Základní škola a Mateřská škola Krchleby. okres Kutná Hora. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Krchleby. okres Kutná Hora. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Krchleby okres Kutná Hora příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok - 4

2 a) Základní údaje o škole: Podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol vydaného dne.., s účinností nese zařízení název: Základní škola a Mateřská škola Krchleby, okres Kutná Hora, příspěvková organizace Adresa: Krchleby 8, 86 Čáslav. Právní forma: příspěvková organizace. Jedná se o školu dvoutřídní (.- 5. ročník), od.. pracující v právní subjektivitě. Součástí je školní družina, jednotřídní mateřská škola a školní jídelna - výdejna. Rozhodnutí o zařazení do sítě škol vydáno dne.., s účinností od... Školská rada byla zřízena Zřizovatelem školy je Obec Krchleby, IČO: Adresa: Krchleby 66, 86 Čáslav. Statutární zástupce: Bc. Bohumila Jeřichová (starostka obce). Ředitelka školy: PaedDr. Jitka Olivová. Vedoucí učitelka mateřské školy: Dagmar Vlachová. Adresa pro dálkový přístup: Webové stránky: Telefon ZŠ: , 7 97 Telefon MŠ (mobilní): Škola sdružuje: název součásti adresa IZO Kapacita Základní škola Krchleby žáků Školní družina Krchleby žáků Mateřská škola Krchleby žáků Školní jídelna - výdejna Krchleby jídel b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Ve školním roce /4 vyučovala škola ve všech ročníkách dle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.. ročník v tomto školním roce ve škole nebyl. Základní škola: (číslo oboru: 79-- C/)

3 Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na třídu Počet žáků na učitele 5,5 5 Pozn. údaj dle statistického výkazu k. 9.. V průběhu školního roku na školu nepřestoupil z jiné školy žádný žák, žádný žák se ze školy neodhlásil. Mimoškolní zájmová činnost: kroužek vedoucí Výtvarný Hra na flétnu I. Hra na flétnu II. Hra na flétnu III. Sportovní Angličtina hrou počet žáků týdenní dotace den, čas Mgr. Jitka Domasová Mgr. Jitka Domasová Mgr. Jitka Domasová Mgr. Jitka Domasová Pavla Tesařová 6, hod. pondělí. 5. h.,5 hod. čtvrtek..5 h.,5 hod. čtvrtek.55.5 h. 6,5 hod. úterý h. 9, hod. pátek. 5. h. Jitka Olivová,5 hod.,5 hod. pondělí.. h. pátek.. h. Pozn.: Kroužky realizovány na základě dohody o pracovní činnosti pod DDM Čáslav. Činnost kroužku hry na flétnu probíhala ve skupinách, zapojily se i děti z MŠ a ZŠ Zbýšov. Ve výtvarném kroužku rovněž zapojeny děti z MŠ. Kroužek Angličtina hrou veden pod hlavičkou základní školy. c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy Přehled pedagogických pracovníků školy: pracovní zařazení kvalifikace délka praxe ředitelka školy učitelství pro. st. ZŠ (prohloubená Tv) 9 let učitelka ZŠ učitelství pro. st. ZŠ (prohloubená Vv) let vedoucí učitelka MŠ učitelství pro MŠ učitelka MŠ učitelství pro MŠ vychovatelka vychovatelství 7 let let let školního roku /4 nedošlo v řadách pedagogických pracovníku k žádné organizační změně. V pr ůb ěh u

4 Mzdové prostředky byly pokryty MŠMT a zřizovatelem, který škole schválil výjimku z počtu žáků pro tento školní rok. Přehled provozních zaměstnanců: pracovní zařazení školnice, pracovnice OP topič mzdová účetní hospodářka d) Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následné přijetí do školy Zápis k povinné školní docházce: Zápis žáků k povinné školní docházce pro školní rok 4/5 uskutečněn dne..4. Ve správním řízení přijato žáků (6 chlapců, 4 dívky). Na základě rozhodnutí ředitelky školy nevydán žádný odklad školní docházky. Výkon státní správy Ve školním roce /4 vydala ředitelka školy následující správní rozhodnutí: Přijetí k základnímu vzdělávání Odklad školní docházky Přestup žáka V průběhu školního roku nebyl udělen žádný dodatečný odklad školní docházky. Nikdo nebyl osvobozen od povinnosti docházky do školy. e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním

5 vzdělávacím programem a podle poskytovaného stupně vzdělání Prospěch žáků ročník počet žáků prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo nebylo hodnoceno V tomto školním roce postoupili do vyšších ročníků všichni žáci. Slovní hodnocení nebylo použito. žákyně 5. ročníku přestoupily k plnění povinné školní docházky v ZŠ Masarykova, Čáslav. Chování žáků: stupeň chování počet žáků Procenta % % % Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu školního roku nebylo třeba řešit závažné kázeňské přestupky, nebylo použito kázeňských opatření ani snížené známky z chování. Zameškané hodiny: ročník zameškané hodiny neomluvené průměr zameškaných hodin na žáka ,6 59,5 4,5 9, Pozn.: Údaje v tabulce jsou uvedeny za celý školní rok /4. Všechny zameškané hodiny byly dle školního řádu řádně omluveny rodiči nebo lékařem. Plnění učebních osnov a učebního plánu Ve všech ročníkách bylo vyučováno ve školním roce /4 dle Školního

6 vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. předmět. ročník. ročník. ročník 4. ročník 5. ročník Český jazyk Anglický jazyk Prvouka Vlastivěda Přírodověda Matematika Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní výchova Tělesná výchova Informatika Celkem hodin 5 6 Učební osnovy byly ve všech ročníkách beze zbytku splněny. 6 Pozn.: Neaprobovaná výuka probíhala v předmětech PRV (.. roč.) a TV (. 5. ročník). Ostatní výuka vedena plně kvalifikovanými pedagogickými pracovnicemi. Péče o žáky se SPUCH: V evidenci PPP SK Kolín, pracoviště Kutná Hora vedeni 4 žáci, u žádného z žáků nediagnostikována SPUCH. Specifika obtíží byla řešena individuálním přístupem doporučeným ze strany poradny a zvýšenou spoluprací s rodiči. f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V letošním školním roce byl MPP zaměřen především na navození a udržení optimálních podmínek sociálního klimatu pro všestranný a harmonický rozvoj osobnosti žáků, osvojování zdravého životního stylu, podporu sociálně komunikativních dovedností. Hodnocení konkrétních cílů Minimálního preventivního programu:. Systematický rozvoj dovedností a návyků vedoucích k osvojení zdravého životního stylu plnění tohoto cíle probíhalo cíleně v hodinách prvouky, tělesné výchovy, také v rámci činnosti školní družiny žáci vedeni k dodržování osobní hygieny, pravidelné péči o své tělo uskutečnění projektu Chci být zdravý, Zdravé zuby žáci získali nové zkušenosti, dovednosti i návyky vedoucí k plnohodnotnému životnímu stylu

7 ve škole byl realizován projekt Ovoce do škol, Školní mléko zakoupení výživově hodnotných potravin ve škole byl žákům zamezen přístup k virtuálním drogám zablokování nevhodných webových stránek. Podpora aktivity žáků a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností škola plně podporovala všechny žáky v jejich školních i mimoškolních aktivitách prezentace žáků na veřejnosti při různých kulturních vystoupeních Kulturní program u rozsvěcování vánočního stromku, vánoční besídka na OÚ v Krchlebech, vystoupení žáků na Vítání občánků (OÚ Krchleby) Rozsvěcení vánočního stromku v Krchlebech prosinec.. Všestranný rozvoj osobnosti žáka žáci byli pravidelně vedeni k sportovním aktivitám a zájmovým činnostem naše základní škola umožnila dětem navštěvovat tyto kroužky: angličtina hrou, hra na flétnu, kroužek sportovní a výtvarný. Kromě školních dětí bylo zapojeno také několik dětí z mateřské školy. Zájmové útvary byly realizovány DDM v Čáslavi i základní školou organizace kulturních i sportovních programů (především v rámci činnosti školní družiny) úspěšně jsme se zúčastnili výtvarných i sportovních soutěží. Chováme domácí zvířata, Žehušický pohár (lehkoatletické závody) účast v okresním kole matematické olympiády (žákyně 5. ročníku) zařazení dopravní výchovy do vyučování prvouky, zrealizován samostatný projekt Dopravní výchova (P. Hanzlíková) 4. Informovanost žáků v hodinách českého jazyka, prvouky, přírodovědy, vlastivědy a ve výchovách již na začátku školního roku se žáci seznámili s příklady vhodného a nevhodného chování ve škole i na veřejnosti, seznámili se se školním řádem problematika prevence sociálně patologických jevů se průběžně promítala do všech oblastí učebního programu, vzájemná propojenost tematická i předmětová

8 5. Navozování optimálních podmínek sociálního klimatu ve škole všichni zaměstnanci školy se snažili v průběhu roku o to, aby atmosféra ve třídách byla vstřícná, příjemná, prostředí tříd bezpečné, esteticky upravené nezbytné navození vzájemné důvěry učitelé x žáci při každodenním kontaktu upevňování vztahů během výuky, o přestávkách i volnočasových aktivitách Projekt SOCIOKLIMA. v ojedinělých případech jsme se v průběhu roku setkávali s prvky nevhodného chování mezi žáky navzájem vzájemného slovního napadání, provokací, tendencí vyčlenit žáka z kolektivu. Všechny tyto projevy byly řešeny v rámci třídního kolektivu s učiteli. Podle závažnosti také s rodiči žáků uskutečněny dny pro předškoláky zařazení předškolních dětí do třídy mezi žáky. a. ročníku a společně strávené zábavné dopoledne zaměřené nejen na výuku, ale i na různé sportovní aktivity 6. Včasné odhalování specifických poruch učení a jejich následná náprava v průběhu školního roku zjištěné poruchy učení řešeny individuálním přístupem vyučujících, po dohodě s rodiči doporučena návštěva pedagogicko psychologické poradny stávající žáci, kteří již byli v poradně evidováni, dochází k pravidelným kontrolám 7. Vytváření eticky hodnotných postojů žáci získávali informace především v rámci výuky vlastivědy, prvouky, přírodovědy vzájemná setkávání s dětmi z jiných škol při různých příležitostech obohacení o nové postoje a zkušenosti setkávání a komunikace s dětmi předškolního věku, vrstevníky, 8. Motivace učitelů k aktivnímu zapojení do realizace MPP

9 velikou motivací všech pedagogů pro další práci byl kladný ohlas dětí, jejich nadšení pro různé aktivity a uskutečněná setkání postupná a společná realizace podnětných připomínek pedagogických pracovníků a vnesení nových prvků k plnění cílů MPP 9. Vedení žáků k poznání sebe sama, k zvládání stresů, k dovednostem řešit své problémy bez pomoci léků a jiných návykových látek poučení žáků o případných možnostech řešení svých problémů dalšími subjekty pomoc linky bezpečí žáci byli přiměřeně věku seznamováni s nebezpečím různých závislostí a upozorněni na zdravotní rizika z toho plynoucí, stejně tak na právní důsledky spojené s užíváním návykových látek zapojení dětí do projektu společnosti SOCIOKLIMA k podpoře vztahů ve školách, jak mezi žáky, tak mezi žáky a učiteli a učiteli navzájem testování žáků - mapování vztahů ve třídách, diagnostika, sociometrie. Účast dětí v projektu bezesporu přispěla k vztahové pohodě ve třídě, vnesla hlubší zájem o zdravý mezilidský kontakt, díky němuž se učíme být lidmi v rámci školní družiny se uskutečnil pro děti velmi přínosný projekt Chci být zdravý, zaměřený na sebehodnocení, ale také utváření zdravého pohledu na druhé. Motivace a aktivní spolupráce s rodiči na počátku školního roku získali rodiče informace ohledně správného postupu omlouvání absence svých dětí a upozorněni na možné sankce (prevence předcházení záškoláctví) rodičům byla nabídnuta pomoc ze strany třídních učitelek i vychovatelky ŠD k řešení výchovných problémů s dětmi schůze Rady školy se uskutečnila dvakrát. Kromě různých organizačních záležitostí projednáno také chování a volnočasové aktivity dětí, ze strany rodičů byly vzneseny návrhy a další typy na školní výlety do okolí + nabídnutí pomoci při jejich realizaci ke společné akci s rodiči a žáky došlo v letošním školním roce již při Podzimním světýlkování zábavném odpoledni plném her a vzájemného poznávání. Tato akce byla velmi zdařilá, všichni odcházeli v dobré náladě obohaceni o mnoho pěkných dojmů. Výchova k ekologii celoroční sběr druhotných surovin hliník, PET lahve + plastová víčka, starý papír, staré baterie, děti získaly. místo v soutěži ve sběru druhotných surovin (starého papíru společnost AVE Čáslav) a. místo ve sběru hliníku (společnost Ekocentrum Říčany)

10 škola zapojena do celoročního projektu Recyklohraní vedení k ekologii, správnému třídění odpadu do vyznačených kontejnerů realizace dvou ekologických projektů se zaměřením na zlepšení stavu životního prostředí v blízkosti naší školy Projekt Den Země duben 4. realizace projektu EKODOMOV Ptáčkohraní - výukový program pro děti (p. Kopecká) g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků termín konání název akce NIQES národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy (Kutná Hora) pracovní zařazení ředitelka Rozvoj motoriky u dětí předškolního věku I. (Kolín) učitelka MŠ BOZP a PO vedoucích zaměstnanců ve školství (Praha) ředitelka ředitelka Výroční zpráva - jeden z klíčových dokumentů předkládaných ředitelem školy (Kutná Hora) Přírodní zahrady v MŠ (Pod horami, Kutná Hora), v rámci projektu Rok na zahradě vedoucí učitelka MŠ h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti akce základní školy:

11 Měsíc září Akce slavnostní zahájení školního roku (. 9. ) projekt Sportujeme pro zdraví podpořený dotací z MAS Lípy pro venkov plavecký výcvik říjen sběr druhotných surovin (papír, plast, hliník, baterie) plavecký výcvik divadelní představení Na paloučku Dusíkovo divadlo Čáslav matematická olympiáda (5. ročník) školní kolo Ovocný den dopoledne pro předškoláky z MŠ listopad Podzimní světýlkování zábavné odpoledne s rodiči dopravní výchova spolupráce s BESIPEM třídní schůzka rodičů plavecký výcvik divadelní představení Jak se Honza dostal na hrad (Čáslav) SOCIOKLIMA projekt v rámci MPP prosinec kulturní vystoupení při rozsvěcení vánočního stromku v Krchlebech mikulášská nadílka kulturní vystoupení (předvánoční posezení OÚ Krchleby) vánoční besídka Betlémování lidové tradice (Kutná Hora) vánoční besídka - kulturní vystoupení pro rodiče předvánoční nocování ve škole leden zápis do. ročníku matematická olympiáda 5. ročník, okresní kolo (Kutná Hora) únor Ptáčkohraní environmentální program, EKODOMOV divadelní představení příběhy včelích medvídků (Čáslav) Pythagoriáda 5. ročník, školní kolo projekt Zdravé zuby březen školní projekt Loučení s paní Zimou Morena, oživování lidových tradic dětský karneval (Hraběšín) duben třídní schůzka rodičů Matematický KLOKAN 4 kategorie Cvrček, Klokánek školní projekt Den Země (ochrana přírody) mobilní planetárium program Původ života Noc s Andersenem podpora čtenářské gramotnosti charitativní činnost sbírka pro výcvik koní určených k hipoterapii postižených Pomlázkování lidové tradice (Kutná Hora) Velikonoce lidové tradice, p. Štěpánovský Žehušický pohár atletické závody Zverimex Čáslav pečujeme o zvířátka Zachraňte pohádky divadelní představení Krchleby (p. Slavík) květen Den matek kulturní vystoupení školní výlet Mirakulum Milovice dětský zábavný park, naučná stezka sběr druhotných surovin charitativní činnost sbírka pro občanské sdružení Život dětem cvičná evakuace Šel tudy, měl dudy hudebně naučný pořad červen vyhodnocení soutěže ve sběru papíru, plastových víček a hliníku školní výlet Sázava Pohádkový hrad lidová řemesla, ochrana přírody, turistický výlet do Chedrbí + cvičná evakuace, OČMU

12 účast v soutěžích: Název soutěže Tak už je to tak, přiletěl k nám drak výtvarná soutěž DDM Kutná Hora Pythagoriáda školní kolo Matematická olympiáda, kategorie Z5 Matematický KLOKAN 4 kategorie Cvrček, Klokánek školní kolo Chováme domácí zvířata výtvarná soutěž Žehušický pohár Recyklohraní celoroční projekt MŠMT. ročník soutěže ve sběru druhotných surovin (AVE Čáslav) Těžíme hliník z našich domácností 4 A. Fišerová. místo, skok daleký z místa Umístění Eliška Hospodková. místo Kateřina Kunášková, Kamila Krupičková, Eliška Hospodková. místo. místo Kateřina Křepelková Kateřina Křepelková - účast kategorie Cvrček:. místo Anna Fišerová kategorie Klokánek:. místo Eliška Hospodková Eliška Hospodková, Kateřina Křepelková, Barbora Lagronová, Kamila Krupičková, Kateřina Kunášková (diplom) Eliška Hospodková. místo (běh 6 m) Anna Fišerová. místo (skok daleký z místa) účast. místo kategorie průměrné množství na žáka. místo E. Hospodková. místo, běh 6 m Na účet občanského sdružení CPK Chrpa byla z prodeje Motanic věnována částka 55,Kč. Na příspěvku se podíleli žáci i zaměstnanci školy a rodiče dětí z MŠ. Použit bude na výcvik koní a hiporehabilitaci v ČR. Na účet občanského sdružení Život dětem poukázána z prodeje sbírkových předmětů částka 45,- Kč. Po celý školní rok probíhal sběr papíru, plastových víček, plastových láhví, hliníku, baterií a elektrozařízení (ekologická výchova). Žáci a učitelé se v průběhu roku podíleli na údržbě školního pozemku a hřiště. Výsledky školní činnosti byly prezentovány na nástěnce školy, k jednotlivým akcím byla vedena fotodokumentace.

13 V rámci péče o zdravý vývoj dětí zajistila škola pitný režim (projekt Školní mléko ), jehož realizace bude i nadále pokračovat. Žáci byli zapojeni do projektu Zdravé zuby. I v tomto školním roce byla škola zapojena do projektu Ovoce do škol, v jehož rámci jsou dětem. 5. ročníku poskytovány zdravé produkty ve formě ovoce, zeleniny a šťáv. Činnost školní družiny ve školním roce /4: Činnost ŠD byla zahájena. 9., ukončena Pravidelně docházelo účastníků (7 dívek, 4 chlapci). Bylo dbáno na všestranný rozvoj dětí, celoroční plán činnosti byl splněn, pouze s odchylkami dle počasí. Činnosti byly v sounáležitosti se ŠVP ŠD. Převládaly sportovní aktivity. Velký zájem byl o aerobic, jógu, atletická cvičení, gymnastiku a pohybové hry. Z důvodu menšího kolektivu nebyla možnost rozvoje některých sportovních her, což napravíme v příštím školním roce. Oblibu získalo cvičení na venkovní trampolíně, hra stolního fotbálku či jízda na koloběžkách. Zimním sezónním sportům letošní sezóna příliš nepřála. Naopak letní jsme si užili koupání v bazéncích, hrátky s vodou, turistické vycházky nám zpříjemnily zejména konec školního roku. Průběžně jsme se věnovali dopravní výchově a učili se ve formě námětových her řešit krizové situace. Oblíbení byly hry s přírodovědným zaměřením. Z pracovních a výtvarných aktivit se nejvíce líbily stavby a výrobky z přírodnin, práce s modelínou, s korálky či bužírkami. Zajímavé byly výrobky jako např. záchranná pavučina z krepového papíru, roboti z alobalu, vějíře či kresby inkoustem. Dramatická činnost byla nedílnou součástí činnosti ŠD. Velmi se nám vydařila hra Vánoční anděl, pásmo pohádek či zábavná scénka ze života české rodiny, která oživila pestrý program básní, písní a sportovních sestav připravený ke Dni matek. Nezapomenutelná byla exkurze do Zverimexu v Čáslavi spojená s poznáváním a získáváním informací o životě známých i méně obvyklých domácích mazlíčků. Nejvydařenější byl projekt Chci být zdravý, který navazoval na průběžnou výchovu ke zdraví. Součástí byl zábavný psychologický test. Cílem byl rozvoj sebepoznávání a pomoc při řešení krizových situací. Děti vyplňovaly obrázkový test osobnosti a při závěrečném hodnocení jsme se pobavili tím, jak výsledky na jednotlivce pasují. Zdravotní cvičení na čerstvém vzduchu doplněné pozicemi jógy za doprovodu relaxační hudby, bylo pro děti překvapivě velmi zábavné. Výroba elixíru zdraví spojená s poznáváním jednotlivých druhů ovoce a zábavným povídáním o zdravé výživě tento projekt úspěšně zakončila.

14 V letošním školním roce si v naší ŠD úspěšně splnila třítýdenní pedagogickou praxi studentka. roč. pedagogické školy v Čáslavi. Plně jsme využívali učebny výpočetní techniky. Problematikou dnešní doby je však závislost na hrách a proto i nadále budeme využívat počítače zejména ke vzdělávacím účelům. Prvotní je spontánní pohyb, sportovní aktivity, pestrost a zajímavost činnosti ŠD. DATUM a NÁZEV AKCE Výlet do Čáslavi Loučení s podzimem Předkarnevalové rejdění Rychlostní dráha Turnaj v pexesu a kostkách Knížka je můj kamarád Exkurze do zverimexu v Čáslavi + návštěva hřiště ve Vodrantech Soutěž všestrannosti Mikulášská show Družinové vysvědčení Čarodějnická jízda Svátek matek Projekt Chci být zdravý Den dětí v ŠD Výlet do Čáslavi Jízda zručnosti Sportovní olympiáda ČINNOST Sportování na dětském hřišti, návštěva cukrárny Opékání špekáčků, táborové hry a písně Rozvoj rychlosti a vytrvalosti + IQ trénink Rej masek andělů, čertů, soutěže, návštěva v MŠ Krasopis, doplňování, kruh důvěry Tanec a představení masek, hry a soutěže, vyhodnocení, návštěva masek v MŠ Zvládnutí překážek na hřišti skákání panáka, skok po kolečkách, bludiště, pohyb po číslech, průchod úzkým prostorem měření výkonů, vyhodnocení předání diplomů a medailí Ukázky oblíbených knih, předčítání Pozorování + názorné ukázky a povídání o zvířatech, pohybové hry na hřišti ve Vodrantech Opékání špekáčků, táborové hry, na hřišti rej čarodějnic Kulturní vystoupení pro maminky pásmo básní, písní, scének a rytmických a gymnastických sestav Zábavný psychologický test, zdravotní cvičení a jóga, výroba elixíru zdraví Hry a soutěže ke Dni dětí Hra na hřišti u Podměstského rybníka, návštěva cukrárny Dopravní výchova, poznávání dopravních značek a řešení dopravních situací, jízda na kole zúženým prostorem, slalom, podjezd, objezd, apod. disciplín :. Obíhání sloupu. Karimatková dráha. Balanc na 4 4. Zvedání gymbalu 5. Počítání lístků 6. Skákání panáka 7. Hod talířem 8. Sedy na trampolíně 9. Hod o zeď. Překážková dráha

15 Vyhodnocení SPORTOVNÍ OLYMPIÁDY: umístění. místo. místo. místo kategorie mladší Anna Fišerová Kamila Krupičková Barbora Lagronová kategorie starší Petr Vlček Eliška Hospodková Daniel Staněk i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve sledovaném školním roce nebyla na škole provedena kontrolní činnost ČŠI. k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce /4 byla škola zapojena do projektu Inovace (EU peníze školám) vyhlášeném MŠMT ČR, v jehož rámci získala částku Kč. V rámci tohoto projektu byla učebna I. třídy vybavena interaktivní tabulí, škola 8 novými pracovními místy ICT připojenými k internetu, zakoupen byl notebook, vytvořeno bylo 9 digitálních učebních materiálů, které jsou značným přínosem pro modernizaci výuky jednotlivých předmětů. Škola zakoupila několik učebních pomůcek a pedagogové absolvovali řadu tematických seminářů. V následujícím školním roce bude realizace projektu ukončena. l) Údaje o zapojení školy do dalšího celoživotního učení Škola nebyla v tomto školním roce zapojena do dalšího celoživotního učení. m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů V květnu byla podána žádost na přidělení finančních prostředků pro realizaci projektu Sportujeme pro radost - škola plná pohybu v rámci dotačního programu z fondu kultury a sportu na rok MAS Lípy pro venkov o.s. Přidělena byla částka 4 Kč. Za této podpory proběhl ve škole na podzim projekt, jehož cílem byla podpora spontánního pohybového projevu dětí. Zapojeni byli žáci ZŠ i děti MŠ.

16 Projekt Sportujeme pro radost škola plná pohybu říjen n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Ve škole neexistuje ZO ČMOS PŠ. o) Základní údaje o hospodaření školy (ZŠ + MŠ) rok Příjmy: státní dotace Státní dotace na program EU peníze školám 9 8, provozní dotace Obec Krchleby 59, provozní dotace Obec Třebonín, Mas Lípa 9, školské služby (MŠ) 6 855, jiné ostatní výnosy 7 7,78

17 použití fondů (rezervní fond čerpané dary) úroky banka (ZŠ) Příjmy celkem Výdaje: mzdové náklady sociální a zdravotní pojištění zákonné pojištění, 49, , , , 5 7, FKSP tvorba 56, učebnice, školní potřeby, pomůcky 7 887, spotřební materiál 97,8 energie 7 558, cestovné, reprezentace 4 9, ostatní služby ,4 jiné ostatní náklady 5 744, pořízení DDHM 5 6, Výdaje celkem 68 45, HV (kladný) 5 57,8 a/ provozní prostředky územních samosprávních celků: Rozpočet provozních prostředků ZŠ + MŠ Krchleby v roce : Výše provozních prostředků činila 667 4,4 Kč Čerpání provozních prostředků , Kč Hospodářský výsledek kladný 5 57, 8 Kč b/ státní prostředky: Rozpočet státních prostředků ZŠ +MŠ činil 74 4, Kč. Vyčerpán byl v plném rozsahu, při dodržení jednotlivých předem určených kapitol a účelových znaků, závazné ukazatele rozpočtu byly rovněž dodrženy. Doplňková činnost Škola neprovozuje žádnou doplňkovou činnost.

18 Prostředky finančních fondů k.. : fond kulturních a sociálních potřeb 9 59,7 Kč fond rezervní = dary 44,84 Kč fond rezervní = zlepšený hospodářský výsledek 68,76 Kč Prostředky EU peníze školám: rok nedočerpané prostředky z roku příjem výdaje k dočerpání , 4 Kč 7, 6 Kč -9 8, Kč 9 757, Kč Závěr Málotřídní škola má v systému českého školství nezastupitelné místo. Svým žákům dopřává přístup dle jejich individuálních potřeb. Tyto školy jsou dnes díky evropským prostředkům vybaveny stejně kvalitně jako školy městské. Rodiče jsou se školou ochotni spolupracovat, podat pomocnou ruku jde především o komunikaci mezi oběma stranami. Děti jsou středem zájmu nás všech. Svými výsledky v dalším studiu i soutěžích dokazují, že jim málotřídní škola poskytuje plnohodnotné prvostupňové vzdělání. Podle slov ministerstva školství si tyto školy zasluhují zvláštní ochranu, i přesto, že je v nich malý počet žáků. Troufnu si říci právě proto by měly zasluhovat ochranu. Dobrý pedagog malý počet žáků dokáže bezezbytku zúročit. Naše škola i v tomto školním roce vyučovala na základě udělení výjimky z minimálního počtu žáků. Zřizovatel dotoval činnost nemalou částkou, za což mu patří velký dík. V následujícím školním roce se počet žáků citelně zvýší, neboť do. ročníku bylo přijato dětí. V rámci projektu EU peníze školám se podařilo vybavit obě učebny interaktivní tabulí, jejíž využití značné zatraktivňuje samotnou výuku. K 8 stávajícím pracovním místům s PC

19 připojenými k internetu přibyl notebook a řada učebních pomůcek. Velkým přínosem bylo využívání digitálních učebních materiálů vytvořených pedagogy v rámci jednotlivých šablon. Škola zakoupila nové multifunkční zařízení využívané pro práci žáků i učitelů. Na tomto místě stojí za zmínku bezesporu celoroční úsilí naší školy ve sběrových soutěžích. Děti se zapojily do sběru hliníku, v němž v celokrajském měřítku obsadily z 66 zúčastněných škol krásné. místo. Sběr papíru a plastů je něco, co nás skutečně pohltilo. V tomto školním roce se nám podařilo nashromáždit a odevzdat úctyhodných 6 kg papíru a kg plastových láhví (při žácích). Stejně jako v loňském roce obsadili naši žáci. místo v odevzdaném množství na žáka 57,9 kg! Získané prostředky jsou nezanedbatelné. Využijeme je na vylepšení prostředí, v němž se naše děti denně pohybují. Mnohem cennější je však prvek výchovný. Příroda a její ochrana se stává naší nedílnou součástí. V závěru této výroční zprávy bych ráda poděkovala všem pedagogům a provozním zaměstnancům za jejich usilovnou a poctivou práci a rodičům za podporu v našem společném snažení. Zprávu zpracovala: PaedDr. Jitka Olivová, ředitelka školy Pozn.: Část Činnost ŠD ve školním roce -4 vypracována Pavlou Tesařovou, vychovatelkou ŠD. Část Údaje o prevenci sociálně patologických jevů zpracovala Mgr. Jitka Domasová, učitelka I. třídy. V Krchlebech, Výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne:

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113

Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Identifikátor školy : 600 045 307 Zřizovatel : Obec Krakovany 281 27 Krakovany 15 Výroční zpráva o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Panenské Břežany za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Panenské Břežany za školní rok 2006/2007 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Panenské Břežany za školní rok 2006/2007 Zpracovala: Jana Zábojniková Projednala: Pedagogická rada školy Základní údaje: Adresa, telefon e-mail: Základní škola a Mateřská škola Panenské

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy Školní rok: 2007/2008 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ 1 OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

a) základní údaje o škole

a) základní údaje o škole VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 a) základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice 46, 533 64 Lipoltice Adresa pro dálkový

Více

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok 2008/2009 Nové Město na Moravě, 30.9.2009 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy O B

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Výroční zpráva 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113

Výroční zpráva 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Výroční zpráva / 2014 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Identifikátor školy : 600 045 307 Zřizovatel : Obec Krakovany 281 27 Krakovany 15 Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby Školní rok: 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Renata Reifová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje Základní škola Všeruby, okres Domažlice, příspěvková

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -1- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -2-1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 60 611 910 IZO 102 264 708 RED_IZO 600 070 352 Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Plán environmentální výchovy pro školní rok 2015/2016 EVVO představuje nezastupitelný předpoklad

Více

Výroční zpráva 2012 / 2013 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113

Výroční zpráva 2012 / 2013 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Výroční zpráva 2012 / Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Identifikátor školy : 600 045 307 Zřizovatel : Obec Krakovany 281 27 Krakovany 15 Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola v Kojeticích sídlí v přízemní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice, IČ: 75000849 Čj. ZS-109/2010-Koc Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Adresa: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace 696 31 Bukovany 132 Kontakt: zs.bukovany@seznam.cz

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více