Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce"

Transkript

1 Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce (zpracovávané a obhajované v garanci Katedry aplikované ekonomie) Úvod Vypracováním diplomové práce student prokazuje orientaci ve studovaném oboru, hlubší zájem o zvolené odborné téma, schopnost samostatně a korektně pracovat s tuzemskými i zahraničními zdroji odborných informací, dovednost realizovat kvalitně projektované a interpretované výzkumné šetření, které může mít jak kvantitativní, tak i kvalitativní charakter, schopnost shrnout a zobecnit dílčí závěry své i citovaných autorů a formulovat doporučení pro společenskou praxi. Diplomová práce prezentuje výsledek řešení konkrétního tématu, prokazuje schopnost studenta samostatně zvládnout metodologii jeho řešení i zvládnutí odborného vyjadřování. Část diplomové práce může mít také podobu metodologického návrhu nebo projektu. Diplomová práce má strukturu odborného sdělení. Je třeba stanovit cíl práce a metody pro jeho dosažení. Téma magisterské práce je ve srovnání s bakalářskou prací zpravidla širší a vztahuje se k obsáhlejšímu úseku společenské praxe. Současně je formulováno obecněji, aby umožňovalo autorům výrazněji prokázat orientaci v odborném tématu, učinit shrnutí a zobecnění výsledků práce. Formální náležitosti práce Bakalářská práce bez příloh má minimální rozsah 40 stran předepsaného formátu, magisterská práce má minimální rozsah 60 stran předepsaného formátu. Diplomová práce je zpracována v textovém procesoru pracujícím pod Windows, nebo jiném vhodném textovém procesoru. Musí být napsána na formát A4 (na výšku), po jedné straně papíru. Okraje stránky: horní okraj: 25 mm, levý okraj: 35 mm, pravý okraj: 20 mm dolní okraj: 25 mm), písmo Times New Roman CE, velikost písma 12 bodů, řádkování 1,5, zarovnání do bloku, odsazení odstavce 1,25 cm. Stránky musí být od Úvodu průběžně číslovány. Součástí práce je místopřísežné prohlášení studenta o samostatném vypracování diplomové práce, napsané na samostatné stránce v její spodní polovině a vlastnoručně podepsané s udáním data odevzdání práce. Jako diplomovou práci nelze předložit práci, která již byla předmětem obhajoby na jakékoli škole, byť původně i v jiném jazyce či jiném oboru nebo studijním programu a typu studia.

2 Nepůvodnost práce, odporující úvodnímu autorskému prohlášení, může být důvodem k vyloučení studenta ze studia. Diplomová práce povinně obsahuje v úvodní části cíl práce, dále pak přehled o současném stavu zpracování daného tématu v odborné literatuře a v závěru přehled výsledků práce pro další rozvoj tématu. Student se musí ve své práci bez újmy na úplnosti vyjadřovat stručně, odborně, slohově i gramaticky správně. Text i přílohy diplomové práce musí být před odevzdáním pečlivě prohlédnuty. Písařské chyby, chyby v tisku apod. musí být opraveny. Nedostatky práce v tom směru snižují klasifikaci. Spolupráce studenta a vedoucího práce vychází z aktivity studenta. Student dodržuje pokyny a připomínky vedoucího práce a v dohodnutých termínech mu výsledky své činnosti předkládá. Pokud student v průběhu své práce konzultuje s dalšími osobami, je povinen toto ve své práci uvést. Struktura diplomové práce 1) Přední strana desek (nezapočítává se do číslování stran) ; 2) Titulní strana (strana 1, započítává se do číslování stran, ale číslo strany se neuvádí) 3) Oficiální zadání (strana 2, započítává se do číslování stran, ale číslo strany se neuvádí. Jde o kopii vyplněného formuláře podepsaného děkanem); 4) Prohlášení o samostatném zpracování práce (strana 3, započítává se do číslování stran, ale číslo strany se neuvádí); 5) Poděkování (vedoucímu práce či konzultantovi; není ale nezbytně nutnou součástí práce; strana 4, započítává se do číslování stran, ale číslo strany se neuvádí); 6) Obsah (strana 5 (při absenci poděkování s.4), zde se začíná uvádět číslování stran); 7) Úvod; 8) Vlastní text práce (rozvedený do jednotlivých kapitol a subkapitol; 9) Závěr; 10) Seznam odkazů a poznámek (pokud nejsou uváděny přímo v textu pod čarou); 11) Resumé v cizím (českém - pokud práce není psána česky) jazyce; 12) Seznam tabulek; 13) Seznam obrázků; 14) Seznam příloh (průběžně číslovaný a popsaný, každá příloha má zvláštní číslování);

3 15) Seznam zkratek; 16) Seznam pramenů a použité literatury (v abecedním pořadí); 17) Zadní strana desek (prázdná). Práce se odevzdává ve dvou exemplářích (včetně cizojazyčného resumé podle požadavků mateřských jazykových kateder a dále nezměnitelné elektronické podobě (CD- ROM, uloženém ve vhodném pevném obalu, který je označen jménem studenta, názvem práce, studijním oborem a rokem obhajoby). Bakalářská práce je svázaná v kroužkové vazbě nebo termovazbě, magisterská práce je svázaná v pevných deskách. Pokyny ke struktuře diplomové práce: Obsahové členění diplomové práce a její formální úprava jsou upraveny normou ČSN ISO 7144 Dokumentace Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Uspořádání práce je upraveno normou ČSN Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory, ČSN ISO 2145 Dokumentace Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů apod. Na deskách závěrečné práce se uvádí název vysoké školy (první řádek) a fakulty (druhý řádek), kde byla práce zpracována, název a označení druhu závěrečné práce (vertikální střed stránky), jméno a příjmení autora, rok zpracování diplomové práce (viz příloha). Práce začíná titulní stranou (Viz přílohy 1-4). Po ní následuje zadání, prohlášení a obsah. Obsah je vyjádřením logického členění práce s ohledem na její charakter. Obsah tvoří seznam názvů všech číslovaných kapitol a podkapitol s odkazem na čísla stran. Nezahrnují se do něj dříve uvedené části (zadání, prohlášení, anotace). Do obsahu je třeba také uvést Seznam literatury a jiných odborných pramenů, zdrojů a pokud jsou přílohy, tak Seznam příloh s uvedením stránky, kde začínají. Přílohy se neoznačují číslem kapitoly. Jednotlivé části textu se číslují podle zásad desetinného třídění. Číslování naznačuje hloubku členění textu. Části textu se označují údaji složenými z arabských číslic, které se člení tečkami, uvnitř údaje se za tečkou mezera nedělá. Na konci číselného výrazu se tečka nepíše, mezi číslem a textem se dělají dvě mezery. Slovní text se v obsahu píše od jednotné levé svislice se zřetelem k nejdelšímu číselnému označení. Nadpis lze zvýraznit různým způsobem: verzálkami, podtržením (podtrhává se text, nikoli číselné označení), tučným tiskem. Nadpisy na stejné úrovni se zvýrazňují stejně. Je vhodné používat stručné a výstižné nadpisy kapitol a subkapitol, a to tak, aby tyto nadpisy velmi výrazně pro čtenáře nastínily strukturu řešeného tématu.

4 Úvod se používá pro objasnění a zdůvodnění výběru daného problému. Úvod je kontrolním mechanizmem pro všechny následující části práce. Měl by být maximálně stručný a obsahovat tyto náležitosti: vymezení cíle a tématu práce, zdůvodnění výběru tématu, autorovo východisko, stručné zhodnocení dosavadního zpracování vybraného tématu, stanovení a zdůvodnění použitých metod a vysvětlení členění práce, případně uvést, čím se práce nezabývá a proč. V členění práce má být mj. zřejmé, jak autor přistoupil k řešení zvoleného tématu, jaká byla jeho teoretická a metodologická východiska, jak hodnotí jejich dosavadní zpracování v teorii a stav problematiky v praxi. V kapitolách, které následují, je popsán problém na základě shromážděných a ověřených informací. Kapitoly postupně konkretizují zpracovávané téma diplomové práce. Text diplomové práce se tedy rozděluje do kapitol a subkapitol; je možné jej též dělit na teoretickou a empirickou (metodickou, výzkumnou) část. Pro členění je možné používat v rámci kapitol také subkapitoly (maximálně členění třetího řádu). Kapitoly musí průběžně číslovány a názvy kapitol musí být výrazně označeny, např. užitím tučného písma vel Nezbytnou součástí prací jsou rovněž dílčí závěry vyvozené z obsahu jednotlivých kapitol. Poslední část práce se nazývá závěr a používá se ke shrnutí nejdůležitějších výsledků práce a zhodnocení, zda bylo dosaženo cílů, stanovených v úvodu. Úvod a závěr by měly být koncipovány tak, aby čtenář získal základní představu o diplomové práci. Seznam pramenů a použité literatury prezentuje přehled použitých zdrojů informací. Kapitola by neměla za normálních okolností začínat tabulkou nebo grafem, ale textem. Text, tabulky a grafy jsou odděleny volným řádkem tak, aby mezi nimi byl prostor. Tabulky(grafy) by neměly následovat jedna za druhou. Graf nebo tabulku by měl být objasnit komentář v souvislosti se zpracovávaným tématem. Komentář, vytvořený pomocí několika správně vybraných vět, se musí vztahovat k tomu, co je možné vyčíst z grafů a tabulek bez opakování samotných dat. Každá uvedená informace musí být snadno dostupná a všechny údaje musí být vedeny jednotně. Při přebírání myšlenek a názorů, ať již v podobě citátů či parafrází, je nutné důsledně je prezentovat jako cizí dílo a správně je odkazovat. Přitom je nutné dodržovat obecnou zásadu, že každý čtenář diplomové práce na základě citovaných údajů může snadno použitý zdroj najít a získat původní dokument, z něhož autor práce při jejím zpracování čerpal. Odkazy na jiné publikace umožňují uvést vlastní práci do souvislosti s dosavadním stavem poznání, případně doložit fakta, o něž se práce opírá. Odkaz je stručná forma citace vsunutá do pokračujícího textu nebo připojená jako poznámka pod čarou. Musí obsahovat údaje dostatečné pro zajištění jednoznačnosti.

5 Dodržování citačních pravidel ochraňuje práva autorů (viz Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů č. 121/2000 Sb.): Do práva autorského nezasahuje ten, kdo a) cituje ve svém díle v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů, b) zařadí do svého samostatného díla vědeckého, kritického, odborného nebo do díla určeného k vyučovacím účelům, pro objasnění jeho obsahu, drobná celá zveřejněná díla, c) užije zveřejněné dílo v přednášce výlučně k účelům vědeckým nebo vyučovacím či k jiným vzdělávacím účelům; vždy je však nutno uvést jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen. Citáty a parafráze je možné uvádět ze zdrojů, s nimiž se student bezprostředně seznámil (prostudoval). Pokud ve výjimečných případech přejímá citát či parafrázi z textu jiného autora, odkazuje jako zdroj primárně jeho text, teprve sekundárně základní údaje o zdroji, které tento autor ve svém textu použil. Citáty z cizích zdrojů se uvádějí doslovně a jsou na začátku a na konci opatřeny uvozovkami. Zachovává se i jejich původní grafická podoba v tom smyslu, že zdůrazňuje-li uživatel citátu (zpracovatel diplomové práce) narozdíl od původního autora určité slovo či slova, graficky to vyznačí (podtržením, kurzívou apod.) a vzápětí uvede v závorce, opět pokud možno graficky odlišně, poznámku s iniciálami svého jména, že původcem důrazu je on sám, nikoli původní autor (např.: podtrhl X.Y., zdůraznil X.Y. apod.). Zkracování citované pasáže vynecháním vět se značí tzv. výpustkou v podobě tří teček (...), jež nahrazují vynechanou větu nebo věty. Citáty neúplných věty, částí vět nebo souvětí se opět značí trojtečkovou výpustkou a jsou též v uvozovkách, buď na konci (např. Začátek citované věty... ), nebo na začátku (např....konec citované věty. ) a nebo na konci i na začátku (např....prostředek citované věty... ). Kromě toho se uvozovek se používá (bez trojteček), cituje-li se nebo přejímá autorův specifický termín, originální přirovnání, osobité hodnocení apod. (např. únavový syndrom, generace XY ). Rozsáhlejší citáty, které nejsou přímou součástí určitého odstavce, je nutné od hlavního textu diplomové práce jasně odlišit (novým odstavcem, typem písma apod.). Parafráze cizích názorů, koncepcí, myšlenek apod. znamená, že student přetlumočí přiměřeně vlastními slovy, co v určité publikaci (či její části) autor napsal. Zde se již uvozovky ani trojtečky nepoužívají. Je však vždy nutné graficky odlišit (odstavcem, typem písma apod.), kde začíná a končí parafráze vybraného autora a kde před ní končí a po ní začínají vlastní myšlenky studenta. Je vhodné takovou parafrázi začínat např. slovy: Podle Nováka (1995).

6 Každý citát a parafráze musí být v textu doprovázeny odkazem na citaci, která obsahuje jméno autora, název užitého díla a další údaje. Odkaz je stručná forma citace (Novák, 1995, s. 85) vsunutá přímo do textu (jiným způsobem je připojit odkaz jako poznámku pod čarou dole na stránce). Slouží k identifikaci publikace, ze které bylo čerpáno a která je uvedena v seznamu pramenů a použité literatury. (Studenti se mohou využít kursu, který na svých internetových stránkách vyvěsila Ústřední knihovna VŠB-TU Dostupný na www: ) V samotném textu lze rovněž odkázat na konkrétní (očíslovanou) přílohu. Základní metody uvádění odkazů v textu: 1) metoda pomocí poznámky pod čarou: Podle Nováka 9) platí... Vyjdeme-li z definice, podle níž "obchod je hybatelem rozvoje národního hospodářství 10) ", potom... Do poznámky pod čarou se pak vepíše: 9) NOVÁK, J. Rozumět institucím. Olomouc : Arbor, 1918, s ) PŘEMYSL, P. Co to je obchod?. Přerov : Sontag a syn, 1909, s. 5. 2) uvedením jména (není-li patrné z textu) a data v okrouhlých závorkách: Podle Nováka (1918) platí, že... Vyjdeme-li z definice, podle níž obchod je hybatelem rozvoje národního hospodářství" (Přemysl, 1909, s.5), potom Do seznamu literatury na konci diplomové práce je nutné napsat bibliografickou citaci citovaných děl NOVÁK, Jan. Rozumět institucím. Olomouc: Arbor, s PŘEMYSL, Pavel.Co to je obchod?. Přerov: Sontag a syn, s. 3) pomocí číslované citace: Podle Nováka (Cit. 6) platí... Vyjdeme-li z definice, podle níž obchod je hybatelem rozvoje národního hospodářství" (Cit. 18), potom... V tomto případě soupis bibliografických citací na konci diplomové práce získává následující podobu: 12) NOVÁK, Jan Rozumět institucím. Olomouc: Arbor, 1918, s.15 18) PŘEMYSL, Pavel.Co to je obchod?. Přerov: Sontag a syn, 1909, s. 5

7 V celé práci je nutné se držet jednou zvolené metody odkazování. Závaznou podobu odkazů a citací upravují ČSN ISO 7144 ( ) Dokumentace - Formální úprava disertací a podobných dokumentů a ČSN ISO 690 ( ) Dokumentace - Bibliografické citace - Obsah, forma a struktura (viz též příloha). Použitá literatura a jiné zdroje, z nichž je v diplomové práci citováno, musí být na příslušných místech v práci vyznačeny podle doporučující normy ČSN ISO 690: Bibliografické citace. Obsah, forma struktura. 1.vyd. Praha : Český normalizační institut, Zpravidla se citace uvozují uvozovkami a příslušný odkaz na daný pramen je označen číselným indexem. Pramen je pak na dané straně uveden pod čarou. Jsou-li v práci použity jiné zdroje, např. interní informace z firmy nebo internet, musí být i tento zdroj jasně prezentován v seznamu. Bibliografická citace elektronických zdrojů se řídí mezinárodní norma ISO 690-2, která se zabývá specifikací datových prvků a jejich předepsaným pořadím v bibliografických odkazech na dokumenty (Česká verze viz ČSN ISO Informace a dokumentace : bibliografické citace. Část 2, Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha : Český normalizační institut, s.). Podle tohoto doporučení za elektronické zdroje jsou považovány jak fyzické nosiče (které musí uživatel vložit do počítače, tzv. lokální přístup), tak zdroje dálkového přístupu, čímž se míní síťové zdroje, zdroje na pevných discích nebo jiném paměťovém vybavení. Povinným doplňujícím údajem u elektronických zdrojů s dálkovým přístupem je způsob přístupu (URL: ). Viz též příloha číslo 6. Lze také využít služeb Projektu Bibliografické citace, která umožňuje využít k nalezení podoby bibliografické citace generátor citací (http://www.citace.com/uvod.php ). Za závěrem práce je uveden souhrn v anglickém nebo v jiném světovém jazyce ve francouzštině, ruštině (v případě, že je práce psána v cizím jazyce, uvádíme souhrn i v češtině), seznam tabulek, seznam obrázků a seznam použité literatury. Pokud práce obsahuje přílohy, následuje seznam příloh a jednotlivé přílohy (nadepsané a očíslované v pořadí uvedeném v seznamu příloh). Příloha je materiál, který není přímo diskutován v textu, ale věcně se k němu vztahuje. Obsahuje data a další informace, které byly použity k získání základního materiálu. Přílohy mohou obsahovat vysvětlení propočtů použitých k získání dalších dat v textu práce. Přílohy se číslují a u každé z nich musí být, pokud se nejedná o vlastní výsledky, uveden zdroj, z něhož byly čerpány či převzaty.

8 Obhajoba diplomové práce Obhajoba diplomové práce je veřejná a koná se před komisí složenou zpravidla z předsedy, vedoucího práce, oponenta, popř. dalších osob jmenovaných vedoucím katedry. Složení komise a termín obhajoby určí vedoucí katedry. Ukončenou závěrečnou práci hodnotí písemně vedoucí práce a katedrou určený oponent diplomové práce. Student autor práce obdrží oba posudky a pro vlastní obhajobu si připraví stručnou prezentaci své práce, zejména jejích výsledků a odpovědi na otázky uvedené v posudcích. Obhajoba je zahájena představením studenta členům komise, seznámením komise s tématem zpracované diplomové práce. Při obhajobě diplomové práce student vyloží poslání práce, zdůvodní, proč si uvedené téma vybral, prezentuje hlavní výsledky své práce a vyjádří se k připomínkám uvedeným v hodnoceních vedoucího diplomové práce a oponenta. Při vlastní obhajobě před komisí student prokazuje znalost své práce a jejích výsledků.v následné diskusi student odpovídá na odborné dotazy členů zkušební komise k problematice týkající se tématu řešenému v diplomové práci. Po ukončení obhajoby se uskuteční neveřejné zasedání komise, na němž komise hodnotí úroveň diplomové práce i její obhajoby a rozhodne o klasifikaci. Následně oznámí předseda studentovi (studentům) rozhodnutí komise. Pokud je obhajoba diplomové práce klasifikována jako nevyhovující, komise rozhodne, zda student diplomovou práci doplní, či zcela přepracuje, nebo zda vypracuje jinou diplomovou práci s novým zadáním.

9 Příloha č. 1 - Titulní strana desek Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta NÁZEV PRÁCE Diplomová práce 2005 Jméno Příjmení

10 Příloha č. 2 - Titulní list bakalářské práce Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta NÁZEV PRÁCE Podnázev Bakalářská diplomová práce Studijní program: xxxx xxxx xxxx Vedoucí práce: xxx xxx Autor: xxxx xxxx Olomouc 2005

11 Příloha č. 3 - Titulní list magisterské práce Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta NÁZEV PRÁCE Magisterská diplomová práce Studijní program: xxxx xxxx xxxx Vedoucí práce: xxx xxx Autor: xxxx xxxx Olomouc 2005

12 Příloha č. 4 - Čestné prohlášení Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Prohlášení Místopřísežně prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: "název diplomové práce" vypracoval(a) samostatně pod odborným dohledem vedoucího diplomové práce a uvedl/a jsem všechny použité podklady a literaturu. V Olomouci dne.... Podpis

13 Příloha č.5 Podoba bibliografické citace tradičních dokumentů.. U citací jednosvazkového díla se doporučuje používat tzv. základní citaci, která obsahuje údaje potřebné pro identifikaci publikace nebo její části a pro poskytnutí základní představy o jejím rozsahu, popř. obsahu: příjmení a osobní jméno autora (autorů), název publikace, sestavovatel, editor, redaktor pořadí vydání, místo vydání, nakladatel rok vydání, počet stran ISBN, u časopisu ISSN Příklady základní citace jednosvazkového díla: DÄNIKEN, Erich. von. Prorok minulosti. Přel. R. Řežábek. 1. vyd. Praha : Naše vojsko, s. ISBN ŘEŠETKA, Milan. Anglicko-český, česko-anglický studijní slovník. 2. dopl. vyd. Olomouc : Fin Publishing, s. ISBN MĚSTECKÝ, Pavel: Počítač v kanceláři : používáme Windows 95, Microsoft Word, Excel a Outlook. 1. vyd. Praha : Computer Press, ISBN Podobně i při bibliografických citacích článků v časopisu se doporučuje používat základní citaci, která obsahuje příjmení a osobní jméno autora (autorů), název článku, název časopisu, rok vydání, ročník (svazek), číslo, stránky. Citace článku v časopisu FROST, Pavel. a BARTOŠOVÁ, Hana. Konference o evropské technické normalizaci v telekomunikacích. Magazín ČSN. 1992, roč. 2, č. 11, s BAUTZOVÁ, Lea et al. Černá díra jménem IPB. Ekonom. 2001, roč. 45, č. 5, s

14 Posledním typickým druhem bibliografické citace je citace stati (příspěvku, článku) ve sborníku. Opět se doporučuje základní citace s následující strukturou: příjmení a osobní jméno autora (autorů), název stati, název sborníku za slovem In jméno redaktora jednorázově vydaného sborníku, vydání místo vydání, nakladatel, rok vydání, stránky. Například takto: SPONER, Milan. Evropská měnová integrace. In Sborník prací Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1998, sv. 2, s FOUČKOVÁ, Milena. Reinkarnace a hlubinná terapie. In WHITTON, John.a FISHER, John. Život mezi životy. Brno : Bollingenská věž, 1992, s Zmíněná ČSN upravuje i způsob bibliografických citací u méně častých pramenů, jako např. citace jednotlivého svazku vícesvazkového díla, citace ročníku periodika, citace patentového spisu, citace technické normy a dalších. Viz uvedená normu, následující www stránky a další literatura: ČERMÁK, Jiří. Internet a autorské právo. Praha : Linde, s. ISBN ČSN ISO 4. Informace a dokumentace : pravidla zkracování slov z názvů a názvů dokumentů. Praha : Český normalizační institut, s. ČSN ISO 690. Bibliografické citace : obsah, forma a struktura. Praha : Český normalizační institut, s. ČSN ISO Informace a dokumentace : bibliografické citace : část 2: elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha : Český normalizační institut, s. ČSN ISO Dokumentace : formální úprava disertací a podobných dokumentů. Praha : Český normalizační institut, s. ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, s. ISBN

15 Příloha č.6 Podoba bibliografické citace elektronických dokumentů Informace o zdrojích, na které chcete odkázat, není třeba opisovat, ale je možné použít funkce textového editoru a webového prohlížeče kopírovat/vložit Je nutné si poznamenat nejen datum, kdy byl zdroj vytvořen (aktualizován), ale také datum, kdy jste jej na síti navštívili. Při zpracování soupisu pramenů a použité literatury si je třeba ověřit existenci, URL a stav internetového zdroje. V případě odkazu na zprávu z elektronické konference je nutné požádat o svolení autora této zprávy; podle některých doporučení je tento typ informací řazen mezi osobní korespondenci a neměl by být zařazován mezi citované zdroje. Při citování elektronických děl se dodržují dvě základní pravidla: 1) bibliografická citace musí obsahovat maximum údajů nezbytných s ohledem na autorská práva a na dostupnost zdroje; 2) v případě, že neexistují zvláštní pravidla pro určitý typ elektronického zdroje, je vhodné zpracovat jeho citaci analogicky v souladu s pravidly pro tištěný zdroj : Údaje zařazené do bibliografické citace jsou přebírány z originálního dokumentu. Struktura bibliografických citací, tj. stanovení a posloupnost prvků v bibliografické citaci elektronického dokumentu je obdobou struktury bibliografických citací tradičních dokumentů. Navíc jsou v bibliografických citacích uváděny údaje charakterizující elektronické dokumenty (druh nosiče, datum citování, adresa síťového zdroje). Pro uvádění autorských a názvových údajů platí shodná pravidla jako u bibliografických citací tradičních dokumentů. Obecná pravidla platí i pro uvádění údajů o vydavatelích (nakladatelích) či pro další údaje, pokud se tyto údaje vyskytují jak u tradičních, tak u elektronických dokumentů. Pro pravopisné úpravy (transliterace, psaní velkých písmen, zkratek, interpunkce apod.) i pro formální úpravu bibliografických citací např. použití jiného řezu písma pro odlišení a zvýraznění prvku platí pravidla uvedená v normě ČSN ISO 690. Elektronické dokumenty tedy mohou být neměnné nebo mohou být ovlivněny výhodami elektronického publikování prostředí, tzn. Že mohou být měněny (aktualizovány), ať už po stránce obsahové nebo z pohledu formální úpravy. I z toho důvodu je nezbytné poskytnout maximum informací o elektronickém síťovém zdroji, aby bylo možné jej vyhledat prostřednictvím vyhledávacích služeb. Elektronické dokumenty podle ČSN ISO elektronické monografie, databáze a počítačové programy, elektronické seriálové publikace, elektronické nástěnky, diskusní fóra a elektronické zprávy.

16 Důležité charakteristiky elektronických dokumentů: druh nosiče uvádí se v hranatých závorkách za názvem citovaného dokumentu: [online], [CD-ROM], [magnetická páska], [disk], například: Informace na dlani 2002 [CD-ROM]., vydání například pořadové číslo verze programu, datum aktualizace nebo revize je-li tento údaj uveden společně s datem zveřejnění, měl by být součástí citace, neboť aktualizace mohla způsobit změnu obsahu původního dokumentu, datum citování uvádí se v hranatých závorkách v jazyce originálu u dokumentů, které mohou podléhat změnám, tj. u online dokumentů, případně tehdy, nelze-li zjistit datum zveřejnění, před datem citování se uvádí zkratka cit., například takto: [cit ], údaj o dostupnosti (URL) tato informace se označuje slovy Dostupný z nebo ekvivalentní frází, například: Přístup z, Dostupný na, Available from, včetně přístupového protokolu či služby: například: Dostupný z WWW:, URL zdroje se uvádí mezi znaky < > (špičaté závorky) takto: <http://knihovna.vsb.cz/e-knihy.swf>. Na rozdíl od tradičních tištěných dokumentů nejsou tyto dokumenty charakterizovány údaji o rozsahu, jako jsou svazky, čísla, stránky. Bylo-li elektronickému dokumentu přiděleno standardní číslo (ISBN, ISSN), mělo by být v bibliografické citaci uvedeno, a to i tam, kde se u tradičních dokumentů neuvádí. Například bibliografická citace článku v elektronické seriálové publikaci by měla obsahovat údaj o ISSN. Příklad bibliografické citace článku z elektronického časopisu: JOSEPH, Heather. An economic model for Web enhancements to a print journal. Journal of Electronic Publishing [online]. 2002, vol. 7, no. 3, April [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.press.umich.edu/jep/07-03/joseph.html>. ISSN Struktura bibliografické citace článku v elektronické seriálové publikaci Autorské údaje. Názvové údaje. Název seriálu [online]. Rok vydání, ročník, číslo [datum citování]. Dostupný z WWW: <URL>. Standardní číslo (ISSN). Bibliografická citace článku v elektronické seriálové publikaci HUNTER, Karen. Electronic journal publishing : observations from inside. D-Lib Magazine [online]. 1998, July/August [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.dlib.org/dlib/july98/07hunter.html>. ISSN Struktura bibliografické citace elektronické seriálové publikace Název seriálu [online]. Nakladatelské údaje (Místo vydání : Název nakladatelství), rok vydání (od-)[datum citování]. Dostupný z WWW: <URL>. Standardní číslo (ISSN).

17 Bibliografická citace elektronické seriálové publikace Journal of Electronic Publishing [online]. Ann Arbor : University of Michigan Press, [cit ]. Dostupný z WWW:<http://www.press.umich.edu/jep/>. ISSN D-Lib Magazine [online]. Reston (Va.) : Corporation for National Research Initiatives, July [cit ]. Monthly. Dostupný na WWW: <http://www.dlib.org/>. ISSN Další příklady bibliografických elektronických síťových zdrojů Bibliografické citace článků z elektronických časopisů LYNCH, Clifford. The Battle to Define the Future of the Book in the Digital World. First Monday [online]. 2001, vol. 6, no. 6, June 4th 2001 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.firstmonday.dk/issues/issue6_6/lynch/index.html>. ISSN WHISLER, Sandra; ROSENBLATT, Susan F. The library and the university press : two views of the costs and problems of the current systém of scholarly publishing [online]. Washington : Association of Research Libraries, 1997 [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.arl.org/scomm/scat/rosenblatt.html>. MACKIE-MASON, Jeffrey K.; RIVEROS, Juan, F. Economics and electronic access to scholarly information [online]. 19 May 1997 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www-personal.umich.edu/~jmm/papers/peak-harvard97/>. Bibliografické citace článků z elektronických sborníků z konferencí TKAČÍKOVÁ, Daniela. Vysokoškolské knihovny a statistika. In Sborník CPVŠ 1998 [online]. Pardubice : Univerzita Pardubice, Univerzitní knihovna, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://library.upce.cz/knihovna/informace/cpvs98/sbornik/tkacikova.htm>. TKAČÍKOVÁ, Daniela. Online přístup k obrovskému množství zdrojů problém dostupnosti informací je vyřešen Máme však dostatečně gramotné uživatele? In Inforum 2002 : 8. konference o profesionálních informačních zdrojích : května 2002 [online]. Praha : Albertina icome Praha, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.inforum.cz/inforum2002/prednaska40.htm>. Bibliografická citace webového sídla Jak pracovat s informacemi [online]. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, Ústřední knihovna, aktualizováno [cit ]. Dostupný z WWW: <http://knihovna.vsb.cz/kursy/>.

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Ostrava 2011 1. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra hospodářské a sociální politiky Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické

Více

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková http://www.cz-museums.cz Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková I. Úvod Vážené kolegyně a kolegové, byla jsem požádána, abych se s Vámi podělila o své zkušenosti z normy ČSN

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci)

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci) DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, ) Ing. Jana Drašarová, Ph.D. Ing. Gabriela Krupincová listopad 2004, poslední aktualizace listopad 2010. Obsah Úvod...3 2. Harmonogram...3

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Název modulu: Jak správně citovat?

Název modulu: Jak správně citovat? Název modulu: Jak správně citovat? Cíl textu: Doplnit animovanou přednášku o textovou formu a umožnit její tisk Rozšířit základní znalosti o praktické postupy citování, odkazování Základní pojmy: citát

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Bakalářské studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Bakalářská práce je dle zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách součástí státní závěrečné zkoušky,

Více

verze 2012 Katedra politologie a mezinárodních vztahů, FF ZČU v Plzni

verze 2012 Katedra politologie a mezinárodních vztahů, FF ZČU v Plzni FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STUDENTSKÝCH TEXTŮ NA KATEDŘE POLITOLOGIE A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ ZČU V PLZNI verze 2012 Katedra politologie a mezinárodních vztahů, FF ZČU v Plzni Tento dokument obsahuje základní

Více

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white OBSAH Obsah 1 Doporučený postup při zpracování bakalářské práce 1 1.1 Volba tématu bakalářské

Více

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP 1. Obecná doporučení Tato doporučení navazují a doplňují Směrnici rektorky č. 5/2007 ke zveřejňování závěrečných

Více

Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze

Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze Ing. Iveta Černá, Ph.D., Ing. Jiří Sedláček, Ph.D. Katedra mezinárodního obchodu Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická Křemencova 12/179,116 28 Praha 1 URL: http://www.mssch.cz Tel: 222 924 444 e-mail: info@mssch.cz Formální úprava ročníkové práce Obsah 1 ÚVOD 2 POKYNY PRO DIGITÁLNÍ PODOBU

Více

Revize platná od 1.10.2010

Revize platná od 1.10.2010 1 Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací posluchačů Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě Revize platná od 1.10.2010 V souladu s pravidly

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Pokyny pro zpracování maturitní práce pro obor zdravotnické lyceum.

Pokyny pro zpracování maturitní práce pro obor zdravotnické lyceum. Pokyny pro zpracování maturitní práce pro obor zdravotnické lyceum. Maturitní práce je ucelená odborná studie. Cílem je, aby student prokázal, že dokáže samostatně s použitím literatury pojednat o vybraném

Více

Formální úprava maturitní práce

Formální úprava maturitní práce Formální úprava maturitní práce 2014/15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Členění práce... 4 2.1 Úvodní část... 4 2.2 Textová část... 6 2.3 Závěrečná část... 6 3. Provedení dokumentu... 7 3.1 Formátování textu...

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Metodický návod pro studenty oboru Bezpečnost a kvalita potravin

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Metodický návod pro studenty oboru Bezpečnost a kvalita potravin VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Metodický návod pro studenty oboru Bezpečnost

Více

Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení

Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení Poděkování (doporučené) Anotace Autorský referát (čj) Abstract / Zusammenfassung Obsah 1 Úvod 1.1 Cíl práce 2 Teoretická část 2.1 Charakteristika konkrétní

Více

Citace dle normy ISO 690/2011

Citace dle normy ISO 690/2011 Citace dle normy ISO 690/2011 1) Proč bychom měli citovat? bibliografická citace je zdroj informací pro čtenáře, recenzenta, oponenta dokumentu autor dokazuje vlastní znalost zpracovaného tématu identifikace

Více

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ OBSAH Vzory, komentáře, informace a pokyny k úpravě a náležitostem prací SOČ: 1. Vzor úpravy desek

Více

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9.

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9. OBSAH 1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ... 4 6.1 Seznam soutěžních oborů... 4 6.2 Charakteristiky jednotlivých

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Jak správně citovat elektronické zdroje 1

Jak správně citovat elektronické zdroje 1 Mgr. Markéta Panoušková Úvod Jak správně citovat elektronické zdroje 1 O tom, jak citovat elektronické zdroje nás poučuje norma ČSN ISO 690 2 z roku 2011, která nahrazuje normu ČSN ISO 690 z roku 1996

Více