Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne v hod.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod."

Transkript

1 Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne v hod. Přítomno: viz prezenční listina - Zastupitelstvo obce Kanice je usnášení schopné Zapisovatel: ing. Vladimír Kalivoda pro 4 proti O zdržel se O Ověřovatelé zápisu: pan Lukáš Láník pro 4 proti O zdržel se O Doc.ing.Karol Molnár, PhD pro 4 proti O zdržel se O Program: viz příloha. Členové Zastupitelstva obce Kanice byli seznámeni s navrženým programem a s tímto programem souhlasí : pro 4 proti O zdržel se O 1. Schválení Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se spol. EKO-KOM, a.s. Zastupitelstvo obce Kanice projednalo na svém veřejném zasedání dne návrh nové smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, předložený společností EKO-KOM, a.s. dne , č.j.311/2014. Tato nová smlouva nahradí smlouvu původní a je upravena podle nového občanského zákoníku. Nová je struktura odměny za třídění odpadu, ale celkový rozsah a finanční objem odměn zůstává zachován jako u původní smlouvy. Zastupitelstvo obce Kanice se usneslo schválit tuto Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s. Celkem členů zastupitelstva obce Kanice 7 Přítomno 4 Pro 4 členové proti.... O členů Usnesení bylo schváleno. Číslo usnesení 4/1/2014. členů členové zdržel se O členů 2. Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro E.ON Distribuce na stavbu Kanice, Padělky III.etapa Zastupitelstvo obce Kanice projednalo na svém veřejném zasedání dne návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., IČ , pro stavbu.kanice, Padělky III, DSNN, 8RD", přičemž nové kabelové vedení NN bude umístěno na pozemku parc.č.491/1, 491/184 a 491/201 v k.ú.kanice, který je ve vlastnictví obce Kanice. Návrh Smlouvy byl doručen dne , č.j.299/2014. Jednorázová úplata za věcné břemeno bude činit 1 000,- Kč. Zastupitelstvo obce Kanice se usneslo schválit tuto Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., IČ , pro stavbu.kanice, Padělky III, DSNN, 8RD".

2 Celkem členů zastupitelstva obce Kanice 7 členů Souhlasí 4 členové Nesouhlasí O členů Zdržel se O členů Usnesení bylo schváleno. Číslo usnesení 4/ Schválení Kupní smlouvy na prodej části parc.č v k.ú.kanice - Kanice, Buková u domu č.pop.265 Zastupitelstvo obce Kanice projednalo na svém verejnem zasedání dne jedinou doručenou nabídku na koupi pozemku vedle RD Kanice 265, část parc.č.425/7 v k.ú.kanice. Nabídku podal ing. Martin Eliáš, bytem Mohelno 103, PSČ , dne , č.j.304/2014 a v nabídce je uvedena nabídková cena 300,- Kč/m2 a souhlas s podmínkami prodeje, uvedenými v záměru prodeje, který byl zveřejněn na úřední desce obce od do Dále bylo Zastupitelstvo Obce Kanice seznámeno s návrhem Kupní smlouvy, kterou obec prodá pozemek část parc.č. 425/7 v k.ú. Kanice o výměře cca 10 rrr', ostatní plocha za celkovou cenu 3 000,- Kč. Vypracování GP pro oddělení pozemku, daň z převodu nemovitostí a poplatky související s převodem uhradí kupující. Na odděleném pozemku, který bude předmětem prodeje, bude zřízena bezplatná služebnost pro umístění a provozování dešťové kanalizace ve prospěch obce Kanice. Zastupitelstvo obce Kanice se usneslo schválit prodej pozemku část parc.č. 425/7 v k.ú. Kanice o výměře cca 10 m'', ostatní plocha za celkovou cenu 3 000,- Kč panu ing.martinu Eliášovi, bytem Mohelno 103, PSČ Vypracování GP pro oddělení pozemku, daň z převodu nemovitostí a poplatky související s převodem uhradí kupující. Na odděleném pozemku, který bude předmětem prodeje, bude zřízena bezplatná služebnost pro umístění a provozování dešťové kanalizace ve prospěch obce Kanice. Současně se Zastupitelstvo obce Kanice se usneslo schválit Kupní smlouvu na prodej tohoto pozemku a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. Celkem členů zastupitelstva obce Kanice 7 členů Pro 4 členové proti O členů zdržel se O členů Usnesení bylo schváleno. Číslo usnesení 4/3/ Schválení Kupní smlouvy na prodej parc.č.552 a 553 v k.ú.kanice - u chaty č.ev.35 Zastupitelstvo obce Kanice projednalo na svém verejnem zasedání dne jedinou doručenou nabídku na koupi pozemku pod stavbou chaty Kanice č.ev.35, parc.č.552 v k.ú.kanice a okolního pozemku zahrady parc.č.553 v k.ú.kanice. Nabídku podali manž.harry a Zdenka Schrámkovi, bytem Brno, Běloruská 12/76, PSČ , dne , č.j.336/2014 a v nabídce není uvedena nabídková cena a není uveden souhlas s podmínkami prodeje, uvedenými v záměru prodeje, který byl zveřejněn na úřední desce obce od do Zastupitelstvo obce Kanice se usneslo neschválit prodej pozemku parc.č. 552 v k.ú. Kanice o výměře 43 rrr', zastavěná plocha a nádvoří a parc.č.553 v k.ú.kanice o výměře 253 rrr', zahrada.

3 Celkem členů zastupitelstva obce Kanice 7 členů Pro 4 členové proti O členů zdržel se O členů Usnesení bylo schváleno. Číslo usnesení 4/4/ Žádost O koupi pozemku parc.č.427/11 v k.ú.kanice, Žleby u chaty č.ev.143 Zastupitelstvo obce Kanice projednalo na svém veřejném zasedání dne žádost o koupi obecního pozemku parc.č.427/11 v k.ú.kanice, u chaty Kanice č.ev.143, podanou panem Karlem Kukletou dne , č.j.349/2014. Stejná žádost byla řešena již na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Kanice dne a Tehdy ze strany stejného žadatele nedošlo ke sjednání schválené kupní smlouvy ve stanovené lhůtě. K novému návrhu změny financování za předmětnou nemovitost Zastupitelstvo obce Kanice nehodlá přistoupit a vyhlásí záměr prodeje ve stejném znění, jako dne Zastupitelstvo obce Kanice se usneslo schválit zamer prodeje pozemku části parc.č.427/11 v k.ú.kanice, trvalý travní porost o výměře, která bude stanovena GP (cca 200 rrr') a která je umístěna mezi pozemky parc.č. 428/3, 428/4 a 427/1 v k.ú.kanice, s nimiž přímo sousedí, za podmínek: vv' nejruzsi cena poze mk u je. stanovena na 400 KV / 2,- c m vypracování GP pro oddělení pozemku uhradí strana kupující daň z převodu nemovitosti a poplatky související s převodem budou hrazeny stranou kupující Nabídky na koupi podávejte v zapečetěné obálce označené : "Nabídka na koupi pozemku parc.č.427/11 v k.ú. Kanice" na OÚ Kanice v termínu do do hod. Celkem členů zastupitelstva obce Kanice 7 Přítomno 4 Pro 4 členové proti O členů Usnesení bylo schváleno. Číslo usnesení 4/5/2014. členů členové zdržel se O členů 6. Žádost O zařazení bývalé piiníkárny a kovárny u řeky Svitavy do kulturního dědictví obce Kanice Zastupitelstvo obce Kanice projednalo na svém verejnem zasedání dne žádost společnosti Kovářovo údolí o.p.s., podanou ředitelem společnosti panem Danielem Hlobilem dne , č.j , o zařazení bývalé pilníkárny a kovárny na pohon vodním kolem, se zbytky splavu, do kulturního dědictví obce Kanice. Budova a zbytky splavu se nacházejí na pozemcích parc.č. 700/1, 700/2, 700/3, 700/4, 696/4 a 696/3 vše v k.ú.kanice. Na základě ústní informace referentky Ministerstva kultury ČR by z pozice kulturního dědictví plynul závazek na údržbu či finanční zajištění předmětné nemovitosti vlastníkovi stavby, tedy ne obci. Do doby oficiálního vyjádření k záležitosti případného pozdějšího závazku obce na údržbu či finanční zajištění Zastupitelstvo obce Kanice odkládá rozhodnutí o zařazení bývalé pilníkárny a kovárny na pohon vodním kolem, se zbytky splavu, do kulturního dědictví obce Kanice na pozdější období. Obnovu provozu kovárny s vodní elektrárnou a zřízení kovářského skanzenu obec Kanice podporuje.

4 Zastupitelstvo obce Kanice se usneslo odložit rozhodnutí o zařazení bývalé pilníkárny a kovárny na pohon vodním kolem, se zbytky splavu, do kulturního dědictví obce Kanice na pozdější období. Obnovu provozu kovárny s vodní elektrárnou a zřízení kovářského skanzenu obec Kanice podporuje. Celkem členů zastupitelstva obce Kanice 7 členů Pro 4 členové proti O členů zdržel se O členů Usnesení bylo schváleno. Číslo usnesení 4/6/ Informace o výběru zhotovitele "Rekonstrukce ZŠ Kanice III - odborné učebny" Starosta obce informoval Zastupitelstvo obce Kanice na verejnern zasedání dne o situaci s podpisem SoD na akci "Rekonstrukce ZŠ Kanice III - odborné učebny". Společnost HRAZDIL stav, s.r.o., IČ , Brno, Cejl 511/43, vybraná Zastupitelstvem obce Kanice dne k realizaci předmětné zakázky, nedoložila v zákonné lhůtě podklady požadované podle zákona o veřejných zakázkách (VZ). Dne tato společnost oznámila, že z důvodu nedostatku výrobních kapacit k realizaci díla není v roce 2014 schopna tuto zakázku realizovat. Podle zákona o VZ byla naším zástupcem pro zajištění výběrového řízení (VŘ) oslovena STAVEBNÍ SPOLEČNOST ČÁSLAV A, S.r.o., IČ , Brno, Masarykova 427/31, která se ve VŘ umístila na 2.místě. Tento uchazeč předložil ke dni všechny požadované doklady ke kvalifikaci a je tedy s ním možné uzavřít smlouvu o dílo. Znění SoD je nezměněné oproti již schválenému znění. Cena za dílo uchazeče STAVEBNÍ SPOLEČNOST ČÁSLAV A, s.r.o., činí vč.dph ,- Kč. Zastupitelstvo obce Kanice vzalo informace na vědomí, a usneslo se pověřit starostu obce k podpisu smlouvy o dílo na akci "Rekonstrukce Zš Kanice III - odborné učebny" s uchazečem STAVEBNÍ SPOLEČNOST ČÁSLAV A, S.r.o., s cenou vč.dph ,- Kč. Celkem členů zastupitelstva obce Kanice 7 Přítomno 4 Pro 4 členové proti O členů Usnesení bylo schváleno. Číslo usnesení 4/ členů členové zdržel se O členů 8. Informace o přípravě stavby "Dokončení splaškové kanalizace v obci Kanice" Starosta obce informoval Zastupitelstvo obce Kanice na verejnem zasedání dne o situaci v přípravě stavby "Dokončení splaškové kanalizace v obci Kanice", jejímž investorem je DSO Vodovody a kanalizace Bílovicko. Ke dnešnímu dni jsou ze strany svazku splněny všechny podmínky Rozhodnutí o dotaci pro vystavení Smlouvy o dotaci SFŽP ČR. SoD byla podepsána s vybraným uchazečem PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost, s.r.o. dne a cena za dílo bude činit ,- Kč bez DPH (svazek je plátcem DPH). Z toho dotace EU bude ,- Kč a dotace SFŽP ČR bude ,- Kč. Celkem dotace bude činit ,- Kč. Svazek má ještě požádáno o dotaci Jrnk (cca 300 tis.kč), kde však současný radní pro oblast ŽP diskriminuje svazky oproti samostatným obcím a rozhodnutí o této dotaci bylo z jeho

5 podnětu pozastaveno. Vlastní prostředky svazku budou vykryty z úvěru u ČS, a.s., sjednaného v roce 2012 a který je ve výši 2,5 mil.kč s pevnou úrokovou sazbou 3%. Vzhledem k jistotě financování dotace je stanoven termín zahájení k a vlastní stavba bude trvat 6 měsíců, tedy do Touto stavbou bude zajištěno odkanalizování splaškových vod z posledních tří lokalit v obci Kanice - Žleby, Malá Strana a Okály. Odbočky z kanalizačního řadu budou námi ukončeny revizní šachtičkou na hranici připojované nemovitosti. Teprve až po kolaudaci tohoto díla v začátku roku 2015 bude možné zahájit připojování jednotlivých domácností na tuto splaškovou kanalizaci. Do té doby již mohou občané připravovat projekty a stavební povolení - územní souhlas - pro domovní části přípojek. Pokud se obci podaří zajistit možnost fyzického připojování domovních přípojek dříve, budou občané informováni. Zastupitelstvo obce Kanice vzalo informace na vědomí Zápis ukončen v hod. Podpis: - ověřovatel zápisu... Lukáš Láník OHOOU:, - ověřovatel zápisu... Karol Molnár :~ - starosta Vladimír Kalivoda..~.

6 PROGRAM veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KANICE ve středu v hod. na OÚ Kanice 1. Schválení Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se spol. EKO-KOM, a.s. 2. Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro E.ON Distribuce na stavbu Kanice, Padělky III.etapa 3. Schválení Kupní smlouvy na prodej části parc.č.425/7 v k.ú.kanice - Kanice, Buková u domu č.pop Schválení Kupní smlouvy na prodej parc.č.552 a 553 v k.ú.kanice - u chaty č.ev Žádost o koupi pozemku parc.č.427/11 v k.ú.kanice, Žleby u chaty č.ev Žádost o zařazení bývalé pilníkárny a kovárny u řeky Svitavy do kulturního dědictví obce Kanice 7. Informace o výběru zhotovitele "Rekonstrukce ZŠ Kanice III - odborné učebny" 8. Informace o přípravě stavby "Dokončení splaškové kanalizace v obci Kanice"...~. ing. Vladimír Kalivoda starosta obce Kanice

7 Prezenční listina z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Kanice konaného na OÚ Kanice dne v hod. jméno a příjmení podpis in.karel Horáček ing.tomáš Junák ing. Vladimír Kalivoda ~----- Lukáš Láník L ( ( Doc.ing.Karol Molnár, PhD ing. Petr Ševčík in. Radim Vašík

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Omluveni: 0 Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie

Více

Z á p i s č. 31/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 26.2. 2013 OD 16,30 HODIN

Z á p i s č. 31/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 26.2. 2013 OD 16,30 HODIN Z á p i s č. 31/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 26.2. 2013 OD 16,30 HODIN Přítomni : p. Balogh, p. Bábská, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 7/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 2. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o II. kole výběrového řízení. na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o II. kole výběrového řízení. na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í o II. kole výběrového řízení na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice Generální ředitelství cel podle 19 odst. 3 zákona č. 219/2000

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Mgr. Jan Hanáček, ředitel ZŠ do 20:00

Více

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku.

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku. ZÁ P1 S Č. 7/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetěice, které se konalo v úterý dne 5. 8. 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D., pánové

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bělov Bělov 77 768 21 Kvasice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 7.2.2013 v 19,00 hod. v budově obecního úřadu č.p. 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více