Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce"

Transkript

1 Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce (zpracovávané a obhajované v garanci Katedry aplikované ekonomie) Úvod Vypracováním diplomové práce student prokazuje orientaci ve studovaném oboru, hlubší zájem o zvolené odborné téma, schopnost samostatně a korektně pracovat s tuzemskými i zahraničními zdroji odborných informací, dovednost realizovat kvalitně projektované a interpretované výzkumné šetření, které může mít jak kvantitativní, tak i kvalitativní charakter, schopnost shrnout a zobecnit dílčí závěry své i citovaných autorů a formulovat doporučení pro společenskou praxi. Diplomová práce prezentuje výsledek řešení konkrétního tématu, prokazuje schopnost studenta samostatně zvládnout metodologii jeho řešení i zvládnutí odborného vyjadřování. Část diplomové práce může mít také podobu metodologického návrhu nebo projektu. Diplomová práce má strukturu odborného sdělení. Je třeba stanovit cíl práce a metody pro jeho dosažení. Téma magisterské práce je ve srovnání s bakalářskou prací zpravidla širší a vztahuje se k obsáhlejšímu úseku společenské praxe. Současně je formulováno obecněji, aby umožňovalo autorům výrazněji prokázat orientaci v odborném tématu, učinit shrnutí a zobecnění výsledků práce. Formální náležitosti práce Bakalářská práce bez příloh má minimální rozsah 40 stran předepsaného formátu, magisterská práce má minimální rozsah 60 stran předepsaného formátu. Diplomová práce je zpracována v textovém procesoru pracujícím pod Windows, nebo jiném vhodném textovém procesoru. Musí být napsána na formát A4 (na výšku), po jedné straně papíru. Okraje stránky: horní okraj: 25 mm, levý okraj: 35 mm, pravý okraj: 20 mm dolní okraj: 25 mm), písmo Times New Roman CE, velikost písma 12 bodů, řádkování 1,5, zarovnání do bloku, odsazení odstavce 1,25 cm. Stránky musí být od Úvodu průběžně číslovány. Součástí práce je místopřísežné prohlášení studenta o samostatném vypracování diplomové práce, napsané na samostatné stránce v její spodní polovině a vlastnoručně podepsané s udáním data odevzdání práce. Jako diplomovou práci nelze předložit práci, která již byla předmětem obhajoby na jakékoli škole, byť původně i v jiném jazyce či jiném oboru nebo studijním programu a typu studia.

2 Nepůvodnost práce, odporující úvodnímu autorskému prohlášení, může být důvodem k vyloučení studenta ze studia. Diplomová práce povinně obsahuje v úvodní části cíl práce, dále pak přehled o současném stavu zpracování daného tématu v odborné literatuře a v závěru přehled výsledků práce pro další rozvoj tématu. Student se musí ve své práci bez újmy na úplnosti vyjadřovat stručně, odborně, slohově i gramaticky správně. Text i přílohy diplomové práce musí být před odevzdáním pečlivě prohlédnuty. Písařské chyby, chyby v tisku apod. musí být opraveny. Nedostatky práce v tom směru snižují klasifikaci. Spolupráce studenta a vedoucího práce vychází z aktivity studenta. Student dodržuje pokyny a připomínky vedoucího práce a v dohodnutých termínech mu výsledky své činnosti předkládá. Pokud student v průběhu své práce konzultuje s dalšími osobami, je povinen toto ve své práci uvést. Struktura diplomové práce 1) Přední strana desek (nezapočítává se do číslování stran) ; 2) Titulní strana (strana 1, započítává se do číslování stran, ale číslo strany se neuvádí) 3) Oficiální zadání (strana 2, započítává se do číslování stran, ale číslo strany se neuvádí. Jde o kopii vyplněného formuláře podepsaného děkanem); 4) Prohlášení o samostatném zpracování práce (strana 3, započítává se do číslování stran, ale číslo strany se neuvádí); 5) Poděkování (vedoucímu práce či konzultantovi; není ale nezbytně nutnou součástí práce; strana 4, započítává se do číslování stran, ale číslo strany se neuvádí); 6) Obsah (strana 5 (při absenci poděkování s.4), zde se začíná uvádět číslování stran); 7) Úvod; 8) Vlastní text práce (rozvedený do jednotlivých kapitol a subkapitol; 9) Závěr; 10) Seznam odkazů a poznámek (pokud nejsou uváděny přímo v textu pod čarou); 11) Resumé v cizím (českém - pokud práce není psána česky) jazyce; 12) Seznam tabulek; 13) Seznam obrázků; 14) Seznam příloh (průběžně číslovaný a popsaný, každá příloha má zvláštní číslování);

3 15) Seznam zkratek; 16) Seznam pramenů a použité literatury (v abecedním pořadí); 17) Zadní strana desek (prázdná). Práce se odevzdává ve dvou exemplářích (včetně cizojazyčného resumé podle požadavků mateřských jazykových kateder a dále nezměnitelné elektronické podobě (CD- ROM, uloženém ve vhodném pevném obalu, který je označen jménem studenta, názvem práce, studijním oborem a rokem obhajoby). Bakalářská práce je svázaná v kroužkové vazbě nebo termovazbě, magisterská práce je svázaná v pevných deskách. Pokyny ke struktuře diplomové práce: Obsahové členění diplomové práce a její formální úprava jsou upraveny normou ČSN ISO 7144 Dokumentace Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Uspořádání práce je upraveno normou ČSN Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory, ČSN ISO 2145 Dokumentace Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů apod. Na deskách závěrečné práce se uvádí název vysoké školy (první řádek) a fakulty (druhý řádek), kde byla práce zpracována, název a označení druhu závěrečné práce (vertikální střed stránky), jméno a příjmení autora, rok zpracování diplomové práce (viz příloha). Práce začíná titulní stranou (Viz přílohy 1-4). Po ní následuje zadání, prohlášení a obsah. Obsah je vyjádřením logického členění práce s ohledem na její charakter. Obsah tvoří seznam názvů všech číslovaných kapitol a podkapitol s odkazem na čísla stran. Nezahrnují se do něj dříve uvedené části (zadání, prohlášení, anotace). Do obsahu je třeba také uvést Seznam literatury a jiných odborných pramenů, zdrojů a pokud jsou přílohy, tak Seznam příloh s uvedením stránky, kde začínají. Přílohy se neoznačují číslem kapitoly. Jednotlivé části textu se číslují podle zásad desetinného třídění. Číslování naznačuje hloubku členění textu. Části textu se označují údaji složenými z arabských číslic, které se člení tečkami, uvnitř údaje se za tečkou mezera nedělá. Na konci číselného výrazu se tečka nepíše, mezi číslem a textem se dělají dvě mezery. Slovní text se v obsahu píše od jednotné levé svislice se zřetelem k nejdelšímu číselnému označení. Nadpis lze zvýraznit různým způsobem: verzálkami, podtržením (podtrhává se text, nikoli číselné označení), tučným tiskem. Nadpisy na stejné úrovni se zvýrazňují stejně. Je vhodné používat stručné a výstižné nadpisy kapitol a subkapitol, a to tak, aby tyto nadpisy velmi výrazně pro čtenáře nastínily strukturu řešeného tématu.

4 Úvod se používá pro objasnění a zdůvodnění výběru daného problému. Úvod je kontrolním mechanizmem pro všechny následující části práce. Měl by být maximálně stručný a obsahovat tyto náležitosti: vymezení cíle a tématu práce, zdůvodnění výběru tématu, autorovo východisko, stručné zhodnocení dosavadního zpracování vybraného tématu, stanovení a zdůvodnění použitých metod a vysvětlení členění práce, případně uvést, čím se práce nezabývá a proč. V členění práce má být mj. zřejmé, jak autor přistoupil k řešení zvoleného tématu, jaká byla jeho teoretická a metodologická východiska, jak hodnotí jejich dosavadní zpracování v teorii a stav problematiky v praxi. V kapitolách, které následují, je popsán problém na základě shromážděných a ověřených informací. Kapitoly postupně konkretizují zpracovávané téma diplomové práce. Text diplomové práce se tedy rozděluje do kapitol a subkapitol; je možné jej též dělit na teoretickou a empirickou (metodickou, výzkumnou) část. Pro členění je možné používat v rámci kapitol také subkapitoly (maximálně členění třetího řádu). Kapitoly musí průběžně číslovány a názvy kapitol musí být výrazně označeny, např. užitím tučného písma vel Nezbytnou součástí prací jsou rovněž dílčí závěry vyvozené z obsahu jednotlivých kapitol. Poslední část práce se nazývá závěr a používá se ke shrnutí nejdůležitějších výsledků práce a zhodnocení, zda bylo dosaženo cílů, stanovených v úvodu. Úvod a závěr by měly být koncipovány tak, aby čtenář získal základní představu o diplomové práci. Seznam pramenů a použité literatury prezentuje přehled použitých zdrojů informací. Kapitola by neměla za normálních okolností začínat tabulkou nebo grafem, ale textem. Text, tabulky a grafy jsou odděleny volným řádkem tak, aby mezi nimi byl prostor. Tabulky(grafy) by neměly následovat jedna za druhou. Graf nebo tabulku by měl být objasnit komentář v souvislosti se zpracovávaným tématem. Komentář, vytvořený pomocí několika správně vybraných vět, se musí vztahovat k tomu, co je možné vyčíst z grafů a tabulek bez opakování samotných dat. Každá uvedená informace musí být snadno dostupná a všechny údaje musí být vedeny jednotně. Při přebírání myšlenek a názorů, ať již v podobě citátů či parafrází, je nutné důsledně je prezentovat jako cizí dílo a správně je odkazovat. Přitom je nutné dodržovat obecnou zásadu, že každý čtenář diplomové práce na základě citovaných údajů může snadno použitý zdroj najít a získat původní dokument, z něhož autor práce při jejím zpracování čerpal. Odkazy na jiné publikace umožňují uvést vlastní práci do souvislosti s dosavadním stavem poznání, případně doložit fakta, o něž se práce opírá. Odkaz je stručná forma citace vsunutá do pokračujícího textu nebo připojená jako poznámka pod čarou. Musí obsahovat údaje dostatečné pro zajištění jednoznačnosti.

5 Dodržování citačních pravidel ochraňuje práva autorů (viz Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů č. 121/2000 Sb.): Do práva autorského nezasahuje ten, kdo a) cituje ve svém díle v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů, b) zařadí do svého samostatného díla vědeckého, kritického, odborného nebo do díla určeného k vyučovacím účelům, pro objasnění jeho obsahu, drobná celá zveřejněná díla, c) užije zveřejněné dílo v přednášce výlučně k účelům vědeckým nebo vyučovacím či k jiným vzdělávacím účelům; vždy je však nutno uvést jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen. Citáty a parafráze je možné uvádět ze zdrojů, s nimiž se student bezprostředně seznámil (prostudoval). Pokud ve výjimečných případech přejímá citát či parafrázi z textu jiného autora, odkazuje jako zdroj primárně jeho text, teprve sekundárně základní údaje o zdroji, které tento autor ve svém textu použil. Citáty z cizích zdrojů se uvádějí doslovně a jsou na začátku a na konci opatřeny uvozovkami. Zachovává se i jejich původní grafická podoba v tom smyslu, že zdůrazňuje-li uživatel citátu (zpracovatel diplomové práce) narozdíl od původního autora určité slovo či slova, graficky to vyznačí (podtržením, kurzívou apod.) a vzápětí uvede v závorce, opět pokud možno graficky odlišně, poznámku s iniciálami svého jména, že původcem důrazu je on sám, nikoli původní autor (např.: podtrhl X.Y., zdůraznil X.Y. apod.). Zkracování citované pasáže vynecháním vět se značí tzv. výpustkou v podobě tří teček (...), jež nahrazují vynechanou větu nebo věty. Citáty neúplných věty, částí vět nebo souvětí se opět značí trojtečkovou výpustkou a jsou též v uvozovkách, buď na konci (např. Začátek citované věty... ), nebo na začátku (např....konec citované věty. ) a nebo na konci i na začátku (např....prostředek citované věty... ). Kromě toho se uvozovek se používá (bez trojteček), cituje-li se nebo přejímá autorův specifický termín, originální přirovnání, osobité hodnocení apod. (např. únavový syndrom, generace XY ). Rozsáhlejší citáty, které nejsou přímou součástí určitého odstavce, je nutné od hlavního textu diplomové práce jasně odlišit (novým odstavcem, typem písma apod.). Parafráze cizích názorů, koncepcí, myšlenek apod. znamená, že student přetlumočí přiměřeně vlastními slovy, co v určité publikaci (či její části) autor napsal. Zde se již uvozovky ani trojtečky nepoužívají. Je však vždy nutné graficky odlišit (odstavcem, typem písma apod.), kde začíná a končí parafráze vybraného autora a kde před ní končí a po ní začínají vlastní myšlenky studenta. Je vhodné takovou parafrázi začínat např. slovy: Podle Nováka (1995).

6 Každý citát a parafráze musí být v textu doprovázeny odkazem na citaci, která obsahuje jméno autora, název užitého díla a další údaje. Odkaz je stručná forma citace (Novák, 1995, s. 85) vsunutá přímo do textu (jiným způsobem je připojit odkaz jako poznámku pod čarou dole na stránce). Slouží k identifikaci publikace, ze které bylo čerpáno a která je uvedena v seznamu pramenů a použité literatury. (Studenti se mohou využít kursu, který na svých internetových stránkách vyvěsila Ústřední knihovna VŠB-TU Dostupný na www: ) V samotném textu lze rovněž odkázat na konkrétní (očíslovanou) přílohu. Základní metody uvádění odkazů v textu: 1) metoda pomocí poznámky pod čarou: Podle Nováka 9) platí... Vyjdeme-li z definice, podle níž "obchod je hybatelem rozvoje národního hospodářství 10) ", potom... Do poznámky pod čarou se pak vepíše: 9) NOVÁK, J. Rozumět institucím. Olomouc : Arbor, 1918, s ) PŘEMYSL, P. Co to je obchod?. Přerov : Sontag a syn, 1909, s. 5. 2) uvedením jména (není-li patrné z textu) a data v okrouhlých závorkách: Podle Nováka (1918) platí, že... Vyjdeme-li z definice, podle níž obchod je hybatelem rozvoje národního hospodářství" (Přemysl, 1909, s.5), potom Do seznamu literatury na konci diplomové práce je nutné napsat bibliografickou citaci citovaných děl NOVÁK, Jan. Rozumět institucím. Olomouc: Arbor, s PŘEMYSL, Pavel.Co to je obchod?. Přerov: Sontag a syn, s. 3) pomocí číslované citace: Podle Nováka (Cit. 6) platí... Vyjdeme-li z definice, podle níž obchod je hybatelem rozvoje národního hospodářství" (Cit. 18), potom... V tomto případě soupis bibliografických citací na konci diplomové práce získává následující podobu: 12) NOVÁK, Jan Rozumět institucím. Olomouc: Arbor, 1918, s.15 18) PŘEMYSL, Pavel.Co to je obchod?. Přerov: Sontag a syn, 1909, s. 5

7 V celé práci je nutné se držet jednou zvolené metody odkazování. Závaznou podobu odkazů a citací upravují ČSN ISO 7144 ( ) Dokumentace - Formální úprava disertací a podobných dokumentů a ČSN ISO 690 ( ) Dokumentace - Bibliografické citace - Obsah, forma a struktura (viz též příloha). Použitá literatura a jiné zdroje, z nichž je v diplomové práci citováno, musí být na příslušných místech v práci vyznačeny podle doporučující normy ČSN ISO 690: Bibliografické citace. Obsah, forma struktura. 1.vyd. Praha : Český normalizační institut, Zpravidla se citace uvozují uvozovkami a příslušný odkaz na daný pramen je označen číselným indexem. Pramen je pak na dané straně uveden pod čarou. Jsou-li v práci použity jiné zdroje, např. interní informace z firmy nebo internet, musí být i tento zdroj jasně prezentován v seznamu. Bibliografická citace elektronických zdrojů se řídí mezinárodní norma ISO 690-2, která se zabývá specifikací datových prvků a jejich předepsaným pořadím v bibliografických odkazech na dokumenty (Česká verze viz ČSN ISO Informace a dokumentace : bibliografické citace. Část 2, Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha : Český normalizační institut, s.). Podle tohoto doporučení za elektronické zdroje jsou považovány jak fyzické nosiče (které musí uživatel vložit do počítače, tzv. lokální přístup), tak zdroje dálkového přístupu, čímž se míní síťové zdroje, zdroje na pevných discích nebo jiném paměťovém vybavení. Povinným doplňujícím údajem u elektronických zdrojů s dálkovým přístupem je způsob přístupu (URL: ). Viz též příloha číslo 6. Lze také využít služeb Projektu Bibliografické citace, která umožňuje využít k nalezení podoby bibliografické citace generátor citací (http://www.citace.com/uvod.php ). Za závěrem práce je uveden souhrn v anglickém nebo v jiném světovém jazyce ve francouzštině, ruštině (v případě, že je práce psána v cizím jazyce, uvádíme souhrn i v češtině), seznam tabulek, seznam obrázků a seznam použité literatury. Pokud práce obsahuje přílohy, následuje seznam příloh a jednotlivé přílohy (nadepsané a očíslované v pořadí uvedeném v seznamu příloh). Příloha je materiál, který není přímo diskutován v textu, ale věcně se k němu vztahuje. Obsahuje data a další informace, které byly použity k získání základního materiálu. Přílohy mohou obsahovat vysvětlení propočtů použitých k získání dalších dat v textu práce. Přílohy se číslují a u každé z nich musí být, pokud se nejedná o vlastní výsledky, uveden zdroj, z něhož byly čerpány či převzaty.

8 Obhajoba diplomové práce Obhajoba diplomové práce je veřejná a koná se před komisí složenou zpravidla z předsedy, vedoucího práce, oponenta, popř. dalších osob jmenovaných vedoucím katedry. Složení komise a termín obhajoby určí vedoucí katedry. Ukončenou závěrečnou práci hodnotí písemně vedoucí práce a katedrou určený oponent diplomové práce. Student autor práce obdrží oba posudky a pro vlastní obhajobu si připraví stručnou prezentaci své práce, zejména jejích výsledků a odpovědi na otázky uvedené v posudcích. Obhajoba je zahájena představením studenta členům komise, seznámením komise s tématem zpracované diplomové práce. Při obhajobě diplomové práce student vyloží poslání práce, zdůvodní, proč si uvedené téma vybral, prezentuje hlavní výsledky své práce a vyjádří se k připomínkám uvedeným v hodnoceních vedoucího diplomové práce a oponenta. Při vlastní obhajobě před komisí student prokazuje znalost své práce a jejích výsledků.v následné diskusi student odpovídá na odborné dotazy členů zkušební komise k problematice týkající se tématu řešenému v diplomové práci. Po ukončení obhajoby se uskuteční neveřejné zasedání komise, na němž komise hodnotí úroveň diplomové práce i její obhajoby a rozhodne o klasifikaci. Následně oznámí předseda studentovi (studentům) rozhodnutí komise. Pokud je obhajoba diplomové práce klasifikována jako nevyhovující, komise rozhodne, zda student diplomovou práci doplní, či zcela přepracuje, nebo zda vypracuje jinou diplomovou práci s novým zadáním.

9 Příloha č. 1 - Titulní strana desek Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta NÁZEV PRÁCE Diplomová práce 2005 Jméno Příjmení

10 Příloha č. 2 - Titulní list bakalářské práce Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta NÁZEV PRÁCE Podnázev Bakalářská diplomová práce Studijní program: xxxx xxxx xxxx Vedoucí práce: xxx xxx Autor: xxxx xxxx Olomouc 2005

11 Příloha č. 3 - Titulní list magisterské práce Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta NÁZEV PRÁCE Magisterská diplomová práce Studijní program: xxxx xxxx xxxx Vedoucí práce: xxx xxx Autor: xxxx xxxx Olomouc 2005

12 Příloha č. 4 - Čestné prohlášení Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Prohlášení Místopřísežně prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: "název diplomové práce" vypracoval(a) samostatně pod odborným dohledem vedoucího diplomové práce a uvedl/a jsem všechny použité podklady a literaturu. V Olomouci dne.... Podpis

13 Příloha č.5 Podoba bibliografické citace tradičních dokumentů.. U citací jednosvazkového díla se doporučuje používat tzv. základní citaci, která obsahuje údaje potřebné pro identifikaci publikace nebo její části a pro poskytnutí základní představy o jejím rozsahu, popř. obsahu: příjmení a osobní jméno autora (autorů), název publikace, sestavovatel, editor, redaktor pořadí vydání, místo vydání, nakladatel rok vydání, počet stran ISBN, u časopisu ISSN Příklady základní citace jednosvazkového díla: DÄNIKEN, Erich. von. Prorok minulosti. Přel. R. Řežábek. 1. vyd. Praha : Naše vojsko, s. ISBN ŘEŠETKA, Milan. Anglicko-český, česko-anglický studijní slovník. 2. dopl. vyd. Olomouc : Fin Publishing, s. ISBN MĚSTECKÝ, Pavel: Počítač v kanceláři : používáme Windows 95, Microsoft Word, Excel a Outlook. 1. vyd. Praha : Computer Press, ISBN Podobně i při bibliografických citacích článků v časopisu se doporučuje používat základní citaci, která obsahuje příjmení a osobní jméno autora (autorů), název článku, název časopisu, rok vydání, ročník (svazek), číslo, stránky. Citace článku v časopisu FROST, Pavel. a BARTOŠOVÁ, Hana. Konference o evropské technické normalizaci v telekomunikacích. Magazín ČSN. 1992, roč. 2, č. 11, s BAUTZOVÁ, Lea et al. Černá díra jménem IPB. Ekonom. 2001, roč. 45, č. 5, s

14 Posledním typickým druhem bibliografické citace je citace stati (příspěvku, článku) ve sborníku. Opět se doporučuje základní citace s následující strukturou: příjmení a osobní jméno autora (autorů), název stati, název sborníku za slovem In jméno redaktora jednorázově vydaného sborníku, vydání místo vydání, nakladatel, rok vydání, stránky. Například takto: SPONER, Milan. Evropská měnová integrace. In Sborník prací Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1998, sv. 2, s FOUČKOVÁ, Milena. Reinkarnace a hlubinná terapie. In WHITTON, John.a FISHER, John. Život mezi životy. Brno : Bollingenská věž, 1992, s Zmíněná ČSN upravuje i způsob bibliografických citací u méně častých pramenů, jako např. citace jednotlivého svazku vícesvazkového díla, citace ročníku periodika, citace patentového spisu, citace technické normy a dalších. Viz uvedená normu, následující www stránky a další literatura: ČERMÁK, Jiří. Internet a autorské právo. Praha : Linde, s. ISBN ČSN ISO 4. Informace a dokumentace : pravidla zkracování slov z názvů a názvů dokumentů. Praha : Český normalizační institut, s. ČSN ISO 690. Bibliografické citace : obsah, forma a struktura. Praha : Český normalizační institut, s. ČSN ISO Informace a dokumentace : bibliografické citace : část 2: elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha : Český normalizační institut, s. ČSN ISO Dokumentace : formální úprava disertací a podobných dokumentů. Praha : Český normalizační institut, s. ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, s. ISBN

15 Příloha č.6 Podoba bibliografické citace elektronických dokumentů Informace o zdrojích, na které chcete odkázat, není třeba opisovat, ale je možné použít funkce textového editoru a webového prohlížeče kopírovat/vložit Je nutné si poznamenat nejen datum, kdy byl zdroj vytvořen (aktualizován), ale také datum, kdy jste jej na síti navštívili. Při zpracování soupisu pramenů a použité literatury si je třeba ověřit existenci, URL a stav internetového zdroje. V případě odkazu na zprávu z elektronické konference je nutné požádat o svolení autora této zprávy; podle některých doporučení je tento typ informací řazen mezi osobní korespondenci a neměl by být zařazován mezi citované zdroje. Při citování elektronických děl se dodržují dvě základní pravidla: 1) bibliografická citace musí obsahovat maximum údajů nezbytných s ohledem na autorská práva a na dostupnost zdroje; 2) v případě, že neexistují zvláštní pravidla pro určitý typ elektronického zdroje, je vhodné zpracovat jeho citaci analogicky v souladu s pravidly pro tištěný zdroj : Údaje zařazené do bibliografické citace jsou přebírány z originálního dokumentu. Struktura bibliografických citací, tj. stanovení a posloupnost prvků v bibliografické citaci elektronického dokumentu je obdobou struktury bibliografických citací tradičních dokumentů. Navíc jsou v bibliografických citacích uváděny údaje charakterizující elektronické dokumenty (druh nosiče, datum citování, adresa síťového zdroje). Pro uvádění autorských a názvových údajů platí shodná pravidla jako u bibliografických citací tradičních dokumentů. Obecná pravidla platí i pro uvádění údajů o vydavatelích (nakladatelích) či pro další údaje, pokud se tyto údaje vyskytují jak u tradičních, tak u elektronických dokumentů. Pro pravopisné úpravy (transliterace, psaní velkých písmen, zkratek, interpunkce apod.) i pro formální úpravu bibliografických citací např. použití jiného řezu písma pro odlišení a zvýraznění prvku platí pravidla uvedená v normě ČSN ISO 690. Elektronické dokumenty tedy mohou být neměnné nebo mohou být ovlivněny výhodami elektronického publikování prostředí, tzn. Že mohou být měněny (aktualizovány), ať už po stránce obsahové nebo z pohledu formální úpravy. I z toho důvodu je nezbytné poskytnout maximum informací o elektronickém síťovém zdroji, aby bylo možné jej vyhledat prostřednictvím vyhledávacích služeb. Elektronické dokumenty podle ČSN ISO elektronické monografie, databáze a počítačové programy, elektronické seriálové publikace, elektronické nástěnky, diskusní fóra a elektronické zprávy.

16 Důležité charakteristiky elektronických dokumentů: druh nosiče uvádí se v hranatých závorkách za názvem citovaného dokumentu: [online], [CD-ROM], [magnetická páska], [disk], například: Informace na dlani 2002 [CD-ROM]., vydání například pořadové číslo verze programu, datum aktualizace nebo revize je-li tento údaj uveden společně s datem zveřejnění, měl by být součástí citace, neboť aktualizace mohla způsobit změnu obsahu původního dokumentu, datum citování uvádí se v hranatých závorkách v jazyce originálu u dokumentů, které mohou podléhat změnám, tj. u online dokumentů, případně tehdy, nelze-li zjistit datum zveřejnění, před datem citování se uvádí zkratka cit., například takto: [cit ], údaj o dostupnosti (URL) tato informace se označuje slovy Dostupný z nebo ekvivalentní frází, například: Přístup z, Dostupný na, Available from, včetně přístupového protokolu či služby: například: Dostupný z WWW:, URL zdroje se uvádí mezi znaky < > (špičaté závorky) takto: <http://knihovna.vsb.cz/e-knihy.swf>. Na rozdíl od tradičních tištěných dokumentů nejsou tyto dokumenty charakterizovány údaji o rozsahu, jako jsou svazky, čísla, stránky. Bylo-li elektronickému dokumentu přiděleno standardní číslo (ISBN, ISSN), mělo by být v bibliografické citaci uvedeno, a to i tam, kde se u tradičních dokumentů neuvádí. Například bibliografická citace článku v elektronické seriálové publikaci by měla obsahovat údaj o ISSN. Příklad bibliografické citace článku z elektronického časopisu: JOSEPH, Heather. An economic model for Web enhancements to a print journal. Journal of Electronic Publishing [online]. 2002, vol. 7, no. 3, April [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.press.umich.edu/jep/07-03/joseph.html>. ISSN Struktura bibliografické citace článku v elektronické seriálové publikaci Autorské údaje. Názvové údaje. Název seriálu [online]. Rok vydání, ročník, číslo [datum citování]. Dostupný z WWW: <URL>. Standardní číslo (ISSN). Bibliografická citace článku v elektronické seriálové publikaci HUNTER, Karen. Electronic journal publishing : observations from inside. D-Lib Magazine [online]. 1998, July/August [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.dlib.org/dlib/july98/07hunter.html>. ISSN Struktura bibliografické citace elektronické seriálové publikace Název seriálu [online]. Nakladatelské údaje (Místo vydání : Název nakladatelství), rok vydání (od-)[datum citování]. Dostupný z WWW: <URL>. Standardní číslo (ISSN).

17 Bibliografická citace elektronické seriálové publikace Journal of Electronic Publishing [online]. Ann Arbor : University of Michigan Press, [cit ]. Dostupný z WWW:<http://www.press.umich.edu/jep/>. ISSN D-Lib Magazine [online]. Reston (Va.) : Corporation for National Research Initiatives, July [cit ]. Monthly. Dostupný na WWW: <http://www.dlib.org/>. ISSN Další příklady bibliografických elektronických síťových zdrojů Bibliografické citace článků z elektronických časopisů LYNCH, Clifford. The Battle to Define the Future of the Book in the Digital World. First Monday [online]. 2001, vol. 6, no. 6, June 4th 2001 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.firstmonday.dk/issues/issue6_6/lynch/index.html>. ISSN WHISLER, Sandra; ROSENBLATT, Susan F. The library and the university press : two views of the costs and problems of the current systém of scholarly publishing [online]. Washington : Association of Research Libraries, 1997 [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.arl.org/scomm/scat/rosenblatt.html>. MACKIE-MASON, Jeffrey K.; RIVEROS, Juan, F. Economics and electronic access to scholarly information [online]. 19 May 1997 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www-personal.umich.edu/~jmm/papers/peak-harvard97/>. Bibliografické citace článků z elektronických sborníků z konferencí TKAČÍKOVÁ, Daniela. Vysokoškolské knihovny a statistika. In Sborník CPVŠ 1998 [online]. Pardubice : Univerzita Pardubice, Univerzitní knihovna, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://library.upce.cz/knihovna/informace/cpvs98/sbornik/tkacikova.htm>. TKAČÍKOVÁ, Daniela. Online přístup k obrovskému množství zdrojů problém dostupnosti informací je vyřešen Máme však dostatečně gramotné uživatele? In Inforum 2002 : 8. konference o profesionálních informačních zdrojích : května 2002 [online]. Praha : Albertina icome Praha, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.inforum.cz/inforum2002/prednaska40.htm>. Bibliografická citace webového sídla Jak pracovat s informacemi [online]. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, Ústřední knihovna, aktualizováno [cit ]. Dostupný z WWW: <http://knihovna.vsb.cz/kursy/>.

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování maturitní práce V Praze dne: 15. 10. 2008 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ operační program Rozvoj lidských zdrojů, priorita 3.3. Rozvoj celoživotního vzdělávání, opatření 3.3.3. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových)

K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových) Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Oborový standard Katedry technické a informační výchovy K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových) Metodika

Více

Pravidla vypracování maturitní práce

Pravidla vypracování maturitní práce Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace, Masarykova 198, 664 61 Rajhrad Pravidla vypracování maturitní práce (dále jen Práce ) pro školní rok 2016-2017 Pro obor: Zahradnictví 41-44-L/51

Více

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Věcné a formální uspořádání maturitní práce 1. Věcná stránka práce Maturitní práce by měla mít následující strukturu: Titulní strana (viz následující strana)

Více

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE Přední strana obalu (fólie) Přední strana desek absolventské práce Titulní strana Abstrakt, resumé 5 až 7 vět, které charakterizují AP, metody, cíle, strukturu ap., není v ich

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Odevzdání práce Konečný termín:- 30 dnů před termínem praktické maturitní zkoušky. V písemné podobě bude práce odevzdána ve dvou exemplářích

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE V bakalářské práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným bakalářským studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního

Více

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací Odborná práce zásady vypracování odborných prací úvodní list/y obsah úvod vlastní práce Obvyklá struktura část teoretická, empirická, metodická jsou v určitém poměru závěr odborné prameny přílohy Rozsah

Více

Standard ročníkové práce

Standard ročníkové práce Standard ročníkové práce Formální úprava, pokyny k technickému zpracování odborné předměty Spedice, doprava vyučovací předměty a přeprava, Logistika, Firemní logistika, Dopravní zeměpis, Zbožíznalství,

Více

Formální požadavky na zpracování bakalářské práce

Formální požadavky na zpracování bakalářské práce - 1 - Formální požadavky na zpracování bakalářské práce Minimální rozsah 40 stran Řádkování Řádkování 1,5 Písmo Velikost 12, Times New Roman Okraje Horní okraj stránky 25 mm, dolní okraj stránky 25 mm,

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká Citace v odborném textu Jitka Kominácká Úvod Uvádí se pouze přímé citace Neuvádí se nepřímé citace (pravidla českého pravopisu, učebnice matematiky, slovník cizích slov, ) - nepřímé citace jsou ty, do

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

Pokyn k vypracování absolventské práce

Pokyn k vypracování absolventské práce Pokyn k vypracování absolventské práce 1 Cíle absolventské práce Absolventská práce je vyvrcholením vyššího odborného studia. Student v ní prokazuje celkovou odbornou úroveň i připravenost pro vlastní

Více

Náležitosti a úprava diplomové nebo bakalářské práce

Náležitosti a úprava diplomové nebo bakalářské práce Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Zahradnická fakulta v Lednici Náležitosti a úprava diplomové nebo bakalářské práce 1. Vnější úprava Diplomová (bc.) práce je vázaná pevnou knihařskou vazbou

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

Pokyny pro zpracování bakalářských prací

Pokyny pro zpracování bakalářských prací Grafická a multimediální laboratoř Vysoká škola ekonomická v Praze 2014 Pokyny pro zpracování bakalářských prací Obsah Struktura bakalářské práce... 2 Vstupní část práce... 2 Hlavní textová část práce...

Více

Položky diplomové práce

Položky diplomové práce Kompletace práce Položky diplomové práce Povinné položky ročníkové práce jsou uvedeny tučně: Přední strana desek Titulní strana (započítává se do číslování stran) Prohlášení o samostatném zpracování práce

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

GYM ÁZIUM A OBCHOD Í AKADEMIE MARIÁ SKÉ LÁZ Ě přesný název.semi ÁŘ 2007/2008 ázev seminární práce 25.4. 2008 Jméno a příjmení termín dokončení a odevzdání seminární práce třída Poděkování Zmínění toho,

Více

Formální uspořádání diplomové práce

Formální uspořádání diplomové práce Příloha č. 4 směrnice rektorky SR 04/2015 (v. 1.0) V tomto dokumentu jsou pro vysvětlení použity komentáře. Pokud se Vám nezobrazí, zvolte v MS Wordu 2007 na kartě Revize v sekci Sledování zvolte styl

Více

Pokyny k vypracování

Pokyny k vypracování Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Pokyny k vypracování dlouhodobé práce - praktické maturitní práce Základní pravidla psaní odborné práce

Více

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Jméno a příjmení: Téma: Cíl: Název maturitní práce: Studijní obor: Zahraniční gastronomie Na základě dostupné literatury a zdrojů vypracovat ucelený přehled o zahraniční gastronomii

Více

1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE

1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE 1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE 1. Přední strana obalu podle uvedeného vzoru (týká se jen absolventské práce) 2. Titulní list podle uvedeného vzoru 3. Abstrakt 4. Prohlášení - dle vzoru 5. Obsah

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ Integrovaná střední škola Nová Paka Pokyny pro zpracování ročníkové práce pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ ¹ Platné od školního roku 2015/16 1 Organizační pokyny Žáci 3. ročníku v průběhu měsíce

Více

Položky diplomové práce

Položky diplomové práce Kompletace práce Položky diplomové práce Povinné položky ročníkové práce jsou uvedeny tučně: Přední strana desek Titulní strana (započítává se do číslování stran) Prohlášení o samostatném zpracování práce

Více

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015 45 45 3 5 50 (VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE Téma 25 Studijní obor: Předmět: Třída: Cestovní ruch 65-42-M/02 Technika služeb a průvodcovství 4. CR Školní rok: 2014/2015 Jméno: Příjmení:

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Maturitní práce PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Předmět: Např. Český jazyk a literatura Datum a rok odevzdání: xx. x. 2016 Jméno a příjmení: Jan NOVÁK Ročník:

Více

2 VŠEOBECNÁ KOMPOZICE BAKALÁŘSKÉ (DIPLOMOVÉ) PRÁCE

2 VŠEOBECNÁ KOMPOZICE BAKALÁŘSKÉ (DIPLOMOVÉ) PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA GEOGRAFICKÝ ÚSTAV BAKALÁŘSKÁ A DIPLOMOVÁ PRÁCE POKYNY PRO JEDNOTNOU ÚPRAVU BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Z GEOGRAFIE A KARTOGRAFIE Bakalářská (diplomová)

Více

O VZDĚLÁVÁNÍ V PROGRAMECH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEZINÁRODNÍ MEZIFAKULTNÍ STUDIA

O VZDĚLÁVÁNÍ V PROGRAMECH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEZINÁRODNÍ MEZIFAKULTNÍ STUDIA MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA SMĚRNICE DĚKANA č. 6/2012 O VZDĚLÁVÁNÍ V PROGRAMECH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEZINÁRODNÍ MEZIFAKULTNÍ STUDIA Den vydání: 2. 7. 2012 Platnost: 2. 7. 2012 Účinnost:

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF 1 Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF Dle článku 26 Studijního a zkušebního řádu SU OPF součástí ukončení bakalářského studia je zpracování bakalářské práce (dále

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY Studijním programem UPA DFJP na akademický rok 2014/2015 je určen termín odevzdání 22. 5. 2015. Studentovi, který včas neodevzdá

Více

FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. SNP 170, 500 03 Hradec Králové, tel.: 495 541 548, e-mail:

Více

Směrnice děkanky č. 1/2010 pro vypracování a hodnocení bakalářské a diplomové práce

Směrnice děkanky č. 1/2010 pro vypracování a hodnocení bakalářské a diplomové práce Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 19. 1. 2010 Č.j.: 8/17900/2010/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. Účinnost: 19.1.2010 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování maturitní práce Základní kritéria Název maturitní práce musí vystihovat obsah práce. V maturitní práci se věnujte jen zvolenému tématu. Maturitní

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

Bakalářské diplomové práce na KAS

Bakalářské diplomové práce na KAS Jak napsat písemnou práci na Katedře asijských studií Bakalářské diplomové práce na KAS 17. 6. 2016 Student je povinen přihlásit zadání bakalářské diplomové práce nejpozději během 4. semestru studia (přesné

Více

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE MASARYKOVO GYMNÁZIUM, PŘÍBOR příspěvková organizace FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE Školní rok: Třída: Jméno a příjmení autora 2 odstavec textu charakterizující obsah práce. Je-li součástí práce praktická

Více

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Datum a rok vytvoření: 4. 9. 2010 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 1. Obecné požadavky na obsah a jazykovou

Více

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily I. Forma zpracování ročníkové práce (RP) 1. RP musí být napsána počítačem po jedné straně bílého kancelářského papíru formátu A4, - velikost

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Toto je šablona ke zpracování závěrečné práce (bakalářské, diplomové apod.) z ruského jazyka. Informace zde uvedené jsou jen orientační a student bude konzultovat konečnou formu

Více

Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2. Pokyn k závěrečným pracím žáků 9. ročníku ve školním roce 2016/17

Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2. Pokyn k závěrečným pracím žáků 9. ročníku ve školním roce 2016/17 Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2 Pokyn k závěrečným pracím žáků 9. ročníku ve školním roce 2016/17 Závěrečná práce ověřuje naplnění cílů základního vzdělávání stanovených Rámcovým

Více

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE 1 JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE Obsah zprávy: I. Struktura zprávy z odborné praxe 1. Úvod Základní údaje o podniku, předmět činnosti, funkce podniku, organizační struktura, management, marketing atd.,

Více

Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2017/2018

Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2017/2018 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2017/2018 Při vypracování práce se řiďte následujícími

Více

Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP

Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP FZV-MPD-2/2014 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP Obsah: Tímto metodickým pokynem se vymezuje

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska bakalářské práce není součástí elektronické verze] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení autora [Vzor :Titulní strana bakalářské

Více

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory:

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: Zásady pro vypracování seminární a maturitní práce Úprava písemností zpracovaných textovými editory norma ČSN 01 6910 pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: určuje způsob psaní

Více

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované.

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované. Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2014/2015 Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Charakteristika jednotlivých částí práce 1. Titulní strana (nečísluje se stránka ani

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska diplomové práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

Normalizovaná úprava písemností

Normalizovaná úprava písemností Normalizovaná úprava písemností Normy v úpravě písemností proč? jednoznačné a přehledné sdělení jak? dle standardních norem a interních pravidel pro psaní ročníkových prací stručný přehled norem ČSN 01

Více

Střední zdravotnická škola Beroun

Střední zdravotnická škola Beroun Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování seminární práce Předmět: Odborná praxe Obor: Sociální činnost Školní rok: 2014/2015 Vypracoval/a: Třída: Téma: I. Základní kritéria 1. Termíny seznámení

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ

MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ Vyšší odborná škola a Střední škola, s. r. o. IČ: 251 57 426, DIČ: CZ25157426 České Budějovice zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. značka C 6573 MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA

Více

Seminář k bakalářské práci Seminář k diplomové práci

Seminář k bakalářské práci Seminář k diplomové práci 030 524 - Seminář k bakalářské práci garant předmětu: Ing. Petr Bebčák, Ph.D. 030 011 - Seminář k diplomové práci garant předmětu: prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček Ing. Ladislav Jánošík VŠB - Technická univerzita

Více

Pokyny k vypracování bakalářské práce

Pokyny k vypracování bakalářské práce 1 Formální úprava bakalářské práce 1.1 Vazba a desky Bakalářská práce (BP) na katedře technologie staveb se předkládá svázaná v pevných deskách tmavě modré barvy. Přední strana desek obsahuje nahoře hlavičku

Více

Obecné pokyny k vypracování absolventské práce

Obecné pokyny k vypracování absolventské práce Obecné pokyny k vypracování absolventské práce Charakter absolventské práce: Souhrnná orientace ve studovaném oboru Hlubší zájem o dílčí odborné téma Náležitý stupeň osvojení odborné terminologie a odborného

Více

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5A/2007 Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Adresa:Merhautova 15, Brno Telefon: 545 576 263 e-mail: skola@szsmerh.cz PSČ: 613 00 Fax: 545 425 850 WWW: http://www.szsmerh.cz

Více

Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce

Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce Závěrečná maturitní práce je autorské dílo žáků maturitních ročníků vymezené ve školském zákoně č. 56/2004 Sb., formálně a procesně vymezené ve vyhlášce MŠMT

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Ostrava 2011 1. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 norma uvádí prvky, které je třeba uvádět v bibliografických citacích publikovaných monografických a seriálových publikací, kapitol, článků atd. a patentových dokumentů

Více

TECHNICKÉ PARAMETRY DIPLOMOVÉ PRÁCE

TECHNICKÉ PARAMETRY DIPLOMOVÉ PRÁCE TECHNICKÉ PARAMETRY DIPLOMOVÉ PRÁCE 1. VAZBA Práce je vázána v pevných deskách, na kterých jsou následující údaje: Název vysoké školy a fakulty; jméno autora diplomové práce; název práce; Diplomová práce

Více

Informace a pokyny ke zpracování a odevzdání bakalářské práce (BP) na Katedře organické

Informace a pokyny ke zpracování a odevzdání bakalářské práce (BP) na Katedře organické Informace a pokyny ke zpracování a odevzdání bakalářské práce (BP) na Katedře organické chemie (KOCH) 1) Zadání tématu bakalářské práce: Student je povinen vybrat si téma bakalářské práce a splnit všechny

Více

Pokyny pro vypracování bakalářské práce

Pokyny pro vypracování bakalářské práce Pokyny pro vypracování bakalářské práce Bakalářská práce musí být vytištěna na papíře formátu A4 s horním, dolním a levým okrajem 2,5 cm a pravým okrajem 2,0 cm. Práce by měla být napsána písmem Times

Více

Název práce [velikost písma 20b]

Název práce [velikost písma 20b] [Vše kromě názvu práce v češtině; název práce v jazyce práce] JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ [velikost písma 16b] Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor [velikost písma 14b]

Více

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Význam ročníkové práce Ročníková práce je zadávána se záměrem, aby žák prokázal své vědomosti a dovednosti získané studiem, schopnost využít je k samostatnému

Více

Sem napíšeš název práce

Sem napíšeš název práce Na následujících stránkách máš vzor grafického uspořádání absolventské práce. Stačí, aby sis doplnil podle svého odpovídající názvy, jména Kurzívou psaný text je vysvětlující. Na 2. stránku napíšeš RESUMÉ,

Více

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka.

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka. Absolventská práce se řídí následujícími pravidly, která jsou závazná a neměnná pro všechny žáky devátého ročníku: 1. Zadání absolventské práce Na začátku měsíce října žákům prostřednictví třídních učitelů

Více

Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ

Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ Autoři odevzdají AP ve stanoveném počtu výtisků a na předepsaném elektronickém nosiči ve stanovené lhůtě před obhajobou. Vedoucím oddělení či pověřená

Více

Požadavky na diplomové práce v oboru Religionistika

Požadavky na diplomové práce v oboru Religionistika Požadavky na diplomové práce v oboru Religionistika Diplomovou prací má student prokázat, že zvládl základy vědecké práce, tedy že zvládl metodologii oboru, je schopen samostatně pojednat o zvoleném tématu,

Více

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková Ročníková práce Metodika tvorby Jan Divišek Alena Beňadiková první rozsáhlejší odborná práce studenta střední školy podstata: výběr a zpracování tématu, jeho definice, popis v širším odborném kontextu,

Více

2 VŠEOBECNÁ KOMPOZICE BAKALÁŘSKÉ (DIPLOMOVÉ) PRÁCE

2 VŠEOBECNÁ KOMPOZICE BAKALÁŘSKÉ (DIPLOMOVÉ) PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA GEOGRAFICKÝ ÚSTAV BAKALÁŘSKÁ A DIPLOMOVÁ PRÁCE POKYNY PRO JEDNOTNOU ÚPRAVU BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Z GEOGRAFIE A KARTOGRAFIE (verze podzim 2010) Bakalářská

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF]

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF] [Vzor: Titulní strana závěrečné práce] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu matematika [Znak MFF UK dle Symboly a kresby

Více

Samostatná odborná práce

Samostatná odborná práce Samostatná odborná práce Obor vzdělání 29-54-H/002 Cukrář - výroba Zpracování samostatné odborné práce je důležitým předpokladem k úspěšnému absolvování praktické závěrečné zkoušky. Samostatná odborná

Více

ZÁKLADY INFORMATIKY 14ZINF. citace, plagiátorství, informační zdroje na ČVUT

ZÁKLADY INFORMATIKY 14ZINF. citace, plagiátorství, informační zdroje na ČVUT ZÁKLADY INFORMATIKY 14ZINF citace, plagiátorství, informační zdroje na ČVUT Citace ve Wordu Karta Reference Část Vložit citaci.. Výběr stylu + jeho záměnu kdykoliv Vytvoření + spravování bibliografických

Více