VZTAH DĚTÍ S INTELEKTOVÝM POSTIŽENÍM K TĚLESNÉ VÝCHOVĚ A SPORTU 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZTAH DĚTÍ S INTELEKTOVÝM POSTIŽENÍM K TĚLESNÉ VÝCHOVĚ A SPORTU 1"

Transkript

1 VZTAH DĚTÍ S INTELEKTOVÝM POSTIŽENÍM K TĚLESNÉ VÝCHOVĚ A SPORTU 1 Alena Lejčarová, Sylvie Slavíková Anotace: Cílem předkládané práce bylo zjistit vztah děti s intelektovým postižením k tělesné výchově a sportu. Výzkumu se zúčastnilo celkem 59 žáků (20 dívek a 39 chlapců, průměrný věk 13,85 roku) pražských základních škol praktických a 26 žáků (12 dívek a 14 chlapců, průměrný věk 15,80 roku) pražských základních škol speciálních. K posouzení vztahu k tělesné výchově a sportu byl použit nestandardizovaný dotazník, obsahující strukturované i nestrukturované položky. Šetření ukázalo, že školní tělesnou výchovu mají dotazovaní žáci celkem v oblibě, žáci základních škol praktických maji nejraději sportovní hry, zatímco u žáků základních škol speciálních kupodivu vede v oblíbenosti náplně vyučovací jednotky rozcvička. Výzkum nepotvrdil předpokládaný příliš malý zájem žáků speciálních škol o pohybové aktivity ve volném čase. Pro většinu žáků s intelektovým postižením je však školní tělesná výchova jediným místem jejich aktivního pohybového vyžití, proto by jí měla být v kurikulu věnována dostatečná pozornost. Klíčová slova: mentální postižení, školní tělesná výchova, sportovní aktivity, základní škola praktická, základní škola speciální, mimoškolní pohybové aktivity. Úvod Jedna z cest úspéšné socializace dětí a mládeže s intelektovým postižením vede především přes jejich volný čas. V něm by měly významné místo zaujímat mj. pohybové aktivity, které jsou předpokladem zdravého způsobu života směřujícího k formování celé osobnosti jedince s intelektovým postižením a zároveň představují významný prostředek ke zlepšení kvality jeho života, a to jak svým biologickým, tak estetizujícím, psychologickým a sociálním účinkem. Nedostatečné řešení otázek volného času zejména u mládeže s intelektovým postižením může vyústit v reálné nebezpečí podléhání nežádoucím vlivům s asociálním až antisociálním zaměřením, což je podpořeno sklonem těchto jedinců k větší sugestibilitě (Langer 1996, Klauss 2000, Meyer 2000, Múller 2001, Steinhausen 2001). Jsou ohroženi kriminálními delikty relativně více než ostatní lidé. Jedná se především o kriminalitu méně závažnou a méně společensky nebezpečnou - v trestné činnosti jedinců s intelektovým postižením převažují drob- 1 Studie vznikla s podporou VZ MSMT ČR MSM

2 né krádeže a konflikty se zákonem, které by se často daly vysvětlit jejich sníženou orientací v sociálních vztazích (Bajcura 2005). Tento problém nabývá v současnosti na významu také tím, že se stále více prohlubuje krize rodiny a přirozené autority. Je tedy důležité, aby výchova ke zdravému životnímu stylu (resp. k provozování pohybových aktivit) provázela děti a mládež s intelektovým postižením po celý průběh jejich školní docházky. Zásadní je v tomto směru motivace a vliv osobností rodiče a učitele. Školní tělesná výchova (TV) je zpravidla pro většinu žáků s intelektovým postižením jediným místem intencionálního pohybového vyžití (Karásková 1994). Formování vztahu žáka k pohybovým aktivitám souvisí proto převážně s jeho zkušenostmi z výuky tohoto předmětu, zejména pak s jeho emocionálními prožitky. V tomto ohledu je tedy důležitý jak obsah výuky, tak činnost učitele TV. Výzkumné studie se soustřeďují spíše na hodnocení pohybové výkonnosti žáků s intelektovým postižením než na sledování jejich názorů, zájmů a postojů k pohybovým aktivitám. Určitou sondu do této problematiky u nás provedla na tehdejších zvláštních školách pouze Karásková (1993), nověji pak Lejčarová (2007, 2009). Problematika na pomocných školách, resp. základních školách speciálních, nebyla doposud řešena vůbec. Přitom se domníváme, že při zkvalitňování edukačního klimatu školy je tato zpětnovazební informace od žáků velmi potřebná. Cíl výzkumu Cílem výzkumu bylo zjistit vztah dětí s intelektovým postižením, resp. žáků základních škol praktických (ZŠP) a základních škol speciálních (ZŠS), k TV a sportu. Dílčí cíl pak spočíval v posouzení, zda se v tomto ohledu nacházejí rozdíly mezi žáky obou typů sledovaných škol. V rámci splnění výše stanovených cílů byly formulovány dvě výzkumné otázky: Jak velký zájem mají žáci ZŠP i ZŠS o pohybové aktivity ve svém volném čase? Jaké tělovýchovné aktivity mají žáci ZŠP i ZŠS nejraději? Metodika Výzkum má charakter pilotní studie. Výzkumný soubor tvoří celkem 85 dětí s intelektovým postižením, resp. 59 žáků (20 dívek a 39 chlapců, průměrný věk 13,85 roku) tříd tří pražských ZŠP a 26 žáků (12 dívek a 14 chlapců, průměrný věk 15,80 roku) tříd tří pražských ZŠS. Cíl výzkumu byl realizován prostřednictvím nestandardizovaného dotazníku, jenž byl vytvořen na základě odborné literatury a konzultace se speciální pedagožkou, která pracuje na jedné ZŠP a je zároveň aktivní členkou Českého svazu mentálně postižených sportovců. Obsahem finální verze dotazníku bylo 12 strukturovaných i nestrukturovaných stupnicových položek, jež byly formu-

3 lovány adekvátně k mentální úrovni respondentů a týkaly se zejména osvobození žáka od TV, možnosti provádět všechny aktivity v rámci TV, obliby jednotlivých tělovýchovných aktivit a vůbec předmětu TV, provozování jiných pohybových aktivit mimo povinnou TV, sledování sportu v televizi aj. Jednotlivé otázky dotazníku byly na ZŠP probrány se žáky společné s jednou z autorek, aby se zajistilo porozumění znění otázky, vyplňování pak realizovali žáci sami. Na ZŠS byl vyplňován dotazník vždy osobně s každým žákem zvlášť, většinou ještě s dopomocí pedagoga dané školy. Výsledky S potěšením jsme shledali, že školní TV se účastní všichni respondenti; nikdo není z docházky pro svůj zdravotní stav osvobozen. Určitá omezení ve výuce má však na ZŠP devět dětí (nejčastěji nesmí provádět kotouly), na ZŠS pak tři děti (zákaz provádění skoků, vytrvalostních cvičení, cvičení, která jsou kontraindikací astmatu). Co se týče obliby TV, z 59 žáků ZŠP se na tento vyučovací předmět těší 35 dětí, sedm dětí se netěší vůbec a 17 dětí se někdy těší a někdy ne. Důvody oblíbenosti a neoblíbenosti TV u žáků jsou uvedeny v tabulce č. 1. Skupina žáků, kteří se někdy těší a někdy ne, má obavy z nezvládnutí různých cviků (např. kotoul), nemá ráda rozcvičku, nemá v oblibě vyučujícího. m Tab. č. 1: Důvody oblíbenosti, resp. neoblíbenosti TV u žáků ZŠP Odpovéď Počet žáků Těším se na hry 11 Baví mě to 9 Zasportuji si 6 Nemusím se učit 1 Nevím prof 1 Bez odpovědi 7 Nebaví mě to 5 Nemám rád sport 1 Kritizují mě spolužáci 1 Naproti tomu pouze jeden dotazovaný ze ZŠS uvedl, že se na TV někdy těší a někdy netěší, ostatní se těší vždy (viz tabulka č. 2). Tab. č. 2: Důvody oblíbenosti TV u žáků ZŠS Odpověď Poíet žáků Rád/a cvičím 9 Baví mé to 4 Těším se na hry 4 Těším se na vítězství 1 Bez odpovědi 7 Žáci na ZŠP mají v TV nejraději sportovní hry, což uvedlo 59 % z nich (viz graf č. 1). Naopak mezi nejoblíbenéjší činnost žáků ZŠS patří rozcvička (62 %), v pořadí druhou nejoblíbenéjší aktivitou jsou - stejně jako u žáků ZŠP - pohybové hry (54%) (viz graf č. 1).

4 Graf č. 1: Oblíbenost aktivit v télesné výchově u žáků ZŠP a ZŠS Oblíbenost aktivít v télesné výchové u žáků speciálních Skol Máku Sport Pohyb Posilo- piavini Atletika Gymnas-Rozcvtthry hry viní tika ka m ZŠP ZSS SO S Druh aktivity U žáků byly zjišťovány i neoblíbené činnosti v TV (viz graf č. 2). Mezi ty nejméně oblíbené patří na ZŠP rozcvička a gymnastika (obě 39 %), na ZŠS také zejména gymnastika (42 %), málo oblíbené jsou i atletika a posilování (19 %). Graf č. 2: Neoblíbenost aktivit v tělesné výchově u žáků ZŠP a ZŠS Neoblibenost aktivit v télesné výchově u žáků speciálních škol Máků 0 Rozcvič- Gymnas- Sportovní Atletika Posilová- Plsvtnl, ka tika hry ni mz$p ozss 12 «a 19 8 Druh aktivity D

5 Na otázku, zda by chtěli mít více hodin TV, odpovídali žáci podle očekávání většinou pozitivně. Na ZŠP by celkem 41 dotázaných dětí chtělo větší dotaci TV v týdenním rozvrhu, zbylých 18 žáků by více hodin neuvítalo (uváděné důvody viz tabulka č. 3). Na ZŠS by naproti tomu jen osm dětí chtělo více hodin TV, sedm žáků by hodinovou dotaci zvýšit nechtělo (bez udání důvodu) a jedenácti dětem současný počet hodin stačí, což pravděpodobné souvisí s faktem vyšší týdenní hodinové dotace TV na ZŠS (5 hodin) oproti ZŠP (3 hodiny). Tab. č. 3: Důvody nechtění větší hodinové dotace TV u žáků ZŠP Odpovéď Počet žáků Stačí mi to 8 Nuda a nezájem 3 Přílií velká fyzická zátěž 1 Učitel je přísný 1 Neobliba převlékání 1 Kritika a nadávání ze strany spolužáků 1 Bez odpovědi 3 Co se týče zapojení žáků do školních zájmových pohybových aktivit, sportovní kroužek organizovaný školou navštěvují na ZŠP jen čtyři chlapci (2x sportovní hry, lx fotbal, lx florbal). Na rozdíl od žáků ZŠP se žáci ZŠS do zájmových kroužků s pohybovou náplní zapojují více. Sedm dětí navštěvuje kroužek sportovních her (nejčastěji florbal) a jeden chlapec uvedl posilování. Tři žáci zmínili zdravotní TV a dva žáci hipoterapii, což sice za sportovní kroužky pokládat nemůžeme, avšak s ohledem na zdravotní, výchovný a sociální efekt těchto aktivit považujeme pravidelné provozování těchto činností za přínosné. V rámci sportovních klubů sportuje ve volném čase 20 žáků ZŠP, přičemž se těmto činnostem věnují více chlapci (16) než dívky (4). Chlapci se většinou orientují na týmové sporty (fotbal, basketbal, hokej) a dívky na individuální aktivity (tancování, aerobik). Na ZŠS oproti tomu pouze jeden chlapec provozuje fotbal, jedna dívka karate a jedna dívka ping pong; uváděné pravidelné domácí cvičení, hipoterapii a běhání u čtyř dotázaných žákyň ovšem nepovažujeme za organizovaný sport v rámci sportovní organizace. Jak se děti sportující ve svém volném čase ke sportu vůbec dostaly, ukazuje tabulka č. 4. (Poznámka: Pokud bychom do organizovaného sportu u žáků ZŠS zahrnuli i zmiňovanou hipoterapii, domácí cvičení a běhání, pak by se do popředí motivátorů" dostali zcela jasné rodiče žáků.) Tab. č. 4: Způsob, jakým se žáci ke sportování dostali Odpověď 2áci ZSP Žáci ZSS Přes kamarády 7 1 Přes rodiče 3 1 (4) Přes učitele 3 1 Sám/Sama 3 Přes internet 1 Bez odpovědi 3

6 Co se týče sledovanosti sportu v televizi, nejsou výsledky - zřejmě i díky hypokinetickému stylu života a vysoké sledovanosti televize u současné dětské populace - nijak překvapující (viz tabulka č. 5). Tab. č. 5: Sledovanost sportu v televizi Odpověď Žáci ZSP 2áci ZSS často Nikdy Bez odpovědi 2 Na sportovní utkání se na základě odpovědí v dotazníku chodí dívat 24 oslovených žáků ze ZŠP - nejčastěji jde o fotbal (16x), poté hokej (5x), následovaný basketbalem, dostihy a krasobruslením (1 x). Naproti tomu ze 26 oslovených žáků ZŠS se na nějaké sportovní utkání chodí dívat jen dva žáci, a to na fotbal a hokej. Důvodem zjištěného stavu by mohla být větší samostatnost a integrovanost žáků ZŠP do běžného života a také atraktivita skupinových návštěv těchto akcí s partou vrstevníků. Diskuse Šetřením bylo zjištěno, že na obou typech škol je minimální počet žáků, kteří se na školní TV vůbec netěší, i když výsledky týkající se oblíbenosti TV u žáků ZŠP jsou pro nás celkem překvapující (35 z 59 žáků se na TV vždy těší); očekávali jsme větší oblíbenost TV. Také Karásková (1993) ve svém výzkumu zjistila, že se na hodiny TV žáci zvláštních škol, resp. ZŠP většinou těší, a to zejména chlapci, přičemž nejoblíbenéjšími pohybovými aktivitami těchto žáků v hodinách TV jsou hry (stejné jako v našem šetření). Autorkou udávané důvody jsou velmi podobné jako u našeho souboru, tj. baví je, baví je hry, nemusí se učit. U žáků ZŠS je TV velice oblíbená, což slovné potvrdili i jejich pedagogové - žáci se na hodiny TV opravdu velmi těší a mají rádi pohyb jako takový. Tento povinný předmět je tedy z hlediska působení na osobnost jedinců s intelektovým postižením důležitou součástí výuky na základních školách praktických i speciálních, obzvláště vezmeme-li v úvahu, že si žáci raději najdou mimoškolní pohybovou aktivitu, baví-li je TV ve škole. Je však nutno poznamenat, že obliba TV souvisí rovněž velmi úzce s osobností a přístupem pedagoga, který volí i obsah učiva, a dále s prostorovými a materiálními podmínkami pro realizaci TV. Většina pražských ZŠP má k dispozici malé, v některých případech až velmi malé tělocvičny (ojediněle lze hovořit pouze o jakýchsi cvičebnách) s omezeným prostorem zejména pro provádění kolektivních sportovních her, avšak občas, zpravidla v případě spojení ZŠP s jiným zařízením, se můžeme setkat i s tělocvičnami dostatečných rozměrů. Adekvátní venkovní hřiště obvykle chybí, a pokud se v areálu, popř. v blízkosti školy vyskytuje, pak je opět většinou ve společném užívání s jiným zařízením. Často je nezbytné hledat náhradní řešení, např. pronájem tělocvičny nebo hřiště,

7 budování vlastního objektu svépomocí apod. (Lejčarová 2009). Neuspokojivost tohoto stavu potvrzuje i Jakubec (2005) zjištěním, že pouze 30% z 50 oslovených zvláštních škol, resp. ZŠP v ČR zhodnotilo prostorové podmínky pro výuku TV jako výborné, tj. disponuje vlastní télocvičnou odpovídajících rozměrů, venkovním hřištěm atd. Co se týče oblíbenosti jednotlivých tělovýchovných aktivit, mají žáci ZŠS kupodivu nejraději rozcvičku (na rozdíl od žáků ZŠP). Důvodem pro toto zjištění by mohl být fakt, že tak mají větší kontakt s vyučujícím, který je může po každém cviku pochválit či povzbudit, stávají se středem pozornosti. Při rozcvičce bývá dobrá atmosféra, může se provádět formou hry, s hudebním doprovodem apod. Při její realizaci nejsou rovněž patrné tak velké rozdíly mezi jednotlivými žáky jako při jiných pohybových činnostech (nikdo nevyhrává, nikdo není nejrychlejší atd.). Mezi méně přitažlivé činnosti žáků obou typů škol (kromě rozcvičky) patří atletika a gymnastika, které jsou pro děti zřejmě náročnější na provedení (zejména koordinačně) a fyzicky namáhavé. Do jisté míry tento fakt může souviset s chabými volními vlastnostmi těchto dětí (Langer 1996, Klauss 2000, Lauth 2000, Můller 2001 aj.). Díky tomu lehce podléhají prožitkům počátečního neúspěchu při provádění některých obzvlášť náročných pohybových úkolů, vzpírají se pokračovat v činnosti spojené s vyšší námahou, hůře překonávají pocity únavy, pohodlnost a lenost. Zároveň jim chybí sebeobětování" a překonávání sebe sama, houževnatost a vytrvalost, snaha chtít, usilovat o něco (Lejčarová 2009). Provádění především gymnastických cvičení může kromě jiného u žáků vzbuzovat strach a v kombinaci s častou nadváhou žáků zejména ze ZŠP to může způsobovat problémy v poskytování dopomoci a záchrany učitelem. Navíc jsou výše zmíněné aktivity častějším a vhodnějším předmětem klasifikace, což žákům nemusí být vždy příjemné. Žáky může odrazovat, že jsou ve cvičení neúspěšní. Vhodnější a atraktivnější výběr cviků a pestrost organizačních forem a prostředků by jisté napomohly k větší oblíbenosti těchto činností u sledovaných dětí. Bereme-li v potaz organizovanou účast žáků jak ve školních zájmových aktivitách mimo vyučování, tak ve sportovních klubech, činí procentuální zapojení žáků ZŠP na základě odpovědí v dotazníku 40,7%, u žáků ZŠS je to 42%, což jsou překvapivě vysoká čísla. Z hlediska zapojení žáků do školních zájmových pohybových aktivit je však situace na ZŠP oproti ZŠS velmi nepříznivá - děti o sport ve škole evidentně zájem nemají. K obdobným výsledkům dospěla i Lejčarová (2007), která zjistila, že ze lletých žáků ZŠP se do pohybových aktivit nabízených školou zapojuje pouze 16 žáků. Příčiny nízké návštěvnosti sportovních kroužků žáky ZŠP vidíme (kromě nezájmu dětí) i v nedostatečné a málo atraktivní nabídce ze strany škol, což může mj. souviset s jejich nedostačujícím

8 prostorovým, materiálním a personálním zázemím. Na rozdíl od zmiňovaného výzkumu Lejčarové, kde bylo zjištěno, že se do mimoškolních pohybových aktivit z celkového počtu 153 dotazovaných žáků ZŠP zapojují pouze tři chlapci (2x fotbal, 1 judo), jsme v našem šetření shledali, že z 59 žáků ZŠP sportuje v rámci sportovních klubů ve volném čase 20 žáků. K obdobným závěrům jako Lejčarová (2007) dospěl Jakubec (2005), který na základě dotazování 147 žáků 8. a 9. ročníků osmi tehdejších zvláštních škol v České republice zjistil, že se jen 6 % pravidelně účastní pohybových aktivit v rámci školy a 7,5 % žáků reprezentovaných opět jen chlapci navštěvuje pravidelně nějaký sportovní klub (5x box, 5x fotbal, lx basketbal, lx atletika). Také Karásková (1993) ve své studii s žáky ročníků zvláštních škol potvrzuje jejich menší zapojení do organizovaných mimoškolních pohybových aktivit v porovnání s žáky ZŠ, což přičítá nedostatku příležitostí a zdravotním důvodům. TV musí být pro žáky co možná nejatraktivnéjší - je vhodné zařazovat aktivity zábavné, motivující, netradiční, dobrodružné, orientované na prožitek, úspěch, citový rozvoj, tj. takové, které mají šanci vzbudit u žáků zájem, jenž by je podnítil k provádění pohybových činností i mimo rámec povinné školní TV, nejlépe celoživotně, a zároveň zařazovat i takové, které budou moci žáci uplatnit v běžném životě a budou pro ně později i finančně dostupné. V rámci snah o zapojení co nejvétšího počtu žáků do pravidelných pohybových aktivit je rovněž nezbytné rozšířit pro ně nabídku mimoškolních aktivit v jejich volném čase formou zájmových kroužků při jednotlivých školních sportovních klubech. Naléhavěji než na běžných základních školách se jeví problém připravit žáky ZŠP a ZŠS na období po skončení školní docházky. V tomto ohledu nabývají na významu právě pravidelné organizované pohybové aktivity, které jsou výborným prostředkem socializace, resp. integrace do společnosti. Závěr Přestože v námi provedeném výzkumu nebyla potvrzena příliš nízká účast žáků speciálních škol v organizovaných mimoškolních pohybových aktivitách, pro většinu dětí s intelektovým postižením se školní TV stává jediným místem aktivního pohybového vyžití. Klíčovou roli ve zkvalitňování tělovýchovného procesu na ZŠP a ZŠS hrají učitelé, u nichž je důležité řešit především otázku jejich kvalifikace. Obsah Literatura: BAJCURA, L. Pomoc mentálně postiženým ve společnosti a ve věznici. Mentálně postižení pachatelé: podklady k diagnostice a zacházení se specifickou skupinou vězněných osob. Příl. časopisu České vézeňství [online], 2005, č. 6 [cit ). Dostupné z: <http://ad.vscr.cz/news_files/postizeni_tisk_l.pdf>. JAKUBEC, R. Pohled do budoucnosti

9 tělesné výchovy jako předmětu vyučovaného na zvláštních školách a odborných učilištích. Praha, s. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze. Fakulta tělesné výchovy a sportu. Vedoucí diplomové práce Pavel Tilinger. KARÁSKOVÁ, V. Názory mentálně retardovaných žáků na pohybové aktivity. Tělesná kultura. 1993, sv. 24. Olomouc : Hanex - UP, s KARÁSKOVÁ, V. Profesní kompetence učitele tělesné výchovy na zvláštní škole. Olomouc: Univerzita Palackého, ISBN KLAUSS, T. Kinder und Jugendliche mít geistiger Behinderung und besonderen Verhaltensweisen. In FISCHER, E. (Hrsg.). Pädagogik fiir Kinder und Jugendliche mit mehrfachen Behinderunge: Lernverhalten, Diagnostik, Erziehungsbediirfnisse und Fórdermassnahmen. Dortmund : Modernes Lernen, 2000, s ISBN LANGER, S. Mentální retardace: etiologie, diagnostika, profesiografie, výchova. Hradec Králové : Kotva, LAUTH, G.W. Lernbehinderungen. In BORCHERT, J. (Hrsg.). Handbuch der sonderpädagogischen Psychologie. Góttingen : Hogrefe, Verlag fůr Psychologie, 2000, s ISBN LEJČAROVÁ, A. Motor competence of children with intellectual disabilities and locomotion activities in their lifestyle. In SLEPIČKA, P. (ed.), et al. Sport and Lifestyle. Praha: Karolinum, 2009, s ISBN LEJČAROVÁ, A. Zapojení žáků základních škol praktických v Praze do mimoškolních pohybových aktivit. In SLEPIČKOVÁ, I.; FLEMR, L. (ed.). Aktuální otázky sociologie sportu: sborník ze semináře České kinantropologické společnosti, Sekce sociologie sportu, UK FTVS, Praha [CD- -ROM). Praha : UK FTVS, Adresář: D:\sbornik.pdf, s ISBN MEYER, H. Geistige Behinderungen. In BORCHERT, J. (Hrsg.). Handbuch der sonderpädagogischen Psychologie. Góttingen : Hogrefe, Verlag fůr Psychologie, 2000, s ISBN MULLER, O. Lehká mentální retardace v pedagogickopsychologickém kontextu. Olomouc : Univerzita Palackého, STEINHAUSEN, H.Ch. Geistige Behinderung. In STEINHAUSEN, H. Ch. (Hrsg.). Entwicklungsstôrungen im Kindes- und Jugendalter: ein interdisziplinäres Handbuch. Stuttgart : Kohlhammer, 2001, s ISBN

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

Hodnocení a klasifikace TV na druhém stupni

Hodnocení a klasifikace TV na druhém stupni Hodnocení a klasifikace TV na druhém stupni Při hodnocení a následné klasifikaci předmětu tělesná výchova bude brán ohled na individuální možnosti a schopnosti žáků. Zohledněna budou též případná výkonnostní

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY

ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY Možnosti a úskalí zdravého životního stylu žáků ZŠ a jejich vztah k pohybu ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY Pavlína 2015 Analýza dat Dotazník pro učitele tělesné výchovy Slovní

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova 5.8 Oblast: Člověk a zdraví 5.8.2 Obor: Tělesná výchova Předmět: Tělesná výchova Charakteristika předmětu tělesná výchova 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována vzdělávacím oborem Tělesná

Více

24-41-M/01 Strojírenství

24-41-M/01 Strojírenství Učební osnova vyučovacího předmětu tělesná výchova Obor vzdělání: -1-M/01 Strojírenství 6-1-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium: Platnost:

Více

Předmět: Sportovní hry

Předmět: Sportovní hry Předmět: Sportovní hry Charakteristika volitelného předmětu sportovní hry 2. stupeň Předmět Sportovní hry realizuje část vzdělávacího oboru Tělesná výchova zařazeného do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole

Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole Základní škola Pardubice Studánka, Pod Zahradami 317 bezbariérová, pavilónová škola v zeleném areálu se 720 žáky Zákon č. 561/2004

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.22 Tělesná výchova 1.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehoţ cíle, zaměření

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň 5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT Jednotné přijímací zkoušky v s maturitními obory Praha, červen 2014 1 Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI ) předkládá výsledky inspekčního elektronického zjišťování na téma Jednotné přijímací zkoušky

Více

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA Alena Keblová - Iva Švarcová Úvod Společenské a pracovni uplalnéní absolventů, zejména vlak absolventek zvláštnich a speciálních škol se dostalo s přechodem

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

Zprávy. Praktické školy

Zprávy. Praktické školy Zprávy Praktické školy Dalšímu vzdělávání zdravotně znevýhodněných žáků s různou mírou mentální retardace slouží systém praktických škol. Tento systém vznikl na základě požadavku pedagogické praxe, která

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 Drogy a volný čas Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01 Mladá

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Tělesná výchova nižší gymnázium

Tělesná výchova nižší gymnázium Tělesná výchova nižší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ZV ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

Povinný předmět (verze 2013)

Povinný předmět (verze 2013) Povinný předmět (verze 2013) Název kurzu: Rozvoj pohybových schopností Počet kb.: 2 Identifikační kód: KTV/6219 KTV/0397 KTV/6137 Hodinová dotace: 1/1, KS 3hod. Semestr: letni Forma výuky: semestrální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Praha, leden 2015 Obsah Úvod... 3 Cíle... 3 Metoda... 3 Odborné konzultace... 5 Validita dat... 5 1 Zjištění... 6 1.1 Počty žáků podle vzdělávacího programu...

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oblasti

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

6.23 Tělesná výchova 2.stupeň

6.23 Tělesná výchova 2.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.23 Tělesná výchova 2.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehož cíle, zaměření

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Dotazníkové šetření žáci II. stupeň typ dotazníku č.3 ZŠ JAK Lysá n.l.

Dotazníkové šetření žáci II. stupeň typ dotazníku č.3 ZŠ JAK Lysá n.l. Dotazníkové šetření žáci II. stupeň typ dotazníku č.3 ZŠ JAK Lysá n.l. 1. Jsi rád(a), že můžeš chodit právě do této školy? Ano 69 Spíše ano 54 Spíše ne 4 Ne 2 Je mi to jedno 15 2. Je ve škole důvěryhodná

Více

Základní škola Slušovice. 2. stupeň

Základní škola Slušovice. 2. stupeň Základní škola Slušovice Vyhodnocení dotazníků pro rodiče 2. stupeň Duben 2 I. Informovanost Informuje vás škola dostatečně o svých aktivitách? 8 7 6 4 3 2 1 68 44 7 1 ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE NE NE Informuje

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

ZŘÍZENÍ TELEVIZNÍHO OKRUHU V PROSTORÁCH ŠKOLY A NÁMĚTY K PRÁCI SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

ZŘÍZENÍ TELEVIZNÍHO OKRUHU V PROSTORÁCH ŠKOLY A NÁMĚTY K PRÁCI SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZŘÍZENÍ TELEVIZNÍHO OKRUHU V PROSTORÁCH ŠKOLY A NÁMĚTY K PRÁCI SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Příklad dobré praxe Mgr. Stanislav Horáček, speciální pedagog ZŠ Libčická, Praha 8 1. Úvod V

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Věra Hauptmannová podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 5.1.9.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou

Více

Potřeby propouštěných zaměstnanců v kontextu restrukturalizace společnosti

Potřeby propouštěných zaměstnanců v kontextu restrukturalizace společnosti Potřeby propouštěných zaměstnanců v kontextu restrukturalizace společnosti Matúš Šucha Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc msucha@post.cz Abstrakt Autor v příspěvku prezentuje závěry výzkumu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Žáci na 2. stupni atmosféru hodnotí spíše pozitivně. Hodnotili ji 3,08 bodů ze 4 možných.

Žáci na 2. stupni atmosféru hodnotí spíše pozitivně. Hodnotili ji 3,08 bodů ze 4 možných. Analýza současného stavu ve škole K posouzení problematiky slouží i dotazníková šetření. Scio Mapa školy Tento projekt řeší detailně oblast klimatu školy. Nástrojem pro hodnocení je anonymní dotazníkové

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Rekreologie PVČ (pedagogika volného času)

Rekreologie PVČ (pedagogika volného času) UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY Studijní program: Studijní obor: Forma studia: Tělesná výchova a sport Rekreologie PVČ (pedagogika volného času) kombinovaná Tématické okruhy pro

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,

Více

K INTEGRACI TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ

K INTEGRACI TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ K INTEGRACI TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ Hana Šmejkalová J a k d á l v i n t e g r a c i K zjištěni stavu výchovně-vzdělávací péče o tělesně postižené děti a mládež v běžných mateřských, základních a středních

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava a rozcvička Žák: použije správné vybavení připraví se na pohybovou aktivitu rozcvičí se - vhodné oblečení a obuv - rozcvička - protahovací a napínací, zahřívací

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice č. Č.j.: 12/12 / Vypracoval: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících, vždy 2 hodiny týdně.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11. Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5. Identifikátor školy: 600 005 496

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11. Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5. Identifikátor školy: 600 005 496 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 Identifikátor školy: 600 005 496 Termín konání inspekce: 13. 15. listopadu 2006

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: ČLOVĚK A SPORT OVO: 4.1.,4.2., 4.3, Význam biorytmů pro zdraví a 4.4., 4.5, 5.1. pohybovou aktivitu Pojmy osvojovaných činností Základní pojmy spojené s

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE,

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu: Tělesná výchova svým obsahem navazuje na výstupy vzdělávací oblasti Člověk a zdraví na 1. stupni.

Více

České děti jako čtenáři v roce 2013. Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

České děti jako čtenáři v roce 2013. Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz České děti jako čtenáři v roce 2013 Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Hlavní témata Čtou knihy více nebo méně? Čtení mezi zábavou na nudou Co čtou? Čtenářské zázemí v rodině

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Tělesná výchova 1. 3. ročník

Tělesná výchova 1. 3. ročník Tělesná výchova 1. 3. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti. Zná

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-93/08-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-93/08-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-93/08-13 Základní škola prof. Vejdovského Litovel, nám. Přemysla Otakara 777 Adresa: nám. Přemysla Otakara

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více