Metodická příručka pro práci s přístrojem GPS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodická příručka pro práci s přístrojem GPS"

Transkript

1 Metodická příručka pro práci s přístrojem GPS "Projekt Zlepšení podmínek pro výuku technických oborů včetně zvyšování motivace ţáků ke vzdělávání se v těchto oborech, reg.číslo: CZ.1.07/1.1.05/ "

2 1

3 Metodická příručka pro práci s přístrojem GPS PhDr. Jana Česáková RNDr. Michaela Křížová, Ph.D. 2

4 Obsah 1. ÚVOD NAVIGACE POMOCÍ GPS ČÍM JE VYBAVENA KAŽDÁ GPS DRUŽICE? ČÍM JE VYBAVEN GPS PŘIJÍMAČ? ZÁKLADNÍ POSTUPY NASTAVENÍ GPS POPIS PŘÍSTROJE FUNKCE TLAČÍTEK, VÝMĚNA MONOČLÁNKŮ ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ; NASTAVENÍ PODSVÍCENÍ INICIALIZACE GPS PŘIJÍMAČE V RŮZNÝCH PROSTŘEDÍCH NASTAVENÍ GPS PŘIJÍMAČE VYTVÁŘENÍ A POUŽÍVÁNÍ TRASOVÝCH BODŮ Označení aktuální pozice Vytváření trasových bodů pomocí mapy Úpravy trasových bodů Odstranění trasového bodu: Přesun trasového bodu na stránce Mapa: Projekce trasového bodu Varovné trasové body POUŽITÍ MENU HLEDAT Najít podle jména Poslední nalezené Hledání pokladu Hledání města

5 3.6.5 Hledání adresy VYTVOŘENÍ TRASY Vytvoření trasy: Způsoby stanovení trasy k cíli Navigace po uložené trase: Úprava trasy HLAVNÍ STRÁNKY Stránka družice Stránka mapa Stránka Kompas Stránka Trasový počítač NÁMĚTY NA ÚKOLY A JEJICH ŘEŠENÍ ÚKOL VZDÁLENOST K URČITÉMU BODU, VZDÁLENOST DVOU BODŮ ÚKOL - MĚŘENÍ OBSAHU PLOCHY (HŘIŠTĚ) ÚKOL - MĚŘENÍ RYCHLOSTI ÚKOL - MĚŘENÍ NADMOŘSKÉ VÝŠKY ÚKOL - MĚŘENÍ TLAKU GEOCACHING A TRASY VYUŽITELNÉ VE VÝUCE GPS PŘIJÍMAČ GARMIN ETREX LEGEND HCX POUŢITÉ ZDROJE

6 1. Úvod Dnešní školní výuka je zaloţena na Rámcových vzdělávacích programech (dále RVP), s jejichţ pomocí si mají ţáci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Všeobecné vzdělání je orientováno zejména na situace blízké ţivotu a na praktické jednání. Učitelé se snaţí různými metodami dosáhnout mnoha cílů. V RVP mimo jiné najdeme cíle jako podněcovat ţáky k tvořivému myšlení, logickému uvaţování a k řešení problémů, vést ţáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci, rozvíjet u ţáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých, učit ţáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný, pomáhat ţákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými moţnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní ţivotní a profesní orientaci. A učitelé se snaţí vymýšlet různé činnosti a metody práce, kterými by daných cílů dosáhli co nejefektivněji. Jednou z moţností by mohlo být vyuţití přístrojů GPS a geocachingu obecně. Tato publikace vznikla jako pomůcka pro učitele, kteří s GPS začínají. Moţností, které tato oblast dává, je totiţ mnoho. Jednak jsou témata spojená s orientací zakomponovaná přímo v oblastech učiva, se kterými by se ţáci měli během výuky setkat, podporuje navíc spolupráci, práci ve skupině, díky tomu i komunikační dovednosti, ohleduplnost a prosazování vlastních myšlenek. Práce s GPS učí pracovat s technickými přístroji a učí samostatnosti. Sloţitější varianty geocachingu (např. wherigo) učí ţáky programovat a celá technologie vyuţívá internet. A pro učitele nejpříjemnější vlastností GPS přístrojů a geocachingu je neuvěřitelná variabilita. Je totiţ opravdu moţné tuto výukovou pomůcku pouţít pro libovolný tematický celek, jakýkoli předmět, v jakékoli době. Můţe slouţit jako motivace k danému tématu, jako procvičení učiva, nebo jako zopakování probraného celku. Navíc se dá pojmout jako hra, kde jednotlivá stanoviště budou zaměřená podle tématu, kterému se zrovna chce učitel věnovat a můţe to být od humanitních oborů, přes technické, po umělecké, i těloprocvičující. Pohyb je navíc problém mnoha dnešních dětí. Je proto ideální zkombinovat jejich oblíbené počítače s procházkou po okolí. Hra geocaching také má určitý morální kodex, kterým by se měli účastníci hry řídit. Dodrţování pravidel a předem domluveného chování, hra fair play, to jsou taktéţ kvality, se kterými by se ţáci měli setkávat co nejčastěji. A dalo by se pokračovat stále dál, záleţí jen na kreativitě učitele. 4

7 Samotné tematické zařazení začíná jiţ od první třídy, kdy se ţáci setkávají s orientací a poznáváním svého okolí. V charakteristice vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, který je určen prvnímu stupni základních škol, nalezneme práci od jednoduchých plánů aţ po mapy, určování své polohy vzhledem k význačným bodům, orientaci v čase, poznávání rozmanitosti přírody, péči o své zdraví, chování k jiným lidem, měření základních veličin, utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti, orientaci ve světě informací a k časovému a místním propojování historických, zeměpisných a kulturních informací, rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech, chování lidí podle společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel, plnění povinností a společných úkolů atd. Druhého stupně základních škol se tematicky týká oblast Člověk a příroda. Obecně zde opět najdeme cíle jako např. zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s vyuţitím různých empirických metod poznávání (pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního uvaţování, coţ nejlépe vystihují příklady na závěr publikace. Ţáci se i mohou naučit klást si otázky, správně je formulovat a hledat na ně adekvátní odpovědi. Mohou se naučit i posuzování důleţitosti, spolehlivosti a správnosti získaných dat pro potvrzení nebo vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů. Ve fyzice se dá ke geocachingu navázat jakékoli téma. Ideální jsou témata spojená s měřením základní veličiny, látky kolem nás, v mechanice mohou měřit vzdálenosti, čas i rychlosti a vyzkoušet si různé druhy pohybů. Některé GPS přístroje nabízí i moţnost zpracovat výlet do grafu nebo tabulky naměřených hodnot, kde se můţe i vyskytovat výška, tlak, rychlost řeky a další údaje. Ţáci můţou porovnávat vlastní údaje a grafy s těmi, které jim vyjdou z přístrojů, odhadovat chyby měření a jejich důvody atd. Lze ale také např. vyrobit pomocí měření vzdálenosti u GPS přístrojů zmenšenou sluneční soustavu v daném měřítku nebo hovořit o druţicích a systému GPS. I další témata, nejen fyzikálního zaměření, se mohou vyskytovat jako úkoly v trase, kterou ţáci pomocí GPS přístrojů vyřeší. Vlastní téma je probíráno také v zeměpisu, kde se probírají v tématu Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie pojmy jako komunikační geografický a kartografický jazyk (vybrané obecně pouţívané geografické, topografické a kartografické pojmy) hlavní kartografické produkty plán a mapa, jazyk mapy (symboly, smluvené značky) atd. Geografická kartografie a topografie potom zahrnuje např. témata glóbus, měřítko glóbusu, zeměpisná síť, poledníky a rovnoběţky, zeměpisné souřadnice, určování zeměpisné polohy v zeměpisné sít, orientace plánů a map vzhledem ke světovým stranám, praktická cvičení a aplikace s dostupnými kartografickými produkty v tištěné i 5

8 elektronické podobě atd. terénní geografická výuka by měla obsahovat praxi i aplikaci, a tak zde najdeme i určování azimutu, odhady vzdáleností a výšek objektů v terénu apod. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia v oblasti Člověk a příroda v podstatě, co se týká vyuţití GPS přístrojů a geocachingu, rozšiřuje moţnosti, které byly napsány u moţností pro druhý stupeň. Ve fyzice se jiţ mohou pouţívat příklady, které obsahují konkrétní druţice. Problematika GPS se také vyskytuje u teorie relativity. Více se tématem zabývá zeměpis, který má ve svých plánech přímo zmíněnou oblast geografické informační a navigační systémy geografický informační systém (GIS), dálkový průzkum Země (DPZ), praktické vyuţití GIS, DPZ a satelitních navigačních přístrojů GPS (globální polohový systém). Nicméně moţností vyuţití dalších témat je opět mnoho. Výhodou je především to, ţe v dnešní době mají učitelé problém děti nějakým způsobem motivovat k aktivitě, a k tomu, aby se o něco zajímali. Moderní hra na šipkovanou, která je něčemu přiučí, je tak rozhodně zajímavou kombinací, kterou je moţno vyuţít. Naše aktivita se jmenuje CESTOU - NECESTOU s GPS i bez, protoţe si jsme vědomi, ţe ne kaţdá škola si můţe dovolit zakoupit mnoho GPS přístrojů. Ale tato metodická příručka by měla být vhodnou i pro tyto školy. GPS souřadnice lze vyuţít i díky tomu, ţe všechny internetové mapy (např. atd.) GPS souřadnice udávají. Tak místo GPS přístroje lze vyuţít počítat. GPS navigace je ale v současné době natolik populární, ţe se jistě najde v kaţdé třídě několik ţáků, kteří budou vlastnit mobilní telefon, který má jiţ zabudovanou navigaci a můţe se vyuţít i těchto přístrojů. Trend GPS přístrojů v mobilech, hodinkách apod. bude jistě pokračovat - i s ohledem na bezpečnost dětí, protoţe rodiče chtějí mít o svých dětech přehled. Tyto metodické materiály vznikly v rámci realizovaného projektu Zlepšení podmínek pro výuku technických oborů včetně zvyšování motivace ţáků ke vzdělávání se v těchto oborech, reg.číslo: CZ.1.07/1.1.05/ , projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Cílem této metodické příručky je pomoci vyučujícím s přípravou a následně i s provedením terénního cvičení s vyuţitím GPS přijímačů se ţáky I. a II. stupně ZŠ a i se ţáky středních škol a dodat náměty pro mnoho zajímavých činností a úloh. 6

9 2. Navigace pomocí GPS Základní otázky pro člověka, který se dostane na nějaké neznámé místo, ať uţ ve městě nebo v přírodě, jsou "KDE jsem?" a "KAM se chci dostat?". Moderním pomocníkem v takové situaci je přístroj GPS, který nám orientaci kdekoli na Zemi usnadní. GPS (plným názvem NAVSTAR - GPS Navigation Satellite Timing and Ranging Global Positioning System) je navigační systém, kterým můţeme určit svoji polohu 24 hodin denně, kdekoliv na zemském povrchu, bez ohledu na počasí. GPS je původně vojenský systém, vyvíjený a budovaný od roku 1973 Ministerstvem obrany USA. Od roku 1983 je GPS vyuţitelný i pro civilisty, i kdyţ měl z důvodu bezpečnosti sníţenou přesnost pomocí umělé odchylky. Ta znepřesňovala zeměpisnou délku i šířku aţ o sto metrů a byla odstraněna v roce 2000, kdy tedy mohl začít hlavní rozvoj GPS přístrojů, navigací a i třeba geocachingu - hry, která vyuţívá GPS přístroje. Systém se skládá ze tří základních částí - kosmické (druţice), řídící (monitorovací stanice) a uţivatelské (vlastní zákaznické GPS přijímače). Kosmická část je v současné době tvořena 24 druţicemi, z nichţ 3 slouţí jako záloţní. Tyto satelity krouţí kolem Země ve výšce přibliţně km na 6 oběţných drahách skloněných vţdy o 55 stupňů, doba oběhu je přibliţně 12 hodin. Tím je zajištěno, ţe prakticky všude, v jakýkoliv okamţik, jsou nad obzorem minimálně 4 viditelné druţice. V praxi můţe být těchto viditelných druţic aţ 12. V České republice je běţně k dispozici 7-8 druţic. Pro určení polohy včetně nadmořské výšky je nutné přijímat signály ze čtyř druţic, protoţe kromě tří neznámých souřadnic je neznámou i čas. Jediným omezením při pouţívání systému je nutnost viditelnosti na oblohu. GPS přijímače tedy nepracují v tunelech, v domě dále od oken nebo v lese pod stromy (záleţí na hustotě korun stromů a citlivosti přijímače). Určení polohy probíhá pomocí vysílačů (druţice), které vysílající v pravidelných intervalech signály. Přijímač potom signál zachytí a dekóduje informaci o době, která uplynula od vyslání signálu z druţice od přijetí signálu GPS přijímačem. Místo naší polohy je potom průsečíkem několika kulových ploch. Čím více druţic, tím přesnější určení. 7

10 GPS přijímače (v textu také nazývané zkráceně GPS), který je doplněn vysílačem polohy, je i velmi spolehlivým bezpečnostním systémem pro automobily: odcizený vůz, na jehoţ palubě je přístroj umístěn, neustále hlásí svou polohu a jeho zadrţení je tedy jen otázkou času a vynaloţených sil. (Samozřejmě, zloděj můţe třeba GPS vzteky roztřískat kladivem, ale i pak je tu aspoň horká stopa: poslední zaznamenaná pozice...) GPS ovšem můţe zachraňovat i lidské ţivoty. Tímto přístrojem se dnes totiţ víceméně automaticky vybavují vědecké expedice do odlehlých koutů země, pralesů, pouští či sněţných plání, nosí je s sebou i horolezecké expedice. Patří k vybavení vozidel na rallye či dálkových jízdách, mívají ho letci v balonech, osamělí mořeplavci na dálkových plavbách i pečliví turisté v neznámých městech. 2.1 Čím je vybavena kaţdá GPS druţice? Kaţdá druţice je vybavena přijímačem, vysílačem, atomovými hodinami (které pracují s přesností nanosekund) a řadou přístrojů, které slouţí pro navigaci nebo jiné speciální úkoly (např. pro detekci výbuchu jaderných náloţí). Druţice přijímá, zpracovává a uchovává informace předávané z pozemního řídícího centra, na základě kterých koriguje svoji dráhu raketovými motorky. Dále sleduje stav vlastních systémů a podává o nich informace zpět do řídícího centra. Pro případné problémy je kaţdá druţice vybavena záloţními zdroji, palubní baterie jsou dobíjeny dvěmi slunečními panely. 2.2 Čím je vybaven GPS přijímač? Krabička GPS v sobě zahrnuje citlivý radiový přijímač, přesné hodiny a výkonný mikropočítač. Jednotlivé typy se od sebe liší vnějším vzhledem a rozměry, typem displeje a softwarem. Jsou napájeny vesměs tuţkovými bateriemi, které umoţňují provoz na 5 30 hodin. Přijímače dokáţou současně sledovat 8 12 druţic. Některé přijímače jsou opatřeny konektorem pro propojení s počítačem, tak lze přehrávat data z nebo do počítače. Můţeme propojit i dva GPS přijímače mezi sebou a přehrávat data z jednoho do druhého. Aby se GPS daly bez problémů pouţívat v přírodě nebo na 8

11 moři, jsou konstruovány jako prachotěsné a vodotěsné a mohou pracovat v širokém rozpětí teplot. Poloha určená pomocí GPS je velmi přesná. Běţné "ruční" přijímače dosahují přesnosti okolo 10 m (chyba běţných turistických přijímačů i při špatných podmínkách měření není větší neţ 25 m). Cena standardních GPS se pohybuje od 7 do 15 tisíc. Můţeme ale sehnat samozřejmě draţší i levnější modely, záleţí na tom, jaké funkce má GPS pro daný účel mít. 9

12 3. Základní postupy nastavení GPS Aby se dalo s GPS přístrojem ve třídě pracovat, musí se ţáci nejprve s přístrojem seznámit. V této kapitole jsou proto uvedeny postupy pro základní nastavení GPS přístroje. Všechny pracovní postupy jsou uvedeny pro GPS přijímač Garmin etrex Legend HCx s paměťovou kartou s mapovým podkladem, pro stručnost jiţ v textu budeme uvádět jen GPS přístroj. Pro jiné typy přístrojů budou postupy analogické a s pouţitím návodů jistě pouţitelné. 3.1 Popis přístroje funkce tlačítek, výměna monočlánků Hlavním úkolem této aktivity je seznámení základní seznámení ţáků s GPS přístrojem. Ţák popíše přístroj, vymění monočlánky s ohledem na správnou polaritu. Cílem potom je orientace ţáků při popisu přijímače, funkce jednotlivých tlačítek, zručnost při výměně monočlánků. Časová dotace: cca10 min Pomůcky: GPS přijímač, 2 ks AA monočlánků (akumulátorů) Tlačítko lupy ZVĚTŠIT A ZMENŠIT Na stránce Mapa lze jejich stisknutím zvětšit či zmenšit mapu. Na ostatních stránkách lze jejich stisknutím procházet nahoru nebo dolů seznamem nebo posouvat zvýrazněný posuvník. Tlačítko MENU A HLEDAT Jeho stisknutím a uvolněním lze pro danou stránku zobrazit menu moţností. Stisknutím a podrţením lze zobrazit menu Hledat. Tlačítko ENTER A KŘÍŢOVÝ OVLADAČ Pohybem nahoru, dolů, doprava a doleva lze procházet seznamy, zvýrazňovat pole a tlačítka na displeji nebo ikony, zadávat data nebo přesouvat šipku při prohledávání mapy. Stisknutím a uvolněním lze zadat 10

13 zvýrazněné moţnosti a data nebo potvrdit zprávy zobrazené na displeji. Stisknutím a podrţením lze v libovolný okamţik označit aktuální pozici jako trasový bod. Tlačítko KONEC A STRÁNKA Stisknutím lze přepínat mezi hlavními stránkami. Tlačítko NAPÁJENÍ Stisknutím a podrţením lze přístroj zapnout a vypnout. Stisknutím a uvolněním lze upravit podsvícení, zobrazit čas, datum a kapacitu baterie. Instalace baterií: 1. Sejměte kryt baterií otočením krouţku o čtvrt otáčky proti směru hodinových ručiček a staţením krytu. 2. Vloţte baterie, dbejte na správnou polaritu. 3.2 Zapnutí a vypnutí; nastavení podsvícení Cílem úkolu je zvládnutí zapnutí a vypnutí přístroje a nastavení podsvícení podle potřeby a okolních podmínek. Časová dotace:5 min Pomůcky: GPS přijímač s příslušenstvím Řešení: Zapnutí a vypnutí přístroje etrex: 1. Stiskněte a podrţte tlačítko NAPÁJENÍ. Úprava intenzity podsvícení: 1. Stiskněte a rychle uvolněte tlačítko NAPÁJENÍ 2. Stisknutím KŘÍŢOVÉHO OVLADAČE nahoru jas zvýšíte, stisknutím dolů sníţíte. 3. Stisknutím tlačítka ENTER nebo KONEC zavřete okno úpravy podsvícení. 11

14 3.3 Inicializace GPS přijímače v různých prostředích V tomto úkolu mají ţáci za úkol zapnout přístroj a zjistí počet jednotlivých viditelných druţic a sílu jejich signálů v závislosti na místě, kde se právě nachází dům, most, tunel, les, Zkouší tedy si tedy v praxi nutnost dobrého výhledu na oblohu pro správné fungování GPS. Časová dotace:15 min Pomůcky: GPS přijímač s příslušenstvím Při prvním zapnutí přístroje etrex musí GPS přijímač shromáţdit údaje o druţicích a určit aktuální pozici. Aby byl moţný příjem druţicových signálů, musíte být venku a mít jasný výhled na oblohu. Podrţte přístroj před sebou směrem k obloze. Zatímco GPS přijímač vyhledává druţicové signály, střídá se zpráva Vyhledávání druţic se zprávou Zachycování druţic, dokud není zajištěn dostatek signálů pro zjištění pozice. Vyzkoušejte si, jak se změní počet viditelných druţic a síla jejich signálu, kdyţ budete stát např. pod mostem, v hustém lese, v domě apod. 12

15 3.4 Nastavení GPS přijímače Pro ţáky je důleţité zvládnout základní nastavování GPS přijímače dle aktuální potřeby a zvolit vhodné jednotky výstupních dat - např. pomocí soustavy jednotek SI. Časová dotace:10 min Pomůcky:GPS přijímač s příslušenstvím Řešení: V nabídce Nastavení se nastaví vlastnosti GPS dle potřeby: Systém 1. GPS chcete-li šetřit baterie, zvolte některou z jiných moţností GPS neţ Normální. 2. Jazyk Česky 3. Typ baterie Alkalické (zvolte i pro NiMH akumulátory sníţení spotřeby energie) 4. Tóny Vypnuto (sníţení spotřeby energie) 5. Propojení Sériový reţim Garmin Zobrazení 1.Typ zobrazení - Automat 2. Prodleva podsvícení 15 sekund (úspora energie) Mapa 1. Orientace Moţnost K severu vţdy zobrazuje sever v horní části stránky. Moţnost Čelem zobrazuje aktuální prošlou trasu k horní části stránky. Prošlé trasy 1. Záznam prošlé trasy Záznam, ukázat na mapě (důleţité pro pozdější zpracování trasových dat) Jednotky 1. Vzdálenost/rychlost Metrické 2. Hloubka Metry 3. Teplota vzduchu Celsia Čas 1. Formát času 24 hodin 2. Časová zóna Evropa střední 3. Letní čas Automaticky (nebo dle aktuálního období Ano/Ne) Formát souřadnic 13

16 1. Formát souřadnic hddd mm.mmm' Směr pohybu 1. Směr k severu zvolte moţnost Zeměpisný, Magnetický, Grid nebo Uţivatelský Trasování 1. Metoda vedení Mimo silnice 2. Vypočítat trasy pro Chodec/pěší 3. Zamknout na silnici Ne 4. Přechody mimo trasu Automaticky Hlavní menu možnost změnit pořadí ikon v hlavní nabídce O programu... zjištění verze softwaru, identifikačního čísla přístroje a verze softwaru GPS 3.5 Vytváření a pouţívání trasových bodů Základem všech tras je trasový bod. Ţák se tedy v tomto úkolu naučí vytvářet a pouţívat trasové body při orientaci v daném prostředí. Úkol obsahuje vytváření, úpravu, mazání trasových bodů a jejich pouţití při orientaci v daném prostředí. Časová dotace: 20 min Pomůcky:GPS přijímač s příslušenstvím Trasové body jsou pozice nebo orientační znaky zaznamenané a uloţené v přístroji GPS. K trasám lze přidat trasové body a lze vtvořit i přímou navigaci pro vybraný trasový bod. Trasové body lze vytvořit třemi způsoby. Stisknutím tlačítka ENTER na pozici lze vytvořit trasový bod na stránce Mapa, nebo lze zadat souřadnice pro trasový bod ručně Označení aktuální pozice Stisknutím a podrţením KŘÍŢOVÉHO OVLADAČE lze rychle OZNAČIT aktuální pozici a vytvořit tak nový trasový bod. Pro označení aktuální pozice je třeba 2rozměrná nebo 3rozměrná oprava polohy. 1. Stiskněte a podrţte KŘÍŢOVÝ OVLADAČ (funkce OZNAČIT), dokud se nezobrazí stránka Uloţit bod. Novému trasovému dobu se přiřadí výchozí trojmístný název a symbol. 2. Pro přijmutí trasového bodu s výchozími informacemi zvýrazněte moţnost OK 14

17 NEBO Pro změnu libovolné informace vyberte odpovídající pole a stisknutím tlačítka ENTER otevřete klávesnici na obrazovce. Po zadání a potvrzení změn zvolte moţnost OK Vytváření trasových bodů pomocí mapy 1. Na stránce Mapa pomocí KŘÍŢOVÉHO OVLADAČE přesuňte kurzor na poloţku mapy, kterou chcete označit. 2. Stisknutím a rychlým uvolněním KŘÍŢOVÉHÉ OVLADAČE chyťte polohu kurzoru a otevřete stránku s informacemi pro poloţku mapy. 3. Zvolte moţnost Uloţit. Pokud pro daný bod neexistují ţádné informace a zobrazí se zpráva Zde nejsou dostupné mapové informace. Chcete zde vytvořit bod?, zvolte moţnost Ano Úpravy trasových bodů Trasové body lze upravit a změnit symbol, název, poznámku a pozici. 1. Stiskněte a podrţte tlačítko HLEDAT. 2. Zvolte moţnost Body. 3. Vyberte trasový bod, který chcete upravit, a stiskněte tlačítko ENTER. 4. Proveďte změny zvýrazněním jednotlivých polí, pro zadání nových dat pouţijte nabídku symbolů trasových bodů a alfanumerickou klávesnici Odstranění trasového bodu: Na stránce Body vyberte trasový bod, který chcete odstranit, a zvolte moţnost Smazat. 15

18 3.5.5 Přesun trasového bodu na stránce Mapa: 1. Stiskněte tlačítko HLEDAT Body. 2. Vyberte trasový bod, který chcete přesunout, a stiskněte tlačítko ENTER. 3. Volbou moţnosti mapa zobrazte trasový bod na mapě. 4. Stisknutím tlačítka ENTER umístěte značku PŘESUN vedle trasového bodu. 5. Pomocí KŘÍŢOVÉHO OVLADAČE přesuňte trasový bod na novu pozici a stiskněte tlačítko ENTER Projekce trasového bodu Funkce vytváří trasový bod projekcí vzdálenosti a směru k cíli z jedné pozice do nové pozice. 1. Stiskněte tlačítko HLEDAT Body. 2. Vyberte trasový bod, pro který chce pouţít projekci. Zobrazí se stránka s informacemi o trasovém bodu. 3. Stisknutím tlačítka MENU - Projektování bodu otevřete stránku Projektování bodu. 4. Zadejte k projektovanému trasovému bodu do odpovídajících polí vzdálenost a směr k cíli a po dokončení stiskněte tlačítko KONEC Varovné trasové body Pomocí stránky Varovné body, lze určit okruh alarmu kolem trasového bodu. Přidání varovného trasového bodu: 1. Dvakrát stiskněte tlačítko MENU Varovné. 2. Vyberte prázdný řádek a stiskněte tlačítko ENTER. 3. Volbou trasového bodu ze seznamu trasových bodů nebo z jiné skupiny poloţek Hledat otevřete stránku s informacemi pro danou poloţku. 4. Volbou moţnosti Pouţít přidejte bod do seznamu na stránce Varovné body. 5. Pomocí KŘÍŢOVÉHO OVLADAČE vyberte pole Okruh a zadejte hodnotu. 16

19 Odstranění jednoho nebo všech varovných trasových bodů ze seznamu: Pro odstranění jednoho záznamu stiskněte tlačítko ENTER. Pro odstranění všech trasových bodů ze seznamu stiskněte tlačítko MENU Odstranit vše. 3.6 Pouţití menu Hledat Tento úkol je zaměřen na vyhledávání trasových bodů, kterými mohou být poklady, města, ulice apod. Zároveň se procvičuje orientace v mapě při hledání měst a ulic. Časová dotace: 20 min Pomůcky: GPS přijímač s příslušenstvím Menu Hledat slouţí k vyhledávání trasových bodů, pokladů, měst a sjezdů v základní mapě přístroje etrex. Stisknutím a podrţením tlačítka HLEDAT otevřete menu Hledat. Seznam skupin Hledat po přístupu obsahuje poloţky blízko aktuální pozice nebo mapového kurzoru. Menu moţností pro jednotlivé kategorie obsahuje moţnosti hledání Vyberte kategorii Najít podle jména Moţnost Najít podle jména pouţijte, pokud znáte název pozice, kterou chcete hledat. 1. Stisknutím a podrţením tlačítka HLEDAT otevřete menu Hledat. 2. Vyberte ikonu pro typ poloţky, kterou chcete hledat, nebo prohledejte celou databázi volbou moţnosti Všechny body zájmu. 3. Stiskněte tlačítko MENU - Najít podle jména. 4. Pomocí KŘÍŢOVÉHO OVLADAČE pouţijte klávesnici na obrazovce a zadejte název pozice, kterou chcete najít. Po vyhledání poloţky v seznamu Hledat zvýrazněte moţnost Ok. 5. Vyberte poloţku pozice ze seznamu Hledat a stiskněte tlačítko ENTER. Zobrazí se stránka s informacemi o poloţce, která umoţňuje uloţit poloţku jako trasový bod, zobrazit poloţku na mapě nebo vytvořit trasu k poloţce (moţnost Navig). 17

20 3.6.2 Poslední nalezené Stránka Poslední nalezené zobrazuje seznam posledních 50 nalezených poloţek nebo poloţek, ke kterým uţivatel navigoval. 1. Stiskněte a podrţte tlačítko HLEDAT. 2. Zvolte moţnost Poslední nalezené. 3. Pomocí KŘÍŢOVÉHO OVLADAČE vyberte poloţku, ke které chcete navigovat, a stiskněte tlačítko ENTER. 4. Volbou moţnosti Navig zahajte navigaci Hledání pokladu Volbou moţnosti Poklad lze zobrazit seznam pozic pokladu vytvořených uţivatelem nebo staţených z počítače. Pozice pokladu je trasový bod se symbolem pokladu, který jej odlišuje od ostatních trasových bodů. Další informace o hledání pokladů naleznete např. na stránce kde najdete mnoho míst s poklady v ČR i v zahraničí. Nahrané informace se zobrazí po klepnutí na moţnost Go Geocaching (Hledání pokladu). 1. Stiskněte a podrţte tlačítko HLEDAT. 2. Zvýrazněte moţnost Poklad. Je moţné zobrazit nalezené poklady nebo poklady, které dosud nebyly nalezeny. 3. Pomocí KŘÍŢOVÉHO OVLADAČE zvýrazněte poklad v seznamu. 4. Zvolte moţnost Navig pro navigaci k pozici pokladu. Při navigaci k pokladu se stránka Kompas přepne do reţimu Navigace k pokladu a všechny dodatečné informace o staţené pozici pokladu se zobrazují v poli poznámek. Po nalezení pokladu přístroj označí poklad jako nalezený, zaznamená údaj do kalendáře a nabízí moţnost zobrazit nejbliţší poklad. 18

21 3.6.4 Hledání města Města uvedená v mapových datech lze hledat volbou moţnosti Města v menu Hledat. 1. Stiskněte a podrţte tlačítko HLEDAT. 2. Zvolte moţnost Města. Stránka Města zobrazuje seznam měst blízko aktuální pozice. 3. Vyberte město ze seznamu a stiskněte tlačítko ENTER. NEBO Pokud poţadované město není v seznamu, stiskněte tlačítko MENU vyberte způsob hledání Hledání adresy Pokud jste stáhli podrobná mapová data, lze pomocí ikony Adresy v menu Hledat vyhledat adresu. Po zadání popisného čísla, ulice a města funkce hledání porovnává tyto údaje s adresami v mapové databázi. 1. Stiskněte a podrţte tlačítko HLEDAT. 2. Zvolte moţnost Adresy. 3. Vyberte pole Zadej popisné číslo a zadejte jej pomocí klávesnice na obrazovce. Zvolte moţno OK. 4. Vyberte pole Zadat ulici. Zobrazí se seznam ulic. 5. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte ulici. Zvolte moţnost OK. Zobrazí se seznam odpovídajících záznamů. 6. Vyberte adresu. 3.7 Vytvoření trasy Cílem tohoto úkolu je zvládnutí vytvoření trasy a práce s ní. Ţáci se naučí vytvářet trasy, upravovat je, vytvářet navigace k daným trasám. Časová dotace: 20 min Pomůcky:GPS přijímač s příslušenstvím Trasování vytváří sekvence trasových bodů, které uţivatele vedou ke konečnému cíli. Do přístroje etrex lze uloţit 50 tras, kaţdou aţ s 250 body. Stránka Trasy slouţí k vytváření nebo úpravě trasy a k přidávání trasových bodů do trasy. 19

22 3.7.1 Vytvoření trasy: 1. Stiskněte 2x tlačítko MENU - Trasy. 2. Zvolte moţnost Nová Příští bod. 3. Pomocí menu Hledat vyberte trasový bod pro trasu z jedné ze skupin Hledat. 4. Volbou moţnosti Pouţít jej přidejte do trasy. 5. zvolte moţnost Navigovat Způsoby stanovení trasy k cíli Při volbě moţnosti Navig na stránce Bod nebo jiné poloţky Hledat se vytváří přímá trasa. Při volbě moţnosti Navigovat na stránce Trasa pouţijte přístroj etrex trasu tvořenou trasovými body nebo poloţkami menu Hledat. Naviguje pak přímo od bodu k bodu. Při pouţívání přístroje etrex lze oba způsoby navigace měnit volbou moţnosti Sledovat silnici na stránce Nastavení trasování. Moţnost Navig i navigace od bodu k bodu umoţňují automatické stanovení trasy po silnicích. Automatické trasování pouţívá silnice z mapové databáze pro automatický výpočet trasy k cíli. Odbočky na cestě se předem oznamují pomocí navigační zprávy s grafickým znázorněním odbočky Navigace po uloţené trase: 1. Stiskněte 2x tlačítko Menu Trasy. 2. Vyberte uloţenou trasu Navigovat. 3. Pro ukončení navigace stiskněte tlačítko MENU Ukončit navigaci Úprava trasy Stránku Trasa lze pouţít pro úpravy, změnu názvu trasy a kontrolu jejích bodů. Změna názvu trasy: 1. Stiskněte 2x tlačítko MENU Trasy. 2. Vyberte uloţenou trasu vyberte pole názvu trasy v horní části stránky Trasa. 20

23 Kontrola jednotlivých trasových bodů: 1. Stiskněte 2x tlačítko MENU Trasy. 2. Vyberte uloţenou trasu vyberte bod na stránce Trasa tlačítko ENTER Přehled. 3. Zvolte moţnost Uloţit, Mapa nebo Navig. Odstranění trasy: Na stránce dané trasy stiskněte tlačítko MENU Vymazat trasu. 3.8 Hlavní stránky Předpokládaný přínos pro ţáky v tomto úkolu je zvládnutí získání základních informací o druţicích, dané pozici apod. za přístroje GPS. Časová dotace: 20 min Pomůcky: GPS přijímač s příslušenstvím Mapa, Kompas a Hlavní menu mezi stránkami lez přepínat stisknutím tlačítka KONEC Stránka druţice Tato stránka se zobrazuje po zapnutí přístroje, poté k ní lze získat přístup z Hlavního menu. Možnosti stránky Družice Vypni/Zapni GPS přijímač umoţňuje zapnout a vypnout GPS přijímač. Čelem / K severu určuje, zda se zobrazují druţice s kruhy orientovanými na sever v horní části displeje nebo s aktuální prošlou trasou v horní části displeje. Vícebarevný / Jednobarevný určuje, zda se jednotlivé druţice zobrazují s různými barvami. Nová pozice pouţívá se, pokud uţivatel přemístil přístroj na vzdálenost větší neţ zhruba 1100 km. GPS výška zobrazuje aktuální nadmořskou výšku. 21

24 3.8.2 Stránka mapa Na této stránce se zobrazuje vestavěná základní mapa, která obsahuje města, dálnice, silnice 1. a 2. třídy, informace o sjezdech a obrysy jezer a řek. Po stisknutí KŘÍŢOVÉHO OVLADAČE se přístroj etrex přepne do reţimu procházení mapy, ve kterém se mapa posouvá tak, aby se na displeji stále zobrazovala bílá šipka /mapový kurzor). Lze přidat a konfigurovat aţ čtyři volitelná datová pole, která se nachází v horní části stránky a který zobrazují různé informace o cestě a navigaci. Zobrazení datových polí na stránce Mapa: 1. Stiskněte tlačítko MENU Datová pole. Zobrazí se podmenu Ukázat. 2. Vyberte počet datových polí, které chcete zobrazit na stránce Mapa a stiskněte tlačítko ENTER. Změna zobrazení datového pole: 4. Stiskněte tlačítko MENU Změna dat. polí. Zvýrazní se první datové pole. 4. Stiskněte tlačítko ENTER. 4. Zvolte moţnost 4. Přejděte na další pole a postup opakujte. Možnosti stránky Mapa Zastavit (obnovit) navigaci moţnost zastavuje a obnovuje navigaci. Přepočtení slouţí k přepočtení trasy. Datová pole slouţí k otevření podmenu Ukázat pro volbu počtu zobrazených datových polí: Jen mapa, 1 široké datové pole, 2, 2 široká datová pole, 3 nebo 4 pole. Změna dat. polí umoţňuje vybrat typ dat v datových polích. Tato moţnost je k dispozici pokud jsou zvolena datová pole. Navigační text - zobrazuje zprávy na displeji s doporučením pro další krok při navigaci. Nastavení mapy slouţí pro přístup na 6 stránek moţností zobrazení. Měření vzdálenosti (ukončení měření) slouţí pro měření vzdálenosti od aktuální pozice k mapovému kurzoru. 22

Dakota 10 a 20 návod k obsluze

Dakota 10 a 20 návod k obsluze Dakota 10 a 20 návod k obsluze 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 nebo (800) 800.1020 Fax (913)

Více

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky JANA NEČASOVÁ 5. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol a anglický jazyk pro 1. stupeň základních

Více

Webdispečink manuál. Červen 2011. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5. HI Software Development s.r.o. Legionářská 1319/10 779 00 Olomouc

Webdispečink manuál. Červen 2011. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5. HI Software Development s.r.o. Legionářská 1319/10 779 00 Olomouc Webdispečink manuál Červen 2011 1 Obsah Popis systému... 6 1.1 Podporované internetové prohlíţeče... 6 1.2 Způsob detekce jízdy... 6 1.3 Omezení systému... 6 1.4 Přihlášení do systému... 7 1.5 Doporučená

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Obsah Obsah balení 6 Obsah balení... 6 Přečtěte si jako první 7 Instalace do automobilu... 7 Zapnutí a vypnutí... 7 Nastavení... 7 Příjem signálu GPS...

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

Firemní vzdělávání a úloha personalisty

Firemní vzdělávání a úloha personalisty MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav pedagogických věd Obor: Pedagogika Manuela Mičulková Firemní vzdělávání a úloha personalisty Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Šimberová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Preslova 25, Praha 5, 150 21 www.ssps.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL

Více

Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením. Ing. Irena Konečná

Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením. Ing. Irena Konečná Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením Ing. Irena Konečná Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem práce je popis aktuálního stavu v oblasti výukových metod

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

Technik dokončovacího zpracování tiskovin

Technik dokončovacího zpracování tiskovin Školní vzdělávací program Technik dokončovacího zpracování tiskovin čtyřleté denní studium dvouleté zkrácené studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Uživatelská příručka Čeština Červen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Vlasta Fajtlová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2012 Čestné prohlášení

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Hvězdy 79, 7 01 Kladno Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 36 67 H/01 ZEDNÍK Vydáno dne: 1. 9. 008 Platnost: 1. 9. 008 Poslední aktualizace: 31.

Více

ZŠ a MŠ Heřmánek, K Cihelně 313/41. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

ZŠ a MŠ Heřmánek, K Cihelně 313/41. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZŠ a MŠ Heřmánek, K Cihelně 313/41 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Identifikační údaje... 3 3 Charakteristika školy... 4 4 Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ

Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta KATEDRA PEDAGOGIKY Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Hana Filová, Ph.D. Vypracovala: Helena

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do školního vzdělávacího programu

Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do školního vzdělávacího programu Jan Andreska, Martina Hovorková, Kateřina Květoňová, Jaroslav Novák, Alexandra Polášková, Simona Krůfová, Filip Svoboda, Linda Taláčková Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do

Více

Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje

Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje Bankovní institut vysoká škola Praha Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje Diplomová práce Petr Pevný Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance a účetnictví Alternativní distribuční

Více

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2.

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. stupeň BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ DO NITRA JAZYKŮ Příliš jsem, vyznati

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5 Webdispečink manuál Leden 2013 1 Obsah 1 Popis systému... 5 1.1 Podporované internetové prohlížeče... 5 1.2 Způsob detekce jízdy... 5 1.3 Omezení systému... 5 1.4 Přihlášení do systému... 6 1.5 Doporučená

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

Struktura kartografie

Struktura kartografie Struktura kartografie V této kapitole je popsáno několik možných členění kartografie. Je uvedena stručná charakteristika těchto členění, jejich disciplíny a popis těchto odvětví. Jako téměř u všech vědních

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS O tomto návodu Tento návod obsahuje důležité informace, tipy, rady a varovné pokyny pro obsluhu radionavigačního systému. Další důležité informace,

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více