ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM"

Transkript

1 ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad

2 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je úplnou základní školou, která ve výuce klade důraz na cizí jazyky a ekologii. V Lysé nad Labem jsou dvě základní školy v těsné blízkosti, které úzce spolupracují. Blízkost Prahy má za následek dojíždění rodičů za prací do hlavního města, z čehož plyne především zájem rodičů o zabezpečení volného času dětí po výuce. Škola má dobrou úspěšnost při přestupu žáků na střední školy. Na základě spolupráce se CPIV Praha byly stanoveny následující priority: - řešení výchovných problémů a práce s třídními kolektivy - poradenství v oblasti prevence sociálně patologických jevů - DVPP na téma autority učitele a managementu školní třídy 2. Školní dokumenty ve vztahu k inkluzi Podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) vzdělává škola široké spektrum žáků a je orientována na využití získaných poznatků v praxi a vědomé rozvíjení vlastních schopností žáků. To pomáhá vytvářet vhodné podmínky pro inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Pro školu je charakteristický partnerský přístup k žákům. ŠVP zpracovává hlavní výchovné a vzdělávací strategie školy při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků nadaných. Díky svému kvalitnímu rozpracování poskytuje pedagogickým pracovníkům dobrou oporu v práci s těmito žáky. Škola věnuje velkou pozornost např. sociálnímu začlenění nadaných žáků, kteří mohou mít výkyvy v chování. U žáků se specifickými poruchami učení (SPU) je běžnou praxí reedukační činnost prováděná vyškolenými pedagogy. Škola klade důraz na průběžné zařazování prvků multikulturní výchovy do výuky (např. prezentování úspěchů lidí z různých odlišných sociokulturních skupin), zejména za účelem začlenění žáků cizinců. Škola v praxi i ve svém školním vzdělávacím programu klade důraz na praktickou aplikaci školních vědomostí a na směřování k budoucímu pracovnímu uplatnění a celkovému zařazení do společnosti. Spolu s orientací na všestranný rozvoj žáka program pomáhá poskytnout žákům otevřené proinkluzivní prostředí. Doporučení: V případě žáků se sociálním znevýhodněním (např. příslušníků romského etnika či žáků cizinců) je vhodná orientace pedagogických pracovníků ve specifických potřebách těchto skupin žáků např. jejich priorit, vztahu ke vzdělávání a školnímu prostředí, způsobu učení a vnímání okolního světa, charakteru rodinného prostředí. To je východiskem pro volbu výchovně vzdělávacích strategií (např. volbu vyučovacího stylu, komunikace se žáky, způsobu prezentace konkrétní látky). 2

3 Znalost těchto specifik zároveň pomáhá pedagogům naplňovat cíle školního vzdělávacího programu. Pedagogové tak mohou lépe přizpůsobit výuku možnostem a předpokladům žáků, vycházet z jejich zájmů, přirozeného rodinného prostředí atd. Pro tento účel CPIV Praha doporučuje využít odbornou literaturu k tématu multikulturní výchova či interkulturní psychologie, popř. další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) na toto téma. Ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání jsou zařazena tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova a Výchova demokratického občana. V ŠVP prozatím nejsou zcela rozpracovány konkrétní způsoby jejich zařazení. Přesto je z výukové praxe zřejmé, že k zařazování průřezových témat při výuce dochází. Doporučení: Užití průřezových témat je vhodné dále konkretizovat pro potřeby pedagogických pracovníků. Ve všech předmětech je vhodné uvést u každého tematického celku, zda byla využita průřezová témata Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova nebo Výchova demokratického občana ve vztahu k inkluzi, a pokud ano, jakým způsobem konkrétně. Jedná se především o pomůcku pro jednotlivé vyučující, která usnadňuje stanovení cílů a plánování výchovně vzdělávacích aktivit směřujících k inkluzi žáků. Vyučující se o údaje uvedené v ŠVP (týkající se průřezových témat ve vztahu k inkluzi) mimo jiné opírají při přípravách na vyučovací hodiny. Školní řád se zaměřuje na schopnost vzájemné spolupráce, tolerance a pochopení pro individuální potřeby a zvláštnosti. Vychází z partnerského přístupu k žákům praktikovaného ve škole. Minimální preventivní program školy svou povahou podporuje vytváření vhodných podmínek pro inkluzi. Velmi obsáhle zpracovaný dokument uvádí kromě základních náležitostí navíc cíle programu, které vztahuje ke kontextu celé problematiky, jasně rozlišuje aktivity zaměřené na specifickou a nespecifickou prevenci, uvádí SWOT analýzu současného stavu ve škole, dále kontakty na odborná pracoviště. Dokument shrnuje také podrobnou analýzu problémů, jež se objevují na škole s uvedením odkazu na daný ročník, vč. shrnutí celkové situace. Jednotlivé postupy řešení přestupků jsou uvedeny stručně v samotném dokumentu, resp. v příloze. Kromě samotného preventivního programu je důraz kladen na osvojení sociálních dovedností, které značně přispívají k prevenci sociálně patologických jevů a celou problematiku uvádějí do kontextu všech souvislostí. Celkově je dokument zpracován velmi podrobně a účelně, a může tak sloužit jako inspirace dalším školám. Doporučení: Na základě provedené analýzy minimálního preventivního programu doporučujeme: - popsat konkrétní postupy při evaluaci minimálního preventivního programu 3

4 - uvést odkazy na legislativu V oblasti protidrogové prevence škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou. Ačkoli zřizovatel neposkytl finanční prostředky na zajištění této činnosti, podařilo se škole financovat ji z dalších zdrojů, například z rozpočtové kapitoly Krajského úřadu Středočeského kraje. Škola realizuje následující projekty se zaměřením na inkluzi: Škola realizuje následující projekty se zaměřením na inkluzi: Evropský den jazyků - poznávání kultur evropských zemí Český rok na 1. stupni seznámení s českými tradicemi Projektové dny AJ, NJ (reálie), týden psaní dopisů Celoroční školní soutěž Trápíš se kvůli šikaně? Pomůžeme ti! - informace, otázky a úkoly na nástěnkách Stonožka spolupráce s paní Bělou Jensen; doprovodné aktivity k projektům, děti například vytvořily deskovou hru na téma Anežka Česká v rámci projektu pod záštitou Arcibiskupství pražského. Doporučení: Od 1. září 2011 je problematika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zpracována ve Vyhlášce č. 147/2011 Sb. Dále byly upraveny podmínky poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláškou č. 116/2011 též s účinností od 1. září Doporučujeme aktualizovat dokumenty školy v souladu s těmito vyhláškami. 3. Personální podmínky školy pro potřeby inkluze Pedagogové a odborní pracovníci, školní poradenské pracoviště Pedagogický sbor školy je částečně kvalifikovaný, ale škola aktivně napomáhá zvyšovat kvalifikaci pedagogických pracovníků. Tento proces poněkud komplikuje vyšší věkový průměr pedagogického sboru. Vedení školy podporuje další vzdělávání pedagogů i v oblasti inkluze a motivuje je k sebevzdělávání a dalšímu rozvoji. Pedagogický sbor tak například absolvoval semináře CEVAP či semináře k prevenci rizikového chování zajišťované Krajským úřadem Středočeského kraje. Škola má k dispozici výchovného poradce, školního metodika prevence a asistenty pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním. 4

5 Doporučení: Asistent pedagoga může napomáhat lepší komunikaci s rodiči svěřeného žáka, navazovat s nimi neformální kontakt, a to zejména v případě žáků se sociálním znevýhodněním. To napomáhá pozitivnímu vztahu rodičů ke škole. Je žádoucí podporovat průběžné další vzdělávání asistentů pedagoga a kontakt s kolegy z jiných základních škol. To přispívá k přenosu poznatků a sdílení příkladů dobré praxe. Ve škole není zřízena pozice školního speciálního pedagoga ani školního psychologa. Škola dále využívá služeb vychovatelů ve školní družině. Doporučení: Pro možné zřízení a financování pozice školního speciálního pedagoga nebo školního psychologa CPIV Praha doporučuje zvážit následující možnosti: - projekt EU peníze školám ( šablony ), viz - granty vypisované krajem, výzvy viz - ve spolupráci s ostatními ZŠ v okolí požádat zřizovatele o zřízení příslušné pozice pro více škol, které by sdílely jeho služby společně na částečný úvazek Ve škole je praktikován ověřený způsob vzájemného přenosu informací a jsou stanovena jasná pravidla pro fungování multioborového týmu. Všichni pedagogičtí pracovníci školy se scházejí na pravidelných konzultacích, poradách, metodických sdruženích a předmětových komisích. Doporučení: Při realizaci inkluzivního vzdělávání je vhodné rozvíjet kompetence pedagogických pracovníků v následujících oblastech: znalost příslušných právních norem, orientace v potřebách jednotlivých skupin žáků se SVP (charakteristika jejich specifických potřeb, diagnostika, metody práce, způsob hodnocení, sociální integrace), základní praktické znalosti z didaktiky češtiny jako cizího jazyka, z interkulturní psychologie a multikulturní výchovy (lze rozvíjet např. formou DVPP nebo formou spolupráce s jinými zkušenými školami), techniky zvládání stresu a předcházení syndromu vyhoření, metody práce se žáky s kombinací SVP, znalost možných způsobů spolupráce s rodiči žáků se sociálním znevýhodněním a práce s autoritou a pedagogickým taktem. Při zajišťování dalšího vzdělávání pedagogů doporučujeme využít nabídku specializovaných institucí, např.: 5

6 NIDV (různorodé kurzy, IPPP (kurzy orientované na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků mimořádně nadaných, Dys-centrum Praha (kurzy zaměřené především na práci se žáky se specifickými poruchami učení a chování, Člověk v tísni o.p.s. (kurzy zaměřené na práci se žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (metodická podpora pro práci s cizinci, Kompletní seznam kurzů DVPP akreditovaných MŠMT můžete najít na: (kurzy realizované fyzickými osobami) a (kurzy realizované právnickými osobami). Pro realizaci DVPP na téma Práce s výchovnými problémy ve třídě lze využít semináře pod vedením PaedDr. et Mgr. Hany Žáčkové pořádané Dyscentrem Praha. Doporučení: Vzhledem k tomu, že do školy docházejí žáci se zdravotním znevýhodněním, je vhodné podpořit pedagogy při osvojování obecných zásad pro práci s těmito žáky (především se žáky s diabetem, epilepsií aj.). Dále lze toto téma rozšířit o získání dovednosti pedagogů i žáků poskytnout první pomoc nebo v případě potřeby pomoc přivolat. Pro tento záměr je možné navázat spolupráci s Červeným křížem, např. formou kurzů pro pedagogy a kooperace na projektovém vyučování. Kontakt: Vzájemný přenos poznatků a zkušeností pedagogů probíhá díky funkčnímu pedagogickému sboru zcela přirozeně, ale také organizovaně při poradách a předmětových komisích. Podobným způsobem dochází k přenosu informací z absolvovaných DVPP. Jsou využívány i vzájemné hospitace vyučujících. CPIV Praha doporučuje rozdělit metodická sdružení na 1. stupni na dvě: pro třídu a pro 4. a 5. třídu. Dělení MS pro I. stupeň na dvě sekce bude zvažováno až po vyhodnocení prvního cyklu platnosti školního vzdělávacího programu. Pedagogická rada posoudí následně možné dělení I. stupně na 1. a 2. období a doporučení CEPIV o rozdělení MS na dvě sekce. 6

7 Metodická podpora pedagogů ze strany vedení školy probíhá pravidelně při poradách a vzájemných konzultacích. Vedení školy se intenzivně věnuje hospitacím v hodinách, výrazně podporuje touto formou především začínající učitele a učitele v problematických třídách. Škola aktivně spolupracuje s okolními školami formou stáží a setkávání s cílem výměny zkušeností. Nadstandardní spolupráce funguje především se sousední ZŠ J. A. Komenského spolupráce ohledně zápisu žáků do prvního ročníku, přestupů, společných akcí, volnočasové aktivity, personální výpomoc (vzájemné stáže a zastupování) apod. Při zápisech do prvního ročníku obě školy rovněž úzce spolupracují s místní mateřskou školou, kde rodičům prezentují svá specifika, což umožňuje informovanou volbu pro optimální umístění dítěte. Škola má dobré vztahy s místními subjekty, jako je například Domov seniorů, Sdružení romských občanů v Lysé nad Labem, Městskou knihovnou a dalšími. Doporučení: Návrhy možného napojení školy na další subjekty se zkušenostmi v jednotlivých oblastech práce se žáky se SVP: Žáci cizinci: Multikulturní centrum Praha Centrum pro integraci cizinců Žáci se SPUCH: DYS centrum Žáci mimořádně nadaní: Centrum rozvoje nadaných dětí Žáci se zdravotním postižením: Centrum pro zdrav. postižené Středočeského kraje Žáci se sociálním znevýhodněním: Člověk v tísni, o.p.s. Agentura pro sociální začleňování 4. Poradenské služby škole Školní poradenství Škola spolupracuje s Pedagogicko - psychologickou poradnou Nymburk, jejíž služby hodnotí spíše jako nevyhovující potřebám školy. Rovněž spolupracuje se speciálně pedagogickým centrem v Kolíně. Dále navázala kontakt s Informačním a poradenským střediskem při úřadu práce v Nymburku v oblasti kariérního poradenství. 7

8 Spolupráce s orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) se v poslední době zlepšila, především díky intenzivnější komunikaci vedení školy se zřizovatelem. Nyní tedy funguje velmi dobře (například i v oblasti zajištění refundací za pomůcky a ozdravné pobyty pro žáky sociálně slabé). Škola dále využívá služeb centra CEVAP. 5. Žáci Do školy docházejí žáci převážně z Lysé nad Labem a také z blízkého okolí. Žákům se sociálním znevýhodněním škola poskytuje dostatečnou podporu, např. v podobě financování některých výdajů spojených se školní docházkou. Ze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školu navštěvují především žáci se specifickými poruchami učení a chování a se zdravotním znevýhodněním. Dále jsou ve škole přítomni žáci se sluchovým, mentálním a tělesným postižením a žáci - cizinci. Pro žáky se SPU je zajišťována reedukační činnost vyškolenými pedagogy (ambulantní nácviky na I. stupni školy). Ve škole je s podporou vedení školy vytvářeno vhodné prostředí pro pravidelnou zpětnou vazbu žáků směrem k vyučujícím. Žáci této možnosti hojně využívají. V případě potřeby mohou žáci komunikovat s pedagogy prostřednictvím schránky důvěry. Dotazy či připomínky, které do ní byly vhozeny anonymně, jsou žákům zodpovězeny písemně na školní nástěnce. Ačkoliv škola v současné době nemá žádnou formu žákovského parlamentu, nechala se inspirovat zkušenostmi jedné ze spolupracujících škol a od nového školního roku plánuje zřídit žákovskou radu. Doporučení: Pro zřízení žákovského parlamentu je dále možné využít zkušeností Centra pro demokratické učení: V žákovském parlamentu je vhodné dát příležitost k seberealizaci žákům se SVP (je pozitivně upevněna jejich pozice v žákovském kolektivu, stoupá jejich sebevědomí). Příklad dobré praxe: Kvalitně a nápaditě definované stanovy a cíle žákovského parlamentu má např. ZŠ Hulín. K nahlédnutí na webových stránkách školy: Pedagogická diagnostika Během výchovně vzdělávacího procesu poznává pedagog žáka detailněji v nejrůznějších situacích. V této souvislosti hovoříme o pedagogické diagnostice, kterou provádí pedagog během výuky i mimo ni. V současné době je zdůrazňována diagnostická kompetence učitelů základních škol jako jeden z prostředků zkvalitnění práce se žákem. Zabývá se aktuálním 8

9 výkonem jedince a analyzuje ho v souvislosti s osobnostním vývojem a vnějšími vlivy, jenž na tento vývoj spolupůsobí. Mezi nejčastější metody pedagogické diagnostiky patří pozorování, rozhovor se žákem, rozbor prací žáka, testy vědomostí, analýza pedagogické dokumentace, atd. V odůvodněných případech jsou následně osloveni pracovníci školního poradenského pracoviště, resp. školského poradenského zařízení k určení přesné diagnózy žáka. Doporučení: Pro pedagogickou diagnostiku se můžete inspirovat např. těmito zdroji: Hrabal, V.: Pedagogicko psychologická diagnostika žáka. Praha Dittrich, P.: Pedagogicko psychologická diagnostika. Praha Mareš, J.: Učební a studijní styl žáka. Praha, Portál Kalhous, Z., Obst, O.: Školní didaktika. Praha Lašek, J.: Sociálně psychologické klima školní třídy a školy. Hradec Králové, Gaudeamus, Depistáž žáků se SVP a jejich reedukace je úkolem především pro pracovníky školního poradenského pracoviště, následně pak pro pracovníky školského poradenského zařízení (tedy pedagogickopsychologických poraden a speciálně-pedagogických center), kteří jsou kompetentní k přesnému určení diagnózy. Pedagogové spolupracují se zmíněnými pracovišti a uplatňují vůči žákům se SVP jednotný postup za účelem kompenzace jejich potíží. Depistáž je vhodné zaměřit především na počátek školní docházky, kde je nejvyšší pravděpodobnost výskytu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, které nebyly odhaleny při nástupu do školy. Při zápisu žáků do školy je vhodné věnovat maximální pozornost školní zralosti, aby se eliminovaly možné budoucí obtíže se zvládáním učiva. Škola v tomto směru realizuje adaptační kurz Školička pro předškoláky. Pro diagnostiku školní zralosti doporučujeme publikaci J. Bednářové a V. Šmardové Školní zralost. V souvislosti se změnou legislativy CPIV Praha upozorňuje na problematiku vymezení žáků se sociálním znevýhodněním. Ti jsou specifikováni mimo jiné na základě Zákona č. 564/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Školský zákon je definuje v 16, odst. 4: (4) Sociálním znevýhodněním je pro účely tohoto zákona a) rodinné prostředí s nízkým sociálně-kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, b) nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo c) postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu. Žáky se sociálním znevýhodněním pro účely poskytování vyrovnávacích opatření nově definuje Vyhláška č. 147/2011 Sb. Za něj se považuje zejména žák z prostředí, kde se mu nedostává potřebné podpory k řádnému průběhu vzdělávání včetně spolupráce zákonných zástupců se školou, a žák znevýhodněný nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka. 9

10 Doporučení: Problematiku sociálního znevýhodnění je potřeba chápat v širších souvislostech. Je vhodné spolupracovat přiměřenou formou s rodinou prostřednictvím orgánu sociálně-právní ochrany dětí, sociálního odboru a sociálního pracovníka, pozitivně motivovat rodinu ke komunikaci se školou. Služby sociálních pracovníků poskytují rovněž nevládní neziskové organizace (NNO). V případě vzniklých problémů se žáky-cizinci je možné zvážit kontakt s příslušnými velvyslanectvími. Další možnosti spolupráce školy s rodiči dětí bude možné nalézt v připravované metodice CPIV: Formy spolupráce s rodinou založené na principech sociální práce. Individuální vzdělávací plán Pro žáky se SVP škola vytváří individuální vzdělávací plán (IVP). Ten podléhá pravidelné aktualizaci na základě měnících se potřeb žáků. Ve škole se vzdělává podle IVP 12 žáků na 1. stupni a 7 žáků na 2. stupni. Nově do školy přestupuje žák s ADHD ze sousední ZŠ J. A. Komenského, pro nějž škola rovněž vyhotoví IVP a jeden žák s ADHD je v 1. ročníku vzděláván s pomocí asistenta pedagoga. Do tvorby IVP je zapojeno co největší množství pedagogů, a to v závislosti na druhu znevýhodnění žáka a toho, jakým způsobem s ním přicházejí do styku ve výuce. S plánem pak škola průběžně a flexibilně pracuje a podle potřeby jej aktualizuje. Velký důraz je kladen na praktickou užitečnost dokumentu. Vyučující pracují s elektronickým formulářem, jehož výhodou je i to, že neomezuje rozsah údajů uvedených v jednotlivých oddílech IVP pevně nastavenými kolonkami. Škola v pravidelných intervalech poskytuje (se souhlasem zákonného zástupce žáka) konkrétně formulované hodnocení IVP školskému poradenskému zařízení. Asistent pedagoga se přímo podílí na tvorbě IVP pro konkrétního žáka a následně pracuje v součinnosti s vyučujícím tak, aby byly vůči danému žákovi se SVP uplatňovány jednotné výchovně vzdělávací strategie. Navrhuje vyučovací metody, způsob zpracování učební látky, pomáhá vyučujícímu zvážit perspektivy daného žáka se SVP. Doporučení: U žáků s vysokým rizikem školní neúspěšnosti (tedy i u žáků-cizinců), pro které nelze vypracovat IVP, doporučujeme zavést plány pedagogické podpory v rámci třístupňového modelu péče o žáka. Tento model nabízí kromě individualizované pomoci dítěti realizované v rámci výuky (1. stupeň péče) a vzdělávání na základě IVP po předchozím vyšetření pedagogicko psychologické poradny či SPC (3. stupeň péče), také tvorbu plánu pedagogické podpory, který shrnuje např. silné stránky dítěte, oblasti podpory žáka a doporučené metody a formy práce (2. stupeň, který v tomto modelu předchází vzdělávání integrovaných žáků podle IVP). Škola také může jejich tvorbu a využívání ukotvit ve vlastním ŠVP v kapitole o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Tento plán pedagogické podpory lze dobře využít například u žáků se sociálním znevýhodněním. 10

11 Hodnocení výsledků vzdělávání v inkluzivních podmínkách, sebehodnocení žáků Škola má dobře zpracovaný systém hodnocení žáků. Nejčastěji je uplatňován klasický způsob hodnocení (známkou 1 5) a na žádost zákonného zástupce žáka širší slovní hodnocení. Škola se rovněž věnuje hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Pedagogičtí pracovníci vedou žáky se SVP ke schopnosti sebehodnocení a vhodného výběru budoucí profese. Tím přispívají k jejich plnému začlenění do společnosti. Vyžaduje-li to povaha zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění, žák není klasifikován z některých předmětů (např. z tělesné výchovy). V odůvodněných případech je u žáků se SVP uplatňováno širší slovní hodnocení nebo kombinace širšího slovního hodnocení a hodnocení známkou. Je důsledně využívána možnost odložit klasifikaci, pokud má žák málo známek, aby měl šanci být klasifikován podle svých možností. Pro hodnocení individuálního pokroku žáka má škola dobře zpracovaná kritéria, jejich vyhodnocení probíhá dle tabulky vytvořené školou. Tento systém zohledňuje reálné možnosti a snahu žáka a plně vyhovuje potřebám školy. Kritéria hodnocení jsou podána formou srozumitelnou pro vyučující i rodiče a jsou s nimi přiměřenou formou seznámeni i žáci. Žákům - cizincům je ponechána doba k přivyknutí si na prostředí, po kterou nejsou hodnoceni známkou, ale vyučující jim poskytují zpětnou vazbu a sledují jejich výkon. U všech žáků je praktikováno čtvrtletní hodnocení a sebehodnocení z předmětů v žákovské knížce. Nastavená pravidla a formy hodnocení podporují proces inkluze žáků v této škole. Vše se děje za systematické podpory vedení školy. Doporučení: Pro další vzdělávání pedagogů v oblasti hodnocení žáků se SVP doporučujeme kurzy NIDV (např. Hodnocení, sebehodnocení, lektor: R. Čapek, viz nebo kurzy Dys-centra Praha (zaměřené na výuku dětí s SPUCH, viz Pravidla hodnocení žáků se SVP vycházejí ze specifik jednotlivých typů SVP. S těmito specifiky pracují pedagogové v dostatečné míře a umožňují co nejobjektivnější hodnocení žáků se SVP. Nastavená pravidla hodnocení se v praxi jeví jako funkční, odpovídající potřebám žáků se SVP a všech ostatních účastníků výchovně vzdělávacího procesu. Volnočasové a mimoškolní aktivity Škola zajišťuje svým žákům širokou nabídku volnočasových aktivit, především sportovních kroužků (mažoretky, sportovní aerobic, florbal, apod.). Při škole funguje i pěvecký sbor. V této oblasti rovněž spolupracuje s Domem dětí a mládeže Nymburk, jehož kroužky žáci navštěvují a jemuž škola poskytuje prostory pro výuku keramického kroužku. Škola zajišťuje prostory pro kroužek taekwon-da vedený soukromou lektorkou a spolupracuje s místním veslařským oddílem. 11

12 Škola organizuje řadu akcí a projektů (nejen v rámci projektového vyučování), na jejichž realizaci se podílejí samotní žáci. Příkladem toho může být uskutečnění výstavy Slované a Keltové, pořádání dětských dnů, apod. Škola se zapojuje do veřejného života obce, mj. i účastí na tradičním masopustu či dlouhodobou spoluprací s místním domovem seniorů a mnoho žáků dochází do místní ZUŠ F.A. Šporka a účinkuje ve školních a veřejných vystoupeních. Žáci se účastní aktivit hnutí Stonožka a Pomozte dětem, které podporují pocit sounáležitosti s dětmi s postižením například výtěžkem z prodeje drobných předmětů. Pro zlepšení kognitivních procesů žáků a jejich schopnosti učit se napříč předměty škola ve školním roce 2011/12 znovu otevírá kurz Efektivního učení, který jeotevřen i žákům jiných škol. 6. Rodiče Škola s rodiči komunikuje standardní cestou. Pořádá třídní schůzky, pravidelně aktualizuje webové stránky, jejichž prostřednictvím informuje zákonné zástupce žáků o školním dění, realizuje pro veřejnost dny otevřených dveří, apod. Pro prezentaci svých aktivit škola vydává časopis Bedříšek. Rodiče se účastní řady akcí školy (besídky, výstavy, Pásmo pro rodiče, atd.) a mají možnost se podílet na tvorbě jejich programu. Ve vztahu k rodičům škola zastává partnerský a otevřený přístup. Při škole je zřízen Výbor rady rodičů o.s., jehož zástupci se scházejí přibližně 3x ročně s ředitelem školy. Sdružení mimo jiné vypomáhá s financováním školních aktivit pro žáky ze sociálně slabých rodin. V případě výchovných problémů škola uplatňuje standardní postupy, u zvláště závažných situací je svolávána výchovná komise, které se, je-li to třeba, účastní i zástupce OSPOD. 7. Souhrnná doporučení a předběžná kalkulace nákladů Škola pružně reaguje na specifické podmínky vycházející z lokality a skladby žáků. Příkladem dobré praxe i pro další školy je partnerský a pozitivní přístup ke všem žákům, díky němuž se škola vyznačuje pozitivním klimatem přátelským k žákům i jejich rodičům. Škola na zvýšení participace žáků dále pracuje, o čemž svědčí plánované zřízení žákovského parlamentu. CPIV Praha doporučuje pokračovat v zavedené praxi programu prevence sociálně patologických jevů, pro budování respektu k odlišným kulturám a předcházení nenávistných postojů CPIV Praha nabízí workshop věnovaný problematice extremismu pro žáky. Dále je žádoucí rozvoj schopnosti vyučujících uplatňovat pozitivní motivaci a autoritu učitele (např. formou DVPP). Kalkulace nákladů nemateriální náklady (školení, doučování, asistence, služby apod.): popis jednotka částka v Kč (šk. rok/měsíc/hod) školní psycholog úvazek 1,0 úvazek 0,2 měsíc / rok měsíc / rok ,- / , ,- / ,- školní speciální pedagog úvazek 1,0 měsíc / rok ,- / ,- 12

13 úvazek 0,5 měsíc / rok 8.275,- / ,- výchovné problémy, kurz NIDV 6 hodin 470,- specifické poruchy učení, kurz DYS-centra 6 hodin 1.750,- materiální náklady (pomůcky, odborná literatura apod.): popis jednotka (kus, CD) částka v Kč Bednářová J., Šmardová V. Školní zralost. Brno: Computer Press, 2001 plná verze - 1 instalace program DYSLEKTIK plná verze - neomezený počet instalací 1 ks 221,- 940, ,- Součástí tohoto dokumentu jsou následující přílohy: - Základní terminologie Špp - Vzdělávání žáků s poruchami komunikace - Školní poradenské pracoviště - Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení - Vzdělávání žáků se sluchovým postižením - Nově příchozí žák cizinec ve škole - Adresář nevládních neziskových organizací a dalších subjektů - Vzdělávání žáků mimořádně nadaných - Školní poradenská zařízení - Vzdělávání žáků s poruchami chování - Vzdělávání žáků s mentálním postižením - Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním 13

14 1. Nově příchozí žák cizinec ve škole 1.1 Co může škola dělat, než žák - cizinec přijde: Pro nově příchozího žáka - cizince by škola měla mít připraven soubor informací, které by se měl nově příchozí žák cizinec a jeho rodiče dozvědět. Pokud se jedná o cizince, kteří právě přicestovali do České republiky, pravděpodobně nebudou mít žádné ponětí o našem vzdělávacím systému. Vzdělávací systém v zemi původu může být velice odlišný od českého, což s sebou někdy nese mnohá nedorozumění a rozdílná očekávání všech zúčastněných stran. Informační materiály o systému českého školství by měly tyto problémy alespoň z části odstranit. Většina žáků - cizinců a jejich rodičů, hlásících se na české školy, neovládá dostatečně český jazyk. Proto lze zvážit přítomnost tlumočníka při přijímání žáka - cizince do školy. Ne vždy má totiž rodina možnost přivést si s sebou někoho, kdo umí česky. K tomuto účelu lze využít služeb tlumočníka. Toho lze získat např. na příslušných jazykových katedrách Karlovy univerzity nebo prostřednictvím příslušných velvyslanectví. Pro samotnou inkluzi žáků - cizinců je vhodné mít vypracovanou metodickou podporu, ve které škola zohlední nejen rovný přístup při přijímání ke vzdělávání, ale i vzdělávací potřeby žáka - cizince. Je vhodné se aktivně snažit o systematické zajištění rovného přístupu ke vzdělání, což v případě cizinců především znamená odstranění jazykové bariéry výukou češtiny jako cizího jazyka. Je vhodné sledovat i žáky, kteří nejsou legis-lativně považováni za cizince, jsou schopni komunikovat v českém jazyce, ale jsou příslušníky národnostní menšiny a jejich rodiče neovládají český jazyk. Tito žáci mohou být znevýhodněni a ohroženi školní neúspěšností z důvodu jazykové bariéry rodičů, kteří tak nemohou pomoci žákům s probíranou látkou. Takovým žákům lze nabídnout doučování nebo jiné poradenské služby. Příkladem může být nadaný žák, který vykazuje nedostatečné výsledky v českém jazyce (např. v pravopisu), protože z důvodu jazykové bariéry mu nemohou rodiče poskytnout pomoc při přípravě na vyučování a domácích úkolech. Žák se stává neúspěšným, snižuje se jeho motivace a v konečném důsledku může mít bez včasné pomoci ze strany vyučujících ztíženou možnost studia na střední škole, protože jednou z podmínek je určitá úroveň znalostí českého jazyka. Role peda-gogických pracovníků školy je v předcházení školní neúspěšnosti těchto žáků velmi důležitá." 1.2 Co by měla mít škola připravené: Všechny důležité informace je vhodné předávat rodičům písemně, nejlépe v jejich mateřském jazyce. Pokud to není v možnostech školy, lze komunikovat alespoň v některém ze světových jazyků. Usnadní to nejen zapojení rodičů a žáků cizinců do školní rutiny, ale také to navodí pocit, že jsou ve škole vítáni. Škola může v těchto případech využít nabídky organizací, dobrovolníků z okolí, popřípadě materiálů ke stažení. Škola by měla mít k dispozici vícejazyčný informační materiál (například brožuru nebo leták) o organizačních záležitostech školy, kde je užitečné se zaměřit zejména na začátek a konec vyučování, rozvrhy hodin, přestávky a jak je můžou děti trávit, družinu, prázdniny, stravování (včetně svačiny, kterou v některých zemích žáci dostávají ve škole), výlety, exkurze, popřípadě školy v přírodě apod. Výroba informačního materiálu může být součástí některého školního projektu a mohou se na ní podílet i samotní žáci. Je vhodné zajistit materiál obsahující stručné představení předmětové nabídky a pomůcek, které si žáci musí na příslušné hodiny nosit. Dále se osvědčilo nabídnout rodičům shrnuté 14

15 povinnosti žáků a rodičů vůči škole a očekávání školy od žáků a rodičů (včetně domácích úkolů, podepisování žákovské knížky, které pro cizince vzhledem k jejich odlišné školní zkušenosti nemusejí být samozřej-mostí). Rodičům je vhodné navíc poskytnout informace o mimoškolních aktivitách a dalších nabídkách školy. Pro ještě efektivnější komunikaci s rodiči a úspěšné řešení případných dílčích výchovně vzdělávacích problémů může škola poskytnout rodičům žáků cizinců informace o podpoře rodičů při konzultačních hodinách, rodičovských schůzkách, atd. Důležitou pomůckou může být pro rodiče žáků cizinců plán školy, obsahující označená místa s důležitými osobami a kontakty na ně. 1.3 Jak mohou pedagogičtí pracovníci připravit školní prostředí, aby se žák cizinec cítil vítán: Jeden z nejúčinnějších způsobů, jak vytvořit příjemné prostředí pro žáky cizince a jejich rodiče, je dát najevo skutečnost, že si pracovníci školy váží jejich kultury a jazyka, a zohlednit tento aspekt ve škole. To pomůže nově příchozímu zažít pocit, že patří mezi ostatní a je rovnocennou součástí školy. Můžete podniknout např. tyto kroky: Označit důležitá orientační místa ve škole (ředitelna, sborovna, jídelna, WC, ) nejen česky, ale i v řeči žáků - cizinců, přítomných ve škole. Zde vám může pomoci například online slovník. Připravit si pro žáka obrázky znázorňující základní potřeby (i školní) a problematické situace, jejichž použitím se usnadní počáteční komunikace žáka - cizince s ostatními a měl/a by tak možnost vyjádřit, co potřebuje (např. žízeň, hlad, potřebu jít na toaletu, tužku, papír, jestli je v pořádku, atd.) Použít ve třídách, ale i ve škole, obrázky významných osob, míst a věcí z původní vlasti migrantů. Mít k dispozici dvojjazyčné slovníky, popřípadě knihy, CD atd. V hodinách (literatury, dějepisu, výtvarné výchovy atd.) zmiňovat i důležité události, literární a umělecká díla ze zemí původu. Respektovat a reflektovat kulturní a náboženské svátky z jejich původních zemí. Umístit např. u vchodu do školy, případně ve vstupním vestibulu nebo i ve třídě, vlajky všech zemí, ze kterých vaši žáci pocházejí (zde pozor na azylanty, kteří ze své země často utíkají z politických či jiných závažných důvodu a mohou být na otázku původní vlasti citliví). Zdroj:http://www.inkluzivniskola.cz/organizace-integrace-cizincu/organizace-integrace-cizincu 1.4 Jak lze pracovat se třídou: Na příchod nového žáka cizince je vhodné třídu jako kolektiv předem připravit. Osvědčilo se také diskutovat se žáky o tom, co bude příchod nového žáka pro ně znamenat, seznámit je s tím, z jakého kulturního prostředí žák přichází, případně proč opustil svou zemi původu. Už tyto kroky při správné aplikaci přispívají k úspěšnému začlenění nového žáka do třídy a k prevenci šikany. Pokud si nejste jako pedagogové v této roli jisti, můžete požádat o pomoc školního psychologa, poradit se v týmu pedagogických pracovníků, nebo vyhledat pomoc dalšího subjektu (např. Multikulturní centrum Praha nebo Pedagogická fakulta UK v Praze). Je dobré zajistit, aby na vytvoření vhodného prostředí 15

16 k začlenění žáka cizince spolupracovali pedagogičtí pracovníci jako tým. Jedná se o další krok k prevenci šikany a dalších sociálně - patologických jevů. To je důležité zejména na 2. stupni ZŠ, kde přispívá k úspěšnosti procesu inkluze žáků cizinců sjednocení pedagogických postupů všech pedagogů, kteří se žákem cizincem pracují. Tomu napomáhají vzájemné konzultace a uplatňování jednotného postupu práce se žákem i se třídním a školním kolektivem. Jakmile nový žák cizinec již nastoupí, můžete postupovat několika způsoby, abyste seznámili nového žáka s prostředím školy. Jedním z nich je stanovení žáka, který ho seznámí s vybavením třídy, dalšího, který mu ukáže cestu do jídelny, dalšího, který mu pomůže najít školní kantýnu atd. Druhou možnou cestou, která se většinou ukazuje jako efektivnější a méně organizačně náročná, je stanovení tzv. žáka patrona. 1.5 Kdo je žák patron: žák z téže třídy, který se nevyznačuje výchovnými problémy, má potenciál vést žáka cizince pozitivním směrem, má vaši důvěru žák, který je osobnostně blízký žákovi cizinci (je zde předpoklad přátelského vztahu) žák, který je oblíbený v kolektivu, má možnost pozitivního vlivu na ostatní a tím předcházení šikaně či jiným negativním jevům; roli žáka patrona lze vybrat také žáka, který má výše zmíněné předpoklady a zároveň potřebuje zvýšit sebevědomí žák patron provází žáka cizince školním životem do doby, než se žák cizinec v novém prostředí plně zorientuje (dokud nezná bezpečně všechny své povinnosti i svá práva, nastavená pravidla, prostředí školy samotné a neobejde se bez pomoci při sociálním začlenění) žáka patrona po pečlivé úvaze stanovuje třídní učitel, využívá přitom konzultací v týmu pedagogic-kých pracovníků třídní učitel sleduje počínání žáka - patrona, radí mu, ale zároveň podporuje jeho sebevědomí, váží si jeho nasazení 1.6 Další potenciál vyučujících: Efektivní je týmová spolupráce v rámci pedagogického sboru, součinnost se školním psychologem, školním metodikem prevence, výchovným poradcem při začleňování žáka cizince do třídního a školního kolektivu (všichni tito pracovníci školy společně řeší i případné problémy) V rámci týmu pedagogických pracovníků, včetně podpory ze strany vedení školy, je užitečné společně hledat nejvhodnější způsob komunikace s rodiči žáků cizinců (při řešení případných potíží se osvědčila spolupráce s překladateli, příslušnými jazykovými katedrami Filozofické fakulty UK v Praze, se sociálním odborem, příslušným velvyslanectvím). Vyučujícím dále v rozvoji pomůže aktivní vyhledávání a následná aplikace poznatků z oblasti multikulturní výchovy, interkulturní psychologie, problematiky češtiny jako cizího jazyka, kulturních specifik žáků cizinců, a to formou DVPP, samostudia, komuni-kace s jinými školami a zkušenými pedagogy z jiných škol, sdílení informací (např. prostřednictvím webových stránek). Při výuce češtiny pro cizince, s níž je vhodné začít co nejdříve po příchodu nového žáka cizince do školy, je vhodné vycházet z jeho mateřského jazyka (z 16

17 podobností a rozdílů oproti češtině) pokud se pedagogové necítí být plně kvalifikováni pro takovou činnost, mohou využít služeb překladatele, jazykových kateder FF UK v Praze, komunikaci s pedagogy jiných škol, služeb center na podporu integrace cizinců (http://www.integracnicentra.cz/default.aspx), Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (http://www.auccj.cz/) či dalších výše uvedených kontaktů. Pro vycházení z rodného jazyka žáka cizince lze s úspěchem využít znalosti členů pedagogického sboru (vyučujících angličtiny, němčiny, ruštiny atd.). Ti mohou poskytnout cenné informace pro srovnání příslušných jazyků s češtinou a stanovení vhodných strategií výuky češtiny pro cizince v pří-padě konkrétního žáka. Zároveň mohou být cennými prostředníky, pokud je možnost zpočátku využívat pro komunikaci se žákem třetí jazyk. To může fungovat v praxi např. tak, že vietnamský žák cizinec, který zpočátku neovládá češtinu, může pro komunikaci s vyučujícími využívat jiný jazyk, který ovládá na úrovni odpovídající tomuto účelu. To předpokládá, že příslušný vyučující, který je se žákem cizincem v kontaktu, tento jazyk ovládá také na odpovídající úrovni, nebo že vyučující spolupracují napříč peda-gogickým sborem a je využito komunikace např. mezi vyučujícím angličtiny, žákem cizincem schop-ným komunikovat v angličtině a vyučujícím, který je v tomto jazyce méně zdatný, ale potřebuje se žákem cizincem efektivně komunikovat. Při současné skladbě jednak žáků cizinců, jednak pedagogických pracovníků, lze využít jako třetí jazyk např. ruštinu a jako prostředníci se mohou uplatnit např. vyučující s komunikativní znalostí ruštiny, kteří mohou být nápomocni méně zkušeným pedagogům. Ve škole, kde je přítomen větší počet žáků cizinců jedné národnosti, lze využít situace, kdy v rámci jedné národnosti jsou ve škole přítomni žáci cizinci, kteří zpočátku trpěli jazykovou bariérou, tu se jim postupně podařilo překonat, ale zachovali si svůj původní jazyk. Tito žáci mohou vyučujícím pomáhat při jazykovém začlenění žáků cizinců stejného etnika, kteří mají jazykovou bariéru. Taková spolupráce má navíc pozitivní vliv na sebevědomí již začleněných žáků cizinců. Ti získávají pocit, že jsou pro své okolí a pro vyučujícího důležití, když jsou požádáni o pomoc. V počátcích výuky češtiny pro cizince je vhodné vzít v úvahu, co je pro žáka cizince podstatné (co se týká jeho každodenního života ve škole, v české společnosti). Úspěšně funguje vytvářet pro žáka slovníčky pojmů pro jednotlivé předměty (např. česko ruský slovníček potřebných pojmů pro předmět prvouka). To urychlí zdokonalování v českém jazyce a zlepší porozumění probírané látce. Slovníčky vytvářejí vyučující příslušných předmětů, protože pro samotného žáka cizince by se jednalo o značně náročný úkol. Lze také čerpat z volně přístupných překladových slovníčků: Pro další inspiraci v oblasti výuky češtiny jako cizího jazyka můžete využít mimo jiné následující zdroje: ADAMOVIČOVÁ, A., PEŠIČKA, J. Běžně mluvený jazyk ve výuce češtiny pro cizince. In: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, , s ČECHOVÁ, M. a kol. : Stylistika současné češtiny. Praha 1997, 2003, ČECHOVÁ, M., STYBLÍK, V. : Čeština a její vyučování. Praha : SPN, ČERMÁK, F., SGALL, P. : Výzkum mluvené češtiny: jeho situace a potřeby. Slovo a slovesnost 58, 1997, s ČECHOVÁ, M., ZIMOVÁ, L. : Metodický list k vyučování českému jazyku pro učitele žákůimigrantů. 17

18 In: Český jazyk a literatura, , roč. 53, č. 4, s HÁDKOVÁ, M., LINEK, J., VLASÁKOVÁ, K. : Čeština jako cizí jazyk. Úroveň A1. Praha : MŠMT a nakl. Tauris, HÁDKOVÁ, M. : Čeština pro azylanty. Brno : SOZE, Setkání české a odlišné kultury Jak můžete zajistit, aby žák - cizinec získal co nejvíce informací o české kultuře, a přispět tak k jeho sociální integraci? Jak můžete zajistit, aby se čeští žáci dozvěděli co nejvíce o kultuře nově příchozího žáka, a působit tak preventivně proti kulturně podmíněným konfliktům a nedorozuměním? Na str. 2 a 3 této přílohy se zmiňujeme o prvním kroku, který je vhodné učinit před příchodem žáka. Osvědčilo se také diskutovat se žáky o tom, co bude příchod nového žáka pro ně znamenat, seznámit je s tím, z jakého kulturního prostředí žák přichází, případně proč opustil svou zemi původu. Už tyto kroky při správné aplikaci přispívají k úspěšnému začlenění nového žáka do třídy a k prevenci šikany. (str. 3 tohoto dokumentu). Vyučující mohou pomoci českým žákům vcítit se do role někoho, kdo byl vykořeněn ze své země a ocitá se v neznámém prostředí, mezi neznámými lidmi hovořícími neznámým jazykem. Inspiraci lze získat např. z organizace Multikulturní centrum Praha. (http://www.mkc.cz/cz/uvod.html) Dalším krokem může být týmová porada všech vyučujících, kteří s již příchozím žákem pracují, dále za účasti výchovného poradce, metodika prevence, popř. dalších odborných pracovníků školy (školního psychologa). Výchozím dokumentem pak může být učební plán pro daný školní rok a pro aktuální období, ve kterém se pedagogové právě nacházejí. Cílem v takovém případě je, aby v období po příchodu žáka cizince do třídního kolektivu proběhlo v rámci jednotlivých předmětů seznámení s českou kulturou i s kulturou žáka cizince. Za předpokladu týmové spolupráce všech zmíněných pra-covníků vzniká plán, jehož podstatou je cílené a zařazování českých reálií a reálií příslušné země původu žáka cizince do výuky. V této fázi je vhodné zaměřit se zejména na to, co obě kultury spojuje, z čeho je možné vycházet, ale také podat žákům informace o tom, v čem je daná kultura specifická a jak těmto specifikům porozumět. To souvisí se systematickým dalším vzděláváním pedagogů a aktivní spoluprácí s dalšími subjekty. Celý proces by měl být systematický za spolupráce všech zúčastněných pracovníků, ale nenásilně. Proces by být schopen reagovat na aktuální potřeby žáků a působit přiroze-ným dojmem. Na konci procesu žák cizinec má základní informace o kultuře, do níž se právě začle-ňuje, a čeští žáci mají vytvořen obraz o jeho kultuře. To pomáhá úspěšné sociální integraci. Možné pojetí v jednotlivých předmětech 1. stupně základní školy: Český jazyk a literatura Lze zařazovat literární ukázky, které obsahují informace o specifikách české a příslušné cizí kultury, nácvik základních dovedností pro zvládnutí asertivní a zdvořilé komunikace (např. při scénkách a rozhovorech v komunikační výchově), v hodinách českého jazyka existuje nepřeberné množství vhodných aktivit (je možné se věnovat kulturním rozdílům v neverbální komuni-kaci, tj. co znamenají v různých kulturách různá gesta, nebo např. při charakterizování literárních postav se lze zaměřit na vnitřní charakteristiku postav, které se nacházejí v podobných životních situacích jako žák cizinec, a tím rozvíjet u českých žáků schopnost empatie). 18

19 Cizí jazyky Nabízejí mnoho prostoru pro seznámení s kulturními specifiky jiných národů, porovnávání s českými kulturními specifiky (volbou vhodných učebních textů, filmových a jiných materiálů), porovná-vání např. gramatického systému češtiny a cizího jazyka (žák postupně získává nadhled přiměřený věku a rozumovému vývoji a je schopen vnímat, že mezi češtinou a mateřštinou žáka cizince existují podobnosti a rozdíly, které ovlivňují projev žáka cizince v českém jazyce. Při správném vedení ze strany pedagoga se rozvíjí jeho schopnost empatie). Zároveň si čeští žáci při výuce cizího jazyka mohou uvědomit, jak náročné je naučit se komunikovat v jiném jazyce, což také přispívá k rozvoji jejich sociální inteligence. Matematika Vyučující si může vzít na pomoc například slovní úlohy, které mohou přibližovat běžné situace vycházející z českých reálií nebo z reálií kulturního areálu mateřského jazyka žáka cizince. Informatika Funguje zejména jako prostředek dalšího získávání informací o české i cizí kultuře, žáci by měli být mimo jiné vedeni k efektivnímu a bezpečnému vyhledávání informací v průběhu celého základního vzdělávání. Kromě toho představuje internet způsob, jak navázat přátelské kontakty s dětmi z jiných zemí. Všichni žáci by měli být poučeni o bezpečném pohybu na internetu a zásadách používání moderních sociálních sítí. Nauka o světě Pro účel začlenění žáka cizince lze beze zbytku využít náplň tematického okruhu Lidé kolem nás (výchovou ke vzájemné toleranci, demokratickému myšlení, mezikulturnímu porozumění). Při zpracování obsahu předmětu při vytváření prostředí vhodného pro inkluzi žáků cizinců doporučujeme vycházet ze specifických podmínek školy (národnostní skladby žáků, předchozích zkušeností žáků, přítomných a potenciálních rizikových faktorů pro vznik sociálně patologických jevů apod.). Hudební výchova Není třeba se obracet jen do historie, komunikaci mezi žáky může podnítit i současná hudba dané země. Výtvarná výchova Vyučující mohou seznámit žáky s výtvarným uměním českým i příslušné kultury (snažte se volit témata a autory blízké dětem), výtvarné projevy žáků mohou vyučujícím sloužit i k tomu, aby získali představu o tom, jak vidí žáci cizinci české prostředí a naopak. Pracovní výchova Lze využít např. vaření a podle možností zapojit i rodiče žáků -cizinců. V praxi se jedná o jeden z nejefektivnějších způsobů, jak získat kladný vztah k jiné kultuře. Možné pojetí v jednotlivých předmětech 2. stupně základní školy: Český jazyk a literatura Viz 1. stupeň, dále můžete využít např. porovnání s jazykem nově příchozího žáka, autory a díla typická pro danou kulturu (ideálně, pokud jsou navíc známá v ČR) Cizí jazyky Viz 1. stupeň, se stoupající znalostí cizího jazyka jsou žáci přiměřeně věku a rozumovému vývoji schopni lépe nahlédnout rozdílné a shodné znaky cizího jazyka (např. angličtiny nebo němčiny) a češtiny. Úměrně tomu mohou žáci získat přiměřenou představu o podstatě interferenčních chyb (chyb vyplývajících z podobností a rozdílů mezi jazyky) což napomáhá jejich většímu porozumění i pro chyby žáka cizince při jeho projevu v českém jazyce. Dějepis Je možné zařazovat prvky z českých dějin i z dějin národa žáka cizince (orientovat se na styčné body, podobnosti ukázat žákům, co mají společné). Toto lze zmínit také u žáků, kteří měli závažný důvod pro opuštění vlasti. Je však třeba postupovat citlivě a zejména v těchto případech všechny kroky pečlivě zvážit, protože žáka cizince může zmínka o faktech souvisejících s válečnými konflikty, genocidě apod. značně stresovat. 19

20 Informatika viz 1. stupeň Občanská výchova Můžeme zařadit aktivity zaměřené na zvyky a kulturní specifika v ČR a žákově zemi původu, přiměřenou formou žáky seznámit s podstatou kulturně podmíněných konfliktů a způsobům jejich předcházení a řešení. Hudební výchova viz 1. stupeň Výtvarná výchova viz 1. stupeň Pracovní výchova viz 1. stupeň Přírodopis Nabízí se využít zajímavosti ČR a dané cizí země (např. typičtí živočichové, kteří mohou žáky zaujmout). Zeměpis Vyučující může vhodnou formou podat základní informace o dané cizí zemi a o ČR. Další přírodní vědy včetně matematiky Vyučující může poukázat na významné osobnosti a objevy, které souvisejí s ČR nebo původní zemí žáka cizince. Setkají-li se pedagogičtí pracovníci v třídním či školním kolektivu s kulturně podmíněnými konflikty (nejen ve vztahu k žákům cizincům), měli by mít vytvořeno ve škole takové klima a takové podmínky, aby se neobávali požádat o pomoc své kolegy, vedení školy, školního psychologa či výchovného poradce. Ke zlepšení schopnosti vzájemné pomoci pedagogických pracovníků lze využít vědomé podpory vedení školy, působení psychologa, týmových supervizí, teambuildingových aktivit, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků apod. V případě potíží při řešení kulturně podmíněných konfliktů lze také vyhledat pomoc dalších subjektů, jako jsou např. příslušná pedagogicko psychologická poradna, Multikulturní centrum Praha (http://www.mkc.cz/cz/uvod.html), příslušné národnostní spolky, Člověk v tísni o.p. s. (http://www.clovekvtisni.cz/), služby projektu Minimalizace šikany (http://www.minimalizacesikany.cz/), Organizace na pomoc uprchlíkům (http://www.opu.cz/cz/kontakt/) aj. 1.8 Kulturní specifika některých národů zastoupených na základních školách, která mohou ovlivnit vzájemné porozumění mezi žákem a vyučujícím a mezi žáky navzájem Specifika některých kultur Evropské unie a západního světa Pokud jde o západní kultury, nesetkáváme se často s výraznými kulturními rozdíly, co se týká způso-bu života nebo hygienických návyků. Pro potřeby školy se proto zmiňujeme zejména o některých zásadách komunikace s rodiči a žáky. Pro západní kultury je typický odlišný způsob vedení žáků v rodinách a ve škole. Ten je v české kultuře vnímán jako volnější, i navzdory pozvolným změnám uplatňovaných výchovných metod v české kultuře. Tito žáci mohou být asertivnější než jejich čeští vrstevníci, mohou chápat autoritu učitele jiným způsobem (více jako partnerský vztah než vztah založený na formální autoritě). Američané 20

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání 1 Platnost dokumentu od 1. 9. 2016 Schváleno na pedagogické radě dne 1. 9. 2016 2 Tento dodatek je zpracován v souladu s vyhláškou

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Kritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010

Kritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010 Kritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem(omj)

Začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem(omj) Začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem(omj) META, O.P.S. poradenství cizincům v oblasti vzdělávání, kurzy ČDJ, doučování aktivity zaměřené na pedagogy semináře akreditované MŠMT, poradenství webový

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Dodatek č. 1, který je zpracován

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními

Vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07/4.1.00/33.0001 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

CENTRA PODPORY NIDV PRO ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ/ŽÁKŮ CIZINCŮ DO ČESKÝCH ŠKOL. Renée Grenarová. NIDV centrální pracoviště Praha

CENTRA PODPORY NIDV PRO ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ/ŽÁKŮ CIZINCŮ DO ČESKÝCH ŠKOL. Renée Grenarová. NIDV centrální pracoviště Praha CENTRA PODPORY NIDV PRO ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ/ŽÁKŮ CIZINCŮ DO ČESKÝCH ŠKOL Renée Grenarová NIDV centrální pracoviště Praha AKTIVITY NIDV V OBLASTI SYSTÉMOVÉ PODPORY PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VZDĚLÁVAJÍCÍCH DĚTI/ŽÁKY

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 K ritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 Schváleno na PV MŠMT dne 2. září 2008. A Rovnost příležitostí ke vzdělávání Rovný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské Školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 I.

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace. Anežky České 702/17, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace. Anežky České 702/17, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Anežky České 702/17, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor školy: 600

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více