MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD"

Transkript

1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné znění k OSTRAVA prosinec 2013 odbor právní a organizační

2 OBSAH strana Čl. l Úvodní ustanovení 3 Čl. 2 Zřizovací listina, její změny a úplné znění 3 Čl. 3 Zrušení příspěvkové organizace 3 Čl. 4 Rada kraje 4 Čl. 5 Krajský úřad 4 Čl. 6 Zápisy příspěvkových organizací do obchodního rejstříku 5 Čl. 7 Finanční vztahy 6 Čl. 8 Majetkové vztahy 7 Čl. 9 Soudní spory 7 Čl. 10 Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací 7 Čl. 11 Vnitřní kontrolní systém 7 Čl. 12 Veřejnosprávní kontrola 7 Čl. 13 Ředitel příspěvkové organizace 8 Čl. 14 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 9 Čl. 15 Veřejné zakázky 9 Čl. 16 Závěrečná ustanovení 9 Přílohy: Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Příloha č. 5a Příloha č. 5b Příloha č. 5c Příloha č. 6 Příloha č. 7 Příloha č. 8 Příloha č. 9 Příloha č. 10a Příloha č. 10b Příloha č. 11 Příloha č. 12a Příloha č. 12b Příloha č. 13 Příloha č. 14 Příloha č. 15 Příloha č. 16 Příloha č. 17 Příloha č. 18 Osnova zřizovací listiny příspěvkové organizace Vzor dodatku zřizovací listiny příspěvkové organizace Vzor úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Vzor věcného a časového harmonogramu postupu zrušení příspěvkové organizace Vzor písemnosti jmenovací dekret Vzor písemnosti jmenování na dobu určitou Vzor písemnosti odvolání z pracovního místa Vzor oznámení o plánované zahraniční pracovní cestě Návrh souhrnného finančního plánu Vzor pověření k provedení kontroly Vzor protokolu o výsledku kontroly Tabulka stavu vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánu veřejné správy jinými kontrolními orgány nebo auditorem pro účely hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému (příloha č. 2 vyhlášky č. 416/2004 Sb.) Tabulka údajů o výsledcích interního auditu (příloha č. 3 vyhlášky č. 416/2004 Sb.) Vzor závěrečné inventarizační zprávy Přehled o uzavřených smlouvách o nájmu a výpůjčce majetku Přehled o zatížení svěřeného nemovitého majetku věcnými břemeny Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem, vč. tabulkové části Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace Hlášení o prodeji svěřeného movitého majetku Úkoly uložené ředitelům příspěvkových organizací radou kraje Oznámení o čerpání dovolené ředitelem příspěvkové organizace Indikátory environmentálního profilu

3 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento metodický pokyn se vydává k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, schválených usnesením rady kraje č. 17/919 ze dne (dále jen Zásady ). (2) Úkoly stanovené Zásadami krajskému úřadu vykonávají jednotlivé odbory krajského úřadu v souladu s tímto metodickým pokynem. (3) Pokud se v textu uvádí: a) odbory, jedná se o odbory krajského úřadu, b) odvětvové odbory, jedná se o odbor školství, mládeže a sportu, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury, odbor zdravotnictví, odbor sociálních věcí a odbor dopravy a silničního hospodářství. Čl. 2 Zřizovací listina, její změny a úplná znění (k provedení čl. 3 Zásad) (1) Úkoly svěřené ustanovením čl. 3 odst. 2 Zásad krajskému úřadu plní příslušný odvětvový odbor. (2) Odvětvový odbor je povinen předat jeden výtisk schválené zřizovací listiny nebo jejího dodatku odboru právnímu a organizačnímu k evidenci a odboru investičnímu a majetkovému k aktualizaci listů vlastnictví, a to nejpozději do 7 pracovních dnů od jejich schválení. Nejpozději do 21 dnů od nabytí účinnosti změn provedených dodatkem zřizovací listiny je odvětvový odbor povinen předat jeden výtisk úplného znění zřizovací listiny odboru právnímu a organizačnímu a odboru investičnímu a majetkovému k evidenci. Nejpozději do 21 dnů od schválení zašle nebo předá odvětvový odbor příspěvkové organizaci jedno vyhotovení dodatku zřizovací listiny. Nejpozději do 21 dnů od nabytí účinnosti změn provedených dodatkem zřizovací listiny zašle nebo předá odvětvový odbor příspěvkové organizaci jedno vyhotovení úplného znění zřizovací listiny. (3) Osnova zřizovací listiny příspěvkové organizace je uvedena v příloze č. 1 tohoto pokynu, vzor dodatku je uveden v příloze č. 2 tohoto pokynu, vzor úplného znění je uveden v příloze č. 3 tohoto pokynu. Čl. 3 Zrušení příspěvkové organizace (k provedení čl. 6 Zásad) (1) Úkoly uložené řediteli zrušované příspěvkové organizace, které má v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 2 písm. e) Zásad vykonávat ve spolupráci s krajským úřadem, vykonává ředitel ve spolupráci s odvětvovým odborem, odborem financí, odborem vnitra a krajský živnostenský úřad a odborem kancelář ředitele krajského úřadu. (2) Věcný a časový harmonogram, podle něhož jsou zabezpečovány úkony související se zrušením příspěvkové organizace (čl. 6 odst. 2 písm. b) Zásad), je uveden v příloze č. 4 tohoto pokynu.

4 Čl. 4 Rada kraje (k provedení čl. 7 Zásad) Žádost ředitele příspěvkové organizace předkládaná na základě ustanovení čl. 7 písm. h) části souvětí před středníkem Zásad bude projednána s odborem školství, mládeže a sportu. Čl. 5 Krajský úřad (k provedení čl. 8 Zásad) (1) Příslušné odvětvové odbory: a) zajišťují plnění úkolů vyplývajících z čl. 8 odst. 2 písm. a) až k), m), čl. 8 odst. 3 písm. a) až e) a čl. 8 odst. 5 písm. c) Zásad. Vzory písemností uvedených v čl. 8 odst. 2 písm. c) Zásad jsou uvedeny v příloze č. 5a až 5c tohoto pokynu b) ve spolupráci s odborem financí zajišťují plnění úkolů vyplývajících z čl. 8 odst. 3 písm. f), g) a h) Zásad, c) poskytují odboru právnímu a organizačnímu v požadovaném termínu veškeré informace a podklady potřebné k provádění prvozápisu příspěvkových organizací do obchodního rejstříku a ke zveřejňování údajů stanovených v Ústředním věstníku České republiky podle 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, d) vyjadřují se podle potřeby k nakládání s majetkem předaným příspěvkové organizaci k hospodaření, e) spolupracují s odborem investičním a majetkovým při přípravě návrhu na financování akcí reprodukce majetku, f) organizačně koordinují úkoly při zrušení příspěvkových organizací. (2) Odbor informatiky: a) zajišťuje pro odbor financí provoz informačního systému zabezpečujícího sumarizaci účetních výkazů příspěvkových organizací, b) zajišťuje pro odbor financí provoz informačního systému pro zpracování údajů pro účely Informačního systému o platech podle nařízení vlády č. 289/2002 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech, ve znění pozdějších předpisů. (3) Odbor právní a organizační: a) spolupracuje s odvětvovými odbory při přípravě návrhů pro orgány kraje na zřízení, sloučení, splynutí a rozdělení nebo zrušení příspěvkových organizací, a při přípravě návrhů zřizovacích listin a jejich změn, b) zajišťuje plnění úkolů vyplývajících z ustanovení v čl. 8 odst. 2 písm. l), n) a o) Zásad (4) Odbor financí: a) zajišťuje plnění úkolů vyplývajících z čl. 8 odst. 3 písm. i) - m) Zásad, b) sděluje odvětvovým odborům závazné ukazatele schválené zastupitelstvem nebo radou, (5) Odbor školství, mládeže a sportu zajišťuje plnění úkolů vyplývajících z čl. 8 odst. 4 Zásad.

5 (6) Odbor investiční a majetkový: a) zajišťuje plnění úkolů vyplývajících z čl. 8 odst. 5 písm. a) a d) - l) Zásad, b) ve spolupráci s příslušnými odvětvovými odbory zajistí plnění úkolů vyplývajících z čl. 8 odst. 5 písm. b) Zásad, c) vyjadřuje se k investičním záměrům financovaným z rozpočtu kraje. (7) Odbor sociálních věcí zajišťuje plnění úkolů vyplývajících z čl. 8 odst. 6 Zásad. (8) Odbor kontroly a interního auditu zajišťuje plnění úkolů vyplývajících z čl. 8 odst. 7 Zásad. (9) Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad zajišťuje plnění úkolů vyplývajících z čl. 8 odst. 8 Zásad. Čl. 6 Zápisy příspěvkových organizací do obchodního rejstříku (k provedení čl. 9 Zásad) (1) Návrhy na zápis příspěvkových organizací podle čl. 9 odst. 2 Zásad zpracovává odbor právní a organizační na základě podkladů předložených odvětvovými odbory. (2) Odvětvové odbory předloží odboru právnímu a organizačnímu požadované doklady nezbytné k podání návrhu na zápis příspěvkové organizace do obchodního rejstříku. (3) Odbor právní a organizační zajistí zaplacení soudních poplatků za návrhy podané rejstříkovému soudu krajem jako zřizovatelem. (4) Veškeré listiny týkající se založení, změn a zrušení příspěvkových organizací kraje se ukládají na odboru právním a organizačním, který o nich vede aktualizovaný přehled. (5) Odbor právní a organizační vyhotoví a doručí příslušnému odvětvovému odboru výpis z usnesení orgánu kraje, kterým bylo rozhodnuto o změně skutečnosti zapisované do obchodního rejstříku, a to do pěti pracovních dnů od přijetí usnesení. (6) Odbor právní a organizační zašle v souladu s ustanovením čl. 9 odst. 5 Zásad příspěvkové organizaci doklady nutné k doložení změny skutečnosti zapisované do obchodního rejstříku. (7) Odvětvový odbor zašle v souladu s ustanovením čl. 9 odst. 5 Zásad příspěvkové organizaci úplné znění zřizovací listiny. (8) Povinnosti vyplývající z čl. 9 odst. 6 a 7 Zásad plní ředitel příspěvkové organizace vůči odboru právnímu a organizačnímu. (9) Povinnosti vyplývající z čl. 9 odst. 8 Zásad plní příslušné odvětvové odbory.

6 Čl. 7 Finanční vztahy (k provedení čl. 10 Zásad) (1) Vzor návrhu souhrnného finančního plánu podle čl. 10 odst. 4 Zásad je uveden v příloze č. 7 tohoto pokynu. (2) Návrh souhrnného finančního plánu předkládá příspěvková organizace v souladu s ustanoveními čl. 10 odst. 6 Zásad odvětvovému odboru. (3) Odvětvový odbor po vyhodnocení potřeb odvětví a případném doplnění návrhu podle čl. 10 odst. 6 Zásad předloží návrhy včetně stanoviska k dalšímu řízení odboru financí. (4) Odbor financí plní úkoly stanovené čl. 10 odst. 7 Zásad. (5) Povinnost stanovenou v čl. 10 odst. 9 Zásad plní ředitel příspěvkové organizace vůči odvětvovému odboru. (6) Odbor financí zajišťuje zdanění příjmů z prodeje svěřeného movitého majetku podle čl. 10 odst. 11 písm. a) Zásad. (7) Při činnostech uvedených v ustanovení čl. 10 odst. 16 Zásad se postupuje v souladu se samostatným vnitřním předpisem. (8) Povinnosti stanovené čl. 10 odst. 19 Zásad plní příspěvková organizace vůči odvětvovému odboru. (9) Povinnosti stanovené čl. 10 odst. 22 Zásad plní příspěvková organizace vůči odboru financí. (10) Prodloužení doby odepisování nemovitého majetku projedná příspěvková organizace v souladu s ustanovením čl. 10 odst. 34 Zásad s odborem investičním a majetkovým. (11) Výši prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost podle ustanovení čl. 10 odst. 39 stanovuje odbor školství, mládeže a sportu. (12) Povinnost stanovenou čl. 10 odst. 53 a 56 Zásad plní příspěvková organizace vůči odboru zdravotnictví. (13) Závaznou účtovou osnovu podle čl. 10 odst. 54 Zásad vydává odbor financí. (14) V souladu s ustanovením čl. 10 odst. 55 Zásad předloží příspěvkové organizace účtovou osnovu elektronickým způsobem na adresu příslušného zpracovatele odboru financí. Čl. 8 Majetkové vztahy (k provedení čl. 11 Zásad) (1) Hodnotu svěřeného majetku podle ustanovení čl. 11 odst. 1 Zásad vymezí odbor investiční a majetkový

7 (2) Žádosti a informace podle ustanovení čl. 11 odst. 6 Zásad předloží příspěvková organizace odboru investičnímu a majetkovému. Odbor investiční a majetkový rozhodne o dalším postupu po projednání s odvětvovým odborem. (3) Povinnosti stanovené v čl. 11 odst. 7 Zásad plní příspěvková organizace vůči odboru financí. Čl. 9 Soudní spory (k provedení čl. 13 Zásad) (1) Ředitel podle čl. 13 odst. 1 Zásad informuje odvětvový odbor. (2) Odvětvový odbor je o vzniku soudního sporu povinen neprodleně informovat odbor právní a organizační. (3) Posouzení, zda bude krajský úřad zabezpečovat zastupování kraje v jednotlivých soudních sporech podle čl. 13 odst. 2 Zásad, provede odbor právní a organizační. Případné zastupování kraje podle čl. 13 odst. 2 Zásad zabezpečuje odbor právní a organizační nebo příslušný odvětvový odbor v součinnosti s odborem právním a organizačním. (4) Odbor právní a organizační při řešení soudního sporu postupuje v součinnosti s odvětvovým odborem a odborem financí. Čl. 10 Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací (k provedení čl. 15 Zásad) Úkoly vyplývající z čl. 15 Zásad zajišťují odvětvové odbory. Čl. 11 Vnitřní kontrolní systém (k provedení čl. 16 Zásad) Úkol vyplývající z čl. 16 odst. 6 Zásad zajišťuje odbor kontroly a interního auditu. Čl. 12 Veřejnosprávní kontrola (k provedení čl. 17 Zásad) (1) Vzor pověření k provedení kontroly, které vydává ředitel krajského úřadu podle čl. 17 odst. 2 Zásad, je uveden v příloze č. 8 tohoto pokynu. (2) Vzor protokolu o výsledku kontroly podle čl. 17 odst. 3 Zásad je uveden v příloze č. 9 tohoto pokynu.

8 Čl. 13 Ředitel příspěvkové organizace (k provedení čl. 18 Zásad) (1) Vzor oznámení o plánované zahraniční pracovní cestě ředitele příspěvkové organizace podle čl. 18 odst. 3 písm. a) Zásad je uveden v příloze č. 6 tohoto pokynu. (2) Povinnosti stanovené čl. 18 odst. 4 písm. b), c), k), l), q), s), y) a z) Zásad, s výjimkou poskytování údajů podle nařízení vlády č. 289/2002 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech, ve znění pozdějších předpisů, plní ředitel příspěvkové organizace vůči odvětvovému odboru. (3) Povinnosti stanovené čl. 18 odst. 4 písm. f), h) a odst. 6 písm. c) Zásad plní ředitel příspěvkové organizace vůči odboru investičnímu a majetkovému. (4) Povinnosti stanovené čl. 18 odst. 4 písm. e) a n) Zásad plní ředitel příspěvkové organizace vůči odboru financí. Odboru financí ředitel příspěvkové organizace poskytuje také údaje podle nařízení vlády č. 289/2002 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech, ve znění pozdějších předpisů; postupuje přitom podle metodického pokynu vydaného odborem financí. (5) Povinnosti stanovené čl. 18 odst. 4 písm. d) Zásad plní ředitel příspěvkové organizace vůči odboru kontroly a interního auditu. (6) Povinnosti stanovené čl. 18 odst. 4 písm. u) a v) Zásad plní ředitel příspěvkové organizace vůči odboru školství, mládeže a sportu. (7) Vzor Tabulky o stavu vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánu veřejné správy jinými kontrolními orgány nebo auditorem pro účely hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému (čl. 18 odst. 4 písm. d) Zásad) je uveden v příloze č. 10a tohoto pokynu. (8) Vzor Tabulky údajů o výsledcích interního auditu (čl. 18 odst. 4 písm. d) Zásad) je uveden v příloze č. 10b tohoto pokynu. (9) Vzor inventarizační zprávy dle čl. 18 odst. 4 písm. e) Zásad je uveden v příloze č. 11 tohoto pokynu. (10) Rozsah přehledu o uzavřených smlouvách o nájmu (pachtu) a výpůjčce nemovitého majetku (čl. 18 odst. 4 písm. f) Zásad) je uveden v příloze č. 12a tohoto pokynu. (11) Rozsah přehledu o zatížení svěřeného nemovitého majetku nově zřízenými nebo zrušenými věcnými břemeny (čl. 18 odst. 4 písm. f) Zásad) je uveden v příloze č. 12b tohoto pokynu. (12) Informace podle čl. 18 odst. 4 písm. m) Zásad bude poskytnuta v tabulce, jejíž vzor je přílohou č. 15 tohoto pokynu.

9 Čl. 14 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace (k provedení čl. 19 Zásad) (1) Povinnosti stanovené čl. 19 odst. 1 Zásad plní příspěvková organizace vůči odvětvovému odboru. (2) Část zprávy týkající se hospodaření organizace zpracovává příspěvková organizace v souladu s ustanovením čl. 19 odst. 2 Zásad podle osnovy stanovené odborem školství, mládeže a sportu a tomuto odboru ji také odevzdává. Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem tvoří přílohu č. 13 tohoto pokynu. (3) Zpracování souhrnné zprávy za příslušné odvětví zabezpečí v souladu s ustanovením čl. 19 odst. 4 Zásad vedoucí odvětvového odboru ve spolupráci s odborem financí. (4) Zpracování průběžného vyhodnocení hospodaření za pololetí a jeho předložení radě v případě potřeby podle čl. 19 odst. 4 Zásad zabezpečí vedoucí odvětvového odboru. (5) V případě závažných nedostatků předkládá zprávu radě podle čl. 19 odst. 4 Zásad vedoucí odvětvového odboru. (6) Souhrnnou zprávu podle čl. 19 odst. 5 Zásad zpracovává odbor školství, mládeže a sportu. (7) Přizvání ředitele příspěvkové organizace podle čl. 19 odst. 6 Zásad navrhuje radě vedoucí odvětvového odboru. (8) Tabulková část podle ustanovení čl. 19 odst. 3 písm. e) Zásad je uvedena v příloze č. 14 tohoto pokynu. Čl. 15 Veřejné zakázky (k provedení čl. 20 Zásad) (1) Zástupce zřizovatele do hodnotící komise jmenuje příspěvková organizace podle čl. 20 odst. 2 Zásad na základě doporučení příslušného odvětvového odboru. Dohodou s krajským úřadem podle čl. 20 odst. 2 Zásad se rozumí dohoda s příslušným odvětvovým odborem. (2) Informování zřizovatele podle čl. 20 odst. 3 Zásad probíhá prostřednictvím oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu. Čl. 16 Závěrečná ustanovení (1) Nedílnou součástí tohoto metodického pokynu jsou: Příloha č. 1 Příloha č. 2 Osnova zřizovací listiny příspěvkové organizace Vzor dodatku zřizovací listiny příspěvkové organizace

10 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Příloha č. 5a Příloha č. 5b Příloha č. 5c Příloha č. 6 Příloha č. 7 Příloha č. 8 Příloha č. 9 Příloha č. 10a Příloha č. 10b Příloha č. 11 Příloha č. 12a Příloha č. 12b Příloha č. 13 Příloha č. 14 Příloha č. 15 Příloha č. 16 Příloha č. 17 Příloha č. 18 Vzor úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Vzor věcného a časového harmonogramu postupu zrušení příspěvkové organizace Vzor písemnosti - jmenovací dekret Vzor písemnosti - jmenování na dobu určitou Vzor písemnosti - odvolání z pracovního místa Vzor oznámení o plánované zahraniční pracovní cestě Návrh souhrnného finančního plánu Vzor pověření k provedení kontroly Vzor protokolu o výsledku kontroly Tabulka stavu vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánu veřejné správy jinými kontrolními orgány nebo auditorem pro účely hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému (příloha č. 2 vyhlášky č. 416/2004 Sb.) Tabulka údajů o výsledcích interního auditu (příloha č. 3 vyhlášky č. 416/2004 Sb.) Vzor závěrečné inventarizační zprávy Přehled o uzavřených smlouvách o nájmu a výpůjčce nemovitého majetku Přehled nově zřízených nebo zrušených věcných břemen Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem, vč. tabulkové části Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace Hlášení o prodeji svěřeného movitého majetku Úkoly uložené ředitelům příspěvkových organizací radou kraje Oznámení o čerpání dovolené ředitelem příspěvkové organizace Indikátory environmentálního profilu (2) Tento metodický pokyn byl vydán ředitelem krajského úřadu podle čl. 22 Zásad a nabývá účinnosti dnem Tento metodický pokyn ruší metodický pokyn ze dne (3) Doplněk č. 1 tohoto metodického pokynu byl vydán dne a nabývá účinnosti dnem 10. května (4) Doplněk č. 2 tohoto metodického pokynu byl vydán dne a nabývá účinnosti dnem 15. září (5) Doplněk č. 3 tohoto metodického pokynu byl vydán dne a nabývá účinnosti dnem (6) Doplněk č. 4 tohoto metodického pokynu byl vydán dne a nabývá účinnosti dnem (7) Doplněk č. 5 tohoto metodického pokynu byl vydán dne a nabývá účinnosti dnem Zpracoval: odbor právní a organizační Úplné znění vyhotovil: odbor právní a organizační

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 18 336/2008-16 III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Část A. Úvodní ustanovení Zákonem č. 26/2008

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem Schváleno radou kraje usnesením č. 51/2700 ze dne 17.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Opavsko, IČ: za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Opavsko, IČ: za rok 2015 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01M1QJO Čj.: MSK 30963/2016 Sp. zn.: KON/12136/2015/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 327/2009 ze dne 22.09.2009 mění zřizovací listinu Mateřské školy Oáza v Praze 12 v souladu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPI1W Čj.: MSK 23979/2015 Sp. zn.: KON/17692/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 30.4.2015 KUMSX01HGAU7 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Slezská Harta, IČ: za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Slezská Harta, IČ: za rok 2015 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01N0O8H Čj.: MSK 61624/2016 Sp. zn.: KON/16839/2015/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Blanka

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Razová, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Razová, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 7.4.2015 KUMSX01HD0JR Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Pravidla jsou nedílnou součástí Statutu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje (dále jen Pravidla, Fond, Statut). Článek

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Pokyn ST NM sk. 1 k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Pokyn ST NM sk. 1 k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 25542/2010-16 Pokyn ST NM sk. 1 k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Část A. Úvodní ustanovení V souladu s ustanovením

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oborná, IČ za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oborná, IČ za rok 2015 Elektronický podpis - 14.3.2016 KUMSX01M85SZ Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Rudoltice, IČ za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Rudoltice, IČ za rok 2015 Elektronický podpis - 26.1.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: KUMSX01L9UQI Certifikát autora

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice OBEC BLATNICE Vnitřní směrnice č.2/2015 Směrnice k finanční kontrole Obec: Blatnice Adresa: Blatnice 132, 675 51 Jaroměřice n. Rok Směrnici zpracoval: Soňa Málová Datum zpracování: 24.4.2015 Směrnici schválil:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vřesina, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vřesina, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 27.1.2015 KUMSX01G95PV Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ za rok 2015 Elektronický podpis - 29.4.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: KUMSX01MWBL4 Certifikát autora

Více

ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem

ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem 6/2 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem Úplné znění s barevně vyznačenými změnami Schváleno

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01ONYNO Čj.: MSK 113482/2016 Sp. zn.: KON/9553/2016/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJOGC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Vydáno: červenec 2016 Číslo: 2/2016 Vydává: odbor vnitřního auditu a kontroly Magistrátu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Václavov u Bruntálu, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Václavov u Bruntálu, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 4.5.2015 KUMSX01HO1AU Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Martin Hajduk Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 13.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luboměř, IČ 00298158 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luboměř, IČ 00298158 za rok 2011 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava o: U M S ;ti. o I J, Y e Čj.: MSK 48862/2012 Sp. zn.: VyřizuJe: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/26941/20

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014 Elektronický podpis - 2.3.2015 KUMSX01GRZ2Q Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Bc. Jana Breuerová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00JU Čj: MSK 77273/2009 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/28894/2008/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Mojmír Románek,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štítina, IČ 00300764 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štítina, IČ 00300764 za rok 2014 Elektronický podpis - 9.3.2015 KUMSX01GXNF3 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 991/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 913 ze dne 06.12.2016 Směrnice ke stanovení postupu svěřování movitého a nemovitého majetku a k nakládání s technickým zhodnocením

Více

KONTROLNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY

KONTROLNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY KONTROLNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY Zpracoval Vydal JUDr. Ing. Josef Bečvář, vedoucí OVAK Ing. Petr Kulhánek, primátor města Karlovy Vary Počet stran 5 Počet příloh 0 Schválil: Rada města Karlovy

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobratice, IČ 00577057 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobratice, IČ 00577057 za rok 2014 Elektronický podpis - 6.2.2015 KUMSX01GK04S Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Bc. Jana Breuerová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 551 / 2009 - ZM 19 ze dne 22.

Více

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace. Příloha usnesení zastupitelstva městské části Praha 12 č. 339/2009 ZŘIZOVACÍ LISTINA

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace. Příloha usnesení zastupitelstva městské části Praha 12 č. 339/2009 ZŘIZOVACÍ LISTINA Příloha usnesení zastupitelstva městské části Praha 12 č. 339/2009 ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 339/2009 ze dne 22.9.2009

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štítina, IČ za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štítina, IČ za rok 2015 Elektronický podpis - 2.5.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: KUMSX01MTOUF Certifikát autora

Více

Jihočeský kraj SMĚRNICE. NÁZEV: Statut Fondu rozvoje školství Jihočeského kraje

Jihočeský kraj SMĚRNICE. NÁZEV: Statut Fondu rozvoje školství Jihočeského kraje Příloha mat. č. 36/ZK/15 Jihočeský kraj SMĚRNICE NÁZEV: Statut Fondu rozvoje školství Jihočeského kraje ČÍSLO: SM/83/ZK ZMĚNA Č.: 6 PLATNÁ A ÚČINNÁ OD: 5. 2. 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Jihočeský kraj a příspěvkové

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A Zastupitelstvo města Pardubic v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. Z ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. Z ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-29-005-14 ze dne 22.4.2014 Pravidla pro schvalování účetní závěrky městské části Praha 12 29. zasedání Zastupitelstva mě stské č ásti 1.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1079/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 999 ze dne 17.12.2014 Zásady vztahů orgánů městské části k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny městskou částí Praha 3

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015 č.j.: 1/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 1 ze dne 14.01.2015 Změna Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zvláštní části Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zřízení Útvaru interního

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldřišov, IČ za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldřišov, IČ za rok 2015 Elektronický podpis - 10.2.2016 KUMSX01LJTGH Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Martin Hajduk Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 21.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 913/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 838 ze dne 16.11.2016 Směrnice Rady městské části ke stanovení podpisových vzorů pro nakládání s veřejnými prostředky Rada městské

Více

Zpráva nezávislého auditora. o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora. o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štěpánkovice, IČ 00300756 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štěpánkovice, IČ 00300756 za rok 2014 Elektronický podpis - 29.4.2015 KUMSX01HPCAC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Měšín

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Měšín Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: /' Č. j.: KUJI 19024/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání obce Měšín hospodaření se sídlem Měšín 33, 58601 Jihlava 1,

Více

MĚSTO Uničov. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Právní postavení výboru

MĚSTO Uničov. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Právní postavení výboru MĚSTO Uničov Statut výborů Zastupitelstva města Uničova Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Statut výborů Zastupitelstva města Uničova (dále jen "výborů") upravuje pravidla pro přípravu, jednání, způsob usnášení

Více

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Luby Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád upravuje organizaci Městského úřadu Luby. Určuje jeho organizační strukturu, dělbu práce mezi jednotlivými odbory,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014 Elektronický podpis - 30.3.2015 KUMSX01H9UZ5 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Blanka Gábová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 1.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

VÝPIS 0631/ZMOb-Sle/1418/1

VÝPIS 0631/ZMOb-Sle/1418/1 Příloha č. 1 Zastupitelstvo městského obvodu 1. Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava ze dne 05.11.2014 VÝPIS 0631/ZMOb-Sle/1418/1 Svěření zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 611 ze dne 26.08.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 611 ze dne 26.08.2015 č.j.: 645/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 611 ze dne 26.08.2015 Směrnice Rady MČ o vztazích orgánů městské části Praha 3 k příspěvkovým organizacím zřízených městskou částí

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kaňovice, IČ 00494267 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kaňovice, IČ 00494267 za rok 2013 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava III,1M$XOICCI" ČJ.: MSK 52267/2014 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/19895/2013/Sam 113.1

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

VYHLÁŠKA ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek VYHLÁŠKA ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek Ministerstvo financí stanoví podle 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

Město Česká Lípa SMĚRNICE ZM 1/2013. Směrnice o požadavcích na schvalování účetních závěrek

Město Česká Lípa SMĚRNICE ZM 1/2013. Směrnice o požadavcích na schvalování účetních závěrek schvalování účetních závěrek POČET STRAN: 9 PLATNOST OD: 1. 12. 2013 VYDÁNÍ ČÍSLO: I. Zpracoval Zkontroloval Schválil Jméno a příjmení Ing. Josef Zachrla Blanka Tokarová Mgr. Hana Moudrá Datum 07.11.2013

Více

Město Česká Lípa nám. T.G.Masaryka 1 470 36 Česká Lípa. Z m ě n a z ř i z o v a c í l i s t i n y

Město Česká Lípa nám. T.G.Masaryka 1 470 36 Česká Lípa. Z m ě n a z ř i z o v a c í l i s t i n y Město Česká Lípa nám. T.G.Masaryka 1 470 36 Česká Lípa č.j.: MUCL/150058/2011 Z m ě n a z ř i z o v a c í l i s t i n y Zastupitelstvo města Česká Lípa dle 84 odst. 2 písm. d) zákona číslo 128/2000 Sb.,

Více

ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek Strana 2075 220 VYHLÁŠKA ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek Ministerstvo financí stanoví podle 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 22. 9. 2009 č. 08/09 Čl. 1 Předmět

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 993/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 915 ze dne 06.12.2016 Směrnice o vztazích orgánů městské části k příspěvkovým organizacím zřízených městskou částí Praha 3 Rada

Více

Královéhradecký kraj. směrnice

Královéhradecký kraj. směrnice Královéhradecký kraj směrnice NÁZEV: Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanoví zásady schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřizovaných Královéhradeckým krajem ČÍSLO: 22 PLATNOST

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Komentář k výsledkům finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému orgánů veřejné správy za rok 2013

Komentář k výsledkům finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému orgánů veřejné správy za rok 2013 OBEC MACKOVICE Mackovice 49, 671 78 Jiřice u Miroslavi IČO: 00 636 851... orgán veřejné správy Příloha č.1b k vyhlášce č. 416/2004 Sb. Komentář k výsledkům finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ za rok 2015 Elektronický podpis - 24.3.2016 KUMSX01MDAGV Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.4.2015 KUMSX01HJO2A Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření C.J. AUDIT s.r.o. Auditorská společnost, číslo osvědčení Komory auditorů ČR - 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec 12, IČ 25495542 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hrádek nad Nisou za období

Více

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chotusice za rok 2015 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řeka, IČ 00576891 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řeka, IČ 00576891 za rok 2014 Elektronický podpis - 11.5.2015 KUMSX01HRR RC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun

Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www. lanskroun.eu Kancelář starosty a tajemníka Čj.: Počet listů dokumentu: 15 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Zřizovací listina - MATEŘ SKÁ ŠKOLA - příspěvkové organizace. Evidenční č. zřizovací listiny: 2/2002. Město Bakov nad Jizerou

Zřizovací listina - MATEŘ SKÁ ŠKOLA - příspěvkové organizace. Evidenční č. zřizovací listiny: 2/2002. Město Bakov nad Jizerou Zřizovací listina Evidenční č. zřizovací listiny: 2/2002 příspěvkové organizace - MATEŘ SKÁ ŠKOLA - Město Bakov nad Jizerou Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, IČO 003237418 Zřizovací listina

Více

Zásady postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem

Zásady postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem Zásady postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem I. Postup při pronájmech, pachtech, výprosách a výpůjčkách nemovitého majetku, při zřízení věcného břemene a při uzavírání dohod

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i. VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ veřejná výzkumná instituce Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, tel. 224 922 381, 224 972 650, fax 224 972 873 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná

Více

o požadavcích na schvalování účetních závěrek

o požadavcích na schvalování účetních závěrek Město Štramberk Městský úřad Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 1/2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek Platnost: od 1. 10. 2013 Schválil: Rada města, usnesením č. 58/1059

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT GRANTOVÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY (úplné znění) (zrušeno usnesením vlády ze dne 7. srpna 2002 č. 770) P ř í l o h a č. 2 k usnesení vlády ze dne 13. června 2001 č. 590 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě MĚSTO LANŽHOT Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě V souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rada města tento organizační

Více

Organizační řád. Vzdělávacího institutu Středočeského kraje

Organizační řád. Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Organizační řád Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků se sídlem Lázeňská 826, 289 12 Sadská Závazný pro: zaměstnance Vzdělávacího institutu Středočeského

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IČ za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IČ za rok 2013 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 53242/2014 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/14594/2013/Sam 113.1 V10 Ing. Lenka

Více

STATUT Rady pro veřejný dohled nad auditem

STATUT Rady pro veřejný dohled nad auditem STATUT Rady pro veřejný dohled nad auditem Schváleno dne: 21. 9. 2016 Účinnost od: 1. 10. 2016 Závazné pro: členové Rady pro veřejný dohled nad auditem Verze 1.0 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Statut Rady

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

PRAVIDLA ZŘIZOVÁNÍ VÝBORŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA A PŘEDKLÁDÁNÍ MATERIÁLŮ DO TĚCHTO VÝBORŮ pravidla zastupitelstva města

PRAVIDLA ZŘIZOVÁNÍ VÝBORŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA A PŘEDKLÁDÁNÍ MATERIÁLŮ DO TĚCHTO VÝBORŮ pravidla zastupitelstva města Rozsah platnosti dokumentu: pro zaměstnance města Název: Typ dokumentu: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU MĚSTSKÁ POLICIE MOST PRAVIDLA ZŘIZOVÁNÍ VÝBORŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA A PŘEDKLÁDÁNÍ MATERIÁLŮ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Budišovice, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Budišovice, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 24.3.2015 KUMSX01H5A3X Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

UPRAVUJÍCÍ NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM MAJETKEM LIBERECKÉHO KRAJE VE ZNĚNÍ NOVELIZACE Č. 2

UPRAVUJÍCÍ NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM MAJETKEM LIBERECKÉHO KRAJE VE ZNĚNÍ NOVELIZACE Č. 2 SMĚRNICE RADY LIBERECKÉHO KRAJE Č. 2/2005 UPRAVUJÍCÍ NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM MAJETKEM LIBERECKÉHO KRAJE VE ZNĚNÍ NOVELIZACE Č. 2 I. Předmět a struktura směrnice a vymezení základních pojmů 1. Tato směrnice

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. DODATEK č. 2 ke Zřizovací listině organizační složky Pečovatelská služba Nový Jičín ze dne 24.5.2001

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. DODATEK č. 2 ke Zřizovací listině organizační složky Pečovatelská služba Nový Jičín ze dne 24.5.2001 MĚSTO NOVÝ JIČÍN DODATEK č. 2 ke Zřizovací listině organizační složky Pečovatelská služba Nový Jičín ze dne 24.5.2001 vydaný usnesením Zastupitelstva města Nový Jičín č. 7/24Z/2014 ze dne 4. 9. 2014 na

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU Tanvaldská 50, Liberec XXX Vratislavice nad Nisou

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU Tanvaldská 50, Liberec XXX Vratislavice nad Nisou MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU Tanvaldská 50, Liberec XXX Vratislavice nad Nisou Z ř i z o v a c í l i s t i n a Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou dle 84 odst.

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více