kopanou.komplex budov je propojen se středem obce panelovou cestou pro pěší a širší asfaltovou cestou na opačnou stranu pro nákladní dopravu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kopanou.komplex budov je propojen se středem obce panelovou cestou pro pěší a širší asfaltovou cestou na opačnou stranu pro nákladní dopravu."

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Žehuň Žehuň Žehuň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pracoviště:Mateřská škola Název programu: Je nám dobře na světě Zpracovala: Marta Jiroudková,ved. učitelka Schválila: Mgr. Ivana Adamcová,ředitelka Datum: Zřizovatel: Obecní úřad Žehuň Datum: Platnost:do

2 Z historie mateřské školy v Žehuni Původní MŠ byla založena dne zásluhou řídícího učitele a předsedy místní školní rady p. Karla Kučery.Po přechodném umístění v dětské poradně v obecním domku až do 1.července 1949,se mat. škola na dlouhá léta nastěhovala do přebudovaného naturálního bytu řídícího učitele vedle základní školy.tato budova již dnes neexistuje,na jejím místě stojí přístavba ZŠ. 1.září 1979 byla slavnostně otevřena nová účelová dvoupodlažní budova s kapacitou 60 míst na pozemku nedaleko od centra obce,v klidné zóně mezi zahradami,s velkou zahradou,provozní budovou se sklady,kotelnou na pevná paliva a kuchyní,k budovám přiléhá i naturální byt.využití komplexu bylo z různých důvodů často měněno-od roku 1991 byla MŠ pouze jednotřídní a umístěna v přízemí,první poschodí bylo přebudováno na dvě učebny pro 1-3 třídu ZŠ,v provozní budově byla školní družina,kuchyň využívali pouze účastníci letních táborů,protože v roce 1995 byly na zahradu přestěhovány dřevěné chatičky,které dříve stály na pozemcích zdejšího mlýna(vráceno v restituci).od září 2003 byly třídy přestěhovány do hlavní budovy ZŠ,v roce 2005 se tam přestěhovala i školní družina.takže v současnosti jsme v celé budově sami. Současnost mateřské školy V současnosti je MŠ tedy jednotřídní,využíváme přízemí budovy a kotelnu,příležitostně i další prostory areálu (bývalá malá tělocvična, balkony v 1.patře kvůli rozhledu po okolí,nácvik chůze po schodech apod.).zahrada je velmi prostorná s množstvím okrasných i ovocných stromů a keřů (část z nich si děti samy zasadily v průběhu let),pískovištěm,průlezkami,houpačkami,skluzavkou,lavicemi se stoly,tabulemi na kreslení,brankami na kopanou.komplex budov je propojen se středem obce panelovou cestou pro pěší a širší asfaltovou cestou na opačnou stranu pro nákladní dopravu. Filosofie mateřské školy MŠ pracuje s heterogenní třídou-s dětmi ve věku zpravidla od 3-6 let.školu navštěvují děti ze Žehuně,Hradčan,Dobšic,Choťovic a příležitostně i z jiných obcí. Zaměřujeme se již řadu let především na ekologickou výchovu v tom nejširším slova smyslu.výchova k ochraně životního prostředí utváří u dětí základní hygienické a kulturněsociální dovednosti,znalosti a návyky.ekologická výchova probouzí citový vztah k přírodě,k výtvorům lidské práce i k lidem samotným,učí děti aktivně se podílet na tvorbě svého životního prostoru.k tomu nám přispívá i neobyčejná bohatost zdejší krajiny-žehuňský rybník se soustavou dalších vodních děl,řeka Cidlina,smíšený les na Kozí Hůře s množstvím chráněných rostlin,drobné remízky,suché i mokré louky,pole,staré polní cesty atd.to vše je možné využít k prožitkovému učení,které je pro děti v tomto věku rozhodující. MŠ ale zároveň seznamuje děti se životem v obci v minulosti i v současnosti,několikrát do roka organizujeme divadelní představení ať již v kamenném divadle či přímo v MŠ,snažíme se dodržovat lidové tradice,využíváme i novodobých svátků a památných dnů (viz příloha). A hlavně se snažíme pracovat s dětmi a pro děti tak,aby chodily do MŠ s úsměvem a rády,aby se naučily žít ve společnosti ostatních vrstevníků a byly dobře připravené na další své životní role.to předpokládá i spolupráci s rodinou(viz příloha) a se základní školou (viz příloha).

3 Podmínky vzdělávání Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí a)zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí b)zák. zástupci mají právo se vyjadřovat ke všem rozhodnutím MŠ týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí c)zák. zástupci mají právo na poradenskou pomoc MŠ nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí Povinnosti zákonných zástupců a)zajistit,aby dítě řádně docházelo do MŠ,při příchodu do MŠ bylo vhodně a čistě upravené,bez výstředností v účesu a oblečení b)na vyzvání ředitele MŠ se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte c)informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti,zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech,které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte d)dokládat důvody nepřítomnosti dítěte e)oznamovat MŠ údaje o dítěti v rozsahu uvedeném v školském zákoně pro vedení školní matriky A.Směrnice č.2-kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, schválila ředitelka školy Mgr.Ivana Adamcová Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Žehuň (dále jen MŠ),stanoví následující kritéria,podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ v případech,kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí: 1)Trvalý pobyt dítěte v obci,v které MŠ sídlí 2)Dosažení věku dítěte 6let v období od 1.září do 31. srpna následujícího kalendářního roku 3)Délka docházky do MŠ 4)počet dnů docházky do MŠ a délka jeho pobytu v těchto dnech 5)Zaměstnanost rodičů 6)V MŠ se již vzdělává další sourozenec 7)Datum podání žádosti o přijetí dítěte Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ bude ředitelka školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1)-7). Změny ve směrnici budou prováděny formou číslovaných písemných dodatků,které budou tvořit součást této směrnice. Tato Směrnice č.2 je stále rodičům k dispozici na nástěnce pro rodiče v šatně dětí. Dle Vyhlášky č. 14/ se třída MŠ naplňuje do počtu 24 dětí. Je-li v obci pouze jedna MŠ s jednou třídou,má nejméně 13 dětí. Zápis do MŠ je prováděn každoročně v jarních měsících.ředitelka MŠ oznámí příslušné informace obecním úřadům v obcích Žehuň,Dobšice,Hradčany a Choťovice a požádá o

4 zveřejnění obvyklým způsobem.oznámení o zápisu do MŠ je rovněž k dispozici na nástěnce pro rodiče v MŠ.Vlastní zápis provádí vedoucí učitelka MŠ.Dítě je možné přijmout do MŠ i mimo tento den zápisu.žádost o přijetí dítěte sepisují zákonní zástupci dítěte (tiskopis je k dostání v MŠ),o přijetí rozhoduje ředitelka školy,zákonní zástupci se mohou do 15 dnů proti rozhodnutí odvolat.. B.Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ dle vyhlášky č. 14/ 2005 Sb.,o předškolním vzdělávání, a dále Směrnice č.1 ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání schválená ředitelkou školy. Čl. 1 Úvodní ustanovení Tato směrnice stanoví výši úplaty za předšk. vzdělávání v MŠ v jednotlivých ročnících,možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty. Čl. 2 Plátci Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k př.vzdělávání do prvého a druhého ročníku,děti ve třetím ročníku mají vzdělávání zdarma a to i v případě odložení školní docházky.do třetího ročníku jsou zařazeny děti narozené od 1.9. do školního roku,který předchází školnímu roku nástupu do 1.třídy ZŠ. Čl. 3 Základní částka úplaty a) Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte s celodenním pobytem činí250,-kč na příslušný kalendářní měsíc. b) Obecní úřady přispívají zákonným zástupcům dětí na měsíční úplaty a to ve výši: OÚ Žehuň 50,- Kč Choťovice 100,- Kč Hradčany 125,- Kč Dobšice 125,- Kč. c) Výši úplaty stanoví ředitelka MŠ vždy k 1.září a to na celý školní rok.s výší úplaty jsou seznámeni také zákonní zástupci při přijetí dítěte do MŠ. Čl. 4 Snížení základní částky úplaty a)na základě písemné žádosti plátce doručené ředitelce MŠ,sníží tato základní částku úplaty stanovenou podle čl.3 o polovinu,pokud dítě nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce.pokud byla úplata již uhrazena,bude příslušná výše úplaty vrácena v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem. b)na základě písemné žádosti plátce doručené ředitelce MŠ,sníží tato základní částku úplaty o polovinu,pokud délka docházky dítěte do MŠ je omezena na dobu nejvýše 5 kalendářních dnů (děti do 3 let věku).snížení je platné od 1.dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci doručení žádosti. c)pro případy dětí,jímž je docházka do MŠ omezena na nejvýše 4 hodině denně,je výše úplaty stanovena na 2/3 výše úplaty

5 Čl.5 Snížení úplaty v případě přerušení provozu a)v případě přerušení provozu MŠ o hlavních prázdninách se úplata krátí v poměru odpovídajícímu počtu kalendářních dnů přerušení provozu vůči celkovému počtu kalend. Dnů v měsíci. b) Pokud již byla úplata uhrazena,bude odpovídající částka vrácena v termínu dohodnutém s plátcem. c)pokud je MŠ v měsících červenec a srpen uzavřena,činí úplata 0,-Kč. Čl. 6 Prokázání nároku na osvobození od úplaty a)nárok na osvobození od úplaty prokáže plátce předložením originálu písemného oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu státní soc.podpory o přiznání sociálního příplatku nebo o přiznání dávky pěstounské péče. b)osvobození od úplaty je platné od 1.dne kalendářního měsíce,v kterém plátce nárok na osvobození od úplaty ředitelce MŠ prokáže. Čl. 7 Podmínky splatnosti úplaty a)úplata za kal. měsíc je splatná do 15 dne téhož měsíce. b)ředitelka může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín splátky. c) Plátce uhradí úplatu: bezhotovostním převodem na bankovní účet školy ČSOB,a.s /0300 nebo v hotovosti u hospodářky školy Čl. 8 Přechodná a závěrečná ustanovení a)stanovení základní částky úplaty pro celodenní provoz pro další školní roky bude řešeno formou dodatku k této směrnici. b)výše úplaty,která se vypočítává podle ustanovení jednotlivých článků této směrnice se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. c)tato směrnice nabývá účinnosti dnem podpisu ředitelky MŠ a je účinná ode dne C.Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a)za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu pobytu dítěte pedagogičtí pracovníci školy a to od doby převzetí od jejich zákonných zástupců nebo jimi pověřených osob až do doby předání dětí zpět zákonným zástupcům či jimi pověřeným osobám. b)jeden ped.pracovník zodpovídá při pobytu mimo místo,kde se uskutečňuje vzdělávání (tj. interiér a zahrada MŠ ) za bezpečnost nejvýše 20 dětí. c)ped.pracovník předá dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření (tiskopis Zmocnění). d)k oblasti prevence sociálně patologických jevů vypracováváme Minimální preventivní program,který prolíná všemi oblastmi vzdělávání dětí. D. Podmínky hygienické Prostorové podmínky :dětem jsou běžně k dispozici herna spojená s třídou,celková plocha je 96 metrů čtv.,k tomu přilehlé 4 kabinety s hračkami,sportovním a jiným náčiním,umyvárna s 5 dětskými umyvadly,sousedící WC s 5 dětskými záchodky,šatna pro 30 dětí a vstupní hala.při pobytu venku využívají děti kromě rozlehlé zahrady ještě část chodby,která dříve spojovala hospodářskou a hlavní budovu,ve vstupním prostoru této chodby máme hračky,nářadí a pomůcky na pobyt venku.

6 Vybavení:stoly a židličky ve třídě,police na převážnou část hraček,katedra a věšáky na ruč níčky jsou od roku 2001 buď nové nebo zmodernizované,nevyhovují šatníky pro děti-úložné prostory pro obuv jsou nízké,nemáme prakticky možnost mokrou obuv kde usušit(pouze na 1 radiátoru x hygiena a účinnost),nevyhovující jsou rovněž staré kovové průlezky na zahradě (po vyřešení budoucnosti školství v obci bu de snad možné i toto vyřešit). Dětem nabízíme k volnému použití tyto prostory s pomůckami: a)pracovní ponk se svěrákem, nářadím,dřevem,hřebíky, velká dřevěná krabice s konstruktivní stavebnicí Variant,papírové roury,dřevěná prkna a kola b)obývací koutek s kuchyňkou na hry s rodinnou tématikou c) část polic od obývacího koutku využíváme na uložení různých dopravních prostředků a pěnových koberečků pro zvláště malé děti d) koutek se zbytky Polikarpovy stavebnice a Vokáčovy stavebnice e) švédská lavička,přenosný stojan na košíkovou f) kabinet na hračky a pomůcky g) kabinet na hračky a náčiní Tv h) sklad na molitanová lehátka,skákací míče apod. i) klavír s rytmickými hud.nástroji,přehrávačem,kazetami a CD j) magnetická tabule,rovněž na kreslení dětí k) dřevěné žebřiny l) zelený koutek-stolek a polička na přírodniny,mikroskop,a podobné pomůcky na pozorování přírody,kapesní atlasy a knihy o přírodě,kalendář počasí,roční kalendář,výstřižky z novin a časopisů m) čtyřdílná policová souprava na hračky,stavebnice,společenské hry apod. n) kabinet s pomůckami na dramatickou výchovu (různé druhy maňásků,oblečky,leštinovo divadlo),dále konstruktivní stavebnice,velká auta o) skříň s výtvarnými a pracovními pomůckami,nad ní dětské knihy p) stolek na pití,potřeby na stolování,drobné ovoce k běžné potřebě,nad ním magnetická tabule na práce dětí či obrazový materiál k urč. Tématu q) nízká skříňka na různý materiál (kolíčky,nálepky apod.) r) dětský stolek na volné výtvarné a pracovní činnosti děti s běžným materiálem s) koutek s dřevěným divadlem,případně využitelný jako obchod t) téměř celou plochu herny pokrývá koberec,ostatní plochy jsou pokryta linoleu) em,umyvárna,wc a vstupní hala má dlaždičky Osvětlení obou hlavních místností je zářivkové,ostatní místnosti běžnými krytými žárovkami.proti polednímu slunci máme ve třídě ve všech oknech žaluzie proti oslnění při obědě. MŠ je vytápěna kotelnou na pevná paliva v sousední budově. Větrání je pouze okny,přiměřenou vlhkost zajišťujeme buď větráním nebo zvlhčovači na topení Od roku 2005 jsme napojeni na obecní vodovod.

7 Úklid zajišťuje jen jedna pracovní síla s úvazkem 2 hodiny.po obědě setře p.uklizečka třídu,umyvárnu,wc,šatnu a vstupní halu.hlavní úklid koná po provozu MŠ. Stravování-MŠ dětem poskytuje dopolední přesnídávku,oběd a odpolední svačinu.jídlo je přiváženo ze školní jídelny,(teplé pokrmy ve varných nádobách) a v účelové kuchyňce rozdělováno dětem.mléko mají děti k dispozici po celý den,teplý čaj od 8,30 hodin.stravování je pestré,je plněn spotřební koš,který doplňujeme vlastními vlašskými ořechy,jablky a malinami z naší zahrady. Mezi jednotlivými jídly dodržujeme vhodné intervaly,děti samozřejmě nenutíme do jídla.s rodiči na úvodní schůzce na začátku školního roku se domlouváme na omezování přinášení dalšího jídla do MŠ,což jsou především sladké nápoje,sladkosti a bonbony k oslavám. Dětské ručníky dáváme 1x týdně vyprat kompletně jedné mamince,o vyprání se učiní záznam.poslední várku pere ved. učitelka při prázdninovém úklidu hraček a pomůcek. Ručníky pro dospělé pere p.uklízečka za úplatu.ložní prádlo nemáme,děti po obědě nespí.připravena je pouze jedna souprava pro případné nemocné dítě,povlečení pak vypere ved.učitelka. V případě onemocnění dítěte v průběhu pobytu v MŠ je dítě uloženo odděleně od ost. dětí v bývalé ředitelně,kde je pod stálým dohledem uč. V denním programu střídáme činnosti řízené i spontánní,děti mají dostatek pohybu venku i v interiéru,starší děti mají více řízených aktivit,potřebný klid po obědě vyplňujeme seznamováním s literaturou,vyprávěním dětí apod.,děti mohou odpočívat na lehátku či jen sedět s ostatními dětmi a uč.spaní bylo během posledních let zcela zrušeno-děti ani doma nespí,mají potřebu si hrát a poměrně brzo se rozcházejí domů (od 14,30-15,00 hodin).provoz končí v 15,15 hodin. E.Psychosociální podmínky a)snažíme se,aby se děti cítily v MŠ dobře,spokojeně,jistě a bezpečně b)nově příchozí dětí i děti špatně se adaptující mají možnost zůstávat v MŠ s rodinnými příslušníky,aby si postupně zvykaly na novou situaci c)pedagogové respektují potřeby dětí,navozují situace pohody a klidu,děti nejsou neúměrně zatěžovány a neerotizovány spěchem a chvatem,pokud to opravdu nevyžaduje situace d)všechny děti mají rovnocenné postavení e) volnost a svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení,vyplývajících z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný řád a učit děti pravidlům soužití f)vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předšk dětí a potřebám jejich života (tématická blízkost,pochopitelnost,přiměřená náročnost,praktická využitelnost) g)ve vztazích mezi dospělými i dětmi pěstujeme vzájemnou důvěru,toleranci,zdvořilost, solidaritu a podporu

8 Personální obsazení: Mgr. Ivana Adamcová Marta Jiroudková Petra Nováková Monika Paulová Helena Šípková Jaroslava Balounová Jiří David Štěpán Baloun ředitelka ZŠ a MŠ Žehuň vedoucí učitelka MŠ vychovatelka ŠD,učitelka MŠ vedoucí ŠJ,admin.pracovnice vedoucí kuchařka uklízečka MŠ topič MŠ údržbář ZŠ a MŠ Kvalifikace ped.pracovnic MŠ: Marta Jiroudková Střední pedagogická škola Beroun, Obor učitelka MŠ,28 let praxe Petra Nováková Gymnázium Poděbrady Střední pedagogická škola Čáslav Obor vychovatelství,15 let praxe Spolupráce mateřské školy se základní školou Od roku 1994 je MŠ součástí základní školy a to pro náhlý rapidní pokles dětí v onom roce.tím došlo ke snížení finančních nákladů na provoz.situace se sice během let změnila,ale spojení MŠ se ZŠ již zůstalo.od tohoto roku po stránce řídící,finanční,organizační a personální spadáme pod ZŠ.V MŠ byla ustavena funkce vedoucí učitelky s plným úvazkem 31 hodin přímé práce s dětmi a funkce učitelky s částečným úvazkem (podle počtu dětí) jako doplněk k plnému úvazku vychovatelky ŠD. Spolupráce MŠ a ZŠ je po všech stránkách rozvinutá.např. Společné návštěvy kulturních akcí Zahájení adventu ve škole Mikulášská nadílka Vynášení Smrtky a vítání jara v obci Návštěvy předškoláků v 1.třídě 2x ročně Škola v přírodě-účast předškoláků Děti se průběžně seznamují s prostředím ZŠ Konzultace o problémových dětech Společné provozní a pedagogické porady Atd.

9 INTEGROVANÉ BLOKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Název programu: Je nám dobře na světě Školka plná kamarádů (adaptace na prostředí a kolektiv dětí,režim dne) Jak jsme přišli na svět (lidské tělo,smysly,péče o zdraví,nebezpečné návyky Poznáváme svůj domov (okolí MŠ,Žehuně,po stopách minulosti v Žehuni) Hrajeme si na řemesla (život dříve a dnes) Podzim má barevný kabátek(příroda a lidé na podzim) Každý stromeček je malý domeček(život stromu a jeho okolí) Advent a vánoční čas (české vánoční zvyky,besídky) Za pohádkou pohádka (knihy a informace) Cesta kolem světa (zima u nás a ve světě,příroda a lidé v zimě) Putování se skřivánkem (z Afriky až do Čech) Vynálezy,které změnily svět (drobné pokusy s fyz.jevy,s jedn.stroji) Svátky Slunce a vody (vynášení Smrtky,vítání jara,podoby vody) Co se vyklubalo z vajíčka (velikonoce,ptáci a jejich život) Země se probouzí (příroda a lidé na jaře) Voda,vodička (pokusy s vodou,řeky a moře,vliv člověka na živ.prostředí) Příroda je naše kamarádka (biotopy v okolí,příroda a lidé v létě,hry v přírodě) Rozloučení s předškoláky (hry a soutěže,malá maturita,tablo) I v tomto školním roce nabízíme dětem podobné činnosti a akce jako v předchozích letech (viz seznam uskutečněných akcí v uplynulém školním roce) a rádi přijmeme i Vaše nápady a náměty.

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Včelín 653 768 21 Kvasice Směrnice č. 3/2012 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Miluše Koláčková Účinnost : od 1.1.2012 Závaznost

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Brno, Chodská 15 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Datum vzniku organizace: 01.07.1996 Právní forma organizace: příspěvková organizace Úplný název zřizovatele: Statutární město Brno Se sídlem Dominikánské

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Vydal : Ředitelka mateřské školy Hana Kocábová Účinnost : Od 1.9.2012 Závaznost : Školní

Více

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6,

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Omská, Praha10, Omská 1354/6 Účinnost : od 1.9.2009 Závaznost : Informace podána: Školní řád je závazný pro všechny

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Školní řád Vydal: Ředitelka mateřské školy KOLOVRÁTEK: Veronika Kamarytová Majitel: Jan Jonák IČO 15360636, DIČ CZ5510310069 Účinnost: od 1.9. 2015 Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje: MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO PLZEŇSKÁ 3129,PLZEŇSKÁ 3129 27201 KLADNO KROČEHLAVY TEL.312660866 E-MAIL :MSKLADNOPLZENSKA @VOLNY.CZ WWW.MSKLADNOPLZENSKA.ESTRANKY.CZ Školní řád upravuje: ŠKOLNÍ ŘÁD a) podrobnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 3 / 2012 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 8. 2012 Mgr.

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

ROSTE ZE MNE OSOBNOST

ROSTE ZE MNE OSOBNOST Motto: Na dobrém počátku všechno závisí J.A.Komenský ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROSTE ZE MNE OSOBNOST MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Na období 2012-2015

Více

ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ

ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVU Verze III. aktualizováno k 15. 1. 2009 ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ Chceme moderní fungující školku Spokojenost pro děti i učitele Předkladatel:

Více

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Příloha č. 1 ŠVP Čechtice, verze 3.2 Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Obsah PŘÍLOHA Č. 1 ŠVP ČECHTICE, VERZE 3.1 PŘEDKLADATEL... 4 Zřizovatel školy... 4 Úvod... 5 Charakteristika školní družiny...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22. Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3

Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22. Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3 Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22 Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si spolu Projednáno

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M DĚTI A RADOST Platnost dokumentu: od 1.9.2010 do 30.6.2013 verze č.2 č.j.: Identifikační údaje o mateřské škole IČO: 47014318 IZO. 10 75 18 376 REZIDO: 600055701

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. 4.5. Prostředky vzdělávání, jejich pravidla. Příloha č.2 Plán pedagogických rad

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. 4.5. Prostředky vzdělávání, jejich pravidla. Příloha č.2 Plán pedagogických rad ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Osnova: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více