Metodická příručka pro práci s přístrojem GPS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodická příručka pro práci s přístrojem GPS"

Transkript

1 Metodická příručka pro práci s přístrojem GPS "Projekt Zlepšení podmínek pro výuku technických oborů včetně zvyšování motivace ţáků ke vzdělávání se v těchto oborech, reg.číslo: CZ.1.07/1.1.05/ "

2 1

3 Metodická příručka pro práci s přístrojem GPS PhDr. Jana Česáková RNDr. Michaela Křížová, Ph.D. 2

4 Obsah 1. ÚVOD NAVIGACE POMOCÍ GPS ČÍM JE VYBAVENA KAŽDÁ GPS DRUŽICE? ČÍM JE VYBAVEN GPS PŘIJÍMAČ? ZÁKLADNÍ POSTUPY NASTAVENÍ GPS POPIS PŘÍSTROJE FUNKCE TLAČÍTEK, VÝMĚNA MONOČLÁNKŮ ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ; NASTAVENÍ PODSVÍCENÍ INICIALIZACE GPS PŘIJÍMAČE V RŮZNÝCH PROSTŘEDÍCH NASTAVENÍ GPS PŘIJÍMAČE VYTVÁŘENÍ A POUŽÍVÁNÍ TRASOVÝCH BODŮ Označení aktuální pozice Vytváření trasových bodů pomocí mapy Úpravy trasových bodů Odstranění trasového bodu: Přesun trasového bodu na stránce Mapa: Projekce trasového bodu Varovné trasové body POUŽITÍ MENU HLEDAT Najít podle jména Poslední nalezené Hledání pokladu Hledání města

5 3.6.5 Hledání adresy VYTVOŘENÍ TRASY Vytvoření trasy: Způsoby stanovení trasy k cíli Navigace po uložené trase: Úprava trasy HLAVNÍ STRÁNKY Stránka družice Stránka mapa Stránka Kompas Stránka Trasový počítač NÁMĚTY NA ÚKOLY A JEJICH ŘEŠENÍ ÚKOL VZDÁLENOST K URČITÉMU BODU, VZDÁLENOST DVOU BODŮ ÚKOL - MĚŘENÍ OBSAHU PLOCHY (HŘIŠTĚ) ÚKOL - MĚŘENÍ RYCHLOSTI ÚKOL - MĚŘENÍ NADMOŘSKÉ VÝŠKY ÚKOL - MĚŘENÍ TLAKU GEOCACHING A TRASY VYUŽITELNÉ VE VÝUCE GPS PŘIJÍMAČ GARMIN ETREX LEGEND HCX POUŢITÉ ZDROJE

6 1. Úvod Dnešní školní výuka je zaloţena na Rámcových vzdělávacích programech (dále RVP), s jejichţ pomocí si mají ţáci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Všeobecné vzdělání je orientováno zejména na situace blízké ţivotu a na praktické jednání. Učitelé se snaţí různými metodami dosáhnout mnoha cílů. V RVP mimo jiné najdeme cíle jako podněcovat ţáky k tvořivému myšlení, logickému uvaţování a k řešení problémů, vést ţáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci, rozvíjet u ţáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých, učit ţáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný, pomáhat ţákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými moţnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní ţivotní a profesní orientaci. A učitelé se snaţí vymýšlet různé činnosti a metody práce, kterými by daných cílů dosáhli co nejefektivněji. Jednou z moţností by mohlo být vyuţití přístrojů GPS a geocachingu obecně. Tato publikace vznikla jako pomůcka pro učitele, kteří s GPS začínají. Moţností, které tato oblast dává, je totiţ mnoho. Jednak jsou témata spojená s orientací zakomponovaná přímo v oblastech učiva, se kterými by se ţáci měli během výuky setkat, podporuje navíc spolupráci, práci ve skupině, díky tomu i komunikační dovednosti, ohleduplnost a prosazování vlastních myšlenek. Práce s GPS učí pracovat s technickými přístroji a učí samostatnosti. Sloţitější varianty geocachingu (např. wherigo) učí ţáky programovat a celá technologie vyuţívá internet. A pro učitele nejpříjemnější vlastností GPS přístrojů a geocachingu je neuvěřitelná variabilita. Je totiţ opravdu moţné tuto výukovou pomůcku pouţít pro libovolný tematický celek, jakýkoli předmět, v jakékoli době. Můţe slouţit jako motivace k danému tématu, jako procvičení učiva, nebo jako zopakování probraného celku. Navíc se dá pojmout jako hra, kde jednotlivá stanoviště budou zaměřená podle tématu, kterému se zrovna chce učitel věnovat a můţe to být od humanitních oborů, přes technické, po umělecké, i těloprocvičující. Pohyb je navíc problém mnoha dnešních dětí. Je proto ideální zkombinovat jejich oblíbené počítače s procházkou po okolí. Hra geocaching také má určitý morální kodex, kterým by se měli účastníci hry řídit. Dodrţování pravidel a předem domluveného chování, hra fair play, to jsou taktéţ kvality, se kterými by se ţáci měli setkávat co nejčastěji. A dalo by se pokračovat stále dál, záleţí jen na kreativitě učitele. 4

7 Samotné tematické zařazení začíná jiţ od první třídy, kdy se ţáci setkávají s orientací a poznáváním svého okolí. V charakteristice vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, který je určen prvnímu stupni základních škol, nalezneme práci od jednoduchých plánů aţ po mapy, určování své polohy vzhledem k význačným bodům, orientaci v čase, poznávání rozmanitosti přírody, péči o své zdraví, chování k jiným lidem, měření základních veličin, utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti, orientaci ve světě informací a k časovému a místním propojování historických, zeměpisných a kulturních informací, rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech, chování lidí podle společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel, plnění povinností a společných úkolů atd. Druhého stupně základních škol se tematicky týká oblast Člověk a příroda. Obecně zde opět najdeme cíle jako např. zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s vyuţitím různých empirických metod poznávání (pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního uvaţování, coţ nejlépe vystihují příklady na závěr publikace. Ţáci se i mohou naučit klást si otázky, správně je formulovat a hledat na ně adekvátní odpovědi. Mohou se naučit i posuzování důleţitosti, spolehlivosti a správnosti získaných dat pro potvrzení nebo vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů. Ve fyzice se dá ke geocachingu navázat jakékoli téma. Ideální jsou témata spojená s měřením základní veličiny, látky kolem nás, v mechanice mohou měřit vzdálenosti, čas i rychlosti a vyzkoušet si různé druhy pohybů. Některé GPS přístroje nabízí i moţnost zpracovat výlet do grafu nebo tabulky naměřených hodnot, kde se můţe i vyskytovat výška, tlak, rychlost řeky a další údaje. Ţáci můţou porovnávat vlastní údaje a grafy s těmi, které jim vyjdou z přístrojů, odhadovat chyby měření a jejich důvody atd. Lze ale také např. vyrobit pomocí měření vzdálenosti u GPS přístrojů zmenšenou sluneční soustavu v daném měřítku nebo hovořit o druţicích a systému GPS. I další témata, nejen fyzikálního zaměření, se mohou vyskytovat jako úkoly v trase, kterou ţáci pomocí GPS přístrojů vyřeší. Vlastní téma je probíráno také v zeměpisu, kde se probírají v tématu Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie pojmy jako komunikační geografický a kartografický jazyk (vybrané obecně pouţívané geografické, topografické a kartografické pojmy) hlavní kartografické produkty plán a mapa, jazyk mapy (symboly, smluvené značky) atd. Geografická kartografie a topografie potom zahrnuje např. témata glóbus, měřítko glóbusu, zeměpisná síť, poledníky a rovnoběţky, zeměpisné souřadnice, určování zeměpisné polohy v zeměpisné sít, orientace plánů a map vzhledem ke světovým stranám, praktická cvičení a aplikace s dostupnými kartografickými produkty v tištěné i 5

8 elektronické podobě atd. terénní geografická výuka by měla obsahovat praxi i aplikaci, a tak zde najdeme i určování azimutu, odhady vzdáleností a výšek objektů v terénu apod. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia v oblasti Člověk a příroda v podstatě, co se týká vyuţití GPS přístrojů a geocachingu, rozšiřuje moţnosti, které byly napsány u moţností pro druhý stupeň. Ve fyzice se jiţ mohou pouţívat příklady, které obsahují konkrétní druţice. Problematika GPS se také vyskytuje u teorie relativity. Více se tématem zabývá zeměpis, který má ve svých plánech přímo zmíněnou oblast geografické informační a navigační systémy geografický informační systém (GIS), dálkový průzkum Země (DPZ), praktické vyuţití GIS, DPZ a satelitních navigačních přístrojů GPS (globální polohový systém). Nicméně moţností vyuţití dalších témat je opět mnoho. Výhodou je především to, ţe v dnešní době mají učitelé problém děti nějakým způsobem motivovat k aktivitě, a k tomu, aby se o něco zajímali. Moderní hra na šipkovanou, která je něčemu přiučí, je tak rozhodně zajímavou kombinací, kterou je moţno vyuţít. Naše aktivita se jmenuje CESTOU - NECESTOU s GPS i bez, protoţe si jsme vědomi, ţe ne kaţdá škola si můţe dovolit zakoupit mnoho GPS přístrojů. Ale tato metodická příručka by měla být vhodnou i pro tyto školy. GPS souřadnice lze vyuţít i díky tomu, ţe všechny internetové mapy (např. atd.) GPS souřadnice udávají. Tak místo GPS přístroje lze vyuţít počítat. GPS navigace je ale v současné době natolik populární, ţe se jistě najde v kaţdé třídě několik ţáků, kteří budou vlastnit mobilní telefon, který má jiţ zabudovanou navigaci a můţe se vyuţít i těchto přístrojů. Trend GPS přístrojů v mobilech, hodinkách apod. bude jistě pokračovat - i s ohledem na bezpečnost dětí, protoţe rodiče chtějí mít o svých dětech přehled. Tyto metodické materiály vznikly v rámci realizovaného projektu Zlepšení podmínek pro výuku technických oborů včetně zvyšování motivace ţáků ke vzdělávání se v těchto oborech, reg.číslo: CZ.1.07/1.1.05/ , projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Cílem této metodické příručky je pomoci vyučujícím s přípravou a následně i s provedením terénního cvičení s vyuţitím GPS přijímačů se ţáky I. a II. stupně ZŠ a i se ţáky středních škol a dodat náměty pro mnoho zajímavých činností a úloh. 6

9 2. Navigace pomocí GPS Základní otázky pro člověka, který se dostane na nějaké neznámé místo, ať uţ ve městě nebo v přírodě, jsou "KDE jsem?" a "KAM se chci dostat?". Moderním pomocníkem v takové situaci je přístroj GPS, který nám orientaci kdekoli na Zemi usnadní. GPS (plným názvem NAVSTAR - GPS Navigation Satellite Timing and Ranging Global Positioning System) je navigační systém, kterým můţeme určit svoji polohu 24 hodin denně, kdekoliv na zemském povrchu, bez ohledu na počasí. GPS je původně vojenský systém, vyvíjený a budovaný od roku 1973 Ministerstvem obrany USA. Od roku 1983 je GPS vyuţitelný i pro civilisty, i kdyţ měl z důvodu bezpečnosti sníţenou přesnost pomocí umělé odchylky. Ta znepřesňovala zeměpisnou délku i šířku aţ o sto metrů a byla odstraněna v roce 2000, kdy tedy mohl začít hlavní rozvoj GPS přístrojů, navigací a i třeba geocachingu - hry, která vyuţívá GPS přístroje. Systém se skládá ze tří základních částí - kosmické (druţice), řídící (monitorovací stanice) a uţivatelské (vlastní zákaznické GPS přijímače). Kosmická část je v současné době tvořena 24 druţicemi, z nichţ 3 slouţí jako záloţní. Tyto satelity krouţí kolem Země ve výšce přibliţně km na 6 oběţných drahách skloněných vţdy o 55 stupňů, doba oběhu je přibliţně 12 hodin. Tím je zajištěno, ţe prakticky všude, v jakýkoliv okamţik, jsou nad obzorem minimálně 4 viditelné druţice. V praxi můţe být těchto viditelných druţic aţ 12. V České republice je běţně k dispozici 7-8 druţic. Pro určení polohy včetně nadmořské výšky je nutné přijímat signály ze čtyř druţic, protoţe kromě tří neznámých souřadnic je neznámou i čas. Jediným omezením při pouţívání systému je nutnost viditelnosti na oblohu. GPS přijímače tedy nepracují v tunelech, v domě dále od oken nebo v lese pod stromy (záleţí na hustotě korun stromů a citlivosti přijímače). Určení polohy probíhá pomocí vysílačů (druţice), které vysílající v pravidelných intervalech signály. Přijímač potom signál zachytí a dekóduje informaci o době, která uplynula od vyslání signálu z druţice od přijetí signálu GPS přijímačem. Místo naší polohy je potom průsečíkem několika kulových ploch. Čím více druţic, tím přesnější určení. 7

10 GPS přijímače (v textu také nazývané zkráceně GPS), který je doplněn vysílačem polohy, je i velmi spolehlivým bezpečnostním systémem pro automobily: odcizený vůz, na jehoţ palubě je přístroj umístěn, neustále hlásí svou polohu a jeho zadrţení je tedy jen otázkou času a vynaloţených sil. (Samozřejmě, zloděj můţe třeba GPS vzteky roztřískat kladivem, ale i pak je tu aspoň horká stopa: poslední zaznamenaná pozice...) GPS ovšem můţe zachraňovat i lidské ţivoty. Tímto přístrojem se dnes totiţ víceméně automaticky vybavují vědecké expedice do odlehlých koutů země, pralesů, pouští či sněţných plání, nosí je s sebou i horolezecké expedice. Patří k vybavení vozidel na rallye či dálkových jízdách, mívají ho letci v balonech, osamělí mořeplavci na dálkových plavbách i pečliví turisté v neznámých městech. 2.1 Čím je vybavena kaţdá GPS druţice? Kaţdá druţice je vybavena přijímačem, vysílačem, atomovými hodinami (které pracují s přesností nanosekund) a řadou přístrojů, které slouţí pro navigaci nebo jiné speciální úkoly (např. pro detekci výbuchu jaderných náloţí). Druţice přijímá, zpracovává a uchovává informace předávané z pozemního řídícího centra, na základě kterých koriguje svoji dráhu raketovými motorky. Dále sleduje stav vlastních systémů a podává o nich informace zpět do řídícího centra. Pro případné problémy je kaţdá druţice vybavena záloţními zdroji, palubní baterie jsou dobíjeny dvěmi slunečními panely. 2.2 Čím je vybaven GPS přijímač? Krabička GPS v sobě zahrnuje citlivý radiový přijímač, přesné hodiny a výkonný mikropočítač. Jednotlivé typy se od sebe liší vnějším vzhledem a rozměry, typem displeje a softwarem. Jsou napájeny vesměs tuţkovými bateriemi, které umoţňují provoz na 5 30 hodin. Přijímače dokáţou současně sledovat 8 12 druţic. Některé přijímače jsou opatřeny konektorem pro propojení s počítačem, tak lze přehrávat data z nebo do počítače. Můţeme propojit i dva GPS přijímače mezi sebou a přehrávat data z jednoho do druhého. Aby se GPS daly bez problémů pouţívat v přírodě nebo na 8

11 moři, jsou konstruovány jako prachotěsné a vodotěsné a mohou pracovat v širokém rozpětí teplot. Poloha určená pomocí GPS je velmi přesná. Běţné "ruční" přijímače dosahují přesnosti okolo 10 m (chyba běţných turistických přijímačů i při špatných podmínkách měření není větší neţ 25 m). Cena standardních GPS se pohybuje od 7 do 15 tisíc. Můţeme ale sehnat samozřejmě draţší i levnější modely, záleţí na tom, jaké funkce má GPS pro daný účel mít. 9

12 3. Základní postupy nastavení GPS Aby se dalo s GPS přístrojem ve třídě pracovat, musí se ţáci nejprve s přístrojem seznámit. V této kapitole jsou proto uvedeny postupy pro základní nastavení GPS přístroje. Všechny pracovní postupy jsou uvedeny pro GPS přijímač Garmin etrex Legend HCx s paměťovou kartou s mapovým podkladem, pro stručnost jiţ v textu budeme uvádět jen GPS přístroj. Pro jiné typy přístrojů budou postupy analogické a s pouţitím návodů jistě pouţitelné. 3.1 Popis přístroje funkce tlačítek, výměna monočlánků Hlavním úkolem této aktivity je seznámení základní seznámení ţáků s GPS přístrojem. Ţák popíše přístroj, vymění monočlánky s ohledem na správnou polaritu. Cílem potom je orientace ţáků při popisu přijímače, funkce jednotlivých tlačítek, zručnost při výměně monočlánků. Časová dotace: cca10 min Pomůcky: GPS přijímač, 2 ks AA monočlánků (akumulátorů) Tlačítko lupy ZVĚTŠIT A ZMENŠIT Na stránce Mapa lze jejich stisknutím zvětšit či zmenšit mapu. Na ostatních stránkách lze jejich stisknutím procházet nahoru nebo dolů seznamem nebo posouvat zvýrazněný posuvník. Tlačítko MENU A HLEDAT Jeho stisknutím a uvolněním lze pro danou stránku zobrazit menu moţností. Stisknutím a podrţením lze zobrazit menu Hledat. Tlačítko ENTER A KŘÍŢOVÝ OVLADAČ Pohybem nahoru, dolů, doprava a doleva lze procházet seznamy, zvýrazňovat pole a tlačítka na displeji nebo ikony, zadávat data nebo přesouvat šipku při prohledávání mapy. Stisknutím a uvolněním lze zadat 10

13 zvýrazněné moţnosti a data nebo potvrdit zprávy zobrazené na displeji. Stisknutím a podrţením lze v libovolný okamţik označit aktuální pozici jako trasový bod. Tlačítko KONEC A STRÁNKA Stisknutím lze přepínat mezi hlavními stránkami. Tlačítko NAPÁJENÍ Stisknutím a podrţením lze přístroj zapnout a vypnout. Stisknutím a uvolněním lze upravit podsvícení, zobrazit čas, datum a kapacitu baterie. Instalace baterií: 1. Sejměte kryt baterií otočením krouţku o čtvrt otáčky proti směru hodinových ručiček a staţením krytu. 2. Vloţte baterie, dbejte na správnou polaritu. 3.2 Zapnutí a vypnutí; nastavení podsvícení Cílem úkolu je zvládnutí zapnutí a vypnutí přístroje a nastavení podsvícení podle potřeby a okolních podmínek. Časová dotace:5 min Pomůcky: GPS přijímač s příslušenstvím Řešení: Zapnutí a vypnutí přístroje etrex: 1. Stiskněte a podrţte tlačítko NAPÁJENÍ. Úprava intenzity podsvícení: 1. Stiskněte a rychle uvolněte tlačítko NAPÁJENÍ 2. Stisknutím KŘÍŢOVÉHO OVLADAČE nahoru jas zvýšíte, stisknutím dolů sníţíte. 3. Stisknutím tlačítka ENTER nebo KONEC zavřete okno úpravy podsvícení. 11

14 3.3 Inicializace GPS přijímače v různých prostředích V tomto úkolu mají ţáci za úkol zapnout přístroj a zjistí počet jednotlivých viditelných druţic a sílu jejich signálů v závislosti na místě, kde se právě nachází dům, most, tunel, les, Zkouší tedy si tedy v praxi nutnost dobrého výhledu na oblohu pro správné fungování GPS. Časová dotace:15 min Pomůcky: GPS přijímač s příslušenstvím Při prvním zapnutí přístroje etrex musí GPS přijímač shromáţdit údaje o druţicích a určit aktuální pozici. Aby byl moţný příjem druţicových signálů, musíte být venku a mít jasný výhled na oblohu. Podrţte přístroj před sebou směrem k obloze. Zatímco GPS přijímač vyhledává druţicové signály, střídá se zpráva Vyhledávání druţic se zprávou Zachycování druţic, dokud není zajištěn dostatek signálů pro zjištění pozice. Vyzkoušejte si, jak se změní počet viditelných druţic a síla jejich signálu, kdyţ budete stát např. pod mostem, v hustém lese, v domě apod. 12

15 3.4 Nastavení GPS přijímače Pro ţáky je důleţité zvládnout základní nastavování GPS přijímače dle aktuální potřeby a zvolit vhodné jednotky výstupních dat - např. pomocí soustavy jednotek SI. Časová dotace:10 min Pomůcky:GPS přijímač s příslušenstvím Řešení: V nabídce Nastavení se nastaví vlastnosti GPS dle potřeby: Systém 1. GPS chcete-li šetřit baterie, zvolte některou z jiných moţností GPS neţ Normální. 2. Jazyk Česky 3. Typ baterie Alkalické (zvolte i pro NiMH akumulátory sníţení spotřeby energie) 4. Tóny Vypnuto (sníţení spotřeby energie) 5. Propojení Sériový reţim Garmin Zobrazení 1.Typ zobrazení - Automat 2. Prodleva podsvícení 15 sekund (úspora energie) Mapa 1. Orientace Moţnost K severu vţdy zobrazuje sever v horní části stránky. Moţnost Čelem zobrazuje aktuální prošlou trasu k horní části stránky. Prošlé trasy 1. Záznam prošlé trasy Záznam, ukázat na mapě (důleţité pro pozdější zpracování trasových dat) Jednotky 1. Vzdálenost/rychlost Metrické 2. Hloubka Metry 3. Teplota vzduchu Celsia Čas 1. Formát času 24 hodin 2. Časová zóna Evropa střední 3. Letní čas Automaticky (nebo dle aktuálního období Ano/Ne) Formát souřadnic 13

16 1. Formát souřadnic hddd mm.mmm' Směr pohybu 1. Směr k severu zvolte moţnost Zeměpisný, Magnetický, Grid nebo Uţivatelský Trasování 1. Metoda vedení Mimo silnice 2. Vypočítat trasy pro Chodec/pěší 3. Zamknout na silnici Ne 4. Přechody mimo trasu Automaticky Hlavní menu možnost změnit pořadí ikon v hlavní nabídce O programu... zjištění verze softwaru, identifikačního čísla přístroje a verze softwaru GPS 3.5 Vytváření a pouţívání trasových bodů Základem všech tras je trasový bod. Ţák se tedy v tomto úkolu naučí vytvářet a pouţívat trasové body při orientaci v daném prostředí. Úkol obsahuje vytváření, úpravu, mazání trasových bodů a jejich pouţití při orientaci v daném prostředí. Časová dotace: 20 min Pomůcky:GPS přijímač s příslušenstvím Trasové body jsou pozice nebo orientační znaky zaznamenané a uloţené v přístroji GPS. K trasám lze přidat trasové body a lze vtvořit i přímou navigaci pro vybraný trasový bod. Trasové body lze vytvořit třemi způsoby. Stisknutím tlačítka ENTER na pozici lze vytvořit trasový bod na stránce Mapa, nebo lze zadat souřadnice pro trasový bod ručně Označení aktuální pozice Stisknutím a podrţením KŘÍŢOVÉHO OVLADAČE lze rychle OZNAČIT aktuální pozici a vytvořit tak nový trasový bod. Pro označení aktuální pozice je třeba 2rozměrná nebo 3rozměrná oprava polohy. 1. Stiskněte a podrţte KŘÍŢOVÝ OVLADAČ (funkce OZNAČIT), dokud se nezobrazí stránka Uloţit bod. Novému trasovému dobu se přiřadí výchozí trojmístný název a symbol. 2. Pro přijmutí trasového bodu s výchozími informacemi zvýrazněte moţnost OK 14

17 NEBO Pro změnu libovolné informace vyberte odpovídající pole a stisknutím tlačítka ENTER otevřete klávesnici na obrazovce. Po zadání a potvrzení změn zvolte moţnost OK Vytváření trasových bodů pomocí mapy 1. Na stránce Mapa pomocí KŘÍŢOVÉHO OVLADAČE přesuňte kurzor na poloţku mapy, kterou chcete označit. 2. Stisknutím a rychlým uvolněním KŘÍŢOVÉHÉ OVLADAČE chyťte polohu kurzoru a otevřete stránku s informacemi pro poloţku mapy. 3. Zvolte moţnost Uloţit. Pokud pro daný bod neexistují ţádné informace a zobrazí se zpráva Zde nejsou dostupné mapové informace. Chcete zde vytvořit bod?, zvolte moţnost Ano Úpravy trasových bodů Trasové body lze upravit a změnit symbol, název, poznámku a pozici. 1. Stiskněte a podrţte tlačítko HLEDAT. 2. Zvolte moţnost Body. 3. Vyberte trasový bod, který chcete upravit, a stiskněte tlačítko ENTER. 4. Proveďte změny zvýrazněním jednotlivých polí, pro zadání nových dat pouţijte nabídku symbolů trasových bodů a alfanumerickou klávesnici Odstranění trasového bodu: Na stránce Body vyberte trasový bod, který chcete odstranit, a zvolte moţnost Smazat. 15

18 3.5.5 Přesun trasového bodu na stránce Mapa: 1. Stiskněte tlačítko HLEDAT Body. 2. Vyberte trasový bod, který chcete přesunout, a stiskněte tlačítko ENTER. 3. Volbou moţnosti mapa zobrazte trasový bod na mapě. 4. Stisknutím tlačítka ENTER umístěte značku PŘESUN vedle trasového bodu. 5. Pomocí KŘÍŢOVÉHO OVLADAČE přesuňte trasový bod na novu pozici a stiskněte tlačítko ENTER Projekce trasového bodu Funkce vytváří trasový bod projekcí vzdálenosti a směru k cíli z jedné pozice do nové pozice. 1. Stiskněte tlačítko HLEDAT Body. 2. Vyberte trasový bod, pro který chce pouţít projekci. Zobrazí se stránka s informacemi o trasovém bodu. 3. Stisknutím tlačítka MENU - Projektování bodu otevřete stránku Projektování bodu. 4. Zadejte k projektovanému trasovému bodu do odpovídajících polí vzdálenost a směr k cíli a po dokončení stiskněte tlačítko KONEC Varovné trasové body Pomocí stránky Varovné body, lze určit okruh alarmu kolem trasového bodu. Přidání varovného trasového bodu: 1. Dvakrát stiskněte tlačítko MENU Varovné. 2. Vyberte prázdný řádek a stiskněte tlačítko ENTER. 3. Volbou trasového bodu ze seznamu trasových bodů nebo z jiné skupiny poloţek Hledat otevřete stránku s informacemi pro danou poloţku. 4. Volbou moţnosti Pouţít přidejte bod do seznamu na stránce Varovné body. 5. Pomocí KŘÍŢOVÉHO OVLADAČE vyberte pole Okruh a zadejte hodnotu. 16

19 Odstranění jednoho nebo všech varovných trasových bodů ze seznamu: Pro odstranění jednoho záznamu stiskněte tlačítko ENTER. Pro odstranění všech trasových bodů ze seznamu stiskněte tlačítko MENU Odstranit vše. 3.6 Pouţití menu Hledat Tento úkol je zaměřen na vyhledávání trasových bodů, kterými mohou být poklady, města, ulice apod. Zároveň se procvičuje orientace v mapě při hledání měst a ulic. Časová dotace: 20 min Pomůcky: GPS přijímač s příslušenstvím Menu Hledat slouţí k vyhledávání trasových bodů, pokladů, měst a sjezdů v základní mapě přístroje etrex. Stisknutím a podrţením tlačítka HLEDAT otevřete menu Hledat. Seznam skupin Hledat po přístupu obsahuje poloţky blízko aktuální pozice nebo mapového kurzoru. Menu moţností pro jednotlivé kategorie obsahuje moţnosti hledání Vyberte kategorii Najít podle jména Moţnost Najít podle jména pouţijte, pokud znáte název pozice, kterou chcete hledat. 1. Stisknutím a podrţením tlačítka HLEDAT otevřete menu Hledat. 2. Vyberte ikonu pro typ poloţky, kterou chcete hledat, nebo prohledejte celou databázi volbou moţnosti Všechny body zájmu. 3. Stiskněte tlačítko MENU - Najít podle jména. 4. Pomocí KŘÍŢOVÉHO OVLADAČE pouţijte klávesnici na obrazovce a zadejte název pozice, kterou chcete najít. Po vyhledání poloţky v seznamu Hledat zvýrazněte moţnost Ok. 5. Vyberte poloţku pozice ze seznamu Hledat a stiskněte tlačítko ENTER. Zobrazí se stránka s informacemi o poloţce, která umoţňuje uloţit poloţku jako trasový bod, zobrazit poloţku na mapě nebo vytvořit trasu k poloţce (moţnost Navig). 17

20 3.6.2 Poslední nalezené Stránka Poslední nalezené zobrazuje seznam posledních 50 nalezených poloţek nebo poloţek, ke kterým uţivatel navigoval. 1. Stiskněte a podrţte tlačítko HLEDAT. 2. Zvolte moţnost Poslední nalezené. 3. Pomocí KŘÍŢOVÉHO OVLADAČE vyberte poloţku, ke které chcete navigovat, a stiskněte tlačítko ENTER. 4. Volbou moţnosti Navig zahajte navigaci Hledání pokladu Volbou moţnosti Poklad lze zobrazit seznam pozic pokladu vytvořených uţivatelem nebo staţených z počítače. Pozice pokladu je trasový bod se symbolem pokladu, který jej odlišuje od ostatních trasových bodů. Další informace o hledání pokladů naleznete např. na stránce kde najdete mnoho míst s poklady v ČR i v zahraničí. Nahrané informace se zobrazí po klepnutí na moţnost Go Geocaching (Hledání pokladu). 1. Stiskněte a podrţte tlačítko HLEDAT. 2. Zvýrazněte moţnost Poklad. Je moţné zobrazit nalezené poklady nebo poklady, které dosud nebyly nalezeny. 3. Pomocí KŘÍŢOVÉHO OVLADAČE zvýrazněte poklad v seznamu. 4. Zvolte moţnost Navig pro navigaci k pozici pokladu. Při navigaci k pokladu se stránka Kompas přepne do reţimu Navigace k pokladu a všechny dodatečné informace o staţené pozici pokladu se zobrazují v poli poznámek. Po nalezení pokladu přístroj označí poklad jako nalezený, zaznamená údaj do kalendáře a nabízí moţnost zobrazit nejbliţší poklad. 18

21 3.6.4 Hledání města Města uvedená v mapových datech lze hledat volbou moţnosti Města v menu Hledat. 1. Stiskněte a podrţte tlačítko HLEDAT. 2. Zvolte moţnost Města. Stránka Města zobrazuje seznam měst blízko aktuální pozice. 3. Vyberte město ze seznamu a stiskněte tlačítko ENTER. NEBO Pokud poţadované město není v seznamu, stiskněte tlačítko MENU vyberte způsob hledání Hledání adresy Pokud jste stáhli podrobná mapová data, lze pomocí ikony Adresy v menu Hledat vyhledat adresu. Po zadání popisného čísla, ulice a města funkce hledání porovnává tyto údaje s adresami v mapové databázi. 1. Stiskněte a podrţte tlačítko HLEDAT. 2. Zvolte moţnost Adresy. 3. Vyberte pole Zadej popisné číslo a zadejte jej pomocí klávesnice na obrazovce. Zvolte moţno OK. 4. Vyberte pole Zadat ulici. Zobrazí se seznam ulic. 5. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte ulici. Zvolte moţnost OK. Zobrazí se seznam odpovídajících záznamů. 6. Vyberte adresu. 3.7 Vytvoření trasy Cílem tohoto úkolu je zvládnutí vytvoření trasy a práce s ní. Ţáci se naučí vytvářet trasy, upravovat je, vytvářet navigace k daným trasám. Časová dotace: 20 min Pomůcky:GPS přijímač s příslušenstvím Trasování vytváří sekvence trasových bodů, které uţivatele vedou ke konečnému cíli. Do přístroje etrex lze uloţit 50 tras, kaţdou aţ s 250 body. Stránka Trasy slouţí k vytváření nebo úpravě trasy a k přidávání trasových bodů do trasy. 19

22 3.7.1 Vytvoření trasy: 1. Stiskněte 2x tlačítko MENU - Trasy. 2. Zvolte moţnost Nová Příští bod. 3. Pomocí menu Hledat vyberte trasový bod pro trasu z jedné ze skupin Hledat. 4. Volbou moţnosti Pouţít jej přidejte do trasy. 5. zvolte moţnost Navigovat Způsoby stanovení trasy k cíli Při volbě moţnosti Navig na stránce Bod nebo jiné poloţky Hledat se vytváří přímá trasa. Při volbě moţnosti Navigovat na stránce Trasa pouţijte přístroj etrex trasu tvořenou trasovými body nebo poloţkami menu Hledat. Naviguje pak přímo od bodu k bodu. Při pouţívání přístroje etrex lze oba způsoby navigace měnit volbou moţnosti Sledovat silnici na stránce Nastavení trasování. Moţnost Navig i navigace od bodu k bodu umoţňují automatické stanovení trasy po silnicích. Automatické trasování pouţívá silnice z mapové databáze pro automatický výpočet trasy k cíli. Odbočky na cestě se předem oznamují pomocí navigační zprávy s grafickým znázorněním odbočky Navigace po uloţené trase: 1. Stiskněte 2x tlačítko Menu Trasy. 2. Vyberte uloţenou trasu Navigovat. 3. Pro ukončení navigace stiskněte tlačítko MENU Ukončit navigaci Úprava trasy Stránku Trasa lze pouţít pro úpravy, změnu názvu trasy a kontrolu jejích bodů. Změna názvu trasy: 1. Stiskněte 2x tlačítko MENU Trasy. 2. Vyberte uloţenou trasu vyberte pole názvu trasy v horní části stránky Trasa. 20

23 Kontrola jednotlivých trasových bodů: 1. Stiskněte 2x tlačítko MENU Trasy. 2. Vyberte uloţenou trasu vyberte bod na stránce Trasa tlačítko ENTER Přehled. 3. Zvolte moţnost Uloţit, Mapa nebo Navig. Odstranění trasy: Na stránce dané trasy stiskněte tlačítko MENU Vymazat trasu. 3.8 Hlavní stránky Předpokládaný přínos pro ţáky v tomto úkolu je zvládnutí získání základních informací o druţicích, dané pozici apod. za přístroje GPS. Časová dotace: 20 min Pomůcky: GPS přijímač s příslušenstvím Mapa, Kompas a Hlavní menu mezi stránkami lez přepínat stisknutím tlačítka KONEC Stránka druţice Tato stránka se zobrazuje po zapnutí přístroje, poté k ní lze získat přístup z Hlavního menu. Možnosti stránky Družice Vypni/Zapni GPS přijímač umoţňuje zapnout a vypnout GPS přijímač. Čelem / K severu určuje, zda se zobrazují druţice s kruhy orientovanými na sever v horní části displeje nebo s aktuální prošlou trasou v horní části displeje. Vícebarevný / Jednobarevný určuje, zda se jednotlivé druţice zobrazují s různými barvami. Nová pozice pouţívá se, pokud uţivatel přemístil přístroj na vzdálenost větší neţ zhruba 1100 km. GPS výška zobrazuje aktuální nadmořskou výšku. 21

24 3.8.2 Stránka mapa Na této stránce se zobrazuje vestavěná základní mapa, která obsahuje města, dálnice, silnice 1. a 2. třídy, informace o sjezdech a obrysy jezer a řek. Po stisknutí KŘÍŢOVÉHO OVLADAČE se přístroj etrex přepne do reţimu procházení mapy, ve kterém se mapa posouvá tak, aby se na displeji stále zobrazovala bílá šipka /mapový kurzor). Lze přidat a konfigurovat aţ čtyři volitelná datová pole, která se nachází v horní části stránky a který zobrazují různé informace o cestě a navigaci. Zobrazení datových polí na stránce Mapa: 1. Stiskněte tlačítko MENU Datová pole. Zobrazí se podmenu Ukázat. 2. Vyberte počet datových polí, které chcete zobrazit na stránce Mapa a stiskněte tlačítko ENTER. Změna zobrazení datového pole: 4. Stiskněte tlačítko MENU Změna dat. polí. Zvýrazní se první datové pole. 4. Stiskněte tlačítko ENTER. 4. Zvolte moţnost 4. Přejděte na další pole a postup opakujte. Možnosti stránky Mapa Zastavit (obnovit) navigaci moţnost zastavuje a obnovuje navigaci. Přepočtení slouţí k přepočtení trasy. Datová pole slouţí k otevření podmenu Ukázat pro volbu počtu zobrazených datových polí: Jen mapa, 1 široké datové pole, 2, 2 široká datová pole, 3 nebo 4 pole. Změna dat. polí umoţňuje vybrat typ dat v datových polích. Tato moţnost je k dispozici pokud jsou zvolena datová pole. Navigační text - zobrazuje zprávy na displeji s doporučením pro další krok při navigaci. Nastavení mapy slouţí pro přístup na 6 stránek moţností zobrazení. Měření vzdálenosti (ukončení měření) slouţí pro měření vzdálenosti od aktuální pozice k mapovému kurzoru. 22

GPS Manuál. Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl.

GPS Manuál. Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl. GPS Manuál Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl. Obsah Co je to GPS... 3 Jak to funguje GPS... 4 HOLUX FunTrek 132... 6 Základní ovládání... 6 Jak vyhledat GPS bod... 7 Hledání uložené kešky...

Více

Principy GPS mapování

Principy GPS mapování Principy GPS mapování Irena Smolová GPS GPS = globální družicový navigační systém určení polohy kdekoliv na zemském povrchu, bez ohledu na počasí a na dobu, kdy se provádí měření Vývoj systému GPS původně

Více

etrex stručný návod k obsluze pro použití s modely 20 a 30

etrex stručný návod k obsluze pro použití s modely 20 a 30 etrex stručný návod k obsluze pro použití s modely 20 a 30 Začínáme Přehled zařízení varování Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu s produktem obsahující

Více

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA RAJHRAD STUDIJNÍ OBOR - EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRÁCE S GPS a TVORBA MAP Soubor učebních textů. Mgr. Vladimír ŠÁCHA 2015 Pomocí přístroje GPS můžeme získat řadu informací

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

Obsluha přijímače GPS cvičení

Obsluha přijímače GPS cvičení Písemná příprava na zaměstnání Navigace Obsluha přijímače GPS cvičení Zpracovala: o. z. Ing. Ivana Kulczycká Pracoviště: ORGGZ GPSmap 60CS Tento přístroj je vhodný pro praktickou ukázku práce s GPS přístrojem

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

etrex 10 stručný návod k obsluze

etrex 10 stručný návod k obsluze etrex 10 stručný návod k obsluze Začínáme warning Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu s produktem obsahující varování a další důležité informace. Při

Více

Řada GPSMAP 62 stručný návod k obsluze. Pro použití s přístroji GPSMAP 62, 62s a 62st

Řada GPSMAP 62 stručný návod k obsluze. Pro použití s přístroji GPSMAP 62, 62s a 62st Řada GPSMAP 62 stručný návod k obsluze Pro použití s přístroji GPSMAP 62, 62s a 62st Začínáme varování Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu s výrobkem.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Geoinformační technologie

Geoinformační technologie Geoinformační technologie Globáln lní navigační a polohové družicov icové systémy Výukový materiál pro gymnázia a ostatní střední školy Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 Vytvořeno v rámci projektu SIPVZ

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE Úvodem Spedice je nová agenda WEBDISPEČINKU, která nahrazuje dosavadní Optimalizaci rozvozů a svozů. Umožňuje vytvářet rozvozové trasy (přepravy), zastávky

Více

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické Plán zájmového vzdělávání byl vytvořen v rámci realizace projektu Odstraňování bariér ve vzdělávání žáků se SVP. reg.

Více

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android Uživatelský manuál Dynavix Navigace pro zařízení s OS Android Obsah: Spuštění Nastavení první trasy Pohled řidiče (náhled) Trasa Zobrazení celé trasy Objížďka a přepočet trasy Simulace a plánování trasy

Více

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky:

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Zvolte jazyk programu. Pokud se Váš jazyk neobjeví na obrazovce, přejděte na jinou stránku

Více

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby VOZIDLA Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Systémové požadavky... 3

Více

stručný návod k obsluze

stručný návod k obsluze řada montana 600 stručný návod k obsluze k modelům 600, 650, 650t Stručný návod k obsluze k přístrojům řady Montana 600 1 Začínáme varování Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_MOB_BU_15 Sada: Mobilní aplikace ve výuce Téma: Aplikace Google Sky Map Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Zeměpis Ročník: 3. ročník vyššího gymnázia Využití: Prezentace určená pro výklad

Více

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL Před uvedením do provozu si velmi pozorně přečtěte tento provozní manuál. Součástí obsahu jsou důleţité bezpečnostní a provozní informace. 1 Obsah.. Strana 1. Bezpečnostní

Více

-1- Loc GPS. (program pro navigaci pomocí GPS modulu) OVLÁDANÍ PROGRAMU. Menu. Po spuštění programu se zobrazí hlavní menu s následující strukturou:

-1- Loc GPS. (program pro navigaci pomocí GPS modulu) OVLÁDANÍ PROGRAMU. Menu. Po spuštění programu se zobrazí hlavní menu s následující strukturou: -1- Loc GPS (program pro navigaci pomocí GPS modulu) Program LocGPS slouží k navigaci mezi zadanými orientačními body. Je určen především pro pěší turistiku, čemuž je přizpůsobeno zobrazení a ovládání

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD Podrobný manuál Úvod ARVAL ON BOARD (AOB) Mobile je mobilní verze klasického ARVAL ON BOARD, který je určen pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy

Více

igo PRIMO Upozornění!

igo PRIMO Upozornění! igo PRIMO Používání navigačního software a aktualizace mapových podkladů Upozornění! Do 30ti dnů od prvního spuštění navigace v modelu NX502E, NX302E, NX702E nebo NZ502E si můžete bezplatně stáhnout ze

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

Nápověda aplikace ForesterGPS

Nápověda aplikace ForesterGPS Nápověda aplikace ForesterGPS Copyright IterSoft s.r.o. Choceň Začínáme Spodní lišta Menu Mapy Přepínání mezi režimy Režim zákresů Jak vytvořit zákres mapy Další práce se zákresy Režim prohlížení Měření

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Adresy CR v1 Databáze adresných bodů České republiky. 2009 Picodas Praha, spol. s r.o. 1995-2009 Garmin International

Adresy CR v1 Databáze adresných bodů České republiky. 2009 Picodas Praha, spol. s r.o. 1995-2009 Garmin International Adresy CR v1 Databáze adresných bodů České republiky 2009 Picodas Praha, spol. s r.o. 1995-2009 Garmin International Základní informace Adresy CR v1 je novým mapovým produktem zahrnujícím databázi adresných

Více

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA RIZIKO PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT Tento symbol vás upozorňuje na to, že s produktem byla dodána důležitá literatura týkající se provozu a údržby zařízení.

Více

UNIVERZÁLNÍ TENKÝ KLIENT

UNIVERZÁLNÍ TENKÝ KLIENT UNIVERZÁLNÍ TENKÝ KLIENT Mapového serveru Hasičského záchranného sboru ČR 1 Obsah Základní ovládací prvky... 4 Vyhledávání... 10 Adres... 10 JPO... 12 Kilometráž vodních toků... 13 Kilometráž železnic...

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta II se softwarem Dynavix 8.

Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta II se softwarem Dynavix 8. Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta II se softwarem Dynavix 8. Dynavix Delta II je jednoúčelové navigační zařízení s multimediální výbavou (podporuje přehrávání většiny zvukových formátů

Více

Orientace v terénu bez mapy

Orientace v terénu bez mapy Písemná příprava na zaměstnání Terén Orientace v terénu bez mapy Zpracoval: por. Tomáš Diblík Pracoviště: OVIÚ Osnova přednášky Určování světových stran Určování směrů Určování č vzdáleností Určení č polohy

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 4. - INFORMATIKA Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie - Informatika 1. CHARAKTERISTIKA

Více

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY...1 II. MAPA EDPP...4 III. REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ...5 IV. MAPOVÁ APLIKACE DPP...6 I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY Ve spodní části úvodní stránky se nachází

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Zobrazení informací o stavu spojení

Zobrazení informací o stavu spojení Zobrazení informací o stavu spojení Můžete si prohlédnout informace o stavu spojení mezi tímto přijímačem a vozidlem. Mezi tato spojení patří informace GPS a signály parkování. Zobrazení informací o stavu

Více

Komponenta ICT. Hodinová dotace: 40 h. Téma: Tabulkový procesor (Microsoft Excel)

Komponenta ICT. Hodinová dotace: 40 h. Téma: Tabulkový procesor (Microsoft Excel) Komponenta ICT Hodinová dotace: 40 h. Téma: Tabulkový procesor (Microsoft Excel) Tato komponenta vychází RVP studijních oborů a lze jí zařadit ŠVP vrámci jedno nebo i více ročníků. Ţáci získají odpovídající

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Pracovní listy s komponentou ICT

Pracovní listy s komponentou ICT Téma: Práce s programem Google Earth Časová dotace: 4 hodiny Pracovní listy s komponentou ICT Cíl: Naučit se pracovat s volně dostupným programem Google Earth v hodinách ICT i v hodinách geografie a využívat

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

Mapy Ovi pro mobilní přístroj. 1. vydání

Mapy Ovi pro mobilní přístroj. 1. vydání Mapy Ovi pro mobilní přístroj 1. vydání 2 Obsah Obsah Přehled aplikace Mapy 3 Zobrazení Navigace 12 Získání dopravních a bezpečnostních informací 12 Chůze k cíli 13 Plánování trasy 13 Moje poloha 4 Zobrazení

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Ovládání programu Měření délky

Ovládání programu Měření délky Ovládání programu Měření délky Program Měření délky je jednoduchý program pro měření rozměrů na fotografii podle předem známého měřítka. Tento program umožňuje zjistit rozměry jednotlivých objektů (velikost

Více

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE ROBUR s.r.o. Tel: 541 228 266 Fax: 541 227 620 Servis: 800 153 491 e-mail: servis@robur.cz OBSAH OBSAH... 2 REŽIM DIAGNOSTIKY... 3 Základní ovládací prvky...

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 18. - INFORMATIKA Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie - Informatika 1. CHARAKTERISTIKA

Více

Jak obnovit ztraceny dokumentu

Jak obnovit ztraceny dokumentu ID článku: 316951 - Poslední aktualizace: dubna 2007 - Revize: 1 Jak obnovit ztraceny dokumentu Zobrazení původního anglického článku a jeho překladu vedle sebe. UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK BYL STROJOVĚ PŘELOŽENMicrosoft

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných. PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.

Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných. PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných a společenskovědních předmětů PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. Obsah 1) Porovnání staré a nové koncepce výuky geografie a kartografie 2) Jaké jsou

Více

SOFTWARE ASP ASP UŢIVATELSKÝ MANUÁL. ALCAD Systémový programátor

SOFTWARE ASP ASP UŢIVATELSKÝ MANUÁL. ALCAD Systémový programátor SOFTWARE ASP ASP ALCAD Systémový programátor UŢIVATELSKÝ MANUÁL Technické parametry mohou být změněny bez předchozího oznámení. ALCAD navrhuje a vyrábí své produkty v nejvyšší moţné kvalitě, nicméně technické

Více

1 Filozofie knihy jízd

1 Filozofie knihy jízd Návod k obsluze knihy jízd v rozhraní RealTimeGPSLocator.com 1 Filozofie knihy jízd...1 2 Funkce knihy jízd...1 2.1 Oblíbená místa...2 2.2 Nastavení vozidel...3 2.3 Údaje vozidel sledované firmy...3 2.4

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Téma: Geografické a kartografické základy map

Téma: Geografické a kartografické základy map Topografická příprava Téma: Geografické a kartografické základy map Osnova : 1. Topografické mapy, měřítko mapy 2. Mapové značky 3. Souřadnicové systémy 2 3 1. Topografické mapy, měřítko mapy Topografická

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Mobilní jednotka O2 Car Control

Mobilní jednotka O2 Car Control Mobilní jednotka O2 Car Control Obsah: 1. co je mobilní jednotka 2. popis fungování 3. obsah balení 4. aktivace a sledování jednotky 5. instalace 6. otestování 7. obsluha jednotky 1 1. Co je mobilní jednotka

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

5.6.4 Zeměpis povinný předmět

5.6.4 Zeměpis povinný předmět 5.6.4 Zeměpis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 0 Zeměpis se vyučuje na druhém stupni v dotaci

Více

Program pro zvětšování a zvýrazňování obrazovky, který snižuje únavu zraku. O tomto průvodcia

Program pro zvětšování a zvýrazňování obrazovky, který snižuje únavu zraku. O tomto průvodcia Program pro zvětšování a zvýrazňování obrazovky, který snižuje únavu zraku O tomto průvodcia Vítejte v programu ZoomText Express ZoomText Express je dostupný a snadno použitelný zvětšovací počítačový program.

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10 Čeština Obsah Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení

Více

Obsah. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5. Technická podpora: +420 731 641 133 webdispecink@webdispecink.

Obsah. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5. Technická podpora: +420 731 641 133 webdispecink@webdispecink. Manuál pro komunikaci s navigacemi Garmin + Obsah POPIS ŘEŠENÍ...2 ZAPOJENÍ...2 PRÁCE DISPEČERA...2 Nastavení předdefinovaných zpráv a činností...3 Nastavení doplňování účelu jízd, řidiče, poznámky...4

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Nabídka vyhledávačů mapy Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Nabídka vyhledávačů mapy Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice Škola má deset ročníků, 1. stupeň tvoří 1. až 6. ročník, 2. stupeň 7. až 10. ročník.

Více

Elektronická příručka uživatele Selection CAD

Elektronická příručka uživatele Selection CAD Elektronická příručka uživatele Selection CAD Verze: 1.0 Název: CZ_AutoCAD_V1.PDF Témata: 1 Základy Selection CAD (AutoCAD)...2 2 Uživatelské rozhraní AutoCAD...2 2.1 Funkce menu...2 2.2 Funkce ikon AutoCAD...4

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Dynavix Tau Dynavix Manager Evidence jízd manuál softwaru Dynavix 8

Dynavix Tau  Dynavix Manager Evidence jízd  manuál softwaru Dynavix 8 Děkujeme, že jste si zakoupil zařízení Dynavix Tau. Dynavix Tau je jednoúčelové navigační zařízení s multimediální výbavou (podporuje přehrávání většiny zvukových formátů a prohlížení obrázků) určené primárně

Více

REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP

REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP (Tato aplikace byla vyhotovena za finanční podpory ze státních prostředků poskytnutých

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT Úvod Záznam dat umožňuje sběr, ukládání a analýzu údajů ze senzorů. Záznamem dat monitorujeme události a procesy po dobu práce se senzory připojenými k počítači prostřednictvím zařízení jakým je NXT kostka.

Více

Využití GPS v GIS KGI/APGPS. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci

Využití GPS v GIS KGI/APGPS. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Využití GPS v GIS KGI/APGPS RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Environmentální vzdělávání

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti získat elementární dovednosti v ovládání

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Nokia N9 postupy. 1. vydání

Nokia N9 postupy. 1. vydání Nokia N9 postupy 1. vydání 2 Mapy a navigace Mapy a navigace Mapy O Mapách Aplikace Mapy vám ukáže, co najdete v okolí, a zavede vás tam, kam míříte. Hledání měst, ulic a zajímavých míst. Plánování trasy.

Více