VZTAH DĚTÍ S INTELEKTOVÝM POSTIŽENÍM K TĚLESNÉ VÝCHOVĚ A SPORTU 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZTAH DĚTÍ S INTELEKTOVÝM POSTIŽENÍM K TĚLESNÉ VÝCHOVĚ A SPORTU 1"

Transkript

1 VZTAH DĚTÍ S INTELEKTOVÝM POSTIŽENÍM K TĚLESNÉ VÝCHOVĚ A SPORTU 1 Alena Lejčarová, Sylvie Slavíková Anotace: Cílem předkládané práce bylo zjistit vztah děti s intelektovým postižením k tělesné výchově a sportu. Výzkumu se zúčastnilo celkem 59 žáků (20 dívek a 39 chlapců, průměrný věk 13,85 roku) pražských základních škol praktických a 26 žáků (12 dívek a 14 chlapců, průměrný věk 15,80 roku) pražských základních škol speciálních. K posouzení vztahu k tělesné výchově a sportu byl použit nestandardizovaný dotazník, obsahující strukturované i nestrukturované položky. Šetření ukázalo, že školní tělesnou výchovu mají dotazovaní žáci celkem v oblibě, žáci základních škol praktických maji nejraději sportovní hry, zatímco u žáků základních škol speciálních kupodivu vede v oblíbenosti náplně vyučovací jednotky rozcvička. Výzkum nepotvrdil předpokládaný příliš malý zájem žáků speciálních škol o pohybové aktivity ve volném čase. Pro většinu žáků s intelektovým postižením je však školní tělesná výchova jediným místem jejich aktivního pohybového vyžití, proto by jí měla být v kurikulu věnována dostatečná pozornost. Klíčová slova: mentální postižení, školní tělesná výchova, sportovní aktivity, základní škola praktická, základní škola speciální, mimoškolní pohybové aktivity. Úvod Jedna z cest úspéšné socializace dětí a mládeže s intelektovým postižením vede především přes jejich volný čas. V něm by měly významné místo zaujímat mj. pohybové aktivity, které jsou předpokladem zdravého způsobu života směřujícího k formování celé osobnosti jedince s intelektovým postižením a zároveň představují významný prostředek ke zlepšení kvality jeho života, a to jak svým biologickým, tak estetizujícím, psychologickým a sociálním účinkem. Nedostatečné řešení otázek volného času zejména u mládeže s intelektovým postižením může vyústit v reálné nebezpečí podléhání nežádoucím vlivům s asociálním až antisociálním zaměřením, což je podpořeno sklonem těchto jedinců k větší sugestibilitě (Langer 1996, Klauss 2000, Meyer 2000, Múller 2001, Steinhausen 2001). Jsou ohroženi kriminálními delikty relativně více než ostatní lidé. Jedná se především o kriminalitu méně závažnou a méně společensky nebezpečnou - v trestné činnosti jedinců s intelektovým postižením převažují drob- 1 Studie vznikla s podporou VZ MSMT ČR MSM

2 né krádeže a konflikty se zákonem, které by se často daly vysvětlit jejich sníženou orientací v sociálních vztazích (Bajcura 2005). Tento problém nabývá v současnosti na významu také tím, že se stále více prohlubuje krize rodiny a přirozené autority. Je tedy důležité, aby výchova ke zdravému životnímu stylu (resp. k provozování pohybových aktivit) provázela děti a mládež s intelektovým postižením po celý průběh jejich školní docházky. Zásadní je v tomto směru motivace a vliv osobností rodiče a učitele. Školní tělesná výchova (TV) je zpravidla pro většinu žáků s intelektovým postižením jediným místem intencionálního pohybového vyžití (Karásková 1994). Formování vztahu žáka k pohybovým aktivitám souvisí proto převážně s jeho zkušenostmi z výuky tohoto předmětu, zejména pak s jeho emocionálními prožitky. V tomto ohledu je tedy důležitý jak obsah výuky, tak činnost učitele TV. Výzkumné studie se soustřeďují spíše na hodnocení pohybové výkonnosti žáků s intelektovým postižením než na sledování jejich názorů, zájmů a postojů k pohybovým aktivitám. Určitou sondu do této problematiky u nás provedla na tehdejších zvláštních školách pouze Karásková (1993), nověji pak Lejčarová (2007, 2009). Problematika na pomocných školách, resp. základních školách speciálních, nebyla doposud řešena vůbec. Přitom se domníváme, že při zkvalitňování edukačního klimatu školy je tato zpětnovazební informace od žáků velmi potřebná. Cíl výzkumu Cílem výzkumu bylo zjistit vztah dětí s intelektovým postižením, resp. žáků základních škol praktických (ZŠP) a základních škol speciálních (ZŠS), k TV a sportu. Dílčí cíl pak spočíval v posouzení, zda se v tomto ohledu nacházejí rozdíly mezi žáky obou typů sledovaných škol. V rámci splnění výše stanovených cílů byly formulovány dvě výzkumné otázky: Jak velký zájem mají žáci ZŠP i ZŠS o pohybové aktivity ve svém volném čase? Jaké tělovýchovné aktivity mají žáci ZŠP i ZŠS nejraději? Metodika Výzkum má charakter pilotní studie. Výzkumný soubor tvoří celkem 85 dětí s intelektovým postižením, resp. 59 žáků (20 dívek a 39 chlapců, průměrný věk 13,85 roku) tříd tří pražských ZŠP a 26 žáků (12 dívek a 14 chlapců, průměrný věk 15,80 roku) tříd tří pražských ZŠS. Cíl výzkumu byl realizován prostřednictvím nestandardizovaného dotazníku, jenž byl vytvořen na základě odborné literatury a konzultace se speciální pedagožkou, která pracuje na jedné ZŠP a je zároveň aktivní členkou Českého svazu mentálně postižených sportovců. Obsahem finální verze dotazníku bylo 12 strukturovaných i nestrukturovaných stupnicových položek, jež byly formu-

3 lovány adekvátně k mentální úrovni respondentů a týkaly se zejména osvobození žáka od TV, možnosti provádět všechny aktivity v rámci TV, obliby jednotlivých tělovýchovných aktivit a vůbec předmětu TV, provozování jiných pohybových aktivit mimo povinnou TV, sledování sportu v televizi aj. Jednotlivé otázky dotazníku byly na ZŠP probrány se žáky společné s jednou z autorek, aby se zajistilo porozumění znění otázky, vyplňování pak realizovali žáci sami. Na ZŠS byl vyplňován dotazník vždy osobně s každým žákem zvlášť, většinou ještě s dopomocí pedagoga dané školy. Výsledky S potěšením jsme shledali, že školní TV se účastní všichni respondenti; nikdo není z docházky pro svůj zdravotní stav osvobozen. Určitá omezení ve výuce má však na ZŠP devět dětí (nejčastěji nesmí provádět kotouly), na ZŠS pak tři děti (zákaz provádění skoků, vytrvalostních cvičení, cvičení, která jsou kontraindikací astmatu). Co se týče obliby TV, z 59 žáků ZŠP se na tento vyučovací předmět těší 35 dětí, sedm dětí se netěší vůbec a 17 dětí se někdy těší a někdy ne. Důvody oblíbenosti a neoblíbenosti TV u žáků jsou uvedeny v tabulce č. 1. Skupina žáků, kteří se někdy těší a někdy ne, má obavy z nezvládnutí různých cviků (např. kotoul), nemá ráda rozcvičku, nemá v oblibě vyučujícího. m Tab. č. 1: Důvody oblíbenosti, resp. neoblíbenosti TV u žáků ZŠP Odpovéď Počet žáků Těším se na hry 11 Baví mě to 9 Zasportuji si 6 Nemusím se učit 1 Nevím prof 1 Bez odpovědi 7 Nebaví mě to 5 Nemám rád sport 1 Kritizují mě spolužáci 1 Naproti tomu pouze jeden dotazovaný ze ZŠS uvedl, že se na TV někdy těší a někdy netěší, ostatní se těší vždy (viz tabulka č. 2). Tab. č. 2: Důvody oblíbenosti TV u žáků ZŠS Odpověď Poíet žáků Rád/a cvičím 9 Baví mé to 4 Těším se na hry 4 Těším se na vítězství 1 Bez odpovědi 7 Žáci na ZŠP mají v TV nejraději sportovní hry, což uvedlo 59 % z nich (viz graf č. 1). Naopak mezi nejoblíbenéjší činnost žáků ZŠS patří rozcvička (62 %), v pořadí druhou nejoblíbenéjší aktivitou jsou - stejně jako u žáků ZŠP - pohybové hry (54%) (viz graf č. 1).

4 Graf č. 1: Oblíbenost aktivit v télesné výchově u žáků ZŠP a ZŠS Oblíbenost aktivít v télesné výchové u žáků speciálních Skol Máku Sport Pohyb Posilo- piavini Atletika Gymnas-Rozcvtthry hry viní tika ka m ZŠP ZSS SO S Druh aktivity U žáků byly zjišťovány i neoblíbené činnosti v TV (viz graf č. 2). Mezi ty nejméně oblíbené patří na ZŠP rozcvička a gymnastika (obě 39 %), na ZŠS také zejména gymnastika (42 %), málo oblíbené jsou i atletika a posilování (19 %). Graf č. 2: Neoblíbenost aktivit v tělesné výchově u žáků ZŠP a ZŠS Neoblibenost aktivit v télesné výchově u žáků speciálních škol Máků 0 Rozcvič- Gymnas- Sportovní Atletika Posilová- Plsvtnl, ka tika hry ni mz$p ozss 12 «a 19 8 Druh aktivity D

5 Na otázku, zda by chtěli mít více hodin TV, odpovídali žáci podle očekávání většinou pozitivně. Na ZŠP by celkem 41 dotázaných dětí chtělo větší dotaci TV v týdenním rozvrhu, zbylých 18 žáků by více hodin neuvítalo (uváděné důvody viz tabulka č. 3). Na ZŠS by naproti tomu jen osm dětí chtělo více hodin TV, sedm žáků by hodinovou dotaci zvýšit nechtělo (bez udání důvodu) a jedenácti dětem současný počet hodin stačí, což pravděpodobné souvisí s faktem vyšší týdenní hodinové dotace TV na ZŠS (5 hodin) oproti ZŠP (3 hodiny). Tab. č. 3: Důvody nechtění větší hodinové dotace TV u žáků ZŠP Odpovéď Počet žáků Stačí mi to 8 Nuda a nezájem 3 Přílií velká fyzická zátěž 1 Učitel je přísný 1 Neobliba převlékání 1 Kritika a nadávání ze strany spolužáků 1 Bez odpovědi 3 Co se týče zapojení žáků do školních zájmových pohybových aktivit, sportovní kroužek organizovaný školou navštěvují na ZŠP jen čtyři chlapci (2x sportovní hry, lx fotbal, lx florbal). Na rozdíl od žáků ZŠP se žáci ZŠS do zájmových kroužků s pohybovou náplní zapojují více. Sedm dětí navštěvuje kroužek sportovních her (nejčastěji florbal) a jeden chlapec uvedl posilování. Tři žáci zmínili zdravotní TV a dva žáci hipoterapii, což sice za sportovní kroužky pokládat nemůžeme, avšak s ohledem na zdravotní, výchovný a sociální efekt těchto aktivit považujeme pravidelné provozování těchto činností za přínosné. V rámci sportovních klubů sportuje ve volném čase 20 žáků ZŠP, přičemž se těmto činnostem věnují více chlapci (16) než dívky (4). Chlapci se většinou orientují na týmové sporty (fotbal, basketbal, hokej) a dívky na individuální aktivity (tancování, aerobik). Na ZŠS oproti tomu pouze jeden chlapec provozuje fotbal, jedna dívka karate a jedna dívka ping pong; uváděné pravidelné domácí cvičení, hipoterapii a běhání u čtyř dotázaných žákyň ovšem nepovažujeme za organizovaný sport v rámci sportovní organizace. Jak se děti sportující ve svém volném čase ke sportu vůbec dostaly, ukazuje tabulka č. 4. (Poznámka: Pokud bychom do organizovaného sportu u žáků ZŠS zahrnuli i zmiňovanou hipoterapii, domácí cvičení a běhání, pak by se do popředí motivátorů" dostali zcela jasné rodiče žáků.) Tab. č. 4: Způsob, jakým se žáci ke sportování dostali Odpověď 2áci ZSP Žáci ZSS Přes kamarády 7 1 Přes rodiče 3 1 (4) Přes učitele 3 1 Sám/Sama 3 Přes internet 1 Bez odpovědi 3

6 Co se týče sledovanosti sportu v televizi, nejsou výsledky - zřejmě i díky hypokinetickému stylu života a vysoké sledovanosti televize u současné dětské populace - nijak překvapující (viz tabulka č. 5). Tab. č. 5: Sledovanost sportu v televizi Odpověď Žáci ZSP 2áci ZSS často Nikdy Bez odpovědi 2 Na sportovní utkání se na základě odpovědí v dotazníku chodí dívat 24 oslovených žáků ze ZŠP - nejčastěji jde o fotbal (16x), poté hokej (5x), následovaný basketbalem, dostihy a krasobruslením (1 x). Naproti tomu ze 26 oslovených žáků ZŠS se na nějaké sportovní utkání chodí dívat jen dva žáci, a to na fotbal a hokej. Důvodem zjištěného stavu by mohla být větší samostatnost a integrovanost žáků ZŠP do běžného života a také atraktivita skupinových návštěv těchto akcí s partou vrstevníků. Diskuse Šetřením bylo zjištěno, že na obou typech škol je minimální počet žáků, kteří se na školní TV vůbec netěší, i když výsledky týkající se oblíbenosti TV u žáků ZŠP jsou pro nás celkem překvapující (35 z 59 žáků se na TV vždy těší); očekávali jsme větší oblíbenost TV. Také Karásková (1993) ve svém výzkumu zjistila, že se na hodiny TV žáci zvláštních škol, resp. ZŠP většinou těší, a to zejména chlapci, přičemž nejoblíbenéjšími pohybovými aktivitami těchto žáků v hodinách TV jsou hry (stejné jako v našem šetření). Autorkou udávané důvody jsou velmi podobné jako u našeho souboru, tj. baví je, baví je hry, nemusí se učit. U žáků ZŠS je TV velice oblíbená, což slovné potvrdili i jejich pedagogové - žáci se na hodiny TV opravdu velmi těší a mají rádi pohyb jako takový. Tento povinný předmět je tedy z hlediska působení na osobnost jedinců s intelektovým postižením důležitou součástí výuky na základních školách praktických i speciálních, obzvláště vezmeme-li v úvahu, že si žáci raději najdou mimoškolní pohybovou aktivitu, baví-li je TV ve škole. Je však nutno poznamenat, že obliba TV souvisí rovněž velmi úzce s osobností a přístupem pedagoga, který volí i obsah učiva, a dále s prostorovými a materiálními podmínkami pro realizaci TV. Většina pražských ZŠP má k dispozici malé, v některých případech až velmi malé tělocvičny (ojediněle lze hovořit pouze o jakýchsi cvičebnách) s omezeným prostorem zejména pro provádění kolektivních sportovních her, avšak občas, zpravidla v případě spojení ZŠP s jiným zařízením, se můžeme setkat i s tělocvičnami dostatečných rozměrů. Adekvátní venkovní hřiště obvykle chybí, a pokud se v areálu, popř. v blízkosti školy vyskytuje, pak je opět většinou ve společném užívání s jiným zařízením. Často je nezbytné hledat náhradní řešení, např. pronájem tělocvičny nebo hřiště,

7 budování vlastního objektu svépomocí apod. (Lejčarová 2009). Neuspokojivost tohoto stavu potvrzuje i Jakubec (2005) zjištěním, že pouze 30% z 50 oslovených zvláštních škol, resp. ZŠP v ČR zhodnotilo prostorové podmínky pro výuku TV jako výborné, tj. disponuje vlastní télocvičnou odpovídajících rozměrů, venkovním hřištěm atd. Co se týče oblíbenosti jednotlivých tělovýchovných aktivit, mají žáci ZŠS kupodivu nejraději rozcvičku (na rozdíl od žáků ZŠP). Důvodem pro toto zjištění by mohl být fakt, že tak mají větší kontakt s vyučujícím, který je může po každém cviku pochválit či povzbudit, stávají se středem pozornosti. Při rozcvičce bývá dobrá atmosféra, může se provádět formou hry, s hudebním doprovodem apod. Při její realizaci nejsou rovněž patrné tak velké rozdíly mezi jednotlivými žáky jako při jiných pohybových činnostech (nikdo nevyhrává, nikdo není nejrychlejší atd.). Mezi méně přitažlivé činnosti žáků obou typů škol (kromě rozcvičky) patří atletika a gymnastika, které jsou pro děti zřejmě náročnější na provedení (zejména koordinačně) a fyzicky namáhavé. Do jisté míry tento fakt může souviset s chabými volními vlastnostmi těchto dětí (Langer 1996, Klauss 2000, Lauth 2000, Můller 2001 aj.). Díky tomu lehce podléhají prožitkům počátečního neúspěchu při provádění některých obzvlášť náročných pohybových úkolů, vzpírají se pokračovat v činnosti spojené s vyšší námahou, hůře překonávají pocity únavy, pohodlnost a lenost. Zároveň jim chybí sebeobětování" a překonávání sebe sama, houževnatost a vytrvalost, snaha chtít, usilovat o něco (Lejčarová 2009). Provádění především gymnastických cvičení může kromě jiného u žáků vzbuzovat strach a v kombinaci s častou nadváhou žáků zejména ze ZŠP to může způsobovat problémy v poskytování dopomoci a záchrany učitelem. Navíc jsou výše zmíněné aktivity častějším a vhodnějším předmětem klasifikace, což žákům nemusí být vždy příjemné. Žáky může odrazovat, že jsou ve cvičení neúspěšní. Vhodnější a atraktivnější výběr cviků a pestrost organizačních forem a prostředků by jisté napomohly k větší oblíbenosti těchto činností u sledovaných dětí. Bereme-li v potaz organizovanou účast žáků jak ve školních zájmových aktivitách mimo vyučování, tak ve sportovních klubech, činí procentuální zapojení žáků ZŠP na základě odpovědí v dotazníku 40,7%, u žáků ZŠS je to 42%, což jsou překvapivě vysoká čísla. Z hlediska zapojení žáků do školních zájmových pohybových aktivit je však situace na ZŠP oproti ZŠS velmi nepříznivá - děti o sport ve škole evidentně zájem nemají. K obdobným výsledkům dospěla i Lejčarová (2007), která zjistila, že ze lletých žáků ZŠP se do pohybových aktivit nabízených školou zapojuje pouze 16 žáků. Příčiny nízké návštěvnosti sportovních kroužků žáky ZŠP vidíme (kromě nezájmu dětí) i v nedostatečné a málo atraktivní nabídce ze strany škol, což může mj. souviset s jejich nedostačujícím

8 prostorovým, materiálním a personálním zázemím. Na rozdíl od zmiňovaného výzkumu Lejčarové, kde bylo zjištěno, že se do mimoškolních pohybových aktivit z celkového počtu 153 dotazovaných žáků ZŠP zapojují pouze tři chlapci (2x fotbal, 1 judo), jsme v našem šetření shledali, že z 59 žáků ZŠP sportuje v rámci sportovních klubů ve volném čase 20 žáků. K obdobným závěrům jako Lejčarová (2007) dospěl Jakubec (2005), který na základě dotazování 147 žáků 8. a 9. ročníků osmi tehdejších zvláštních škol v České republice zjistil, že se jen 6 % pravidelně účastní pohybových aktivit v rámci školy a 7,5 % žáků reprezentovaných opět jen chlapci navštěvuje pravidelně nějaký sportovní klub (5x box, 5x fotbal, lx basketbal, lx atletika). Také Karásková (1993) ve své studii s žáky ročníků zvláštních škol potvrzuje jejich menší zapojení do organizovaných mimoškolních pohybových aktivit v porovnání s žáky ZŠ, což přičítá nedostatku příležitostí a zdravotním důvodům. TV musí být pro žáky co možná nejatraktivnéjší - je vhodné zařazovat aktivity zábavné, motivující, netradiční, dobrodružné, orientované na prožitek, úspěch, citový rozvoj, tj. takové, které mají šanci vzbudit u žáků zájem, jenž by je podnítil k provádění pohybových činností i mimo rámec povinné školní TV, nejlépe celoživotně, a zároveň zařazovat i takové, které budou moci žáci uplatnit v běžném životě a budou pro ně později i finančně dostupné. V rámci snah o zapojení co nejvétšího počtu žáků do pravidelných pohybových aktivit je rovněž nezbytné rozšířit pro ně nabídku mimoškolních aktivit v jejich volném čase formou zájmových kroužků při jednotlivých školních sportovních klubech. Naléhavěji než na běžných základních školách se jeví problém připravit žáky ZŠP a ZŠS na období po skončení školní docházky. V tomto ohledu nabývají na významu právě pravidelné organizované pohybové aktivity, které jsou výborným prostředkem socializace, resp. integrace do společnosti. Závěr Přestože v námi provedeném výzkumu nebyla potvrzena příliš nízká účast žáků speciálních škol v organizovaných mimoškolních pohybových aktivitách, pro většinu dětí s intelektovým postižením se školní TV stává jediným místem aktivního pohybového vyžití. Klíčovou roli ve zkvalitňování tělovýchovného procesu na ZŠP a ZŠS hrají učitelé, u nichž je důležité řešit především otázku jejich kvalifikace. Obsah Literatura: BAJCURA, L. Pomoc mentálně postiženým ve společnosti a ve věznici. Mentálně postižení pachatelé: podklady k diagnostice a zacházení se specifickou skupinou vězněných osob. Příl. časopisu České vézeňství [online], 2005, č. 6 [cit ). Dostupné z: <http://ad.vscr.cz/news_files/postizeni_tisk_l.pdf>. JAKUBEC, R. Pohled do budoucnosti

9 tělesné výchovy jako předmětu vyučovaného na zvláštních školách a odborných učilištích. Praha, s. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze. Fakulta tělesné výchovy a sportu. Vedoucí diplomové práce Pavel Tilinger. KARÁSKOVÁ, V. Názory mentálně retardovaných žáků na pohybové aktivity. Tělesná kultura. 1993, sv. 24. Olomouc : Hanex - UP, s KARÁSKOVÁ, V. Profesní kompetence učitele tělesné výchovy na zvláštní škole. Olomouc: Univerzita Palackého, ISBN KLAUSS, T. Kinder und Jugendliche mít geistiger Behinderung und besonderen Verhaltensweisen. In FISCHER, E. (Hrsg.). Pädagogik fiir Kinder und Jugendliche mit mehrfachen Behinderunge: Lernverhalten, Diagnostik, Erziehungsbediirfnisse und Fórdermassnahmen. Dortmund : Modernes Lernen, 2000, s ISBN LANGER, S. Mentální retardace: etiologie, diagnostika, profesiografie, výchova. Hradec Králové : Kotva, LAUTH, G.W. Lernbehinderungen. In BORCHERT, J. (Hrsg.). Handbuch der sonderpädagogischen Psychologie. Góttingen : Hogrefe, Verlag fůr Psychologie, 2000, s ISBN LEJČAROVÁ, A. Motor competence of children with intellectual disabilities and locomotion activities in their lifestyle. In SLEPIČKA, P. (ed.), et al. Sport and Lifestyle. Praha: Karolinum, 2009, s ISBN LEJČAROVÁ, A. Zapojení žáků základních škol praktických v Praze do mimoškolních pohybových aktivit. In SLEPIČKOVÁ, I.; FLEMR, L. (ed.). Aktuální otázky sociologie sportu: sborník ze semináře České kinantropologické společnosti, Sekce sociologie sportu, UK FTVS, Praha [CD- -ROM). Praha : UK FTVS, Adresář: D:\sbornik.pdf, s ISBN MEYER, H. Geistige Behinderungen. In BORCHERT, J. (Hrsg.). Handbuch der sonderpädagogischen Psychologie. Góttingen : Hogrefe, Verlag fůr Psychologie, 2000, s ISBN MULLER, O. Lehká mentální retardace v pedagogickopsychologickém kontextu. Olomouc : Univerzita Palackého, STEINHAUSEN, H.Ch. Geistige Behinderung. In STEINHAUSEN, H. Ch. (Hrsg.). Entwicklungsstôrungen im Kindes- und Jugendalter: ein interdisziplinäres Handbuch. Stuttgart : Kohlhammer, 2001, s ISBN

Přílohy. 1. Dotazník 2. Rozhovor 3. Grafy č.i,2 4. Tabulky č.l až č.17

Přílohy. 1. Dotazník 2. Rozhovor 3. Grafy č.i,2 4. Tabulky č.l až č.17 Přílohy 1. Dotazník 2. Rozhovor 3. Grafy č.i,2 4. Tabulky č.l až č.17 43 Příloha č. 1: Dotazník pro středoškolské studenty a žáky ZŠ Žebrák V ážení studenti, žáci máte v rukou dotazník, který zjišťuje

Více

Hodnocení a klasifikace TV na druhém stupni

Hodnocení a klasifikace TV na druhém stupni Hodnocení a klasifikace TV na druhém stupni Při hodnocení a následné klasifikaci předmětu tělesná výchova bude brán ohled na individuální možnosti a schopnosti žáků. Zohledněna budou též případná výkonnostní

Více

PŘÍLOHY. Příloha I.- Dotazník. Diplomová práce: Sport ve volném čase studentů středních škol Valentová Milí studenti,

PŘÍLOHY. Příloha I.- Dotazník. Diplomová práce: Sport ve volném čase studentů středních škol Valentová Milí studenti, PŘÍLOHY Příloha I.- Dotazník Milí studenti, dovoluji si Vás požádat o spolupráci na diplomové práci s názvem Sport ve volném čase studentů středních škol. V tomto pojetí pojímáme sport za organizovanou

Více

ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY

ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY Možnosti a úskalí zdravého životního stylu žáků ZŠ a jejich vztah k pohybu ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY Pavlína 2015 Analýza dat Dotazník pro učitele tělesné výchovy Slovní

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. 1 Příloha číslo 1: DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro výchovné poradce Dobrý den,

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Anketa pro rodiče administrovaná od do VYHODNOCENÍ

Anketa pro rodiče administrovaná od do VYHODNOCENÍ Anketa pro rodiče administrovaná od 13.4.2016 do 20.4.2016 VYHODNOCENÍ Jsou pro Vás dostačující informace, které dostáváte ze školy: 6 5 o pokrocích a úspěších Vašeho dítěte o případných obtížích Vašeho

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

UČIVO ZÁKLADY GYMNASTIKY V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

UČIVO ZÁKLADY GYMNASTIKY V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL UČIVO ZÁKLADY GYMNASTIKY V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Alena Vaculíková; Ludmila Miklánková Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, Katedra aplikovaných pohybových aktivit

Více

13. lekce. Tématický plán: Teorie - Didaktiky základní gymnastiky. Praxe - Cvičení s tyčí a na žebřinách. Doporučená literatura

13. lekce. Tématický plán: Teorie - Didaktiky základní gymnastiky. Praxe - Cvičení s tyčí a na žebřinách. Doporučená literatura 13. lekce Tématický plán: Teorie - Didaktiky základní gymnastiky. Praxe - Cvičení s tyčí a na žebřinách. Doporučená literatura DIDAKTIKA ZÁKLADNÍ GYMNASTIKY Veškeré výchovně vzdělávací činnosti vycházejí

Více

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 -

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 - Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 Mladá Boleslav ve školních letech 2006/07 až / - Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Otázky kvality a kvantity pohybových aktivit v kontextu sociálně patologických jevů Mgr. Hana Bednářová

Otázky kvality a kvantity pohybových aktivit v kontextu sociálně patologických jevů Mgr. Hana Bednářová Otázky kvality a kvantity pohybových aktivit v kontextu sociálně patologických jevů Mgr. Hana Bednářová Anotace: Dětem a mládeži se sociálně patologickými projevy chování, bývá soudně nařízena ústavní

Více

Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství

Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství Mgr. Miloš Blecha 2010

Více

NEZAMĚSTNANOST, ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ A SOCIÁLNÍ JISTOTY ANEB V ČEM SE PODOBÁME A V ČEM LIŠÍME

NEZAMĚSTNANOST, ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ A SOCIÁLNÍ JISTOTY ANEB V ČEM SE PODOBÁME A V ČEM LIŠÍME STEM, Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3,130 02 Praha 3 IVO, Inštitút pre verejné otázky Baštová 5, 811 03 Bratislava tel.: +420284019100 tel.: +4212544030 ==================================================================

Více

VÝSTUP Z DIAGNOSTICKÉ METODY ANKETA PRO RODIČE

VÝSTUP Z DIAGNOSTICKÉ METODY ANKETA PRO RODIČE VÝSTUP Z DIAGNOSTICKÉ METODY ANKETA PRO RODIČE Škola Základní škola Spuštěno 26. 11. 2015 Dokončeno 17. 12. 2015 Úvod Při autoevaluaci hlavních oblastí edukační reality vycházíme na naší škole i z názorů

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA Na začátku prosince proběhlo dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit názor na fungování školní družiny. Papírové dotazníky byly distribuovány mezi žáky

Více

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

Zprávy. Praktické školy

Zprávy. Praktické školy Zprávy Praktické školy Dalšímu vzdělávání zdravotně znevýhodněných žáků s různou mírou mentální retardace slouží systém praktických škol. Tento systém vznikl na základě požadavku pedagogické praxe, která

Více

Předmět: Sportovní hry

Předmět: Sportovní hry Předmět: Sportovní hry Charakteristika volitelného předmětu sportovní hry 2. stupeň Předmět Sportovní hry realizuje část vzdělávacího oboru Tělesná výchova zařazeného do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Hodnocení žáků chápeme jako zpětnou vazbu, kterou žáci, jejich zákonní zástupci, ale i pedagogové získávají informace o tom, jak

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Pojetí vyučovacího předmětu

Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova Obor vzdělání: 24-41-M/01 Strojírenství 26-41-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium:

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

24-41-M/01 Strojírenství

24-41-M/01 Strojírenství Učební osnova vyučovacího předmětu tělesná výchova Obor vzdělání: -1-M/01 Strojírenství 6-1-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium: Platnost:

Více

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků?

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na ZŠNČP oceňují Podněty od rodičů Jak

Více

ÚROVEŇ TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ SESTER S REALIZACÍ KONCEPTU BAZÁLNÍ STIMULACE V OŠETŘOVATELSKÉM PROCESU

ÚROVEŇ TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ SESTER S REALIZACÍ KONCEPTU BAZÁLNÍ STIMULACE V OŠETŘOVATELSKÉM PROCESU VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, BRATISLAVA, N. O. ÚSTAV SV. JÁNA NEPOMUKA NEUMANNA, PŘÍBRAM ÚROVEŇ TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ SESTER S REALIZACÍ KONCEPTU BAZÁLNÍ STIMULACE

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

Kvalifikovanost učitelů hlavní výsledky dotazníkového šetření

Kvalifikovanost učitelů hlavní výsledky dotazníkového šetření Kvalifikovanost učitelů hlavní výsledky dotazníkového šetření Použitá metodika Výzkumné šetření bylo provedeno ve spolupráci s Ústavem pro informace ve vzdělávání (ÚIV) ve dnech 7. 14. září 2009. Sběr

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.2 TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4. ročník Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo TV5101 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu;

Více

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.22 Tělesná výchova 1.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehoţ cíle, zaměření

Více

Příloha č. 7 učební osnovy

Příloha č. 7 učební osnovy Příloha č. 7 učební osnovy Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vzdělávací obor: TĚLESNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je zastoupena vzdělávacím oborem Tělesná výchova. Je realizována ve všech

Více

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce)

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Partneři projektu Skupina zaměstnavatelských svazů Slovinska (ZDS), Chorvatska (HUP), Maďarska (MGYOSZ), Rakouska (IV), Slovenska (RÚZ) a

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

Povinný předmět (verze 2013)

Povinný předmět (verze 2013) Povinný předmět (verze 2013) Název kurzu: Rozvoj pohybových schopností Počet kb.: 2 Identifikační kód: KTV/6219 KTV/0397 KTV/6137 Hodinová dotace: 1/1, KS 3hod. Semestr: letni Forma výuky: semestrální

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

AUTOEVALUACE 2011 RODIČE

AUTOEVALUACE 2011 RODIČE AUTOEVALUACE 2011 RODIČE Seznam otázek: 1. Naše názory na vyučování se shodují s názory většiny učitelů. 2. Očekáváme, že škola připraví naše dítě k dalšímu úspěšnému studiu na vysoké škole. 3. Jestliže

Více

DIDAKTIKA TĚLESNÉ VÝCHOVY A JEJÍ VÝVOJ

DIDAKTIKA TĚLESNÉ VÝCHOVY A JEJÍ VÝVOJ DIDAKTIKA TĚLESNÉ VÝCHOVY A JEJÍ VÝVOJ Téma č. 1 HISTORIE ŠKOLSTVÍ A VÝVOJ TV NA NAŠICH ŠKOLÁCH 1774 - počátek povinné školní docházky (Marie Terezie) 1869-1. učební osnovy - zavedení 2 hodiny TV (pořadová,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz

Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz INTEGRACE DĚTÍ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM DO HODIN BĚŽNÉ TV Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz Integrace (začlenění ţáků) Pojem začlenění ţáků znamená zařazení různých typů

Více

Deváťáci volí školu podle zájmu a uplatnění. Rozhodnutí ještě zdaleka nejsou. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Deváťáci volí školu podle zájmu a uplatnění. Rozhodnutí ještě zdaleka nejsou. Studie občanského sdružení Než zazvoní Deváťáci volí školu podle zájmu a uplatnění. Rozhodnutí ještě zdaleka nejsou Studie občanského sdružení Než zazvoní 25. září 2013 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé

Více

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA Alena Keblová - Iva Švarcová Úvod Společenské a pracovni uplalnéní absolventů, zejména vlak absolventek zvláštnich a speciálních škol se dostalo s přechodem

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Volba střední školy jak to vidí osmáci

Volba střední školy jak to vidí osmáci Volba střední školy jak to vidí osmáci Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. června 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie občanského sdružení Než zazvoní,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU Studie UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU Pavel Tilinger, Karel Kovář Úvod do problematiky Úspěšnost vysoké školy je v současnosti možné

Více

Jak intenzivně v televizi sledujete sportovní pořady (přímé přenosy, záznamy, magazíny)?

Jak intenzivně v televizi sledujete sportovní pořady (přímé přenosy, záznamy, magazíny)? VPA - oddělení sociologického výzkumu 140 70 Praha 4 Kavčí hory tel: 261 137 197 fax: 261 215 069 email: marek.prorok@czech-tv.cz Použité otázky 1. Jak intenzivně v televizi sledujete sportovní pořady

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

SCIO MAPA ŠKOLY ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory

SCIO MAPA ŠKOLY ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SCIO MAPA ŠKOLY 2016 ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory Analýza současného stavu ve škole K posouzení problematiky slouží i dotazníková šetření. Scio Mapa školy Tento projekt řeší detailně oblast klimatu

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

Témata závěrečných písemných prací

Témata závěrečných písemných prací Závěrečné práce vede: PhDr. Mgr. Marie Hanušová 1. Možnosti zvyšování motivace k učení u žáků středních škol a učilišť 2. Hodnotová orientace středoškolské mládeže a úloha učitele při jejím ovlivňování

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník

Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Dotazník týkající se pohybových aktivit obyvatel žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením pro klienty. křížkem.

Dotazník týkající se pohybových aktivit obyvatel žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením pro klienty. křížkem. Dotazník týkající se pohybových aktivit obyvatel žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením pro klienty Informace pro vyplnění dotazníku: vhodná odpověď bude při řízeném rozhovoru označena

Více

Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM. Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR. Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR

Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM. Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR. Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR Všestranný rozvoj talentované mládeže Vytváření a posilování

Více

PRŮBĚH A FÁZE MOTORICKÉHO UČENÍ. Zapletalová Silvie

PRŮBĚH A FÁZE MOTORICKÉHO UČENÍ. Zapletalová Silvie PRŮBĚH A FÁZE MOTORICKÉHO UČENÍ Zapletalová Silvie ČINITELÉ MOTORICKÉHO UČENÍ Průběh učení je ovlivněn celou řadou činitelů. Působení činitelů je různě silné a závisí např. na věku sportovce, pohybové

Více

Komunikace muzea a školy při realizaci preventivních programů ve světle orientačního šetření

Komunikace muzea a školy při realizaci preventivních programů ve světle orientačního šetření Komunikace muzea a školy při realizaci preventivních programů ve světle orientačního šetření / 16 / orientační šetření. příklad dobré praxe. Mgr. Jitka KRÁLOVÁ / Komunikace muzea a školy při realizaci

Více

Vzdělávací program nadstavbových vzdělávacích modulů pro sociální pracovníky:

Vzdělávací program nadstavbových vzdělávacích modulů pro sociální pracovníky: Vzdělávací program nadstavbových vzdělávacích modulů pro sociální pracovníky: IA. Sexuální zneužívání, IB. Tvorba Protokolu sexuality, IC. Spolupráce s rodinou v oblasti sexuality a ID. Sexuální osvěta

Více

pozitivní POSTOJ negativní silný ZÁJEM slabý vysoká MOTIVACE nízká důležité HODNOTY nedůležité

pozitivní POSTOJ negativní silný ZÁJEM slabý vysoká MOTIVACE nízká důležité HODNOTY nedůležité DIAGNOSTIKOVÁNÍ AFEKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ ŽÁKA Afektivní vlastnosti zájmy, hodnoty, motivace (preference, přesvědčení, sebepojetí a temperament) Afektivní vlastnosti žáka vliv na úspěšnost učení Afektivní

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v roce 2014. Respondenti měli možnost vyplnit buď tištěnou, nebo elektronickou verzi dotazníku. Tištěná verze dotazníku byla distribuována

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Tělesná výchova - Kvarta

Tělesná výchova - Kvarta - Kvarta Tělesná výchova Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

DOTAZNÍK PRO ŽÁKY 3. tříd ZŠ ZJIŠŤOVÁNÍ STAVU POHYBOVÉ AKTIVITY

DOTAZNÍK PRO ŽÁKY 3. tříd ZŠ ZJIŠŤOVÁNÍ STAVU POHYBOVÉ AKTIVITY Příloha B Dotazníky pro žáky Vstupní dotazník DOTAZNÍK PRO ŽÁKY 3. tříd ZŠ ZJIŠŤOVÁNÍ STAVU POHYBOVÉ AKTIVITY Milí žáci, tímto dotazníkem zjišťujeme, jak moc se pohybujete v průběhu celého dne (ve škole

Více

Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ

Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ Projekt realizovaný v rámci JPD 3, spolufinancovaný ESF, státním rozpočtem ČR a rozpočtem HMP Cílem je vytvořit

Více

Žáci na 2. stupni atmosféru hodnotí spíše pozitivně. Hodnotili ji 3,08 bodů ze 4 možných.

Žáci na 2. stupni atmosféru hodnotí spíše pozitivně. Hodnotili ji 3,08 bodů ze 4 možných. Analýza současného stavu ve škole K posouzení problematiky slouží i dotazníková šetření. Scio Mapa školy Tento projekt řeší detailně oblast klimatu školy. Nástrojem pro hodnocení je anonymní dotazníkové

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší

Více

výstupy z dotazníků DFGJK

výstupy z dotazníků DFGJK výstupy z dotazníků DFGJK G4 Škola: DFGJK, typ: G4 Vektor 14 Modul 1 Podle čeho jste se především rozhodoval(a) při výběru SŠ, kterou navštěvujete?(vyberte i více z níže uvedených možností) 9 9 Moje vlastní

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY V CHRUDIMI Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Únor 2010 1. Úvod Indikátor ECI B.6 Cesty dětí do školy a zpět hodnotí způsob dopravy

Více

Inovace povinných a povinně volitelných předmětů

Inovace povinných a povinně volitelných předmětů Inovace obsahu a forem výuky v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/18.0020 Zkvalitňování podmínek pro vzdělávání učitelů na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v kombinované formě studia

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova 5.8 Oblast: Člověk a zdraví 5.8.2 Obor: Tělesná výchova Předmět: Tělesná výchova Charakteristika předmětu tělesná výchova 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována vzdělávacím oborem Tělesná

Více

Základní škola Slušovice. 2. stupeň

Základní škola Slušovice. 2. stupeň Základní škola Slušovice Vyhodnocení dotazníků pro rodiče 2. stupeň Duben 2 I. Informovanost Informuje vás škola dostatečně o svých aktivitách? 8 7 6 4 3 2 1 68 44 7 1 ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE NE NE Informuje

Více

Úroveň vzdělávání v ČR

Úroveň vzdělávání v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Úroveň vzdělávání v ČR Technické parametry Výzkum:

Více

Výsledky zpětné vazby rodičů červen 2015 zš nčp. Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na zš nčp oceňují Podněty od rodičů

Výsledky zpětné vazby rodičů červen 2015 zš nčp. Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na zš nčp oceňují Podněty od rodičů Výsledky zpětné vazby rodičů červen 2015 zš nčp Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na zš nčp oceňují Podněty od rodičů Jak číst zobrazené grafy Tmavě zelená = rozhodně ano Světle

Více