PROBLEMATIKA URČOVÁNÍ CEN V TEPLÁRENSKÉM ODVĚTVÍ Z POHLEDU SPOTŘEBITELSKÝCH RIZIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROBLEMATIKA URČOVÁNÍ CEN V TEPLÁRENSKÉM ODVĚTVÍ Z POHLEDU SPOTŘEBITELSKÝCH RIZIK"

Transkript

1 PROBLEMATIKA URČOVÁNÍ CEN V TEPLÁRENSKÉM ODVĚTVÍ Z POHLEDU SPOTŘEBITELSKÝCH RIZIK AUTOŘI: PETR PRCHAL, MARTIN HOLÍK OBSAH Úvod Přehled použitých právních předpisů a pojmů 1. Subjekty působící v teplárenském odvětví 2. Regulace teplárenského odvětví 3. Efektivita dohledu 4. Mechanismus určování cen 5. Postavení spotřebitele a ochrana jeho zájmů 6. Informační politika dohledových orgánů 7. Doporučení k eliminaci korupčních a spotřebitelských rizik. Závěr TENTO PROJEKTK BYL PODPOŘEN NADACÍ OPEN SOCIETY FUND PRAHA Stránka 1 z 20

2 ÚVOD Teplárenství lze vymezit jako průmyslové odvětví zaměřené na výrobu a distribuci tepla. Základními subjekty tohoto odvětví jsou výrobce, distributor a odběratel. Společně s elektroenergetikou a plynárenstvím je teplárenství součástí strategického energetického odvětví. Typickým znakem teplárenství (ale i ostatních energetických odvětví) je vysoká míra státní regulace. Důvody této regulace jsou především ekonomické a politické. Z ekonomického hlediska je teplárenství odvětvím s typickými znaky suboptimální tržní struktury s vertikálními i horizontálním ekonomicko-personálními vazbami. Příčinou jsou především velmi vysoké vstupní náklady a poměrně nízké mezní náklady 1 podnikatelů (platí především pro distributorské subjekty v teplárenství). Z těchto důvodů se v odvětví pohybuje poměrně malý počet podnikatelů a tržní chování každého podnikatele je vysoce závislé na chování ostatních podnikatelů v odvětví. Ekonomické podmínky na teplárenském trhu proto směřují ke vzniku tzv. přirozených monopolů. Z politického hlediska je cena významnou položkou v nákladech na bydlení i výrobu. Jakékoliv zvyšování ceny tepla má tudíž negativní dopad na životní úroveň obyvatelstva (ohrožuje tedy sociální smír) ale i makroekonomické (zvyšování ceny tepla způsobuje inflační tlak). Shora popsané skutečnosti odůvodňují protitržní ingerenci státních orgánů do ekonomiky založené na principech volného trhu. Tato ingerence se projevuje především ve vytváření správně-právního regulatorního rámce teplárenského odvětví. Samotná regulace teplárenského odvětví je pak založena na licenčním vstupu do odvětví, regulaci cen, omezení smluvní autonomie jednotlivých účastníků a existenci specializovaných státních regulátorů trhu. Teplárenský trh lze tedy definovat jako státem regulovaný trh na pomezí monopolu a oligopolu. Pro takovou tržní strukturu je charakteristické vytváření vyšší ceny (ve srovnání se spotřebitelsky efektivnějšími tržními strukturami), než ceny vznikající na monopolisticky konkurenčním trhu či dokonce dokonale konkurenčním trhu. Podnikatelé pohybující se v teplárenském odvětví dosahují tudíž vyšších ekonomických zisků, než v případě trhu s neregulovaným vstupem do odvětví. Pro takový typ tržní struktury, který odpovídá poměrům v teplárenském odvětví, je charakteristické, že subjekty na nabídkové straně mají vysokou motivaci ke zneužívání tržního postavení (účtování vyšších cen) na úkor spotřebitele a k vytváření tlaků na regulátora trhu. Nutným důsledkem těchto tržních poměrů je zvýšená míra korupčního rizika. Cílem tohoto dokumentu je analýza teplárenského odvětví se zaměřením na transparentnost postupů při určování konečných (spotřebitelských) cen, metody regulace odvětví a efektivitu stávajícího dohledu a identifikaci korupčních a spotřebitelských rizik. V závěru práce jsme pak na základě provedeného rozboru zformulovali optimalizační doporučení. 1 Mezní náklady jsou náklady na výrobu další (dodatečné) jednotky výstupu. Stránka 2 z 20

3 Samotný text analýzy je pak strukturován tak, aby směřoval od popisu základních prvků zkoumané oblasti k identifikaci vzájemných vazeb a identifikovaných rizik. S ohledem na zvolenou metodu jsou pak jednotlivé části analýzy rozděleny do následujících kapitol: 1. Subjekty působící v teplárenském odvětví 2. Regulace teplárenského odvětví 3. Efektivita dohledu 4. Mechanismus určování cen 5. Postavení spotřebitele a ochrana jeho zájmů 6. Informační politika dohledových orgánů 7. Doporučení k eliminaci korupčních a spotřebitelských rizik. PŘEHLED POUŽITÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A POJMŮ Před samotným textem uvádíme výčet relevantních právních předpisů a pro usnadnění orientace v pojednávané problematice i definici základních pojmů: Oblast teplárenství je legislativně regulována na úrovni komunitárního i národního práva. Pro přehlednost dalšího textu jsou proto níže uvedeny základní právní předpisy upravující oblast teplárenství. Dále uvádíme i základní terminologii z oblasti teplárenství. 1) Předpisy komunitárního práva: a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektrickou energií a kterou se zrušuje Směrnice 96/92/ES b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a kterou se zrušuje Směrnice 98/30/ES c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES o prosazování kombinované výroby elektřiny a tepla založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním energetickém trhu d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/67/ES o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu e) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice Rady 93/76/EHS f) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/89/ES o opatřeních pro zabezpečení dodávek elektřiny a investic do infrastruktury g) nařízení (ES) č. 1775/2005 Evropského parlamentu a Rady ze dne 28. září 2005 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám h) nařízení (ES) č. 1228/2003 Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. června 2003 o podmínkách pro přístup k sítím pro přeshraniční výměny elektrické energie Stránka 3 z 20

4 2) Předpisy národního práva: a) zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen energetický zákon ) b) zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o hospodaření energií ) c) zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o cenách ) d) zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 281/2009 Sb. (dále jen zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů ) e) zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o působnosti v oblasti cen ) f) zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných zakázkách ) g) zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) h) zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon ) i) zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o státní kontrole ). j) zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) k) zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně hospodářské soutěže ) l) zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně spotřebitele ) m) zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny ) n) zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoSPI ) Stránka 4 z 20

5 3) Základní pojmy z oblasti teplárenství Dodávkou tepelné energie se rozumí dodávka energie tepla nebo chladu k dalšímu využití jinou fyzickou či právnickou osobou; dodávka energie tepla k dalšímu využití se uskutečňuje ve veřejném zájmu. Odběrem tepelné energie se rozumí převzetí dodávky tepelné energie od výrobce nebo distributora ke konečné spotřebě nebo dalšímu využití. Odběrným místem se rozumí místo plnění stanovené ve smlouvě o dodávce tepelné energie, v němž přechází tepelná energie z vlastnictví dodavatele do vlastnictví odběratele. Odběrným tepelným zařízením se rozumí zařízení připojené na zdroj či rozvod tepelné energie určené pro vnitřní rozvod a spotřebu tepelné energie v objektu nebo jeho části, případně v souboru objektů odběratele. Rozvodem tepelné energie se rozumí doprava, akumulace, přeměna parametrů a dodávka tepelné energie rozvodným tepelným zařízením. Teplárnou se rozumí průmyslové zařízení (podnik), který vyrábí tepelnou energii pro technologické účely, vytápění, výrobu páry a horké užitkové vody. Rozvodným tepelným zařízením se rozumí zařízení pro dopravu tepelné energie tvořené tepelnými sítěmi, předávacími stanicemi a domovními předávacími stanicemi; odběrné tepelné zařízení není součástí rozvodného tepelného zařízení. Užitečným teplem se rozumí teplo vyrobené v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla sloužící pro dodávky do soustavy centralizovaného zásobování teplem nebo k dalšímu využití pro technologické účely s výjimkou odběru pro vlastní spotřebu zdroje a tepelné energie využité k další přeměně na elektrickou nebo mechanickou energii. Stránka 5 z 20

6 1. SUBJEKTY PŮSOBÍCÍ V TEPLÁRENSKÉM ODVĚTVÍ V teplárenském odvětví lze rozlišit dva okruhy subjektů. První okruh tvoří samotní účastníci trhu, tj. a) subjekty působící na poptávkové a nabídkové straně trhu. Druhým okruhem subjektů jsou b) instituce administrativně regulující a ovlivňující poměry v odvětví teplárenství. a) Subjekty poptávkové a nabídkové strany odvětví Distributor tepelné energie je vlastník nebo nájemce rozvodného tepelného zařízení, kterým se tepelná energie dopravuje nebo transformuje a dodává k dalšímu využití jiné fyzické či právnické osobě. Zjednodušeně řečeno se jedná o podnikatele, který provozuje infrastrukturu nezbytnou k dodávání tepla. Dodavatelem tepelné energie je fyzická či právnická osoba dodávající tepelnou energii jiné fyzické či právnické osobě. Dodavatelem může být výrobce, distributor a vlastník nebo společenství vlastníků zajišťující tepelnou energii jako plnění poskytované s užíváním bytů či nebytových prostor nebo k technologickým účelům. V praxi se nejčastěji jedná o teplárny či kogenerační elektrárny. 2 Odběratelem tepelné energie je distributor, vlastník či společenství vlastníků odběrného tepelného zařízení a konečný spotřebitel; dodávka tepelné energie přímo konečnému spotřebiteli je podmíněna přímým odběrem pro všechny konečné spotřebitele v centrálně vytápěném objektu. Konečným spotřebitelem je fyzická či právnická osoba, která dodanou tepelnou energii pouze spotřebovává. b) Subjekty regulující odvětví Energetický regulační úřad (dále jen ERÚ ) je správní úřad pro výkon regulace v energetice a byl zřízen energetickým zákonem k 1. lednu Hlavními úkoly ERÚ jsou podpora hospodářské soutěže, podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie a ochrana zájmů spotřebitelů v těch oblastech energetických odvětví, kde není možná konkurence. ERÚ dále stanovuje závazné podmínky pro tvorbu věcně usměrňované ceny tepelné energie, vyhodnocuje jejich uplatňování a zpracovává podklady při řešení sporů mezi dodavateli a odběrateli tepelné energie. Státní energetická inspekce (dále jen SEI ) je orgánem státní správy, který byl zřízen energetickým zákonem k 1. lednu Postavení a působnost SEI upravuje hlava čtvrtá energetického zákona, 13 odst. 2 zákona o hospodaření energií a zákon o působnosti v oblasti cen. Z hlediska této analýzy je významná hlavně působnost SEI jako cenového kontrolního orgánu. 2 Kogenerační elektrárna využívá teplo vznikající při výrobě elektřiny k vytápění Stránka 6 z 20

7 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ÚOHS ) je orgánem státní správy, do jehož působnosti spadá i posuzování spojování soutěžitelů a zneužívání jejich dominantního postavení. K výrobě a rozvodu tepla totiž dochází na geograficky vymezitelném trhu, na kterém působí různé společnosti (soutěžitelé). Spojování těchto soutěžitelů pak může narušit hospodářskou soutěž. ÚOHS pak dohlíží na to, aby k takovému narušování nedocházelo. 2. REGULACE TEPLÁRENSKÉHO ODVĚTVÍ Základem právní úpravy v oblasti energetiky (tedy i teplárenství) je energetický zákon. 3 Tento předpis zahrnuje jak hmotněprávní ustanovení (podmínky podnikání, práva a povinnosti fyzických a právnických osob), tak i ustanovení procesní (výkon státní správy a regulace v oblasti energetiky). Energetický zákon tedy upravuje podmínky podnikání, výkon státní správy a regulaci v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství. Dále energetický zákon vymezuje související práva a povinnosti fyzických a právnických osob. Podle 3 odst. 1 energetického zákona je předmětem podnikání v energetických odvětvích mj. výroba a rozvod tepelné energie. Podle 3 odst. 2 energetického zákona se tyto činnosti uskutečňují ve veřejném zájmu. Energetický zákon rovněž zapracovává i příslušné předpisy Evropského společenství a současně navazuje na přímo použitelné předpisy Evropského společenství. Energetický zákon tedy obsahuje právní normy, které byl český zákonodárce povinen do národního právního řádu transponovat, resp. implementovat podle příslušných komunitárních směrnic. Dále pak energetický zákon obsahuje i právní normy vyplývající z příslušných komunitárních nařízení, která by i bez tohoto kroku českého zákonodárce byla přímo použitelná (po vstupu ČR do EU). Pro přehlednost však zákon uvádí i odkazy na příslušné komunitární předpisy. Adresáti právních norem obsažených v energetickém zákoně tak mají lepší možnost porovnat konformitu energetického zákona s komunitární legislativou. a) Licence Podle 3 odst. 3 energetického zákona mohou podnikat v energetických odvětvích na území České republiky, za podmínek stanovených tímto zákonem, fyzické a právnické osoby pouze na základě licence udělené Energetickým regulačním úřadem. Pro vstup do energetického odvětví je tedy třeba licence (až na dále uvedené výjimky). Licence se podle energetického zákona nevyžaduje na obchod, výrobu, distribuci a uskladňování svítiplynu, koksárenského plynu čistého, degazačního a generátorového plynu, bioplynu, propanu, butanu a jejich směsí, pokud se nejedná o distribuci potrubními systémy, k nimž je připojeno více než 50 odběrných míst, a na výrobu tepelné energie určené pro dodávku konečným spotřebitelům jedním odběrným tepelným zařízením ze zdroje tepelné energie umístěného v témže objektu nebo mimo objekt v případě, že slouží ke stejnému účelu. Licence se rovněž neuděluje na činnost, kdy zákazník či odběratel poskytuje odebranou 3 Energetický zákon byl od nabytí účinnosti celkem čtrnáctkrát novelizován, přičemž nejvýznamnější novelizaci představují zákon č. 278/2003 Sb., zákon č. 670/2004 Sb. a zákon č. 158/2009 Sb. Stránka 7 z 20

8 elektřinu, plyn nebo tepelnou energii jiné fyzické či právnické osobě prostřednictvím vlastního nebo jím provozovaného odběrného elektrického, plynového nebo tepelného zařízení, přičemž náklady na nákup elektřiny, plynu nebo tepelné energie na tyto osoby pouze rozúčtuje dohodnutým nebo určeným způsobem a nejedná se o podnikání. Podnikání v energetických odvětvích je tedy dvojího druhu licencované a nelicencované. Podnikání, které je podmíněno udělením licence, je plně regulováno energetickým zákonem a není živností. Z živností jej vylučuje ustanovení 3 odst. 3 písm. d) živnostenského zákona. Naopak podnikání v energetických oblastech, k němuž se licence podle energetického zákona nevyžaduje nebo se neuděluje, je živností podle živnostenského zákona. Podle přílohy 3 k živnostenskému zákonu je výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kw, koncesní živností. Orgánem státní správy, který se vyjadřuje k žádosti o koncesi, je SEI. Podmínky pro udělení licence stanoví 5 energetického zákona. Podmínkou je splnění obecných předpokladů, jako je požadovaný věk, bezúhonnost a odborná způsobilost u fyzických osob nebo u statutárních orgánů právnických osob. Vedle toho musí dotyčná osoba rovněž splňovat finanční či technické předpoklady. Fyzická nebo právnická osoba žádající o udělení licence je povinna doložit vlastnické nebo užívací právo k energetickému zařízení, které má sloužit k výkonu licencované činnosti. Není-li žadatel o licence vlastníkem energetického zařízení, je povinen doložit i souhlas vlastníka energetického zařízení s jeho použitím k účelům vymezeným tímto zákonem, a to nejméně po dobu, na kterou má být licence udělena. Energetické zařízení musí mít technickou úroveň odpovídající právním předpisům a technickým normám. Práva a povinnosti podnikatelů, kteří jsou držiteli licencí, jsou upravena v ustanovení 11 energetického zákona. Povinnosti zde uvedené se vztahují na všechna odvětví energetiky. Jedná se o souhrn obecných povinností, jako zajištění spolehlivé a bezpečné dodávky energie, používání technických zařízení splňujících požadavky náležité bezpečnosti a spolehlivosti apod. Práva a povinnosti podnikatelů, kteří jsou držiteli licencí na výrobu a rozvod tepelné energie, jsou podrobně rozvedeny v Hlavě II energetického zákona (zvláštní část), Díle 3. Podle 78 energetického zákona je povinností držitele licence dodávku tepelné energie měřit, vyhodnocovat a účtovat podle skutečných parametrů teplonosné látky a údajů vlastního měřicího zařízení, které na svůj náklad osadí, zapojí, udržuje a pravidelně ověřuje správnost měření. Odběratel má právo na ověření správnosti odečtu naměřených hodnot. Má-li odběratel pochybnosti o správnosti údajů měření nebo zjistí-li závadu na měřicím zařízení, má právo požadovat jejich přezkoušení. b) Regulace a kontrola cen Zjednodušeně lze říci, že regulace cen tepelné energie spadá do působnosti ERÚ ( 2c zákona o působnosti v oblasti cen) a kontrola dodržování cenových předpisů spadá do působnosti SEI ( 3 odst. 3 zákona o působnosti v oblasti cen). ERÚ však vykonává působnost i při kontrole cen v oblasti energetiky a vydává právní předpisy pro kontrolu cen v oblasti energetiky. Kompetence ERÚ v oblasti kontroly zakládá energetický zákon, podle kterého ERÚ vykonává kontrolu dodržování povinností držitelů licencí a ukládá pokuty podle zvláštního právního předpisu, jímž je zákon o cenách. Stránka 8 z 20

9 Cenové kontroly ve smyslu zákona o státní kontrole realizuje ERÚ u dohledu podrobených subjektů především na základě podnětů. V takovém případě ERÚ kontroluje dodržení závazných postupů a podmínek pro kalkulaci a sjednání ceny tepelné energie v průběhu aktuálního kalendářního roku. Kontrola je pak zaměřena především na správnost a obvyklost výše nákladových položek, kalkulaci a způsoby sjednání takto předběžně kalkulované ceny tepelné energie s odběrateli. ERÚ prověřuje i ceny tepelné energie. SEI provádí podrobné kontrolní šetření výsledných cen tepelné energie po ukončení kalendářního roku, a to prostřednictvím místně příslušných inspektorátů. Kontroly probíhají po ukončení kalendářního roku proto, že až v této době jsou známy skutečné náklady a zisk zahrnutý v ceně tepelné energie. c) Omezení smluvní autonomie Podle 76 energetického zákona je držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie povinen uzavřít s odběratelem smlouvu o dodávce tepelné energie. Tuto povinnost má držitel licence jen tehdy, pokud mu odběratel poskytne nezbytné technické údaje nutné k uzavření smlouvy. Na základě této smlouvy je povinen zajistit dodávku tepelné energie každému, (i) kdo o to požádá a dodávka je v souladu s územní energetickou koncepcí, 4 (ii) (iii) má rozvodné tepelné zařízení nebo tepelnou přípojku a odběrné tepelné zařízení, které zajišťují hospodárnost, bezpečnost a spolehlivou dodávku nebo spotřebu v souladu s technickými a bezpečnostními předpisy, splňuje podmínky týkající se místa, způsobu a termínu připojení stanovené držitelem licence. Držiteli licence tedy vzniká smluvní přímus, který spočívá v povinnosti uzavřít smlouvu s každým, kdo o to požádá a splňuje přitom zákonné podmínky. Dodávat tepelnou energii jiné fyzické či právnické osobě lze přitom pouze na základě smlouvy o dodávce tepelné energie nebo jako plnění poskytované v rámci smlouvy jiné. 3. EFEKTIVITA DOHLEDU Efektivitou dohledu rozumíme účinnost institucionálního a právního rámce, kterým se zákonodárce snaží eliminovat nedokonalosti tržní struktury. Jak bylo shora uvedeno, je výroba tepla činností ve veřejném zájmu. Pokud stát reguluje poměry v teplárenství, přebírá na sebe zároveň odpovědnost za poměry v odvětví a ochranu veřejného zájmu. Ochranou veřejného zájmu je třeba rozumět především ochranu zájmů spotřebitelů, neboť se jedná o subjekty ve výrazně slabším postavení. Slabé postavení spotřebitelů plyne především z jejich roztříštěnosti, která snižuje jejich tržní (vyjednávací) sílu. 4 Podle 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, územní energetická koncepce vychází ze státní energetické koncepce a obsahuje cíle a principy řešení energetického hospodářství na úrovni kraje, statutárního města a hlavního města Prahy. Vytváří podmínky pro hospodárné nakládání s energií v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje včetně ochrany životního prostředí a šetrného nakládání s přírodními zdroji energie. Stránka 9 z 20

10 Slabé postavení spotřebitelů a monopolistická povaha nabídkové strany v teplárenském odvětví je současně i jedním z důvodů existence dohledu. Teplárenský průmysl je totiž založen na přirozených lokálních monopolech. V takových případech trh s produkty teplárenského odvětví neodpovídá žádoucím tržním podmínkám. Výsledkem jsou asymetrické dodavatelsko-odběratelské vztahy s cenovým diktátem na straně dodavatelů. Činnost dohledových orgánů v tomto odvětví by tedy měla administrativními nástroji směřovat k dosažení tržní rovnováhy a suplovat tak nefunkční tržní síly. Dohled v teplárenském odvětví je proto zaměřen především na stanovování závazných podmínek pro sjednání věcně usměrňované ceny tepelné energie, kontrolu dodržování těchto cen, vyhodnocení jejich uplatňování a zpracování podkladů při řešení sporů mezi dodavateli a odběrateli tepelné energie. Mezi činnosti odboru patří také zpracování ekonomických a technických analýz v teplárenství. Tato část dohledu spadá primárně do působnosti ERU. Stávající právní úprava nepřiznává spotřebitelům právo účasti na procesu stanovování cen v odvětví teplárenství. Jinými slovy řečeno, za stávající právní úpravy je jediným ochráncem spotřebitele samotný regulační úřad. Je přitom sporné, nakolik je cenový regulační úřad skutečným zastáncem práv spotřebitelů a zda se spíše nejedná o jakousi partnerskou organizaci dodavatelů a distributorů. V každém případě je však zřejmé, že jediným zájmem dodavatelů je maximalizace ceny. Efektivním nástrojem k prosazování tohoto zájmu je právě nejasné definování oprávněných nákladů a nedostatečné kontroly. Z hlediska spotřebitele je dále významné působení posledního regulátora ÚOHS. Tento regulátor může zasáhnout v situaci, kdy chování dodavatelů v teplárenském odvětví ohrožuje hospodářskou soutěž. Problémem ovšem je, že zásahu tohoto regulátora se budou zpravidla dovolávat dodavatelé či distributoři, kteří se budou cítit ohroženi rostoucí tržní silou některého z lokálních monopolů (např. při spojování soutěžitelů). Ochrana je tedy ÚOHS poskytována primárně subjektům z nabídkové strany a nikoliv spotřebitelům. Podrobný rozbor efektivity dohledu by vyžadovalo poměrně rozsáhlé ekonometrické zpracování statistických dat, které přesahuje formát tohoto pojednání. V každém případě je však z prostého přehledu cen v teplárenství zřejmé, že v jednotlivých lokalitách existuje značný rozptyl v cenách, a to až v řádech stokorun za GJ. Tento rozptyl může být způsoben právě nízkou efektivitou dohledu, kdy regulátor není u některých dodavatelů schopen vynutit dodržování pravidel pro určování cen. Stránka 10 z 20

11 4. MECHANISMUS URČOVÁNÍ CEN Podle 4 odst. 1 zákona o cenách lze cenu regulovat třemi způsoby, a to (a) úředním stanovením, (b) věcným usměrněním a (c) cenovým moratoriem. V případě teplárenského odvětví je cena regulována metodou věcného usměrnění. Základní principy regulace cen tepelné energie metodou věcného usměrnění Věcné usměrňování cen tepelné energie upravuje ustanovení 17 odst. 9 energetického zákona. Podle tohoto ustanovení může ERÚ usměrňovat ceny tepelné energie, a to formou cenových rozhodnutí. 5 Zároveň je ERÚ oprávněn k vydávání výjimek, na jejichž základě lze cenu tepla sjednat odlišně. 1) Cenová rozhodnutí Podle 19a odst. 1 a odst. 2 energetického zákona postupuje ERÚ při regulaci cen takovým způsobem, aby stanovené ceny pokrývaly nezbytně nutné náklady na zajištění efektivního výkonu licencované činnosti, dále odpisy a přiměřený zisk zajišťující návratnost realizovaných investic do zařízení sloužících k výkonu licencované činnosti. Podle cenového rozhodnutí ERÚ č. 7/2008 se ceny tepelné energie regulují způsobem věcného usměrňování cen. Do ceny tepelné energie lze v kalendářním roce promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň z přidané hodnoty. Veškeré dodavatelem uplatňované ekonomicky oprávněné náklady, které souvisejí s výrobou anebo rozvodem tepelné energie, se zahrnují do ceny tepelné energie. Pojem ekonomicky oprávněné náklady je definován v ustanovení 2 odst. 7 písm. a) zákona o cenách jako náklady pořízení odpovídajícího množství přímého materiálu, mzdové a ostatní osobní náklady, technologicky nezbytné ostatní přímé a nepřímé náklady a náklady oběhu; při posuzování ekonomicky oprávněných nákladů se vychází z dlouhodobě obvyklé úrovně těchto nákladů v obdobných ekonomických činnostech s přihlédnutím k zvláštnostem daného zboží. Pojem přiměřený zisk je definován v ustanovení 2 odst. 7 písm. b) zákona o cenách jako zisk spojený s výrobou a prodejem daného zboží odpovídající obvyklému zisku dlouhodobě dosahovanému při srovnatelných ekonomických činnostech, který zajišťuje přiměřenou návratnost použitého kapitálu v přiměřeném časovém období. ERÚ dále vlastními pravidly reguluje odlišné stanovení podmínek pro sjednání ceny. Podle těchto pravidel, je-li to nezbytné k zajištění spolehlivosti a bezpečnosti dodávek tepelné energie, stanoví pro vymezený okruh dodavatelů odlišné podmínky pro sjednání ceny tepelné energie (odlišný závazný postup při kalkulaci ceny) ve vymezeném období, než jsou podmínky obecně vymezené v cenovém rozhodnutí k cenám tepelné energie. 6 5 Navzdory svému označení není cenové rozhodnutí správním rozhodnutím. Nejedná se ani o opatření obecné povahy. Cenové rozhodnutí je právním předpisem a jeho vydání nepředchází žádné řízení, v němž by se mohl konečný spotřebitel jakkoliv domáhat účastenství a vznášet případné námitky či podávat opravné prostředky. 6 Blíže na <http://www.eru.cz> Stránka 11 z 20

12 2) Výjimky pro sjednání ceny tepelné energie ERÚ rozhoduje o udělení výjimky na základě písemné žádosti. Této žádosti přitom vyhoví (úplně nebo částečně), prokáže-li žadatel, že podmínky stanovené pro sjednání cen v cenovém rozhodnutí mu dlouhodobě neumožňují alespoň pokrytí oprávněných nákladů. Podmínky pro udělení této výjimky jsou uveřejněny na webových stránkách ERÚ. 7 Z obsahu těchto podmínek plyne, že předpokladem pro udělení výjimky je doložení celé řady podkladů, které mají odůvodnit udělení výjimky. Tyto podklady posuzuje primárně ERÚ, který v určitých případech může žadatelem uváděné údaje prověřit prostřednictvím SEI (prostřednictvím podnětu k provedení kontrolního šetření u žadatele). Samotná výjimka se uděluje vymezenému okruhu adresátů a na období vymezené v cenovém rozhodnutí. Cenové rozhodnutí, kterým je udělena výjimka, nabývá účinnosti nejdříve prvním dnem měsíce následujícího po dni uveřejnění příslušného cenového rozhodnutí v Energetickém regulačním věstníku. Možnost udělení této výjimky v sobě skrývá značný korupční potenciál. Získáním této výjimky totiž podnikatel docílí svého vynětí z působnosti cenového rozhodnutí a není tedy cenovým rozhodnutím vázán. Tato skutečnost má pochopitelně dopad na příjmovou stránku hospodaření dodavatele a je tedy zřejmé, že dodavatel má vysokou motivaci k získání výjimky. Dále samozřejmě nelze pominout další korupční riziko, které je přítomné právě v samotném procesu přípravy cenových rozhodnutí (viz doporučení). Postup při stanovení výše ceny tepelné energie Výchozím dokumentem pro stanovení výše ceny za teplo je tedy cenové rozhodnutí ERÚ. V tomto právním předpise jsou stanoveny závazné podmínky pro kalkulaci a sjednání cen tepelné energie. Tyto podmínky se vztahují na všechny dodavatele tepelné energie. 8 Je třeba přitom zdůraznit, že ERÚ neschvaluje jednotlivým dodavatelům cenu tepelné energie, ale pouze stanoví obecně závazné podmínky pro její kalkulaci a sjednání. V konkrétní smlouvě o dodávce tepelné energie (resp. v cenovém ujednání) si pak sjedná dodavatel tepelné energie s odběratelem výši ceny tepelné energie stanovenou v místě měření, termíny a způsob platby za odebranou tepelnou energii včetně záloh. 9 Cena tepelné energie může být sjednána jako (i) jednosložková cena nebo (ii) vícesložková cena. Jednosložková cena je vztažena na jednotkové množství tepelné energie (Kč/GJ, Kč/kWh) Vícesložková cena je tvořena proměnnou složkou ceny vztaženou na jednotkové množství tepelné energie (Kč/GJ, Kč/kWh) a stálými složkami ceny vztaženými na jednotkové množství tepelné energie (Kč/GJ, Kč/kWh) nebo na jednotku tepelného výkonu (Kč/kW), které odpovídají příslušnému rozvodnému nebo odběrnému tepelnému zařízení Zpravidla držitelé příslušné licence nebo živnostenského oprávnění. Dodavatelem ovšem může být i vlastník nebo společenství vlastníků zajišťující tepelnou energii jako plnění poskytované s užíváním bytů či nebytových prostor nebo k technologickým účelům. 9 V případě uplatňování vícesložkové ceny, obvykle dvousložkové ceny, sjednává jednotlivé složky ceny tepelné energie. Stránka 12 z 20

13 Cena za dodávku tepelné energie pro každé odběrné místo, způsob jejího stanovení, termíny a způsob platby jsou nedílnou součástí písemné smlouvy o dodávce tepelné energie uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem. Aby mohl dodavatel v průběhu roku, případně po jeho skončení, sjednanou cenu tepelné energie jednostranně změnit (např. v důsledku změny cen paliv), musí mít tuto možnost stanovenou ve smlouvě o dodávce tepelné energie v tzv. cenové doložce či obdobném ujednání. Jinak musí novou výši ceny znovu s odběratelem tepelné energie písemně sjednat v novém cenovém ujednání. Kontrola cen tepelné energie Jak už bylo výše uvedeno, kontrolu cen tepelné energie provádí především SEI. Její sankční pravomoci vyplývají z ustanovení 18 a 93 energetického zákona. V případě zjištění porušení zákona ukládá SEI pokuty, a to až do výše Kč ( 15 a 16 zákona o cenách). Při své kontrolní činnosti postupuje SEI podle zákona o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Je zřejmé, že kontrolní činnost SEI v oblasti cen tepelné energie je velmi komplikovaná. Při posuzování zákonnosti postupu kontrolovaných subjektů musí totiž SEI v rozsáhlé míře uplatňovat správní uvážení a subsumovat složité případy pod mnohdy vágně formulované právní normy. Zákonodárce sice v příslušných právních předpisech definuje klíčové pojmy, které mají být vodítkem pro kontrolní orgán, jako např. ekonomicky oprávněné náklady nebo přiměřený zisk. Tyto definice však zahrnují další neurčité právní pojmy, jako obvyklá úroveň či obvyklý zisk. Je tedy zřejmé, že takto definované pojmy nezajišťují pregnantní a jednotnou interpretaci záměrů zákonodárce. Praxe ukazuje, že SEI nepostihuje případy umělého navyšování cen tepelné energie. Dodavatelé tepla do ekonomicky oprávněných nákladů často zahrnují náklady na provize nebo služby, které v rámci dodavatelského řetězce mají vést pouze k navýšení konečné ceny, aniž by přitom přinášely jakoukoliv protihodnotu. Uvedený problém by případně mohl být eliminován, kdyby distributoři tepelné energie vybírali dodavatele paliv v režimu zákona o veřejných zakázkách. Distributoři však tímto způsobem zpravidla nepostupují, neboť k tomu nejsou zákonem nuceni. Jakožto sektoroví zadavatelé ve smyslu 2 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách jsou povinni zadávat zakázky na dodávky podle tohoto zákona pouze v případě nadlimitních veřejných zakázek v souvislosti s výkonem tzv. relevantní činnosti ( 19 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách). Jako příklad postupu, kdy distributor tepla vybral předražené palivo od dodavatele, s nímž je majetkově a personálně propojen, lze uvést smlouvu mezi společností MVV Energie CZ, a. s., a její dceřinou společností Energie Holding, a. s. Tato smlouva byla uzavřena v dubnu 2007 a jejím předmětem byly dodávky těžkého topného oleje. Již v srpnu téhož roku byl uzavřen dodatek ke smlouvě, který stanovil, že kupní cena činí 8.371,- Kč za tunu paliva. V té době byla přitom průměrná cena mazutu přinejmenším o 22 % nižší. 10 Vlastníci tepláren tak bez obav z ekonomicky nepříznivých následků uzavírají nevýhodné smlouvy s distributory, s nimiž jsou majetkově propojeni, a zvýšené náklady přenáší na konečné spotřebitele. 10 Srov. <http://www.cistevruce.com/> Stránka 13 z 20

14 5. POSTAVENÍ SPOTŘEBITELE A OCHRANA JEHO ZÁJMŮ Z hlediska spotřebitele je hlavním problémem umělé navyšování cen tepla dodavateli. Dodavatel tepelné energie kalkuluje cenu tepelné energie v souladu s platnými cenovými předpisy, tj. v souladu se zákonem o cenách a cenovým rozhodnutím ERÚ. Tato cena je cenou věcně usměrňovanou, tzn. do ceny lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň z přidané hodnoty. Cena tepelné energie v kalendářním roce je v rámci cenové lokality kalkulována shodným způsobem pro odběrná místa na stejné úrovni předání, přičemž každá kalkulace může obsahovat příslušné ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a odpovídající množství tepelné energie. Cena tepelné energie v průběhu daného kalendářního roku je kalkulována jako předběžná a po jeho ukončení jako výsledná. Předběžná cena vychází z předběžné kalkulace, ve které lze uplatnit pouze předpokládané ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a předpokládané množství tepelné energie. Výsledná cena vychází z výsledné kalkulace, která obsahuje skutečné ekonomicky oprávněné náklady a odpovídá výnosům za tepelnou energii a skutečnému množství tepelné energie za ukončený kalendářní rok. Ze shora uvedeného je zřejmé, že dohadování cen probíhá bez účasti konečného adresáta rozhodnutí spotřebitele. Ceny tepla se přitom v různých regionech značně liší, což ve svém důsledku znevýhodňuje odběratele. Jedním z podezření, proč k tomu dochází, je machinace s kvalitou paliv a jejich předražováním, probíhající prostřednictvím překupování paliv. Z dalších závažných podezření je možné zmínit umělé navyšování nákladů prostřednictvím fiktivních pronájmů. K umělému navyšování dochází tak, že na mateřské firmy jsou převedeny pozemky, budovy a zařízení, která jsou zpětně pronajímána výrobním a distribučním dceřiným společnostem. Tímto způsobem se společnosti dostávají mimo režim energetického zákona, neboť již nepodnikají v oblasti energetiky, pouze pronajímají technologie a poskytují služby. Důsledkem shora popsaného jednání je umělé navyšování cen tepelné energie. K tomuto umělému navyšování v neprospěch spotřebitele dochází především tím, že distributoři tepla úmyslně nakupují od spřízněných dodavatelů palivo za ceny vyšší než obvyklé. Toto zdánlivě ekonomicky iracionální chování je způsobeno vzájemným ekonomickým a personálním propojením výrobců tepla, distributorů tepla a dodavatelů paliv. Zdánlivé ztráty jednoho z účastníků tohoto konglomerátu jsou kompenzovány zisky propojených osob. Konečné náklady tohoto nežádoucího jednání pak hradí spotřebitel ve výsledné ceně tepla. Jinými slovy řečeno, stávající právní úprava nenutí dodavatele tepla k usilování o nižší cenu paliv. Doporučení proto spočívá v legislativním nastavení procesních postupů, v rámci kterých by dodavatel a spotřebitel v jakémsi kontradiktorním procesu přesvědčovali cenový úřad o optimální ceně. Řešením by mělo být (i) zavedení vyšší míry regulace cen tepla, (ii) zabránění machinacím s kvalitou paliv, (iii) posílení postavení odběratelů a (iv) liberalizace trhu s tepelnou energií. Stránka 14 z 20

15 6. INFORMAČNÍ POLITIKA DOHLEDOVÝCH ORGÁNŮ Jedním ze základních protikorupčních nástrojů je maximální informační otevřenost subjektů s vrchnostenskou pravomocí. Pouze maximální transparentnost rozhodovacích procesů těchto subjektů umožňuje kontrolu těchto procesů a identifikaci nestandardních postupů. Korupční riziko se přitom projevuje právě nestandardními rozhodnutími, za něž lze považovat všechna rozhodnutí, která při obdobném skutkovém stavu vedou k odlišné aplikační praxi. V rámci této analýzy se maximální informační otevřeností rozumí kvalita a dostupnost relevantních informací poskytovaných dohledovými orgány na webových stránkách. K dohledu nad teplárenstvím jsou příslušné především ERÚ (www.eru.cz), SEI (www.crsei.cz) a do určité míry i ÚOHS (www.compet.cz). Na základě provedeného průzkumu webových stránek těchto dohledových orgánů lze bohužel konstatovat, že dostupnost informací je z hlediska uživatele velmi rozdílná a samotná informační hodnota poskytovaných informací je poměrně nízká. Z hlediska snadnosti a rychlosti nalezení požadovaných informací vyšly z komparačního posouzení nejlépe webové stránky ÚOHS. Jako nejhorší se pak z tohoto hlediska jeví webové stránky SEI. V případě webových stránek ÚOHS je dále třeba zdůraznit, že tento dohledový orgán (jako jediný z hodnocených dohledových orgánů) dodržuje ustanovení 5 odst. 3 ZoSPI. Podle tohoto ustanovení je povinný subjekt povinen do 15 dnů od poskytnutí informací tyto informace zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ostatní webové stránky zkoumaných institucí se omezují pouze na výčet statistických údajů, aniž by se zájemce dozvěděl jakékoliv podrobnosti o obsahu poskytnutých informací. Z hlediska přehlednosti a struktury zveřejněných informací vychází ze srovnání nejlépe znovu webové stránky ÚOHS. Zbylé dva dohledové orgány (ERÚ a SEI) přistupují k informování veřejnosti jen formalisticky, bez skutečné snahy informovat veřejnost. Struktura webových stránek ERÚ a především pak SEI je značně nepřehledná, poskytnuté informace nejsou na těchto webových stránkách uveřejňovány a dostupné informace mají povahu statistických údajů a formálních návodů. S uveřejněnými informacemi nelze uživatelsky příjemně pracovat, což snižuje využitelnost i toho minima uveřejněných informací. Typickým příkladem neuspokojivé informační otevřenosti ERÚ je např. nemožnost snadného dohledání udělených výjimek při sjednávání ceny tepelné energie. Stránka 15 z 20

16 7. DOPORUČENÍ K ELIMINACI KORUPČNÍCH A SPOTŘEBITELSKÝCH RIZIK Shora uvedené skutečnosti podporují závěry o výrazné asymetrii v neprospěch spotřebitele, jakož i závěry o existenci korupčních rizik. Korupční rizika pak vznikají především mezi regulátorem a subjekty na straně nabídky. Níže formulovaná doporučení jsou proto zaměřena na zrovnoprávnění spotřebitele i k eliminaci korupčních rizik. 1) Rozšíření působnosti zákona o veřejných zakázkách Distributoři tepla jsou tzv. sektorovými zadavateli ve smyslu 2 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách. Na sektorové zadavatele se zákon vztahuje, pokud zadávají zakázky v souvislosti s tzv. relevantní činností. Touto činností je podle 4 odst. 1 písm. b) zákona o veřejných zakázkách mj. (i) výroba tepelné energie za účelem poskytování služby veřejnosti, nebo (ii) poskytování nebo provozování rozvodného tepelného zařízení určeného k poskytování tepelné energie odběratelům. Distributoři tepla jsou však jako sektoroví zadavatelé povinni postupovat podle zákona pouze v případě zadávání nadlimitních veřejných zakázek zadávaných v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ( 19 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách). Legislativním řešením tohoto problému by mělo být stanovení povinnosti sektorových zadavatelů postupovat podle zákona o veřejných zakázkách i v případě zadávání podlimitních veřejných zakázek, pakliže je předmětem zakázky dodávka paliv. Jedině v takovém případě by mohlo dojít k eliminaci umělého navyšování cen paliv, neboť zadavatel (tj. distributor tepla) by byl nucen vybrat nejvýhodnější nabídku (buď na základě kritéria nejnižší nabídkové ceny, nebo na základě kritéria ekonomické výhodnosti nabídky). Tato povinnost distributorů tepla by měla být zakotvena přímo v zákoně o veřejných zakázkách, nikoliv např. v energetickém zákoně, neboť výsledkem by rozhodně neměla být roztříštěnost právní úpravy zadávání veřejných zakázek. Současné znění ustanovení 19 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách: (1) Sektorový zadavatel postupuje podle tohoto zákona pouze v případě nadlimitních veřejných zakázek zadávaných v souvislosti s výkonem relevantní činnosti. Navrhované znění příslušného ustanovení může spočívat například v následující změně (1) Sektorový zadavatel postupuje podle tohoto zákona pouze v případě [vypuštěno nadlimitních ] veřejných zakázek zadávaných v souvislosti s výkonem relevantní činnosti. S výjimkou podle 4 odst. 1 písm. b) postupuje podle tohoto zákona pouze v případě nadlimitních veřejných zakázek. 2) Účast spotřebitelů v procesu tvorby cenových rozhodnutí Spotřebitel je osoba, která v konečném důsledku nese dopady cenových rozhodnutí. Zároveň však nemá spotřebitel právní možnost zasahovat do přípravy cenového rozhodnutí, ani účastnit se správních řízení vedených u ERÚ. Jednou z možností, jak posílit postavení Stránka 16 z 20

17 spotřebitelů a vyvážit jejich slabší pozici, může spočívat v právním zakotvení organizace (organizací) reprezentujících zájmy spotřebitelů. V této souvislosti lze doporučit novely příslušných zákonů (zákon na ochranu spotřebitele, energetický zákon): Tyto novely by měly upravit postavení spotřebitelských organizací a jejich účast při tvorbě cenových rozhodnutí. Inspirovat se lze např. obdobnou úpravou v zákoně o ochraně přírody a krajiny. Tento právní předpis poskytuje občanským sdružením zaměřeným na ochranu přírody a krajiny právo na informace a účast na správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny právě zájmy ochrany přírody a krajiny ( 70 zákona o ochraně přírody a krajiny). 3) Důsledné postihy za nekalé praktiky Výrobci a distributoři tepelné energie, kteří neoprávněně navyšují ceny tepla, se dostávají do kolize s právní úpravou soutěžního práva. V takovém případě se mohou jednak dopustit nekalosoutěžního jednání podle 44 a n. obchodního zákoníku a jednak porušit pravidla hospodářské soutěže podle zákona o ochraně hospodářské soutěže. V případech, kdy výrobci a distributoři tepelné energie neoprávněně navyšují ceny konečným spotřebitelům, lze tyto jejich praktiky postihnout na základě zákona o ochraně hospodářské soutěže. Bylo by však nutné, aby ÚOHS došel k závěru o zneužití dominantního postavení ze strany těchto podnikatelů (soutěžitelů). V případech, kdy je naprosto zřejmé, že jednotliví podnikatelé jsou provázáni a jejich jednání vedoucí k navyšování konečných cen nelze racionálně vysvětlit, by měl ÚOHS vydat rozhodnutí, v němž takové zjištění uvede a tímto rozhodnutím takové jednání do budoucna zakáže ( 11 odst. 2 zákona o ochraně hospodářské soutěže). Výrobce či distributor tepelné energie navíc naplní skutkovou podstatu nekalé soutěže, pakliže je jeho jednání v rámci hospodářské soutěže v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Zejména konečným spotřebitelům v takovém případě nelze než doporučit, aby se obrátili na příslušný soud s žalobou proti nekalé soutěži, přičemž touto žalobou se mohou domáhat (i) zdržení se takového jednání, (ii) odstranění závadného stavu, (iii) vydání přiměřeného zadostiučinění, (iv) náhrady škody a (v) vydání bezdůvodného obohacení ( 53 obchodního zákoníku). K eliminaci těchto rizik může přispět i níže navržená změna energetického zákona: Podle současné právní úpravy ( 17 odst. 3 energetického zákona) v působnosti Energetického regulačního úřadu je podpora hospodářské soutěže, podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie, podpora kombinované výroby elektřiny a tepla, ochrana oprávněných zájmů držitelů licencí a ochrana zájmů spotřebitelů, a to především v těch oblastech energetických odvětví, kde není možná konkurence ( ). Navrhovaná změna 11 směřující k transparentnímu stanovování cen: V rámci regulační úlohy je Energetický regulační úřad povinen: 11 Z Pozměňovacího návrhu ke sněmovnímu tisku č Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů. Stránka 17 z 20

18 a) poskytovat pravidelně odběratelům tepelné energie aktuální, kompletní a vypovídající informace o produktech a jejich cenách podle jednotlivých výrobců i distributorů tepelné energie, b) zveřejnit veškeré údaje nutné k posouzení oprávněnosti nákladů jednotlivých výrobců tepelné energie v přehledné a srozumitelné formě, a to v celkových hodnotách u každého výrobce tepelné energie a v cenách na normovanou jednotku tak, aby odběratel tepelné energie byl schopen porovnat ceny jednotlivých výrobců tepelné energie a distributorů tepelné energie a aby byl schopen právně validního rozhodování, c) zveřejňovat v pravidelných cyklech výše přiměřeného zisku jednotlivých výrobců a distributorů v závislosti na množství produkované energie, typu a způsobu provozování soustavy, druhu primárního paliva a místa předání, d) stanovit absolutní horní hranici cen tepelné energie za výrobu, vztaženou k jednotlivým lokalitám, typu primárního paliva a místu předání, e) stanovit absolutní horní hranici cen tepelné energie za dodávku, v závislosti na typu, provedení a způsobu provozování rozvodného systému. 4) Problém machinace s kvalitou paliv Méně kvalitní či odpadní produkty jsou vydávány za kvalitnější palivo, přičemž z rozdílu profitují překupníci. Je otázkou, zda tento negativní jev lze řešit již na základě stávajících kompetencí Státní energetické inspekce. S ohledem na výše uvedené (komplikace v souvislosti s kontrolou dodržování cenových předpisů) lze mít za to, že nikoliv. Z důvodu další harmonizace s právem ES je nutné stanovit limity účinnosti výroby tepla. Navrhovaná změna 12 směřující k rozšíření působnosti SEI (stávající 18 energetického zákona): Kontrola (1)Kontrolu v energetických odvětvích vykonává Státní energetická inspekce. (2)Státní energetická inspekce je povinna: a) provádět technické kontroly účinnosti výroby, b) provádět technické kontroly kvality a typu užívaných paliv, c) provádět technické kontroly tepelných ztrát a kontroly spalného tepla paliv, d) dbát na zvyšování energetické účinnosti v souladu s právem Evropských společenství, e) zveřejňovat výsledky všech měření a kontrol a závěry z těchto měření a kontrol. Pro tyto případy se neužijí příslušná ustanovení Zákona o státní kontrole č. 552/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, týkající se především mlčenlivosti osob a zveřejňování výsledků kontrol. 12 Z Pozměňovacího návrhu ke sněmovnímu tisku č Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů. Stránka 18 z 20

19 (3) Státní energetická inspekce stanoví jednotlivé limity energetické účinnosti zvlášť pro výrobu tepelné energie a zvlášť pro rozvod tepelné energie v souladu s energetickou koncepcí státu a v souladu s právem Evropských společenství. 5) Liberalizace trhu Jedním z důvodů horšího postavení odběratelů je skutečnost, že na trhu s tepelnou energií není dostatečná konkurence. Cílem by tedy mělo být umožnit vstup do rozvodných sítí více subjektům. Navrhovaná změna liberalizace trhu v souvislosti s právy držitelů licence na výrobu tepelné energie směřuje k upřesnění některých práv výrobce tepelné energie. Právní norma by měla jasně upravit právo výrobce tepelné energie: a) napojit se na nejbližší rozvodnou soustavu, pokud je držitelem licence na výrobu tepelné energie a splňuje podmínky připojení k rozvodné soustavě nebo k distribučním soustavám, b) nabízet tepelnou energii vyrobenou ve vlastní výrobně tepelné energie, c) dodávat tepelnou energii prostřednictvím rozvodné soustavy nebo distribuční soustavy v případě, že má uzavřenou smlouvu o dodávce tepelné energie s koncovým odběratelem. Některá z výše uvedených doporučení již byla v minulosti předmětem legislativní iniciativy, ovšem neúspěšně. Nelze jednoznačně posoudit, zda tyto neúspěchy byly zapříčiněny tlakem teplárenské lobby, či určitou nekoncepčností předložených návrhů. V každém případě je však zřejmé, že současný stav je neuspokojivý, výrazně poškozuje zájmy spotřebitelů a umožňuje neoprávněné manipulování s cenami a jejich navyšování. Stránka 19 z 20

20 ZÁVĚR Navzdory vysoké míře regulace v teplárenském odvětví není stát schopen zabránit nežádoucím projevům monopolizace. Nejvíce viditelným projevem této monopolizace je umělé navyšování cen pro konečné odběratele tepla. Nástrojem k umělému navyšování cen jsou zpravidla spekulativní nákupy a prodeje paliv mezi propojenými osobami. Pomocí těchto transakcí dochází k navyšování nákladů, které jsou následně přenášeny na konečného odběratele. Nutným důsledkem neefektivní regulace je rostoucí korupční riziko. Toto korupční riziko lze definovat jako výrazný ekonomický zájem dodavatelů tepla na benevolentním přístupu regulátorů. Jinými slovy řečeno, dodavatelé tepla mají zájem na tom, aby regulátor (regulátoři) akceptovali maximum nákladů, kterými dodavatelé tepla zdůvodňují cenu dodávané energie. V této souvislosti doporučujeme, aby kontrola oprávněnosti nákladů na výrobu tepla byla maximálně transparentní a pod dohledem veřejnosti. Oprávněnost tohoto požadavku ostatně plyne i ze skutečnosti, že výroba tepelné energie je výrobou ve veřejném zájmu. Je proto nanejvýš žádoucí, aby koneční spotřebitelé měli možnost podrobně se seznámit se strukturou kalkulované ceny, především pak s podrobnou analýzou nákladů na výrobu tepla. Dodavatelé musejí poskytovat přehledné a vypovídající informace o cenách dodávané tepelné energie. Tyto ceny musejí být jednoduše a jasně srovnatelné a průhledné. Ceny pro koncového spotřebitele musí odrážet pohyb cen palivové složky na světových trzích. Ceny, za které dodavatel nakupuje palivo, musejí být veřejné a srovnatelné. Je evidentní, že výše uvedené požadavky lze realizovat pouze legislativními změnami. Další aktivity ve zkoumané oblasti by tedy měly směřovat k otevření diskuse nad věcným záměrem legislativních změn a následnému formulování paragrafovaného znění. Stránka 20 z 20

NOVÁ ENERGETICKÁ LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY

NOVÁ ENERGETICKÁ LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY NOVÁ ENERGETICKÁ LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY František Plecháč, zástupce ústředního ředitele Státní energetická inspekce Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Česká republika Tel. + fax: +420 2 96212052 E-mail:

Více

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 458/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 458/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1. ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 458/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2004 458/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. listopadu 2000 o podmínkách

Více

Novely vyhlášek ERÚ. Ing. René Neděla Energetický regulační úřad

Novely vyhlášek ERÚ. Ing. René Neděla Energetický regulační úřad Novely vyhlášek ERÚ Ing. René Neděla Energetický regulační úřad XXVI. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ 19. - 21. ledna 2016 Novely vyhlášek ERÚ 1. Novelizace vyhlášky č. 59/2012 Sb., o regulačním výkaznictví 2. Návrh

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Působnost ERÚ Vyhlášky ERÚ 2 Základní charakteristika Ústřední orgán státní správy

Více

Novela energetického zákona

Novela energetického zákona Novela energetického zákona Teplárenské dny 2009 Ing. Pokorný odbor elektroenergetiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR OBSAH 1. Proč se mění energetický zákon 2. Novela EZ z pohledu teplárenství 1 2

Více

Novela Energetického zákona

Novela Energetického zákona Novela Energetického zákona Hlavní změny EZ pohled ERÚ Seminář AEM Praha 13.5.2009 Josef Fiřt předseda Energetického regulačního úřadu I. Cíle připravované novely EZ II. Hlavní změny v novele EZ a dopady

Více

Tzv. euronovela energetického zákona. Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad

Tzv. euronovela energetického zákona. Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad Tzv. euronovela energetického zákona Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad Důvody připravované novely 1) implementace unijního práva - směrnice 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh

Více

Nejčastější dotazy k ceně tepelné energie a dalším vybraným tématům z portálu ERÚ

Nejčastější dotazy k ceně tepelné energie a dalším vybraným tématům z portálu ERÚ Nejčastější dotazy k ceně tepelné energie a dalším vybraným tématům z portálu ERÚ 1. Jak se kalkuluje cena tepelné energie? Dodavatel tepelné energie kalkuluje cenu tepelné energie v souladu s platnými

Více

Struktura trhu s teplem

Struktura trhu s teplem Trh s teplem 1 Struktura trhu s teplem 2 Subjekty na trhu s teplem a) Energetický regulační úřad -udělení, změně nebo zrušení licence - regulace cen podle zvláštní právních předpisů - obsah ekonomických

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná část

ČÁST PRVNÍ Obecná část 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Hlavní zásady regulace cen tepelné energie. Třebíč Listopad 2016

Hlavní zásady regulace cen tepelné energie. Třebíč Listopad 2016 Hlavní zásady regulace cen tepelné energie Třebíč Listopad 2016 Obecné principy regulace cen tepelné energie Cena tepelné energie regulována věcným usměrňováním cen Při regulaci cen postupuje ERÚ tak,

Více

Novela energetického zákona

Novela energetického zákona Novela energetického zákona seminář HV PSP Tomáš Hüner Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 18. listopad 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 1 Novela energetického zákona Proč měníme energetický

Více

Energetický zákon a další legislativa

Energetický zákon a další legislativa Energetický zákon a další legislativa Energetická legislativa EU Evropská energetická politika patří mezi sdílené politiky. Lze ji definovat jako soubor opatření zaměřených na zásobování energií a stanovení

Více

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ke dni 26. října 2010, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. /2011 ze dne listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen Citace: 150/2007 Sb. Částka: 54/2007

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2009 ze dne 3. listopadu 2009, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

1. Základní identifikační údaje. 2. Cíl návrhu vyhlášky

1. Základní identifikační údaje. 2. Cíl návrhu vyhlášky Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace - RIA SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ zprávy RIA IV. 1. Základní identifikační údaje Název návrhu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Citace: 210/2011

Více

Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

ENERGETIKA V ČR Petr Sobotka 3.4.2012

ENERGETIKA V ČR Petr Sobotka 3.4.2012 ENERGETIKA V ČR Petr Sobotka 3.4.2012 Obsah 1. Energetika v ČR vymezení energetiky 2. Zákon č.458/2000sb. energetický zákon 3. Zákon č.180/2005 Sb. 4. Účastníci trhu s elektřinou 5. Fukuschima- dopady

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky. Martin Kašák Energetický regulační úřad

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky. Martin Kašák Energetický regulační úřad Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Martin Kašák Energetický regulační úřad 30. 9. 2003 Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Vyhlášky ERÚ Koncepce regulace

Více

Přehled správních řízení, vedených Energetickým regulačním úřadem, ukončených v roce 2004

Přehled správních řízení, vedených Energetickým regulačním úřadem, ukončených v roce 2004 Přehled správních řízení, vedených Energetickým regulačním úřadem, ukončených v roce 2004 SEKCE REGULACE - ELEKTOENERGETIKA Moravská energetika, s.r.o. a Jihomoravská energetika, a.s.: spor ohledně smluvních

Více

Cenová regulace v oboru vodovody. Praha 24. září 2012

Cenová regulace v oboru vodovody. Praha 24. září 2012 Cenová regulace v oboru vodovody a kanalizace Praha 24. září 2012 Odbor 16 Cenová politika Ministerstvo financí Ing.. Marie Janečková, tel. 257 042 432 marie.janeckova@mfcr.cz Ing. Tomáš Trojek, tel. 257

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/9 Typ právního předpisu Zákon 406/2000 Zákon 458/2000 Vyhláška 150/2001 Změny Číslo předpisu Název právního předpisu právního předpisu Zákon o hospodaření energií Zákon o podmínkách podnikání

Více

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad Energetický regulační úřad Najdeme jej na stánkách www.eru.cz. Byl zřízen 1.1. 2001 zákonem č. 458/2000 Sb.. Tento zákon se týká podmínek podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích. ERÚ

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Postavení ERÚ v navrhované novele EZ

Postavení ERÚ v navrhované novele EZ Seminář HV PSP ČR Postavení ERÚ v navrhované novele EZ Josef Fiřt Energetický regulační úřad Rozhodovací pravomoci ERÚ v oblasti rozhodování sporů soukromoprávního charakteru 17 odst. 5 vedle stávající

Více

Legislativní rámec odpojování odběratelů od CZT

Legislativní rámec odpojování odběratelů od CZT Legislativní rámec odpojování odběratelů od CZT Problematika přechodu odběratelů od centrálního zásobování teplem k vlastním zdrojům je proces, který se dotýká několika legislativních úprav. Níže jsou

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006,

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006, Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/15 Aktualizováno k zákonu 239/2013 Sb. Typ právního předpisu Číslo předpisu Název právního předpisu Zákon 406/2000 Zákon o hospodaření energií Změny právního předpisu 359/2003 694/2004 180/2005

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

VYHLÁŠKA ze dne 4. září 2014 o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství

VYHLÁŠKA ze dne 4. září 2014 o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství Strana 2187 195 VYHLÁŠKA ze dne 4. září 2014 o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství Energetický regulační úřad (dále jen Úřad ) stanoví podle 98a odst. 2 písm. f) zákona č.

Více

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince 2010

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince 2010 401/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2010 o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu

Více

i) parní stroj s rekuperací tepla, j) organický Rankinův cyklus, nebo k) kombinace technologií a zařízení uvedených v písmenech

i) parní stroj s rekuperací tepla, j) organický Rankinův cyklus, nebo k) kombinace technologií a zařízení uvedených v písmenech Strana 4814 Sbírka zákonů č. 344 / 2009 344 VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2009 o podrobnostech způsobu určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla založené na poptávce po užitečném

Více

Priority ERÚ v roce 2012

Priority ERÚ v roce 2012 Priority ERÚ v roce 2012 Ing. Martina Krčová MBA místopředsedkyně a ředitelka sekce regulace Energetického regulačního úřadu XVI. Jarní konference AEM 28. 2. 2012 Oblast působnosti ERÚ Regulace cen Ochrana

Více

Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 2006

Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 2006 Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství prosinec 27 VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 26 Obsah: Úvod... 2 1. Přehled průměrných cen... 3 2. Porovnání cen a úrovní cen za rok

Více

Úplné znění. 4 Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů

Úplné znění. 4 Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů Úplné znění 4 Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů (1) Pro účely stanovení podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů podle tohoto zákona se za elektřinu z obnovitelných zdrojů považuje elektřina vyrobená

Více

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Označení stanoviska: Veřejné zakázky malého rozsahu Právní předpis: zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Více

PREdistribuce, a.s. Zpráva o plnění Programu opatření v roce 2009

PREdistribuce, a.s. Zpráva o plnění Programu opatření v roce 2009 PREdistribuce, a.s. Zpráva o plnění Programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. října 2015 o regulačním výkaznictví

VYHLÁŠKA ze dne 1. října 2015 o regulačním výkaznictví Strana 3106 Sbírka zákonů č. 262 / 2015 262 VYHLÁŠKA ze dne 1. října 2015 o regulačním výkaznictví Energetický regulační úřad stanoví podle 98a odst. 2 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž SEI jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k SEI. Zákon č.

Více

vzniká nárok na podporu decentrální výroby elektřiny,

vzniká nárok na podporu decentrální výroby elektřiny, Částka 180 Sbírka zákonů č. 478 / 2012 Strana 6369 478 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 3/2013 Vydáno dne: 23. prosince 2013 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu vydané za účelem upřesnění definice užitečného tepla z obnovitelných zdrojů a vymezení přípustných

Více

1 Předmět úpravy Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie 1 ) a) způsob určení množství elektřiny z vysokoúčinné

1 Předmět úpravy Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie 1 ) a) způsob určení množství elektřiny z vysokoúčinné 453 VYHLÁŠKA ze dne 13. prosince 2012 o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 53 odst. 1 písm. g) a

Více

OBSAH. Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory... XI Seznam zkratek... XX Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXX Předmluva...

OBSAH. Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory... XI Seznam zkratek... XX Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXX Předmluva... OBSAH Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory................. XI Seznam zkratek................................................ XX Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince Předmět úpravy

VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince Předmět úpravy 478 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 1/2013 Vydáno dne: 3. dubna 2013 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu vydané k problematice výroben a výrobních zdrojů elektřiny bioplynových stanic uplatňujících provozní

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA Aktualizováno k zákonu 376/2012 Sb. Typ právního předpisu Číslo předpisu Zákon 406/2000 Název právního předpisu Zákon o hospodaření energií Změny právního předpisu 359/2003 694/2004 180/2005 177/2006 406/2006

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Jednací řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce dle 23 a 34 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění programu rovného zacházení za rok 2014

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění programu rovného zacházení za rok 2014 Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění programu rovného zacházení k vyloučení diskriminačního chování provozovatele lokální distribuční soustavy za rok 2014 ( Výroční zpráva ) Obsah: 1. Úvod...

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH - ZÁKON O LÉČIVECH - ZÁKON O REGISTRU SMLUV Efektivní právní služby 1 STRUČNÉ SHRNUTÍ PRÁVNÍHO RÁMCE PRO DNEŠNÍ DOPOLEDNE zákon o zadávání veřejných zakázek shrnutí legislativního

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

VYHLÁŠKA. č. 70/2016 Sb.

VYHLÁŠKA. č. 70/2016 Sb. IV. VYHLÁŠKA č. 70/2016 Sb. ze dne 25. února 2016 o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích Energetický regulační úřad stanoví podle 98a odst. 2 písm. j) zákona č. 458/2000

Více

Novely energetické legislativy

Novely energetické legislativy Novely energetické legislativy Ing. Jan Pokorný Obsah Směrnice EU a Novela energetického zákona Návrh zákona o podporovaných zdrojích energie Shrnutí a závěr 2 3 Obsah Směrnice EU a Novela energetického

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu včetně Dodatku č. 1 schváleného radou města dne 18.3.2013 usnesením č. 70/2013, Dodatku č. 2 schváleného radou města dne 23.6.2014

Více

Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE Č. 02/2014 Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1. Předmět úpravy Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen zakázka ) ve smyslu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice LEGISLATIVNÍ RÁMEC VÝSTAVBY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 11.3.2012 do částky 27/2012 Sb. a 14/2012 Sb.m.s. - RA232 Obsah a text 401/2010 Sb. - poslední stav textu 401/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2010 o obsahových náležitostech

Více

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2007 ze dne 20. listopadu 2007, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLŮM S NÁZVY:

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLŮM S NÁZVY: VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLŮM S NÁZVY: odběratelům ze sítí nízkého napětí V souladu s 17e odst. 2 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2010

VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2010 Energetický regulační úřad sekce regulace odbor teplárenství říjen 2010 VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2010 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2009 na jednotlivých

Více

Komentovaná cenová rozhodnutí ERÚ č. 5/2003 ze dne 25. listopadu 2002 a č. 7/2003 ze dne 18. prosince 2002, k cenám tepelné energie pro rok 2003

Komentovaná cenová rozhodnutí ERÚ č. 5/2003 ze dne 25. listopadu 2002 a č. 7/2003 ze dne 18. prosince 2002, k cenám tepelné energie pro rok 2003 Aktualizováno dne 20. 1. Komentovaná cenová rozhodnutí ERÚ č. 5/ ze dne 25. listopadu a č. 7/ ze dne 18. prosince, k cenám tepelné energie pro rok Energetický regulační úřad (dále jen Úřad) podle 2c zákona

Více

prosinec 2016 Graf č. 4: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen tepelné energie v roce 2015 vyrobené z uhlí... 7

prosinec 2016 Graf č. 4: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen tepelné energie v roce 2015 vyrobené z uhlí... 7 prosinec 2016 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2015 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie. 3 3. Vývoj průměrné ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele...

Více

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013 Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013 listopad 2013 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2012 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie. 3 3. Vývoj

Více

62/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. března 2011

62/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. března 2011 62/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. března 2011 o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní

Více

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem () Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel programu opatření... 2 1.2. Právní

Více

Smlouva o dodávce tepelné energie

Smlouva o dodávce tepelné energie Smlouva o dodávce tepelné energie podle 76 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon Článek 1 Smluvní strany 1.Dodavatel: Sídlo: Zastoupená: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku. Pracovník

Více

Bioplynové stanice ve světle vypsaných podpor a prováděných kontrol

Bioplynové stanice ve světle vypsaných podpor a prováděných kontrol Bioplynové stanice ve světle vypsaných podpor a prováděných kontrol Ing. Pavlína Voláková, Ph.D. Energetický regulační úřad pavlina.volakova@eru.cz Cenová rozhodnutí pro POZE Obě cenová rozhodnutí stanovují

Více

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č.

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 364/2007 Sb. (k 1.1.2008)

Více

475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Změna: 364/2007 Sb. Změna: 409/2009 Sb. Změna: 300/2010 Sb. Změna:

Více

Vyhláška 62/2011 Sb.

Vyhláška 62/2011 Sb. Vyhláška 62/2011 Sb. o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních

Více

í 5b Povinnost uchovávání údajů oznamovaných Agentuře Působnost ministerstva Energetický regulační úřad a jeho působnost a

í 5b Povinnost uchovávání údajů oznamovaných Agentuře Působnost ministerstva Energetický regulační úřad a jeho působnost a OBSAH Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými au to ry... XI Seznam zkratek...xx Seznam předpisů citovaných v kom entáři...xxx Předmluva... XXXVI ZÁKON č. 458/2000 Sb., O PODMÍNKÁCH PODNIKÁNÍ A O

Více

Metodika posouzení nákladů při odpojování odběratelů od soustavy CZT

Metodika posouzení nákladů při odpojování odběratelů od soustavy CZT ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA CHEB AKTUALIZACE 2014 PŘÍLOHA Č. 3 ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY Metodika posouzení nákladů při odpojování odběratelů od soustavy CZT ŘÍJEN 2014 ENVIROS, s.r.o. Na Rovnosti 1 130 00

Více

Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů

Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů Citace: 404/2005 Sb. Částka: 139/2005 Sb. Na straně

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

Specializovaný finanční úřad nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 17000 Praha 7

Specializovaný finanční úřad nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 17000 Praha 7 Specializovaný finanční úřad nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 17000 Praha 7 Oddělení cenové kontroly v 8rně Územní pracoviště Brno I, Příkop 25,60423 Brno Č. j.: 199925/14/4000-03000-709234 Spisová značka: 155569/14/400003000-37

Více

Hodnocení dopadů regulace ( malá RIA)

Hodnocení dopadů regulace ( malá RIA) 1. Důvod předložení 1.1. Název Hodnocení dopadů regulace ( malá RIA) Novela vyhlášky č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích. 1.2. Identifikace problémů

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek 221 10. funkční období 221 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek (Navazuje na sněmovní tisk č. 638 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

Pozměňovací a jiné návrhy

Pozměňovací a jiné návrhy Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná část. Předmět úpravy. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ Obecná část. Předmět úpravy. Obecná ustanovení 545/2006 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 29. listopadu 2006 o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství ve znění vyhlášky č. 396/2011 Sb. Energetický regulační úřad

Více

INFORMAČNÍ INSTITUT, o.p.s.; Malostranské náměstí 5/28, 118 00 Praha 1 Malá Strana; IČO: 24723711; www.informacniinstitut.cz tel.

INFORMAČNÍ INSTITUT, o.p.s.; Malostranské náměstí 5/28, 118 00 Praha 1 Malá Strana; IČO: 24723711; www.informacniinstitut.cz tel. ZPRÁVA O LEGISLATIVĚ K OBNOVITELNÝM ZDROJŮM Níže uvedená zpráva, vyplývající z právního rozboru 1, konstatuje závažný fakt, že po celou dobu platnosti zákona o obnovitelných zdrojích, distribuční společnosti

Více

Jak podnikat v energetice?

Jak podnikat v energetice? Jak podnikat v energetice? 1 Co musím znát pro podnikání v energetice Energetická politika Legislativa Trh s elektřinou Trh s plynem Trh s teplem Obnovitelné zdroje 2 Energetická politika ČR 3 1. Legislativa

Více

ČÁST PRVNÍ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ K PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ

ČÁST PRVNÍ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ K PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ Strana 626 Sbírka zákonů č. 62 / 2011 62 VYHLÁŠKA ze dne 7. března 2011 o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví

Více

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika v České republice Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika 1 Hlavní důvody novelizace zákona: - směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov,

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

Česká regulační legislativa a organizace trhu s plynem

Česká regulační legislativa a organizace trhu s plynem Česká regulační legislativa a organizace trhu s plynem Ing. Blahoslav Němeček Ph.D. místopředseda a ředitel sekce regulace Oblast působnosti ERÚ Ochrana zájmů spotřebitelů - rozšíření Podpora hospodářské

Více

17. 10. 2014 Pavel Kraják

17. 10. 2014 Pavel Kraják ZÁKONY A DALŠÍ PŘEDPISY PRO ELEKTROENERGETIKU A JEJICH VZTAH K TECHNICKÝM NORMÁM 17. 10. 2014 Pavel Kraják LEGISLATIVA - PŘEHLED Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška č. 51/2006 Sb. Vyhláška č. 82/2011 Sb. Vyhláška

Více

Příležitosti využití solární energetiky v Jihomoravském kraji

Příležitosti využití solární energetiky v Jihomoravském kraji Příležitosti využití solární energetiky v Jihomoravském kraji ALIES, 14.9. 2016 Mgr. Pavel Doucha Doucha Šikola advokáti s.r.o. Obsah 1/ Nové podmínky provozu domácích výroben do 10 kw 2/ Uplatnění FVE

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013.

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013. Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

Přehled právních předpisů České republiky vztahujících se ke kompetenci Státní energetické inspekce. (stav ke dni 1. 12. 2015)

Přehled právních předpisů České republiky vztahujících se ke kompetenci Státní energetické inspekce. (stav ke dni 1. 12. 2015) Přehled právních předpisů České republiky vztahujících se ke kompetenci Státní energetické inspekce (stav ke dni 1. 12. 2015) 1) Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve znění zákona č. 359/2003

Více