ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM"

Transkript

1 ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad

2 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je úplnou základní školou, která ve výuce klade důraz na cizí jazyky a ekologii. V Lysé nad Labem jsou dvě základní školy v těsné blízkosti, které úzce spolupracují. Blízkost Prahy má za následek dojíždění rodičů za prací do hlavního města, z čehož plyne především zájem rodičů o zabezpečení volného času dětí po výuce. Škola má dobrou úspěšnost při přestupu žáků na střední školy. Na základě spolupráce se CPIV Praha byly stanoveny následující priority: - řešení výchovných problémů a práce s třídními kolektivy - poradenství v oblasti prevence sociálně patologických jevů - DVPP na téma autority učitele a managementu školní třídy 2. Školní dokumenty ve vztahu k inkluzi Podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) vzdělává škola široké spektrum žáků a je orientována na využití získaných poznatků v praxi a vědomé rozvíjení vlastních schopností žáků. To pomáhá vytvářet vhodné podmínky pro inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Pro školu je charakteristický partnerský přístup k žákům. ŠVP zpracovává hlavní výchovné a vzdělávací strategie školy při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků nadaných. Díky svému kvalitnímu rozpracování poskytuje pedagogickým pracovníkům dobrou oporu v práci s těmito žáky. Škola věnuje velkou pozornost např. sociálnímu začlenění nadaných žáků, kteří mohou mít výkyvy v chování. U žáků se specifickými poruchami učení (SPU) je běžnou praxí reedukační činnost prováděná vyškolenými pedagogy. Škola klade důraz na průběžné zařazování prvků multikulturní výchovy do výuky (např. prezentování úspěchů lidí z různých odlišných sociokulturních skupin), zejména za účelem začlenění žáků cizinců. Škola v praxi i ve svém školním vzdělávacím programu klade důraz na praktickou aplikaci školních vědomostí a na směřování k budoucímu pracovnímu uplatnění a celkovému zařazení do společnosti. Spolu s orientací na všestranný rozvoj žáka program pomáhá poskytnout žákům otevřené proinkluzivní prostředí. Doporučení: V případě žáků se sociálním znevýhodněním (např. příslušníků romského etnika či žáků cizinců) je vhodná orientace pedagogických pracovníků ve specifických potřebách těchto skupin žáků např. jejich priorit, vztahu ke vzdělávání a školnímu prostředí, způsobu učení a vnímání okolního světa, charakteru rodinného prostředí. To je východiskem pro volbu výchovně vzdělávacích strategií (např. volbu vyučovacího stylu, komunikace se žáky, způsobu prezentace konkrétní látky). 2

3 Znalost těchto specifik zároveň pomáhá pedagogům naplňovat cíle školního vzdělávacího programu. Pedagogové tak mohou lépe přizpůsobit výuku možnostem a předpokladům žáků, vycházet z jejich zájmů, přirozeného rodinného prostředí atd. Pro tento účel CPIV Praha doporučuje využít odbornou literaturu k tématu multikulturní výchova či interkulturní psychologie, popř. další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) na toto téma. Ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání jsou zařazena tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova a Výchova demokratického občana. V ŠVP prozatím nejsou zcela rozpracovány konkrétní způsoby jejich zařazení. Přesto je z výukové praxe zřejmé, že k zařazování průřezových témat při výuce dochází. Doporučení: Užití průřezových témat je vhodné dále konkretizovat pro potřeby pedagogických pracovníků. Ve všech předmětech je vhodné uvést u každého tematického celku, zda byla využita průřezová témata Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova nebo Výchova demokratického občana ve vztahu k inkluzi, a pokud ano, jakým způsobem konkrétně. Jedná se především o pomůcku pro jednotlivé vyučující, která usnadňuje stanovení cílů a plánování výchovně vzdělávacích aktivit směřujících k inkluzi žáků. Vyučující se o údaje uvedené v ŠVP (týkající se průřezových témat ve vztahu k inkluzi) mimo jiné opírají při přípravách na vyučovací hodiny. Školní řád se zaměřuje na schopnost vzájemné spolupráce, tolerance a pochopení pro individuální potřeby a zvláštnosti. Vychází z partnerského přístupu k žákům praktikovaného ve škole. Minimální preventivní program školy svou povahou podporuje vytváření vhodných podmínek pro inkluzi. Velmi obsáhle zpracovaný dokument uvádí kromě základních náležitostí navíc cíle programu, které vztahuje ke kontextu celé problematiky, jasně rozlišuje aktivity zaměřené na specifickou a nespecifickou prevenci, uvádí SWOT analýzu současného stavu ve škole, dále kontakty na odborná pracoviště. Dokument shrnuje také podrobnou analýzu problémů, jež se objevují na škole s uvedením odkazu na daný ročník, vč. shrnutí celkové situace. Jednotlivé postupy řešení přestupků jsou uvedeny stručně v samotném dokumentu, resp. v příloze. Kromě samotného preventivního programu je důraz kladen na osvojení sociálních dovedností, které značně přispívají k prevenci sociálně patologických jevů a celou problematiku uvádějí do kontextu všech souvislostí. Celkově je dokument zpracován velmi podrobně a účelně, a může tak sloužit jako inspirace dalším školám. Doporučení: Na základě provedené analýzy minimálního preventivního programu doporučujeme: - popsat konkrétní postupy při evaluaci minimálního preventivního programu 3

4 - uvést odkazy na legislativu V oblasti protidrogové prevence škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou. Ačkoli zřizovatel neposkytl finanční prostředky na zajištění této činnosti, podařilo se škole financovat ji z dalších zdrojů, například z rozpočtové kapitoly Krajského úřadu Středočeského kraje. Škola realizuje následující projekty se zaměřením na inkluzi: Škola realizuje následující projekty se zaměřením na inkluzi: Evropský den jazyků - poznávání kultur evropských zemí Český rok na 1. stupni seznámení s českými tradicemi Projektové dny AJ, NJ (reálie), týden psaní dopisů Celoroční školní soutěž Trápíš se kvůli šikaně? Pomůžeme ti! - informace, otázky a úkoly na nástěnkách Stonožka spolupráce s paní Bělou Jensen; doprovodné aktivity k projektům, děti například vytvořily deskovou hru na téma Anežka Česká v rámci projektu pod záštitou Arcibiskupství pražského. Doporučení: Od 1. září 2011 je problematika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zpracována ve Vyhlášce č. 147/2011 Sb. Dále byly upraveny podmínky poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláškou č. 116/2011 též s účinností od 1. září Doporučujeme aktualizovat dokumenty školy v souladu s těmito vyhláškami. 3. Personální podmínky školy pro potřeby inkluze Pedagogové a odborní pracovníci, školní poradenské pracoviště Pedagogický sbor školy je částečně kvalifikovaný, ale škola aktivně napomáhá zvyšovat kvalifikaci pedagogických pracovníků. Tento proces poněkud komplikuje vyšší věkový průměr pedagogického sboru. Vedení školy podporuje další vzdělávání pedagogů i v oblasti inkluze a motivuje je k sebevzdělávání a dalšímu rozvoji. Pedagogický sbor tak například absolvoval semináře CEVAP či semináře k prevenci rizikového chování zajišťované Krajským úřadem Středočeského kraje. Škola má k dispozici výchovného poradce, školního metodika prevence a asistenty pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním. 4

5 Doporučení: Asistent pedagoga může napomáhat lepší komunikaci s rodiči svěřeného žáka, navazovat s nimi neformální kontakt, a to zejména v případě žáků se sociálním znevýhodněním. To napomáhá pozitivnímu vztahu rodičů ke škole. Je žádoucí podporovat průběžné další vzdělávání asistentů pedagoga a kontakt s kolegy z jiných základních škol. To přispívá k přenosu poznatků a sdílení příkladů dobré praxe. Ve škole není zřízena pozice školního speciálního pedagoga ani školního psychologa. Škola dále využívá služeb vychovatelů ve školní družině. Doporučení: Pro možné zřízení a financování pozice školního speciálního pedagoga nebo školního psychologa CPIV Praha doporučuje zvážit následující možnosti: - projekt EU peníze školám ( šablony ), viz - granty vypisované krajem, výzvy viz - ve spolupráci s ostatními ZŠ v okolí požádat zřizovatele o zřízení příslušné pozice pro více škol, které by sdílely jeho služby společně na částečný úvazek Ve škole je praktikován ověřený způsob vzájemného přenosu informací a jsou stanovena jasná pravidla pro fungování multioborového týmu. Všichni pedagogičtí pracovníci školy se scházejí na pravidelných konzultacích, poradách, metodických sdruženích a předmětových komisích. Doporučení: Při realizaci inkluzivního vzdělávání je vhodné rozvíjet kompetence pedagogických pracovníků v následujících oblastech: znalost příslušných právních norem, orientace v potřebách jednotlivých skupin žáků se SVP (charakteristika jejich specifických potřeb, diagnostika, metody práce, způsob hodnocení, sociální integrace), základní praktické znalosti z didaktiky češtiny jako cizího jazyka, z interkulturní psychologie a multikulturní výchovy (lze rozvíjet např. formou DVPP nebo formou spolupráce s jinými zkušenými školami), techniky zvládání stresu a předcházení syndromu vyhoření, metody práce se žáky s kombinací SVP, znalost možných způsobů spolupráce s rodiči žáků se sociálním znevýhodněním a práce s autoritou a pedagogickým taktem. Při zajišťování dalšího vzdělávání pedagogů doporučujeme využít nabídku specializovaných institucí, např.: 5

6 NIDV (různorodé kurzy, IPPP (kurzy orientované na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků mimořádně nadaných, Dys-centrum Praha (kurzy zaměřené především na práci se žáky se specifickými poruchami učení a chování, Člověk v tísni o.p.s. (kurzy zaměřené na práci se žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (metodická podpora pro práci s cizinci, Kompletní seznam kurzů DVPP akreditovaných MŠMT můžete najít na: (kurzy realizované fyzickými osobami) a (kurzy realizované právnickými osobami). Pro realizaci DVPP na téma Práce s výchovnými problémy ve třídě lze využít semináře pod vedením PaedDr. et Mgr. Hany Žáčkové pořádané Dyscentrem Praha. Doporučení: Vzhledem k tomu, že do školy docházejí žáci se zdravotním znevýhodněním, je vhodné podpořit pedagogy při osvojování obecných zásad pro práci s těmito žáky (především se žáky s diabetem, epilepsií aj.). Dále lze toto téma rozšířit o získání dovednosti pedagogů i žáků poskytnout první pomoc nebo v případě potřeby pomoc přivolat. Pro tento záměr je možné navázat spolupráci s Červeným křížem, např. formou kurzů pro pedagogy a kooperace na projektovém vyučování. Kontakt: Vzájemný přenos poznatků a zkušeností pedagogů probíhá díky funkčnímu pedagogickému sboru zcela přirozeně, ale také organizovaně při poradách a předmětových komisích. Podobným způsobem dochází k přenosu informací z absolvovaných DVPP. Jsou využívány i vzájemné hospitace vyučujících. CPIV Praha doporučuje rozdělit metodická sdružení na 1. stupni na dvě: pro třídu a pro 4. a 5. třídu. Dělení MS pro I. stupeň na dvě sekce bude zvažováno až po vyhodnocení prvního cyklu platnosti školního vzdělávacího programu. Pedagogická rada posoudí následně možné dělení I. stupně na 1. a 2. období a doporučení CEPIV o rozdělení MS na dvě sekce. 6

7 Metodická podpora pedagogů ze strany vedení školy probíhá pravidelně při poradách a vzájemných konzultacích. Vedení školy se intenzivně věnuje hospitacím v hodinách, výrazně podporuje touto formou především začínající učitele a učitele v problematických třídách. Škola aktivně spolupracuje s okolními školami formou stáží a setkávání s cílem výměny zkušeností. Nadstandardní spolupráce funguje především se sousední ZŠ J. A. Komenského spolupráce ohledně zápisu žáků do prvního ročníku, přestupů, společných akcí, volnočasové aktivity, personální výpomoc (vzájemné stáže a zastupování) apod. Při zápisech do prvního ročníku obě školy rovněž úzce spolupracují s místní mateřskou školou, kde rodičům prezentují svá specifika, což umožňuje informovanou volbu pro optimální umístění dítěte. Škola má dobré vztahy s místními subjekty, jako je například Domov seniorů, Sdružení romských občanů v Lysé nad Labem, Městskou knihovnou a dalšími. Doporučení: Návrhy možného napojení školy na další subjekty se zkušenostmi v jednotlivých oblastech práce se žáky se SVP: Žáci cizinci: Multikulturní centrum Praha Centrum pro integraci cizinců Žáci se SPUCH: DYS centrum Žáci mimořádně nadaní: Centrum rozvoje nadaných dětí Žáci se zdravotním postižením: Centrum pro zdrav. postižené Středočeského kraje Žáci se sociálním znevýhodněním: Člověk v tísni, o.p.s. Agentura pro sociální začleňování 4. Poradenské služby škole Školní poradenství Škola spolupracuje s Pedagogicko - psychologickou poradnou Nymburk, jejíž služby hodnotí spíše jako nevyhovující potřebám školy. Rovněž spolupracuje se speciálně pedagogickým centrem v Kolíně. Dále navázala kontakt s Informačním a poradenským střediskem při úřadu práce v Nymburku v oblasti kariérního poradenství. 7

8 Spolupráce s orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) se v poslední době zlepšila, především díky intenzivnější komunikaci vedení školy se zřizovatelem. Nyní tedy funguje velmi dobře (například i v oblasti zajištění refundací za pomůcky a ozdravné pobyty pro žáky sociálně slabé). Škola dále využívá služeb centra CEVAP. 5. Žáci Do školy docházejí žáci převážně z Lysé nad Labem a také z blízkého okolí. Žákům se sociálním znevýhodněním škola poskytuje dostatečnou podporu, např. v podobě financování některých výdajů spojených se školní docházkou. Ze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školu navštěvují především žáci se specifickými poruchami učení a chování a se zdravotním znevýhodněním. Dále jsou ve škole přítomni žáci se sluchovým, mentálním a tělesným postižením a žáci - cizinci. Pro žáky se SPU je zajišťována reedukační činnost vyškolenými pedagogy (ambulantní nácviky na I. stupni školy). Ve škole je s podporou vedení školy vytvářeno vhodné prostředí pro pravidelnou zpětnou vazbu žáků směrem k vyučujícím. Žáci této možnosti hojně využívají. V případě potřeby mohou žáci komunikovat s pedagogy prostřednictvím schránky důvěry. Dotazy či připomínky, které do ní byly vhozeny anonymně, jsou žákům zodpovězeny písemně na školní nástěnce. Ačkoliv škola v současné době nemá žádnou formu žákovského parlamentu, nechala se inspirovat zkušenostmi jedné ze spolupracujících škol a od nového školního roku plánuje zřídit žákovskou radu. Doporučení: Pro zřízení žákovského parlamentu je dále možné využít zkušeností Centra pro demokratické učení: V žákovském parlamentu je vhodné dát příležitost k seberealizaci žákům se SVP (je pozitivně upevněna jejich pozice v žákovském kolektivu, stoupá jejich sebevědomí). Příklad dobré praxe: Kvalitně a nápaditě definované stanovy a cíle žákovského parlamentu má např. ZŠ Hulín. K nahlédnutí na webových stránkách školy: Pedagogická diagnostika Během výchovně vzdělávacího procesu poznává pedagog žáka detailněji v nejrůznějších situacích. V této souvislosti hovoříme o pedagogické diagnostice, kterou provádí pedagog během výuky i mimo ni. V současné době je zdůrazňována diagnostická kompetence učitelů základních škol jako jeden z prostředků zkvalitnění práce se žákem. Zabývá se aktuálním 8

9 výkonem jedince a analyzuje ho v souvislosti s osobnostním vývojem a vnějšími vlivy, jenž na tento vývoj spolupůsobí. Mezi nejčastější metody pedagogické diagnostiky patří pozorování, rozhovor se žákem, rozbor prací žáka, testy vědomostí, analýza pedagogické dokumentace, atd. V odůvodněných případech jsou následně osloveni pracovníci školního poradenského pracoviště, resp. školského poradenského zařízení k určení přesné diagnózy žáka. Doporučení: Pro pedagogickou diagnostiku se můžete inspirovat např. těmito zdroji: Hrabal, V.: Pedagogicko psychologická diagnostika žáka. Praha Dittrich, P.: Pedagogicko psychologická diagnostika. Praha Mareš, J.: Učební a studijní styl žáka. Praha, Portál Kalhous, Z., Obst, O.: Školní didaktika. Praha Lašek, J.: Sociálně psychologické klima školní třídy a školy. Hradec Králové, Gaudeamus, Depistáž žáků se SVP a jejich reedukace je úkolem především pro pracovníky školního poradenského pracoviště, následně pak pro pracovníky školského poradenského zařízení (tedy pedagogickopsychologických poraden a speciálně-pedagogických center), kteří jsou kompetentní k přesnému určení diagnózy. Pedagogové spolupracují se zmíněnými pracovišti a uplatňují vůči žákům se SVP jednotný postup za účelem kompenzace jejich potíží. Depistáž je vhodné zaměřit především na počátek školní docházky, kde je nejvyšší pravděpodobnost výskytu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, které nebyly odhaleny při nástupu do školy. Při zápisu žáků do školy je vhodné věnovat maximální pozornost školní zralosti, aby se eliminovaly možné budoucí obtíže se zvládáním učiva. Škola v tomto směru realizuje adaptační kurz Školička pro předškoláky. Pro diagnostiku školní zralosti doporučujeme publikaci J. Bednářové a V. Šmardové Školní zralost. V souvislosti se změnou legislativy CPIV Praha upozorňuje na problematiku vymezení žáků se sociálním znevýhodněním. Ti jsou specifikováni mimo jiné na základě Zákona č. 564/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Školský zákon je definuje v 16, odst. 4: (4) Sociálním znevýhodněním je pro účely tohoto zákona a) rodinné prostředí s nízkým sociálně-kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, b) nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo c) postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu. Žáky se sociálním znevýhodněním pro účely poskytování vyrovnávacích opatření nově definuje Vyhláška č. 147/2011 Sb. Za něj se považuje zejména žák z prostředí, kde se mu nedostává potřebné podpory k řádnému průběhu vzdělávání včetně spolupráce zákonných zástupců se školou, a žák znevýhodněný nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka. 9

10 Doporučení: Problematiku sociálního znevýhodnění je potřeba chápat v širších souvislostech. Je vhodné spolupracovat přiměřenou formou s rodinou prostřednictvím orgánu sociálně-právní ochrany dětí, sociálního odboru a sociálního pracovníka, pozitivně motivovat rodinu ke komunikaci se školou. Služby sociálních pracovníků poskytují rovněž nevládní neziskové organizace (NNO). V případě vzniklých problémů se žáky-cizinci je možné zvážit kontakt s příslušnými velvyslanectvími. Další možnosti spolupráce školy s rodiči dětí bude možné nalézt v připravované metodice CPIV: Formy spolupráce s rodinou založené na principech sociální práce. Individuální vzdělávací plán Pro žáky se SVP škola vytváří individuální vzdělávací plán (IVP). Ten podléhá pravidelné aktualizaci na základě měnících se potřeb žáků. Ve škole se vzdělává podle IVP 12 žáků na 1. stupni a 7 žáků na 2. stupni. Nově do školy přestupuje žák s ADHD ze sousední ZŠ J. A. Komenského, pro nějž škola rovněž vyhotoví IVP a jeden žák s ADHD je v 1. ročníku vzděláván s pomocí asistenta pedagoga. Do tvorby IVP je zapojeno co největší množství pedagogů, a to v závislosti na druhu znevýhodnění žáka a toho, jakým způsobem s ním přicházejí do styku ve výuce. S plánem pak škola průběžně a flexibilně pracuje a podle potřeby jej aktualizuje. Velký důraz je kladen na praktickou užitečnost dokumentu. Vyučující pracují s elektronickým formulářem, jehož výhodou je i to, že neomezuje rozsah údajů uvedených v jednotlivých oddílech IVP pevně nastavenými kolonkami. Škola v pravidelných intervalech poskytuje (se souhlasem zákonného zástupce žáka) konkrétně formulované hodnocení IVP školskému poradenskému zařízení. Asistent pedagoga se přímo podílí na tvorbě IVP pro konkrétního žáka a následně pracuje v součinnosti s vyučujícím tak, aby byly vůči danému žákovi se SVP uplatňovány jednotné výchovně vzdělávací strategie. Navrhuje vyučovací metody, způsob zpracování učební látky, pomáhá vyučujícímu zvážit perspektivy daného žáka se SVP. Doporučení: U žáků s vysokým rizikem školní neúspěšnosti (tedy i u žáků-cizinců), pro které nelze vypracovat IVP, doporučujeme zavést plány pedagogické podpory v rámci třístupňového modelu péče o žáka. Tento model nabízí kromě individualizované pomoci dítěti realizované v rámci výuky (1. stupeň péče) a vzdělávání na základě IVP po předchozím vyšetření pedagogicko psychologické poradny či SPC (3. stupeň péče), také tvorbu plánu pedagogické podpory, který shrnuje např. silné stránky dítěte, oblasti podpory žáka a doporučené metody a formy práce (2. stupeň, který v tomto modelu předchází vzdělávání integrovaných žáků podle IVP). Škola také může jejich tvorbu a využívání ukotvit ve vlastním ŠVP v kapitole o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Tento plán pedagogické podpory lze dobře využít například u žáků se sociálním znevýhodněním. 10

11 Hodnocení výsledků vzdělávání v inkluzivních podmínkách, sebehodnocení žáků Škola má dobře zpracovaný systém hodnocení žáků. Nejčastěji je uplatňován klasický způsob hodnocení (známkou 1 5) a na žádost zákonného zástupce žáka širší slovní hodnocení. Škola se rovněž věnuje hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Pedagogičtí pracovníci vedou žáky se SVP ke schopnosti sebehodnocení a vhodného výběru budoucí profese. Tím přispívají k jejich plnému začlenění do společnosti. Vyžaduje-li to povaha zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění, žák není klasifikován z některých předmětů (např. z tělesné výchovy). V odůvodněných případech je u žáků se SVP uplatňováno širší slovní hodnocení nebo kombinace širšího slovního hodnocení a hodnocení známkou. Je důsledně využívána možnost odložit klasifikaci, pokud má žák málo známek, aby měl šanci být klasifikován podle svých možností. Pro hodnocení individuálního pokroku žáka má škola dobře zpracovaná kritéria, jejich vyhodnocení probíhá dle tabulky vytvořené školou. Tento systém zohledňuje reálné možnosti a snahu žáka a plně vyhovuje potřebám školy. Kritéria hodnocení jsou podána formou srozumitelnou pro vyučující i rodiče a jsou s nimi přiměřenou formou seznámeni i žáci. Žákům - cizincům je ponechána doba k přivyknutí si na prostředí, po kterou nejsou hodnoceni známkou, ale vyučující jim poskytují zpětnou vazbu a sledují jejich výkon. U všech žáků je praktikováno čtvrtletní hodnocení a sebehodnocení z předmětů v žákovské knížce. Nastavená pravidla a formy hodnocení podporují proces inkluze žáků v této škole. Vše se děje za systematické podpory vedení školy. Doporučení: Pro další vzdělávání pedagogů v oblasti hodnocení žáků se SVP doporučujeme kurzy NIDV (např. Hodnocení, sebehodnocení, lektor: R. Čapek, viz nebo kurzy Dys-centra Praha (zaměřené na výuku dětí s SPUCH, viz Pravidla hodnocení žáků se SVP vycházejí ze specifik jednotlivých typů SVP. S těmito specifiky pracují pedagogové v dostatečné míře a umožňují co nejobjektivnější hodnocení žáků se SVP. Nastavená pravidla hodnocení se v praxi jeví jako funkční, odpovídající potřebám žáků se SVP a všech ostatních účastníků výchovně vzdělávacího procesu. Volnočasové a mimoškolní aktivity Škola zajišťuje svým žákům širokou nabídku volnočasových aktivit, především sportovních kroužků (mažoretky, sportovní aerobic, florbal, apod.). Při škole funguje i pěvecký sbor. V této oblasti rovněž spolupracuje s Domem dětí a mládeže Nymburk, jehož kroužky žáci navštěvují a jemuž škola poskytuje prostory pro výuku keramického kroužku. Škola zajišťuje prostory pro kroužek taekwon-da vedený soukromou lektorkou a spolupracuje s místním veslařským oddílem. 11

12 Škola organizuje řadu akcí a projektů (nejen v rámci projektového vyučování), na jejichž realizaci se podílejí samotní žáci. Příkladem toho může být uskutečnění výstavy Slované a Keltové, pořádání dětských dnů, apod. Škola se zapojuje do veřejného života obce, mj. i účastí na tradičním masopustu či dlouhodobou spoluprací s místním domovem seniorů a mnoho žáků dochází do místní ZUŠ F.A. Šporka a účinkuje ve školních a veřejných vystoupeních. Žáci se účastní aktivit hnutí Stonožka a Pomozte dětem, které podporují pocit sounáležitosti s dětmi s postižením například výtěžkem z prodeje drobných předmětů. Pro zlepšení kognitivních procesů žáků a jejich schopnosti učit se napříč předměty škola ve školním roce 2011/12 znovu otevírá kurz Efektivního učení, který jeotevřen i žákům jiných škol. 6. Rodiče Škola s rodiči komunikuje standardní cestou. Pořádá třídní schůzky, pravidelně aktualizuje webové stránky, jejichž prostřednictvím informuje zákonné zástupce žáků o školním dění, realizuje pro veřejnost dny otevřených dveří, apod. Pro prezentaci svých aktivit škola vydává časopis Bedříšek. Rodiče se účastní řady akcí školy (besídky, výstavy, Pásmo pro rodiče, atd.) a mají možnost se podílet na tvorbě jejich programu. Ve vztahu k rodičům škola zastává partnerský a otevřený přístup. Při škole je zřízen Výbor rady rodičů o.s., jehož zástupci se scházejí přibližně 3x ročně s ředitelem školy. Sdružení mimo jiné vypomáhá s financováním školních aktivit pro žáky ze sociálně slabých rodin. V případě výchovných problémů škola uplatňuje standardní postupy, u zvláště závažných situací je svolávána výchovná komise, které se, je-li to třeba, účastní i zástupce OSPOD. 7. Souhrnná doporučení a předběžná kalkulace nákladů Škola pružně reaguje na specifické podmínky vycházející z lokality a skladby žáků. Příkladem dobré praxe i pro další školy je partnerský a pozitivní přístup ke všem žákům, díky němuž se škola vyznačuje pozitivním klimatem přátelským k žákům i jejich rodičům. Škola na zvýšení participace žáků dále pracuje, o čemž svědčí plánované zřízení žákovského parlamentu. CPIV Praha doporučuje pokračovat v zavedené praxi programu prevence sociálně patologických jevů, pro budování respektu k odlišným kulturám a předcházení nenávistných postojů CPIV Praha nabízí workshop věnovaný problematice extremismu pro žáky. Dále je žádoucí rozvoj schopnosti vyučujících uplatňovat pozitivní motivaci a autoritu učitele (např. formou DVPP). Kalkulace nákladů nemateriální náklady (školení, doučování, asistence, služby apod.): popis jednotka částka v Kč (šk. rok/měsíc/hod) školní psycholog úvazek 1,0 úvazek 0,2 měsíc / rok měsíc / rok ,- / , ,- / ,- školní speciální pedagog úvazek 1,0 měsíc / rok ,- / ,- 12

13 úvazek 0,5 měsíc / rok 8.275,- / ,- výchovné problémy, kurz NIDV 6 hodin 470,- specifické poruchy učení, kurz DYS-centra 6 hodin 1.750,- materiální náklady (pomůcky, odborná literatura apod.): popis jednotka (kus, CD) částka v Kč Bednářová J., Šmardová V. Školní zralost. Brno: Computer Press, 2001 plná verze - 1 instalace program DYSLEKTIK plná verze - neomezený počet instalací 1 ks 221,- 940, ,- Součástí tohoto dokumentu jsou následující přílohy: - Základní terminologie Špp - Vzdělávání žáků s poruchami komunikace - Školní poradenské pracoviště - Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení - Vzdělávání žáků se sluchovým postižením - Nově příchozí žák cizinec ve škole - Adresář nevládních neziskových organizací a dalších subjektů - Vzdělávání žáků mimořádně nadaných - Školní poradenská zařízení - Vzdělávání žáků s poruchami chování - Vzdělávání žáků s mentálním postižením - Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním 13

14 1. Nově příchozí žák cizinec ve škole 1.1 Co může škola dělat, než žák - cizinec přijde: Pro nově příchozího žáka - cizince by škola měla mít připraven soubor informací, které by se měl nově příchozí žák cizinec a jeho rodiče dozvědět. Pokud se jedná o cizince, kteří právě přicestovali do České republiky, pravděpodobně nebudou mít žádné ponětí o našem vzdělávacím systému. Vzdělávací systém v zemi původu může být velice odlišný od českého, což s sebou někdy nese mnohá nedorozumění a rozdílná očekávání všech zúčastněných stran. Informační materiály o systému českého školství by měly tyto problémy alespoň z části odstranit. Většina žáků - cizinců a jejich rodičů, hlásících se na české školy, neovládá dostatečně český jazyk. Proto lze zvážit přítomnost tlumočníka při přijímání žáka - cizince do školy. Ne vždy má totiž rodina možnost přivést si s sebou někoho, kdo umí česky. K tomuto účelu lze využít služeb tlumočníka. Toho lze získat např. na příslušných jazykových katedrách Karlovy univerzity nebo prostřednictvím příslušných velvyslanectví. Pro samotnou inkluzi žáků - cizinců je vhodné mít vypracovanou metodickou podporu, ve které škola zohlední nejen rovný přístup při přijímání ke vzdělávání, ale i vzdělávací potřeby žáka - cizince. Je vhodné se aktivně snažit o systematické zajištění rovného přístupu ke vzdělání, což v případě cizinců především znamená odstranění jazykové bariéry výukou češtiny jako cizího jazyka. Je vhodné sledovat i žáky, kteří nejsou legis-lativně považováni za cizince, jsou schopni komunikovat v českém jazyce, ale jsou příslušníky národnostní menšiny a jejich rodiče neovládají český jazyk. Tito žáci mohou být znevýhodněni a ohroženi školní neúspěšností z důvodu jazykové bariéry rodičů, kteří tak nemohou pomoci žákům s probíranou látkou. Takovým žákům lze nabídnout doučování nebo jiné poradenské služby. Příkladem může být nadaný žák, který vykazuje nedostatečné výsledky v českém jazyce (např. v pravopisu), protože z důvodu jazykové bariéry mu nemohou rodiče poskytnout pomoc při přípravě na vyučování a domácích úkolech. Žák se stává neúspěšným, snižuje se jeho motivace a v konečném důsledku může mít bez včasné pomoci ze strany vyučujících ztíženou možnost studia na střední škole, protože jednou z podmínek je určitá úroveň znalostí českého jazyka. Role peda-gogických pracovníků školy je v předcházení školní neúspěšnosti těchto žáků velmi důležitá." 1.2 Co by měla mít škola připravené: Všechny důležité informace je vhodné předávat rodičům písemně, nejlépe v jejich mateřském jazyce. Pokud to není v možnostech školy, lze komunikovat alespoň v některém ze světových jazyků. Usnadní to nejen zapojení rodičů a žáků cizinců do školní rutiny, ale také to navodí pocit, že jsou ve škole vítáni. Škola může v těchto případech využít nabídky organizací, dobrovolníků z okolí, popřípadě materiálů ke stažení. Škola by měla mít k dispozici vícejazyčný informační materiál (například brožuru nebo leták) o organizačních záležitostech školy, kde je užitečné se zaměřit zejména na začátek a konec vyučování, rozvrhy hodin, přestávky a jak je můžou děti trávit, družinu, prázdniny, stravování (včetně svačiny, kterou v některých zemích žáci dostávají ve škole), výlety, exkurze, popřípadě školy v přírodě apod. Výroba informačního materiálu může být součástí některého školního projektu a mohou se na ní podílet i samotní žáci. Je vhodné zajistit materiál obsahující stručné představení předmětové nabídky a pomůcek, které si žáci musí na příslušné hodiny nosit. Dále se osvědčilo nabídnout rodičům shrnuté 14

15 povinnosti žáků a rodičů vůči škole a očekávání školy od žáků a rodičů (včetně domácích úkolů, podepisování žákovské knížky, které pro cizince vzhledem k jejich odlišné školní zkušenosti nemusejí být samozřej-mostí). Rodičům je vhodné navíc poskytnout informace o mimoškolních aktivitách a dalších nabídkách školy. Pro ještě efektivnější komunikaci s rodiči a úspěšné řešení případných dílčích výchovně vzdělávacích problémů může škola poskytnout rodičům žáků cizinců informace o podpoře rodičů při konzultačních hodinách, rodičovských schůzkách, atd. Důležitou pomůckou může být pro rodiče žáků cizinců plán školy, obsahující označená místa s důležitými osobami a kontakty na ně. 1.3 Jak mohou pedagogičtí pracovníci připravit školní prostředí, aby se žák cizinec cítil vítán: Jeden z nejúčinnějších způsobů, jak vytvořit příjemné prostředí pro žáky cizince a jejich rodiče, je dát najevo skutečnost, že si pracovníci školy váží jejich kultury a jazyka, a zohlednit tento aspekt ve škole. To pomůže nově příchozímu zažít pocit, že patří mezi ostatní a je rovnocennou součástí školy. Můžete podniknout např. tyto kroky: Označit důležitá orientační místa ve škole (ředitelna, sborovna, jídelna, WC, ) nejen česky, ale i v řeči žáků - cizinců, přítomných ve škole. Zde vám může pomoci například online slovník. Připravit si pro žáka obrázky znázorňující základní potřeby (i školní) a problematické situace, jejichž použitím se usnadní počáteční komunikace žáka - cizince s ostatními a měl/a by tak možnost vyjádřit, co potřebuje (např. žízeň, hlad, potřebu jít na toaletu, tužku, papír, jestli je v pořádku, atd.) Použít ve třídách, ale i ve škole, obrázky významných osob, míst a věcí z původní vlasti migrantů. Mít k dispozici dvojjazyčné slovníky, popřípadě knihy, CD atd. V hodinách (literatury, dějepisu, výtvarné výchovy atd.) zmiňovat i důležité události, literární a umělecká díla ze zemí původu. Respektovat a reflektovat kulturní a náboženské svátky z jejich původních zemí. Umístit např. u vchodu do školy, případně ve vstupním vestibulu nebo i ve třídě, vlajky všech zemí, ze kterých vaši žáci pocházejí (zde pozor na azylanty, kteří ze své země často utíkají z politických či jiných závažných důvodu a mohou být na otázku původní vlasti citliví). Zdroj:http://www.inkluzivniskola.cz/organizace-integrace-cizincu/organizace-integrace-cizincu 1.4 Jak lze pracovat se třídou: Na příchod nového žáka cizince je vhodné třídu jako kolektiv předem připravit. Osvědčilo se také diskutovat se žáky o tom, co bude příchod nového žáka pro ně znamenat, seznámit je s tím, z jakého kulturního prostředí žák přichází, případně proč opustil svou zemi původu. Už tyto kroky při správné aplikaci přispívají k úspěšnému začlenění nového žáka do třídy a k prevenci šikany. Pokud si nejste jako pedagogové v této roli jisti, můžete požádat o pomoc školního psychologa, poradit se v týmu pedagogických pracovníků, nebo vyhledat pomoc dalšího subjektu (např. Multikulturní centrum Praha nebo Pedagogická fakulta UK v Praze). Je dobré zajistit, aby na vytvoření vhodného prostředí 15

16 k začlenění žáka cizince spolupracovali pedagogičtí pracovníci jako tým. Jedná se o další krok k prevenci šikany a dalších sociálně - patologických jevů. To je důležité zejména na 2. stupni ZŠ, kde přispívá k úspěšnosti procesu inkluze žáků cizinců sjednocení pedagogických postupů všech pedagogů, kteří se žákem cizincem pracují. Tomu napomáhají vzájemné konzultace a uplatňování jednotného postupu práce se žákem i se třídním a školním kolektivem. Jakmile nový žák cizinec již nastoupí, můžete postupovat několika způsoby, abyste seznámili nového žáka s prostředím školy. Jedním z nich je stanovení žáka, který ho seznámí s vybavením třídy, dalšího, který mu ukáže cestu do jídelny, dalšího, který mu pomůže najít školní kantýnu atd. Druhou možnou cestou, která se většinou ukazuje jako efektivnější a méně organizačně náročná, je stanovení tzv. žáka patrona. 1.5 Kdo je žák patron: žák z téže třídy, který se nevyznačuje výchovnými problémy, má potenciál vést žáka cizince pozitivním směrem, má vaši důvěru žák, který je osobnostně blízký žákovi cizinci (je zde předpoklad přátelského vztahu) žák, který je oblíbený v kolektivu, má možnost pozitivního vlivu na ostatní a tím předcházení šikaně či jiným negativním jevům; roli žáka patrona lze vybrat také žáka, který má výše zmíněné předpoklady a zároveň potřebuje zvýšit sebevědomí žák patron provází žáka cizince školním životem do doby, než se žák cizinec v novém prostředí plně zorientuje (dokud nezná bezpečně všechny své povinnosti i svá práva, nastavená pravidla, prostředí školy samotné a neobejde se bez pomoci při sociálním začlenění) žáka patrona po pečlivé úvaze stanovuje třídní učitel, využívá přitom konzultací v týmu pedagogic-kých pracovníků třídní učitel sleduje počínání žáka - patrona, radí mu, ale zároveň podporuje jeho sebevědomí, váží si jeho nasazení 1.6 Další potenciál vyučujících: Efektivní je týmová spolupráce v rámci pedagogického sboru, součinnost se školním psychologem, školním metodikem prevence, výchovným poradcem při začleňování žáka cizince do třídního a školního kolektivu (všichni tito pracovníci školy společně řeší i případné problémy) V rámci týmu pedagogických pracovníků, včetně podpory ze strany vedení školy, je užitečné společně hledat nejvhodnější způsob komunikace s rodiči žáků cizinců (při řešení případných potíží se osvědčila spolupráce s překladateli, příslušnými jazykovými katedrami Filozofické fakulty UK v Praze, se sociálním odborem, příslušným velvyslanectvím). Vyučujícím dále v rozvoji pomůže aktivní vyhledávání a následná aplikace poznatků z oblasti multikulturní výchovy, interkulturní psychologie, problematiky češtiny jako cizího jazyka, kulturních specifik žáků cizinců, a to formou DVPP, samostudia, komuni-kace s jinými školami a zkušenými pedagogy z jiných škol, sdílení informací (např. prostřednictvím webových stránek). Při výuce češtiny pro cizince, s níž je vhodné začít co nejdříve po příchodu nového žáka cizince do školy, je vhodné vycházet z jeho mateřského jazyka (z 16

17 podobností a rozdílů oproti češtině) pokud se pedagogové necítí být plně kvalifikováni pro takovou činnost, mohou využít služeb překladatele, jazykových kateder FF UK v Praze, komunikaci s pedagogy jiných škol, služeb center na podporu integrace cizinců (http://www.integracnicentra.cz/default.aspx), Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (http://www.auccj.cz/) či dalších výše uvedených kontaktů. Pro vycházení z rodného jazyka žáka cizince lze s úspěchem využít znalosti členů pedagogického sboru (vyučujících angličtiny, němčiny, ruštiny atd.). Ti mohou poskytnout cenné informace pro srovnání příslušných jazyků s češtinou a stanovení vhodných strategií výuky češtiny pro cizince v pří-padě konkrétního žáka. Zároveň mohou být cennými prostředníky, pokud je možnost zpočátku využívat pro komunikaci se žákem třetí jazyk. To může fungovat v praxi např. tak, že vietnamský žák cizinec, který zpočátku neovládá češtinu, může pro komunikaci s vyučujícími využívat jiný jazyk, který ovládá na úrovni odpovídající tomuto účelu. To předpokládá, že příslušný vyučující, který je se žákem cizincem v kontaktu, tento jazyk ovládá také na odpovídající úrovni, nebo že vyučující spolupracují napříč peda-gogickým sborem a je využito komunikace např. mezi vyučujícím angličtiny, žákem cizincem schop-ným komunikovat v angličtině a vyučujícím, který je v tomto jazyce méně zdatný, ale potřebuje se žákem cizincem efektivně komunikovat. Při současné skladbě jednak žáků cizinců, jednak pedagogických pracovníků, lze využít jako třetí jazyk např. ruštinu a jako prostředníci se mohou uplatnit např. vyučující s komunikativní znalostí ruštiny, kteří mohou být nápomocni méně zkušeným pedagogům. Ve škole, kde je přítomen větší počet žáků cizinců jedné národnosti, lze využít situace, kdy v rámci jedné národnosti jsou ve škole přítomni žáci cizinci, kteří zpočátku trpěli jazykovou bariérou, tu se jim postupně podařilo překonat, ale zachovali si svůj původní jazyk. Tito žáci mohou vyučujícím pomáhat při jazykovém začlenění žáků cizinců stejného etnika, kteří mají jazykovou bariéru. Taková spolupráce má navíc pozitivní vliv na sebevědomí již začleněných žáků cizinců. Ti získávají pocit, že jsou pro své okolí a pro vyučujícího důležití, když jsou požádáni o pomoc. V počátcích výuky češtiny pro cizince je vhodné vzít v úvahu, co je pro žáka cizince podstatné (co se týká jeho každodenního života ve škole, v české společnosti). Úspěšně funguje vytvářet pro žáka slovníčky pojmů pro jednotlivé předměty (např. česko ruský slovníček potřebných pojmů pro předmět prvouka). To urychlí zdokonalování v českém jazyce a zlepší porozumění probírané látce. Slovníčky vytvářejí vyučující příslušných předmětů, protože pro samotného žáka cizince by se jednalo o značně náročný úkol. Lze také čerpat z volně přístupných překladových slovníčků: Pro další inspiraci v oblasti výuky češtiny jako cizího jazyka můžete využít mimo jiné následující zdroje: ADAMOVIČOVÁ, A., PEŠIČKA, J. Běžně mluvený jazyk ve výuce češtiny pro cizince. In: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, , s ČECHOVÁ, M. a kol. : Stylistika současné češtiny. Praha 1997, 2003, ČECHOVÁ, M., STYBLÍK, V. : Čeština a její vyučování. Praha : SPN, ČERMÁK, F., SGALL, P. : Výzkum mluvené češtiny: jeho situace a potřeby. Slovo a slovesnost 58, 1997, s ČECHOVÁ, M., ZIMOVÁ, L. : Metodický list k vyučování českému jazyku pro učitele žákůimigrantů. 17

18 In: Český jazyk a literatura, , roč. 53, č. 4, s HÁDKOVÁ, M., LINEK, J., VLASÁKOVÁ, K. : Čeština jako cizí jazyk. Úroveň A1. Praha : MŠMT a nakl. Tauris, HÁDKOVÁ, M. : Čeština pro azylanty. Brno : SOZE, Setkání české a odlišné kultury Jak můžete zajistit, aby žák - cizinec získal co nejvíce informací o české kultuře, a přispět tak k jeho sociální integraci? Jak můžete zajistit, aby se čeští žáci dozvěděli co nejvíce o kultuře nově příchozího žáka, a působit tak preventivně proti kulturně podmíněným konfliktům a nedorozuměním? Na str. 2 a 3 této přílohy se zmiňujeme o prvním kroku, který je vhodné učinit před příchodem žáka. Osvědčilo se také diskutovat se žáky o tom, co bude příchod nového žáka pro ně znamenat, seznámit je s tím, z jakého kulturního prostředí žák přichází, případně proč opustil svou zemi původu. Už tyto kroky při správné aplikaci přispívají k úspěšnému začlenění nového žáka do třídy a k prevenci šikany. (str. 3 tohoto dokumentu). Vyučující mohou pomoci českým žákům vcítit se do role někoho, kdo byl vykořeněn ze své země a ocitá se v neznámém prostředí, mezi neznámými lidmi hovořícími neznámým jazykem. Inspiraci lze získat např. z organizace Multikulturní centrum Praha. (http://www.mkc.cz/cz/uvod.html) Dalším krokem může být týmová porada všech vyučujících, kteří s již příchozím žákem pracují, dále za účasti výchovného poradce, metodika prevence, popř. dalších odborných pracovníků školy (školního psychologa). Výchozím dokumentem pak může být učební plán pro daný školní rok a pro aktuální období, ve kterém se pedagogové právě nacházejí. Cílem v takovém případě je, aby v období po příchodu žáka cizince do třídního kolektivu proběhlo v rámci jednotlivých předmětů seznámení s českou kulturou i s kulturou žáka cizince. Za předpokladu týmové spolupráce všech zmíněných pra-covníků vzniká plán, jehož podstatou je cílené a zařazování českých reálií a reálií příslušné země původu žáka cizince do výuky. V této fázi je vhodné zaměřit se zejména na to, co obě kultury spojuje, z čeho je možné vycházet, ale také podat žákům informace o tom, v čem je daná kultura specifická a jak těmto specifikům porozumět. To souvisí se systematickým dalším vzděláváním pedagogů a aktivní spoluprácí s dalšími subjekty. Celý proces by měl být systematický za spolupráce všech zúčastněných pracovníků, ale nenásilně. Proces by být schopen reagovat na aktuální potřeby žáků a působit přiroze-ným dojmem. Na konci procesu žák cizinec má základní informace o kultuře, do níž se právě začle-ňuje, a čeští žáci mají vytvořen obraz o jeho kultuře. To pomáhá úspěšné sociální integraci. Možné pojetí v jednotlivých předmětech 1. stupně základní školy: Český jazyk a literatura Lze zařazovat literární ukázky, které obsahují informace o specifikách české a příslušné cizí kultury, nácvik základních dovedností pro zvládnutí asertivní a zdvořilé komunikace (např. při scénkách a rozhovorech v komunikační výchově), v hodinách českého jazyka existuje nepřeberné množství vhodných aktivit (je možné se věnovat kulturním rozdílům v neverbální komuni-kaci, tj. co znamenají v různých kulturách různá gesta, nebo např. při charakterizování literárních postav se lze zaměřit na vnitřní charakteristiku postav, které se nacházejí v podobných životních situacích jako žák cizinec, a tím rozvíjet u českých žáků schopnost empatie). 18

19 Cizí jazyky Nabízejí mnoho prostoru pro seznámení s kulturními specifiky jiných národů, porovnávání s českými kulturními specifiky (volbou vhodných učebních textů, filmových a jiných materiálů), porovná-vání např. gramatického systému češtiny a cizího jazyka (žák postupně získává nadhled přiměřený věku a rozumovému vývoji a je schopen vnímat, že mezi češtinou a mateřštinou žáka cizince existují podobnosti a rozdíly, které ovlivňují projev žáka cizince v českém jazyce. Při správném vedení ze strany pedagoga se rozvíjí jeho schopnost empatie). Zároveň si čeští žáci při výuce cizího jazyka mohou uvědomit, jak náročné je naučit se komunikovat v jiném jazyce, což také přispívá k rozvoji jejich sociální inteligence. Matematika Vyučující si může vzít na pomoc například slovní úlohy, které mohou přibližovat běžné situace vycházející z českých reálií nebo z reálií kulturního areálu mateřského jazyka žáka cizince. Informatika Funguje zejména jako prostředek dalšího získávání informací o české i cizí kultuře, žáci by měli být mimo jiné vedeni k efektivnímu a bezpečnému vyhledávání informací v průběhu celého základního vzdělávání. Kromě toho představuje internet způsob, jak navázat přátelské kontakty s dětmi z jiných zemí. Všichni žáci by měli být poučeni o bezpečném pohybu na internetu a zásadách používání moderních sociálních sítí. Nauka o světě Pro účel začlenění žáka cizince lze beze zbytku využít náplň tematického okruhu Lidé kolem nás (výchovou ke vzájemné toleranci, demokratickému myšlení, mezikulturnímu porozumění). Při zpracování obsahu předmětu při vytváření prostředí vhodného pro inkluzi žáků cizinců doporučujeme vycházet ze specifických podmínek školy (národnostní skladby žáků, předchozích zkušeností žáků, přítomných a potenciálních rizikových faktorů pro vznik sociálně patologických jevů apod.). Hudební výchova Není třeba se obracet jen do historie, komunikaci mezi žáky může podnítit i současná hudba dané země. Výtvarná výchova Vyučující mohou seznámit žáky s výtvarným uměním českým i příslušné kultury (snažte se volit témata a autory blízké dětem), výtvarné projevy žáků mohou vyučujícím sloužit i k tomu, aby získali představu o tom, jak vidí žáci cizinci české prostředí a naopak. Pracovní výchova Lze využít např. vaření a podle možností zapojit i rodiče žáků -cizinců. V praxi se jedná o jeden z nejefektivnějších způsobů, jak získat kladný vztah k jiné kultuře. Možné pojetí v jednotlivých předmětech 2. stupně základní školy: Český jazyk a literatura Viz 1. stupeň, dále můžete využít např. porovnání s jazykem nově příchozího žáka, autory a díla typická pro danou kulturu (ideálně, pokud jsou navíc známá v ČR) Cizí jazyky Viz 1. stupeň, se stoupající znalostí cizího jazyka jsou žáci přiměřeně věku a rozumovému vývoji schopni lépe nahlédnout rozdílné a shodné znaky cizího jazyka (např. angličtiny nebo němčiny) a češtiny. Úměrně tomu mohou žáci získat přiměřenou představu o podstatě interferenčních chyb (chyb vyplývajících z podobností a rozdílů mezi jazyky) což napomáhá jejich většímu porozumění i pro chyby žáka cizince při jeho projevu v českém jazyce. Dějepis Je možné zařazovat prvky z českých dějin i z dějin národa žáka cizince (orientovat se na styčné body, podobnosti ukázat žákům, co mají společné). Toto lze zmínit také u žáků, kteří měli závažný důvod pro opuštění vlasti. Je však třeba postupovat citlivě a zejména v těchto případech všechny kroky pečlivě zvážit, protože žáka cizince může zmínka o faktech souvisejících s válečnými konflikty, genocidě apod. značně stresovat. 19

20 Informatika viz 1. stupeň Občanská výchova Můžeme zařadit aktivity zaměřené na zvyky a kulturní specifika v ČR a žákově zemi původu, přiměřenou formou žáky seznámit s podstatou kulturně podmíněných konfliktů a způsobům jejich předcházení a řešení. Hudební výchova viz 1. stupeň Výtvarná výchova viz 1. stupeň Pracovní výchova viz 1. stupeň Přírodopis Nabízí se využít zajímavosti ČR a dané cizí země (např. typičtí živočichové, kteří mohou žáky zaujmout). Zeměpis Vyučující může vhodnou formou podat základní informace o dané cizí zemi a o ČR. Další přírodní vědy včetně matematiky Vyučující může poukázat na významné osobnosti a objevy, které souvisejí s ČR nebo původní zemí žáka cizince. Setkají-li se pedagogičtí pracovníci v třídním či školním kolektivu s kulturně podmíněnými konflikty (nejen ve vztahu k žákům cizincům), měli by mít vytvořeno ve škole takové klima a takové podmínky, aby se neobávali požádat o pomoc své kolegy, vedení školy, školního psychologa či výchovného poradce. Ke zlepšení schopnosti vzájemné pomoci pedagogických pracovníků lze využít vědomé podpory vedení školy, působení psychologa, týmových supervizí, teambuildingových aktivit, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků apod. V případě potíží při řešení kulturně podmíněných konfliktů lze také vyhledat pomoc dalších subjektů, jako jsou např. příslušná pedagogicko psychologická poradna, Multikulturní centrum Praha (http://www.mkc.cz/cz/uvod.html), příslušné národnostní spolky, Člověk v tísni o.p. s. (http://www.clovekvtisni.cz/), služby projektu Minimalizace šikany (http://www.minimalizacesikany.cz/), Organizace na pomoc uprchlíkům (http://www.opu.cz/cz/kontakt/) aj. 1.8 Kulturní specifika některých národů zastoupených na základních školách, která mohou ovlivnit vzájemné porozumění mezi žákem a vyučujícím a mezi žáky navzájem Specifika některých kultur Evropské unie a západního světa Pokud jde o západní kultury, nesetkáváme se často s výraznými kulturními rozdíly, co se týká způso-bu života nebo hygienických návyků. Pro potřeby školy se proto zmiňujeme zejména o některých zásadách komunikace s rodiči a žáky. Pro západní kultury je typický odlišný způsob vedení žáků v rodinách a ve škole. Ten je v české kultuře vnímán jako volnější, i navzdory pozvolným změnám uplatňovaných výchovných metod v české kultuře. Tito žáci mohou být asertivnější než jejich čeští vrstevníci, mohou chápat autoritu učitele jiným způsobem (více jako partnerský vztah než vztah založený na formální autoritě). Američané 20

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

,,Škola příležitostí

,,Škola příležitostí Základní škola T. G. Masaryka Ortenovo náměstí 34, Praha 7 Školní vzdělávací program,,škola příležitostí (2. verze) Motto:,,Dejme příležitost každému dítěti 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 13 1.1. Název

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách

Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách Tento materiál vznikl v rámci projektu Poradenské a informační centrum pro vzdělávání mladých migrantů podpořeného z Evropského sociálního fondu, státního

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Čeladná Verze 2/2008 z 31. 08. 0008 Platnost 1.9.2008 Obsah 1

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

PhDr. Kristýna Titěrová, META, o. s., Praha. Víte si rady s problematikou začleňování žáků-cizinců

PhDr. Kristýna Titěrová, META, o. s., Praha. Víte si rady s problematikou začleňování žáků-cizinců Pedagogický management C 1.1 Začleňování žáků-cizinců do českých škol PhDr. Kristýna Titěrová, META, o. s., Praha???? Víte si rady s problematikou začleňování žáků-cizinců do českých škol? Jak byste měli

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace PLACE HERE

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013 Škola pro dítě Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Identifikační údaje... 6 Údaje o škole:... 6 Zřizovatel:...

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více