Základní škola a Mateřská škola Krchleby. okres Kutná Hora. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Krchleby. okres Kutná Hora. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Krchleby okres Kutná Hora příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok - 4

2 a) Základní údaje o škole: Podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol vydaného dne.., s účinností nese zařízení název: Základní škola a Mateřská škola Krchleby, okres Kutná Hora, příspěvková organizace Adresa: Krchleby 8, 86 Čáslav. Právní forma: příspěvková organizace. Jedná se o školu dvoutřídní (.- 5. ročník), od.. pracující v právní subjektivitě. Součástí je školní družina, jednotřídní mateřská škola a školní jídelna - výdejna. Rozhodnutí o zařazení do sítě škol vydáno dne.., s účinností od... Školská rada byla zřízena Zřizovatelem školy je Obec Krchleby, IČO: Adresa: Krchleby 66, 86 Čáslav. Statutární zástupce: Bc. Bohumila Jeřichová (starostka obce). Ředitelka školy: PaedDr. Jitka Olivová. Vedoucí učitelka mateřské školy: Dagmar Vlachová. Adresa pro dálkový přístup: Webové stránky: Telefon ZŠ: , 7 97 Telefon MŠ (mobilní): Škola sdružuje: název součásti adresa IZO Kapacita Základní škola Krchleby žáků Školní družina Krchleby žáků Mateřská škola Krchleby žáků Školní jídelna - výdejna Krchleby jídel b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Ve školním roce /4 vyučovala škola ve všech ročníkách dle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.. ročník v tomto školním roce ve škole nebyl. Základní škola: (číslo oboru: 79-- C/)

3 Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na třídu Počet žáků na učitele 5,5 5 Pozn. údaj dle statistického výkazu k. 9.. V průběhu školního roku na školu nepřestoupil z jiné školy žádný žák, žádný žák se ze školy neodhlásil. Mimoškolní zájmová činnost: kroužek vedoucí Výtvarný Hra na flétnu I. Hra na flétnu II. Hra na flétnu III. Sportovní Angličtina hrou počet žáků týdenní dotace den, čas Mgr. Jitka Domasová Mgr. Jitka Domasová Mgr. Jitka Domasová Mgr. Jitka Domasová Pavla Tesařová 6, hod. pondělí. 5. h.,5 hod. čtvrtek..5 h.,5 hod. čtvrtek.55.5 h. 6,5 hod. úterý h. 9, hod. pátek. 5. h. Jitka Olivová,5 hod.,5 hod. pondělí.. h. pátek.. h. Pozn.: Kroužky realizovány na základě dohody o pracovní činnosti pod DDM Čáslav. Činnost kroužku hry na flétnu probíhala ve skupinách, zapojily se i děti z MŠ a ZŠ Zbýšov. Ve výtvarném kroužku rovněž zapojeny děti z MŠ. Kroužek Angličtina hrou veden pod hlavičkou základní školy. c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy Přehled pedagogických pracovníků školy: pracovní zařazení kvalifikace délka praxe ředitelka školy učitelství pro. st. ZŠ (prohloubená Tv) 9 let učitelka ZŠ učitelství pro. st. ZŠ (prohloubená Vv) let vedoucí učitelka MŠ učitelství pro MŠ učitelka MŠ učitelství pro MŠ vychovatelka vychovatelství 7 let let let školního roku /4 nedošlo v řadách pedagogických pracovníku k žádné organizační změně. V pr ůb ěh u

4 Mzdové prostředky byly pokryty MŠMT a zřizovatelem, který škole schválil výjimku z počtu žáků pro tento školní rok. Přehled provozních zaměstnanců: pracovní zařazení školnice, pracovnice OP topič mzdová účetní hospodářka d) Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následné přijetí do školy Zápis k povinné školní docházce: Zápis žáků k povinné školní docházce pro školní rok 4/5 uskutečněn dne..4. Ve správním řízení přijato žáků (6 chlapců, 4 dívky). Na základě rozhodnutí ředitelky školy nevydán žádný odklad školní docházky. Výkon státní správy Ve školním roce /4 vydala ředitelka školy následující správní rozhodnutí: Přijetí k základnímu vzdělávání Odklad školní docházky Přestup žáka V průběhu školního roku nebyl udělen žádný dodatečný odklad školní docházky. Nikdo nebyl osvobozen od povinnosti docházky do školy. e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním

5 vzdělávacím programem a podle poskytovaného stupně vzdělání Prospěch žáků ročník počet žáků prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo nebylo hodnoceno V tomto školním roce postoupili do vyšších ročníků všichni žáci. Slovní hodnocení nebylo použito. žákyně 5. ročníku přestoupily k plnění povinné školní docházky v ZŠ Masarykova, Čáslav. Chování žáků: stupeň chování počet žáků Procenta % % % Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu školního roku nebylo třeba řešit závažné kázeňské přestupky, nebylo použito kázeňských opatření ani snížené známky z chování. Zameškané hodiny: ročník zameškané hodiny neomluvené průměr zameškaných hodin na žáka ,6 59,5 4,5 9, Pozn.: Údaje v tabulce jsou uvedeny za celý školní rok /4. Všechny zameškané hodiny byly dle školního řádu řádně omluveny rodiči nebo lékařem. Plnění učebních osnov a učebního plánu Ve všech ročníkách bylo vyučováno ve školním roce /4 dle Školního

6 vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. předmět. ročník. ročník. ročník 4. ročník 5. ročník Český jazyk Anglický jazyk Prvouka Vlastivěda Přírodověda Matematika Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní výchova Tělesná výchova Informatika Celkem hodin 5 6 Učební osnovy byly ve všech ročníkách beze zbytku splněny. 6 Pozn.: Neaprobovaná výuka probíhala v předmětech PRV (.. roč.) a TV (. 5. ročník). Ostatní výuka vedena plně kvalifikovanými pedagogickými pracovnicemi. Péče o žáky se SPUCH: V evidenci PPP SK Kolín, pracoviště Kutná Hora vedeni 4 žáci, u žádného z žáků nediagnostikována SPUCH. Specifika obtíží byla řešena individuálním přístupem doporučeným ze strany poradny a zvýšenou spoluprací s rodiči. f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V letošním školním roce byl MPP zaměřen především na navození a udržení optimálních podmínek sociálního klimatu pro všestranný a harmonický rozvoj osobnosti žáků, osvojování zdravého životního stylu, podporu sociálně komunikativních dovedností. Hodnocení konkrétních cílů Minimálního preventivního programu:. Systematický rozvoj dovedností a návyků vedoucích k osvojení zdravého životního stylu plnění tohoto cíle probíhalo cíleně v hodinách prvouky, tělesné výchovy, také v rámci činnosti školní družiny žáci vedeni k dodržování osobní hygieny, pravidelné péči o své tělo uskutečnění projektu Chci být zdravý, Zdravé zuby žáci získali nové zkušenosti, dovednosti i návyky vedoucí k plnohodnotnému životnímu stylu

7 ve škole byl realizován projekt Ovoce do škol, Školní mléko zakoupení výživově hodnotných potravin ve škole byl žákům zamezen přístup k virtuálním drogám zablokování nevhodných webových stránek. Podpora aktivity žáků a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností škola plně podporovala všechny žáky v jejich školních i mimoškolních aktivitách prezentace žáků na veřejnosti při různých kulturních vystoupeních Kulturní program u rozsvěcování vánočního stromku, vánoční besídka na OÚ v Krchlebech, vystoupení žáků na Vítání občánků (OÚ Krchleby) Rozsvěcení vánočního stromku v Krchlebech prosinec.. Všestranný rozvoj osobnosti žáka žáci byli pravidelně vedeni k sportovním aktivitám a zájmovým činnostem naše základní škola umožnila dětem navštěvovat tyto kroužky: angličtina hrou, hra na flétnu, kroužek sportovní a výtvarný. Kromě školních dětí bylo zapojeno také několik dětí z mateřské školy. Zájmové útvary byly realizovány DDM v Čáslavi i základní školou organizace kulturních i sportovních programů (především v rámci činnosti školní družiny) úspěšně jsme se zúčastnili výtvarných i sportovních soutěží. Chováme domácí zvířata, Žehušický pohár (lehkoatletické závody) účast v okresním kole matematické olympiády (žákyně 5. ročníku) zařazení dopravní výchovy do vyučování prvouky, zrealizován samostatný projekt Dopravní výchova (P. Hanzlíková) 4. Informovanost žáků v hodinách českého jazyka, prvouky, přírodovědy, vlastivědy a ve výchovách již na začátku školního roku se žáci seznámili s příklady vhodného a nevhodného chování ve škole i na veřejnosti, seznámili se se školním řádem problematika prevence sociálně patologických jevů se průběžně promítala do všech oblastí učebního programu, vzájemná propojenost tematická i předmětová

8 5. Navozování optimálních podmínek sociálního klimatu ve škole všichni zaměstnanci školy se snažili v průběhu roku o to, aby atmosféra ve třídách byla vstřícná, příjemná, prostředí tříd bezpečné, esteticky upravené nezbytné navození vzájemné důvěry učitelé x žáci při každodenním kontaktu upevňování vztahů během výuky, o přestávkách i volnočasových aktivitách Projekt SOCIOKLIMA. v ojedinělých případech jsme se v průběhu roku setkávali s prvky nevhodného chování mezi žáky navzájem vzájemného slovního napadání, provokací, tendencí vyčlenit žáka z kolektivu. Všechny tyto projevy byly řešeny v rámci třídního kolektivu s učiteli. Podle závažnosti také s rodiči žáků uskutečněny dny pro předškoláky zařazení předškolních dětí do třídy mezi žáky. a. ročníku a společně strávené zábavné dopoledne zaměřené nejen na výuku, ale i na různé sportovní aktivity 6. Včasné odhalování specifických poruch učení a jejich následná náprava v průběhu školního roku zjištěné poruchy učení řešeny individuálním přístupem vyučujících, po dohodě s rodiči doporučena návštěva pedagogicko psychologické poradny stávající žáci, kteří již byli v poradně evidováni, dochází k pravidelným kontrolám 7. Vytváření eticky hodnotných postojů žáci získávali informace především v rámci výuky vlastivědy, prvouky, přírodovědy vzájemná setkávání s dětmi z jiných škol při různých příležitostech obohacení o nové postoje a zkušenosti setkávání a komunikace s dětmi předškolního věku, vrstevníky, 8. Motivace učitelů k aktivnímu zapojení do realizace MPP

9 velikou motivací všech pedagogů pro další práci byl kladný ohlas dětí, jejich nadšení pro různé aktivity a uskutečněná setkání postupná a společná realizace podnětných připomínek pedagogických pracovníků a vnesení nových prvků k plnění cílů MPP 9. Vedení žáků k poznání sebe sama, k zvládání stresů, k dovednostem řešit své problémy bez pomoci léků a jiných návykových látek poučení žáků o případných možnostech řešení svých problémů dalšími subjekty pomoc linky bezpečí žáci byli přiměřeně věku seznamováni s nebezpečím různých závislostí a upozorněni na zdravotní rizika z toho plynoucí, stejně tak na právní důsledky spojené s užíváním návykových látek zapojení dětí do projektu společnosti SOCIOKLIMA k podpoře vztahů ve školách, jak mezi žáky, tak mezi žáky a učiteli a učiteli navzájem testování žáků - mapování vztahů ve třídách, diagnostika, sociometrie. Účast dětí v projektu bezesporu přispěla k vztahové pohodě ve třídě, vnesla hlubší zájem o zdravý mezilidský kontakt, díky němuž se učíme být lidmi v rámci školní družiny se uskutečnil pro děti velmi přínosný projekt Chci být zdravý, zaměřený na sebehodnocení, ale také utváření zdravého pohledu na druhé. Motivace a aktivní spolupráce s rodiči na počátku školního roku získali rodiče informace ohledně správného postupu omlouvání absence svých dětí a upozorněni na možné sankce (prevence předcházení záškoláctví) rodičům byla nabídnuta pomoc ze strany třídních učitelek i vychovatelky ŠD k řešení výchovných problémů s dětmi schůze Rady školy se uskutečnila dvakrát. Kromě různých organizačních záležitostí projednáno také chování a volnočasové aktivity dětí, ze strany rodičů byly vzneseny návrhy a další typy na školní výlety do okolí + nabídnutí pomoci při jejich realizaci ke společné akci s rodiči a žáky došlo v letošním školním roce již při Podzimním světýlkování zábavném odpoledni plném her a vzájemného poznávání. Tato akce byla velmi zdařilá, všichni odcházeli v dobré náladě obohaceni o mnoho pěkných dojmů. Výchova k ekologii celoroční sběr druhotných surovin hliník, PET lahve + plastová víčka, starý papír, staré baterie, děti získaly. místo v soutěži ve sběru druhotných surovin (starého papíru společnost AVE Čáslav) a. místo ve sběru hliníku (společnost Ekocentrum Říčany)

10 škola zapojena do celoročního projektu Recyklohraní vedení k ekologii, správnému třídění odpadu do vyznačených kontejnerů realizace dvou ekologických projektů se zaměřením na zlepšení stavu životního prostředí v blízkosti naší školy Projekt Den Země duben 4. realizace projektu EKODOMOV Ptáčkohraní - výukový program pro děti (p. Kopecká) g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků termín konání název akce NIQES národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy (Kutná Hora) pracovní zařazení ředitelka Rozvoj motoriky u dětí předškolního věku I. (Kolín) učitelka MŠ BOZP a PO vedoucích zaměstnanců ve školství (Praha) ředitelka ředitelka Výroční zpráva - jeden z klíčových dokumentů předkládaných ředitelem školy (Kutná Hora) Přírodní zahrady v MŠ (Pod horami, Kutná Hora), v rámci projektu Rok na zahradě vedoucí učitelka MŠ h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti akce základní školy:

11 Měsíc září Akce slavnostní zahájení školního roku (. 9. ) projekt Sportujeme pro zdraví podpořený dotací z MAS Lípy pro venkov plavecký výcvik říjen sběr druhotných surovin (papír, plast, hliník, baterie) plavecký výcvik divadelní představení Na paloučku Dusíkovo divadlo Čáslav matematická olympiáda (5. ročník) školní kolo Ovocný den dopoledne pro předškoláky z MŠ listopad Podzimní světýlkování zábavné odpoledne s rodiči dopravní výchova spolupráce s BESIPEM třídní schůzka rodičů plavecký výcvik divadelní představení Jak se Honza dostal na hrad (Čáslav) SOCIOKLIMA projekt v rámci MPP prosinec kulturní vystoupení při rozsvěcení vánočního stromku v Krchlebech mikulášská nadílka kulturní vystoupení (předvánoční posezení OÚ Krchleby) vánoční besídka Betlémování lidové tradice (Kutná Hora) vánoční besídka - kulturní vystoupení pro rodiče předvánoční nocování ve škole leden zápis do. ročníku matematická olympiáda 5. ročník, okresní kolo (Kutná Hora) únor Ptáčkohraní environmentální program, EKODOMOV divadelní představení příběhy včelích medvídků (Čáslav) Pythagoriáda 5. ročník, školní kolo projekt Zdravé zuby březen školní projekt Loučení s paní Zimou Morena, oživování lidových tradic dětský karneval (Hraběšín) duben třídní schůzka rodičů Matematický KLOKAN 4 kategorie Cvrček, Klokánek školní projekt Den Země (ochrana přírody) mobilní planetárium program Původ života Noc s Andersenem podpora čtenářské gramotnosti charitativní činnost sbírka pro výcvik koní určených k hipoterapii postižených Pomlázkování lidové tradice (Kutná Hora) Velikonoce lidové tradice, p. Štěpánovský Žehušický pohár atletické závody Zverimex Čáslav pečujeme o zvířátka Zachraňte pohádky divadelní představení Krchleby (p. Slavík) květen Den matek kulturní vystoupení školní výlet Mirakulum Milovice dětský zábavný park, naučná stezka sběr druhotných surovin charitativní činnost sbírka pro občanské sdružení Život dětem cvičná evakuace Šel tudy, měl dudy hudebně naučný pořad červen vyhodnocení soutěže ve sběru papíru, plastových víček a hliníku školní výlet Sázava Pohádkový hrad lidová řemesla, ochrana přírody, turistický výlet do Chedrbí + cvičná evakuace, OČMU

12 účast v soutěžích: Název soutěže Tak už je to tak, přiletěl k nám drak výtvarná soutěž DDM Kutná Hora Pythagoriáda školní kolo Matematická olympiáda, kategorie Z5 Matematický KLOKAN 4 kategorie Cvrček, Klokánek školní kolo Chováme domácí zvířata výtvarná soutěž Žehušický pohár Recyklohraní celoroční projekt MŠMT. ročník soutěže ve sběru druhotných surovin (AVE Čáslav) Těžíme hliník z našich domácností 4 A. Fišerová. místo, skok daleký z místa Umístění Eliška Hospodková. místo Kateřina Kunášková, Kamila Krupičková, Eliška Hospodková. místo. místo Kateřina Křepelková Kateřina Křepelková - účast kategorie Cvrček:. místo Anna Fišerová kategorie Klokánek:. místo Eliška Hospodková Eliška Hospodková, Kateřina Křepelková, Barbora Lagronová, Kamila Krupičková, Kateřina Kunášková (diplom) Eliška Hospodková. místo (běh 6 m) Anna Fišerová. místo (skok daleký z místa) účast. místo kategorie průměrné množství na žáka. místo E. Hospodková. místo, běh 6 m Na účet občanského sdružení CPK Chrpa byla z prodeje Motanic věnována částka 55,Kč. Na příspěvku se podíleli žáci i zaměstnanci školy a rodiče dětí z MŠ. Použit bude na výcvik koní a hiporehabilitaci v ČR. Na účet občanského sdružení Život dětem poukázána z prodeje sbírkových předmětů částka 45,- Kč. Po celý školní rok probíhal sběr papíru, plastových víček, plastových láhví, hliníku, baterií a elektrozařízení (ekologická výchova). Žáci a učitelé se v průběhu roku podíleli na údržbě školního pozemku a hřiště. Výsledky školní činnosti byly prezentovány na nástěnce školy, k jednotlivým akcím byla vedena fotodokumentace.

13 V rámci péče o zdravý vývoj dětí zajistila škola pitný režim (projekt Školní mléko ), jehož realizace bude i nadále pokračovat. Žáci byli zapojeni do projektu Zdravé zuby. I v tomto školním roce byla škola zapojena do projektu Ovoce do škol, v jehož rámci jsou dětem. 5. ročníku poskytovány zdravé produkty ve formě ovoce, zeleniny a šťáv. Činnost školní družiny ve školním roce /4: Činnost ŠD byla zahájena. 9., ukončena Pravidelně docházelo účastníků (7 dívek, 4 chlapci). Bylo dbáno na všestranný rozvoj dětí, celoroční plán činnosti byl splněn, pouze s odchylkami dle počasí. Činnosti byly v sounáležitosti se ŠVP ŠD. Převládaly sportovní aktivity. Velký zájem byl o aerobic, jógu, atletická cvičení, gymnastiku a pohybové hry. Z důvodu menšího kolektivu nebyla možnost rozvoje některých sportovních her, což napravíme v příštím školním roce. Oblibu získalo cvičení na venkovní trampolíně, hra stolního fotbálku či jízda na koloběžkách. Zimním sezónním sportům letošní sezóna příliš nepřála. Naopak letní jsme si užili koupání v bazéncích, hrátky s vodou, turistické vycházky nám zpříjemnily zejména konec školního roku. Průběžně jsme se věnovali dopravní výchově a učili se ve formě námětových her řešit krizové situace. Oblíbení byly hry s přírodovědným zaměřením. Z pracovních a výtvarných aktivit se nejvíce líbily stavby a výrobky z přírodnin, práce s modelínou, s korálky či bužírkami. Zajímavé byly výrobky jako např. záchranná pavučina z krepového papíru, roboti z alobalu, vějíře či kresby inkoustem. Dramatická činnost byla nedílnou součástí činnosti ŠD. Velmi se nám vydařila hra Vánoční anděl, pásmo pohádek či zábavná scénka ze života české rodiny, která oživila pestrý program básní, písní a sportovních sestav připravený ke Dni matek. Nezapomenutelná byla exkurze do Zverimexu v Čáslavi spojená s poznáváním a získáváním informací o životě známých i méně obvyklých domácích mazlíčků. Nejvydařenější byl projekt Chci být zdravý, který navazoval na průběžnou výchovu ke zdraví. Součástí byl zábavný psychologický test. Cílem byl rozvoj sebepoznávání a pomoc při řešení krizových situací. Děti vyplňovaly obrázkový test osobnosti a při závěrečném hodnocení jsme se pobavili tím, jak výsledky na jednotlivce pasují. Zdravotní cvičení na čerstvém vzduchu doplněné pozicemi jógy za doprovodu relaxační hudby, bylo pro děti překvapivě velmi zábavné. Výroba elixíru zdraví spojená s poznáváním jednotlivých druhů ovoce a zábavným povídáním o zdravé výživě tento projekt úspěšně zakončila.

14 V letošním školním roce si v naší ŠD úspěšně splnila třítýdenní pedagogickou praxi studentka. roč. pedagogické školy v Čáslavi. Plně jsme využívali učebny výpočetní techniky. Problematikou dnešní doby je však závislost na hrách a proto i nadále budeme využívat počítače zejména ke vzdělávacím účelům. Prvotní je spontánní pohyb, sportovní aktivity, pestrost a zajímavost činnosti ŠD. DATUM a NÁZEV AKCE Výlet do Čáslavi Loučení s podzimem Předkarnevalové rejdění Rychlostní dráha Turnaj v pexesu a kostkách Knížka je můj kamarád Exkurze do zverimexu v Čáslavi + návštěva hřiště ve Vodrantech Soutěž všestrannosti Mikulášská show Družinové vysvědčení Čarodějnická jízda Svátek matek Projekt Chci být zdravý Den dětí v ŠD Výlet do Čáslavi Jízda zručnosti Sportovní olympiáda ČINNOST Sportování na dětském hřišti, návštěva cukrárny Opékání špekáčků, táborové hry a písně Rozvoj rychlosti a vytrvalosti + IQ trénink Rej masek andělů, čertů, soutěže, návštěva v MŠ Krasopis, doplňování, kruh důvěry Tanec a představení masek, hry a soutěže, vyhodnocení, návštěva masek v MŠ Zvládnutí překážek na hřišti skákání panáka, skok po kolečkách, bludiště, pohyb po číslech, průchod úzkým prostorem měření výkonů, vyhodnocení předání diplomů a medailí Ukázky oblíbených knih, předčítání Pozorování + názorné ukázky a povídání o zvířatech, pohybové hry na hřišti ve Vodrantech Opékání špekáčků, táborové hry, na hřišti rej čarodějnic Kulturní vystoupení pro maminky pásmo básní, písní, scének a rytmických a gymnastických sestav Zábavný psychologický test, zdravotní cvičení a jóga, výroba elixíru zdraví Hry a soutěže ke Dni dětí Hra na hřišti u Podměstského rybníka, návštěva cukrárny Dopravní výchova, poznávání dopravních značek a řešení dopravních situací, jízda na kole zúženým prostorem, slalom, podjezd, objezd, apod. disciplín :. Obíhání sloupu. Karimatková dráha. Balanc na 4 4. Zvedání gymbalu 5. Počítání lístků 6. Skákání panáka 7. Hod talířem 8. Sedy na trampolíně 9. Hod o zeď. Překážková dráha

15 Vyhodnocení SPORTOVNÍ OLYMPIÁDY: umístění. místo. místo. místo kategorie mladší Anna Fišerová Kamila Krupičková Barbora Lagronová kategorie starší Petr Vlček Eliška Hospodková Daniel Staněk i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve sledovaném školním roce nebyla na škole provedena kontrolní činnost ČŠI. k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce /4 byla škola zapojena do projektu Inovace (EU peníze školám) vyhlášeném MŠMT ČR, v jehož rámci získala částku Kč. V rámci tohoto projektu byla učebna I. třídy vybavena interaktivní tabulí, škola 8 novými pracovními místy ICT připojenými k internetu, zakoupen byl notebook, vytvořeno bylo 9 digitálních učebních materiálů, které jsou značným přínosem pro modernizaci výuky jednotlivých předmětů. Škola zakoupila několik učebních pomůcek a pedagogové absolvovali řadu tematických seminářů. V následujícím školním roce bude realizace projektu ukončena. l) Údaje o zapojení školy do dalšího celoživotního učení Škola nebyla v tomto školním roce zapojena do dalšího celoživotního učení. m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů V květnu byla podána žádost na přidělení finančních prostředků pro realizaci projektu Sportujeme pro radost - škola plná pohybu v rámci dotačního programu z fondu kultury a sportu na rok MAS Lípy pro venkov o.s. Přidělena byla částka 4 Kč. Za této podpory proběhl ve škole na podzim projekt, jehož cílem byla podpora spontánního pohybového projevu dětí. Zapojeni byli žáci ZŠ i děti MŠ.

16 Projekt Sportujeme pro radost škola plná pohybu říjen n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Ve škole neexistuje ZO ČMOS PŠ. o) Základní údaje o hospodaření školy (ZŠ + MŠ) rok Příjmy: státní dotace Státní dotace na program EU peníze školám 9 8, provozní dotace Obec Krchleby 59, provozní dotace Obec Třebonín, Mas Lípa 9, školské služby (MŠ) 6 855, jiné ostatní výnosy 7 7,78

17 použití fondů (rezervní fond čerpané dary) úroky banka (ZŠ) Příjmy celkem Výdaje: mzdové náklady sociální a zdravotní pojištění zákonné pojištění, 49, , , , 5 7, FKSP tvorba 56, učebnice, školní potřeby, pomůcky 7 887, spotřební materiál 97,8 energie 7 558, cestovné, reprezentace 4 9, ostatní služby ,4 jiné ostatní náklady 5 744, pořízení DDHM 5 6, Výdaje celkem 68 45, HV (kladný) 5 57,8 a/ provozní prostředky územních samosprávních celků: Rozpočet provozních prostředků ZŠ + MŠ Krchleby v roce : Výše provozních prostředků činila 667 4,4 Kč Čerpání provozních prostředků , Kč Hospodářský výsledek kladný 5 57, 8 Kč b/ státní prostředky: Rozpočet státních prostředků ZŠ +MŠ činil 74 4, Kč. Vyčerpán byl v plném rozsahu, při dodržení jednotlivých předem určených kapitol a účelových znaků, závazné ukazatele rozpočtu byly rovněž dodrženy. Doplňková činnost Škola neprovozuje žádnou doplňkovou činnost.

18 Prostředky finančních fondů k.. : fond kulturních a sociálních potřeb 9 59,7 Kč fond rezervní = dary 44,84 Kč fond rezervní = zlepšený hospodářský výsledek 68,76 Kč Prostředky EU peníze školám: rok nedočerpané prostředky z roku příjem výdaje k dočerpání , 4 Kč 7, 6 Kč -9 8, Kč 9 757, Kč Závěr Málotřídní škola má v systému českého školství nezastupitelné místo. Svým žákům dopřává přístup dle jejich individuálních potřeb. Tyto školy jsou dnes díky evropským prostředkům vybaveny stejně kvalitně jako školy městské. Rodiče jsou se školou ochotni spolupracovat, podat pomocnou ruku jde především o komunikaci mezi oběma stranami. Děti jsou středem zájmu nás všech. Svými výsledky v dalším studiu i soutěžích dokazují, že jim málotřídní škola poskytuje plnohodnotné prvostupňové vzdělání. Podle slov ministerstva školství si tyto školy zasluhují zvláštní ochranu, i přesto, že je v nich malý počet žáků. Troufnu si říci právě proto by měly zasluhovat ochranu. Dobrý pedagog malý počet žáků dokáže bezezbytku zúročit. Naše škola i v tomto školním roce vyučovala na základě udělení výjimky z minimálního počtu žáků. Zřizovatel dotoval činnost nemalou částkou, za což mu patří velký dík. V následujícím školním roce se počet žáků citelně zvýší, neboť do. ročníku bylo přijato dětí. V rámci projektu EU peníze školám se podařilo vybavit obě učebny interaktivní tabulí, jejíž využití značné zatraktivňuje samotnou výuku. K 8 stávajícím pracovním místům s PC

19 připojenými k internetu přibyl notebook a řada učebních pomůcek. Velkým přínosem bylo využívání digitálních učebních materiálů vytvořených pedagogy v rámci jednotlivých šablon. Škola zakoupila nové multifunkční zařízení využívané pro práci žáků i učitelů. Na tomto místě stojí za zmínku bezesporu celoroční úsilí naší školy ve sběrových soutěžích. Děti se zapojily do sběru hliníku, v němž v celokrajském měřítku obsadily z 66 zúčastněných škol krásné. místo. Sběr papíru a plastů je něco, co nás skutečně pohltilo. V tomto školním roce se nám podařilo nashromáždit a odevzdat úctyhodných 6 kg papíru a kg plastových láhví (při žácích). Stejně jako v loňském roce obsadili naši žáci. místo v odevzdaném množství na žáka 57,9 kg! Získané prostředky jsou nezanedbatelné. Využijeme je na vylepšení prostředí, v němž se naše děti denně pohybují. Mnohem cennější je však prvek výchovný. Příroda a její ochrana se stává naší nedílnou součástí. V závěru této výroční zprávy bych ráda poděkovala všem pedagogům a provozním zaměstnancům za jejich usilovnou a poctivou práci a rodičům za podporu v našem společném snažení. Zprávu zpracovala: PaedDr. Jitka Olivová, ředitelka školy Pozn.: Část Činnost ŠD ve školním roce -4 vypracována Pavlou Tesařovou, vychovatelkou ŠD. Část Údaje o prevenci sociálně patologických jevů zpracovala Mgr. Jitka Domasová, učitelka I. třídy. V Krchlebech, Výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne:

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov Nový Svět 77, 512 46 Harrachov tel: 481 528 134, e-mail: skola@harrachov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 zpracovala : Ing. Helena

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2011/2012 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012 Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily PSČ 512 02, tel. 481 689 225 IČO : 701 56 565 E-mail: skola@kostalov.cz č.ú. 162 254 329/0600 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracovala

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více