Základní škola Havíov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Havíov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná"

Transkript

1 Základní škola Havíov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná.j. ZŠ/644/2011 ŠKOLNÍ ÁD OBSAH: Práva a povinnosti žák a jejich zákonných zástupc... 2 Povinnosti žák k zajištní ádného prbhu vyuování a organizaci provozu školy... 3 Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zaízení ze strany dtí a žák... 4 Provoz a vnitní režim školy, organizace vzdlávání... 4 Styk žák a rodi s uiteli, vedením školy a naopak... 5 Zamstnanci školy... 5 Podmínky zajištní bezpenosti a ochrany zdraví dtí, žák a jejich ochrany ped sociáln patologickými jevy a ped projevy diskriminace, nepátelství nebo násilí... 6 Uvolování a omlouvání žák... 7 Školní úrazy... 7 Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák... 9 Metodický pokyn pro hodnocení a klasifikaci asový rozvrh vyuovacích hodin Pedagogická rada projednala dne Mgr. Vladimír Kosovský editel školy

2 Práva a povinnosti žák a jejich zákonných zástupc Zákon. 561/2004 Sb., školský zákon, 21 a 22 ve znní pozdjších pedpis Práva žák a jejich zákonných zástupc 1. žáci mají právo na vzdlávání a školské služby podle tohoto zákona, 2. na informace o prbhu a výsledcích svého vzdlávání, 3. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žák, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostednictvím se obracet na editele školy s tím, že editel školy je povinen se stanovisky a vyjádeními tchto samosprávných orgán zabývat, 4. vyjadovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdlávání, piemž jejich vyjádením musí být vnována pozornost odpovídající jejich vku a stupni vývoje, 5. na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zaízení v záležitostech týkajících se vzdlávání Tato uvedená práva s výjimkou písmene a) a d) mají také jejich zákonní zástupci. Povinnosti žák a jejich zákonných zástupc 1. Žáci jsou povinni 1. ádn docházet do školy nebo školského zaízení a ádn se vzdlávat, 2. dodržovat školní a vnitní ád a pedpisy a pokyny školy a školského zaízení k ochran zdraví a bezpenosti, s nimiž byli seznámeni, 3. plnit pokyny pedagogických pracovník škol a školských zaízení vydané v souladu s právními pedpisy a školním nebo vnitním ádem. 2. Zákonní zástupci dtí a nezletilých žák jsou povinni 1. zajistit aby dít a žák docházel ádn do školy nebo školského zaízení, 2. na vyzvání editele školy nebo školského zaízení se osobn zúastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdlávání dítte nebo žáka, 3. informovat školu nebo školské zaízení o zmn zdravotní zpsobilosti, zdravotních obtížích dítte nebo žáka nebo jiných závažných skutenostech, které by mohly mít vliv na prbh vzdlávání, 4. dokládat dvody nepítomnosti dítte a žáka ve vyuování v souladu s podmínkami stanovenými školním ádem, 5. oznamovat škole a školskému zaízení údaje podle 28 odst. 2 jméno a píjmení, rodné íslo, státní obanství a místo trvalého pobytu, údaje o pedchozím vzdlávání, vetn dosaženého stupn vzdlání, datum zahájení vzdlávání ve škole, údaje o prbhu a výsledcích vzdlávání ve škole, vyuovací jazyk, údaje o tom, zda je dít nebo žák zdravotn postižen, vetn údaje o druhu postižení, nebo zdravotn znevýhodnn; popípad údaje o tom, zda je dít nebo žák sociáln znevýhodnn, údaje o zdravotní zpsobilosti ke vzdlávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na prbh vzdlávání, jméno a píjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doruování písemností, telefonické spojení

3 Povinnosti žák k zajištní ádného prbhu vyuování a organizaci provozu školy 1. Žák pichází do školy vas a ádn upraven 2. Pi vstupu do budovy se žák pezouvá a odkládá svrchní odv v urené šatn. Je pezut po celou dobu školního vyuování. Šatna se zavírá po 1. zvonní (tj. v 7.55 hod - urený žák). Do šatny je v dob školního vyuování dovolen vstup jen v doprovodu šatnáe. Do šaten jiných tíd než tídy kmenové je vstup žákm zakázán. Rodie ani jiné dosplé osoby krom zamstnanc školy nemají vstup do šaten povolen (výjimku tvoí rodie žák 1. tíd). Pezouvání a pevlékání na TV a pracovní vyuování je provádno dle pokyn jednotlivých uitel 3. Po celou dobu škol. vyuování nesmí žák bez souhlasu TU, vyuujícího opustit budovu školy. 4. Žáci se aktivn úastní vyuování a nenarušují nevhodn prbh vyuovacích hodin. Pi píchodu vyuujícího do tídy a rovnž pi jeho odchodu po ukonení hodiny žáci zdraví povstáním. 5. Pestávky jsou vyhrazeny k odpoinku a píprav poteb pro další vyuovací hodinu. V prbhu pestávek žáci neopouští patro své tídy a nevstupují do jiných tíd. Pi sthování do jiných tíd se chovají ukáznn a pecházejí po prvním zvonní. 6. Žák je povinen chránit zdraví své a svých spolužák. Zejména nesmí: užívat návykové látky (drogy, cigarety. alkohol), manipulovat s okny, sthovat nebo vymovat nábytek (zejména lavice a židle),manipulovat s pomckami na vyuování (náiní, náadí, audiovizuální technika, chemikálie apod.) Žákm není dovoleno: nosit do školy a rozšiovat ve škole pedmty ohrožující zdraví své i spolužák (návykové látky, zbran, nože apod.), vtší penžní hotovost, cenné pedmty, používat pi vyuování mobilní telefony Mobilní telefony ve škole: žákm se zásadn nedoporuuje nosit mobilní telefony do školy. Pokud je nutn potebují, mohou mobilní telefony používat pouze o pestávkách, pi vyuování musí být telefon vypnutý. Pinese-li si žák telefon do školy, ŠD nebo na školní akci, musí jej mít po celou dobu u sebe a musí jej zabezpeit tak, aby nemohlo dojít k odcizení, ztrát nebo poškození. V hodinách Tv je možnost uschovat telefon u vyuujícího. Za zcizení mobilního telefonu škola neodpovídá. 7. Mezi sebou se žáci chovají kamarádsky a pátelsky (velmi písn bude postihována tzv. šikana). Chrání zdraví své i svých spolužák. 8. K dosplým osobám se žáci chovají uctiv a slušn. Pi styku s dosplou osobou žák hlasit zdraví pozdravem Dobrý den. 9. Okamžitým kázeským postihem, dle závažnosti (dtka TU, dtka Š, snížená známka z chování) budou potrestáni žáci, kteí se dopustili: jednorázové hrubosti za úelem úmyslnému ublížení druhému dlouhodobého psychického nebo fyzického vydírání pípady, které pekroí meze šetení v rámci školy, škola pedá k prošetení Policii R nebo odboru pée o dít a rodinu ÚM. 10. Úklid tídy, donášení pomcek a jiných poteb k vyuování zabezpeují urení žáci. Úední hodiny pro žáky jsou stanoveny v sekretariátu školy na dobu velké pestávky (tj.9.40 hodin hodin). 3

4 11. Vstup do školní jídelny je možný v dob obda v pezvkách se souhlasem dozírající osoby. Pi penášení obda je žák povinen postupovat opatrn tak, aby neohrozil sebe ani zdraví spolužák a majetek školy. Pi jídle se ídí pravidly stolování školní jídelny. 12. Žák, který nebyl pítomen vyuování je povinen pinést 1. den po nástupu do školy písemnou omluvenku podepsanou rodiem. 13. Žák je povinen neprodlen uposlechnout pokyn jakéhokoli uitele, vychovatele nebo zamstnance školy. 14. Na WC chodí žáci o pestávkách. V dob výuky jen v mimoádných pípadech. 15. Pi porušení povinností stanovených tímto školním ádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit: napomenutí tídního uitele dtku tídního uitele dtku editele školy snížený stupe z chování. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zaízení ze strany dtí a žák Žáci jsou povinni šetrn a ohledupln zacházet s uebnicemi, školními potebami a majetkem školy. V pípad úmyslného poškození výše uvedeného majetku školy nebo jeho ztrát (nap. uebnice) uhradí škodu zákonný zástupce žáka. Tento píjem je píjmem školy. Provoz a vnitní režim školy, organizace vzdlávání 1. Vyuování zaíná zpravidla v 8 hodin, nultá hodina v 7 hodin. Žákm je vstup do budovy umožnn 20 minut ped zaátkem dopoledního vyuování tj.7:40 a 15 minut ped odpoledním vyuováním. 2. Vyuovací hodina trvá 45 minut. 3. Poet vyuovacích hodin týdn v jednotlivých ronících stanoví školní vzdlávací program. 4. Pestávky mezi vyuovacími hodinami jsou desetiminutové, po druhé vyuovací hodin je zaazena 20 minutová pestávka. Pestávka mezi dopoledním a odpoledním vyuováním trvá 50 minut. 5. Pi organizaci výuky jinak než ve vyuovacích hodinách a pi akcích souvisejících s výchovn vzdlávací inností školy stanoví škola zaazení a délku pestávek podle charakteru innosti a s pihlédnutím k základním fyziologickým potebám žák. 6. Škola mže v souladu se školním vzdlávacím programem organizovat zotavovací pobyty žák ve zdravotn píznivém prostedí bez perušení vzdlávání. 7. Výuka plavání je uskuteována v souladu se školním vzdlávacím programem, ve dvou po sob následujících ronících prvního stupn v rozsahu 20 vyuovacích hodin bhem jednoho roníku. (2.a 3. roník) 4

5 Styk žák a rodi s uiteli, vedením školy a naopak 1. Žáci si volí za pomoci TU tídní samosprávu. Zástupce samosprávy je oprávnn jednat v otázkách tídy s TU, vyuujícím jednotlivých pedmt, vedením školy. 2. Ve škole je ustaveno obanské sdružení rodi (SRPŠ). Toto sdružení je tvoeno zástupci rodi jednotlivých tíd a má ustavenou tzv. Radu SRPŠ. Zasedá v ádném jednání tikrát do roka. Zasedání se úastní vedení školy, v pípad poteby i další uitelé, vychovatelé nebo zamstnanci školy. 3. Rodi má právo na objektivní informaci o svém dítti (tj. stavu úrovn vzdlávacího a výchovného procesu). V pípad rozporu mže požádat Š o pezkoušení nebo pezkoumání zjištného stavu. Odvolání se ídí zvláštním pedpisem. Žák mže být jednání pítomen. 4. Pro styk rodi se školou stanovil Š: dny otevených dveí schze SRPŠ tídní schzky 5. Rodi má právo jednat s vedením školy, s uiteli a vychovateli, vedením školní jídelny a správcem budovy v dob mimo pímou vyuovací povinnost tohoto uitele po vzájemné dohod v naléhavém pípad kdykoli 6. Vedení školy, TU, uitelé, vychovatelé a vedoucí ŠJ má právo zvát si k jednání rodie dle své kompetence. Zamstnanci školy Uitelé vnují individuální péi dtem z málo podntného rodinného prostedí, dtem se zdravotními problémy, dbají, aby se zdraví žáka a zdravý vývoj nenarušil inností školy. Berou ohled na výsledky lékaských vyšetení, zpráv o vyšetení v pedagogicko psychologických poradnách a na sdlení rodi o dítti. Tídní uitelé prbžn seznamují ostatní pedagogy o nových skutenostech zjištných u žáka problémy s chováním, prospchem, zdravotní a rodinné problémy. Všichni vyuující zajišují bezpenost a ochranu zdraví žák pi innostech, které pímo souvisejí s výchovou a vzdláním. Pravideln a soustavn informují zástupce žáka o prospchu žáka, sdlují jim všechny závažné známky. Informují je o každém mimoádném zhoršení prospchu žáka. Uitelé evidují a kontrolují absenci žák. Vyžadují od rodi omluvu nepítomnosti. Na žádost rodi uvolují žáka z vyuování, vždy na základ písemné žádosti o uvolnní. Není pípustná omluva telefonicky, em i faxem. Pravideln informují rodie o prospchu a chování žák prostednictvím sešit a žákovských knížek, pi tídních schzkách s rodii. Souhrnné hodnocení píší dle poteby do žákovských knížek tak, aby byla zajištna informovanost rodi o prospchu a chování žák podle požadavk metodického pokynu pro hodnocení a klasifikaci. Kontrolují, zda rodie sledují zápisy v žákovských knížkách. Pedagogití zamstnanci picházejí do školy nejmén 15 minut ped zahájením vyuování a výchovné innosti, dostaten vas ped výkonem dozoru nad žáky. 5

6 Po skonení poslední vyuovací hodiny pekontrolují poádek ve tíd, uzavení oken, uzavení pívodu vody a vypnutí elektrických spotebi. Pedagog odchází ze tídy poslední. Tídní knihu odnáší do sborovny. Pi odchodu z budovy kontrolují uzavení a zajištní oken a dveí v kabinetech. Ped odchodem z budovy se ve sborovn seznámí s pehledem zastupování a dozor na další dny. V budov lze používat pouze evidované elektrické spotebie. Podmínky zajištní bezpenosti a ochrany zdraví dtí, žák a jejich ochrany ped sociáln patologickými jevy a ped projevy diskriminace, nepátelství nebo násilí Všichni zamstnanci školy jsou podle charakteru své práce povinni dbát o svou vlastní bezpenost a zdraví i o bezpenost a zdraví žák. Škola i školské zaízení zajišuje bezpenost a ochranu zdraví dtí a žák pi vzdlávání a s ním pímo souvisejících innostech. Dozor zaíná 20 minut ped zaátkem dopoledního a 10 minut ped odpoledním vyuováním a koní odchodem žák ze školy. Dozor nad žáky se koná ped zahájením vyuování, o pestávkách mezi dvma vyuovacími hodinami, v zaízení školního stravování a školní družiny, pi pesunech do zaízení školního stravování a školní družiny, pi akcích organizovaných školou v rámci výuky i mimo vyuování. Pi akcích konaných mimo místo, kde škola uskuteuje vzdlávání, pipadá na jednu osobu zajišující bezpenost a ochranu zdraví žák maximáln 25 žák. V pípad, kdy místem shromáždní žák není místo, kde škola uskuteuje vzdlávání, se zajišuje bezpenost a ochrana zdraví žák na pedem ureném míst 15 minut ped dobou shromáždní. Místo a as shromáždní žák a skonení akce škola oznámí nejmén 1 den pedem zákonným zástupcm žák. Pedagogití a provozní pracovníci školy nesmí žáky v dob dané rozvrhem bez dozoru dosplé osoby uvolovat k innostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékai atd. Škola odpovídá za žáky v dob dané rozvrhem výuky žáka, vetn nepovinných pedmt, pestávek a stravování. Šatny s odloženými svršky žák jsou uzameny, klíe od šaten mají žákovské služby tídy urené tídním uitelem. Uzamení všech šaten kontroluje v 8:00 školník. Krom obecných zásad úrazové prevence jsou pi nkterých innostech dodržována další zvláštní pravidla. Pi praktickém vyuování, sportovních a jiných innostech, kde je zvýšena možnost ohrožení zdraví, se žáci ídí pokyny vyuujícího, který nedovolí, aby se žák bez odložení pedmt jako náramky, náušnice, náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky aj. úastnil píslušné innosti. Žáci používají pracovní odv nebo cviební úbor a obuv a mají výstroj podle druhu vykonávané innosti a podle pokyn uitele, který dodržování tohoto požadavku kontroluje. ŠD využívá pro svou innost vlastní prostory, které svým vybavením a uspoádáním odpovídají potebám dtí mladšího školního vku. Je zabezpeeno poskytování poradenských služeb ve škole výchovným poradcem a školním metodikem prevence, kteí spolupracují zejména s tídními uiteli, uiteli výchov, pípadn s dalšími pedagogickými pracovníky školy. 6

7 Uvolování a omlouvání žák Zákonný zástupce žáka je povinen doložit dvody nepítomnosti žáka ve vyuování nejpozdji do 3 kalendáních dn od poátku nepítomnosti žáka. Nepítomnost žáka ve škole omlouvá zákonný zástupce. V pípad nepítomnosti, která pesáhne ti dny školního vyuování mže škola, pokud to považuje za nezbytné,( pi asto se opakující nebo vysoké absenci ) vyžadovat potvrzení o nemoci žáka vystavené lékaem jako souást omluvenky vystavené zákonným zástupcem nezletilého žáka. Lékai nemohou vystavovat potvrzení se zptnou platností. Ve výjimených, individuáln stanovených pípadech (pedevším v pípad astých absencí nasvdujících zanedbávání školní docházky) bude škola požadovat potvrzení ošetujícího lékae, resp. praktického lékae pro dti a dorost o nemoci žáka i v pípad kratších absencí. Pedem známá absence (rodinné dvody) se oznamují škole pedem ( tídnímu uiteli), o uvolnní ze školního vyuování na více než ti dny se podává žádost u editele školy. Školní docházku (tj. omluvenou a neomluvenou nepítomnost) žák své tídy eviduje tídní uitel. O neomluvené i zvýšené omluvené nepítomnosti informuje tídní uitel výchovného poradce, který tyto údaje vyhodnocuje. Pi zvýšené omluvené nepítomnosti ovuje její vrohodnost. Neomluvenou nepítomnost do soutu 10 vyuovacích hodin eší se zákonným zástupcem žáka tídní uitel formou pohovoru, na který je zákonný zástupce pozván doporueným dopisem. Je proveden zápis z pohovoru. Pi potu neomluvených hodin nad 10 hodin svolává editel školy školní výchovnou komisi, které se dle závažnosti a charakteru nepítomnosti žáka úastní: editel školy, zákonný zástupce, tídní uitel, výchovný poradce, zástupce orgánu sociáln-právní ochrany dtí, školní metodik protidrogové prevence, pop. další odborníci. Pozvání zákonných zástupc na jednání školní výchovné komise se provádí doporueným dopisem. O prbhu a závrech jednání školní výchovné komise se provede zápis, který zúastnné osoby podepíší. Pípadná neúast nebo odmítnutí podpisu zákonnými zástupci se v zápisu zaznamená. Každý úastník jednání obdrží kopii zápisu. V pípad, že neomluvená nepítomnost žáka pesáhne 25 hodin, editel školy zašle bezodkladn oznámení o pokraujícím záškoláctví s náležitou dokumentací píslušnému orgánu sociáln-právní ochrany dtí. V pípad opakovaného záškoláctví v prbhu školního roku, pokud již byli zákonní zástupci pravomocným rozhodnutím správního orgánu postiženi pro pestupek podle ustanovení zákona, bude postoupeno již druhé hlášení o zanedbání školní docházky Policii R, kde bude pípad ešen jako trestní oznámení pro podezení spáchání trestného inu ohrožení mravní výchovy mládeže. Kopie hlášení o zanedbání školní docházky bude zaslána píslušnému okresnímu úadu nebo povenému obecnímu úadu. Školní úrazy Pojem školního úrazu Školním úrazem je úraz, který se stal dtem nebo žákm pi vyuování ve školách nebo pi výchov v mimoškolních výchovných zaízeních (dále jen "ve škole") nebo v pímé souvislosti s nimi. Úastí na výchovné a vzdlávací innosti školy je pobyt žáka pi výchovné a vzdlávací práci školy nebo výchovného zaízení ve škole nebo ve výchovném zaízení od vstupu žáka do prostor školy nebo výchovného zaízení až do odchodu z nich a každá innost, vyplývající 7

8 z pímé souvislosti s vyuováním a výchovnou inností konanými ve škole, výchovném zaízení nebo i mimo n, pokud jsou organizovány školou nebo výchovným zaízením. Za pímou souvislost s výchovnou a vyuovací inností školy se považuje zejména: pobyt žáka ve škole nebo výchovném zaízením v dob, kdy je konán dozor na žáky podle píslušného rozvrhu dozoru na žáky, práce žák ve školní díln, na školním pozemku, v laboratoích a pi pedepsaném praktickém výcviku, pobyt žák na hišti pi povinné tlesné výchov a branné nebo dopravní výchov, volných hrách dtí v mateských školách, úast na vycházkách, výletech, zájezdech, putováních, na koupání, exkursích a brigádách organizovaných školou a uskutenných za dozoru školských pracovník. Za školní úraz se pro úely tohoto metodického návodu nepovažuje úraz žáka, který se mu stane pi cest do školy a zpt. Hlášení školního úrazu Postižený, pokud je toho schopen, a každý školský pracovník, který je svdkem školního úrazu žáka nebo se o nm nejdíve dozví, zaídí (krom opatení k zajištní první pomoci a lékaského ošetení), aby o úrazu byl neprodlen informován editel školy nebo výchovného zaízení nebo jiný vedoucí pracovník pracovišt, na nmž k úrazu došlo.vedoucí pracovník vyrozumí též píslušného odborového funkcionáe, který je základní organizací poven úkoly z oblasti bezpenosti práce. O úrazu bude rovnž informován píslušný školní léka, pokud zranného sám neošetil. Úrazy smrtelné, tžké a hromadné vedoucí pracovník ihned ohlásí organizaci, která školu spravuje. Za smrtelný se považuje každý školní úraz, který zpsobil žákovi smrt ihned nebo kdykoliv pozdji, byla-li smrt uznána jako následek úrazu žáka na základ lékaského posudku. Za tžký úraz se považuje každý školní úraz, který ml za následek ztrátu orgánu (anatomickou nebo funkní) nebo jeho podstatné ásti, anebo takové poškození zdraví, vetn prmyslových otrav, které léka oznail za tžké, nap. ztráta oka, sluchu, komplikovaná zlomenina, vyvolání potratu, roztržení plic, poranní srdce, otes mozku spojeny s bezvdomím, roztržení nebo rozdrcení ledviny, roztržení jater, sleziny, popáleniny II. a III. stupn vtšího rozsahu. Za hromadný úraz se považuje každý školní úraz, kdy pi jedné události byly zranny ti nebo více osob, z nichž alespo jedna osoba tžce nebo smrteln, nebo kdy bylo zranno více osob. Organizace (vedoucí pracovník), jemuž byl školní úraz hlášen, zaídí ihned, aby byly objektivn zjištny píiny úrazu. Zjišování píin se zúastní odborový funkcioná povený základní organizací. Evidence úraz Záznam o úrazu provádí zamstnanec školy, který v dob úrazu vykonával nad žáky dohled. Pokud byl úraz ohlášen dodaten žákem nebo jeho zákonným zástupcem, záznam provádí opt zamstnanec, bhem jehož dohledu k úrazu údajn došlo, nebo tídní uitel. V knize úraz se evidují všechny úrazy dtí a žák, ke kterým došlo pi vzdlávání a s ním pímo souvisejících innostech a to nejpozdji do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola (školské zaízení) o úrazu dozví. 8

9 Pi úrazech smrtelných a úrazech jejichž dsledkem byla nepítomnost dítte nebo žáka ve škole nebo školském zaízení, vyhotovuje škola obdobným postupem záznamy o úrazu na pedepsaných formuláích. Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák Vyhláška. 48/2005 Sb., o základním vzdlávání, 15 Výsledky vzdlávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných pedmtech stanovených školním vzdlávacím programem se v pípad použití klasifikace hodnotí na vysvdení stupni prospchu: 1 - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatený 5 - nedostatený Pi hodnocení prospchu žáka mže být u žáka v prvním až tetím roníku ve všech vyuovacích pedmtech a u žáka ve tvrtém roníku ve vyuovacích pedmtech s pevahou výchovného zamení použito širší slovní hodnocení. O použití širšího slovního hodnocení rozhodne editel školy na základ návrhu uitele a souhlasu zástupce žáka. Pechází-li žák na jinou školu, je klasifikován stupni 1-5. Chování žáka ve škole a na akcích poádaných školou se v pípad použití klasifikace hodnotí na vysvdení stupni: 1 - velmi dobré 2 - uspokojivé 3 - neuspokojivé Celkové hodnocení žáka se na vysvdení vyjaduje stupni: prospl s vyznamenáním prospl neprospl Žák je hodnocen stupnm "prospl s vyznamenáním", není-li v žádném povinném pedmtu hodnocen pi celkové klasifikaci stupnm horším než "chvalitebný",prmr z povinných pedmt není horší než 1,5 a jeho chování je velmi dobré; "prospl", není-li v žádném z povinných pedmt hodnocen pi celkové klasifikaci stupnm "nedostatený"; "neprospl", je-li v nkterém povinném pedmtu hodnocen pi celkové klasifikaci stupnm "nedostatený". Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se hodnotí tmito stupni: pracoval úspšn pracoval U žáka se smyslovou nebo tlesnou vadou, vadou ei, prokázanou specifickou vývojovou poruchou uení nebo chování se pi jeho hodnocení a klasifikaci pihlédne k charakteru postižení. U žáka prvního až devátého roníku s prokázanou specifickou vývojovou poruchou uení nebo chování rozhodne editel školy o použití širšího slovního hodnocení na základ žádosti zástupce žáka. Do vyššího roníku postupuje žák, který pi celkové klasifikaci na konci druhého pololetí nebo po opravných zkouškách dosáhl stupn hodnocení alespo "prospl". 9

10 Hodnocení žák Hodnocení žák by mlo být adresné a vyhýbat se jednostrannostem. Pi hodnocení by ml uitel sledovat: v jaké míe si žák osvojuje poznatky, dovednosti a zrunosti dané povahou jednotlivých vyuovacích pedmt, (jak pevn a trvale si osvojuje poznatky podstatné, dležité pro sledování a pochopení dalšího uiva, jak rozumí uivu, jak chápe smysl a význam uiva v širších celcích) a zda projevuje zájem o obohacování svých vdomostí a dovedností v nkterých pedmtech a oborech; jak dovede žák používat získané vdomosti a dovednosti pi ešení úkol (slovních i písemných), pi ešení poznávacích a praktických situací a problém, jak dovede osvojené a získané vdomosti, dovednosti a postupy demonstrovat na píkladech a aplikovat v podmínkách bžného života; jak žák ovládá základní komunikaní prostedky, které mu umožují užívat a uplatovat získané vdomosti a dorozumívat se ve škole i mimo školu (jak umí naslouchat, jak se umí srozumiteln a vcn vyjadovat, klást otázky, formulovat své myšlenky, zapojovat se do rozhovor), na jaké úrovni je jeho písemný projev, jakou má slovní zásobu a jak s ní dovede pracovat v jednotlivých pedmtech, jak dovede vyprávt, sdlovat své zkušenosti, zážitky, vysvtlovat své názory a pracovní postupy; jak se u žáka projevují rysy samostatného myšlení (jak chápe souvislosti vcí, fakt, jev a proces, jak dovede tídit, rozlišovat podstatné od nepodstatného, hledat píiny a následky, jak dovede zdvodovat,vyvozovat jednoduché závry a zobecnní), zda si tvoí o vcech a jevech samostatný úsudek a zda dovede tento úsudek opít o argumenty; jak ovládá dležité uební postupy a zpsoby samostatné práce (jak dovede pracovat s uebnicí, pracovními sešity a listy, s atlasy, tabulkami, slovníky, jak dovede vyhledávat informace v rzných zdrojích a jednoduchým zpsobem je zpracovávat, zda a jak dovede zhotovovat rzné nákresy, schémata, grafy, pehledy); jak žák chápe a s jakým porozumním pijímá mravní a obanské hodnoty, s kterými se setkává v prbhu svého vzdlávání a jsou významné pro jeho rozhodování a jednání v dalším život (jak si žák utváí kritéria k rozeznávání dobrých a špatných názor, postoj a in lidí; v jaké míe je otevený a vnímavý k hodnotám národního spoleenství, k národním tradicím a k národní kultue, jaký má vztah ke svému domovu, k pírod, k životnímu prostedí, jak dovede peovat o své zdraví); jak se žák projevuje, jaké má vlastnosti (jak spolehliv a odpovdn plní své povinnosti, jak je snaživý, zda dovede spolupracovat ve vyuování, být vstícný a tolerantní ke svým spolužákm, zachovávat elementární pravidla kulturního chování a lidského soužití). Metodický pokyn pro hodnocení a klasifikaci 1. Obecné zásady: Pi hodnocení a pi prbžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen "uitel") uplatuje pimenou náronost a pedagogický takt vi žákovi. Pi celkové klasifikaci pihlíží uitel k vkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v prbhu klasifikaního období zakolísat v uebních výkonech pro uritou indispozici. 10

11 Pro poteby klasifikace se pedmty dlí do tí skupin - pedmty s pevahou teoretického zamení, pedmty s pevahou praktických inností a pedmty s pevahou výchovného a umleckého odborného zamení. Kritéria pro jednotlivé klasifikaní stupn jsou formulována pedevším pro celkovou klasifikaci. Uitel však nepeceuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexn, v souladu se specifikou pedmtu. 2. Získávání podklad pro hodnocení a klasifikaci : Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovn vzdlávacích výsledk a chování žáka získává uitel zejména tmito metodami, formami a prostedky: soustavným diagnostickým pozorováním žáka, soustavným sledováním výkon žáka a jeho pipravenosti na vyuování, rznými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy, kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami, analýzou výsledk innosti žáka, konsultacemi s ostatními uiteli a podle poteby i s pracovníky pedagogickopsychologických poraden a zdravotnických služeb, zejména u žáka s trvalejšími psychickými a zdravotními potížemi a poruchami, rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka. Uitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projev, výkon, výtvor. Pi ústním vyzkoušení oznámí uitel žákovi výsledek hodnocení okamžit. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických inností oznámí žákovi nejpozdji do 14 dn. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne uitel rovnomrn na celý školní rok, aby se nadmrn nenahromadily v uritých obdobích. Termín kontrolní práce prokonzultuje uitel s tídním uitelem. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru. Uitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka 3. Klasifikace žáka Žáci se klasifikují ve všech vyuovacích pedmtech uvedených v uebním plánu píslušného roníku Klasifikaní stupe urí uitel, který vyuuje píslušnému pedmtu. V pedmtu, ve kterém vyuuje více uitel, urí výsledný stupe za klasifikaní období píslušní uitelé po vzájemné dohod. Pi urování stupn prospchu v jednotlivých pedmtech na konci klasifikaního období se hodnotí kvalita práce a uební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikaní období. Pitom se pihlíží k systematinosti v práci žáka po klasifikaní období. Stupe prospchu se neuruje na základ prmru z klasifikace za píslušné období. Pi urování klasifikaního stupn posuzuje uitel výsledky práce žáka objektivn, nesmí podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnjšímu. editel školy urí zpsob, jakým budou tídní uitelé a vedení školy informováni o stavu klasifikace ve tíd. Pípady zaostávání žák v uení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické rad. Na konci klasifikaního období, v termínu, který urí editel školy, zapíši uitelé píslušných pedmt íslicí výsledky celkové klasifikace do tídního výkazu 11

12 a pipraví návrhy na umožnní opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod. Zákonné zástupce žáka informuje o prospchu a chování uitel jednotlivých pedmt dle pokyn editele školy (tídní schzky, konzultaní dny..), tídní uitel, nebo uitel, jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají, editel v pípad mimoádného zhoršení prospchu nebo chování, bezprostedn a prokazatelným zpsobem. Pechází-li žák do jiné školy, zašle editel dosavadní školy škole, na niž žák pechází, dokumentaci o žákovi a záznam o jeho chování a prospchu za neukonené klasifikaní období. Pechází-li žák do jiné školy po 15. listopadu nebo 15. dubnu, dokumentace obsahuje návrh klasifikace chování, hodnocení a klasifikaci v jednotlivých pedmtech jako podklad pro celkovou klasifikaci žáka na konci klasifikaního období. 4. Klasifikace ve vyuovacích pedmtech s pevahou teoretického zamení Pevahu teoretického zamení mají jazykové, spoleenskovdní, pírodovdné pedmty a matematika. Pi klasifikaci se sleduje zejména: ucelenost, pesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatk, fakt, pojm, definic, zákonitostí a vztah, kvalitu a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické innosti schopnost uplatovat osvojené poznatky a dovednosti pi ešení teoretických a praktických úkol, pi výkladu a hodnocení spoleenských a pírodních jev a zákonitostí, kvalitu myšlení, pedevším jeho logiku, samostatnost a tvoivost, aktivitu v pístupu k innostem, zájem o n a vztah k nim, pesnost, výstižnost a odbornou i jazykovou správnost ústního a písemného projevu, kvalitu výsledk inností, osvojení úinných metod samostatného studia. Výchovn vzdlávací výsledky se klasifikují podle tchto kriterií: Stupe 1 (výborný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti ucelen, pesn a úpln a chápe vztahy mezi nimi. Pohotov vykonává požadované intelektuální a motorické innosti. Samostatn a tvoiv uplatuje osvojené poznatky a dovednosti pi ešení teoretických a praktických úkol, pi výkladu a hodnocení jev a zákonitostí. Myslí logicky správn, zeteln se u nho projevuje samostatnost a tvoivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, pesný a výstižný. Grafický projev je pesný a estetický. Výsledky jeho innosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatn studovat vhodné texty. Stupe 2 (chvalitebný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstat ucelen, pesn a úpln. Pohotov vykonává požadované intelektuální a motorické innosti. Samostatn a produktivn nebo podle menších podnt uitele uplatuje osvojené poznatky a dovednosti pi ešení teoretických a praktických úkol, pi výkladu a hodnocení jev a zákonitostí. Myslí správn, v jeho myšlení se projevuje logika a tvoivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, pesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledk innosti je zpravidla bez podstatných nedostatk. Grafický projev je estetický, bez vtších nepesností. Je schopen samostatn nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. Stupe 3 (dobrý) Žák má v ucelenosti, pesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatk, fakt, pojm, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Pi vykonávání požadovaných intelektuálních 12

13 a motorických inností projevuje nedostatky. Podstatnjší nepesnosti a chyby dovede za pomoci uitele korigovat. V uplatování osvojených poznatk a dovedností pi ešení teoretických a praktických úkol se dopouští chyb. Uplatuje poznatky a provádí hodnocení jev a zákonitostí podle podnt uitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvoivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, pesnosti a výstižnosti. V kvalit výsledk jeho innosti se projevují astjší nedostatky, grafický projev je mén estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatn studovat podle návodu uitele. Stupe 4 (dostatený) Žák má v ucelenosti,pesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatk závažné mezery. Pi provádní požadovaných intelektuálních a motorických inností je málo pohotový a má vtší nedostatky. V uplatování osvojených poznatk a dovedností pi ešení teoretických a praktických úkol se vyskytují závažné chyby. Pi využívání poznatk pro výklad a hodnocení jev je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvoivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, pesnosti a výstižnosti.v kvalit výsledk jeho innosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí uitele opravit. Pi samostatném studiu má velké tžkosti. Stupe 5 (nedostatený) Žák si požadované poznatky neosvojil ucelen, pesn a úpln, má v nich závažné a znané mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické innosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatování osvojených vdomostí a dovedností pi ešení teoretických a praktických úkol se vyskytují velmi závažné chyby. Pi výkladu a hodnocení jev a zákonitostí nedovede své vdomosti uplatnit ani s podnty uitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u nho asté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, pesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledk jeho innosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí uitele. Nedovede samostatn studovat. 5. Klasifikace ve vyuujících pedmtech s pevahou praktického zamení. Pevahu praktické innosti mají na základní škole pracovní innosti, praktika, informatika, základy techniky, domácí nauky. Pi klasifikaci se sleduje zejména: vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým innostem, osvojení praktických dovedností a návyk, zvládnutí úelných zpsob práce, využití získaných teoretických vdomostí v praktických innostech, aktivitu, samostatnost, tvoivost, iniciativu v praktických innostech, kvalitu výsledk inností, organizaci vlastní práce a pracovišt, udržování poádku na pracovišti, dodržování pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci a pée o životní prostedí, hospodárné využívání surovin, materiál, energie, pekonávání pekážek v práci, obsluhu a údržbu laboratorních zaízení a pomcek, nástroj, náadí a midel. Výchovn vzdlávací výsledky se klasifikují podle tchto kriterií: Stupe 1 ( výborný) Žák soustavn projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým innostem. Pohotov, samostatn a tvoiv využívá získané teoretické poznatky pi praktické innosti. Praktické innosti vykonává pohotov, samostatn uplatuje získané dovednosti a návyky. Bezpen ovládá postupy a zpsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnjších nedostatk. Úeln si organizuje vlastní práci, udržuje 13

14 pracovišt v poádku. Uvdomle dodržuje pedpisy o bezpenosti a ochran zdraví pi práci a aktivn se stará o životní prostedí. Hospodárn využívá suroviny, materiál, energii. Vzorn obsluhuje a udržuje laboratorní zaízení a pomcky, nástroje, náadí a midla. Aktivn pekonává vyskytující se pekážky. Stupe 2 (chvalitebný) Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým innostem. Samostatn, ale mén tvoiv a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky pi praktické innosti. Praktické innosti vykonává samostatn, v postupech a zpsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Úeln si organizuje vlastní práci, pracovišt udržuje v poádku. Uvdomle udržuje pedpisy o bezpenosti a ochran zdraví pi práci a stará se o životní prostedí. Pi hospodárném využívání surovin, materiál a energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zaízení a pomcky, nástroje, náadí a midla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Pekážky v práci pekonává s obasnou pomocí uitele. Stupe 3 (dobrý) Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým innostem s menšími výkyvy. Za pomocí uitele uplatuje získané teoretické poznatky pi praktické innosti. V praktických innostech se dopouští chyb a pi postupech a zpsobech práce potebuje obasnou pomoc uitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje mén úeln, udržuje pracovišt v poádku. Dodržuje pedpisy o bezpenosti a ochran zdraví pi práci a v malé míe pispívá k tvorb a ochran životního prostedí. Na podnty uitele je schopen hospodárn využívat suroviny, materiály a energii. K údržb laboratorních zaízení, pístroj, náadí a midel musí být ásten podncován. Pekážky v práci pekonává jen s astou pomocí uitele. Stupe 4 (dostatený) Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým innostem. Získané teoretické poznatky dovede využít pi praktické innosti jen za soustavné pomoci uitele. V praktických innostech, dovednostech a návycích se dopouští vtších chyb. Pi volb postup a zpsob práce potebuje soustavnou pomoc uitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci uitele, mén dbá o poádek na pracovišti. Mén dbá na dodržování pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci a o životním prostedí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiál a energie. V obsluze a údržb laboratorních zaízení a pomcek, pístroj, náadí a midel se dopouští závažných nedostatk. Pekážky v práci pekonává jen s pomocí uitele. Stupe 5 (nedostatený) Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým innostem. Nedokáže ani s pomocí uitele uplatnit získané teoretické poznatky pi praktické innosti. V praktických innostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat pi práci ani s pomocí uitele.výsledky jeho práce jsou nedokonené, neúplné, nepesné, nedosahují pedepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na poádek na pracovišti. Neovládá pedpisy o ochran zdraví pi práci a nedbá na ochranu životního prostedí. Nevyužívá hospodárn surovin, materiál a energie. V obsluze a údržb laboratorních zaízení a pomcek, pístroj a náadí, nástroj a midel se dopouští závažných nedostatk. 6. Klasifikace ve vyuovacích pedmtech s pevahou výchovného zamení Pevahu výchovného zamení mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpv, tlesná a sportovní výchova, rodinná výchova, obanská výchova. Žák zaazený do zvláštní tlesné výchovy se pi ásteném uvolnní nebo úlevách doporuených lékaem klasifikuje s pihlédnutím ke zdravotnímu stavu. 14

15 Pi klasifikaci se hodnotí: Stupe tvoivosti a samostatnosti projevu, osvojení potebných vdomostí, zkušeností, inností a jejich tvoivá aplikace, poznání zákonitostí daných inností a jejich uplatování ve vlastní innosti, kvalita projevu, vztah žáka k innostem a zájem o n, estetické vnímání, pístup k umleckému dílu a k estetice ostatní spolenosti, v tlesné výchov s pihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná tlesná zdatnost, výkonnost a jeho pée o vlastní zdraví. Výchovn vzdlávací výsledky se klasifikují podle tchto kritérií: Stupe 1 (výborný) Žák je v innostech velmi aktivní.pracuje tvoiv, samostatn, pln využívá své osobní pedpoklady a velmi úspšn, podle požadavk osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky psobivý, originální, procítný, v hudební, branné a tlesné výchov pesný. Osvojené vdomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvoiv. Má výrazn aktivní zájem o umní, estetiku, brannost a tlesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspšn rozvíjí svj estetický vkus a tlesnou zdatnost. Stupe 2 (chvalitebný) Žák je v innostech aktivní, tvoivý, pevážn samostatný na základ využívání svých osobních pedpoklad, které úspšn rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky psobivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavk osnov. Žák tvoiv aplikuje osvojené vdomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umní, o estetiku, brannost a tlesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míe estetický vkus a tlesnou zdatnost. Stupe 3 (dobrý) Žák je v innostech mén aktivní, tvoivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostaten své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo psobivý, dopouští se v nm chyb. Jeho vdomosti a dovednosti mají etnjší mezery a pi jejich aplikaci potebuje pomoc uitele. Nemá dostatený aktivní zájem o umní, estetiku, brannost a tlesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míe svj estetický vkus a tlesnou zdatnost. Stupe 4 (dostatený) Žák je v innostech málo aktivní a tvoivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly eší s astými chybami. Vdomosti a dovednosti aplikuje jen se znanou pomocí uitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o innosti, nerozvíjí dostaten svj estetický vkus a tlesnou zdatnost. Stupe 5 (nedostatený) Žák je v innostech pevážn pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je povtšin chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vdomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svj estetický vkus a tlesnou zdatnost. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žák zásady: sebehodnocení je souástí procesu hodnocení žáka žák je pod vedením pedagoga navykán na situaci, kdy bude sebehodnocení pedcházet hodnocení pedagogem sebehodnocení bude konfrontováno s vnjším hodnocením, žák si porovná svj pohled na sebe a své výkony s pohledem pedagoga 15

16 sebehodnocení žáka je doplnním klasického hodnocení pravidla: žák se snaží popsat: co se mu daí co mu ješt nejde jak bude pokraovat dál pro se mu daí nebo nedaí skupina žák se snaží popsat: co se jim daí ve skupinové práci co lze ve skupinové práci zlepšit jaká byla práce jednotlivých len skupiny jaké jsou výhody (nevýhody) skupinové práce oproti individuální 7. Opravné zkoušky Opravné zkoušky se budou ídit ustanovením 53 Zákona. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znní pozdjších pedpis. (1) Žáci devátých roník a žáci, kteí na daném stupni základní školy dosud neopakovali roník, kteí na na konci druhého pololetí neprospli nejvýše ze dvou povinných pedmt s výjimkou pedmt výchovného zamení, konají opravné zkoušky. (2) Opravné zkoušky se konají nejpozdji do konce píslušného školního roku v termínu stanoveném editelem školy. Žák mže v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. (3) Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspšn nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospl. Ze závažných dvod mže editel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozdji do 15. záí následujícího školního roku. Do té doby je žák zaazen do nejbližšího vyššího roníku, popípad znovu do devátého roníku. (4) V odvodnných pípadech mže krajský úad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního pezkoušení podle 52 odst. 4 na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úadu úastní školní inspektor. 8. Hodnocení a klasifikace chování žák školy Chování žáka ve škole a na akcích poádaných školou se v pípad použití klasifikace hodnotí na vysvdení stupni a) 1 - velmi dobré b) 2 - uspokojivé c) 3 - neuspokojivé Klasifikaci chování navrhuje tídní uitel po projednání s uiteli, kteí ve tíd vyuují, pop. s ostatními uiteli, kteí se mohou ke klasifikaci vyjádit a rozhoduje o ní editel školy po projednání v pedagogické rad. Kritéria pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (školní ád) bhem klasifikaního období. Pi klasifikaci chování se pihlíží k vku, morální a rozumové vysplosti žáka. K výchovným opatením, která již byla žákovi udlena za porušení povinností stanovených školním ádem se pihlíží tehdy, jestliže tato opatení byla neúinná. Škola hodnotí a klasifikuje žáky pedevším za jejich chování ve škole a na akcích poádaných školou. V závažných pípadech je možno pihlédnout i k chování žáka mimo školu, jedná-li se o pípady, jejichž projednávání se škola pímo úastní. 16

17 Kritéria pro jednotlivé stupn klasifikace chování jsou následující: Stupe 1 (velmi dobré) Žák uvdomle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního ádu. Má kladný vztah ke kolektivu tídy a školy, pispívá k jejich upevování a k utváení pracovních podmínek pro vyuování a pro výchovu mimo vyuování. Plní všechny pokyny zamstnanc školy, na vyuování je pipraven a nezapomíná pomcky. Nepatrných pestupk se dopouští ojedinle. Stupe 2 (uspokojivé) Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a ustanovením školního ádu. Žák se dopustí závažného pestupku proti pravidlm slušného chování nebo ustanovením školního ádu, nebo se opakovan dopustí mén závažných pestupk. Pes napomenutí nebo dtku tídního uitele se chování žáka nezlepšilo, dopouští se dalších pestupk, narušuje výchovn vzdlávací innost školy. Ubližuje spolužákm. Ohrožuje bezpenost a zdraví svoje nebo jiných osob. Není ochoten plnit pokyny zamstnanc školy. Zapomíná pomcky. Chová se agresivn vi ostatním žákm nebo dosplým. Má neomluvenou absenci do 25 hodin. Žák se dopustil drobné krádeže. Stupe 3 (neuspokojivé) Chování žáka je v píkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných pestupk proti školnímu ádu nebo provinní, že je jimi vážn ohrožena výchova, vzdlání nebo bezpenost a zdraví jiných osob. Zámrn narušuje hrubým zpsobem výchovn vzdlávací innost školy. Soustavn ubližuje spolužákm. Zámrn zraní jinou osobu nebo se dopustí takového skutku, který vede ke zranní. Odmítá plnit pokyny zamstnanc školy, vulgárn se k nim vyjaduje. Chová se hrub a agresivn. Soustavn zapomíná pomcky a soustavn není pipraven na vyuování. Pes dtku tídního uitele nebo editele školy se chování nezlepšilo, dopouští se dalších pestupk. Má neomluvenou absenci nad 25 hodin. Žák se dopouští krádeží. Pravidla pro ukládání napomenutí a dtek: Pi porušení povinností stanovených školním ádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit: - napomenutí tídního uitele - dtku tídního uitele - dtku editele školy. Napomenutí tídního uitele udluje tídní uitel ped kolektivem tídy bu bezprostedn po provinní žáka vi školnímu ádu nebo po hodnocení chování na konci každého tvrtletí školního roku. Udluje se za drobné pestupky, špatnou pracovní morálku, neplnní povinností, zapomínání pomcek. Žák má do 5 neomluvených hodin. Je upozornním ped dtkou tídního uitele, dtkou editele školy nebo 2. stupnm z chování. Dtka tídního uitele udluje tídní uitel ped kolektivem tídy bu bezprostedn po provinní žáka vi školnímu ádu nebo po hodnocení chování na konci každého tvrtletí školního roku. Udluje se za závažnjší pestupky, neomluvenou absenci, dlouhodobou špatnou pracovní morálku, velmi asté neplnní povinností a zapomínání pomcek. Žák má do 10 neomluvených hodin. Je upozornním ped dtkou editele školy, 2. nebo 3. stupnm z chování. Dtka editele školy udluje editel školy ped kolektivem tídy bu bezprostedn po provinní žáka vi školnímu ádu nebo po hodnocení chování na konci každého tvrtletí školního roku. Udluje se za závažné pestupky, neomluvenou absenci do 15 hodin, soustavnou velmi špatnou pracovní morálku, soustavné neplnní povinností a zapomínání pomcek. Je upozornním ped 2. nebo 3. stupnm z chování. 17

18 Udlení napomenutí tídního uitele, dtky tídního uitele a dtky editele školy se zapíše do katalogového listu a bezodkladn se prokazatelným zpsobem oznámí dvody zákonným zástupcm žáka. Pravidla pro udlování pochval: Žákovi lze udlit tyto pochvaly: - pochvalu tídního uitele - pochvalu editele školy Pochvala tídního uitele udluje tídní uitel ped kolektivem tídy za výrazný projev školní iniciativy nebo déletrvající úspšnou práci. Pochvala editele školy udluje editel školy ped kolektivem tídy za mimoádný projev lidskosti, obanské nebo školní iniciativy nebo za déletrvající úspšnou práci. Pochvala tídního uitele a pochvala editele školy se zapisuje do katalogového listu, dvody se bezodkladn prokazatelným zpsobem oznámí zákonným zástupcm žáka a zaznamenává se na vysvdení. 18

19 Dodatek.1 Základní škola Havíov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, píspvková organizace asový rozvrh vyuovacích hodin Vyuovací hodina Doba trvání hodiny od - do Platnost od Mgr. Vladimír Kosovský editel školy Školská rada schválila dne

Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy

Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy 1 Obecné zásady pro hodnocení a klasifikaci žák Pi hodnocení a pi prbžné i celkové klasifikaci

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření Dodatek č. 2 Od 1. 9. 2014 se mění Školní řád takto: I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků A. Zásady

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení prospěchu žáků: Na vysvědčení jsou žáci ve všech ročnících hodnoceni známkou. Pouze ve výjimečných případech je na žádost zákonných

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák a student Konzervatoe a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze (klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák a student Konzervatoe a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze (klasifikaní ád) Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Praha 4 - Braník, Roškotova 4 Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák a student Konzervatoe a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze (klasifikaní ád) Na základ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a P o p o v i c e, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e P o p o v i c e 1 5 0, 6 8 6 0 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace 1. Zásady klasifikace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Při hodnocení,

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Příloha 2: Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků

Příloha 2: Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků Základní škola a mateřská škola Třebenice, příspěvková organizace Paříkovo náměstí 133, 411 13 Třebenice Příloha 2: Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků Č. j. 428/2014 Označení směrnice:

Více

Gymnázium, MIKULOV, Komenského 7 Š K O L N Í

Gymnázium, MIKULOV, Komenského 7 Š K O L N Í Gymnázium, MIKULOV, Komenského 7 Š K O L N Í Á D editelství Gymnázia, Mikulov, Komenského 7 po projednání v pedagogické a školské rad, vydává v souladu s 30 zákona.561/2004 Sb., v platném znní, Školní

Více

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: , Adresa:. 50, eské Hemanice, Telefon: ZŠ , MŠ ŠKOLNÍ ÁD

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: , Adresa:. 50, eské Hemanice, Telefon: ZŠ , MŠ ŠKOLNÍ ÁD Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655 ŠKOLNÍ ÁD Vypracovala: Mgr. Jana Jandová, editelka školy Schválila

Více

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení žáků: Hodnocení je každodenní činnost učitele během vyučovacího procesu i mimo něj. Vychází z klíčových kompetencí a celoškolních výchovně vzdělávacích

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha, v ZOO Plze a Ochranu fauny eské republiky ŠKOLNÍ ÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY BEZNICE

Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha, v ZOO Plze a Ochranu fauny eské republiky ŠKOLNÍ ÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY BEZNICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE píspvková organizace Škola trvale udržitelného rozvoje I. stupn Rožmitálská 419 tel. 318 682 165 262 72 Beznice fax 318 683 608 Mgr. Miroslav Blka, editel e-mail: reditel@zsbreznice.cz

Více

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných

Více

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice pedagogická rada projednala dne: 31.8.2005 nabývá platnosti dne: 1.9.2005 Školní ád Obsah: Žáci a zákonní zástupci žák I. Práva a povinností

Více

ŠKOLNÍ ÁD ást: Pravidla hodnocení žák

ŠKOLNÍ ÁD ást: Pravidla hodnocení žák ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATESKÁ ŠKOLA STRUPICE okres Chomutov ŠKOLNÍ ÁD ást: Pravidla hodnocení žák Ve Strupicích dne: 18. 8. 2017 Vypracoval: Mgr. Jana Mišková Schválil: pedagogická rada 28. 8. 2017 školská

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Školní řád Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu se zákonem 561/2004 Sb. 30, odst. 2, 51 a 52 (Školský zákon), vyhláškou 48/2005 Sb. 14, 15,

Více

6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 14 6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce základní školy je hodnocení a klasifikace žáků. Jde o složitý

Více

Pravidla pro hodnocení žáků. VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky

Pravidla pro hodnocení žáků. VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky Pravidla pro hodnocení žáků VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky 1. Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen učitel) uplatňuje přiměřenou náročnost

Více

Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2. Vnitřní klasifikační řád (Příloha Školního řádu a ŠVP)

Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2. Vnitřní klasifikační řád (Příloha Školního řádu a ŠVP) Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Vnitřní klasifikační řád (Příloha Školního řádu a ŠVP) čl. 1 Výchovná opatření 1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Vnitřní klasifikační řád

Vnitřní klasifikační řád Vnitřní klasifikační řád Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu žáka. 1. Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb.

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. Základní škola Pomezí, okres Svitavy KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. OBSAH 1. Úvod 2. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka

Více

Příloha školního řádu

Příloha školního řádu Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Příloha školního řádu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení chování O všech výchovných opatřeních musí být prokazatelnou formou informováni zákonní

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení žáků Na základě 30, odst. 2 z. č. 561/2004 Sb.(školský zákon) vydávám jako ředitelka Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek, Šobrova 2070 tato pravidla hodnocení žáků jako

Více

Základní škola a Mateřská škola Píšť

Základní škola a Mateřská škola Píšť Součást ŠKOLNÍHO ŘÁDU Základní škola a Mateřská škola Píšť Pravidla pro klasifikaci žáků a pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění A. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci B. Klasifikace

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni:

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO Klasifikační řád školy I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: l - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný Chování žáka

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Předmětné právní předpisy ke Klasifikačnímu řádu: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady klasifikace a hodnocení Při hodnocení a průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

K l a s i f i k a č n í

K l a s i f i k a č n í Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 č.j. 330/2015 příloha Školního řádu K l a s i f i k a č n í ř á d Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 Hodnotíme klasifikací. Každý vyučující na začátku školního

Více

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Drásov, okres Brno venkov 15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků příloha č. 1 Školního řádu

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků příloha č. 1 Školního řádu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků příloha č. 1 Školního řádu Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. Na naší škole se používá

Více

Základní škola a Mateská škola Horní Stropnice

Základní škola a Mateská škola Horní Stropnice Základní škola a Mateská škola Horní Stropnice Obecná ustanovení ŠKOLNÍ ÁD I. Práva a povinností žák a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah s pedagogickými pracovníky.

Více

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou 1 Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Příloha č.1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je

Více

Hodnocení a klasifikace žáků Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213

Hodnocení a klasifikace žáků Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213 Hodnocení a klasifikace žáků Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213 číslo jednací: 028/06 ze dne: 20.10.2006 Čl.1 Hodnocení a klasifikace žáků středních škol Hodnocení a klasifikace žáků

Více

HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ

HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ 1. Hodnocení Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ 1.1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním

Více

Základní škola a mateská škola Brno, Blanenská 1 Klasifikaní ád

Základní škola a mateská škola Brno, Blanenská 1 Klasifikaní ád Základní škola a mateská škola Brno, Blanenská 1 Klasifikaní ád Metodický pokyn pro uitele: lánek I. Zásady klasifikace - Pi hodnocení, prbžné i celkové klasifikace pedagogický pracovník uplatuje pimenou

Více

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně Čl.1 Pojetí a předmět hodnocení a klasifikace 1. Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. 2. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SOU HUBÁLOV OBSAH 1. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka SOU Hubálov 2. Klasifikace v náhradním termínu 3. Zkouška při pochybnosti o správnosti klasifikace

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola Senožaty, okres Pelhřimov PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a

Více

HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ

HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ Školní řád Základní školy Na Radosti PŘÍLOHA Č. 1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ Základní škola Na Radosti, Komenského 972/10, 591 01 Žďár nad Sázavou www.skolalanaradosti.cz Zásady hodnocení průběhu

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady hodnocení: při hodnocení průběžné i celkové klasifikace učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi při celkové klasifikaci

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTĚCHOVICE Školní 122, okres Praha západ. Schválila: Mgr. Hana Králíková, ředitelka školy

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTĚCHOVICE Školní 122, okres Praha západ. Schválila: Mgr. Hana Králíková, ředitelka školy KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTĚCHOVICE Školní 122, okres Praha západ Schválila: Mgr. Hana Králíková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Školská rada schválila dne: 10.9.2012

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 1

ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 1 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 1 Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7 v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1 Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. Hodnocení žáků je nejúčinnější zpětná vazba pro žáka, učitele

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základní škole, a školským zákonem č. 561/2004 Sb. v platném

Více

ŠKOLNÍ ÁD. SOŠ a SOU Písek Komenského 86, 397 11 Písek. pro školní rok 2007/2008

ŠKOLNÍ ÁD. SOŠ a SOU Písek Komenského 86, 397 11 Písek. pro školní rok 2007/2008 ŠKOLNÍ ÁD SOŠ a SOU Písek Komenského 86, 397 11 Písek pro školní rok 2007/2008 Š K O L N Í Á D pro žáky a studenty SOŠ a SOU, Písek, Komenského 86 pro školní rok 2007/2008 1. Úvod Žáci jsou povinni dodržovat

Více

Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD SOU Toužim Předpis Školní řád / příloha A Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválil: dokumentu ŘŠ 1.9.2013 ředitel S 26_2 Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD PŘÍLOHA A : Pravidla pro hodnocení

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

Stední odborná škola veejnosprávní a sociální, Stžery, Lipová 56 ŠKOLNÍ ÁD

Stední odborná škola veejnosprávní a sociální, Stžery, Lipová 56 ŠKOLNÍ ÁD Stední odborná škola veejnosprávní a sociální, Stžery, Lipová 56 ŠKOLNÍ ÁD Úelem tohoto školního ádu je vytvoit píznivé podmínky pro vyuování a pro plné využívání vyuovací doby tak, aby si žáci v prbhu

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ SPŠ ZLÍN

Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ SPŠ ZLÍN Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ SPŠ ZLÍN Čl. 1 Pravidla hodnocení a klasifikace žáků 1. Ve výchově a vzdělávání rozlišujeme hodnocení

Více

GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD

GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD Vítězná 616, 282 27 Český Brod,Czech republic,tel/fax +420321 622347 e-mail: gc_ brod@ iol.cz, URL.. http://www.gcbrod.cz V Českém Brodě dne: 29.8.2008 Pravidla pro hodnocení výsledků

Více

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ Klasifikační řád vychází z 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@email.cz, www.zsdobris-lidicka.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@email.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@email.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ------------------------------------------------- ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ

Více

6 Hodnocení žák a autoevaluace školy

6 Hodnocení žák a autoevaluace školy 6 Hodnocení žák a autoevaluace školy 6.1 Hodnocení žák V souladu s ustanoveními zákona. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) a na základ vyhlášky.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 74, Lázně Toušeň 250 89 326 992 306, zstousen@seznam.cz, ič.: 71001506 ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 74, Lázně Toušeň 250 89 326 992 306, zstousen@seznam.cz, ič.: 71001506 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Martin Černý, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2010 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2010 Obecná ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona

Více

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád školy je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků stanovují postup při hodnocení a klasifikaci žáků po stránce pedagogické a didaktické, uvádějí požadavky na

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Klasifikační řád Klasifikační řád stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

1 Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání.

1 Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. 1 Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. Obecné zásady: - při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha ŠVP ZV č. 2 Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace Mikulčice 555, PSČ: 696 19, tel./fax: 518 357 253, e-mail: zsmikulcice@seznam.cz Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola, Brno, Palackého 68 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Schválil: Mgr. Slavomíra Marešová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení

2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SMÍCHOVSKÉ SPŠ (SAMOSTATNÁ SOUČÁST ŠKOLNÍHO ŘÁDU SSPŠ, PRAHA 5, PRESLOVA 25) Tento Klasifikační řád byl vypracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců ŠKOLNÍ ŘÁD Je vydán jako soubor pravidel, která upravují vzájemné vztahy mezi žáky, pedagogickými pracovníky a ostatními zaměstnanci školy. Účelem je vytvořit příznivé podmínky pro plné využívání vyučovací

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha ke školnímu řádu Základní školy, Praha 10, Práčská 137 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků I. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. Při použití klasifikace se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých

Více

Hodnocení maturitních zkoušek

Hodnocení maturitních zkoušek Hodnocení maturitních zkoušek Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem (č. 561/2004 Sb., v platném znění) a příslušným prováděcím právním předpisem (vyhláškou č. 177/2009 Sb., v platném znění).

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Školní ád Obecná ustanovení Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) v platném znní vydávám jako statutární

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: Právní vymezení Hodnocení výsledků vzdělávání čl.1 - Stupně klasifikace čl.2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl.3 - Zásady hodnocení průběhu a

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Hodnocení žáka Zákon č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláška č. 13/2005 o středním

Více

Vnitřní klasifikační řád školy

Vnitřní klasifikační řád školy Vnitřní klasifikační řád školy Obecná pravidla Nejobecnějšími pedagogickými zásadami pro hodnotící činnost učitele jsou objektivnost, srozumitelnost a motivační účinek. Hodnocení a klasifikace žáků Gymnázia

Více

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: 1. Úvod 2. Způsob hodnocení žáků 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech 4. Hodnocení chování žáků 5. Podklady pro klasifikaci

Více

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN 1. Pedmt a rozsah úpravy 1.1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Masarykovo náměstí 4, 664 59 Telnice, Tel: 544224360, IČO: 75 02 26 21, E-mail: zstelnice@skolniweb.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Sm.

Více

Školní řád. Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod. 1) Docházka do školy

Školní řád. Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod. 1) Docházka do školy Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod 1) Docházka do školy Školní řád Žák má právo na vzdělání. Proto dochází na vyučování včas a připraven. Žák má povinnost do školy řádně docházet,

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je vydán

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ příloha 1 Školního řádu ZŠ Šternberk, Olomoucká 76 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Tento dokument vydává ředitelka školy na základě 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

1. Získávání podkladů hodnocení výsledků vzdělávání

1. Získávání podkladů hodnocení výsledků vzdělávání Č.j.: Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Mann, o.p.s. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků na Gymnáziu Thomase Manna - klasifikační řád Vypracovala: Mgr. Zuzana Svobodová

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Jsou přílohou školního řádu a vycházejí zejména z ustanovení 31, 38, 41, 51 53 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p.o.

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p.o. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p.o. Vypracovala: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy Schválila: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka

Více

ŠKOLNÍ ÁD ÁST PRVNÍ. Práva a povinnosti žák a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah s pedagogickými pracovníky

ŠKOLNÍ ÁD ÁST PRVNÍ. Práva a povinnosti žák a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah s pedagogickými pracovníky ŠKOLNÍ ÁD Školní ád Základní umlecké školy Letovice vydává na základ zákona. 561/2004 Sb., Zákona o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), 30, odst.1, editel

Více

Klasifikační řád. Zpracoval: Jiří Nekuda Kontroloval: Pavel Vašíček Olga Dlouhá Vladimír Koudelka

Klasifikační řád. Zpracoval: Jiří Nekuda Kontroloval: Pavel Vašíček Olga Dlouhá Vladimír Koudelka Klasifikační řád Zpracoval: Jiří Nekuda Kontroloval: Pavel Vašíček Olga Dlouhá Vladimír Koudelka Platnost: 1. 3. 2012 Závaznost: Pro žáky školy Pro pedagogy školy Datum vydání: 29. 2. 2012 Vydává: Ředitel

Více

1.0 Zásady klasifikace. 2.0 Prospěch a chování

1.0 Zásady klasifikace. 2.0 Prospěch a chování Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Klasifikační řád Soubor pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Zákon 561/2004 a vyhláška MŠMT ČR č.48/2005 14-24 vymezují zákonnou normu

Více

Hlava první Základní pojmy. Hlava druhá Zásady a kritéria hodnocení chování, zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hlava první Základní pojmy. Hlava druhá Zásady a kritéria hodnocení chování, zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání žáků Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek 362 21 Nejdek, Husova 600 Č.j.: KŘ-260/2009 Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: A.4 Skartační znak: A Změny: 1. Rozsah působnosti: Hlava první Základní

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (součást Školního řádu)

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (součást Školního řádu) Č.j.548 /2015 Účinnost: od 1.9.2015 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Razítko školy: Masarykova základní škola a mateřská škola Žalhostice Počet stran: 11 Podpis ředitele školy: Změny: Pravidla pro

Více

Klasifikační řád. Obsah:

Klasifikační řád. Obsah: Štursova 14 779 00 Olomouc Klasifikační řád Cílem Klasifikačního řádu, který je vnitřním předpisem školy, zpracovaného v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláškou č. 13/2005 Sb.

Více