OBEC VODĚRADY. v y d á v á

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBEC VODĚRADY. v y d á v á"

Transkript

1 OBEC VODĚRADY Číslo opatření obecné povahy: 01/2010 Dne: Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: Změna č. 1 Územního plánu Voděrady Zastupitelstvo obce Voděrady, příslušné podle 6 odst. 5) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon), za použití 43 odst. 4) a 55 odst. 2) stavebního zákona, 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, 171 a následujících (až 174) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, ve spojení s ustanovením 188 odst. 3) stavebního zákona v y d á v á podle 173 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, tuto Změnu č. 1 územního plánu (dále jen ÚP) Voděrady, vydaného zastupitelstvem obce Voděrady jako opatření obecné povahy č. 1/09 ze dne , s účinností od , jako opatření obecné povahy. Územní plán Voděrady se Změnou č. 1 Územního plánu (dále jen ÚP) Voděrady mění takto: TEXTOVÁ ČÁST: 1. U definice plochy bydlení čistého uvedené v části f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití odstavec 1. PLOCHY BYDLENÍ ČISTÉHO / Bb: 1.1. z nepřípustného využití se vypouští následující odrážky: - stavby pro rodinnou rekreaci, - penziony 1.2. do přípustného využití se doplňují následující odrážky: - stavby pro rodinnou rekreaci, - penziony - domy zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou) 1.3. druhá odrážka nepřípustného využití znějící: ubytovací a stravovací zařízení, penziony, hotely, motely a ostatní ubytovací zařízení - zejména ubytovny, kempy a skupiny chat nebo bungalovů se vypouští a na její místo se vkládá následující znění (po vypuštění první odrážky stavby pro rodinnou rekreaci půjde ve výsledném řešení o první odrážku): Změna č. 1 ÚP Voděrady - opatření obecné povahy 1

2 - stravovací zařízení, hotely, motely a ostatní ubytovací zařízení zejména ubytovny, kempy a skupiny chat a bungalovů. 2. Rozsah platnosti: Změna č. 1 ÚP Voděrady je platná pro správní území Obce Voděrady, tj. pro katastrální území Voděrady u Rychnova n. Kn., Uhřínovice u Voděrad, Ježkovice, Nová Ves u Voděrad, Vojenice, Vyhnanice u Voděrad. GRAFICKÁ ČÁST: Předmětná změna se nijak nedotýká grafické části a proto grafická část změny není uváděna. Změna č. 1 ÚP Voděrady - opatření obecné povahy 2

3 O d ů v o d n ě n í Odůvodnění změny č. 1 územního plánu (ÚP) Voděrady obsahuje jen textovou část. Grafickou část nebylo třeba zpracovávat. A. Textová část 1. Postup při pořízení změny: 1.1. Schválení pořízení změny: V souladu s 44 písm. d) a 46 odst. 3) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon) bylo schváleno pořízení této změny v zastupitelstvu obce Voděrady dne (usnesení č. 32) na návrh občana. Přitom byly splněny všechny náležitosti dle 46 stavebního zákona. Zastupitelstvo obce současně podle 47 odst. 1) /zadání změny/ a podle 53 odst. 1) /návrh změny/ stavebního zákona zvolilo určeného zastupitele a to pana starostu Josefa Šmídu Pořízení změny: Dopisem ze dne požádala Obec Voděrady podle 6 odst. 1) písm. c) stavebního zákona o pořízení této změny Městský úřad, odbor regionálního rozvoje, Havlíčkova 136, Rychnov n. Kn., který je příslušným úřadem územního plánování Zpracování zadání: Úřad územního plánování Ing. Milan Jasanský, ve spolupráci s určeným zastupitelem panem starostou Josefem Šmídou, zpracoval dne návrh zadání Změny č. 1 ÚP Voděrady Projednání zadání: Dne bylo oznámeno projednání návrhu zadání této změny. K tomu byl návrh zadání vystaven k veřejnému nahlédnutí od do Dotčené orgány a sousední obce byly obeslány jednotlivě. Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Rychnov n. Kn. od do a na úřední desce Obce Voděrady od do K návrhu zadání nebyly uplatněny žádné požadavky dotčených orgánů. K vlastnímu návrhu zadání nebyly uplatněny žádné podněty sousedních obcí a žádné připomínky právnických a fyzických osob. Pořizovatel zpracoval vyhodnocení požadavků, podnětů a připomínek dne Úpravu textu zadání po projednání nebylo třeba provádět. Dne přerdal pořizovatel podklady pro schválení zadání v zastupitelstvu obce Voděrady Schválení zadání: Zadání předmětné změny bylo schváleno zastupitelstvem obce Voděrady dne , usnesením č Zpracování návrhu změny: Návrh Změny č. 1 ÚP Voděrady zpracoval autorizovaný architekt Ing. arch. David Chromík číslo autorizace: 2655 v CAM Architekti s.r.o., Osadní 12a, Praha Společné jednání k návrhu: Oznámením ze dne bylo svoláno společné jednání k návrhu změny na Dotčeným orgánům a sousedním obcím bylo oznámení zasláno jednotlivě. Současně byl návrh řešení vystaven k nahlédnutí od do Společného jednání se zúčastnili pouze zástupci pořizovatele, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a starosta obce. Ke společnému jednání ani na tomto jednání nebyla uplatně- Změna č. 1 ÚP Voděrady - opatření obecné povahy 3

4 na žádná stanoviska, která by obsahovala nějaké zásadní připomínky k vlastnímu řešení návrhu změny. Ani do zákonem daného termínu 30 dní po společném jednání, tj. do , neuplatnily dotčené orgány nesouhlasná stanoviska a sousední obce připomínky Posouzení návrhu krajským úřadem: Pořizovatel zpracoval Zprávu o projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Voděrady v souladu s 12 vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, a předložil návrh změny a této zprávy k posouzení krajskému úřadu podle 51 odst. 1) stavebního zákona a to (doručeno ). Krajský úřad, odbor územního plánování a stavebního řádu vydal stanovisko k návrhu změny dne , pod zn /UP/2010/Ple Úprava návrhu dle 52 odst. 1) stavebního zákona: Upravovat návrh řešení na základě stanovisek dotčených orgánů a posouzení krajským úřadem z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy, a z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, nebylo třeba Veřejné projednání návrhu změny: Pořizovatel oznámil dne veřejné projednání návrhu. K tomu byl upravený a posouzený návrh změny vystaven k veřejnému nahlédnutí od do , svoláno projednání na v 9,00 hod. do zasedací místnosti Obecního úřadu Voděrady. Veřejná vyhláška k oznámení byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Rychnov n. Kn. od do a na úřední desce Obce Lično od do Dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu bylo oznámení veřejného projednání zasláno jednotlivě 30 dnů před vlastním jednáním a to s upozorněním, že dotčené orgány uplatňují na závěr veřejného projednání svá stanoviska k připomínkám a námitkám a že se k později uplatněným stanoviskům nepřihlíží / 52 odst. 3) stavebního zákona/. Veřejného projednání návrhu změny se zúčastnil zástupce pořizovatele a starosta Obce Voděrady. Dotčené orgány a sousední obce se nedostavily. Nepřišla ani žádná další právnická a fyzická osoba. Žádné připomínky a námitky nebyly v celém průběhu veřejnoprávního projednávání uplatněny Přezkoumání návrhu změny pořizovatelem podle 53 odst. 4) a 5) stavebního zákona. Pořizovatel přezkoumal návrh předmětné změny ohledně souladu s následujícími zákonem danými materiály a požadavky: politika územního rozvoje a územně plánovací dokumentace vydaná krajem, cíle a úkoly územního plánování a to zejména požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území, požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, požadavky zvláštních právních předpisů a stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením jak bylo zohledněno, vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. Výsledek přezkoumání je uveden v následujících samostatných částech odůvodnění Předložení návrhu na vydání Změny č. 1 ÚP Voděrady jako opatření obecné povahy zastupitelstvu obce Voděrady: Změna č. 1 ÚP Voděrady - opatření obecné povahy 4

5 Na základě zabezpečení potřebných pořizovatelských prací byla Změna č. 1 ÚP Voděrady předložena zastupitelstvu obce Voděrady k vydání jako opatření obecné povahy. 2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů: 2.1. Navrženou změnou nedochází ke změně poměrů souvisejících s využíváním území z hlediska širších vztahů, resp. z hlediska rozvojových záměrů nadmístního významu, z hlediska ploch a koridorů pro stavby dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu, z hlediska regionálních a nadregionálních systémů ekologické stability a z hlediska limitů využití území nadmístního významu Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem: Obec Voděrady patří do řešeného území ÚPn VÚC Orlické hory a podhůří. - V území dotčeném předmětnou změnou se nenachází žádná z rozvojových ploch nadmístního významu. - Z hlediska koridorů pro stavby technické infrastruktury nadmístního významu se v ÚPn VÚC Orlické hory a podhůří pro řešené území nic neuvádí. - Nadregionální územní systém ekologické stability (ÚSES) není v řešeném území zastoupen. - Prvky regionálního ÚSES jsou zakresleny podél západní hranice řešeného území, kde se nachází vymezené regionální biocentrum č a č. 505 a vymezené regionální biokoridory č. 793 a č. 799, jejichž šířka od 250 m do 1000 m zřejmě neodpovídá reálným potřebám na jejich vymezení. Řešení změny není v rozporu s regionálním ÚSES. - Limity využití území nadmístního významu v řešeném území nebyly stanoveny. - Plochy pro veřejně prospěšné stavby nejsou žádné uvedeny Soulad s politikou územního rozvoje: Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území: Návrh republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území je v ÚP Voděrady a v návrhu jeho Změny č. 1 zabezpečen stanovením konkrétních podmínek, které odpovídají poměrům v řešeném území. Návrh Změny č. 1 je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 schválenou usnesením vlády ČR ze dne usnesením č Rozvojové oblasti a rozvojové osy: Předmětné řešené území se nenachází ani v rozvojové oblasti ani v rozvojové ose Specifické oblasti: Předmětné řešené území se nenachází v žádné z vyjmenovaných specifických oblastí Koridory a plochy dopravy: Řešené území nezasahuje žádný koridor ani plocha dopravní infrastruktury z hlediska politiky územního rozvoje Koridory a plochy technické infrastruktury: Politika nepředpokládá žádný koridor ani plochu technické infrastruktury v řešeném území Širší vztahy: Na širší vztahy nemá Změna č. 1 ÚP Voděrady žádný podstatný vliv Program rozvoje Královéhradeckého kraje (zpracovala firma CEP,VII/2008) neřeší žádnou rozvojovou osu v předmětném území Zásady územního rozvoje (ZÚR) Královéhradeckého kraje nebyly v době zpracování změny vydány. Zadání Územního plánu velkého územního celku Královéhradeckého kraje, které bylo schváleno , se stalo dle ust. 187 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zadáním ZÚR Královéhradeckého kraje. Návrh ZÚR projednaný s dotčenými orgány a obcemi nepřináší žádný závěr, který by ovlivnil řešení této změny. Změna č. 1 ÚP Voděrady - opatření obecné povahy 5

6 3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování: 3.1. Rozvoj území při splnění podmínek udržitelného rozvoje území: Podmínky pro zajištění příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje a pro soudržnost společenství obyvatel území lze v rámci dopadů předmětné změny považovat za vyvážené. Změna regulativů funkční plochy nemůže ohrozit podmínky života současné generace i budoucích generací. Dopady na zdraví lidu se nepředpokládají. Naopak umožnění výstavby penzionů a domů s pečovatelskou službou na území obce přináší možnosti rozvoje cestovního ruchu a péče o staré občany obce Veřejné a soukromé zájmy na rozvoji území jsou v řešeném území vyvážené a při projednávání nedošlo v tomto směru k žádným kolizím mezi jednotlivými zájmy v území. Změna napomůže rozvoji společenského a hospodářského potenciálu obce Koordinovat veřejné a soukromé záměry na změny v území při pořizování této změny nebylo třeba. Ochrana veřejných zájmů vyplývajících z právních předpisů nebyla narušena Požadavky na ochranu přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území a v tom architektonických a urbanistických hodnot v území: Změna negativně neovlivní architektonické a urbanistické hodnoty, protože mezi trvalým bydlením a rekreačním bydlením a bydlením se zajištěním pečovatelských služeb není z hlediska urbanistických a architektonických dopadů žádný rozdíl. Předmětná změna nebude mít negativní dopady do přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území předmětného řešeného území. Změna podporuje hospodárné využívání zastavěného území a zastavitelných ploch Požadavky na ochranu nezastavěného území: Změna nevytváří další zábory nezastavěného území. Změna je v souladu s potenciálem rozvoje území a neomezuje míru využití zastavěného území. 4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů: Při zpracovávání změny projektantem i při pořizování změny pořizovatelem byla dodržena všechna ustanovení stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů. Tuto skutečnost lze dokladovat na vlastní dokumentaci změny a na průběhu jejího pořizování. 5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů: Předmětnou změnou nedochází ke zvětšení záboru zemědělské půdy. Z hlediska chráněné oblasti přirozené akumulace vod Východočeská křída nebyly příslušným vodohospodářským správním orgánem uplatněny žádné připomínky. Nedochází ke kolizím s předpisy v oblasti odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa ani s dalšími právními předpisy. Z hlediska posuzování vlivu na životní prostředí nebyl uplatněn požadavek u zadání této změny. Žádné rozpory nebylo třeba řešit. 6. Vyhodnocení splnění zadání: 6.1. Zadání Změny č. 1 ÚP Voděrady bylo respektováno ve všech ustanoveních. 7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení: Změna č. 1 ÚP Voděrady - opatření obecné povahy 6

7 7.1. Předmětem změny č. 1 ÚP Voděrady je úprava regulativů pro plochu plochy bydlení čistého, tak že jsou zde umožněny stavby pro rodinnou rekreaci, penziony, domy zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou). Předkládané řešení umožňuje v řešeném území na předmětných plochách vymezených pro plochy bydlení čistého stavět stavby pro rodinnou rekreaci, penziony, domy zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou). Původní řešení ÚP Voděrady na řešeném území vůbec neumožňovalo výstavbu staveb penzionů a domů zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou) Stavby pro rodinnou rekreaci, penziony a domy zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou) se ve svém architektonickém výrazu nemusí lišit od rodinných a bytových domů. Ani jejich užívání nemá zvláštní důsledky pro intenzitu dopravní obslužnosti, hlukovou zátěž, spotřebu energií, potřebu pitné vody, odkanalizování a čištění odpadních vod. Rozlišování mezi trvalým bydlením, rekreačním bydlením a bydlením se zajištěním pečovatelských služeb nemá z hlediska urbanistických a architektonických návazností žádný relevantní smysl Navrhovaná změna není v rozporu se stávající urbanistickou koncepcí. Prostorové regulativy pro předmětnou plochu zůstávají zachovány. Nemůže tak dojít k narušení vzhledu obce a krajinného prostředí Návrhem nedochází ke změně koncepce obsluhy dopravní a technickou infrastrukturou Předmětná změna není v rozporu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů Regulativy plochy bydlení čistého jsou po úpravě dle této změny následující: 1. PLOCHY BYDLENÍ ČISTÉHO / Bb - stávající plochy a zastavitelné plochy Bb1, Bb2, Bb3, Bb4, Bb5, Bb6, Bb7, Bb8, Bb9, Bb12, Bb13, Bb14 Hlavní využití: Bydlení v rodinných a bytových domech. Přípustné využití: - rodinné domy, řadové rodinné domy, bytové domy - související občanské vybavení, které nesnižuje kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a je slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům ve vymezené ploše - doplňkové stavby na pozemcích staveb hlavních, např.: garáže, přístřešky pro auta, bazény, zimní zahrady, skleníky, kůlny - ploty do výšky 1,8 m - související dopravní a technická infrastruktura - veřejná prostranství - stavby pro rodinnou rekreaci - penziony - domy zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou) Nepřípustné využití: - stravovací zařízení, hotely, motely a ostatní ubytovací zařízení zejména ubytovny, kempy a skupiny chat a bungalovů - stavby občanského vybavení o zastavěné ploše větší než 200 m 2 - řemeslné a výrobní služby - stavby pro výrobu a skladování - zemědělské stavby - stavby autoopraven, autoservisů a čerpacích stanic pohonných hmot Změna č. 1 ÚP Voděrady - opatření obecné povahy 7

8 - stavby se zvýšenými nároky na nákladní dopravu a hygienu prostředí Podmínky prostorového uspořádání: - výšková regulace zástavby - u rodinných domů nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví, u bytových domů nejvýše tři nadzemní podlaží a podkroví - intenzita využití pozemků - koeficient zastavění, tj. poměr plochy zastavěné budovami k celkové ploše pozemků jednoho vlastníka v této ploše, bude maximálně 0,4; koeficient zeleně, tj. poměr plochy nezastavěné a nezpevněné k celkové ploše pozemků jednoho vlastníka v této ploše, bude minimálně 0,4. 8. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí: 8.1. Vzhledem k faktu, že Krajský úřad Královéhradeckého kraje neuplatnil k zadání požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí a vyloučil významný vliv na evropsky významné lokality či ptačí oblasti, není vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj pro Změnu č. 1 zpracováno ( 47, odst. 3 zákona č.183/2006 Sb.). Změna regulativů plochy bydlení čistého nebude mít vliv na udržitelný rozvoj území. Lokality s prioritními typy stanovišť nebo prioritními druhy se v řešeném území nenacházejí Z hlediska vlastního udržitelného rozvoje a zajištění podmínek pro život budoucích generací není tato Změna č. 1 problematická. Jednotlivé pilíře udržitelného rozvoje zůstávají nedotčeny. Příznivé životní prostředí není změnou dotčeno. Z hlediska hospodářského rozvoje umožní změna investice do rekreačního ruchu a do péče o seniory. Z hlediska soudržnosti společenství obyvatel území bude mít změna kladný dopad na vytvoření pracovních příležitostí a zkvalitnění péče o seniory. 9. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch: 9.1. Dle 55 odst. 3) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dále jen stavební zákon, je třeba prokázat nemožnost využití již vymezených zastavitelných ploch a potřebu vymezení nových zastavitelných ploch. Změnou č. 1 nedochází k vymezení nové zastavitelné plochy Předmětnou změnou dochází ke zlepšení možností využití stávajícího zastavěného území tím, že přináší možnosti k výstavbě penzionů a domů s pečovatelskou službou. 10. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa: Změnou č. 1 nedochází k záboru zemědělské půdy a ploch určených k plnění funkcí lesa. 11. Rozhodnutí o námitkách a jeho odůvodnění: Žádné námitky nebyly k návrhu uplatněny, proto o nich není třeba rozhodovat. 12. Vyhodnocení připomínek: Žádné připomínky ze strany sousedních obcí a ze strany právnických a fyzických osob nebyly k návrhu uplatněny, proto není třeba připomínky vyhodnocovat. 13. Uložení dokumentace: Vydaná Změna č. 1 ÚP Voděrady bude založena do jednotlivých paré původní dokumentace, tj. na odboru výstavby Městského úřadu Rychnov n. Kn. (stavební úřad), na odboru regionálního rozvoje Městského úřadu Rychnov n. Kn. a na Obci Voděrady. Zá- Změna č. 1 ÚP Voděrady - opatření obecné povahy 8

9 znam o vydání této změny bude proveden do textové části a do hlavního výkresu původní dokumentace Změnu dále obdrží Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Hradec Králové. Účinnost: Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna 1 ÚP Voděrady nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky / 173 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění/. Poučení: Proti Změně č. 1 ÚP Voděrady vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek / 173 odst. 2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění/. Bohuslava J a r k o v s k á místostarostka Josef Š m í d a starosta obce Tato veřejná vyhláška k opatření obecné povahy musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce: Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Razítko a podpis orgánu potvrzujícího vyvěšení a sejmutí: Změna č. 1 ÚP Voděrady - opatření obecné povahy 9

NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODĚRADY

NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODĚRADY NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODĚRADY Územní plán Voděrady se Změnou č. 1 Územního plánu (dále jen ÚP) Voděrady mění takto: TEXTOVÁ ČÁST: 1. U definice plochy bydlení čistého uvedené v části f) stanovení

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY OBEC KLUKY Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY Zastupitelstvo Obce Kluky na svém jednání dne 10.11.2015, usnesením č.36/2015 schválilo

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce Zastupitelstvo obce Hrobce, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í Obec Vítanov, Vítanov 126, 539 01 Hlinsko VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2008 Územní plán Vítanov Zastupitelstvo obce Vítanov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2008

Opatření obecné povahy č. 1/2008 Opatření obecné povahy č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Zdíkov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (dále jen "stavební

Více

Územní plán Malý Beranov

Územní plán Malý Beranov Pořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Malý Beranov, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Malý Beranov souladu s ustanovením 6 odst.

Více

č. 1/ 2013 ze dne 2013

č. 1/ 2013 ze dne 2013 N Á V R H O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Chodouň č. 1/ 2013 ze dne 2013 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOUŇ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Usnesení: Zastupitelstvo obce Chodouň

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna Obec Krouna, Krouna 218, 539 43 Krouna Územní plán Krouna Zastupitelstvo obce Krouna, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2012. Změna č. 3 územního plánu obce Mladeč

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2012. Změna č. 3 územního plánu obce Mladeč Obec Mladeč OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2012 Změna č. 3 územního plánu obce Mladeč Zastupitelstvo obce Mladeč, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1

ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1 ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1 katastrální území : Pěčín u Rychnova nad Kněžnou A. TEXTOVÁ ČÁST B. GRAFICKÁ ČÁST ARCHTEAM, Weyrova 3, 547 01 Náchod Vedoucí projektant : Ing.arch. Milan Rak, Ph.D. Vypracoval

Více

Územní plán Hybrálec

Územní plán Hybrálec 0dPořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Hybrálec, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Hybrálec souladu s ustanovením 6 odst. 5

Více

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Otročiněves č. 1/ 2013 ze dne 29. srpna 2013 ÚZEMNÍ PLÁN OTROČINĚVES ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Zastupitelstvo

Více

K R A L O V I C E. ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA č. 3. Vydáno usnesením Zastupitelstva města Kralovice. č... ze dne.

K R A L O V I C E. ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA č. 3. Vydáno usnesením Zastupitelstva města Kralovice. č... ze dne. K R A L O V I C E ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA č. 3 Vydáno usnesením Zastupitelstva města Kralovice č..... ze dne. Pořizovatel Městský úřad Kralovice odbor regionálního rozvoje a ÚP MěÚ Kralovice... datum nabytí

Více

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Obecní úřad LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje tel.: 515 216 334 MUZN

Více

OBEC KRHOVÁ Hlavní 205, Krhová

OBEC KRHOVÁ Hlavní 205, Krhová OBEC KRHOVÁ Hlavní 205, 756 63 Krhová Záznam o účinnosti Správní orgán, který OOP vydal: Zastupitelstvo obce Krhová Číslo usnesení: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Razítko

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

Městský úřad Vamberk ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VAMBERK

Městský úřad Vamberk ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VAMBERK Městský úřad Husovo náměstí č. p. 1 517 54 Č.j.: 439/2016/MÚVA VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zastupitelstvo města, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE MĚSTYS DŘEVOHOSTICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE Zastupitelstvo městyse Dřevohostice, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015 Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov Územní plán Jahodov OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU I. Územní plán Jahodov - textová část 1. Vymezení zastavěného území str. 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot str. 3 2.1. Koncepce

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ říjen 2011 Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování),

Více

O B E C D O L N Í P Ř Í M

O B E C D O L N Í P Ř Í M O B E C D O L N Í P Ř Í M Zastupitelstvo obce Dolní Přím, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen: stavební

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÁ POŘIZOVATELEM VE SMYSLU UST. 53 ODST. 4 a 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA

ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÁ POŘIZOVATELEM VE SMYSLU UST. 53 ODST. 4 a 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÁ POŘIZOVATELEM VE SMYSLU UST. 53 ODST. 4 a 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA 1. Postup při pořízení změny O pořízení změny č.1 ÚPNSÚ Zálesná Zhoř rozhodlo na svém zasedání dne 28.12.2009 Zastupitelstvo

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATEL: Obecní úřad Svojetín PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1 územního

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KROUČOVÁ ODŮVODNĚNÍ. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kroučová. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6.

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KROUČOVÁ ODŮVODNĚNÍ. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kroučová. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KROUČOVÁ ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kroučová PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1 územního

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ROVENSKO POD TROSKAMI Zastupitelstvo města Rovensko pod Troskami, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006

Více

C. ODŮVODNĚNÍ SOUBORU ZMĚN ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM

C. ODŮVODNĚNÍ SOUBORU ZMĚN ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM C. ODŮVODNĚNÍ SOUBORU ZMĚN ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM 1. Postup při pořízení souboru změn č. 2 Územního plánu obce Luběnice O pořízení souboru změn č. 2 Územního plánu obce (ÚPO) Luběnice rozhodlo Zastupitelstvo

Více

OBEC BARTOŠOVICE V ORLICKÝCH HORÁCH

OBEC BARTOŠOVICE V ORLICKÝCH HORÁCH OBEC BARTOŠOVICE V ORLICKÝCH HORÁCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2014 Zastupitelstvo obce Bartošovice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.j. ÚÚP/1770/2008 Jihlava, 5.6.2008 Vyřizuje: Pavlína Škodová Telefon: 567 167 467 E-mail: pavlina.skodova@jihlava-city.cz OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Polné v souladu s ustanovením 6 odst.

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Obecní úřad Ledčice, Ledčice 45, 277 08 Ledčice V Ledčicích, dne 8. prosince 2009 Zastupitelstvo obce Ledčice jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 6 odst.5 zákona č.183/2006 Sb. o územním

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

BRODESLAVY Ú Z E M N Í P L Á N - ZMĚNA Č. 1. Vydáno usnesením Zastupitelstva obce Brodeslavy. č... ze dne.

BRODESLAVY Ú Z E M N Í P L Á N - ZMĚNA Č. 1. Vydáno usnesením Zastupitelstva obce Brodeslavy. č... ze dne. BRODESLAVY Ú Z E M N Í P L Á N - ZMĚNA Č. 1 Vydáno usnesením Zastupitelstva obce Brodeslavy č.... ze dne. Pořizovatel Městský úřad Kralovice odbor regionálního rozvoje a ÚP MěÚ Kralovice... datum nabytí

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE KŘEPICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE VYDAL: Zastupitelstvo obce

Více

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 - NÁVRH VYDÁNÍ ZMĚNY - NÁVRH ZÁZNAMU O ÚČINNOSTI - Z M Ě N A ÚP Č.1 - O D Ů V O D N Ě N Í Dokumentace ke společnému jednání - 05 / 2010 Nemanice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY Zastupitelstvo města Semily příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

O B E C P Ř Í B R A M N A M O R A V Ě Příbram Zastávka u Brna

O B E C P Ř Í B R A M N A M O R A V Ě Příbram Zastávka u Brna O B E C P Ř Í B R A M N A M O R A V Ě Příbram 33 664 84 Zastávka u Brna V Příbrami na Moravě dne 6. srpna 2008 O p a t ř e n í o b e c n é p o v a h y č. 1 / 2 0 0 8 Změna č. I územního plánu obce Příbram

Více

Odůvodnění. Textová část Odůvodnění je nedílnou součástí opatření obecné povahy jako příloha C.

Odůvodnění. Textová část Odůvodnění je nedílnou součástí opatření obecné povahy jako příloha C. Odůvodnění Textová část Odůvodnění je nedílnou součástí opatření obecné povahy jako příloha C. Grafická část Odůvodnění je nedílnou součástí opatření obecné povahy jako příloha D. Postup při pořízení územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 SVAZEK NÁVRHU ZMĚNY č.1 OBSAHUJE: str. I. Návrh změny č.1 ÚP Horní Bludovice 1. Textová část změny č.1 a) Vymezení zastavěného území...1 b) Koncepce rozvoje

Více

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014 Zastupitelstvo hl.m. Prahy (ZHMP), příslušné podle 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Plavy Číslo usnesení:. Datum vydání: 23.02.2011 Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: Městský

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu p ite ls t va obce Kamen ic e è. 1/2 0 1 5 / O O P ZMĚNA č. 4 územního plánu obce Kamenice OBEC KAMENICE ZASTUPITELSTVO OBCE Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice, okres

Více

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č.xx/2014. vydává

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č.xx/2014. vydává Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č.xx/2014 Zastupitelstvo hl.m. Prahy (ZHMP), příslušné podle 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Statutární město Brno

Statutární město Brno Statutární město Brno O p a tření obecné povahy č. 2/2008 Změna Územního plánu zóny MČ Brno-Jundrov č. RP 4/04-I Zastupitelstvo města Brna, příslušné podle 6 odst. (5) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. /

NÁVRH Opatření obecné povahy č. / Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Slavkov pod Hostýnem Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Jméno a příjmení: Ing. Iva Kasalová

Více

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN ODŮVODNĚNÍ ETAPA: NÁVRH Pro společné jednání dle 50 zákona č.183/2006 Sb. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Svojetín PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova

Více

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel: ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LODĚNICE E NÁVRH ZADÁNÍ Zpracováno v souladu s 47 Zákona č. 183/2006 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy p č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

Více

OPATŘENI OBECNÉ POVAHY. ZMĚNAČ.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU obce Svatý Jan. vydává

OPATŘENI OBECNÉ POVAHY. ZMĚNAČ.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU obce Svatý Jan. vydává OPATŘENI OBECNÉ POVAHY ZMĚNAČ.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU obce Svatý Jan Zastupitelstvo obce Svatý Jan příslušné podle ustanovení 6 odstavec 5 písm. c) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ BOR

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ BOR OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÝ BOR Zastupitelstvo města Nový Bor, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 zákona ř. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Uzemní plán Ustí

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Uzemní plán Ustí Č.j. 1. ÚPO -2009 V Ústí 5.2. 2009 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo obce Ústí v souladu s ustanovením * 6 odst. 5 zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vydává

Více

Územní plán obce Králíky - návrh Změny I

Územní plán obce Králíky - návrh Změny I Územní plán obce Králíky - návrh Změny I Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Návrh Změny I Textová část 1 grafická část : 2 Hlavní výkres 1 : 5 000 Odůvodnění Změny I Textová část 1 grafická

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SLAVĚTÍN. za období listopad 2007 leden 2015

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SLAVĚTÍN. za období listopad 2007 leden 2015 1 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SLAVĚTÍN za období listopad 2007 leden 2015 Zpracoval: Městský úřad Litovel, odbor výstavby Březen 2015 2 Zprávy o uplatňování Územního plánu Slavětín dle 55 odst.

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE Zastupitelstvo obce Chvalovice, příslušné podle 6 odst.5 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

OBEC VLACHOVICE Vlachovice 50, Vlachovice IČ:

OBEC VLACHOVICE Vlachovice 50, Vlachovice IČ: Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce VLACHOVICE Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Valašské Klobouky stavební úřad, oddělení

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva obce Dolní Břežany. è. 4/2009 ze dne 21. záøí 2009 ZMĚNA Č. 1. územního plánu Dolních Břežan

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva obce Dolní Břežany. è. 4/2009 ze dne 21. záøí 2009 ZMĚNA Č. 1. územního plánu Dolních Břežan OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Dolní Břežany è. 4/2009 ze dne 21. záøí 2009 ZMĚNA Č. 1 územního plánu Dolních Břežan OBEC DOLNÕ BÿEéANY ZASTUPITELSTVO OBCE 5. května 78, 252 41 Dolní Břežany;

Více

N á v r h. O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Podbrdy

N á v r h. O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Podbrdy N á v r h O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Podbrdy č. 1/2015 ze dne 2015 ÚZEMNÍ PLÁN PODBRDY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Zastupitelstvo obce Podbrdy Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

Více

CHRÁST. Změna č. 1 územního plánu. vydaná opatřením obecné povahy č. 1/2010. Zpracovatel: Ing. arch. Irena Králová

CHRÁST. Změna č. 1 územního plánu. vydaná opatřením obecné povahy č. 1/2010. Zpracovatel: Ing. arch. Irena Králová Útvar koncepce a rozvoje města Plzně CHRÁST Změna č. 1 územního plánu vydaná opatřením obecné povahy č. 1/2010 Zpracovatel: Ing. arch. Irena Králová Útvar koncepce a rozvoje města Plzně PLZEŇ, BŘEZEN 2010

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva obce Vyšehořovice. è. 1/2009 ze dne 3. èervence 2009 ZMĚNA Č. 1. územního plánu obce Vyšehořovice

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva obce Vyšehořovice. è. 1/2009 ze dne 3. èervence 2009 ZMĚNA Č. 1. územního plánu obce Vyšehořovice OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Vyšehořovice è. 1/2009 ze dne 3. èervence 2009 ZMĚNA Č. 1 územního plánu obce Vyšehořovice OBEC VYäEHOÿOVICE ZASTUPITELSTVO OBCE Vyšehořovice 23, 250 87 Mochov;

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNÁ V uplynulém období (Návrh určený k projednání)

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNÁ V uplynulém období (Návrh určený k projednání) ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNÁ V uplynulém období 2008 2013 (Návrh určený k projednání) Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování (dále jen pořizovatel ), jako úřad územního

Více

NOVÝ JÁCHYMOV. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

NOVÝ JÁCHYMOV. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ JÁCHYMOV POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO NOVÝ JÁCHYMOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VODĚRADY

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VODĚRADY MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 LOKET NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE 2010 2014 srpen 2014 pořizovatel: Městský úřad Dobříš, odbor výstavby, úřad územního plánování Úvod O vydání územního plánu obce Borotice rozhodlo zastupitelstvo

Více

vydává územní plán Liblice

vydává územní plán Liblice O B E C L i b l i c e Č.j. Výst.1119/08 6.9.2010 ÚZEMNÍ PLÁN L I B L I C E Zastupitelstvo obce Liblice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1

KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 1 KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Obec Kruh Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a kolektiv Textová část

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ zakázkové

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení změny Z 3016/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a stanovení hlavních cílů rozvoje území Pořízení

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 DOLNÍ KRALOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Dotčené orgány, KrÚ, obec Velký Karlov, sousední obce Dle rozdělovníku Váš dopis zn. naše značka vyřizuje tel.: 515

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Magistrát města Jihlavy ~ došlo - - dflt č pař:.!.ťť ~ĺ~ý4 ĺ~005 ~e~ijrn~5 Čj.: OK/39/2009 Kaliště 5.11.2009 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo obce Kaliště v souladu s ustanovením * 6 odst. S zákona

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1

ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 1 ROZTOKY U JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Roztoky u Jilemnice Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a

Více

OBEC LOBODICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LOBODICE

OBEC LOBODICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LOBODICE OBEC LOBODICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LOBODICE Zastupitelstvo obce Lobodice, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

TRUBÍN. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

TRUBÍN. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TRUBÍN POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚP TRUBÍN 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TRUBÍN

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2009

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2009 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2009 Změna č. 1 Územního plánu sídelního útvaru Čechtín Zastupitelstvo obce Čechtín příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu sídelního útvaru ÚHOLIÈKY zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV pořizovatel: O Ú O n d ř e j o v ÚNOR 2012 II.Obsah odůvodnění návrhu územního plánu: II.A) Textová část a) postup při pořízení územního plánu,... 3 b)

Více

Odůvodnění Změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka

Odůvodnění Změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka Odůvodnění Změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Odůvodnění změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka obsahuje textovou a grafickou část. Textová část: 1. Vyhodnocení koordinace využívání

Více

Obec Branišovice Zastupitelstvo obce Branišovice

Obec Branišovice Zastupitelstvo obce Branišovice Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Branišovice Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: otisk úředního razítka Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice

Více

Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, Odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Červen 2016 Úvod: Návrh zadání Změny č. 2

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KROUČOVÁ ODŮVODNĚNÍ. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kroučová. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6.

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KROUČOVÁ ODŮVODNĚNÍ. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kroučová. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KROUČOVÁ ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kroučová PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1 územního

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HOSTÍN

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HOSTÍN ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HOSTÍN leden 2016 Zadavatel: Obec Hostín, Hostín 56, 277 32 Byšice Pořizovatel: Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1, 276 01 Mělník Projektant: Ing. arch.

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNICE. za období 11/ /2016

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNICE. za období 11/ /2016 NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNICE za období 11/2012 11/2016 ve smyslu ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

Více