Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bakalářská práce Autor: Jana Hanzlíková Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Karel Mráček, CSc. Praha Duben, 2012

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne 30. dubna 2012 Jana Hanzlíková

3 Poděkování: Ráda bych poděkovala Ing. Karlu Mráčkovi, CSc. za odborné rady a cenné připomínky při zpracování této bakalářské práce.

4 Anotace: Tato bakalářská práce je zaměřena na téma spotřebitelských úvěrů v ČR. Nejprve je spotřebitelský úvěr obecně charakterizován, podrobněji jsou popsány např. jeho moţnosti vyuţití, doba splatnosti úvěru, úroková sazba, RPSN nebo zajištění úvěru. Další kapitola je věnována úvěrovému trhu, na kterém působí bankovní instituce a nebankovní společnosti. Graficky je znázorněn vývoj zadluţenosti českých domácností nebo podíly zadluţení klientů u jednotlivých bank v různých oblastech. Pouţita jsou i statistická data. Hlavním cílem práce je analyzovat nabídku a poptávku na trhu spotřebitelských úvěrů v ČR. Pro porovnání nabídky byla vybrána stejná kritéria úvěru a jednotlivé výsledky jsou vzájemně porovnány. Bankovní a nebankovní instituce se analyzují odděleně. Součástí analýzy je vlastní i souhrnné hodnocení prezentace jednotlivých produktů. Na závěr jsou nastíněny moţné budoucí trendy v oblasti spotřebitelských úvěrů. Klíčová slova: spotřebitelský úvěr, úvěrový trh, banky, nebankovní společnosti, analýza, porovnání nabídky, budoucí trendy Annotation: This thesis is focused on consumer loans in th Czech Republic. In the first instance, is generally characterized by consumer credit, and then are described in more its detail the possibilities such as maturity of the loan, interest rate, APR or loan security. Another chapter is devoted to credit market, which consists of banking institutions and non-banking companies. Graphically shows the evolution of indebtedness of Czech households or debt rating of individual banks in different areas. Are also used statistical data. The main objective is to analyze supply and demand in the consumer credit market in the Czech Republic. For comparison, the same menu was selected credit criteria and the individual results are compared with each other. Banking and non-banking institutions are analyzed separately. In the analysis is my own summary and evaluation of presentation of each products. At the conclusion outlines possible future trends in consumer credit. Key words: consumer credit, credit market, bank, non-banking companies, analysis, compare offers, future trends

5 Obsah: Úvod... 7 Volba metodologie Základní charakteristiky spotřebitelských úvěrů a podmínky jejich poskytování Obecné parametry spotřebitelského úvěru Podmínky poskytování spotřebitelského úvěru Úvěrový proces Úvěrová smlouva Místo spotřebitelských úvěrů na úvěrovém trhu Úvěrový trh Zadlužení českých domácností Podíl jednotlivých institucí na trhu úvěrů Regulace trhu spotřebitelských úvěrů Analýza bankovního a nebankovního trhu spotřebitelských úvěrů Nabídky spotřebitelských úvěrů institucí bankovního trhu Česká spořitelna, a. s Československá obchodní banka, a. s Komerční banka, a. s Raiffeisenbank, a. s Výsledky porovnání spotřebitelských úvěrů vybraných bank Nabídky spotřebitelských úvěrů institucí nebankovního trhu Cetelem, a. s Cofidis, s. r. o Home Credit a. s ŠkoFIN s. r. o Výsledky porovnání nabízených produktů nebankovních společností Shrnující závěry analýzy nabídky spotřebitelských úvěrů Možné budoucí trendy v oblasti spotřebitelských úvěrů Možný trend budoucího vývoje při rostoucí ekonomice Možný trend budoucího vývoje při recesi Možné trendy nabídek a poskytování úvěrových produktů... 51

6 Závěr Seznam použité literatury Seznam tabulek a grafů Přílohy... 58

7 Úvod Bakalářská práce se věnuje tématu a problematice spotřebitelských úvěrů, o které je v současnosti stále větší zájem. Jejich charakteristický popis, moţnosti vyuţití, základní vymezení parametrů jako například účel úvěru, doba splatnosti, zajištění úvěru, čerpání, úroková sazba, roční procentní sazba nákladů jsou představeny podrobněji. Popsány jsou všeobecné informace o úvěru a podmínky jeho poskytování, včetně náleţitostí a legislativní úpravy smluvního úvěrového vztahu. Hlavním cílem práce je analyzovat nabídku a poptávku na trhu spotřebitelských úvěrů v ČR. Grafické zpracování vývoje těchto úvěrů, nabízených bankovními i nebankovními společnostmi na úvěrovém trhu, je na základě dostupných informací jednotlivých institucí či zveřejněných statistických dat. Statistická data je moţné čerpat z časových řad systému ARAD České národní banky nebo statistik České leasingové a finanční asociace. Opomenuta nezůstane ani vztahující se legislativa, která například reguluje trh se spotřebitelskými úvěry, popřípadě hájí a chrání zájmy spotřebitelů. Pro lepší orientaci a přehled zjištěných informací analýzy slouţí vlastní grafické znázornění výsledů. Budou přiblíţeny způsoby prezentace jak jednotlivých institucí, které nabízí spotřebitelům financování, tak samotné produkty. Vše je vzájemně porovnáno a souhrnně vyhodnoceno. V závěru jsou nastíněny moţné budoucí trendy v oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů. 7

8 Volba metodologie Pro posouzení nabídky trhu spotřebitelských úvěrů je zvolena komparativní metoda. Odděleně se porovnávají nabídky bankovních institucí a nebankovních společností. Statistická analýza vyuţívá data, které lze čerpat z časových řad systému ARAD České národní banky. Údaje pro další analýzu poskytuje i Česká bankovní asociace, v případě nebankovních společností Česká leasingová a finanční asociace. Pro zpracování vlastních grafů a tabulek slouţí např. pololetní zprávy zvolených bank a další údaje zveřejněné příslušnými společnostmi nebo vlastní sběr informací na vybraných pobočkách finančních institucí. Metodu extrapolace je moţné vyuţít pro odhad budoucích trendů v oblasti spotřebitelských úvěrů, který je moţné prognózovat na základě podobných situací, kterými jiţ úvěrový trh v minulosti prošel. 8

9 1 Základní charakteristiky spotřebitelských úvěrů a podmínky jejich poskytování Spotřebitelský úvěr je obecně chápán jako půjčka, kterou nabízí a poskytují jak banky, tak i nebankovní společnosti svým klientům. Takovým klientem je fyzická osoba občan 1, který povaţuje úvěr za řešení svých potřeb při nedostatku finančních prostředků. Poskytnuté prostředky nesmí být nijak spojeny s podnikáním klienta. Úvěr totiţ slouţí k pokrytí osobních výdajů, jako jsou např. pořízení osobního automobilu, nákup spotřebičů a nábytku pro domácnost nebo třeba úhrada zahraniční dovolené. V případě, ţe chce klient uţít úvěr k jakémukoliv účelu, jedná se o čerpání neúčelového úvěru Obecné parametry spotřebitelského úvěru Spotřebitelské úvěry mají své specifické vlastnosti, díky kterým je dokáţeme různými způsoby začlenit do skupin různých kritérií. Obecně je lze řadit dle základních charakteristik, jako je např.: [1] Doba splatnosti úvěru Spotřebitelské úvěry jsou splatné v rozmezí od jednoho roku (nebo jen několika měsíců) aţ do zhruba 4 let (popř. i 10 let). Úvěry splatné do 1 roku jsou označovány jako krátkodobé, ovšem nejčastěji se řadí do skupiny střednědobých se splatností cca 4 roky. V případě delší doby splatnosti neţ jsou 4 roky, se řadí do skupiny dlouhodobých úvěrů. Dobou splatnosti úvěru se uvádí okamţik, kdy je splacena počáteční jistina a všechny poplatky spojené s úvěrem včetně úroků 2. Účel úvěru Tyto úvěry dělíme dle účelovosti na dvě základní skupiny. Spotřebitelské splátkové úvěry účelové a spotřebitelské splátkové úvěry neúčelové (označovány také jako bezúčelné). Účelové úvěry jsou poskytovány především na pořízení majetku dlouhodobého charakteru tj. jiţ zmíněný osobní automobil nebo nákup či rekonstrukce nemovitosti. V tomto případě 1 Občanem je fyzická osoba starší 18 let (věková hranice pro poskytnutí úvěru zpravidla do 65 let) s trvalým bydlištěm na území České republiky a státním občanstvím ČR. 2 Úrok udává mnoţství peněţních prostředků za jejich půjčení (výši ovlivňuje doba splatnosti či objem jistiny). 9

10 pak můţe klient v bance předloţit fakturu a peněţní prostředky tak budou poukázány rovnou na účet prodávajícího. Neúčelové úvěry slouţí k financování jakýchkoli potřeb klienta (není uveden předmět ani sluţba, na kterou si klient peníze půjčuje), proto bývají úročeny vyšší úrokovou sazbou. Úroková sazba Úroková sazba vyjadřuje podíl úroku na půjčené částce. Obvykle se uvádí v procentuálním vyjádření za dobu jednoho roku (% p. a.). Zahrnuje určitou část rizika a její výše se můţe odvíjet také od doby splatnosti úvěru či jeho účelu. Roční procentní sazba nákladů (dále jen RPSN) Určuje součet úrokové míry a veškerých nákladů (vč. úroků, poplatků atd., které spotřebitel platí v rámci poskytnutí úvěru) vyjádřených jako roční úroková sazba. Jinými slovy musí dluţník zaplatit za období jednoho roku určité procento z výše úvěru společně s ostatními náklady na úvěr (zohledňují se poplatky na posouzení ţádosti o úvěr, uzavření úvěrové smlouvy atd.). Tato sazba se udává v procentech. Povinností všech poskytovatelů, kteří nabízejí spotřebitelské půjčky je uvádět RPSN jiţ v průběhu propagace, jak uvádí zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (Příloha č. 1 Povinné informace v reklamě odstavce 1 písm. a)), který nabyl účinnosti 1. ledna Vzorec pro výpočet RPSN 3 je dostupný také v příloze č. 5 daného zákona. [5] Úrokové sazby jsou tím vyšší, čím je delší doba splatnosti úvěru. Výhodou účelových spotřebitelských úvěrů je jejich snadné vyřízení po ověření příjmů klienta (u niţších půjček 4 se příjmy ani prokazovat nemusí). Na rozdíl od neúčelových mají niţší RPSN. U splátkových společností jsou půjčky peněţních prostředků vypláceny v hotovosti, aniţ by se jakkoli prokazoval objem příjmů klienta. To má v takovém případě dopad na RPSN, která je pak i několikanásobně vyšší neţ u půjček bankovního sektoru. 3 Vzorec pro výpočet RPSN viz Příloha č. 1 4 U jednotlivých institucí platí individuálně stanovená výše, můţe to být např Kč, u jiné společnosti ovšem Kč. 10

11 Zajištění úvěru Závisí v příslušné míře i na bonitě 5 klienta ţádajícího o úvěr. Pokud se jedná o půjčku niţší peněţní částky, nemusí banka vyţadovat ţádné zajištění. Stejně tak jsou nezajištěné úvěry určeny pro tzv. top klientelu. Platí, ţe čím bonitnější klient, tím niţší úroková sazba. U vyšších částek je jištění povinné. Zpravidla se jedná o ručení osoby (ručitele), která se písemně zaváţe bance splácet dané závazky, pokud jim dluţník nedostojí. Banka v roli věřitele musí ručiteli na jeho vyţádání poskytnout informace o současné výši dluhu. V případě, ţe se za splnění závazku zaručí více osob, pak kaţdá z nich ručí za celou částku poskytnutého úvěru. Hotovostní či bezhotovostní výplata úvěru Úvěry vyplácí banky nebo nebankovní společnosti buď v podobě hotovosti přímo klientovi, nebo převedou příslušnou částku na klientem určený bankovní účet. Čerpání úvěru Oba typy úvěrů (účelové i bezúčelné) lze čerpat jednorázově nebo i postupně. Postupně za podmínek např. rekonstrukce či přestavby nemovitosti, a to opakovanou koupí materiálu pro včasné dokončení. Stejné způsoby jako čerpání půjčky je i její splácení (umořování jistiny). Jednorázové splacení celé jistiny bývá jen ve výjimečných situacích, jako je prodej nemovitosti. Postupné splácení má své pravidelné splátky (nejčastěji měsíční splácení určené částky), o které se sniţuje počáteční jistina spolu s úroky. Další moţností je úmor jistiny v odlišném termínu, neţ je splátka úroků. Pro splátkové společnosti je oblíbenou formou splácení pevně úročených úvěrů tzv. splátkový kalendář (viz Příloha č. 2). Jeho obsah se skládá z konkrétních termínů splátek a jejich výše. Splátkový kalendář obvykle společnosti přikládají jako přílohu k úvěrové smlouvě. Způsoby splácení úvěru Pro dluţníka je nejvýhodnějším způsobem degresivní splácení půjčky. To konkrétně znamená, ţe dluţník zaplatí nejmenší moţný finanční obnos na úrocích, přičemţ úmor 5 Bonita klienta je chápána jako schopnost ţadatele o úvěr dostát svým závazům a včas řádně splácet úvěr (zpravidla měsíčně). Prověřují se např. dlouhodobé příjmy, od kterých se odečte individuální ţivotní minimum vypočtené bankou. Důraz se klade i na pravidelné výdaje. 11

12 počáteční jistiny je konstantní a ještě se mu sniţuje celková splátka. Dalším typem splácení je lineární (to jsou anuitní splátky), kde se zvětšuje úmor počáteční jistiny, klesají úroky a celková splátka se nemění. Progresivní splácení není pro dluţníky vůbec vhodné, protoţe na úrocích zaplatí největší podíl peněţních prostředků. Sice roste úmor půjčených peněz a klesají úroky, ale celková splátka se pořád zvětšuje. Uvedená specifika lze mezi sebou různě kombinovat a lze k nim přidat i další, jako např. způsoby a frekvence splácení (měsíčně, čtvrtletně ) atd Podmínky poskytování spotřebitelského úvěru Při ţádosti o úvěr musí ţadatel poskytnout potřebné údaje a dokumenty. Před schvalováním nebo dokonce poskytnutím úvěru musí ţadatel splnit řadu poţadovaných podmínek. Odlišné podmínky jsou stanovené jak jednotlivými bankami, tak samozřejmě i splátkovými společnostmi. Jsou dány parametry, které se pro poskytování spotřebitelského úvěru téměř neliší. Třeba, ţe je tento úvěr poskytován fyzickým osobám starším 18 let, občanům České republiky (dále jen ČR), cizincům s trvalým pobytem na území ČR nebo občanům členských zemí Evropské unie (dále jen EU) s povolením k přechodnému nebo trvalému pobytu v ČR. Kaţdý ţadatel musí předloţit alespoň dva platné doklady totoţnosti. Většinou se jedná o občanský průkaz (dále jen OP) a druhý doklad jako např. řidičský průkaz, cestovní pas, rodný list atd. Záleţí však na poţadavcích instituce poskytující úvěr, protoţe uznání druhého dokladu je individuální a můţe se u jednotlivých společností lišit. Spotřebitelský úvěr je výhradně určen klientům pro osobní potřeby, nikdy pro řešení podnikatelských potřeb Úvěrový proces Celý proces poskytnutí úvěru probíhá v několika fázích. [1] Banky kaţdého ţadatele o úvěr důkladně prověřují, protoţe dbají na vlastní bezpečnost a chtějí, aby rizika byla co nejniţší. Dobře zvaţují předpoklady svého klienta a posuzují ho jiţ od první návštěvy. Přípravná fáze Úvěrový proces je zahájen jiţ při rozhovoru s klientem, kdy je důleţité zjistit poţadavky klienta na financování (účel úvěru, výše úvěru, splatnost, nabízené zajištění) a na straně druhé 12

13 mu poskytnout co nejúplnější informace o poţadavcích banky z hlediska moţnosti poskytnutí úvěru. Pokud je prvotní posouzení moţnosti financování kladné, je třeba prověřit úvěruhodnost klienta (schopnost a ochota plnit závazky). Právní subjektivita FO občana se prokazuje dokladem totoţnosti, nejčastěji OP, ale banky uznají i cestovní pas, rodný list či řidičský průkaz. FO občan se identifikuje jménem, příjmením, bydlištěm, rodným číslem (u cizinců datem narození a povolením k pobytu). Úvěrové registry [6] Ţadatele o úvěr/půjčku si banky nebo splátkové společnosti prověřují pomocí registrů, v nichţ lze nalézt různé, důleţité informace. Evidují se jak negativní, tak i ty pozitivní. Registry pomáhají zamezit poskytování úvěrů nebonitním klientům. Centrální registr úvěrů (dále jen CRÚ) Je provozován Českou národní bankou (dále jen ČNB) a je zpřístupněn pouze bankám. Jedná se o informační dluţnickou databázi právnických osob (dále jen PO) a FO podnikatelích. Registr CCB Czech Credit Bureau, a. s. Provozuje bankovní (dále jen BRKI) i nebankovní registr klientských informací (dále jen NRKI), které jsou vzájemně propojeny. Obsahují negativní i pozitivní informace o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů pouze u úvěrových operací, nikoliv o zůstatcích na jejich běţných účtech. BRKI V tomto registru se nachází kaţdá FO (občan i fyzická osoba podnikající), která má s některou členskou bankou nebo stavební spořitelnou uzavřenou úvěrovou smlouvu, nebo ji v minulosti uzavřenou měla, či o uzavření úvěrové smlouvy teprve ţádá. Můţe se jednat např. o hypotéku, stavební spoření, spotřebitelský úvěr, kontokorent, kreditní kartu nebo povolený debet. V registru jsou také vedeny FO, které o úvěr či o vydání kreditní karty teprve ţádají. Údaje o firmách v bankovním registru nejsou. 13

14 NRKI Provozuje zájmové sdruţení LLCB Leasing & Loan Credit Bureau. Nebankovní registr obsahuje na rozdíl od bankovního registru kromě FO a FO podnikajících také údaje o osobách právnických (tzn. o obchodních společnostech). Aby mohly být informace do registru zaslány, je nezbytný souhlas klienta se zpracováním osobních údajů. Pokud nedojde k podpisu úvěrové smlouvy nebo finanční instituce odmítne poskytnout úvěr, tak údaj o ţádosti o úvěr/půjčku bude v případě banky smazán po uplynutí jednoho roku, v případě jiné finanční instituce jiţ po šesti měsících. Informace obsaţené v registrech jsou pravidelně měsíčně aktualizovány a uchovávány po dobu smluvního vztahu s finanční institucí a po dobu dalších čtyř let po jeho ukončení. Informace z BRKI a NRKI mohou ţádat: finanční instituce, které mají podepsanou smlouvu s provozovatelem registru, banky a stavební spořitelny (ze zákona patří mezi banky), leasingové a úvěrové společnosti, které mají smlouvu s provozovatelem nebankovního registru, fyzická osoba občan (o své osobě), stejně tak FO podnikající či PO. SOLUS (Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitele) [19] Databáze určená pro zájmové sdruţení právnických osob, jimiţ jsou banky a nebankovní instituce. Aktivity sdruţení SOLUS jsou přínosem nejen pro členské společnosti, ale také pro samotné klienty. Klienti, kteří splácejí bezproblémově své závazky u členů sdruţení a nemají v registrech negativní záznamy, mají často snazší přístup ke sluţbám členů sdruţení. SOLUS v rámci své činnosti spravuje: Pozitivní registr (POR), dva negativní registry (Registr FO a Registr IČ), Insolvenční registr (Registr IR pomocný registr), Registr neplatných dokladů (Registr ND pomocný registr), Registr třetích stran (R3S). 14

15 Tyto registry mohou vyuţívat jen jeho členové, a to formou on-line dotazů v reálném čase. Členská společnost je oprávněna realizovat dotaz do registru jen se souhlasem klienta či ţadatele o poskytnutí sluţby. Kontrolu plnění podmínek týkajících se dotazů do těchto registrů a podmínek zpracování osobních údajů v nich provádí Úřad pro ochranu osobních údajů. Ţádost o úvěr a prověření úvěrové dokumentace Ţádost klienta o úvěr musí být předloţena písemně a obsahovat základní informace o klientovi/domácnosti klienta jako je jeho finanční či majetková situace a stabilita. Všechny podklady pro ověření právní subjektivity a pro posouzení financování musí být v předepsané formě (originál, kopie apod.). Obsahem písemné ţádosti o poskytnutí úvěru bývají např. údaje o činnosti a vlastnické struktuře klienta, o jeho finanční situaci, údaje o čerpaných úvěrech, poţadovaný druh úvěru, účel pouţití prostředků, navrhovaná doba splatnosti, způsob splácení úvěru či navrhovaný způsob zajištění úvěru. Dále ţadatel musí předloţit doklady nebo přehled o příjmech a výdajích domácnosti, nejčastější se předkládá potvrzení o průměrném čistém příjmu (nebo daňové přiznání). Schvalovací fáze Aby mohl být vypracován Úvěrový návrh pro schválení, stačí kladný posudek úvěruschopnosti klienta. V souvislosti se provádí scoring občana/domácnosti (ţadatel + spoluţadatelé + osoby ţijící ve společné domácnosti). Úvěruschopnost klienta ovlivňuje scoring platební schopnosti, majetkový, scoring stability nebo zajištění. Úvěrový návrh poté prochází schvalovacím procesem, kde jsou stanoveny limity pro schvalování a odpovědnost pracovníků. Na ţádost klienta lze zpracovat tzv. Úvěrový příslib, který zaručí poskytnutí úvěru klientovi, pokud splní stanovené podmínky. Návrh Smlouvy o úvěru představuje na jedné straně závazek půjčit a na straně druhé závazek splatit úvěr. Vymezuje typ úvěru, jeho výši a měnu, úrokovou sazbu (její konstrukci a způsob úročení), způsob a podmínky čerpání. Dále musí obsahovat číslo úvěrového účtu (nebo číslo účtu příjemce), splatnost úvěru, způsob splácení (např. splátkový kalendář), stanovení formy zajištění a odkaz na smluvní dokumentaci, povinnosti dluţníka a sankce při jejich porušování, další návrhy smluvní dokumentace (ručitelské prohlášení, zástavní smlouvy apod.). 15

16 Po veškerém ujednání a ověření dostupné dokumentace dochází k podpisu smluv mezi bankou a klientem. S poskytnutím kaţdého úvěru je spojeno úvěrové riziko. Realizační fáze Banka kontroluje, zda klient plní podmínky a účelovost čerpání, termíny a výši čerpaných částek. Dále pak termíny a výše splátek jistiny a úroků (dle splátkového kalendáře). V této fázi by měl být průběţně prováděn i monitoring klienta, dbát na periodické předkládání dokladů nebo zpracovávat hodnotící zprávy, které zohledňují klientovu platební morálku či komunikaci s bankou, popř. dostatečnost zajištění. Řešení problémových úvěrů Problémové úvěry odhalí neobvyklé chování klienta, který nesplácí úvěr, nepředkládá doklady či faktury. Banka kontaktuje dluţníka formou předběţných upozornění nebo písemnou upomínkou, popř. dojde i na osobní jednání. Dle své kompetence uděluje úrokové sankce a zákonné či smluvní pokuty, výjimečně můţe upravit dobu čerpání či dobu splatnosti (odklad splátek většinou pouze splátek jistiny), výjimečně sníţit úrokovou sazbu. V dalších případech nabízí sloučení více úvěrů do jednoho, coţ nazýváme restrukturalizace úvěru. Klasifikace problémových úvěrů Banky jsou povinny klasifikovat úvěry a vytvářet opravné poloţky na základě opatření České národní banky (dále jen ČNB ) o zásadách klasifikace pohledávek z úvěrů a tvorby opravných poloţek. Úvěry se klasifikují dle opoţdění splátek dluţníka (jistiny úvěru, úroků a poplatků) či míry plnění závazků. 16

17 Tab. 1: Skupiny klasifikovaných pohledávek skupina závazky/pravděpodobnost splatnosti úvěru zpoţdění v plnění závazku Standardní závazky plněny max. 1 měsíc Sledované splatnost v plné výši 1 3 měsíce Nestandardní částečné splacení úvěru 4 6 měsíců Pochybné velmi nízká návratnost 7 12 měsíců Ztrátové nulová návratnost nad 12 měsíců Zdroj: Základy bankovnictví, vlastní zpracování Úvěrová smlouva Povinné informace smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, jsou přesně stanoveny v příloze č. 3, zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ). [5] Tato smlouva musí vţdy obsahovat: a) druh spotřebitelského úvěru, b) kontaktní údaje smluvních stran, zejména poštovní adresu pro doručování, telefonní číslo, případně adresu elektronické pošty, c) dobu trvání úvěru, celkovou výši a podmínky jeho čerpání, d) určení zboţí nebo sluţby a jejich cenu, která by byla placena bez vyuţití úvěru, v případě úvěru ve formě odloţené platby za zboţí nebo sluţbu a smluv o vázaném spotřebitelském úvěru, e) výpůjční úrokovou sazbu, podmínky upravující pouţití této sazby a případně údaj o jakémkoliv indexu nebo referenční sazbě pouţitelné pro počáteční úrokovou sazbu, jakoţ i o době, podmínkách a postupu pro změnu úrokové sazby. Uplatňují-li se za různých okolností různé úrokové sazby, uvádějí se výše uvedené informace o všech úrokových sazbách, 17

18 f) roční procentní sazbu nákladů na spotřebitelský úvěr, veškeré předpoklady pouţité pro výpočet této sazby a celkovou částku splatnou spotřebitelem, vyjádřenou číselným údajem a vypočtenou k okamţiku uzavření smlouvy, ve které se sjednává úvěr, g) výši, počet a četnost plateb, jeţ má spotřebitel provést, a případně způsob přiřazování plateb k jednotlivým dluţným částkám s různými úrokovými sazbami pro účely splácení, h) informace o právu obdrţet kdykoliv bezplatně výpis z účtu v podobě tabulky umoření, je-li zahrnuto umoření jistiny spotřebitelského úvěru s pevně stanovenou dobou trvání, i) soupis uvádějící lhůty a podmínky pro splacení úroku a veškeré související opakující se či jednorázové poplatky, mají-li být poplatky a úroky splaceny bez umoření jistiny, j) případné poplatky za vedení jednoho nebo více účtů zaznamenávajících platební transakce a čerpání a podmínky, za nichţ lze tyto poplatky změnit, ledaţe je otevření účtu nepovinné, poplatky za pouţívání platebních prostředků pro platební transakce i čerpání a veškeré další poplatky vyplývající ze smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, k) úrokovou sazbu pouţitelnou v případě opoţděných plateb platnou v okamţiku uzavření smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, a podmínky pro její úpravu a veškeré další důsledky vyplývající z prodlení spotřebitele, l) náklady na sluţby notáře či jiné obdobné náklady, m) poţadavek na případné zajištění nebo pojištění, n) informaci o právu na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, lhůtě, během níţ můţe být toto právo vykonáno, a dalších podmínkách pro výkon tohoto práva, včetně informace o povinnosti spotřebitele zaplatit čerpanou jistinu a příslušný úrok podle 11 odst. 3, jakoţ i o částce úroku splatné za den, o) informaci o právech vyplývajících z 14 odst. 3 a 4 a podmínkách jejich uplatnění, p) informaci o právu na předčasné splacení spotřebitelského úvěru, o případném právu věřitelů na náhradu vzniklých nákladů a o způsobu jejich stanovení, q) informaci o postupu v případě ukončení smluvního vztahu, r) informaci o moţnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra, s) označení příslušného orgánu dozoru, t) a informaci o tom, zda případné pouţití kapitálu, vytvořeného platbami spotřebitele namísto splácení spotřebitelského úvěru, povede k úplnému splacení spotřebitelského úvěru. 18

19 V případě moţnosti přečerpání, kde spotřebitelský úvěr musí být splacen na poţádání nebo do tří měsíců, musí smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr obsahovat: 1. informace stanovené písm. a) aţ c) a e), 2. informace o právu na odstoupení od této smlouvy, lhůtě, během níţ můţeš být toto právo vykonáno, a o dalších podmínkách pro výkon tohoto práva, 3. upozornění, ţe spotřebitel můţe být kdykoliv vyzván ke splacení plné výše spotřebitelského úvěru, vyplývá-li tato moţnost z této smlouvy, 4. informace o poplatcích platných od okamţiku uzavření této smlouvy a o podmínkách, za nichţ lze tyto poplatky změnit. Dohoda, kterou se za účelem odvrácení řízení o nárocích věřitelů odkládá v důsledku prodlení spotřebitele platba nebo mění způsob splácení, přičemţ smluvní ujednání jsou ve svém souhrnu pro spotřebitele alespoň stejně výhodná jako v původní smlouvě, musí obsahovat informace stanovené v písm. a) aţ h), k) a p). Příloha č. 6 tohoto zákona obsahuje formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, kde jsou mimo jiné údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru, popis základních vlastností tohoto úvěru, jeho náklady, další důleţité právní aspekty (právo na odstoupení od smlouvy atd.) a dodatečné informace. 19

20 2 Místo spotřebitelských úvěrů na úvěrovém trhu 2. 1 Úvěrový trh Úvěrový trh můţeme vymezit jako systém institucí a instrumentů zabezpečujících pohyb kapitálu na úvěrovém principu mezi bankami a nebankovním sektorem; lze sem zařadit také vzájemné úvěrové obchody bank, resp. dalších finančních zprostředkovatelů, které nejsou (vzhledem k době splatnosti) součástí peněţního trhu a vzhledem k formě (nejde o cenné papíry) ani součástí trhu kapitálového. Jde převáţně o střednědobé a dlouhodobé vklady, které finanční instituce s relativně dlouhodobějším přebytkem zdrojů nad svými potřebami umisťují u bank, jejichţ situace je opačná. Dominantní úlohu na úvěrovém trhu hrají komerční banky. Na jedné straně přijímají nejrůznější formy vkladů od svých klientů, kterými jsou především domácnosti, významná část připadá i na podnikový a veřejný sektor. Na druhé straně poskytují banky na vlastní účet různé druhy úvěrů, jejichţ největší objem plyne do podnikového sektoru. Obchody na úvěrovém trhu nejsou zpravidla upraveny jednotlivými pravidly a řídí se obecně platnými právními normami pro obchodní vztahy. Podmínky jednotlivých obchodů jsou smluvně upraveny mezi příslušnými subjekty. Vzhledem k individuálnímu charakteru jednotlivých úvěrových smluv je sekundární obchodovatelnost, a tedy i likvidita těchto instrumentů, obecně výrazně niţší neţ instrumentů kapitálového trhu. [3] 2. 2 Zadluţení českých domácností Hlavními zdroji uspokojení poptávky po úvěrových produktech na spotřebu českých domácnosti se staly instituce bankovního a nebankovního sektoru. Z těchto zdrojů ovšem nejsou financovány pouze statky, které jsou součástí nezbytné potřeby dané domácnosti. Z grafu č. 1 vyplývá růst míry zadluţenosti českých domácností vlivem neustálé snahy spotřebitelů přibliţovat se západním státům a zvýšení jejich ţivotní úrovně. 20

21 Graf 1: Zadlužení českých domácností v mld. Kč Graf zobrazuje objem úvěrů poskytnutých institucemi jak bankovního, tak i nebankovního trhu. Celková zadluţenost zahrnuje úvěry poskytnuté klientům na bydlení, na spotřebu, ale také úvěry na ostatní účely. Rok 2011 byl v ČR z pohledu hypotečního trhu historicky nejúspěšnější. Lidé si sjednávali hypotéky kvůli nízkým úrokovým sazbám, výhodným cenám nemovitostí, avšak také ze strachu před vyšší DPH. Zatímco v letech 2009 a 2010 byl počet uzavřených hypotečních úvěrů výrazně niţší neţ v dobách před hospodářskou krizí, v roce 2011 zaţil hypoteční trh opět velký nárůst. Objem poskytnutých úvěrů činil přibliţně 117 miliard korun, hypoteční úvěry na bydlení tak meziročně posílily přibliţně o 40%. Oproti tomu trh stavebního spoření, za rok 2011 poklesl v produkci nových úvěrů o 20 %. Společně úvěry na bydlení dosáhly v roce 2011 bezmála 200 miliard Kč. [17] Zhruba od roku 2003 roste zadluţení domácností v důsledku zvyšujících se poţadavků na ţivotní úroveň a růstu ekonomické úrovně ČR. Po roce 2008 je niţší dynamika zadluţování vlivem celosvětového hospodářského poklesu. Zadluţenost českých domácností sice roste niţším tempem neţ v předkrizových letech, ale její tempo stále výrazně převyšuje růst cen zboţí či nemovitostí, které si na úvěr spotřebitelé kupují. Proto i v letošním roce mohou banky očekávat poptávku po úvěrových produktech, ovšem velký vliv na další zadluţování bude mít vývoj naší ekonomiky v závislosti na 21

22 eurozóně. Celkově si české domácnosti v zadluţení stojí pod hranicí průměru vyspělé západní Evropy. [15] Dle statistiky ČNB k zadluţenost českých domácností vzrostla na úroveň 1,117 bilionů korun. [8] Česká národní banka mimo jiné shromaţďuje časové řady, které obsahují statistická data z různých oblastí úvěrového trhu. Na základě právě těchto dat je vykonstruován následující graf. Znázorňuje sektory, kterým byly poskytnuty finančních prostředky od roku Graf 2: Klientské úvěry podle sektorového hlediska (v mil. Kč) nefinanční podniky finanční instituce vládní instituce domácnosti neziskové instituce Zdroj: ČNB, vlastní zpracování Z grafu lze vyčíst, ţe v jednotlivých letech bylo nejvíce peněţních prostředků poskytnuto domácnostem a nefinančním podnikům. Mezi domácnosti se zde počítá obyvatelstvo, ţivnostníci i společenství vlastníků bytových jednotek. Finanční instituce od roku 2008 nezahrnují spořitelní a úvěrová druţstva. Dá se říct, ţe vývoj zadluţení nefinančních podniků po roce 2008 stagnuje, kdeţto domácnosti se stále více zadluţují. Někteří dluţníci mají problémy se splácením svých závazků a často jejich splátka neodejde na účet věřitele včas. Banky potom své pohledávky klasifikují do skupin, které byly specifikované jiţ v první kapitole. Následující graf ukazuje vývoj těchto klasifikovaných 22

23 úvěrů, kde úmyslně nejsou vyznačeny standardní pohledávky. Ty totiţ udrţují prvenství i přesto, ţe po roce 2008 mírně klesly, od roku 2010 opět mají rostoucí tendenci. Graf 3: Klientské úvěry podle kategorizace (v Kč) sledované úvěry nestandardní úvěry pochybné úvěry ztrátové úvěry Zdroj: ČNB, vlastní zpracování Všechny kategorie se skládají z úvěrů krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých. U domácností podíl úvěrů v selhání ke konci ledna letošního roku stoupl na 4,97%, tedy na 50,1 miliardy korun. U nefinančních podniků naopak podíl problémových půjček v lednu klesl z 8,19 % na 8,10 %. V celkovém vyjádření činil objem problémových půjček u nefinančních podniků 67,5 miliardy korun. Obecně lze ale tvrdit, ţe klasifikovaných úvěrů přibývá, přičemţ ztrátové úvěry mají stále rostoucí tendenci. [7] 2. 3 Podíl jednotlivých institucí na trhu úvěrů Pro přehled a srovnání celkových pohledávek vč. úvěrů za klienty slouţí graf č. 2, ve kterém jsou uvedeni vybraní poskytovatelé úvěrových produktů z bankovního sektoru. Jmenovitě se jedná o Českou spořitelnu, Československou obchodní banku, Komerční banku a Raiffeisenbank. Hodnoty pohledávek vč. úvěrů klientům jsou vyčísleny v mil. Kč za období první poloviny roku

24 U jednotlivých bank jsou graficky znázorněné podíly zadluţení z různých pohledů, výběr dat zvolen v závislosti na jejich dostupnosti. Dohled nad institucemi bankovního sektoru provádí Česká národní banka. Graf 4: Úvěry a pohledávky za klienty v mil. Kč Česká spořitelna, a. s. 442,562 Československá obchodní banka, a. s. 419,143 Komerční banky, a. s. Raiffeisenbank, a. s ,387 Úvěry a pohledávky za klienty v mil. Kč 0 200, , ,000 Zdroj: Pololetní zprávy zvolených bank (ke dni ), vlastní zpracování Pro představu kontrastního rozdílu je uveden příklad srovnání pohledávek za klienty s pohledávkami za bankami u České spořitelny, kde je vyjádřen procentuální podíl jednotlivých pohledávek. Z grafu č. 5 je patrné, ţe pohledávky za klienty o objemu mil. Kč v první polovině roku 2011 výrazně převýšily její pohledávky za bankami, které činily mil. Kč. Graf 5: Procentuální podíl pohledávek České spořitelny, a. s. 24% 76% pohledávky za bankami pohledávky za klienty Zdroj: Pololetní zpráva České spořitelny, a. s. (ke dni ), vlastní zpracování 24

25 Ve stejném období vykázala Československá obchodní banka, a. s. (dále také ČSOB ) úvěry v celkové výši mil. Kč. Procentuální podíly jednotlivých úvěrových produktů lze vyčíst z následujícího grafu. Graf 6: Úvěrové portfolio Československé obchodní banky, a. s. 20% 35% 6% 17% 4% 18% hypotéky spotřebitelské financování leasing úvěry ze stavebního spoření úvěry malým a středním podnikům ostatní Zdroj: Pololetní zpráva ČSOB, a. s. (ke dni ), vlastní zpracování Toto úvěrové portfolio tvoří hypoteční úvěry 6 zhruba ve výši mil. Kč, úvěry ze stavebního spoření mil. Kč, spotřebitelské financování mil. Kč, úvěry malým a středním podnikům mil. Kč, leasing o částce mil. Kč a ostatní úvěry v podobě korporátních úvěrů 8, factoringu a head office 9 celkem za mil. Kč. 6 Hypotéky skupiny ČSOB jsou v bilanci Hypoteční banky, dceřiné společnosti ČSOB. 7 Úvěry ze stavebního spoření ČSOB jsou v bilanci Českomoravské stavební spořitelny, která je z 55% vlastněna ČSOB. Objemy jsou vykazovány v 55% poměru, tedy tak jak vstupují do konsolidované bilance ČSOB. 8 Včetně dluhopisů nahrazující úvěry. 9 Historické úvěrové případy. 25

26 Úvěry a pohledávky Komerční banky, a. s. (dále také KB ) za klienty zahrnovaly ke dni poloţky, jejichţ přehled je v následující tabulce. Tab. 2: Jednotlivé složky úvěrů a pohledávek Komerční banky, a. s. Položky údaje v mil. Kč Dluhové cenné papíry pořízené v primárních emisích neurčené k obchodování 451 Úvěry klientům Směnky 476 Forfaity Ostatní pohledávky za klienty 157 Hrubá částka úvěrů a pohledávek za klienty Opravné položky a rezervy k úvěrům FO nepodnikatelů Opravné položky a rezervy k úvěrům právnických osob Opravné položky k ostatním pohledávkám za klienty -16 Opravné položky Celkem úvěry a pohledávky za klienty Zdroj: Pololetní zpráva Komerční banky, a. s. (ke dni ), vlastní zpracování Opravné poloţky se tvoří zejména k úvěrovým produktům, přičemţ se po jejich odečtení od celkové hrubé částky úvěrů a pohledávek za klienty dosáhne vyčíslení čistých celkových pohledávek vůči klientům včetně úvěrů. 10 V této poloţce jsou zahrnuty i opravné poloţky k úvěrům poskytnutým fyzickým osobám podnikatelům. 26

27 Nejvýznamnější poloţku následujícího grafu tvoří termínované úvěry, které poskytla svým klientům Raiffeisenbank, a. s. (dále také RB )v celkové výši cca mil. Kč. O necelých 20 mil. Kč méně svých finančních prostředků vydala banka klientům na hypoteční úvěry, které jsou ve srovnání s ostatními pohledávkami druhé nejvyšší. Graf 7: Pohledávky za klienty Raiffeisenbank, a. s. 40% 2% 1% 7% pohledávky z běţných účtů termínované úvěry hypoteční úvěry finanční leasing 50% ostatní Zdroj: Pololetní zpráva Raiffeisenbank, a. s. (ke dni ), vlastní zpracování Součástí pohledávek jsou i následující úvěry, které banka poskytla daným sektorům České republiky. Zobrazuje je graf č. 8, kde by se dalo očekávat nejvyšší procento u úvěrů fyzickým osobám, avšak nejvíce úvěrových obchodů tato banka uzavřela s právnickými osobami. Ostatní úvěrování s částkou necelých 54 mil. Kč nedosahuje ani podílu jednoho celého procenta na všech úvěrech. Graf 8: Úvěry poskytnuté klientům Raiffeisenbank, a. s. dle sektorů 3% 0% vládní sektor 45% 52% úvěry právnickým osobám úvěry fyzickým osobám malé a střední podniky (SME) ostatní Zdroj: Pololetní zpráva Raiffeisenbank, a. s. (ke dni ), vlastní zpracování 27

28 Také nebankovní společnosti zaznamenaly od roku 2003 růst objemu finančních prostředků 11 poskytnutých prostřednictvím spotřebitelských úvěrů. Například v roce 2008 členské společnosti České leasingové asociace (dále také ČLFA ) poskytly úvěry na spotřebu ve výši 54,35 mld. Kč, to přineslo zvýšení o 13,4% proti roku I kdyţ tento růst zaostal za téměř třetinovým růstem z jiţ zmíněného roku Dopady recese na domácnosti v roce 2009 vedly k meziročnímu poklesu o čtvrtinu. Tento rok představovaly úvěry pro osobní potřeby částku 41, 06 mld. Kč, na kterých se podílelo 26 členských společností a celkově došlo k poklesu o 24,5% oproti předchozímu roku. Rok 2010 přinesl mírnější meziroční propad. Sníţení objemu financí pro tyto úvěry bylo 7,5% a celkově tak úvěrování podpořilo 25 členských institucí ve výši 38 mld. Kč. V roce 2011 došlo k meziročnímu růstu o 1,5%, ke kterému přispěl zejména objem úvěrů na financování osobních automobilů, meziročně téţ vzrostl a to o 2%. 22 členských společností ČLFA včetně leasingových tak v roce 2011 půjčilo 34,2 mld. Kč. Přehlednější vývoj ukazuje graf č. 7. Graf 9: Vývoj nebankovních spotřebitelských úvěrů členů ČLFA (v mld. Kč) Zdroj: Česká leasingová a finanční asociace 11 Údaje čerpané ze Zpráv o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a faktoringového trhu v ČR příslušných let, ČLFA. Všechny částky v tiskových zprávách jsou uvedeny v Kč a bez DPH. 28

29 Nad společnostmi nebankovního trhu, které nabízí a poskytují úvěry spotřebitelům, provádí dohled Česká leasingová a finanční asociace. Jedná se o zájmové sdruţení, které se zabývá finančním a operativním leasingem, faktoringem, přednostně pak úvěry a splátkovými prodeji pro domácnosti i podnikatele. Působí od roku 1991 a mezi její činnosti patří prosazování společných zájmů těchto společností. Stala se partnerem orgánů státu při řešení problémů odpovídajících sektorů finančního trhu České republiky a v současnosti má 54 členů. Zastupuje například členské společnosti v nekomerčních vztazích se zahraničními sdruţeními díky členství v Evropské federaci leasingových asociací. [10] 2. 4 Regulace trhu spotřebitelských úvěrů Termíny úvěr a půjčka se mohou bez výhrad zaměňovat, protoţe smluvní strany uvedou zvolený typ smlouvy v její písemné podobě. Vyvarují se tak případných omylů či sporů, protoţe smlouva o úvěru se řídí 497 aţ 507 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů kdeţto smlouvu o půjčce vymezuje 657 a 658 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Nelze opominout zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, který například uvádí veřejnoprávní povinnosti věřitelů či zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, upravující práva a povinnosti institucí při zpracování osobních údajů svých klientů. V zákoně č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, lze nalézt téţ informace přispívající k regulaci trhu spotřebitelských úvěrů. Legislativními úpravami prošel i zákon č. 321/2001 Sb., o spotřebitelském úvěru, ten jiţ nevyhovoval vývoji a podmínkám nabízených úvěrových produktů. Byl proto nahrazen novým zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, který nabyl účinnost 1. ledna Tento zákon byl upraven na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS. Poté byl přizpůsoben českému právnímu řádu tak, aby vztahy mezi poskytovateli spotřebitelských úvěrů a spotřebiteli byly v co nejlepším souladu. 29

30 3 Analýza bankovního a nebankovního trhu spotřebitelských úvěrů Finanční instituce bankovního i nebankovního trhu nabízí své produkty spotřebitelům různými formami propagace. Aby zvýšily zájem potencionálních ţadatelů, vyuţívají všech médií dnešní doby pro vlastní reklamu. Úkolem je přilákat co nejvíce pozornosti, proto se nabídky úvěrů linou ze všech stran. Kaţdý den proběhne televizí nebo na webových stránkách, v rádiu či tisku nesčetné mnoţství způsobů, jak financovat pomocí úvěru lepší ţivot či pohodlí. Tyto reklamy poukazují na řešení nahodilé nesnáze nebo naopak chtějí ukázat, ţe není tak těţké získat věci, na které by jinak spotřebitel dlouho šetřil. Před nákupem na dluh není spotřebitel v jednoduché situaci, protoţe porovnává nabídky odlišných společností a přitom chce vybrat tu nejlepší. Sbírá tak co nejvíce informací a srovnává podmínky, aby vyhověl kritériím a úvěr získal Nabídky spotřebitelských úvěrů institucí bankovního trhu Pro tuto část analýzy byly zvoleny následující banky. Česká spořitelna, a. s., Československá obchodní banka, a. s., Komerční banka, a. s. a Raiffeisenbank, a. s. U kaţdé banky bude stručně popsána její historie a činnosti, na které se soustřeďuje. Poté bude uveden konkrétní příklad spotřebitelského úvěru, který bude obsahovat hodnoty rozhodujících parametrů pouţitých při vzájemném srovnání (výše měsíční splátky, roční procentní sazba nákladů, RPSN a celková částka úvěru). Dále bude následovat vlastní hodnocení a souhrnné hodnocení banky v prezentování úvěrových produktů. Předmětem hodnocení je např. reklama či přehled a obsah internetových stránek. Je uvedeno, jak banka působí na mě. Nakonec budou vybrané spotřebitelské úvěry zvolených bank porovnány podle hodnot rozhodujících parametrů v subkapitole

31 Česká spořitelna, a. s. Česká spořitelna, a. s., Půjčka České spořitelny [12] Kořeny České spořitelny sahají aţ do roku 1825, zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší právní předchůdce České spořitelny. Česká spořitelna se stala akciovou společností v roce 1992 a od roku 2000 je členem Erste Group, jednoho z předních poskytovatelů finančních sluţeb ve střední a východní Evropě. V červenci roku 2001 úspěšně dokončila svou transformaci, která se zaměřila na zlepšení všech klíčových součásti banky. Česká spořitelna je moderní banka orientovaná na drobné klienty, malé a střední firmy, města a obce. Nezastupitelnou roli hraje také ve financování velkých korporací a v poskytování sluţeb v oblasti finančních trhů. Finanční skupina České spořitelny má přes 5 milionů klientů. Česká spořitelna patří mezi největší banky na trhu, vydala jiţ více neţ 3,2 mil. platebních karet, disponuje sítí 654 poboček a provozuje více neţ 1413 bankomatů a platbomatů. Na českém kapitálovém trhu patří mezi významné obchodníky s cennými papíry. 12 Půjčka České spořitelny Ţadatel: soukromá klientela (občané) ve věku od 18 let, občan České republiky s trvalým pobytem na území ČR, cizí státní příslušník s povoleným trvalým pobytem na území ČR, občan ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v zahraničí. Podmínky: prokázat schopnost úvěr v dohodnutém termínu ze svých příjmů splatit, doloţení účelu úvěru, prokázání příjmů ze závislé činnosti potvrzení zaměstnavatele o výši pracovního příjmu (v případě, ţe klientovi není zasílán příjem na účet u České spořitelny), 12 Údaje k

32 příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnost daňové přiznání za poslední ukončené zdaňovací období (vč. přílohy) potvrzené razítkem daňového úřadu na kaţdé straně, doklad o zaplacení daně, doklady prokazující oprávnění podnikat. Uvedené výhody: pevná úroková sazba, moţnost postupného čerpání úvěru, výhodné pojištění schopnosti splácet vč. ochrany při ztrátě zaměstnání, aţ do částky Kč je moţné získat úvěr bez zajištění. Příklad: Spotřebitelský neúčelový úvěr ve výši Kč s dobou splatnosti 4 roky. 13 orientační měsíční splátka Kč úroková sazba 14,30% p. a. poplatek za zpracování úvěru jednorázový ve výši Kč poplatek za vedení účtu měsíčně 59 Kč RPSN 17,53% celková částka splatná spotřebitelem Kč Způsob splácení úvěru: jistina po úplném vyčerpání úvěru, po dobu čerpání úroky z vyčerpané částky úvěru, inkasem z účtu klienta. Zajistit se pro případ nesplácení úvěru bance lze např. formou vinkulace výplaty peněţních prostředků. Úvěr lze čerpat ihned, max. do 1 měsíce a je vyplácen buďto v hotovosti nebo převodem na klientův účet. 13 Údaje ke dni , dle online úvěrové kalkulačky, dostupné z webových stránek České spořitelny, a. s. 32

33 Hodnocení prezentace úvěrových produktů a celkové hodnocení nabídky spotřebitelských úvěrů: Česká spořitelna soustřeďuje své reklamy pozitivně především na domácnosti a rodiny s dětmi. Na svých webových stránkách poskytuje rozsáhlé informace o svých úvěrových produktech, kde si mimo jiné lze orientačně vypočítat příslušný úvěr (hotovostní úvěry, americké hypotéky) pomocí online úvěrové kalkulačky. Je moţné vzájemně porovnat dva úvěry. Podrobnější informace poskytují například call-centra banky nebo bankovní poradci hojně rozmístěných poboček po území celé České republiky. S přihlédnutím k nárokům trhu si banka vede vcelku dobře Československá obchodní banka, a. s. Československá obchodní banka, Půjčka na cokoliv [13] Československá obchodní banka, a. s. byla zaloţena státem v roce 1964 jako banka pro poskytování sluţeb v oblasti financování zahraničního obchodu a volnoměnových operací. V roce 1999 byla privatizována a jejím majoritním vlastníkem se stala belgická KBC Bank. V červnu 2000 převzala Investiční a poštovní banku (IPB). Do konce roku 2007 působila na českém i slovenském trhu, ale k 1. lednu 2008 byla slovenská pobočka oddělena. Nyní působí jako univerzální banka v České republice. ČSOB působí v retailovém bankovnictví pod dvěma základními obchodními značkami, a to ČSOB a Poštovní spořitelna. Poskytuje sluţby všem klientským segmentům, tj. fyzickým osobám, malým a středním podnikům a korporátním a institucionálním klientům. Banka nabízí současně se svými produkty a sluţbami i ucelenou nabídku produktů a sluţeb celé skupiny ČSOB. Klienty obsluhují pobočky banky nebo Poštovní spořitelna či Česká pošta. 33

34 Půjčka na cokoliv Ţadatel: FO občan ČR starší 18 let, občan České republiky s trvalým pobytem na území ČR, cizí státní příslušník s povoleným trvalým pobytem na území ČR, občan ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v zahraničí. Podmínky: mít, či zřídit ČSOB konto nebo ČSOB Aktivní konto, doloţení příjmů ze zaměstnání se nemusí prokazovat v případě, ţe je příjem poukazován na účet u ČSOB minimálně 3 měsíce, potvrzení o příjmu vydané zaměstnavatelem o průměrné výši za poslední 3 měsíce, poslední výpis z účtu, v případě zasílání příjmu do jiné banky, doloţit poslední 3 výplatní pásky, poslední aktuální doklad o některém z pravidelných výdajů domácnosti ţadatele (popř. spoluţadatele), např. TELECOM, SIPO, doloţení příjmů ze závislé činnosti od více zaměstnavatelů přiznání k dani z příjmu fyzických osob (kopie) za poslední celý kalendářní rok, potvrzení o zaplacení daně, doloţení příjmů z podnikání (samostatné výdělečné činnosti) přiznání k dani z příjmu fyzických osob (kopie) za poslední celý kalendářní rok, potvrzení o zaplacení daně, prohlášení o bezdluţnosti vůči FÚ (finančnímu úřadu) a ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení. Uvedené výhody: výše splátky na rozhodnutí klienta, rozloţena aţ na 7 let, bez doloţení účelu úvěru, peníze jiţ v den podpisu smlouvy, aţ 600 tis. Kč bez ručitele. 34

35 Příklad: Spotřebitelský neúčelový úvěr ve výši Kč s dobou splatnosti 4 roky. 14 orientační měsíční splátka Kč úroková sazba 12,90% p. a. poplatek za zpracování úvěru jednorázový ve výši 1% z výše úvěru poplatek za vedení účtu měsíčně 59 Kč RPSN 16,91% celková částka splatná spotřebitelem Kč Úvěr se splácí pravidelnými měsíčními částkami. Půjčku lze také pojistit pro případ ztráty zaměstnání nebo dobu pracovní neschopnosti. Tuto moţnost v současnosti nabízí většina bankovních institucí. Čerpání je jednorázové převodem na účet klienta ihned po schválení ţádosti. Hodnocení prezentace úvěrových produktů a celkové hodnocení nabídky spotřebitelských úvěrů: ČSOB pro reklamu svých produktů a sluţeb volí známé osobnosti například z oblasti sportu. Internetové stránky nabízí přehledné a dostatečné mnoţství informací k daným produktům. Také tato banka nabízí moţnost výpočtu splátek k úvěru, ovšem na rozdíl od České spořitelny uţ neuvádí celkovou částku, kterou dluţník za úvěr zaplatí. Sazby uvedené od patří mezi nejlepší, které banky nabízejí, tak je tomu i zde. Problémem je, ţe jsou nabízeny bonitnějším či stávajícím klientům, proto jich nelze snadno dosáhnout. Klient můţe zaţádat o úvěr online přes internet a o výsledku by měl být informován do 24 hodin. Přesto oficiální ţádost musí být sepsána na pobočce banky. Call-centrum banky slouţí téţ k zodpovězení nejasných informací. Dle osobního názoru má banka spíše konzervativní praktiky, které pouze přizpůsobuje úrovni svých konkurentů. 14 Údaje ke dni , vypočtené online úvěrovou kalkulačkou, dostupné z internetových stránek Československé obchodní banky, a. s. 35

36 Komerční banka, a. s. Komerční banka, a. s., Perfektní půjčka [16] Komerční banka je mateřskou společností Skupiny KB a je součástí mezinárodní skupiny Société Générale. Patří mezi přední bankovní instituce v České republice a v regionu střední a východní Evropy. Univerzální banka se širokou nabídkou sluţeb v oblasti retailového, podnikového a investičního bankovnictví. Obsluhuje např. fyzické osoby, přes malé a střední podnikatele aţ po korporátní klientelu. Dostupnost banky prostřednictvím husté distribuční sítě či přímého bankovnictví. Společnosti Skupiny KB nabízejí řadu produktů a sluţeb, mezi které patří penzijní připojištění, stavební spoření, faktoring, spotřebitelské úvěry nebo pojištění. Půjčka bez rizika Perfektní půjčka Ţadatel: FO občan ČR starší 18 let, cizinec s trvalým pobytem v ČR, občan členských zemí EU s povolením k přechodnému nebo trvalému pobytu v ČR. Klient, který má účet v KB: je na výběrové sestavě (má předschválené limity pro úvěr), pak postačí občanský průkaz (OP) a pokud je v registrech vše v pořádku, tak se nezohledňují výdaje klienta, není na výběrové sestavě, pak předkládá potvrzení o výši pracovního příjmu (ze zaměstnání), nebo daňové přiznání (příjem z podnikání), zohledňují se jeho výdaje. Klient bez účtu v KB: musí doloţit potvrzení o výši pracovního příjmu nebo daňové přiznání, OP, cizinci cestovní pas, občan EU OP a doklad prokazující přechodný pobyt na území ČR, ostatní cizinci OP, pas, ale jiţ musí mít v ČR trvalý pobyt. 36

37 Cizinec musí mít účet u KB minimálně 6 měsíců a zasílat si na něj pravidelně pracovní příjem, cestovní pas, občan EU OP a doklad prokazující přechodný pobyt na území ČR. Podmínky: dva doklady totoţnosti (OP a např. cestovní pas), podklady prokazující příjem ţadatele (potvrzení o výši příjmu, daňové přiznání za poslední zdaňovací období vč. dokladů o zaplacení daně). Uvedené výhody: půjčka zcela bez poplatků, rozloţení splátek úvěru na dobu vyhovující klientovi, splácet v den vyhovující klientovi (např. po výplatě), splacení úvěru předčasně bez jakýchkoli sankcí. Příklad: Spotřebitelský neúčelový úvěr ve výši Kč s dobou splatnosti 4 roky. 15 orientační měsíční splátka Kč úroková sazba 15,90% p. a. poplatek za zpracování úvěru 0 Kč poplatek za vedení úvěrového účtu měsíčně 0 Kč RPSN 18,70% celková částka splatná spotřebitelem Kč Úvěr se splácí pravidelnými anuitními částkami zpravidla k 20. dni v měsíci výhradně z běţného účtu u KB. Klient můţe získat zdarma pojištění proti nesplácení úvěru (dlouhodobá nemoc, ztráta zaměstnání, invalidita, úmrtí). Poskytnuté finanční prostředky jsou čerpány jednorázově v den podpisu smlouvy. 15 Údaje ke dni , vypočtené online úvěrovou kalkulačkou, hodnoty jsou vypočteny na základě vzorového příkladu, dostupné z internetových stránek Komerční banky, a. s. 37

38 Hodnocení prezentace úvěrových produktů a celkové hodnocení nabídky spotřebitelských úvěrů: Komerční banka zaměřuje své reklamy nejen na spotřebitele, ale chce získat pozornost menších podnikatelů i větších společností. Webové stránky banky nabízí vcelku ucelené informace k jednotlivým produktům. Ţádost o úvěr lze podat online a stejně tak má klient moţnost spočítat si celkovou částku nebo měsíční splátku u vybraných produktů. V případě nejasností můţe klient vyuţít sluţby call-centra nebo si domluvit schůzku na pobočce, čímţ si ušetří čas. I bankovní poradce se můţe na schůzku lépe připravit a podat potencionálnímu ţadateli kompletní informace k vybranému produktu, popřípadě nabídnout i jiné sluţby či produkty nabízené bankou. Dle osobního úsudku banka celkem rychle reaguje na potřeby trhu s ohledem ke konkurenci Raiffeisenbank, a. s. Raiffeisenbank, a. s., Rychlá půjčka [18] Raiffeisenbank, a. s. působí na českém trhu od roku Je jednou z největších a nejvýznamnějších bank na trhu v České republice. V roce 2006 zahájila spojování s ebankou a celý proces obě banky dokončily v létě roku Majoritním akcionářem je rakouská finanční instituce Raiffeisen Bank International AG (RBI). I Raiffeisenbank spolupracuje s dalšími institucemi, které podporují nabídku a prodej dalších produktů. Mezi ně patří Raiffeisen Leasing, s. r. o., Raiffeisen stavební spořitelna, UNIQUA pojišťovna, a. s. a dohromady tvoří Skupinu Raiffeisen. Banka nabízí široké spektrum sluţeb v síti více neţ 120 poboček, klientských i hypotečních center. Navíc podporuje také řadu prospěšných aktivit na nebankovním poli. Její dynamický rozvoj se odráţí v celé řadě ocenění a celkovému růstu aktiv. 38

39 Rychlá půjčka Ţadatel: FO občan ČR starší 18 let, cizinec s trvalým pobytem v ČR, občan členských zemí EU s povolením k přechodnému nebo trvalému pobytu v ČR. Neklient: musí zaloţit účet pro čerpání úvěru, předloţit 2 doklady totoţnosti (OP, cestovní pas, nikdy rodný list). Podmínky: jedna návštěva pobočky banky předloţení dokladu o příjmu, zaměstnaný klient po zkušební lhůtě, účet u RB, na který bude zasílán měsíční příjem, pro získání spotřebitelského úvěru měsíční příjem minimálně Kč. Uvedené výhody: předčasné i mimořádné splacení úvěru bez poplatků, kdykoli provést změnu dne či výši měsíční splátky, zdarma základní pojištění schopnosti splácet, při převodu platebního styku do RB úroková sazba sníţena o 1%, půjčka aţ 350 tis. bez ručitele. Příklad: Spotřebitelský neúčelový úvěr ve výši Kč s dobou splatnosti 4 roky. 16 orientační měsíční splátka Kč úroková sazba 11,90% p. a. 16 Údaje ke dni , vypočtené online úvěrovou kalkulačkou, dostupné z internetových stránek Československé obchodní banky, a. s. 39

40 poplatek za zpracování úvěru jednorázový ve výši 1% z výše úvěru (min. 500 Kč, max Kč) poplatek za vedení účtu měsíčně 99 Kč RPSN 15,40% celková částka splatná spotřebitelem Kč Splácení úvěru z běţného účtu u RB je automaticky zajištěno. Nastavená výše splátek je neměnná po celou dobu trvání půjčky Při takové výši úvěru se nevyţaduje zajištění. Poskytne-li klient zajištění k úvěru, nabídne mu banka niţší úrokovou sazbu. Po schválení této půjčky jsou peněţní prostředky ihned převedeny na běţný účet klienta. Hodnocení prezentace úvěrových produktů a celkové hodnocení nabídky spotřebitelských úvěrů: Raiffeisenbank se snaţí vyjádřit pomocí svých reklam ochotu přizpůsobení se potřebám klienta. Internetové stránky banky nabízí velké mnoţství informací o jejích úvěrových produktech, zároveň dle mého názoru nejsou dostačující a přehledně uspořádané. Úvěrová kalkulačka online sice umoţňuje výpočet měsíční splátky, ale chybí údaj o celkové částce, kterou klient zaplatí. Pro zjištění výše poplatků spojených s úvěrem stránky odkazují na ceník produktů a sluţeb. Stejně jako u ostatních bank můţe klient vyuţít sluţeb call-centra. Banka chce nabízet svým klientům jistotu a stabilitu, coţ by podle vlastního dojmu měla pro své klienty představovat kaţdá banka. Ovšem neměla by polevit v zavádění nových a lepších produktů pro své klienty. Celkový dojem vcelku neutrální Výsledky porovnání spotřebitelských úvěrů vybraných bank Pro účely porovnání nabídky uvedených spotřebitelských úvěrů zvolených bankovních institucí byly vybrány tyto parametry, které ovlivňují podle mého názoru zásadním způsobem rozhodování spotřebitelů při volbě úvěru (viz graf 10). Jde o výši měsíční splátky, roční procentní sazbu nákladů, výši RPSN a celkovou částku, kterou dluţník zaplatí. 40

41 Graf 10: Porovnání nabídky spotřebitelských úvěrů bank ke dni ,900 2,850 2,800 2,750 2,700 2,650 2,600 2,550 2, ,758 2,678 2,873 2,655 ČS Půjčka ČSOB Půjčka na cokoliv KB Perfektní půjčka RB Rychlá půjčka měsíční splátka v (Kč) úroková sazba (% p. a.) RPSN (%) Zdroj: Data zvolených bank, vlastní zpracování Graf 17 uvádí výsledky nabídek úvěrů pro spotřebitele ve výši Kč s dobou splatnosti úvěru 4 roky. Z vybraných spotřebitelských úvěrů lze podle výsledů porovnání povaţovat za nejvýhodnější úvěr pro spotřebitele Rychlou půjčku od Raiffeisenbank, a. s. Dluţník zaplatí za úvěr celkově nejméně finančních prostředků a tomu odpovídají nabízené úrokové sazby. Příznivá nabídka úvěru je i Půjčka na cokoliv od ČSOB, která nabízí úvěr s roční úrokovou sazbou o 1,4% niţší neţ ČS a o necelé procento také niţší RPSN. Z této nabídky spotřebitelských úvěrů vyšla celkově nejhůře Perfektní půjčka od Komerční banky. V porovnání s Rychlou půjčkou spotřebitel měsíčně zaplatí o 218 Kč více, RPSN je vyšší aţ o 3,3%. 17 Graf zpracován na základě údajů v Příloze č. 3, Tab

42 3. 2 Nabídky spotřebitelských úvěrů institucí nebankovního trhu Vedle bank působí na trhu spotřebitelských úvěrů jiţ zmíněné nebankovní instituce. Mimo financování spotřeby domácností nabízí své sluţby v oblasti finančního leasingu, faktoringu či ostatního úvěrování. Spotřebiteli usnadňují situaci, kdyţ si chce pořídit zboţí rychle a rovnou v místě prodejny. K výhodám splátkových společností patří, ţe umoţňují zákazníkům zaplatit část hodnoty pořizovaného statku tzv. akontaci, v zápětí se sepíše smlouva a sestaví splátkový kalendář. Celý proces netrvá ani půl hodiny. Nevýhodou tak rychlého obchodu je vyšší úrok. V tomto případě se jedná o účelový úvěr, mimo to jím lze uhradit jiné závazky či financovat například rekonstrukci svého domova. Samozřejmě si můţe spotřebitel poţádat i o úvěr neúčelový, u kterého nemusí prokazovat vyuţití finančních prostředků. Stejně jako u bank se peněţní prostředky vyplácí klientovi v hotovosti nebo převodem na jeho běţný účet. Pro srovnání nabídek úvěrového financování nebankovním sektorem byly zvoleny následující společnosti. Celelem, a. s., Cofidis, s. r. o., Credium, a. s. a Homecredit, a. s. U kaţdé z těchto společností bude opět stručně popsána její historie a činnosti, na které se soustřeďuje. Uveden bude i konkrétní příklad spotřebitelského úvěru s rozhodujícími hodnotami vybraných parametrů pro volbu úvěru. Jednotlivé výsledky vybraných parametrů, nabízené spotřebitelům, budou graficky znázorněny a porovnány s konkurenčními společnostmi. Úvěrové společnosti stále vylepšují vlastní propagaci, aby získaly další a další klienty. Od novinové inzerce, propagačních materiálů, přes televizní reklamy došly aţ k uzavírání úvěrových smluv pomocí vlastních internetových stránek. Spotřebitelům stačí vyplnit identifikační a další potřebné údaje, které online odešle a obratem obdrţí vyrozumění, zda mu daná společnost poskytne finanční prostředky. 42

43 Cetelem, a. s. Cetelem, a. s., Osobní půjčka na cokoli [9] Společnost Cetelem je silná a stabilní společnost, která se svojí patnáctiletou tradicí na českém finančním trhu patří mezi největší a nejvýznamnější nebankovní poskytovatele úvěrových produktů a sluţeb. Je dceřinou společností francouzské banky BNP Paribas Personal, která poskytuje spotřebitelské úvěry jiţ od roku 1953 a postupně rozšířila pole svého působení do více neţ třech desítek zemí světa na čtyřech kontinentech. Prostřednictvím svých poboček a sítě obchodních partnerů společnost Cetelem nabízí klientům klasické spotřebitelské úvěry v prodejnách obchodních partnerů, účelové a neúčelové osobní půjčky, kreditní karty, produkty určené k financování motorových vozidel a různé typy pojištění. Ţadatel: fyzická osoba starší 18 let, plně způsobilá k právním úkonům. Podmínky: zřízený bankovní účet u některé z bank v ČR, zajištěný trvalý zdroj příjmu (nebýt ve zkušební lhůtě či výpovědní lhůtě, příp. na mateřské dovolené), vyplněný a podepsaný osobní dotazník, potvrzení o výši příjmu (klienta i partnera ve společné domácnosti) nebo poslední dvě výplatní pásky, kopie posledního výpisu z bankovního účtu, oboustranná kopie dvou dokladů totoţnosti (OP + např. řidičský průkaz). Uvedené výhody: doba splácení 6 72 měsíců, libovolný účel (ţádosti nad 100 tis. Kč - moţné vyţadování doloţení účelu), vyřízení půjčky on-line na internetu, vyřízení on-line ţádosti bez poplatků. 43

44 Příklad: Spotřebitelský neúčelový úvěr ve výši Kč s dobou splatnosti 4 roky. 18 orientační měsíční splátka Kč úroková sazba 13,89% p. a. RPSN 14,81% celková částka splatná spotřebitelem Kč Cofidis, s. r. o. Cofidis, s. r. o. Online půjčka COFIDIS [11] COFIDIS je mezinárodní finanční společnost, která byla zaloţena ve Francii roku V České republice poskytuje své finanční sluţby od roku Specializuje se na poskytování spotřebitelských úvěrů na dálku. Nabízí především online půjčky a rozmanité spotřebitelské a revolvingové úvěry. Ţadatel: minimálně 18 let, bezúhonný, plně způsobilý k právním úkonům. Podmínky: OP klient (popř. i spoluţadatel), uvést současný zdroj příjmů klienta (popř. i spoluţadatele), potvrzení o výši příjmů, uvést čisté měsíční příjmy + ostatní příjmy, uvést měsíční výdaje (např. nájemné, hypotéka, splátky úvěrů, leasing atd.) otevřený bankovní účet na své jméno (popř. spoluţadatel/spoludluţník). 18 Údaje ke dni , vypočtené online úvěrovou kalkulačkou, dostupné z internetových stránek společnosti Cetelem, a. s. 44

45 Uvedené výhody: splátka lze přizpůsobit rozpočtu klienta, zpracování ţádosti zdarma, peníze do 48 hodin od konečného schválení půjčky, moţnost pojištění GARANCE+. Příklad: Spotřebitelský neúčelový úvěr ve výši Kč s dobou splatnosti 4 roky. 19 orientační měsíční splátka Kč úroková sazba 22,90% p. a. RPSN 22,90% celková částka splatná spotřebitelem Kč Home Credit a. s. Home Credit, a. s., Nízké splátky [14] Společnost Home Credit je od roku 1997 jedním z předních poskytovatelů spotřebitelského financování v České republice. Tato společnost je součástí Skupiny Home Credit, tu plně vlastní PPF Group N. V., která je jednou z největších investičních a finančních skupin ve střední a východní Evropě. Společnost nabízí širokou škálu úvěrových produktů od nákupů na splátky u obchodních partnerů, úvěrů na auta, hotovostní půjčky aţ po kreditní karty a revolvingové půjčky. Ţadatel: FO občan starší 18 let, státní občanství ČR, cizí státní příslušníci s povolením k pobytu v ČR. 19 Údaje ke dni , vypočtené online úvěrovou kalkulačkou, dostupné z internetových stránek společnosti Cofidis, s. r. o. 45

46 Podmínky: dva doklady totoţnosti (OP + cestovní pas, řidičský průkaz nebo rodný list), uvést údaje o zaměstnavateli (přesný název, identifikační číslo (IČ), adresa, telefon), číslo bankovního účtu ţadatele. Uvedené výhody: vyřízení půjčky a předčasné splacení zdarma, libovolná změna výše splátky, pojištění výdajů, zrušení půjčky do 1 měsíce, půjčka aţ Kč. Příklad: Nákup zboţí na splátky ve výši Kč s dobou splatnosti 4 roky. 20 orientační měsíční splátka Kč úroková sazba 23,75% p. a. RPSN 26,80% celková částka splatná spotřebitelem Kč Vypočtená měsíční splátka jiţ zahrnuje soubor pojištění Premium. Hodnota RPSN se můţe měnit v závislosti na datu poskytnutí úvěru ŠkoFIN s. r. o. ŠkoFIN, s. r. o., Úvěr na auto [20] Společnost ŠkoFIN je stoprocentní dceřinou společností Volkswagen Financial Services AG. Byla zaloţena v srpnu roku 1992 a zaměřovala se jako první na českém trhu na leasing automobilů - financování prodeje aut značek Škoda, Volkswagen, SEAT a Audi. Od svého zaloţení tato společnost stále roste, úspěšně rozšiřuje portfolio sluţeb a produktů na českém 20 Údaje ke dni , vypočtené online úvěrovou kalkulačkou, dostupné z internetových stránek společnosti Home Credit, a. s. 46

47 automobilovém a finančním trhu. V současné době ŠkoFIN zaujímá prvenství ve financování osobních a uţitkových vozů. Portfolio finančních sluţeb zahrnuje úvěr na auto, leasing automobilů, operativní leasing, pojištění vozidla a doplňková pojištění. Součástí nabídky jsou nejen nové automobily koncernových značek Škoda, Volkswagen, SEAT a Audi, ale také zánovní ojeté vozy těchto značek v rámci projektů auto-plus a ŠkodaPlus. Ţadatel: minimálně 18 let, státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků povolení k pobytu v ČR. Uvedené výhody: doba splácení úvěru aţ 72 měsíců, úvěr na ojeté vozy do Kč není nutné uzavřít havarijní pojištění, úvěr na auto je poskytován aţ na 10 let staré vozy, garance neměnných úvěrových splátek, povinné i havarijní pojištění vozidla je moţné zahrnout do měsíčních splátek úvěru, moţnost předčasného doplacení úvěru na auto, oproti leasingu automobilů je klient od počátku jeho vlastníkem. Příklad: Spotřebitelský účelový úvěr na koupi automobilu ve výši Kč s dobou splatnosti 4 roky. 21 Pro výpočet byl předem zadán automobil značky Škoda, model Octavia pro soukromou osobu. Akontace ve výši Kč a spoluúčast havarijního pojištění 1%. orientační měsíční splátka Kč úroková sazba 12,59% p. a. RPSN 25,68% celková částka splatná spotřebitelem Kč 21 Údaje ke dni , vypočtené online úvěrovou kalkulačkou, dostupné z internetových stránek společnosti ŠkoFIN, s. r. o. 47

48 Tato nabídka je informativní a podléhá individuálnímu schvalovacímu procesu. RPSN zahrnuje pojištění od České pojišťovny. Podle nabídky společnosti můţe zákazník uzavřít smlouvu přímo u autorizovaného prodejce, a to bez jakýchkoliv poplatků Výsledky porovnání nabízených produktů nebankovních společností V tomto grafu jsou znázorněny půjčky nabízené spotřebitelům dvou nebankovních společností. Výše kaţdé půjčky činí Kč s dobou splatnosti 4 roky. Pro srovnání je znázorněn příklad nákupu zboţí na splátky, se shodnou výší i splatností, který zákazníci běţně vyuţívají. Poslední úvěr pro představu porovnání s konkurenčními společnostmi byl zvolen na nákup osobního automobilu pro spotřebitele. Graf 11: Porovnání nabídky produktů nebankovních společností ke dni ,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, ,727 3,086 3,471 2,889 Cetelem Osobní půjčka na cokoli Cofidis Online půjčka Home Credit Nízké splátky ŠkoFIN Úvěr na auto měsíční splátka v (Kč) úroková sazba (% p. a.) RPSN (%) Zdroj: Data jednotlivých nebankovních společností, vlastní zpracování Obecně lze konstatovat výhodu nakupování na splátky, protoţe si klient můţe odnést zboţí z prodejny, aniţ by na něj měl dostatek finančních prostředků. I z grafu 22 je patrné, ţe ve srovnání s ostatními nabízenými produkty konkurenčních společností, je u těchto nákupů vyšší roční procentní sazba nákladů (zejména ve srovnání s bankami). 22 Údaje pro zpracování v Příloze č. 3, Tab. 4 48

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod 1. ČSOB úvod působí na dvou národních trzích, českém a slovenském Je největší bankou se sídlem v České republice a ve střední Evropě měřeno hodnotou aktiv Významným mezníkem v historii ČSOB byla její privatizace

Více

Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost

Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost Konference: Finanční gramotnost v praxi Konferenční centrum City Na Strži 1702/65, Praha 4 Agenda Registry klientských informací Úvod Jak registry

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

Ztrácíte přehled o svých dluzích?

Ztrácíte přehled o svých dluzích? Ztrácíte přehled o svých dluzích? Záznam o každém úvěru Pořízení kreditní karty Přečerpání běžného účtu Leasing Pojišťovny Telekomunikační Energetické spol. SMS Osobně Poštou 1 Záznamy se liší podle společnosti,

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Ţádost o předhypoteční úvěr

Ţádost o předhypoteční úvěr Číslo ţádosti: AO: ID: (doplní banka) A) ŢÁDOST 1. Základní údaje o ţadateli spoluţadateli ručiteli Příjmení a jméno, titul Rozenýá Rodné číslo Datum narození Ţádost o předhypoteční úvěr Ţadatel Spoluţadatel

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Jméno Příjmení ID 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Raiffeisenbank a.s. Sídlo: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb

Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb Bakalářská práce Autor: Michaela Léblová,

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Klient č.1 a 2 I. Údaje o klientovi Titul, jméno, příjmení: : narození: (nemá-li RČ, příp. není-li známo) Státní příslušnost: Trvalé bydliště Korespondenční

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

Nedejte šanci drahým a nevýhodným úvěrům

Nedejte šanci drahým a nevýhodným úvěrům Nedejte šanci drahým a nevýhodným úvěrům Finanční gramotnost v praxi Praha, 26/5/2011 Autor: Ing. Pavel Voříšek Česká spořitelna v 1.0 18/5/2011 Obsah RPSN: Jak jednoduše srovnávat různé úvěry?» Poskytovatelé

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Komerční bankovnictví 4

Komerční bankovnictví 4 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Úvěrové produkty 1) Struktura úvěrových produktů 2)

Více

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP Jsme tuzemská banka, která patří do skupiny UniCredit. Naše celosvětová síť pokrývá přibližně 50 trhů s více než 9 500 poboček

Více

145/2010 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR

145/2010 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 145/2010 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Změna: 43/2013 Sb. Změna: 43/2013 Sb. (část) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zvýšila objem financování české ekonomiky s nárůstem poskytnutých úvěrů o 13% Čistý zisk za rok 2011 dosáhl 9,5 miliardy Kč Praha, 16. února 2012 KB v roce 2011 výrazně zrychlila

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE Informační příručka SENIOŘI A FINANCE FINANČNÍ RADY PANA RADY Informační příručka SENIOŘI A FINANCE 1 Základní 2 TOP 3 informace z oblasti financí bankovní subjekty Nabídka finančního trhu TOP produkty

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

Žádost o podnikatelský úvěr pro právnické osoby

Žádost o podnikatelský úvěr pro právnické osoby Raiffeisenbank a.s. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ: 140 78, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jen "banka") Identifikace zástupce RB

Více

Žádost o hypoteční úvěr

Žádost o hypoteční úvěr Číslo žádosti: AO: ID: (doplní banka) A) ŽÁDOST 1. Základní údaje o žadateli/ spolužadateli/ ručiteli Příjmení a jméno, titul Rozený/á Rodné číslo Datum narození Žádost o hypoteční úvěr Žadatel Spolužadatel

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2011 čistý zisk 5 478 milionů Kč Praha, 3. srpna 2011 Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů

Více

Možnosti financování pro fyzické osoby (bankovní domy a nebankovní subjekty)

Možnosti financování pro fyzické osoby (bankovní domy a nebankovní subjekty) Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Možnosti financování pro fyzické osoby (bankovní domy a nebankovní subjekty) Diplomová práce Autor: Bc. Zdeněk Jurčík Finance Vedoucí

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Banka Vystupuje jako hlavní finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými

Více

Analýza úvěrových moţností pro FO pro financování krátko- a střednědobých potřeb

Analýza úvěrových moţností pro FO pro financování krátko- a střednědobých potřeb Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Analýza úvěrových moţností pro FO pro financování krátko- a střednědobých potřeb Diplomová práce Autor: Bc. Iveta Suchá Finance Vedoucí práce:

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období 1055 Vládní návrh na vydání zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů 34 ZÁKON ze dne o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jako nová živnost Povinnosti věřitelů a zprostředkovatelů vůči spotřebitelům

Více

Zaujalo nás. Listopad 07. Jak banky prodávají své produkty?

Zaujalo nás. Listopad 07. Jak banky prodávají své produkty? Informační bulletin společnosti Scott & Rose Listopad 07 Bulletin je předmětem autorských práv. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Scott & Rose je zakázána jakákoli další publikace, přetisk

Více

Analýza současného stavu a vývojové trendy hypotečního úvěrování v ČR

Analýza současného stavu a vývojové trendy hypotečního úvěrování v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Analýza současného stavu a vývojové trendy hypotečního úvěrování v ČR Diplomová práce Autor: Jekaterina Velková Finance

Více

Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností. Radim Domanský

Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností. Radim Domanský Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností Radim Domanský Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce "Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - Platný aktuálně od 6. nabízené 5. 2014 produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto...2 2. Povolené přečerpání mrezerva...2 3. Spořicí

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů.

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. 4. Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. Bankovní produkty služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet bankovní produkt = bankovní obchod Základní charakteristiky

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Žádost o spotřebitelský úvěr fyzická osoba občan podnikatel* Identifikace žadatele Trvalý pobyt: 1) Tel.: Email : Počet vyživovaných dětí: do 6 let:

Více

tisková konference Praha, 7. ledna 2014

tisková konference Praha, 7. ledna 2014 tisková konference Praha, 7. ledna 2014 Úspěšný rok 2013 v oblasti retailového bankovnictví 3 / Vracíme poplatky Více než dvojnásobek klientů K 31/12/12 K 31/12/13 4 / Vracíme poplatky Více než dvojnásobek

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru KREDITNÍ KARTA Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

EXTRAKT (ZKRÁCENÝ SOUHRN) RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. 400.005, ZE DNE 21.11.2008.

EXTRAKT (ZKRÁCENÝ SOUHRN) RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. 400.005, ZE DNE 21.11.2008. EXTRAKT (ZKRÁCENÝ SOUHRN) RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. 400.005, ZE DNE 21.11.2008. Smluvní strany: 1. PRVNÍ AMERICKO-ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21 IČ: 45 794 944,

Více