REPORTER. Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REPORTER. Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu"

Transkript

1 Číslo 4 Duben 2007 Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu Dlouhodobé změny druhového spektra plevelů na orné půdě. 1. část Jan Mikulka, VÚRV Praha Plevelná společenstva procházejí složitým vývojovým cyklem. Doprovázejí kulturní rostliny od počátku zemědělství a patří mezi nejproblematičtější škodlivé činitele, na jejichž hubení bylo vždy vynakládáno obrovské množství energie. Jednotlivé plevelné druhy se postupně přizpůsobovaly měnícím se přírodním podmínkám, později technologiím pěstování. Některé plevelné rostliny se v průběhu doby nemohly přizpůsobovat obdělávání půdy a z polí již dávno vymizely. Některé zase byly tak svázané se způsoby pěstování, že po změně technologie nebyly schopné se v nových podmínkách reprodukovat (koukol polní). Pěstování kulturních rostlin je z pohledu ekologické rovnováhy nepřirozeným jevem. Snahou vytvořit optimální podmínky pro kulturní rostliny jsou ovlivňována původní rostlinná společenstva. V minulosti byla plevelná společenstva co do druhového spektra velmi bohatá. Na polích v jednotlivých kulturních rostlinách bylo zastoupeno mnoho desítek plevelných druhů, které konkurovaly kulturním rostlinám i samy sobě navzájem. Hubení bylo vždy obtížné, dříve převládal mechanický způsob hubení (ruční práce). Druhová rozmanitost a poměrná stabilita plevelných společenstev znamenala, že se v dlouhých časových obdobích druhové spektrum plevelů a jejich poměr výrazně neměnil. Vývoj druhového spektra plevelných společenstev byl a stále bude ovlivňován celou řadou faktorů. S rozvojem intenzivního zemědělství, který počal v předminulém století a pokračoval v minulém století, bylo v zemědělství aplikováno mnoho nových poznatků. Nejvíce ovšem byla plevelná společenstva ovlivněna zavedením osevních sledů, rozvojem mechanizace, která ovlivnila kvalitu agrotechniky, rostoucí intenzitou využívání statkových a průmyslových hnojiv a nejvíce používáním herbicidů v posledních padesáti letech. Nejdůležitější faktory ovlivňující změny druhového spektra plevelů jsou zmíněny v níže popsaných bodech: 1

2 2 Faktory ovlivňující směny druhového spektra plevelů: Změna klimatických podmínek: V důsledku globálního oteplování se postupně zvyšuje teplota na celé zemi. To přináší mnohé změny v rostlinných i živočišných společenstvech. Jednotlivé organismy musí na tyto přeměny určitým způsobem reagovat. Buď zaniknou nebo se s nimi srovnají a přizpůsobí se. Rostliny žijící původně v teplých krajích tak dostávají možnost expandovat do dalších lokalit a postupují směrem na sever, na místa pro ně v minulosti nevhodná. Technologie zpracování půdy: V minulosti byl kladen hlavní důraz na kultivaci, hnojení a ošetření porostů vůči škodlivým činitelům včetně plevelů. To vyžadovalo časté a opakované vstupy na pole. Praxe ukázala, že tímto směrem nelze trvale pokračovat - velké vstupy a s tím spojené např. vyplavování živin a reziduí pesticidů do spodních vod, únava půdy a narušená orniční vrstva. Proto se postupně zatížení pozemků začalo pojezdy snižovat a došlo k slučování jednotlivých operací. Z počátku se zdálo, že se jedná o správný trend a že dojde k postupnému zlepšení fyzikálních a biologických vlastností půdy. Avšak tento způsob přinesl obecně a především v širokořádkových plodinách problémy s rozšiřováním plevelů, poněvadž tyto porosty nemají potřebnou konkurenční schopnost. Jak potvrdily poznatky z praxe i výsledky pokusů, minimální zpracování půdy vede k vyššímu zaplevelení pozemku oproti klasickému zpracování půdy. Struktura osevních sledů: Zemědělci se musí především v posledních letech při výběru pěstovaných plodin orientovat podle situace na trhu (přebytku nebo nedostatku) a podle tržnosti produktu. Je známo, že pro udržení úrodnosti půdy by se měly v osevním sledu střídat plodiny šírokolisté s úzkolistými neboli zlepšující a zhoršující plodiny. Bohužel v současnosti jsou osevní sledy převážně obilné, protkané ozimou řepkou. Zlepšující plodiny jako cukrovka se z osevních postupů pomalu vytrácejí, a to z mnoha důvodů. Také rostliny na zelené hnojení, luskoviny, apod. jsou méně zařazovány. Jako vhodný příklad lze použít složení osevních sledů z ozimých obilnin a ozimé řepky, které podporují reprodukci především ozimých plevelů. Technologie sklizně plodin: Protože se stavy skotu v České republice postupně snižují, nejsou využívány ani některé posklizňové zbytky pro zkrmování. Technologie sklizně většiny pěstovaných plodin umožňují ponechání posklizňových zbytků včetně semen plevelů na poli. Ty jsou později zapraveny při zpracování do půdy. To umožňuje rychlou reprodukci plevelů a podporuje jejich další šíření. Agrotechnika - nové odrůdy: Šlechtitelé neustále šlechtí nové odrůdy plodin vhodné pro konkrétní oblasti, tolerantní vůči pesticidům, chorobám a škůdcům a odrůdy s vyšším výnosem. Například se v poslední době využívají obilniny krátkostébelné, které tolik nepoléhají. Zde se ovšem uplatní plevele se silným vzrůstem, které kulturní rostlinu zastíní. Proto je důležité dbát na dokonalé zapojení porostu a zvolení vhodné rozteče řádků. Nezbytností je, aby byla půda dokonale připravena pro setí - co nejmenší hrudovitost, apod., aby porost mohl stejnoměrně se začít rozvíjet. Jen dobře připravený pozemek vede k úspěšnému zapojení porostu a je prvním krokem pro snížení zaplevelenosti pozemku. Vývoj chemické ochrany: Chemické přípravky na hubení plevelů - herbicidy jsou používány již několik desítek let. V průběhu jejich používání došlo k velkému rozvoji. Bylo zjištěno, že několikaleté používání stejného přípravku nebo shodné herbicidní skupiny vede k inhibici určitých druhů plevelů. Ty se z pozemku odstraní, ale na jejich Vlivem dopravy (především železniční, letecké a lodní) jsou k nám introdukovány plevele Invazní plevele jsou obtížně hubitelné 2

3 3 místo se okamžitě dostanou jiné druhy. Tak se stane, že místo snížení zaplevelenosti dojde ke stejnému stavu jako před aplikací herbicidů nebo dokonce ke zvýšení množství plevelů na pozemku. Bylo zjištěno, a je dnes doporučováno, že je vhodné každoročně střídat herbicidní látky (skupiny), aby plevele byly stejnoměrně hubeny. Nejde nám o odstranění plevelů z pozemku, ale pouze o jejich potlačení. Plevele patří do agroekosystému a není vhodné je zcela likvidovat, pouze je omezit, aby nezpůsobovaly pěstiteli významné škody. Dlouhodobé používání herbicidů vyvolalo vznik rezistence plevelů vůči herbicidům. Invazní plevele: Vlivem dopravy (především železniční, letecké a lodní) jsou k nám introdukovány plevele ze vzdálených oblastí v našich podmínkách dosud neznámé. Nejčastěji se s nimi setkáváme na místech, kde dochází k manipulaci s dováženým materiálem jako např. na překladištích zboží, u zpracoven dovážených surovin, kolem zemědělských objektů apod. Tyto plevele jsou pro naše podmínky nové a cizí, tudíž zde nemají přirozenou konkurenci a silně se rozmnožují. Většinou jde o plevele z teplých oblastí, které se nejdříve uchytí v pro ně klimaticky příhodných regionech, jako je jižní Morava, Polabí či jižní Slovensko, a odtud se postupně dostávají do poloh vyšších a chladnějších. Mnohdy okrasné druhy plevelů, pěstované na záhonech a zahrádkách, zplaňují. Tyto plevelné rostliny zaujímají zpočátku lokality nezemědělské - rumiště, skládky, příkopy, apod., avšak postupně se dostávají i na ornou půdu. Protože se problematika nových plevelů zvyšuje a jejich množství narůstá, je nutné jim věnovat náležitou pozornost. Zde jsou uvedeny jedny z nejdůležitějších invazních plevelů, které v posledních letech postupně nabývají na významu. Laskavec ohnutý a laskavec Powellův (Amaranthus retroflexus L., Amaranthus powellii S. Watson) pocházejí z Ameriky, odkud se postupně dostaly téměř do celého světa. Vyhovují jim hlinité, teplejší humózní půdy s vyšším obsahem živin. Najdeme je na Laskavec ohnutý v kukuřici obdělávaných pozemcích i rumištích. Na orné půdě se vyskytují zejména v kukuřici, cukrové řepě, bramborách, zelenině a sadech; na neobdělávané půdě na skládkách, rumištích, železničních nádražích, přístavech, březích vod, podél silnic a ulic. Do České republiky se dostaly spolu s osivem, obilím, olejninami a dalšími surovinami. Laskavec ohnutý byl objeven u nás dříve než laskavec Powellův. Dnes se vyskytuje od nížin až po podhorský stupeň. Laskavec Powellův je teplomilnější druh než laskavec ohnutý, který osídloval nejprve teplé oblasti jižní Moravy a jižního Slovenska a později se začal šířit zejména železničním transportem i do chladnějších poloh. Patří do čeledi laskavcovité - Amaranthaceae. Jsou rostlinami jednoletými, s lodyhou až 100 cm vysokou, zelenou až načervenalou, přímou, větvenou či jednoduchou. Jedním z rozlišujících znaků je obrvenost lodyhy, kdy u laskavce ohnutého je lodyha hustě a krátce srstnatá a u laskavce Powellova lysá. Listy jsou dlouze řapíkaté, kosníkovitě vejčité. U květenství jsou rozdíly takové, že laskavec ohnutý tvoří hustý krátký světlezelený až zelený lichoklas složený z květních klubíček. Laskavec Powellův má květenství štíhlé, dlouhé, nevětvené s nápadně prodlouženým konečným lichoklasem a s postranními krátkými větvemi. Květy jsou jednodomé. Kvetou od července do září. Rozmnožují se výhradně semeny, která jsou černá a lesklá. U laskavce ohnutého čočkovitá, u laskavce Powellova okrouhle eliptická, velikosti 1,0 1,3 mm. Vzchází v následujícím roce. Oba patří mezi velmi nebezpečné plevele. K zamezení jejich šíření je třeba používat jen dokonale čisté osivo, potlačovat ohniska výskytu v sousedství obdělávaných polí a dokonalou kultivaci v porostech okopanin. Při silnějším výskytu je vhodné aplikovat účinné herbicidy. V posledních letech byly popsány rezistentní populace vůči triazinovým herbicidům. V praxi jsou oba laskavce spolu zaměňovány, protože se velmi často spolu kříží. Proto se na polích vyskytují směsné populace s poměrně proměnlivou morfologií jednotlivých rostlin. 3

4 4 Vážení obchodní partneři, Státní rostlinolékařská správa vydala na základě podnětu Bayer s.r.o. dne nařízení o mimořádném rostlinolékařském opatření ( 76 zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění) týkající se pozastavení rozhodnutí o registraci a zákazu používání přípravků obsahujících účinnou látku tolylfluanid, tzn. EUPAREN MULTI (registrační číslo ) a HATTRICK (registrační číslo ). Peronospora Šedá hniloba Zdůvodnění: podle informací ze Spolkové republiky Německo nově zjištěný, dříve neznámý půdní metabolit N,N-dimethylsulfonamid může proniknout do vody určené k vodárenskému zpracování v koncentracích přesahujících příslušný unijní limit. Při dezinfekci vody metodou ozonizace bez následné filtrace na aktivních filtrech se tento metabolit transformuje na nežádoucí N,Ndimethylnitrosamin. O rozsahu použití metody ozonizace v České republice není v současné době dostupný žádný přehled. Toto rozhodnutí platí do doby předložení relevantních studií týkajících se nově zjištěného metabolitu N,Ndimethylsulfonamid a jeho možné transformace na N,N-dimethylnitrosamin a jejich vyhodnocení SRS. Věříme, že studie budeme schopni předložit v průběhu roku Zavedení tohoto nařízení znamená, že oba zmíněné přípravky nesmí být s okamžitou platností uváděny na trh a používány. Není povoleno spotřebovávat ani skladové zásoby a přípravky v malospotřebitelském balení. Případné zásoby na skladech budou od přímých distributorů Bayer CropScience zpětně odkupovány společností Bayer s.r.o. za ceníkové ceny pro přímé distributory platné pro rok Náhradou za jmenované přípravky při použití v révě vinné je nový fungicid Melody Combi 43,5 WP (směs nové účinné látky iprovalicarb + folpet), který prošel registrační komisí a v následujících dnech obdrží rozhodnutí o registraci. Přípravek bude registrován pro použití proti širokému spektru chorob révy (peronospora, bílá hniloba, červená spála). V etiketě bude dále deklarována významná vedlejší účinnost proti šedé hnilobě (např. v Německu je již Melody Combi proti šedé hnilobě registrován) a černé skvrnitosti. Tento nový přípravek je kontaktněsystémový, proti peronospoře působí jak preventivně tak i léčebně (3 dny). Ze současně zaregistrovaných přípravků má proti této chorobě největší antisporulační účinnost. Proti ostatním chorobám působí preventivně. Proti šedé hnilobě bude Melody Combi vhodné používat zejména do období zapojování hroznů a do období dokvétání, tj. podobně jako Euparen Multi, resp. Hattrick. Účinnost proti šedé hnilobě je na stejné úrovni jako u Euparen Multi. Doporučená cena Melody Combi 43,5 WP pro konečného zákazníka bude 520 CZK/kg. V integrované produkci bude přípravek zařazen pro použití od roku

5 5 V současné době končí výběr hybridů kukuřice pro osev roku Saatbau Linz ČR Volba vhodného hybridu je základním předpokladem úspěšného pěstování kukuřice. Farmáři mají v současnosti obrovské možnosti výběru optimálního hybridu ze široké nabídky na našem trhu. Výběr mohou soustředit na různé faktory od ceny, směru využití a případně značky. Každý rok jsou registrované nové a výkonnější hybridy. Zemědělec se v takové nabídce jen těžko orientuje. Výběr hybridů provádí především na základě vlastních zkušeností s ohledem na směr pěstování, lokalitu a případně na doporučení výrobců osiv. Výběr hybridu ovlivní pěstitelský výsledek zhruba z deseti procent. Farmář musí znát genetický potenciál a především vlastnosti hybridu, které odpovídají jeho podmínkám pěstování. Firma Saatbau Linz ověřuje projevy jednotlivých hybridů v různých lokalitách na území České republiky před uvedením na trh. Obchodní zástupci Vám mohou poskytnout doporučení na konkrétní stanoviště. Představujeme Vám část hybridů kukuřice firmy Saatbau Linz. FRANZ FAO Z 240/ S 220 Velmi raný dvouliniový univerzální hybrid s typem zrna mezityp, který lze využít na siláž i zrno. V registračních zkouškách dosáhl dobrých výsledků především ve výnosu zrna. Doporučená hustota porostu na siláž je , na zrno jedinců. Hybrid se vyznačuje rychlým počátečním vývojem, vynikající odolností proti kořenovému poléhaní. Vykazuje dobrý zdravotní stav po celou vegetaci. Pozor na začátku a ke konci vegetace má rostlina projev antokyanového zbarvení listů. Nevhodné pro tento hybrid jsou těžké zamokřené a slévavé půdy. Tento hybrid se uplatní především v podhorských bramborářských oblastech do nadmořské výšky 500 m. Před sklizní na zrno se rostliny nelámou a dochází k rychlému dozrávání rostliny. Při sklizni na siláž má částečný stay green, proto doporučujeme sledovat optimální zralost za účelem stanovení nejvhodnějšího termínu sklizně zodpovědně. Hnojení hybridu FRANZ doporučujeme na vyšší úrovni nejlépe systémem dělených dávek na základě analýz a výživného stavu rostliny. Dobře reaguje na organické hnojení. Tento hybrid dosahuje výborných výsledků především v lepší bramborářské,obilnářské oblasti, ale také v řepařské oblasti, při dodržení správných zásad agrotechniky. ICEBEAR FAO Z 190/ S 190 Velmi raný silážní hybrid vhodný do okrajových oblastí pěstování kukuřice nebo na pozdní termíny setí. K přednostem hybridu patří dobrá odolnost polehání, chladu, dobrý zdravotní stav po celou dobu vegetace. Vyznačuje se i vysokým výnosem s vysokým podílem zrna ve sklízené silážní hmotě. Částečný stay green efekt (poloviční) s rychlým dozráváním na konci vegetace patří k jeho dalším přednostem. ASTERI FAO Z 240 / S 250 Hybrid určený pro farmáře, kteří chtějí obrovský výnos silážní hmoty. Tento hybrid lze také doporučit do sušších oblastí, má velmi dobrou odolnost suchu a dobrou chladu. Vlivem sucha neredukuje počet zrn a velikost klasu. Silný stay green umožňuje farmářům delší období optimálního termínu sklizně. SEIDDI FAO Z 290/ S 280 Tříliniový hybrid s typem zrna čistý zub, určený především pro pěstování na siláž. Vyznačuje se obrovským výnosem silážní hmoty. Plastický hybrid do obilnářských oblastí s pomalejším počátečním růstem a dobrou odolností chladu. Má částečný stay green s rychlejším dozráváním rostliny. Pro svůj vysoký podíl zrna ve sklízené silážní hmotě je vhodný pro výrobu energetické siláže. Pro vysoký výnos lze doporučit na výrobu organické hmoty určené na výrobu bioplynu. V případě zájmu Vám naši obchodní zástupci poskytnou podrobné informace k jednotlivým hybridům, doporučení agrotechniky pro jednotlivé hybridy podle podmínek pro daný podnik a způsob využití. Naše hybridy můžete vidět na demonstračních pokusech. 5

6 6 6

7 7 Rozšiřujeme naši nabídku o huminové přípravky. Lignohumát B Aplikací Lignohumátu dochází k významnému zvýšení využitelnosti živin obsažených v půdě rostlinou, k lepšímu příjmu doplňkové výživy listem díky vysokému obsahu fulvokyselin, dochází k zlepšení průběhu fotosyntézy, podporuje rozvoj kořenového systému, rostlina je odolnější vůči stresovým faktorům, např. proti pozdně-jarním mrazíkům, proti přísuškům atd., celkové se výrazně zlepší zdravotní stav rostliny a zvyšuje se odolnost vůči chorobám, Lignohumát zvyšuje výnosy. Lignohumát doporučujeme aplikovat společně s hnojivy, listovými hnojivy či prostředky pro chemickou ochranu rostlin (s výjimkou herbicidů, kde se doporučuje aplikace až po 3 dnech). Lexin Lexin je rostlinný stimulátor a půdní kondicionér ve formě kapalného koncentrátu, který je mísitelný s vodou. Používá se zejména ke zlepšení zakořeňování a růstu rostlin, čímž dochází ke zvýšení jejich výnosů a kvality. Ceník: balení cena za 1 litr bez DPH Lignohumát B 10 l 98,00 Kč Lexin 1 l 1 140,00 Kč Zboží je dostupné na agrocentrech holdingu Agropol Group, a.s. Informace z redakce Reporter - novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu Elektronický magazín společnosti Agropol Group, a.s. S Vašimi příspěvky a připomínkami se můžete obracet na adresu redakce: Ing. Alexandr Neischl, vedoucí úseku podpory trhu, Nemáte-li zájem o náš magazín, zašlete prosím na: se žádostí o zrušení jeho pravidelného zasílání, děkujeme. Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu Pouze v elektronické podobě vydává: Agropol Chem, s. r. o. tel.: , , fax:

8 8 Mateřská společnost Agropol Group, a. s. Opletalova 1535/ Praha 1 telefon: fax: internet: Tradingová divize Agropol Trading, s.r.o. - překladiště Ústí n/l. Přístavní 432/8, Ústí n. L. telefon: fax: Agropol Chem, s.r.o. telefon: fax: Agropol Trading, s.r.o. telefon: fax: Agropol, a.s. telefon: fax: Agrocentra Agrona, a.s. Nebanice 30, Cheb tel. ústředna: telefon: fax: Belagra, a.s. Nádražní 60, Hustopeče tel. ústředna: telefon: fax: Cerea, a.s. Nerudova 37, Hradec Králové tel. ústředna: fax: Doagra, a.s. Cihlářská 511, Domažlice zelená linka: tel. ústředna: telefon: fax: Grana, a.s. Záhoří 72, Záhoří tel. ústředna: telefon: fax: Obila, a.s. Karlov 196, Kutná Hora tel. ústředna: fax: Primagra, a.s. Nádražní 310, Milín tel. ústředna: telefon: fax: Proagro, a.s. Dragounská 130, Klatovy tel. ústředna: fax: Silagra CZ, a.s. (od 01/2006) Otická 2902/ Opava 1 telefon: fax: Tagrea, a.s. Čekanice 207, Tábor tel. ústředna: telefon: fax: Divize zpracování drůbeže Agropol Food, s.r.o. telefon: fax: Intergal Vrchovina, a.s. Skořenice 135, Choceň1 tel. ústředna: telefon: fax: Jihočeská drůbež Mirovice, a. s. Zámostí 272, Mirovice tel. ústředna: telefon: fax: Jihočeská drůbež Tábor, s.r.o. Vožická 2047, Tábor tel. ústředna: telefon: fax: Jihočeská drůbež, a.s. Radomilická 886, Vodňany zelená linka: tel. ústředna: telefon: fax: Moravskoslezské drůbež. závody PROMT a.s. Chrlická 522, Modřice telefon: fax:

9 9 Agromanuál - profesionální ochrana rostlin Přehled náplně dubnového vydání časopisu Agromanuál Odrůdová citlivost ječmene jarního k metsulfuron-methylu Ing. Jan Růžička Státní rostlinolékařská správa, Brno Kvantita a kvalita produkce je závislá na mnoha faktorech. Některé z nich, například průběh počasí, nemůžeme ovlivnit, většinu, ať již výběr stanoviště, kvalitu půdy, agrotechnická opatření a všechny intenzifikační faktory (výběr odrůdy, hnojení, ochranu), však již plně kontrolujeme a nepřímo těmito prvky působíme i na hůře ovlivnitelné faktory. Jedněmi ze základních intenzifikačních faktorů je výběr odrůdy a herbicidní ochrana. Odrůda je jedním z nejlevnějších intenzifikačních faktorů rostlinné výroby na všech úrovních pěstování. Bohužel v posledních letech dochází ke stagnaci celkové úrovně agrotechniky, výživy a ochrany a procento využití výnosového potenciálu odrůd dosahuje v některých oblastech sotva 50 %. Jednou z podmínek využití vlastností odrůdy je vysoká úroveň ochrany proti plevelům. V současné době je na trhu dostatek ověřených herbicidů, které řeší problematiku zaplevelení, ale již je méně znám jejich přímý vliv na jednotlivé odrůdy a jejich výnosový potenciál. Proto ve spolupráci s ÚKZÚZ Brno byly založeny pokusy s cílem ověřit odrůdovou citlivost u odrůd ječmene jarního. V roce 2003 byly na zkušebních stanicích ÚKZÚZ Čáslav a Žatec provedeny pokusy na odrůdovou citlivost k vybraným herbicidům, které byly aplikovány i v různých růstových fázích ječmene. ZS Čáslav se nachází v řepařské výrobní oblasti v nadmořské výšce 260 m. Roční průměr teplot je 8,3 C a roční úhrn srážek (normál) je 590 mm. ZS Žatec se nachází také v řepařské výrobní oblasti v nadmořské výšce 285 m. Roční průměr teplot (normál) je 8,3 C a roční úhrn srážek (normál) je 451 mm. Sledovaná problematika byla hodnocena podle Metodiky EPPO č. 135/1997 ke stanovení fytotoxicity přípravků, EPPO č. 152/1997 k zakládání pokusů a k analýze výsledků a EPPO č. 181/1997 Směrnice k vypracování zpráv o pokusech (EPPO Standards, 1999). Odrůdové pokusy byly založeny podle Metodiky založení a hodnocení herbicidního pokusu u pšenice ozimé a ječmene jarního (interní metodika ÚKZÚZ Brno). U volby termínu aplikace herbicidů byla snaha aplikovat přípravek v optimální vývojové fázi plodiny (odnožování) a pak v co nejpozdější vývojové fázi plodiny (konec odnožování) dle etikety použitých herbicidů.... Trávovité plevele a možnosti jejich regulace v kukuřici Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Doc. Ing. Josef Soukup, CSc. Česká zemědělská univerzita v Praze Základní rozdělení plevelů z taxonomického hlediska je na dvouděložné a jednoděložné. Přestože jsou z celosvětového hlediska jednoděložné plevele mnohem významnější a druhově pestřejší skupinou, v podmínkách mírného pásma (tedy i v ČR) převažuje význam plevelů dvouděložných (nejvýznamnějším plevelem v ČR je svízel přítula). Je však třeba připomenout, že třída jednoděložných rostlin je složena z mnoha čeledí, z nichž druhově nejbohatší a nejvýznamnější je čeleď lipnicovitých (Poaceae) označovaná také jako trávy. Vzhledem k tomu, že v ČR se jako plevele uplatňují druhy z jiných jednoděložných čeledí jen velmi zřídka, často zemědělská praxe nerozlišuje pojmy: jednoletý plevele a plevelná tráva. Morfologická i metabolická rozdílnost jednotlivých čeledí jednoděložných rostlin je však obdobná jako rozdílnost mezi čeleděmi dvouděložných. Čeleď lipnicovitých je jednou z druhově nejbohatších čeledí vyšších rostlin. Vedle toho jeto také hospodářsky nejvýznamnější čeleď, vždyť výživa lidstva dnes stojí na produkci základních obilnin (pšenice, rýže a kukuřice). Vedle toho se mnoho druhů patřící do této čeledi uplatňuje jako významné plevele. Z 10 nejvýznamnějším plevelů světa náleží podle Holma (1977) hned 6 druhů do čeledi lipnicovitých. V mírném pásmu je význam trávovitých plevelů o něco menší, přesto pýr plazivý, chundelka metlice a ježatka kuří noha (3. nejvýznamnější plevel světa) patří k nejvýznamnějším plevelům ČR. Pýr plazivý je vhodné regulovat v meziporostním období, tedy v období mezi sklizní předplodiny (obvykle obilniny) a setím kukuřice. Pokud je toto období dostatečně dlouhé skýtá vhodnou příležitost k potlačení tohoto plevele neselektivními herbicidy (Roundup, Dominator, Clinic, Touchdown, atd.), vůči kterým je pýr vysoce citlivý již v relativně nízkých dávkách. Aby však bylo ošetření těmito herbicidy dostatečně účinné a dlouhodobé je třeba aplikaci správně načasovat.... Změna obsahu vyhrazena. V přiložených tabulkových přehledech se můžete seznámit s doporučením pro herbicidní ošetření kukuřice a bramboru, doporučením pro výběr fungicidů do obilnin a řepky a také podobným rozpisem vhodných listových hnojiv pro ošetření jarních obilnin a máku. Využijte možnosti výhodně si předplatit časopis Agromanuál a získat zajímavou odbornou publikaci z vydavetelství Kurent. Informace, objednávky předplatného: tel./fax:

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

EXPANZE TEPLOMILNÝCH PLEVELNÝCH DRUHŮ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ. Expansion of warm-requiring weeds on arable land

EXPANZE TEPLOMILNÝCH PLEVELNÝCH DRUHŮ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ. Expansion of warm-requiring weeds on arable land EXPANZE TEPLOMILNÝCH PLEVELNÝCH DRUHŮ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ Expansion of warm-requiring weeds on arable land Mikulka J. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha 6 Ruzyně Abstrakt: Tato práce shrnuje

Více

Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace. Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace. Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Co jsou to plevele? Rostliny rostoucí v kulturním porostu proti vůli pěstitele. stejná rostlina může být žádoucí

Více

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit.

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Široké spektrum účinnosti Preventivní i kurativní fungicidní účinek Zvýšení výnosu a kvality produkce www.syngenta.cz Xtra ochrana proti hlízence Co byste měli vědět

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i.

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC a navrhování PEO v KoPÚ Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC : (Dobrý zemědělský a environmentální stav) Automatizované nastavení erozně ohrožených půd dle vztahu C = Gp R*K*LS*P Gp= 1,4,10 t/ha/rok

Více

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz ODRŮDY ŘEPKY 2014 ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin www.sumiagro.cz ES Alpha H EU Hybridní řepka od společnosti Euralis Semences Velmi dobře přezimuje, pozdnější jarní vývoj, středně pozdní kvetení

Více

ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION

ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION Oddělení metod integrované ochrany rostlin ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION

Více

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Vitalita půdy a škody způsobené suchem Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Výzkumy v oblasti sucha na VÚMOP, v.v.i. Cílený výzkum sucha na VÚMOP, v.v.i. cca od roku

Více

Metodický pokyn č. 2/2012

Metodický pokyn č. 2/2012 Metodický pokyn č. 2/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro: pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů vegetační pokryv sadů meziřadí vinic krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která:

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: a) uvádí přípravky na trh b) používá přípravky v rámci svých profesních činností jak v oblasti zemědělství,

Více

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Tomáš Litschmann Ivan Oukropec V rámci celkového trendu v pěstování speciálních plodin, spočívajícího v posunu k integrované produkci

Více

NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Ing. Jan Šamánek Státní rostlinolékařská správa Oblastní odbor SRS Brno jan.samanek@srs.cz PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

Polní dny lnu, konopí, kmínu a luskovin

Polní dny lnu, konopí, kmínu a luskovin APRIM jedinečná odrůda kmínu l První česká odrůda ozimého kmínu l Vysoký výnos nažek l Uniká poškození hálčivcem l Termín se srpen - po sklizni předplodiny si Vás dovolují pozvat na Polní dny lnu, konopí,

Více

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad Z á s a dy s p r á v n é z e m ě d ě l s k é p r a x e p r o o c h r a n u v o d Úvod Cílem směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)

Více

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing.

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing. Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice Smítal František, ing. Obsah prezentace Vodní eroze v ČR, příčiny, důsledky Legislativa a ochrana proti erozi Protierozní opatření

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

reporter N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u

reporter N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u 9 / 2008 N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u Obsah Diagnostika a výnosnost odrůd řepky ozimé v roce 2007/08... 1 Nepodceňujte výdrol obilnin a pýr v založených

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Agil 100 EC. Nejrychleji působící graminicid

Agil 100 EC. Nejrychleji působící graminicid Účinná látka: propaquizafop 100 g/l (9-11%) Evidenční číslo přípravku: 4239 9 Držitel rozhodnutí o povolení: ADAMA Agriculture Solutions Ltd., Golan Street, Airport City, 70151 Izrael Výrobce: ADAMA Agan

Více

Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem. Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby

Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem. Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby OBSAH Řepka ozimá Liniové odrůdy Hybridní odrůdy Ječmen ozimý Dvouřadé odrůdy Šestiřadé odrůdy Pšenice ozimá Odrůdy s elitní jakostí E Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem Avatar, DK Exquisite, Inspiration,

Více

P.č. Ukazatel Kukuřičná (K) Řepařská (Ř) Obilnářská (O) Bramborářská (B) Pícninářská (P)

P.č. Ukazatel Kukuřičná (K) Řepařská (Ř) Obilnářská (O) Bramborářská (B) Pícninářská (P) Rostlinná produkce a technologie - struktura a charakteristika vstupů a výstupů v RV Tab. č.: 14 Charakteristika výrobních oblastí a podoblastí P.č. Ukazatel Kukuřičná (K) Řepařská (Ř) Obilnářská (O) Bramborářská

Více

Řepka ozimá. Čistá energie... Katalog odrůd a hybridů řepky ozimé 2011. Sejeme budoucnost od roku 1856

Řepka ozimá. Čistá energie... Katalog odrůd a hybridů řepky ozimé 2011. Sejeme budoucnost od roku 1856 Řepka ozimá Čistá energie... Katalog odrůd a hybridů řepky ozimé 2011 Sejeme budoucnost od roku 1856 Úvod Vážení partneři, právě jste vzali do ruky nový katalog odrůd a hybridů řepky KWS. Dovolte, abychom

Více

Katalog řepek VP AGRO

Katalog řepek VP AGRO www.vpagro.cz 2011 Katalog řepek VP AGRO Recordie Da Vinci Sensation NK Octans NK Linus Mickey Grizzly Atlantic Nakupte a pomáhejte Společnost VP AGRO si uvědomuje, že úspěšnost v podnikání se neměří jen

Více

ROSTLINOLÉKAŘSKÝ PORTÁL uživatelský manuál

ROSTLINOLÉKAŘSKÝ PORTÁL uživatelský manuál ROSTLINOLÉKAŘSKÝ PORTÁL uživatelský manuál Obsah Úvodem... 2 Co rostlinolékařský portál obsahuje?... 2 Jak se v jednotlivých aplikacích orientovat?... 3 Metodiky IOR... 3 Fotogalerie... 5 Výskyt a prognóza

Více

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye EcoStone, před vulkanická hornina, je základní mateřskou stavební složkou všech zemin na světě. Skládá se z drtě hornin vybraných vědeckými pracovníky z oboru geologie.

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

EROZE PŘÍČINY A OPATŘENÍ

EROZE PŘÍČINY A OPATŘENÍ EROZE PŘÍČINY A OPATŘENÍ Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. Eroze půdy Lze členit podle různých parametrů příčina, mechanismus, Důležité je členění vodní eroze podle rychlosti. NORMÁLNÍ x ZRYCHLENÁ eroze je jevem

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. za podpory Ministerstva zemědělství České republiky si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací kurz PĚSTOVÁNÍ ZELENINY v ekologické produkci V sedmi jednodenních blocích probereme

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici Trénink o dobré praxi ochrany půdy KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici kvalita půdy jaro na Vysočině jarní porosty na Vysočině Ohrožení půdy nejen na Vysočině Ohrožení půdy Změna zemědělské politiky po

Více

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Effect of reduced soil tillage on occurrence wireworms and corn borer Jiří Rotrekl ABSTRAKT Z výsledků, které jsme získali za

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 889/2008,

Více

60 let dlouhodobých pokusů v České republice

60 let dlouhodobých pokusů v České republice Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci 60 let dlouhodobých pokusů v České republice 22. 24. červen 2015 Praha, Česká republika 1. cirkulář Dovolujeme si Vás pozvat

Více

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi Sucho a degradace půd v České republice - 214 Brno 7. 1. 214 Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi J. Haberle 1, P. Svoboda 1, V. Vlček 2, G. Kurešová

Více

Rajonizace zemědělské produkce, osevní postupy atd. Michal Hejcman

Rajonizace zemědělské produkce, osevní postupy atd. Michal Hejcman Rajonizace zemědělské produkce, osevní postupy atd Michal Hejcman Rajonizace zemědělské výroby V České republice značná variabilita podmínek pro produkci: půdních (reliéf, půdní typy, půdní druhy), klimatických

Více

Odrůdy cukrovky registrované v roce 2015

Odrůdy cukrovky registrované v roce 2015 Odrůdy cukrovky registrované v roce 2015 Sugar Beet Varieties Registered in 2015 Lenka Hakaufová ÚKZÚZ, referát semenných okopanin Pro registrační řízení byly v roce 2014 založeny pokusy s cukrovou řepou

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 5. 4. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

Protierozní opatření. Tomáš Dostál. katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B602, dostal@fsv.cvut.cz

Protierozní opatření. Tomáš Dostál. katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B602, dostal@fsv.cvut.cz Protierozní opatření Tomáš Dostál katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B602, dostal@fsv.cvut.cz Základní pravidla PEO:... je snazší a levnější problémům předcházet než řešit jejich následky...

Více

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství ze dne 8. 4. 2015

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství ze dne 8. 4. 2015 ÚTVAR: Národní odrůdový úřad VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: NAŠE ČJ.: UKZUZ 032523/2015 VYŘIZUJE: Ing. Horáková TELEFON: 543 5 228 E-MAIL: vladimira.horakova@ukzuz.cz ID DS: ugbaiq7 ADRESA: Hroznová

Více

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ Kontroly a změny podmíněnosti Nejčastěji porušované požadavky GAEC 2 31x GAEC 8 18x SMR 2 11x Změny v nastavení požadavků podmíněnosti v roce 2013 Welfare (SMR 16-18)

Více

BIOPÁSY. Agroenvironmentální dotační titul

BIOPÁSY. Agroenvironmentální dotační titul BIOPÁSY Agroenvironmentální dotační titul Biopás, nebo-li pruhové potravní políčko. Detailní pohled do biopásu s kvetoucí pohankou. Předkládáme Vám stručnou a praktickou příručku, kde najdete přehled základních

Více

Obsah přednášky. 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin

Obsah přednášky. 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin Obsah přednášky 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin 2 Zákon č. 78/2004 Sb. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12.3.

Více

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Pěstování rostlin

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Pěstování rostlin BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Pěstování rostlin HISTORIE BIODYNAMICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Základy vycházejí z antropozofické filozofie (založeno na názorech J. W. von Goetheho) Základní myšlenkou je, že vše živé

Více

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199 Financováno z Programu rozvoje venkova NOVELA NITRÁTOVÉ SMĚRNICE Fugát (tekutý podíl po separaci

Více

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 2B06034 Magdalena Ševčíková, Marie

Více

Příloha č. 5 Platby - Ekologické zemědělství

Příloha č. 5 Platby - Ekologické zemědělství Příloha č. 5 Platby - Ekologické zemědělství Uvedené kalkulace jsou zpracovány jako podklad pro stanovení plateb za účast v jednotlivých titulech ekologického zemědělství navržených v rámci nově připravovaného

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Dr. hab. Jadwiga Podlaska Prof. Dr. hab. Ryszard Kolpak Katedra pěstování plodin, Hlavní vysoká škola vesnického hospodaření (SGGW), Varšava, Polsko

Více

1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření

1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření 1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření na půdě 1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření na půdě Meziplodiny jsou plodiny, které lze na základě jejich biologických vlastností využít pro

Více

Dávkování, mísitelnost. 4 l/ha 80-250 l vody /ha. 1,5 l/ha 80-250 l vody /ha. 4 l/ha 80-250 l vody /ha. 5 l/ha 80-400 l vody /ha

Dávkování, mísitelnost. 4 l/ha 80-250 l vody /ha. 1,5 l/ha 80-250 l vody /ha. 4 l/ha 80-250 l vody /ha. 5 l/ha 80-400 l vody /ha ČESKÁ REPUBLIKA, organizační složka státu Státní rostlinolékařská správa SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN ODBOR KOORDINACE HODNOCENÍ - oddělení registrační agendy Korespondenční adresa: Zemědělská 1a,

Více

METODY REGULACE PLEVELŮ VE SLUNEČNICI

METODY REGULACE PLEVELŮ VE SLUNEČNICI Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Ing. Jiří Andr, Ph.D. METODY REGULACE PLEVELŮ VE SLUNEČNICI Uplatnûná certifikovaná metodika pro praxi V zkumn ústav rostlinné v roby, v.v.i., Praha Ruzynû, 2012 METODY REGULACE

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce úřední kontroly

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce úřední kontroly Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce úřední kontroly STRUKTURA PLODIN A VÝNOSY NA POZOROVACÍCH PLOCHÁCH BAZÁLNÍHO MONITORINGU PŮD ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1993 2011 Zpracoval: Schválila:

Více

Obecné zákonitosti účinku toxických látek a vznik rezistence vůči nim

Obecné zákonitosti účinku toxických látek a vznik rezistence vůči nim Obecné zákonitosti účinku toxických látek a vznik rezistence vůči nim Cílem zde uvedených referátů je popsat problémy, které nejsou běžně uváděny, ale jimž by měl pracovník v ochraně rostlin rozumět. Snažíme

Více

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

JAKÝM VLASTNOSTEM ROSTLIN BY SE MĚLA VĚNOVAT POZORNOST V SOUČASNÝCH MĚNÍCÍCH SE KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH?

JAKÝM VLASTNOSTEM ROSTLIN BY SE MĚLA VĚNOVAT POZORNOST V SOUČASNÝCH MĚNÍCÍCH SE KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH? JAKÝM VLASTNOSTEM ROSTLIN BY SE MĚLA VĚNOVAT POZORNOST V SOUČASNÝCH MĚNÍCÍCH SE KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH? 1 F.Hnilička, 2 L.Bláha, 3 L.Dotlačil 1 Česká zemědělská univerzita v Praze, FAPPZ, Kamýcká 129,

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

Vliv kompostu na kvalitu půdy

Vliv kompostu na kvalitu půdy Okruh IV Vliv kompostu na kvalitu půdy Ing. Lucie Valentová, Ph.D. Ing. Květuše Hejátková ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Proč se zabývat BIODEGRADABILNÍM MATERIÁLEM Ochrana životního

Více

Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013

Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013 Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013 Lubomír Smrček 776 017 517 lub.smrcek@gmail.com.cz Změny týkající se GAEC 6 Změna právní úpravy ochrany dřevin a jejich kácení: Původní právní úprava: zákon

Více

Obsah. 5. Ostatní údaje 15 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2006 1

Obsah. 5. Ostatní údaje 15 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2006 1 V Litovli srpen 2006 Pololetní zpráva R O K 2 0 0 6 Obsah 1. Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru 2 Obchodní firma 2 Založení a přeměny 2 Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu Management, welfare,, ekonomika,výživa iva a výroba krmiv v chovu masného skotu ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015 DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV PŮDY (DZES) (zdroj. MZE: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/dokumenty-ke-stazeni/rok- 2015/ ) Standardy Dobrého zemědělského

Více

Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní

Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní Ústav zemědělské ekonomiky a informací Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní (certifikovaná metodika) Autoři: Ing. Martin Plášil Ing.

Více

Šlechtění pšenice ozimé v Hrubčicích Ing. Eva Fučíková. Datum: 26. 11. 2014

Šlechtění pšenice ozimé v Hrubčicích Ing. Eva Fučíková. Datum: 26. 11. 2014 Šlechtění pšenice ozimé v Hrubčicích Ing. Eva Fučíková. Datum: 26. 11. 2014 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Tato prezentace

Více

MJM Litovel a.s. emitenta kótovaného cenného papíru dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu

MJM Litovel a.s. emitenta kótovaného cenného papíru dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu MJM Litovel a.s. Pololetní zpráva R O K 2 0 0 4 emitenta kótovaného cenného papíru dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu V Litovli srpen 2004 Obsah I. Tabulková část - Rozvaha v plném rozsahu AKTIVA

Více

S POLEHLIVOST D ŮVĚRA B UDOUCNOST. osiv

S POLEHLIVOST D ŮVĚRA B UDOUCNOST. osiv S POLEHLIVOST D ŮVĚRA B UDOUCNOST Nabídka osiv J A R O 2 0 1 5 NABÍDKA OSIV pšenice jarní str. 3 QUINTUS HAMLET ječmen jarní str. 5 GRACE BOJOS oves setý pluchatý str. 6 SCORPION oves setý nahý str. 6

Více

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6.

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6. Dotační programy 1.D. Podpora včelařství (ukončení přijímání žádostí je do 30.10. 2015) zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin. včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno. včelař,

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 ZEMĚDĚLSKÁ a. s. Opava Kylešovice Bílovecká 167, č. p. 1162 746 06 Opava 6 2014 Ing. Dušan Schreier, předseda představenstva Ing. Jan Pirunčík, místopředseda představenstva Ing. Drahomíra Hertlová, ekonom

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

Regulace plevelů v ekologickém zemědělství

Regulace plevelů v ekologickém zemědělství zemědělství ÚVOD Plevelná rostlina je ta, která překáží cílům a požadavkům člověka Roste na pozemku bez naší vůle nebo proti ní Může se jí stát nekulturní a kulturní rostlina Pohled na plevel dle systému

Více

Oddělení plateb od produkce - decoupling

Oddělení plateb od produkce - decoupling Oddělení plateb od produkce - decoupling Zachování příjmu farmářům - PP Podpora a rozvoj venkova - PRV 2 Cross Compliance udržitelné hospodaření v zemědělském podniku. 1) nedojde ke zrušení krajinných

Více

Sledujte v TV Receptáři i prima nápadn. padů

Sledujte v TV Receptáři i prima nápadn. padů Sledujte v TV Receptáři prima nápadn padů každou neděli kolem 12:00 hodiny na TV Prima Neděle 21.4. 2013 Podpora z přírodyp rody Pěstování zeleniny Nezapomeň Péče o rododendrony, azalky, aj. Ochrana před

Více

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY ÚSES - zákon č.114/1992 Sb. O Ochraně přírody a krajiny Hlavní cíle: - nerušený vývoj přirozeného genofondu krajiny v rámci jeho přirozeného prostorového členění - optimální prostorový

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Popisná část pololetní zprávy a) Popis stavu a vývojových tendencí podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

PODZIM 2015 ODRŮDOVÝ KATALOG SAATBAU 2015. řepka. *** SIDNEY i GRAF. za 3 VJ originální olej ***

PODZIM 2015 ODRŮDOVÝ KATALOG SAATBAU 2015. řepka. *** SIDNEY i GRAF. za 3 VJ originální olej *** PODZIM 2015 ODRŮDOVÝ KATALOG SAATBAU 2015 řepka *** SIDNEY i GRAF za 3 VJ originální olej *** řepka ozimá / podzim 2015 STRANA 2 Řepka na talíř! Aktuálně se olej z naprosté většiny produkce řepkových semen

Více

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Odůvodnění změn v pořadí projektů doporučených Programovou komisí Ministerstva zemědělství k financování ve veřejné soutěži programu Komplexní udržitelné

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

Historie, současnost a perspektivy šlechtění VST Rožnov- Zubří

Historie, současnost a perspektivy šlechtění VST Rožnov- Zubří Historie, současnost a perspektivy šlechtění VST Rožnov Zubří Ing. Zdeněk Both, Ph.D., doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. OSEVA PRO s.r.o., o.z. Výzkumná stanice travinářská RožnovZubří OSEVA vývoj a výzkum

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015. ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách

NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015. ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015 ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015 ječmen jarní...3 pšenice jarní...6 oves setý...9 tritikale

Více

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Povinné požadavky na hospodaření č. 2 až 4 a požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz SMR 2/1 Nedošlo

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008 2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008 2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008 2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce Tab. č.: 201 Poř. č. livoně Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - hustá výsadba - integrovaná výsadba 1 Výnos slivoní [t/ha] 7,1 8,9 7,1 2 Farmářská cena slivoní [Kč/t] 10500 10500 8000 3 Tržba z

Více

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV VÍT MATĚJŮ, ENVISAN-GEM, a.s., Biotechnologická divize, Budova VÚPP, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@grbox.cz ZEMĚDĚLSKÉ ODPADY Pod pojmem zemědělské

Více

Maturitní okruhy z předmětu TECHNOLOGICKÉ PROCESY (r.2013)

Maturitní okruhy z předmětu TECHNOLOGICKÉ PROCESY (r.2013) Maturitní okruhy z předmětu TECHNOLOGICKÉ PROCESY (r.2013) 1. Meteorologie, klimatologie a fenologie jako vědy využitelné v energetických, zemědělských a zahradnických technologických procesech - Charakteristika

Více