Minimální preventivní program 2013/ 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program 2013/ 2014"

Transkript

1 ZŠ v Jemnici, příspěvková organizace, náměstí Svobody 88 Minimální preventivní program 2013/ 2014 Úvod Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č. j.:14514/ , který do prevence sociálněpatologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci, antisemitismus. Cílem minimálního preventivního programu je ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost ţáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, která si bude váţit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti. Řízení a realizace preventivních aktivit Za realizaci Minimálního preventivního programu zodpovídá školní metodik prevence, který koordinuje práci jednotlivých učitelů a externích spolupracovníků. Školní metodik se podílí na analýze současného stavu a zároveň na řešení jednotlivých problémů. O průběhu naplňování Minimálního preventivního programu informuje vedení školy a spolu s ním pravidelně vyhodnocuje aktuální situaci ve škole. Primární prevence v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů I. stupeň Primární prevenci na prvním stupni má na starosti třídní učitel. S jednotlivými tématy se děti setkávají především v prvouce, přírodovědě a vlastivědě. Při výuce lze vyuţít různých metod, např. výklad, předávání informací, samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování, dramatickou výchovu nebo vyuţít materiály školy z oblasti primární prevence. 1. třída osobní bezpečí základní zásady mezilidské komunikace vztahy v dětském kolektivu kaţdý člověk je jiný základní hygienické návyky vyuţití volného času rodina, jako bezpečné místo 2. třída lidské tělo zdraví a jeho ochrana zacházení s léky reţim dne vztahy mezi lidmi chování v krizových situacích 3. třída pojmy z oblasti prevence, sexuální výchovy a drogové závislosti zdraví a jeho ochrana lidé kolem nás, multikulturní výchova vyuţívání volného času ochrana proti obtěţování cizí osobou 4. třída 1

2 lidské tělo, odlišnost mezi pohlavími ţivotospráva a důsledky nevhodných návyků vyuţívání volného času pojmy drogová závislost, a sexuální výchova vztahy v dětském kolektivu 5. třída domov, rodina, důvěra, vztahy léčivé a návykové látky vztahy v dětském kolektivu komunikace poznatky o negativních vlivech tabáku a alkoholu puberta nebezpečí při komunikaci s cizími osobami Cíl Po pěti letech by děti měly umět definovat rodinu jako zázemí a útočiště zvládat rozdíly v komunikaci s dětmi a dospělými mít základní sociální dovednosti umět se chránit před cizími lidmi mít základní zdravotní návyky umět si správně zorganizovat svůj volný čas umět rozlišit léky a návykové látky znát přesné informace o alkoholu, tabáku a dalších návykových látkách znát následky uţívání návykových látek umět odmítat II. stupeň Práce na druhém stupni je velmi náročná na koordinaci, aby byla probrána všechna témata, ale nedocházelo k jejich překrývání a přesycení ţáků informacemi. S tématy z oblasti prevence se pracuje vlastně ve všech předmětech především je to občanská výchova, rodinná výchova, přírodopis, chemie, výchova ke zdraví, tělesná výchova, dějepis, český jazyk a literatura. K práci s tématy lze vyuţít metod výkladu, samostatné práce, práce s médii, projektové vyučování, skupinová práce, hraní rolí, práce s materiálem, besed, přednášek atp. 6. třída vhodná náplň volného času, zdravý ţivotní styl ochrana zdraví rodina a její funkce pro zdravý rozvoj jedince osobní bezpečí, způsob chování v krizových situacích rizika zneuţívání návykových látek způsoby odmítání 7. třída komunikace mezi lidmi mezilidské vztahy péče o zdraví, ţivot s handicapem sexuální výchova, vztahy mezi dívkami a chlapci osobní bezpečí, šikana, sexuální násilí drogy a jejich dělení, účinky, prevence 8. třída fyziologie, působení drog na oběhový, nervový a dechový systém 2

3 tělesné, duševní a sociální změny u závislého člověka rozvoj sebepoznání a sebepojetí řešení problémů, chování v krizových situacích, konflikty agresivita, šikana, různé formy násilí sexuální výchova, odlišnosti, deviace drogová závislost, kontaktní centra 9. třída sebevědomí, sebepojetí, rozvoj osobnosti zdravé sexuální chování volba ţivotního partnera sociální výchova, vztah k jiným kulturám, národnostem komunikace právní odpovědnost, trestní normy Cíl Ţáci by před opuštěním ZŠ měli znát a umět pojmenovat základní návykové látky znát jejich účinky na lidský organizmus orientovat se v problematice závislosti znát základní právní normy vědět, kde jsou kontaktní místa pro danou problematiku posilovat své sebevědomí správně se rozhodovat, odmítat zaujímat zdravé ţivotní postoje orientovat se v problematice sexuální výchovy bránit se různým formám násilí, vědět, kde hledat pomoc zvládat základní sociální dovednosti Nadstavbové aktivity v rámci školy Tím rozumíme vše, co se pro děti připravuje nad rámec běţné výuky. Sportovní den Akce je pořádaná pro ţáky druhého stupně, probíhají různá sportovní utkání mezi jednotlivci i třídami. Školní parlament Zástupci všech tříd se pravidelně setkávají s ředitelem školy a řeší aktuální problémy, vznášejí poţadavky a zpětně informují ţáky své třídy. Sportovní soustředění Zimní lyţařský výcvik pro ţáky 7. ročníků a sportovních tříd, utuţování kolektivu, prohlubování mezilidských vztahů. Volnočasové aktivity pro žáky Na škole působí řada zájmových krouţků rozmanitého zaměření pro ţáky různého věku. Ţáci školy se účastní krouţků a akcí pořádaných i jinými organizátory (např. DDM Jemnice, sportovními organizacemi). Výsledky práce ţáků jsou prezentovány i na veřejnosti (Jemnické listy, účast v soutěţích, na sportovních utkáních a další). Informování rodičů třídní schůzky konzultační hodiny (dle dohody) internetové stránky školy 3

4 Kontakty: Telefony pro konkrétní situace. OPD Alois Procházka: Policie Jemnice: Okresní metodik prevence: Mgr. Jana Matějková Školní metodik prevence: Jana Šroufeková, konzultační hodiny dle dohody Výchovný poradce: Radoslav Průša, konzultační hodiny: Pro ţáky čtvrtek dopoledne Pro rodiče po telefonické domluvě Spolupráce s učiteli: porady třídních učitelů pedagogické rady Metodický postup při řešení: a) záškoláctví do 10 hodin pohovor s rodiči více jak 10 hodin výchovná komise školy více jak 20 hodin písemné nahlášení Postih: 1 7 neomluvených hodin důtka ředitele školy 8 12 neomluvených hodin chování uspokojivé 13 a více neomluvených hodin chování neuspokojivé b) šikana 1) konfrontace pozorování s ostatními učiteli 2) konzultace dalšího postupu s vedením školy 3) vyslechnout více nezaujatých svědků (poskytnout pocit bezpečí) 4) spojit se s rodiči případné oběti, poţádat je o spolupráci 5) citlivě a diskrétně vyslechnout oběť 6) vyslechnout agresory tak, aby byla znemoţněna jejich domluva 7) svolání výchovné komise (Komise posoudí, zda se jedná o šikanu, v jakém rozsahu, a navrhne způsob potrestání- to závisí na věku, intenzitě šikany a na tom, zda se jednalo o první případ, nebo o recidivu.) 8) individuálně pozvat rodiče agresorů, sdělit jim navrhovaná opatření a poţádat je o spolupráci, zdůraznit moţnost nápravy (Pokud odmítají jakoukoliv spolupráci, zváţit moţnost oznámení na OPD a Policii ČR) 9) pozvat rodiče obětí, domluvit se na opatřeních 10) teprve nyní rozebrat situaci se třídou, prodiskutovat, vysvětlit nebezpečnost, oznámit potrestání viníků 4

5 11) pokud se situace vyřeší pouze odchodem některých ţáků, měl by odejít agresor c) drogy...byly u žáka nalezeny dovolené drogy Pití a kouření pod povolenou věkovou hranici. Směrnice k uţívání povolených medikamentů u mládeţe. Být si vědom moţnosti zneuţití těkavých látek. Ve školním řádu se uvádí, ţe i alkohol a cigarety do prostor škol nepatří. V případě nalezení jasný postup. Za jakých okolností lze látku odebrat? Prodiskutovat problém se ţákem nebo zajistit, aby ho projednal s výchovným poradcem, nebo jiným členem poradního týmu školy. Informovat rodiče nebo právní zástupce ţáka; Rozhodnout, zda informovat ostatní členy sboru, zda iniciovat obecnou rozpravu s místním protidrogovým koordinátorem. bylo u žáka zjištěno nedovolené vlastnictví zakázané drogyú Dle novely zákona č.112/1998 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 140/1961 a č. 200/1996 je zakázáno vlastnit větší mnoţství drogy. Učiteli není dovoleno bez svolení ţáka provádět šetření. Pouze policie je oprávněna u osob podezřelých ze zneuţívání drog provádět toto šetření. Stanovena ohlašovací povinnost. Odebrat látku a (pokud nehodláte učinit další opatření) zničit ji (za přítomnosti svědka) nebo (hodláte-li učinit další opatření) uloţit ji na bezpečné místo (je-li moţno do školního sejfu) se záznamem o případu. Provést záznam o případu podle platných směrnic školy. Prodiskutovat případ se ţákem nebo zajistit intervenci školního psychologa nebo výchovného poradce. Doporučuji: Látku neodebírat a ţáka neoddělovat od drogy, neprohledávat ho a nešacovat a mít po ruce svědky a přivolat policii ČR, která by měla věc prošetřit. Je moţné, pokud to situace dovoluje, ho před nejméně dvěma a více svědky dovést do místnosti, kde je klid (kabinet, sborovna) nebo v určitých případech vyčkat na místě. Nechat ho samotného vyndat látku na stůl. Do příjezdu policie musí mít dohled nejméně 2-3 osoby. V kaţdém případě záznam, prodiskutovat problém se ţákem (nejlépe ŠMP), informovat rodiče a pokud to vyţaduje situace informovat ostatní členy pedagogického sboru včetně TU (třídního učitele) Informovat rodiče nebo právní zástupce ţáka rozhodnout, zda informovat ostatní členy sboru; rozhodnout, zda je nutné postoupit případ dále (orgány sociálně právní ochrany, policie); rozhodnout, zda iniciovat obecnou rozpravu s místním protidrogovým koordinátorem....je ve škole nalezen žák pod vlivem drog nebo alkoholu, nebo trpí abstinenčními příznaky Prioritou číslo jedna je zajistit ţákovi i ostatním bezpečnost. Učiteli není dovoleno bez svolení ţáka provádět šetření. Pouze policie je oprávněna u osob podezřelých ze zneuţívání drog provádět toto šetření. Setrvat se ţákem nebo zajistit, aby někdo setrval do té doby, neţ pominou účinky, v případě nutnosti vykonat první pomoc a volat lékařskou pomoc. Uvědomění rodičů, případně OSPOD (zajistí ŠMP). S ředitelem udělat jasné kroky a postup dle školského řádu jisté školy. 5

6 Postupovat podle doporučení uvedených v MPP. Provést záznam o případu. Prodiskutovat případ se ţákem nebo zajistit, aby ho projednal se školním psychologem, nebo výchovným poradcem. Informovat rodiče nebo právní zástupce ţáka rozhodnout, zda informovat ostatní členy sboru. Rozhodnout, zda je nutné postoupit případ dále; rozhodnout, zda iniciovat obecnou rozpravu s místním protidrogovým koordinátorem.... je žák přistižen při prodeji drog Prodej drog je nezákonný. Jde o ohroţení mravní výchovy dítěte. Doporučuji: před minimálně dvěma svědky ho nechat, aby sám ukázal drogu a přivolal policii. Odebrat látku a uloţit ji na bezpečném místě (je-li moţnost ve školním sejfu) se záznamem o případu. Provést záznam o případu. Prodiskutovat případ se ţákem nebo zajistit, aby ho projednal se školním psychologem, nebo výchovným poradcem. Je-li to vhodné, informovat členy sboru. Kontaktovat policii. Zváţit, zda je vhodné informovat ţáky.... byly ve škole nalezeny drogy nebo vybavení k jejich užívání Existuje váţný problém s bezpečnou likvidací pouţívaného injekčního vybavení. Zajistit bezpečné uloţení drogy nebo vybavení (bude předáno policii). Provést záznam o případu. Je-li to vhodné, informovat členy sboru. Kontaktovat policii. Zváţit, zda je vhodné informovat ţáky.... se žák svěří s tím, že užívá drogy Vzhledem k věku ţáka mohou probíhat právní úvahy týkající se zachování mlčenlivosti. Nabídnout radu a podporu. Obezřetnost týkající se zachování mlčenlivosti. Je-li nutno, obrátit se na relevantní sluţby. Vhodnou formou informovat rodiče, zváţit, zda bude pro ţáka prospěšné, postoupí-li se jeho případ poradenství....škola zjistí, že v místě kde sídlí, lze sehnat drogy Škola nenese právní odpovědnost mimo své území, má však nicméně v komunitě svou roli a morální odpovědnost. Spojit se s místními organizacemi, zvláště s policii a sdělit jim odpovídající informace. Je-li to vhodné, informovat ţáky. Je-li vhodné informovat rodiče. 6

7 Zajistit, aby pracovníci školy byli dobře informováni o místních problémech ve vztahu k drogám....rodič(e) žáka vykazuje(í) problémy se zakázanými drogami nebo alkoholem Na učitelích lze vyţadovat, aby podle závaţnosti a moţného ohroţení dítěte poskytli přiměřené informace příslušným pracovníkům nebo organizacím v oblasti sociální péče. Rodičům doporučit, aby se obrátili na poradenské sluţby. Nabídnout ţákovi příslušné informace a podporu. Zváţit, zda bude pro ţáky prospěšné, postoupí-li se jeho případ poradenství.....hledají rodiče ve škole radu, jak řešit problémy s drogami u svého dítěte Respektovat specifika kaţdého jednotlivého případu - informace o poskytovaných sluţbách. Rodičům doporučit, aby se obrátili na poradenské sluţby. Zváţit, zda bude pro ţáka prospěšné, postoupí-li se jeho případ poradenství...trpí problémy se zakázanou drogou nebo alkoholem pracovník školy Zákoník práce. Pracovní řád. Doporučit pracovníkovi, aby vyhledal pomoc a radu. Jasně označit nedostatky v práci této osoby a vyvodit příslušná varovná opatření. Zváţit způsoby, jakými lze pracovníkovi pomoci. Identifikace osoby, které se můţe daný případ rovněţ týkat. Mgr. Jana Šroufeková, metodik prevence V Jemnici

8 Příloha Program boje proti šikaně ZŠ v Jemnici, náměstí Svobody 88 zpracovaný podle metodického pokynu MŠMT č. j / k prevenci a řešení šikanování a je doplňkem Minimálního preventivního plánu školy na rok 2012/ 2013 Motto: Školní šikanování je nemoc skupinové demokracie a má svůj zákonitý vnitřní vývoj. Šikanování je všudypřítomné a můţe nás doprovázet po celý ţivot. Šikanování je nebezpečně rozbujelou sociální nemocí ve společnosti, jejímţ důsledkem je poškozování zdraví jednotlivce, skupiny, včetně rodiny. Pro vztah, který označujeme za šikanování, je příznačná naprostá asymetrie sil, kdy mocnější zneuţívá slabšího a pošlapává jeho práva. V právní praxi bývá pojem šikana pouţíván jako synonymum pro úmyslné jednání, které je namířené proti jinému subjektu a které útočí na jeho lidskou důstojnost. Dochází-li k šikanování dětí v průběhu vyučování, pak z právního hlediska nese plnou odpovědnost za vzniklou škodu školské zařízení. Je proto důleţité šikanování včas rozpoznat, správně postupovat v jeho šetření a účinně ho léčit. Stádia šikanování První stadium: Zrod ostrakismu Jde o mírné, převáţně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny necítí dobře. Je neoblíben a není uznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho, spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet drobné legrácky apod. Tato situace je jiţ zárodečnou podobou šikanování a obsahuje riziko dalšího negativního vývoje. Druhé stadium: Fyzická agrese a přitvrzování manipulace V zátěţových situacích, kdy ve skupině stoupá napětí, začnou ostrakizovaní ţáci slouţit jako hromosvod. Spoluţáci si na nich odreagovávají nepříjemné pocity například z očekávané těţké písemné práce, z konfliktu s učitelem nebo prostě jen z toho, ţe chození do školy je obtěţuje. Manipulace se přitvrzuje a objevuje se zprvu ponejvíce subtilní fyzická agrese. Třetí stadium (klíčový moment): Vytvoření jádra Vytváří se skupina agresorů, úderné jádro. Tito šiřitelé viru začnou spolupracovat a systematicky, nikoliv jiţ pouze náhodně, šikanovat nejvhodnější oběti. V počátku se stávají jejich oběťmi ti, kteří jsou uţ osvědčeným objektem ostrakizování. Jde o ţáky, kteří jsou v hierarchii nejníţe, tedy ti slabí. Čtvrté stadium: Většina přijímá normy Normy agresorů jsou přijaty většinou a stanou se nepsaným zákonem. V této době získává neformální tlak ke konformitě novou dynamiku a málokdo se mu dokáţe postavit. U členů virem přemoţené skupiny dochází k vytvoření jakési alternativní identity, která je zcela poplatná vůdcům. I mírní a ukáznění ţáci se začnou chovat krutě aktivně se účastní týrání spoluţáka a proţívají při tom uspokojení. Páté stadium: Totalita neboli dokonalá šikana Násilí jako normu přijímají všichni členové třídy. Šikanování se stává skupinovým programem. Obrazně řečeno nastává éra vykořisťování. Ţáci jsou rozděleni na dvě sorty 8

9 lidí, které jsem pro přehlednost označil jako otrokáře a otroky. Jedni mají všechna práva, ti druzí nemají práva ţádná. Všichni učitelé: 1. Zjišťujeme chování ţáků a atmosféru ve třídě. 2. Konzultujeme svá pozorování s kolegy. 3. Spolupracujeme s vedením školy, výchovným poradcem a preventistou sociálněpatologických jevů a domlouváme se na jednotném postupu. 4. Mezi čtyřma očima zjišťujeme informace od nezaujatých svědků. 5. Rodiče oběti i agresora informujeme a poţádáme je o spolupráci. Jak poznáme, že se jedná o šikanu? - ţák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády - při týmových sportech bývá volen do druţstva mezi posledními - během přestávek vyhledává blízkost učitelů - má-li ţák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený - působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči, stává se uzavřeným - školní prospěch se náhle a nevysvětlitelně zhorší - má zašpiněný nebo poškozený oděv, postrádá své věci - začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole - má odřeniny, modřiny, škrábance a nedovede je uspokojivě vysvětlit Všímáme si přímých znaků šikanování: - posměšné poznámky na adresu ţáka, pokořující přezdívky, nadávky, poniţování, hrubé ţerty na jeho účet - kritika ţáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským tónem - nátlak na ţáka, aby dával věcné nebo peněţní dary - rvačky, v nichţ jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaţí se uniknout - příkazy, které ţák dostává od jiných spoluţáků a skutečnost, ţe se jim podřizuje - honění, strkání, rány, kopání, které jsou silné, a oběť je neoplácí Prevence má smysl. Co nám k ní pomůže? 1. Připusťme si moţnost, ţe šikana na naší škole můţe být. 2. Mluvme se ţáky o bezpečných a kamarádských vztazích. 3. Spolupracujme s rodiči. 4. Veďme zajímavou výuku a atraktivní školní program. 5. Pozorujme, naslouchejme a podporujme pozitivní sociální klima. 6. Dejme kaţdému moţnost zaţívat úspěch. 7. Dodrţujme důsledně dozory v době vyučování. 8. Dodrţujme důsledně dozory v jídelně. 9. Pouţívejme malé sociometrické testy a s výsledky pracujme. Postup vyšetřující osoby, má-li podezření na šikanu 1. Konfrontovat svá pozorování s dalšími kolegy. 2. Co nejdříve oznámit své podezření vedení školy, výchovnému poradci, konzultovat další postup. 3. Mezi čtyřma očima vyslechnout více nezaujatých svědků, popřípadě konfrontovat svědky mezi sebou. Je zejména důleţité získat odpovědi na následující otázky: Kdo je obětí, popřípadě kolik obětí je? 9

10 Kdo je agresorem, kolik agresorů je. Kdo z nich je iniciátor, kdo aktivní účastník šikanování a kdo je obětí i agresorem? Co, kdy, kde, a jak dělali agresoři obětem? K jak závaţným agresivním a manipulativním projevům došlo? Jak dlouho šikana trvá? 4. Spojit se s rodiči případné oběti, konzultovat výskyt nepřímých znaků šikany. Poprosit je o pomoc. 5. Vyslechnout oběť citlivě, diskrétně, zaručit bezpečí a důvěrnost informací. NIKDY neřešit problém před celou třídou! 6. Zajistit ochranu oběti šikany. 7. Teprve nyní vyslechnout agresory, případně konfrontovat agresory mezi sebou. NIKDY konfrontace obětí a agresorů! Vytipovat nejslabší článek, dovést je k přiznání či vzájemnému obviňování. 8. Poţádat vedení školy o svolání výchovné komise (vedení školy, výchovný poradce, třídní, preventista sociálně patologických jevů, případně psycholog). Ta na základě shromáţděných informací posoudí, zda se jedná o šikanu a jaký je stupeň její závaţnosti, navrhne další postup vůči obětem i agresorům i třídě jako celku. (Viz výchovná opatření) 9. Individuálně pozvat rodiče agresorů. Seznámit je se situací, sdělit jim navrhovaná opatření, (zdůraznit moţnost nápravy) a poţádat je o spolupráci. Pokud odmítají, zváţit oznámení na Policii. 10. Individuálně pozvat rodiče obětí šikany. Seznámit je se situací, domluvit se na opatřeních (terapie, osobnostní výcvik ). 11. Rozebrat situace ve třídě (vynechat citlivé detaily), vysvětlit nebezpečí a důsledky šikany, oznámit potrestání viníků. Třídu i nadále pozorně sledovat. 12. Pokud se situace řeší pouze odchodem některých ţáků, měl by odejít agresor, nikoli oběť! Metodické východisko pro vyšetřování pokročilé šikany ve školských zařízeních Při provalení školního "lynčování" je příznačná naprostá bezmoc školy a většinou i policie. (Pojem škola je zde chápán v širším slova smyslu a zahrnuje všechny školní zařízení, tedy i výchovné ústavy.) Základním předpokladem pro překonání bezmocnosti je poţadavek, aby kaţdá škola měla svůj poplachový plán" jak jednat v krizové situaci. Prakticky to znamená, ţe všichni pedagogové vědí napřed, co mají v takové mimořádné situaci dělat a v případě potřeby jsou schopni zabezpečit nezbytný sled protikrizových opatření. Garantem fungování poplachového plánu" v případě nouze je preventista šikanování (absolvent výcvikového kurzu) spolu s ředitelem. Dříve neţ se seznámíme se samotným poplachovým plánem" tak si nastíníme dva výchozí metodické principy pro potřeby vyšetřování pokročilé šikany, tzv. školního "lynčování": 1. Kostra pětikrokové strategie rozhovor s informátory a oběťmi, nalezení vhodných svědků, rozhovory se svědky, zajištění ochrany obětem, rozhovor s agresory 10

11 Je obecně platná, je účinná pro počáteční i pokročilá stadia, děti i mládeţ a různé typy zařízení. Zůstává tedy pro nás pevnou a bezpečnou oporou. V zásadě platí, pouze ji doladíme. Dále k ní přidáme tzv. počáteční kroky:. překonání šoku pedagoga, bezprostřední záchrana oběti zvláštní organizační opatření zalarmování učitelů na poschodí, zabránění domluvě a křivé skupinové výpovědi, pokračující pomoc a podpora oběti, nahlášení policii Podrobněji viz dále a uplatníme ji nikoliv u vybrané části, ale u celé třídy. 2. Naproti tomu taktika vyšetřování je pružná a alternativní. Důleţitým vodítkem pro její volbu je odhad závaţnosti onemocnění a věk ţáků. V případě pokročilé šikany u dětí z vyšších ročníků musíme pouţít psychologicky tvrdý a hlavně vysoce odborný postup. Zde stojíme před váţným problémem. Zvládnutí taktiky u pokročilé šikany vyţaduje odborníka - specialistu, který má výcvik v diagnostice skupinové dynamiky a zkušenosti s některými speciálními metodami. Jak si tedy pomoci v podobných případech; v případech, kdy není zbytí a je neodkladně třeba poskytnout první pomoc? Pomůţe nám fakt, ţe díky neukočírování" šikany a jejímu provalení máme moţnost zastihnout agresory nepřipravené. Dále k účinnosti napomůţe jiţ zmíněné doplnění počátečních kroků a pouţití globální místo lokální strategie (to znamená, ţe nevyšetřujeme pouze několik svědků, ale všechny ţáky, kteří byli násilí přítomni). Při vyšetřování pouţijeme co nejúčinněji úplnou strukturu taktiky. Ta zahrnuje: "Zahřívací předkolo", monolog, "dialog"a konfrontaci. Tak máme šanci zmapovat vnější obraz šikanování a dozvědět se pravdivě, jak "lynčování" proběhlo. Výchovná opatření (1) Doporučuje se dále pracovat s agresorem (jeho náhled na vlastní chování, motivy, rodinné prostředí). V případě potřeby mu zprostředkovat péči pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče nebo jiných odborníků klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů. (2) Pro potrestání agresorů lze uţít i následující běţná výchovná opatření: - Napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele. - Sníţení známky z chování. - Převedení do jiné třídy. (3) Pro nápravu situace ve skupině je potřeba pracovat s celým třídním kolektivem. Je nezbytné vypořádat se i s traumaty těch, kteří přihlíţeli, ale nezasáhli (mlčící většina). (4) V mimořádných případech se uţijí další opatření: - Ředitel školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP, případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt ţáka v místně příslušném diagnostickém ústavu. - Ředitel školy podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběţného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu Spolupráce se specializovanými institucemi 11

12 1. Při předcházení případům šikany a při jejich řešení je důleţitá spolupráce vedení školy nebo školského zařízení, školního metodika prevence, výchovného poradce nebo zástupce školy s dalšími institucemi a orgány. 2. Zejména: - v resortu školství s pedagogicko-psychologickými poradnami, středisky výchovné péče, speciálně pedagogickými centry, - v resortu zdravotnictví s pediatry a odbornými lékaři, dětskými psychology, psychiatry a zařízeními, která poskytují odbornou poradenskou a terapeutickou péči, včetně individuální a rodinné terapie, - v resortu sociální péče s oddělením péče o rodinu a děti, s oddělením sociální prevence (moţnost vstupovat do kaţdého šetření, jednat s dalšími zainteresovanými stranami, s rodinou), - případně s NNO specializujícími se na prevenci a řešení šikany. (2) Dojde-li k závaţnějšímu případu šikanování nebo při podezření, ţe šikanování naplnilo skutkovou podstatu trestného činu (provinění), ředitel školy oznámí tuto skutečnost Policii ČR. (3) Ředitel školy oznámí orgánu sociálně právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohroţují bezpečí a zdraví ţáka. Pokud ţák spáchá trestný čin (provinění), popř. opakovaně páchá přestupky, ředitel školy zahájí spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dítěte bez zbytečného odkladu. Hledisko trestního zákona: Šikanování můţe naplňovat skutkovou podstatu trestných činů vydírání, omezování osobní svobody, útisku, ublíţení na zdraví, loupeţe, násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci, poškozování cizí věci, znásilnění, kuplířství apod. Postup při jednání výchovné komise: Seznámení rodičů s problémem Postupné vyjádření všech pedagogů Vyjádření ţáka Vyjádření rodičů Rozhodování komise za zavřenými dveřmi Seznámení rodičů a ţáka se závěrem komise Mgr. Jana Šroufeková, metodik prevence V Jemnici

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Č.j. 24 246/2008-6 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohroţuje

Více

Postup při vyšetřování šikanování

Postup při vyšetřování šikanování Postup při vyšetřování šikanování V prvních třech stádiích šikanování bude uplatňován následující postup: 1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s oběťmi. 2. Nalezení vhodných svědků. 3.

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Sestavil: Mgr. Ivana Dražková Uložení: ředitelna školy metodik prevence Podpis:. Školní rok : 2011/2012 Byl vytvořen jako součást Minimálního preventivního programu na základě

Více

Základní škola 1.máje, tř.1.máje 357, Hranice 753 01 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

Základní škola 1.máje, tř.1.máje 357, Hranice 753 01 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Základní škola 1.máje, tř.1.máje 357, Hranice 753 01 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Tento program proti šikanování byl vytvořen na základě metodického pokynu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní údaje Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Název školy Jméno a příjmení ředitele Mgr. Pavlína Kociánová Telefon na ředitele 515 333

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Tento program je otevřeným materiálem, který je možné kdykoliv doplnit o další náměty, návrhy, poznatky či informace.

Více

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP)

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) Střední lesnická škola Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) I. Klima a) Škola Naše škola je státní škola s právní subjektivitou zřizovaná Karlovarským krajem.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování je nejúčinnějším způsobem, jak ochránit žáky před šikanou. Předpokladem jeho fungování je dobrá všeobecná prevence rizikového

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 O B S A H Metodické doporučení... 1 Metodické doporučení... 3 Preventivní

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Říčařova 277, Hradec Králové 1 Obsah: 1 Celková charakteristika a hodnocení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Minimální preventivní program ZŠ Dr. E.Beneše nám.j.berana 500 19600 Praha 9 Mgr.

Více

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Pedagogicko - psychologická poradna Ol Olomouckého kraje Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01, Šumperk tel. a fax 583 215 279 e-mail:ppp.spk@seznam.cz MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 P 2.2.3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: 153/2013-mi Pedagogická rada

Více

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ (Pevné desky) UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ práce Brno 2010 Bc. Josefa Jelínková UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Dubenec 156, 544 55 IČO: 75017881 www.zsdubenec.cz Tel: +420 499 694 138 bankovní spojení: 181792245/0300 e-mail: zs.dubenec@tiscali.cz ŠKOLNÍ

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

,,Škola příležitostí

,,Škola příležitostí Základní škola T. G. Masaryka Ortenovo náměstí 34, Praha 7 Školní vzdělávací program,,škola příležitostí (2. verze) Motto:,,Dejme příležitost každému dítěti 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 13 1.1. Název

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím Úvod Dnešní vyspělá společnost je charakterizována přílivem změn v rovině rodinného života, zvýšených rizik negativního vývoje lidské osobnosti, nese s sebou spěch a nedostatek času moderní doby, zvyšující

Více

Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém. Sborník příspěvků z konference Praha, 19. března 2009

Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém. Sborník příspěvků z konference Praha, 19. března 2009 Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém Sborník příspěvků z konference Praha, 19. března 2009 Tribun EU 2009 Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém Sborník příspěvků z

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

Technik dokončovacího zpracování tiskovin

Technik dokončovacího zpracování tiskovin Školní vzdělávací program Technik dokončovacího zpracování tiskovin čtyřleté denní studium dvouleté zkrácené studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více