VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2003 MAGISTRÁT MÌSTA HRADEC KRÁLOVÉ SLOVO PRIMÁTORA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2003 MAGISTRÁT MÌSTA HRADEC KRÁLOVÉ SLOVO PRIMÁTORA"

Transkript

1 SLOVO PRIMÁTORA Vážení pøáteé, dostává se Vám do rukou daší z výroèních zpráv mìsta, tentokráte za rok Tento rok neby pro Hradec Kráové nièím zváštì výjimeèným, mìsto nesavio žádné kuaté výroèí, spoupráce s Kráovéhradeckým krajem pokraèovaa bez vìtších probémù, ae o to vìtší starosti jsme mìi s dopady pokraèující reformy veøejné správy. Výjimeèným by rok 2003 pro daší smìøování Èeské repubiky do Evropské unie, a to èervnovým referendem, kde se naši obèané jednoznaènì rozhodi pro vstup do Evropské unie. Z významných spoeèenských udáostí chci pøipomenout konání ceostátního kongresu Svazu mìst a obcí Èeské repubiky v Kongresovém centru Adis na konci kvìtna a èervnový savnostní podpis smouvy o spoupráci mezi Hradcem Kráové a donosezskou Wrocawí. Na podzim, v rámci vítání 7. poní nemocnice ze zahranièní mise v Iráku a úèasti na mezinárodním hudebním festivau Jazz Goes To Town, navštívi naše mìsto poprvé v nové funkci prezident Vácav Kaus. Z kuturních akcí stojí za podtržení výstava soch s názvem Nábøeží sochaøù, která dodnes zdobí nábøeží øeky Labe. Významné ocenìní v soutìži Go Propag Fim a v mezinárodní soutìži Tourregion v Karových Varech získa novì dokonèený videofim s názvem Vítejte v Hradci Kráové. V druhé poovinì roku se stìhova Magistrát mìsta Hradec Kráové z podnájemních prostor v budovì na Urichovì námìstí do vastní budovy na tøídì Èeskosovenské armády. To považuji spou se získáním areáu etištì do našeho majetku za jednu z nejdùežitìjších udáostí pro Hradec Kráové v posedních etech. I díky tomuto kroku jsme zapoèai s aktuaizací Strategického pánu mìsta z roku 2000 a svùj kadný vztah k životnímu prostøedí jsme prezentovai pøihášením se k principùm trvae udržiteného rozvoje podpisem tzv. Aaborgské charty. Z mnoha investièních akcí stojí za zmínku dokonèení pìšího buváru v okaitì Adis a otevøení azyového domu pro muže koncem roku. Významným poèinem byo i zahájení výstavby posední èásti dánice D 11 Praha - Hradec Kráové v úpném závìru roku. Závìrem mi dovote podìkovat všem svým koegùm, zastupiteùm, zamìstnancùm úøadu, èenùm komisí, a to vèetnì komisí místních samospráv a samozøejmì i obèanùm našeho mìsta za veice dobrou spoupráci v upynuém roce Ing. Odøich Vasák primátor 1

2 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 Vyda Magistrát mìsta Hradec Kráové, Èeskosovenské armády 408, Hradec Kráové Tisk: GARAMON, s.r.o. 2

3 OBSAH Sovo primátora... Zastupitestvo a rada mìsta... Komise Rady mìsta a výbory Zastupitestva mìsta Hradec Kráové... Komise místní samosprávy... Organizaèní struktura... Úsek primátora... kanceáø primátora... mìstská poicie... oddìení interního auditu a kontroy... Úsek tajemníka magistrátu... kanceáø tajemníka... oddìení organizaèní... oddìení personání... oddìení informatiky... odbor správní... odbor živnostenský úøad... odbor stavební... odbor státní sociání podpory... odbor obrany a krizového øízení... odbor dopravy... odbor vnitøní správy... Úsek námìstka primátora pro vìci ekonomické... odbor ekonomický... O str. 1 str. 4 str. 5 str. 6 str. 7 str. 8 str. 8 str. 11 str. 14 str. 15 str. 15 str. 16 str. 17 str. 18 str. 20 str. 21 str. 23 str. 24 str. 26 str. 27 str. 28 str. 29 str. 29 Úsek námìstka primátora pro správu majetku, mìstské organizace a životní prostøedí... str. 34 odbor majetkový... str. 34 odbor mìstských organizací a zaøízení... str. 36 odbor životního prostøedí... str. 38 odbor bytový... str. 40 Úsek námìstka primátora pro obast kutury, škoství, zdravotnictví a sociání vìci... odbor kutury a cestovního ruchu... odbor sociáních vìcí a zdravotnictví... odbor škoství, mádeže a sportu... str. 42 str. 42 str. 46 str. 49 Úsek námìstka primátora pro strategický rozvoj mìsta a péèi o památky... str. 53 odbor mìstských investic... str. 53 odbor strategického rozvoje mìsta... str. 55 odbor havního architekta... str. 58 odbor památkové péèe... str. 60 3

4 ZASTUPITELSTVO MÌSTA Zastupiteé mìsta Hradec Kráové byi zvoeni v komunáních vobách v istopadu 2002 v poètu 37 èenù. Zastupitestvo mìsta vykonává svìøené nejdùežitìjší pravomoci v obasti samostatné pùsobnosti obce pode zákona è. 128/2000 Sb. o obcích. Jako nejvyšší samosprávný orgán si mùže vyhradit rozhodování i o daších vìcech samostatné pùsobnosti obce, mimo pravomocí vyhrazených radì mìsta. Na druhé stranì však nemùže svoje pravomoci svìøené zákonem pøenést na jiné obecní orgány. RADA MÌSTA Rada mìsta má 11 èenù a je tvoøena primátorem, jeho námìstky a dašími radními. Rada mìsta Hradec Kráové je výkonným orgánem v obasti samostatné pùsobnosti a za její výkon odpovídá zastupitestvu mìsta. V obasti pøenesené pùsobnosti pøísuší radì mìsta rozhodovat, jen stanoví-i tak zákon. Ztratí-i èen zastupitestva mìsta svùj mandát, pøestává být i èenem rady mìsta. Jestiže je primátor nebo námìstek primátora odvoán z funkce nebo na tuto funkci rezignova, pøestává být i èenem rady. Usnesení z rady a zastupitestva jsou zveøejòována na internetové adrese magistrátu ZASTUPITELÉ MÌSTA K Pøíjmení, jméno, titu, poitická pøísušnost, funkce: Berák Mirosav, KSÈM Divíšek Otakar, Ing., ODS, námìstek primátora, èen rady mìsta Doskoèi Jan, Ing., VPM, èen rady mìsta Dvoøák Martin, Ing., VPM Fata Jan, Ing. arch., bez poitické pøísušnosti, zvoen za KDU-ÈSL, èen rady mìsta Finfrová Pava, Ing., ODS Fink Zdenìk, MUDr., bez poitické pøísušnosti, zvoen za HDK, èen rady mìsta Hájek Aois, KSÈM Havrda Aois, Ing., bez poitické pøísušnosti, zvoen za KSÈM Heger Leoš, Doc. MUDr., bez poitické pøísušnosti, zvoen za ODS Herman Boris, Ing., ODS, èen rady mìsta Jaroš Emi, MUDr. PhD., ODS Jireš Rostisav, Ing., ÈSSD, èen rady mìsta Kafka David, Ing., ODS Koros Bedøich, Ing., ODS Maíø Josef, Ing., VPM, námìstek primátora, èen rady mìsta Martínková Jiøina, Prof. MUDr. CSc., ÈSSD Micháek Jan, MUDr., ODS Morávek Jiøí, Mgr., bez poitické pøísušnosti, zvoen za KSÈM Nejedý Libor, Ing., KSÈM Nosek Jiøí, PhDr. Bc., ÈSSD Pùpán Zdenìk, Prof. RNDr. PhDr., CSc., KDU-ÈSL Samohrd Martin, Ing., bez poitické pøísušnosti, zvoen za VPM Soukup Martin, Ing., ODS, námìstek primátora, èen rady mìsta Sova Jiøí, PharmDr., bez poitické pøísušnosti, zvoen za HDK Šihánková Vadimíra, Doc. Ing. arch. PhD., VPM Škorpi Ladisav, bez poitické pøísušnosti, zvoen za ODS Štìpán Lubomír, Ing., KSÈM Štìtina Jiøí, MUDr., bez poitické pøísušnosti, zvoen za VPM Tuháèek Aois, Ing., ÈSSD, námìstek primátora, èen rady mìsta Tùma Danie, Ing., ODS Urban Arnošt, JUDr., bez poitické pøísušnosti, zvoen za HDK Vašata Vácav, Ing., ÈSSD Vasák Odøich, Ing., ODS, primátor mìsta, èen rady mìsta Všeteèka Jiøí, JUDr., VPM, èen rady mìsta Zídková Lenka, Ing. arch., ODS Žïánský Petr, RNDr. CSc., ÈSSD Jan Fata získa v r mandát po Josefu Potoèkovi Vadimíra Šihánková získaa v r mandát po Evì Kvasnièkové 4

5 KOMISE RADY MÌSTA HRADEC KRÁLOVÉ Rada mìsta Hradec Kráové zøizuje komise jako své iniciativní a poradní orgány. Komise jednají pode jednacího øádu. Podkadem pro jejich jednání jsou úkoy z rady mìsta, vastní poznatky a zjištìní èenù komise, ústní informace daších pøizvaných osob nebo zprávy, urèené pro jednání rady nebo zastupitestva mìsta. RADA MÌSTA ZØÍDILA V ROCE 2003 CELKEM DEVÌT KOMISÍ: Pøedseda komise pro životní prostøedí Finfrová Pava, Ing. komise sociánì - zdravotní Žïánský Petr, RNDr. CSc. komise pro výchovu a vzdìání Stehíková Eva, Ing. komise sportovní Micháek Jan, MUDr. komise kuturní Doskoèi Jan, Ing. komise pro mìstské památky Fata Jan, Ing. arch. komise pro mìstskou informatiku Rytíø Pave, Ing. komise povodòová Vasák Odøich, Ing. komise pro èerpání prostøedkù z Fondu rozvoje bydení Divíšek Otakar, Ing. Ke svým jednáním se komise scházejí pode potøeby. Jednání pøipravuje, svoává a øídí pøedseda nebo jím povìøený èen komise. NA ÚROVNI PRIMÁTORA A JEHO NÁMÌSTKÙ JSOU ZØÍZENY ZVLÁŠTNÍ ORGÁNY A PRACOVNÍ SKUPINY: Pøedseda pracovní skupina primátora mìsta Rada seniorù zváštní orgán primátora mìsta Komise pro sociánì právní ochranu dìtí pracovní skupina námìstka primátora pro øešení probematiky v obasti dopravy a bezpeènosti pracovní skupina námìstka primátora pro øešení probematiky v obasti bydení pracovní skupina námìstka primátora pro øešení probematiky v obasti investic Soich Jan, Prof. Dr. Kafka David, Ing. Divíšek Otakar, Ing. Divíšek Otakar, Ing. Maíø Josef, Ing. VÝBORY ZASTUPITELSTVA MÌSTA HRADEC KRÁLOVÉ Zastupitestvo mìsta si zøizuje jako své iniciativní a kontroní orgány výbory zastupitestva de zákona è. 128/2000 Sb. Výbory jednají pode jednacího øádu a ve své práci vycházejí de schváeného pracovního pánu. Pøedsedou výboru je vždy èen zastupitestva mìsta. ZASTUPITELSTVO MÌSTA ZØÍDILO V ROCE 2003 TØI VÝBORY Pøedseda výbor finanèní Tùma Danie, Ing. výbor kontroní Urban Arnošt, JUDr. výbor pro územní pánování a rozvoj mìsta Samohrd Martin, Ing. 5

6 KOMISE MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY Komise jsou zøizovány jako iniciativní a poradní orgány v urèených mìstských èástech mìsta Hradec Kráové. Územní obvod jejich pùsobnosti urèuje a jmenovité sožení schvauje rada mìsta. Komise má minimánì pìt èenù, nejvyšší poèet není stanoven. V èee komise je pøedseda, kterého si èenové komise zvoí tajným hasováním na svém prvním zasedání. Zvoený pøedseda komise je ve své funkci potvrzen radou mìsta a øídí se Statutem komisí místní samosprávy. Jednotivé KMS spoupracují s magistrátem mìsta a organizacemi zøizovanými mìstem ve vìcech, vyžadujících místní znaost. Je to pøedevším s mìstskou poicií, odborem havního architekta, odborem dopravy a odborem stavebním, Technickými sužbami a Mìstskou zeení. Mìstská poicie využívá podnìtù od komisí místní samosprávy zejména k vytipování probémových obastí v dané mìstské èásti. Komise také upozoròují Technické sužby a Mìstskou zeeò na nedostatky v dané okaitì a požadují jejich nápravu. KMS spoupracují i v jiných obastech jako jsou napø. životní prostøedí, kutura, sportovní vyžití a nakádání s nemovitým majetkem mìsta. Komise místní samosprávy mají k dispozici finanèní prostøedky ve výši Kè za rok a dáe 3 Kè na obyvatee v dané mìstské èásti. Se svìøenými finanèními prostøedky hospodaøí pode schváených pravide. KOMISE MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY: Pøedseda Bøezhrad Ferèák Dušan, Ing. Kukeny Zdraži Petr Mašova Lhota Špaèek Jarosav Mašovice Škoda Petr Moravské Pøedmìstí - jih Groh Jarosav, Ing. Moravské Pøedmìstí - sever Vore Jarosav Moravské Pøedmìstí - východ Bíek František Nový Hradec Kráové Zídková Lenka, Ing. arch. Pietice KMS ukonèia svoji èinnost Pácky Báha Jiøí, Ing. Bc. Paèice Èihák Roman Potištì Novotný Vastimi Pouchov - Vìkoše Stuchíková Pavína, PaedDr. Pražské Pøedmìstí - jih Cee Aeš, Ing. Pražské Pøedmìstí - sever Bukovská Jarmia Roudnièka Èížek Jan, Ing. arch. Rusek Pour Jiøí Satina Tobiášek Pave Sezské Pøedmìstí Boštík Vácav, Ing. Støed mìsta Tùma Danie, Ing. Støed mìsta - historická èást Fink Zdenìk, MUDr. Svinary Hampová Aena, Ing. Svobodné Dvory Kubíèko Jan, Ing. Tøebeš Daøbuján Jiøí, Ing. arch. 6

7 7

8 ÚSEK PRIMÁTORA KANCELÁØ PRIMÁTORA 1. CHARAKTERISTIKA øídí a zajiš uje organizaèní a administrativní servis primátorovi, jeho námìstkùm a ostatním voeným pøedstaviteùm mìsta zajiš uje úkoy tiskového muvèí Magistrátu mìsta Hradce Kráové, organizuje pravidené tiskové konference a pní úkoy vypývající z tiskového zákona zabezpeèuje vydávání informaèního zpravodaje Magistrátu mìsta Hradce Kráové RADNICE pní úkoy vypývající z Koncepce zahranièních vztahù, udržuje kontakty s partnerskými zahranièními mìsty, organizaènì zabezpeèuje zahranièní návštìvy, zahranièní cesty voených pøedstaviteù mìsta a pracovníkù Magistrátu mìsta Hradce Kráové zjiš uje informace o Evropské unii (EU), vèetnì možnosti financování projektù z programù EU; zajiš uje spoupráci s národními a regionáními organizacemi zamìøenými na probematiku EU zajiš uje protoko Magistrátu mìsta Hradce Kráové 2. VNITØNÍ ÈLENÌNÍ, PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ Vedoucí kanceáøe je Ing. Marie Juppová. te.: , e-mai: Kanceáø není dáe vnitønì èenìna. Kanceáø pracovaa ve sožení: tiskový muvèí, šéfredaktor RADNICE, redaktor RADNICE, pracovnice pro vnìjší vztahy (2), asistent primátora, sekretáøka primátora, sekretáøky námìstkù (4) a administrativní pracovnice kanceáøe. 3. HLAVNÍ ÈINNOSTI V ROCE 2003 Kanceáø primátora zabezpeèia úèast pøedstaviteù mìsta na významných akcích poøádaných mìstem a jinými sožkami, dáe na ceé øadì spoeèenských, poitických, kuturních a sportovních akcí vèetnì veetrhù, a to jak v Hradci Kráové, tak i v jiných mìstech Èeské repubiky a v zahranièí. Mìsto Hradec Kráové organizovao, organizaènì èi finanènì podpoøio nebo svým jménem zaštítio napø. setkání s církvemi (13. 1.), IV. kráovéhradecký mìstský pes (25. 1.), mezinárodní konferenci Internet ve státní správì a samosprávì ( ), setkání Kráovských vìnných mìst (27. 3.), setkání Èeského svazu bojovníkù za svobodu (16. 4., ), snìm Svazu mìst a obcí ( ), osavy Hradec Kráové v zrcade staetí ( ), savnostní nástup 7. poní nemocnice ( ), Posko - èeské dny køes anské kutury ( ), osavy Dne èeské státnosti ( ) a 41. roèník mezinárodního festivau fimù o vìdì, technice a umìní TECHFILM 2003 ( ) a ceou øadu daších, neménì významných akcí. Návštìvou nejvzácnìjší by 17. øíjna prezident Èeské repubiky Vácav Kaus. Návštìva prezidenta repubiky Vácava Kause pøi pøíežitosti savnostního nástupu 7. poní nemocnice a zároveò savnostního zahájení festivau Jazz Go To Town. Prezident si staèi prohédnout i mode mìsta v Muzeu východních Èech (na snímku). 8

9 Rok 2003 by z tituu pøedsednictví primátora mìsta Ing. Odøicha Vasáka ve znamení aktivní spoupráce se Svazem mìst a obcí ÈR (SMO ÈR). V dubnu 2003 SMO ÈR spoupoøáda veetrh URBIS v Brnì, na kterém probìha i prezentace investièních pøíežitostí mìsta Hradec Kráové. V kvìtnu probìh v Hradci Kráové 8. snìm SMO ÈR, na kterém by Ing. Odøich Vasák opìt zvoen pøedsedou. V rámci snìmu se kona semináø pro zástupce asociací ze Sovenska, Maïarska, Estonska, Rakouska a Nizozemí na téma Vstup do EU jako výzva pro asociace místní samosprávy. Mìsto Hradec Kráové se v roce 2003 také zapojio do iniciativy Svazu mìst a obcí ÈR, která umožòuje zástupcùm místní samosprávy ze zemí bývaého sovìtského boku navštívit èeská mìsta a získat zkušenosti v obasti veøejné správy. V øíjnu pøijei na studijní návštìvu zastupiteé z bìoruských mìst. V roce 2003 SMO ÈR vyhási soutìž Obec zdravotnì postiženým, do které se zapojio i mìsto Hradec Kráové. V závìreèném hodnocení obsadio 2. místo. Primátor mìsta se úèastni odborných konferencí, na kterých prezentova mìsto Hradec Kráové, napøíkad 6. ceostátní finanèní konference v Praze, konference LOGON ve Vídni atd. V obasti komunikace s médii magistrát mìsta aktivnì spoupracuje s: ÈTK, MF Dnes, Právo, Hradecké noviny, Hospodáøské noviny, Moderní obec, Besk, Èeská teevize, TV Hradec Kráové, TV Nova, TV PULS/Prima, Èeský rozhas, Rádio OK, Rádio Èerná Hora, Rádio Metuje. Pokraèuje dobrá spoupráce s repubikovými periodiky - s èasopisy Moderní obec, Panestory, Stavebnictví a interiéry, dáe v èasopise cestovního ruchu Všudyby. Informaèní zpravodaj RADNICE vychází nadáe 42x roènì a mezi hradeckými obèany se tìší mimoøádné pozornosti. Z výsedkù názorového prùzkumu provedeného ve mìstì vypynuo, že je jednoznaènì nejvìtším informaèním zdrojem o práci magistrátu. Uvedo to 95 procent respondentù. V rámci pnìní Koncepce rozvoje zahranièních vztahù mìsta Hradec Kráové bya této obasti vìnována náežitá pozornost i v roce Mìsto se dáe intenzívnì pøipravovao na vstup do Evropské unie, prohubovao kontakty se svými partnerskými mìsty v zahranièí a rozvíjeo spoupráci s dašími zahranièními subjekty. Partnerská mìsta V prùbìhu roku se uskuteènio nìkoik projektù spoupráce s itaským mìstem Aessandria (výmìnný pobyt žákù zákadních ško, úèast skupiny støedoškoských studentù na mezinárodním etním táboøe v Aessandrii, úèast skupiny žákù ZŠ na konferenci o právech dìtí v Aessandrii). V bøeznu 2003 se primátor mìsta Ing. Odøich Vasák zúèastni na pozvání primátora mìsta Kaštea oficiáních osav v tomto chorvatském partnerském mìstì. Ve spoupráci s hoandským partnerským mìstem Arnhem a s hoandským svazem mìst a obcí VNG se skupina zástupcù mìsta Hradec Kráové zúèastnia dvoutýdenního škoení o využívání prostøedkù ze strukturáních fondù EU. V rámci rozvíjení kontaktù s partnerskými mìsty se uskuteènio pracovní setkání primátora mìsta s koegy v nìmeckém Gießenu a ve francouzských Métách. K rozvoji partnerských vztahù s poským mìstem Wabrzych jistì pøispì podpis Dekarace o pokraèování partnerské smouvy, který by souèástí aktu podpisu smouvy o partnerské spoupráci Kráovéhradeckého kraje a Donosezského vojvodství. Kontakty s daším poským mìstem Wrocaw (Vratisav) byy potvrzeny podpisem oficiání smouvy o partnerské spoupráci v èervnu Smouvu o partnerské spoupráci s poskou Wrocawí podepsai 16. èervna 2003 primátor Ing. Odøich Vasák a starosta Rafa Dutkiewicz (vpravo). 9

10 Koncem roku se potom uskuteènio historicky první spoeèné zasedání zastupitestev obou mìst ve Vratisavi. Banskobystrický primátor se svými spoupracovníky konzutova pøípravu obou partnerských mìst na vstup do EU pøi své pracovní návštìvì v Hradci Kráové. EU a daší mezinárodní instituce V prùbìhu kampanì pøed referendem o vstupu do EU se uskuteènio setkání pøedstaviteù mìsta s obèany, výsedky referenda i daší informace byy umístìny na web mìsta a byy pravidenì aktuaizovány. Prezentace mìsta Hradec Kráové a Euroregionu Gacensis bya zaøazena do oficiáního programu Open Days, který v Bruseu uspoøáda v øíjnu 2003 Výbor regionù EU. Prostøednictvím èenství primátora mìsta v oficiáních deegacích ÈR pro jednání Výboru regionù EU, Kongresu místních a regionáních samospráv (CLRAE) a Výboru evropských municipait a regionù (CEMR) získává mìsto aktuání informace o vývoji v procesu pøistupování k EU a o probematice s tím spojené. Mìsto Hradec Kráové jako místopøedseda GCD (Goba Cities Diaogue) pro støední Evropu zorganizovao v prùbìhu konference ISSS/LORIS 2003 (Internet ve státní správì a samosprávì) ve spoupráci se Svazem mìst a obcí ÈR akt pøistoupení daších devíti mìst ze støední Evropy k této ceosvìtové síti mìst. Primátor Ing. Vasák pøednes pøíspìvek na konferenci Batic IT&T 2003 Forum v Rize a zúèastni se Svìtového summitu mìst a místních samospráv o informaèní spoeènosti ve francouzském Lyonu. Kontakty s vevysanectvími V prùbìhu roku 2003 navštívii Hradec Kráové vevysanci Švédského kráovství, Sovinska, Mexika a Portugaska. V rámci pøíprav na podpis partnerské smouvy s poským mìstem Wrocaw jedna v Hradci Kráové nìkoikrát generání konzu ÈR z Wrocawi. Všechny tyto návštìvy pøispívají nejen k prezentaci a propagaci mìsta, ae pomáhají vytváøet pøíznivé kima pro zahranièní aktivity všeho druhu. Konference a veetrhy V roce 2003 se mìsto Hradec Kráové pøedstavio na mezinárodních veetrzích cestovního ruchu v Mnichovì a v Lipsku, dáe se poprvé spoeènì s Pardubicemi prezentovao na pøístavních savnostech mìst na Labi (Hafenfest 2003) v nìmeckém mìstì Wittenberge. Na pozvání mìsta se konference ISSS/LORIS 2003 zúèastnii zástupci partnerských mìst Kaštea (Chorvatsko) a Wrocaw (Posko). Kromì již zmínìné úèasti primátora mìsta na akcích CLRAE, CEMR a Výboru regionù zástupci mìsta vystoupii na násedujících konferencích a semináøích v zahranièí: 1) Obnova po povodních - posko-èeské fórum výmìny zkušeností v Posku. 2) Konference o právech dìtí v Itáii. 3) Úoha mezinárodní spoupráce mìst v nových ekonomických, poitických a kuturních perspektivách Evropy v Posku. V únoru 2003 se podaøio ve spoupráci s angickým mìstem Croydon (partnerské mìsto našeho hoandského mìsta Arnhem) a za podpory vevysanectví Veké Británie v ÈR uskuteènit v Hradci Kráové setkání podnikateských subjektù z obou mìst. 4. CÍLE DO ROKU 2004 Aktuaizovat Koncepci rozvoje zahranièních vztahù mìsta v návaznosti na vstup ÈR do EU. Aktivnì se pøipravit na vstup ÈR do EU, zejména v obasti možností èerpání finanèních zdrojù ze strukturáních fondù a daších zdrojù EU. Zabezpeèit dùstojné osavy vstupu Èeské repubiky do EU. 10

11 MÌSTSKÁ POLICIE 1. CHARAKTERISTIKA Mìstská poicie Hradec Kráové (MP HK) vznika v roce 1992 jako samostatný bezpeènostní orgán, který na území mìsta øeší místní záežitosti veøejného poøádku a pøispívá k ochranì života, zdraví a majetku osob. Havním cíem èinnosti MP HK je dohed nad dodržováním zákonù a obecnì závazných právních pøedpisù, odhaování a øešení protiprávního jednání na území mìsta Hradec Kráové. Viv MP na poøádkovou a bezpeènostní situaci je pøímý a pozitivní. Nabytím úèinnosti novey zákona è. 553/1991 Sb., o obecní poicii od se rozšíøia nìkterá oprávnìní, umožòující efektivnìji øešit pøestupky. Noveou zmínìného zákona byy vytvoøeny podmínky pro dokonaejší spoupráci s Poicií Èeské repubiky (PÈR) a dašími orgány státní správy a samosprávy, což se ve svém dùsedku projevio v cekovém množství øešených pøestupkù v roce Vznik tak pøedpokad pro daší rùst dùvìry obèanù Hradce Kráové k bezpeènostním orgánùm a k hodnocení MP HK jako sožky, pøipravené kvaitnì a profesionánì soužit mìstu a jeho obyvateùm. 2. VNITØNÍ ÈLENÌNÍ, PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ Øedite: Ing. Zdenìk Šrajer, te.: , e-mai: K mìa mìstská poicie ve stavu 90 strážníkù. Øízení a organizace èinnosti MP HK je zabezpeèována z centrání sužebny. Z tohoto místa je prostøednictvím operaèní sužby (nepøetržitì po dobu 24 hod.) provádìna kontroa èinnosti jednotivých hídek, pøijímány žádosti a stížnosti obèanù vèetnì øešení nìkterých pøestupkù. Zde se nachází i pracovištì obsuhy kamerového systému mìsta, která pomocí 15 kamer monitoruje nepøetržitì po dobu 24 hodin poøádkovou a bezpeènostní situaci pøevážnì ve støední èásti mìsta a na Moravském Pøedmìstí, kde dochází z hediska vysoké frekvence pohybu osob a vozide k nejèastìjšímu výskytu protiprávního jednání. 3. HLAVNÍ ÈINNOSTI V ROCE 2003 Za rok 2003 byo strážníky MP HK odhaeno cekem pøestupkù. V porovnání s rokem 2002 byo odhaeno o 11 % pøestupkù více. Zákad èinnosti, podobnì jako v upynuých etech, spoèíva v kontroe dodržování veøejného poøádku a dohedu nad bezpeèností obèanù a jejich majetku. Cekový poèet zjištìných pøestupkù za uvedená období

12 Z cekového množství odhaených a projednaných pøestupkù v r (v r ) byo napø. projednáno porušování obèanského soužití (45 pøípadù), rušení noèního kidu (4 434 pøípadù), neoprávnìný zábor veøejného prostranství (1 474 pøípadù), voné pobíhání psù (219 odvozù do útuku), neuhrazené parkování (8 034 pøípadù). Stáým probémem byo porušování zákazù vypývajících z místní úpravy sinièního provozu, který je charakteristický v nejfrekventovanìjších èástech mìsta (cekem odhaeno pøestupkù - tj. 62,% z cekového poètu odhaených pøestupkù). Kromì úèinnìjšího postihu øidièù bya daeko ve vìtší míøe využívána možnost sedovat situaci v tzv. krizových místech prostøednictvím 15 kamer. Kamerovým dohedem se daøio zajistit jak dopravní režim, tak poøádek ve sedovaných mìstských èástech (odhaeno pøestupkù). Preventivní pùsobení kamerového systému byo omezeno na nejfrekventovanìjší mìstské èásti. Za porušování místní úpravy sinièního provozu byo pøestupkù øešeno v bokovém øízení a uoženy pokuty ve výši Kè (nárùst vùèi r o 100 %). Uožené pokuty za období Výše pokut v Kè Porovnání èinností MP za rok 2003 Novea zákona o obecní poicii s úèinností od umožnia MP HK øešit øadu daších úkoù mezi které patøiy: prùbìžná kontroa jízdy do køižovatky na signá èervená, naøízení odtahu vozide tvoøících pøekážku sinièního provozu nebo z míst vyhrazených pro invaidní obèany. MP HK provádìa kontroy cykistù za snížené viditenosti, chodcù na pøechodech a v restauraèních zaøízeních naévání akohou madistvým. Podíea se na øadì daších aktivit spadajících do obasti prevence, mezi které patøia zejména spoupráce s mádeží ve formì pøednášek (napø. na téma Poøádek a bezpeèí v našem mìstì a Povídání 12

13 se strážníky ). Cekem byo uspoøádáno 162 besed na zákadních a støedních škoách pro žákù. V rámci této èinnosti byo u pøíežitosti dìtského dne, výstav a etních táborù pøedvedena èinnost spojená s ukázkami techniky, sebeobrany a výcviku sužebního psa. Pro obèany mìsta byy na webových stánkách mìstské poicie uvedeny informace poskytující doporuèení ženám, seniorùm a zdravotnì postiženým pøi ohrožení. Koncem roku 2003 by k projednání v Radì a násednì Zastupitestvu mìsta Hradec Kráové a Tøebechovice pod Orebem pøipraven návrh veøejnoprávní smouvy, na jejímž zákadì budou strážníci Mìstské poicie Hradec Kráové vykonávat èinnost v Tøebechovicích pod Orebem. Mìstská poicie uspoøádaa 162 besed na zákadních a støedních škoách. 4. CÍLE DO ROKU 2004 Instaovat do daších vozide MP HK moduy systému sedování pohybu sužebních vozide prostøednictvím GPS. Ve spoupráci s firmou Astor Kompex a PÈR zpracovat projekt dašího rozšíøení a modernizace kamerového systému. Vytvoøit podmínky pro èinnost skupiny prevence kriminaity pøi MP HK. Ve spoupráci s PÈR a oddìením prevence kriminaity magistrátu otevøít v únoru stáou expozici prevence kriminaity v budovì MP HK a zabezpeèit program èinnosti støediska. Pøipravit projekt pro odbor prevence Ministerstva vnitra ÈR na využití výpoèetní techniky pro motorizované hídky MP. Projednat v Bezpeènostní radì mìsta Hradec Kráové podmínky pro vytvoøení skupiny operativního nasazení v pøípadech živených pohrom a krizových udáostí. V rámci organizaèní zmìny obvodového øízení èinnosti strážníkù v roce 2004 zajistit okrskovým uspoøádáním obvodù operativnìjší øešení probémù v jednotivých èástech mìsta. Zabezpeèit èinnost MP HK v obcích Tøebechovice pod Orebem a Pøedmìøice nad Labem, a to bez narušení vastní èinnosti v katastráním území mìsta Hradec Kráové. 13

14 ODDÌLENÍ INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY 1. CHARAKTERISTIKA Pøedmìtem èinnosti oddìení je pøedevším kontroa hospodárného, efektivního a úèeného nakádání s veøejnými prostøedky, zajištìní výkonu veøejnosprávních kontro a interního auditu de zákona è. 320/2001 Sb., o finanèní kontroe ve veøejné správì. Dáe oddìení provádí kontrou pnìní povinností vypývajících z právních pøedpisù nebo uožených na zákadì tìchto pøedpisù. Poskytuje metodickou pomoc zamìstnancùm magistrátu v obasti veøejnosprávních kontro, vnitøního kontroního systému a postupù pøi vyøizování stížností, petic a daších podnìtù obèanù. V organizaèním uspoøádání kontroních èinností došo v roce 2003 k podstatné zmìnì. V období od do byy kontroní èinnosti rozdìeny do pùsobnosti dvou samostatných oddìení - oddìení interního auditu a oddìení kontroního. V praxi se však v prùbìhu roku projevia nutnost jednotné koordinace kontroních èinností a postupù pøi zajiš ování vnitøní i vnìjší kontroy. Proto bya usnesením rady mìsta è. 1009/2003 ze dne obì oddìení souèena do oddìení interního auditu a kontroy v pøímé pùsobnosti primátora mìsta. 2. VNITØNÍ ÈLENÌNÍ, PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ Oddìení interního auditu ved v roce 2003 Ing. Jan Tichý a vedením oddìení kontroního by povìøen Ing. Jiøí Vebr. Od bya povìøena vedením již souèeného oddìení do doby uskuteènìní výbìrového øízení na post vedoucího oddìení interního auditu a kontroy Mgr. Markéta Pešková. Na zákadì výbìrového øízení bya do této funkce radou mìsta jmenována Ing. Jarosava Fikrová, te.: , e-mai: Oddìení nemá vnitøní èenìní a pracuje v nìm cekem šest pracovníkù. 3. HLAVNÍ ÈINNOSTI V ROCE 2003 Oddìení kontroní Kontroní èinnost bya zamìøena pøedevším na provádìní vnitøních kontro de kontroního øádu a provìøování pnìní úkoù mìsta vypývajících z funkce zøizovatee pøíspìvkových organizací mìsta. Pracovníci kontroy zajiš ovai centrání evidenci stížností a petic od obèanù, sedovai dodržování termínù vyøízení pøísušnými odbory a také sami vyøizovai stížnosti, které nebyo z rùzných dùvodù možno vyøídit na odborech. Dáe oddìení zabezpeèovao organizaènì technické práce související s èinností kontroního výboru Zastupitestva mìsta Hradec Kráové. Oddìení interního auditu Interní auditoøi provedi v roce 2003 osm auditù. Ty byy zamìøeny zejména na dodržování obecnì závazných i vnitøních pøedpisù, na správnost údajù vykazovaných v úèetních a operativních evidencích mìsta, na provìøení postupù pøi správì veøejných prostøedkù a pøedevším na provìøení a vyhodnocení vnitøního kontroního systému. Obsahem jednotivých auditních zpráv nebyo pouze uvedení zjištìných nedostatkù, ae také návrhy opatøení na jejich odstranìní a ke zdokonaování kvaity vnitøního kontroního systému. 4. CÍLE DO ROKU 2004 Èinnost interních auditorù se v roce 2004 zamìøí vede výkonu pánovaných auditù na dùsedné provìøení zda, a v jaké kvaitì se podaøio odstranit nedostatky, zjištìné pøi auditech provedených v oòském roce. Kontroní èinnost bude smìøovat pøedevším na výkon veøejnosprávních kontro u pøíspìvkových organizací a u pøíjemcù rùzných typù finanèních grantù a dotací, poskytnutých z rozpoètu mìsta. Zvýšenou pozornost vìnujeme dohedu na vèasné a objektivní vyøizování stížností obèanù. 14

15 ÚSEK TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU KANCELÁØ TAJEMNÍKA 1. CHARAKTERISTIKA Kanceáø tajemníka bya zøízena ke dni jako odborný útvar zabezpeèující právní sužby pro Magistrát mìsta Hradec Kráové a odborný servis pro tajemníka magistrátu. 2. VNITØNÍ ÈLENÌNÍ, PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ Vedoucím kanceáøe je JUDr. Jarosav Budinský, te.: , e-mai: Kanceáø nemá vnitøní èenìní a tvoøí ji šest pracovníkù. 3. HLAVNÍ ÈINNOSTI V ROCE 2003 Kanceáø tajemníka v roce 2003 zastupovaa mìsto pøi rozhodující vìtšinì soudních jednání, a to jak pøed soudy prvního stupnì, tak v odvoacích øízeních. Zároveò øešia právní záežitosti Magistrátu mìsta Hradec Kráové, vypývající pøedevším z nezbytnosti zkvaitnit smuvní vztahy mìsta i magistrátu a odstraòování násedkù nejasností èi nesprávného výkadu zákonných norem v minuých etech. Kanceáø provádí egisativní èinnost, tj. pøípravu a tvorbu obecnì závazných vyhášek, vnitøních instrukcí, smìrnic a pokynù, vèetnì jejich centrání evidence. V roce 2003 pøedevším proveda inventuru vnitøních norem a pøedpisù s cíem zjednodušit jejich systém a sadit je s neustáe se mìnící egisativou. Jako zákadní vnitøní norma by zpracován a radou mìsta schváen organizaèní øád magistrátu mìsta. Kanceáø poskytuje právní pomoc jednotivým odborùm a samostatným oddìením, a to jak pøi pøípravì smuv a daších právních dokumentù, tak pøi øešení konkrétních probémù, stížností, apod. Její pracovníci se podíejí na pøípravì výbìrových øízení na veøejné zakázky a jsou èeny komise pro otevírání obáek s nabídkami. Zároveò jsou i èeny daších komisí (napø. škodní a ikvidaèní) nebo se úèastní jejich práce (napø. sociání komise). Pracovníci kanceáøe vykonávají poradenskou èinnost a podíejí se na øešení operativních probémù pøi zabezpeèování výkonu státní správy odbory a samostatnými oddìeními Magistrátu mìsta Hradec Kráové v pøenesené pùsobnosti. Je zde vedena centrání evidence obecnì závazných vyhášek mìsta a kanceáø je odborným garantem obecnì závazných vyhášek mìsta. Ve druhé poovinì roku 2003 se kanceáø tajemníka zaèaa zapojovat i do øešení stížností a podnìtù obèanù mìsta Hradec Kráové a do øešení systémových probémù organizace práce na magistrátu mìsta. 4. CÍLE DO ROKU 2004 Kanceáø tajemníka bude pokraèovat v aktuaizaci a zjednodušení systému vnitøních norem a pružnì reagovat na potøeby mìsta. 15

16 ODDÌLENÍ ORGANIZAÈNÍ 1. CHARAKTERISTIKA Organizaèní oddìení je zøízeno jako samostatné v pøímé pùsobnosti tajemníka magistrátu mìsta. Zabezpeèuje pøedevším úkoy spojené s jednáním rady, zastupitestva a veøejných schùzí obèanù mìstských èástí s primátorem mìsta: technicky a organizaènì koordinuje a zajiš uje pøípravu, rozvoz podkadù a samotné jednání rady a zastupitestva mìsta, vyhotovuje z nich zápisy a schváená usnesení ve stanovené dobì a vede jejich evidenci prùbìžnì aktuaizuje osobní údaje o èenech zastupitestva mìsta umožòuje obèanùm, stranám a jiným institucím nahédnout do usnesení a zápisù z jednání zastupitestva a rady mìsta s oddìením informatiky spoupracuje pøi pøedávání podkadù k projednání v radì a zastupitestvu mìsta eektronickou formou na zákadì pokynù primátora a tajemníka koordinuje èinnost komisí místních samospráv (KMS), vede sožky s jejich písemnostmi, postupuje jejich pøipomínky k vyøízení pøísušným odborùm a pøedstaviteùm mìsta 2. VNITØNÍ ÈLENÌNÍ, PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ Vedoucím oddìení je Mgr. Bohusav Peterka, te.: , e-mai: Oddìení je bez vnitøního èenìní. Cekem zde pracují tøi pracovnici. 3. HLAVNÍ ÈINNOSTI V ROCE 2003 Organizaèní oddìení po ceý rok zajiš ovao úkoy vypývající z jednání voených orgánù mìsta, vèetnì jejich mimoøádných zasedání. Vekým úkoem bya spoupráce s pøísušnými uvonìnými funkcionáøi a pøedsedy poitických kubù na tvorbì obsahu Programového prohášení koaièních stran zastoupených v radì mìsta na období et To byo schváeno jako zásadní dokument voebního období. V roce 2003 se uskuteènia dvì spoeèná zasedání, a to s Radou mìsta Pardubic a s Radou Kráovéhradeckého kraje. Ve dne vyjei kráovéhradeètí zastupiteé na historicky první zasedání do zahranièí, na pozvání partnerského poského mìsta Wrocaw. Pøi pracovním jednání se zastupiteé obou mìst dohodi na daším spoeèném postupu výmìny zkušeností. V souèinnosti s oddìením informatiky a vybranými èeny zastupitestva pøipravovao organizaèní oddìení od srpna projekt pøedávání podkadových zpráv pro èeny rady a zastupitestva mìsta digitání technikou. Tento piotní projekt se upatòuje pøi zasedání rady mìsta. Od edna 2004 bude použit i pøi jednání zastupitestva. Zastupiteé tak získají v krátkém èasovém intervau maximum informací z databáze informaèní sítì magistrátu mìsta. Soustavnou pozornost oddìení vìnovao práci KMS. Za výrazný úspìch ze považovat tvorbu rozpoètu mìsta na rok 2004 a daší období, který by sestaven na zákadì pøehedu prioritních investièních akcí KMS, zpracovaných naším oddìením. Vìtšinu z nich se podaøio schváit v rozpoètu mìsta. V roce 2003 se rovnìž uskuteèniy dvì pracovní porady primátora mìsta a jeho námìstkù s pøedsedy KMS k zabezpeèení spoeèného postupu pøi pnìní úkoù Programového prohášení. Tradiènì pokraèovay v jednotivých mìstských èástech veøejné schùze obèanù s pøedstavitei mìsta. 4. CÍLE DO ROKU 2004 V prùbìhu prvního ètvrtetí zajistit kompexní pøedávání materiáù pro jednání èenùm zastupitestva eektronickou formou. Spou s vybranými odbory se budeme podíet na pøednášce pøi ceostátní konferenci Internet ve státní správì a samosprávì. Bìhem roku zorganizujeme minimánì tøi výjezdní zasedání rady mìsta do organizací zøizovaných mìstem. Mimoøádnou pozornost vìnujeme spoeènému jednání rady mìsta s pøedstavitei hradeckých vysokých ško, pánovaného na 18. kvìtna. Spoeènì s primátorem mìsta pøipravíme v prvním pooetí pracovní poradu s pøedsedy KMS, kde budou seznámeni s prùbìžným pnìním Programového prohášení koaièních stran. 16

17 ODDÌLENÍ PERSONÁLNÍ 1. CHARAKTERISTIKA Personání oddìení organizuje získávání a výbìr nových zamìstnancù v souadu se zákonem è. 312/2002 Sb. o úøednících územních samosprávných cekù. Zajiš uje vzdìávání zamìstnancù v obasti odborného i osobnostního rozvoje. Zodpovídá za nastavení pracovnì právních vztahù pode patných norem, za vedení personání a patové agendy. Zajiš uje metodický a poradenský servis vedoucím zamìstnancùm pro øízení a vedení idí. Spoupracuje pøi tvorbì anaýz, které mapují rozdìení èinností, definování pravomocí a odpovìdností, popisují jednotivá pracovní místa a definují požadavky na kvaifikaci zamìstnancù. 2. VNITØNÍ ÈLENÌNÍ, PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ Vedoucím oddìení je Mgr. Jiøí Vodán, te.: , e-mai: Oddìení je bez vnitøního èenìní a pracuje v nìm vèetnì vedoucího šest zamìstnancù. 3. HLAVNÍ ÈINNOSTI V ROCE 2003 Personání oddìení zajistio zapojení deimitovaných zamìstnancù okresního úøadu do struktury magistrátu mìsta a podíeo se na vytváøení firemní kutury úøadu, který tímto souèením vznik. Oddìení zajiš ovao nábor a výbìr nových zamìstnancù - v roce 2003 jich byo ve výbìrových øízeních pøijato 100. V rámci zajištìní vzdìávání zamìstnancù zajiš ovao oddìení pøípravu a organizaci všech typù a druhù vzdìávacích aktivit, které vymezuje zákon è. 312/2002 Sb. (vstupní vzdìávání úøedníkù, zváštní odborná zpùsobiost, prùbìžné vzdìávání). Stav zamìstnancù Rok 2003 Rok 2002 Cekový poèet zamìstnancù mìsta: magistrát mìsta mìstská poicie jese jídena dùchodcù 6 7 cekem nastoupio zamìstnancù cekem odešo zamìstnancù Oddìení poøádao setkání tajemníka se zamìstnanci pøi jejich životních a pracovních výroèích. Podíeo se také na zajiš ování a propácení pracovních cest zamìstnancù a pøedstaviteù mìsta. 4. CÍLE DO ROKU 2004 Personání oddìení se bude v roce 2004 podíet na zefektivòování èinnosti úøadu, pøedevším v obasti náboru a výbìru zamìstnancù a v obasti vzdìávání. V obasti náboru a výbìru zamìstnancù je cíem v souadu se zákonem è. 312/2002 Sb. zkvaitòovat výkon veøejné správy a zajistit jeho maximání efektivitu. Veškeré vzdìávací aktivity v obasti odborných znaostí, osobnostního rozvoje, jazykových znaostí a informaèních technoogií, které budou personáním oddìením organizovány, by mìy výraznì pøispìt k budování moderního úøadu evropského typu. Obast vzdìávání a hodnocení zamìstnancù bude v roce 2004 prioritou v èinnosti oddìení. 17

18 ODDÌLENÍ INFORMATIKY 1. CHARAKTERISTIKA Oddìení informatiky je garantem za rozvoj informatiky a informaèních systémù na magistrátu mìsta, za využívání moderních informaèních technoogií prostøednictvím výpoèetní techniky. Pøi tom zejména: kompexnì zabezpeèuje provoz poèítaèové sítì a všech uživateských apikací na magistrátu mìsta vèetnì detašovaných pracoviš, a to jak na úrovni operaèních systémù, tak z hediska technického zabezpeèení a komunikaèní infrastruktury na zákadì vastních anaýz a požadavkù vedení magistrátu vypracovává a aktuaizuje koncepci rozvoje informaèního systému jako ceku i koncepce jeho jednotivých komponent; pøipravuje a reaizuje spoupráci s ostatními mìstskými institucemi, a koordinuje tak informaèní poitiku mìsta spravuje všechny datové báze, zajiš uje jejich bezpeènou archivaci, zabezpeèuje standardy ochrany pøístupu k datùm pro zabránìní jejich zneužití, pøidìuje pøístupová práva zajiš uje nákup a servis výpoèetní a komunikaèní techniky, odbornou pomoc pracovníkùm magistrátu, spravuje finanèní prostøedky na výpoèetní technoogie pracovištì geografického informaèního systému mìsta (GIS) zabezpeèuje vstupy, zpracování i výstupy geografických informací pro magistrát mìsta a koordinuje tyto èinnosti i v mìstských organizacích, spoupracuje se správci inženýrských sítí na území mìsta a s katastráním úøadem zabezpeèuje geografické apikace a výstupy, výrobu grafických dokumentù a užité grafiky, vèetnì mutimediáních apikací 2. VNITØNÍ ÈLENÌNÍ, PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ Vedoucím oddìení je RNDr. Jiøí Kouba, te.: , e-mai: Èinnosti oddìení zabezpeèovao v roce 2003 kromì vedoucího 13 pracovníkù s násedující charakteristikou pracovních nápní: technická a apikaèní podpora uživateù (4 pracovníci), správa operaèních systémù a internetu (4), správa databází a apikací (2), geografický informaèní systém (1), státní sociání podpora (1), asistentka (1). 3. HLAVNÍ ÈINNOSTI V ROCE 2003 V roce 2003 kontinuánì pokraèovao zabezpeèování èinností souvisejících s nastartovanou reformou veøejné správy, a to zejména v obasti apikaèního software. Bya provedena anaýza apikací pøevzatých z bývaého okresního úøadu s cíem jejich integrace s ostatními èástmi informaèního systému. Jednao se napøíkad o agendy pøenesené pùsobnosti v obasti sociáních dávek, kdy nìkoik zastaraých a navzájem nekomunikujících pøevzatých programù byo nahrazeno apikací, která kompexnì øeší všechny potøeby odboru sociáních vìcí a zdravotnictví. Byy nasazeny i nové apikace v obastech dosud apikaènì nepodporovaných, a to Stavební úøad (vèetnì sinièního úøadu). V obasti GIS byy pøevzaté okresní apikace zakomponovány do stávajícího magistrátního systému a bya vytvoøena øada apikací nových (práce s novým formátem katastru nemovitostí, rozšíøení apikace pro zemìdìský pùdní fond, evidence správních rozhodnutí). V roce 2002 byy také uèinìny daší kroky ke zepšení informovanosti obèanù prostøednictvím webových stránek mìsta. Byy zpøístupnìny dùežité informace, které zpracova odbor obrany a krizového øízení pro obast mimoøádných udáostí a krizových situací. Veká pozornost bya vìnována i probematice povodní. V rámci apikací geografického informaèního systému by ve spoupráci s odborem životního prostøedí dopracován povodòový pán a na webu bya zveøejnìna mapa zápavových území, kde si každý obèan mùže ovìøit z hediska možných rizik okaizaci ibovoné adresy. Na webových stránkách by ve spoupráci se správním odborem zprovoznìn vyvoávací a rezervaèní systém pro odbavování kientù pro evidenci vozide a øidièù. Vastní webové stránky mìsta byy v roce 2003 pøepracovány do nového modernìjšího grafického designu. 18

19 V rámci zkvaitnìní podpory jednání voených orgánù v obasti informaèních a komunikaèních technoogií by øešen projekt eektronické podoby zpráv pøedkádaných k projednání radì a zastupitestvu mìsta. Zastupiteùm byy zapùjèeny notebooky a veškeré informace jsou jim pøedávány eektronickou formou. Mají k dispozici kvaitní apikaci, která jim operativnì a jednoduše zpøístupòuje všechny pøedkádané materiáy (usnesení, dùvodové zprávy aj.). Pøínosem je nejen úspora nákadù na rozmnožování všech podkadových materiáù, ae pøedevším možnost operativního získávání požadovaných informací futextovým zpùsobem z ceého digitáního archivu. V závìru roku 2003 probíhao ovìøování tohoto projektu v radì mìsta s cíem jeho nasazení v zastupitestvu mìsta od poèátku roku I v roce 2003 oddìení informatiky pokraèovao v technickém a komunikaèním zabezpeèení druhé etapy stìhování odborù magistrátu do budovy bývaého okresního úøadu, vèetnì pøemístìní vastního oddìení informatiky a pøestìhování serverového jádra poèítaèové sítì. Jednao se o organizaènì vemi nároèné èinnosti, které však byy úspìšnì zvádnuty, takže chod magistrátu tím neby nijak narušen. I nadáe pokraèovaa modernizace výpoèetní techniky magistrátu, zejména deimitované v rámci reformy. V souvisosti s reformou oddìení informatiky také zabezpeèio vybudování kompetní strukturované kabeáže vèetnì siových rozvodù v objektu Horovy uice pro potøeby Úøadu pro zastupování státu ve vìcech majetkových. V souvisosti s potøebou prùbìžného vzdìávání zamìstnancù magistrátu v obasti informaèních technoogií bya ve spoupráci s odborem vnitøní správy zprovoznìna v závìru roku na magistrátu i poèítaèová uèebna, což povede k vìtší operativnosti tìchto škoení i k úspoøe nákadù. Od poèátku roku zajiš ovao oddìení v souvisosti s reformou veøejné správy také podporu uživateù a správu apikací Státní sociání podpory. Nový grafický design webových stránek mìsta. 4. CÍLE DO ROKU 2004 V roce 2004 bude oddìení informatiky zabezpeèovat úkoy pynoucí z rozpisu Programového prohášení koaièních stran zastoupených v radì mìsta na éta Pøedevším pùjde o zpracování strategie informaèního systému magistrátu (v návaznosti na akèní pán rozvoje mìsta a na mediání a komunikaèní strategii mìsta) a o propojení informaèních systémù magistrátu a mìstských organizací (pøedevším v obasti ekonomických informací a geografického informaèního systému). Bude provedena havní èást prací na digitání technické mapì mìsta ve spoupráci se správci inženýrských sítí na území mìsta. Dáe bude oddìení informatiky zabezpeèovat i technické a komunikaèní zajištìní koneèné fáze nové disokace odborù magistrátu (stavební úøad, dopravní agendy). 19

20 1. CHARAKTERISTIKA Správní odbor svojí èinností zajiš uje výkon pøenesené pùsobnosti pøi výkonu státní správy. V pném rozsahu zajiš uje vedení matrièních agend, agendu evidence obyvate a zmìn trvaého pobytu, vydávání obèanských prùkazù a cestovních dokadù. Odbor dáe provádí projednávání pøestupkù a zabezpeèuje organizování voeb. Do bya správním odborem zabezpeèována agenda registru motorových vozide a øidièù, vèetnì èinnosti zkušebních komisaøù pro autoškoy. 2. VNITØNÍ ÈLENÌNÍ, PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ Vedoucím odboru by do Mgr. Jiøí Kozák. Od by vedením povìøen JUDr. Jan Kosina, do této funkce by poséze jmenován, te.: , e-mai: K mì správní odbor 65 zamìstnancù ve ètyøech oddìeních: oddìení pøestupkù - do vedoucí JUDr. Svatopuk Muzikant, poté do funkce jmenován Jarosav Semotán oddìení osobních dokadù a evidence obyvate - do vedoucí JUDr. Jan Kosina, poté vedením oddìení povìøena Eiška Dimovová oddìení matrik - vedoucí Marta Kynèová oddìení evidence motorových vozide a øidièù - vedoucí Kare Trojna 3. HLAVNÍ ÈINNOSTI V ROCE 2003 Správní odbor zajiš ova v roce 2003 pnìní úkoù v obasti státní správy za sožité personání situace v øídící sféøe. I pøes tuto okonost se podaøio pode jednotivých probematik dosáhnout násedujících výsedkù. Oddìení pøestupkù projednao cekem pøestupkù. Z toho poètu byo v dopravì projednáno pøípadù a v obasti veøejného poøádku, obèanského soužití a majetku 402 pøípadù. Z toho byo v pøípadech uoženo na pokutách Kè. Oddìení osobních dokadù vydao cekem cestovních dokadù, kdy za správní úkony byo od obèanù vybráno cekem Kè. Na úseku vydávání obèanských prùkazù byo vystaveno cekem dokadù a vybráno na správních popatcích Kè. Ohašovna obyvate proveda cekem zmìn v záznamech o trvaém pobytu obèanù, na správních popatcích byo za související úkony vybráno cekem Kè. Oddìení matrik v roce 2003 vystavio rodné isty pro 1884 novorozencù, což je cekem o 264 více než v minuém roce. Do knihy úmrtí byo zaznamenáno cekem pøípadù. Na správních popatcích byo matrikáøkami vybráno Kè. Pokraèuje sestupný trend v poètu uzavøených manžeství, kdy v roce 2003 byo uzavøeno 471 manžeství, což je o 62 manžeství ménì jak v minuém roce. Toto pracovištì v roce 2003 ovìøio cekem 949 žádostí a dokadù, což je o 503 více než v roce minuém. Oddìení evidence motorových vozide a øidièù na úseku zmìn v evidenci sinièních vozide provedo zmìn, kdy za úkony s touto èinností spojené byo vybráno Kè. Na úseku vystavování øidièských prùkazù byo vybráno Kè za úkonù. Zkušební komisaøi zajistii zkoušek adeptù øidièského oprávnìní. V prùbìhu roku 2003 byo na toto pracovištì nainstaováno vyvoávací zaøízení, které jak fyzicky, tak i pøes internet, umožòuje pøihášení žadateù o správní úkony související s evidencí motorových vozide a øidièù. Tímto se ceý evidenèní proces zrychi a zkidni. Vzhedem k tomu, že evidenèních úkonù pøibývá, toto pracovištì rozšíøio úøední dny pondìí a støedu o daší úøední hodny, a to v úterý a ve ètvrtek dopoedne. 4. CÍLE DO ROKU 2004 ODBOR SPRÁVNÍ Jedním z havních úkoù, které pøed správním odborem stojí, je zajištìní hadkého prùbìhu voeb do Paramentu EU a voeb do zastupitestva Krajského úøadu Kráovéhradeckého kraje. I v tomto období budeme pokraèovat v øádném zajištìní výkonu státní správy ve všech svìøených úsecích. S ohedem na pøipravovaný vstup ÈR do EU, v souvisosti s výmìnou osobních dokadù našich obèanù, je naším cíem zkvaitnìní práce na tomto úseku a zajištìní pružnìjšího odbavování žadateù o dokady. 20

21 ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ ÚØAD 1. CHARAKTERISTIKA Odbor živnostenský úøad vykonává èinnosti zejména pode: zákona è. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znìní pozdìjších zmìn a dopòkù, vèetnì provádìní živnostenské kontroy pode zákona è. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání obèanù, provádí registraci samostatnì hospodaøících roníkù pode organizaèního øádu Magistrátu mìsta Hradec Kráové pní odbor úkoy vypývající z naøízení è. 1/2002 statutárního mìsta Hradec Kráové o tržním øádu provozních øádù pro tržištì u nákupního støediska Hvìzda, u nákupního støediska Družba a u nákupního støediska v Mašovicích a pní funkci provozovatee tìchto tržiš 2. VNITØNÍ ÈLENÌNÍ, PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ Vedoucí odboru Ing. Bc. Jiøí Báha, te.: , e-mai: Odbor se èení na dvì oddìení: oddìení živnostenských oprávnìní - vedoucím je Dpt. Petr Lámus + 9 pracovníkù oddìení kontroy - vedoucím je Mian Pumr + 7 pracovníkù V posedním ètvrtetí roku došo z rozhodnutí Rady mìsta Hradec Kráové ke zmìnì názvu odboru z pùvodního odbor živnostenský na odbor živnostenský úøad. 3. HLAVNÍ ÈINNOSTI V ROCE 2003 K se v rámci reformy veøejné správy rozšíøi správní obvod spravovaný odborem živnostenský úøad. K tomuto datu jsme pøevzai rozsáhou agendu živnostenského referátu Okresního úøadu Hradec Kráové, dáe pak agendy od obecních živnostenských úøadù Tøebechovice pod Orebem, Smiøice, Nechanice, Chumec nad Cidinou, èást agendy pøeša i od živnostenského úøadu v Opoènì a živnostenského referátu Okresního úøadu v Rychnovì nad Knìžnou. Poèet podnikateských subjektù v evidenci našeho odboru se tak zdvojnásobi. Proto se razantnì zvýši poèet obèanù, kteøí náš odbor navštìvují. Reformou veøejné správy se tento odbor Magistrátu mìsta Hradec Kráové, vede živností voných, sta pøísušným orgánem pro vydávání živností øemesných, vázaných a koncesovaných. Novinkou je vydávání výpisù èi opisù ze živnostenského rejstøíku. Tento úkon v minuých etech spada do kompetence okresního úøadu. Zaèátkem roku 2003 se na pracovišti odboru zepšia kvaita poskytovaných sužeb obèanùm zøízením pokadny pro patbu správních popatkù. Bìhem roku vešy v patnost nìkteré novey živnostenského zákona a souvisejících pøedpisù. Zákonné normy tak pøedepsay nové povinnosti živnostenským úøadùm. Byo nutno provádìt rozsáhé kontroy spisù podnikateù, zda spòují odbornou zpùsobiost. Oddìení živnostenských oprávnìní provedo v roce 2003 násedující úkony: Cekem Fyzické Právnické osoby osoby 1 Novì vydaná živnostenská oprávnìní Poèet nových podnikateù Zmìny údajù uvedených v ohášení živnosti (v žádosti o koncesi) 4 Poèet havních úkonù* Poèet vydaných výpisù ze živnostenského rejstøíku, osvìdèení, opisù * novì vydaná živnostenská oprávnìní + zmìny údajù 21

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2002 MAGISTRÁT MÌSTA HRADEC KRÁLOVÉ SLOVO PRIMÁTORA

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2002 MAGISTRÁT MÌSTA HRADEC KRÁLOVÉ SLOVO PRIMÁTORA SLOVO PRIMÁTORA Rok 2002 by zajímavý a jedineèný nejen tím, že se v tomto roce mìsto Hradec Kráové dožio 777 et od získání mìstských práv a právem toto š astné výroèí osavio mnoha akcemi vèetnì Savností

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

VOLEBNÍ NOVINY ODS. ...pojïte s námi dál! NEZAPOMEÒTE!!! Komunální volby 2006 se konají: 20. - 21. øíjna 2006. Chrastava.

VOLEBNÍ NOVINY ODS. ...pojïte s námi dál! NEZAPOMEÒTE!!! Komunální volby 2006 se konají: 20. - 21. øíjna 2006. Chrastava. Strana 20 NEZAPOMEÒTE!!! Komunání voby 2006 se konají: 20. - 21. øíjna 2006 VOLEBNÍ NOVINY Komunání voby 2006 Obèanská demokratická strana - místní sdružení Chrastava ODS Chrastava O èem rozhodují komunání

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2006 2007 2008 2009 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 928 3 954 3 957 3 830 2006 2007 2008

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje

Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje Zpracovate: Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor regionáního rozvoje odděení strategického rozvoje ve spoupráci

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

ZKO Ostrava-Muginov poøádá obranáøský speciá pro ozbrojené sožky a pøíznivce sužební kynoogie. Závodu se mohou zúèastnit i neèenové kynoogických svazù (ÈKS a MSKS). Souèástí závodu bude discipína pro kynoogy,

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Národní digitální archiv. Jiří Bernas, Milan Vojáček Národní archiv

Národní digitální archiv. Jiří Bernas, Milan Vojáček Národní archiv Národní digitání archiv Jiří Bernas, Mian Vojáček Národní archiv NDA ve 20 minutách Digitání archiváie vers. digitání data Životní cykus e-dokumentu Zákadní požadavky na archivaci Východiska projektu NDA

Více

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù 320/2002 Sb. ZÁKON ze dne 13. èervna 2002 o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù Zmìna: 426/2002 Sb. Zmìna: 518/2002 Sb. Zmìna: 354/2003 Sb. Zmìna: 22/2004

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: Základní škola a Mateøská škola Jistebnice

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: Základní škola a Mateøská škola Jistebnice PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 70887489 Název: Základní škola a Mateøská škola Jistebnice Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. kvìtna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Vážení provozovatelé veøejných telekomunikaèních sítí a poskytovatelé veøejné telefonní služby,

Více

è. 3/01 V souladu s ustanovením 29 zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù - pøedsedkynì - èlen - èlenka

è. 3/01 V souladu s ustanovením 29 zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù - pøedsedkynì - èlen - èlenka Tajemník ÚMÈ Brno - Královo Pole V Bmì dne 25.9.2001 Pøíkaz è. 3/01 Vìc: Zajištìní inventarizace majetku a závazkù MÈ Brno - Královo Pole v r.2001 V souladu s ustanovením 29 zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Výroèní zpráva 2002 OBSAH

Výroèní zpráva 2002 OBSAH OBSAH Úvodní slovo 2 Správní a dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Projekty 5 Auditorská zpráva 10 Rozvaha 11 Výkaz ziskù a ztrát 15 Pøíloha k úèetní uzávìrce 17 Pøíjmy a výdaje18 1 ÚVODNÍ SLOVO Otevøená spoleènost

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn È.j. MHMP-192143/2005/00PNI/EIA/156-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 7. 11. 2005 podle 7 zákona è.

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ PØEDSTAVENÍ PROJEKTU POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH Dovolujeme si Vám

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEÈENSTVÍ. Brusel, 19. 9. 2001 KOM(2001) 370 BÍLÁ KNIHA. Evropská dopravní politika pro rok 2010: èas rozhodnout

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEÈENSTVÍ. Brusel, 19. 9. 2001 KOM(2001) 370 BÍLÁ KNIHA. Evropská dopravní politika pro rok 2010: èas rozhodnout KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEÈENSTVÍ Bruse, 19. 9. 2001 KOM(2001) 370 BÍLÁ KNIHA Evropská dopravní poitika pro rok 2010: èas rozhodnout 2001 Pro ÈD, s.o., odštìpný závod DATIS vydao Nakadateství dopravy a turistiky,

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 71160388 Název: Svazek obcí Sloup,Šošùvka-ÈOV a kanalizace A.1. Informace

Více

Zpravodaj MÚVS. Úvodní slovo. Cyklus pøednášek s osobností. Promoce absolventù 15.11. 2012. prosinec 2012

Zpravodaj MÚVS. Úvodní slovo. Cyklus pøednášek s osobností. Promoce absolventù 15.11. 2012. prosinec 2012 Zpravodaj MÚVS prosinec 2012 Úvodní sovo Cykus pøednášek s osobností Vážení a mií absoventi, studenti, koegové, konec roku je tu a s ním i ona ošidná tøináctka roku nadcházejícího. My Vám však pøejeme,

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s.

ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE

Více

66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky

66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky Systém ASPI - stav k 2.2.2010 do èástky 8/2010 Sb. a 3/2010 Sb.m.s. Obsah a text 66/1988 Sb. - poslední stav textu 66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky ze dne 26.dubna

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: MŠ Malá Morava, pøíspìvková organizace

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: MŠ Malá Morava, pøíspìvková organizace PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 71008462 Název: MŠ Malá Morava, pøíspìvková organizace Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ÈESKE REPUBLICE

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ÈESKE REPUBLICE Zprávy ze SEVEn ROČNÍK 8 ČÍSLO 1 duben 2000 ÚSPORY ENERGIE V ÈESKE REPUBLICE Co vyøeší nový èeský zákon o hospodaøení energií? Posanecká snìmovna Paramentu Èeské repubiky zaèaa projednávat Zákon o hospodaøení

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ Příloha č. 1 usnesení RMO Plzeň 2 Slovany č. 46/2014 ze dne 12. 03. 2014 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2-SLOVANY ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ VÝBORY RADA

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

Agendové informační systémy a Informační systémy veřejné správy

Agendové informační systémy a Informační systémy veřejné správy Agendové informační systémy a Informační systémy veřejné správy Tento kurz obsahuje teoretické základy problematiky informačních systémů na jednotlivých úřadech veřejné správy, a to včetně jejich dlouhodobého

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00576913 Název: Obec Støítež A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2.

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace...

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2010 Obsah Úvod......................................... 3 Charakteristika a poslání organizace.......................... 4 Struktura organizace................................. 4 Pøehled

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Jak lze moderní knihovní systém poskytnout velkým i malým knihovnám?

Jak lze moderní knihovní systém poskytnout velkým i malým knihovnám? Jak ze moderní knihovní systém poskytnout vekým i maým knihovnám? Iva CELBOVÁ Každá knihovna døíve èi pozdìji zaène uvažovat o výmìnì stávajícího knihovního systému (KS) za systém nový, a už je to z dùvodu

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

POKUTOVÉ BLOKY. Samostatné oddělení 904 Správní činnosti Září 2012

POKUTOVÉ BLOKY. Samostatné oddělení 904 Správní činnosti Září 2012 POKUTOVÉ BLOKY Samostatné odděení 904 Správní činnosti Září 2012 Zákadní informace Ustanovení 85 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dáe jen zák. č. 200/1990 Sb. ), stanoví

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

ELEKTRONICKÝ PODPIS. o elektronickém podpisu a výklad. kolektiv autorù. Nakladatelství ANAG

ELEKTRONICKÝ PODPIS. o elektronickém podpisu a výklad. kolektiv autorù. Nakladatelství ANAG ELEKTRONICKÝ PODPIS pøehled právní úpravy, komentáø k provádìcí vyhlášce k zákonu o elektronickém podpisu a výklad základních pojmù kolektiv autorù Nakladatelství ANAG Obsah OBSAH 1. Úvodní slovo autorù...

Více

Svazek obcí regionu Ruda

Svazek obcí regionu Ruda A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 69601488 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Svazek obcí regionu

Více

Právo ES. Monika Šumberová

Právo ES. Monika Šumberová Právo ES Monika Šumberová Jean Monnet European Module Základní pojmy Evropské právo Právo Evropských spoleèenství Acquis Communautaire Komunitární právo Právo Evropské unie Prameny práva Pramen práva zdroj

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

2500 2000 1500 Zlínské kluby seniorù Jídelna pro o dùchodce 1000 500 Støedisko pro o sseniory a zdravotnì pos postižené 0 2009 2010 2011 2012 Množství sebraného BRKO na Podvesné 40 35 30

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

ZPRÁVA LOGON 2000 Nová výzva pro místní samosprávy

ZPRÁVA LOGON 2000 Nová výzva pro místní samosprávy CEEC LOGON Sí místních a regionálních samospráv středoevropských a východoevropských států ZPRÁVA LOGON 2000 Nová výzva pro místní samosprávy Zkušenosti asociací místních a regionálních orgánů Finska,

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 4 Rozeslána dne 15. listopadu 2002 Cena 79,- Kè OBSAH 20. Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 16. listopadu

Více

PŘEHLED ZŘÍZENÝCH ÚTVARŮ MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA

PŘEHLED ZŘÍZENÝCH ÚTVARŮ MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA Příloha č. 4 I. Úseky MMB PŘEHLED ZŘÍZENÝCH ÚTVARŮ MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA - Úsek organizační - Úsek školství a prorodinné politiky - Úsek hospodářsko-technický - Úsek sociálně-kulturní a dopravy - Úsek

Více

ÚVODNÍ SLOVO 2 I. ÚVODNÍ SLOVO. Vážení uživatelé, partneøi, zamìstnanci a pøíznivci spoleènosti Help-in, o.p.s,

ÚVODNÍ SLOVO 2 I. ÚVODNÍ SLOVO. Vážení uživatelé, partneøi, zamìstnanci a pøíznivci spoleènosti Help-in, o.p.s, OBSAH 1 OBSAH I. Úvodní slovo...2 II. Základní údaje a kontakty...3 III. Poslání...4 IV. Historie...4 V. Mapa pùsobnosti...5 VI. Správa spoleènosti...6 VII. Èinnost v r. 2006...8 1. Služby sociální intervence...8

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

identifikaèní èíslo hlavní èinnost Zdravotní péèe o pøíslušníky AÈR Zdravotní péèe o ostaní obyvatelstvo

identifikaèní èíslo hlavní èinnost Zdravotní péèe o pøíslušníky AÈR Zdravotní péèe o ostaní obyvatelstvo PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované OSS (v tis. Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D03K XCRGUPXA / PXA ( / )

Licence: D03K XCRGUPXA / PXA ( / ) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00239721 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Mìsto Sadská Úèetní jednotka pokraèuje v následujícím

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v tis. Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Výroèní zpráva školy. Kontakt

Výroèní zpráva školy. Kontakt Kontakt MŠ, ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka Mrázkova 700/III, 392 01 Sobìslav Tel: 381 522 054 739 570 420 recepce 739 633 993 øeditelka školy E-mail: skola@rolnicka.cz www.rolnicka.cz

Více

Petr Skalický Procesory øady 8051 Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Pomocí této pøíruèky

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 27. záøí 1999 Èástka 9 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 69. Dodatek

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 45 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 HARMONOGRAM VÝZEV ROP SEVEROZÁPAD NA ROK 2011 Úøad regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad

Více

KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, a. s.... umíme pomáhat... Pøíruèka kvality

KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, a. s.... umíme pomáhat... Pøíruèka kvality KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, a. s.... umíme pomáhat... Pøíruèka kvality Pøíruèka systému managementu kvality 1. Prohlášení Tato pøíruèka systému managementu kvality popisuje systém managementu kvality (dále

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více