INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, Čáslav. Identifikátor:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135"

Transkript

1 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, Čáslav Identifikátor: Termín konání inspekce: dubna 2007 Čj. Signatura ČŠI-834/07-02 bc2za114

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora byla zřízena Městem Čáslav jako příspěvková organizace k 1. březnu 2002 na dobu neurčitou. Organizace poskytuje vzdělávací služby v základní škole (ZŠ), školní družině (ŠD) a stravovací služby ve školní jídelně (ŠJ). Škola je bezbariérovým zařízením. ZŠ má 18 tříd a 2 oddělení ŠD. Průměrný počet žáků na třídu je 23 a kapacita školy je naplněna na 74 %. Vyučuje se podle vzdělávacího programu Základní škola. Od 6. ročníku se ve škole realizuje rozšířené vyučování tělesné výchovy. PŘEDMĚT INSPEKCE Inspekční činnost podle 174 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v základní škole. Cíle inspekční činnosti: 1. Zjišťování a hodnocení formálních podmínek vzdělávání podle vybraných ustanovení školského zákona. 2. Hodnocení rozvoje výuky cizích jazyků v základní škole. INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ 1. Zjišťování a hodnocení formálních podmínek vzdělávání podle vybraných ustanovení školského zákona. 1.1 Dokumenty ověřující vznik školy Škola předložila dokumenty ověřující její vznik. Šetřením bylo zjištěno, že vybrané údaje dokumentů jsou v souladu se skutečností. 1.2 Soulad povinně zapisovaných údajů v rejstříku škol a školských zařízení ( 144 odst. 1 písm. b), c), d), g) až j) ŠZ nebo 125 odst. 1, 2, 3 písm. a), b), d), i) ŠZ se skutečností Povinná data týkající se činnosti školy uvedená v rejstříku škol a školských zařízení a včetně uváděných identifikačních údajů zřizovatele, jsou v souladu se zjištěnými skutečnostmi. 1.3 Posouzení dodržení kapacity školy, respektive jejich součástí Byl dodržen nejvyšší povolený počet žáků v jednotlivých formách vzdělávání uvedený v rozhodnutí o zápisu do rejstříku škol a školských zařízení. 1.4 Soulad vykázaných údajů v příslušných výkazech se skutečným stavem Školou uváděné údaje ve výkazech (S 3-01, Z 2-01, Z 17-01) korespondují se zjištěním ČŠI

3 1.5 Dodržování ustanovení 149 odst. 2 ŠZ o provedení změny v údajích Zřizovatel ode dne zahájení činnosti školy nežádal o změnu údajů v rejstříku škol a školských zařízení ve smyslu výše uvedeného paragrafu. 2. Hodnocení rozvoje výuky cizích jazyků v základní škole. Ve škole jsou vyučovány dva cizí jazyky: povinné předměty anglický jazyk od 3. do 9. ročníku 14 skupin (247 žáků) a německý jazyk od 4. do 9. ročníku 7 skupin (97 žáků). Žáci mají možnost získat další jazykové znalosti i v rámci volitelného předmětu anglický jazyk v 7. ročníku a rozšířit si vědomosti a dovednosti ve volitelném předmětu konverzace v anglickém jazyce a konverzace v německém jazyce v 8. ročníku. K výuce jsou využívány na 1. stupni kmenové učebny jednotlivých tříd, na 2. stupni učebna výpočetní techniky a školní knihovna a odborné učebny dvě určené pro výuku anglického jazyka a jedna k výuce německého jazyka. Odborné učebny jsou vcelku podnětně vyzdobeny, uspořádání nábytku je klasické a neumožňuje vzájemný oční kontakt všech žáků. Návaznost výuky je zajištěna zejména používáním ucelené řady učebnic, vzájemnou spoluprací vyučujících a vypracováním ročních tematických plánů učiva. Ucelené hodnocení úrovně výuky cizího jazyka škola dosud neprovádí. Jedna z vyučujících je odborně kvalifikovaná k výuce anglického i německého jazyka na 2. stupni základní školy učí oba jazyky. Z dalších šesti vyučujících anglického jazyka jsou čtyři odborně kvalifikované k výuce na 1. stupni, kde učí i anglický jazyk, další vyučující je odborně kvalifikovaná kvýuce anglického jazyka na 2. stupni základní školy a jeden z vyučujících je kvalifikovaný k výuce jiných předmětů základní školy. Z dalších dvou vyučujících německého jazyka je jedna kvalifikovaná kvýuce na prvním stupni, kde tento jazyk vyučuje, další vyučující je kvalifikovaný k výuce jiných předmětů základní školy. Téměř všichni pedagogové se dále vzdělávají zejména v oblasti tvorby školního vzdělávacího programu a v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií, někteří znich navštěvují i akce k metodice jazyka. Předmětová komise cizích jazyků se zabývala výběrem učebnic, prací na školním vzdělávacím programu, plněním tematických plánů učiva i dalšími organizačními záležitostmi, méně i metodikou výuky. Dle dotazníkového šetření považují respondenti za dostatečně širokou nabídku výuky cizích jazyků 71 % dotazovaných, 17 % z nich nepovažuje výuku za zajímavou a přínosnou. Sledované hodiny měly rozdílnou úroveň. V některých byly rozvíjeny kompetence žáků využíváním vhodnějších metod i forem práce než v jiných. Žáci pracovali samostatně i spolupracovali na zadaných úkolech, využívali prostor. Efektivitu výuky snižovala v některých hodinách frontální práce výhradně v interakci učitelka žák po celou vyučovací jednotku i chybějící vzájemný oční kontakt žáků. Stanovené cíle byly odpovídající pro většinu žáků, diferenciace úkolů dle jejich pokročilosti a schopností bylo využito ojediněle. Žáci byli výjimečně zapojeni do hodnocení či sebehodnocení. Učebny byly většinou podnětně zařízené k výuce, materiální podpora byla zařazována v různé míře dle osobnosti pedagoga. Někteří z žáků školy se v loňském roce zúčastnili zájezdů do Německa i výměnného pobytu s německou školou. Každoročně mohou své získané znalosti a dovednosti žáci uplatnit ve školním a okresním kole konverzační soutěže a při tématech v rámci projektových dnů. Jazykové vzdělávání vedení školy podporuje, výuka má standardní úroveň

4 DOKLADY, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ 1. Zřizovací listina školy vydaná Městem Čáslav ze dne 5. února 2002 pod čj.14/ Dodatek č. 1 vydaný Městem Čáslav ze dne 29. října 2003 pod čj. 74/ Dodatek č. 2 vydaný Městem Čáslav ze dne 22. června 2005 pod čj. 36/ Rozhodnutí o změně v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení vydané MŠMT dne 5. února 2007 čj. 2378/ Rozhodnutí o změně v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení vydané MŠMT dne 2. května 2006 čj / Žádost o změnu zařazení ze dne 4. února Protokol o provedení změny ze dne 5. března 2004 čj. Sine/ Výkaz o základní škole S 3-01 podle stavu k 30. září 2006 ze dne 12. října Výkaz o školní družině školním klubu Z 2-01 podle stavu k 31. říjnu 2006 ze dne 7. listopadu Výkaz o činnosti zařízení školního stravování Z podle stavu k 31. říjnu 2006 ze dne 7. listopadu Třídní výkazy všech tříd školní rok 2006/ Zápisní lístky do ŠD obou oddělení školní rok 2006/ Přihlášky na školní stravování školní rok 2006/ Koncepce školy pro období Výroční zpráva ZŠ Čáslav Sadová 1756 schválená školskou radou dne 11. října Zápisy z pedagogické rady - školní roky 2004/ / Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro školní rok 2006/2007 ze 4. září Den plný projektu 23. listopadu Výsledky dotazníkové akce Dotazník pro rodiče žáků základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií 20. Pracovní verze ŠVP Sadovák ke dni inspekce 21. Třídní knihy III. B, V. A, V. B, VIII. A, VIII. B, IX. A, IX. B vedené ve školním roce 2006/ Doklady o vzdělání učitelů cizích jazyků, vyučujících ve školním roce 2006/2007 ke dni 16. dubna Doklady o dalším vzdělávání vyučujících cizích jazyků za školní roky 2005/2006 a 2006/2007 ke dni 16. dubna Rozvrh hodin podle tříd a vyučujících školní rok 2006/2007 ke dni 16. dubna Zápisy předmětová komise německého jazyka školní rok 2006/ Zápisy předmětová komise anglického jazyka školní rok 2006/ Přehledy skupiny žáků v cizích jazycích podle tříd, volitelné a nepovinné předměty a kroužky školní rok 2006/

5 ZÁVĚR Zjištěné aktuální údaje formálních podmínek vzdělávání odpovídají údajům uvedeným v rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Škola nabízí žákům dostatek možností k podpoře jazykového vzdělávání i vhodné motivační aktivity. Všichni vyučující se dále vzdělávají. Zařazují vhodné metody výuky, různá úroveň vyučovacích hodin je ovlivněna zejména využíváním méně či více vhodných forem práce se žáky. Absence hodnocení v oblasti cizích jazyků neumožňuje najít konkrétní nedostatky a hledat způsoby jejich odstranění. Celkově je výuka cizích jazyků ve škole funkční. Benešov 25. dubna 2007 Složení inspekčního týmu razítko Inspekční tým Titul, jméno a příjmení Podpis Vedoucí týmu Mgr. Václav Zemek V. Zemek v. r. Členové týmu Mgr. Jana Richterová Mgr. Helena Zahradníčková J. Richterová v. r. H. Zahradníčková v. r. Dle 174 odst. 13 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím převzetí na adresu pracoviště, tj. ČŠI Benešov, Černoleská 1997, Benešov. Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem ČŠI k jejich obsahu zasílá ČŠI zřizovateli a školské radě. Inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná. Stvrzuji svým podpisem, že jsem byl seznámen s obsahem inspekční zprávy a že jsem převzal její originál. V Čáslavi:10. května 2007 Titul, jméno a příjmení Mgr. Pavel Škarka Razítko Podpis Škarka v. r. ředitel nebo jiná osoba oprávněná jednat za školu - 5 -

6 Další adresáti inspekční zprávy Adresát Datum předání/odeslání inspekční zprávy Podpis příjemce nebo čj. podacího deníku ČŠI Zřizovatel ČŠI-1149/07-02 Školská rada ČŠI-1150/07-02 Připomínky ředitelky školy Datum Čj. podacího deníku ČŠI Text - - Připomínky nebyly podány

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední škola podnikatelská Frýdek-Místek, s. r. o. Československé armády 482, 738 01 Frýdek-Místek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední škola podnikatelská Frýdek-Místek, s. r. o. Československé armády 482, 738 01 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední škola podnikatelská Frýdek-Místek, s. r. o. Československé armády 482, 738 01 Frýdek-Místek Identifikátor: 600 016 358

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní 764, 396 27 Humpolec Identifikátor školy: 600 008 479 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Slušovice, okres Zlín. Školní 222, 763 15 Slušovice. Identifikátor školy: 600 114 252

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Slušovice, okres Zlín. Školní 222, 763 15 Slušovice. Identifikátor školy: 600 114 252 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Slušovice, okres Zlín Školní 222, 763 15 Slušovice Identifikátor školy: 600 114 252 Termín konání inspekce: 16. listopad 2006 a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1093/09-04 Název školy: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace Adresa: Kostelní 583, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Olomoucký inspektorát. Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6. Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Olomoucký inspektorát. Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6. Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh Identifikátor školy: 600 018 091 Termín

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98. Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora. Identifikátor školy: 600 046 346

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98. Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora. Identifikátor školy: 600 046 346 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98 Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora Identifikátor školy: 600 046 346 Termín konání inspekce: 18. - 21.

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti: Název školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj.: ČŠI-158/08-05 Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Adresa: Husova 992, 362 51 Jáchymov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2298/13-S. Nový Jáchymov 157, 267 03 Hudlice zsnjachymov@seznam.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2298/13-S. Nový Jáchymov 157, 267 03 Hudlice zsnjachymov@seznam. + Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2298/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 75 033 887 Identifikátor 600 042 901

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/09-06 Základní škola Lenešice, okres Louny Adresa: 439 23 Lenešice, Knížete Václava 391 Identifikátor: 600083101 IČ:

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIL-263/11-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIL-263/11-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sídlo: Sad 5.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7 Dukelské náměstí 7, 693 31 Hustopeče Identifikátor školy: 600 014 134 Termín konání

Více

Soukromé osmileté gymnázium Rájec Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec - Jestřebí

Soukromé osmileté gymnázium Rájec Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec - Jestřebí Inspekční zpráva Soukromé osmileté gymnázium Rájec Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec - Jestřebí Identifikátor školy: 600 013 260 Zřizovatel: Jitka Taussiková, Bezručova 3, 678 01 Blansko

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1069/12-A. Česko Britská základní škola, s.r.o.

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1069/12-A. Česko Britská základní škola, s.r.o. Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-1069/12-A Název kontrolované osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Česko Britská základní škola, s.r.o. K Lesu 558/2, 142 00 Praha

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-358/13-K. Modenská 15, 360 07 Karlovy Vary

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-358/13-K. Modenská 15, 360 07 Karlovy Vary Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIK-358/13-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Waldorfská základní škola Wlaštovka Karlovy Vary o. p. s. Sídlo: Mlýnská

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-821/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-821/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-821/10-A Název školy: Mateřská škola, Praha 8, Krynická 2 Adresa: Krynická 2/490, 181 00 Praha 8 Identifikátor: 691 001 391 IČ: 72 049

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Aktuální stav školy. Č. j. ČŠIA - 85/13-A

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Aktuální stav školy. Č. j. ČŠIA - 85/13-A y Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 85/13-A Název právnické osoby Mateřská škola, Praha 10, vykonávající činnost školy: Magnitogorská 14/1430 Sídlo: Magnitogorská

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 14. základní škola Plzeň

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 14. základní škola Plzeň Česká republika Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA 14. základní škola Plzeň Zábělská 25, 312 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 567 Termín konání tematické

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-491/15-A. Základní škola nám. Curieových

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-491/15-A. Základní škola nám. Curieových INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-491/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola nám. Curieových Sídlo náměstí Curieových 2, Praha 1, 11000 E-mail právnické osoby info@zscurie.cz IČO

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2546/11-T. Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2546/11-T. Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2546/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola informačních technologií, s.r.o. Pionýrů 2069,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Integrovaná střední škola technická, Rakovník, Gen. Kholla 2501/II Gen. Kholla 2501/II, 269 01 Rakovník Identifikátor školy:600

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Mateřská škola Sochorova 2937, Most Adresa: Mateřská škola Sochorova 2937, Most 434 01 Identifikátor zařízení: 600 083 446 Zřizovatel:

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Alternativní mateřská škola Ostrava-Mariánské Hory, U Dvoru 22a

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Alternativní mateřská škola Ostrava-Mariánské Hory, U Dvoru 22a Česká republika Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Alternativní mateřská škola Ostrava-Mariánské Hory, U Dvoru 22a U Dvoru 22a/1249, 709 00 Ostrava-Mariánské

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva 1. základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68, okres Příbram Primáře Kareše 68, 264 01 Sedlčany Identifikátor školy: 600 054 624

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola Psáry, okres Praha - západ

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola Psáry, okres Praha - západ ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát Inspekční zpráva Základní škola Psáry, okres Praha - západ Dolní Jirčany 12, 252 44 Psáry Identifikátor školy: 600 053 423 Termín konání tematické

Více

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Vyhlášení pokusného ověřování podle 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více