REPORTER. Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REPORTER. Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu"

Transkript

1 Číslo 4 Duben 2007 Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu Dlouhodobé změny druhového spektra plevelů na orné půdě. 1. část Jan Mikulka, VÚRV Praha Plevelná společenstva procházejí složitým vývojovým cyklem. Doprovázejí kulturní rostliny od počátku zemědělství a patří mezi nejproblematičtější škodlivé činitele, na jejichž hubení bylo vždy vynakládáno obrovské množství energie. Jednotlivé plevelné druhy se postupně přizpůsobovaly měnícím se přírodním podmínkám, později technologiím pěstování. Některé plevelné rostliny se v průběhu doby nemohly přizpůsobovat obdělávání půdy a z polí již dávno vymizely. Některé zase byly tak svázané se způsoby pěstování, že po změně technologie nebyly schopné se v nových podmínkách reprodukovat (koukol polní). Pěstování kulturních rostlin je z pohledu ekologické rovnováhy nepřirozeným jevem. Snahou vytvořit optimální podmínky pro kulturní rostliny jsou ovlivňována původní rostlinná společenstva. V minulosti byla plevelná společenstva co do druhového spektra velmi bohatá. Na polích v jednotlivých kulturních rostlinách bylo zastoupeno mnoho desítek plevelných druhů, které konkurovaly kulturním rostlinám i samy sobě navzájem. Hubení bylo vždy obtížné, dříve převládal mechanický způsob hubení (ruční práce). Druhová rozmanitost a poměrná stabilita plevelných společenstev znamenala, že se v dlouhých časových obdobích druhové spektrum plevelů a jejich poměr výrazně neměnil. Vývoj druhového spektra plevelných společenstev byl a stále bude ovlivňován celou řadou faktorů. S rozvojem intenzivního zemědělství, který počal v předminulém století a pokračoval v minulém století, bylo v zemědělství aplikováno mnoho nových poznatků. Nejvíce ovšem byla plevelná společenstva ovlivněna zavedením osevních sledů, rozvojem mechanizace, která ovlivnila kvalitu agrotechniky, rostoucí intenzitou využívání statkových a průmyslových hnojiv a nejvíce používáním herbicidů v posledních padesáti letech. Nejdůležitější faktory ovlivňující změny druhového spektra plevelů jsou zmíněny v níže popsaných bodech: 1

2 2 Faktory ovlivňující směny druhového spektra plevelů: Změna klimatických podmínek: V důsledku globálního oteplování se postupně zvyšuje teplota na celé zemi. To přináší mnohé změny v rostlinných i živočišných společenstvech. Jednotlivé organismy musí na tyto přeměny určitým způsobem reagovat. Buď zaniknou nebo se s nimi srovnají a přizpůsobí se. Rostliny žijící původně v teplých krajích tak dostávají možnost expandovat do dalších lokalit a postupují směrem na sever, na místa pro ně v minulosti nevhodná. Technologie zpracování půdy: V minulosti byl kladen hlavní důraz na kultivaci, hnojení a ošetření porostů vůči škodlivým činitelům včetně plevelů. To vyžadovalo časté a opakované vstupy na pole. Praxe ukázala, že tímto směrem nelze trvale pokračovat - velké vstupy a s tím spojené např. vyplavování živin a reziduí pesticidů do spodních vod, únava půdy a narušená orniční vrstva. Proto se postupně zatížení pozemků začalo pojezdy snižovat a došlo k slučování jednotlivých operací. Z počátku se zdálo, že se jedná o správný trend a že dojde k postupnému zlepšení fyzikálních a biologických vlastností půdy. Avšak tento způsob přinesl obecně a především v širokořádkových plodinách problémy s rozšiřováním plevelů, poněvadž tyto porosty nemají potřebnou konkurenční schopnost. Jak potvrdily poznatky z praxe i výsledky pokusů, minimální zpracování půdy vede k vyššímu zaplevelení pozemku oproti klasickému zpracování půdy. Struktura osevních sledů: Zemědělci se musí především v posledních letech při výběru pěstovaných plodin orientovat podle situace na trhu (přebytku nebo nedostatku) a podle tržnosti produktu. Je známo, že pro udržení úrodnosti půdy by se měly v osevním sledu střídat plodiny šírokolisté s úzkolistými neboli zlepšující a zhoršující plodiny. Bohužel v současnosti jsou osevní sledy převážně obilné, protkané ozimou řepkou. Zlepšující plodiny jako cukrovka se z osevních postupů pomalu vytrácejí, a to z mnoha důvodů. Také rostliny na zelené hnojení, luskoviny, apod. jsou méně zařazovány. Jako vhodný příklad lze použít složení osevních sledů z ozimých obilnin a ozimé řepky, které podporují reprodukci především ozimých plevelů. Technologie sklizně plodin: Protože se stavy skotu v České republice postupně snižují, nejsou využívány ani některé posklizňové zbytky pro zkrmování. Technologie sklizně většiny pěstovaných plodin umožňují ponechání posklizňových zbytků včetně semen plevelů na poli. Ty jsou později zapraveny při zpracování do půdy. To umožňuje rychlou reprodukci plevelů a podporuje jejich další šíření. Agrotechnika - nové odrůdy: Šlechtitelé neustále šlechtí nové odrůdy plodin vhodné pro konkrétní oblasti, tolerantní vůči pesticidům, chorobám a škůdcům a odrůdy s vyšším výnosem. Například se v poslední době využívají obilniny krátkostébelné, které tolik nepoléhají. Zde se ovšem uplatní plevele se silným vzrůstem, které kulturní rostlinu zastíní. Proto je důležité dbát na dokonalé zapojení porostu a zvolení vhodné rozteče řádků. Nezbytností je, aby byla půda dokonale připravena pro setí - co nejmenší hrudovitost, apod., aby porost mohl stejnoměrně se začít rozvíjet. Jen dobře připravený pozemek vede k úspěšnému zapojení porostu a je prvním krokem pro snížení zaplevelenosti pozemku. Vývoj chemické ochrany: Chemické přípravky na hubení plevelů - herbicidy jsou používány již několik desítek let. V průběhu jejich používání došlo k velkému rozvoji. Bylo zjištěno, že několikaleté používání stejného přípravku nebo shodné herbicidní skupiny vede k inhibici určitých druhů plevelů. Ty se z pozemku odstraní, ale na jejich Vlivem dopravy (především železniční, letecké a lodní) jsou k nám introdukovány plevele Invazní plevele jsou obtížně hubitelné 2

3 3 místo se okamžitě dostanou jiné druhy. Tak se stane, že místo snížení zaplevelenosti dojde ke stejnému stavu jako před aplikací herbicidů nebo dokonce ke zvýšení množství plevelů na pozemku. Bylo zjištěno, a je dnes doporučováno, že je vhodné každoročně střídat herbicidní látky (skupiny), aby plevele byly stejnoměrně hubeny. Nejde nám o odstranění plevelů z pozemku, ale pouze o jejich potlačení. Plevele patří do agroekosystému a není vhodné je zcela likvidovat, pouze je omezit, aby nezpůsobovaly pěstiteli významné škody. Dlouhodobé používání herbicidů vyvolalo vznik rezistence plevelů vůči herbicidům. Invazní plevele: Vlivem dopravy (především železniční, letecké a lodní) jsou k nám introdukovány plevele ze vzdálených oblastí v našich podmínkách dosud neznámé. Nejčastěji se s nimi setkáváme na místech, kde dochází k manipulaci s dováženým materiálem jako např. na překladištích zboží, u zpracoven dovážených surovin, kolem zemědělských objektů apod. Tyto plevele jsou pro naše podmínky nové a cizí, tudíž zde nemají přirozenou konkurenci a silně se rozmnožují. Většinou jde o plevele z teplých oblastí, které se nejdříve uchytí v pro ně klimaticky příhodných regionech, jako je jižní Morava, Polabí či jižní Slovensko, a odtud se postupně dostávají do poloh vyšších a chladnějších. Mnohdy okrasné druhy plevelů, pěstované na záhonech a zahrádkách, zplaňují. Tyto plevelné rostliny zaujímají zpočátku lokality nezemědělské - rumiště, skládky, příkopy, apod., avšak postupně se dostávají i na ornou půdu. Protože se problematika nových plevelů zvyšuje a jejich množství narůstá, je nutné jim věnovat náležitou pozornost. Zde jsou uvedeny jedny z nejdůležitějších invazních plevelů, které v posledních letech postupně nabývají na významu. Laskavec ohnutý a laskavec Powellův (Amaranthus retroflexus L., Amaranthus powellii S. Watson) pocházejí z Ameriky, odkud se postupně dostaly téměř do celého světa. Vyhovují jim hlinité, teplejší humózní půdy s vyšším obsahem živin. Najdeme je na Laskavec ohnutý v kukuřici obdělávaných pozemcích i rumištích. Na orné půdě se vyskytují zejména v kukuřici, cukrové řepě, bramborách, zelenině a sadech; na neobdělávané půdě na skládkách, rumištích, železničních nádražích, přístavech, březích vod, podél silnic a ulic. Do České republiky se dostaly spolu s osivem, obilím, olejninami a dalšími surovinami. Laskavec ohnutý byl objeven u nás dříve než laskavec Powellův. Dnes se vyskytuje od nížin až po podhorský stupeň. Laskavec Powellův je teplomilnější druh než laskavec ohnutý, který osídloval nejprve teplé oblasti jižní Moravy a jižního Slovenska a později se začal šířit zejména železničním transportem i do chladnějších poloh. Patří do čeledi laskavcovité - Amaranthaceae. Jsou rostlinami jednoletými, s lodyhou až 100 cm vysokou, zelenou až načervenalou, přímou, větvenou či jednoduchou. Jedním z rozlišujících znaků je obrvenost lodyhy, kdy u laskavce ohnutého je lodyha hustě a krátce srstnatá a u laskavce Powellova lysá. Listy jsou dlouze řapíkaté, kosníkovitě vejčité. U květenství jsou rozdíly takové, že laskavec ohnutý tvoří hustý krátký světlezelený až zelený lichoklas složený z květních klubíček. Laskavec Powellův má květenství štíhlé, dlouhé, nevětvené s nápadně prodlouženým konečným lichoklasem a s postranními krátkými větvemi. Květy jsou jednodomé. Kvetou od července do září. Rozmnožují se výhradně semeny, která jsou černá a lesklá. U laskavce ohnutého čočkovitá, u laskavce Powellova okrouhle eliptická, velikosti 1,0 1,3 mm. Vzchází v následujícím roce. Oba patří mezi velmi nebezpečné plevele. K zamezení jejich šíření je třeba používat jen dokonale čisté osivo, potlačovat ohniska výskytu v sousedství obdělávaných polí a dokonalou kultivaci v porostech okopanin. Při silnějším výskytu je vhodné aplikovat účinné herbicidy. V posledních letech byly popsány rezistentní populace vůči triazinovým herbicidům. V praxi jsou oba laskavce spolu zaměňovány, protože se velmi často spolu kříží. Proto se na polích vyskytují směsné populace s poměrně proměnlivou morfologií jednotlivých rostlin. 3

4 4 Vážení obchodní partneři, Státní rostlinolékařská správa vydala na základě podnětu Bayer s.r.o. dne nařízení o mimořádném rostlinolékařském opatření ( 76 zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění) týkající se pozastavení rozhodnutí o registraci a zákazu používání přípravků obsahujících účinnou látku tolylfluanid, tzn. EUPAREN MULTI (registrační číslo ) a HATTRICK (registrační číslo ). Peronospora Šedá hniloba Zdůvodnění: podle informací ze Spolkové republiky Německo nově zjištěný, dříve neznámý půdní metabolit N,N-dimethylsulfonamid může proniknout do vody určené k vodárenskému zpracování v koncentracích přesahujících příslušný unijní limit. Při dezinfekci vody metodou ozonizace bez následné filtrace na aktivních filtrech se tento metabolit transformuje na nežádoucí N,Ndimethylnitrosamin. O rozsahu použití metody ozonizace v České republice není v současné době dostupný žádný přehled. Toto rozhodnutí platí do doby předložení relevantních studií týkajících se nově zjištěného metabolitu N,Ndimethylsulfonamid a jeho možné transformace na N,N-dimethylnitrosamin a jejich vyhodnocení SRS. Věříme, že studie budeme schopni předložit v průběhu roku Zavedení tohoto nařízení znamená, že oba zmíněné přípravky nesmí být s okamžitou platností uváděny na trh a používány. Není povoleno spotřebovávat ani skladové zásoby a přípravky v malospotřebitelském balení. Případné zásoby na skladech budou od přímých distributorů Bayer CropScience zpětně odkupovány společností Bayer s.r.o. za ceníkové ceny pro přímé distributory platné pro rok Náhradou za jmenované přípravky při použití v révě vinné je nový fungicid Melody Combi 43,5 WP (směs nové účinné látky iprovalicarb + folpet), který prošel registrační komisí a v následujících dnech obdrží rozhodnutí o registraci. Přípravek bude registrován pro použití proti širokému spektru chorob révy (peronospora, bílá hniloba, červená spála). V etiketě bude dále deklarována významná vedlejší účinnost proti šedé hnilobě (např. v Německu je již Melody Combi proti šedé hnilobě registrován) a černé skvrnitosti. Tento nový přípravek je kontaktněsystémový, proti peronospoře působí jak preventivně tak i léčebně (3 dny). Ze současně zaregistrovaných přípravků má proti této chorobě největší antisporulační účinnost. Proti ostatním chorobám působí preventivně. Proti šedé hnilobě bude Melody Combi vhodné používat zejména do období zapojování hroznů a do období dokvétání, tj. podobně jako Euparen Multi, resp. Hattrick. Účinnost proti šedé hnilobě je na stejné úrovni jako u Euparen Multi. Doporučená cena Melody Combi 43,5 WP pro konečného zákazníka bude 520 CZK/kg. V integrované produkci bude přípravek zařazen pro použití od roku

5 5 V současné době končí výběr hybridů kukuřice pro osev roku Saatbau Linz ČR Volba vhodného hybridu je základním předpokladem úspěšného pěstování kukuřice. Farmáři mají v současnosti obrovské možnosti výběru optimálního hybridu ze široké nabídky na našem trhu. Výběr mohou soustředit na různé faktory od ceny, směru využití a případně značky. Každý rok jsou registrované nové a výkonnější hybridy. Zemědělec se v takové nabídce jen těžko orientuje. Výběr hybridů provádí především na základě vlastních zkušeností s ohledem na směr pěstování, lokalitu a případně na doporučení výrobců osiv. Výběr hybridu ovlivní pěstitelský výsledek zhruba z deseti procent. Farmář musí znát genetický potenciál a především vlastnosti hybridu, které odpovídají jeho podmínkám pěstování. Firma Saatbau Linz ověřuje projevy jednotlivých hybridů v různých lokalitách na území České republiky před uvedením na trh. Obchodní zástupci Vám mohou poskytnout doporučení na konkrétní stanoviště. Představujeme Vám část hybridů kukuřice firmy Saatbau Linz. FRANZ FAO Z 240/ S 220 Velmi raný dvouliniový univerzální hybrid s typem zrna mezityp, který lze využít na siláž i zrno. V registračních zkouškách dosáhl dobrých výsledků především ve výnosu zrna. Doporučená hustota porostu na siláž je , na zrno jedinců. Hybrid se vyznačuje rychlým počátečním vývojem, vynikající odolností proti kořenovému poléhaní. Vykazuje dobrý zdravotní stav po celou vegetaci. Pozor na začátku a ke konci vegetace má rostlina projev antokyanového zbarvení listů. Nevhodné pro tento hybrid jsou těžké zamokřené a slévavé půdy. Tento hybrid se uplatní především v podhorských bramborářských oblastech do nadmořské výšky 500 m. Před sklizní na zrno se rostliny nelámou a dochází k rychlému dozrávání rostliny. Při sklizni na siláž má částečný stay green, proto doporučujeme sledovat optimální zralost za účelem stanovení nejvhodnějšího termínu sklizně zodpovědně. Hnojení hybridu FRANZ doporučujeme na vyšší úrovni nejlépe systémem dělených dávek na základě analýz a výživného stavu rostliny. Dobře reaguje na organické hnojení. Tento hybrid dosahuje výborných výsledků především v lepší bramborářské,obilnářské oblasti, ale také v řepařské oblasti, při dodržení správných zásad agrotechniky. ICEBEAR FAO Z 190/ S 190 Velmi raný silážní hybrid vhodný do okrajových oblastí pěstování kukuřice nebo na pozdní termíny setí. K přednostem hybridu patří dobrá odolnost polehání, chladu, dobrý zdravotní stav po celou dobu vegetace. Vyznačuje se i vysokým výnosem s vysokým podílem zrna ve sklízené silážní hmotě. Částečný stay green efekt (poloviční) s rychlým dozráváním na konci vegetace patří k jeho dalším přednostem. ASTERI FAO Z 240 / S 250 Hybrid určený pro farmáře, kteří chtějí obrovský výnos silážní hmoty. Tento hybrid lze také doporučit do sušších oblastí, má velmi dobrou odolnost suchu a dobrou chladu. Vlivem sucha neredukuje počet zrn a velikost klasu. Silný stay green umožňuje farmářům delší období optimálního termínu sklizně. SEIDDI FAO Z 290/ S 280 Tříliniový hybrid s typem zrna čistý zub, určený především pro pěstování na siláž. Vyznačuje se obrovským výnosem silážní hmoty. Plastický hybrid do obilnářských oblastí s pomalejším počátečním růstem a dobrou odolností chladu. Má částečný stay green s rychlejším dozráváním rostliny. Pro svůj vysoký podíl zrna ve sklízené silážní hmotě je vhodný pro výrobu energetické siláže. Pro vysoký výnos lze doporučit na výrobu organické hmoty určené na výrobu bioplynu. V případě zájmu Vám naši obchodní zástupci poskytnou podrobné informace k jednotlivým hybridům, doporučení agrotechniky pro jednotlivé hybridy podle podmínek pro daný podnik a způsob využití. Naše hybridy můžete vidět na demonstračních pokusech. 5

6 6 6

7 7 Rozšiřujeme naši nabídku o huminové přípravky. Lignohumát B Aplikací Lignohumátu dochází k významnému zvýšení využitelnosti živin obsažených v půdě rostlinou, k lepšímu příjmu doplňkové výživy listem díky vysokému obsahu fulvokyselin, dochází k zlepšení průběhu fotosyntézy, podporuje rozvoj kořenového systému, rostlina je odolnější vůči stresovým faktorům, např. proti pozdně-jarním mrazíkům, proti přísuškům atd., celkové se výrazně zlepší zdravotní stav rostliny a zvyšuje se odolnost vůči chorobám, Lignohumát zvyšuje výnosy. Lignohumát doporučujeme aplikovat společně s hnojivy, listovými hnojivy či prostředky pro chemickou ochranu rostlin (s výjimkou herbicidů, kde se doporučuje aplikace až po 3 dnech). Lexin Lexin je rostlinný stimulátor a půdní kondicionér ve formě kapalného koncentrátu, který je mísitelný s vodou. Používá se zejména ke zlepšení zakořeňování a růstu rostlin, čímž dochází ke zvýšení jejich výnosů a kvality. Ceník: balení cena za 1 litr bez DPH Lignohumát B 10 l 98,00 Kč Lexin 1 l 1 140,00 Kč Zboží je dostupné na agrocentrech holdingu Agropol Group, a.s. Informace z redakce Reporter - novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu Elektronický magazín společnosti Agropol Group, a.s. S Vašimi příspěvky a připomínkami se můžete obracet na adresu redakce: Ing. Alexandr Neischl, vedoucí úseku podpory trhu, Nemáte-li zájem o náš magazín, zašlete prosím na: se žádostí o zrušení jeho pravidelného zasílání, děkujeme. Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu Pouze v elektronické podobě vydává: Agropol Chem, s. r. o. tel.: , , fax:

8 8 Mateřská společnost Agropol Group, a. s. Opletalova 1535/ Praha 1 telefon: fax: internet: Tradingová divize Agropol Trading, s.r.o. - překladiště Ústí n/l. Přístavní 432/8, Ústí n. L. telefon: fax: Agropol Chem, s.r.o. telefon: fax: Agropol Trading, s.r.o. telefon: fax: Agropol, a.s. telefon: fax: Agrocentra Agrona, a.s. Nebanice 30, Cheb tel. ústředna: telefon: fax: Belagra, a.s. Nádražní 60, Hustopeče tel. ústředna: telefon: fax: Cerea, a.s. Nerudova 37, Hradec Králové tel. ústředna: fax: Doagra, a.s. Cihlářská 511, Domažlice zelená linka: tel. ústředna: telefon: fax: Grana, a.s. Záhoří 72, Záhoří tel. ústředna: telefon: fax: Obila, a.s. Karlov 196, Kutná Hora tel. ústředna: fax: Primagra, a.s. Nádražní 310, Milín tel. ústředna: telefon: fax: Proagro, a.s. Dragounská 130, Klatovy tel. ústředna: fax: Silagra CZ, a.s. (od 01/2006) Otická 2902/ Opava 1 telefon: fax: Tagrea, a.s. Čekanice 207, Tábor tel. ústředna: telefon: fax: Divize zpracování drůbeže Agropol Food, s.r.o. telefon: fax: Intergal Vrchovina, a.s. Skořenice 135, Choceň1 tel. ústředna: telefon: fax: Jihočeská drůbež Mirovice, a. s. Zámostí 272, Mirovice tel. ústředna: telefon: fax: Jihočeská drůbež Tábor, s.r.o. Vožická 2047, Tábor tel. ústředna: telefon: fax: Jihočeská drůbež, a.s. Radomilická 886, Vodňany zelená linka: tel. ústředna: telefon: fax: Moravskoslezské drůbež. závody PROMT a.s. Chrlická 522, Modřice telefon: fax:

9 9 Agromanuál - profesionální ochrana rostlin Přehled náplně dubnového vydání časopisu Agromanuál Odrůdová citlivost ječmene jarního k metsulfuron-methylu Ing. Jan Růžička Státní rostlinolékařská správa, Brno Kvantita a kvalita produkce je závislá na mnoha faktorech. Některé z nich, například průběh počasí, nemůžeme ovlivnit, většinu, ať již výběr stanoviště, kvalitu půdy, agrotechnická opatření a všechny intenzifikační faktory (výběr odrůdy, hnojení, ochranu), však již plně kontrolujeme a nepřímo těmito prvky působíme i na hůře ovlivnitelné faktory. Jedněmi ze základních intenzifikačních faktorů je výběr odrůdy a herbicidní ochrana. Odrůda je jedním z nejlevnějších intenzifikačních faktorů rostlinné výroby na všech úrovních pěstování. Bohužel v posledních letech dochází ke stagnaci celkové úrovně agrotechniky, výživy a ochrany a procento využití výnosového potenciálu odrůd dosahuje v některých oblastech sotva 50 %. Jednou z podmínek využití vlastností odrůdy je vysoká úroveň ochrany proti plevelům. V současné době je na trhu dostatek ověřených herbicidů, které řeší problematiku zaplevelení, ale již je méně znám jejich přímý vliv na jednotlivé odrůdy a jejich výnosový potenciál. Proto ve spolupráci s ÚKZÚZ Brno byly založeny pokusy s cílem ověřit odrůdovou citlivost u odrůd ječmene jarního. V roce 2003 byly na zkušebních stanicích ÚKZÚZ Čáslav a Žatec provedeny pokusy na odrůdovou citlivost k vybraným herbicidům, které byly aplikovány i v různých růstových fázích ječmene. ZS Čáslav se nachází v řepařské výrobní oblasti v nadmořské výšce 260 m. Roční průměr teplot je 8,3 C a roční úhrn srážek (normál) je 590 mm. ZS Žatec se nachází také v řepařské výrobní oblasti v nadmořské výšce 285 m. Roční průměr teplot (normál) je 8,3 C a roční úhrn srážek (normál) je 451 mm. Sledovaná problematika byla hodnocena podle Metodiky EPPO č. 135/1997 ke stanovení fytotoxicity přípravků, EPPO č. 152/1997 k zakládání pokusů a k analýze výsledků a EPPO č. 181/1997 Směrnice k vypracování zpráv o pokusech (EPPO Standards, 1999). Odrůdové pokusy byly založeny podle Metodiky založení a hodnocení herbicidního pokusu u pšenice ozimé a ječmene jarního (interní metodika ÚKZÚZ Brno). U volby termínu aplikace herbicidů byla snaha aplikovat přípravek v optimální vývojové fázi plodiny (odnožování) a pak v co nejpozdější vývojové fázi plodiny (konec odnožování) dle etikety použitých herbicidů.... Trávovité plevele a možnosti jejich regulace v kukuřici Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Doc. Ing. Josef Soukup, CSc. Česká zemědělská univerzita v Praze Základní rozdělení plevelů z taxonomického hlediska je na dvouděložné a jednoděložné. Přestože jsou z celosvětového hlediska jednoděložné plevele mnohem významnější a druhově pestřejší skupinou, v podmínkách mírného pásma (tedy i v ČR) převažuje význam plevelů dvouděložných (nejvýznamnějším plevelem v ČR je svízel přítula). Je však třeba připomenout, že třída jednoděložných rostlin je složena z mnoha čeledí, z nichž druhově nejbohatší a nejvýznamnější je čeleď lipnicovitých (Poaceae) označovaná také jako trávy. Vzhledem k tomu, že v ČR se jako plevele uplatňují druhy z jiných jednoděložných čeledí jen velmi zřídka, často zemědělská praxe nerozlišuje pojmy: jednoletý plevele a plevelná tráva. Morfologická i metabolická rozdílnost jednotlivých čeledí jednoděložných rostlin je však obdobná jako rozdílnost mezi čeleděmi dvouděložných. Čeleď lipnicovitých je jednou z druhově nejbohatších čeledí vyšších rostlin. Vedle toho jeto také hospodářsky nejvýznamnější čeleď, vždyť výživa lidstva dnes stojí na produkci základních obilnin (pšenice, rýže a kukuřice). Vedle toho se mnoho druhů patřící do této čeledi uplatňuje jako významné plevele. Z 10 nejvýznamnějším plevelů světa náleží podle Holma (1977) hned 6 druhů do čeledi lipnicovitých. V mírném pásmu je význam trávovitých plevelů o něco menší, přesto pýr plazivý, chundelka metlice a ježatka kuří noha (3. nejvýznamnější plevel světa) patří k nejvýznamnějším plevelům ČR. Pýr plazivý je vhodné regulovat v meziporostním období, tedy v období mezi sklizní předplodiny (obvykle obilniny) a setím kukuřice. Pokud je toto období dostatečně dlouhé skýtá vhodnou příležitost k potlačení tohoto plevele neselektivními herbicidy (Roundup, Dominator, Clinic, Touchdown, atd.), vůči kterým je pýr vysoce citlivý již v relativně nízkých dávkách. Aby však bylo ošetření těmito herbicidy dostatečně účinné a dlouhodobé je třeba aplikaci správně načasovat.... Změna obsahu vyhrazena. V přiložených tabulkových přehledech se můžete seznámit s doporučením pro herbicidní ošetření kukuřice a bramboru, doporučením pro výběr fungicidů do obilnin a řepky a také podobným rozpisem vhodných listových hnojiv pro ošetření jarních obilnin a máku. Využijte možnosti výhodně si předplatit časopis Agromanuál a získat zajímavou odbornou publikaci z vydavetelství Kurent. Informace, objednávky předplatného: tel./fax:

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu Ing. Petr Trávníček Osevní postup Nejdůležitější opatření v rostlinné produkci v EZ. Udržuje a zlepšuje přirozenou úrodnost půdy Zvyšuje mikrobiální

Více

Ječmen setý. Ječmen setý

Ječmen setý. Ječmen setý Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška

Více

SULANO DS0419A S 210. Velmi raný, velmi vzrůstný, velmi výnosný. Siláž, Bioplyn. Kukuřice

SULANO DS0419A S 210. Velmi raný, velmi vzrůstný, velmi výnosný. Siláž, Bioplyn. Kukuřice Přednosti mimořádný vzrůst velmi vysoký výnos hmoty výborné kvality univerzální využití siláže výživa skotu i bioplyn vynikající odolnost přísušku velmi rychlý počáteční vývoj Pěstování SULANO je dvouliniový

Více

ŘEPA CUKROVKA. Řepa cukrovka. Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa.

ŘEPA CUKROVKA. Řepa cukrovka. Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa. ŘEPA CUKROVKA Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa Biologie řepy: Rostlina dvouletá 1 rok tvoří jen hmotu, 2 rok kvete a má semena Dvouděložné Stavba

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Výzkumný záměr: Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu Studium polních plodin v souvislosti

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ Pšenice jarní patří z pohledu ozimé pšenice a jarního ječmene pouze k doplňkovým plodinám. Její osevní plochy kolísají na

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Požadavky hlavních polních plodin na zařazování do osevního postupu

Požadavky hlavních polních plodin na zařazování do osevního postupu Požadavky hlavních polních plodin na zařazování do osevního postupu Obilniny jsou na zařazení v osevním postupu značně náročné a vhodnost jejich zařazení (vzhledem k jejich vysokému zastoupení) určuje

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ Pšenice jarní patří z pohledu ozimé pšenice a jarního ječmene pouze k doplňkovým plodinám. Její osevní plochy kolísají na

Více

Odrůdové zkušebnictví ÚKZÚZ Lípa,

Odrůdové zkušebnictví ÚKZÚZ Lípa, Odrůdové zkušebnictví ÚKZÚZ Lípa, 12.7.2012 Daniel Jurečka Radmila Šafaříková a kol. > 600.000 41.565 85.000 Odrůd v registru genových zdrojů (PGRFA) Odrůd v katalozích EU Počet zkušebních parcel ÚKZÚZ

Více

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska Osevní postup Osevní postupy plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska prostorového (na pozemcích) časového (v jednotlivých letech) Základní pojmy Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému

Více

ROSTLINOLÉKAŘSKÉ ASPEKTY PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY. Jakub Beránek OdMIOR ÚKZÚZ Zemědělská 1a, Brno

ROSTLINOLÉKAŘSKÉ ASPEKTY PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY. Jakub Beránek OdMIOR ÚKZÚZ Zemědělská 1a, Brno ROSTLINOLÉKAŘSKÉ ASPEKTY PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY Jakub Beránek OdMIOR ÚKZÚZ Zemědělská 1a, Brno 545 110 456 Rostoucí zastoupení řepky v osevních postupech NEPŘÍZNIVÁ STRUKTURA PĚSTOVANÝCH PLODIN A MOŽNOSTI ODBYTU

Více

Úzkořádková technologie pěstování kukuřice. Smutný V., Šedek A.

Úzkořádková technologie pěstování kukuřice. Smutný V., Šedek A. Úzkořádková technologie pěstování kukuřice Smutný V., Šedek A. MENDEL- INFO 2017, Žabčice, 16. 2. 2017 Proč měnit technologii? Výměra kukuřice se v osevních postupech stále zvyšuje. - bioplynové stanice

Více

o Retengo Plus, číslo povolení :

o Retengo Plus, číslo povolení : Errata: o Retengo Plus, číslo povolení 4895-0: u fungicidu Retengo Plus je na str. 234 u indikace cukrovka (cerkosporióza řepy, ) uvedena ochranná lhůta 25 dnů. V platném rozhodnutí o povolení je uvedeno

Více

Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou

Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou publikaci, která by přehledně shrnovala hlavní abiotické a biotické poruchy ječmene ozimého a jarního, určeného jak pro sladovnické tak krmné účely. Sladovnický

Více

SUPREME S 240 Z 240. Hybrid dvout váří: bioplyn nebo zrno. Bioplyn, Zrno. Kukuřice

SUPREME S 240 Z 240. Hybrid dvout váří: bioplyn nebo zrno. Bioplyn, Zrno. Kukuřice Přednosti mimořádný hybrid na bioplyn ve FAO 240 vysoká čistota bioplynu podíl metanu 54 % při změně pěstování špičkový ZRŇÁK ZUB Pěstování SUPREME je dvouliniový specifický hybrid. Jedná se o velmi vzrůstný

Více

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Ing. Martin MISTR, Ph.D. ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Standardy GAEC v ČR od 1. ledna

Více

SUVIDA DS1202B S 240. Kvalitní siláž, skvělé agronomické vlastnosti. Siláž, Zrno. Kukuřice

SUVIDA DS1202B S 240. Kvalitní siláž, skvělé agronomické vlastnosti. Siláž, Zrno. Kukuřice Přednosti vysoký výnos hmoty, listový typ hybridu vysoký obsah škrobu špičková stravitelnost organické hmoty vysoká stravitelnost vlákniny výborná odolnost suchu Pěstování SUVIDA je tříliniový hybrid,

Více

Metodika indikátor. torů. Bilance energie. prof. Ing. Jan Křen, K

Metodika indikátor. torů. Bilance energie. prof. Ing. Jan Křen, K Metodika indikátor torů Bilance energie prof. Ing. Jan Křen, K CSc. Popis indikátor torů a jejich požadovan adované hodnoty Pro samotné hodnocení bilance energie je pak možné využít několik indikátorů:

Více

Pesticidy v zemědělství - fakta a souvislosti

Pesticidy v zemědělství - fakta a souvislosti Pesticidy v zemědělství - Ing. Miroslav Florián, Ph.D. ředitel Sekce zemědělských vstupů Úvod Světová populace setrvale roste Světová poptávka po zemědělských produktech (nejen potravinách) setrvale roste

Více

Rostlinolékařský portál

Rostlinolékařský portál Rostlinolékařský portál pomocník zemědělce Jan Juroch Mendel-Info 2014, Žabčice 13.02.2014 Integrovaná ochrana rostlin Legislativa (Směrnice, zákon, vyhláška, národní akční plán Rostlinolékařský portál

Více

Naše odrůdy pro Váš úspěch. Odrůdová nabídka pro pěstitelskou sezónu. gellert hynek victor charly presley

Naše odrůdy pro Váš úspěch. Odrůdová nabídka pro pěstitelskou sezónu. gellert hynek victor charly presley Naše odrůdy pro Váš úspěch Odrůdová nabídka pro pěstitelskou sezónu 2015 gellert hynek n o v in ka victor charly presley gellert diploid C až N/C typ Doporučený výsevek 1,31 1,39 VJ/ha Rychlá a rovnoměrná

Více

OZIMÁ ŘEPKA. INTENSE CS polotrpasličí hybrid. BASALTI CS hybrid. SLAKI CS linie. CS hybrid. KAPTI CS linie.

OZIMÁ ŘEPKA. INTENSE CS polotrpasličí hybrid. BASALTI CS hybrid. SLAKI CS linie. CS hybrid. KAPTI CS linie. ŘEPKA OZIMÁ 2013 www.caussade-osiva.cz BASALTI CS CS 107.15 INTENSE CS polotrpasličí TRIPTI CS linie KAPTI CS linie ŘEPKA OZIMÁ BASALTI CS do nejvyšší intenzity NOVINKA registrovaná na Slovensku 2013 Vážení

Více

Webová prezentace. http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm

Webová prezentace. http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm Regulace plevelů Webová prezentace http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm PLEVEL = všechny rostliny, které rostou na stanovištích kulturních rostlin proti vůli pěstitele

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: Zemědělec farmář H/01

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: Zemědělec farmář H/01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník: druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

Jarní regenerace různých odrůd ozimé pšenice

Jarní regenerace různých odrůd ozimé pšenice Jarní regenerace různých odrůd ozimé pšenice Ing. Radek Vavera, Ph.D., Ing. Pavel Růžek, CSc., Ing. Helena Kusá, Ph.D. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507, 161 06, Praha 6 Ruzyně Přestože

Více

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

VENDELA DVOUŘADÝ. Špičkový výkon pro České pivo. Sladovnický ječmen, Krmný ječmen. Ječmen jarní

VENDELA DVOUŘADÝ. Špičkový výkon pro České pivo. Sladovnický ječmen, Krmný ječmen. Ječmen jarní Přednosti odrůdy Špičkový výnos předního zrna Doporučeno pro České pivo Zdravý porost až do sklizně Vysoká tolerance k různým půdně-klimatickým podmínkám Pěstování odrůdy VENDELA je mimořádně výnosná sladovnická

Více

nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu

nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu Talius nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu 1 Přednosti použití dlouhodobá účinnost na padlí

Více

Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů

Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů Zakládání kvalitních porostů jarního ječmene je jedním z rozhodujících faktorů podílejících se na tvorbě výnosů. Rozdílné systémy hospodaření

Více

VÝ SLEDKÝ PROVOZNÍ CH A MALOPARCELKOVÝ CH POKUSU AMAGRO 2013/2014 druhá č á st

VÝ SLEDKÝ PROVOZNÍ CH A MALOPARCELKOVÝ CH POKUSU AMAGRO 2013/2014 druhá č á st VÝ SLEDKÝ PROVOZNÍ CH A MALOPARCELKOVÝ CH POKUSU AMAGRO 2013/2014 druhá č á st MALOPARELNÍ POKUSY: 3. VÚRV pšenice ozimá Magister, pokusná stanice Humpolec maloparcelky 2014 Výsevek 4,5 MKS Metodika: Termín

Více

Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního

Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního proti chorobám a poléhání ÚSPORNÁ TECHNOLOGIE INTENZIVNÍ TECHNOLOGIE www.syngenta.cz Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního proti chorobám a poléhání Společnost

Více

TRISTAR 50 SG + HERBISTAR 200 EC

TRISTAR 50 SG + HERBISTAR 200 EC HERBICIDNÍ KOMPLET TRISTAR 50 SG + HERBISTAR 200 EC EKONOMICKÉ A EFEKTIVNÍ HERBICIDNÍ SPOJENÍ EKONOMICKÉ A EFEKTIVNÍ HERBICIDNÍ SPOJENÍ Profesionální spojení praxí prověřených účinných látek Co je herbicidní

Více

Vaše kukuřice bude tak čistá, že se v ní divočák neschová! Akris

Vaše kukuřice bude tak čistá, že se v ní divočák neschová! Akris Vaše kukuřice bude tak čistá, že se v ní divočák neschová! Akris Akris Novinka v herbicidní ochraně kukuřice Představení produktu Akris je selektivní herbicidní přípravek určený k hubení jednoletých jednoděložných

Více

Ochrana brambor. podle vývojových fází INSEKTICIDY DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY. www.syngenta.cz

Ochrana brambor. podle vývojových fází INSEKTICIDY DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY. www.syngenta.cz Ochrana brambor podle vývojových fází HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY DESIKANT www.syngenta.cz Ochrana brambor podle vývojových fází HERBICIDY HERBICIDY HERBICIDY Chcete-li být v cíli jako první, musíte

Více

Ing. Jan Gallas. Ministerstvo zemědělství. Ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství

Ing. Jan Gallas. Ministerstvo zemědělství. Ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Možnosti nastavení správných zemědělských postupů přispívajících ke zlepšení kvality povrchových i podzemních vod s ohledem na nové nastavení SZP po roce 2015 Ing. Jan Gallas Ředitel odboru environmentálního

Více

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) Růstový stimulátor Nano-Gro, nanotechnologie vyrobená a dovezená z USA, prošla v letech 2007/2008 mnoho chemickými,

Více

Ochrana řepky. podle vývojových fází MOŘIDLA DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY. www.syngenta.cz

Ochrana řepky. podle vývojových fází MOŘIDLA DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY. www.syngenta.cz Ochrana řepky podle vývojových fází HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY MOŘIDLA DESIKANT www.syngenta.cz Ochrana řepky podle vývojových fází MOŘIDLA HERBICIDY Využijte sílu trojité ochrany! Z lásky k řepce.

Více

Luskoviny a zemědělské systémy

Luskoviny a zemědělské systémy Luskoviny a zemědělské systémy chytíme příležitost za pačesy? Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno Témata prezentace luskoviny nenahraditelné zdroje bílkovinných potravin a krmiv

Více

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit.

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Široké spektrum účinnosti Preventivní i kurativní fungicidní účinek Zvýšení výnosu a kvality produkce www.syngenta.cz Xtra ochrana proti hlízence Co byste měli vědět

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností

Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností Gerhard Herda, DuPont Řepka v České republice je již po řadu let stále atraktivní plodinou na našich polích. Vysoké

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ a Komise pro Seznam doporučených odrůd žita ozimého, tritikale ozimého a ovsa pluchatého

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ a Komise pro Seznam doporučených odrůd žita ozimého, tritikale ozimého a ovsa pluchatého ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ a Komise pro Seznam doporučených odrůd žita ozimého, tritikale ozimého a ovsa pluchatého SEZNAM DOPORUČENÝCH ODRŮD 2013 TRITIKALE OZIMÉ Obdobně jako v jiných

Více

zdravé osivo - zdravé rostliny - základ kvalitní produkce

zdravé osivo - zdravé rostliny - základ kvalitní produkce zdravé osivo - zdravé rostliny - základ kvalitní produkce https://www.google.cz/search?q=clipart+seed&tbm=isch&tbs=rimg:crvzdqp5gcdsijjl- HCyMeVBGDH-g2-khwFoql5Q7-2J469q-Yqkol_1jkwdJlQxHVmUVk9tb- TEDW6U8nP3tyHhUqSoSCeX4cLIx5UEYEVz31CFc0nYaKhIJMf6Db6SHAWgR1X05TzuGjwoqEg

Více

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů Kritické body při produkci osiv / obilovin Sy tém HACCP Kateřina Pazderů HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Principy: 1. Analýza rizik 2. Identifikace kritických bodů 3. Definování kritických

Více

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE OP Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému využití. Plodina jednoletá - prodělává reprodukční cyklus v době jednoho roku. Dělí se na jařiny,

Více

autokontrola* maximum bodování

autokontrola* maximum bodování Kontrolní list Zásada IOR Kontrola Vysvětlivky/doporučení/zdůvodnění 1. Opatření pro prevenci anebo potlačení škodlivých organismů 1.1. Střídání plodin 1. Byl zaveden systém střídání plodin, který je doporučen?

Více

Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN

Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN V roce 2011 byl netypický výskyt houbových chorob na obilninách. Vlivem suchého a poměrně teplého jara se choroby objevovaly jen

Více

MINIMALIZACE ZPRACOVÁNÍ PŮDY - - ZÁKLAD PROSPERITY ROSTLINNÉ VÝROBY V ČESKÉ

MINIMALIZACE ZPRACOVÁNÍ PŮDY - - ZÁKLAD PROSPERITY ROSTLINNÉ VÝROBY V ČESKÉ MINIMALIZACE ZPRACOVÁNÍ PŮDY - - ZÁKLAD PROSPERITY ROSTLINNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE Ing. František VÁCLAVÍK MONSANTO ČR, BRNO Současným vývojovým trendem v zemědělství je snižování cen zemědělských výrobků

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o.,

Více

Zásady střídání plodin a osevní postupy

Zásady střídání plodin a osevní postupy Zásady střídání plodin a osevní postupy Jan Křen a Lubomír Neudert Ústav agrosystémů a bioklimatologie AF MENDELU Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio

Více

Půda jako dar. a jak s tímto vzácným darem zacházíme. Miroslav Florián zástupce ředitele ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno

Půda jako dar. a jak s tímto vzácným darem zacházíme. Miroslav Florián zástupce ředitele ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno Půda jako dar a jak s tímto vzácným darem zacházíme Miroslav Florián zástupce ředitele ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno Některé současné rysy zemědělství v ČR produkce s minimální přidanou

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým a abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

Účinnost herbicidních látek firmy Dow AgroSciences na vybrané plevele v trávnících

Účinnost herbicidních látek firmy Dow AgroSciences na vybrané plevele v trávnících Účinnost herbicidních látek firmy Dow AgroSciences na vybrané plevele v trávnících Ing. Jan Frydrych Ing. Pavla Volková OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. Zubří Pokusy na výzkumné stanici v Zubří ověření biologické

Více

DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU

DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU Karel KLEM, Jiří BABUŠNÍK, Eva BAJEROVÁ Agrotest Fyto, s.r.o. Po předplodině ozimé

Více

GEOGRAFIE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Vendula Staňková GÚ PřF MU, Brno 2012

GEOGRAFIE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Vendula Staňková GÚ PřF MU, Brno 2012 GEOGRAFIE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR Vendula Staňková GÚ PřF MU, Brno 2012 Obsah Význam Historický vývoj SZP EU Faktory ovlivňující zemědělskou produkci Zemědělské výrobní oblasti Rostlinná produkce Živočišná produkce

Více

TO-Natural nitrogen K, organické hnojivo

TO-Natural nitrogen K, organické hnojivo TO-Natural nitrogen K, organické hnojivo Výrobce: TONAK a.s., Zborovská 823, 741 01 Nový Jičín Číslo registrace: 4284 Chemické a fyzikální vlastnosti: Vlastnost: Hodnota: vlhkost v % max. 10,0 % spalitelné

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu

Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu Energie z pole České Budějovice 19.3.2009 Jiří Diviš, Jan Moudrý Zemědělská fakulta JU Č.Budějovice ENERGIE Fosilní paliva- omezené zásoby denní celosvětová

Více

Zpráva Dopady kombinovaného použití Lignohumátu a sulfuron-metylu na plevelné rostliny a jarní ječmen

Zpráva Dopady kombinovaného použití Lignohumátu a sulfuron-metylu na plevelné rostliny a jarní ječmen Zpráva Dopady kombinovaného použití Lignohumátu a sulfuron-metylu na plevelné rostliny a jarní ječmen Autor a zpravodaj: postgraduální student Státní zemědělské univerzity v Petrohradu, S.S. Skrenževsky

Více

ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011

ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011 ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011 Ozimé obiloviny spolu s řepkou patří mezi nejvýznamnější plodiny v podmínkách České

Více

EXPANZE TEPLOMILNÝCH PLEVELNÝCH DRUHŮ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ. Expansion of warm-requiring weeds on arable land

EXPANZE TEPLOMILNÝCH PLEVELNÝCH DRUHŮ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ. Expansion of warm-requiring weeds on arable land EXPANZE TEPLOMILNÝCH PLEVELNÝCH DRUHŮ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ Expansion of warm-requiring weeds on arable land Mikulka J. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha 6 Ruzyně Abstrakt: Tato práce shrnuje

Více

Požadavky na množitelské porosty vybraných plodin a jejich přehlídky. Ing. Jaroslav Schenk

Požadavky na množitelské porosty vybraných plodin a jejich přehlídky. Ing. Jaroslav Schenk Požadavky na množitelské porosty vybraných plodin a jejich přehlídky Ing. Jaroslav Schenk Přehled současné legislativy Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně

Více

BIHOP K + Vysoký obsah Zn

BIHOP K + Vysoký obsah Zn BIHOP K + Vysoký obsah Zn Roztok stopových prvků, hořčíku a draslíku s kolagenními aminokyselinami Regenerační a antistresový účinek Rozsah a způsob použití: BIHOP K + je kapalný přípravek pro foliární

Více

PRO-BIO, obchodní společnost s r.o. Staré Město pod Sněžníkem. Ing. Hutař Martin Ing. Šárka Kobzová tel.

PRO-BIO, obchodní společnost s r.o. Staré Město pod Sněžníkem. Ing. Hutař Martin Ing. Šárka Kobzová tel. PRO-BIO, obchodní společnost s r.o. Staré Město pod Sněžníkem Ing. Hutař Martin Ing. Šárka Kobzová probio@probio.cz, tel. 583301952 Význam luskovin v ekologickém zemědělství Rostlinné druhy z čeledě bobovité

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

Faktory udržitelné půdní úrodnosti Habilitační přednáška

Faktory udržitelné půdní úrodnosti Habilitační přednáška Faktory udržitelné půdní úrodnosti Habilitační přednáška Petr Škarpa Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin 9. 3. 2015 Struktura habilitační přednášky: I. Odborná část Úvod, půdní

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Dokonalá ochrana proti botrytidě a sekundárním chorobám Popis přípravku

Více

Stimulace osiva čiroku pro praktické využití a poznatky s výživou u kukuřice

Stimulace osiva čiroku pro praktické využití a poznatky s výživou u kukuřice Stimulace osiva čiroku pro praktické využití a poznatky s výživou u kukuřice Ing. Jiří Adamčík, Ph.D., Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D. Katedra rostlinné výroby Úvod Rostliny čiroku se vyznačují výnosem biomasy

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Osiva, která vám přinášejí zisk

Osiva, která vám přinášejí zisk www.lgseeds.cz POLNÍ DNY KUKUŘICE 2 0 1 3 Průvodce hybridy kukuřice Představujeme ucelený sortiment hybridů kukuřice pro nejbližší období. Výjimečnost hybridů LG spočívá ve specializaci a v kompletnosti

Více

KVALITA ZRNA JEČMENE ZE ZKUŠEBNÍCH STANOVIŠŤ ČESKÉ REPUBLIKY, SKLIZEŇ 2014

KVALITA ZRNA JEČMENE ZE ZKUŠEBNÍCH STANOVIŠŤ ČESKÉ REPUBLIKY, SKLIZEŇ 2014 KVALITA ZRNA JEČMENE ZE ZKUŠEBNÍCH STANOVIŠŤ ČESKÉ REPUBLIKY, SKLIZEŇ 2014 Lenka SACHAMBULA, Vratislav PSOTA Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s., Sladařský ústav Brno Úvod Odrůdy ječmene jsou,

Více

Odrůdy řepky. ES Alpha ES Bourbon ES Betty ES Mercure Granat Gamin.

Odrůdy řepky. ES Alpha ES Bourbon ES Betty ES Mercure Granat Gamin. Odrůdy řepky 2013 ES Alpha ES Bourbon ES Betty ES Mercure Granat Gamin www.sumiagro.cz ES Alpha Hybridní řepka od společnosti Euralis Semences Velmi dobře přezimuje, pozdnější jarní vývoj, středně pozdní

Více

Nové povinnosti pěstitelů v oblasti rostlinné produkce zaměřené na dodržování prvků IOR

Nové povinnosti pěstitelů v oblasti rostlinné produkce zaměřené na dodržování prvků IOR Nové povinnosti pěstitelů v oblasti rostlinné produkce zaměřené na dodržování prvků IOR Ing. Štěpánka Radová, Ph.D. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno Legislativní rámec Od 1. 1. 2014

Více

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp. Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin

Více

Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace. Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace. Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Co jsou to plevele? Rostliny rostoucí v kulturním porostu proti vůli pěstitele. stejná rostlina může být žádoucí

Více

Povinnosti pěstitelů a odběratelů osiv podle Nařízení rady (ES) 834/2007 zkušenosti z kontrol

Povinnosti pěstitelů a odběratelů osiv podle Nařízení rady (ES) 834/2007 zkušenosti z kontrol Povinnosti pěstitelů a odběratelů osiv podle Nařízení rady (ES) 834/2007 zkušenosti z kontrol Ing. Roman Rozsypal, CSc. NR 834/2007 čl.11 odst.1 písm. i) pro produkci jiných produktů než osiva a vegetativního

Více

Prestižní ocenění technologií s použitím UREA stabil

Prestižní ocenění technologií s použitím UREA stabil Prestižní ocenění technologií s použitím UREA stabil Zemědělská veřejnost je známá svojí otevřeností k pokrokovým věcem, je schopná si rychle osvojovat nové vědecké poznatky a ráda ověřuje technologické

Více

ESa jsou Vaše výhra!

ESa jsou Vaše výhra! ESa jsou Vaše výhra! ES Alpha hybrid polopozdní ES Betty hybrid středně raný ES Mercure hybrid pozdní ES Bourbon liniová odrůda pozdní Canti liniová odrůda poloraná Facti CS liniová odrůda polopozdní Loveli

Více

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz ODRŮDY ŘEPKY 2014 ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin www.sumiagro.cz ES Alpha H EU Hybridní řepka od společnosti Euralis Semences Velmi dobře přezimuje, pozdnější jarní vývoj, středně pozdní kvetení

Více

J a n L e š t i n a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně

J a n L e š t i n a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Hospodaření zemědělce v krajině a voda J a n L e š t i n a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně lestina@vurv.cz tel. 737 233 955 www.vurv.cz ZEMĚDĚLSTVÍ A VODA Zemědělská výroba má biologický

Více

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák Lis tová hno jiva n e j ž e n e... víc HYCOL do e kol o g ic ké p ro d u kce BIHOP-K+ HYCOL-BMgS HYCOL-NPK chmel, kukuřice, mák HYCOL-E OBILNINA řepka, slunečnice, mák zelenina, slunečnice pšenice, ječmen,

Více

SRS - správní úřad rostlinolékařské péče s působností na území ČR

SRS - správní úřad rostlinolékařské péče s působností na území ČR ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION SRS - správní úřad rostlinolékařské péče s působností na území ČR 1. workshop projektu OP VK 2.2: Inovace a rozšíření výuky

Více

Aktifol Mag. Zroj: Ditana-odrůda Mulan, ZS Kluky-odrůda Tobak, VURV Piešťany odrůda Golem

Aktifol Mag. Zroj: Ditana-odrůda Mulan, ZS Kluky-odrůda Tobak, VURV Piešťany odrůda Golem Aktifol Mag podpora fungicidního ošetření zvětšení asimilační plochy rostlin zvýšení výnosu Pšenice ozimá Zdravé porosty pšenice mají vyšší šanci dosáhnout lepších výnosů, než porosty napadené listovými

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství Martin Prudil Školení IP réva vinná, 17.2. 2017 Mikulov Ekologické zemědělství (EZ) v ČR Celková výměra půdy

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ DIGESTÁTY A JEJICH VYUŽITÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ DIGESTÁTY A JEJICH VYUŽITÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ DIGESTÁTY A JEJICH VYUŽITÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ Co je digestát Digestát je fermentační zbytek po anaerobní digesci vstupních materiálů při výrobě bioplynu v bioplynové

Více

Aplikovaná botanika BOT/ABP

Aplikovaná botanika BOT/ABP zimní semestr 2010/2011 Aplikovaná botanika BOT/ABP Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra botaniky 4. setkání 11. října 2010 3.5. Regulace plevelů - herbicidy přibližně od 50.

Více

Hodnoticí standard. Agronom pro okopaniny (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Agronom pro okopaniny (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Agronom pro okopaniny (kód: 41-096-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Agronom Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná způsobilost

Více

Lze zopakovat výnosy jarního ječmene, kterých bylo dosaženo v loňském roce?

Lze zopakovat výnosy jarního ječmene, kterých bylo dosaženo v loňském roce? Lze zopakovat výnosy jarního ječmene, kterých bylo dosaženo v loňském roce? Váňová M., Růžková S., Tvarůžek L. Agrotest fyto s.r.o., Havlíčkova 2787, Kroměříž Název předkládaného textu je velmi provokativní,

Více

Změny v provádění nitrátové směrnice pro rok 2012

Změny v provádění nitrátové směrnice pro rok 2012 Změny v provádění nitrátové směrnice pro rok 2012 Novela NV 103/2003 Sb. Co bude novela NV 103/2003 Sb. obsahovat: Revize zranitelných oblastí (ZOD) Revize akčního programu Současný stav: MŽP zahájilo

Více

Pozvánka na pole. Pokusy na výživářské bázi Lípa POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2015 PŮDA A JEJÍ ÚRODNOST. Michaela Smatanová

Pozvánka na pole. Pokusy na výživářské bázi Lípa POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2015 PŮDA A JEJÍ ÚRODNOST. Michaela Smatanová www.ukzuz.cz Pozvánka na pole Pokusy na výživářské bázi Lípa Michaela Smatanová POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2015 PŮDA A JEJÍ ÚRODNOST Přínosy výživářských pokusů: informace o dlouhodobém vlivu organických a minerálních

Více

S P O L E H L I V O S T D Ů V Ě R A B U D O U C N O S T. KUKURICE š

S P O L E H L I V O S T D Ů V Ě R A B U D O U C N O S T. KUKURICE š S P O L E H L I V O S T D Ů V Ě R A B U D O U C N O S T KUKURICE š 2016 Přehled hybridů kukuřice Hybrid VELMI RANÉ HYBRIDY Registrace FAO Typ hybridu Typ zrna Způsob využití *** velmi vhodné * méně vhodné

Více

Použití herbicidů a stimulátorů růstu v sóje

Použití herbicidů a stimulátorů růstu v sóje Použití herbicidů a stimulátorů růstu v sóje 22. 07. 2009Ing. Přemysl Štranc, Ph.D., Ing. Jaroslav Štranc, CSc., Daniel Štranc, Ing. David Bečka, Ph.D.Plevele 4160x V posledních letech sledujeme a hodnotíme

Více

Kvalitní ochrana obilnin od společnosti DuPont CZ s.r.o. i v roce 2016

Kvalitní ochrana obilnin od společnosti DuPont CZ s.r.o. i v roce 2016 Kvalitní ochrana obilnin od společnosti DuPont CZ s.r.o. i v roce 2016 Ing. Michaela Hospodková Přestože loňský rok byl specifický svým suchým průběhem počasí a nástup chorob dal na sebe čekat, kvalitní

Více

Systiva. První nepostřikový fungicid v ječmeni. Profil přípravku Systiva. Proč použít přípravek Systiva?

Systiva. První nepostřikový fungicid v ječmeni. Profil přípravku Systiva. Proč použít přípravek Systiva? Mořidla pro obilniny Systiva - první nepostřikový fungicid v ječmeni Kinto Duo - mořidlo pro všechny obilniny Premis 25 FS RED - specialista proti snětím Systiva První nepostřikový fungicid v ječmeni Jedná

Více

Půdní úrodnost, výživa a hnojení

Půdní úrodnost, výživa a hnojení Půdní úrodnost, výživa a hnojení Faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin Přírodní faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin významně ovlivňují úspěch či neúspěch budoucí rostlinné produkce. Ovlivňují se

Více