Výroční zprávu o činnosti školy zpracoval:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zprávu o činnosti školy zpracoval:"

Transkript

1 č.j.: ZŠ/97/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zprávu o činnosti školy zpracoval: Mgr. Pařez Radek, ředitel školy 1

2 Obsah Výroční zpráva... 1 Úvod... 3 a) Základní údaje o škole... 3 b) Přehled oborů vzdělávání... 3 c) Přehled pracovníků školy... 4 d) Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy... 4 e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání... 5 f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků... 6 g) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti... 8 h) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí i) Základní údaje o hospodaření školy j) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů k) Spolupráce s odbornými organizacemi a dalšími partnery

3 Úvod Tento dokument obsahuje souhrnnou zprávu o činnosti Základní školy a Mateřské školy ve Starém Kolíně ve školním roce 2013/2014 a základní údaje o hospodaření školy v kalendářním roce Podklady k této zprávě byly projednány na pedagogické radě dne a Zpráva byla předložena školské radě dne a projednána a schválena školskou radou dne XXXXX. a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Sídlo: Kolínská 90, Starý Kolín Telefon + fax: Internetová adresa: Zřizovatel školy: Obec Starý Kolín, Náměstí 117, Starý Kolín IČO školy: DIČ školy: CZ Identifikátor zařízení: Právní forma: právní subjekt Způsob hospodaření: příspěvková organizace Součásti školy: součást IZO Základní škola Školní družina Školní klub Školní jídelna Mateřská škola Vedení školy: Mgr. Pařez Radek ředitel školy Zástupce ředitele školy pro pedagogickou činnost Mgr. Třískalová Libuše Šestičlenná školská rada pracuje od ve složení: předseda: Ing. Mistr Martin, PhD. místopředseda: ing. Lenka Holečková zástupci zřizovatele: ing. Holečková Lenka, Mgr. Pánková Irena zákonní zástupci: Ing. Mistr Martin, Bryscejn Jiří zástupci pedagogů: Mgr. Pařezová Anděla a Mgr. Třískalová Kristýna b) Přehled oborů vzdělávání /07, ŠVP Já mezi lidmi zpracovaný podle RVP ZV: č.j / , ve znění úpravy č.j /

4 c) Přehled pracovníků školy Počet pracovníků ke konci školního roku byl následující: Fyzické osoby 36 Z toho učitelé ZŠ + MŠ 15+6 asistent pedagoga 3 vychovatelé ŠD 2 provozní zaměstnanci 4 pracovníci ve školní jídelně pracovníci přes ÚP 6 3 d) Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Ředitel školy vydal v průběhu školního roku 2013/2014: 34 rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání, podle 165 odst. e) zák. č. 561/2004 Sb. 4 odklad povinné školní docházky, podle 165 odst. c) zák. č. 561/2004 Sb. 2 rozhodnutí o přijetí žáka do ZŠ na základě přestupu, podle 165 odst. e) zák. č. 561/2004 Sb. 1 povolení s pokračováním v základním vzdělávání 27 rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, podle 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném. Proti rozhodnutí ředitele školy nebylo podáno žádné odvolání. 4

5 e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání ročník počet žáků prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl 2013/ / / / celkem Všichni žáci, kteří neprospěli, opakují ročník. ročník důtka třídního učitele důtka ředitele školy 2. stupeň chování 3. stupeň chování 2013/ / / /14 pololetí 1./2. 1./2. 1./2. 1./ /0 3. 1/0 1/0 4. 0/1 5. 1/1 6. 5/4 4/2 1/1 7. 3/8 3/5 8. 3/0 2/0 9. celkem 13/13 11/7 1/2 0/0 omluvená absence neomluvená absence 2013/ / průměr na žáka 71,6 0,19 5

6 Komplexní zpráva obsahuje kromě individuálních hodnocení žáků i srovnání žáků naší školy s žáky ostatních škol, přihlášených do celoplošného testování ČŠI. Testování se účastnili žáci 5. a 9. ročníku. Žáci vypracovávali testy z předmětů matematika, český jazyk, anglický jazyk a obecné studijní předpoklady. Ukončení základního vzdělávání žáků IX. ročníku a prvotní volba dalšího vzdělávání počet žáků škola - obor chlapci dívky celkem SOU Čáslav 1 1 Celkem: 1 1 Čtyřleté studijní obory s maturitou Bylo přijato 12 žáků. počet žáků chlapci dívky celkem škola - obor Gymnázium Kolín 1 1 Gymnázium Ortena Kutná Hora Střední obchodní škola Kolín 1 1 SOŠ informatiky a spojů Kolín informační technologie 1 1 Střední technická škola MO Mor. Třebová 1 1 VOŠ a SPŠ a jazyková škola Kutná Hora 4 4 SPŠ chemická Pardubice 1 1 Gymnázium a SOŠ Přelouč 1 1 Celkem: f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Naším cílem je zapojit do dalšího vzdělávání co nejvíce učitelů, maximálně využívat kurzy DVPP, výjezdy do jiných škol a individuální sebevzdělávání. Chceme, aby učitelé získávali stále nové podněty a přicházeli do styku i s učiteli jiných škol. Všichni zúčastnění využili získaných poznatků. Každý o navštívené akci informoval kolegy na poradách nebo v rámci metodických sdružení. Některé náměty byly zpracovány písemnou formou a použity jako metodický materiál pro ostatní kolegy. Všichni učitelé, kteří pracují individuálně s integrovanými žáky s vývojovými poruchami učení, jsou proškoleni a tedy plně kvalifikováni pro práci s těmito žáky. Zaměření DVPP a ostatních zaměstnanců ve školním roce 2013/2014: Pedagogičtí pracovníci doplňující si kvalifikaci: 6

7 Saláková Andrea Střední pedagogická škola Čáslav obor předškolní a mimoškolní pedagogika Bc. Kočíková Dana Univerzita Hradec Králové učitelství 1. stupně Fleglová Hana Univerzita Jana Amose Komenského Praha obor speciální pedagogika ZŠ a MŠ Prointepo s.r.o. Hradec Králové obor asistent pedagoga Pěchoučková Lucie - ZŠ a MŠ Prointepo s.r.o. Hradec Králové obor asistent pedagoga DVPP: Mgr. Pařez, Mgr. Třískalová pilotní program Individuální výchovné plány MŠMT ČR Praha, NIDV 4 semináře po 6 hodinách Mgr. Třískalová školení v interpretaci výstupů COMDI modul A kariérové poradenství Mgr. Pařez národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy NIQES a ČŠI Praha Mgr. Třískalová, Mgr. Pařez seminář k celoplošnému testování žáků NIQES a ČŠI Praha Mgr. Pokorná Prevence šikany MŠMT Praha Mgr. Pařezová, PaedDr. Schubertová, Mgr. Auersvaldová, Bc. Kočíková Moderní metody čtení Čapková poruchy učení a chování u žáků se sníženým intelektem SPC Kolín Malimánková Nemocenské pojištění a pojistné na soc. zabezpečení Kolín Mgr. Auersvaldová Malovaná trička Kolín Pedagogičtí pracovníci (17 pedagogů) Multimediální technologie 4 semináře po 8 hod. Všichni zaměstnanci školení BOZP a PO ing. Hromasová bezpečnostní technik Všichni zaměstnanci seznámení s Organizačním řádem a směrnicemi na ZŠ 7

8 g) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽÁKY : dne název třídy druh Ukázka dravců ZŠ a MŠ vzdělávání Výstava Zahrádkářů Starý Kolín ZŠ a MŠ vzdělávání Divadlo O skřítku Kukovi MŠ divadlo Návštěva knihovny Kolín MŠ vzdělávací Muzeum Kačina Výstav hraček MŠ II.,III. tradice Vítání občánků MŠ II. tradice Knihovna Kolín 4.,5. třída vzdělávací Divadlo Hrnečku vař MŠ kultura Divadlo 20. století Kultura Projekt Bezpráví výstava, besedy, výstupy Projektový týden (jinakost,svoboda,totalita versus demokracie, extremismus) Divadlo Perníková chaloupka MŠ kultura Beseda s Čes. Červeným křížem MŠ II.;III. vzdělávání Vánoční řetěz zápis do Guinessovy knihy rekordů II. stupeň vzdělávání Beseda s hasiči MŠ III., vzdělávání ŠD I.,II Mikuláš ve škole 1.-5.,9. tradice Čertovská šou MŠ tradice IQ park Liberec vzdělávání Vánoční besídky tradice Perštejni renesanční vojenství a nebo od Jiřího po Rudolfa vzdělávání Divadlo Veselá zima MŠ divadlo Divadlo Jak zlatník ke štěstí přišel MŠ divadlo Karnevalový týden v MŠ MŠ tradice Policie ČR Prevence rizikového chování vzdělávání Divadlo Kubula a Kuba Kubikula MŠ;1.;2. divadlo Škola v přírodě MŠ, ZŠ vzdělávání Židovské muzeum Kolín vzdělávání IPS ÚP Kolín vzdělávání Velikonoční dílničky ZŠ Pomlaskování tradice Návštěva na Statku MŠ vzdělávání Studijní pobyt žáků v Anglii 4žáci z 8 vzdělávání tř Exkurze Muzeum Policie Praha 4.;6.,7. vzdělávání Armáda ČR beseda + přednáška Všichni vzdělávání Hrou proti AIDS 8.,9. vzdělávání Vítání občánků II. MŠ tradice Planeta Země Indonésie vzdělávání Divadlo Na farmě MŠ vzdělávání Den dětí ZŠ tradice Den dětí Cesta za pokladem MŠ tradice Divadlo Piráti ve škole ZŠ divadlo Tonda obal na cestách ekologie Vzdělávání Adapteční kurz ve Zbraslavicích MŠ III. vzdělávání a výchova ZŠ Příměstský tábor MŠ, ZŠ kultura, vzdělávání, relaxace 8

9 PROJEKTY dne program třídy listopad Vybudování venkovní třídy, úkryty a krmítka pro zvířátka, výsadba říjen 2014 stromků, vytvoření pracovních listů k výuce, nákup prac.nářadí, vytvoření informační tabule a články v tisku a na webu září května Projekt Odplouváme karierové poradenství Řemeslo řemeslem zůstane projekt karier. poradenství celoroční 9. třída Práce je dar celoroční projekt karierové poradenství Listopad 2013 Projekt Bezpráví výstava, besedy, výstupy (jinakost,svoboda,totalita versus demokracie, extremismus) AKCE PRO VEŘEJNOST: dne název akce výdělek ročník Drakiády + Den draka Noc oživlých dýní listopad Prodej propisovaček pro OS Šance 1 800,00 Kč Filmový festival Snow film fest Rozsvěcení vánočního stromu k Betlému Besídka pro rodiče ve ŠD, MŠ Zpívání v kostele 3 273,00 Kč Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky Zápis do 1. třídy Školní ples ,00 Kč Filmový festival Expediční kamera Velikonoční jarmark 8 630,00 Kč Sběr papíru (časopisy, noviny, letáky) PET víčka, použitý rostlinný olej Den matek besídka MŠ Noc kostelů Zápis do MŠ Svátek Slabikáře 8 365,00 Kč Ze zprávy koordinátora EVVO: Ve školním roce jsme se v rámci environmentální výchovy zúčastnili dlouhodobého projektu Recyklohraní. Této akce se úspěšně účastníme již sedmým rokem. Hlavním tématem projektu je třídění a recyklace odpadu a životní prostředí. Dále jsme pokračovali ve sběru starého papíru, PET víček, baterií, drobného nefunkčního elektrozařízení a použitého rostlinného oleje. Současně podle plánu environmentální výchovy probíhaly výlety a exkurze s danou tématikou ve všech třídách. V tomto roce byl zahájen projekt Starokolínský motýlek- vytvoření učebny v přírodě a arboreta v okolí školy. 9

10 VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE: název třídy kolo Počet účastníků: místní kolo Umístění (z kolika): okresní kolo okres Dovednostní pětiboj škol Kolín Matematický Klokan: Cvrček Škola Klokánek Benjamin Kadet Matematická soutěž Škola 10 žáků Matematická olympiáda 6. okres Hlídky mladých zdravotníků oblast 6 žáků Pythagoriáda oblast Pythagoriáda oblast 4 SPORTOVNÍ SOUTĚŽE: dne název třídy kolo účastníci Házená přebor Prahy Vršovice Region 12 žáků Atletický trojboj 1-9. okres 24 žáků Školská liga miniházení Oblast 12 žáků Přebor školy ve florbalu Škola 30 žáků Přebor ve florbalu chlapců 8.,9. Okrsek 12 žáků Školní liga házené Okres 16 žáků Školní kolo malá kopaná II. st škola 40 žáků Vánoční turnaj ve stolním tenise Škola 20 žáků Zimní sportovní den Kaňk rozhledna Škola 120 žáků Školní liga miniházené Okrsek 12 žáků Plavecký výcvik MŠ,2.,3. 54 žáků Školní liga házené Okres 16 žáků duben OH prvky v MŠ MŠ škola 74 žáků Vybíjená Chvaletice okres 15 žáků Žehušický pohár v atletice okrsek 40 žáků Dopravní soutěž škola 62 žáků Dopravní soutěž oblast 12 žáků OH pro MŠ Jestřábí Lhota MŠ Okres 45 dětí Přebor v házené kraj 10 žáků Školní liga házené okres 16 žáků Soutěž mladých cyklistů okres 8 žáků Školní liga miniházené okres 16 žáků Kolínské sportovní hry (st.tenis, plavání, okres 20 žáků atletika) Den dětí sportovní den škola 80 žáků Ve škole pokračoval v činnosti oddíl miniházené pro žáky třídy. Ve spolupráci s HC Kutná Hora jsme se zúčastňovali i vícedenních turnajů v rámci kraje. ZŠ J. Palacha nám poskytla bezplatně tělocvičnu k nácviku herních situací při florbale. Z házenkářského svazu jsme dostali materiální vybavení pro miniházenou ( plastové branky a míče). Škola je přihlášená do Školní ligy házené a Školní ligy florbalu. 10

11 VÝLETY: dne trasa program Cyklovýlet Chvaletice Cyklovýlet údolím Kolín Cyklovýlet Kutná Hora Vánoční Praha cyklokroužek + II. stupeň Zimní vycházka okolo Starého Kolína Olympijský park Praha 6.;7. třída Olympijský park Praha 8.;9. třída Výlet Pardubice třída Cykloturistika Jarní jízda Cykloturistika - Opatovický vrch, Vysoká Licoměřice MŠ I., II. III Výlet MŠ, 2. třída Ratibořice Ostrá Botanikus ŠD Habrkovice I., II. MŠ ZOO Jihlava 1.,2.,3. třída ZŠ Liberec IQ park třída Cykloturistika Kutná Hora Koupaliště Kolín 7. třída Výlet Zbraslavice 8.,9. třída Výlet Poděbrady 6. třída Během školního roku jsme uspořádali tyto větší akce pro veřejnost: Během Dne draka (říjen) jsme ve škole uspořádali dopolední setkání našich žáků z 1. a 2. třídy s dětmi z MŠ ve Starém Kolíně. Celé setkání proběhlo opět ve škole a areálu kolem školy. Odpoledne proběhl 14. ročník Drakiády zúčastnily se děti ze Starého Kolína. V listopadu se uskutečnila Halloweenská noc na statku, kde se žáci pochlubili svými dýňovými výtvory a též absolvovali stezku odvahy. Další akcí pro veřejnost ve Starém Kolíně bylo předvánoční zpívání koled v kostele. Zpívání ve starokolínském kostele patří již mnoho let ke školním tradicím. Další prezentací naší práce s dětmi v jednotlivých kroužcích i při vyučování byly Velikonoční zvyky na Statku velikonoční jarmark, kde děti nabízely výrobky jednotlivých dílen. V předvánoční době žáci zhotovili na náměstí v obci Betlém, u kterého proběhl vánoční kulturní program žáků základní školy. V obci na náměstí máme vitrínu, ve které škola prezentuje své akce, výsledky a informuje podrobněji veřejnost o svých aktivitách. V březnu se uskutečnil 3. školní ples, kde proběhlo slavnostní vyřazení žáků 9. třídy h) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Organizace vzdělávání měla standardní úroveň. Řídící postupy odpovídaly charakteru školy a k nedodržení legislativních požadavků došlo ojediněle. Personální podmínky vzhledem k odborné kvalifikaci pedagogických pracovníků byly na běžné úrovni s dílčími riziky. Materiální podmínky jsou velmi dobré a umožňují plněné cílů ŠVP. Finanční prostředky přidělené ze státního rozpočtu škola použila hospodárně, ve prospěch realizace ŠVP. 11

12 Průběh vzdělávání v MŠ dosahuje požadované úrovně. Výuka v ZŠ byla v souladu s cíli i obsahem ŠVP, který je postupně naplňován. Příležitostí ke zlepšení průběhu výuky je ve využívání prezentační techniky, pomůcek, zařazování nových metod a forem práce, strukturované hodnocení v závěru hodin, sebehodnocení žáků a diferenciace činností. Běžná úroveň výuky i s popsanými negativními prvky směřuje k rozvoji dovedností a posilování klíčových kompetencí žáků. Vzdělávací výsledky jsou v MŠ celkově na běžné úrovni. Škole se daří účinně prosazovat rovný přístup ke vzdělávání. Poskytované poradenských služeb a účinná prevence sociálně patologických jevů probíhaly požadovaným způsobem. Systematické hodnocení individuálních a skupinových výsledků vzdělávání žáků a hodnocení celkových výsledků vzdělávání školy byly na běžné úrovni. K silným stránkám školy patří nastavený funkční systém řízení po změně právního postavení MŠ. Vydaný nový ŠVP PV splňuje požadavky RVP PV a tím ředitel školy předešel stagnaci ve vývoji předškolního vzdělávání. Vytvořil vhodné podmínky pro vzdělávání dětí se SVP. Zajistil nadstandardní rozsah péče dětem se sociálním znevýhodněním. i) Základní údaje o hospodaření školy Viz příloha číslo 1. j) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Čerpání financí z ESF projektu Peníze do škol byl ukončen. Monitorovací zpráva odevzdaná. Firma GEOTEK Starý Kolín darovala škole finanční hotovost ve výši ,00 Kč na prohloubení jazykových dovedností nejlepším žákům. Dle předem stanovených kritérií byli vybráni 4 žáci z 8. třídy a jeden pedagog, kteří se v červnu 2014 zúčastnili 9-ti denního zájezdu do Anglie, kde 5 dnů probíhala výuka na místní škole. k) Spolupráce s odbornými organizacemi a dalšími partnery V rámci plnění úkolů ve vzdělávání spolupracuje výchovný poradce s Pedagogickopsychologickou poradnou v Kolíně, v Kutné Hoře a se Speciálním pedagogický centrem v Kolíně. V rámci primární prevence zajistila metodička dvě besedy se zástupci Policie České republiky a ve spolupráci s Hygienickou stanicí v Kolíně se naši žáci 8. a 9. třídy účastnili programu z oblasti sexuální výchovy. 12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Ostrově 15.10.2014 Mgr. Martin Fous ředitel školy Školská rada výroční zprávu o činnosti schválila dne 26.11.2014 Mgr. Václav Hruška předseda školské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 13 Šardice 521 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace Matiční 5/08 78 Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 0/0 Zpracovala: Mgr. Dagmar Hrabovská ředitelka Obsah str. I. Základní údaje

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více