BULLETIN ÈESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 43. ROÈNÍK / 2011 / 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BULLETIN ÈESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 43. ROÈNÍK / 2011 / 5"

Transkript

1 A tletické listy ÈESKÝ ATLETICKÝ SVAZ CZECH ATHLETIC FEDERATION BULLETIN ÈESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 43. ROÈNÍK / 2011 / 5 ÈAS INFORMUJE Obsah: Slovo pøedsedy s. 1 n Pøedsednictvo s. 2 n Sekretariát s. 2 n Z èinnosti komisí a rad s. 3 n SLOVO PØEDSEDY Atleticky nabitý máj, od diamantù až po setkání s Boltem Kvìten je tradiènì mìsícem, kdy zaèíná hlavní sezona. Letošní zaèátek z pohledu svìtového kalendáøe obstaralo zahájení druhého roèníku Diamantové ligy. Ta po svém inauguraèním roce zaznamenala jen dílèí zmìny. Opustila model ambasadorù a nenutí tak atlety k úèasti na všech svých mítincích. Èeské fanoušky mùže tìšit vítìzství oštìpaøe Petra Frydrycha pøi úvodním dílu Diamantové ligy v katarském Dauhá. Doufejme, že ho napodobí naše nejlepší èeská atletka souèasnosti Bára Špotáková pøi svém prvním startu sezony v Øímì. Èeská termínová listina nabídne tuto sobotu první kolo Èeská spoøitelna extraligy, které by mìlo ukázat nejen kvalitu výkonnosti širší atletické špièky, ale i kvalitu uspoøádání této soutìže v rámci jejího nového pojetí. Vìøím, že se extraliga vydaøí a pro ostravské organizátory bude i vhodnou provìrkou pøed blížícím se mistrovstvím Evropy do 23 let. Vrchol kvìtnového atletického poèínání se však odehraje v jeho poslední den. Tøicátého prvního kvìtna probìhne jubilejní padesátý roèník Zlaté tretry Ostrava. Není na svìtì mnoho mítinkù s tak bohatou historií, a je velmi potìšující, že Tretra oslaví padesátku na vrcholu svých sil. Prozatímní startovní listina obsahující hvìzdy svìtové velikosti v mnoha disciplínách a úèast našich nejlepších slibují famózní podívanou. Jsem rád, že se i v rámci tohoto mítinku nezapomíná na dìti. Èokoládová tretra je již tradicí Zlaté tretry. Úèast nejžádanìjšího atleta svìta Usaina Bolta vedla navíc spoleènost Puma, která je jeho osobním sponzorem, ale i partnerem Èeského atletického svazu, k organizaci akce na Václavském námìstí. Dìti z našeho projektu Atletika pro dìti si budou mít možnost zasprintovat v tzv. jamajské ulièce, dostanou pìkné ceny a vítìzný oddíl bude dokonce pozván na setkání s Usainem Boltem osobnì. Dìti budou moci nejlepšímu sprinterovi všech dob položit nìkolik zvídavých otázek a setkání s ním pro nì bude jistì velkou motivací do budoucna (více informací o této akci najdete na pozn. red.). Tak si to krásnì užijme Libor Varhaník 1

2 Slovo redakce Vážení ètenáøi, právì ètete páté èíslo Atletických listù Prostor urèený pravidelnì jedné z komisí ÈAS patøí tentokrát rozhovoru s novým pøedsedou komise mládeže Petrem Punèocháøem. Mezi krajskými atletickými svazy pokraèujeme Plzeòským. Pište nám své obsahové i formální pøipomínky na Uvítáme i pøíspìvky, které obohatí naše rubriky, zejména blížící se výroèí èlenù atletického hnutí do rubriky Kalendárium. Pøíjemné ètení vám pøeje Michal Procházka, redaktor AL n PØEDSEDNICTVO Jednání ze dne 17. kvìtna 2011 P ÈAS øídil øeditel ÈAS František Fojt. n P ÈAS schválilo zápis è. 4/2011. n P ÈAS vzalo na vìdomí informaci šéftrenéra ÈAS o zpùsobu nominace na MU 17, které se uskuteèní 11. èervna ve Veszprému (Maïarsko, Slovensko, Èesko). n P ÈAS vzalo na vìdomí prùbìžný návrh hlavních termínù roku 2012 ke dni 17. èervna. n P ÈAS projednalo zprávu O. Zvolánka z pøípravy ME do 23 let v Ostravì. n P ÈAS vzalo na vìdomí ústní informaci D. Molitorise o zajištìní M ÈR mužù a žen na dráze v Brnì a uložilo pozvat organizátory M ÈR na pøíští zasedání P ÈAS 14. èervna. n P ÈAS schválilo nominaci atletù a doprovodu na EP v bìhu na metrù. Závodníci: Milan Kocourek, Jan Kreisinger, Jiøí Homoláè (vzhledem k možnosti hodnocení družstva, závodník je adeptem startu na ME do 23 let). n P ÈAS podle èl. XX odst. 7 Stanov ÈAS a èl. 23 Smìrnice ÈAS è. 2/2010 rozhodlo o použití rozpoètových prostøedkù mimo schválený rozpoètový zámìr. n P ÈAS schválilo pøedložený návrh klíèe pro dìlení finanèních prostøedkù pro atletické kluby a oddíly pro rok n P ÈAS souhlasilo se startem Kateøiny Cachové na mezinárodním mítinku v Götzisu v dobì konání M ÈR ve vícebojích. n T. Dvoøák podal informaci o zpùsobu nominace na letní univerziádu. n P ÈAS potvrdilo jmenování èlena komise mládeže Ví u Ruse a vzalo na vìdomí ukonèení èinnosti Vladimíra Èerného. n P ÈAS schválilo kandidaturu Karla Pilného na èestného pokladníka IAAF. Karolína Farská n SEKRETARIÁT MS 2011 oèkování Dle informací Svìtové Zdravotnické Organizace (WHO) pro oblast korejského poloostrova, doporuèuje TR ÈAS a reprezentaèní lékaø ÈAS, MUDr. Jiøí Neumann, ke zvážení možnost vakcinace proti infekèním chorobám, které se zde ve vyšší míøe vyskytují. Toto doporuèení šéftrenérovi ÈAS potvrdila i primáøka infekèní kliniky FN Motol, MUDr. Jiøina Hobstová, CSc. 2

3 Ke zvážení pro adepty startu na MS2011 je: rozhodnì oèkování proti žloutence hepatitidì typu A i B, které má následující oèkovací schéma: Žloutenka A+B vakcína Twinrix Adult Oèkovací schéma je 1. dávka, 2. dávka za mìsíc, 3. dávka za 6 mìsícù. Pacient je bezpeènì chránìn 14 dní po aplikování 2. dávky. Po øádném ukonèení schématu platí oèkování po celý život. Cena vakcíny: 1 dávka/cca1600,- (pøièemž každá zdravotní pojiš ovna na celou vakcinaci pøispívá jinou èástkou od 0,- /VZP až po 1000,- /VoZP) Vakcína nezpùsobuje stav, který by vedl k výpadku z tréninku a je možno ji aplikovat kdykoli, tedy i pøi zvýšené zátìži. Pro ty, kteøí plánují ochutnávku korejských specialit, tak je doporuèováno oèkováni proti bøišnímu Tyfu, s následujícím oèkovacím schématem: Bøišní Tyfus vakcína Typhim Vi Aplikuje se jedna dávka. Platnost oèkování je 3 roky. Cena vakcíny: cca 600,- Bezprostøednì po vakcinaci mùže dojít k lehké nevolnosti a je tedy vhodnìjší ji podstoupit v pøípadném volnìjším tréninkovém režimu. Tomáš Dvoøák, šéftrenér ÈAS n Z ÈINNOSTI KOMISÍ A RAD Komise mládeže v roce 2011 Na otázky odpovídal èerstvì zvolený pøedseda komise Petr Punèocháø. n Valná hromada vás v bøeznu zvolila do èela komise mládeže pomìrnì jednoznaènì. Jak vnímáte podporu, kterou jste od delegátù dostal? Jako velkou dùvìru. Vždy jsem se snažil být nejlepší, a již to bylo v pozici sportovce nebo pozdìji trenéra èi funkcionáøe. Odezva atletické veøejnosti mne také pøekvapila a chápu ji i jako touhu po zmìnách, které se nedaøilo prosadit nebo na nì nebyl dostateèný prostor. V každém pøípadì dìkuji za dùvìru a vzhùru do práce. n Jaké byly vaše první kroky po zvolení do funkce? Musím se rychle zorientovat. Jednat s lidmi, kteøí vám k tomu mají co nejvíce øíci, a vyslechnout si ty, kteøí øídí, a ty druhé, kteøí jsou øízeni. Prostudovat také spoustu materiálù. Samozøejmì se také dobøe uvést do pøedsednictva. n Staèil jste si udìlat konkrétnìjší koncepci, na které budete pracovat? Koncepce na mne padla, hlavnì krátký termín jejího uvedení do života. Já pøicházím s nápady a myšlenkami. Staèí, když budeme dìlat atletiku pro závodníky a ty nejlepší podporovat tak, jak 3

4 máme. Celý systém je o lidech a práce s nimi je jedna z nejtìžších, které znám. Zmìnit myšlení nebo postoje nìkterých lidí je velice složité, ale a to zkrátíme, koncepci mám. n Na co byste chtìl po odcházejícím Vítu Rusovi navázat a co byste chtìl zmìnit? Ví a Rus odešel z postu pøedsedy, ale vrací se jako èlen komise. Sám cítí, že nebylo vše dotaženo, jak si pøedstavoval, a tu možnost mu komise nadále dává. Ve zmìnách se octne celá mládežnická atletika. Musíme postavit nový systém podpory talentované mládeže a vím, že od stolu to nikdy nebude stoprocentní. n Jak tedy budete k systému pøistupovat? Musí být pøedevším flexibilní, aby se po zkušenostech s realizací dal doplòovat nebo z nìho naopak odstraòovat nefunkèní èásti. Je tøeba urèit kompetence a odpovìdnosti, protože v nìkterých oblastech dìlají všichni na všem a ve výsledku se neukáže nic. Nemám rád pøešlapování na místì a nerozhodnost. Je zapotøebí vtáhnout do pøíprav a ladìní více lidí z praxe trenérù. Pøesvìdèit je, že se nemají bát komunikovat a pøizvat je ke spolupráci. n Šéftrenér Tomáš Dvoøák tu v minulém èísle hovoøil o zmìnách systému motivace mladých atletù smìrem k jejich trenérùm. Jste zajedno s jeho myšlenkou? Jak konkrétnì by ta podpora mìla vypadat? Tomáš se vyjádøil velice diplomaticky, ale bude to velká hromada papírù, než dojde k realizaci. Sám øíkám, že to nejcennìjší, co sportovec má, je zdraví a dobrý trenér. Dobrý trenér nezraní závodníka a hlavnì si ho umí najít a udržet u sportu. Takové lidi v naší atletice máme, ale neumíme je ocenit. n Èím to je? Peníze kutálející se systémem pøíprav, se k nim nikdy nedostaly, protože nebyli trenéry velkých støedisek a oddílù, by výkony jejich svìøencù umí tato centra zastínit. Pokusíme se vybudovat tento systém, který bude o trenérech, jejich systému a ohodnocení. Vím, že takové trenéry najdeme v každém kraji, ale ubývá jich. Je tøeba je udržet a jejich sí musí zhoustnout. n Projekt Atletika pro dìti se setkává se znaèným zájmem. Máte pøedstavu jak tento úspìch pøetavit v silnou základnu mládeže a dále dospìlých? Atletika už má silnou základnu, alespoò dle statistiky podle poètu dìtí zaøazených do SpS. Suverénnì válcujeme všechny sporty vèetnì fotbalu a hokeje, ale Otázkou je, kam se ztratilo slùvko talentovaná mládež, jestli nìkdy nedublujeme jenom svazem hrazenou školní družinu. n Systém pøípravek ale pøeci má svùj smysl, ne? Urèitì, sám se v této oblasti pohybuji už patnáct let. Každá atletická dušièka je dobrá, ale dejme pozor na výkony a srovnávání tìchto dìtí. Ty ještì nemají vìdìt, že závodí, a pøitom potøebují soutìžit. Je to velice tìžký metodický úkol pro každého trenéra. n Znamená to mít u tìch nejmenších ty nejlepší? Pøesnì tak, protože tito trenéøi jim vytváøejí jejich náhled na naši krásnou atletiku a na nich z velké míry záleží, jestli ten malý, nohatý žáèek u atletiky zùstane. Dobøe propracovaný a fungující mládežnický systém ho pak pøipraví pro vrcholný trénink a úspìchy na mezinárodním poli. Michal Procházka 4

5 Hostování 2011 Seznam hostování pro rok 2011 je pøílohou tìchto Atletických listù. Pøehled je také uveden na stránkách v sekci HOSTOVÁNÍ (http://online.atletika.cz/ hostovani.aspx). Poznámka: Pøehled na webu je omezen poètem øádkù 200, k vyhledání atletù podle jména, mateøského èi nového oddílu použijte filtr. Dušan Molitoris, Milan Urban soutìžní komise ÈAS Halová roèenka 2011 Halovou roèenku 2011 sestavil Milan Urban ve spolupráci se statistiky SAS. Roèenka je ve formátu pdf ke stažení na webu v ÈAS informuje, èlánek z Martin Mastný Nejlepší atletické výkony na území ÈR V rubrice Sdružení atletických statistikù na webu ÈAS naleznete aktualizované dokumenty od L. Follprechta mapující nejlepší atletické výkony na území ÈR. Martin Mastný Z KRAJÙ Obsah: Z èinnosti KAS s. 5 n Jednání KAS s. 7 n Z ÈINNOSTI KAS Plzeòský krajský atletický svaz v roce 2011 Pøedseda KAS: Petr Konop Info o KAS: Poèet oddílù v kraji: 16 Poèet registrovaných atletù v kraji: 1328 (2010: 1206) Nejvìtší oddíl (podle reg. atletù): AK ŠKODA Plzeò 390 (2010: 373) (údaje k Na otázky k dìní v kraji a èinnost Plzeòského KASu v roce 2011 odpovídal pøedseda Petr Konop. n Aktuálním velkým tématem krajského mìsta je vystìhování atletiky ze Štruncových sadù. Vidíte v tom omezení atletiky? Já osobnì považuji vystìhování atletù ze Štruncových sadù za nehoráznost. Pokud se díváte na televizní fotbal, tak je na svìtì spousta stadionù, kde se hraje špièková kopaná a atletická dráha 5

6 nikomu nevadí. V Plzni zaèala nìkomu vadit. Stadion je v centru, má letitou tradici a pøestìhováním na periferii atletika urèitì utrpí. Vezmìte si, že v Plzni jsou v souèasné dobì dvì extraligová družstva a není tady ani jeden regulérní stadion. n Dají se najít i pozitiva? Chápu domácí atlety, kteøí doufají, že se tímto krokem zbaví omezování ze strany fotbalistù a budou pány ve svém. Kdy to ovšem bude, se zatím neví. Sliby jsou, ale co jsem se byl na místì èinu podívat, tak se tam zatím porazilo jen nìkolik topolù a nedìje se nic. Domnívám se, že v logice vìci by bylo, aby nejdøív pøišel nový atletický stadion a pak teprve stìhování atletù ze Štruncových sadù. Za toto se mìlo více bojovat. n Co to znamená pro zamýšlené posílení Plznì jako centra pro atlety z kraje? Tìžko se dá nìco posilovat, když tam není zázemí. Atleti se dnes v Plzni pøipravují na školních stadionech a na sokolském høišti, které má 280 metrù. Nedomnívám se, že bychom na to nìkoho nalákali. Pokud se podaøí v dohledné dobì vybudovat reprezentativní stánek s veškerým zázemím a tunelem na zimní pøípravu, jak slibuje mìsto, potom by se dala tato myšlenka jakéhosi centra oprášit. Samozøejmì by to vyžadovalo i dobrou spolupráci plzeòských atletických klubù. n Posunula se od loòského roku nìjakým pozitivním smìrem spolupráce s krajským úøadem? Spolupráce se snad malinko pohnula, v rámci grantové politiky jsme jako Plzeòský KAS požádali o podporu atletické èinnosti a bylo nám èásteènì vyhovìno, což se odrazí na podpoøe akcí, které v kraji poøádáme. Na druhou stranu jsme žádali o pomoc ve vybavení pro družstva žákù na olympiádu mládeže a tady jsme neuspìli. Pøitom jde paradoxnì o reprezentaci kraje, tedy i úøadu. n Plzeòský pùlmaraton, patrnì nejvìtší akce v kraji, se od letošního roku pøesunul do podzimního termínu, je to z dùvodu pøeplnìnosti kalendáøe? Odrazí se to podle vás pozitivnì na úèasti? Ano, podzimní termín byl zvolen z dùvodu jarní pøeplnìné termínovky. Loòský roèník, který byl mistrovstvím ÈR, byl nedávno vyhlášen nejlepší sportovní akcí Plznì za rok Znovu jsme žádali o pøidìlení MÈR, ale ve výbìrovém øízení jsme neuspìli. Podzim byl v tomto pøípadì pro ÈAS úskalím, ale uznávám i to, že pardubický pùlmaraton je silným konkurentem. Jestli pøijde více úèastníkù, nevím, ale my vìøíme, že pøedevším bìžci støední a rekreaèní výkonnosti podzimní termín využijí a úèastnický rekord padne. n Na jaké akce v kraji byste vedle pùlmaratonu upozornil? V letošním roce v oblasti nepoøádáme žádný šampionát, až na takový menší, žákovský, kterým je celostátní finále Poháru rozhlasu v Domažlicích. Velmi se mi líbil kros v Horažïovicích, kde vznikl nový oddíl a místní nadšenci dokázali postavit nádherné, rychlé krosové tratì ve velmi pøíjemném prostøedí a dopravnì dobøe dostupné. Letos se zde koná nìkolik bìhù i mistrovství oblasti. Horažïoviètí ve spolupráci s naším svazem plánují pøihlásit se do výbìrového øízení na republikový šampionát v pøespoláku možná už na pøíští rok. Michal Procházka 6

7 n JEDNÁNÍ KAS Libereckého KAS Kontrola úkolù prùbìžnì plnìny. n Zhodnocení prùbìhu sezony: KP v chùzi Èeská Lípa tradiènì malá úèast; KP v pøespolním bìhu Mladá Boleslav opìt dostateèná úèast mládežnických kategorií i v mužské kategorii. n Letní termínovka, brožura: P. Šindeláø pøedat aktuální brožuru LKAS na letní sezonu. Doplnìní brožury pøi KPD J+D bude 100 m pøímo na èas; ve 2. kole budou pøidány krátké pøekážky. Bylo rozhodnuto o podávání pøihlášek na KPD elektronicky pøes web atletiky. Koneèná verze brožury je na stránkách LKAS. n Zprávy z výboru ÈAS: VH ÈAS malá úèast zástupcù našeho kraje; kladné hodnocení HME a celé halové sezony; probíhá výbìrové øízení na poøadatele M ÈR na dráze v roce 2012 (mimo M ÈR dospìlých); dne probìhl semináø o poøádání závodù organizovaný ÈAS; informace z nìj jsou zaznamenány na CD, které je k dispozici u Molitorise (Jablonec). n VH LKAS, v Liberci pøijeli zástupci z 16 oddílù kraje (registrováno 20); anketu o nejlepšího dospìlého za rok 2010 vyhrál Jan Kubista, mládežníka Jaromír Mazgal a trenéra Dušan Král. n Ekonomika: na VH byla schválena úèetní uzávìrka LKAS za rok 2010 a rozpoètový zámìr na rok n SCM: vše potøebné je na stránkách n Rozhodèí: školení rozhodèích ve dnech 9.4. a bylo pro nedostatek zájemcù zrušeno; bude znovu pøipraveno na podzim. n Rùzné: Dne se v Jablonci konalo školení trenérù IV. tøídy celkem 20 úèastníkù 13 nových trenérù z 5 oddílù kraje a 7 úèastníkù si prodlužovalo trenérskou kvalifikaci. Oslavenci v dubnu a kvìtnu: B. Musilová, J. Procházka, A. Synková, V. Németh, P. Pivrnec a L. Kubíèek. n Další schùzka výboru LKAS se koná v úterý od 16 hodin. Jihomoravský KAS, Schùzi zahájil pøedseda C. Nezdaøil. n Zhodnocení VH Jm KAS: Vysoká úèast, zúèastnily se oddíly, které se døíve nezapojovaly. VH probìhla podle rozpisu a bez pøipomínek. n Pøíprava rozpoètu Jm KAS n VV vyjadøuje nesouhlas s anketou Nejlepší sportovec JMK, kde vùbec nebyli navrženi atleti, kteøí dosáhli vynikajících výsledkù v roce Jm KAS nebyl vùbec informován o prùbìhu této ankety tak jako v roce 2010 a tedy nemohl nominovat nejlepší sportovce a týmy. Jm KAS zašle dopis na hejtmana JMK. n VV schvaluje finanèní podporu ve výši Kè pro družstvo AK Olymp Brno na ECCCJ v záøí 2011 ve Španìlsku. n Pøíspìvky na Mistrovství Jm KAS n Utkání Brno-Praha: velice kvalitní prezentace JMK. Zúèastnil se také pøedseda tìlovýchovné komise MMB Zorník, který pøedával ceny. n Na základì výbìrového øízení ÈAS byla vybrána do funkce vedoucího SCM Alena Nezdaøilová od n Stav pøíprav na MÈR mužù a žen v Brnì poøadatelé pravidelnì konzultují stav pøíprav s ÈAS. Stadion VUT v Brnì PPV je pøipraven na pokládku monda, které by mìlo být položeno Na je svolána schùzka ÈAS a poøadatelù na stadionu PPV v Brnì. KAS Olomouc, KASO navrhuje pro soutìže žactva tyto termíny: Hala MÈR 3. týden v únoru pøíslušného roku; Dráha 3. týden záøí semifinále družstev, 4. týden záøí MÈR jednotlivcù, 1. týden øíjen mezistátní utkání, 2. týden øíjen MÈR družstev. n Pohár rozhlasu krajského finále se zúèastní družstva na 1. a 2. místì z okresních finále, a 2 družstva na divokou kartu. V této souvislosti žádáme okresní garanty o vèasné zaslání výsledkù. n Oddíly pøihlášené k ÈAS na rok 2011 zašlou kopii pøihlášky na KASO. n Trenéøi na 5. LODM byli jmenování: Olomouc Uhlíø, Kalas, Trneèková, Prostìjov Oveèka, Šumperk Hynková, Pøerov Koòaøík, Šternberk Sadil. Podrobnou informaci o pøípravách a organizaci 5. LODM podal a informace naleznete na n Ve ètvrtek se koná pøedsezonní semináø rozhodèích a v nedìli se koná doškolení rozhodèích 1. tøídy. n Podána 7

8 informace o výbìru žadatelù o èlenství v CISKO a jejich finanèních nárocích. n Bìh Vítìzství Hranice 332 úèastníkù z toho 116 v hlavní kategorii na 20 km. n Komise rozhodèích navrhla jako zástupce v KASO Antonína Bùžka, PhDr., Ph.D. n Informaci o èlenech SCM a jejich finanèním zabezpeèení pøednesl Zd. Rakowski. n Informaci o pøípravách na KP Poháru rozhlasu podala Hynková. n Byla diskutována organizace Velké ceny Olomouce a 1. mítinku 3. kola extraligy. n Pøíští jednání se uskuteèní v úterý v 9 hod. v klubovnì AK Olomouc. Karlovarský KAS, Jednání øídil Jacek Pøibáò. K navrženému programu nebyly pøipomínky. n Výbor KKAS byl seznámen se zápisem PKAS è. 3/2011. n Výbor KKAS byl seznámen se zápisem ÈAS 2/2011. n VH Klenèí n Pøíprava závodù: (úterý) Chodov, (úterý) Sokolov, (støeda) Cheb Malá cena, (sobota) K. Vary, (sobota) Chodov Chodovská tretra, (støeda) Chodov OMD I. kolo poøadatel UNICH, (nedìle) gigant Klatovy, (úterý) Velká cena Sušice, (sobota) OMJ žactva ve Støíbøe. n SCM 12 atletù (CHODO 5, UNICH+AKSOK 2, ACMLA+ +TRIKV+OSTRO 1). Domluvit s MUDr Pavelkou ceny za lékaøské prohlídky. n LODM v Olomouci atletiku má na starosti Gábina Satmariová z Karlových Varù. n Propozice krajské soutìže pro nejmladší žactvo prošle Rudové L. Doèkal. n Byli jsme pozváni na závody v Bavorsku a a a n VV KKAS rozhodl, že poskytne klubùm po Kè za technické uspoøádání závodù (Chodov) a (K. Vary) na základì faktury. n Další schùze (støeda) v Chodovì od hod. Zlínský KAS, Po schválení programu odsouhlaseny zápisy z pravidelné schùze a z VH Z-KAS n Konstatováno, že termínová listina Z-KAS je zveøejnìna. n Všechny úkoly byly splnìny, vèetnì doøešení problematiky okolo èinnosti Krajského SCM. Poukázáno na nedostateènou úèast zástupcù za Z-KAS a atletických oddílù kraje na VH ÈAS. n Informace, že Z-KAS obdržel smlouvu na poøádání krajského Poháru rozhlasu. n Probrána dùkladná pøíprava na 1. kolo ml žactva dne v Uherském Hradišti, které je souèasnì Krajským pøeborem a nominací na Olympiádu dìtí a mládeže. V kategorii st. žactva se jedná o Krajský pøebor jednotlivcù na dráze. Královéhradecký KAS, Kontrola úkolù: Zápis è. 14 ze dne byl odsouhlasen. n Byli vyhlášení tito nejúspìšnìjší sportovci, trenéøi a funkcionáøi KH kraje: mládež Michal Desenský, Tereza Novotná, dospìlí Petr Pechek, profesionální trenér David Šnajdr, dobrovolný trenér Jaroslav Nohejl, osobnost krajských svazù KH kraje František Karlík. n Školení rozhodèích se zúèastnilo: N. Mìsto n/met. 12/III tø., Hradec Králové 15/II tø. a 4/III tø., Jaromìø 13/III tø. n L. Šnajdr podal informaci ze zasedání výboru ÈAS z n Po diskuzi byl schválen rozpoèet na rok F. Karlík zajistí do odeslání smluv oddílùm na poøádání krajských pøeborù družstev a jednotlivcù. n Zhodnocení soustøedìní SCM: Informaci o prùbìhu podal A. Žïárský, zúèastnilo se 37 závodníkù (13 èlenù SCM a 24 samoplátcù) a 8 trenérù. n J. Brych podal informaci o skuteèném èerpání rozpoètu za leden až duben n Byla podána informace o prùbìhu KPJ v pøespolním bìhu v Jaromìøi n Výbor souhlasí s tím, že ve 4. kole KPD mužù se v Nové Pace neuskuteèní soutìž v hodu kladivem (odsouhlaseno i PA KAS). n F. Karlík informoval o prùbìhu financování kraj. kola Poháru rozhlasu v N. Mìstì n/m Bylo projednáno vyplnìní dotazníku KÜ prùzkum spokojenosti s prací oddìlení krajských dotací. Do krajských tabulek nebudou zahrnovány výkony hostujících závodníkù. n Došel zápis z jednání výboru Pardubického KAS a VH PA KAS ze n Zpravodaje øídících krajských soutìží družstev 8

9 odesílat na O. Veverku, adresa od platí nová smìrnice è. 3/2011 o rozhodèích, je ke stažení na v èásti Pøedpisy. Požádat vedoucího výpravy KH kraje V. Peruna o pøedložení pøedbìžné nominace sportovcù a trenérù na ODM v Olomouci. n 16. zasedání výboru KAS probìhne 13. záøí 2011 od 14 hodin v Novém Mìstì nad Metují. PAS, Výbor PAS schvaluje navržený program jednání s tím, že na žádost èlenù výboru byl Program doplnìn v bodì rùzné o informace Tikala a Kuèery. n Výbor schvaluje: zápis z jednání výboru PAS ze dne ; kontrolu plnìní usnesení výboru PAS. n Výbor vyslovuje podìkování oddílu SK ZŠ Jeseniova za bezplatné zabezpeèení prostor pro konání školení a mimoøádnou pomoc pracovníkù pøi jejich zabezpeèení; výbor bere na vìdomí hodnocení školení a doškolování trenérù IV. tøídy pro pøípravky a školení IV. tøídy pro žactvo, vèetnì finanèního vyúètování. n Výbor bere na vìdomí informaci o zrušení školení rozhodèích III. tøídy a jeho pøeložení na mìsíc listopad n Výbor bere na vìdomí prùbìžnou zprávu o zabezpeèení úèasti Prahy na LODM a zprávu o zabezpeèení nominaèního závodu. n Výbor bere na vìdomí informaci pøedsedy PAS k zabezpeèení smluv o poøádání pražských pøebornických soutìží v roce n Informaèní zpráva o technickém zabezpeèení propojení pražských webových stránek: na základì informace sekretáøe PAS je propojení zabezpeèeno. n Informace o úhradì soutìžních poplatkù za soutìže družstev. Podle informace V. Kuèery nejsou dosud uhrazeny soutìžní poplatky oddílu SK Aritma Praha. n Výbor bere na vìdomí informaci pøedsedy PAS o další èinnosti PAS v prostorách PTU a zabezpeèení služeb do konce roku n Výbor schvaluje na základì hlasování zøízení Atletické školky pøi oddílu SK Aktis Praha. n Výbor bere na vìdomí informaci o stavu financování PAS. KAS Vysoèina, Kontrola úkolù: trvá finanèní zajištìní mezinárodních závodù, halová roèenka 2011, spolupráce s KV ÈSTV, hlášení halových výkonù; prosinec rekordy kraje v hale (sprinty elektrické mìøení); splnìno návrh èlenù KCTM na rok n Hodnocení KP družstev: pøihlášky pøes web Atletika bez problémù; øídící soutìží stanoví èas na odevzdání kartièek na štafety; výsledky se ten samý den objeví na webu; zpravodaje vydávají Svoboda, Hubáèek, Nekováø, chybí zpravodaj žactva (Zajíc); na závodech v Jihlavì chybìla zdravotnická služba, na závodech ve Velkém Meziøíèí ozvuèení stadionu. n Pøíprava KP jednotlivcù: faktury za technické uspoøádání závodù. n Výbor vzal na vìdomí nominaci na Olympijské hry mládeže; vedoucí: Josef Vomela, Zuzana Villertová a Petr Horný. n Výbor projednal platby za soutìž družstev. Faktury zašle Jiøí Švec po skonèení závodù v kvìtnu. Splatnost do n Mezinárodní závody. Schùzku s hejtmanem domluví Švec, schùzky se za KAS zúèastní Švec, Svoboda. n Výbor schválil návrh inventarizaèní komise na vyøazení DKP. n Výbor vzal na vìdomí vyúètování školení trenérù. n Rozpoèet na krajské kolo Poháru rozhlasu. n Oddíly, nahlaste do konce kvìtna zasloužilé èinovníky, kteøí se lotos dožívají jubilea. n Pøíští schùze v 16 hodin, SPŠ stavební Jihlava. Termíny dalších schùzí: , , ,

10 INZERCE STARTOVNÍ ČÍSLA TYP A - bílá netkaná textilie - rozměr max. 21 x 18 cm - jednobarevné provedení pouze se startovním číslem - číselná sada do černý tisk TYP B - bílá netkaná textilie - rozměr max. 21 x 25 cm - dvoubarevné provedení s dotiskem sponzo rů, názvu závodu atd. - číselná sada do černý tisk číslic TYP C - bílá netkaná textilie - rozměr 21 x 25 cm - černý tisk číslic + 2 barvy - provedení s dotiskem sponzorů, názvu závodu a s barevným pruhem pod číslem TYP D - tyvex - voděodolný, neroztrhnutelný materiál - plnobarevné provedení - rozměr 21 x 19,8 cm - neomezené sady - vysoce kvalitní tisk - možný jakýkoli barevný tisk, personalizace TYP E - papírové startovní číslo - rozměr 14 x 21 cm (A5) - plnobarevné provedení, - jakýkoli barevný tisk, včetně fotografie - laminace + vrtané díry po stranách startovního čísla 9,50 Kč/ks 12 Kč/ks 14,80 Kč/ks od 15,40 Kč/ks 20 Kč/ks TISK OFSET a. s., Spojenců 282, Úpice, tel./fax: , ceny včetně DPH KALENDÁRIUM Obsah: Medailony s. 10 Atletická výroèí 20. kvìtna 16. èervna Karviná * Kašpárková Šárka, výškaøka, trojskokanka, pøedtím košíkáøka (1977) Oddíly: Slavii Havíøov ( , trenéøi J. Havlík, S. Krajina a V. Czyžová, O. Navrátil), poté Zbrojovka Brno ( , trenér od 1984 C. Nezdaøil), Vítkovice ( ), AAC Brno ( , trenér Z. Odehnal), USK Praha (od 1995, trenér M. Pogány) Mistrynì svìta 1997 v trojskoku, vítìzka univerziády 1995 a Her dobré vùle 1998, držitelka støíbrných medailí z HME 1996, 1998, ME 1998 a univerziády 1993, bronzových medailí z MEJ 1989 (výška), OH 1996, HMS 1997 a x pøekonala èeský rekord, (1992) (1997). 10

11 Mistrynì ÈR 1988 a 1992 (výška v hale), (trojskok v hale), 1993, 1994, a 2000 (trojskok na dráze). Ès. mistrynì 1988 (výška) a 1992 (trojskok v hale). Repre starty: 12 utkání ( ), z toho 7x v EP a 1x v EP do 22 let Úèastnice MSJ 1988 (výška 6.), MEJ 1989 (výška 3.), dále již jen trojskok: HME 1992 a 1994 (4.), 1996 a 1998 (2.), OH 1992 (nekv.), 1996 (3.) a 2000 (bez mìøeného pokusu), ME 1994 (6.) a 1998 (2.), univerziády 1993 (2.) a 1995 (1.), HMS 1993 (7.), 1995 (4.), 1997 (3.) a 1999 (3.), MS 1993 (7.), 1995 (nekv.), 1997 (1.) a 1999 (6.), Her dobré vùle 1998 (1.). Os. rekordy: 100 m pø (1994), výška 192 (1992), dálka 656 (1998), trojskok (1997). Miss Atletika Praha * Seèkáøová Dana, roz. Friedrichová, trenérka Od 1976 ve VŠ Praha, Slavia Praha a dále USK Praha. Ved. trenérka mládeže pøi Gymnáziu Pøípotoèní Èlenkou VV PAS odpovìdnou za úsek mládeže. Významné svìøenkynì: P. Vostatková, I. Rudová, G. Švecová, G. Váòová a další Ostrava * Palkovský Jiøí, výškaø, pøedtím gymnasta (1963) Oddíly: VŽKG ( , trenér otec, od 1968 R. Hübner), poté RH Praha ( ) Juniorský mistr Evropy 1970 a držitel støíbrné medaile z HME Mistr ÈR 1971 a 1977 na dráze, 1977 v hale. Držitel èeského rekordu 218 (1970) Repre starty: 11 utkání ( ), z toho 2x v EP. Úèastník MEJ 1970 (1.), ME 1971 (11.), HME 1973 (2.) a 1975 (15.) Os. rekord: 221h (1977) a 218 (1970) Ústí nad Labem * Strnadová Milena, roz. Matìjkovièová, bìžkynì Oddíly: Hvìzda Trnovany ( , trenér J. Podsedník), poté Lokomotiva Bílina ( ), VŠ a USK Praha ( , trenér M. Bureš) Halová mistrynì Evropy 1984 na 800 m, držitelka støíbrných medailí ve štafetì 4x400 m z ME 1982 a MS Mistrynì ÈR 1991 (400 m), 1986 a 1991 (800 m v hale), 1982 (4x100 m), 1982 a 1983 (4x 400 m). Ès. mistrynì 1992 (400 m v hale), 1986 a 1991 (800 m v hale), 1989 (1500 m), 1982 (4x400 m). Držitelka 5 èeských rekordù: 1000 m 2:39.5 (1985), odd. štafeta 4x400 m 3:30.70 (1983), 3 ve štafetì 4x400 m 3:27.13 (1981) 3:20.32 (1983). Repre starty: 15 utkání ( ), z toho 6x v EP. Úèastnice MEJ 1979 (400 m smf., 4x400 m 8.), ME 1982 (4x400 m 2.) a 1986 (800 m 5.), MS 1983 (800 m 7., 4x400 m 2.) a 1991 (800 m v smf.), HME 1984 (800 m 1.) a 1992 (800 m smf.) Os. rekordy: 200 m (1982), 400 m (1983), 800 m 1:57.28 (1983), 1000 m 2:39.5 (1985), 1500 m 4:07.35 (1985) Karlovy Vary * Kudrnová Iveta, vrhaèka Oddíly: Start Karlovy Vary ( ), poté DDM Ostrov nad Ohøí ( , trenérka od 1977 D. Bartošková), LIAZ Jablonec n/n. ( , trenér M. Mikula), RH Praha ( , trenér J. Šilhavý), AC Start Karlovy Vary ( ) Mistrynì ÈR 1986 (disk) Repre starty: 2 utkání ( ) Os. rekordy: koule (1987), disk (1987) 11

12 Praha * Stanìk Miroslav, rozhodèí od 1943, èlen Rapidu Praha, odbornou kvalifikací startér, rozhodèí chùze, cílová kamera. Mpø. komise rozhodèích PAS Zlín * Gybas Petr, èinovník, trenér a statistik. Trenér od Èlen oddílu Tatran Holešov od 1961, VŽKG od 1964, Dukla Vyškov od 1965 a Jiskra Otrokovice od V oddíle je od 1997 statistikem a kronikáøem, v JM oblasti statistikem a pøedsedou STK Zároveò je matrikáøem Veteránského sdružení od Publikace Historie otrokovické atletiky 50 let a 60 let. Na internetu stránky otrokovické a žákovské atletiky a stránky èeské veteránské atletiky. Autor veteránských tabulek v publikacích Atletické výkony Jablonec nad Nisou * Hrubanová Marta, roz. Zubková, bìžkynì, chodkynì Oddíly: LIAZ Jablonec n/n. ( a , trenéøi V. Poláèek, od 1971 M. Ledvina, od 1983 P. Brandejský) Držitelka èeského rekordu na 5000 m chùze 25:17.83 (1983) Repre starty: 2 utkání (1985) Os. rekordy: 800 m 2:12.3 (1971), 1500 m 4:31.6 (1975), 3000 m 9:49.8 (1975), 5000 m ch. 25:17.83 (1983), 10 km ch. 49:38 (1984) Praha * Strachota Jaroslav, èinovník, rozhodèí, støedoškolský uèitel. Èlen VŠ Praha, v oddíle mpø. oddílu , èlen STK , èlen MV ÈSTV , èlen MTK , pøedseda PAS , v ústøedí mpø. STK a pøedseda øídící komise , ústø. rozhodèí od 1967, instr. rozhodèích od Køenièná * Pukl Ondøej ( Praha), pseud. A.Z., bìžec Oddíly: AC Sparta Praha v bìhu, chùzi a ve veslování Úèastník OH 1900 (800 a 1500 m rozb.) Os. rekordy: 880 y 2:10.4 (1900), 1500 m 4:36.4 (1900), 1 míle 4:50.4 (1900) Ès. gen. konzul v Brémách a Záhøebu, ekonom národohospodáøský odborník Èeské Budìjovice * Handschuh Jiøí, trenér od 1960 v TJ Klatovy, pøevážnì trenér mládeže, ved. trenér sportovních tøíd, pøedsedou okresního atl. svazu pøes 30 let, 45 let èlenem výboru oddílu * Friedrich Jaroslav, vrhaè Oddíly: Sokol Plzeò III (1941), poté DTJ a Sokol Plzeò ( ), SNB Praha ( ), SNB Plzeò (1951), RH Praha ( ), Spartak Plzeò (1957) Ès. mistr v hodu oštìpem 1945 Os. rekordy: disk (1948), oštìp (1946) Plzeò * Hanè Jan ( ), sprinter, trenér Oddíly: SK Smíchov ( ), poté VS Praha ( ) Držitel èeského rekordu ve štafetì 4x100 m 42.8 (1937). Èlen mistrovských štafet 4x100 m (1935 a 1937) a 4x400 m (1936) Repre starty: 7 utkání ( ) Os. rekordy: 100 m 10.8 (1936), 200 m 22.6 (1937), 400 m 52.8 (1936) Trenér sprintu, významní svìøenci: M. Horèic, Z. Malý, L. Jahoda, V. Trkal, M. Seigová a další. Publikoval básnì (po 1948 zakázané), èlen skupiny 42. Vydal s M. Horèicem knihu Sprinty (1959). Posmrtnì vydána jeho kniha Události (1991). Na jeho poèest se koná Memoriál Jana Hanèe. 12

13 * Fikl Josef ( ), èinovník a novináø, èlen SK Smíchov, pak SK Slavia, øeditel vodárenského odb. mìsta Prahy byl redaktorem èas. Sportovní list, 1900 založil SK Smíchov, za který byl zvolen v únoru 1920 i v únoru 1921 pøedsedou ÈsAAU. Pro rok 1922 odmítá funkci pøedsedy, znovu zvolen na rok Zvolen náèelníkem ÈsAAU na , mpø. na Od 1930 trenér atletù Hagiboru. Hlavní rozh. Bìchovic 1926, 1927 a Potøetí pøedsedou ÈsAAU od prosince 1934, v návaznost na to zvolen do èela v prosinci 1935 a od ledna 1937 do podzimu Celkem byl zvolen pøedsedou sedmkrát zvolen èestným èlenem ÈsAAU Liberec * Kohout Milan, vícebojaø Oddíly: AC Slovan Liberec ( , trenéøi K. Šebelka, P. Jeøábek, M. Ševèík), poté ŠAK SG Jablonec ( , trenér J. Krupèík), AC Slovan Liberec (od 2000, trenér M. Semerád) Repre starty: 1. jun. utkání (1999)., úèastník MSJ 2000 (10.) Os. rekord: desetiboj 6921 (2000) Šumperk * Walter Jan, výškaø Oddíly: Sigma Hranice ( ), poté Zbrojovka Brno (1980), VŠ Praha ( ), RH Praha ( ), VŠ Praha ( ) Mistr ÈR 1982, ès. halový mistr 1983 Os. rekordy: 218h (1983) a 217 (1984) Benešov * Jareš Martin, bìžec, pøedtím fotbalista (1983) Oddíly: Slavia Praha ( , trenér M. Semerád), poté Dukla Praha (1997), USK Praha (od 1998) Mistr ÈR 1992 (4x400 m), v hale 1994 a 2000 (800 m), na dráze 1997 a 1999 (4x400 m) Repre starty: 1 utkání (1994), úèastník MSJ 1994 (800 m rozb.), MEJ 1995 (800 m rozb., 4x400 m rozb.), ME do 22 let 1997 (800 m smf.) Os. rekordy: 400 m (1994), 800 m 1:47.81 (2000), 1500 m 3:45.68 (1998) Ústí nad Labem * Jeøábek Petr, trenér od 1988 v AC Slovan Liberec, v CTM (SCM) od 1997, uèitel ZŠ. Významní svìøenci: M. Hejnová, M. Kohout a další Ostrava * Šalamoun Libor, výškaø Oddíly: VOKD Poruba ( ), Vítkovice ( ), PSK Olymp Praha ( ), SSK Vítkovice ( ), PSK Olymp Praha ( ), SSK Vítkovice (1999) Repre starty: 2 utkání ( ) a 2 juniorská (1988) Os. rekordy: 400 m pø (1993), výška 222h a 218 (1996), trojskok (1994), desetiboj 5768 (95) * Pixa Vratislav, ústø. rozhodèí, dùstojník ès. armády, dlouholetý pøedseda krajské komise rozhodèích severoèeského kraje v 60. letech Praha * Kühlman František ( Praha), sport. pseudonym Harry, sprinter a pøekážkáø Oddíly: SK Slavia Praha ( ) Mistr republiky 1918 a 1919 (400 m), 1919 (110 m pø.), 1920 a 1921 (200 m pø.), èlen mistr. štafet m (1919) a 4x100 m (1920) Držitel základního èeského rekordu na 200 m pø (1920) Repre starty: úèastník OH 1920 (400 m pø. rozb.), na OH startoval jako junior, ve 20 letech ukonèil závodní èinnost. Os. rekordy: 400 m 55.5 (1919), 400 m pø 59.9 (1920) 13

14 Tøinec * Cieslarová Jana, bìžkynì, zaèínala jako orientaèní bìžkynì Oddíly: TŽ Tøinec ( , trenéøi manž. Gavendovi), poté LOT Tøinec ( a 1998) Halová mistrynì ÈR 1990 (3000 m), ès. halová mistrynì 1990 (3000 m) Os. rekordy: 1500 m 4:39.94 (1991), 3000 m 9:56.7 (1988), m 35:11.71 (1992) Mistrynì svìta 1993 v orientaèním bìhu Vranov nad Top¾ou (Slovensko) * Reviláková Anna, sprinterka Oddíly: Partizán Bardejov ( , trenér V. Savèinský), poté VŠ Praha ( ) Mistrynì ÈR 1976 (100 m a 4x100 m) Repre starty: 9 utkání ( ) Os. rekordy: 100 m 11.6 (1976) a (1976), 200 m 24.1 (1976) a (1977) * Stárek Václav ( ), závodník, èinovník, rozhodèí a trenér z Kolína. Mpø. støedoèeské župy do kvìtna Vìnoval se výchovì mládeže Nitra (Slovensko) * Lacika Jozef, koulaø Oddíly: Duslo Ša¾a ( , trenér J. Vagoviè), poté Dukla Praha ( , trenér J. Vlk), AC Poldi a Kablo Kladno ( ) Mistr ÈR v hale (1984, 1987 a 1989), na dráze (1986, 1988 a 1989) Repre starty: 8 utkání ( ), úèastník SHH 1985 (4.), HME 1986 (12.) Os. rekordy: koule (1986), disk (1986) Šumen (Bulharsko) * Milde Ivo ( 1959 Bulharsko), sport. pseudonym Ivo, všestranný atlet Po dobu studií a pobytu v ÈSR závodil za SK Slavii Praha ( ), 1931 se vrátil do Bulharska (jeho rodièe byli Èeši). Mistr republiky 1920 a 1921 (tyè a koule), 1923 (tyè, koule a disk) Držitel 3 èeských rekordù ve vrhu koulí (1924) (1925) Repre starty: 6 utkání ( ) Os. rekordy: tyè 376 (1923), koule (1925), disk (1924), oštìp (1921) Po mistrovství ÈAAU zjistila, že není ès. státním pøíslušníkem a odebrala mu tituly za rok Mistry prohlásila závodníky na 2. místì * Pøibyl František ( ), sport. pseudonym Franta, tyèkaø Oddíly: SK Slavia Praha ( ) Mistr republiky 1923 a 1925 Repre starty: 1 utkání (1924), úèastník OH 1920 (nekv.) Os. rekord: 340 (1925) Stráž nad Nisou * Uhlíø Petr, sprinter Oddíly: Slavoj Èeské Budìjovice ( ), poté Dukla Praha ( ), Slavoj Èeské Budìjovice ( ) Mistr republiky 1961 a 1962 (4x100 m) Repre starty: 2 utkání (1962) Os. rekordy: 100 m 10.6 (1960), 200 m 21.7 (1962) 14

15 Kutná Hora * Hoppová Renata, bìžkynì Oddíly: Sokol Kolín ( , trenéøi I. Karger a J. Tuèek) Mistrynì ÈR 1997 (1500 m) a 2000 (1500 m v hale i na dráze), 2001 (1500 m), 2002 (1500 m v hale i na dráze, 800 m), 2003 (1500 m v hale) Repre starty: 5 utkání ( ), z toho 3x v EP a 1 juniorské utkání, úèastnice WUG 2001 (1500 m 11.) Os. rekordy: 400 m (2001), 800 m 2:03.61 (2001), 1500 m 4:09.75 (2001), 3000 m 9:16.04 (2001), 5000 m 17:20.13 (1996), 3000 m pø (2002) Olomouc * Lacko Roman, sprinter Oddíly: Lokomotiva Olomouc ( , trenéøi P. Èechák a M. Hrabal), poté Slavia Praha IPS (1975, trenér P. Nemšovský), Dukla Praha ( , trenér J. Demeè), Lokomotiva Olomouc (1982) Mistr ÈR 1975 (100 m), 1976 (200 m), 1980 (4x100 m), ès. mistr na 100 m (1980), ve štafetì 4x100 m (1976, 1979 a 1981) Držitel èeského rekordu na 100 m 10.1 (1976), 3 v odd. štafetì 4x100 m (1976) (1980) Repre starty: 6 utkání ( ), z toho 2x v EP Os. rekordy: 100 m 10.1 (1976) a (1976), 200 m 20.8 (1976) a (1976) Pardubice * Obdržálek Petr, pøekážkáø, pøedtím lyžaø (1977) Oddíly: Dynamo Pardubice ( , trenéøi L. Hrstka, od 1980 J. Èechák), poté Sparta Praha ( ), AC Pardubice (1992) Mistr ÈR v hale 1988 a 1991 (50 m pø.), na dráze 1991 (110 m pø.), ès. mistr 1991 (4x100 m) Repre starty: 4 utkání ( ), úèastník MEJ 1985 (110 m pø. smf.) Os. rekordy: 110 m pø (1989), 400 m pø (1989) Brankovice * Procházka Zdenìk ( ), dálkaø Oddíly: Sokol Vyškov ( ), poté VŠ a Slavia Brno ( ), RH Praha ( ), Spartak Brno ZJŠ ( ) Mistr republiky 1951, Držitel dvou èeských rekordù na 4x110 y 42.3 (1955) a 41.9 (1956) Repre starty: 11 utkání ( ) Os. rekordy: 100 m 10.6 (1955), 200 m 22.3 (1956), dálka 741 (1956) Plzeò * Koblasová Marcela, provd. Neckáøová, vícebojaøka Oddíly: Škoda Plzeò ( , trenéøi V. Houška, od 1971 K. Gemov, od 1981 F. Neckáø), poté VŠ Praha ( , trenér od 1982 Jiøí Jón), Škoda Plzeò ( ) Mistrynì ÈR 1976 (pìtiboj), 1977 (dálka a pìtiboj), 1980 (dálka v hale a pìtiboj), 1981 a 1985 (sedmiboj), ès. mistrynì (pìtiboj), 1981, 1983 a 1984 (sedmiboj) Držitelka 6 èeských rekordù v pìtiboji 3957 (1977) 4350 (1980), 3 v sedmiboji 5895 (1981) 6164 (1983) Jako první èeská atletka pøekonala v pìtiboji hranici 4000 (4046 Nymburk ) a v sedmiboji 6000 (6164 Praha ) Repre starty: 8 utkání ( ), z toho 4x v EP, úèastnice ME 1978 (9.), OH 1980 (11.), MS 1983 (10.) Os. rekordy: 200 m (1983), 400 m (1983), výška 178 (1984), dálka 650 (1983), koule (1983), oštìp (1983), sedmiboj 6164 (1983) 15

16 Tábor * Ryba Jiøí, vícebojaø, pøedtím hokejista Oddíly: Transporta Chrudim ( , trenéøi otec Jiøí, od 1988 K. Fiedler), poté T&F Pardubice ( , trenéøi J. Èechák, otec Jiøí), PSK Olymp Praha ( ) Repre starty: 11 utkání ( ), z toho 6x v EP a 1 juniorské (1994), úèastník MSJ (1994 DNF), MEJ (1995, 3.), ME U23 (1997, DNF), OH (2000, 14.), GW Games (2001, 6.), MS (2001, 6.), 8. v poháru IAAF 2001 Os. rekordy: 100 m (1996) a 10.87w (2000), 400 m (1997), 110 m pø (2001), výška 209 (2001) a 212h (1999), tyè 520 (2000), dálka 732 (1996) a 752w (1997), koule (1996), disk 47.40, oštìp (2000), desetiboj 8339 (2000) Praha * Louženský František, èinovník a trenér Od r èlen AC Praha 1890, trenér od 1951, pøedseda atl. oddílu Mladá Boleslav * Železný Jan, oštìpaø, pøedtím házenkáø; trenér Oddíly: AŠ Mladá Boleslav ( , trenér otec Jaroslav), poté Dukla Banská Bystrica ( , trenér J. Halva), Dukla Praha ( , trenér J. Hanušovský, techniku otec), LIAZ Jablonec n/n. ( ), SSK Vítkovice ( ), AC Start Karlovy Vary ( , od 1994 trenér J. Pospíšil), TJ Dukla Praha , trenér J. Brabec) Držitel zlatých medailí z OH 1992, 1996 a 2000, MS 1993 a 1995, støíbrné medaile OH 1988 a bronzových medailí z MS 1987 a 1999 a z ME Držitel 3 svìtových rekordù: (Pietersburg ), (Sheffield ) a (Jena dosud platný). Nejlepší atlet svìta a Evropy Mistr ÈR 1992, 1994, Ès. mistr 1986 a Držitel dalších 2 èeských rekordù kromì výše uvedených SR: 90,02 (Ostrava , jako první èeský oštìpaø pøekonal hranici 90 m) a 90,18 (Tokio ). Repre starty: 9 utkání ( ), z toho 5x v EP, 2 dorostenceká ( ) a 4 juniorská Úèastník MEJ 1983 (6.) a 1985 (4.), ME 1986 a 1990 (nekv.), 1994 (3.), 2002 (nekv.), 2006 (3.), MS 1987 (3.), 1991 (nekv.), 1993 (1.), 1995 (1.), 1997 (9.) a 1999 (3.), 2001 (1.), 2003 (4.), OH 1988 (2.), 1992 (1.), 1996 (1.), 2000 (1), 2004 (9.), GE Games 2001 (1.), finále GP 2001 (1.), 2003 (2.), 2004 (3.) Pøekonal 5x ès. rekord (1992) (96), z toho byly 3 rekordy svìtové, je držitelem olympijského rekordu (2000). Os. rekord: (1996), dosud platný svìtový rekord Matka Jana Horáková, oštìpaøka (1959) Významní svìøenci: P. Frydrych, B. Špotáková Od 1999 èlen MOV. Milan Skoèovský 16

17 POZVÁNKA NA DOMÁCÍ AKCE n 21. kvìtna 1. kolo EXTRALIGY MUŽÙ A ŽEN, Ostrava 1. kolo I. A II. LIGY MUŽÙ A ŽEN, místo podle vylosování n 24. kvìtna MEMORIÁL LUDVÍKA DAÒKA, Turnov n kvìtna MISTROVSTVÍ ÈR VŠECH KATEGORIÍ VE VÍCEBOJÍCH, Praha n 28. kvìtna KVALIFIKAÈNÍ ZÁVOD NA MISTROVSTVÍ EVROPY V BÌHU DO VRCHU, Ostravice-Lysá hora n 31. kvìtna MÍTINK IAAF, ZLATÁ TRETRA OSTRAVA n 4. èervna 2. kolo I. A II. LIGY MUŽÙ A ŽEN, místo podle vylosování n 7. èervna 2. mítink pro 3. kolo EXTRALIGY MUŽÙ A ŽEN PRAGA ACADEMICA 2011, Praha n 13. èervna PREMIUM MÍTINK EAA, MEMORIÁL JOSEFA ODLOŽILA, Praha n èervna MÍTINK IAAF VE VÍCEBOJÍCH, TNT-FORTUNA MÍTINK, Kladno n èervna MISTROVSTVÍ ÈR JUNIORÙ, JUNIOREK, DOROSTENCÙ A DOROSTENEK NA DRÁZE, Ostrava Podrobnosti domácích a také zahranièních akcí sledujte na rubriky Kalendáø a Zaostøeno na. ATLETICKÉ LISTY, informaèní bulletin Èeského atletického svazu n ÈAS, Diskaøská 100, Praha 6 n Vydává Èeská atletika, s.r.o., 5. kvìtna 9/1323, Praha 4 n Redaktor: Michal Procházka, tel.: , fax: , n Zlom: DTP OLYMPIA n Inzerce: Èeská atletika, s.r.o., tel.: , fax: , n Zasílání mailem (zdarma) koordinátorka distribuce médií ÈAS: Jarmila Rektorová, tel.: , fax: , n Ev. è. MK ÈR E n Uzávìrka tohoto èísla: , uzávìrka následujícího èísla:

BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 47. ROČNÍK / 2015 / 11

BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 47. ROČNÍK / 2015 / 11 âesk ATLETICK SV AZ CZECH ATHLETIC FEDER ATION BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 47. ROČNÍK / 2015 / 11 ČAS INFORMUJE Obsah: Slovo předsedy s. 1 Předsednictvo s. 2 Sekretariát a komise s. 3 SLOVO PŘEDSEDY

Více

TERMÍNOVÁ LISTINA 2012

TERMÍNOVÁ LISTINA 2012 TERMÍNOVÁ LISTINA 2012 BŘEZEN 4. VC v hodu břemenem 7. Veřejný závod na dráze 24. M ČR v přespolním běhu všech kategorií Střelské Hoštice M ČR v chůzi na 50 km mužů Dudince 1. kolo chůze extraliga mužů

Více

Moravia High Jump Tour-Hustopečské skákání Jablonecká hala 2015 Jablonec nad Nisou

Moravia High Jump Tour-Hustopečské skákání Jablonecká hala 2015 Jablonec nad Nisou PŘEDBĚŽNÁ TERMÍNOVÁ LISTINA 2015 (stav k 20. říjnu 2014) HALA Leden 5. Akademické mistrovství ČR Praha-Strahov 7. 1. halová středa Jablonec nad Nisou 9. 1. veřejné závody PAS Praha-Strahov 10. Přebor Středočeského

Více

TERMÍNOVKA 2017 Atletického klubu AHA Vyškov, z. s.

TERMÍNOVKA 2017 Atletického klubu AHA Vyškov, z. s. Ú N O R LEDEN Měsíc Datum Pořádáme Akce mimo Vyškov 2.1.2017 Župní přebor ve skoku o tyči - Opava 14. až Mistrovství MaS ve vícebojích a v chůzi (Ostrava Vítkovice) 15.1.2017 17.1.2017 Athletics Indoor

Více

Halové soutěže Libereckého KAS 2015

Halové soutěže Libereckého KAS 2015 Halové soutěže Libereckého KAS 2015 Obsah Termínová listina Soutěžní řád KP jednotlivců Rozpisy krajských přeborů jednotlivců Rozpisy veřejných halových závodů Pro potřeby oddílů, klubů a funkcionářů Libereckého

Více

ZAŘAZENÍ DRUŽSTEV, PŘIDĚLENÍ KOL, ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI. Mistrovství ČR družstev mužů a žen se uskuteční 10. září 2017 v Plzni, pořádá AK ŠKODA Plzeň.

ZAŘAZENÍ DRUŽSTEV, PŘIDĚLENÍ KOL, ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI. Mistrovství ČR družstev mužů a žen se uskuteční 10. září 2017 v Plzni, pořádá AK ŠKODA Plzeň. ZAŘAZENÍ DRUŽSTEV, PŘIDĚLENÍ KOL, ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI Mistrovství ČR družstev mužů Mistrovství ČR družstev žen Dušan Molitoris Roman Málek U Srnčího dolu 24 Pražská 2925 466 01 Jablonec nad Nisou 470 01

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

DRUŽSTVA DOROSTENCŮ, DOROSTENEK A JUNIORŮ

DRUŽSTVA DOROSTENCŮ, DOROSTENEK A JUNIORŮ DRUŽSTVA DOROSTENCŮ, DOROSTENEK A JUNIORŮ Květa Hájková V sezóně 2014 jsme do soutěží družstev přihlásili družstva dorostenců, dorostenek a juniorů. Vzhledem k minimálnímu počtu juniorek, jsme tuto kategorii

Více

DRUŽSTVA DOSPĚLÝCH Muži A I. liga skupina B řídící pracovník Karel Šebelka. Ženy A I. liga skupina B řídící pracovník Petr Šindelář

DRUŽSTVA DOSPĚLÝCH Muži A I. liga skupina B řídící pracovník Karel Šebelka. Ženy A I. liga skupina B řídící pracovník Petr Šindelář DRUŽSTVA DOSPĚLÝCH Muži A I. liga skupina B řídící pracovník Karel Šebelka vedoucí družstva: Jan Cikán 1. kolo 16. května Liberec Sokol Hradec Králové 2. kolo 30. května Nové Město nad Metují 3. kolo 13.

Více

Atletická školka ( mladší) a Minipřípravka ( ) Dětská atletická liga

Atletická školka ( mladší) a Minipřípravka ( ) Dětská atletická liga Soutěže v roce 2017 Pro lepší plánování závodní činnosti Vám přinášíme přehled soutěží všech družstev. U našich mladších závodníků i přehled všech závodů, které pro jejich kategorii pořádáme nebo se jich

Více

SOUTĚŢE DRUŢSTEV 2008

SOUTĚŢE DRUŢSTEV 2008 SOUTĚŢE DRUŢSTEV 2008 Mistrovství republiky ţen 1. USK Praha 14 172 2. ACP Olymp Brno 11 155,5 3. PSK Olymp Praha 11 133 4. Hvězda SKP Pardubice 7 102 5. Sokol SG Plzeň-Petřín 6 49 6. AK SSK Vítkovice

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3.

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. kola Èeského poháru. Roèenka Tìlocvièné jednoty Sokol Nové Veselí

Více

PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTÌŽE 2011

PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTÌŽE 2011 PRAŽSKÝ ATLETICKÝ SVAZ 140 00 Praha 4, Pod Dìkankou 82 PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTÌŽE 2011 I. ÈÁST OBSAH: Pražská termínová listina 2010 2011... 3 Všeobecná ustanovení pražských soutìží... 5 Pøebor Prahy mužù,

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

70. ročník VELKÉ CENY MĚSTA PROSTĚJOVA v běhu na 110 m překážek a 27.ročník Memoriálu Dr. E. Rozbořila v hodu oštěpem

70. ročník VELKÉ CENY MĚSTA PROSTĚJOVA v běhu na 110 m překážek a 27.ročník Memoriálu Dr. E. Rozbořila v hodu oštěpem ATLETICKÝ KLUB PROSTĚJOV pořádá pod záštitou města Prostějova 70. ročník VELKÉ CENY MĚSTA PROSTĚJOVA v běhu na 110 m překážek a 27.ročník Memoriálu Dr. E. Rozbořila v hodu oštěpem a malé ceny dorostenců

Více

25. ročník Chodovské tretry. sobota 30. dubna 2016 od 10:15 hodin

25. ročník Chodovské tretry. sobota 30. dubna 2016 od 10:15 hodin 25. ročník Chodovské tretry podpořena finančním grantem města Chodova a Karlovarského kraje Pořadatel ŠAK Chodov, z. s. ve spolupráci s DDM Bludiště Chodov Datum sobota 30. dubna 2016 od 10:15 hodin Místo

Více

BULLETIN ÈESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU 40. roèník / 2008 / 1

BULLETIN ÈESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU 40. roèník / 2008 / 1 Aatletické ÈAS INFORMUJE listy BULLETIN ÈESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU 40. roèník / 2008 / 1 ÈAS INFORMUJE DR ÈAS jednání ze dne 17. prosince 2007 Provedena kontrola zápisu, zápis schválen. n P. Trkal a pí

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 47. ROČNÍK / 2015 / 6

BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 47. ROČNÍK / 2015 / 6 âesk ATLETICK SV AZ BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 47. ROČNÍK / 2015 / 6 ČAS INFORMUJE Obsah: Slovo předsedy s.1 Předsednictvo s. 2 Výbor s. 2 Sekretariát a komise s. 2 SLOVO PŘEDSEDY Zatímco děti

Více

Kalendář akcí rok 2015 (mimo tréninky) středisko Městský stadion v Ostravě Vítkovicích 21. duben 2015

Kalendář akcí rok 2015 (mimo tréninky) středisko Městský stadion v Ostravě Vítkovicích 21. duben 2015 AKTUALIZACE ke dni : RS -rozcvičovací hřiště (UT - umělá tráva AD - atletická dráha AL - Atletická loučka) HS - hlavní stadion (HH - přírodní tráva ADHH - atletická dráha TS -Technické sektory) MU - mistrovské

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

BULLETIN ÈESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU 40. roèník / 2008 / 10

BULLETIN ÈESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU 40. roèník / 2008 / 10 Aatletické ÈAS INFORMUJE listy BULLETIN ÈESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU 40. roèník / 2008 / 10 ÈAS INFORMUJE Pøedsednictvo ÈAS, jednání ze dne 13. kvìtna 2008 Pøedsednictvo ÈAS øídil pøedseda Karel Pilný. n

Více

BULLETIN ÈESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 43. ROÈNÍK / 2011 / 1

BULLETIN ÈESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 43. ROÈNÍK / 2011 / 1 A tletické listy ÈESKÝ ATLETICKÝ SVAZ CZECH ATHLETIC FEDERATION BULLETIN ÈESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 43. ROÈNÍK / 2011 / 1 ÈAS INFORMUJE Obsah: Slovo pøedsedy s. 1 n Pøedsednictvo s. 2 n Sekretariát s.

Více

TERMÍNOVÁ LISTINA 2017

TERMÍNOVÁ LISTINA 2017 TERMÍNOVÁ LISTINA 2017 (neschválená, stav k 6. říjnu 2016) Leden HALA 28. Mítink Světové halové tour IAAF Boston (do 19 a 17 let) Bratislava Vídeň 28.-29. Mezistátní utkání ČR-Francie-Nizozemí-Španělsko-

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

na poradu STK ČSJu a zástupců oddílů-klubů zařazených do dlouhodobých mistrovských soutěží v roce 2012.

na poradu STK ČSJu a zástupců oddílů-klubů zařazených do dlouhodobých mistrovských soutěží v roce 2012. P O Z V Á N K A na poradu STK ČSJu a zástupců oddílů-klubů zařazených do dlouhodobých mistrovských soutěží v roce. Porada se uskuteční v úterý 17. ledna v 11:00 hod. v Praze 6 - Strahov, Atletická 100/2,

Více

ROZLOSOVÁNÍ SOUTĚŽÍ ŘKČ FAČR 2016/2017

ROZLOSOVÁNÍ SOUTĚŽÍ ŘKČ FAČR 2016/2017 ROZLOSOVÁNÍ SOUTĚŽÍ ŘKČ FAČR 2016/2017 A1A ČFL 1. Městský fotbalový klub Chrudim 2. SK ZÁPY 3. Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice z.s. 4. Fotbalový klub Dobrovice 5. Loko VLTAVÍN, a.s. 6. SK Benešov

Více

Opravená delegace rozhodčích pro akce pořádané ČAS v roce 2013, II. část

Opravená delegace rozhodčích pro akce pořádané ČAS v roce 2013, II. část Opravená delegace rozhodčích pro akce pořádané ČAS v roce 2013, II. část Delegace komise rozhodčích (dále jen KR ) ČAS má přednost před jakýmikoliv delegacemi. Pokud nemůžete delegaci přijmout, jste povinni

Více

pro všechny vìkové kategorie 30. dubna 1. kvìtna 2016, Hradec Králové - world karate cup - 17 let tradice - prize money - 8 tatami -

pro všechny vìkové kategorie 30. dubna 1. kvìtna 2016, Hradec Králové - world karate cup - 17 let tradice - prize money - 8 tatami - 2016 pro všechny vìkové kategorie 30. dubna 1. kvìtna 2016, Hradec Králové - world karate cup - 17 let tradice - prize money - 8 tatami - www.karatecup.com Pozvání Kamil Guzek øeditel Grand Prix Hradec

Více

OBALY MORAVA HALOVÝ MÍTINK 2005

OBALY MORAVA HALOVÝ MÍTINK 2005 OBALY MORAVA HALOVÝ MÍTINK 2005 skok vysoký - sprint - překážky skok daleký - trojskok - koule Atletika Otrokovice neděle 23. ledna 2005 Sportovní hala u koupaliště Otrokovice Časový pořad: 12:30 koule

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 47. ROČNÍK / 2015 / 4

BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 47. ROČNÍK / 2015 / 4 ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ CZECH ATHLETIC FEDERATION âesk ATLETICK SV AZ CZECH ATHLETIC FEDER ATION BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 47. ROČNÍK / 2015 / 4 ČAS INFORMUJE Obsah: Slovo předsedy s.1 Předsednictvo

Více

Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, žáků a žákyň ve vícebojích (8-10.2.2013)

Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, žáků a žákyň ve vícebojích (8-10.2.2013) Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, žáků a žákyň ve vícebojích (8-10.2.2013) Informace o závodě Datum konání: 8-10.2.2013 Místo konání: Praha-Stromovka Pořadatel: PSK OLYMP

Více

TERMÍNOVÁ LISTINA 2017

TERMÍNOVÁ LISTINA 2017 TERMÍNOVÁ LISTINA 2017 Leden HALA 28. Mítink Světové halové tour IAAF Boston Mezinárodní mítink (do 19 a 17 let) Bratislava Mezinárodní mítink Vídeň 28.-29. Mezistátní utkání ČR-Francie-Nizozemí-Španělsko-

Více

TERMÍNOVÁ LISTINA 2018

TERMÍNOVÁ LISTINA 2018 TERMÍNOVÁ LISTINA 2018 (schválená předsednictvem ČAS 17. října 2017, stav k 24. říjnu 2017) Leden HALA 9. 1. Olympcup Praha-Stromovka 10. 1. halová středa Jablonec nad Nisou 12. 1. veřejné závody PAS Praha-Strahov

Více

Trenérské obsazení Počty tréninků Počty utkání Přechody hráčů Reprezentace. Dušan Fitzel Technický ředitel

Trenérské obsazení Počty tréninků Počty utkání Přechody hráčů Reprezentace. Dušan Fitzel Technický ředitel Trenérské obsazení Počty tréninků Počty utkání Přechody hráčů Reprezentace Dušan Fitzel Technický ředitel Nymburk, 26. 27. 11. 2012 Statistiky PROČ? Sbíraní dat - Kluby - Reprezentace Proč? Nymburk, 26.

Více

BULLETIN ÈESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU 41. roèník / 2009 / 12

BULLETIN ÈESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU 41. roèník / 2009 / 12 Aatletické ÈAS INFORMUJE listy BULLETIN ÈESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU 41. roèník / 2009 / 12 ÈAS INFORMUJE Pøedsednictvo ÈAS, jednání ze dne 9. èervna 2009 Zasedání øídil pøedseda ÈAS Libor Varhaník. n Plzeòští

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

I. Všeobecná ustanovení 3. II. Termínová listina 4. III. Řád soutěží družstev 6. IV. Rozpisy přebornických soutěží jednotlivců 17.

I. Všeobecná ustanovení 3. II. Termínová listina 4. III. Řád soutěží družstev 6. IV. Rozpisy přebornických soutěží jednotlivců 17. 2009 OBSAH strana I. Všeobecná ustanovení 3. II. Termínová listina 4. III. Řád soutěží družstev 6. IV. Rozpisy přebornických soutěží jednotlivců 17. V. Rozpisy veřejných závodů v Praze 23. VI. Pražský

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2012

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2012 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2012 Dne: 4.6.2012 Přítomni: David Divoka, Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Jaromír Petřek Omluveni: Aleš Zwettler ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Hlavní sezóna 2012 Dospělí junioři dorost

Hlavní sezóna 2012 Dospělí junioři dorost Výsledkový zpravodaj AK Kroměříž Hlavní sezóna 2012 Dospělí junioři dorost 30.8.2012 Dudince - 8.ročník HONT 2012. 1. místo TULÁČEK Vladislav muži Koule 18,53 m 1. místo GONDOR Igor muži Disk 57,43 m 2.

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

TERMÍNOVKA 2016 Atletického klubu AHA Vyškov, z. s.

TERMÍNOVKA 2016 Atletického klubu AHA Vyškov, z. s. Ú N O R LEDEN TERMÍNOVKA 2016 Atletického klubu AHA Vyškov, z. s. Měsíc Datum Pořádáme Akce mimo Vyškov 2.1.2016 Župní přebor ve skoku o tyči - Opava 9.,10.1.2016 Slezská laťka (Opava) 11.1.2016 Akademické

Více

Přehled poskytnutých dotací Fotbalová asociace České republiky

Přehled poskytnutých dotací Fotbalová asociace České republiky Přehled poskytnutých dotací Fotbalová asociace České republiky Výběrové podmínky pro sestavení tisku Vybrané záznamy: 798 záznamů. Vystaven Doklad Příjemce Popis 17.4.2012 PDOT-389/2012 FK Jablonec, občanské

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ JIHOMORAVSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ JIHOMORAVSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ JIHOMORAVSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ HALOVÉ SOUTĚŽE 2015 Leden HALA 3. Župní přebor ve skoku o tyči

Více

Oběd + prezence Program semináře Pravidla SCM a SpSM, postupy a sestupy Přestávka, občerstvení

Oběd + prezence Program semináře Pravidla SCM a SpSM, postupy a sestupy Přestávka, občerstvení Nymburk, 7. 8. 11. 2011 12.00-13.00 Oběd + prezence 13.00-13.15 Program semináře 13.15 14.30 Pravidla SCM a SpSM, postupy a sestupy 14.30 15.00 Přestávka, občerstvení 15.00-16.00 Tréninkové DVD, testování

Více

BULLETIN ÈESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU 40. roèník / 2008 / 3

BULLETIN ÈESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU 40. roèník / 2008 / 3 Aatletické ÈAS INFORMUJE listy BULLETIN ÈESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU 40. roèník / 2008 / 3 ÈAS INFORMUJE Úhrada soutìžního poplatku v soutìžích družstev øízených ÈAS v roce 2008 Informace pro družstva extraligy,

Více

BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 46. ROČNÍK / 2014 / 2

BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 46. ROČNÍK / 2014 / 2 ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ CZECH ATHLETIC FEDERATION âesk ATLETICK SV AZ CZECH ATHLETIC FEDER ATION BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 46. ROČNÍK / 2014 / 2 ČAS INFORMUJE Obsah: Slovo předsedy s.1 Předsednictvo

Více

Pražský atletický svaz PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2012

Pražský atletický svaz PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2012 Pražský atletický svaz 140 00 Praha 4, Pod Děkankou 82 PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2012 I. ČÁST Obsah strana Pražská termínová listina 2 Všeobecná ustanovení pražských soutěží 3 Přebor Prahy mužů, žen, juniorů,

Více

Z á p i s č. 10/2014 z 10. zasedání předsednictva sekce OB, které se konalo dne 27. 9. 2014 ve Stráži pod Ralskem

Z á p i s č. 10/2014 z 10. zasedání předsednictva sekce OB, které se konalo dne 27. 9. 2014 ve Stráži pod Ralskem Z á p i s č. 10/2014 z 10. zasedání předsednictva sekce OB, které se konalo dne 27. 9. 2014 ve Stráži pod Ralskem Přítomni: Petr Klimpl, Jan Netuka, Libor Slezák, Zdeněk Zuzánek Radek Novotný, Marek Cahel,

Více

BULLETIN ÈESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 42. ROÈNÍK / 2010 / 1

BULLETIN ÈESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 42. ROÈNÍK / 2010 / 1 ÈESKÝ ATLETICKÝ SVAZ CZECH ATHLETIC FEDERATION BULLETIN ÈESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 42. ROÈNÍK / 2010 / 1 ÈAS INFORMUJE n SLOVO PØEDSEDY Nové výzvy Rok 2009 bude asi navždy spojován s krizí. Ta mìla a

Více

Atleticky oddíl TJ Jiskra Otrokovice pořádá MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH OTROKOVICE 2014. propozice

Atleticky oddíl TJ Jiskra Otrokovice pořádá MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH OTROKOVICE 2014. propozice Atleticky oddíl TJ Jiskra Otrokovice pořádá MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH OTROKOVICE 2014 propozice čtvrtek 27. února 2014 Městská sportovní hala Otrokovice XVI. ročník - Mezinárodní

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ JIHOMORAVSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ JIHOMORAVSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ JIHOMORAVSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ HALOVÉ SOUTĚŽE 2008 TERMÍNOVÁ LISTINA 2008 Prosinec 2007 12. Závody

Více

MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH OTROKOVICE 2016 propozice

MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH OTROKOVICE 2016 propozice TJ Jiskra Otrokovice oddíl atletiky pořádá MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH OTROKOVICE 2016 propozice čtvrtek 3. března 2016 Městská sportovní hala Otrokovice www.mitink.cz XVIII. ročník

Více

ROZLOSOVÁNÍ SOUTĚŽÍ ŘKČ FAČR 2017/2018

ROZLOSOVÁNÍ SOUTĚŽÍ ŘKČ FAČR 2017/2018 ROZLOSOVÁNÍ SOUTĚŽÍ ŘKČ FAČR 2017/2018 A1A ČFL 1. Městský fotbalový klub Chrudim 2. SK ZÁPY 3. Fotbalový klub Králův Dvůr, z.s. 4. Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, z.s. 5. Loko Vltavín, z.s. 6. SK

Více

Liberecký krajský atletický svaz SEZONA OBSAH

Liberecký krajský atletický svaz SEZONA OBSAH Liberecký krajský atletický svaz SEZONA 2014 OBSAH Soutěže družstev Mistrovství České republiky Přeborníci Libereckého kraje Výkony na dráze - mužské složky Výkony na dráze - ženské složky Rekordy Libereckého

Více

SÁLOVÁ KOMISE ČESKÉHO SVAZU CYKLISTIKY

SÁLOVÁ KOMISE ČESKÉHO SVAZU CYKLISTIKY ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY CZECH CYCLING FEDERATION FEDERATION TCHEQUE DE CYCLISME Nad Hliníkem 4/1186, 150 00 Praha 5 Motol http://www.ceskysvazcyklistiky.cz Phone: 252 219 006 Fax: 252 210 373 IČO: 49626281

Více

Výsledkový zpravodaj AK Kroměříž HALA 2011

Výsledkový zpravodaj AK Kroměříž HALA 2011 Výsledkový zpravodaj AK Kroměříž HALA 2011 26.2.2011 Praha Stromovka Mistrovství ČR juniorů: Gremlica František 2r2 60 m 7,20 5. místo 60 m 7,15 Osobní a klubový halový rekord juniorů (zlepšen vlastní

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Projekt reprezentace DP na období verze

Projekt reprezentace DP na období verze Projekt reprezentace DP na období 2016-7 2.1 verze Mgr. Jan Srb N O M I N A C E D O R E P R E Z E N T A Č N Í H O D R U Ž S T V A 1. senioři A tým: přímí kvalifikanti na OH nebo plavci s umístěním do 8.

Více

TERMÍNY SOUTĚŽÍ ŘKČ FAČR 2016/2017

TERMÍNY SOUTĚŽÍ ŘKČ FAČR 2016/2017 TERMÍNY SOUTĚŽÍ ŘKČ FAČR 2016/2017 A1A ČFL 1. Městský fotbalový klub Chrudim SO 10,15 hod. 2. SK ZÁPY NE úř. 3. Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice z.s. dle hlášenky 4. Fotbalový klub Dobrovice SO úř.

Více

BULLETIN ÈESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU 39. roèník / 2007 / 8

BULLETIN ÈESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU 39. roèník / 2007 / 8 Aatletické ÈAS INFORMUJE listy BULLETIN ÈESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU 39. roèník / 2007 / 8 ÈAS INFORMUJE Jednání pøedsednictva ÈAS dne 17. dubna 2007 v Praze Pøedsednictvo ÈAS na svém zasedání, které øídil

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 47. ROČNÍK / 2015 / 10

BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 47. ROČNÍK / 2015 / 10 âesk ATLETICK SV AZ BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 47. ROČNÍK / 2015 / 10 ČAS INFORMUJE Obsah: Slovo předsedy s. 1 Předsednictvo s. 2 Sekretariát a komise s. 2 SLOVO PŘEDSEDY Měsíc říjen byl pro

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2015

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2015 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2015 Obsah 1. Název projektu 2. Předkladatel a vedoucí projektu 3. Personální zajištění činnosti SCM v roce 2015

Více

TERMÍNOVÁ LISTINA 2013

TERMÍNOVÁ LISTINA 2013 TERMÍNOVÁ LISTINA 2013 BŘEZEN 3. VC v hodu břemenem Hvězda SKP Pardubice 6. Veřejný závod na dráze Hvězda SKP Pardubice 23. M ČR v chůzi na 50 km mužů Dudince 30. M ČR v přespolním běhu všech kategorií

Více

Zápis č. 5/16 ZE SEKCE PLAVÁNÍ ČSPS konané dne 31. 5. 2016

Zápis č. 5/16 ZE SEKCE PLAVÁNÍ ČSPS konané dne 31. 5. 2016 Přítomní: Petr Adamec, Mojmír Axman, Petr Vodák, Luboš Imryšek, Roman Havrlant, Boris Neuwirt, Vlastimír Perna, Petr Thiel Hosté: Omluveni: Andrea Balášová Schůzi zahájil a řídil Petr Adamec předseda sekce

Více

TJ Jiskra Otrokovice oddíl atletiky. MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK MLÁDEŽE A DOSPěLÝCH OTROKOVICE 2012

TJ Jiskra Otrokovice oddíl atletiky. MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK MLÁDEŽE A DOSPěLÝCH OTROKOVICE 2012 TJ Jiskra Otrokovice oddíl atletiky MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK MLÁDEŽE A DOSPěLÝCH OTROKOVICE 2012 výška - sprint - překážky - dálka trojskok koule trojboj propozice čtvrtek 1. března 2012 Městská sportovní

Více

ATLETICKÝ KLUB OLOMOUC tř. 17. listopadu 3, OLOMOUC, Česká republika

ATLETICKÝ KLUB OLOMOUC tř. 17. listopadu 3, OLOMOUC, Česká republika ATLETICKÝ KLUB OLOMOUC tř. 17. listopadu 3, 772 00 OLOMOUC, Česká republika tel.: 585 224 676, e-mail: akol@centrum.cz web: http://atletikaolomouc.cz IČO: 41031369, bankovní spojení: Komerční banka Olomouc,

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zpravodaj č. 1. junioři a dorci M MaS družstev 2016.

Zpravodaj č. 1. junioři a dorci M MaS družstev 2016. Zpravodaj č. 1. junioři a dorci M MaS družstev 2016. 1. Zdravím vás na začátku sezóny a k věci. Níže sestavy účastníků obou soutěží (máme tam i jurky a dorky), časák a kola. Dodatečně se v dorostencích

Více

YOUTH ATHLETICS Sokol Grand Prix

YOUTH ATHLETICS Sokol Grand Prix YOUTH ATHLETICS Sokol Grand Prix propozice závodu Pořadatel: T. J. Sokol Kolín atletika Datum: neděle 3.5.2015 Místo konání: Atletický stadion M.Tučka v Borkách, ul. Brankovická 979, 280 02 Kolín 5, (6

Více

TJ Spartak Královo Pole změnila 1. ledna 1961 název na TJ Spartak Královopolská strojírna Brno.

TJ Spartak Královo Pole změnila 1. ledna 1961 název na TJ Spartak Královopolská strojírna Brno. 1960/1961 2. liga Skupina A 1. VTJ Dukla Litoměřice 22 15 3 4 110:49 33 2. TJ Jiskra Havlíčkův Brod 22 15 1 6 86:55 31 3. TJ Spartak Tatra Kolín 22 13 1 8 110:85 27 4. TJ Spartak Motorlet Praha 22 10 5

Více

P Ř E R O V S K É H O P Ě T I B O J E

P Ř E R O V S K É H O P Ě T I B O J E SK Přerov - oddíl atletiky pořádá na počest 90.výročí založení atletického oddílu SK Přerov 24.ročník P Ř E R O V S K É H O P Ě T I B O J E P Ř E R O V - 1. května 2013 Datum a místo: Hlavní soutěže: Ostatní

Více

HALA Výsledky AK Kroměříž

HALA Výsledky AK Kroměříž HALA 2012 Výsledky AK Kroměříž 3. 4.3.2012 - Jablonec nad Nisou, Mistrovství ČR žactva: Vagalová Zuzana 10. místo Výška 152 cm Labudová Eliška 15. místo Koule 3 kg 9,60 m 1.3.2012 Otrokovice - Mezinárodní

Více

Výroční valná hromada. České federace požárního sportu o.s

Výroční valná hromada. České federace požárního sportu o.s Výroční valná hromada České federace požárního sportu o.s Přítomní: viz. prezenční listina příloha č.1 Body výroční valné hromady: 1. Zhodnocení projektu soustředění 2. Krajská dotace 3. Účast na podzimním

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

CELOSTÁTNÍ VYPSÁNÍ ERGOREGAT 2008 2009

CELOSTÁTNÍ VYPSÁNÍ ERGOREGAT 2008 2009 CELOSTÁTNÍ VYPSÁNÍ ERGOREGAT 2008 2009 Praha, září 2008 Přehled akcí Listopad 2008 Prosinec 2008 Leden 2009 08. Akademické mistrovství ČR 2008 Tech.pořadatel: CESA VUT Brno, SPORTLIFE a ČAVS Přihlášky

Více

VIT CHM MOT TRE VŽKG 1:1 11:3 8:5 Chomutov 2:3 10:4 11:0 Motorlet Praha 4:8 2:1 6:5 Dukla Trenčín 1:4 1:3 3:2

VIT CHM MOT TRE VŽKG 1:1 11:3 8:5 Chomutov 2:3 10:4 11:0 Motorlet Praha 4:8 2:1 6:5 Dukla Trenčín 1:4 1:3 3:2 1965/1966 Kvalifikace o 1. ligu 1. TJ VŽKG Ostrava 6 5 1 0 35:16 11 2. TJ VTŽ Chomutov 6 3 1 2 28:11 7 3. TJ Spartak Motorlet Praha 6 2 0 4 21:38 4 4. VTJ Dukla Trenčín 6 1 0 5 15:34 2 VIT CHM MOT TRE

Více

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže. Vydala STK ÚKAS

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže. Vydala STK ÚKAS Ústecký krajský atletický svaz Halové soutěže 2015 Vydala STK ÚKAS ROZPISY HALOVÝCH PŘEBORŮ ÚSTECKÉHO KRAJE SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení a) závodí se podle Pravidel atletiky a ustanovení této

Více

Z á p i s č. 2/2015. z 2. zasedání P-ČSOS, které se konalo dne 4. 3. 2015 v Praze na Strahově

Z á p i s č. 2/2015. z 2. zasedání P-ČSOS, které se konalo dne 4. 3. 2015 v Praze na Strahově Z á p i s č. 2/2015 z 2. zasedání, které se konalo dne 4. 3. 2015 v Praze na Strahově Přítomni: Omluveni: Kamenický, Matějů, Klimpl, Škoda, Pospíšek, Vystavěl, Jirásek, Šubrt, Hranička, Klech, Horyna,

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Zlatý maraton Emila Zátopka 27.7.2012

Zlatý maraton Emila Zátopka 27.7.2012 ZÁTOPKŮV ZLATÝ TÝDEN ROZPIS závodu na maraton Pořadatel : SC MARATHON PLZEŇ ve spolupráci s Centrem sportu MV a Atletickým oddílem PSK OLYMP Praha Datum a místo : 27.července 2012, areál Centra sportu

Více

K jednotlivým bodům shora uvedeného programu:

K jednotlivým bodům shora uvedeného programu: Z á p i s z valné hromady Západočeského badmintonového svazu, o.s. konané 3. června 2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomni: zástupci

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ JIHOMORAVSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ JIHOMORAVSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ JIHOMORAVSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ HALOVÉ SOUTĚŽE 2017 TERMÍNOVÁ LISTINA 2017 HALA Prosinec 2016

Více

Ústecký krajský atletický svaz. Atletické soutěž. ěže 2016

Ústecký krajský atletický svaz. Atletické soutěž. ěže 2016 Ústecký krajský atletický svaz Atletické soutěž ěže 2016 Pro pot eby oddíl, klub a funkcioná vydala Sportovn technická komise ÚKAS Podle podkladů oddílů, klubů a dalších pracovníků STK ÚKAS zpracoval Petr

Více

VÝZVA. k předkládání nominací pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Zlínského kraje za sportovní výsledky dosažené v roce 2015

VÝZVA. k předkládání nominací pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Zlínského kraje za sportovní výsledky dosažené v roce 2015 VÝZVA k předkládání nominací pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Zlínského kraje za sportovní výsledky dosažené v roce 2015 Podpora aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu patří mezi priority Zlínského

Více

ASK Slavia Praha 80 SK ZŠ Jeseniova Praha 69 Univerzitní sportovní klub Praha 40 Atletika Jižní Město 38 SK Kotlářka Praha 36 Spartak Praha 4 31 TJ

ASK Slavia Praha 80 SK ZŠ Jeseniova Praha 69 Univerzitní sportovní klub Praha 40 Atletika Jižní Město 38 SK Kotlářka Praha 36 Spartak Praha 4 31 TJ Oddíl Počet startů ASK Slavia Praha 80 SK ZŠ Jeseniova Praha 69 Univerzitní sportovní klub Praha 40 Atletika Jižní Město 38 SK Kotlářka Praha 36 Spartak Praha 4 31 6 4 7 A. C. Sparta Praha 16 6 4 3 TJ

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

BULLETIN ÈESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU 40. roèník / 2008 / 20

BULLETIN ÈESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU 40. roèník / 2008 / 20 Aatletické ÈAS INFORMUJE listy BULLETIN ÈESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU 40. roèník / 2008 / 20 ÈAS INFORMUJE Pøedsednictvo ÈAS, jednání ze dne 7. øíjna Pøedsednictvo ÈAS øídil pøedseda Karel Pilný. n P ÈAS projednalo

Více

Termínová listina 2016

Termínová listina 2016 Leden Termínová listina 2016 (schválená předsednictvem ČAS dne 3. listopadu 2015, stav k 18. prosinci 2015) HALA 2. Župní přebor ve skoku o tyči Opava 6. 1. halová středa Jablonec nad Nisou 9. Přebor Středočeského

Více

Zápis ze schůze KM ČAST ze dne

Zápis ze schůze KM ČAST ze dne Zápis ze schůze KM ČAST ze dne 20.5.2016 Datum a místo: Přítomni: 20.5.2016 Praha Linert Martin, Bajger Jiří, Protiva Martin, Steffek Pavel, Zlámal Jaromír (DR ČAST) Omluveni: Jányš Ondřej, Svoboda Libor

Více

ADRESÁŘ I. CELOSTÁTNÍ DOROSTENECKÁ LIGA SR 2015/16

ADRESÁŘ I. CELOSTÁTNÍ DOROSTENECKÁ LIGA SR 2015/16 ADRESÁŘ I. CELOSTÁTNÍ DOROSTENECKÁ LIGA SR 2015/16 1 Seznam klubů I. Celostátní dorostenecké ligy 1. 1. FK Příbram, a.s. 2. Slezský fotbalový club Opava a.s. 3. Fotbalový klub Pardubice a.s. 4. FC FASTAV

Více