BULLETIN ÈESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 43. ROÈNÍK / 2011 / 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BULLETIN ÈESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 43. ROÈNÍK / 2011 / 5"

Transkript

1 A tletické listy ÈESKÝ ATLETICKÝ SVAZ CZECH ATHLETIC FEDERATION BULLETIN ÈESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 43. ROÈNÍK / 2011 / 5 ÈAS INFORMUJE Obsah: Slovo pøedsedy s. 1 n Pøedsednictvo s. 2 n Sekretariát s. 2 n Z èinnosti komisí a rad s. 3 n SLOVO PØEDSEDY Atleticky nabitý máj, od diamantù až po setkání s Boltem Kvìten je tradiènì mìsícem, kdy zaèíná hlavní sezona. Letošní zaèátek z pohledu svìtového kalendáøe obstaralo zahájení druhého roèníku Diamantové ligy. Ta po svém inauguraèním roce zaznamenala jen dílèí zmìny. Opustila model ambasadorù a nenutí tak atlety k úèasti na všech svých mítincích. Èeské fanoušky mùže tìšit vítìzství oštìpaøe Petra Frydrycha pøi úvodním dílu Diamantové ligy v katarském Dauhá. Doufejme, že ho napodobí naše nejlepší èeská atletka souèasnosti Bára Špotáková pøi svém prvním startu sezony v Øímì. Èeská termínová listina nabídne tuto sobotu první kolo Èeská spoøitelna extraligy, které by mìlo ukázat nejen kvalitu výkonnosti širší atletické špièky, ale i kvalitu uspoøádání této soutìže v rámci jejího nového pojetí. Vìøím, že se extraliga vydaøí a pro ostravské organizátory bude i vhodnou provìrkou pøed blížícím se mistrovstvím Evropy do 23 let. Vrchol kvìtnového atletického poèínání se však odehraje v jeho poslední den. Tøicátého prvního kvìtna probìhne jubilejní padesátý roèník Zlaté tretry Ostrava. Není na svìtì mnoho mítinkù s tak bohatou historií, a je velmi potìšující, že Tretra oslaví padesátku na vrcholu svých sil. Prozatímní startovní listina obsahující hvìzdy svìtové velikosti v mnoha disciplínách a úèast našich nejlepších slibují famózní podívanou. Jsem rád, že se i v rámci tohoto mítinku nezapomíná na dìti. Èokoládová tretra je již tradicí Zlaté tretry. Úèast nejžádanìjšího atleta svìta Usaina Bolta vedla navíc spoleènost Puma, která je jeho osobním sponzorem, ale i partnerem Èeského atletického svazu, k organizaci akce na Václavském námìstí. Dìti z našeho projektu Atletika pro dìti si budou mít možnost zasprintovat v tzv. jamajské ulièce, dostanou pìkné ceny a vítìzný oddíl bude dokonce pozván na setkání s Usainem Boltem osobnì. Dìti budou moci nejlepšímu sprinterovi všech dob položit nìkolik zvídavých otázek a setkání s ním pro nì bude jistì velkou motivací do budoucna (více informací o této akci najdete na pozn. red.). Tak si to krásnì užijme Libor Varhaník 1

2 Slovo redakce Vážení ètenáøi, právì ètete páté èíslo Atletických listù Prostor urèený pravidelnì jedné z komisí ÈAS patøí tentokrát rozhovoru s novým pøedsedou komise mládeže Petrem Punèocháøem. Mezi krajskými atletickými svazy pokraèujeme Plzeòským. Pište nám své obsahové i formální pøipomínky na Uvítáme i pøíspìvky, které obohatí naše rubriky, zejména blížící se výroèí èlenù atletického hnutí do rubriky Kalendárium. Pøíjemné ètení vám pøeje Michal Procházka, redaktor AL n PØEDSEDNICTVO Jednání ze dne 17. kvìtna 2011 P ÈAS øídil øeditel ÈAS František Fojt. n P ÈAS schválilo zápis è. 4/2011. n P ÈAS vzalo na vìdomí informaci šéftrenéra ÈAS o zpùsobu nominace na MU 17, které se uskuteèní 11. èervna ve Veszprému (Maïarsko, Slovensko, Èesko). n P ÈAS vzalo na vìdomí prùbìžný návrh hlavních termínù roku 2012 ke dni 17. èervna. n P ÈAS projednalo zprávu O. Zvolánka z pøípravy ME do 23 let v Ostravì. n P ÈAS vzalo na vìdomí ústní informaci D. Molitorise o zajištìní M ÈR mužù a žen na dráze v Brnì a uložilo pozvat organizátory M ÈR na pøíští zasedání P ÈAS 14. èervna. n P ÈAS schválilo nominaci atletù a doprovodu na EP v bìhu na metrù. Závodníci: Milan Kocourek, Jan Kreisinger, Jiøí Homoláè (vzhledem k možnosti hodnocení družstva, závodník je adeptem startu na ME do 23 let). n P ÈAS podle èl. XX odst. 7 Stanov ÈAS a èl. 23 Smìrnice ÈAS è. 2/2010 rozhodlo o použití rozpoètových prostøedkù mimo schválený rozpoètový zámìr. n P ÈAS schválilo pøedložený návrh klíèe pro dìlení finanèních prostøedkù pro atletické kluby a oddíly pro rok n P ÈAS souhlasilo se startem Kateøiny Cachové na mezinárodním mítinku v Götzisu v dobì konání M ÈR ve vícebojích. n T. Dvoøák podal informaci o zpùsobu nominace na letní univerziádu. n P ÈAS potvrdilo jmenování èlena komise mládeže Ví u Ruse a vzalo na vìdomí ukonèení èinnosti Vladimíra Èerného. n P ÈAS schválilo kandidaturu Karla Pilného na èestného pokladníka IAAF. Karolína Farská n SEKRETARIÁT MS 2011 oèkování Dle informací Svìtové Zdravotnické Organizace (WHO) pro oblast korejského poloostrova, doporuèuje TR ÈAS a reprezentaèní lékaø ÈAS, MUDr. Jiøí Neumann, ke zvážení možnost vakcinace proti infekèním chorobám, které se zde ve vyšší míøe vyskytují. Toto doporuèení šéftrenérovi ÈAS potvrdila i primáøka infekèní kliniky FN Motol, MUDr. Jiøina Hobstová, CSc. 2

3 Ke zvážení pro adepty startu na MS2011 je: rozhodnì oèkování proti žloutence hepatitidì typu A i B, které má následující oèkovací schéma: Žloutenka A+B vakcína Twinrix Adult Oèkovací schéma je 1. dávka, 2. dávka za mìsíc, 3. dávka za 6 mìsícù. Pacient je bezpeènì chránìn 14 dní po aplikování 2. dávky. Po øádném ukonèení schématu platí oèkování po celý život. Cena vakcíny: 1 dávka/cca1600,- (pøièemž každá zdravotní pojiš ovna na celou vakcinaci pøispívá jinou èástkou od 0,- /VZP až po 1000,- /VoZP) Vakcína nezpùsobuje stav, který by vedl k výpadku z tréninku a je možno ji aplikovat kdykoli, tedy i pøi zvýšené zátìži. Pro ty, kteøí plánují ochutnávku korejských specialit, tak je doporuèováno oèkováni proti bøišnímu Tyfu, s následujícím oèkovacím schématem: Bøišní Tyfus vakcína Typhim Vi Aplikuje se jedna dávka. Platnost oèkování je 3 roky. Cena vakcíny: cca 600,- Bezprostøednì po vakcinaci mùže dojít k lehké nevolnosti a je tedy vhodnìjší ji podstoupit v pøípadném volnìjším tréninkovém režimu. Tomáš Dvoøák, šéftrenér ÈAS n Z ÈINNOSTI KOMISÍ A RAD Komise mládeže v roce 2011 Na otázky odpovídal èerstvì zvolený pøedseda komise Petr Punèocháø. n Valná hromada vás v bøeznu zvolila do èela komise mládeže pomìrnì jednoznaènì. Jak vnímáte podporu, kterou jste od delegátù dostal? Jako velkou dùvìru. Vždy jsem se snažil být nejlepší, a již to bylo v pozici sportovce nebo pozdìji trenéra èi funkcionáøe. Odezva atletické veøejnosti mne také pøekvapila a chápu ji i jako touhu po zmìnách, které se nedaøilo prosadit nebo na nì nebyl dostateèný prostor. V každém pøípadì dìkuji za dùvìru a vzhùru do práce. n Jaké byly vaše první kroky po zvolení do funkce? Musím se rychle zorientovat. Jednat s lidmi, kteøí vám k tomu mají co nejvíce øíci, a vyslechnout si ty, kteøí øídí, a ty druhé, kteøí jsou øízeni. Prostudovat také spoustu materiálù. Samozøejmì se také dobøe uvést do pøedsednictva. n Staèil jste si udìlat konkrétnìjší koncepci, na které budete pracovat? Koncepce na mne padla, hlavnì krátký termín jejího uvedení do života. Já pøicházím s nápady a myšlenkami. Staèí, když budeme dìlat atletiku pro závodníky a ty nejlepší podporovat tak, jak 3

4 máme. Celý systém je o lidech a práce s nimi je jedna z nejtìžších, které znám. Zmìnit myšlení nebo postoje nìkterých lidí je velice složité, ale a to zkrátíme, koncepci mám. n Na co byste chtìl po odcházejícím Vítu Rusovi navázat a co byste chtìl zmìnit? Ví a Rus odešel z postu pøedsedy, ale vrací se jako èlen komise. Sám cítí, že nebylo vše dotaženo, jak si pøedstavoval, a tu možnost mu komise nadále dává. Ve zmìnách se octne celá mládežnická atletika. Musíme postavit nový systém podpory talentované mládeže a vím, že od stolu to nikdy nebude stoprocentní. n Jak tedy budete k systému pøistupovat? Musí být pøedevším flexibilní, aby se po zkušenostech s realizací dal doplòovat nebo z nìho naopak odstraòovat nefunkèní èásti. Je tøeba urèit kompetence a odpovìdnosti, protože v nìkterých oblastech dìlají všichni na všem a ve výsledku se neukáže nic. Nemám rád pøešlapování na místì a nerozhodnost. Je zapotøebí vtáhnout do pøíprav a ladìní více lidí z praxe trenérù. Pøesvìdèit je, že se nemají bát komunikovat a pøizvat je ke spolupráci. n Šéftrenér Tomáš Dvoøák tu v minulém èísle hovoøil o zmìnách systému motivace mladých atletù smìrem k jejich trenérùm. Jste zajedno s jeho myšlenkou? Jak konkrétnì by ta podpora mìla vypadat? Tomáš se vyjádøil velice diplomaticky, ale bude to velká hromada papírù, než dojde k realizaci. Sám øíkám, že to nejcennìjší, co sportovec má, je zdraví a dobrý trenér. Dobrý trenér nezraní závodníka a hlavnì si ho umí najít a udržet u sportu. Takové lidi v naší atletice máme, ale neumíme je ocenit. n Èím to je? Peníze kutálející se systémem pøíprav, se k nim nikdy nedostaly, protože nebyli trenéry velkých støedisek a oddílù, by výkony jejich svìøencù umí tato centra zastínit. Pokusíme se vybudovat tento systém, který bude o trenérech, jejich systému a ohodnocení. Vím, že takové trenéry najdeme v každém kraji, ale ubývá jich. Je tøeba je udržet a jejich sí musí zhoustnout. n Projekt Atletika pro dìti se setkává se znaèným zájmem. Máte pøedstavu jak tento úspìch pøetavit v silnou základnu mládeže a dále dospìlých? Atletika už má silnou základnu, alespoò dle statistiky podle poètu dìtí zaøazených do SpS. Suverénnì válcujeme všechny sporty vèetnì fotbalu a hokeje, ale Otázkou je, kam se ztratilo slùvko talentovaná mládež, jestli nìkdy nedublujeme jenom svazem hrazenou školní družinu. n Systém pøípravek ale pøeci má svùj smysl, ne? Urèitì, sám se v této oblasti pohybuji už patnáct let. Každá atletická dušièka je dobrá, ale dejme pozor na výkony a srovnávání tìchto dìtí. Ty ještì nemají vìdìt, že závodí, a pøitom potøebují soutìžit. Je to velice tìžký metodický úkol pro každého trenéra. n Znamená to mít u tìch nejmenších ty nejlepší? Pøesnì tak, protože tito trenéøi jim vytváøejí jejich náhled na naši krásnou atletiku a na nich z velké míry záleží, jestli ten malý, nohatý žáèek u atletiky zùstane. Dobøe propracovaný a fungující mládežnický systém ho pak pøipraví pro vrcholný trénink a úspìchy na mezinárodním poli. Michal Procházka 4

5 Hostování 2011 Seznam hostování pro rok 2011 je pøílohou tìchto Atletických listù. Pøehled je také uveden na stránkách v sekci HOSTOVÁNÍ (http://online.atletika.cz/ hostovani.aspx). Poznámka: Pøehled na webu je omezen poètem øádkù 200, k vyhledání atletù podle jména, mateøského èi nového oddílu použijte filtr. Dušan Molitoris, Milan Urban soutìžní komise ÈAS Halová roèenka 2011 Halovou roèenku 2011 sestavil Milan Urban ve spolupráci se statistiky SAS. Roèenka je ve formátu pdf ke stažení na webu v ÈAS informuje, èlánek z Martin Mastný Nejlepší atletické výkony na území ÈR V rubrice Sdružení atletických statistikù na webu ÈAS naleznete aktualizované dokumenty od L. Follprechta mapující nejlepší atletické výkony na území ÈR. Martin Mastný Z KRAJÙ Obsah: Z èinnosti KAS s. 5 n Jednání KAS s. 7 n Z ÈINNOSTI KAS Plzeòský krajský atletický svaz v roce 2011 Pøedseda KAS: Petr Konop Info o KAS: Poèet oddílù v kraji: 16 Poèet registrovaných atletù v kraji: 1328 (2010: 1206) Nejvìtší oddíl (podle reg. atletù): AK ŠKODA Plzeò 390 (2010: 373) (údaje k Na otázky k dìní v kraji a èinnost Plzeòského KASu v roce 2011 odpovídal pøedseda Petr Konop. n Aktuálním velkým tématem krajského mìsta je vystìhování atletiky ze Štruncových sadù. Vidíte v tom omezení atletiky? Já osobnì považuji vystìhování atletù ze Štruncových sadù za nehoráznost. Pokud se díváte na televizní fotbal, tak je na svìtì spousta stadionù, kde se hraje špièková kopaná a atletická dráha 5

6 nikomu nevadí. V Plzni zaèala nìkomu vadit. Stadion je v centru, má letitou tradici a pøestìhováním na periferii atletika urèitì utrpí. Vezmìte si, že v Plzni jsou v souèasné dobì dvì extraligová družstva a není tady ani jeden regulérní stadion. n Dají se najít i pozitiva? Chápu domácí atlety, kteøí doufají, že se tímto krokem zbaví omezování ze strany fotbalistù a budou pány ve svém. Kdy to ovšem bude, se zatím neví. Sliby jsou, ale co jsem se byl na místì èinu podívat, tak se tam zatím porazilo jen nìkolik topolù a nedìje se nic. Domnívám se, že v logice vìci by bylo, aby nejdøív pøišel nový atletický stadion a pak teprve stìhování atletù ze Štruncových sadù. Za toto se mìlo více bojovat. n Co to znamená pro zamýšlené posílení Plznì jako centra pro atlety z kraje? Tìžko se dá nìco posilovat, když tam není zázemí. Atleti se dnes v Plzni pøipravují na školních stadionech a na sokolském høišti, které má 280 metrù. Nedomnívám se, že bychom na to nìkoho nalákali. Pokud se podaøí v dohledné dobì vybudovat reprezentativní stánek s veškerým zázemím a tunelem na zimní pøípravu, jak slibuje mìsto, potom by se dala tato myšlenka jakéhosi centra oprášit. Samozøejmì by to vyžadovalo i dobrou spolupráci plzeòských atletických klubù. n Posunula se od loòského roku nìjakým pozitivním smìrem spolupráce s krajským úøadem? Spolupráce se snad malinko pohnula, v rámci grantové politiky jsme jako Plzeòský KAS požádali o podporu atletické èinnosti a bylo nám èásteènì vyhovìno, což se odrazí na podpoøe akcí, které v kraji poøádáme. Na druhou stranu jsme žádali o pomoc ve vybavení pro družstva žákù na olympiádu mládeže a tady jsme neuspìli. Pøitom jde paradoxnì o reprezentaci kraje, tedy i úøadu. n Plzeòský pùlmaraton, patrnì nejvìtší akce v kraji, se od letošního roku pøesunul do podzimního termínu, je to z dùvodu pøeplnìnosti kalendáøe? Odrazí se to podle vás pozitivnì na úèasti? Ano, podzimní termín byl zvolen z dùvodu jarní pøeplnìné termínovky. Loòský roèník, který byl mistrovstvím ÈR, byl nedávno vyhlášen nejlepší sportovní akcí Plznì za rok Znovu jsme žádali o pøidìlení MÈR, ale ve výbìrovém øízení jsme neuspìli. Podzim byl v tomto pøípadì pro ÈAS úskalím, ale uznávám i to, že pardubický pùlmaraton je silným konkurentem. Jestli pøijde více úèastníkù, nevím, ale my vìøíme, že pøedevším bìžci støední a rekreaèní výkonnosti podzimní termín využijí a úèastnický rekord padne. n Na jaké akce v kraji byste vedle pùlmaratonu upozornil? V letošním roce v oblasti nepoøádáme žádný šampionát, až na takový menší, žákovský, kterým je celostátní finále Poháru rozhlasu v Domažlicích. Velmi se mi líbil kros v Horažïovicích, kde vznikl nový oddíl a místní nadšenci dokázali postavit nádherné, rychlé krosové tratì ve velmi pøíjemném prostøedí a dopravnì dobøe dostupné. Letos se zde koná nìkolik bìhù i mistrovství oblasti. Horažïoviètí ve spolupráci s naším svazem plánují pøihlásit se do výbìrového øízení na republikový šampionát v pøespoláku možná už na pøíští rok. Michal Procházka 6

7 n JEDNÁNÍ KAS Libereckého KAS Kontrola úkolù prùbìžnì plnìny. n Zhodnocení prùbìhu sezony: KP v chùzi Èeská Lípa tradiènì malá úèast; KP v pøespolním bìhu Mladá Boleslav opìt dostateèná úèast mládežnických kategorií i v mužské kategorii. n Letní termínovka, brožura: P. Šindeláø pøedat aktuální brožuru LKAS na letní sezonu. Doplnìní brožury pøi KPD J+D bude 100 m pøímo na èas; ve 2. kole budou pøidány krátké pøekážky. Bylo rozhodnuto o podávání pøihlášek na KPD elektronicky pøes web atletiky. Koneèná verze brožury je na stránkách LKAS. n Zprávy z výboru ÈAS: VH ÈAS malá úèast zástupcù našeho kraje; kladné hodnocení HME a celé halové sezony; probíhá výbìrové øízení na poøadatele M ÈR na dráze v roce 2012 (mimo M ÈR dospìlých); dne probìhl semináø o poøádání závodù organizovaný ÈAS; informace z nìj jsou zaznamenány na CD, které je k dispozici u Molitorise (Jablonec). n VH LKAS, v Liberci pøijeli zástupci z 16 oddílù kraje (registrováno 20); anketu o nejlepšího dospìlého za rok 2010 vyhrál Jan Kubista, mládežníka Jaromír Mazgal a trenéra Dušan Král. n Ekonomika: na VH byla schválena úèetní uzávìrka LKAS za rok 2010 a rozpoètový zámìr na rok n SCM: vše potøebné je na stránkách n Rozhodèí: školení rozhodèích ve dnech 9.4. a bylo pro nedostatek zájemcù zrušeno; bude znovu pøipraveno na podzim. n Rùzné: Dne se v Jablonci konalo školení trenérù IV. tøídy celkem 20 úèastníkù 13 nových trenérù z 5 oddílù kraje a 7 úèastníkù si prodlužovalo trenérskou kvalifikaci. Oslavenci v dubnu a kvìtnu: B. Musilová, J. Procházka, A. Synková, V. Németh, P. Pivrnec a L. Kubíèek. n Další schùzka výboru LKAS se koná v úterý od 16 hodin. Jihomoravský KAS, Schùzi zahájil pøedseda C. Nezdaøil. n Zhodnocení VH Jm KAS: Vysoká úèast, zúèastnily se oddíly, které se døíve nezapojovaly. VH probìhla podle rozpisu a bez pøipomínek. n Pøíprava rozpoètu Jm KAS n VV vyjadøuje nesouhlas s anketou Nejlepší sportovec JMK, kde vùbec nebyli navrženi atleti, kteøí dosáhli vynikajících výsledkù v roce Jm KAS nebyl vùbec informován o prùbìhu této ankety tak jako v roce 2010 a tedy nemohl nominovat nejlepší sportovce a týmy. Jm KAS zašle dopis na hejtmana JMK. n VV schvaluje finanèní podporu ve výši Kè pro družstvo AK Olymp Brno na ECCCJ v záøí 2011 ve Španìlsku. n Pøíspìvky na Mistrovství Jm KAS n Utkání Brno-Praha: velice kvalitní prezentace JMK. Zúèastnil se také pøedseda tìlovýchovné komise MMB Zorník, který pøedával ceny. n Na základì výbìrového øízení ÈAS byla vybrána do funkce vedoucího SCM Alena Nezdaøilová od n Stav pøíprav na MÈR mužù a žen v Brnì poøadatelé pravidelnì konzultují stav pøíprav s ÈAS. Stadion VUT v Brnì PPV je pøipraven na pokládku monda, které by mìlo být položeno Na je svolána schùzka ÈAS a poøadatelù na stadionu PPV v Brnì. KAS Olomouc, KASO navrhuje pro soutìže žactva tyto termíny: Hala MÈR 3. týden v únoru pøíslušného roku; Dráha 3. týden záøí semifinále družstev, 4. týden záøí MÈR jednotlivcù, 1. týden øíjen mezistátní utkání, 2. týden øíjen MÈR družstev. n Pohár rozhlasu krajského finále se zúèastní družstva na 1. a 2. místì z okresních finále, a 2 družstva na divokou kartu. V této souvislosti žádáme okresní garanty o vèasné zaslání výsledkù. n Oddíly pøihlášené k ÈAS na rok 2011 zašlou kopii pøihlášky na KASO. n Trenéøi na 5. LODM byli jmenování: Olomouc Uhlíø, Kalas, Trneèková, Prostìjov Oveèka, Šumperk Hynková, Pøerov Koòaøík, Šternberk Sadil. Podrobnou informaci o pøípravách a organizaci 5. LODM podal a informace naleznete na n Ve ètvrtek se koná pøedsezonní semináø rozhodèích a v nedìli se koná doškolení rozhodèích 1. tøídy. n Podána 7

8 informace o výbìru žadatelù o èlenství v CISKO a jejich finanèních nárocích. n Bìh Vítìzství Hranice 332 úèastníkù z toho 116 v hlavní kategorii na 20 km. n Komise rozhodèích navrhla jako zástupce v KASO Antonína Bùžka, PhDr., Ph.D. n Informaci o èlenech SCM a jejich finanèním zabezpeèení pøednesl Zd. Rakowski. n Informaci o pøípravách na KP Poháru rozhlasu podala Hynková. n Byla diskutována organizace Velké ceny Olomouce a 1. mítinku 3. kola extraligy. n Pøíští jednání se uskuteèní v úterý v 9 hod. v klubovnì AK Olomouc. Karlovarský KAS, Jednání øídil Jacek Pøibáò. K navrženému programu nebyly pøipomínky. n Výbor KKAS byl seznámen se zápisem PKAS è. 3/2011. n Výbor KKAS byl seznámen se zápisem ÈAS 2/2011. n VH Klenèí n Pøíprava závodù: (úterý) Chodov, (úterý) Sokolov, (støeda) Cheb Malá cena, (sobota) K. Vary, (sobota) Chodov Chodovská tretra, (støeda) Chodov OMD I. kolo poøadatel UNICH, (nedìle) gigant Klatovy, (úterý) Velká cena Sušice, (sobota) OMJ žactva ve Støíbøe. n SCM 12 atletù (CHODO 5, UNICH+AKSOK 2, ACMLA+ +TRIKV+OSTRO 1). Domluvit s MUDr Pavelkou ceny za lékaøské prohlídky. n LODM v Olomouci atletiku má na starosti Gábina Satmariová z Karlových Varù. n Propozice krajské soutìže pro nejmladší žactvo prošle Rudové L. Doèkal. n Byli jsme pozváni na závody v Bavorsku a a a n VV KKAS rozhodl, že poskytne klubùm po Kè za technické uspoøádání závodù (Chodov) a (K. Vary) na základì faktury. n Další schùze (støeda) v Chodovì od hod. Zlínský KAS, Po schválení programu odsouhlaseny zápisy z pravidelné schùze a z VH Z-KAS n Konstatováno, že termínová listina Z-KAS je zveøejnìna. n Všechny úkoly byly splnìny, vèetnì doøešení problematiky okolo èinnosti Krajského SCM. Poukázáno na nedostateènou úèast zástupcù za Z-KAS a atletických oddílù kraje na VH ÈAS. n Informace, že Z-KAS obdržel smlouvu na poøádání krajského Poháru rozhlasu. n Probrána dùkladná pøíprava na 1. kolo ml žactva dne v Uherském Hradišti, které je souèasnì Krajským pøeborem a nominací na Olympiádu dìtí a mládeže. V kategorii st. žactva se jedná o Krajský pøebor jednotlivcù na dráze. Královéhradecký KAS, Kontrola úkolù: Zápis è. 14 ze dne byl odsouhlasen. n Byli vyhlášení tito nejúspìšnìjší sportovci, trenéøi a funkcionáøi KH kraje: mládež Michal Desenský, Tereza Novotná, dospìlí Petr Pechek, profesionální trenér David Šnajdr, dobrovolný trenér Jaroslav Nohejl, osobnost krajských svazù KH kraje František Karlík. n Školení rozhodèích se zúèastnilo: N. Mìsto n/met. 12/III tø., Hradec Králové 15/II tø. a 4/III tø., Jaromìø 13/III tø. n L. Šnajdr podal informaci ze zasedání výboru ÈAS z n Po diskuzi byl schválen rozpoèet na rok F. Karlík zajistí do odeslání smluv oddílùm na poøádání krajských pøeborù družstev a jednotlivcù. n Zhodnocení soustøedìní SCM: Informaci o prùbìhu podal A. Žïárský, zúèastnilo se 37 závodníkù (13 èlenù SCM a 24 samoplátcù) a 8 trenérù. n J. Brych podal informaci o skuteèném èerpání rozpoètu za leden až duben n Byla podána informace o prùbìhu KPJ v pøespolním bìhu v Jaromìøi n Výbor souhlasí s tím, že ve 4. kole KPD mužù se v Nové Pace neuskuteèní soutìž v hodu kladivem (odsouhlaseno i PA KAS). n F. Karlík informoval o prùbìhu financování kraj. kola Poháru rozhlasu v N. Mìstì n/m Bylo projednáno vyplnìní dotazníku KÜ prùzkum spokojenosti s prací oddìlení krajských dotací. Do krajských tabulek nebudou zahrnovány výkony hostujících závodníkù. n Došel zápis z jednání výboru Pardubického KAS a VH PA KAS ze n Zpravodaje øídících krajských soutìží družstev 8

9 odesílat na O. Veverku, adresa od platí nová smìrnice è. 3/2011 o rozhodèích, je ke stažení na v èásti Pøedpisy. Požádat vedoucího výpravy KH kraje V. Peruna o pøedložení pøedbìžné nominace sportovcù a trenérù na ODM v Olomouci. n 16. zasedání výboru KAS probìhne 13. záøí 2011 od 14 hodin v Novém Mìstì nad Metují. PAS, Výbor PAS schvaluje navržený program jednání s tím, že na žádost èlenù výboru byl Program doplnìn v bodì rùzné o informace Tikala a Kuèery. n Výbor schvaluje: zápis z jednání výboru PAS ze dne ; kontrolu plnìní usnesení výboru PAS. n Výbor vyslovuje podìkování oddílu SK ZŠ Jeseniova za bezplatné zabezpeèení prostor pro konání školení a mimoøádnou pomoc pracovníkù pøi jejich zabezpeèení; výbor bere na vìdomí hodnocení školení a doškolování trenérù IV. tøídy pro pøípravky a školení IV. tøídy pro žactvo, vèetnì finanèního vyúètování. n Výbor bere na vìdomí informaci o zrušení školení rozhodèích III. tøídy a jeho pøeložení na mìsíc listopad n Výbor bere na vìdomí prùbìžnou zprávu o zabezpeèení úèasti Prahy na LODM a zprávu o zabezpeèení nominaèního závodu. n Výbor bere na vìdomí informaci pøedsedy PAS k zabezpeèení smluv o poøádání pražských pøebornických soutìží v roce n Informaèní zpráva o technickém zabezpeèení propojení pražských webových stránek: na základì informace sekretáøe PAS je propojení zabezpeèeno. n Informace o úhradì soutìžních poplatkù za soutìže družstev. Podle informace V. Kuèery nejsou dosud uhrazeny soutìžní poplatky oddílu SK Aritma Praha. n Výbor bere na vìdomí informaci pøedsedy PAS o další èinnosti PAS v prostorách PTU a zabezpeèení služeb do konce roku n Výbor schvaluje na základì hlasování zøízení Atletické školky pøi oddílu SK Aktis Praha. n Výbor bere na vìdomí informaci o stavu financování PAS. KAS Vysoèina, Kontrola úkolù: trvá finanèní zajištìní mezinárodních závodù, halová roèenka 2011, spolupráce s KV ÈSTV, hlášení halových výkonù; prosinec rekordy kraje v hale (sprinty elektrické mìøení); splnìno návrh èlenù KCTM na rok n Hodnocení KP družstev: pøihlášky pøes web Atletika bez problémù; øídící soutìží stanoví èas na odevzdání kartièek na štafety; výsledky se ten samý den objeví na webu; zpravodaje vydávají Svoboda, Hubáèek, Nekováø, chybí zpravodaj žactva (Zajíc); na závodech v Jihlavì chybìla zdravotnická služba, na závodech ve Velkém Meziøíèí ozvuèení stadionu. n Pøíprava KP jednotlivcù: faktury za technické uspoøádání závodù. n Výbor vzal na vìdomí nominaci na Olympijské hry mládeže; vedoucí: Josef Vomela, Zuzana Villertová a Petr Horný. n Výbor projednal platby za soutìž družstev. Faktury zašle Jiøí Švec po skonèení závodù v kvìtnu. Splatnost do n Mezinárodní závody. Schùzku s hejtmanem domluví Švec, schùzky se za KAS zúèastní Švec, Svoboda. n Výbor schválil návrh inventarizaèní komise na vyøazení DKP. n Výbor vzal na vìdomí vyúètování školení trenérù. n Rozpoèet na krajské kolo Poháru rozhlasu. n Oddíly, nahlaste do konce kvìtna zasloužilé èinovníky, kteøí se lotos dožívají jubilea. n Pøíští schùze v 16 hodin, SPŠ stavební Jihlava. Termíny dalších schùzí: , , ,

10 INZERCE STARTOVNÍ ČÍSLA TYP A - bílá netkaná textilie - rozměr max. 21 x 18 cm - jednobarevné provedení pouze se startovním číslem - číselná sada do černý tisk TYP B - bílá netkaná textilie - rozměr max. 21 x 25 cm - dvoubarevné provedení s dotiskem sponzo rů, názvu závodu atd. - číselná sada do černý tisk číslic TYP C - bílá netkaná textilie - rozměr 21 x 25 cm - černý tisk číslic + 2 barvy - provedení s dotiskem sponzorů, názvu závodu a s barevným pruhem pod číslem TYP D - tyvex - voděodolný, neroztrhnutelný materiál - plnobarevné provedení - rozměr 21 x 19,8 cm - neomezené sady - vysoce kvalitní tisk - možný jakýkoli barevný tisk, personalizace TYP E - papírové startovní číslo - rozměr 14 x 21 cm (A5) - plnobarevné provedení, - jakýkoli barevný tisk, včetně fotografie - laminace + vrtané díry po stranách startovního čísla 9,50 Kč/ks 12 Kč/ks 14,80 Kč/ks od 15,40 Kč/ks 20 Kč/ks TISK OFSET a. s., Spojenců 282, Úpice, tel./fax: , ceny včetně DPH KALENDÁRIUM Obsah: Medailony s. 10 Atletická výroèí 20. kvìtna 16. èervna Karviná * Kašpárková Šárka, výškaøka, trojskokanka, pøedtím košíkáøka (1977) Oddíly: Slavii Havíøov ( , trenéøi J. Havlík, S. Krajina a V. Czyžová, O. Navrátil), poté Zbrojovka Brno ( , trenér od 1984 C. Nezdaøil), Vítkovice ( ), AAC Brno ( , trenér Z. Odehnal), USK Praha (od 1995, trenér M. Pogány) Mistrynì svìta 1997 v trojskoku, vítìzka univerziády 1995 a Her dobré vùle 1998, držitelka støíbrných medailí z HME 1996, 1998, ME 1998 a univerziády 1993, bronzových medailí z MEJ 1989 (výška), OH 1996, HMS 1997 a x pøekonala èeský rekord, (1992) (1997). 10

11 Mistrynì ÈR 1988 a 1992 (výška v hale), (trojskok v hale), 1993, 1994, a 2000 (trojskok na dráze). Ès. mistrynì 1988 (výška) a 1992 (trojskok v hale). Repre starty: 12 utkání ( ), z toho 7x v EP a 1x v EP do 22 let Úèastnice MSJ 1988 (výška 6.), MEJ 1989 (výška 3.), dále již jen trojskok: HME 1992 a 1994 (4.), 1996 a 1998 (2.), OH 1992 (nekv.), 1996 (3.) a 2000 (bez mìøeného pokusu), ME 1994 (6.) a 1998 (2.), univerziády 1993 (2.) a 1995 (1.), HMS 1993 (7.), 1995 (4.), 1997 (3.) a 1999 (3.), MS 1993 (7.), 1995 (nekv.), 1997 (1.) a 1999 (6.), Her dobré vùle 1998 (1.). Os. rekordy: 100 m pø (1994), výška 192 (1992), dálka 656 (1998), trojskok (1997). Miss Atletika Praha * Seèkáøová Dana, roz. Friedrichová, trenérka Od 1976 ve VŠ Praha, Slavia Praha a dále USK Praha. Ved. trenérka mládeže pøi Gymnáziu Pøípotoèní Èlenkou VV PAS odpovìdnou za úsek mládeže. Významné svìøenkynì: P. Vostatková, I. Rudová, G. Švecová, G. Váòová a další Ostrava * Palkovský Jiøí, výškaø, pøedtím gymnasta (1963) Oddíly: VŽKG ( , trenér otec, od 1968 R. Hübner), poté RH Praha ( ) Juniorský mistr Evropy 1970 a držitel støíbrné medaile z HME Mistr ÈR 1971 a 1977 na dráze, 1977 v hale. Držitel èeského rekordu 218 (1970) Repre starty: 11 utkání ( ), z toho 2x v EP. Úèastník MEJ 1970 (1.), ME 1971 (11.), HME 1973 (2.) a 1975 (15.) Os. rekord: 221h (1977) a 218 (1970) Ústí nad Labem * Strnadová Milena, roz. Matìjkovièová, bìžkynì Oddíly: Hvìzda Trnovany ( , trenér J. Podsedník), poté Lokomotiva Bílina ( ), VŠ a USK Praha ( , trenér M. Bureš) Halová mistrynì Evropy 1984 na 800 m, držitelka støíbrných medailí ve štafetì 4x400 m z ME 1982 a MS Mistrynì ÈR 1991 (400 m), 1986 a 1991 (800 m v hale), 1982 (4x100 m), 1982 a 1983 (4x 400 m). Ès. mistrynì 1992 (400 m v hale), 1986 a 1991 (800 m v hale), 1989 (1500 m), 1982 (4x400 m). Držitelka 5 èeských rekordù: 1000 m 2:39.5 (1985), odd. štafeta 4x400 m 3:30.70 (1983), 3 ve štafetì 4x400 m 3:27.13 (1981) 3:20.32 (1983). Repre starty: 15 utkání ( ), z toho 6x v EP. Úèastnice MEJ 1979 (400 m smf., 4x400 m 8.), ME 1982 (4x400 m 2.) a 1986 (800 m 5.), MS 1983 (800 m 7., 4x400 m 2.) a 1991 (800 m v smf.), HME 1984 (800 m 1.) a 1992 (800 m smf.) Os. rekordy: 200 m (1982), 400 m (1983), 800 m 1:57.28 (1983), 1000 m 2:39.5 (1985), 1500 m 4:07.35 (1985) Karlovy Vary * Kudrnová Iveta, vrhaèka Oddíly: Start Karlovy Vary ( ), poté DDM Ostrov nad Ohøí ( , trenérka od 1977 D. Bartošková), LIAZ Jablonec n/n. ( , trenér M. Mikula), RH Praha ( , trenér J. Šilhavý), AC Start Karlovy Vary ( ) Mistrynì ÈR 1986 (disk) Repre starty: 2 utkání ( ) Os. rekordy: koule (1987), disk (1987) 11

12 Praha * Stanìk Miroslav, rozhodèí od 1943, èlen Rapidu Praha, odbornou kvalifikací startér, rozhodèí chùze, cílová kamera. Mpø. komise rozhodèích PAS Zlín * Gybas Petr, èinovník, trenér a statistik. Trenér od Èlen oddílu Tatran Holešov od 1961, VŽKG od 1964, Dukla Vyškov od 1965 a Jiskra Otrokovice od V oddíle je od 1997 statistikem a kronikáøem, v JM oblasti statistikem a pøedsedou STK Zároveò je matrikáøem Veteránského sdružení od Publikace Historie otrokovické atletiky 50 let a 60 let. Na internetu stránky otrokovické a žákovské atletiky a stránky èeské veteránské atletiky. Autor veteránských tabulek v publikacích Atletické výkony Jablonec nad Nisou * Hrubanová Marta, roz. Zubková, bìžkynì, chodkynì Oddíly: LIAZ Jablonec n/n. ( a , trenéøi V. Poláèek, od 1971 M. Ledvina, od 1983 P. Brandejský) Držitelka èeského rekordu na 5000 m chùze 25:17.83 (1983) Repre starty: 2 utkání (1985) Os. rekordy: 800 m 2:12.3 (1971), 1500 m 4:31.6 (1975), 3000 m 9:49.8 (1975), 5000 m ch. 25:17.83 (1983), 10 km ch. 49:38 (1984) Praha * Strachota Jaroslav, èinovník, rozhodèí, støedoškolský uèitel. Èlen VŠ Praha, v oddíle mpø. oddílu , èlen STK , èlen MV ÈSTV , èlen MTK , pøedseda PAS , v ústøedí mpø. STK a pøedseda øídící komise , ústø. rozhodèí od 1967, instr. rozhodèích od Køenièná * Pukl Ondøej ( Praha), pseud. A.Z., bìžec Oddíly: AC Sparta Praha v bìhu, chùzi a ve veslování Úèastník OH 1900 (800 a 1500 m rozb.) Os. rekordy: 880 y 2:10.4 (1900), 1500 m 4:36.4 (1900), 1 míle 4:50.4 (1900) Ès. gen. konzul v Brémách a Záhøebu, ekonom národohospodáøský odborník Èeské Budìjovice * Handschuh Jiøí, trenér od 1960 v TJ Klatovy, pøevážnì trenér mládeže, ved. trenér sportovních tøíd, pøedsedou okresního atl. svazu pøes 30 let, 45 let èlenem výboru oddílu * Friedrich Jaroslav, vrhaè Oddíly: Sokol Plzeò III (1941), poté DTJ a Sokol Plzeò ( ), SNB Praha ( ), SNB Plzeò (1951), RH Praha ( ), Spartak Plzeò (1957) Ès. mistr v hodu oštìpem 1945 Os. rekordy: disk (1948), oštìp (1946) Plzeò * Hanè Jan ( ), sprinter, trenér Oddíly: SK Smíchov ( ), poté VS Praha ( ) Držitel èeského rekordu ve štafetì 4x100 m 42.8 (1937). Èlen mistrovských štafet 4x100 m (1935 a 1937) a 4x400 m (1936) Repre starty: 7 utkání ( ) Os. rekordy: 100 m 10.8 (1936), 200 m 22.6 (1937), 400 m 52.8 (1936) Trenér sprintu, významní svìøenci: M. Horèic, Z. Malý, L. Jahoda, V. Trkal, M. Seigová a další. Publikoval básnì (po 1948 zakázané), èlen skupiny 42. Vydal s M. Horèicem knihu Sprinty (1959). Posmrtnì vydána jeho kniha Události (1991). Na jeho poèest se koná Memoriál Jana Hanèe. 12

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Péèe o zdraví Eva Blahušová: PILATESOVA METODA I / Cviète jako superhvìzdy Pilatesova cvièební metoda oslovila i takové hvìzdy, jako je Madonna, Dustin Hoffman, Patrick

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII

KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII Dick Francis: AŽ ZA HROB Dotisk 2. vyd., 240 s., cena brož. 299 Kè Samotáøský podivín Alexander Kinloch žije ve zchátralé pastoušce na úboèí skotského pohoøí, kde maluje obrazy.

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

HALA V TØEBÍÈI BYLA SVÌDKEM PÌKNÝCH VÝKONÙ MLADÝCH GYMNASTEK. Èíslo 2-2012/2013

HALA V TØEBÍÈI BYLA SVÌDKEM PÌKNÝCH VÝKONÙ MLADÝCH GYMNASTEK. Èíslo 2-2012/2013 Èíslo 2-2012/2013 HALA V TØEBÍÈI BYLA SVÌDKEM PÌKNÝCH VÝKONÙ MLADÝCH GYMNASTEK více na str. 13 V Holicích se pøedstavili nejlepší stolní tenisté základních a støedních škol Více na str. 10-12. Kompletní

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

PANDA. Rychnov nad Kněžnou ročenka 2004-06

PANDA. Rychnov nad Kněžnou ročenka 2004-06 http://sweb.cz/panda-rk ŠŠ PANDA Společenské centrum Rychnov n. Kn. tel.: 494 542 482 PROJEKT ROŠÁDA 2005-2006 Petr Kačírek - mistr FIDE rekordní ELO 2360 Martina Marečková Postoupila na ME! PANDA vicemistrem

Více

1/2009 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na leden duben 2009. Vážení pøátelé, milé kamarádky a kamarádi.

1/2009 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na leden duben 2009. Vážení pøátelé, milé kamarádky a kamarádi. SDRUŽENÍ PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ÈESKÉ REPUPBLICE, O.S. BRNO MÌSTSKÁ ORGANIZACE SPMP BRNO HELFERTOVA 7c, 613 00 BRNO tel. +420 545 581 458, ièo: 64326837 1/2009 Vážení pøátelé, milé kamarádky

Více

Kováci slavili 1. máj 2015

Kováci slavili 1. máj 2015 9 4 TPCA Kolín Stávkovou pohotovost ukonèila dohoda ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. kvìtna 2015 CENA: 6 KÈ 5 Regiony Co je nového v Moravskoslezském kraji 7 Právo Kdy a jak vzniká

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Odhalená historie Strakonic str. 3 Kam s odpady str. 9 Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Veøejné stavební právo je v ÈR charakterizováno zákonnou úpravou, a to zejména stavebním zákonem.

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007 Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE pro èinnost dorostu SH ÈMS platnost od 1. 9. 2007 Praha, 2007 1 2 OBSAH I. Úvodní ustanovení... 5 II. Všeobecné podmínky úèasti èinnost dorostu... 6 9 III.

Více

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 5 2001 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Podzimní odpoledne v nemocnici. Foto PhDr. Vladimír Panoušek O CO NÁM DNES JDE Vlna protestních shromáždìní

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 25. ÚNORA 2013 CENA: 6 KÈ 3 7 2 ZDRAVOTNICTVÍ 1. bøezna opìt protesty SOUTÌŽ Vyhrajte pobyt v hotelu Dìvín SOCIÁLNÍ PORADNA Lze zastavit nemocenskou? PRÁVO SPOTØEBITELE

Více

ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X. na VUT v Brně

ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X. na VUT v Brně ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X na VUT v Brně Medaile MŠMT TÝDEN GLOBÁLNÍ VĚDY A TECHNOLOGIE, 2000 K debatám o informaèním svìtì a globalizaci a narùstajícímu podílu vìdy a technologií pro øešení problému spojených

Více

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 5 - květen 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ NECHTE SE PŘEVÉZT Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 OBSAH 1 Úvod... 5 2 Organizace a øízení Státního ústavu památkové péèe... 13 3 Souhrn hlavních èinností... 23 4 Rozbor

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

VV ČSTV, 2012 ISBN 978-80-7376-316-9

VV ČSTV, 2012 ISBN 978-80-7376-316-9 VV ČSTV, 2012 ISBN 978-80-7376-316-9 Obsah 2 Obsah : I. ČÁST str. Český svaz tělesné výchovy... 6 Představitelé ČSTV... 7 23.VH ČSTV, 24. VH ČSTV... 8 Evropský rok dobrovolnictví 2011 a ČSTV... 9 Držitelé

Více

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic

Více

Výroèní zpráva Hnutí DUHA Olomouc

Výroèní zpráva Hnutí DUHA Olomouc Výroèní zpráva Hnutí DUHA Olomouc za rok 2003 Hnutí DUHA místní skupina Olomouc Kdo jsme? Autoøi pøíspìvkù: Mgr Jiøina Popelková Bc Klára Kratochvílová Mgr Dominika Glacová Miroslav Kutal Iva Rašnerová

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

organizace spoèívá v informaèní, osvìtové a poradenské èinnosti vèetnì

organizace spoèívá v informaèní, osvìtové a poradenské èinnosti vèetnì 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Agentura Koniklec je obèanské sdružení pro lidská práva a životní prostøedí, založené v roce 1992. Agentura Koniklec smìøuje k vyhledávání a uskuteèòování efektivních a netradièních

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM 4. 6. 11. 2010 Hotel THERMAL Karlovy Vary Konference je spolufinancována z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce Jak využívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce 2 3 Podìkování Rádi bychom podìkovali za cenné rady Edvardu Sequensovi, Yvonnì Gailly, Alenì Jiroušové, Vasilu Hutníkovi, Janu

Více