kopanou.komplex budov je propojen se středem obce panelovou cestou pro pěší a širší asfaltovou cestou na opačnou stranu pro nákladní dopravu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kopanou.komplex budov je propojen se středem obce panelovou cestou pro pěší a širší asfaltovou cestou na opačnou stranu pro nákladní dopravu."

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Žehuň Žehuň Žehuň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pracoviště:Mateřská škola Název programu: Je nám dobře na světě Zpracovala: Marta Jiroudková,ved. učitelka Schválila: Mgr. Ivana Adamcová,ředitelka Datum: Zřizovatel: Obecní úřad Žehuň Datum: Platnost:do

2 Z historie mateřské školy v Žehuni Původní MŠ byla založena dne zásluhou řídícího učitele a předsedy místní školní rady p. Karla Kučery.Po přechodném umístění v dětské poradně v obecním domku až do 1.července 1949,se mat. škola na dlouhá léta nastěhovala do přebudovaného naturálního bytu řídícího učitele vedle základní školy.tato budova již dnes neexistuje,na jejím místě stojí přístavba ZŠ. 1.září 1979 byla slavnostně otevřena nová účelová dvoupodlažní budova s kapacitou 60 míst na pozemku nedaleko od centra obce,v klidné zóně mezi zahradami,s velkou zahradou,provozní budovou se sklady,kotelnou na pevná paliva a kuchyní,k budovám přiléhá i naturální byt.využití komplexu bylo z různých důvodů často měněno-od roku 1991 byla MŠ pouze jednotřídní a umístěna v přízemí,první poschodí bylo přebudováno na dvě učebny pro 1-3 třídu ZŠ,v provozní budově byla školní družina,kuchyň využívali pouze účastníci letních táborů,protože v roce 1995 byly na zahradu přestěhovány dřevěné chatičky,které dříve stály na pozemcích zdejšího mlýna(vráceno v restituci).od září 2003 byly třídy přestěhovány do hlavní budovy ZŠ,v roce 2005 se tam přestěhovala i školní družina.takže v současnosti jsme v celé budově sami. Současnost mateřské školy V současnosti je MŠ tedy jednotřídní,využíváme přízemí budovy a kotelnu,příležitostně i další prostory areálu (bývalá malá tělocvična, balkony v 1.patře kvůli rozhledu po okolí,nácvik chůze po schodech apod.).zahrada je velmi prostorná s množstvím okrasných i ovocných stromů a keřů (část z nich si děti samy zasadily v průběhu let),pískovištěm,průlezkami,houpačkami,skluzavkou,lavicemi se stoly,tabulemi na kreslení,brankami na kopanou.komplex budov je propojen se středem obce panelovou cestou pro pěší a širší asfaltovou cestou na opačnou stranu pro nákladní dopravu. Filosofie mateřské školy MŠ pracuje s heterogenní třídou-s dětmi ve věku zpravidla od 3-6 let.školu navštěvují děti ze Žehuně,Hradčan,Dobšic,Choťovic a příležitostně i z jiných obcí. Zaměřujeme se již řadu let především na ekologickou výchovu v tom nejširším slova smyslu.výchova k ochraně životního prostředí utváří u dětí základní hygienické a kulturněsociální dovednosti,znalosti a návyky.ekologická výchova probouzí citový vztah k přírodě,k výtvorům lidské práce i k lidem samotným,učí děti aktivně se podílet na tvorbě svého životního prostoru.k tomu nám přispívá i neobyčejná bohatost zdejší krajiny-žehuňský rybník se soustavou dalších vodních děl,řeka Cidlina,smíšený les na Kozí Hůře s množstvím chráněných rostlin,drobné remízky,suché i mokré louky,pole,staré polní cesty atd.to vše je možné využít k prožitkovému učení,které je pro děti v tomto věku rozhodující. MŠ ale zároveň seznamuje děti se životem v obci v minulosti i v současnosti,několikrát do roka organizujeme divadelní představení ať již v kamenném divadle či přímo v MŠ,snažíme se dodržovat lidové tradice,využíváme i novodobých svátků a památných dnů (viz příloha). A hlavně se snažíme pracovat s dětmi a pro děti tak,aby chodily do MŠ s úsměvem a rády,aby se naučily žít ve společnosti ostatních vrstevníků a byly dobře připravené na další své životní role.to předpokládá i spolupráci s rodinou(viz příloha) a se základní školou (viz příloha).

3 Podmínky vzdělávání Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí a)zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí b)zák. zástupci mají právo se vyjadřovat ke všem rozhodnutím MŠ týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí c)zák. zástupci mají právo na poradenskou pomoc MŠ nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí Povinnosti zákonných zástupců a)zajistit,aby dítě řádně docházelo do MŠ,při příchodu do MŠ bylo vhodně a čistě upravené,bez výstředností v účesu a oblečení b)na vyzvání ředitele MŠ se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte c)informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti,zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech,které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte d)dokládat důvody nepřítomnosti dítěte e)oznamovat MŠ údaje o dítěti v rozsahu uvedeném v školském zákoně pro vedení školní matriky A.Směrnice č.2-kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, schválila ředitelka školy Mgr.Ivana Adamcová Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Žehuň (dále jen MŠ),stanoví následující kritéria,podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ v případech,kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí: 1)Trvalý pobyt dítěte v obci,v které MŠ sídlí 2)Dosažení věku dítěte 6let v období od 1.září do 31. srpna následujícího kalendářního roku 3)Délka docházky do MŠ 4)počet dnů docházky do MŠ a délka jeho pobytu v těchto dnech 5)Zaměstnanost rodičů 6)V MŠ se již vzdělává další sourozenec 7)Datum podání žádosti o přijetí dítěte Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ bude ředitelka školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1)-7). Změny ve směrnici budou prováděny formou číslovaných písemných dodatků,které budou tvořit součást této směrnice. Tato Směrnice č.2 je stále rodičům k dispozici na nástěnce pro rodiče v šatně dětí. Dle Vyhlášky č. 14/ se třída MŠ naplňuje do počtu 24 dětí. Je-li v obci pouze jedna MŠ s jednou třídou,má nejméně 13 dětí. Zápis do MŠ je prováděn každoročně v jarních měsících.ředitelka MŠ oznámí příslušné informace obecním úřadům v obcích Žehuň,Dobšice,Hradčany a Choťovice a požádá o

4 zveřejnění obvyklým způsobem.oznámení o zápisu do MŠ je rovněž k dispozici na nástěnce pro rodiče v MŠ.Vlastní zápis provádí vedoucí učitelka MŠ.Dítě je možné přijmout do MŠ i mimo tento den zápisu.žádost o přijetí dítěte sepisují zákonní zástupci dítěte (tiskopis je k dostání v MŠ),o přijetí rozhoduje ředitelka školy,zákonní zástupci se mohou do 15 dnů proti rozhodnutí odvolat.. B.Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ dle vyhlášky č. 14/ 2005 Sb.,o předškolním vzdělávání, a dále Směrnice č.1 ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání schválená ředitelkou školy. Čl. 1 Úvodní ustanovení Tato směrnice stanoví výši úplaty za předšk. vzdělávání v MŠ v jednotlivých ročnících,možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty. Čl. 2 Plátci Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k př.vzdělávání do prvého a druhého ročníku,děti ve třetím ročníku mají vzdělávání zdarma a to i v případě odložení školní docházky.do třetího ročníku jsou zařazeny děti narozené od 1.9. do školního roku,který předchází školnímu roku nástupu do 1.třídy ZŠ. Čl. 3 Základní částka úplaty a) Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte s celodenním pobytem činí250,-kč na příslušný kalendářní měsíc. b) Obecní úřady přispívají zákonným zástupcům dětí na měsíční úplaty a to ve výši: OÚ Žehuň 50,- Kč Choťovice 100,- Kč Hradčany 125,- Kč Dobšice 125,- Kč. c) Výši úplaty stanoví ředitelka MŠ vždy k 1.září a to na celý školní rok.s výší úplaty jsou seznámeni také zákonní zástupci při přijetí dítěte do MŠ. Čl. 4 Snížení základní částky úplaty a)na základě písemné žádosti plátce doručené ředitelce MŠ,sníží tato základní částku úplaty stanovenou podle čl.3 o polovinu,pokud dítě nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce.pokud byla úplata již uhrazena,bude příslušná výše úplaty vrácena v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem. b)na základě písemné žádosti plátce doručené ředitelce MŠ,sníží tato základní částku úplaty o polovinu,pokud délka docházky dítěte do MŠ je omezena na dobu nejvýše 5 kalendářních dnů (děti do 3 let věku).snížení je platné od 1.dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci doručení žádosti. c)pro případy dětí,jímž je docházka do MŠ omezena na nejvýše 4 hodině denně,je výše úplaty stanovena na 2/3 výše úplaty

5 Čl.5 Snížení úplaty v případě přerušení provozu a)v případě přerušení provozu MŠ o hlavních prázdninách se úplata krátí v poměru odpovídajícímu počtu kalendářních dnů přerušení provozu vůči celkovému počtu kalend. Dnů v měsíci. b) Pokud již byla úplata uhrazena,bude odpovídající částka vrácena v termínu dohodnutém s plátcem. c)pokud je MŠ v měsících červenec a srpen uzavřena,činí úplata 0,-Kč. Čl. 6 Prokázání nároku na osvobození od úplaty a)nárok na osvobození od úplaty prokáže plátce předložením originálu písemného oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu státní soc.podpory o přiznání sociálního příplatku nebo o přiznání dávky pěstounské péče. b)osvobození od úplaty je platné od 1.dne kalendářního měsíce,v kterém plátce nárok na osvobození od úplaty ředitelce MŠ prokáže. Čl. 7 Podmínky splatnosti úplaty a)úplata za kal. měsíc je splatná do 15 dne téhož měsíce. b)ředitelka může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín splátky. c) Plátce uhradí úplatu: bezhotovostním převodem na bankovní účet školy ČSOB,a.s /0300 nebo v hotovosti u hospodářky školy Čl. 8 Přechodná a závěrečná ustanovení a)stanovení základní částky úplaty pro celodenní provoz pro další školní roky bude řešeno formou dodatku k této směrnici. b)výše úplaty,která se vypočítává podle ustanovení jednotlivých článků této směrnice se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. c)tato směrnice nabývá účinnosti dnem podpisu ředitelky MŠ a je účinná ode dne C.Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a)za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu pobytu dítěte pedagogičtí pracovníci školy a to od doby převzetí od jejich zákonných zástupců nebo jimi pověřených osob až do doby předání dětí zpět zákonným zástupcům či jimi pověřeným osobám. b)jeden ped.pracovník zodpovídá při pobytu mimo místo,kde se uskutečňuje vzdělávání (tj. interiér a zahrada MŠ ) za bezpečnost nejvýše 20 dětí. c)ped.pracovník předá dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření (tiskopis Zmocnění). d)k oblasti prevence sociálně patologických jevů vypracováváme Minimální preventivní program,který prolíná všemi oblastmi vzdělávání dětí. D. Podmínky hygienické Prostorové podmínky :dětem jsou běžně k dispozici herna spojená s třídou,celková plocha je 96 metrů čtv.,k tomu přilehlé 4 kabinety s hračkami,sportovním a jiným náčiním,umyvárna s 5 dětskými umyvadly,sousedící WC s 5 dětskými záchodky,šatna pro 30 dětí a vstupní hala.při pobytu venku využívají děti kromě rozlehlé zahrady ještě část chodby,která dříve spojovala hospodářskou a hlavní budovu,ve vstupním prostoru této chodby máme hračky,nářadí a pomůcky na pobyt venku.

6 Vybavení:stoly a židličky ve třídě,police na převážnou část hraček,katedra a věšáky na ruč níčky jsou od roku 2001 buď nové nebo zmodernizované,nevyhovují šatníky pro děti-úložné prostory pro obuv jsou nízké,nemáme prakticky možnost mokrou obuv kde usušit(pouze na 1 radiátoru x hygiena a účinnost),nevyhovující jsou rovněž staré kovové průlezky na zahradě (po vyřešení budoucnosti školství v obci bu de snad možné i toto vyřešit). Dětem nabízíme k volnému použití tyto prostory s pomůckami: a)pracovní ponk se svěrákem, nářadím,dřevem,hřebíky, velká dřevěná krabice s konstruktivní stavebnicí Variant,papírové roury,dřevěná prkna a kola b)obývací koutek s kuchyňkou na hry s rodinnou tématikou c) část polic od obývacího koutku využíváme na uložení různých dopravních prostředků a pěnových koberečků pro zvláště malé děti d) koutek se zbytky Polikarpovy stavebnice a Vokáčovy stavebnice e) švédská lavička,přenosný stojan na košíkovou f) kabinet na hračky a pomůcky g) kabinet na hračky a náčiní Tv h) sklad na molitanová lehátka,skákací míče apod. i) klavír s rytmickými hud.nástroji,přehrávačem,kazetami a CD j) magnetická tabule,rovněž na kreslení dětí k) dřevěné žebřiny l) zelený koutek-stolek a polička na přírodniny,mikroskop,a podobné pomůcky na pozorování přírody,kapesní atlasy a knihy o přírodě,kalendář počasí,roční kalendář,výstřižky z novin a časopisů m) čtyřdílná policová souprava na hračky,stavebnice,společenské hry apod. n) kabinet s pomůckami na dramatickou výchovu (různé druhy maňásků,oblečky,leštinovo divadlo),dále konstruktivní stavebnice,velká auta o) skříň s výtvarnými a pracovními pomůckami,nad ní dětské knihy p) stolek na pití,potřeby na stolování,drobné ovoce k běžné potřebě,nad ním magnetická tabule na práce dětí či obrazový materiál k urč. Tématu q) nízká skříňka na různý materiál (kolíčky,nálepky apod.) r) dětský stolek na volné výtvarné a pracovní činnosti děti s běžným materiálem s) koutek s dřevěným divadlem,případně využitelný jako obchod t) téměř celou plochu herny pokrývá koberec,ostatní plochy jsou pokryta linoleu) em,umyvárna,wc a vstupní hala má dlaždičky Osvětlení obou hlavních místností je zářivkové,ostatní místnosti běžnými krytými žárovkami.proti polednímu slunci máme ve třídě ve všech oknech žaluzie proti oslnění při obědě. MŠ je vytápěna kotelnou na pevná paliva v sousední budově. Větrání je pouze okny,přiměřenou vlhkost zajišťujeme buď větráním nebo zvlhčovači na topení Od roku 2005 jsme napojeni na obecní vodovod.

7 Úklid zajišťuje jen jedna pracovní síla s úvazkem 2 hodiny.po obědě setře p.uklizečka třídu,umyvárnu,wc,šatnu a vstupní halu.hlavní úklid koná po provozu MŠ. Stravování-MŠ dětem poskytuje dopolední přesnídávku,oběd a odpolední svačinu.jídlo je přiváženo ze školní jídelny,(teplé pokrmy ve varných nádobách) a v účelové kuchyňce rozdělováno dětem.mléko mají děti k dispozici po celý den,teplý čaj od 8,30 hodin.stravování je pestré,je plněn spotřební koš,který doplňujeme vlastními vlašskými ořechy,jablky a malinami z naší zahrady. Mezi jednotlivými jídly dodržujeme vhodné intervaly,děti samozřejmě nenutíme do jídla.s rodiči na úvodní schůzce na začátku školního roku se domlouváme na omezování přinášení dalšího jídla do MŠ,což jsou především sladké nápoje,sladkosti a bonbony k oslavám. Dětské ručníky dáváme 1x týdně vyprat kompletně jedné mamince,o vyprání se učiní záznam.poslední várku pere ved. učitelka při prázdninovém úklidu hraček a pomůcek. Ručníky pro dospělé pere p.uklízečka za úplatu.ložní prádlo nemáme,děti po obědě nespí.připravena je pouze jedna souprava pro případné nemocné dítě,povlečení pak vypere ved.učitelka. V případě onemocnění dítěte v průběhu pobytu v MŠ je dítě uloženo odděleně od ost. dětí v bývalé ředitelně,kde je pod stálým dohledem uč. V denním programu střídáme činnosti řízené i spontánní,děti mají dostatek pohybu venku i v interiéru,starší děti mají více řízených aktivit,potřebný klid po obědě vyplňujeme seznamováním s literaturou,vyprávěním dětí apod.,děti mohou odpočívat na lehátku či jen sedět s ostatními dětmi a uč.spaní bylo během posledních let zcela zrušeno-děti ani doma nespí,mají potřebu si hrát a poměrně brzo se rozcházejí domů (od 14,30-15,00 hodin).provoz končí v 15,15 hodin. E.Psychosociální podmínky a)snažíme se,aby se děti cítily v MŠ dobře,spokojeně,jistě a bezpečně b)nově příchozí dětí i děti špatně se adaptující mají možnost zůstávat v MŠ s rodinnými příslušníky,aby si postupně zvykaly na novou situaci c)pedagogové respektují potřeby dětí,navozují situace pohody a klidu,děti nejsou neúměrně zatěžovány a neerotizovány spěchem a chvatem,pokud to opravdu nevyžaduje situace d)všechny děti mají rovnocenné postavení e) volnost a svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení,vyplývajících z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný řád a učit děti pravidlům soužití f)vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předšk dětí a potřebám jejich života (tématická blízkost,pochopitelnost,přiměřená náročnost,praktická využitelnost) g)ve vztazích mezi dospělými i dětmi pěstujeme vzájemnou důvěru,toleranci,zdvořilost, solidaritu a podporu

8 Personální obsazení: Mgr. Ivana Adamcová Marta Jiroudková Petra Nováková Monika Paulová Helena Šípková Jaroslava Balounová Jiří David Štěpán Baloun ředitelka ZŠ a MŠ Žehuň vedoucí učitelka MŠ vychovatelka ŠD,učitelka MŠ vedoucí ŠJ,admin.pracovnice vedoucí kuchařka uklízečka MŠ topič MŠ údržbář ZŠ a MŠ Kvalifikace ped.pracovnic MŠ: Marta Jiroudková Střední pedagogická škola Beroun, Obor učitelka MŠ,28 let praxe Petra Nováková Gymnázium Poděbrady Střední pedagogická škola Čáslav Obor vychovatelství,15 let praxe Spolupráce mateřské školy se základní školou Od roku 1994 je MŠ součástí základní školy a to pro náhlý rapidní pokles dětí v onom roce.tím došlo ke snížení finančních nákladů na provoz.situace se sice během let změnila,ale spojení MŠ se ZŠ již zůstalo.od tohoto roku po stránce řídící,finanční,organizační a personální spadáme pod ZŠ.V MŠ byla ustavena funkce vedoucí učitelky s plným úvazkem 31 hodin přímé práce s dětmi a funkce učitelky s částečným úvazkem (podle počtu dětí) jako doplněk k plnému úvazku vychovatelky ŠD. Spolupráce MŠ a ZŠ je po všech stránkách rozvinutá.např. Společné návštěvy kulturních akcí Zahájení adventu ve škole Mikulášská nadílka Vynášení Smrtky a vítání jara v obci Návštěvy předškoláků v 1.třídě 2x ročně Škola v přírodě-účast předškoláků Děti se průběžně seznamují s prostředím ZŠ Konzultace o problémových dětech Společné provozní a pedagogické porady Atd.

9 INTEGROVANÉ BLOKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Název programu: Je nám dobře na světě Školka plná kamarádů (adaptace na prostředí a kolektiv dětí,režim dne) Jak jsme přišli na svět (lidské tělo,smysly,péče o zdraví,nebezpečné návyky Poznáváme svůj domov (okolí MŠ,Žehuně,po stopách minulosti v Žehuni) Hrajeme si na řemesla (život dříve a dnes) Podzim má barevný kabátek(příroda a lidé na podzim) Každý stromeček je malý domeček(život stromu a jeho okolí) Advent a vánoční čas (české vánoční zvyky,besídky) Za pohádkou pohádka (knihy a informace) Cesta kolem světa (zima u nás a ve světě,příroda a lidé v zimě) Putování se skřivánkem (z Afriky až do Čech) Vynálezy,které změnily svět (drobné pokusy s fyz.jevy,s jedn.stroji) Svátky Slunce a vody (vynášení Smrtky,vítání jara,podoby vody) Co se vyklubalo z vajíčka (velikonoce,ptáci a jejich život) Země se probouzí (příroda a lidé na jaře) Voda,vodička (pokusy s vodou,řeky a moře,vliv člověka na živ.prostředí) Příroda je naše kamarádka (biotopy v okolí,příroda a lidé v létě,hry v přírodě) Rozloučení s předškoláky (hry a soutěže,malá maturita,tablo) I v tomto školním roce nabízíme dětem podobné činnosti a akce jako v předchozích letech (viz seznam uskutečněných akcí v uplynulém školním roce) a rádi přijmeme i Vaše nápady a náměty.

Základní škola a mateřská škola Stupno. SMĚRNICE č. 1 / Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

Základní škola a mateřská škola Stupno. SMĚRNICE č. 1 / Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Základní škola a mateřská škola Stupno SMĚRNICE č. 1 / 2010 Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Obsah : Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Plátci Čl. 3 Základní

Více

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání Příloha č. 4 Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace Směrnice č. 14/2008 Úplata za předškolní vzdělávání Obecná ustanovení Na základě 123 odst. (4) zákona

Více

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Sedmikráska Olomouc Škrétova 2, příspěvková organizace SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název školy: Vnitřní směrnice: Vypracovala: Schválila: Mateřská škola Sedmikráska

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova 9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 50. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 872 /2010 Vypracoval: Schválil: Spisový znak Skartační znak Pedagogická rada projednala

Více

Mateřská škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 1900. SMĚRNICE č. B-2

Mateřská škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 1900. SMĚRNICE č. B-2 Mateřská škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 1900 SMĚRNICE č. B-2 Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Obsah: ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2 Plátci ČL.

Více

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Vnitřní

Více

Směrnice ke stanovení podmínek úplaty za pobyt dítěte ve školní družině ( )

Směrnice ke stanovení podmínek úplaty za pobyt dítěte ve školní družině ( ) Směrnice ke stanovení podmínek úplaty za pobyt dítěte ve školní družině (1.9.2015) základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a 6 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Více

Obsah směrnice: Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Schválila:

Obsah směrnice: Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Schválila: Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Směrnice č. 1 Směrnice ředitelky školy ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v Mateřské škole Markova

Více

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Vnitřní směrnice: Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

Více

STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MŠ

STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MŠ SMĚRNICE č. B-2 STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MŠ Mateřská škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 1900, příspěvková organizace Chodovická 1900/34, 193 00 Praha 20 1 Mateřská

Více

STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MŠ

STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MŠ SMĚRNICE č. B-2 STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MŠ Mateřská škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 1900, příspěvková organizace Chodovická 1900/34, 193 00 Praha 20 1 Mateřská

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Spálov, příspěvková organizace, se sídlem Spálov č.p. 1, 742 37 Spálov Tel. +420 556 729 682, 727 919 528, e-mail: spalovzs@tiscali.cz, www.zsspalov.cz Kontakt na mateřskou

Více

Směrnice ke stanovení podmínek úplaty za předškolní vzdělávání ( platná od 1.3.2006, aktualizace přílohy 1.9.2012)

Směrnice ke stanovení podmínek úplaty za předškolní vzdělávání ( platná od 1.3.2006, aktualizace přílohy 1.9.2012) Směrnice ke stanovení podmínek úplaty za předškolní vzdělávání ( platná od 1.3.2006, aktualizace přílohy 1.9.2012) Ředitel Základní školy a Mateřské školy Borek podle 123 odst.2 a 4 zákona č. 561/2004

Více

Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41 příspěvková organizace IČO :

Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41 příspěvková organizace IČO : Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41 příspěvková organizace IČO : 72744898 S M Ě R N I C E č. 07/2011 ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání OBSAH : Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl.

Více

Vnitřní předpis o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole ve školním roce 2013/2014 a o podmínkách splatnosti úplaty

Vnitřní předpis o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole ve školním roce 2013/2014 a o podmínkách splatnosti úplaty Mateřská škola Letovice, Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Vnitřní směrnice Vnitřní předpis o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole ve školním roce

Více

Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole a o podmínkách splatnosti úplaty

Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole a o podmínkách splatnosti úplaty Mateřská škola Letovice, Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Vnitřní směrnice Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole a o podmínkách splatnosti

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Klášter Hradiště nad Jizerou Směrnice č.j 1 /2014 Vypracoval: Mgr. Hana Hyková ředitelka školy Schválil: ředitelka školy Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace 1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace Škola: 1.Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní

Více

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Mateřská škola Vizovice, okres Zlín Palackého nám. 888 763 12 Vizovice Směrnice č. 5 Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Obsah : 1. Úvodní ustanovení 2. Plátci

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Klášter Hradiště nad Jizerou Směrnice č.j 1 /2014 Vypracoval: Mgr. Hana Hyková ředitelka školy Schválil: ředitelka školy Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Malínek pro školní rok 2016/2017

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Malínek pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola Malínek, Liberec, Kaplického 386, příspěvková organizace Čj. S / 153 / 2016 Směrnice o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání (14) účinnost od: 1.9.2016 vydána: 30.6.2016 aktualizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Žimrovice Meleček 91, Žimrovice

Základní škola a Mateřská škola Žimrovice Meleček 91, Žimrovice Směrnice č. 12 ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Škola: Základní škola a Mateřská škola Žimrovice Vypracoval: Mgr. Vydáno dne: 27.12.2011 Účinnost od: 1.1.2012 Počet stran : 2 Příloha: 1. Stanovení výše

Více

6.15. směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v Mateřské škole Opletalova

6.15. směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v Mateřské škole Opletalova Mateřská škola Opletalova 6.15. směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v Mateřské škole Opletalova Účinnost směrnice od 1.9.2013 do nabytí platnosti nové směrnice 6.15. směrnice

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 430/2014 Vypracoval: Schválil: Spisový znak A. 1. Skartační znak Hana Šimková, vedoucí učitelka Mgr. Jitka

Více

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole Mateřská škola Bruntál, Komenského 7 příspěvková organizace, IČ 62352776, tel. 554715016, mobil 739074818, E-mail: mahenka@atlas.cz, adresa: Komenského 7, Bruntál 792 01 Úplata za předškolní vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 příspěvková organizace Obecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 659/2015 Číslo směrnice: 9/2015 Vypracovala: Schválila:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39 SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE MĚSÍČNÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.:zsmsml_0215 / 2014 Vypracovala: Bc. Radka Peterová Schválila:

Více

Základní škola a mateřská škola Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY C10 Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole od 1.9.2017 Vyhotovil: Ing. Zdeněk

Více

SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Berušky Benešov, Táborská 350 SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 29 /2015 A.1. A10 Vypracoval: ředitelka školy Schválil: ředitelka školy Pedagogická

Více

SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Berušky Benešov, Táborská 350 SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 29 /2015 A.1. A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31.8. 2015

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 67 /2015 Vypracoval: Mgr. Věra Velísková, ředitelka školy Schválil: Mgr. Věra Velísková,

Více

ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK

ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Tel. 241 731 467 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48 13

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most se sídlem: Podkrušnohorská 1589, 436 01 Litvínov Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Obecná ustanovení

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Obecná ustanovení Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Č. j. ZŠ 68/13 Spisový znak: A1 Skartační znak: A10 Vypracoval: Mgr. Renáta Sztefková

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vypracovala: Schválil: Spisový znak Skartační znak OLS-129/2013 A.1. A10 Pedagogická rada projednala dne 29.5.2013

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody Příspěvková organizace, IČO: 727 42 607, tel.č.: 487 898 150-1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Kuř. 110/2013 Vypracovala:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most, příspěvková organizace Obecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak

Více

SMĚRNICE O STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE ŽELEČ

SMĚRNICE O STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE ŽELEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽELEČ, okres Prostějov, příspěvková organizace Želeč 153, PSČ 798 07 tel.: 605 012 030 SMĚRNICE O STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE ŽELEČ Č.j.: MŠ Že/9/14

Více

SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Vypracovala: Základní škola a mateřská škola Olšany, okres Šumperk, příspěvková organizace SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 13/2014-OŘ Pedagogická rada projednala dne 19. 6. 2014 Směrnice

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody Příspěvková organizace, IČO: 727 42 607, tel.č.: 487 86 34 05 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Kuř. 146/2012 Vypracovala:

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Všetaty okres Mělník, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: ZŠMŠV/ 1 /2013 Vypracoval: Schválil: Spisový znak A. 1. Skartační znak Jelena Darášová,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Ostrava - Poruba Ukrajinská19, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Část: ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Vypracoval: Eva Kahúnová vedoucí vychovatelka

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Č.j. ZšmšHol/20/2013 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Horní Holetín 178 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2013 Skartační znak: A5 Počet stran: 6 Podpis ředitele školy:

Více

Školní řád - družina

Školní řád - družina Základní škola a Mateřská škola Veverské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Školní řád - družina Č.j.: 40/2013 Účinnost od: 1. 11. 2013 Projednán pedagogickou radou: 8. 10. 2013 Schválen

Více

Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 Vnitřní předpis č. 22/15 Č.j. ZSPLOV 53/2015 Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Obsah : Čl. 1 Úvodní

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Číslo směrnice: 21 Č.j.: Vypracoval: Schválil: ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogická rada projednala

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola Vřesovice, p.o. Organizační řád mateřské školy 50. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 137/ 2014 Vypracovala: Schválila: Spisový znak Skartační znak, ředitelka školy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace, 790 82 Písečná 76

Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace, 790 82 Písečná 76 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace, 790 82 Písečná 76 Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a P o p o v i c e, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e P o p o v i c e 1 5 0, 6 8 6 0 4 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 82. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: ZŠ S - 82/ 2013 Vypracoval: Mgr. Ivana Rosová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana Rosová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Obecná ustanovení

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Obecná ustanovení Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Č. j. ZŠ 234/2012 Spisový znak: A1 Skartační znak: A10 Vypracoval: Mgr. Renáta

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Velemín- okres Litoměřice Velemín 170, 411 31 ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogická rada projednala dne 17.června 2013 Směrnice nabývá platnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 29 SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obsah: 1. Obecná

Více

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola 38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROTÍN, OKRES TÁBOR BOROTÍN č. 146, PSČ: 391 35 IČ: 71002464 E-mail: zsborotin@seznam.cz Tel.: 381 285 833, 739 572 481 Vypracovala: Schválila: ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 65 /2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.

Více

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ

Více

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 202 /2016 Vypracoval: Mgr. Lenka Matoušovská, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Matoušovská, ředitelka školy Spisový znak Skartační znak A.1. A10 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Skalice u České Lípy, okres Česká Lípa, příspěvková, se sídlem ve Skalici u České Lípy 264, 47117 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova 9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 50. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 872 /2010 Vypracoval: Schválil: Spisový znak Skartační znak Pedagogická rada projednala

Více

11. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

11. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 11. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 11/2014/2015 Vypracoval: Mgr. Helena Dokoupilová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 29. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014 Obecná

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 96/2015 Vypracoval: Schválil: Spisový znak Skartační znak Řehková Pavla Mgr. Zdenka Pecharová A.1. A10 Pedagogická

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ , č. p. 177, Morávka ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: ZŠ/122/2016 Vypracoval: Schválil: Spisový znak Skartační znak Bc. Vladimíra Nytrová Mgr. Dana Šponarová Pedagogická rada projednala dne: 19. 4.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem Hornická 43A/2679, 70200 Ostrava ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 25. ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 172 /2012/1 Vypracoval: Schválil: Spisový znak, skartační znak: 2.1 A 5 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ . ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak /2014 A.1. A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.5.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 15.5.2014 Směrnice

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody Příspěvková organizace, IČO: 727 42 607, tel.č.: 487 898 150-1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Kuř. 114/2015 Vypracovala:

Více

Směrnice o stanovení výše úplaty za školské služby ve školní družině (ŠD) a školním klubu (ŠK)

Směrnice o stanovení výše úplaty za školské služby ve školní družině (ŠD) a školním klubu (ŠK) Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 Vnitřní předpis č. 21/15 Č.j. ZSPLOV 108/2015 Směrnice o stanovení výše úplaty za školské služby ve školní družině (ŠD) a školním klubu (ŠK) Obsah

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Provozní řád školy Č.j.: /2014 Číslo směrnice: /2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Hana Procházková, vedoucí

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Jevany ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 133 /2012 Vypracoval: Schválil: Spisový znak Skartační znak A.1. A10 Pedagogická rada projednala dne 30.8.2012 Směrnice

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 366 /2014 A.1. A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014 Marcela

Více

SMĚRNICE PRO ÚPLATU ZA VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLNÉ) PRO ŠKOLNÍ ROK

SMĚRNICE PRO ÚPLATU ZA VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLNÉ) PRO ŠKOLNÍ ROK MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAMÍNEKŮ, LIBEREC BŘEZINOVA 389/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČ72742666 SMĚRNICE PRO ÚPLATU ZA VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLNÉ) PRO ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Platnost od 1.září 2015 Tato směrnice ruší platnost

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola a Školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace, Zátiší č. 91, 798 12 Kralice na Hané 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1.1 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1.1.1ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Habrovany, příspěvková organizace, Habrovany 189, 683 01 Rousínov. Směrnice ředitelky školy. Stanovení výše úplaty

Základní škola a Mateřská škola Habrovany, příspěvková organizace, Habrovany 189, 683 01 Rousínov. Směrnice ředitelky školy. Stanovení výše úplaty Směrnice ředitelky školy Stanovení výše úplaty Č. j.: 38/2014-1 Účinnost od: 1. 5. 2015 Spisový znak: Počet příloh: 1 Změny: Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 29 SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obsah: 1. Předmět

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 30. ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 19.6.2013

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Maleč, se sídlem Maleč 77, 582 76 Maleč ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogická rada projednala dne 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Chotoviny, okres Tábor ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: V7. ÚPLATA V MATEŘSKÉ ŠKOLE č.j.: ZSCHOTO 371/2013 Spisový znak: A.1. Skartační znak: A5 Účinnost od: 1. 9. 2013 Vypracoval:

Více

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole 2014/2015

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole 2014/2015 ČJ: PJ 51/2014 Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole 2014/2015 Obsah : Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Plátci Čl. 3 Měsíční výše úplaty Čl. 4 Měsíční výše úplaty

Více

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Mateřská škola Paraplíčko Havířov, příspěvková organizace Č. j.: MŠzr/141/2014 Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Plátci

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov, příspěvková organizace se sídlem: Školní 74, 294 04, Dolní Bousov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: III. /3 SMĚRNICE PRO URČOVÁNÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE Mateřská škola Borovy, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE 1. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 174/2014 Vypracovala:, ředitelka školy Schválila:, ředitelka školy Pedagogická rada

Více

STANOVENÍ ÚPLATY V MATEŘSKÉ ŠKOLE

STANOVENÍ ÚPLATY V MATEŘSKÉ ŠKOLE Základní škola a Mateřská škola Votice, příspěvková organizace, Pražská 235, 259 01 Votice IČO: 71294520, tel.: 317 812 267, 736 681 297, e-mail: skola@skolavotice.cz STANOVENÍ ÚPLATY V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

Soukromá mateřská škola Mateřinka s.r.o., Holárkovy sady 2386, Louny Š K O L N Í Ř Á D

Soukromá mateřská škola Mateřinka s.r.o., Holárkovy sady 2386, Louny Š K O L N Í Ř Á D Soukromá mateřská škola Mateřinka s.r.o., Holárkovy sady 2386, Louny Š K O L N Í Ř Á D 0 Obsah I. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování

Více

SMĚRNICE PRO ÚPLATU ZA VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLNÉ) PRO ŠKOLNÍ ROK

SMĚRNICE PRO ÚPLATU ZA VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLNÉ) PRO ŠKOLNÍ ROK MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAMÍNEKŮ, LIBEREC BŘEZINOVA 389/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SMĚRNICE PRO ÚPLATU ZA VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLNÉ) PRO ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Platnost od 1.září 2012 Tato směrnice ruší platnost směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Č.j.: 540/2016 Vypracovala a schválila: Miroslava Kopecká, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 7. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, PLATBA STRAVNÉHO Č.j.: Sm07/2010/A10 Vypracoval: Kateřina Sýkorová,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j. Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE ZSSLOV/0248/2016 Mgr. Jiří

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Praha Tel. 241090230 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Budíškovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 102/14 Vypracoval: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy Schválil: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy

Více

Mateřská škola Beroun, Tovární 44 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Beroun, Tovární 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: PD 111/ 2013 Vypracoval: Schválil: Mateřská škola Beroun, Tovární 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 29.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Hana Štětková Hana Štětková

Více

Směrnice pro výběr úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole č. j. 7/2015

Směrnice pro výběr úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole č. j. 7/2015 Směrnice pro výběr úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole č. j. 7/2015 Článek I. Legislativní rámec Tato směrnice nahrazuje směrnici č. j. 3/2012 ze dne 25. 01. 2012. Směrnice byla vypracována

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Strážek, příspěvková organizace, Strážek 27, 592 53 Č.j.: Spisový znak Skartační znak Vypracovala: Schválila: ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ a MŠ/56/2015/KN A.1. A10

Více

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola S MĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K Ú P L A TĚ ZA VZDĚLÁVACÍ SLUŽB Y Spisový znak: PÚ Vypracoval: Mgr. Pavel Koc Změny: Skartační znak: S10 Schválil: Mgr. Pavel

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace 50. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace 50. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j. Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace 50. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 116 /2012 Vypracoval: Badinová Lenka Schválil: Mgr. Kudelová Milada

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Libochovany, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Libochovany, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Libochovany, příspěvková organizace Libochovany 181, 411 03, Libochovany Ředitelka Mateřské školy Libochovany, příspěvkové oranizace na základě Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více