Kč. Celkem krácení v kapitole 01 o: ,00 Kč Celkové krácení přímých nákladů projektu o ,00 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/2.1.00/37095 Vzdělání a tréninkové zaměstnání pro osoby s mentálním nebo Centrum MARTIN o.p.s ,87 kombinovaným postižením II Podmínky realizace projektu Úprava harmonogramu: - Bude upraven harmonogram klíčové aktivity č. 2 Bilanční diagnostika. Aktivita bude probíhat od 1. do 6. měsíce realizace projektu. Úprava realizačního týmu: - Žadatel před podpisem grantové smlouvy zváží, zda by činnosti manažera (položka ) a odborného diagnostika/lektora (položka ) neměly být rozděleny mezi více osob. Pokud žadatel uzná, že není potřeba činnosti rozdělovat mezi více osob, ověří žadatel, že vybrané osoby budou odborně schopné je kvalitně zajistit včetně doložení zastupitelnosti. - Žadatel před podpisem grantové smlouvy zváží, zda je pro účastníky optimální a přínosné se v tolika činnostech projektu po celou dobu kontaktovat pouze s jednou osobou (položka odborný diagnostik/lektor). Úprava monitorovacích ukazatelů: - Ukazatel Počet úspěšně podpořených osob bude snížen na hodnotu 10. Úprava rozpočtu: - Krácení v kapitole 03 Zařízení a vybavení: Položka Antivirový program prodloužení stávajících licencí: 3 085,50 Kč účel výdaje jasně nevyplývá z popisu klíčových aktivit, není zřejmé, zda náklad bude určen výhradně pro přímou práci s podpořenými osobami Následující položky zařízení a vybavení jsou kráceny z důvodu jejich zakoupení již v rámci jiného projektu realizovaného v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita v předchozím období. Z důvodu hospodárnosti je toto vybavení z rozpočtu vyjmuto a pro realizaci projektu se využije již zakoupeného vybavení. Položka Notebook pro klienty pro potřeby JobClubu: ,00 Kč Položka MS Office pro nové notebooky: ,00 Kč Položka Antivirový program pro nové notebooky: ,00 Kč Celkem kráceno v kapitole 03 o: ,50 Kč Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,50 Kč. - Položka Skladový SW prodloužení stávající licence před podpisem grantové smlouvy bude vyjasněna délka prodloužení licence a posléze bude náklad krácen dle délky využití v projektu. - Položka Manažer projektu - bude vyjasněna výše odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Pokud nedojde ke zdůvodnění nárokované výše, dojde k její úpravě na standardní sazbu. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory OPPA PO2 Příloha 1 strana 14 (celkem 70)

16 v Kč CZ.2.17/2.1.00/37097 Vzdělání a tréninkové zaměstnání pro osoby s mentálním nebo A MANO s.r.o ,91 kombinovaným postižením II Podmínky realizace projektu Úprava cílů projektu: - Cíle projektu budou formulovány tak, aby v nich bylo zahrnuto, jakých změn u cílové skupiny bude dosaženo: bude definováno znevýhodnění, jakým způsobem bude díky projektu kompenzováno, jakým způsobem bude dosaženo kompetencí klientů. Úprava klíčových aktivit: - Klíčová aktivita č. 3 Individuální podpora bude, s ohledem na náročnost klíčové aktivity č. 4 Skupinové vzdělávací a motivační kurzy, rozšířena o pomoc s ovládáním PC bez navýšení nákladů na rozpočet klíčové aktivity č. 3. Úprava harmonogramu: - Žadatel přepracuje harmonogram projektu tak, aby klíčová aktivita č. 2 Bilanční diagnostika byla v harmonogramu zaznamenána v prvním měsíci realizace projektu, jak je uvedeno na str. 12 projektové žádosti. - Žadatel přepracuje harmonogram projektu tak, aby klíčová aktivita č. 6 Tréninkové zaměstnání byla v harmonogramu zaznamenána po celou dobu realizace projektu měsíci realizace projektu, jak je uvedeno na str. 18 projektové žádosti. Úprava monitorovacích ukazatelů: - Definice podpořených osob bude specifikována, tak aby bylo zřejmé, za jakých podmínek se cílová skupina stane podpořenou osobou například získání jedné, či dvou podpor. Ukazatel uvedený v projektové žádosti není měřitelný a jasně vymezený. Úprava rozpočtu: - Příjemce v současnosti realizuje podobný projekt zaměřený na stejnou cílovou skupinu (č ). V rámci projektu č bylo pořízeno zařízení a vybavení, které by bylo možné využít i v předkládaném projektu. Projekt č bude ukončen až a není tedy možné jednoznačně konstatovat, že by bylo možné zařízení využít pro připravovaný projekt. Je navrhováno, aby se před podpisem smlouvy řešila možnost využití stávajícího zařízení v projektu Poté bude nadbytečné zařízení kráceno. - pol Manažer projektu před podpisem grantové smlouvy bude objasněna výše odvodů. - pol vytvoření počítačové sítě v PC učebně vč. nastavení síťových komponent žadatel dodá přesný soupis činností, které mají být provedeny, aby bylo možné jednoznačně posoudit, zda se nejedná o nepřímé náklady, dále doloží průzkumem trhu, že se jedná o cenu obvyklou. - Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení s odůvodněním - z popisu klíčových aktivit jasně nevyplývá, zda bude zařízení a vybavení využito výhradně pro přímou práci s cílovou skupinou: pol fotoaparát pro dokumentaci aktivit projektu: ,00 Kč pol Antivirový program prodloužení stávajících licencí: ,50 Kč - Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení z důvodu nadhodnocené ceny pol Antivirový program pro nové notebooky: ,00 Kč Celkem kráceno v kapitole 03 zařízení vybavení: ,50 Kč. - Krácení v kapitole 06 křížové financování z důvodu nehospodárnosti položek vzhledem ke skutečnosti, že by měla být vybavována pronajatá učebna, nikoliv obecná místnost: pol Pracovní stolek pro klienty v učebně: ,00 Kč pol Stůl pro lektora pro učebnu: ,00 Kč pol Židle pro klienty pro učebnu: ,00 Kč pol Židle pro lektora pro učebnu: ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 06 křížové financování: ,00 Kč. Celkové krácení přímých nákladů projektu o ,50 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory OPPA PO2 Příloha 1 strana 15 (celkem 70)

17 v Kč DRŽTE KROK - vzdělávací a motivační CZ.2.17/2.1.00/37102 Attavena, o.p.s ,37 aktivity pro nezaměstnané pražany 50+ Podmínky realizace projektu Úprava rozpočtu: - Krácení v kapitole 01 Osobní náklady počet hodin je ve vztahu k náplni práce nadhodnocený: pol Vedoucí projektu snížení počtu hodin o 1/3 z 470 hod. na 313 hod.: ,04 Kč, pol Koordinátor snížení počtu hodin o 1/3 z hod. na hod.: ,68 Kč, pol Lektor snížení počtu hodin o 30 % z hod. na hod.: ,56 Kč pol Externí odborníci a hosté z praxe a položka Asistent výuky žadatel obhájí časovou dotaci zapojení těchto pozic do projektu, v případě nedostatečného vysvětlení budou náklady kráceny. Celkem krácení v kapitole 01 o: ,28 Kč - Žadatel zdůvodní nákup položek Notebook (+brašna, Win7, klávesnice, myš) a MS Office Z projektové žádosti není zřejmé, zdali žadatel výše uvedeným vybavením již nedisponuje. V případě nedostatečného zdůvodnění budou náklady kráceny. Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,28 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/2.1.00/37104 Dokaž to s námi! - zapojení či znovuzapojení znevýhodněných osob na trh práce pomocí individuálního poradenství, tréninkových míst a podporovaného zaměstnávání. Maximální výše podpory v Kč Židovská obec v Praze ,88 Podmínky realizace projektu Úprava klíčových aktivit: - Klíčová aktivita č. 2 Individuální poradenství, podpora a vzdělávání Tři vzdělávací bloky rozsah výuky bude prodloužen z plánovaných 3 hodin (4 vyučovací hodiny) na 6 hodin (8 vyučovacích hodin) za každý blok, zároveň dojde k zúžení plánovaného obsahu jednotl. bloků (ideálně na tři témata) tak, aby vzdělávání bylo intenzivnější a pro cílovou skupinu efektivnější. - Klíčová aktivita č. 3 Praktický nácvik a zařazení na tréninkové pracovní místo, do podporovaného zaměstnávání v rámci aktivity bude detailně popsán plán zaměstnávání klientů, jejich přestup z podporovaného zaměstnání do jiného typu a bude jednoznačně vymezena jejich mzda. Úprava monitorovacích ukazatelů: - Počet úspěšně podpořených osob dojde k úpravě/zpřísnění kritéria úspěšnosti u proškolených osob takto: Proškolené osoby: 25. Osoby, které úspěšně absolvovali alespoň dva ze vzdělávacích bloků dle vlastního výběru a získali potřebné osvědčení. Úprava rozpočtu: - Krácení v kapitole 01 Osobní náklady z důvodu nadhodnocení úvazků: Položka pracovní asistent - bude z rozpočtu vypuštěn (celkový úvazek pracovních asistentů se sníží z 2,5 na 2,0): ,00 Kč. Celkem krácení v kapitole 01: ,00 Kč. Celkové krácení přímých nákladů projektu o ,00 Kč. - Před podpisem grantové smlouvy bude notebook přesunut z položky do kapitoly Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/2.1.00/37110 S euroklíčem do zaměstnání v Praze Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky Maximální výše podpory v Kč ,20 OPPA PO2 Příloha 1 strana 16 (celkem 70)

18 Podmínky realizace projektu Úprava rozpočtu: U položky rozpočtu dojde k doplnění jednotky. Krácení v kapitole 01 osobní náklady důvodu překročení obvyklých mezd dle tabulek OPPA je navrhováno snížení: Manažer projektu snížení o ,00 Kč, Finanční manažer snížení o Kč. Celkem kráceno v kapitole 01: ,00 Kč. Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,00 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/2.1.00/37111 Práce pro osoby se zrakovým postižením v Praze Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých Maximální výše podpory v Kč ,95 Podmínky realizace projektu Úprava klíčových aktivit: - Do podrobného popisu realizace klíčové aktivity č. 1 Individuální podpora při získání a udržení pracovního místa bude doplněn druh poradenství, které bude provázet klienta k získání zaměstnání. Žadatel dále upřesní, v jakém sledu budou jednotlivé činnosti (vstupní poradenské konzultace s manažerkou vzdělávání zajišťující tuto aktivitu, individuální podpora formou koučování, externí poradenství ke klientem zvolené profesi, poradenství ke specifickým dovednostem klienta) poskytovány. - Klíčová aktivity č. 2 Vzdělávání ve Hmateliéru bude vyškrtnuta důvody pro vyškrtnutí klíčové aktivity: - neprokazatelná vazba činností na cíle 7. výzvy - neúměrné náklady na aktivitu (proškolení pouze dvou zájemců) - výstupy aktivity neprokazují, že by aktivita byla nezbytná pro to, aby se cílová skupina udržela na pracovním trhu nebo na něj vstoupila - Do podrobného popisu realizace klíčové aktivity č. 4 Tréninková práce ve Hmateliéru bude doplněna informace, ze které bude patrné uplatnění podpořených osob (jaký je cíl tréninkové práce cílová skupina, která po absolvování aktivit bude schopna vstoupit na trh práce nebo se jedná pouze o arteterapeutický program?), dále žadatel doplní počet hodin podpory pro každý den realizace programu. - Do podrobného popisu realizace klíčové aktivity č. 5 Tréninková práce konzultantů začleňování nevidomých bude doplněn minimální počet zpracovaných diagnostických zpráv, struktura seminářů a jejich časový rozvrh. Úprava monitorovacích ukazatelů: - Žadatel v monitorovacím ukazateli počet podpořených osob upřesní, kolik osob bude v rámci každé klíčové aktivity (1 5) podpořeno. Úprava rizik: - Do části rizika projektu žadatel doplní riziko nenaplnění kapacit projektu a riziko nízká motivace cílové skupiny a setrvání v dlouhodobých programech a doplní k nim informace, jakým způsobem rizika eliminuje. Úprava rozpočtu: - Krácení v kapitole 01 Osobní náklady z důvodu nadhodnocení úvazků pozic v realizačním týmu: Pol odborná asistentka A2,4 krácení úvazku o 0,5: ,00 Kč, pol manažerka vzdělávání A1,2,3 krácení úvazku o 0,5: ,00 Kč. - Krácení v kapitole 01 Osobní náklady z důvodu vyškrtnutí klíčové aktivity č. 2 Vzdělávání ve Hmateliéru : Pol lektor workshopu A2: ,00 Kč, pol lektor komentovaných výstav A2: ,00 Kč, pol manažer projektu A1-6 krácení nákladů o 20 %, snížení úvazku na 0,4: ,00 Kč, pol finanční a provozní manažerka A1-6 krácení nákladů o 20 %, snížení úvazku na 0,24: ,00 Kč, OPPA PO2 Příloha 1 strana 17 (celkem 70)

19 pol manažerka Hmateliéru A2,4 krácení nákladů o 20 %, snížení úvazku na 0,4: Kč, pol hlavní lektorka Hmateliéru A2,4 krácení nákladů o 20 %, snížení počtu hodin na 512: ,00 Kč, pol provozní pracovník A2,4 krácení nákladů o 20 %, snížení počtu hodina na 240: Kč. Celkem kráceno v kapitole 01: ,00 Kč. - Krácení v kapitole 04 Služby z důvodu vyškrtnutí klíčové aktivity č. 2 Vzdělávání ve Hmateliéru : Pol lektorné 2 workshopů A2 o: ,90 Kč. Krácení v kapitole 04 Služby z důvodu, že za stejně popsané činnosti by měla být vyplacena stejná odměna. Dojde ke sjednocení odměn na 300 Kč/hod. Pol služby kouče A1: ,08 Kč, pol služby externích odborných poradců A1: ,14 Kč. Celkem kráceno v kapitole 04: ,12 Kč. - Krácení v kapitole 05 Přímá podpora z důvodu vyškrtnutí klíčové aktivity č. 2 Vzdělávání ve Hmateliéru : Pol DPČ lektoři hmatového modelování A2,4 krácení položky o 50% : ,00 Kč, pol DPP řemeslníci hmatového modelování A2,4 krácení položky o 50%: ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 05: ,00 Kč. Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,12 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/2.1.00/37112 Tréninkové pracoviště Bezbalinka Pestrá společnost, o.p.s ,51 Podmínky realizace projektu Úprava klíčových aktivit: - Z důvodu nepřehlednosti vyčíslení nákladů, budou u jednotlivých klíčových aktivit doplněny náklady na aktivitu. Osobní náklady budou rozepsány, ostatní náklady mohou být uvedeny pouze formou odkazu na rozpočet. Úprava rozpočtu: - Přesun v kapitole 03 Zařízení a vybavení z důvodu neodpovídajícího zařazení položek: pol Kniha Mistrovství ve vyhledávání na internetu bude přesunuta do pol Výukový a výrobní materiál/pomůcky pol Kniha Jak uspět při telefonování bude přesunuta do pol Výukový a výrobní materiál/pomůcky Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/2.1.00/37115 Šance lidem po poranění mozku CEREBRUM - Sdružení osob po poranění mozku ,55 a jejich rodin Podmínky realizace projektu Úprava monitorovacích ukazatelů: - Ukazatel podpořených osob bude před podpisem smlouvy upraven, tak aby byla specifikována definice a měřitelnost ukazatele, která není zřejmá z popisu uvedeného v projektové žádosti. Úprava rozpočtu: - Bude vyjasněna výše měsíční hrubé mzdy odborného pracovníka uvedeného na položce Z popisu v projektové žádosti není patrné, zda je sazba v souladu s obvyklými mzdami dle tabulek OPPA. V případě nedostatečného objasnění bude položka krácena. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/2.1.00/37116 Nová výzva - od interkulturní asistence KLUB HANOI ,59 OPPA PO2 Příloha 1 strana 18 (celkem 70)

20 k interkulturní mediaci Podmínky realizace projektu Úprava motivace a zapojení cílové skupiny: - Žadatel před podpisem grantové smlouvy doplní, jakým způsobem ošetří případný nárůst absencí, ztrátu zájmu či předčasný odchod ze vzdělávací aktivity u některých účastníků a jakým způsobem bude motivovat účastníky při dlouhodobější spolupráci. Úprava klíčových aktivit: - Žadatel objasní vytvoření sborníku kazuistik, který má vzniknout v rámci klíčové aktivity č. 1 Přípravná fáze. Žadatel objasní obsah sborníku a v jakém smyslu a z jakého důvodu předpokládá, že sborník kazuistik zjednoduší práci s cílovou skupinou. Na základě objasnění bude položka Autorské honoráře pro sborník kazuistik krácena na polovinu nebo bude krácena v plné výši. V případě nedostatečného objasnění bude položka Překlad sborníku v KA1 krácena v plné výši. - Klíčová aktivita č. 2 Řízení, monitoring a evaluace projektu bude doplněna o informace, jak bude zajištěno finanční řízení projektu. - Klíčová aktivita č. 4 Poradenství pro CS imigrantů/osob z jiného sociokulturního prostředí/příslušníky vietnamské menšiny v Praze (druhotná CS) bude doplněna o podrobnější průběh poradenství pro cílovou skupinu (např. jakým oblastem se bude poradenství věnovat, jak bude probíhat, s kolika sezeními na osobu je počítáno, jak bude zpracována zakázka a jak bude hodnocena úspěšnost poradenského procesu). Žadatel také objasní, z jakého důvodu neřeší u této aktivity úspěšnost a proč se domnívá, že úspěšnost u poradenství změřit nelze. Na základě tohoto objasnění bude případně upraven počet podpořených osob z druhotné cílové skupiny (snížení ze 149 osob na 49). Úprava monitorovacích ukazatelů: - Definice ukazatele Počet úspěšně podpořených osob bude doplněna o kritérium 3 osoby po dobu plných 6 měsíců setrvají na pracovní pozici v rámci KA7. Do definice úspěšně podpořené osoby bude doplněno, že 32 úspěšně podpořených osob bude složeno minimálně z 20 osob z primární cílové skupiny a 12 osob z druhotné cílové skupiny, které úspěšně absolvují přípravný kurz ke zkoušce A1. Definice bude dále doplněna na základě těchto upřesnění: Žadatel objasní, jak budou zapojeny podpořené osoby z primární cílové skupiny v rámci klíčové aktivity č. 6 (jak dlouho bude jedna osoba zařazena na tréninkové pracovní místo, po jakou dobu a na jakém úvazku). Na základě tohoto doplnění bude do definice úspěšně podpořené osoby zapracováno, kolik osob vydrží na tréninkovém pracovním místě a po jak dlouhou dobu. Žadatel objasní, jak bude nastaveno kritérium úspěšnosti u otevřených kurzů v rámci klíčové aktivity č. 3. Toto kritérium bude následně zapracováno do definice úspěšně podpořené osoby. Úprava rizik: - Před podpisem grantové smlouvy žadatel doplní Rizika projektu a Popis opatření rizik se zaměřením na cílovou skupinu, např. riziko odchodu (ne však z důvodu nemoci) účastníka z rozběhnutého kurzu, ze zaměstnání, z poradenství atd. Úprava rozpočtu: - Žadatel objasní činnosti v pracovní náplni koordinátora projektu, manažerky projektu a odborného garanta, které by se mohly překrývat (např. příprava podkladů pro MZ a připravuje MZ, zajišťuje evaluaci a shromažďuje zpětnou vazbu od školitelů a zaměstnanců a provádí vyhodnocení). Na základě objasnění bude případně položka Manažerka projektu Ing. Zuzana Bejó krácena. - Krácení v kapitole 01 Osobní náklady z důvodu překročení obvyklých mezd dle tabulek OPPA: Položka Autorské honoráře pro sborník kazuistik: ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 01 o: ,00 Kč. - Krácení v kapitole 03 Zařízení a vybavení Položka Dataprojektor stacionární pro potřeby CS KA 1 nezdůvodněna potřeba dražšího vybavení: ,00 Kč Položka NT pro potřeby CS KA 1 - zakoupeno již v rámci jiného projektu realizovaného v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita v předchozím období. Z důvodu hospodárnosti je toto vybavení z rozpočtu vyjmuto a pro realizaci projektu se využije již zakoupeného vybavení: ,00 Kč Položka Kancelářský balík KA 1 - zakoupeno již v rámci jiného projektu realizovaného OPPA PO2 Příloha 1 strana 19 (celkem 70)

Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 61 ze dne 20. 1. 2015 Návrh A. Začleňování znevýhodněných osob na trh práce

Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 61 ze dne 20. 1. 2015 Návrh A. Začleňování znevýhodněných osob na trh práce Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 61 ze dne 20. 1. 2015 Návrh A. Začleňování znevýhodněných osob na trh práce 1. CZ.2.17/2.1.00/37122 Život začíná v padesáti: motivace a vzdělávání lidí 50+ zvyšující

Více

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obecné zásady Odhad celkových výdajů projektu (tzn. plán) v rámci realizace projektu bude

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 30/41 ze dne 20.6.2013 ke schválení projektů z 6. výzvy v rámci prioritní osy 3 Modernizace počátečního

Více

Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA)

Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA) Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA) 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Číslo globálního

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 30/39 ze dne 20.6.2013 ke schválení projektů z 6. výzvy v rámci prioritní osy 1 Podpora rozvoje

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

PŘÍPRAVA PROJEKTU PRIORITNÍ OSA 3

PŘÍPRAVA PROJEKTU PRIORITNÍ OSA 3 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PŘÍPRAVA PROJEKTU PRIORITNÍ OSA 3 FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI MAGISTRÁT HL. M. PRAHY, JUNGMANNOVA 29, PRAHA 1 2008 OBSAH Hlavní zásady financování

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51. KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0023 CO VÁS V PROJEKTU ČEKÁ? Co Vás v projektu čeká? AKTIVITY PROJEKTU

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina Program rozvoje venkova ČR Opatření IV.1.1 Místní akční skupina Zdroj: CP SZIF Analýza 48 vybraných žádostí MAS území MAS Počet obyvatel v území MAS (2006) 1 490 906 14 %ČR Rozloha území MAS (km 2 ) 22

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Uč se a pracuj CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Důvody realizace projektu vysoká míra nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku zvyšující se počet

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Metodický dopis č. 17

Metodický dopis č. 17 Metodický dopis č. 17 Upřesnění postupů při dokládání způsobilých výdajů projektu, čerpaných formou interních faktur, v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z OP VK Strana 1 (celkem 8) 1.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 VÝTAH Z FINANČNÍCH PRAVIDEL OP VK - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ - VĚCNÉ ZMĚNY V TEXTU PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Více

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 tel.: +420 221 580 201 fax: +420 221 580 284 e-mail: crr@crr.cz

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 1. Identifikace projektu Název projektu: Regionální centra pomoci a mobility Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/1.1.15.3/0046 Číslo priority: 3.1 Aktivní politika zaměstnanosti Území dopadu: CZ05 NUTS

Více

Finanční část. Březen 2012 Hradec Králové TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Finanční část. Březen 2012 Hradec Králové TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Finanční část Březen 2012 Hradec Králové TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Všeobecné informace k rozpočtu projektu 2. Nepřímé náklady 3.

Více

E2 Rozpočet výdajů projektů financovaných z OP VK

E2 Rozpočet výdajů projektů financovaných z OP VK Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E2 Rozpočet výdajů projektů financovaných z OP VK Anotace tématu: V rámci tématu jsou podrobně popsány

Více

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Při kontrole monitorovacích zpráv se často opakují některé nedostatky v pracovních výkazech, na které bychom vás rádi upozornili.

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Metodika k DT 9.F.e. Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) pro rok

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

Finanční aspekty projektové žádosti. Seminář pro žadatele Brno, 31. května 2011

Finanční aspekty projektové žádosti. Seminář pro žadatele Brno, 31. května 2011 Finanční aspekty projektové žádosti Seminář pro žadatele Brno, 31. května 2011 1 Obecná pravidla 1. Osobní náklady 2. Cestovné 3. Zařízení a vybavení 4. Nákup služeb 5. Drobné stavební úpravy 6. Přímá

Více

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Je možné v rámci projektu pořádat kurz / školení? Ne, nelze financovat vlastní realizaci kurzu, finanční prostředky (a tudíţ celý projekt) musí

Více

Leonardo da Vinci Multilaterální projekty/přenos inovací. Výzva 2011. Praha, prosinec 2010 Jitka Šťastná

Leonardo da Vinci Multilaterální projekty/přenos inovací. Výzva 2011. Praha, prosinec 2010 Jitka Šťastná Leonardo da Vinci Multilaterální projekty/přenos inovací Finanční management Výzva 2011 Praha, prosinec 2010 Jitka Šťastná 1 Výše e grantu maximáln lně 75 % z celkového rozpočtu projektu a současn asně

Více

Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji 1 Projektový servis UP Projektový servis UP = informačně-poradenské centrum poskytující komplexní služby v oblasti projektového managementu Od 1. 1.

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.2 8. září 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava. reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava. reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78. Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.00041 Rekapitulace stavu k 31.5.2014 Cíle projektu: zjištění potřeb občanů

Více

IX. Rozpočet projektu

IX. Rozpočet projektu IX. Rozpočet projektu Kód Název nákladu Jednotka 0 OSOBNÍ NÁKLADY 0 438 893,00 7,74 0,00 0.0 Platy, odměny z dohod a pojistné.0.0.0.0.0.0.0.03.0.04.0.05.0.06.0.07.0.08.0.09.0.0.0..0..0.3.0.4.03.03.0.03.0.04.0.0

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 Operační program Prioritní osa: Oblast podpory Lidské zdroje a zaměstnanost 4.2a Aktivní politiky trhu práce (Konvergence) 4.2a.1 Posílení aktivních politik

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook.

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook. Nabídka kurzů pro migranty a migrantky jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR evropská kontaktní skupina www.ekscr.cz www.facebook.com/ekscr Evropská kontaktní skupina

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 27. 9. 2011 Přílohy monitorovací zprávy ex ante No. dokument počty vzory 1 Podpisové vzory přikládáno k ZZRP 1 x originál www.esfcr.cz 2 Soupiska účetních

Více

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Projekt OP RLZ Opatření 2.1 Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Realizátor: Prezentuje: Sdružení CEPAC Morava, Olomouc Mgr. Jitka Zemanová, koordinátor projektu Projekt je spolufinancován evropským

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8.

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8. Příloha 1 Hlavní město Praha vyhlašuje dne 8. ledna 2008 výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí 1. Identifikace výzvy Operační program Praha Adaptabilita Prioritní

Více

Metodika uznatelných nákladů OPPP zvláštní část pro program KLASTRY Platnost od 22. 6. 2007

Metodika uznatelných nákladů OPPP zvláštní část pro program KLASTRY Platnost od 22. 6. 2007 Metodika uznatelných nákladů OPPP zvláštní část pro program KLASTRY Platnost od 22. 6. 2007 Uznatelné náklady v rámci tohoto programu jsou: 1) Pro projekt vyhledávání vhodných firem pro klastry, vyhodnocení

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 6 4 FINANČNÍ INFORMACE... 7 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 6 4 FINANČNÍ INFORMACE... 7 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 9. září 2014 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Mgr. Rücker Patrik, Vzdělávací společnost EDOST spol. s r.o. 3. národní konference o podporovaném

Více

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 NÁSTROJ CLLD POSTUP IMPLEMENTACE Nástroj komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) poprvé

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA A ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (MZ a ZjŽoP) finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část - Přílohy MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě Obsah semináře I. Základní informace k výzvě II. Věcná část výzvy III.Finanční řízení 2 I. Základní informace

Více

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62. Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 Stručný popis projektu Projekt Podpora v oblasti strategického řízení

Více

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF Výzva č.35 Školení je šance Co pro vás uděláme? Fáze podání projektové žádosti: zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci (popis cílů, školících

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Verze 2.0 revize č. 1 ke dni 27.06.2008 Vydání č. Platné od 2.0 30.11.2007 Ing. Kaprhálová Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno

Více

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kurzů projektového managementu

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

Metropolitní univerzita Praha -

Metropolitní univerzita Praha - Metropolitní univerzita Praha - Škola bez bariér Praha, 7.11.2012 Petr Vyhnánek prorektor pro rozvoj a vnější vztahy Struktura příspěvku o Metropolitní univerzitě Praha vysokoškolské studium osob se zdravotním

Více

CZ.1.04/3.3.05/75.00002

CZ.1.04/3.3.05/75.00002 Život bez překážek v Pardubickém kraji CZ.1.04/3.3.05/75.00002 InHelp, o. p. s. Adresa: Tyrše a Fügnera 7, 568 02 Svitavy Kontakt: info@inhelp.cz, 774 602 021 www.inhelp.cz 1 Život bez překážek Pardubickém

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031

Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Realizace projektu: 1. 10. 2014. - 31. 7. 2015 Projekt se zaměřuje na zvyšování kompetencí a profesní rozvoj pedagogických pracovníků základních a středních škol

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.. OBSAH 1 Základní informace o projektu... 3

Více

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 1 Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název

Více

1. Zaměření projektu (1)

1. Zaměření projektu (1) ESF JPD Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost CZ.4..7/4.1../87 INTERNAL CONTROL ACADEMY Eurodan, s.r.o. Ing. Rodan Svoboda +4 6 49 svoboda@eurodan.cz www.eurodan.cz 1. Zaměření projektu (1) Záměr projektu

Více

PORADENSTVÍ na ÚP HK

PORADENSTVÍ na ÚP HK PORADENSTVÍ na ÚP HK Úřad práce v Hradci Králové Zástupce: Mgr. Jana Sýkorová Oddělení poradenství ÚP HK - složení 2 speciální poradci zabezpečení poradenství (poradce psycholog + poradce pro změnu povolání)

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 2. 2012 Datum ukončení realizace 30.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně zadávacích podmínek V rámci získaného grantového projektu pro zaměstnance John Crane Sigma a.s. vyhlašujeme výběrové řízení

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c) 1. Může se do vyhlášené výzvy přihlásit s projektem jakýkoliv subjekt, který splňuje parametry oprávněného žadatele, nebo je jejich počet omezen na ty kraje, s nimiž bylo

Více

JEDNA SPRÁVNÁ MOŽNOST. Zkratka ESF znamená. Evropský sociální fond Evropský strukturální fond Evropský společný fond Evropský společenský fond

JEDNA SPRÁVNÁ MOŽNOST. Zkratka ESF znamená. Evropský sociální fond Evropský strukturální fond Evropský společný fond Evropský společenský fond JEDNA SPRÁVNÁ MOŽNOST Zkratka ESF znamená Evropský sociální fond Evropský strukturální fond Evropský společný fond Evropský společenský fond V popisu postupu realizace projektu je uveden text "V rámci

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond Státní zemědělský intervenční fond Odbor kontrol projektových opatření RV 11.06.2009 Žádost o proplacení výdajů realizace SPL - Žádost o proplacení předkládá a podepisuje příjemce dotace před pracovníkem

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.43/01.0014 CZ.1.07/3.2.10/03.0036 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.43/01.0014 CZ.1.07/3.2.10/03.0036 Název projektu: Výzva k podání nabídek (2) (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045 Cílem projektu je podpořit uchazeče evidované na úřadu práce ve věku nad 50 let, kteří se snaží vrátit do zaměstnání. Realizátorem projektu je: Karlovarský kraj a partneři: Úřad práce ČR KrP v Karlových

Více

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Název projektu: NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Registrační číslo projektu: 00766 Zadávací podmínky výběrového řízení Název zakázky: Lektorské zajištění MOTIVAČNÍHO,

Více

Jednotný programový dokument hl. města Prahy Opatření 4.3 KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ MANAŽER BEZPEČNOSTI POTRAVIN V GASTRONOMII

Jednotný programový dokument hl. města Prahy Opatření 4.3 KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ MANAŽER BEZPEČNOSTI POTRAVIN V GASTRONOMII Jednotný programový dokument hl. města Prahy Opatření 4.3 KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ MANAŽER BEZPEČNOSTI POTRAVIN V GASTRONOMII ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ ZADAVATEL: SVAZ OBCHODU A CESTOVNÍHO

Více

PRŮVODCE OPERAČNÍM PROGRAMEM PRAHA ADAPTABILITA PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

PRŮVODCE OPERAČNÍM PROGRAMEM PRAHA ADAPTABILITA PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRŮVODCE OPERAČNÍM PROGRAMEM PRAHA ADAPTABILITA PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND MARKÉTA REEDOVÁ Náměstkyně primátora hlavního města Prahy pro otevřenou veřejnou správu,

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více