Manuál k projektu KAIROS - METODIKA ČINNOSTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál k projektu KAIROS - METODIKA ČINNOSTÍ"

Transkript

1 Manuál k projektu KAIROS - METODIKA ČINNOSTÍ 1

2 2

3 1 Úvod Tento manuál vznikl díky podpoře Evropského sociálního fondu, operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a to v rámci projektu KAIROS, který se zaměřuje na problematiku zaměstnávání osob s dlouhodobým duševním onemocněním v Olomouckém kraji. Práce s cílovou skupinou je dlouhodobá a komplexní. Kairos se snaží pracovat s aspekty typu vyhledávání, udržení si zaměstnání, předsudky vůči duševnímu onemocnění, významnou částí projektu je nabídka rovných příležitostí na trhu práce, včetně informovanosti, která pro tuto cílovou skupinu populace stále chybí. Projekt Kairos je realizován v občanském sdružení Mana, které je zřizovatelem Psychosociálního centra, zaměřeného na přímou práci s osobami s duševním onemocněním. Tím, že kontakt s klienty bývá velice intenzivní a častý, daří se pracovníkům centra zaznamenávat drobné odchylky v prožívání a chování a díky tomu také aktuálně zareagovat na případnou změnu stavu klienta a brát v úvahu jeho potřeby a přání. Projekt tak realizuje chybějící komplex služeb pro osoby s duševním onemocněním v Olomouckém kraji. 2 Metodika poradenské činnosti Metodikou poradenské činnosti se rozumí forma práce skupinová i individuální. Skupinová forma práce má za cíl objasnit, vysvětlit a reagovat na nejožehavější témata a problémy, s kterými se tato cílová skupina potýká. Individuální forma práce si klade za úkol zjištění individuálních schopností a dovedností, práci s motivací klienta, výběr vhodných pracovních pozic se zaměřením na jeho individuální schopnosti, případně usměrnění jeho představ o budoucím zaměstnání. 3 Zaměření pracovních listů Pracovní listy a podklady pro přímou práci s účastníky kurzu jsou určeny pro přímou práci v hodinách, nikoliv pro samostudium. Jejich zaměření vychází z analýzy dotazníkového 3

4 šetření, které mělo za cíl zjistit problémy a nedostatky cílové skupiny při integraci na trh práce. Jednotlivá témata korespondují s obsahem teoretické části kurzu a jsou účastníkům k dispozici vždy v dané hodině kurzu. Pracovní listy mají za cíl formami osobního nácviku pomoci klientům zorientovat se v daném tématu a prakticky si jej vyzkoušet (viz. tvorba vlastního portfólia apod.) Součástí individuální formy práce bude také nácvik situací, týkajících se všech fází pracovního procesu a trénink dovedností, které jsou potřebné pro uplatnění se na trhu práce. 4 Job club principy poradenské činnosti Cílem realizace job clubů je aktivní forma podpory lidí s duševním onemocněním, kteří hledají práci a nalézt nemohou, či také hledají možnosti, jak se na trhu práce zorientovat a vytvořit si potřebné materiály, které jsou v dnešní době nutností. Poradenská činnost vychází ze specifik cílové skupiny a je stavěna na principech aktivizace a motivace účastníků, budování sebedůvěry účastníků, citlivosti k potřebám účastníků a v neposlední řadě na snaze komplexně každého účastníka poradenství vnímat, včetně důrazu na převzetí zodpovědnosti ze strany účastníků. 4.1 Realizace poradenství Fáze realizace je klíčovou aktivitou celého projektu. Skupinová forma práce forma kurzu, při práci ve skupině budou účastníkům předávány vědomosti a dovednosti, které jsou potřebné pro všechny účastníky na trhu práce, přičemž každé setkání bude rozděleno na část přednáškovou, kde bude pro názornost využit dataprojektor a část nácvikovou, která má za cíl praktické ověření získaných znalostí a odzkoušení si teorie v praxi. Při každém setkání je brán v potaz i prostor na případné dotazy a diskuzi. Při práci se skupinou bude dbáno na dostatek času pro samostatné úkoly i pro přípravu na nácvikovou část. Důraz bude kladen také na zachování spolupráce a kolegiality ve skupině, aby se předešlo možným pocitům rivality. Při práci je nutno ponechat prostor na to, aby si účastník dokázal vztáhnout dané téma či problém ke své vlastní situaci. 4

5 Individuální forma práce zahrnuje komplexní personální poradenství, které bude přizpůsobeno individuálním potřebám každého účastníka kurzu a rozboru situací a zkušeností z praktického hledání zaměstnání. Individuální forma práce by měla rovněž zahrnovat stanovení oblastí, na kterých bude klient pracovat sám a které budou řešeny spolu s pomocí lektora. Fáze realizace zahrnuje rovněž uvedení do provozu nových webových stránek, které mají za cíl informovat o dané problematice jak nové klienty, tak i širokou veřejnost, včetně zaměstnavatelů o probíhajícím projektu a také sloužit ke zprostředkování kontaktů a možností pro danou cílovou skupinu. Tímto je také posilována samostatnost účastníků, poněvadž pokud účastník necítí potřebu aktivně navštěvovat kurz, je mu tímto dána možnost aktivně si vyhledávat možnosti na internetových stránkách sám. 4.2 Časový horizont a kapacita poradenské činnosti Poradenství bude realizováno vždy pro skupinu 10 osob v časovém horizontu 15 týdnů a bude probíhat jedenkrát týdně po 2 hodinách. V rámci projektu bude kurz opakován 3 krát = 30 proškolených osob. 4.3 Personální zabezpečení kurzů Poradenská činnost bude vedena dvojicí lektorů s vysokoškolským vzděláním v oboru pedagogika, psychologie, sociální práce s absolvovaným proškolením v dané problematice či praxí v oboru. Lektoři mají povinnost udržovat příznivou atmosféru a ověřovat si, zda bylo danému tématu dostatečně porozuměno. Svůj projev musí přizpůsobit skupině, se kterou pracují. 5

6 4.4 Místo konání poradenské činnosti Poradenská činnost bude probíhat v prostorách Psychosociálního centra, občanského sdružení Mana o.s., Dolní náměstí 51, Olomouc. Skupinové aktivity, včetně přednášek budou probíhat v místnosti, která je přizpůsobena konání kurzů včetně technického zázemí. Individuální poradenství bude probíhat v místnosti, která poskytuje dostatečné soukromí. 4.5 Témata Setkání Název a obsah tématického celku 1. Úvodní setkání - seznámení se s lektory - seznámení se se členy skupiny - seznámení se s obsahem kurzu + pravidla práce ve skupině - diskuze na téma: co od kurzu očekávám x požaduji 2. Sebepoznání, sebehodnocení - co chci x co můžu, kam směřuji - zhodnocení mého já - testy temperamentu, osobnosti - silné a slabé stránky, specifika každého účastníka - diskuze na téma 3. Současný trh práce - kde můžu práci hledat, na koho se obrátit - ÚP, noviny, internet, personální agentury - Osobní zkušenosti pozitiva x negativa z pracovní činnosti s nemocí - Jak aktivně reagovat na nabídky práce práce s ukázkami nabídek práce : noviny, Internet, Úp apod. - Oslovení potenciálních zaměstnavatelů a info o problematice 4. Práce s PC - základní kroky s počítačem - internet a jeho možnosti - zakládání u - práce s portály a internetovými vyhledávači - individuální práce s klientem 5. Osobní portfólio - životopis typy, možnosti, struktura, co uvádět, co nikoliv - motivační dopis obsah, forma, posílat vždy?, jak vhodně oznámit zdravotní znevýhodnění 6. Komunikační model, asertivita - komunikace verbální, neverbální - komunikace se zaměstnavatelem použití vhodných obratů a frází - komunikace na pracovišti - asertivita pojem, význam, test - diskuze na téma Časová dotace 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 6

7 7. Kontaktování zaměstnavatele 2 h - jaké způsoby existují mail, osobně, telefonicky (pozitiva, negativa) - vhodné slovní obraty a fráze nebát se zareagovat a vyvést z míry - diskuze na téma, vlastní zkušenosti, postřehy 8. Přijímací pohovor 2 h - nač se připravit, výběrové řízení: pojem, struktura - práce se stresující situací - co je nutno vědět info o firmě, dokumentace, vzhled - průběh pohovoru, komunikace - nácvik přijímacího pohovoru ve skupině 9. Přijímací pohovor 2 h - nácvik za účasti vytipovaného pracovníka z dané oblasti ( cizí osoba) 10. Pracovně právní problematika 2 h - pracovní poměr: vznik x zánik - pracovní smlouva náležitosti - dohoda o provedení práce, pracovní činnosti - výpověď: jaké formy, kdy - zkušební doba - rekvalifikace 11. Zákon o zaměstnanosti 2 h - na co mám nárok - pracovní příležitosti pro lidi se zdravotním znevýhodněním - co mám zaměstnavateli sdělit, jaké výhody či nevýhody mu mé znevýhodnění přinese 12. Práce se zaměstnavateli 2 h - kontaktování vytipovaných zaměstnavatelů - odeslání dokumentace, podpora klienta, příprava na pohovor apod. - kontaktování zaměstnavatelů o dané problematice? - poskytnutí klientům seznam zaměstnavatelů 13. Práce se stresem, psychohygiena 2 h - co je stres x jak na nás působí - jak se mu bránit - stresory - strategie zvládání - duševní zdraví jak reagovat na předsudky lidí, bránit se únavě - stres při hledání zaměstnání a poté v pracovním procesu a kolektivu 14. Závěrečný test 2 h 15. Feedback 2 h - zhodnocení kurzu - co mi kurz přinesl, co jsem postrádal - nabídka dalšího postupu - certifikát 7

8 4.6 Ukončení poradenské činnosti Poradenská činnost bude ukončena realizací výstupního testu, který bude v sobě zahrnovat zopakování a prověření získaných zkušeností a dovedností. Výstupní test bude sloužit také jako zpětná vazba pro lektory a tým projektu. 4.7 Výstupy poradenské činnosti Výstupem poradenské činnosti bude pro každého úspěšného účastníka doklad o absolvování poradenské činnosti s uvedením obsahu a rozsahu poradenské činnosti. 8

9 5 Setkání č. 1 Úvodní setkání - seznámení se s lektory - seznámení se se členy skupiny - seznámení se s obsahem kurzu + pravidla práce ve skupině - diskuze na téma: co od kurzu očekávám x požaduji Cílem úvodního setkání je pomoc účastníkům kurzu v utřídění si vlastností a dovedností, kterými oplývají, popřípadě chtějí během kurzu získat. 5.1 Struktura setkání První část setkání se věnuje seznámení se s lektory, kdy je nutno navodit příjemnou a neformální atmosféru, vysvětlení pravidel fungování, harmonogramu a frekvenci setkávání. Poněvadž mohou být témata i osobního charakteru je nutno, aby lektoři brali tento fakt v potaz a takto i s ním pracovali, aby nebylo narušeno bezpečné prostředí ve skupině. Následuje seznámení se členy skupiny, k tomuto slouží úkol č. 1: Každý účastník se zamyslí nad tím, proč hledá práci, jaký typ práce, co mu to přinese (jak mu práce obohatí, či změní dosavadní fungování) a také zhodnotí svá případná minulá zaměstnání. Všechny tyto své myšlenky se sepíší na připravený pracovní list. Následuje krátké představení a diskuze na téma. Seznámení se s obsahem kurzu má za cíl představit témata a náplň setkávání, ujasnit účastníkům kurzu, co jim kurz nabízí. Úkol č. 2 se zaměřuje na stanovení cíle: Každý z účastníků nakreslí pyramidu s vyznačenými body, které znázorňují aktuální a plánovaný stav. Tento úkol má posloužit lektorům k uvědomění si přání a cílů každého účastníka, avšak i účastníkům samotným zhodnotit své představy. 9

10 Následuje diskuze na téma: Co od kurzu požaduji, co očekávám?. 5.2 Obsah tématu 1) Pozdravení a seznámení se se členy skupiny, vyzveme každého účastníka, aby se v krátkosti představil 2) Vysvětlení harmonogramu setkávání: náš kurz se bude realizovat vždy jedenkrát týdně po dvou vyučovacích hodinách, které zahrnují jak část přednáškovou, tak část nácvikovou. Poté je dán prostor pro individuální práci s každým účastníkem. Na konci kurzu budeme psát závěrečný test pro reflexi a zhodnocení poznatků, každý úspěšný účastník kurzu obdrží osvědčení o absolvování. 3) Vysvětlení pravidel fungování skupiny: Všeobecná - respektovat potřeby a práva ostatních - respektovat bezpečí ostatních (žádný alkohol či jiné látky) - dodržovat mlčenlivost - zdržovat se verbálních či fyzických narážek nebo útoků - neničit majetek, zařízení, vybavení PSC - zákaz provádět jakoukoli trestnou činnost Organizační - eviduje se docházka - ve skupině si budeme vykat a oslovovat se křestním jménem (jmenovky) - je výhodné dělat si během hodin písemné poznámky - na kurz se dochází vždy 5 minut před jeho začátkem - během kurzu (po 45 minutách) bude 10 min. přestávka - prostor po diskuzi či případné dotazy 4) Úkol č. 1: Zamyšlení se nad tím, proč hledám práci a jak mi případné zaměstnání ovlivní můj dosavadní život, mé fungování? Proč hledám práci? Příprava: 10 minut Pomůcky: Pracovní list č. 1: Proč hledám práci 10

11 Diskuze: forma tzv. kolečka, každý z účastníků se k danému tématu vyjádří Postřehy účastníků zaznamenávejte na flipchartovou tabuli. 5) Seznámení se s obsahem kurzu popis náplně kurzu Pomůcky: nakopírovaný obsah kurzu pro každého účastníka 6) Diskuze na téma: co od kurzu požaduji, očekávám, co mi může přinést. Diskuze má za cíl objasnit účastníkovy očekávání. 7) Úkol č. 2: Stanovení mého cíle pro každého z nás je důležité mít svůj cíl a snažit se ho dosáhnout, v následujícím úkolu se zamyslete a do pracovního listu zaznamenejte: - co rád dělám, co mě baví, naplňuje, práci, kterou bych si přál, můj cíl, kterého se snažím dosáhnout teď a v budoucnu. Příprava: minut Pomůcky: pracovní list č. 2: pyramida 8) Závěrečné shrnutí, podpora účastníků, prostor pro dotazy, domluvení se na další setkání. 9) Individuální možnost konzultace. 1 1 SROV. DVOŘÁKOVÁ A KOL

12 5.3 Pracovní listy Pracovní list č. 1: Co pro mě znamená mít zaměstnání? Práce toto slovo má pro každého z nás jiný význam, zamyslete se tedy nad tím, co Vám může práce přinést, co pro Vás znamená (náplň volného času, finance, zábavu) a odpovězte na následující otázky. Otázka č. 1) Co pro Vás znamená mít zaměstnání? Otázka č. 2) Jaké změny Vám práce přinese do života? Otázka č. 3) Do jaké míry ovlivní zaměstnání Váš dosavadní denní režim? 12

13 Otázka č. 4) Jaké máte očekávání, nač se těšíte a naopak čeho se obáváte? Otázka č. 5) Jaké máte pracovní zkušenosti? 13

14 5.3.2 Pracovní list č. 2: Pyramida přání a cílů Na obrázku je znázorněna pyramida, která znázorňuje přání a cíle. Popřemýšlejte a znázorněte do připravených kolonek: a) co rád dělám, co mě baví, naplňuje b) práci, kterou bych si přál c) můj cíl, kterého se snažím dosáhnout přičemž vrchol pyramidy je pro mne nejvyšší hodnotou. 14

15 6 Setkání č. 2 Sebepoznání, sebehodnocení - co chci x co můžu, kam směřuji - zhodnocení mého já - testy temperamentu, osobnosti - silné a slabé stránky, specifika každého účastníka - diskuze na téma Cílem tohoto setkání je zamyšlení se nad sebou, uvědomění si svých vloh, schopností, dovedností, ale také možností sebe sama. Sebepoznání je tedy prezentováno jako proces aktivního hledání sebe samého (Kuneš, 2009, str. 9), což je bezesporu jedna z nejdůležitějších částí při hledání zaměstnání. Práce nás musí naplňovat, bavit a díky tomu, že budu hledat odpovědi na otázky: Jak přemýšlím? Jak komunikuju v různých situacích, Jaké jsou mé silné a slabé stránky, či jak působím na ostatní. (Kuneš, 2009, str. 8), budu také lépe reagovat na případné otázky zaměstnavatelů či se v pracovním životě budu cítit sebejistější. Setkání druhé má tedy za cíl ujasnit si silné a slabé stránky u jednotlivých účastníků kurzu, poodhalit jejich možnosti a pomoci jim nahlédnout na sebe sama v rámci skupinových aktivit. 6.1 Struktura setkání Setkání je zahájeno tzv. sebereflektujícími otázkami (včetně termínu moje osobnost), které si kladou za cíl, aktivně zapojit účastníky do problematiky a dané téma aplikovat na svou vlastní osobu. Poté co účastníci kurzu otázky zodpoví v rámci skupiny, následuje teoretická část lekce, která má objasnit základní termíny, s nimiž se budeme setkávat. Náplň části přednáškové je tedy tato: termín osobnost, temperament, sebepoznání a sebehodnocení a jeho vliv na komunikaci s okolím (chyby v hodnocení druhých), na závěr je ponechán prostor pro případné dotazy. 15

16 V části nácvikové bude realizován test temperamentu, zhodnocení silných a slabých stránek včetně předností. Na závěr bude každý účastník požádán, aby se před skupinou v rámci tzv. vizitky představil, přičemž dokázal zařadit a zhodnotit svá specifika, včetně pracovní činnosti, která by je jednak naplňovala, ale také kterou si myslí, že by nemohli díky svým vlastnostem vykonávat. 6.2 Obsah tématu 1) Pozdravení a představení obsahu setkání: sebepoznání a sebehodnocení, moje osobnost, temperament, jak sebe sám/ sama vnímám, moje silné a slabé stránky 2) Úkol č: 1: Sebereflektující otázky: Vyzveme účastníky k vyplnění pracovního listu č. 3 Zamyslete se nad následující otázkami a sepište, prosím, co nejupřímněji odpovědi na ně: Co se Vám vybaví, když se o někom řekne, že je osobnost? Co vše patří do osobnosti člověka? V čem si myslíte, že jste dobří, v čem vynikáte a naopak, kde cítíte svou slabinu? V čem jste se rozhodli zdokonalovat? Spojuje Vás s někým nějaká slabost, kde vidíte svou slabou stránku? Co na vás mohou lidé ocenit? Jak byste popsal(a) sám( sama) sebe? Jak by jste se popsal(a) jako osobnost? ( Jeřábková, Srbová, 2007) Příprava: 10 minut Pomůcky: pracovní list č. 3 Diskuze na téma moje osobnost zhodnocení sebereflektujících otázek 3) Teoretická část: Termín Osobnost Každý člověk je bezesporu jedinečný a oplývá určitými vlastnosti a vlohy, které během života bud rozvíjí, či potlačuje. Jak tedy lze chápat termín osobnost? Osobnost 16

17 je individuální spojení biologických, psychologických a sociálních aspektů. Je utvářena ve vztazích mezi lidmi, prostředím a společností. Osobnost se vždy projevuje jako celek. 2 Osobnost je určitou soustavou vlastností. Rysy osobnosti Pojem rys osobnosti chápeme jako psychickou vlastnost člověka, která se vyznačuje typickým jednáním, chováním a vlastnostmi, které jsou pro daného člověka typické. Psychická vlastnost člověka Je relativně trvalá vlastnost, kterou se osobnost vyznačuje a na jejímž základě můžeme usoudit, jak se daná osobnost zachová či bude jednat. Etapy vývoje osobnosti Biologické hledisko: osobnost se vyvíjí dle stárnutí a vývoje organismu a můžeme tedy rozlišit tato vývojová období: Období prenatální Období raného dětství (novorozenec, kojenec, batole) Období předškolního věku Období mladšího školního věku Střední školní věk Starší školní věk Dospělost Stáří Psychologické hledisko: teorie kognitivní, která rozlišuje pět etap vývoje osobnosti podle poznávacích procesů a způsobů myšlení (senzomotorická inteligence, předpojmové a pojmové myšlení, názorné myšlení, konkrétní, formální) Teorie Eriksonova, ta váže vývoj osobnosti na biologickou, společenskou, kulturní a historickou podmíněnost. 3 2 SROV. WIKIPEDIA. [ONLINE]. 3 SROV. WIKIPEDIA. [ONLINE]. 17

18 Typy osobnosti Proč je každá osobnost jedinečná a lze člověka vůbec někam zařadit? Určitě ano, poněvadž existuje několik typologií osobnosti, které člověka řadí dle převažujících znaků, které jsou pro něj charakteristické. Nejstarší typologie osobnosti se řadí do období antiky (Galén), avšak nejznámější je připisována Hippokratovi, který rozlišil čtyři základní typy osobnosti dle toho, která ze šťáv v člověku převládá. Vznikla tedy tato typologie: Sangvinik člověk s převahou krve, jedná se o člověka živého, veselého, společenského, optimistu Flegmatik (sliz, hlen) tzv. kliďas, neboli člověk, který se nenechá vyvést z míry, avšak v extrému může být vnímán i jako pomalý, lhostejný, avšak spolehlivý Cholerik člověk s převahou žluče, vzteklý, který se snadno rozčílí, avšak jeho hněv netrvá dlouho, často bez zábran, mnohdy egocentrická osobnost Melancholik (černá žluč) pesimista, člověk smutný, nespokojený, přecitlivělý a špatně přizpůsobivý, vyznačuje se hlubokými prožitky a trvalými city Tuto teorii však můžeme považovat za jednostrannou, poněvadž nebere v úvahu žádné vlivy společenské, psychologické či úlohu vědomí při formování osobnosti. Jungova typologie Jung dělí temperament dle přístupu k okolnímu světu Extrovert člověk spontánní, avšak povrchní, snadno komunikuje, rád je v centru dění, jedná se o člověka otevřeného, tedy člověka, žijícího navenek. Introvert člověk žijící především vnitřním životem, avšak velice vnímavý, přemýšlivý, empatický, rozvážný a opatrný ve svých citech. 4 4) Úkol č. 2: Jaká jste osobnost? Jak sebe sami vnímáte? Následuje test osobnosti dle Eysencka Příprava: 15 minut 4 SROV. WIKIPEDIA. [ONLINE]. 18

19 Pomůcky: Pracovní list č. 4: Test osobnosti podle Eysencka Diskuze: 15 minut 5) Temperament Termín temperament chápeme jako soubor vlastností, které určují naše prožívání a chování, je stálý, nelze jej tedy měnit. Můžeme se však s ním naučit zacházet. (Jeřábková, Srbová, 2007). Temperament se projevuje už u novorozenců, například hloubkou prožívání či intenzitou pohybů a bývá také velice ovlivněn dědičností. U každého člověka je však patrná kombinace více druhů temperamentů, nikoliv pouze jeden. Temperament tedy určuje dynamiku chování i prožívání osobnosti, tedy to, čím je každý člověk jedinečný (vnímání, myšlení, pamatování, zájmy). Sebepoznání a sebehodnocení Sebepoznání slouží především k uvědomění si vlastní jedinečnosti. Pokud začneme poznávat sama sebe, uvědomíme si větší paletu svých vloh, nadání, schopností, dovedností a také začneme nahlížet na ostatní z pohledu jedinečnosti a individuality. Sebesystém termín lze vysvětlit jako soubor představ, pocitů, emocí, postojů každého z nás k sobě, jako k objektu poznání. (Konečný, Urbanovská, 2002). Sebeobraz obraz jedince o sobě, ten se vyvíjí na základě přímé zkušenosti a zpětné vazby okolí. Sebehodnocení vnímání člověka jako určité hodnoty (jsem dobrý žák, dobrý partner, přítel apod). Já - Rozlišujeme tzv. reálné a ideální já: Reálné já= jak mě vidí okolí Ideální já = jak se vidím já sám Čím je reálné já blíže ideálnímu já, tím je člověk spokojenější a šťastnější Je důležité sám sebe znát (vědět jaké jsou mé silné a slabé stránky). A také si uvědomit, že každý člověk má kromě silných stránek také své slabiny. Přesto bychom měli brát v úvahu, že silné stránky se dají posilovat a v těch slabých se zlepšovat. 19

20 6) Úkol č. 3: Jaké jsou Vaše silné a jaké slabé stránky? Příprava: minut Pomůcky: Pracovní list č. 5 Moje silné a slabé stránky Diskuze: 10 minut (do diskuze nesmíme nikoho nutit, berme v potaz, že ne každému účastníkovi kurzu je příjemné sdělovat své slabiny) 7) Chyby ve vnímání druhých Při hodnocení druhých lidí se velice často dopouštíme chyb, které poté mají za následek špatný náhled na člověka jako takového. Nejčastěji se jedná o subjektivitu při hodnocení, tzv. první dojem, který může ovlivnit hodnocení na dlouhou dobu a úsudky bez racionálního základu. Také velice často hodnotíme člověka podle vzhledu a hlasu, přičemž obsah sdělení je až druhotný. Chyby v hodnocení: haló efekt: efekt 1. dojmu. vytváříme si obrázek o jedinci na základě prvního shledání. Posuzujeme např. jen podle zevnějšku efekt zakotvení: Např. ten, o němž se vytvořil názor, že je lajdák, se zbavuje této pověsti jen velmi obtížně, i když se v tomto směru již podstatně změnil autoprojekce: promítání sebe sama, svých osobnostních vlastností, názorů a postojů do druhých (vidíme na nich nejen své dobré vlastnosti, ale i chyby) generalizace: posuzujeme druhé na základě generalizace (zevšednění). Např. tchýně=protivné. ovlivnění citovým vztahem k druhé osobě: Např. když je mi někdo sympatický, vidím spíše jeho dobré vlastnosti a naopak. posuzování lidí na základě vlastního žebříčku hodnot: Např. nemá maturitu=nebavím se s ním posuzování v kontextu se sociálním a materiálním prostředím: Lidé často posuzují člověka podle celkového kontextu kolem jeho osoby (image, vzdělání, zdravotní stav, kvalita auta, majetek apod.) 5 8) Diskuze na téma 10 minut 5 SROV. KONEČNÝ, URBANOVSKÁ

21 Co jste se dozvěděli nového o sobě, své osobnosti? Co vás překvapilo, zarazilo? Co to pro vás znamená? K čemu vám to, co jste se dozvěděli, bude dobré? (Jeřábková, Srbová, 2007) 9) Úkol č. 4: Vizitka zamyslete se prosím nad svými specifiky, které jsme si v předchozích činnostech popsali a rozebrali a v časovém prostoru se snažte vytvořit si tzv. svou vizitku, která by v stručně (velikost vizitky) popisovala Vás jako osobnost, Vaše specifika a také pracovní činnost, která by vás nejen naplňovala, ale také kterou si myslíte, že byste nemohli, díky svým vlastnostem, vykonávat. ( Jeřábková, Srbová, 2007) zdroj: Valenta, J., Příprava: minut Pomůcky: pracovní list č. 6 Realizace a diskuze: 20 minut 10) Prostor pro dotazy a závěrečné zhodnocení tématu 21

22 6.3 Pracovní listy Pracovní list č. 3: Sebereflektující otázky 6 Zamyslete se nad následující otázkami a sepište, prosím, co nejupřímněji odpovědi na ně: Co se Vám vybaví, když se o někom řekne, že je osobnost? Co vše patří do osobnosti člověka? V čem si myslíte, že jste dobří, v čem vynikáte a naopak, kde cítíte svou slabinu? V čem jste se rozhodli zdokonalovat? Spojuje Vás s někým nějaká slabost, kde vidíte svou slabou stránku? Co na vás mohou lidé ocenit? Jak byste popsal(a) sám( sama) sebe? Jak byste se popsal(a) jako osobnost? 6 SROV. JEŘÁBKOVÁ, SRBOVÁ

23 6.3.2 Pracovní list č. 4: Test temperamentu Vašim úkolem je co možná nejrychleji a bez přeskakování vyplnit tento test. Vyberte tu variantu, která je Vám více vlastní. Žádná třetí možnost neexistuje. 1. Toužíte často po vzruchu kolem sebe? 2. Potřebujete často povzbuzení od přátel, kteří vám rozumí? 3. Jste obyčejně bez starostí? 4. Dělá vám značné těžkosti říci někomu "ne"? 5. Než se do něčeho pustíte, promýšlíte si to napřed? 6. Když řeknete, že něco uděláte, dodržíte vždy slib, i kdyby to bylo spojeno s nepříjemnostmi? 7. Máte často střídavě dobrou a špatnou náladu? 8. Jednáte a mluvíte obyčejně rychle, bez dlouhého rozmýšlení? 9. Cítíte se někdy "bídně" a ani nevíte proč? 10. Udělal byste skoro cokoli, jen abyste dokázal, že to dovedete? 11. Stáváte se najednou nesmělým, když chcete mluvit s cizí osobou, která vás nějak přitahuje? 12. Stává se vám občas, že se rozhněváte a neovládáte se? 13. Jednáte pod vlivem okamžiku? 14. Trápíte se často nad tím, že jste udělal nebo řekl něco, co jste neměl? 15. Obyčejně raději čtete, než se setkáváte a mluvíte s lidmi? 16. Jste poměrně snadno dotčen? 17. Chodíte rád a často do společnosti? 18. Míváte někdy myšlenky či nápady, o nichž byste si nepřál, aby jiní lidé znali? 19. Býváte někdy plný energie a jindy opět velmi ochablý? 20. Máte raději málo přátel, ale zato opravdových? 21. Oddáváte se často snění? 22. Když na vás někdo křičí, odpovídáte též křikem? 23. Trápí vás často pocit viny? 24. Jsou všechny vaše návyky dobré a žádoucí? 25. Dovedete se obyčejně ve veselé společnosti značně uvolnit a rozveselit? 26. Řekl byste o sobě, že jste přecitlivělý anebo, že žijete v napětí? 27. Pokládají vás za velmi živého člověka? 28. Když uděláte něco důležitého, máte pak často pocit, že jste to mohl udělat lépe? 29. Jste většinou tichý, když jste mezi lidmi? 30. Řeknete také někdy klep? 31. Honí se vám v hlavě myšlenky tak, že nemůžete spát? 32. Když se chcete něco dovědět, vyhledáte si to raději v knize, než byste o tom s někým hovořil? 33. Míváte pocity bušení či svírání srdce? 34. Máte rád takový druh práce, při níž se musíte velmi soustředit? 35. Míváte záchvaty třesu či chvění? 36. Přihlásil byste ke clu vždy vše, i kdybyste věděl, že celníci by na nic nepřišli? 37. je vám protivný pobyt ve společnosti, kde si jeden dělá žerty z druhého? 38. Rozčílíte se snadno? 39. Máte rád činnost, která vyžaduje rychlé rozhodování? ANO NE 23

24 40. Děláte si starosti z "hrozných věcí", které by se mohly přihodit? 41. Pohybujete se pomalu, beze spěchu? 42: Přišel jste někdy pozdě na schůzku či do práce? 43. Míváte často děsivé sny? 44. Bavíte se s lidmi tak rád, že si neodpustíte žádnou příležitost dát se do řeči i s cizí osobou? 45. Trpíte různými tělesnými bolestmi a trápeními? 46. Byl byte hodně nešťastný, kdybyste se nemohl po většinu dne vídat mnoha lidmi? 47. Řekl byste o sobě, že jste nervózní? 48. Jsou mezi vašimi známými lidé, které vůbec nemáte rád? 49. Řekl byste o sobě, že máte dost sebedůvěry? 50. Cítíte se snadno dotčen, když se na vás, nebo na vaši práci najdou chyby? 51. Bývá vám zatěžko opravdově se bavit v živé, veselé společnosti? 52. Trpíte pocity méněcennosti? 53. Dovedete snadno oživit poněkud nudnou společnost? 54. Mluvíte někdy o věcech, o nichž nic nevíte? 55. Děláte si starosti o své zdraví? 56. Děláte si rád legraci z druhých? 57. Trpíte nespavostí? Vyhodnocení Nejprve si započítejte jeden bod za každou odpověď, jež se shoduje s odpovědí v přiloženém klíči pro písmeno N. Stejným postupem spočítejte počet bodů pro E a pro L. pro N (labilita stabilita): 2A 4A 7A 9A 11A 14A 16A 19A 21A 23A 26A 28A 31A 33A 35A 38A 40A 43A 45A 47A 50A 52A 55A 57A 24x pro E (extroverze introverze): 1A 3A 5N 8A 10A 13A 15A 17A 20N 22A 25A 27A 29N 32N 34N 37N 39A 41N 44A 46A 49A 51N 53A 56A 24x 24

25 pro L 12A 42A 24A 54A 36A 18N 48N 30N 9x 25

26 26

27 6.3.3 Pracovní list č. 5: Silné a slabé stránky Zamyslete se, prosím, a v časovém rozmezí maximálně 15 minut zapište všechny své silné a naopak také slabé stránky, kterých jste si vědomi. Silné stránky Slabé stránky 27

28 6.3.4 Pracovní list č. 6: Vizitka Na připravenou vizitku, prosím, sepište ve stručnosti veškerá vaše specifika, tedy to, čím byste se charakterizovali a druhým sebe prezentovali. Uveďte také pracovní činnost, která by Vás naplňovala, ale také, kterou si myslíte, že byste nemohli, díky svým vlastnostem, vykonávat. Čas: maximálně 15 minut Vizitka: 28

29 7 Setkání č. 3 Současný trh práce - kde můžu práci hledat, na koho se obrátit - ÚP, noviny, internet, agentury práce - osobní zkušenosti pozitiva x negativa z pracovní činnosti s nemocí - jak aktivně reagovat na nabídky práce práce s ukázkami nabídek práce: noviny, internet, ÚP apod. - oslovení potenciálních zaměstnavatelů a informace o problematice. Cílem setkání je informovat účastníky kurzu o možnostech, které současný trh práce nabízí, specifikovat, kde mohou hledat práci, představit základní zdroje pracovních příležitostí včetně konkrétní práce (nácviku) s nabídkami práce, jak z internetového zdroje, tak zdroje tiskového. Setkání si rovněž klade za cíl oslovení potenciálních zaměstnavatelů a informování o dané problematice. Všechny úkoly daného setkání (tématu) si kladou za cíl ujasnění si pracovního zařazení každého účastníka, získání přehledu o různých druzích a typech zaměstnání (neseriózní inzeráty). Účastník by se měl zorientovat a uvědomit své možnosti a preference a dozvědět se, kam se v případě potřeby může obrátit pro informace a pomoc. 7.1 Struktura setkání Setkání je zahájeno diskuzí na téma: Jakým způsobem si lze najít práci? Koho kontaktovat, kam se obrátit. Všechny postřehy účastníků by se měly znamenat a využít pro další práci. V následující teoretické části by měl lektor výčet způsobů hledání si práce doplnit, objasnit a strukturovat (představení činnosti úřadů práce, agentur práce, nabídek práce na internetu či v periodiku). Poté mají účastníci za úkol (č. 1) zamyslet se nad náležitostmi správného inzerátu, v časovém prostoru využijí pracovní list č. 7, který se zabývá problematikou 29

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 0 ÚVOD... 4 1 POJEM ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A JEHO VÝZNAM... 8 2 RECRUITING NÁBOR A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ... 9 2.1 EXTERNÍ VÝBĚR NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ... 10 2.2 PRŮBĚH PROCESU EXTERNÍHO

Více

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2009 Celková koncepce dokumentu a koordinace jeho tvorby Mgr. Gabriela

Více

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1 INSPIRUJ SE zaměstnávání osob se zdravotním postižením úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání VÚP v Praze 2005 Celková gesce přípravy Manuálu Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a celková koordinace jeho přípravy

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Metodika Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

Metodika Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Vznik pracovní ch materia lů pro JOB KLUBy Metodika Obsah Specifika práce s osobami po CMP a poranění mozku... 3 Organizace kurzu... 5 Tématické okruhy... 5 1. Úvod, osobnostní předpoklady... 6 2. Životopis,

Více

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol.

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice Bohdana Richterová a kol. Krnov 2011 ISBN 978-80-254-9526-1 Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

1 Jak zjistit, co vlastně chci?

1 Jak zjistit, co vlastně chci? 1 Jak zjistit, co vlastně chci? Každý z nás najde nejlepší odpověď na tuto otázku sám u sebe. Nikdo nás nezná lépe než my sami. Můžeme mít ale dojem, že potřebujeme pohled někoho zvenčí, kdo by nás ohodnotil

Více

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství Metodika přípravy k pěstounství 2011 Poprvé

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

Grafické a textové podklady pro výukovou oporu Nebojme se trhu práce, i když neslyšíme. Autor: Mgr. Veronika Löffelmannová. V Ostravě 29. 8.

Grafické a textové podklady pro výukovou oporu Nebojme se trhu práce, i když neslyšíme. Autor: Mgr. Veronika Löffelmannová. V Ostravě 29. 8. Projekt: Příprava neslyšících žáků a absolventů SŠ ve Zlínském kraji pro lepší uplatnění na trhu práce číslo projektu CZ.1.07/1.2.08/02.0007 Grafické a textové podklady pro výukovou oporu Nebojme se trhu

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Přínos projektu Agentura podporovaného zaměstnávání optikou klientů se zdravotním postižením Mgr. Šárka

Více

Metodika Individuální Sociální Práce - manuál

Metodika Individuální Sociální Práce - manuál 44olu ROZVOJOVÉ PARTNERSTVÍ HEDERA www.soze.cz/workinczech *** ROZVOJOVÉ PARTNERSTVÍ HELIX wip.opu.cz Metodika Individuální Sociální Práce - manuál Tato metodika vznikla v rámci iniciativy EQUAL Projektu

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Volný čas 1. vzdělávací blok

Volný čas 1. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Volný čas 1. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém přípravy,

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole?

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole? E 3.1 1 Public relations škol P a e d D r. M i l a n B á č a, C e n t r u m š k o l s k é h o m a n a g e m e n t u P e d F U K P r a h a a G y m n á z i u m S v i t a v y B c. T e r e z a B á č o v á,

Více