MMB Návrh usnesení:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MMB2014000000163. Návrh usnesení:"

Transkript

1 MMB Rada města Brna ZM6/ 3fl 2 Z6/032 zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Název: Návrh dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r.o. a Bor Logistics, spol. s r.o. návrh smlouvy o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby "Dl připojení BPZ Černovická terasa na dálnici Dl" mezí statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic CR Obsah: Návrh dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy Návrh smlouvy o spolupráci Důvodová zpráva Návrh usnesení pro mimořádné ZMB dne Usnesení ZMB ze dne Kopie smlouvy uzavřené dne Informativní znění původní smlouvy se zapracovaným dodatkem č.l Mapové podklady Zastupitelstvo města Brna 1/ bere na vědomí Návrh usnesení: - skutečnosti, že: na základě usnesení ZMB na svém Z6/029 zasedání konaném dne byla dne mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r.o. a Bor Logistics, spol. s r.o. uzavřena Nájemní smlouva, smlouva o poskytnutí příspěvku a smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy, stárni příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR dle jejího stanoviska, které vyplynulo zjednání konaného dne , není oprávněna uzavírat smlouvy se soukromým investorem a to s ohledem na právní předpisy, její postavení a schválené postupy, přičemž současný stav přípravy projektu realizace stavby "Dl připojení BPZ Černovická terasa na dálnici Dl" ani neumožňuje zapojení jakéhokoliv dalšího soukromého subjektu, ze strany ŘSD byla podepsána a SMB předána Smlouva o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby "Dl připojení BPZ Černovická terasa na dálnici Dl" 4 4f

2 v návaznosti na skutečnost, kdy Zastupitelstvo města Brna nepřijalo na svém mimořádném Z6/031 zasedání dne v předmětné věci usnesení proběhla následně jednání mezi zástupci společností CTP a některými členy Zastupitelstva města Brna, jejichž výsledkem je předkládaný Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí smlouvy - usnesení R6/130. schůze RMB ze dne , kterým došlo ke změně usnesení R6/129. schůze RMB konané dne , k bodu č. 1 v částech 2 a 3 (viz důvodová zpráva materiálu) II. schvaluje Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r.o. a Bor Logistics, spol. s r.o. s odloženou účinností do doby do v části smlouvy o - poskytnutí příspěvku a dalších investicích souvisejících s výstavbou, jejímž předmětem jsou především závazky společnosti CTP Invest, spol. s r.o. a společnosti Bor Logistics, spol. s r.o., - budoucím prodeji pozemků, a to části p. č. 2828/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře m, p. č. 2828/6 ostatní plocha, ostatní dopravní plocha o výměře m 2, části p. č. 2844/1 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 368 m 2, části p. č. 2854/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře m 2, části p. č. 2858/1 ostatní plocha, ost. komunikace o celkové výměře m 2, části p. č ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 387 m 2 vše v k. ú. Černovice společnosti CTP Invest, spol. s r.o. a společnosti Bor Logistics, spol. s r.o., - budoucím zřízení zástavního práva k pozemkům v hodnotě odpovídající závazkům, pro jejichž zajištění bude zástavní právo zřizováno ve prospěch statutárního města Brna, jehož obsahem je zejména: - úprava předpokládané kupní ceny v důsledku změny výměr předmětu budoucí kupní smlouvy z původní výměry m 2 na m 2, - vypuštění závazku pro společnosti CTP Invest a Bor Logistics uzavřít smlouvu mezi Ministerstvem dopravy ČR, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (nebo jedním z nich), a statutámím městem Brnem za účelem stavby Dl Přípojem BPZ Černovická terasa - vypuštění závazku v části C či. 9 odst. 2 - vybudování místní komunikace u poldru a vybudování kruhového objezdu (Příloha č. 2 uzavřené smlouvy), - zvýšení nevratného finančního příspěvku dle či. 11 smlouvy z částky ,- Kč na částku ,- Kč splatného formou 100% zálohy a rozšíření možnosti statutárního města Brna jeho použití na infrastrukturu, případně na poskytnutí finančních prostředků v rámci spolupráce s ŘSD na realizaci stavby "Dl připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1", ft

3 - snížení kauce z částky ,- Kč na již uhrazenou výši kauce ,- Kč, ze které bude z části poukázána záloha ve výši ,- Kč na zaplacení nevratného finančního příspěvku dle či. 11 Smlouvy. - doplnění či. 11a - závazek CTP k majetkoprávnímu vypořádání pozemků potřebných pro stavbu "Dl Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici Dl" na své náklady do svého vlastnictví do výše limitu ,- Kč a následnému bezúplatnému převodu na MĚSTO - doplnění podmínek pro uzavření vlastní kupní smlouvy na pozemky s MĚSTEM v článku 12 smlouvy, kdy jsou doplněny podmínky pod písmeny e/, f/ a g/ Dodatek č. 1 tvoří přílohu č a současně s tím, těchto usnesení jako jednu z podmínek nabytí účinnosti Nájemní smlouvy, smlouvy o poskytnutí příspěvku a smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společnostmi CTP Invest a Bor Logistics, Smlouvu o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby "Dl připojení BPZ Černovická terasa na dálnici Dl" mezi statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR." Smlouva o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby Dl přípojem BPZ Černovická terasa na dálnici Dl tvoří přílohu č. těchto usnesení Stanoviska dotčených orgánů: Na schůzi RMB R6/130 konané dne bylo přijato usnesení viz důvodová zpráva Zastupitelstvo města Brna nepřijalo na svém mimořádném Z6/031 zasedám dne v předmětné věci usnesení - návrh usnesení viz příloha materiálu Na schůzi RMB R6/129 dne bylo přijato usnesení - změněno dne viz mže v důvodové zprávě Záležitost byla projednána na schůzi RMB R6/ 127 konané dne ve věci návrhu na zveřejnění záměru a návrhu tezí dodatku č. 1 - usnesení bylo přijato Záležitost byla projednává na zasedání ZMB Z6/ 030 konaném dne usnesení viz příloha materiálu Záležitost byla projednána na schůzi R6/126 konané dne usnesení nebylo přijato Záležitost byla předložena na schůzi RMB R6/ 125 konané dne bod byl stažen z projednávám Zpracoval: Majetkový odbor MMB Předkládá : Rada města Brna >!

4 Důvodová zpráva: Rada města Brna na své R6/129. schůzi konané mimořádně dne přijala pod bodem č. 1 usnesení, jehož části 2 a 3 byly změněny usnesením schůze R6/130 RMB konané dne viz níže. Zastupitelstvo města Brna na svém mimořádném zasedání Z6/031 konaném dne projednávalo v předmětné věci materiál s návrhem usnesení, který je v příloze tohoto materiálu. Usnesení v této věci nebylo Zastupitelstvem města Brna přijato. V návaznosti na tuto skutečnost, kdy Zastupitelstvo města Brna nepřijalo na svém mimořádném Z6/031 zasedání dne v předmětné věci usnesení proběhla následná jednání mezi zástupci společností CTP a některými členy Zastupitelstva města Brna, jejichž výsledkem je předkládaný Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí smlouvy. Obsahem takto nově vniklého dodatku č. 1 je zejména následující: - úprava výše nájemného v důsledku změny výměr předmětu nájmu z původní výměry m 2 na m 2 a zvýšení nájemného od z částky 111,- Kč/m 2 /rok na částku 222,- Kč/m 2 /rok, - úprava předpokládané kupní ceny v důsledku změny výměr předmětu budoucí kupní smlouvy z původní výměry m 2 na m 2, - vypuštění závazku pro společnosti CTP Invest a Bor uzavřít smlouvu mezi Ministerstvem dopravy ČR, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (nebo jedním z nich), a statutárním městem Brnem za účelem stavby Dl Připojení BPZ Černovická terasa - výpustem závazku v části C či. 9 odst. 2 - vybudování místní komunikace u poldru a vybudování kruhového objezdu (Příloha č. 2 uzavřené smlouvy), - zvýšení nevratného finančního příspěvku dle či. 11 smlouvy z částky ,- Kč na částku ,- Kč splatného formou 100% zálohy a rozšíření možnosti statutárního města Brna jeho použití na infrastrukturu, případně na poskytnutí finančních prostředků v rámci spolupráce s ŘSD na realizaci stavby "Dl připojení BPZ Černovická terasa - snížení kauce z částky ,- Kč na již uhrazenou výši kauce ,- Kč, ze které bude z části poukázána záloha ve výši ,- Kč na zaplacení nevratného finančního příspěvku dle či. 11 Smlouvy. - doplnění či. 11a - závazek CTP k majetkoprávnímu vypořádám pozemků potřebných pro stavbu "Dl Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici Dl" na své náklady do svého vlastnictví do výše limitu ,- Kč a následnému bezúplatnému převodu na MĚSTO - doplnění podmínek pro uzavření vlastní kupní smlouvy na pozemky s MĚSTEM v článku 12 smlouvy, kdy jsou doplněny podmínky pod písmeny e/, f/ a g/ které zní: e/ CTP bude v katastru nemovitostí zapsána jako vlastník pozemků potřebných pro stavbu "Dl Připojení BPZ Černovická terasa jejichž výměra činí nejméně 70% výměry pozemků uvedených v Příloze č. 10 této Smlouvy, tzn. CTP bude evidována %

5 jako vlastník pozemků uvedených v Příloze č. 10 této Smlouvy (a případně i pozemků uvedených v či. 1 la.2 této Smlouvy) o celkové výměře nejméně m 2, a současně k tíži těchto pozemků nebudou v katastru nemovitostí zapsána zástavní práva či předkupní práva ve prospěch osob odlišných od MĚSTA či Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace, či poznámky o zahájeném exekučním řízení, či věcná břemena nebo služebnosti užívání pozemků či jejich částí (s výjimkou věcných břemen či služebností týkajících se inženýrských sítí, které mohou být v katastru nemovitostí zapsány a které tedy nebrání splnění podmínky uvedené v tomto písm. e/). f/ CTP doručí MĚSTU podepsaný návrh darovací smlouvy a smlouvy o poskytnutí Nevratného finančního příspěvku č. 2, jejíž dohodnuté vzorové zněm tvoří Přílohu č. 11 této Smlouvy a jejímž předmětem bude: (i) bezúplatný převod pozemků potřebných pro stavbu "Dl Připojení BPZ Černovická terasa jejichž výměra činí nejméně 70% výměry pozemků uvedených v Příloze č. 10 této Smlouvy, tzn. pozemků uvedených v Příloze č. 10 této Smlouvy (a případně i pozemků uvedených v či. lla.2 této Smlouvy) o celkové výměře nejméně m 2, a (ii) poskytnutí Nevratného finančního příspěvku č. 2. Návrh darovací smlouvy a smlouvy o poskytnutí Nevratného finančního příspěvku č. 2 bude MĚSTU doručen ve čtyřech (4) podepsaných vyhotoveních, z nichž nejméně na jednom (1) vyhotovení bude úředně ověřený podpis osoby oprávněné jednat za CTP, y přičemž smluvní strany se výslovně dohodly, že do výměry m rozhodné pro splnění podmínek obsažených v ustanoveních Článku 12 odst. 12.1, písm. e/ a f/ této Smlouvy budou započítány vedle výměr pozemků uvedených v Příloze č. 10 této Smlouvy (a případně i pozemků uvedených v či. lla.2 této Smlouvy), u nichž bude CTP zapsána jako vlastník v katastru nemovitostí, i výměry pozemků uvedených v Příloze č. 10 této Smlouvy (a případně i pozemků uvedených v či. 1 la.2 této Smlouvy), u nichž MĚSTO nebo Ředitelství silnic a dálnic ČR, stárni příspěvková organizace v souladu s ustanovením 101 Stavebního zákona sdělí, že využívá svých zákonných předkupních práv vzniklých jim dle 101 Stavebního zákona, přičemž smluvní strany pro odstranění veškerých možných pochybností uvádějí, že v takovém případě budou předmětem návrhu darovací smlouvy a smlouvy o poskytnutí Nevratného finančního příspěvku č. 2 jen ty pozemky, u nichž bude CTP zapsána jako vlastník v katastru nemovitostí a u nichž MĚSTO nebo Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace nesdělí, že využívá svých zákonných předkupních práv vzniklých jim dle 101 Stavebního zákona." g/ Nevratný finanční příspěvek č. 2, pokud dle této Smlouvy vznikne, bude připsán na účet města. Poznámka k písm. e/af/ve vztahu k ČL 11a: Z uvedeného vyplývá, že podmínkou koupě pozemků od města je ze strany CTP darování pozemků městu potřebných pro dálniční připojení v rozsahu nejméně 70% z celkové potřebné výměry, tedy o výměře nejméně m. bez ohledu na výši sjednaného finančního limitu. Naopak při zajištění pozemků za cenu nižší než je sjednaný finanční limit se z rozdílu stává finanční příspěvek městu č. 2 ff

6 Tabulka: Rekapitulace závazků vybudování infrastruktury, finančních příspěvků, předpokládaného nájemného a předpokládané kupní ceny dle stávající smlouvy, dle návrhu dodatku projednávaného a dle předkládaného dodatku: Závazek Provedení stavebních úprav křižovatek Vybudování komunikace s obratištěm autobusů (MHD) Rekonstrukce komunikace u poldru a vybudování kruhového objezdu Finanční příspěvek č. 1 Finanční příspěvek č. 2 Finanční příspěvek č. 3 (bez zálohy nebo jiného finančního zajištění) Finanční limit CTP na výkup pozemků pro napojení BPZ - ČT na Dl do vlastnictví CTP - následné darování městu, pokud nebude dohodnuto jinak Celkem plnění městu pol. 1 až 6 Celkem vč. finančního limitu Závazky CTP a BOR ve finančním vyjádření Dle původní smlouvy ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Dle návrhu dodatku č.l předl. ZMB ,- Kč ,- Kč Pozn. Přesun do finančního příspěvku č.l ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Dle předkládaného dodatku č.l ,- Kč ,- Kč ,- Kč finanční limit ,- Kč ,-Kč ,-Kč Předpokk tdané nájemné za pozemky a předpokládaná kupní cena do Nájemné za lll,-kč/m 2 /rok 111,- Kč7m 2 /rok lll,-kč/m 2 /rok pozem. od jednotkové lll,-kč/m 2 /rok 222,- Kč7m 2 /rok 222,-Kč/m 2 /rok do Nájemné za pozem. roční od Předpokládaná tupni cena (1650,-Kč/m 2 ) ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Pozn. navýšení výměry ,- Kč ,- Kč ,- Kč Pozn. navýšení výměry V návaznosti na vvše uvedené bylo na R6/130. schůzi RMB konané dne přijato usnesení v následujícím znění: Rada města Brna v dobré víře, že společnost Amazon hodlá: - provozovat logistické centrum na Brněnské průmyslové zóně - Černovická terasa, - zaměstnat v tomto logistickém centru primárně obyvatele Jihomoravského kraje, existují smluvní vztahy mezi společnostmi CTP Invest, spol. s r. o., Bor Logistics, spol. s r. o., a Amazon. %

7 1/ bere na vědomí - skutečnost, že: - na základě usnesení ZMB na svém Z6/029 zasedání konaném dne byla dne mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r.o. a Bor Logistics, spol. s r.o. uzavřena Nájemní smlouva, smlouva o poskytnutí příspěvku a smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy, - státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR dle jejího stanoviska, které vyplynulo zjednání konaného dne , není oprávněna uzavírat smlouvy se soukromým investorem a to s ohledem na právní předpisy, její postavení a schválené postupy, přičemž současný stav přípravy projektu realizace stavby "Dl připojení BPZ Černovická terasa na dálnici Dl" ani neumožňuje zapojení jakéhokoliv dalšího soukromého subjektu, - ze strany ŘSD byla podepsána a SMB předána Smlouva o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby "Dl připojení BPZ Černovická terasa na dálnici Dl" - v návaznosti na skutečnost, kdy Zastupitelstvo města Brna nepřijalo na svém mimořádném Z6/031 zasedání dne v předmětné věci usnesení proběhla následně jednání mezi zástupci společností CTP a některými členy Zastupitelstva města Brna, jejichž výsledkem je předkládaný Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí smlouvy 11/ mění usnesení R6/129. schůze Rady města Brna konané dne , bod č. 1, části 2 a 3 které zní: 2. RMB schvaluje Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne mezi statutárním městem Brnem a spol CTP Invest, spol. sr.o.a Bor Logistics, spol. s r.o. s odloženou účinností do v části smlouvy o pronájmu pozemků, a to části p. č. 2828/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře m, p. č. 2828/6 ostatní plocha, ostatní dopravní plocha o výměře m 2, části p. č. 2844/1 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 368 m, části p. č. 2854/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře m 2, části p. č. 2858/1 ostatní plocha, ost. komunikace o celkové výměře m 2, části p. č ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 387 m vše v k. ú. Černovice společnosti CTP Invest, spol. s r.o. a společnosti Bor Logistics, spol. sr.o., jehož obsahem je zejména: úprava výše nájemného v důsledku změny výměr předmětu nájmu z původní výměry mn z na mt a zvýšeni zvýšení nájemného od z částky 111,- Kč/mř/rok /rok na části částku 222,- Kč/m /rok, - vypuštění závazku pro společnosti CTP Invest a Bor Logistics uzavřít smlouvu mezi Ministerstvem dopravy ČR, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (nebo jedním z nich), a % '?

8 statutárním městem Brnem za účelem stavby Dl Připojení BPZ Černovická terasa - vypuštění závazku v části C či. 9 odst. 2 - vybudování místní komunikace u poldru a vybudování kruhového objezdu (Příloha č. 2 uzavřené smlouvy), - zvýšení nevratného finančního příspěvku dle či. 11 smlouvy z částky ,- Kč na částku ,- Kč splatného formou 100% zálohy a rozšíření možnosti statutárního města Brna jeho použití na infrastrukturu, případně na poskytnutí finančních prostředků v rámci spolupráce s ŘSD na realizaci stavby "Dl připojení BPZ Černovická terasa - poskytnutí nevratného finančního příspěvku dle či. 11a ve výši ,- Kč splatného formou 100% zálohy na zlepšení životního prostředí částí města, které budou zatíženy zvýšeným dopravním provozem způsobeným provozováním Provozního objektu, - poskytnutí dalšího nevratného finančního příspěvku dle či. lib ve výši ,- Kč bez zálohy nebo jiného finančního zajištění rovněž na odstranění následků a nepřiměřené zátěže způsobených provozováním Provozního objektu, tj. zejména na zlepšení životního prostředí těch částí města, které budou zatíženy zvýšeným dopravním provozem způsobeným provozováním Provozního objektu, - smluvně zajištěná možnost statutárního města Brna přesunu finančních prostředků mezi poskytnutými nevratnými finančními příspěvky, - snížení kauce z částky ,- Kč na již uhrazenou výši kauce ,- Kč, ze které bude z části poukázána záloha ve výši ,- Kč na zaplacení nevratného finančního příspěvku dle či. 11 Smlouvy. Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí smlouvy tvořípřílohu č.... tohoto zápisu 3. doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol s r.o. a Bor Logistics, spol. s r.o. s odloženou účinností do doby do v části smlouvy o - poskytnutí příspěvku a dalších investicích souvisejících s výstavbou, jejímž předmětem isou především závazky společnosti CTP Invest, spol. sr.o. a společnosti Bor Logistics, spol. sr.o., - budoucím prodeji pozemků, a to části p. č. 2828/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře m, p. č. 2828/6 ostatní plocha, ostatní dopravní plocha o výměře m 2, části p. č. 2844/1 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 368 m 2, části p. č. 2854/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře m 2, části p. č. 2858/1 ostatní plocha, ost. komunikace o celkové výměře m 2, části p. č ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 387 m 2 <Í4

9 vše v k ú. Černovice společnosti CTP Invest, spol. s r.o. a společnosti Bor Logistics, spol. s r.o., - budoucím zřízení zástavního práva k pozemkům v hodnotě odpovídající závazkům, pro jejichž zajištění bude zástavní právo zřizováno ve prospěch statutárního města Brna, jehož obsahem je zejména: - úprava předpokládané kupní ceny v důsledku změny výměr předmětu budoucí kupní smlouvy z původní výměry m 2 na m 2, a další práva a závazky uvedené pod bodem č.2 tohoto usnesení, vyjma odrážky č. 1 a současněš tím, jako jednu z podmínek nabytí účinnosti Nájemní smlouvy, smlouvy o poskytnutí příspěvku a smlouvy o uzavřeni budoucí kupní smlouvy ze dne uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společnostmi CTP Invest a Bor Logistics, Smlouvu o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby "Dl připojeni BPZ Černovická terasa na dálnici Dl" mezi statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR." takto: 2. RMB schvaluje Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r.o. a Bor Logistics, spol. s r.o. s odloženou účinností do v části smlouvy o pronájmu pozemků, a to části p. č. 2828/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře m, p. č. 2828/6 ostatní plocha, ostatní dopravní plocha o výměře m 2, části p. č. 2844/1 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 368 m 2, části p. č. 2854/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře m 2, části p. č. 2858/1 ostatní plocha, ost. komunikace o celkové výměře m 2, části p. č ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 387 m 2 vše vk. ú. Černovice společnosti CTP Invest, spol. s r.o. a společnosti Bor Logistics, spol. s r.o., jehož obsahem je zejména: - úprava výše nájemného v důsledku změny výměr předmětu nájmu z původní výměry nr na m 2 a zvýšení nájemného od z částky 111,- Kč/m 2 /rok na částku 222,- Kč/m 2 /rok, - vypuštění závazku pro společnosti CTP Invest a Bor Logistics uzavřít smlouvu mezi Ministerstvem dopravy ČR, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (nebo jedním z nich), a statutárním městem Brnem za účelem stavby Dl Připojení BPZ Černovická terasa 9, fy

10 "h - vypuštění závazku v části C či. 9 odst. 2 - vybudování místní komunikace u poldru a vybudování kruhového objezdu (Příloha č. 2 uzavřené smlouvy), - zvýšení nevratného finančního příspěvku dle či. 11 smlouvy z částky ,- Kč na Částku ,- Kč splatného formou 100% zálohy a rozšíření možnosti statutárního města Brna jeho použití na infrastrukturu, případně na poskytnutí finančních prostředků v rámci spolupráce s ŘSD na realizaci stavby "Dl připojení BPZ Černovická terasa - snížení kauce z částky ,- Kč na již uhrazenou výši kauce ,- Kč, ze které bude z části poukázána záloha ve výši ,- Kč na zaplacení nevratného finančního příspěvku dle či. 11 Smlouvy. - doplnění či. 11a - závazek CTP k majetkoprávnímu vypořádání pozemků potřebných pro stavbu "Dl Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici Dl" na své náklady do svého vlastnictví do výše limitu ,- Kč a následnému bezúplatnému převodu na MĚSTO - doplnění podmínek pro uzavření vlastní kupní smlouvy na pozemky s MĚSTEM v článku 12 smlouvy, kdy jsou doplněny podmínky pod písmeny e/, f/ a g/ Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí smlouvy tvoří přílohu č... tohoto zápisu 3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit Dodatek Č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r.o. a Bor Logistics, spol. s r.o. s odloženou účinností do doby do v části smlouvy o - poskytnutí příspěvku a dalších investicích souvisejících s výstavbou, jejímž předmětem jsou především závazky společnosti CTP Invest, spol. s r.o. a společnosti Bor Logistics, spol. s r.o., - budoucím prodeji pozemků, a to části p. č. 2828/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře m, p. č. 2828/6 ostatní plocha, ostatní dopravní plocha o výměře m 2, části p. č. 2844/1 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 368 m 2, části p. č. 2854/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře m 2, části p. č. 2858/1 ostatní plocha, ost. komunikace o celkové výměře m 2, části p. č ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 387 m 2 vše v k. ú. Černovice společnosti CTP Invest, spol. s r.o. a společnosti Bor Logistics, spol. s r.o., - budoucím zřízení zástavního práva k pozemkům v hodnotě odpovídající závazkům, pro jejichž zajištění bude zástavní právo zřizováno ve prospěch statutárního města Brna,

11 jehož obsahem je zejména: - úprava předpokládané kupní ceny v důsledku změny výměr předmětu budoucí kupní smlouvy z původní výměry m 2 na m 2, - vypuštění závazku pro společnosti CTP Invest a Bor Logistics uzavřít smlouvu mezi Ministerstvem dopravy ČR, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (nebo jedním z nich), a statutárním městem Brnem za účelem stavby Dl Připojení BPZ Černovická terasa - vypuštění závazku v části C či. 9 odst. 2 - vybudování místní komunikace u poldru a vybudování kruhového objezdu (Příloha č. 2 uzavřené smlouvy), - zvýšení nevratného finančního příspěvku dle či. 11 smlouvy z částky ,- Kč na částku ,- Kč splatného formou 100% zálohy a rozšíření možnosti statutárního města Brna jeho použití na infrastrukturu, případně na poskytnutí finančních prostředků v rámci spolupráce s ŘSD na realizaci stavby "Dl připojení BPZ Černovická terasa - snížení kauce z částky ,- Kč na již uhrazenou výši kauce ,- Kč, ze které bude z části poukázána záloha ve výši ,- Kč na zaplacení nevratného finančního příspěvku dle či. 11 Smlouvy. - doplnění či. 11a - závazek CTP k majetkoprávnímu vypořádání pozemků potřebných pro stavbu "Dl Přípojem BPZ Černovická terasa na dálnici Dl" na své náklady do svého vlastnictví do výše limitu ,- Kč a následnému bezúplatnému převodu na MĚSTO - doplnění podmínek pro uzavření vlastní kupní smlouvy na pozemky s MĚSTEM v článku 12 smlouvy, kdy jsou doplněny podmínky pod písmeny e/, f/ a g/ a současně s tím, jako jednu z podmínek nabytí účinnosti Nájemní smlouvy, smlouvy o poskytnutí příspěvku a smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společnostmi CTP Invest a Bor Logistics, Smlouvu o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby "Dl připojení BPZ Černovická terasa na dálnici Dl" mezi statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR." Pozn.: S ohledem na sjednaný způsob nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené dne ve vztahu k uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem a RSD podotýkáme, že vzhledem k jejich vzájemné provázanosti je nezbytně nutné, aby uzavření smlouvy o spolupráci předcházelo uzavření dodatku č. 1. který je předmětem tohoto materiálu. V tomto smyslu bude tudíž řešen proces předkládání smluvních dokumentů za město, tedy v první řadě bude předkládán k podpisu za město dodatek č. 1 (po předchozím podpisu ze strany CTP). Následně pak smlouva o spolupráci s ŘSD. Pro úplnost uvádíme, že lhůta pro nabytí účinnosti Smlouvy trvá do Pokud v této lhůtě smlouva účinnost nenabude, práva a závazky z této smlouvy zanikají. Z uvedené tedy vyplývá, že pokud bv k uvedenému došlo, lze pozemky od nabízet k využití jiným investorům na základě záměru dispozice například formou nabídkových řízení po vhodně vymezených částech. //A

lllllll MMB Název:

lllllll MMB Název: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 lllllll MMB2015000000248 ZM7/ OáU, fo Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 546/1, p.č. 546/2 a p.č. 546/3 v k.ú. Starý Lískovec

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání:

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: Věc: Bezpečný přechod Liberec - Sokolská - smlouva o zřízení věcného břemene - pozemkové

Více

ilihlliiillll MMB ZM7/ 1FH

ilihlliiillll MMB ZM7/ 1FH Rada města Brna ilihlliiillll MMB2017000000866 ZM7/ 1FH e Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 20.6. 2017 Název v Návrh deje části pozemku p.č. 2033 v k.u. Zebětín. Důvodová zpráva Stanoviska

Více

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah:

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah: Rada města Brna MMB2015000000395 ZM7/ o35~6 Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.5. 2015 Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky.

Více

Název: Návrh prodeje pozemku p.č v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská.

Název: Návrh prodeje pozemku p.č v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská. Rada města Brna MMB201 éóóoóó 1 035 Z7/2&. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 10. 2016 ZM7 íf Název: Návrh deje pozemku p.č. 1904 v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská. Obsah: podmínky

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne : 31.1. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace - Odbor rozvojových projektů: Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

5338 travní porost -ve výměře 1102 m 2. Výstavba propojovací komunikace Brněnská - Jamská. A. V.,Vyškov k.ú. Město ZR ul.

5338 travní porost -ve výměře 1102 m 2. Výstavba propojovací komunikace Brněnská - Jamská. A. V.,Vyškov k.ú. Město ZR ul. Obsah majetkoprávních úkonů RM č. 877/2016/OP dne 12.12.2016: Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití a) Nabytí pozemku - schválení A. V.,Vyškov k.ú. Město ZR ul. Jamská, ZR 1 5338

Více

III MMB

III MMB Rada města Brna Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 13.12.2016 III MMB2016000001347 ZM7/ T AQG& Název: Návrh deje pozemku pod chatou ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita

Více

iniiiiiiiiiiiiiiii Název: Návrh na zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú.

iniiiiiiiiiiiiiiii Název: Návrh na zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú. Rada mésta Brna iniiiiiiiiiiiiiiii IWB2017000001689 Z7/34. zasedání Zastupitelstva města Brna ZM7/ \J (JÍAQ konané dne 12.12.2017 Název: Návrh na zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66, ve věci

Více

Předmět postupu. b) které nebyly rozděleny na jednotky podle z.č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět postupu. b) které nebyly rozděleny na jednotky podle z.č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů. Postup při majetkoprávním vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna zastavěných bytovými domy a způsob výpočtu náhrady za zřízení věcného břemene Podmínky majetkoprávního vypořádání pozemků

Více

MMB2015000000393. Název: v Návrh darování části pozemku p.č. 3993/1 v k.ú. Židenice do vlastnictví Jihomoravského kraje. Obsah: Návrh usnesení:

MMB2015000000393. Název: v Návrh darování části pozemku p.č. 3993/1 v k.ú. Židenice do vlastnictví Jihomoravského kraje. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 MMB2015000000393 ZMllOhU Název: v Návrh darování části pozemku p.č. 3993/1 v k.ú. Židenice do vlastnictví Jihomoravského

Více

S T A T U T Á R N Í MĚSTO L I B E R E C. Ing. Jitka Píšová. Bc. David Novotný, vedoucí odboru technické právy veřejného majetku

S T A T U T Á R N Í MĚSTO L I B E R E C. Ing. Jitka Píšová. Bc. David Novotný, vedoucí odboru technické právy veřejného majetku S T A T U T Á R N Í MĚSTO L I B E R E C 14. zasedání zastupitelstva města dne: 4. 9. 2012 Bod pořadu jednání: Věc: Cyklostezka Jungmannova - majetkoprávní vypořádání Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Jitka

Více

MMB2015000000277. Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova, vše v k.ú. Rečkovice.

MMB2015000000277. Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova, vše v k.ú. Rečkovice. Rada města Brna MMB2015000000277 ZM7/ OM% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna 0 konané dne 14. 4. 2015 Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova,

Více

SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a

SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a MMPr-SML/.../2016 SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ uzavřená podle ust. 1785 zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 11.2012 Bod pořadu jednání: Věc: : Majetkoprávní operace odbor strategického rozvoje a dotací Zpracoval: Irena Weinerová

Více

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.12.2012 DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smlouvy NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MMB Název: Návrh prodeje pozemku pod chatou v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje pozemku pod chatou v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000674 1 Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 16.5.2017 ZM7/2vT^9 Název: Návrh deje pozemku pod chatou v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov Důvodová zpráva Stanoviska

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 17.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MMB2012000000504. Návrh usnesení:

MMB2012000000504. Návrh usnesení: MMB2012000000504 tt Rada města Brna ZM6/ /$/ Z6/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2012 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/8214/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Kubušová Šárka Materiál pro 6. zasedání Zastupitelstva

Více

Mjk ZM7/ 292.H- MNB Rada města Brna. Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

Mjk ZM7/ 292.H- MNB Rada města Brna. Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města Brna Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 3.10.2017 MNB2017000001320 ZM7/ 292.H- Název: Návrh deje pozemku v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov Důvodová zpráva Stanoviska dotčených

Více

MMB Název: Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z7/24, bod č. 61, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z7/24, bod č. 61, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 MMB2017000001124 lil ZM7/ r^m Název: Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z7/24, bod č. 61, ve věci deje pozemku p.č. 3836 v k.ú.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 15.03.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.03.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

MMB2015000000065. Název: Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č.p./č.e., garáž, stojící na pozemku p.č. 1717/3 k. ú.

MMB2015000000065. Název: Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č.p./č.e., garáž, stojící na pozemku p.č. 1717/3 k. ú. Rada města Brna Z7/03. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 10. února 2015 MMB2015000000065 Fo ZM7/ m Název: Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č.p./č.e., garáž, stojící na

Více

Název: Návrh nabytí pozemků p. č. 1646/ /34 a 2954/23 v k. ú. Žebětín pro stavbu Nový chodník v prodloužení ulice Hostislavova" Návrh usnesení:

Název: Návrh nabytí pozemků p. č. 1646/ /34 a 2954/23 v k. ú. Žebětín pro stavbu Nový chodník v prodloužení ulice Hostislavova Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000001324 ZM7/.T. ZWf- Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 03. 10.2017 Název: Návrh nabytí pozemků p. č. 1646/17.2158/34 a 2954/23 v k. ú. Žebětín pro stavbu Nový

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 16.12. 2010 Bod pořadu jednání: Věc: OC FORUM výmaz věcného předkupního práva Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar Salomonová

Více

ZM_05_M4b4 NÁVRH NA USNESENÍ. Datum projednání v PV Zpracovala Ing. Miroslava Šormová

ZM_05_M4b4 NÁVRH NA USNESENÍ. Datum projednání v PV Zpracovala Ing. Miroslava Šormová A ZM_05_M4b4 MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁVRH NA USNESENÍ Datum projednání v PV 23.11.2015 Zpracovala Ing. Miroslava Šormová Datum projednání v RM 02.11.2015 odbor 30.11.2015 majetku města Mgr. Michal

Více

Bod č. 15. Do zastupitelstva města dne: Majetkové záležitosti

Bod č. 15. Do zastupitelstva města dne: Majetkové záležitosti MÚ LOUNY Zasedání Zastupitelstva města Loun č. 25/2014 str. 1 / 5 Do zastupitelstva města dne: 16.6.2014 Bod č. 15 Okruh: Majetkové záležitosti Věc: Směna pozemku p.č. 271/1 a části pozemku p.č. 324/1

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 11. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - výkup pozemku od ČR - ÚZSVM Stručný obsah: ZM neschválilo bezúplatný

Více

imunními III MMB Návrh prodeje pozemku p.č. 128 v k.ú. Komín Obsah: Návrh usnesení:

imunními III MMB Návrh prodeje pozemku p.č. 128 v k.ú. Komín Obsah: Návrh usnesení: imunními III MMB2017000001112 & Rada města Brna Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 Název: ZMlIŽffi Návrh deje pozemku p.č. 128 v k.ú. Komín důvodová zpráva stanoviska příslušných

Více

MMB Název: Návrh nabytí pozemků v areálu vodojemu Preslova v k.ú. Stranice z maietku CR - Státní pozemkový úřad.

MMB Název: Návrh nabytí pozemků v areálu vodojemu Preslova v k.ú. Stranice z maietku CR - Státní pozemkový úřad. Rada města Brna MMB2016000000352 M Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna ZM7/.l.V7 konané dne 12. 4. 2016 Název: Návrh nabytí pozemků v areálu vodojemu Preslova v k.ú. Stranice z maietku CR - Státní

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

MMB ZM7/ 2&f

MMB ZM7/ 2&f Rada města Brna MMB2017000001108 ZM7/ 2&f Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 Název: Návrh deje pozemku p.č.3090/36 v k.u. Líšeň. Důvodová zpráva Stanoviska dotčených orgánů Podmínky

Více

L I B E R E C. 1. zasedání zastupitelstva města dne: Bod pořadu jednání: Věc: Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku,

L I B E R E C. 1. zasedání zastupitelstva města dne: Bod pořadu jednání: Věc: Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku, S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne:18.12.2014 Bod pořadu jednání: Věc: Smlouvy na zřízení věcného břemene - služebnosti pro trasu ochranných optotrubek pro

Více

Kupní smlouva na nemovitou věc

Kupní smlouva na nemovitou věc Kupní smlouva na nemovitou věc uzavřená ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) 1. Smluvní strany 1.1 Obec Bystřice

Více

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 17 Předkládá: Termín konání:

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 17 Předkládá: Termín konání: V Boskovicích dne 08.06.2016 M A T E R I Á L Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 17 Předkládá: OSM Termín konání: 21.06.2016 Věc: Návrh směnné smlouvy manželé Matuškovi Projednáno a doporučeno:

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10603/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Cachel Jerzy Materiál pro 14. zasedání Zastupitelstva

Více

MMB2015000000770. Název: Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků p.č. 2253/18. p.č. 2253/19 a p.č. 2253/20 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení:

MMB2015000000770. Název: Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků p.č. 2253/18. p.č. 2253/19 a p.č. 2253/20 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2015000000770 ZM7/0590 Wf Z7/09. zasedání Zastuptelstva města Brna konané dne 8. 9.2015 Název: Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků p.č. 2253/18. p.č. 2253/19 a p.č. 2253/20 v k.ú.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 15.01.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 18/

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 18/ VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne 17.09.2018, zápis č. 18/2014-2018 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

19/3 Kontrola přijatých usnesení Zastupitelstva města Příbora

19/3 Kontrola přijatých usnesení Zastupitelstva města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 24. ledna 2013 v jednacím sálu Piaristického kláštera v Příboře od 16,00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Příloha č. 04. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva )

Příloha č. 04. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 04 usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. května 2016 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení

Více

MMB Název:

MMB Název: Rada města Brna MMB2016000000485 Z7/18. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 17. 5. 2016 Název: Návrh deje spoluvlastnického podílu id. 245812336/39809427529 na pozemcích p.č. 885/25, p.č. 885/26,

Více

Pravidla Obce Petráveč. pro zřizování služebnosti na majetku Obce Petráveč. ze dne č. 1/2014. Čl. 1 Vymezení působnosti

Pravidla Obce Petráveč. pro zřizování služebnosti na majetku Obce Petráveč. ze dne č. 1/2014. Čl. 1 Vymezení působnosti Pravidla Obce Petráveč pro zřizování služebnosti na majetku Obce Petráveč ze dne 19.11.2014 č. 1/2014 Čl. 1 Vymezení působnosti 1) Pravidla Obce Petráveč pro zřizování služebností na majetku Obce Petráveč

Více

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 22. 9. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/17/1/2014 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na

Více

maoimsssb Obsah: Návrh usnesení:

maoimsssb Obsah: Návrh usnesení: j/h Rada města Brna maoimsssb ZM7/ OM l/epejhlo-st Z7/40. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 6. 2018 Název: Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy s předkupním

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 2. 2016 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Název materiálu: Směna pozemků Hruštice - Károvsko

Název materiálu: Směna pozemků Hruštice - Károvsko Podklady na zasedání ZM dne: 28.06.2018 Název materiálu: Směna pozemků Hruštice - Károvsko Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM: Předložení materiálu

Více

OSM Název materiálu: Darovací smlouva - převod stavby komunikace a chodníku na p.p.č. 695/193 a 695/11 v k.ú. Turnov

OSM Název materiálu: Darovací smlouva - převod stavby komunikace a chodníku na p.p.č. 695/193 a 695/11 v k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 27.04.2017 OSM Název materiálu: Darovací smlouva - převod stavby komunikace a chodníku na p.p.č. 695/193 a 695/11 v k.ú. Turnov Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc.

Více

MMB2015000000154. Název: Návrh nabytí části pozemku p.č. 745/16 v k.ú. Kníničky z vlastnictví spol. Maximus Resort, a.s. do majetku města Brna

MMB2015000000154. Název: Návrh nabytí části pozemku p.č. 745/16 v k.ú. Kníničky z vlastnictví spol. Maximus Resort, a.s. do majetku města Brna MMB2015000000154 ty Rada města Brna Z7/04. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 17.3.2015 ZM7/ ŮH1 Název: Návrh nabytí části pozemku p.č. 745/16 v k.ú. Kníničky z vlastnictví spol. Maximus Resort,

Více

II nu i i II nyní MMB

II nu i i II nyní MMB II nu i i II nyní MMB2017000001165 tr Rada města Brna Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5. 9.2017 ZM7/í2fS~ Název: Nabídka využití předkupního práva dle 101 stavebního zákona k pozemku

Více

USNESENÍ č.18/ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/ , konaného dne

USNESENÍ č.18/ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/ , konaného dne USNESENÍ č.18/2010-2014 z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/2010-2014, konaného dne 19.03.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu pro dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Usnesení č. 26 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 26 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 26 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 12. 10. 2015 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/26/1/2015 Majetkoprávní vypořádání nemovitostí v k.ú. a

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k. ú. Slavíč

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k. ú. Slavíč MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 6. 2017 Bod programu: 33 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE Obec : Džbánice Adresa : Džbánice 50, 671 71 Hostěradice IČ : 00600334 Směrnici zpracoval : Roman Suttr - starosta

Více

5.2.1 MĚSTO ČELÁKOVICE. V Čelákovicích dne Zastupitelstvo města Čelákovic. Podkladový materiál předkládá. Podkladový materiál zpracoval/a

5.2.1 MĚSTO ČELÁKOVICE. V Čelákovicích dne Zastupitelstvo města Čelákovic. Podkladový materiál předkládá. Podkladový materiál zpracoval/a 5.2.1 MĚSTO ČELÁKOVICE Zastupitelstvo města Čelákovic V Čelákovicích dne 30.11.2015 Podkladový materiál předkládá Ing. Josef Pátek, starosta města Podkladový materiál zpracoval/a Marcela Klaudová, referent

Více

Žádosti o prodloužení termínů plnění usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do

Žádosti o prodloužení termínů plnění usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Žádosti o prodloužení

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 2. zasedání zastupitelstva města dne: 25.2.2016 Bod pořadu jednání: Věc: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - chodník Kunratická Stručný obsah:

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 17. 12. 2015 Bod pořadu jednání: Euroregion Nisa - žádost o úpravu smluvních podmínek Stručný obsah: Euroregion Nisa má

Více

I1111I11I MMB

I1111I11I MMB 11111111I1111I11I MMB2016000001036 Rada města Brna Z7/22. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 10. 2016 ZM7///Vf Název: Návrh deje pozemků p.č. 1963/18 a p.č. 1987/2 v k.u. Černá Pole v ul.

Více

MMB Název: Návrh prodeje pozemků pod chatami ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita Kozí Horka. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje pozemků pod chatami ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita Kozí Horka. Obsah: Návrh usnesení: MMB2017000001118 Rada města Brna Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 ZM7/ 7%%) Název: Návrh deje pozemků pod chatami ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita Kozí

Více

ZMČ 7/15.3 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne

ZMČ 7/15.3 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/15 ZMČ 7/15.3 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 21.06.2017 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška statutárního

Více

MMB ZM7/

MMB ZM7/ Rada města Brna MMB2017000000233 ZM7/ fl Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7.3.2017 Název Návrh deje pozemků p.č. 1697,1699,1701.1705.1722.1747 v k.ú. Černovice. Důvodová zpráva Vyjádření

Více

Majetkoprávní úkony. Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 4

Majetkoprávní úkony. Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 4 Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 4 Pro jednání zastupitelstva města dne: 9. prosince 2015 Zpracoval: odbor rozvoje města, oddělení majetkové Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města Majetkoprávní

Více

Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 20

Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 20 Určeno pro: Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 20 Konané dne: 02.02.2017 Materiál číslo: 20/6/2 Název materiálu a návrh usnesení: 20/6/2 Prodej pozemku parc. č. 3289/11 k. ú. Příbor Povodí Odry

Více

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání:

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání: V Boskovicích dne 15.02.2017 M A T E R I Á L Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: OSM Termín konání: 28.02.2017 Věc: Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy REAL AP Blansko, s.r.o.

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10605/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Cachel Jerzy Materiál pro 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Starosta. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání:

Starosta. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání: Starosta 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 02. 2011 Bod pořadu jednání: 11. PRODEJ P.P.Č. 2599/3 PŘI UL. KŘIVÁ Věc: Prodej p.p.č. 2599/3 při ul. Křivá Důvod

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28.11.2016 JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené

Více

MMB ZM7A &13

MMB ZM7A &13 Rada města Brna i l l l l l l l l l l l l l l MMB2017000001326 ZM7A &13 W Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 03. IQ. 2017 Název: Návrh nabytí pozemků p.č. 2712/15 a p.č. 2712/16 v k.ú.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 12. 2017 Bod programu: 17 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MMB Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 81/19 v k.ú. Obrany pro stavbu Brno. Frvčaiova rekonstrukce kanalizace a vodovodu"- kupní smlouva

MMB Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 81/19 v k.ú. Obrany pro stavbu Brno. Frvčaiova rekonstrukce kanalizace a vodovodu- kupní smlouva Woo/ 7&* 6s Rada města Brna MMB2016000001356 ZM7/204^ Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 13.12.2016 Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 81/19 v k.ú. Obrany stavbu Brno. Frvčaiova rekonstrukce

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29.10. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace Odbor rozvojových projektů Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

llllllllllllllliwillll MMB2015000000701 4*5"

llllllllllllllliwillll MMB2015000000701 4*5 Rada města rna llllllllllllllliwillll MM2015000000701 4*5" Z7/0f. zasedání Zastupitelstva města rna ZM7/ 05 32) konané dne 8.9.2015 Název: Návrh deje dvou částí pozemku p.č. 2375/376, k.ú. Žabovřeskv Obsah:

Více

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R6/064 konané dne 2. května 2012

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R6/064 konané dne 2. května 2012 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R6/064 konané dne 2. května 2012 Program: 1a. Program zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/015 RM6/04728 1b. Stanovení osobního

Více

Pravidla pro prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů z majetku města Kamenice nad Lipou lokalita Vodná

Pravidla pro prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů z majetku města Kamenice nad Lipou lokalita Vodná Pravidla pro prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů z majetku města Kamenice nad Lipou lokalita Vodná I. Předmět úpravy Pravidla pro prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů z majetku města Kamenice

Více

M1B Název: Nabídka na využití předkupního práva dle 101 stavebního zákona k ideálním 2/3 pozemku p. č v k. ú.

M1B Název: Nabídka na využití předkupního práva dle 101 stavebního zákona k ideálním 2/3 pozemku p. č v k. ú. li Rada města Brna U l l l l l l l M1B2017000001348 Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 3. 10. 2017 ZM7/2902 Název: Nabídka na využití předkupního práva dle 101 stavebního zákona k ideálním

Více

Zřízení služebnosti - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zřízení služebnosti - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Ředitelství silnic a dálnic ČR STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10213/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Možutíková Drahomíra Materiál pro 13. zasedání Zastupitelstva

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ uzavřená dle 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1. Smluvní strany budoucí prodávající: Firma/název: Zlaté terasy s.r.o. IČ: 04015959 se sídlem: v Olomouci,

Více

MMB Název: Nabídka předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 490, k.ú. Maloměřice

MMB Název: Nabídka předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 490, k.ú. Maloměřice Rada města Brna Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Bma konané dne 5.9. 2017 MMB2017000001164 ZMl/ZSŽf Vf Název: Nabídka předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 490, k.ú.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Cyklostezka Slavíč - Drahotuše II.etapa

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Cyklostezka Slavíč - Drahotuše II.etapa MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 9. 2017 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE k bodu 10) Výkupy

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE k bodu 10) Výkupy Odbor správy majetku Písek 20.04.2018 DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2018 k bodu 10) Výkupy MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 05.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.01.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 12.05.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.05.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - Veřejné osvětlení Drbalova

Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - Veřejné osvětlení Drbalova Materiál číslo: 22 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 27.06.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli spolu: 1. Obec Zhoř, IČ: 00286974, se sídlem Zhoř 64, PSČ: 588 26, Zhoř, zastoupená Ing. Vladimírem Čížkem, starostou obce -dále též budoucí prodávající - a 2....,

Více

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání:

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání: V Boskovicích dne 23.11.2016 M A T E R I Á L Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: OSM Termín konání: 06.12.2016 Věc: Návrh kupní smlouvy pan Konečný Projednáno a doporučeno: RM 22.11.2016

Více

Pravidla pro nabytí a převod nemovitých věcí ve vlastnictví města Uherský Brod

Pravidla pro nabytí a převod nemovitých věcí ve vlastnictví města Uherský Brod Pravidla pro nabytí a převod nemovitých věcí ve vlastnictví města Uherský Brod Čl. 1 Předmět (1) Pravidla pro nabytí a převod nemovitých věcí ve vlastnictví města Uherský Brod (dále jen pravidla a města

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Příloha oddělení územního plánování - platný územní plán:

Příloha oddělení územního plánování - platný územní plán: Důvodová zpráva A) 1. výkup části p.p.č. 813/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 813/3 o výměře 9 m 2, části p.p.č. 822/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 822/3 o výměře 192 m 2, části

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

MMB Název: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 MMB2015000000253 ZM7/ eu> f Název: Návrh nabytí pozemků p.č. 1924/54 a 7277/22 v k.ú. Bystrc Obsah: Podmínky kupní smlouvy

Více