REPORTER. Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REPORTER. Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu"

Transkript

1 Číslo 4 Duben 2007 Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu Dlouhodobé změny druhového spektra plevelů na orné půdě. 1. část Jan Mikulka, VÚRV Praha Plevelná společenstva procházejí složitým vývojovým cyklem. Doprovázejí kulturní rostliny od počátku zemědělství a patří mezi nejproblematičtější škodlivé činitele, na jejichž hubení bylo vždy vynakládáno obrovské množství energie. Jednotlivé plevelné druhy se postupně přizpůsobovaly měnícím se přírodním podmínkám, později technologiím pěstování. Některé plevelné rostliny se v průběhu doby nemohly přizpůsobovat obdělávání půdy a z polí již dávno vymizely. Některé zase byly tak svázané se způsoby pěstování, že po změně technologie nebyly schopné se v nových podmínkách reprodukovat (koukol polní). Pěstování kulturních rostlin je z pohledu ekologické rovnováhy nepřirozeným jevem. Snahou vytvořit optimální podmínky pro kulturní rostliny jsou ovlivňována původní rostlinná společenstva. V minulosti byla plevelná společenstva co do druhového spektra velmi bohatá. Na polích v jednotlivých kulturních rostlinách bylo zastoupeno mnoho desítek plevelných druhů, které konkurovaly kulturním rostlinám i samy sobě navzájem. Hubení bylo vždy obtížné, dříve převládal mechanický způsob hubení (ruční práce). Druhová rozmanitost a poměrná stabilita plevelných společenstev znamenala, že se v dlouhých časových obdobích druhové spektrum plevelů a jejich poměr výrazně neměnil. Vývoj druhového spektra plevelných společenstev byl a stále bude ovlivňován celou řadou faktorů. S rozvojem intenzivního zemědělství, který počal v předminulém století a pokračoval v minulém století, bylo v zemědělství aplikováno mnoho nových poznatků. Nejvíce ovšem byla plevelná společenstva ovlivněna zavedením osevních sledů, rozvojem mechanizace, která ovlivnila kvalitu agrotechniky, rostoucí intenzitou využívání statkových a průmyslových hnojiv a nejvíce používáním herbicidů v posledních padesáti letech. Nejdůležitější faktory ovlivňující změny druhového spektra plevelů jsou zmíněny v níže popsaných bodech: 1

2 2 Faktory ovlivňující směny druhového spektra plevelů: Změna klimatických podmínek: V důsledku globálního oteplování se postupně zvyšuje teplota na celé zemi. To přináší mnohé změny v rostlinných i živočišných společenstvech. Jednotlivé organismy musí na tyto přeměny určitým způsobem reagovat. Buď zaniknou nebo se s nimi srovnají a přizpůsobí se. Rostliny žijící původně v teplých krajích tak dostávají možnost expandovat do dalších lokalit a postupují směrem na sever, na místa pro ně v minulosti nevhodná. Technologie zpracování půdy: V minulosti byl kladen hlavní důraz na kultivaci, hnojení a ošetření porostů vůči škodlivým činitelům včetně plevelů. To vyžadovalo časté a opakované vstupy na pole. Praxe ukázala, že tímto směrem nelze trvale pokračovat - velké vstupy a s tím spojené např. vyplavování živin a reziduí pesticidů do spodních vod, únava půdy a narušená orniční vrstva. Proto se postupně zatížení pozemků začalo pojezdy snižovat a došlo k slučování jednotlivých operací. Z počátku se zdálo, že se jedná o správný trend a že dojde k postupnému zlepšení fyzikálních a biologických vlastností půdy. Avšak tento způsob přinesl obecně a především v širokořádkových plodinách problémy s rozšiřováním plevelů, poněvadž tyto porosty nemají potřebnou konkurenční schopnost. Jak potvrdily poznatky z praxe i výsledky pokusů, minimální zpracování půdy vede k vyššímu zaplevelení pozemku oproti klasickému zpracování půdy. Struktura osevních sledů: Zemědělci se musí především v posledních letech při výběru pěstovaných plodin orientovat podle situace na trhu (přebytku nebo nedostatku) a podle tržnosti produktu. Je známo, že pro udržení úrodnosti půdy by se měly v osevním sledu střídat plodiny šírokolisté s úzkolistými neboli zlepšující a zhoršující plodiny. Bohužel v současnosti jsou osevní sledy převážně obilné, protkané ozimou řepkou. Zlepšující plodiny jako cukrovka se z osevních postupů pomalu vytrácejí, a to z mnoha důvodů. Také rostliny na zelené hnojení, luskoviny, apod. jsou méně zařazovány. Jako vhodný příklad lze použít složení osevních sledů z ozimých obilnin a ozimé řepky, které podporují reprodukci především ozimých plevelů. Technologie sklizně plodin: Protože se stavy skotu v České republice postupně snižují, nejsou využívány ani některé posklizňové zbytky pro zkrmování. Technologie sklizně většiny pěstovaných plodin umožňují ponechání posklizňových zbytků včetně semen plevelů na poli. Ty jsou později zapraveny při zpracování do půdy. To umožňuje rychlou reprodukci plevelů a podporuje jejich další šíření. Agrotechnika - nové odrůdy: Šlechtitelé neustále šlechtí nové odrůdy plodin vhodné pro konkrétní oblasti, tolerantní vůči pesticidům, chorobám a škůdcům a odrůdy s vyšším výnosem. Například se v poslední době využívají obilniny krátkostébelné, které tolik nepoléhají. Zde se ovšem uplatní plevele se silným vzrůstem, které kulturní rostlinu zastíní. Proto je důležité dbát na dokonalé zapojení porostu a zvolení vhodné rozteče řádků. Nezbytností je, aby byla půda dokonale připravena pro setí - co nejmenší hrudovitost, apod., aby porost mohl stejnoměrně se začít rozvíjet. Jen dobře připravený pozemek vede k úspěšnému zapojení porostu a je prvním krokem pro snížení zaplevelenosti pozemku. Vývoj chemické ochrany: Chemické přípravky na hubení plevelů - herbicidy jsou používány již několik desítek let. V průběhu jejich používání došlo k velkému rozvoji. Bylo zjištěno, že několikaleté používání stejného přípravku nebo shodné herbicidní skupiny vede k inhibici určitých druhů plevelů. Ty se z pozemku odstraní, ale na jejich Vlivem dopravy (především železniční, letecké a lodní) jsou k nám introdukovány plevele Invazní plevele jsou obtížně hubitelné 2

3 3 místo se okamžitě dostanou jiné druhy. Tak se stane, že místo snížení zaplevelenosti dojde ke stejnému stavu jako před aplikací herbicidů nebo dokonce ke zvýšení množství plevelů na pozemku. Bylo zjištěno, a je dnes doporučováno, že je vhodné každoročně střídat herbicidní látky (skupiny), aby plevele byly stejnoměrně hubeny. Nejde nám o odstranění plevelů z pozemku, ale pouze o jejich potlačení. Plevele patří do agroekosystému a není vhodné je zcela likvidovat, pouze je omezit, aby nezpůsobovaly pěstiteli významné škody. Dlouhodobé používání herbicidů vyvolalo vznik rezistence plevelů vůči herbicidům. Invazní plevele: Vlivem dopravy (především železniční, letecké a lodní) jsou k nám introdukovány plevele ze vzdálených oblastí v našich podmínkách dosud neznámé. Nejčastěji se s nimi setkáváme na místech, kde dochází k manipulaci s dováženým materiálem jako např. na překladištích zboží, u zpracoven dovážených surovin, kolem zemědělských objektů apod. Tyto plevele jsou pro naše podmínky nové a cizí, tudíž zde nemají přirozenou konkurenci a silně se rozmnožují. Většinou jde o plevele z teplých oblastí, které se nejdříve uchytí v pro ně klimaticky příhodných regionech, jako je jižní Morava, Polabí či jižní Slovensko, a odtud se postupně dostávají do poloh vyšších a chladnějších. Mnohdy okrasné druhy plevelů, pěstované na záhonech a zahrádkách, zplaňují. Tyto plevelné rostliny zaujímají zpočátku lokality nezemědělské - rumiště, skládky, příkopy, apod., avšak postupně se dostávají i na ornou půdu. Protože se problematika nových plevelů zvyšuje a jejich množství narůstá, je nutné jim věnovat náležitou pozornost. Zde jsou uvedeny jedny z nejdůležitějších invazních plevelů, které v posledních letech postupně nabývají na významu. Laskavec ohnutý a laskavec Powellův (Amaranthus retroflexus L., Amaranthus powellii S. Watson) pocházejí z Ameriky, odkud se postupně dostaly téměř do celého světa. Vyhovují jim hlinité, teplejší humózní půdy s vyšším obsahem živin. Najdeme je na Laskavec ohnutý v kukuřici obdělávaných pozemcích i rumištích. Na orné půdě se vyskytují zejména v kukuřici, cukrové řepě, bramborách, zelenině a sadech; na neobdělávané půdě na skládkách, rumištích, železničních nádražích, přístavech, březích vod, podél silnic a ulic. Do České republiky se dostaly spolu s osivem, obilím, olejninami a dalšími surovinami. Laskavec ohnutý byl objeven u nás dříve než laskavec Powellův. Dnes se vyskytuje od nížin až po podhorský stupeň. Laskavec Powellův je teplomilnější druh než laskavec ohnutý, který osídloval nejprve teplé oblasti jižní Moravy a jižního Slovenska a později se začal šířit zejména železničním transportem i do chladnějších poloh. Patří do čeledi laskavcovité - Amaranthaceae. Jsou rostlinami jednoletými, s lodyhou až 100 cm vysokou, zelenou až načervenalou, přímou, větvenou či jednoduchou. Jedním z rozlišujících znaků je obrvenost lodyhy, kdy u laskavce ohnutého je lodyha hustě a krátce srstnatá a u laskavce Powellova lysá. Listy jsou dlouze řapíkaté, kosníkovitě vejčité. U květenství jsou rozdíly takové, že laskavec ohnutý tvoří hustý krátký světlezelený až zelený lichoklas složený z květních klubíček. Laskavec Powellův má květenství štíhlé, dlouhé, nevětvené s nápadně prodlouženým konečným lichoklasem a s postranními krátkými větvemi. Květy jsou jednodomé. Kvetou od července do září. Rozmnožují se výhradně semeny, která jsou černá a lesklá. U laskavce ohnutého čočkovitá, u laskavce Powellova okrouhle eliptická, velikosti 1,0 1,3 mm. Vzchází v následujícím roce. Oba patří mezi velmi nebezpečné plevele. K zamezení jejich šíření je třeba používat jen dokonale čisté osivo, potlačovat ohniska výskytu v sousedství obdělávaných polí a dokonalou kultivaci v porostech okopanin. Při silnějším výskytu je vhodné aplikovat účinné herbicidy. V posledních letech byly popsány rezistentní populace vůči triazinovým herbicidům. V praxi jsou oba laskavce spolu zaměňovány, protože se velmi často spolu kříží. Proto se na polích vyskytují směsné populace s poměrně proměnlivou morfologií jednotlivých rostlin. 3

4 4 Vážení obchodní partneři, Státní rostlinolékařská správa vydala na základě podnětu Bayer s.r.o. dne nařízení o mimořádném rostlinolékařském opatření ( 76 zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění) týkající se pozastavení rozhodnutí o registraci a zákazu používání přípravků obsahujících účinnou látku tolylfluanid, tzn. EUPAREN MULTI (registrační číslo ) a HATTRICK (registrační číslo ). Peronospora Šedá hniloba Zdůvodnění: podle informací ze Spolkové republiky Německo nově zjištěný, dříve neznámý půdní metabolit N,N-dimethylsulfonamid může proniknout do vody určené k vodárenskému zpracování v koncentracích přesahujících příslušný unijní limit. Při dezinfekci vody metodou ozonizace bez následné filtrace na aktivních filtrech se tento metabolit transformuje na nežádoucí N,Ndimethylnitrosamin. O rozsahu použití metody ozonizace v České republice není v současné době dostupný žádný přehled. Toto rozhodnutí platí do doby předložení relevantních studií týkajících se nově zjištěného metabolitu N,Ndimethylsulfonamid a jeho možné transformace na N,N-dimethylnitrosamin a jejich vyhodnocení SRS. Věříme, že studie budeme schopni předložit v průběhu roku Zavedení tohoto nařízení znamená, že oba zmíněné přípravky nesmí být s okamžitou platností uváděny na trh a používány. Není povoleno spotřebovávat ani skladové zásoby a přípravky v malospotřebitelském balení. Případné zásoby na skladech budou od přímých distributorů Bayer CropScience zpětně odkupovány společností Bayer s.r.o. za ceníkové ceny pro přímé distributory platné pro rok Náhradou za jmenované přípravky při použití v révě vinné je nový fungicid Melody Combi 43,5 WP (směs nové účinné látky iprovalicarb + folpet), který prošel registrační komisí a v následujících dnech obdrží rozhodnutí o registraci. Přípravek bude registrován pro použití proti širokému spektru chorob révy (peronospora, bílá hniloba, červená spála). V etiketě bude dále deklarována významná vedlejší účinnost proti šedé hnilobě (např. v Německu je již Melody Combi proti šedé hnilobě registrován) a černé skvrnitosti. Tento nový přípravek je kontaktněsystémový, proti peronospoře působí jak preventivně tak i léčebně (3 dny). Ze současně zaregistrovaných přípravků má proti této chorobě největší antisporulační účinnost. Proti ostatním chorobám působí preventivně. Proti šedé hnilobě bude Melody Combi vhodné používat zejména do období zapojování hroznů a do období dokvétání, tj. podobně jako Euparen Multi, resp. Hattrick. Účinnost proti šedé hnilobě je na stejné úrovni jako u Euparen Multi. Doporučená cena Melody Combi 43,5 WP pro konečného zákazníka bude 520 CZK/kg. V integrované produkci bude přípravek zařazen pro použití od roku

5 5 V současné době končí výběr hybridů kukuřice pro osev roku Saatbau Linz ČR Volba vhodného hybridu je základním předpokladem úspěšného pěstování kukuřice. Farmáři mají v současnosti obrovské možnosti výběru optimálního hybridu ze široké nabídky na našem trhu. Výběr mohou soustředit na různé faktory od ceny, směru využití a případně značky. Každý rok jsou registrované nové a výkonnější hybridy. Zemědělec se v takové nabídce jen těžko orientuje. Výběr hybridů provádí především na základě vlastních zkušeností s ohledem na směr pěstování, lokalitu a případně na doporučení výrobců osiv. Výběr hybridu ovlivní pěstitelský výsledek zhruba z deseti procent. Farmář musí znát genetický potenciál a především vlastnosti hybridu, které odpovídají jeho podmínkám pěstování. Firma Saatbau Linz ověřuje projevy jednotlivých hybridů v různých lokalitách na území České republiky před uvedením na trh. Obchodní zástupci Vám mohou poskytnout doporučení na konkrétní stanoviště. Představujeme Vám část hybridů kukuřice firmy Saatbau Linz. FRANZ FAO Z 240/ S 220 Velmi raný dvouliniový univerzální hybrid s typem zrna mezityp, který lze využít na siláž i zrno. V registračních zkouškách dosáhl dobrých výsledků především ve výnosu zrna. Doporučená hustota porostu na siláž je , na zrno jedinců. Hybrid se vyznačuje rychlým počátečním vývojem, vynikající odolností proti kořenovému poléhaní. Vykazuje dobrý zdravotní stav po celou vegetaci. Pozor na začátku a ke konci vegetace má rostlina projev antokyanového zbarvení listů. Nevhodné pro tento hybrid jsou těžké zamokřené a slévavé půdy. Tento hybrid se uplatní především v podhorských bramborářských oblastech do nadmořské výšky 500 m. Před sklizní na zrno se rostliny nelámou a dochází k rychlému dozrávání rostliny. Při sklizni na siláž má částečný stay green, proto doporučujeme sledovat optimální zralost za účelem stanovení nejvhodnějšího termínu sklizně zodpovědně. Hnojení hybridu FRANZ doporučujeme na vyšší úrovni nejlépe systémem dělených dávek na základě analýz a výživného stavu rostliny. Dobře reaguje na organické hnojení. Tento hybrid dosahuje výborných výsledků především v lepší bramborářské,obilnářské oblasti, ale také v řepařské oblasti, při dodržení správných zásad agrotechniky. ICEBEAR FAO Z 190/ S 190 Velmi raný silážní hybrid vhodný do okrajových oblastí pěstování kukuřice nebo na pozdní termíny setí. K přednostem hybridu patří dobrá odolnost polehání, chladu, dobrý zdravotní stav po celou dobu vegetace. Vyznačuje se i vysokým výnosem s vysokým podílem zrna ve sklízené silážní hmotě. Částečný stay green efekt (poloviční) s rychlým dozráváním na konci vegetace patří k jeho dalším přednostem. ASTERI FAO Z 240 / S 250 Hybrid určený pro farmáře, kteří chtějí obrovský výnos silážní hmoty. Tento hybrid lze také doporučit do sušších oblastí, má velmi dobrou odolnost suchu a dobrou chladu. Vlivem sucha neredukuje počet zrn a velikost klasu. Silný stay green umožňuje farmářům delší období optimálního termínu sklizně. SEIDDI FAO Z 290/ S 280 Tříliniový hybrid s typem zrna čistý zub, určený především pro pěstování na siláž. Vyznačuje se obrovským výnosem silážní hmoty. Plastický hybrid do obilnářských oblastí s pomalejším počátečním růstem a dobrou odolností chladu. Má částečný stay green s rychlejším dozráváním rostliny. Pro svůj vysoký podíl zrna ve sklízené silážní hmotě je vhodný pro výrobu energetické siláže. Pro vysoký výnos lze doporučit na výrobu organické hmoty určené na výrobu bioplynu. V případě zájmu Vám naši obchodní zástupci poskytnou podrobné informace k jednotlivým hybridům, doporučení agrotechniky pro jednotlivé hybridy podle podmínek pro daný podnik a způsob využití. Naše hybridy můžete vidět na demonstračních pokusech. 5

6 6 6

7 7 Rozšiřujeme naši nabídku o huminové přípravky. Lignohumát B Aplikací Lignohumátu dochází k významnému zvýšení využitelnosti živin obsažených v půdě rostlinou, k lepšímu příjmu doplňkové výživy listem díky vysokému obsahu fulvokyselin, dochází k zlepšení průběhu fotosyntézy, podporuje rozvoj kořenového systému, rostlina je odolnější vůči stresovým faktorům, např. proti pozdně-jarním mrazíkům, proti přísuškům atd., celkové se výrazně zlepší zdravotní stav rostliny a zvyšuje se odolnost vůči chorobám, Lignohumát zvyšuje výnosy. Lignohumát doporučujeme aplikovat společně s hnojivy, listovými hnojivy či prostředky pro chemickou ochranu rostlin (s výjimkou herbicidů, kde se doporučuje aplikace až po 3 dnech). Lexin Lexin je rostlinný stimulátor a půdní kondicionér ve formě kapalného koncentrátu, který je mísitelný s vodou. Používá se zejména ke zlepšení zakořeňování a růstu rostlin, čímž dochází ke zvýšení jejich výnosů a kvality. Ceník: balení cena za 1 litr bez DPH Lignohumát B 10 l 98,00 Kč Lexin 1 l 1 140,00 Kč Zboží je dostupné na agrocentrech holdingu Agropol Group, a.s. Informace z redakce Reporter - novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu Elektronický magazín společnosti Agropol Group, a.s. S Vašimi příspěvky a připomínkami se můžete obracet na adresu redakce: Ing. Alexandr Neischl, vedoucí úseku podpory trhu, Nemáte-li zájem o náš magazín, zašlete prosím na: se žádostí o zrušení jeho pravidelného zasílání, děkujeme. Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu Pouze v elektronické podobě vydává: Agropol Chem, s. r. o. tel.: , , fax:

8 8 Mateřská společnost Agropol Group, a. s. Opletalova 1535/ Praha 1 telefon: fax: internet: Tradingová divize Agropol Trading, s.r.o. - překladiště Ústí n/l. Přístavní 432/8, Ústí n. L. telefon: fax: Agropol Chem, s.r.o. telefon: fax: Agropol Trading, s.r.o. telefon: fax: Agropol, a.s. telefon: fax: Agrocentra Agrona, a.s. Nebanice 30, Cheb tel. ústředna: telefon: fax: Belagra, a.s. Nádražní 60, Hustopeče tel. ústředna: telefon: fax: Cerea, a.s. Nerudova 37, Hradec Králové tel. ústředna: fax: Doagra, a.s. Cihlářská 511, Domažlice zelená linka: tel. ústředna: telefon: fax: Grana, a.s. Záhoří 72, Záhoří tel. ústředna: telefon: fax: Obila, a.s. Karlov 196, Kutná Hora tel. ústředna: fax: Primagra, a.s. Nádražní 310, Milín tel. ústředna: telefon: fax: Proagro, a.s. Dragounská 130, Klatovy tel. ústředna: fax: Silagra CZ, a.s. (od 01/2006) Otická 2902/ Opava 1 telefon: fax: Tagrea, a.s. Čekanice 207, Tábor tel. ústředna: telefon: fax: Divize zpracování drůbeže Agropol Food, s.r.o. telefon: fax: Intergal Vrchovina, a.s. Skořenice 135, Choceň1 tel. ústředna: telefon: fax: Jihočeská drůbež Mirovice, a. s. Zámostí 272, Mirovice tel. ústředna: telefon: fax: Jihočeská drůbež Tábor, s.r.o. Vožická 2047, Tábor tel. ústředna: telefon: fax: Jihočeská drůbež, a.s. Radomilická 886, Vodňany zelená linka: tel. ústředna: telefon: fax: Moravskoslezské drůbež. závody PROMT a.s. Chrlická 522, Modřice telefon: fax:

9 9 Agromanuál - profesionální ochrana rostlin Přehled náplně dubnového vydání časopisu Agromanuál Odrůdová citlivost ječmene jarního k metsulfuron-methylu Ing. Jan Růžička Státní rostlinolékařská správa, Brno Kvantita a kvalita produkce je závislá na mnoha faktorech. Některé z nich, například průběh počasí, nemůžeme ovlivnit, většinu, ať již výběr stanoviště, kvalitu půdy, agrotechnická opatření a všechny intenzifikační faktory (výběr odrůdy, hnojení, ochranu), však již plně kontrolujeme a nepřímo těmito prvky působíme i na hůře ovlivnitelné faktory. Jedněmi ze základních intenzifikačních faktorů je výběr odrůdy a herbicidní ochrana. Odrůda je jedním z nejlevnějších intenzifikačních faktorů rostlinné výroby na všech úrovních pěstování. Bohužel v posledních letech dochází ke stagnaci celkové úrovně agrotechniky, výživy a ochrany a procento využití výnosového potenciálu odrůd dosahuje v některých oblastech sotva 50 %. Jednou z podmínek využití vlastností odrůdy je vysoká úroveň ochrany proti plevelům. V současné době je na trhu dostatek ověřených herbicidů, které řeší problematiku zaplevelení, ale již je méně znám jejich přímý vliv na jednotlivé odrůdy a jejich výnosový potenciál. Proto ve spolupráci s ÚKZÚZ Brno byly založeny pokusy s cílem ověřit odrůdovou citlivost u odrůd ječmene jarního. V roce 2003 byly na zkušebních stanicích ÚKZÚZ Čáslav a Žatec provedeny pokusy na odrůdovou citlivost k vybraným herbicidům, které byly aplikovány i v různých růstových fázích ječmene. ZS Čáslav se nachází v řepařské výrobní oblasti v nadmořské výšce 260 m. Roční průměr teplot je 8,3 C a roční úhrn srážek (normál) je 590 mm. ZS Žatec se nachází také v řepařské výrobní oblasti v nadmořské výšce 285 m. Roční průměr teplot (normál) je 8,3 C a roční úhrn srážek (normál) je 451 mm. Sledovaná problematika byla hodnocena podle Metodiky EPPO č. 135/1997 ke stanovení fytotoxicity přípravků, EPPO č. 152/1997 k zakládání pokusů a k analýze výsledků a EPPO č. 181/1997 Směrnice k vypracování zpráv o pokusech (EPPO Standards, 1999). Odrůdové pokusy byly založeny podle Metodiky založení a hodnocení herbicidního pokusu u pšenice ozimé a ječmene jarního (interní metodika ÚKZÚZ Brno). U volby termínu aplikace herbicidů byla snaha aplikovat přípravek v optimální vývojové fázi plodiny (odnožování) a pak v co nejpozdější vývojové fázi plodiny (konec odnožování) dle etikety použitých herbicidů.... Trávovité plevele a možnosti jejich regulace v kukuřici Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Doc. Ing. Josef Soukup, CSc. Česká zemědělská univerzita v Praze Základní rozdělení plevelů z taxonomického hlediska je na dvouděložné a jednoděložné. Přestože jsou z celosvětového hlediska jednoděložné plevele mnohem významnější a druhově pestřejší skupinou, v podmínkách mírného pásma (tedy i v ČR) převažuje význam plevelů dvouděložných (nejvýznamnějším plevelem v ČR je svízel přítula). Je však třeba připomenout, že třída jednoděložných rostlin je složena z mnoha čeledí, z nichž druhově nejbohatší a nejvýznamnější je čeleď lipnicovitých (Poaceae) označovaná také jako trávy. Vzhledem k tomu, že v ČR se jako plevele uplatňují druhy z jiných jednoděložných čeledí jen velmi zřídka, často zemědělská praxe nerozlišuje pojmy: jednoletý plevele a plevelná tráva. Morfologická i metabolická rozdílnost jednotlivých čeledí jednoděložných rostlin je však obdobná jako rozdílnost mezi čeleděmi dvouděložných. Čeleď lipnicovitých je jednou z druhově nejbohatších čeledí vyšších rostlin. Vedle toho jeto také hospodářsky nejvýznamnější čeleď, vždyť výživa lidstva dnes stojí na produkci základních obilnin (pšenice, rýže a kukuřice). Vedle toho se mnoho druhů patřící do této čeledi uplatňuje jako významné plevele. Z 10 nejvýznamnějším plevelů světa náleží podle Holma (1977) hned 6 druhů do čeledi lipnicovitých. V mírném pásmu je význam trávovitých plevelů o něco menší, přesto pýr plazivý, chundelka metlice a ježatka kuří noha (3. nejvýznamnější plevel světa) patří k nejvýznamnějším plevelům ČR. Pýr plazivý je vhodné regulovat v meziporostním období, tedy v období mezi sklizní předplodiny (obvykle obilniny) a setím kukuřice. Pokud je toto období dostatečně dlouhé skýtá vhodnou příležitost k potlačení tohoto plevele neselektivními herbicidy (Roundup, Dominator, Clinic, Touchdown, atd.), vůči kterým je pýr vysoce citlivý již v relativně nízkých dávkách. Aby však bylo ošetření těmito herbicidy dostatečně účinné a dlouhodobé je třeba aplikaci správně načasovat.... Změna obsahu vyhrazena. V přiložených tabulkových přehledech se můžete seznámit s doporučením pro herbicidní ošetření kukuřice a bramboru, doporučením pro výběr fungicidů do obilnin a řepky a také podobným rozpisem vhodných listových hnojiv pro ošetření jarních obilnin a máku. Využijte možnosti výhodně si předplatit časopis Agromanuál a získat zajímavou odbornou publikaci z vydavetelství Kurent. Informace, objednávky předplatného: tel./fax:

reporter N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u

reporter N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u 9 / 2008 N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u Obsah Diagnostika a výnosnost odrůd řepky ozimé v roce 2007/08... 1 Nepodceňujte výdrol obilnin a pýr v založených

Více

OBSAH. Vážení spolupracovníci - členové Svazu,

OBSAH. Vážení spolupracovníci - členové Svazu, Vážení spolupracovníci - členové Svazu, i pro sezónu 2013/2014 si vám dovolujeme předložit Stanovisko Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin k pesticidům, které lze využít k usnadnění rozhodování při regulaci

Více

Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství

Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství Dagmar JANOVSKÁ, Jana KALINOVÁ a Anna MICHALOVÁ Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Zemědělská fakulta Jihočeské

Více

Pěstování brambor na zahrádce

Pěstování brambor na zahrádce Pěstování brambor na zahrádce Pro edici RECEPTY Z RECEPTÁŘE připravili pracovníci Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě Ing. Bohumil Vokál, CSc., Ing. Jaroslav Čepl, CSc., Ing. Ervín Hausvater,

Více

Jařiny 2013. Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012. EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9)

Jařiny 2013. Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012. EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9) Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012 Jařiny 2013 EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9) Přijměte pozvání na IX. Velký polní den ve Všestarech u Hradce Králové, ve středu

Více

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 3. Zemědělství a jeho výrobní zaměření... 5 3. 1. Rostlinná výroba 6 3. 1. 1. Obiloviny 6 3. 1. 2. Olejniny 8 3. 1. 3. Okopaniny 10 3. 1.

Více

4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ 4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ 4.1. Význam osevních postupů, obecné zásady střídání plodin 4.2. Charakteristika jednotlivých skupin plodin z hlediska sestavování osevních postupů, fytosanitární

Více

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 11 Prosinec 2000

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 11 Prosinec 2000 Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 11 Prosinec 2000 CZ BIOM na přelomu tisíciletí Úvodník předsedy Ing. Jaroslava Váni, CSc. Své informaci o stavu CZ BIOMu

Více

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výrovy 2007 Metodika vznikla za finanční

Více

PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ

PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ MÁME RÁDI BRAMBORY KOLEKTIV AUTORŮ proč jsou brambory zdravé, jak je správně nakupovat

Více

Ladislav Bláha, Daniela Chodová, Jiřina Zieglerová: Úvodní slovo.9 ODBORNÉ ČLÁNKY, REFERÁTY A OBSAHY PLAKÁTOVÝCH SDĚLENÍ

Ladislav Bláha, Daniela Chodová, Jiřina Zieglerová: Úvodní slovo.9 ODBORNÉ ČLÁNKY, REFERÁTY A OBSAHY PLAKÁTOVÝCH SDĚLENÍ OBSAH Ladislav Bláha, Daniela Chodová, Jiřina Zieglerová: Úvodní slovo.9 VYZVANĚ REFERÁTY Jan Nedělník, Hana Moravcová: Současný pohled na problematiku mykotoxinů.. 20 Michal V. Marek: Cyklus uhlíku v

Více

Nepotravinářské využití zemědělské půdy

Nepotravinářské využití zemědělské půdy Nepotravinářské využití zemědělské půdy V současné době se začíná celosvětově usilovně hledat náhrada za fosilní energetické zdroje, jejichž zásoby se v posledních letech rychle snižují. Nezbývá nic jiného,

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2015... 5 1.3. ZDROJE

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. O Průvodci 1.2. Změny v oblasti kontrol podmíněnosti pro rok 2015 1.3. Zdroje informací 1.4.

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Metodika byla vytvořena v podpůrném programu 9. F. g.

Více

Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD.

Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD. Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD. Kategorizace zemědělského území se provádí za účelem poskytování dotací a podpor, pro daňové účely, pro účely zemědělské statistiky,

Více

J.Haberle, V.Vlček, M.Kohut, T.Středa, J.Dostál, P.Svoboda METODIKA PRO PRAXI. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

J.Haberle, V.Vlček, M.Kohut, T.Středa, J.Dostál, P.Svoboda METODIKA PRO PRAXI. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. J.Haberle, V.Vlček, M.Kohut, T.Středa, J.Dostál, P.Svoboda Bilance a určení dostupné zásoby vody v kořenové zóně plodin METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně Český

Více

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním Jan Klír, Lada Kozlovská Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Metodika vznikla za finanční podpory MZe

Více

www.syngenta.cz 7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos

www.syngenta.cz 7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos www.syngenta.cz 7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos ÚVODNÍK Ozimá řepka zůstává královnou našich polí Ing. Juraj Petrina Syngenta

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2009 Obsah 1. Úvod...4 2. Významné směrnice EU týkající se ochrany vod...5 2.1. 2000/60/EHS

Více

NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015. ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách

NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015. ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015 ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015 ječmen jarní...3 pšenice jarní...6 oves setý...9 tritikale

Více

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT Ing. Alice Picková Ing. Jindřich Špička č. 92 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Prostředí pro kvalitní život: Podrobná specifikace prioritní oblasti Stav přírodních zdrojů a změny ekosystémů ovlivňují veškeré složky lidského blahobytu, základní hmotné potřeby pro dobrý život, zdraví,

Více

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více

Aktuální stav mykotoxinové kontaminace potravin a produktů rostlinného původu v Evropě v letech 2003-2004 a komparace hygienckých limitů

Aktuální stav mykotoxinové kontaminace potravin a produktů rostlinného původu v Evropě v letech 2003-2004 a komparace hygienckých limitů Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Aktuální stav mykotoxinové

Více

ČLOVĚK A OSTATNÍ ORGANIZMY

ČLOVĚK A OSTATNÍ ORGANIZMY Ústřední komise biologické olympiády BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2002/2003 37. ROČNÍK ČLOVĚK A OSTATNÍ ORGANIZMY přípravný text kategorie A, B Jiří HÁJEK Petr KOUTECKÝ Jiří LIBUS Jana LIŠKOVÁ Miroslav SRBA Vendula

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Vliv činnosti člověka na krajinu českého venkova s důrazem na vodní režim a zadržování vody v krajině

Vliv činnosti člověka na krajinu českého venkova s důrazem na vodní režim a zadržování vody v krajině Vliv činnosti člověka na krajinu českého venkova s důrazem na vodní režim a zadržování vody v krajině Autoři: Ing. Jan Vopravil, Ph.D. 1 Ing. Tomáš Khel 1 Ing. Taťána Vrabcová, MSc. 1 Bc. Lucie Havelková

Více

ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Autorský kolektiv tvořili odborníci Českého svazu včelařů, o. s., a Výzkumného ústavu včelařského, s. r. o., pod vedením RNDr. Václava Švamberka. 1. Úvod

Více

Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin

Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin Otázky k písemné části zkoušky: Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin Část a) Správná praxe v ochraně rostlin a bezpečné zacházení s přípravky: 1.

Více