Manuál k projektu KAIROS - METODIKA ČINNOSTÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál k projektu KAIROS - METODIKA ČINNOSTÍ"

Transkript

1 Manuál k projektu KAIROS - METODIKA ČINNOSTÍ 1

2 2

3 1 Úvod Tento manuál vznikl díky podpoře Evropského sociálního fondu, operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a to v rámci projektu KAIROS, který se zaměřuje na problematiku zaměstnávání osob s dlouhodobým duševním onemocněním v Olomouckém kraji. Práce s cílovou skupinou je dlouhodobá a komplexní. Kairos se snaží pracovat s aspekty typu vyhledávání, udržení si zaměstnání, předsudky vůči duševnímu onemocnění, významnou částí projektu je nabídka rovných příležitostí na trhu práce, včetně informovanosti, která pro tuto cílovou skupinu populace stále chybí. Projekt Kairos je realizován v občanském sdružení Mana, které je zřizovatelem Psychosociálního centra, zaměřeného na přímou práci s osobami s duševním onemocněním. Tím, že kontakt s klienty bývá velice intenzivní a častý, daří se pracovníkům centra zaznamenávat drobné odchylky v prožívání a chování a díky tomu také aktuálně zareagovat na případnou změnu stavu klienta a brát v úvahu jeho potřeby a přání. Projekt tak realizuje chybějící komplex služeb pro osoby s duševním onemocněním v Olomouckém kraji. 2 Metodika poradenské činnosti Metodikou poradenské činnosti se rozumí forma práce skupinová i individuální. Skupinová forma práce má za cíl objasnit, vysvětlit a reagovat na nejožehavější témata a problémy, s kterými se tato cílová skupina potýká. Individuální forma práce si klade za úkol zjištění individuálních schopností a dovedností, práci s motivací klienta, výběr vhodných pracovních pozic se zaměřením na jeho individuální schopnosti, případně usměrnění jeho představ o budoucím zaměstnání. 3 Zaměření pracovních listů Pracovní listy a podklady pro přímou práci s účastníky kurzu jsou určeny pro přímou práci v hodinách, nikoliv pro samostudium. Jejich zaměření vychází z analýzy dotazníkového 3

4 šetření, které mělo za cíl zjistit problémy a nedostatky cílové skupiny při integraci na trh práce. Jednotlivá témata korespondují s obsahem teoretické části kurzu a jsou účastníkům k dispozici vždy v dané hodině kurzu. Pracovní listy mají za cíl formami osobního nácviku pomoci klientům zorientovat se v daném tématu a prakticky si jej vyzkoušet (viz. tvorba vlastního portfólia apod.) Součástí individuální formy práce bude také nácvik situací, týkajících se všech fází pracovního procesu a trénink dovedností, které jsou potřebné pro uplatnění se na trhu práce. 4 Job club principy poradenské činnosti Cílem realizace job clubů je aktivní forma podpory lidí s duševním onemocněním, kteří hledají práci a nalézt nemohou, či také hledají možnosti, jak se na trhu práce zorientovat a vytvořit si potřebné materiály, které jsou v dnešní době nutností. Poradenská činnost vychází ze specifik cílové skupiny a je stavěna na principech aktivizace a motivace účastníků, budování sebedůvěry účastníků, citlivosti k potřebám účastníků a v neposlední řadě na snaze komplexně každého účastníka poradenství vnímat, včetně důrazu na převzetí zodpovědnosti ze strany účastníků. 4.1 Realizace poradenství Fáze realizace je klíčovou aktivitou celého projektu. Skupinová forma práce forma kurzu, při práci ve skupině budou účastníkům předávány vědomosti a dovednosti, které jsou potřebné pro všechny účastníky na trhu práce, přičemž každé setkání bude rozděleno na část přednáškovou, kde bude pro názornost využit dataprojektor a část nácvikovou, která má za cíl praktické ověření získaných znalostí a odzkoušení si teorie v praxi. Při každém setkání je brán v potaz i prostor na případné dotazy a diskuzi. Při práci se skupinou bude dbáno na dostatek času pro samostatné úkoly i pro přípravu na nácvikovou část. Důraz bude kladen také na zachování spolupráce a kolegiality ve skupině, aby se předešlo možným pocitům rivality. Při práci je nutno ponechat prostor na to, aby si účastník dokázal vztáhnout dané téma či problém ke své vlastní situaci. 4

5 Individuální forma práce zahrnuje komplexní personální poradenství, které bude přizpůsobeno individuálním potřebám každého účastníka kurzu a rozboru situací a zkušeností z praktického hledání zaměstnání. Individuální forma práce by měla rovněž zahrnovat stanovení oblastí, na kterých bude klient pracovat sám a které budou řešeny spolu s pomocí lektora. Fáze realizace zahrnuje rovněž uvedení do provozu nových webových stránek, které mají za cíl informovat o dané problematice jak nové klienty, tak i širokou veřejnost, včetně zaměstnavatelů o probíhajícím projektu a také sloužit ke zprostředkování kontaktů a možností pro danou cílovou skupinu. Tímto je také posilována samostatnost účastníků, poněvadž pokud účastník necítí potřebu aktivně navštěvovat kurz, je mu tímto dána možnost aktivně si vyhledávat možnosti na internetových stránkách sám. 4.2 Časový horizont a kapacita poradenské činnosti Poradenství bude realizováno vždy pro skupinu 10 osob v časovém horizontu 15 týdnů a bude probíhat jedenkrát týdně po 2 hodinách. V rámci projektu bude kurz opakován 3 krát = 30 proškolených osob. 4.3 Personální zabezpečení kurzů Poradenská činnost bude vedena dvojicí lektorů s vysokoškolským vzděláním v oboru pedagogika, psychologie, sociální práce s absolvovaným proškolením v dané problematice či praxí v oboru. Lektoři mají povinnost udržovat příznivou atmosféru a ověřovat si, zda bylo danému tématu dostatečně porozuměno. Svůj projev musí přizpůsobit skupině, se kterou pracují. 5

6 4.4 Místo konání poradenské činnosti Poradenská činnost bude probíhat v prostorách Psychosociálního centra, občanského sdružení Mana o.s., Dolní náměstí 51, Olomouc. Skupinové aktivity, včetně přednášek budou probíhat v místnosti, která je přizpůsobena konání kurzů včetně technického zázemí. Individuální poradenství bude probíhat v místnosti, která poskytuje dostatečné soukromí. 4.5 Témata Setkání Název a obsah tématického celku 1. Úvodní setkání - seznámení se s lektory - seznámení se se členy skupiny - seznámení se s obsahem kurzu + pravidla práce ve skupině - diskuze na téma: co od kurzu očekávám x požaduji 2. Sebepoznání, sebehodnocení - co chci x co můžu, kam směřuji - zhodnocení mého já - testy temperamentu, osobnosti - silné a slabé stránky, specifika každého účastníka - diskuze na téma 3. Současný trh práce - kde můžu práci hledat, na koho se obrátit - ÚP, noviny, internet, personální agentury - Osobní zkušenosti pozitiva x negativa z pracovní činnosti s nemocí - Jak aktivně reagovat na nabídky práce práce s ukázkami nabídek práce : noviny, Internet, Úp apod. - Oslovení potenciálních zaměstnavatelů a info o problematice 4. Práce s PC - základní kroky s počítačem - internet a jeho možnosti - zakládání u - práce s portály a internetovými vyhledávači - individuální práce s klientem 5. Osobní portfólio - životopis typy, možnosti, struktura, co uvádět, co nikoliv - motivační dopis obsah, forma, posílat vždy?, jak vhodně oznámit zdravotní znevýhodnění 6. Komunikační model, asertivita - komunikace verbální, neverbální - komunikace se zaměstnavatelem použití vhodných obratů a frází - komunikace na pracovišti - asertivita pojem, význam, test - diskuze na téma Časová dotace 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 6

7 7. Kontaktování zaměstnavatele 2 h - jaké způsoby existují mail, osobně, telefonicky (pozitiva, negativa) - vhodné slovní obraty a fráze nebát se zareagovat a vyvést z míry - diskuze na téma, vlastní zkušenosti, postřehy 8. Přijímací pohovor 2 h - nač se připravit, výběrové řízení: pojem, struktura - práce se stresující situací - co je nutno vědět info o firmě, dokumentace, vzhled - průběh pohovoru, komunikace - nácvik přijímacího pohovoru ve skupině 9. Přijímací pohovor 2 h - nácvik za účasti vytipovaného pracovníka z dané oblasti ( cizí osoba) 10. Pracovně právní problematika 2 h - pracovní poměr: vznik x zánik - pracovní smlouva náležitosti - dohoda o provedení práce, pracovní činnosti - výpověď: jaké formy, kdy - zkušební doba - rekvalifikace 11. Zákon o zaměstnanosti 2 h - na co mám nárok - pracovní příležitosti pro lidi se zdravotním znevýhodněním - co mám zaměstnavateli sdělit, jaké výhody či nevýhody mu mé znevýhodnění přinese 12. Práce se zaměstnavateli 2 h - kontaktování vytipovaných zaměstnavatelů - odeslání dokumentace, podpora klienta, příprava na pohovor apod. - kontaktování zaměstnavatelů o dané problematice? - poskytnutí klientům seznam zaměstnavatelů 13. Práce se stresem, psychohygiena 2 h - co je stres x jak na nás působí - jak se mu bránit - stresory - strategie zvládání - duševní zdraví jak reagovat na předsudky lidí, bránit se únavě - stres při hledání zaměstnání a poté v pracovním procesu a kolektivu 14. Závěrečný test 2 h 15. Feedback 2 h - zhodnocení kurzu - co mi kurz přinesl, co jsem postrádal - nabídka dalšího postupu - certifikát 7

8 4.6 Ukončení poradenské činnosti Poradenská činnost bude ukončena realizací výstupního testu, který bude v sobě zahrnovat zopakování a prověření získaných zkušeností a dovedností. Výstupní test bude sloužit také jako zpětná vazba pro lektory a tým projektu. 4.7 Výstupy poradenské činnosti Výstupem poradenské činnosti bude pro každého úspěšného účastníka doklad o absolvování poradenské činnosti s uvedením obsahu a rozsahu poradenské činnosti. 8

9 5 Setkání č. 1 Úvodní setkání - seznámení se s lektory - seznámení se se členy skupiny - seznámení se s obsahem kurzu + pravidla práce ve skupině - diskuze na téma: co od kurzu očekávám x požaduji Cílem úvodního setkání je pomoc účastníkům kurzu v utřídění si vlastností a dovedností, kterými oplývají, popřípadě chtějí během kurzu získat. 5.1 Struktura setkání První část setkání se věnuje seznámení se s lektory, kdy je nutno navodit příjemnou a neformální atmosféru, vysvětlení pravidel fungování, harmonogramu a frekvenci setkávání. Poněvadž mohou být témata i osobního charakteru je nutno, aby lektoři brali tento fakt v potaz a takto i s ním pracovali, aby nebylo narušeno bezpečné prostředí ve skupině. Následuje seznámení se členy skupiny, k tomuto slouží úkol č. 1: Každý účastník se zamyslí nad tím, proč hledá práci, jaký typ práce, co mu to přinese (jak mu práce obohatí, či změní dosavadní fungování) a také zhodnotí svá případná minulá zaměstnání. Všechny tyto své myšlenky se sepíší na připravený pracovní list. Následuje krátké představení a diskuze na téma. Seznámení se s obsahem kurzu má za cíl představit témata a náplň setkávání, ujasnit účastníkům kurzu, co jim kurz nabízí. Úkol č. 2 se zaměřuje na stanovení cíle: Každý z účastníků nakreslí pyramidu s vyznačenými body, které znázorňují aktuální a plánovaný stav. Tento úkol má posloužit lektorům k uvědomění si přání a cílů každého účastníka, avšak i účastníkům samotným zhodnotit své představy. 9

10 Následuje diskuze na téma: Co od kurzu požaduji, co očekávám?. 5.2 Obsah tématu 1) Pozdravení a seznámení se se členy skupiny, vyzveme každého účastníka, aby se v krátkosti představil 2) Vysvětlení harmonogramu setkávání: náš kurz se bude realizovat vždy jedenkrát týdně po dvou vyučovacích hodinách, které zahrnují jak část přednáškovou, tak část nácvikovou. Poté je dán prostor pro individuální práci s každým účastníkem. Na konci kurzu budeme psát závěrečný test pro reflexi a zhodnocení poznatků, každý úspěšný účastník kurzu obdrží osvědčení o absolvování. 3) Vysvětlení pravidel fungování skupiny: Všeobecná - respektovat potřeby a práva ostatních - respektovat bezpečí ostatních (žádný alkohol či jiné látky) - dodržovat mlčenlivost - zdržovat se verbálních či fyzických narážek nebo útoků - neničit majetek, zařízení, vybavení PSC - zákaz provádět jakoukoli trestnou činnost Organizační - eviduje se docházka - ve skupině si budeme vykat a oslovovat se křestním jménem (jmenovky) - je výhodné dělat si během hodin písemné poznámky - na kurz se dochází vždy 5 minut před jeho začátkem - během kurzu (po 45 minutách) bude 10 min. přestávka - prostor po diskuzi či případné dotazy 4) Úkol č. 1: Zamyšlení se nad tím, proč hledám práci a jak mi případné zaměstnání ovlivní můj dosavadní život, mé fungování? Proč hledám práci? Příprava: 10 minut Pomůcky: Pracovní list č. 1: Proč hledám práci 10

11 Diskuze: forma tzv. kolečka, každý z účastníků se k danému tématu vyjádří Postřehy účastníků zaznamenávejte na flipchartovou tabuli. 5) Seznámení se s obsahem kurzu popis náplně kurzu Pomůcky: nakopírovaný obsah kurzu pro každého účastníka 6) Diskuze na téma: co od kurzu požaduji, očekávám, co mi může přinést. Diskuze má za cíl objasnit účastníkovy očekávání. 7) Úkol č. 2: Stanovení mého cíle pro každého z nás je důležité mít svůj cíl a snažit se ho dosáhnout, v následujícím úkolu se zamyslete a do pracovního listu zaznamenejte: - co rád dělám, co mě baví, naplňuje, práci, kterou bych si přál, můj cíl, kterého se snažím dosáhnout teď a v budoucnu. Příprava: minut Pomůcky: pracovní list č. 2: pyramida 8) Závěrečné shrnutí, podpora účastníků, prostor pro dotazy, domluvení se na další setkání. 9) Individuální možnost konzultace. 1 1 SROV. DVOŘÁKOVÁ A KOL

12 5.3 Pracovní listy Pracovní list č. 1: Co pro mě znamená mít zaměstnání? Práce toto slovo má pro každého z nás jiný význam, zamyslete se tedy nad tím, co Vám může práce přinést, co pro Vás znamená (náplň volného času, finance, zábavu) a odpovězte na následující otázky. Otázka č. 1) Co pro Vás znamená mít zaměstnání? Otázka č. 2) Jaké změny Vám práce přinese do života? Otázka č. 3) Do jaké míry ovlivní zaměstnání Váš dosavadní denní režim? 12

13 Otázka č. 4) Jaké máte očekávání, nač se těšíte a naopak čeho se obáváte? Otázka č. 5) Jaké máte pracovní zkušenosti? 13

14 5.3.2 Pracovní list č. 2: Pyramida přání a cílů Na obrázku je znázorněna pyramida, která znázorňuje přání a cíle. Popřemýšlejte a znázorněte do připravených kolonek: a) co rád dělám, co mě baví, naplňuje b) práci, kterou bych si přál c) můj cíl, kterého se snažím dosáhnout přičemž vrchol pyramidy je pro mne nejvyšší hodnotou. 14

15 6 Setkání č. 2 Sebepoznání, sebehodnocení - co chci x co můžu, kam směřuji - zhodnocení mého já - testy temperamentu, osobnosti - silné a slabé stránky, specifika každého účastníka - diskuze na téma Cílem tohoto setkání je zamyšlení se nad sebou, uvědomění si svých vloh, schopností, dovedností, ale také možností sebe sama. Sebepoznání je tedy prezentováno jako proces aktivního hledání sebe samého (Kuneš, 2009, str. 9), což je bezesporu jedna z nejdůležitějších částí při hledání zaměstnání. Práce nás musí naplňovat, bavit a díky tomu, že budu hledat odpovědi na otázky: Jak přemýšlím? Jak komunikuju v různých situacích, Jaké jsou mé silné a slabé stránky, či jak působím na ostatní. (Kuneš, 2009, str. 8), budu také lépe reagovat na případné otázky zaměstnavatelů či se v pracovním životě budu cítit sebejistější. Setkání druhé má tedy za cíl ujasnit si silné a slabé stránky u jednotlivých účastníků kurzu, poodhalit jejich možnosti a pomoci jim nahlédnout na sebe sama v rámci skupinových aktivit. 6.1 Struktura setkání Setkání je zahájeno tzv. sebereflektujícími otázkami (včetně termínu moje osobnost), které si kladou za cíl, aktivně zapojit účastníky do problematiky a dané téma aplikovat na svou vlastní osobu. Poté co účastníci kurzu otázky zodpoví v rámci skupiny, následuje teoretická část lekce, která má objasnit základní termíny, s nimiž se budeme setkávat. Náplň části přednáškové je tedy tato: termín osobnost, temperament, sebepoznání a sebehodnocení a jeho vliv na komunikaci s okolím (chyby v hodnocení druhých), na závěr je ponechán prostor pro případné dotazy. 15

16 V části nácvikové bude realizován test temperamentu, zhodnocení silných a slabých stránek včetně předností. Na závěr bude každý účastník požádán, aby se před skupinou v rámci tzv. vizitky představil, přičemž dokázal zařadit a zhodnotit svá specifika, včetně pracovní činnosti, která by je jednak naplňovala, ale také kterou si myslí, že by nemohli díky svým vlastnostem vykonávat. 6.2 Obsah tématu 1) Pozdravení a představení obsahu setkání: sebepoznání a sebehodnocení, moje osobnost, temperament, jak sebe sám/ sama vnímám, moje silné a slabé stránky 2) Úkol č: 1: Sebereflektující otázky: Vyzveme účastníky k vyplnění pracovního listu č. 3 Zamyslete se nad následující otázkami a sepište, prosím, co nejupřímněji odpovědi na ně: Co se Vám vybaví, když se o někom řekne, že je osobnost? Co vše patří do osobnosti člověka? V čem si myslíte, že jste dobří, v čem vynikáte a naopak, kde cítíte svou slabinu? V čem jste se rozhodli zdokonalovat? Spojuje Vás s někým nějaká slabost, kde vidíte svou slabou stránku? Co na vás mohou lidé ocenit? Jak byste popsal(a) sám( sama) sebe? Jak by jste se popsal(a) jako osobnost? ( Jeřábková, Srbová, 2007) Příprava: 10 minut Pomůcky: pracovní list č. 3 Diskuze na téma moje osobnost zhodnocení sebereflektujících otázek 3) Teoretická část: Termín Osobnost Každý člověk je bezesporu jedinečný a oplývá určitými vlastnosti a vlohy, které během života bud rozvíjí, či potlačuje. Jak tedy lze chápat termín osobnost? Osobnost 16

17 je individuální spojení biologických, psychologických a sociálních aspektů. Je utvářena ve vztazích mezi lidmi, prostředím a společností. Osobnost se vždy projevuje jako celek. 2 Osobnost je určitou soustavou vlastností. Rysy osobnosti Pojem rys osobnosti chápeme jako psychickou vlastnost člověka, která se vyznačuje typickým jednáním, chováním a vlastnostmi, které jsou pro daného člověka typické. Psychická vlastnost člověka Je relativně trvalá vlastnost, kterou se osobnost vyznačuje a na jejímž základě můžeme usoudit, jak se daná osobnost zachová či bude jednat. Etapy vývoje osobnosti Biologické hledisko: osobnost se vyvíjí dle stárnutí a vývoje organismu a můžeme tedy rozlišit tato vývojová období: Období prenatální Období raného dětství (novorozenec, kojenec, batole) Období předškolního věku Období mladšího školního věku Střední školní věk Starší školní věk Dospělost Stáří Psychologické hledisko: teorie kognitivní, která rozlišuje pět etap vývoje osobnosti podle poznávacích procesů a způsobů myšlení (senzomotorická inteligence, předpojmové a pojmové myšlení, názorné myšlení, konkrétní, formální) Teorie Eriksonova, ta váže vývoj osobnosti na biologickou, společenskou, kulturní a historickou podmíněnost. 3 2 SROV. WIKIPEDIA. [ONLINE]. 3 SROV. WIKIPEDIA. [ONLINE]. 17

18 Typy osobnosti Proč je každá osobnost jedinečná a lze člověka vůbec někam zařadit? Určitě ano, poněvadž existuje několik typologií osobnosti, které člověka řadí dle převažujících znaků, které jsou pro něj charakteristické. Nejstarší typologie osobnosti se řadí do období antiky (Galén), avšak nejznámější je připisována Hippokratovi, který rozlišil čtyři základní typy osobnosti dle toho, která ze šťáv v člověku převládá. Vznikla tedy tato typologie: Sangvinik člověk s převahou krve, jedná se o člověka živého, veselého, společenského, optimistu Flegmatik (sliz, hlen) tzv. kliďas, neboli člověk, který se nenechá vyvést z míry, avšak v extrému může být vnímán i jako pomalý, lhostejný, avšak spolehlivý Cholerik člověk s převahou žluče, vzteklý, který se snadno rozčílí, avšak jeho hněv netrvá dlouho, často bez zábran, mnohdy egocentrická osobnost Melancholik (černá žluč) pesimista, člověk smutný, nespokojený, přecitlivělý a špatně přizpůsobivý, vyznačuje se hlubokými prožitky a trvalými city Tuto teorii však můžeme považovat za jednostrannou, poněvadž nebere v úvahu žádné vlivy společenské, psychologické či úlohu vědomí při formování osobnosti. Jungova typologie Jung dělí temperament dle přístupu k okolnímu světu Extrovert člověk spontánní, avšak povrchní, snadno komunikuje, rád je v centru dění, jedná se o člověka otevřeného, tedy člověka, žijícího navenek. Introvert člověk žijící především vnitřním životem, avšak velice vnímavý, přemýšlivý, empatický, rozvážný a opatrný ve svých citech. 4 4) Úkol č. 2: Jaká jste osobnost? Jak sebe sami vnímáte? Následuje test osobnosti dle Eysencka Příprava: 15 minut 4 SROV. WIKIPEDIA. [ONLINE]. 18

19 Pomůcky: Pracovní list č. 4: Test osobnosti podle Eysencka Diskuze: 15 minut 5) Temperament Termín temperament chápeme jako soubor vlastností, které určují naše prožívání a chování, je stálý, nelze jej tedy měnit. Můžeme se však s ním naučit zacházet. (Jeřábková, Srbová, 2007). Temperament se projevuje už u novorozenců, například hloubkou prožívání či intenzitou pohybů a bývá také velice ovlivněn dědičností. U každého člověka je však patrná kombinace více druhů temperamentů, nikoliv pouze jeden. Temperament tedy určuje dynamiku chování i prožívání osobnosti, tedy to, čím je každý člověk jedinečný (vnímání, myšlení, pamatování, zájmy). Sebepoznání a sebehodnocení Sebepoznání slouží především k uvědomění si vlastní jedinečnosti. Pokud začneme poznávat sama sebe, uvědomíme si větší paletu svých vloh, nadání, schopností, dovedností a také začneme nahlížet na ostatní z pohledu jedinečnosti a individuality. Sebesystém termín lze vysvětlit jako soubor představ, pocitů, emocí, postojů každého z nás k sobě, jako k objektu poznání. (Konečný, Urbanovská, 2002). Sebeobraz obraz jedince o sobě, ten se vyvíjí na základě přímé zkušenosti a zpětné vazby okolí. Sebehodnocení vnímání člověka jako určité hodnoty (jsem dobrý žák, dobrý partner, přítel apod). Já - Rozlišujeme tzv. reálné a ideální já: Reálné já= jak mě vidí okolí Ideální já = jak se vidím já sám Čím je reálné já blíže ideálnímu já, tím je člověk spokojenější a šťastnější Je důležité sám sebe znát (vědět jaké jsou mé silné a slabé stránky). A také si uvědomit, že každý člověk má kromě silných stránek také své slabiny. Přesto bychom měli brát v úvahu, že silné stránky se dají posilovat a v těch slabých se zlepšovat. 19

20 6) Úkol č. 3: Jaké jsou Vaše silné a jaké slabé stránky? Příprava: minut Pomůcky: Pracovní list č. 5 Moje silné a slabé stránky Diskuze: 10 minut (do diskuze nesmíme nikoho nutit, berme v potaz, že ne každému účastníkovi kurzu je příjemné sdělovat své slabiny) 7) Chyby ve vnímání druhých Při hodnocení druhých lidí se velice často dopouštíme chyb, které poté mají za následek špatný náhled na člověka jako takového. Nejčastěji se jedná o subjektivitu při hodnocení, tzv. první dojem, který může ovlivnit hodnocení na dlouhou dobu a úsudky bez racionálního základu. Také velice často hodnotíme člověka podle vzhledu a hlasu, přičemž obsah sdělení je až druhotný. Chyby v hodnocení: haló efekt: efekt 1. dojmu. vytváříme si obrázek o jedinci na základě prvního shledání. Posuzujeme např. jen podle zevnějšku efekt zakotvení: Např. ten, o němž se vytvořil názor, že je lajdák, se zbavuje této pověsti jen velmi obtížně, i když se v tomto směru již podstatně změnil autoprojekce: promítání sebe sama, svých osobnostních vlastností, názorů a postojů do druhých (vidíme na nich nejen své dobré vlastnosti, ale i chyby) generalizace: posuzujeme druhé na základě generalizace (zevšednění). Např. tchýně=protivné. ovlivnění citovým vztahem k druhé osobě: Např. když je mi někdo sympatický, vidím spíše jeho dobré vlastnosti a naopak. posuzování lidí na základě vlastního žebříčku hodnot: Např. nemá maturitu=nebavím se s ním posuzování v kontextu se sociálním a materiálním prostředím: Lidé často posuzují člověka podle celkového kontextu kolem jeho osoby (image, vzdělání, zdravotní stav, kvalita auta, majetek apod.) 5 8) Diskuze na téma 10 minut 5 SROV. KONEČNÝ, URBANOVSKÁ

21 Co jste se dozvěděli nového o sobě, své osobnosti? Co vás překvapilo, zarazilo? Co to pro vás znamená? K čemu vám to, co jste se dozvěděli, bude dobré? (Jeřábková, Srbová, 2007) 9) Úkol č. 4: Vizitka zamyslete se prosím nad svými specifiky, které jsme si v předchozích činnostech popsali a rozebrali a v časovém prostoru se snažte vytvořit si tzv. svou vizitku, která by v stručně (velikost vizitky) popisovala Vás jako osobnost, Vaše specifika a také pracovní činnost, která by vás nejen naplňovala, ale také kterou si myslíte, že byste nemohli, díky svým vlastnostem, vykonávat. ( Jeřábková, Srbová, 2007) zdroj: Valenta, J., Příprava: minut Pomůcky: pracovní list č. 6 Realizace a diskuze: 20 minut 10) Prostor pro dotazy a závěrečné zhodnocení tématu 21

22 6.3 Pracovní listy Pracovní list č. 3: Sebereflektující otázky 6 Zamyslete se nad následující otázkami a sepište, prosím, co nejupřímněji odpovědi na ně: Co se Vám vybaví, když se o někom řekne, že je osobnost? Co vše patří do osobnosti člověka? V čem si myslíte, že jste dobří, v čem vynikáte a naopak, kde cítíte svou slabinu? V čem jste se rozhodli zdokonalovat? Spojuje Vás s někým nějaká slabost, kde vidíte svou slabou stránku? Co na vás mohou lidé ocenit? Jak byste popsal(a) sám( sama) sebe? Jak byste se popsal(a) jako osobnost? 6 SROV. JEŘÁBKOVÁ, SRBOVÁ

23 6.3.2 Pracovní list č. 4: Test temperamentu Vašim úkolem je co možná nejrychleji a bez přeskakování vyplnit tento test. Vyberte tu variantu, která je Vám více vlastní. Žádná třetí možnost neexistuje. 1. Toužíte často po vzruchu kolem sebe? 2. Potřebujete často povzbuzení od přátel, kteří vám rozumí? 3. Jste obyčejně bez starostí? 4. Dělá vám značné těžkosti říci někomu "ne"? 5. Než se do něčeho pustíte, promýšlíte si to napřed? 6. Když řeknete, že něco uděláte, dodržíte vždy slib, i kdyby to bylo spojeno s nepříjemnostmi? 7. Máte často střídavě dobrou a špatnou náladu? 8. Jednáte a mluvíte obyčejně rychle, bez dlouhého rozmýšlení? 9. Cítíte se někdy "bídně" a ani nevíte proč? 10. Udělal byste skoro cokoli, jen abyste dokázal, že to dovedete? 11. Stáváte se najednou nesmělým, když chcete mluvit s cizí osobou, která vás nějak přitahuje? 12. Stává se vám občas, že se rozhněváte a neovládáte se? 13. Jednáte pod vlivem okamžiku? 14. Trápíte se často nad tím, že jste udělal nebo řekl něco, co jste neměl? 15. Obyčejně raději čtete, než se setkáváte a mluvíte s lidmi? 16. Jste poměrně snadno dotčen? 17. Chodíte rád a často do společnosti? 18. Míváte někdy myšlenky či nápady, o nichž byste si nepřál, aby jiní lidé znali? 19. Býváte někdy plný energie a jindy opět velmi ochablý? 20. Máte raději málo přátel, ale zato opravdových? 21. Oddáváte se často snění? 22. Když na vás někdo křičí, odpovídáte též křikem? 23. Trápí vás často pocit viny? 24. Jsou všechny vaše návyky dobré a žádoucí? 25. Dovedete se obyčejně ve veselé společnosti značně uvolnit a rozveselit? 26. Řekl byste o sobě, že jste přecitlivělý anebo, že žijete v napětí? 27. Pokládají vás za velmi živého člověka? 28. Když uděláte něco důležitého, máte pak často pocit, že jste to mohl udělat lépe? 29. Jste většinou tichý, když jste mezi lidmi? 30. Řeknete také někdy klep? 31. Honí se vám v hlavě myšlenky tak, že nemůžete spát? 32. Když se chcete něco dovědět, vyhledáte si to raději v knize, než byste o tom s někým hovořil? 33. Míváte pocity bušení či svírání srdce? 34. Máte rád takový druh práce, při níž se musíte velmi soustředit? 35. Míváte záchvaty třesu či chvění? 36. Přihlásil byste ke clu vždy vše, i kdybyste věděl, že celníci by na nic nepřišli? 37. je vám protivný pobyt ve společnosti, kde si jeden dělá žerty z druhého? 38. Rozčílíte se snadno? 39. Máte rád činnost, která vyžaduje rychlé rozhodování? ANO NE 23

24 40. Děláte si starosti z "hrozných věcí", které by se mohly přihodit? 41. Pohybujete se pomalu, beze spěchu? 42: Přišel jste někdy pozdě na schůzku či do práce? 43. Míváte často děsivé sny? 44. Bavíte se s lidmi tak rád, že si neodpustíte žádnou příležitost dát se do řeči i s cizí osobou? 45. Trpíte různými tělesnými bolestmi a trápeními? 46. Byl byte hodně nešťastný, kdybyste se nemohl po většinu dne vídat mnoha lidmi? 47. Řekl byste o sobě, že jste nervózní? 48. Jsou mezi vašimi známými lidé, které vůbec nemáte rád? 49. Řekl byste o sobě, že máte dost sebedůvěry? 50. Cítíte se snadno dotčen, když se na vás, nebo na vaši práci najdou chyby? 51. Bývá vám zatěžko opravdově se bavit v živé, veselé společnosti? 52. Trpíte pocity méněcennosti? 53. Dovedete snadno oživit poněkud nudnou společnost? 54. Mluvíte někdy o věcech, o nichž nic nevíte? 55. Děláte si starosti o své zdraví? 56. Děláte si rád legraci z druhých? 57. Trpíte nespavostí? Vyhodnocení Nejprve si započítejte jeden bod za každou odpověď, jež se shoduje s odpovědí v přiloženém klíči pro písmeno N. Stejným postupem spočítejte počet bodů pro E a pro L. pro N (labilita stabilita): 2A 4A 7A 9A 11A 14A 16A 19A 21A 23A 26A 28A 31A 33A 35A 38A 40A 43A 45A 47A 50A 52A 55A 57A 24x pro E (extroverze introverze): 1A 3A 5N 8A 10A 13A 15A 17A 20N 22A 25A 27A 29N 32N 34N 37N 39A 41N 44A 46A 49A 51N 53A 56A 24x 24

25 pro L 12A 42A 24A 54A 36A 18N 48N 30N 9x 25

26 26

27 6.3.3 Pracovní list č. 5: Silné a slabé stránky Zamyslete se, prosím, a v časovém rozmezí maximálně 15 minut zapište všechny své silné a naopak také slabé stránky, kterých jste si vědomi. Silné stránky Slabé stránky 27

28 6.3.4 Pracovní list č. 6: Vizitka Na připravenou vizitku, prosím, sepište ve stručnosti veškerá vaše specifika, tedy to, čím byste se charakterizovali a druhým sebe prezentovali. Uveďte také pracovní činnost, která by Vás naplňovala, ale také, kterou si myslíte, že byste nemohli, díky svým vlastnostem, vykonávat. Čas: maximálně 15 minut Vizitka: 28

29 7 Setkání č. 3 Současný trh práce - kde můžu práci hledat, na koho se obrátit - ÚP, noviny, internet, agentury práce - osobní zkušenosti pozitiva x negativa z pracovní činnosti s nemocí - jak aktivně reagovat na nabídky práce práce s ukázkami nabídek práce: noviny, internet, ÚP apod. - oslovení potenciálních zaměstnavatelů a informace o problematice. Cílem setkání je informovat účastníky kurzu o možnostech, které současný trh práce nabízí, specifikovat, kde mohou hledat práci, představit základní zdroje pracovních příležitostí včetně konkrétní práce (nácviku) s nabídkami práce, jak z internetového zdroje, tak zdroje tiskového. Setkání si rovněž klade za cíl oslovení potenciálních zaměstnavatelů a informování o dané problematice. Všechny úkoly daného setkání (tématu) si kladou za cíl ujasnění si pracovního zařazení každého účastníka, získání přehledu o různých druzích a typech zaměstnání (neseriózní inzeráty). Účastník by se měl zorientovat a uvědomit své možnosti a preference a dozvědět se, kam se v případě potřeby může obrátit pro informace a pomoc. 7.1 Struktura setkání Setkání je zahájeno diskuzí na téma: Jakým způsobem si lze najít práci? Koho kontaktovat, kam se obrátit. Všechny postřehy účastníků by se měly znamenat a využít pro další práci. V následující teoretické části by měl lektor výčet způsobů hledání si práce doplnit, objasnit a strukturovat (představení činnosti úřadů práce, agentur práce, nabídek práce na internetu či v periodiku). Poté mají účastníci za úkol (č. 1) zamyslet se nad náležitostmi správného inzerátu, v časovém prostoru využijí pracovní list č. 7, který se zabývá problematikou 29

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis Mgr. Zuzana Válková Dopis: je písemná zpráva s aktuálním obsahem odeslaná od jedné osoby (odesílatele) k druhé osobě či instituci (adresátovi). Průvodní

Více

Jak napsat motivační dopis. Kateřina Polreichová

Jak napsat motivační dopis. Kateřina Polreichová Jak napsat motivační dopis Kateřina Polreichová K čemu slouží? přehledný a pokud možno i zajímavý informuje, o jaký obor se zajímáte vysvětluje důvody vašeho zájmu nastiňuje vaše předpoklady ke studiu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Žádost o zaměstnání (průvodní, motivační, spekulativní dopis)

Žádost o zaměstnání (průvodní, motivační, spekulativní dopis) ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Vejdovského č. p. 988/4 779 00 Olomouc 9 Hodolany Žádost o zaměstnání (průvodní, motivační, spekulativní dopis) Účelem žádosti o zaměstnání je získat

Více

Personální písemnosti žádost o místo

Personální písemnosti žádost o místo Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Personální písemnosti žádost o místo VY_32_INOVACE_ITP.3.13

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP) PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (LP) 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. SLEDOVÁNÍ NABÍDEK ZAMĚSTNÁNÍ 4 3. MOTIVAČNÍ DOPIS..5 4. JAK NAPSAT ŽIVOTOPIS 7 5. ČEHO SE VYVAROVAT

Více

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105 Pořadové číslo I-1-8.r. Název materiálu Dotazník - Co je nutné zvážit před volbou povolání Autor Použitá literatura a zdroje Metodika ročníku pro úvod a motivaci k výuce nového předmětu. Žáci diskutují

Více

Motivační dopis O čem je motivační dopis a jakou má strukturu? Náměty, jak motivační dopis uvést a ukončit

Motivační dopis O čem je motivační dopis a jakou má strukturu? Náměty, jak motivační dopis uvést a ukončit Motivační dopis Forma: Aktuální (datum a místo vyhotovení), S vlastní adresou i adresou potenciálního zaměstnavatele, S titulkem (například přihláška o zaměstnání), Napsaný na počítači (nejlépe ve Wordu

Více

Příklad dobré praxe XI

Příklad dobré praxe XI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XI pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Renáta Havelková

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Temperament Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace

Více

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ?

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? 1. ŽIVOTOPIS Správně napsaný životopis je klíčem k překročení prahu dveří oslovené společnosti

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Motivační pracovním dopis trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Motivační dopis a životopis. Praktické školení

Motivační dopis a životopis. Praktické školení Motivační dopis a životopis Praktické školení 6 x Jak? Jak a kde hledat zaměstnání Jak sestavit motivační dopis Jak správně sestavit životopis Jak komunikovat se zaměstnavatelem a další otázky, které vás

Více

Životopis (Curriculum vitae CV)

Životopis (Curriculum vitae CV) Mgr. Zuzana Válková Životopis (Curriculum vitae CV) Jedná se o dokument, který obsahuje přehled vzdělání, dosavadní práce, znalosti a zájmy Většinou je psán z důvodu nalezení vhodného zaměstnání Životopis

Více

Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru

Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru 1. TEORIE A PRAXE KOMUNIKACE Úvod Význam kurzu pro frekventanty, výhody, které jim může přinést. Organizační záležitosti, termíny kurzů. Poučení o

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Příprava na přijímací pohovor

Příprava na přijímací pohovor JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 3 Obsah pracovních listů Úkoly a cvičení 2-5 Důležité fráze a

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Slovíčka k zaměstnání

Slovíčka k zaměstnání JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 1 Obsah pracovních listů Terminologie 2 Cvičení 13 1 Terminologie

Více

http://sim.samostatnyabsolvent.cz/

http://sim.samostatnyabsolvent.cz/ http://simsamostatnyabsolventcz/ do interaktivního simulačního softwaru Vytváření úkolů do simulačního softwaru Zadávání úkolů do simulačního softwaru Nově zaregistrovat Interaktivní simulační software

Více

1)Kde a jak hledat práci 2) osobní dokumentace. 2. setkání

1)Kde a jak hledat práci 2) osobní dokumentace. 2. setkání 1)Kde a jak hledat práci 2) osobní dokumentace 2. setkání Obecné rady, než začnete hledat zaměstnání Co chcete dělat, jaké místo hledáte? Situace v oboru Dokumentace Vytvoření pracovního místa Připravování

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Motivační dopis Označení materiálu: Datum vytvoření: 10. 11. 2013 Vzdělávací

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

POŢADOVANÉ DOKUMENTY. Ing. Kateřina Šugárová

POŢADOVANÉ DOKUMENTY. Ing. Kateřina Šugárová POŢADOVANÉ DOKUMENTY Ing. Kateřina Šugárová Dokumenty Ţivotopis Motivační (průvodní) dopis Osobní dotazník (Pomáhá zjistit konkrétní informace o uchazeči) 1. Ţivotopis neboli CV (z lat. Curriculum Vitae)

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu: vzdelavani@amalthea.cz kontakt: Amalthea

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR???

JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR??? Informační příručka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR??? Projekt "Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce" Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem - Operačním

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8.

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8. PROJEKT Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Název projektu: Název organizace: Vedoucí projektu: Cílová skupina: Datum: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volba

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková MOTIVAČNÍ DOPIS VY_32_INOVACE_CJ_2_13 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti MOTIVAČNÍ DOPIS Definice, funkce, užití

Více

NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) Identifikační údaje právnické nebo fyzické osoby 1) : Název: IČ: Telefon: Fax: E-mail: www stránky: Adresa

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Informační a komunikační technologie PŘEDMĚT: Informatika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - orientuje se v druzích PC - vysvětlí

Více

Pojem rys osobnosti chápeme jako psychickou vlastnost člověka, která se vyznačuje typickým jednáním, chováním a vlastnostmi.

Pojem rys osobnosti chápeme jako psychickou vlastnost člověka, která se vyznačuje typickým jednáním, chováním a vlastnostmi. Sebepoznání a sebehodnocení Termín Osobnost Osobnost je individuální spojení biologických, psychologických a sociálních aspektů. Je utvářena ve vztazích mezi lidmi, prostředím a společností. Osobnost se

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Příklad dobré praxe IXX

Příklad dobré praxe IXX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IXX pro průřezové téma Člověk a svět práce Milan Adamec 2010

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program

SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program Českomoravská konfederace odborových svazů REALIZAČNÍ PROJEKT VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVACÍ AKTIVITA VZDĚLÁVACÍ SLUŽBA PSYCHO-SOCIÁLNÍHO TYPU 1)

Více

Metodika výuky IT. Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Ing. Martin Kocman. Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti

Metodika výuky IT. Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Ing. Martin Kocman. Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti Metodika výuky IT Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o Autor: Ing. Martin Kocman 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 3 Metodika výuky... 3 3.1 Elektronické obchodování... 3 3.2 MS PowerPoint... 5

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Strukturovaný životopis Označení materiálu: Datum vytvoření: 1. 12. 2013

Více

Motivační dopis JAZYKOVÁ LEKCE. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Motivační dopis JAZYKOVÁ LEKCE. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 2 Terminologie 2 slovní zásoba 5 Pozitivní adjektiva popisující

Více

MĚSÍC PROSINEC. Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno.

MĚSÍC PROSINEC. Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. MĚSÍC PROSINEC Kdo jsme Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Náplní naší služby je pomáhat nezaměstnaným při řešení jejich

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

JOB CLUB. v Terapeutické komunitě. Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015

JOB CLUB. v Terapeutické komunitě. Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015 JOB CLUB v Terapeutické komunitě Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015 Cíle projektu: Navyknout klienta pravidelné práci, naučit ho pracovním návykům

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová 7. února 2013 Zákonná úprava 2 Ústava Souběh invalidního důchodu s výdělečnou činností Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ( ZoZ ) část III. 67-84

Více

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144 Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílové skupiny osob projektu Zájemci o zaměstnání Uchazeči o zaměstnání Osoby pečující

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Nábor pracovníků 3 typy náboru: Z vnitřních zdrojů Vnější Kombinovaný

Více

Administrativní styl

Administrativní styl Administrativní styl Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 15.10.2009 Mgr. Jitka Riedlová Administrativní styl Zaměřen na FAKTA Osobní vztah

Více

Příloha k TZ oceněné projekty

Příloha k TZ oceněné projekty Příloha k TZ oceněné projekty Název příspěvku: V práci otevřeno (Uplatnění kvalifikace migrantů a migrantek na českém pracovním trhu) Název organizace: Evropská kontaktní skupina Kontaktní osoba: Helena

Více

Příloha č. 1: Příklady aktivit a jejich rozdělení do tematických okruhů. Tematické oblasti aktivit

Příloha č. 1: Příklady aktivit a jejich rozdělení do tematických okruhů. Tematické oblasti aktivit 1 Přílohy Příloha č. 1: Příklady aktivit a jejich rozdělení do tematických okruhů Č. Aktivita / Použitá zkratka v příloze č. 2 Tematické oblasti aktivit (1) Hledání (2) Profesní / odborný (3) Zahájení

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jednodenní seminář Vzdělávací program

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jednodenní seminář Vzdělávací program ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jednodenní seminář Vzdělávací program Českomoravská konfederace odborových svazů REALIZAČNÍ PROJEKT VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVACÍ

Více

Obsah výuky volitelného předmětu

Obsah výuky volitelného předmětu Obsah výuky volitelného předmětu Komunikační dovednosti Září červen Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Zpracovala: Mgr. Jana Nováková Obsah Obsah Cíl a pojetí volitelného předmětu Komunikační

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor Mgr. Zuzana Válková Co je pracovní pohovor a kdy nás čeká? Pracovní pohovor je událost, při které náš potenciální zaměstnavatel zjišťuje všechny potřebné

Více

Výběrové řízení v praxi PER Personální management

Výběrové řízení v praxi PER Personální management Výběrové řízení v praxi PER Personální management Bc. DRÁBEK Drahomír 5.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH Úvod 1. Nábor pracovníků. 3 1.1. Výběr zdrojů náboru a komunikačních

Více

Sociální firma Hračkotéka. Metodika Job klubu. Obchod s hračkami jako sociální firma zaměstnávající osoby se zdravotním znevýhodněním

Sociální firma Hračkotéka. Metodika Job klubu. Obchod s hračkami jako sociální firma zaměstnávající osoby se zdravotním znevýhodněním Sociální firma Hračkotéka Metodika Job klubu Obchod s hračkami jako sociální firma zaměstnávající osoby se zdravotním znevýhodněním Tato metodika vznikla jako jeden z výstupů klíčové aktivity Job klub

Více

KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ)

KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ) KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP v rámci PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ) Roman Pešek Realizace: Sdružení pro probaci a mediaci v justici (SPJ) ve spolupráci s Probační a mediační

Více

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA?

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? Odborné znalosti Osobnostní charakteristiky Potenciál pracovníka Nutné stanovit si kritéria Prověřit jejich validitu a spolehlivost Zvolit vhodné metody

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ NA INTERNETU Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Informace v historii Žák: seznámí se s historií informací pozná vznik a vývoj počítačů - pojem informace - vznik a vývoj počítačů Komunikace Anglický jazyk Angličtina

Více

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova.

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Informatika 1. stupeň Výuka počítačů a práce s informacemi

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

PODPŮRNÉ SÍTĚ PRO PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ Téma 3 Fáze procesu pracovního zařazení Podtéma 3.1

PODPŮRNÉ SÍTĚ PRO PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ Téma 3 Fáze procesu pracovního zařazení Podtéma 3.1 PODPŮRNÉ SÍTĚ PRO PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ Téma 3 Podtéma 3.1 Pracovní umístění a sledování pracovních příležitostí Rozhovor a návrh kariérního postupu Hodnocení a osobní profil Počáteční přístup a informace

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

Rady pro uchazeče o zaměstnání

Rady pro uchazeče o zaměstnání Rady pro uchazeče o zaměstnání 1. Au-pair 2. Evropské CURRICULUM VITAE 3. Ukázková žádost o místo 1. Au-pair (Pokyny, kterými je užitečné se řídit při plánování cesty za prací do zahraničí) Před odjezdem

Více

JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI?

JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? ÚKOLY PRO ŽÁKY JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? Jazykové dovednosti jsou nezbytné pro většinu pracovních pozicí, ale i pro běžný život v Evropské unii. Podívejte se na aktuální nabídku inzerátů ve

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Jak na Europassživotopis. a motivační dopis. Národní centrum Europass ČR

Jak na Europassživotopis. a motivační dopis. Národní centrum Europass ČR Jak na Europassživotopis a motivační dopis Národní centrum Europass ČR Co v prezentaci najdete 1. Hlavní klady dokumentů Europass 2. Rady, co vyplnit do jednotlivých kolonek Europass-životopisu, které

Více

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/ EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI http://temperament.wladik.net/ Eysenckův test osobnosti Introverze Extroverze Psychická stabilita Psychická labilita Typy osobnosti SANGVINIK extrovertní a stabilní Komunikativní,

Více

Integrace osob s PAS na pracovní trh

Integrace osob s PAS na pracovní trh Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Integrace osob s PAS na pracovní trh Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Kadlová APLA-JM o.s.: Kdo jsme? Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem,

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu je zvýšení produktivity a kvality práce na počítači, kdy psaní desetiprstovou hmatovou metodou je základním předpokladem

Více

ZAMĚSTNANOST V ČR A EU

ZAMĚSTNANOST V ČR A EU ZAMĚSTNANOST V ČR A EU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Název projektu: NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Registrační číslo projektu: 00766 Zadávací podmínky výběrového řízení Název zakázky: Lektorské zajištění MOTIVAČNÍHO,

Více

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora hospodářské činnosti v komunitách Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora komunitních aktivit Podporované zaměstnávání Veřejně prospěšné práce Sociální ekonomika

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka lektora Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském... 3 Změna údajů... 4 1.1

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

PROČ POTŘEBUJETE NEJLEPŠÍHO PRACOVNÍKA 7 Úvod 7 Váš úspěch závisí na vašich lidech 8 Přijetí kvalitních lidí něco stojí 8

PROČ POTŘEBUJETE NEJLEPŠÍHO PRACOVNÍKA 7 Úvod 7 Váš úspěch závisí na vašich lidech 8 Přijetí kvalitních lidí něco stojí 8 OBSAH ÚVOD 1 Poznámky ke kapitole 5 Kapitola 1 PROČ POTŘEBUJETE NEJLEPŠÍHO PRACOVNÍKA 7 Úvod 7 Váš úspěch závisí na vašich lidech 8 Přijetí kvalitních lidí něco stojí 8 Víte, co potřebujete? 9 Zaměřte

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Personální písemnosti životopis

Personální písemnosti životopis Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Personální písemnosti životopis VY_32_INOVACE_ITP.3.14

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

Jak uspět při hledání práce? Tereza Langová Pracovní portál Profesia.cz

Jak uspět při hledání práce? Tereza Langová Pracovní portál Profesia.cz Jak uspět při hledání práce? Tereza Langová Pracovní portál Profesia.cz 7. 5. 2015 Obsah Budování osobní značky Životopis Motivační dopis Pohovor Každý den můžete udělat něco pro svou budoucnost Reference

Více