Základní škola a Mateřská škola V Zahrádkách, Roztoky VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola V Zahrádkách, Roztoky VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1

2 A/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola V Zahrádkách, Roztoky Identifikátor zařízení: Adresa: V Zahrádkách Křivoklát www: zsroztoky.com Právní forma: IČO: Zřizovatel: Obec Roztoky příspěvková organizace Škola sdružuje: IZO: 1. Základní škola Školní družina Mateřská škola Školní jídelna

3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Základní škola Roztoky měla ve školním roce pět tříd pět samostatných ročníků a tři oddělení školní družiny. Stav žactva k : Třída: Chlapci: Dívky: Celkem: I II III IV V Celkem: Protože jsme nedosáhli minimálního počtu žáků pro pět samostatných tříd (to je 75 žáků), zřizovatel nám povolil tzv. výjimku. Organizací výuky v rozvrhu hodin (spojováním některých předmětů dvěma ročníkům) se podařilo dosáhnout toho, že nám přidělené finanční prostředky na mzdy stačily a obec je nemusela doplácet. Bydliště a ŠD Počty žáků dle bydliště: Školní družina: Roztoky 41 I. oddělení 25 Zbečno 0 II. oddělení 25 Karlova Ves 3 III. oddělení 16 Račice 3 Velká Buková 5 Branov 4 Městečko 6 Křivoklát 2 Nezabudice 2 3

4 MATEŘSKÁ ŠKOLA Mateřská škola měla ve školním roce 2012/2013 dvě oddělení třídy. Stav dětí k : Třída: Chlapci: Dívky: Celkem: MODRÁ ŽLUTÁ Celkem: Mateřské škole byla udělena výjimka z počtu dětí. ŠKOLSKÁ RADA Školská rada byla zřízena ke dni Má tři členy. Členy školské rady jsou: Zákonný zástupce nezletilých žáků: Lenka Egertová Zástupce pedagogických pracovníků: Libuše Bulantová Zástupce zřizovatele: Martina Krumniklová SRPDŠ Při škole nadále existuje Sdružení rodičů a přátel dětí a školy Unie Praha, které je registrováno Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. VSC / / 91 R. Třikrát se uskutečnily třídní schůzky, dvakrát společné setkání. Příspěvek rodičů činil 300 Kč za dítě na školní rok. Předsedkyní SRPDŠ je paní M. Krumniklová, pokladní I. Čechová 4

5 KROUŽKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA Základní škola a Mateřská škola V Zahrádkách, Roztoky NÁZEV VEDOUCÍ KROUŽKU Gymnastika pro školáky Cvičení z ČJ Školkáček Zvídálek G. Turečková S. Vávrová O. Štěpničková, J. Pokorná P. Hlavsová MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁZEV Gymnastika s Gábinou Výtvarná dílna s Alenou placený kroužek Angličtina VEDOUCÍ KROUŽKU Gabriela Turečková Alena Jedličková Karla Mikešová B/ Přehled oborů vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA Výuka probíhala podle vzdělávacího programu třída Pětilístek - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (platnost od ) MATEŘSKÁ ŠKOLA Mateřská škola pracovala podle vlastního vzdělávacího programu pod názvem OBJEVUJEME SVĚT. Zaměření programu směřuje především k ekologickým aktivitám, výtvarným a pracovním činnostem. 5

6 C/ Přehled pracovníků školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA Všechny učitelky splňovaly požadované vysokoškolské vzdělání. Jedna z vychovatelek si doplňuje potřebné vzdělání. PŘEHLED TŘÍDNICTVÍ POČET ROKŮ ODBORNÉ PRAXE 1. třída Květoslav Pokorná 8 2. třída Zdeňka Janečková třída Pavla Hlavsová třída Libuše Bulantová třída Soňa Vávrová 22 Asistentka pedagoga Lenka Pavlíková 4 Školní družina: I. oddělení Olga Štěpničková 35 II. oddělení Lenka Pavlíková 2 III. oddělení zájmová činnost Uklízečka: Hana Kohoutová Školník: Stanislav Mynařík MATEŘSKÁ ŠKOLA Tři pedagogické pracovnice splňovaly potřebné středoškolské vzdělání, jedna si ho a jedna nesplňovala. Po dobu dlouhodobé nemoci jedné z učitelek zastupovala pí B. Fuxová. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI Délka praxe Miluše Svobodová vedoucí učitelka 35 Hana Řezáčová 23 Gabriela Turečková 3 Ilona Mikovcová 4 Asistentka pedagoga 1. pololetí 2. pololetí K. Pavlíčková H. Nedbalová 6

7 NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI Milena Hejdová uklízečka Ilona Mikovcová - uklízečka Školník: Stanislav Mynařík D/ Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA Zápis k povinné školní docházce se konal Výsledky zápisu: 15 Celkový počet účastníků zápisu: Odklad povinné školní docházky: 1 Celkem rozhodnutí o přijetí do 1. třídy: 14 MATEŘSKÁ ŠKOLA Zápis do mateřské školy se konal Celkový počet účastníků zápisu: 14 Celkem přijato dětí: Dodatečně přijaty 3 děti (po odchodu 3 dětí). 7

8 E/ Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Prospěli všichni žáci - přehled viz následující tabulka. Pět žáků pracovalo dle individuálního vzdělávacího programu a byl klasifikován dle pokynu MŠMT čj /92-21/212 k zajištění péče o děti se specifickými vývojovými poruchami učení v základních školách. Jeden žák pracoval podle individuálního vzdělávacího plánu Mimořádně nadaný žák. Kázeňská opatření nebyla. TŘÍDA 1. pololetí 2. pololetí Prospěli s vyznam. pospěli neprospěli Neklasifikováni Prospěli s vyznam. prospěli neprospěli Neklasifikováni 1. třída 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 2. třída 88,88% 11,11% 0% 0% 88,88% 11,11% 0% 0% 3. třída 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 4. třída 57,14% 42,85% 0% 0% 54,14% 42,85% 0% 0% 5. třída 63,63% 36,36% 0% 0% 63,63% 36,36% 0% 0% 8

9 F/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ZÁKLADNÍ ŠKOLA Akce DVPP jsme vybírali dle potřeby školy, se zřetelem na realizaci ŠVP i dle finančních možností školy. Jméno: Zdeňka Janečková Květoslava Pokorná Pavla Hlavsová Libuše Bulantová Soňa Vávrová Vzdělávání: Cesty k literatuře a ke čtenářství 6 hodin Slovní úlohy jako nástroj rozvoje tvořivého myšlení a čtenářské gramotnosti ve výuce matematiky na 1. St. ZŠ 4 hodiny Rozvoj předčtenářské gramotnosti 6 hodin Čtením a psaním ke kritickému myšlení 40hodin Jak vyzrát na čtenářskou gramotnost 4hodiny. Olga Štěpničková Olga Juráňová Lenka Pavlíková MATEŘSKÁ ŠKOLA Jméno: Miluše Svobodová Hana Řezáčová --- Ilona Mikovcová --- Gabriela Turečková Možnosti výuky čtení z pohledu jejich výhod i případných úskalí 5hodin Vzdělávání: Agrese a agresivita u dětí a mládeže pro učitelky MŠ 5hodin Předmatematické představy 4 hodiny 9

10 G/ Údaje o aktivitách a prezentaci školy Informace o jednotlivých akcích školy jsou ve školních kronikách. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Všechny akce školy byly zaměřeny oslavy 30. výročí otevření základní školy. V tomto školním roce se uskutečnily 4 celoškolní projekty vycházející ze ŠVP Pětilístek: multikulturní projekt Naše škola (společné pátrání v historii naší školy) Pohádková škola (prostřednictvím pohádek a tvořivých dílen rozvíjíme mezilidské vztahy, komunikaci a vnímání), Noc s Andersenem (podpora čtenářství a rozvoj čtenářské gramotnosti + tři přípravné týdny a Zahradní slavnost aneb škola má narozeniny (vyvrcholení oslav - kulturní vystoupení pro veřejnost, otevřená škola). Další akce školy: - kino Beroun film Tady hlídám já - 5. Třída beseda o počasí s meteorologem P. Dvořákem - testování Eskalátor čtenářská a jazyková gramotnost - Mikulášská zumba taneční hodina - divadlo Lampion Kladno Vánoční příběh - divadlo V Dlouhé Jak jsem se ztratil - odpolední večírek hry, soutěže a rej masek pro děti a veřejnost - čteme spolu čtení rodičů s dětmi - Den dětí v pohybu oslava dne dětí - atletika jednotlivci závody v Rakovníku - atletická všestrannost závody družstev - školní výlet konopiště a okolí - pasování prvňáčků na čtenáře slavnost na hradě Křivoklátě (vyvrcholení celostátního projektu Už jsem čtenář) - slavnostní rozloučení s páťáky setkání s rodiči a starostou obce na OÚ - celostátní testováni 5. třída (NIQES) Další pestré akce probíhají v rámci školní družiny. Účast v soutěžích: Atletika jednotlivci (okresní závody v Rakovníku) Šimon Ptáček (1.tř.) 3. místo: běh 1000 m Filip Šnidl (2.tř.) 3. místo: běh 50 m Natálie Jirásková (2.tř.) 2. místo: běh 50 m Natálie Jirásková (2.tř.) 3. místo: skok daleký Eliška Šretrová (2.tř.) 2. místo: hod míčkem Veronika Krumniklová (3.tř.) 1. místo: běh 50 m 10

11 Veronika Krumniklová (3.tř.) 3. místo: běh 1500 m Nikola Čechová (3.tř.) 2. místo: běh 50 m Julie Hrušková (5.tř.) 3. místo: běh 1500 m Olin Hula (5.tř.) 1. místo: běh 50 m Olin Hula (5.tř.) 1. místo: skok daleký Tadeáš Kotaska (5.tř.) 1. místo: běh 1500 m Další aktivity školy: Sběr papíru Sběr léčivých bylin Spolupráce s rodiči I letos se našli rodiče, kteří se zajímají nejen o školní výsledky svých dětí, ale spolupracují s námi při realizaci různých, mnohdy tradičních, akcí nebo spolupracují jako vedoucí zájmových kroužků Čteme spolu, Noc s Andersenem, Zahradní slavnost. MATEŘSKÁ ŠKOLA Aktivity školky vycházejí z integrovaných bloků, pro každý měsíc je zvoleno jedno hlavní téma. Obsah bloků bezprostředně souvisí s přirozeným životem a prostředím dětí. Z mnoha zajímavých a pestrých akcí jmenujme alespoň: září slavnostní zahájení školního roku s pohádkou, turistické výlety po okolí říjen svátek ovoce a zeleniny, vystoupení pro seniory, tvořivé odpoledne s rodiči listopad zamykání lesa, výlet na Karlštejn a Křivoklát, Děti dětem prosinec mikulášská besídka, Vánoce pro zvířata leden tříkrálový průvod obcí, návštěva ZŠ + cvičení v tělocvičně únor vystoupení na masopustu, školkový karneval březen vítání jara, turistika Velká Buková duben turistické vycházky, Den Země květen turistika Leontýn, Stříbrný luh, Velká Buková, Paraplíčko, besídka pro maminky červen Zlatý slavík, plavecký výcvik, turistika, atletické závody 11

12 Spolupráce s rodiči Rodiče jsou seznamováni se záměry pedagogů, s náplní práce s dětmi a s možností spolupodílet se na dění v mateřské škole. Mnozí z rodičů tuto možnost rádi využívají. Mnohé akce školy a školky jsou společné. H/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI V tomto školním roce se neuskutečnila ve škole žádná inspekční činnost ČŠI. I/ Základní údaje o hospodaření školy Viz příloha. J/ Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Škola má zpracován Minimální preventivní program zaměřený na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich komunikativních dovedností. Je založen na podpoře vlastní aktivity a pestrosti forem preventivní práce s žáky. Je uskutečňován pomocí různých aktivit, které mají pro děti vytvořit příjemně vyplněný čas a zamezit tak možnosti seznámit se s nežádoucími negativními jevy. K/ Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola je zapojena do těchto programů a projektů: EU peníze školám, Ovoce do škol, Školní mléko, Pro školy, Čtení pomáhá, Už jsi čtenář, Recyklohraní, Eskalátor. L/ Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v 12

13 rámci celoživotního učení Škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. M/ Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů I v tomto školním roce pokračovala realizace projektu EU peníze školám. Cílem projektu je pomocí nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání. Naše škola uplatňuje prvky klasického i moderního vyučování a chceme naučit využívat nabyté vědomosti žáků pro praktické užití. Je důležité předávat takové znalosti a dovednosti, které budou uplatnitelné v životě. Cílem projektu je vytvořit u každého žáka pozitivní vztah ke vzdělávání a to názornou a efektivní formou za využití interaktivních nástrojů. N/ Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Dalšími partnery školy jsou: Obecní úřad Roztoky náš zřizovatel Policie ČR (místní oddělení) besedy Mateřská škola Křivoklát a Městečko usnadnění přechodu předškoláků do 1. třídy (zájmový kroužek Školkáček), Děti dětem (zábavné pracovní dílny v ZŠ), společná divadelní představení, docházení na návštěvu do 1. třídy, společný Vánoční jarmark... Základní škola Křivoklát zajištění bezproblémového přechodu žáků naší školy do ZŠ Křivoklát, společné soutěže sportovní, pěvecké Hasiči obce Roztoky besedy, prohlídky hasičské techniky, zapojení do Noci s Andersenem (zabezpečení cesty, programu...) Soukromá škola hudby koncerty pro děti, umožnění výuky v budově ZŠ Pedagogicko-psychologická poradna Rakovník spolupráce v péči o žáky s poruchami učení a chování, mimořádně nadaných dětí, při realizaci IVP a při tvorbě a vyhodnocování Minimálního preventivního programu vedoucí školních kroužků spolupráce na mimoškolních aktivitách, výzdobě školy, pomoc při akcích školy 13

14 Podklady k této Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok byly projednány na pracovní poradě č.2 dne ředitelka školy Zdeňka Janečková Na vědomí: Školská rada při Základní škole Roztoky, okr. Rakovník Obec Roztoky 14

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Ostrově 15.10.2014 Mgr. Martin Fous ředitel školy Školská rada výroční zprávu o činnosti schválila dne 26.11.2014 Mgr. Václav Hruška předseda školské

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 Zpracováno dle 7 ve sbírce zákonů č. 225/2009 Sb., ve znění pozdějších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 13 Šardice 521 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Vypracovala: PaedDr.

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 013/014 A O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 013 č.j.: Výroční zprávu vypracovala: M.Schallenbergerová, ředitelka školy D. Havelková, vedoucí učitelka MŠ M. Bábíčková,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 (Obsahuje 10 stran textu)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 (Obsahuje 10 stran textu) Základní škola Nelahozeves, okres Mělník www.zsnelahozeves.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 (Obsahuje 10 stran textu) Podklady projednány pedagogickou radou školy dne 25.6. 2014

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Hana Navrátilová ředitelka ZŠ a MŠ Grygov V Grygově 1.9.2014 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 byla schválena Školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRÁDEK 144 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRÁDEK 144 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRÁDEK 144 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Září 2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Honusová 1. Základní údaje o škole název školy Základní škola a Mateřská škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 73 84 934, Telefon 733 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz I v malém počtu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012 Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily PSČ 512 02, tel. 481 689 225 IČO : 701 56 565 E-mail: skola@kostalov.cz č.ú. 162 254 329/0600 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracovala

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy - Základní škola a mateřská škola Ivaň 73, 691 23 Ivaň tel.: 519427430 www.zsinav.cz zsivan@seznam.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2013-2014 10 zákona č.561/2004 Sb, 7 vyhl. č.15/2005 Sb. Zpracoval

Více