BULLETIN ÈESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 43. ROÈNÍK / 2011 / 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BULLETIN ÈESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 43. ROÈNÍK / 2011 / 5"

Transkript

1 A tletické listy ÈESKÝ ATLETICKÝ SVAZ CZECH ATHLETIC FEDERATION BULLETIN ÈESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 43. ROÈNÍK / 2011 / 5 ÈAS INFORMUJE Obsah: Slovo pøedsedy s. 1 n Pøedsednictvo s. 2 n Sekretariát s. 2 n Z èinnosti komisí a rad s. 3 n SLOVO PØEDSEDY Atleticky nabitý máj, od diamantù až po setkání s Boltem Kvìten je tradiènì mìsícem, kdy zaèíná hlavní sezona. Letošní zaèátek z pohledu svìtového kalendáøe obstaralo zahájení druhého roèníku Diamantové ligy. Ta po svém inauguraèním roce zaznamenala jen dílèí zmìny. Opustila model ambasadorù a nenutí tak atlety k úèasti na všech svých mítincích. Èeské fanoušky mùže tìšit vítìzství oštìpaøe Petra Frydrycha pøi úvodním dílu Diamantové ligy v katarském Dauhá. Doufejme, že ho napodobí naše nejlepší èeská atletka souèasnosti Bára Špotáková pøi svém prvním startu sezony v Øímì. Èeská termínová listina nabídne tuto sobotu první kolo Èeská spoøitelna extraligy, které by mìlo ukázat nejen kvalitu výkonnosti širší atletické špièky, ale i kvalitu uspoøádání této soutìže v rámci jejího nového pojetí. Vìøím, že se extraliga vydaøí a pro ostravské organizátory bude i vhodnou provìrkou pøed blížícím se mistrovstvím Evropy do 23 let. Vrchol kvìtnového atletického poèínání se však odehraje v jeho poslední den. Tøicátého prvního kvìtna probìhne jubilejní padesátý roèník Zlaté tretry Ostrava. Není na svìtì mnoho mítinkù s tak bohatou historií, a je velmi potìšující, že Tretra oslaví padesátku na vrcholu svých sil. Prozatímní startovní listina obsahující hvìzdy svìtové velikosti v mnoha disciplínách a úèast našich nejlepších slibují famózní podívanou. Jsem rád, že se i v rámci tohoto mítinku nezapomíná na dìti. Èokoládová tretra je již tradicí Zlaté tretry. Úèast nejžádanìjšího atleta svìta Usaina Bolta vedla navíc spoleènost Puma, která je jeho osobním sponzorem, ale i partnerem Èeského atletického svazu, k organizaci akce na Václavském námìstí. Dìti z našeho projektu Atletika pro dìti si budou mít možnost zasprintovat v tzv. jamajské ulièce, dostanou pìkné ceny a vítìzný oddíl bude dokonce pozván na setkání s Usainem Boltem osobnì. Dìti budou moci nejlepšímu sprinterovi všech dob položit nìkolik zvídavých otázek a setkání s ním pro nì bude jistì velkou motivací do budoucna (více informací o této akci najdete na pozn. red.). Tak si to krásnì užijme Libor Varhaník 1

2 Slovo redakce Vážení ètenáøi, právì ètete páté èíslo Atletických listù Prostor urèený pravidelnì jedné z komisí ÈAS patøí tentokrát rozhovoru s novým pøedsedou komise mládeže Petrem Punèocháøem. Mezi krajskými atletickými svazy pokraèujeme Plzeòským. Pište nám své obsahové i formální pøipomínky na Uvítáme i pøíspìvky, které obohatí naše rubriky, zejména blížící se výroèí èlenù atletického hnutí do rubriky Kalendárium. Pøíjemné ètení vám pøeje Michal Procházka, redaktor AL n PØEDSEDNICTVO Jednání ze dne 17. kvìtna 2011 P ÈAS øídil øeditel ÈAS František Fojt. n P ÈAS schválilo zápis è. 4/2011. n P ÈAS vzalo na vìdomí informaci šéftrenéra ÈAS o zpùsobu nominace na MU 17, které se uskuteèní 11. èervna ve Veszprému (Maïarsko, Slovensko, Èesko). n P ÈAS vzalo na vìdomí prùbìžný návrh hlavních termínù roku 2012 ke dni 17. èervna. n P ÈAS projednalo zprávu O. Zvolánka z pøípravy ME do 23 let v Ostravì. n P ÈAS vzalo na vìdomí ústní informaci D. Molitorise o zajištìní M ÈR mužù a žen na dráze v Brnì a uložilo pozvat organizátory M ÈR na pøíští zasedání P ÈAS 14. èervna. n P ÈAS schválilo nominaci atletù a doprovodu na EP v bìhu na metrù. Závodníci: Milan Kocourek, Jan Kreisinger, Jiøí Homoláè (vzhledem k možnosti hodnocení družstva, závodník je adeptem startu na ME do 23 let). n P ÈAS podle èl. XX odst. 7 Stanov ÈAS a èl. 23 Smìrnice ÈAS è. 2/2010 rozhodlo o použití rozpoètových prostøedkù mimo schválený rozpoètový zámìr. n P ÈAS schválilo pøedložený návrh klíèe pro dìlení finanèních prostøedkù pro atletické kluby a oddíly pro rok n P ÈAS souhlasilo se startem Kateøiny Cachové na mezinárodním mítinku v Götzisu v dobì konání M ÈR ve vícebojích. n T. Dvoøák podal informaci o zpùsobu nominace na letní univerziádu. n P ÈAS potvrdilo jmenování èlena komise mládeže Ví u Ruse a vzalo na vìdomí ukonèení èinnosti Vladimíra Èerného. n P ÈAS schválilo kandidaturu Karla Pilného na èestného pokladníka IAAF. Karolína Farská n SEKRETARIÁT MS 2011 oèkování Dle informací Svìtové Zdravotnické Organizace (WHO) pro oblast korejského poloostrova, doporuèuje TR ÈAS a reprezentaèní lékaø ÈAS, MUDr. Jiøí Neumann, ke zvážení možnost vakcinace proti infekèním chorobám, které se zde ve vyšší míøe vyskytují. Toto doporuèení šéftrenérovi ÈAS potvrdila i primáøka infekèní kliniky FN Motol, MUDr. Jiøina Hobstová, CSc. 2

3 Ke zvážení pro adepty startu na MS2011 je: rozhodnì oèkování proti žloutence hepatitidì typu A i B, které má následující oèkovací schéma: Žloutenka A+B vakcína Twinrix Adult Oèkovací schéma je 1. dávka, 2. dávka za mìsíc, 3. dávka za 6 mìsícù. Pacient je bezpeènì chránìn 14 dní po aplikování 2. dávky. Po øádném ukonèení schématu platí oèkování po celý život. Cena vakcíny: 1 dávka/cca1600,- (pøièemž každá zdravotní pojiš ovna na celou vakcinaci pøispívá jinou èástkou od 0,- /VZP až po 1000,- /VoZP) Vakcína nezpùsobuje stav, který by vedl k výpadku z tréninku a je možno ji aplikovat kdykoli, tedy i pøi zvýšené zátìži. Pro ty, kteøí plánují ochutnávku korejských specialit, tak je doporuèováno oèkováni proti bøišnímu Tyfu, s následujícím oèkovacím schématem: Bøišní Tyfus vakcína Typhim Vi Aplikuje se jedna dávka. Platnost oèkování je 3 roky. Cena vakcíny: cca 600,- Bezprostøednì po vakcinaci mùže dojít k lehké nevolnosti a je tedy vhodnìjší ji podstoupit v pøípadném volnìjším tréninkovém režimu. Tomáš Dvoøák, šéftrenér ÈAS n Z ÈINNOSTI KOMISÍ A RAD Komise mládeže v roce 2011 Na otázky odpovídal èerstvì zvolený pøedseda komise Petr Punèocháø. n Valná hromada vás v bøeznu zvolila do èela komise mládeže pomìrnì jednoznaènì. Jak vnímáte podporu, kterou jste od delegátù dostal? Jako velkou dùvìru. Vždy jsem se snažil být nejlepší, a již to bylo v pozici sportovce nebo pozdìji trenéra èi funkcionáøe. Odezva atletické veøejnosti mne také pøekvapila a chápu ji i jako touhu po zmìnách, které se nedaøilo prosadit nebo na nì nebyl dostateèný prostor. V každém pøípadì dìkuji za dùvìru a vzhùru do práce. n Jaké byly vaše první kroky po zvolení do funkce? Musím se rychle zorientovat. Jednat s lidmi, kteøí vám k tomu mají co nejvíce øíci, a vyslechnout si ty, kteøí øídí, a ty druhé, kteøí jsou øízeni. Prostudovat také spoustu materiálù. Samozøejmì se také dobøe uvést do pøedsednictva. n Staèil jste si udìlat konkrétnìjší koncepci, na které budete pracovat? Koncepce na mne padla, hlavnì krátký termín jejího uvedení do života. Já pøicházím s nápady a myšlenkami. Staèí, když budeme dìlat atletiku pro závodníky a ty nejlepší podporovat tak, jak 3

4 máme. Celý systém je o lidech a práce s nimi je jedna z nejtìžších, které znám. Zmìnit myšlení nebo postoje nìkterých lidí je velice složité, ale a to zkrátíme, koncepci mám. n Na co byste chtìl po odcházejícím Vítu Rusovi navázat a co byste chtìl zmìnit? Ví a Rus odešel z postu pøedsedy, ale vrací se jako èlen komise. Sám cítí, že nebylo vše dotaženo, jak si pøedstavoval, a tu možnost mu komise nadále dává. Ve zmìnách se octne celá mládežnická atletika. Musíme postavit nový systém podpory talentované mládeže a vím, že od stolu to nikdy nebude stoprocentní. n Jak tedy budete k systému pøistupovat? Musí být pøedevším flexibilní, aby se po zkušenostech s realizací dal doplòovat nebo z nìho naopak odstraòovat nefunkèní èásti. Je tøeba urèit kompetence a odpovìdnosti, protože v nìkterých oblastech dìlají všichni na všem a ve výsledku se neukáže nic. Nemám rád pøešlapování na místì a nerozhodnost. Je zapotøebí vtáhnout do pøíprav a ladìní více lidí z praxe trenérù. Pøesvìdèit je, že se nemají bát komunikovat a pøizvat je ke spolupráci. n Šéftrenér Tomáš Dvoøák tu v minulém èísle hovoøil o zmìnách systému motivace mladých atletù smìrem k jejich trenérùm. Jste zajedno s jeho myšlenkou? Jak konkrétnì by ta podpora mìla vypadat? Tomáš se vyjádøil velice diplomaticky, ale bude to velká hromada papírù, než dojde k realizaci. Sám øíkám, že to nejcennìjší, co sportovec má, je zdraví a dobrý trenér. Dobrý trenér nezraní závodníka a hlavnì si ho umí najít a udržet u sportu. Takové lidi v naší atletice máme, ale neumíme je ocenit. n Èím to je? Peníze kutálející se systémem pøíprav, se k nim nikdy nedostaly, protože nebyli trenéry velkých støedisek a oddílù, by výkony jejich svìøencù umí tato centra zastínit. Pokusíme se vybudovat tento systém, který bude o trenérech, jejich systému a ohodnocení. Vím, že takové trenéry najdeme v každém kraji, ale ubývá jich. Je tøeba je udržet a jejich sí musí zhoustnout. n Projekt Atletika pro dìti se setkává se znaèným zájmem. Máte pøedstavu jak tento úspìch pøetavit v silnou základnu mládeže a dále dospìlých? Atletika už má silnou základnu, alespoò dle statistiky podle poètu dìtí zaøazených do SpS. Suverénnì válcujeme všechny sporty vèetnì fotbalu a hokeje, ale Otázkou je, kam se ztratilo slùvko talentovaná mládež, jestli nìkdy nedublujeme jenom svazem hrazenou školní družinu. n Systém pøípravek ale pøeci má svùj smysl, ne? Urèitì, sám se v této oblasti pohybuji už patnáct let. Každá atletická dušièka je dobrá, ale dejme pozor na výkony a srovnávání tìchto dìtí. Ty ještì nemají vìdìt, že závodí, a pøitom potøebují soutìžit. Je to velice tìžký metodický úkol pro každého trenéra. n Znamená to mít u tìch nejmenších ty nejlepší? Pøesnì tak, protože tito trenéøi jim vytváøejí jejich náhled na naši krásnou atletiku a na nich z velké míry záleží, jestli ten malý, nohatý žáèek u atletiky zùstane. Dobøe propracovaný a fungující mládežnický systém ho pak pøipraví pro vrcholný trénink a úspìchy na mezinárodním poli. Michal Procházka 4

5 Hostování 2011 Seznam hostování pro rok 2011 je pøílohou tìchto Atletických listù. Pøehled je také uveden na stránkách v sekci HOSTOVÁNÍ (http://online.atletika.cz/ hostovani.aspx). Poznámka: Pøehled na webu je omezen poètem øádkù 200, k vyhledání atletù podle jména, mateøského èi nového oddílu použijte filtr. Dušan Molitoris, Milan Urban soutìžní komise ÈAS Halová roèenka 2011 Halovou roèenku 2011 sestavil Milan Urban ve spolupráci se statistiky SAS. Roèenka je ve formátu pdf ke stažení na webu v ÈAS informuje, èlánek z Martin Mastný Nejlepší atletické výkony na území ÈR V rubrice Sdružení atletických statistikù na webu ÈAS naleznete aktualizované dokumenty od L. Follprechta mapující nejlepší atletické výkony na území ÈR. Martin Mastný Z KRAJÙ Obsah: Z èinnosti KAS s. 5 n Jednání KAS s. 7 n Z ÈINNOSTI KAS Plzeòský krajský atletický svaz v roce 2011 Pøedseda KAS: Petr Konop Info o KAS: Poèet oddílù v kraji: 16 Poèet registrovaných atletù v kraji: 1328 (2010: 1206) Nejvìtší oddíl (podle reg. atletù): AK ŠKODA Plzeò 390 (2010: 373) (údaje k Na otázky k dìní v kraji a èinnost Plzeòského KASu v roce 2011 odpovídal pøedseda Petr Konop. n Aktuálním velkým tématem krajského mìsta je vystìhování atletiky ze Štruncových sadù. Vidíte v tom omezení atletiky? Já osobnì považuji vystìhování atletù ze Štruncových sadù za nehoráznost. Pokud se díváte na televizní fotbal, tak je na svìtì spousta stadionù, kde se hraje špièková kopaná a atletická dráha 5

6 nikomu nevadí. V Plzni zaèala nìkomu vadit. Stadion je v centru, má letitou tradici a pøestìhováním na periferii atletika urèitì utrpí. Vezmìte si, že v Plzni jsou v souèasné dobì dvì extraligová družstva a není tady ani jeden regulérní stadion. n Dají se najít i pozitiva? Chápu domácí atlety, kteøí doufají, že se tímto krokem zbaví omezování ze strany fotbalistù a budou pány ve svém. Kdy to ovšem bude, se zatím neví. Sliby jsou, ale co jsem se byl na místì èinu podívat, tak se tam zatím porazilo jen nìkolik topolù a nedìje se nic. Domnívám se, že v logice vìci by bylo, aby nejdøív pøišel nový atletický stadion a pak teprve stìhování atletù ze Štruncových sadù. Za toto se mìlo více bojovat. n Co to znamená pro zamýšlené posílení Plznì jako centra pro atlety z kraje? Tìžko se dá nìco posilovat, když tam není zázemí. Atleti se dnes v Plzni pøipravují na školních stadionech a na sokolském høišti, které má 280 metrù. Nedomnívám se, že bychom na to nìkoho nalákali. Pokud se podaøí v dohledné dobì vybudovat reprezentativní stánek s veškerým zázemím a tunelem na zimní pøípravu, jak slibuje mìsto, potom by se dala tato myšlenka jakéhosi centra oprášit. Samozøejmì by to vyžadovalo i dobrou spolupráci plzeòských atletických klubù. n Posunula se od loòského roku nìjakým pozitivním smìrem spolupráce s krajským úøadem? Spolupráce se snad malinko pohnula, v rámci grantové politiky jsme jako Plzeòský KAS požádali o podporu atletické èinnosti a bylo nám èásteènì vyhovìno, což se odrazí na podpoøe akcí, které v kraji poøádáme. Na druhou stranu jsme žádali o pomoc ve vybavení pro družstva žákù na olympiádu mládeže a tady jsme neuspìli. Pøitom jde paradoxnì o reprezentaci kraje, tedy i úøadu. n Plzeòský pùlmaraton, patrnì nejvìtší akce v kraji, se od letošního roku pøesunul do podzimního termínu, je to z dùvodu pøeplnìnosti kalendáøe? Odrazí se to podle vás pozitivnì na úèasti? Ano, podzimní termín byl zvolen z dùvodu jarní pøeplnìné termínovky. Loòský roèník, který byl mistrovstvím ÈR, byl nedávno vyhlášen nejlepší sportovní akcí Plznì za rok Znovu jsme žádali o pøidìlení MÈR, ale ve výbìrovém øízení jsme neuspìli. Podzim byl v tomto pøípadì pro ÈAS úskalím, ale uznávám i to, že pardubický pùlmaraton je silným konkurentem. Jestli pøijde více úèastníkù, nevím, ale my vìøíme, že pøedevším bìžci støední a rekreaèní výkonnosti podzimní termín využijí a úèastnický rekord padne. n Na jaké akce v kraji byste vedle pùlmaratonu upozornil? V letošním roce v oblasti nepoøádáme žádný šampionát, až na takový menší, žákovský, kterým je celostátní finále Poháru rozhlasu v Domažlicích. Velmi se mi líbil kros v Horažïovicích, kde vznikl nový oddíl a místní nadšenci dokázali postavit nádherné, rychlé krosové tratì ve velmi pøíjemném prostøedí a dopravnì dobøe dostupné. Letos se zde koná nìkolik bìhù i mistrovství oblasti. Horažïoviètí ve spolupráci s naším svazem plánují pøihlásit se do výbìrového øízení na republikový šampionát v pøespoláku možná už na pøíští rok. Michal Procházka 6

7 n JEDNÁNÍ KAS Libereckého KAS Kontrola úkolù prùbìžnì plnìny. n Zhodnocení prùbìhu sezony: KP v chùzi Èeská Lípa tradiènì malá úèast; KP v pøespolním bìhu Mladá Boleslav opìt dostateèná úèast mládežnických kategorií i v mužské kategorii. n Letní termínovka, brožura: P. Šindeláø pøedat aktuální brožuru LKAS na letní sezonu. Doplnìní brožury pøi KPD J+D bude 100 m pøímo na èas; ve 2. kole budou pøidány krátké pøekážky. Bylo rozhodnuto o podávání pøihlášek na KPD elektronicky pøes web atletiky. Koneèná verze brožury je na stránkách LKAS. n Zprávy z výboru ÈAS: VH ÈAS malá úèast zástupcù našeho kraje; kladné hodnocení HME a celé halové sezony; probíhá výbìrové øízení na poøadatele M ÈR na dráze v roce 2012 (mimo M ÈR dospìlých); dne probìhl semináø o poøádání závodù organizovaný ÈAS; informace z nìj jsou zaznamenány na CD, které je k dispozici u Molitorise (Jablonec). n VH LKAS, v Liberci pøijeli zástupci z 16 oddílù kraje (registrováno 20); anketu o nejlepšího dospìlého za rok 2010 vyhrál Jan Kubista, mládežníka Jaromír Mazgal a trenéra Dušan Král. n Ekonomika: na VH byla schválena úèetní uzávìrka LKAS za rok 2010 a rozpoètový zámìr na rok n SCM: vše potøebné je na stránkách n Rozhodèí: školení rozhodèích ve dnech 9.4. a bylo pro nedostatek zájemcù zrušeno; bude znovu pøipraveno na podzim. n Rùzné: Dne se v Jablonci konalo školení trenérù IV. tøídy celkem 20 úèastníkù 13 nových trenérù z 5 oddílù kraje a 7 úèastníkù si prodlužovalo trenérskou kvalifikaci. Oslavenci v dubnu a kvìtnu: B. Musilová, J. Procházka, A. Synková, V. Németh, P. Pivrnec a L. Kubíèek. n Další schùzka výboru LKAS se koná v úterý od 16 hodin. Jihomoravský KAS, Schùzi zahájil pøedseda C. Nezdaøil. n Zhodnocení VH Jm KAS: Vysoká úèast, zúèastnily se oddíly, které se døíve nezapojovaly. VH probìhla podle rozpisu a bez pøipomínek. n Pøíprava rozpoètu Jm KAS n VV vyjadøuje nesouhlas s anketou Nejlepší sportovec JMK, kde vùbec nebyli navrženi atleti, kteøí dosáhli vynikajících výsledkù v roce Jm KAS nebyl vùbec informován o prùbìhu této ankety tak jako v roce 2010 a tedy nemohl nominovat nejlepší sportovce a týmy. Jm KAS zašle dopis na hejtmana JMK. n VV schvaluje finanèní podporu ve výši Kè pro družstvo AK Olymp Brno na ECCCJ v záøí 2011 ve Španìlsku. n Pøíspìvky na Mistrovství Jm KAS n Utkání Brno-Praha: velice kvalitní prezentace JMK. Zúèastnil se také pøedseda tìlovýchovné komise MMB Zorník, který pøedával ceny. n Na základì výbìrového øízení ÈAS byla vybrána do funkce vedoucího SCM Alena Nezdaøilová od n Stav pøíprav na MÈR mužù a žen v Brnì poøadatelé pravidelnì konzultují stav pøíprav s ÈAS. Stadion VUT v Brnì PPV je pøipraven na pokládku monda, které by mìlo být položeno Na je svolána schùzka ÈAS a poøadatelù na stadionu PPV v Brnì. KAS Olomouc, KASO navrhuje pro soutìže žactva tyto termíny: Hala MÈR 3. týden v únoru pøíslušného roku; Dráha 3. týden záøí semifinále družstev, 4. týden záøí MÈR jednotlivcù, 1. týden øíjen mezistátní utkání, 2. týden øíjen MÈR družstev. n Pohár rozhlasu krajského finále se zúèastní družstva na 1. a 2. místì z okresních finále, a 2 družstva na divokou kartu. V této souvislosti žádáme okresní garanty o vèasné zaslání výsledkù. n Oddíly pøihlášené k ÈAS na rok 2011 zašlou kopii pøihlášky na KASO. n Trenéøi na 5. LODM byli jmenování: Olomouc Uhlíø, Kalas, Trneèková, Prostìjov Oveèka, Šumperk Hynková, Pøerov Koòaøík, Šternberk Sadil. Podrobnou informaci o pøípravách a organizaci 5. LODM podal a informace naleznete na n Ve ètvrtek se koná pøedsezonní semináø rozhodèích a v nedìli se koná doškolení rozhodèích 1. tøídy. n Podána 7

8 informace o výbìru žadatelù o èlenství v CISKO a jejich finanèních nárocích. n Bìh Vítìzství Hranice 332 úèastníkù z toho 116 v hlavní kategorii na 20 km. n Komise rozhodèích navrhla jako zástupce v KASO Antonína Bùžka, PhDr., Ph.D. n Informaci o èlenech SCM a jejich finanèním zabezpeèení pøednesl Zd. Rakowski. n Informaci o pøípravách na KP Poháru rozhlasu podala Hynková. n Byla diskutována organizace Velké ceny Olomouce a 1. mítinku 3. kola extraligy. n Pøíští jednání se uskuteèní v úterý v 9 hod. v klubovnì AK Olomouc. Karlovarský KAS, Jednání øídil Jacek Pøibáò. K navrženému programu nebyly pøipomínky. n Výbor KKAS byl seznámen se zápisem PKAS è. 3/2011. n Výbor KKAS byl seznámen se zápisem ÈAS 2/2011. n VH Klenèí n Pøíprava závodù: (úterý) Chodov, (úterý) Sokolov, (støeda) Cheb Malá cena, (sobota) K. Vary, (sobota) Chodov Chodovská tretra, (støeda) Chodov OMD I. kolo poøadatel UNICH, (nedìle) gigant Klatovy, (úterý) Velká cena Sušice, (sobota) OMJ žactva ve Støíbøe. n SCM 12 atletù (CHODO 5, UNICH+AKSOK 2, ACMLA+ +TRIKV+OSTRO 1). Domluvit s MUDr Pavelkou ceny za lékaøské prohlídky. n LODM v Olomouci atletiku má na starosti Gábina Satmariová z Karlových Varù. n Propozice krajské soutìže pro nejmladší žactvo prošle Rudové L. Doèkal. n Byli jsme pozváni na závody v Bavorsku a a a n VV KKAS rozhodl, že poskytne klubùm po Kè za technické uspoøádání závodù (Chodov) a (K. Vary) na základì faktury. n Další schùze (støeda) v Chodovì od hod. Zlínský KAS, Po schválení programu odsouhlaseny zápisy z pravidelné schùze a z VH Z-KAS n Konstatováno, že termínová listina Z-KAS je zveøejnìna. n Všechny úkoly byly splnìny, vèetnì doøešení problematiky okolo èinnosti Krajského SCM. Poukázáno na nedostateènou úèast zástupcù za Z-KAS a atletických oddílù kraje na VH ÈAS. n Informace, že Z-KAS obdržel smlouvu na poøádání krajského Poháru rozhlasu. n Probrána dùkladná pøíprava na 1. kolo ml žactva dne v Uherském Hradišti, které je souèasnì Krajským pøeborem a nominací na Olympiádu dìtí a mládeže. V kategorii st. žactva se jedná o Krajský pøebor jednotlivcù na dráze. Královéhradecký KAS, Kontrola úkolù: Zápis è. 14 ze dne byl odsouhlasen. n Byli vyhlášení tito nejúspìšnìjší sportovci, trenéøi a funkcionáøi KH kraje: mládež Michal Desenský, Tereza Novotná, dospìlí Petr Pechek, profesionální trenér David Šnajdr, dobrovolný trenér Jaroslav Nohejl, osobnost krajských svazù KH kraje František Karlík. n Školení rozhodèích se zúèastnilo: N. Mìsto n/met. 12/III tø., Hradec Králové 15/II tø. a 4/III tø., Jaromìø 13/III tø. n L. Šnajdr podal informaci ze zasedání výboru ÈAS z n Po diskuzi byl schválen rozpoèet na rok F. Karlík zajistí do odeslání smluv oddílùm na poøádání krajských pøeborù družstev a jednotlivcù. n Zhodnocení soustøedìní SCM: Informaci o prùbìhu podal A. Žïárský, zúèastnilo se 37 závodníkù (13 èlenù SCM a 24 samoplátcù) a 8 trenérù. n J. Brych podal informaci o skuteèném èerpání rozpoètu za leden až duben n Byla podána informace o prùbìhu KPJ v pøespolním bìhu v Jaromìøi n Výbor souhlasí s tím, že ve 4. kole KPD mužù se v Nové Pace neuskuteèní soutìž v hodu kladivem (odsouhlaseno i PA KAS). n F. Karlík informoval o prùbìhu financování kraj. kola Poháru rozhlasu v N. Mìstì n/m Bylo projednáno vyplnìní dotazníku KÜ prùzkum spokojenosti s prací oddìlení krajských dotací. Do krajských tabulek nebudou zahrnovány výkony hostujících závodníkù. n Došel zápis z jednání výboru Pardubického KAS a VH PA KAS ze n Zpravodaje øídících krajských soutìží družstev 8

9 odesílat na O. Veverku, adresa od platí nová smìrnice è. 3/2011 o rozhodèích, je ke stažení na v èásti Pøedpisy. Požádat vedoucího výpravy KH kraje V. Peruna o pøedložení pøedbìžné nominace sportovcù a trenérù na ODM v Olomouci. n 16. zasedání výboru KAS probìhne 13. záøí 2011 od 14 hodin v Novém Mìstì nad Metují. PAS, Výbor PAS schvaluje navržený program jednání s tím, že na žádost èlenù výboru byl Program doplnìn v bodì rùzné o informace Tikala a Kuèery. n Výbor schvaluje: zápis z jednání výboru PAS ze dne ; kontrolu plnìní usnesení výboru PAS. n Výbor vyslovuje podìkování oddílu SK ZŠ Jeseniova za bezplatné zabezpeèení prostor pro konání školení a mimoøádnou pomoc pracovníkù pøi jejich zabezpeèení; výbor bere na vìdomí hodnocení školení a doškolování trenérù IV. tøídy pro pøípravky a školení IV. tøídy pro žactvo, vèetnì finanèního vyúètování. n Výbor bere na vìdomí informaci o zrušení školení rozhodèích III. tøídy a jeho pøeložení na mìsíc listopad n Výbor bere na vìdomí prùbìžnou zprávu o zabezpeèení úèasti Prahy na LODM a zprávu o zabezpeèení nominaèního závodu. n Výbor bere na vìdomí informaci pøedsedy PAS k zabezpeèení smluv o poøádání pražských pøebornických soutìží v roce n Informaèní zpráva o technickém zabezpeèení propojení pražských webových stránek: na základì informace sekretáøe PAS je propojení zabezpeèeno. n Informace o úhradì soutìžních poplatkù za soutìže družstev. Podle informace V. Kuèery nejsou dosud uhrazeny soutìžní poplatky oddílu SK Aritma Praha. n Výbor bere na vìdomí informaci pøedsedy PAS o další èinnosti PAS v prostorách PTU a zabezpeèení služeb do konce roku n Výbor schvaluje na základì hlasování zøízení Atletické školky pøi oddílu SK Aktis Praha. n Výbor bere na vìdomí informaci o stavu financování PAS. KAS Vysoèina, Kontrola úkolù: trvá finanèní zajištìní mezinárodních závodù, halová roèenka 2011, spolupráce s KV ÈSTV, hlášení halových výkonù; prosinec rekordy kraje v hale (sprinty elektrické mìøení); splnìno návrh èlenù KCTM na rok n Hodnocení KP družstev: pøihlášky pøes web Atletika bez problémù; øídící soutìží stanoví èas na odevzdání kartièek na štafety; výsledky se ten samý den objeví na webu; zpravodaje vydávají Svoboda, Hubáèek, Nekováø, chybí zpravodaj žactva (Zajíc); na závodech v Jihlavì chybìla zdravotnická služba, na závodech ve Velkém Meziøíèí ozvuèení stadionu. n Pøíprava KP jednotlivcù: faktury za technické uspoøádání závodù. n Výbor vzal na vìdomí nominaci na Olympijské hry mládeže; vedoucí: Josef Vomela, Zuzana Villertová a Petr Horný. n Výbor projednal platby za soutìž družstev. Faktury zašle Jiøí Švec po skonèení závodù v kvìtnu. Splatnost do n Mezinárodní závody. Schùzku s hejtmanem domluví Švec, schùzky se za KAS zúèastní Švec, Svoboda. n Výbor schválil návrh inventarizaèní komise na vyøazení DKP. n Výbor vzal na vìdomí vyúètování školení trenérù. n Rozpoèet na krajské kolo Poháru rozhlasu. n Oddíly, nahlaste do konce kvìtna zasloužilé èinovníky, kteøí se lotos dožívají jubilea. n Pøíští schùze v 16 hodin, SPŠ stavební Jihlava. Termíny dalších schùzí: , , ,

10 INZERCE STARTOVNÍ ČÍSLA TYP A - bílá netkaná textilie - rozměr max. 21 x 18 cm - jednobarevné provedení pouze se startovním číslem - číselná sada do černý tisk TYP B - bílá netkaná textilie - rozměr max. 21 x 25 cm - dvoubarevné provedení s dotiskem sponzo rů, názvu závodu atd. - číselná sada do černý tisk číslic TYP C - bílá netkaná textilie - rozměr 21 x 25 cm - černý tisk číslic + 2 barvy - provedení s dotiskem sponzorů, názvu závodu a s barevným pruhem pod číslem TYP D - tyvex - voděodolný, neroztrhnutelný materiál - plnobarevné provedení - rozměr 21 x 19,8 cm - neomezené sady - vysoce kvalitní tisk - možný jakýkoli barevný tisk, personalizace TYP E - papírové startovní číslo - rozměr 14 x 21 cm (A5) - plnobarevné provedení, - jakýkoli barevný tisk, včetně fotografie - laminace + vrtané díry po stranách startovního čísla 9,50 Kč/ks 12 Kč/ks 14,80 Kč/ks od 15,40 Kč/ks 20 Kč/ks TISK OFSET a. s., Spojenců 282, Úpice, tel./fax: , ceny včetně DPH KALENDÁRIUM Obsah: Medailony s. 10 Atletická výroèí 20. kvìtna 16. èervna Karviná * Kašpárková Šárka, výškaøka, trojskokanka, pøedtím košíkáøka (1977) Oddíly: Slavii Havíøov ( , trenéøi J. Havlík, S. Krajina a V. Czyžová, O. Navrátil), poté Zbrojovka Brno ( , trenér od 1984 C. Nezdaøil), Vítkovice ( ), AAC Brno ( , trenér Z. Odehnal), USK Praha (od 1995, trenér M. Pogány) Mistrynì svìta 1997 v trojskoku, vítìzka univerziády 1995 a Her dobré vùle 1998, držitelka støíbrných medailí z HME 1996, 1998, ME 1998 a univerziády 1993, bronzových medailí z MEJ 1989 (výška), OH 1996, HMS 1997 a x pøekonala èeský rekord, (1992) (1997). 10

11 Mistrynì ÈR 1988 a 1992 (výška v hale), (trojskok v hale), 1993, 1994, a 2000 (trojskok na dráze). Ès. mistrynì 1988 (výška) a 1992 (trojskok v hale). Repre starty: 12 utkání ( ), z toho 7x v EP a 1x v EP do 22 let Úèastnice MSJ 1988 (výška 6.), MEJ 1989 (výška 3.), dále již jen trojskok: HME 1992 a 1994 (4.), 1996 a 1998 (2.), OH 1992 (nekv.), 1996 (3.) a 2000 (bez mìøeného pokusu), ME 1994 (6.) a 1998 (2.), univerziády 1993 (2.) a 1995 (1.), HMS 1993 (7.), 1995 (4.), 1997 (3.) a 1999 (3.), MS 1993 (7.), 1995 (nekv.), 1997 (1.) a 1999 (6.), Her dobré vùle 1998 (1.). Os. rekordy: 100 m pø (1994), výška 192 (1992), dálka 656 (1998), trojskok (1997). Miss Atletika Praha * Seèkáøová Dana, roz. Friedrichová, trenérka Od 1976 ve VŠ Praha, Slavia Praha a dále USK Praha. Ved. trenérka mládeže pøi Gymnáziu Pøípotoèní Èlenkou VV PAS odpovìdnou za úsek mládeže. Významné svìøenkynì: P. Vostatková, I. Rudová, G. Švecová, G. Váòová a další Ostrava * Palkovský Jiøí, výškaø, pøedtím gymnasta (1963) Oddíly: VŽKG ( , trenér otec, od 1968 R. Hübner), poté RH Praha ( ) Juniorský mistr Evropy 1970 a držitel støíbrné medaile z HME Mistr ÈR 1971 a 1977 na dráze, 1977 v hale. Držitel èeského rekordu 218 (1970) Repre starty: 11 utkání ( ), z toho 2x v EP. Úèastník MEJ 1970 (1.), ME 1971 (11.), HME 1973 (2.) a 1975 (15.) Os. rekord: 221h (1977) a 218 (1970) Ústí nad Labem * Strnadová Milena, roz. Matìjkovièová, bìžkynì Oddíly: Hvìzda Trnovany ( , trenér J. Podsedník), poté Lokomotiva Bílina ( ), VŠ a USK Praha ( , trenér M. Bureš) Halová mistrynì Evropy 1984 na 800 m, držitelka støíbrných medailí ve štafetì 4x400 m z ME 1982 a MS Mistrynì ÈR 1991 (400 m), 1986 a 1991 (800 m v hale), 1982 (4x100 m), 1982 a 1983 (4x 400 m). Ès. mistrynì 1992 (400 m v hale), 1986 a 1991 (800 m v hale), 1989 (1500 m), 1982 (4x400 m). Držitelka 5 èeských rekordù: 1000 m 2:39.5 (1985), odd. štafeta 4x400 m 3:30.70 (1983), 3 ve štafetì 4x400 m 3:27.13 (1981) 3:20.32 (1983). Repre starty: 15 utkání ( ), z toho 6x v EP. Úèastnice MEJ 1979 (400 m smf., 4x400 m 8.), ME 1982 (4x400 m 2.) a 1986 (800 m 5.), MS 1983 (800 m 7., 4x400 m 2.) a 1991 (800 m v smf.), HME 1984 (800 m 1.) a 1992 (800 m smf.) Os. rekordy: 200 m (1982), 400 m (1983), 800 m 1:57.28 (1983), 1000 m 2:39.5 (1985), 1500 m 4:07.35 (1985) Karlovy Vary * Kudrnová Iveta, vrhaèka Oddíly: Start Karlovy Vary ( ), poté DDM Ostrov nad Ohøí ( , trenérka od 1977 D. Bartošková), LIAZ Jablonec n/n. ( , trenér M. Mikula), RH Praha ( , trenér J. Šilhavý), AC Start Karlovy Vary ( ) Mistrynì ÈR 1986 (disk) Repre starty: 2 utkání ( ) Os. rekordy: koule (1987), disk (1987) 11

12 Praha * Stanìk Miroslav, rozhodèí od 1943, èlen Rapidu Praha, odbornou kvalifikací startér, rozhodèí chùze, cílová kamera. Mpø. komise rozhodèích PAS Zlín * Gybas Petr, èinovník, trenér a statistik. Trenér od Èlen oddílu Tatran Holešov od 1961, VŽKG od 1964, Dukla Vyškov od 1965 a Jiskra Otrokovice od V oddíle je od 1997 statistikem a kronikáøem, v JM oblasti statistikem a pøedsedou STK Zároveò je matrikáøem Veteránského sdružení od Publikace Historie otrokovické atletiky 50 let a 60 let. Na internetu stránky otrokovické a žákovské atletiky a stránky èeské veteránské atletiky. Autor veteránských tabulek v publikacích Atletické výkony Jablonec nad Nisou * Hrubanová Marta, roz. Zubková, bìžkynì, chodkynì Oddíly: LIAZ Jablonec n/n. ( a , trenéøi V. Poláèek, od 1971 M. Ledvina, od 1983 P. Brandejský) Držitelka èeského rekordu na 5000 m chùze 25:17.83 (1983) Repre starty: 2 utkání (1985) Os. rekordy: 800 m 2:12.3 (1971), 1500 m 4:31.6 (1975), 3000 m 9:49.8 (1975), 5000 m ch. 25:17.83 (1983), 10 km ch. 49:38 (1984) Praha * Strachota Jaroslav, èinovník, rozhodèí, støedoškolský uèitel. Èlen VŠ Praha, v oddíle mpø. oddílu , èlen STK , èlen MV ÈSTV , èlen MTK , pøedseda PAS , v ústøedí mpø. STK a pøedseda øídící komise , ústø. rozhodèí od 1967, instr. rozhodèích od Køenièná * Pukl Ondøej ( Praha), pseud. A.Z., bìžec Oddíly: AC Sparta Praha v bìhu, chùzi a ve veslování Úèastník OH 1900 (800 a 1500 m rozb.) Os. rekordy: 880 y 2:10.4 (1900), 1500 m 4:36.4 (1900), 1 míle 4:50.4 (1900) Ès. gen. konzul v Brémách a Záhøebu, ekonom národohospodáøský odborník Èeské Budìjovice * Handschuh Jiøí, trenér od 1960 v TJ Klatovy, pøevážnì trenér mládeže, ved. trenér sportovních tøíd, pøedsedou okresního atl. svazu pøes 30 let, 45 let èlenem výboru oddílu * Friedrich Jaroslav, vrhaè Oddíly: Sokol Plzeò III (1941), poté DTJ a Sokol Plzeò ( ), SNB Praha ( ), SNB Plzeò (1951), RH Praha ( ), Spartak Plzeò (1957) Ès. mistr v hodu oštìpem 1945 Os. rekordy: disk (1948), oštìp (1946) Plzeò * Hanè Jan ( ), sprinter, trenér Oddíly: SK Smíchov ( ), poté VS Praha ( ) Držitel èeského rekordu ve štafetì 4x100 m 42.8 (1937). Èlen mistrovských štafet 4x100 m (1935 a 1937) a 4x400 m (1936) Repre starty: 7 utkání ( ) Os. rekordy: 100 m 10.8 (1936), 200 m 22.6 (1937), 400 m 52.8 (1936) Trenér sprintu, významní svìøenci: M. Horèic, Z. Malý, L. Jahoda, V. Trkal, M. Seigová a další. Publikoval básnì (po 1948 zakázané), èlen skupiny 42. Vydal s M. Horèicem knihu Sprinty (1959). Posmrtnì vydána jeho kniha Události (1991). Na jeho poèest se koná Memoriál Jana Hanèe. 12

13 * Fikl Josef ( ), èinovník a novináø, èlen SK Smíchov, pak SK Slavia, øeditel vodárenského odb. mìsta Prahy byl redaktorem èas. Sportovní list, 1900 založil SK Smíchov, za který byl zvolen v únoru 1920 i v únoru 1921 pøedsedou ÈsAAU. Pro rok 1922 odmítá funkci pøedsedy, znovu zvolen na rok Zvolen náèelníkem ÈsAAU na , mpø. na Od 1930 trenér atletù Hagiboru. Hlavní rozh. Bìchovic 1926, 1927 a Potøetí pøedsedou ÈsAAU od prosince 1934, v návaznost na to zvolen do èela v prosinci 1935 a od ledna 1937 do podzimu Celkem byl zvolen pøedsedou sedmkrát zvolen èestným èlenem ÈsAAU Liberec * Kohout Milan, vícebojaø Oddíly: AC Slovan Liberec ( , trenéøi K. Šebelka, P. Jeøábek, M. Ševèík), poté ŠAK SG Jablonec ( , trenér J. Krupèík), AC Slovan Liberec (od 2000, trenér M. Semerád) Repre starty: 1. jun. utkání (1999)., úèastník MSJ 2000 (10.) Os. rekord: desetiboj 6921 (2000) Šumperk * Walter Jan, výškaø Oddíly: Sigma Hranice ( ), poté Zbrojovka Brno (1980), VŠ Praha ( ), RH Praha ( ), VŠ Praha ( ) Mistr ÈR 1982, ès. halový mistr 1983 Os. rekordy: 218h (1983) a 217 (1984) Benešov * Jareš Martin, bìžec, pøedtím fotbalista (1983) Oddíly: Slavia Praha ( , trenér M. Semerád), poté Dukla Praha (1997), USK Praha (od 1998) Mistr ÈR 1992 (4x400 m), v hale 1994 a 2000 (800 m), na dráze 1997 a 1999 (4x400 m) Repre starty: 1 utkání (1994), úèastník MSJ 1994 (800 m rozb.), MEJ 1995 (800 m rozb., 4x400 m rozb.), ME do 22 let 1997 (800 m smf.) Os. rekordy: 400 m (1994), 800 m 1:47.81 (2000), 1500 m 3:45.68 (1998) Ústí nad Labem * Jeøábek Petr, trenér od 1988 v AC Slovan Liberec, v CTM (SCM) od 1997, uèitel ZŠ. Významní svìøenci: M. Hejnová, M. Kohout a další Ostrava * Šalamoun Libor, výškaø Oddíly: VOKD Poruba ( ), Vítkovice ( ), PSK Olymp Praha ( ), SSK Vítkovice ( ), PSK Olymp Praha ( ), SSK Vítkovice (1999) Repre starty: 2 utkání ( ) a 2 juniorská (1988) Os. rekordy: 400 m pø (1993), výška 222h a 218 (1996), trojskok (1994), desetiboj 5768 (95) * Pixa Vratislav, ústø. rozhodèí, dùstojník ès. armády, dlouholetý pøedseda krajské komise rozhodèích severoèeského kraje v 60. letech Praha * Kühlman František ( Praha), sport. pseudonym Harry, sprinter a pøekážkáø Oddíly: SK Slavia Praha ( ) Mistr republiky 1918 a 1919 (400 m), 1919 (110 m pø.), 1920 a 1921 (200 m pø.), èlen mistr. štafet m (1919) a 4x100 m (1920) Držitel základního èeského rekordu na 200 m pø (1920) Repre starty: úèastník OH 1920 (400 m pø. rozb.), na OH startoval jako junior, ve 20 letech ukonèil závodní èinnost. Os. rekordy: 400 m 55.5 (1919), 400 m pø 59.9 (1920) 13

14 Tøinec * Cieslarová Jana, bìžkynì, zaèínala jako orientaèní bìžkynì Oddíly: TŽ Tøinec ( , trenéøi manž. Gavendovi), poté LOT Tøinec ( a 1998) Halová mistrynì ÈR 1990 (3000 m), ès. halová mistrynì 1990 (3000 m) Os. rekordy: 1500 m 4:39.94 (1991), 3000 m 9:56.7 (1988), m 35:11.71 (1992) Mistrynì svìta 1993 v orientaèním bìhu Vranov nad Top¾ou (Slovensko) * Reviláková Anna, sprinterka Oddíly: Partizán Bardejov ( , trenér V. Savèinský), poté VŠ Praha ( ) Mistrynì ÈR 1976 (100 m a 4x100 m) Repre starty: 9 utkání ( ) Os. rekordy: 100 m 11.6 (1976) a (1976), 200 m 24.1 (1976) a (1977) * Stárek Václav ( ), závodník, èinovník, rozhodèí a trenér z Kolína. Mpø. støedoèeské župy do kvìtna Vìnoval se výchovì mládeže Nitra (Slovensko) * Lacika Jozef, koulaø Oddíly: Duslo Ša¾a ( , trenér J. Vagoviè), poté Dukla Praha ( , trenér J. Vlk), AC Poldi a Kablo Kladno ( ) Mistr ÈR v hale (1984, 1987 a 1989), na dráze (1986, 1988 a 1989) Repre starty: 8 utkání ( ), úèastník SHH 1985 (4.), HME 1986 (12.) Os. rekordy: koule (1986), disk (1986) Šumen (Bulharsko) * Milde Ivo ( 1959 Bulharsko), sport. pseudonym Ivo, všestranný atlet Po dobu studií a pobytu v ÈSR závodil za SK Slavii Praha ( ), 1931 se vrátil do Bulharska (jeho rodièe byli Èeši). Mistr republiky 1920 a 1921 (tyè a koule), 1923 (tyè, koule a disk) Držitel 3 èeských rekordù ve vrhu koulí (1924) (1925) Repre starty: 6 utkání ( ) Os. rekordy: tyè 376 (1923), koule (1925), disk (1924), oštìp (1921) Po mistrovství ÈAAU zjistila, že není ès. státním pøíslušníkem a odebrala mu tituly za rok Mistry prohlásila závodníky na 2. místì * Pøibyl František ( ), sport. pseudonym Franta, tyèkaø Oddíly: SK Slavia Praha ( ) Mistr republiky 1923 a 1925 Repre starty: 1 utkání (1924), úèastník OH 1920 (nekv.) Os. rekord: 340 (1925) Stráž nad Nisou * Uhlíø Petr, sprinter Oddíly: Slavoj Èeské Budìjovice ( ), poté Dukla Praha ( ), Slavoj Èeské Budìjovice ( ) Mistr republiky 1961 a 1962 (4x100 m) Repre starty: 2 utkání (1962) Os. rekordy: 100 m 10.6 (1960), 200 m 21.7 (1962) 14

15 Kutná Hora * Hoppová Renata, bìžkynì Oddíly: Sokol Kolín ( , trenéøi I. Karger a J. Tuèek) Mistrynì ÈR 1997 (1500 m) a 2000 (1500 m v hale i na dráze), 2001 (1500 m), 2002 (1500 m v hale i na dráze, 800 m), 2003 (1500 m v hale) Repre starty: 5 utkání ( ), z toho 3x v EP a 1 juniorské utkání, úèastnice WUG 2001 (1500 m 11.) Os. rekordy: 400 m (2001), 800 m 2:03.61 (2001), 1500 m 4:09.75 (2001), 3000 m 9:16.04 (2001), 5000 m 17:20.13 (1996), 3000 m pø (2002) Olomouc * Lacko Roman, sprinter Oddíly: Lokomotiva Olomouc ( , trenéøi P. Èechák a M. Hrabal), poté Slavia Praha IPS (1975, trenér P. Nemšovský), Dukla Praha ( , trenér J. Demeè), Lokomotiva Olomouc (1982) Mistr ÈR 1975 (100 m), 1976 (200 m), 1980 (4x100 m), ès. mistr na 100 m (1980), ve štafetì 4x100 m (1976, 1979 a 1981) Držitel èeského rekordu na 100 m 10.1 (1976), 3 v odd. štafetì 4x100 m (1976) (1980) Repre starty: 6 utkání ( ), z toho 2x v EP Os. rekordy: 100 m 10.1 (1976) a (1976), 200 m 20.8 (1976) a (1976) Pardubice * Obdržálek Petr, pøekážkáø, pøedtím lyžaø (1977) Oddíly: Dynamo Pardubice ( , trenéøi L. Hrstka, od 1980 J. Èechák), poté Sparta Praha ( ), AC Pardubice (1992) Mistr ÈR v hale 1988 a 1991 (50 m pø.), na dráze 1991 (110 m pø.), ès. mistr 1991 (4x100 m) Repre starty: 4 utkání ( ), úèastník MEJ 1985 (110 m pø. smf.) Os. rekordy: 110 m pø (1989), 400 m pø (1989) Brankovice * Procházka Zdenìk ( ), dálkaø Oddíly: Sokol Vyškov ( ), poté VŠ a Slavia Brno ( ), RH Praha ( ), Spartak Brno ZJŠ ( ) Mistr republiky 1951, Držitel dvou èeských rekordù na 4x110 y 42.3 (1955) a 41.9 (1956) Repre starty: 11 utkání ( ) Os. rekordy: 100 m 10.6 (1955), 200 m 22.3 (1956), dálka 741 (1956) Plzeò * Koblasová Marcela, provd. Neckáøová, vícebojaøka Oddíly: Škoda Plzeò ( , trenéøi V. Houška, od 1971 K. Gemov, od 1981 F. Neckáø), poté VŠ Praha ( , trenér od 1982 Jiøí Jón), Škoda Plzeò ( ) Mistrynì ÈR 1976 (pìtiboj), 1977 (dálka a pìtiboj), 1980 (dálka v hale a pìtiboj), 1981 a 1985 (sedmiboj), ès. mistrynì (pìtiboj), 1981, 1983 a 1984 (sedmiboj) Držitelka 6 èeských rekordù v pìtiboji 3957 (1977) 4350 (1980), 3 v sedmiboji 5895 (1981) 6164 (1983) Jako první èeská atletka pøekonala v pìtiboji hranici 4000 (4046 Nymburk ) a v sedmiboji 6000 (6164 Praha ) Repre starty: 8 utkání ( ), z toho 4x v EP, úèastnice ME 1978 (9.), OH 1980 (11.), MS 1983 (10.) Os. rekordy: 200 m (1983), 400 m (1983), výška 178 (1984), dálka 650 (1983), koule (1983), oštìp (1983), sedmiboj 6164 (1983) 15

16 Tábor * Ryba Jiøí, vícebojaø, pøedtím hokejista Oddíly: Transporta Chrudim ( , trenéøi otec Jiøí, od 1988 K. Fiedler), poté T&F Pardubice ( , trenéøi J. Èechák, otec Jiøí), PSK Olymp Praha ( ) Repre starty: 11 utkání ( ), z toho 6x v EP a 1 juniorské (1994), úèastník MSJ (1994 DNF), MEJ (1995, 3.), ME U23 (1997, DNF), OH (2000, 14.), GW Games (2001, 6.), MS (2001, 6.), 8. v poháru IAAF 2001 Os. rekordy: 100 m (1996) a 10.87w (2000), 400 m (1997), 110 m pø (2001), výška 209 (2001) a 212h (1999), tyè 520 (2000), dálka 732 (1996) a 752w (1997), koule (1996), disk 47.40, oštìp (2000), desetiboj 8339 (2000) Praha * Louženský František, èinovník a trenér Od r èlen AC Praha 1890, trenér od 1951, pøedseda atl. oddílu Mladá Boleslav * Železný Jan, oštìpaø, pøedtím házenkáø; trenér Oddíly: AŠ Mladá Boleslav ( , trenér otec Jaroslav), poté Dukla Banská Bystrica ( , trenér J. Halva), Dukla Praha ( , trenér J. Hanušovský, techniku otec), LIAZ Jablonec n/n. ( ), SSK Vítkovice ( ), AC Start Karlovy Vary ( , od 1994 trenér J. Pospíšil), TJ Dukla Praha , trenér J. Brabec) Držitel zlatých medailí z OH 1992, 1996 a 2000, MS 1993 a 1995, støíbrné medaile OH 1988 a bronzových medailí z MS 1987 a 1999 a z ME Držitel 3 svìtových rekordù: (Pietersburg ), (Sheffield ) a (Jena dosud platný). Nejlepší atlet svìta a Evropy Mistr ÈR 1992, 1994, Ès. mistr 1986 a Držitel dalších 2 èeských rekordù kromì výše uvedených SR: 90,02 (Ostrava , jako první èeský oštìpaø pøekonal hranici 90 m) a 90,18 (Tokio ). Repre starty: 9 utkání ( ), z toho 5x v EP, 2 dorostenceká ( ) a 4 juniorská Úèastník MEJ 1983 (6.) a 1985 (4.), ME 1986 a 1990 (nekv.), 1994 (3.), 2002 (nekv.), 2006 (3.), MS 1987 (3.), 1991 (nekv.), 1993 (1.), 1995 (1.), 1997 (9.) a 1999 (3.), 2001 (1.), 2003 (4.), OH 1988 (2.), 1992 (1.), 1996 (1.), 2000 (1), 2004 (9.), GE Games 2001 (1.), finále GP 2001 (1.), 2003 (2.), 2004 (3.) Pøekonal 5x ès. rekord (1992) (96), z toho byly 3 rekordy svìtové, je držitelem olympijského rekordu (2000). Os. rekord: (1996), dosud platný svìtový rekord Matka Jana Horáková, oštìpaøka (1959) Významní svìøenci: P. Frydrych, B. Špotáková Od 1999 èlen MOV. Milan Skoèovský 16

17 POZVÁNKA NA DOMÁCÍ AKCE n 21. kvìtna 1. kolo EXTRALIGY MUŽÙ A ŽEN, Ostrava 1. kolo I. A II. LIGY MUŽÙ A ŽEN, místo podle vylosování n 24. kvìtna MEMORIÁL LUDVÍKA DAÒKA, Turnov n kvìtna MISTROVSTVÍ ÈR VŠECH KATEGORIÍ VE VÍCEBOJÍCH, Praha n 28. kvìtna KVALIFIKAÈNÍ ZÁVOD NA MISTROVSTVÍ EVROPY V BÌHU DO VRCHU, Ostravice-Lysá hora n 31. kvìtna MÍTINK IAAF, ZLATÁ TRETRA OSTRAVA n 4. èervna 2. kolo I. A II. LIGY MUŽÙ A ŽEN, místo podle vylosování n 7. èervna 2. mítink pro 3. kolo EXTRALIGY MUŽÙ A ŽEN PRAGA ACADEMICA 2011, Praha n 13. èervna PREMIUM MÍTINK EAA, MEMORIÁL JOSEFA ODLOŽILA, Praha n èervna MÍTINK IAAF VE VÍCEBOJÍCH, TNT-FORTUNA MÍTINK, Kladno n èervna MISTROVSTVÍ ÈR JUNIORÙ, JUNIOREK, DOROSTENCÙ A DOROSTENEK NA DRÁZE, Ostrava Podrobnosti domácích a také zahranièních akcí sledujte na rubriky Kalendáø a Zaostøeno na. ATLETICKÉ LISTY, informaèní bulletin Èeského atletického svazu n ÈAS, Diskaøská 100, Praha 6 n Vydává Èeská atletika, s.r.o., 5. kvìtna 9/1323, Praha 4 n Redaktor: Michal Procházka, tel.: , fax: , n Zlom: DTP OLYMPIA n Inzerce: Èeská atletika, s.r.o., tel.: , fax: , n Zasílání mailem (zdarma) koordinátorka distribuce médií ÈAS: Jarmila Rektorová, tel.: , fax: , n Ev. è. MK ÈR E n Uzávìrka tohoto èísla: , uzávìrka následujícího èísla:

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3.

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. kola Èeského poháru. Roèenka Tìlocvièné jednoty Sokol Nové Veselí

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Kalendář akcí rok 2015 (mimo tréninky) středisko Městský stadion v Ostravě Vítkovicích 21. duben 2015

Kalendář akcí rok 2015 (mimo tréninky) středisko Městský stadion v Ostravě Vítkovicích 21. duben 2015 AKTUALIZACE ke dni : RS -rozcvičovací hřiště (UT - umělá tráva AD - atletická dráha AL - Atletická loučka) HS - hlavní stadion (HH - přírodní tráva ADHH - atletická dráha TS -Technické sektory) MU - mistrovské

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ JIHOMORAVSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ JIHOMORAVSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ JIHOMORAVSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ HALOVÉ SOUTĚŽE 2015 Leden HALA 3. Župní přebor ve skoku o tyči

Více

YOUTH ATHLETICS Sokol Grand Prix

YOUTH ATHLETICS Sokol Grand Prix YOUTH ATHLETICS Sokol Grand Prix propozice závodu Pořadatel: T. J. Sokol Kolín atletika Datum: neděle 3.5.2015 Místo konání: Atletický stadion M.Tučka v Borkách, ul. Brankovická 979, 280 02 Kolín 5, (6

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

TERMÍNOVÁ LISTINA 2015

TERMÍNOVÁ LISTINA 2015 Leden TERMÍNOVÁ LISTINA 2015 (schválená předsednictvem ČAS dne 2. prosince 2014) HALA 3. Župní přebor ve skoku o tyči Opava 5. Akademické mistrovství ČR Praha-Strahov 7. 1. halová středa Jablonec nad Nisou

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Z á p i s č. 10/2014 z 10. zasedání předsednictva sekce OB, které se konalo dne 27. 9. 2014 ve Stráži pod Ralskem

Z á p i s č. 10/2014 z 10. zasedání předsednictva sekce OB, které se konalo dne 27. 9. 2014 ve Stráži pod Ralskem Z á p i s č. 10/2014 z 10. zasedání předsednictva sekce OB, které se konalo dne 27. 9. 2014 ve Stráži pod Ralskem Přítomni: Petr Klimpl, Jan Netuka, Libor Slezák, Zdeněk Zuzánek Radek Novotný, Marek Cahel,

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Jitka BURIÁNOVÁ Lukáš PATERA Lenka FICKOVÁ

Jitka BURIÁNOVÁ Lukáš PATERA Lenka FICKOVÁ ATLETIKA Vítáme Vás na Sportovním gymnáziu Pardubice. Říká se, že atletika je královnou sportů a je tomu skutečně tak. Je v ní takový rozsah disciplín, že se v ní mohou úspěšně uplatnit jedinci menšího

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

A: Všeobecná ustanovení:

A: Všeobecná ustanovení: Krajské kolo Sportovní ligy základních škol Pohár Rozhlasu s Českou spořitelnou - kategorie III. + IV. ŠUMPERK 19. 5. 2015 A: Všeobecná ustanovení: Pořadatelé: OR AŠSK ČR Šumperk, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk,

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Atleticky oddíl TJ Jiskra Otrokovice pořádá MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH OTROKOVICE 2014. propozice

Atleticky oddíl TJ Jiskra Otrokovice pořádá MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH OTROKOVICE 2014. propozice Atleticky oddíl TJ Jiskra Otrokovice pořádá MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH OTROKOVICE 2014 propozice čtvrtek 27. února 2014 Městská sportovní hala Otrokovice XVI. ročník - Mezinárodní

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Svaz národní házené. Z Á P I S č. 1/2010. ze zasedání VV SNH, které se konalo 10. února 2010 od 9:30 hod. Praha Strahov

Svaz národní házené. Z Á P I S č. 1/2010. ze zasedání VV SNH, které se konalo 10. února 2010 od 9:30 hod. Praha Strahov Svaz národní házené Zátopkova 100/2, poštovní schránka 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539929 telefon a fax 220513274, telefon (GSM brána) 603646441, mobil 721820755, sekretář: Luboš Dlouhý e-mail: narodnihazena@cstv.cz

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Tento turnaj je realizován za finanční spoluúčasti Statutárního města Přerova, Olomouckého kraje a společností

Tento turnaj je realizován za finanční spoluúčasti Statutárního města Přerova, Olomouckého kraje a společností Přerovský volejbalový klub pořádá ve spolupráci se Statutárním městem Přerov a Olomouckým krajem 24. ROČNÍK VELKÉ CENY PŘEROVA JUNIOREK PARTNEŘI TURNAJE: Teplo Přerov a.s., Technické služby města Přerova

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č. 7/2015 z jednání VV dne 6. 5. 2015 Místo jednání: Praha, Kancelář JIMI CZ a.s., Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV), Jaroslav Borovský

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Atletické listy ČAS INFORMUJE SLOVO PŘEDSEDY BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 45. ROČNÍK / 2013 /3 ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ CZECH ATHLETIC FEDERATION

Atletické listy ČAS INFORMUJE SLOVO PŘEDSEDY BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 45. ROČNÍK / 2013 /3 ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ CZECH ATHLETIC FEDERATION ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ CZECH ATHLETIC FEDERATION Atletické listy BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 45. ROČNÍK / 2013 /3 ČAS INFORMUJE Obsah: Slovo předsedy s. 1 / Předsednictvo s. 2 / Sekretariát a komise

Více

Prosinec. Leden. 29. 11. 11.kolo Otevřeného klubového přeboru SVČ Klíč

Prosinec. Leden. 29. 11. 11.kolo Otevřeného klubového přeboru SVČ Klíč Září 2. - 4. 9. MČR mládeže v rapid šachu 2011 Vyškov 5. 9. Zahájení tréninků VS BŠŠ 2011/12 SVČ Klíč, Frýdlant n.o. 6. 9. Zahájení tréninků VS BŠŠ 2011/12 SVČ Klíč 10. - 21. 9. Mistrovství Evropy mládeže

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2015

ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2015 ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2015 KAS VYSOČINA KAS VYSOČINA Atletické soutěže 2015 Zpracoval: Vratislav Fišera Obsah Adresář členů výboru KAS Vysočina 2 Termínová listina 3 Soutěžní řád družstev 5 Rozpisy krajských

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

ZÁPIS a USNESENÍ č. II./2014 z jednání Výboru T.J. SOKOL TEREZÍN 10. února 2014, 18:45 hod. restaurace Autokemp 322, Terezín

ZÁPIS a USNESENÍ č. II./2014 z jednání Výboru T.J. SOKOL TEREZÍN 10. února 2014, 18:45 hod. restaurace Autokemp 322, Terezín PSČ 411 55 Kréta 322 tel. +420 416 / 577 528 mob. +420 724 / 313 905 IČ 62769995 účet číslo 154 609 492 / 0300 e-mail sokolterezin@seznam.cz web www.tjsokolterezin.banda.cz www.fotbalterezin.banda.cz ZÁPIS

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

ZPRAVODAJ. sezóna 2008-09. Okresní volejbalový svaz Uherské Hradiště. Volejbalové soutěže s mužstvy regionu UH

ZPRAVODAJ. sezóna 2008-09. Okresní volejbalový svaz Uherské Hradiště. Volejbalové soutěže s mužstvy regionu UH Okresní volejbalový svaz Uherské Hradiště sekretariát : Tyršovo nám. 440,686 01 Uherské Hradiště,tel. 572 540 461 ZPRAVODAJ sezóna 2008-09 Volejbalové soutěže s mužstvy regionu UH -2 - Tabulky k datu 25.1.2009

Více

Atletické listy ČAS INFORMUJE SLOVO PŘEDSEDY SLOVO REDAKCE BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 45. ROČNÍK /2013 /7

Atletické listy ČAS INFORMUJE SLOVO PŘEDSEDY SLOVO REDAKCE BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 45. ROČNÍK /2013 /7 ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ CZECH ATHLETIC FEDERATION Atletické listy BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 45. ROČNÍK /2013 /7 ČAS INFORMUJE Obsah: Slovo předsedy s. 1 / Předsednictvo s. 2 / Sekretariát a komise

Více

TERMÍNOVÁ LISTINA 2014

TERMÍNOVÁ LISTINA 2014 Leden TERMÍNOVÁ LISTINA 2014 (schválena předsednictvem ČAS dne 5. listopadu 2013, stav k 26. listopadu 2013) HALA 4. Novoroční skoky Brno Okresní přebor ve skoku o tyči 6. Akademické mistrovství ČR Praha-Strahov

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č.11/2015 z jednání VV dne 19. 8. 2015 Místo jednání: Zbraslavice, Areál Kempu mládeže ČSRU Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV), Jaroslav

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání Aktualizace 30. 1. 2013 I. REPREZENTAČNÍ DRUŽSTVO STARŠÍCH JUNIORŮ Projekt přípravy reprezentačního družstva juniorů na rok 2012 13 je směřován k úspěšné reprezentaci České republiky na hlavních soutěžích

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí - výkonný výbor

Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí - výkonný výbor Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí - výkonný výbor -------------------------------------------------------------------------------------------------- OBSAH : 1. Z jednání výkonného výboru

Více

XVI. ročníku turnaje

XVI. ročníku turnaje Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem pořadatelů, Jablonec, z.s. a Domu dětí a mládeže Vikýř, přivítali ve sportovním areálu 6. ZŠ Mozartova na XVI. ročníku turnaje JUNIOR NORTH CUP MICRO

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2010 Obsah Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2010 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2014

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2014 Obsah 1. Název projektu 2. Předkladatel a vedoucí projektu 3. Personální zajištění činnosti SCM v roce 2014

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Ústecký krajský atletický svaz

Ústecký krajský atletický svaz Ústecký krajský atletický svaz Atletické soutěže 2015 Pro potřeby oddílů, klubů a funkcionářů vydala Sportovně technická komise ÚKAS Podle podkladů oddílů, klubů a dalších pracovníků STK ÚKAS zpracoval

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

1.liga - muži 1.pol. 2.pol. družstva

1.liga - muži 1.pol. 2.pol. družstva 1.liga - muži 1 4.10.14 10.1.15 1 a SKST Baník Havířov B 6 a TJ Ostrava KST B 2 1 b KST Zlín 6 b Siko Orlová 3 2 a KT Praha 5 a SF SKK El Niňo B 4 2 b Libín Prachatice 5 b Elizza Praha 5 3 a US Steinerová

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Zápis z jednání výboru KS

Zápis z jednání výboru KS STŘEDOČESKÉ KRAJSKÉ SDRUŽENÍ Českého střeleckého svazu Mariánské náměstí 28/10, 250 02 Stará Boleslav IČO : 70917736 číslo registrace: 1002 www.stcks.cz info@stcks.cz Stará Boleslav 24.4.2013 Zápis z jednání

Více

Kategorie I. - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let: schváleného příspěvku

Kategorie I. - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let: schváleného příspěvku Sportovní granty 4. etapa Příloha a) Kategorie I. - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let: Žadatel, sídlo Výše schváleného 993.26,- Lokomotiva Česká, o.s. Mánesova

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Chemická olympiáda. 50. ročník 2013/2014 p r o p o z i c e

Chemická olympiáda. 50. ročník 2013/2014 p r o p o z i c e Chemická olympiáda 50. ročník 2013/2014 p r o p o z i c e Chemická olympiáda (ChO) je soutěž organizována v pěti kategoriích dle zaměření a ročníku školy a na národní úrovni probíhá ve čtyřech stupních

Více

Chemická olympiáda. 52. ročník 2015/2016 p r o p o z i c e

Chemická olympiáda. 52. ročník 2015/2016 p r o p o z i c e Chemická olympiáda 52. ročník 2015/2016 p r o p o z i c e Chemická olympiáda (ChO) je soutěž organizována v pěti kategoriích dle zaměření a ročníku školy a na národní úrovni probíhá ve čtyřech stupních

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Zprofesionalizujme chod a řízení mládeže tak, abychom dosáhli mnohem vyšší kvalitu sportovní a finančně jsme ještě získali.

Zprofesionalizujme chod a řízení mládeže tak, abychom dosáhli mnohem vyšší kvalitu sportovní a finančně jsme ještě získali. Koncepce mládeže pro rok 2013 Po dohodě předkládám novou kopncepci mládeže. Pokud se HC ZUBR Přerov chce stát oddílem, který kvalitně vychovává mládež a poskytuje celoroční vyžití dětem od 5 do 18 let,

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

Organizační a jednací řád

Organizační a jednací řád Organizační a jednací řád Předsednictvo ČSMG (PMG) je devítičlenné a pracuje ve složení: předsedkyně svazu předsedové odborných komisí: komise mezinárodních vztahů a reprezentace komise pro ekonomiku,marketing

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 I. Hlavní cíle: A. Všeobecné- dlouhodobé zajistit pro všechny členy sportovní a společenské a odborné vyžití odpovídající jejich předpokladům (platí pro

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2003 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, FC Slovan Liberec,,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s. Dlouhá 40, 77900 Olomouc E-mail: scm@obhana.cz Tel.

Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s. Dlouhá 40, 77900 Olomouc E-mail: scm@obhana.cz Tel. Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s. Dlouhá 40, 77900 Olomouc E-mail: scm@obhana.cz Tel.: 602 559 996 Ing. Evžen Cigoš Předseda správní rady Nadace orientačního běhu Těšínská

Více

ELIOD liga mladšího dorostu - skupina Západ - rozpis soutěže 1. část

ELIOD liga mladšího dorostu - skupina Západ - rozpis soutěže 1. část ELIOD liga mladšího dorostu - skupina Západ - rozpis soutěže 1. část 1. kolo 07. 09. 2014 neděle 8001 HC Ústí nad Labem Piráti Chomutov C. :. 8002 HC Děčín HC Junior Mělník. :. 8003 HC Kobra Praha HC Baník

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

R E P R E Z E N T O V A L I Českou republiku v sezóně 2013

R E P R E Z E N T O V A L I Českou republiku v sezóně 2013 Obsah Reprezentovali ČR 2 Přehled medailí získaných na M ČR 5 Přehled krajských přeborníků 7 Nejlepší atleti 11 Tabulky soutěží družstev 12 Pohár rozhlasu 16 Corny Středoškolský pohár 17 Tabulky muži 18

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více