ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM"

Transkript

1 ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad

2 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je úplnou základní školou, která ve výuce klade důraz na cizí jazyky a ekologii. V Lysé nad Labem jsou dvě základní školy v těsné blízkosti, které úzce spolupracují. Blízkost Prahy má za následek dojíždění rodičů za prací do hlavního města, z čehož plyne především zájem rodičů o zabezpečení volného času dětí po výuce. Škola má dobrou úspěšnost při přestupu žáků na střední školy. Na základě spolupráce se CPIV Praha byly stanoveny následující priority: - řešení výchovných problémů a práce s třídními kolektivy - poradenství v oblasti prevence sociálně patologických jevů - DVPP na téma autority učitele a managementu školní třídy 2. Školní dokumenty ve vztahu k inkluzi Podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) vzdělává škola široké spektrum žáků a je orientována na využití získaných poznatků v praxi a vědomé rozvíjení vlastních schopností žáků. To pomáhá vytvářet vhodné podmínky pro inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Pro školu je charakteristický partnerský přístup k žákům. ŠVP zpracovává hlavní výchovné a vzdělávací strategie školy při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků nadaných. Díky svému kvalitnímu rozpracování poskytuje pedagogickým pracovníkům dobrou oporu v práci s těmito žáky. Škola věnuje velkou pozornost např. sociálnímu začlenění nadaných žáků, kteří mohou mít výkyvy v chování. U žáků se specifickými poruchami učení (SPU) je běžnou praxí reedukační činnost prováděná vyškolenými pedagogy. Škola klade důraz na průběžné zařazování prvků multikulturní výchovy do výuky (např. prezentování úspěchů lidí z různých odlišných sociokulturních skupin), zejména za účelem začlenění žáků cizinců. Škola v praxi i ve svém školním vzdělávacím programu klade důraz na praktickou aplikaci školních vědomostí a na směřování k budoucímu pracovnímu uplatnění a celkovému zařazení do společnosti. Spolu s orientací na všestranný rozvoj žáka program pomáhá poskytnout žákům otevřené proinkluzivní prostředí. Doporučení: V případě žáků se sociálním znevýhodněním (např. příslušníků romského etnika či žáků cizinců) je vhodná orientace pedagogických pracovníků ve specifických potřebách těchto skupin žáků např. jejich priorit, vztahu ke vzdělávání a školnímu prostředí, způsobu učení a vnímání okolního světa, charakteru rodinného prostředí. To je východiskem pro volbu výchovně vzdělávacích strategií (např. volbu vyučovacího stylu, komunikace se žáky, způsobu prezentace konkrétní látky). 2

3 Znalost těchto specifik zároveň pomáhá pedagogům naplňovat cíle školního vzdělávacího programu. Pedagogové tak mohou lépe přizpůsobit výuku možnostem a předpokladům žáků, vycházet z jejich zájmů, přirozeného rodinného prostředí atd. Pro tento účel CPIV Praha doporučuje využít odbornou literaturu k tématu multikulturní výchova či interkulturní psychologie, popř. další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) na toto téma. Ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání jsou zařazena tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova a Výchova demokratického občana. V ŠVP prozatím nejsou zcela rozpracovány konkrétní způsoby jejich zařazení. Přesto je z výukové praxe zřejmé, že k zařazování průřezových témat při výuce dochází. Doporučení: Užití průřezových témat je vhodné dále konkretizovat pro potřeby pedagogických pracovníků. Ve všech předmětech je vhodné uvést u každého tematického celku, zda byla využita průřezová témata Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova nebo Výchova demokratického občana ve vztahu k inkluzi, a pokud ano, jakým způsobem konkrétně. Jedná se především o pomůcku pro jednotlivé vyučující, která usnadňuje stanovení cílů a plánování výchovně vzdělávacích aktivit směřujících k inkluzi žáků. Vyučující se o údaje uvedené v ŠVP (týkající se průřezových témat ve vztahu k inkluzi) mimo jiné opírají při přípravách na vyučovací hodiny. Školní řád se zaměřuje na schopnost vzájemné spolupráce, tolerance a pochopení pro individuální potřeby a zvláštnosti. Vychází z partnerského přístupu k žákům praktikovaného ve škole. Minimální preventivní program školy svou povahou podporuje vytváření vhodných podmínek pro inkluzi. Velmi obsáhle zpracovaný dokument uvádí kromě základních náležitostí navíc cíle programu, které vztahuje ke kontextu celé problematiky, jasně rozlišuje aktivity zaměřené na specifickou a nespecifickou prevenci, uvádí SWOT analýzu současného stavu ve škole, dále kontakty na odborná pracoviště. Dokument shrnuje také podrobnou analýzu problémů, jež se objevují na škole s uvedením odkazu na daný ročník, vč. shrnutí celkové situace. Jednotlivé postupy řešení přestupků jsou uvedeny stručně v samotném dokumentu, resp. v příloze. Kromě samotného preventivního programu je důraz kladen na osvojení sociálních dovedností, které značně přispívají k prevenci sociálně patologických jevů a celou problematiku uvádějí do kontextu všech souvislostí. Celkově je dokument zpracován velmi podrobně a účelně, a může tak sloužit jako inspirace dalším školám. Doporučení: Na základě provedené analýzy minimálního preventivního programu doporučujeme: - popsat konkrétní postupy při evaluaci minimálního preventivního programu 3

4 - uvést odkazy na legislativu V oblasti protidrogové prevence škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou. Ačkoli zřizovatel neposkytl finanční prostředky na zajištění této činnosti, podařilo se škole financovat ji z dalších zdrojů, například z rozpočtové kapitoly Krajského úřadu Středočeského kraje. Škola realizuje následující projekty se zaměřením na inkluzi: Škola realizuje následující projekty se zaměřením na inkluzi: Evropský den jazyků - poznávání kultur evropských zemí Český rok na 1. stupni seznámení s českými tradicemi Projektové dny AJ, NJ (reálie), týden psaní dopisů Celoroční školní soutěž Trápíš se kvůli šikaně? Pomůžeme ti! - informace, otázky a úkoly na nástěnkách Stonožka spolupráce s paní Bělou Jensen; doprovodné aktivity k projektům, děti například vytvořily deskovou hru na téma Anežka Česká v rámci projektu pod záštitou Arcibiskupství pražského. Doporučení: Od 1. září 2011 je problematika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zpracována ve Vyhlášce č. 147/2011 Sb. Dále byly upraveny podmínky poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláškou č. 116/2011 též s účinností od 1. září Doporučujeme aktualizovat dokumenty školy v souladu s těmito vyhláškami. 3. Personální podmínky školy pro potřeby inkluze Pedagogové a odborní pracovníci, školní poradenské pracoviště Pedagogický sbor školy je částečně kvalifikovaný, ale škola aktivně napomáhá zvyšovat kvalifikaci pedagogických pracovníků. Tento proces poněkud komplikuje vyšší věkový průměr pedagogického sboru. Vedení školy podporuje další vzdělávání pedagogů i v oblasti inkluze a motivuje je k sebevzdělávání a dalšímu rozvoji. Pedagogický sbor tak například absolvoval semináře CEVAP či semináře k prevenci rizikového chování zajišťované Krajským úřadem Středočeského kraje. Škola má k dispozici výchovného poradce, školního metodika prevence a asistenty pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním. 4

5 Doporučení: Asistent pedagoga může napomáhat lepší komunikaci s rodiči svěřeného žáka, navazovat s nimi neformální kontakt, a to zejména v případě žáků se sociálním znevýhodněním. To napomáhá pozitivnímu vztahu rodičů ke škole. Je žádoucí podporovat průběžné další vzdělávání asistentů pedagoga a kontakt s kolegy z jiných základních škol. To přispívá k přenosu poznatků a sdílení příkladů dobré praxe. Ve škole není zřízena pozice školního speciálního pedagoga ani školního psychologa. Škola dále využívá služeb vychovatelů ve školní družině. Doporučení: Pro možné zřízení a financování pozice školního speciálního pedagoga nebo školního psychologa CPIV Praha doporučuje zvážit následující možnosti: - projekt EU peníze školám ( šablony ), viz - granty vypisované krajem, výzvy viz - ve spolupráci s ostatními ZŠ v okolí požádat zřizovatele o zřízení příslušné pozice pro více škol, které by sdílely jeho služby společně na částečný úvazek Ve škole je praktikován ověřený způsob vzájemného přenosu informací a jsou stanovena jasná pravidla pro fungování multioborového týmu. Všichni pedagogičtí pracovníci školy se scházejí na pravidelných konzultacích, poradách, metodických sdruženích a předmětových komisích. Doporučení: Při realizaci inkluzivního vzdělávání je vhodné rozvíjet kompetence pedagogických pracovníků v následujících oblastech: znalost příslušných právních norem, orientace v potřebách jednotlivých skupin žáků se SVP (charakteristika jejich specifických potřeb, diagnostika, metody práce, způsob hodnocení, sociální integrace), základní praktické znalosti z didaktiky češtiny jako cizího jazyka, z interkulturní psychologie a multikulturní výchovy (lze rozvíjet např. formou DVPP nebo formou spolupráce s jinými zkušenými školami), techniky zvládání stresu a předcházení syndromu vyhoření, metody práce se žáky s kombinací SVP, znalost možných způsobů spolupráce s rodiči žáků se sociálním znevýhodněním a práce s autoritou a pedagogickým taktem. Při zajišťování dalšího vzdělávání pedagogů doporučujeme využít nabídku specializovaných institucí, např.: 5

6 NIDV (různorodé kurzy, IPPP (kurzy orientované na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků mimořádně nadaných, Dys-centrum Praha (kurzy zaměřené především na práci se žáky se specifickými poruchami učení a chování, Člověk v tísni o.p.s. (kurzy zaměřené na práci se žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (metodická podpora pro práci s cizinci, Kompletní seznam kurzů DVPP akreditovaných MŠMT můžete najít na: (kurzy realizované fyzickými osobami) a (kurzy realizované právnickými osobami). Pro realizaci DVPP na téma Práce s výchovnými problémy ve třídě lze využít semináře pod vedením PaedDr. et Mgr. Hany Žáčkové pořádané Dyscentrem Praha. Doporučení: Vzhledem k tomu, že do školy docházejí žáci se zdravotním znevýhodněním, je vhodné podpořit pedagogy při osvojování obecných zásad pro práci s těmito žáky (především se žáky s diabetem, epilepsií aj.). Dále lze toto téma rozšířit o získání dovednosti pedagogů i žáků poskytnout první pomoc nebo v případě potřeby pomoc přivolat. Pro tento záměr je možné navázat spolupráci s Červeným křížem, např. formou kurzů pro pedagogy a kooperace na projektovém vyučování. Kontakt: Vzájemný přenos poznatků a zkušeností pedagogů probíhá díky funkčnímu pedagogickému sboru zcela přirozeně, ale také organizovaně při poradách a předmětových komisích. Podobným způsobem dochází k přenosu informací z absolvovaných DVPP. Jsou využívány i vzájemné hospitace vyučujících. CPIV Praha doporučuje rozdělit metodická sdružení na 1. stupni na dvě: pro třídu a pro 4. a 5. třídu. Dělení MS pro I. stupeň na dvě sekce bude zvažováno až po vyhodnocení prvního cyklu platnosti školního vzdělávacího programu. Pedagogická rada posoudí následně možné dělení I. stupně na 1. a 2. období a doporučení CEPIV o rozdělení MS na dvě sekce. 6

7 Metodická podpora pedagogů ze strany vedení školy probíhá pravidelně při poradách a vzájemných konzultacích. Vedení školy se intenzivně věnuje hospitacím v hodinách, výrazně podporuje touto formou především začínající učitele a učitele v problematických třídách. Škola aktivně spolupracuje s okolními školami formou stáží a setkávání s cílem výměny zkušeností. Nadstandardní spolupráce funguje především se sousední ZŠ J. A. Komenského spolupráce ohledně zápisu žáků do prvního ročníku, přestupů, společných akcí, volnočasové aktivity, personální výpomoc (vzájemné stáže a zastupování) apod. Při zápisech do prvního ročníku obě školy rovněž úzce spolupracují s místní mateřskou školou, kde rodičům prezentují svá specifika, což umožňuje informovanou volbu pro optimální umístění dítěte. Škola má dobré vztahy s místními subjekty, jako je například Domov seniorů, Sdružení romských občanů v Lysé nad Labem, Městskou knihovnou a dalšími. Doporučení: Návrhy možného napojení školy na další subjekty se zkušenostmi v jednotlivých oblastech práce se žáky se SVP: Žáci cizinci: Multikulturní centrum Praha Centrum pro integraci cizinců Žáci se SPUCH: DYS centrum Žáci mimořádně nadaní: Centrum rozvoje nadaných dětí Žáci se zdravotním postižením: Centrum pro zdrav. postižené Středočeského kraje Žáci se sociálním znevýhodněním: Člověk v tísni, o.p.s. Agentura pro sociální začleňování 4. Poradenské služby škole Školní poradenství Škola spolupracuje s Pedagogicko - psychologickou poradnou Nymburk, jejíž služby hodnotí spíše jako nevyhovující potřebám školy. Rovněž spolupracuje se speciálně pedagogickým centrem v Kolíně. Dále navázala kontakt s Informačním a poradenským střediskem při úřadu práce v Nymburku v oblasti kariérního poradenství. 7

8 Spolupráce s orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) se v poslední době zlepšila, především díky intenzivnější komunikaci vedení školy se zřizovatelem. Nyní tedy funguje velmi dobře (například i v oblasti zajištění refundací za pomůcky a ozdravné pobyty pro žáky sociálně slabé). Škola dále využívá služeb centra CEVAP. 5. Žáci Do školy docházejí žáci převážně z Lysé nad Labem a také z blízkého okolí. Žákům se sociálním znevýhodněním škola poskytuje dostatečnou podporu, např. v podobě financování některých výdajů spojených se školní docházkou. Ze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školu navštěvují především žáci se specifickými poruchami učení a chování a se zdravotním znevýhodněním. Dále jsou ve škole přítomni žáci se sluchovým, mentálním a tělesným postižením a žáci - cizinci. Pro žáky se SPU je zajišťována reedukační činnost vyškolenými pedagogy (ambulantní nácviky na I. stupni školy). Ve škole je s podporou vedení školy vytvářeno vhodné prostředí pro pravidelnou zpětnou vazbu žáků směrem k vyučujícím. Žáci této možnosti hojně využívají. V případě potřeby mohou žáci komunikovat s pedagogy prostřednictvím schránky důvěry. Dotazy či připomínky, které do ní byly vhozeny anonymně, jsou žákům zodpovězeny písemně na školní nástěnce. Ačkoliv škola v současné době nemá žádnou formu žákovského parlamentu, nechala se inspirovat zkušenostmi jedné ze spolupracujících škol a od nového školního roku plánuje zřídit žákovskou radu. Doporučení: Pro zřízení žákovského parlamentu je dále možné využít zkušeností Centra pro demokratické učení: V žákovském parlamentu je vhodné dát příležitost k seberealizaci žákům se SVP (je pozitivně upevněna jejich pozice v žákovském kolektivu, stoupá jejich sebevědomí). Příklad dobré praxe: Kvalitně a nápaditě definované stanovy a cíle žákovského parlamentu má např. ZŠ Hulín. K nahlédnutí na webových stránkách školy: Pedagogická diagnostika Během výchovně vzdělávacího procesu poznává pedagog žáka detailněji v nejrůznějších situacích. V této souvislosti hovoříme o pedagogické diagnostice, kterou provádí pedagog během výuky i mimo ni. V současné době je zdůrazňována diagnostická kompetence učitelů základních škol jako jeden z prostředků zkvalitnění práce se žákem. Zabývá se aktuálním 8

9 výkonem jedince a analyzuje ho v souvislosti s osobnostním vývojem a vnějšími vlivy, jenž na tento vývoj spolupůsobí. Mezi nejčastější metody pedagogické diagnostiky patří pozorování, rozhovor se žákem, rozbor prací žáka, testy vědomostí, analýza pedagogické dokumentace, atd. V odůvodněných případech jsou následně osloveni pracovníci školního poradenského pracoviště, resp. školského poradenského zařízení k určení přesné diagnózy žáka. Doporučení: Pro pedagogickou diagnostiku se můžete inspirovat např. těmito zdroji: Hrabal, V.: Pedagogicko psychologická diagnostika žáka. Praha Dittrich, P.: Pedagogicko psychologická diagnostika. Praha Mareš, J.: Učební a studijní styl žáka. Praha, Portál Kalhous, Z., Obst, O.: Školní didaktika. Praha Lašek, J.: Sociálně psychologické klima školní třídy a školy. Hradec Králové, Gaudeamus, Depistáž žáků se SVP a jejich reedukace je úkolem především pro pracovníky školního poradenského pracoviště, následně pak pro pracovníky školského poradenského zařízení (tedy pedagogickopsychologických poraden a speciálně-pedagogických center), kteří jsou kompetentní k přesnému určení diagnózy. Pedagogové spolupracují se zmíněnými pracovišti a uplatňují vůči žákům se SVP jednotný postup za účelem kompenzace jejich potíží. Depistáž je vhodné zaměřit především na počátek školní docházky, kde je nejvyšší pravděpodobnost výskytu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, které nebyly odhaleny při nástupu do školy. Při zápisu žáků do školy je vhodné věnovat maximální pozornost školní zralosti, aby se eliminovaly možné budoucí obtíže se zvládáním učiva. Škola v tomto směru realizuje adaptační kurz Školička pro předškoláky. Pro diagnostiku školní zralosti doporučujeme publikaci J. Bednářové a V. Šmardové Školní zralost. V souvislosti se změnou legislativy CPIV Praha upozorňuje na problematiku vymezení žáků se sociálním znevýhodněním. Ti jsou specifikováni mimo jiné na základě Zákona č. 564/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Školský zákon je definuje v 16, odst. 4: (4) Sociálním znevýhodněním je pro účely tohoto zákona a) rodinné prostředí s nízkým sociálně-kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, b) nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo c) postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu. Žáky se sociálním znevýhodněním pro účely poskytování vyrovnávacích opatření nově definuje Vyhláška č. 147/2011 Sb. Za něj se považuje zejména žák z prostředí, kde se mu nedostává potřebné podpory k řádnému průběhu vzdělávání včetně spolupráce zákonných zástupců se školou, a žák znevýhodněný nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka. 9

10 Doporučení: Problematiku sociálního znevýhodnění je potřeba chápat v širších souvislostech. Je vhodné spolupracovat přiměřenou formou s rodinou prostřednictvím orgánu sociálně-právní ochrany dětí, sociálního odboru a sociálního pracovníka, pozitivně motivovat rodinu ke komunikaci se školou. Služby sociálních pracovníků poskytují rovněž nevládní neziskové organizace (NNO). V případě vzniklých problémů se žáky-cizinci je možné zvážit kontakt s příslušnými velvyslanectvími. Další možnosti spolupráce školy s rodiči dětí bude možné nalézt v připravované metodice CPIV: Formy spolupráce s rodinou založené na principech sociální práce. Individuální vzdělávací plán Pro žáky se SVP škola vytváří individuální vzdělávací plán (IVP). Ten podléhá pravidelné aktualizaci na základě měnících se potřeb žáků. Ve škole se vzdělává podle IVP 12 žáků na 1. stupni a 7 žáků na 2. stupni. Nově do školy přestupuje žák s ADHD ze sousední ZŠ J. A. Komenského, pro nějž škola rovněž vyhotoví IVP a jeden žák s ADHD je v 1. ročníku vzděláván s pomocí asistenta pedagoga. Do tvorby IVP je zapojeno co největší množství pedagogů, a to v závislosti na druhu znevýhodnění žáka a toho, jakým způsobem s ním přicházejí do styku ve výuce. S plánem pak škola průběžně a flexibilně pracuje a podle potřeby jej aktualizuje. Velký důraz je kladen na praktickou užitečnost dokumentu. Vyučující pracují s elektronickým formulářem, jehož výhodou je i to, že neomezuje rozsah údajů uvedených v jednotlivých oddílech IVP pevně nastavenými kolonkami. Škola v pravidelných intervalech poskytuje (se souhlasem zákonného zástupce žáka) konkrétně formulované hodnocení IVP školskému poradenskému zařízení. Asistent pedagoga se přímo podílí na tvorbě IVP pro konkrétního žáka a následně pracuje v součinnosti s vyučujícím tak, aby byly vůči danému žákovi se SVP uplatňovány jednotné výchovně vzdělávací strategie. Navrhuje vyučovací metody, způsob zpracování učební látky, pomáhá vyučujícímu zvážit perspektivy daného žáka se SVP. Doporučení: U žáků s vysokým rizikem školní neúspěšnosti (tedy i u žáků-cizinců), pro které nelze vypracovat IVP, doporučujeme zavést plány pedagogické podpory v rámci třístupňového modelu péče o žáka. Tento model nabízí kromě individualizované pomoci dítěti realizované v rámci výuky (1. stupeň péče) a vzdělávání na základě IVP po předchozím vyšetření pedagogicko psychologické poradny či SPC (3. stupeň péče), také tvorbu plánu pedagogické podpory, který shrnuje např. silné stránky dítěte, oblasti podpory žáka a doporučené metody a formy práce (2. stupeň, který v tomto modelu předchází vzdělávání integrovaných žáků podle IVP). Škola také může jejich tvorbu a využívání ukotvit ve vlastním ŠVP v kapitole o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Tento plán pedagogické podpory lze dobře využít například u žáků se sociálním znevýhodněním. 10

11 Hodnocení výsledků vzdělávání v inkluzivních podmínkách, sebehodnocení žáků Škola má dobře zpracovaný systém hodnocení žáků. Nejčastěji je uplatňován klasický způsob hodnocení (známkou 1 5) a na žádost zákonného zástupce žáka širší slovní hodnocení. Škola se rovněž věnuje hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Pedagogičtí pracovníci vedou žáky se SVP ke schopnosti sebehodnocení a vhodného výběru budoucí profese. Tím přispívají k jejich plnému začlenění do společnosti. Vyžaduje-li to povaha zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění, žák není klasifikován z některých předmětů (např. z tělesné výchovy). V odůvodněných případech je u žáků se SVP uplatňováno širší slovní hodnocení nebo kombinace širšího slovního hodnocení a hodnocení známkou. Je důsledně využívána možnost odložit klasifikaci, pokud má žák málo známek, aby měl šanci být klasifikován podle svých možností. Pro hodnocení individuálního pokroku žáka má škola dobře zpracovaná kritéria, jejich vyhodnocení probíhá dle tabulky vytvořené školou. Tento systém zohledňuje reálné možnosti a snahu žáka a plně vyhovuje potřebám školy. Kritéria hodnocení jsou podána formou srozumitelnou pro vyučující i rodiče a jsou s nimi přiměřenou formou seznámeni i žáci. Žákům - cizincům je ponechána doba k přivyknutí si na prostředí, po kterou nejsou hodnoceni známkou, ale vyučující jim poskytují zpětnou vazbu a sledují jejich výkon. U všech žáků je praktikováno čtvrtletní hodnocení a sebehodnocení z předmětů v žákovské knížce. Nastavená pravidla a formy hodnocení podporují proces inkluze žáků v této škole. Vše se děje za systematické podpory vedení školy. Doporučení: Pro další vzdělávání pedagogů v oblasti hodnocení žáků se SVP doporučujeme kurzy NIDV (např. Hodnocení, sebehodnocení, lektor: R. Čapek, viz nebo kurzy Dys-centra Praha (zaměřené na výuku dětí s SPUCH, viz Pravidla hodnocení žáků se SVP vycházejí ze specifik jednotlivých typů SVP. S těmito specifiky pracují pedagogové v dostatečné míře a umožňují co nejobjektivnější hodnocení žáků se SVP. Nastavená pravidla hodnocení se v praxi jeví jako funkční, odpovídající potřebám žáků se SVP a všech ostatních účastníků výchovně vzdělávacího procesu. Volnočasové a mimoškolní aktivity Škola zajišťuje svým žákům širokou nabídku volnočasových aktivit, především sportovních kroužků (mažoretky, sportovní aerobic, florbal, apod.). Při škole funguje i pěvecký sbor. V této oblasti rovněž spolupracuje s Domem dětí a mládeže Nymburk, jehož kroužky žáci navštěvují a jemuž škola poskytuje prostory pro výuku keramického kroužku. Škola zajišťuje prostory pro kroužek taekwon-da vedený soukromou lektorkou a spolupracuje s místním veslařským oddílem. 11

12 Škola organizuje řadu akcí a projektů (nejen v rámci projektového vyučování), na jejichž realizaci se podílejí samotní žáci. Příkladem toho může být uskutečnění výstavy Slované a Keltové, pořádání dětských dnů, apod. Škola se zapojuje do veřejného života obce, mj. i účastí na tradičním masopustu či dlouhodobou spoluprací s místním domovem seniorů a mnoho žáků dochází do místní ZUŠ F.A. Šporka a účinkuje ve školních a veřejných vystoupeních. Žáci se účastní aktivit hnutí Stonožka a Pomozte dětem, které podporují pocit sounáležitosti s dětmi s postižením například výtěžkem z prodeje drobných předmětů. Pro zlepšení kognitivních procesů žáků a jejich schopnosti učit se napříč předměty škola ve školním roce 2011/12 znovu otevírá kurz Efektivního učení, který jeotevřen i žákům jiných škol. 6. Rodiče Škola s rodiči komunikuje standardní cestou. Pořádá třídní schůzky, pravidelně aktualizuje webové stránky, jejichž prostřednictvím informuje zákonné zástupce žáků o školním dění, realizuje pro veřejnost dny otevřených dveří, apod. Pro prezentaci svých aktivit škola vydává časopis Bedříšek. Rodiče se účastní řady akcí školy (besídky, výstavy, Pásmo pro rodiče, atd.) a mají možnost se podílet na tvorbě jejich programu. Ve vztahu k rodičům škola zastává partnerský a otevřený přístup. Při škole je zřízen Výbor rady rodičů o.s., jehož zástupci se scházejí přibližně 3x ročně s ředitelem školy. Sdružení mimo jiné vypomáhá s financováním školních aktivit pro žáky ze sociálně slabých rodin. V případě výchovných problémů škola uplatňuje standardní postupy, u zvláště závažných situací je svolávána výchovná komise, které se, je-li to třeba, účastní i zástupce OSPOD. 7. Souhrnná doporučení a předběžná kalkulace nákladů Škola pružně reaguje na specifické podmínky vycházející z lokality a skladby žáků. Příkladem dobré praxe i pro další školy je partnerský a pozitivní přístup ke všem žákům, díky němuž se škola vyznačuje pozitivním klimatem přátelským k žákům i jejich rodičům. Škola na zvýšení participace žáků dále pracuje, o čemž svědčí plánované zřízení žákovského parlamentu. CPIV Praha doporučuje pokračovat v zavedené praxi programu prevence sociálně patologických jevů, pro budování respektu k odlišným kulturám a předcházení nenávistných postojů CPIV Praha nabízí workshop věnovaný problematice extremismu pro žáky. Dále je žádoucí rozvoj schopnosti vyučujících uplatňovat pozitivní motivaci a autoritu učitele (např. formou DVPP). Kalkulace nákladů nemateriální náklady (školení, doučování, asistence, služby apod.): popis jednotka částka v Kč (šk. rok/měsíc/hod) školní psycholog úvazek 1,0 úvazek 0,2 měsíc / rok měsíc / rok ,- / , ,- / ,- školní speciální pedagog úvazek 1,0 měsíc / rok ,- / ,- 12

13 úvazek 0,5 měsíc / rok 8.275,- / ,- výchovné problémy, kurz NIDV 6 hodin 470,- specifické poruchy učení, kurz DYS-centra 6 hodin 1.750,- materiální náklady (pomůcky, odborná literatura apod.): popis jednotka (kus, CD) částka v Kč Bednářová J., Šmardová V. Školní zralost. Brno: Computer Press, 2001 plná verze - 1 instalace program DYSLEKTIK plná verze - neomezený počet instalací 1 ks 221,- 940, ,- Součástí tohoto dokumentu jsou následující přílohy: - Základní terminologie Špp - Vzdělávání žáků s poruchami komunikace - Školní poradenské pracoviště - Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení - Vzdělávání žáků se sluchovým postižením - Nově příchozí žák cizinec ve škole - Adresář nevládních neziskových organizací a dalších subjektů - Vzdělávání žáků mimořádně nadaných - Školní poradenská zařízení - Vzdělávání žáků s poruchami chování - Vzdělávání žáků s mentálním postižením - Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním 13

14 1. Nově příchozí žák cizinec ve škole 1.1 Co může škola dělat, než žák - cizinec přijde: Pro nově příchozího žáka - cizince by škola měla mít připraven soubor informací, které by se měl nově příchozí žák cizinec a jeho rodiče dozvědět. Pokud se jedná o cizince, kteří právě přicestovali do České republiky, pravděpodobně nebudou mít žádné ponětí o našem vzdělávacím systému. Vzdělávací systém v zemi původu může být velice odlišný od českého, což s sebou někdy nese mnohá nedorozumění a rozdílná očekávání všech zúčastněných stran. Informační materiály o systému českého školství by měly tyto problémy alespoň z části odstranit. Většina žáků - cizinců a jejich rodičů, hlásících se na české školy, neovládá dostatečně český jazyk. Proto lze zvážit přítomnost tlumočníka při přijímání žáka - cizince do školy. Ne vždy má totiž rodina možnost přivést si s sebou někoho, kdo umí česky. K tomuto účelu lze využít služeb tlumočníka. Toho lze získat např. na příslušných jazykových katedrách Karlovy univerzity nebo prostřednictvím příslušných velvyslanectví. Pro samotnou inkluzi žáků - cizinců je vhodné mít vypracovanou metodickou podporu, ve které škola zohlední nejen rovný přístup při přijímání ke vzdělávání, ale i vzdělávací potřeby žáka - cizince. Je vhodné se aktivně snažit o systematické zajištění rovného přístupu ke vzdělání, což v případě cizinců především znamená odstranění jazykové bariéry výukou češtiny jako cizího jazyka. Je vhodné sledovat i žáky, kteří nejsou legis-lativně považováni za cizince, jsou schopni komunikovat v českém jazyce, ale jsou příslušníky národnostní menšiny a jejich rodiče neovládají český jazyk. Tito žáci mohou být znevýhodněni a ohroženi školní neúspěšností z důvodu jazykové bariéry rodičů, kteří tak nemohou pomoci žákům s probíranou látkou. Takovým žákům lze nabídnout doučování nebo jiné poradenské služby. Příkladem může být nadaný žák, který vykazuje nedostatečné výsledky v českém jazyce (např. v pravopisu), protože z důvodu jazykové bariéry mu nemohou rodiče poskytnout pomoc při přípravě na vyučování a domácích úkolech. Žák se stává neúspěšným, snižuje se jeho motivace a v konečném důsledku může mít bez včasné pomoci ze strany vyučujících ztíženou možnost studia na střední škole, protože jednou z podmínek je určitá úroveň znalostí českého jazyka. Role peda-gogických pracovníků školy je v předcházení školní neúspěšnosti těchto žáků velmi důležitá." 1.2 Co by měla mít škola připravené: Všechny důležité informace je vhodné předávat rodičům písemně, nejlépe v jejich mateřském jazyce. Pokud to není v možnostech školy, lze komunikovat alespoň v některém ze světových jazyků. Usnadní to nejen zapojení rodičů a žáků cizinců do školní rutiny, ale také to navodí pocit, že jsou ve škole vítáni. Škola může v těchto případech využít nabídky organizací, dobrovolníků z okolí, popřípadě materiálů ke stažení. Škola by měla mít k dispozici vícejazyčný informační materiál (například brožuru nebo leták) o organizačních záležitostech školy, kde je užitečné se zaměřit zejména na začátek a konec vyučování, rozvrhy hodin, přestávky a jak je můžou děti trávit, družinu, prázdniny, stravování (včetně svačiny, kterou v některých zemích žáci dostávají ve škole), výlety, exkurze, popřípadě školy v přírodě apod. Výroba informačního materiálu může být součástí některého školního projektu a mohou se na ní podílet i samotní žáci. Je vhodné zajistit materiál obsahující stručné představení předmětové nabídky a pomůcek, které si žáci musí na příslušné hodiny nosit. Dále se osvědčilo nabídnout rodičům shrnuté 14

15 povinnosti žáků a rodičů vůči škole a očekávání školy od žáků a rodičů (včetně domácích úkolů, podepisování žákovské knížky, které pro cizince vzhledem k jejich odlišné školní zkušenosti nemusejí být samozřej-mostí). Rodičům je vhodné navíc poskytnout informace o mimoškolních aktivitách a dalších nabídkách školy. Pro ještě efektivnější komunikaci s rodiči a úspěšné řešení případných dílčích výchovně vzdělávacích problémů může škola poskytnout rodičům žáků cizinců informace o podpoře rodičů při konzultačních hodinách, rodičovských schůzkách, atd. Důležitou pomůckou může být pro rodiče žáků cizinců plán školy, obsahující označená místa s důležitými osobami a kontakty na ně. 1.3 Jak mohou pedagogičtí pracovníci připravit školní prostředí, aby se žák cizinec cítil vítán: Jeden z nejúčinnějších způsobů, jak vytvořit příjemné prostředí pro žáky cizince a jejich rodiče, je dát najevo skutečnost, že si pracovníci školy váží jejich kultury a jazyka, a zohlednit tento aspekt ve škole. To pomůže nově příchozímu zažít pocit, že patří mezi ostatní a je rovnocennou součástí školy. Můžete podniknout např. tyto kroky: Označit důležitá orientační místa ve škole (ředitelna, sborovna, jídelna, WC, ) nejen česky, ale i v řeči žáků - cizinců, přítomných ve škole. Zde vám může pomoci například online slovník. Připravit si pro žáka obrázky znázorňující základní potřeby (i školní) a problematické situace, jejichž použitím se usnadní počáteční komunikace žáka - cizince s ostatními a měl/a by tak možnost vyjádřit, co potřebuje (např. žízeň, hlad, potřebu jít na toaletu, tužku, papír, jestli je v pořádku, atd.) Použít ve třídách, ale i ve škole, obrázky významných osob, míst a věcí z původní vlasti migrantů. Mít k dispozici dvojjazyčné slovníky, popřípadě knihy, CD atd. V hodinách (literatury, dějepisu, výtvarné výchovy atd.) zmiňovat i důležité události, literární a umělecká díla ze zemí původu. Respektovat a reflektovat kulturní a náboženské svátky z jejich původních zemí. Umístit např. u vchodu do školy, případně ve vstupním vestibulu nebo i ve třídě, vlajky všech zemí, ze kterých vaši žáci pocházejí (zde pozor na azylanty, kteří ze své země často utíkají z politických či jiných závažných důvodu a mohou být na otázku původní vlasti citliví). Zdroj:http://www.inkluzivniskola.cz/organizace-integrace-cizincu/organizace-integrace-cizincu 1.4 Jak lze pracovat se třídou: Na příchod nového žáka cizince je vhodné třídu jako kolektiv předem připravit. Osvědčilo se také diskutovat se žáky o tom, co bude příchod nového žáka pro ně znamenat, seznámit je s tím, z jakého kulturního prostředí žák přichází, případně proč opustil svou zemi původu. Už tyto kroky při správné aplikaci přispívají k úspěšnému začlenění nového žáka do třídy a k prevenci šikany. Pokud si nejste jako pedagogové v této roli jisti, můžete požádat o pomoc školního psychologa, poradit se v týmu pedagogických pracovníků, nebo vyhledat pomoc dalšího subjektu (např. Multikulturní centrum Praha nebo Pedagogická fakulta UK v Praze). Je dobré zajistit, aby na vytvoření vhodného prostředí 15

16 k začlenění žáka cizince spolupracovali pedagogičtí pracovníci jako tým. Jedná se o další krok k prevenci šikany a dalších sociálně - patologických jevů. To je důležité zejména na 2. stupni ZŠ, kde přispívá k úspěšnosti procesu inkluze žáků cizinců sjednocení pedagogických postupů všech pedagogů, kteří se žákem cizincem pracují. Tomu napomáhají vzájemné konzultace a uplatňování jednotného postupu práce se žákem i se třídním a školním kolektivem. Jakmile nový žák cizinec již nastoupí, můžete postupovat několika způsoby, abyste seznámili nového žáka s prostředím školy. Jedním z nich je stanovení žáka, který ho seznámí s vybavením třídy, dalšího, který mu ukáže cestu do jídelny, dalšího, který mu pomůže najít školní kantýnu atd. Druhou možnou cestou, která se většinou ukazuje jako efektivnější a méně organizačně náročná, je stanovení tzv. žáka patrona. 1.5 Kdo je žák patron: žák z téže třídy, který se nevyznačuje výchovnými problémy, má potenciál vést žáka cizince pozitivním směrem, má vaši důvěru žák, který je osobnostně blízký žákovi cizinci (je zde předpoklad přátelského vztahu) žák, který je oblíbený v kolektivu, má možnost pozitivního vlivu na ostatní a tím předcházení šikaně či jiným negativním jevům; roli žáka patrona lze vybrat také žáka, který má výše zmíněné předpoklady a zároveň potřebuje zvýšit sebevědomí žák patron provází žáka cizince školním životem do doby, než se žák cizinec v novém prostředí plně zorientuje (dokud nezná bezpečně všechny své povinnosti i svá práva, nastavená pravidla, prostředí školy samotné a neobejde se bez pomoci při sociálním začlenění) žáka patrona po pečlivé úvaze stanovuje třídní učitel, využívá přitom konzultací v týmu pedagogic-kých pracovníků třídní učitel sleduje počínání žáka - patrona, radí mu, ale zároveň podporuje jeho sebevědomí, váží si jeho nasazení 1.6 Další potenciál vyučujících: Efektivní je týmová spolupráce v rámci pedagogického sboru, součinnost se školním psychologem, školním metodikem prevence, výchovným poradcem při začleňování žáka cizince do třídního a školního kolektivu (všichni tito pracovníci školy společně řeší i případné problémy) V rámci týmu pedagogických pracovníků, včetně podpory ze strany vedení školy, je užitečné společně hledat nejvhodnější způsob komunikace s rodiči žáků cizinců (při řešení případných potíží se osvědčila spolupráce s překladateli, příslušnými jazykovými katedrami Filozofické fakulty UK v Praze, se sociálním odborem, příslušným velvyslanectvím). Vyučujícím dále v rozvoji pomůže aktivní vyhledávání a následná aplikace poznatků z oblasti multikulturní výchovy, interkulturní psychologie, problematiky češtiny jako cizího jazyka, kulturních specifik žáků cizinců, a to formou DVPP, samostudia, komuni-kace s jinými školami a zkušenými pedagogy z jiných škol, sdílení informací (např. prostřednictvím webových stránek). Při výuce češtiny pro cizince, s níž je vhodné začít co nejdříve po příchodu nového žáka cizince do školy, je vhodné vycházet z jeho mateřského jazyka (z 16

17 podobností a rozdílů oproti češtině) pokud se pedagogové necítí být plně kvalifikováni pro takovou činnost, mohou využít služeb překladatele, jazykových kateder FF UK v Praze, komunikaci s pedagogy jiných škol, služeb center na podporu integrace cizinců (http://www.integracnicentra.cz/default.aspx), Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (http://www.auccj.cz/) či dalších výše uvedených kontaktů. Pro vycházení z rodného jazyka žáka cizince lze s úspěchem využít znalosti členů pedagogického sboru (vyučujících angličtiny, němčiny, ruštiny atd.). Ti mohou poskytnout cenné informace pro srovnání příslušných jazyků s češtinou a stanovení vhodných strategií výuky češtiny pro cizince v pří-padě konkrétního žáka. Zároveň mohou být cennými prostředníky, pokud je možnost zpočátku využívat pro komunikaci se žákem třetí jazyk. To může fungovat v praxi např. tak, že vietnamský žák cizinec, který zpočátku neovládá češtinu, může pro komunikaci s vyučujícími využívat jiný jazyk, který ovládá na úrovni odpovídající tomuto účelu. To předpokládá, že příslušný vyučující, který je se žákem cizincem v kontaktu, tento jazyk ovládá také na odpovídající úrovni, nebo že vyučující spolupracují napříč peda-gogickým sborem a je využito komunikace např. mezi vyučujícím angličtiny, žákem cizincem schop-ným komunikovat v angličtině a vyučujícím, který je v tomto jazyce méně zdatný, ale potřebuje se žákem cizincem efektivně komunikovat. Při současné skladbě jednak žáků cizinců, jednak pedagogických pracovníků, lze využít jako třetí jazyk např. ruštinu a jako prostředníci se mohou uplatnit např. vyučující s komunikativní znalostí ruštiny, kteří mohou být nápomocni méně zkušeným pedagogům. Ve škole, kde je přítomen větší počet žáků cizinců jedné národnosti, lze využít situace, kdy v rámci jedné národnosti jsou ve škole přítomni žáci cizinci, kteří zpočátku trpěli jazykovou bariérou, tu se jim postupně podařilo překonat, ale zachovali si svůj původní jazyk. Tito žáci mohou vyučujícím pomáhat při jazykovém začlenění žáků cizinců stejného etnika, kteří mají jazykovou bariéru. Taková spolupráce má navíc pozitivní vliv na sebevědomí již začleněných žáků cizinců. Ti získávají pocit, že jsou pro své okolí a pro vyučujícího důležití, když jsou požádáni o pomoc. V počátcích výuky češtiny pro cizince je vhodné vzít v úvahu, co je pro žáka cizince podstatné (co se týká jeho každodenního života ve škole, v české společnosti). Úspěšně funguje vytvářet pro žáka slovníčky pojmů pro jednotlivé předměty (např. česko ruský slovníček potřebných pojmů pro předmět prvouka). To urychlí zdokonalování v českém jazyce a zlepší porozumění probírané látce. Slovníčky vytvářejí vyučující příslušných předmětů, protože pro samotného žáka cizince by se jednalo o značně náročný úkol. Lze také čerpat z volně přístupných překladových slovníčků: Pro další inspiraci v oblasti výuky češtiny jako cizího jazyka můžete využít mimo jiné následující zdroje: ADAMOVIČOVÁ, A., PEŠIČKA, J. Běžně mluvený jazyk ve výuce češtiny pro cizince. In: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, , s ČECHOVÁ, M. a kol. : Stylistika současné češtiny. Praha 1997, 2003, ČECHOVÁ, M., STYBLÍK, V. : Čeština a její vyučování. Praha : SPN, ČERMÁK, F., SGALL, P. : Výzkum mluvené češtiny: jeho situace a potřeby. Slovo a slovesnost 58, 1997, s ČECHOVÁ, M., ZIMOVÁ, L. : Metodický list k vyučování českému jazyku pro učitele žákůimigrantů. 17

18 In: Český jazyk a literatura, , roč. 53, č. 4, s HÁDKOVÁ, M., LINEK, J., VLASÁKOVÁ, K. : Čeština jako cizí jazyk. Úroveň A1. Praha : MŠMT a nakl. Tauris, HÁDKOVÁ, M. : Čeština pro azylanty. Brno : SOZE, Setkání české a odlišné kultury Jak můžete zajistit, aby žák - cizinec získal co nejvíce informací o české kultuře, a přispět tak k jeho sociální integraci? Jak můžete zajistit, aby se čeští žáci dozvěděli co nejvíce o kultuře nově příchozího žáka, a působit tak preventivně proti kulturně podmíněným konfliktům a nedorozuměním? Na str. 2 a 3 této přílohy se zmiňujeme o prvním kroku, který je vhodné učinit před příchodem žáka. Osvědčilo se také diskutovat se žáky o tom, co bude příchod nového žáka pro ně znamenat, seznámit je s tím, z jakého kulturního prostředí žák přichází, případně proč opustil svou zemi původu. Už tyto kroky při správné aplikaci přispívají k úspěšnému začlenění nového žáka do třídy a k prevenci šikany. (str. 3 tohoto dokumentu). Vyučující mohou pomoci českým žákům vcítit se do role někoho, kdo byl vykořeněn ze své země a ocitá se v neznámém prostředí, mezi neznámými lidmi hovořícími neznámým jazykem. Inspiraci lze získat např. z organizace Multikulturní centrum Praha. (http://www.mkc.cz/cz/uvod.html) Dalším krokem může být týmová porada všech vyučujících, kteří s již příchozím žákem pracují, dále za účasti výchovného poradce, metodika prevence, popř. dalších odborných pracovníků školy (školního psychologa). Výchozím dokumentem pak může být učební plán pro daný školní rok a pro aktuální období, ve kterém se pedagogové právě nacházejí. Cílem v takovém případě je, aby v období po příchodu žáka cizince do třídního kolektivu proběhlo v rámci jednotlivých předmětů seznámení s českou kulturou i s kulturou žáka cizince. Za předpokladu týmové spolupráce všech zmíněných pra-covníků vzniká plán, jehož podstatou je cílené a zařazování českých reálií a reálií příslušné země původu žáka cizince do výuky. V této fázi je vhodné zaměřit se zejména na to, co obě kultury spojuje, z čeho je možné vycházet, ale také podat žákům informace o tom, v čem je daná kultura specifická a jak těmto specifikům porozumět. To souvisí se systematickým dalším vzděláváním pedagogů a aktivní spoluprácí s dalšími subjekty. Celý proces by měl být systematický za spolupráce všech zúčastněných pracovníků, ale nenásilně. Proces by být schopen reagovat na aktuální potřeby žáků a působit přiroze-ným dojmem. Na konci procesu žák cizinec má základní informace o kultuře, do níž se právě začle-ňuje, a čeští žáci mají vytvořen obraz o jeho kultuře. To pomáhá úspěšné sociální integraci. Možné pojetí v jednotlivých předmětech 1. stupně základní školy: Český jazyk a literatura Lze zařazovat literární ukázky, které obsahují informace o specifikách české a příslušné cizí kultury, nácvik základních dovedností pro zvládnutí asertivní a zdvořilé komunikace (např. při scénkách a rozhovorech v komunikační výchově), v hodinách českého jazyka existuje nepřeberné množství vhodných aktivit (je možné se věnovat kulturním rozdílům v neverbální komuni-kaci, tj. co znamenají v různých kulturách různá gesta, nebo např. při charakterizování literárních postav se lze zaměřit na vnitřní charakteristiku postav, které se nacházejí v podobných životních situacích jako žák cizinec, a tím rozvíjet u českých žáků schopnost empatie). 18

19 Cizí jazyky Nabízejí mnoho prostoru pro seznámení s kulturními specifiky jiných národů, porovnávání s českými kulturními specifiky (volbou vhodných učebních textů, filmových a jiných materiálů), porovná-vání např. gramatického systému češtiny a cizího jazyka (žák postupně získává nadhled přiměřený věku a rozumovému vývoji a je schopen vnímat, že mezi češtinou a mateřštinou žáka cizince existují podobnosti a rozdíly, které ovlivňují projev žáka cizince v českém jazyce. Při správném vedení ze strany pedagoga se rozvíjí jeho schopnost empatie). Zároveň si čeští žáci při výuce cizího jazyka mohou uvědomit, jak náročné je naučit se komunikovat v jiném jazyce, což také přispívá k rozvoji jejich sociální inteligence. Matematika Vyučující si může vzít na pomoc například slovní úlohy, které mohou přibližovat běžné situace vycházející z českých reálií nebo z reálií kulturního areálu mateřského jazyka žáka cizince. Informatika Funguje zejména jako prostředek dalšího získávání informací o české i cizí kultuře, žáci by měli být mimo jiné vedeni k efektivnímu a bezpečnému vyhledávání informací v průběhu celého základního vzdělávání. Kromě toho představuje internet způsob, jak navázat přátelské kontakty s dětmi z jiných zemí. Všichni žáci by měli být poučeni o bezpečném pohybu na internetu a zásadách používání moderních sociálních sítí. Nauka o světě Pro účel začlenění žáka cizince lze beze zbytku využít náplň tematického okruhu Lidé kolem nás (výchovou ke vzájemné toleranci, demokratickému myšlení, mezikulturnímu porozumění). Při zpracování obsahu předmětu při vytváření prostředí vhodného pro inkluzi žáků cizinců doporučujeme vycházet ze specifických podmínek školy (národnostní skladby žáků, předchozích zkušeností žáků, přítomných a potenciálních rizikových faktorů pro vznik sociálně patologických jevů apod.). Hudební výchova Není třeba se obracet jen do historie, komunikaci mezi žáky může podnítit i současná hudba dané země. Výtvarná výchova Vyučující mohou seznámit žáky s výtvarným uměním českým i příslušné kultury (snažte se volit témata a autory blízké dětem), výtvarné projevy žáků mohou vyučujícím sloužit i k tomu, aby získali představu o tom, jak vidí žáci cizinci české prostředí a naopak. Pracovní výchova Lze využít např. vaření a podle možností zapojit i rodiče žáků -cizinců. V praxi se jedná o jeden z nejefektivnějších způsobů, jak získat kladný vztah k jiné kultuře. Možné pojetí v jednotlivých předmětech 2. stupně základní školy: Český jazyk a literatura Viz 1. stupeň, dále můžete využít např. porovnání s jazykem nově příchozího žáka, autory a díla typická pro danou kulturu (ideálně, pokud jsou navíc známá v ČR) Cizí jazyky Viz 1. stupeň, se stoupající znalostí cizího jazyka jsou žáci přiměřeně věku a rozumovému vývoji schopni lépe nahlédnout rozdílné a shodné znaky cizího jazyka (např. angličtiny nebo němčiny) a češtiny. Úměrně tomu mohou žáci získat přiměřenou představu o podstatě interferenčních chyb (chyb vyplývajících z podobností a rozdílů mezi jazyky) což napomáhá jejich většímu porozumění i pro chyby žáka cizince při jeho projevu v českém jazyce. Dějepis Je možné zařazovat prvky z českých dějin i z dějin národa žáka cizince (orientovat se na styčné body, podobnosti ukázat žákům, co mají společné). Toto lze zmínit také u žáků, kteří měli závažný důvod pro opuštění vlasti. Je však třeba postupovat citlivě a zejména v těchto případech všechny kroky pečlivě zvážit, protože žáka cizince může zmínka o faktech souvisejících s válečnými konflikty, genocidě apod. značně stresovat. 19

20 Informatika viz 1. stupeň Občanská výchova Můžeme zařadit aktivity zaměřené na zvyky a kulturní specifika v ČR a žákově zemi původu, přiměřenou formou žáky seznámit s podstatou kulturně podmíněných konfliktů a způsobům jejich předcházení a řešení. Hudební výchova viz 1. stupeň Výtvarná výchova viz 1. stupeň Pracovní výchova viz 1. stupeň Přírodopis Nabízí se využít zajímavosti ČR a dané cizí země (např. typičtí živočichové, kteří mohou žáky zaujmout). Zeměpis Vyučující může vhodnou formou podat základní informace o dané cizí zemi a o ČR. Další přírodní vědy včetně matematiky Vyučující může poukázat na významné osobnosti a objevy, které souvisejí s ČR nebo původní zemí žáka cizince. Setkají-li se pedagogičtí pracovníci v třídním či školním kolektivu s kulturně podmíněnými konflikty (nejen ve vztahu k žákům cizincům), měli by mít vytvořeno ve škole takové klima a takové podmínky, aby se neobávali požádat o pomoc své kolegy, vedení školy, školního psychologa či výchovného poradce. Ke zlepšení schopnosti vzájemné pomoci pedagogických pracovníků lze využít vědomé podpory vedení školy, působení psychologa, týmových supervizí, teambuildingových aktivit, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků apod. V případě potíží při řešení kulturně podmíněných konfliktů lze také vyhledat pomoc dalších subjektů, jako jsou např. příslušná pedagogicko psychologická poradna, Multikulturní centrum Praha (http://www.mkc.cz/cz/uvod.html), příslušné národnostní spolky, Člověk v tísni o.p. s. (http://www.clovekvtisni.cz/), služby projektu Minimalizace šikany (http://www.minimalizacesikany.cz/), Organizace na pomoc uprchlíkům (http://www.opu.cz/cz/kontakt/) aj. 1.8 Kulturní specifika některých národů zastoupených na základních školách, která mohou ovlivnit vzájemné porozumění mezi žákem a vyučujícím a mezi žáky navzájem Specifika některých kultur Evropské unie a západního světa Pokud jde o západní kultury, nesetkáváme se často s výraznými kulturními rozdíly, co se týká způso-bu života nebo hygienických návyků. Pro potřeby školy se proto zmiňujeme zejména o některých zásadách komunikace s rodiči a žáky. Pro západní kultury je typický odlišný způsob vedení žáků v rodinách a ve škole. Ten je v české kultuře vnímán jako volnější, i navzdory pozvolným změnám uplatňovaných výchovných metod v české kultuře. Tito žáci mohou být asertivnější než jejich čeští vrstevníci, mohou chápat autoritu učitele jiným způsobem (více jako partnerský vztah než vztah založený na formální autoritě). Američané 20

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s.

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s. Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v České republice CZ.1.07/1.2.00/43.0003 ŠKOLA

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Mendíků-Mateřská škola a Základní škola, Praha 4, Mendíků 1. Mendíků 1/1000, 141 00 Praha-Michle

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Mendíků-Mateřská škola a Základní škola, Praha 4, Mendíků 1. Mendíků 1/1000, 141 00 Praha-Michle Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola Mendíků-Mateřská škola a Základní škola, Praha 4, Mendíků 1 Mendíků 1/1000, 141 00 Praha-Michle Identifikátor školy: 600 037 193 Termín

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21.

KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21. KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21. Poslání školy. ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 poskytuje základy vzdělání dané školským zákonem dětem ze spádové oblasti i širšího okolí, které pocházejí převážně ze sociálně

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská 2953 1. Základní údaje o škole PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název: Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Strategie primární prevence školy pro roky 2013 2018

Strategie primární prevence školy pro roky 2013 2018 Strategie primární prevence školy pro roky 2013 2018 Motto: Odvaž se používat vlastní rozum. Immanuel Kant Charakteristika školy Gymnázium je od roku 2004 situováno ve dvou budovách. Hlavní pracoviště

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Metodická zpráva č. 3 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Téma: Integrace žáků se SVP, zvl. žáků se sociokulturním znevýhodněním 1. Jak se podílí školní speciální pedagog/psycholog

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce)

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534 vypracoval:mgr.periklis Papas ( školní metodik prevence ) schválila: Mgr.Šárka Klímová (statutární zástupce) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Transformace na školu inkluzivního typu hledání možných cest pro společné vzdělávání

Transformace na školu inkluzivního typu hledání možných cest pro společné vzdělávání Transformace na školu inkluzivního typu hledání možných cest pro společné vzdělávání Inkluze přirozený přístup ke vzdělávání Inkluzivní vzdělávání lze chápat jako přístup, který předpokládá zařazení všech

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Mgr. et Bc. Radek Dolenský, ředitel školy Plzeň 29. listopadu 2013 Mise školy: Škola je budována na pěti pilířích:

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Název školy: ZŠ a ZUŠ, Liberec,

Více

Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole

Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole Základní škola Pardubice Studánka, Pod Zahradami 317 bezbariérová, pavilónová škola v zeleném areálu se 720 žáky Zákon č. 561/2004

Více