Alzheimercentrum Filipov o.p.s. Zámecká 1/25, 86 Čáslav

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Alzheimercentrum Filipov o.p.s. Zámecká 1/25, 86 Čáslav"

Transkript

1 Výroč í zpráva 2011 Alzheimercentrum Filipov o.p.s. Zámecká 1/25, 86 Čáslav

2 AL)HEIMERCENTRUM FILIPOV O. P. S. POBYTOVÉ )AŘÍ)ENÍ Motto: Důležité je, a y ho čas, který a péči á e, využili o ejs yslupl ěji. ÚVOD SLOVO ŘEDITELE Pu lilius S rus: Bo a opi io ho i u tutior pe u ia est. - Do rá pověst je jistější ež pe íze. Dovolila jse si itovat slova filozofa, který žil v Ří ě v prv í století ašeho letopočtu, protože si slí, že v stihují íl aší s ah v posk tová í péče o lidi s de e í. Pra ov í i provoz ího, zdravot i kého a so iál ího úseku i a age e t v tvořili ěhe upl ulý h let kolektiv, které u záleží a do ré pověsti jeji h pra oviště a h e si ji i adále udržet. ) a e á to oso í asaze í každého jed otliv e. Nestačí pouze odpra ová í ěž é s ě, poh ohou, rukou, tro ha i ik a použití hlasivek. Důležité je každode í vlože í svého já h ete-li srd e do ěž ý h či ostí, a ho se stali zaříze í, které á do rou pověst. V ave í udov, po ů k, čistota, výzdo a, údrž a parku a hut é jídlo sa o o so ě ev tvoří pro aše klie t do ov. Ví, že do ov v jeho pravé s slu ají aši klie ti ěkde ji de u svý h rodi, v íste h svého dětství e o produktiv ího věku. Naše zaříze í ho e ůže ikd pl ě ahradit, ale považuje e za vě své ti, a filipovský zá ek l i adále íste ezpečí, pohod, klidu, laskavosti, útě h, spokoje osti, v rov a ého stáří i útěš ého od hodu z tohoto života. Každý za ěst a e je ka í ke v ozai e, která v tváří elkový o raz ašeho zaříze í. Doved osti, z alosti, zkuše osti, e patie, asaze í a lidskost aši h za ěst a ů spoluv tváří ge ius lo i, které je v aše zaříze í pří o h atatel é a je součástí do ré pověsti. I v další o do í h e e zdoko alovat sa i se e, v lepšovat ateriál í pod í k aši h klie tů, prostě udovat zaříze í, které ude do ove s do rou pověstí, kterou ezaplatí žád é pe íze světa. Ja a Střihavková, ředitelka Alzhei er e tra Filipov

3 IDENTIFIKACE )AŘÍ)ENÍ FILIPOV Název: Alzheimercentrum Filipov o.p.s. Právní forma: Obecně prospěšná společnost Adresa: Zámecká 1/25, 2Ř6 01 Čáslav IČO: editel: Jana St ihavková Web: CÍL ORGANI)ACE Posk tová í ko ple í služ, která vede k podpoře a udrže í aktiv ího života a k prodlouže í so ěstač osti aši h uživatelů. POSLÁNÍ ORGANI)ACE Hlav í poslá í je posk tová í ko ple í, kvalit í, i dividuál ě za ěře é, eloroč í po tové služ oso á, které se v důsledku svého zdravot ího stavu o itli v epříz ivé so iál í a zdravot í situa i, kterou ejsou s hop i překo at ve své vlast í prostředí a i za po o i rodi e o ji ého t pu so iál í h služe a potře ují pravidel ou po o při zajiště í svý h potře. Posk tová í služe v aše zaříze í v hází z oso í h ílů a potře uživatelů a je postave o předevší a v itř í h zdrojí h služe. 2

4 POPIS UPLYNULÉHO ROKU V upl ulé ro e js e se v aše zaříze í s ažili i adále zdoko alovat a zkvalitňovat jak so iál í a zdravot í péči, tak i zvele ovat a zdoko alovat i teriér zaříze í. V prů ěhu roku js e uskuteč ili ěkolik i teriérový h z ě. V prv í patře staré přístav js e zvětšili a v avili prostor slouží í jako ku h ň, jídel a a zároveň o ýva í pokoj. )akoupili js e seda í souprav, ové stol a pohodl é židle s područka i. Ku h ňskou li ku klie ti v užívají k á viků so ěstač osti a terapií podporují í kog itiv í fu k e a hlav ě k odpoči ku. Každou středu si zde společ ě s ergoterapeut sa i ě o do rého uvaří e o upečou. V příze í udov js e zřídili arteterapeuti kou díl u, kterou js e vlast oruč ě v alovali a v zdo ili tak, že připo í á pod ořský svět. Na zahradě u jídel js e v tvořili okras é záho, zvětšili a zastřešili prostor urče é k poseze í. Dále js e zakoupili dřevě é lavičk a zá radlí. S aží e se tak klie tů zajistit o ejvětší a ezpeč ý poh jak v udově, tak hlav ě ve ku. Pokračovali js e s vý ě ou ko er ů za li olea, zakoupili ové polohova í postele, oč í stolk, ko od a pojízd á křesla. Na vše h židle v o jektu js e e hali zhotovit ové čalou ě í. Pořídili js e kli atizač í jed otku do jídel v prv í patře, zakoupili šat í skří ě pro za ěst a e, profesio ál í auto atikou pračku, sušičku, televizor, DVD a oso í auto o il Da ia Loga. 3

5 FOTOGALERIE KUTNÁ HORA NA STATKU NA PIVU SVATODUŠNÍ ODPOLEDNE ODPOLEDNE NA SEČI NA ZÁMKU VE ŽLEBECH 4

6 FOTOGALERIE AKTIVIT VE STŘEDISKU FILIPOV TERAPIE NA ZAHRADĚ VELIKONOCE VÁNOCE ČARODĚJNICE NÁVŠTĚVY PANA FARÁŘE KONCERT ŽÁKŮ ZŠ 5

7 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 2011 STRUKTURA NÁKLADŮ ,71% 41,58% 44,60% da ě áklady a služ y odpisy oso í áklady 12,79% 0,30% ostat í spotře a ateriálu a e ergie 0,03% STRUKTURA VÝNOSŮ ,20% 71,17% trž y ze služe ostat í vý osy 17,53% Příspěvky úřad prá e, pojišťov y 10,10% provoz í dota e 6

8 STAV MAJETKU A ZÁVAZKŮ 2011 : Nejvýz a ější položk v aktive h společ osti Alzhei er e tru Filipov o.p.s. v ro e 11,23% pohledávky 37,74% 3,05% 47,98% krátkodo ý fi a č í ajetek dlouhodo ý fi a č í ajetek dlouhodo ý h ot ý a eh ot ý ajetek : Nejvýz a ější položk v pasive h společ osti Alzhei er e tru Filipov o.p.s. v ro e 63,00% vlast í zdroje 36,40% krátkodo é závazky dlouhodo é závazky 0,60% FONDY Hod ota fo dů společ osti Alzhei er e tru Filipov o.p.s. la a ko i roku ulová. 7

9 ZMĚNY V ZAKLÁDACÍ LISTINĚ SPOLEČNOSTI V prů ěhu účet ího o do í došlo ke z ě ě zakláda í listi ve s slu záko a č. / S., který se ě í záko č. / S., o o e ě prospěš ý h společ oste h a o z ě ě a dopl ě í ěkterý h záko ů, dle kterého l zakladatel povi e uvést zřizova í listi u do souladu se záko e č. / S. ve z ě í úči é ode d e... V souvislosti s ovelou záko a č. / S. la zakladatele j e ová a dozorčí rada ve slože í: Ire a Hi dlová Slavo ír Bořuta Petra Vorlíková Ředitelkou la j e ová a Ja a Střihavková. ODMĚNA čle ů správ í rad, dozorčí rad a statutár í u orgá u elkově či í 455. C)K ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 8

10 ROZVAHA ALZHEIMERCENTRUM FILIPOV O.P.S.

11 10

12 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ALZHEIMERCENTRUM FILIPOV O.P.S. 11

13 ZPRÁVA AUDITORA

14

Stav výuky soudo ý h ději Te h i ká zpráva. Ústav pro studiu totalit í h reži ů. 25. červ a 2012. Fakta na dosah

Stav výuky soudo ý h ději Te h i ká zpráva. Ústav pro studiu totalit í h reži ů. 25. červ a 2012. Fakta na dosah Stav výuky soudo ý h ději Te h i ká zpráva Ústav pro studiu totalit í h reži ů 25. červ a 2012 Fakta na dosah 1 Úvod Na základě dohod ezi Ústave pro studiu totalit í h reži ů a firmou Factum Invenio provedla

Více

Obsah 1. Údaje o škole... 4 Název:... 4 Sídlo:... 4 Z izovatel školy:... 4 Forma hospoda ení :... 4 IČO:... 4

Obsah 1. Údaje o škole... 4 Název:... 4 Sídlo:... 4 Z izovatel školy:... 4 Forma hospoda ení :... 4 IČO:... 4 Obsah 1. Údaje o škole... 4 Název:... 4 Sídlo:... 4 Z izovatel školy:... 4 Forma hospoda ení :... 4 IČO:... 4 RED IZO:... 4 Vedení školy... 4 Adresa pro dálko ý přístup... 4 We o é strá k škol... 4 Charakteristika

Více

Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Společnost

Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Společnost Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Společnost MAS Pobeskydí, z. s. 73953 Třanovice č. p. 1 IČ: 71212612 k přípravě strategie komunitně vedeného místního rozvoje Termín jednání: 2. února 2015 od 10:30

Více

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Služ i for ač ího s sté u katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služe )kuše osti s o ě za ede ý i služ a i Pro oz í statistik Připra o a é o i k Strá ka 2 On-line Geoportál ETL 3

Více

Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

Management v tanečním umění

Management v tanečním umění JANÁČKOVA A KADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ H u d e b n í f a k u l t a K a t e d r a h u d e b n í h o m a n a ž e r s t v í H u d e b n í m a n a ž e r s t v í Management v tanečním umění Diplomová práce

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 8 3 0 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 8 3 0 1 KreBul, o.p.s. / KreBul, o.s. Zlatá stezka 145 Prachatice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 8 3 0 1 PÁR SLOV NA ÚVOD Když jedeme na dovolenou či na krásné místo, zasíláme často přátelům, známým i rodičům pohlednici.

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Z ápis z II. jednaní Rady Ústavu ze dne 26. 8. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-12/2014 ústav pro studium totalitních režimů Praha. 26. srpna 20 14 Po č et li st ů : 6 Zápis Z 11. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013 Hnutí Humanita rní Pomoci L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko, Česká republika Telefon 516 418 727 Fax 516 418 727 http://hhp.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární

Více

01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků

01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků Yhlnlk :'I/ei" yulbo k o n t r o ln i bo u hdu 2002 Stra n. t 9 0 01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků Kontrolní akce byla za řaze na do plánu kon trolní č

Více

Zavedení nárokovosti předškolního vzdělávání pro všechny děti. (Studie proveditelnosti)

Zavedení nárokovosti předškolního vzdělávání pro všechny děti. (Studie proveditelnosti) Zavedení nárokovosti předškolního vzdělávání pro všechny děti (Studie proveditelnosti) 1 Společnost Tady a teď, o.p.s. Demografické informační centrum, o.s. Plzeň, červen 2015 2 Analýza byla zpracována

Více

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících.

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících. ( 'ástka 4 Vhtnik ;liejvyhlbo kontrolniho uhdu 2001 Strana J28 01/32 Finanční prostředky státu vynakládané na zlepšení čistoty vod v povodí Odry Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnos ti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. Úvod 2 Po předchozích letech, kdy Centrum pro restaurování zejména budovalo díky doplňkové činnosti své finanční zdroje, nastal v

Více

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... V Ú V O D... X L I Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů Z á k o n Č N R č. 586/1992 S b., o dan ích z příjm

Více

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích 4/2014 říjen - posinec Vydává Úřad městyse v Olbamovicích Z OB SAHU In fo ma ce staosty Vá no ce - svátky klidu a míu Zpá vy z fanosti Z čin nos ti školy Spo le čen ská konika, pohyb obyvatel a statistika

Více

Stali jsme se centrem kultury v Evropě

Stali jsme se centrem kultury v Evropě 2. 2. 2015 1 2 POZOR! strana Příloha DJKT 2015 Ročník: 15 19-22 opět uvnitř našich novin. Stali jsme se centrem kultury v Evropě Redakce PLZEŇ, Havlíčkova 5, 301 37 Plzeň tel.: 377 221 996; tel./fax: 377

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

02/07. z řizova t zař íze ní pro vzděláván í peda gogů. vzdělávacích a kcí. A. Ministerstvo ~kolsh"í. mládeže a tělovýchovy

02/07. z řizova t zař íze ní pro vzděláván í peda gogů. vzdělávacích a kcí. A. Ministerstvo ~kolshí. mládeže a tělovýchovy Čás tka.. Vhtník.'i~jvyUiho ko ntrolní ho úř a du 2002 St rana 21 0 02/07 P ros t řed ky státního rozpoč tu na čin n os t pedagogic kých center Ko ntrola byla zařazena do pl án u kontrolní č i nnos t i

Více

U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %,

U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %, Čbtkll 2 Vistnik :"iejvyhibo kontrolnlho úf'adu 2001 Strana 108 00/21 Účelové dotaceze státního rozpočtuz kapitoly Všeobecná pokladní správa určené na výdaje realizované v rámci Komplexních součinnostních

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 V Bystřici pod Hostýnem dne 23.5.2013 Obsah Úvodní slovo str. 3 Základní údaje o organizaci..str. 4 Veřejný závazek služby domov pro seniory str. 5 Materiální,

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2011 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr. Výroční zpráva 2013 Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.cz Vážení přátelé, dovolte mi v této výroční

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více