a publicitních aktivit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a publicitních aktivit"

Transkript

1 Evaluace komunikačních Verze 1.0 ke dni

2 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek Úvod Legislativní a metodický rámec Cíle evaluační studie a evaluační otázky Cíle a cílové skupiny Komunikačního plánu na období Analýzy a průzkumy, medializace a transparentnost programu Realizované aktivity dle Komunikačního plánu Outsourcing Vyhodnocení realizovaných komunikačních Vyhodnocení realizovaných aktivit z hlediska účelnosti, účinnosti a úspornosti Vyhodnocení realizovaných aktivit z hlediska dopadu, relevance a udržitelnosti Odpovědi na evaluační otázky Závěry a doporučení pro realizaci Komunikačního plánu na období Závěry Doporučení Přílohy

3 Seznam zkratek AK ČR COCOF ČB ČR ČRo ČT DPH ECB EK ERDF ES EU HSS JčK IP KoP MF ČR MMR ČR MV NOK NSRR NUTS OAČ/OAP ÚRR JZ OKČ/OKP ÚRR JZ OME ÚRR JZ OMŘ ÚRR JZ OP OP KS OTP ÚRR JZ PČR PK PPP PPP PPŽ RRRSJ ŘO SF EU SR ÚRR JZ, ÚRRRSJ VRR VZ Asociace krajů České republiky Výbor pro koordinaci fondů České Budějovice Česká republika Český rozhlas Česká televize Daň z přidané hodnoty Evropská centrální banka Evropská komise Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské společenství Evropská unie Hospodářská a sociální soudržnost Jihočeský kraj Informační priorita Komunikační plán Ministerstvo financí České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Monitorovací výbor Národní orgán pro koordinaci Národní strategický referenční rámec Územní statistická jednotka Oddělení administrace žádostí v Českých Budějovicích a v Plzni Oddělení kontroly realizace v Českých Budějovicích a v Plzni Oddělení monitoringu, evaluace a absorpční kapacity Oddělení metodického řízení Oblast podpory Operativní plán komunikační strategie Oddělení publicity a technické pomoci Policie České republiky Plzeňský kraj Public Private Partnership, spolupráce veřejného a soukromého sektoru Příručka pro příjemce (dle kontextu) Příručka pro žadatele Regionální operační program regionu soudržnosti Jihozápad Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad Řídicí orgán Strukturální fondy Evropské unie Státní rozpočet Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Veřejná zakázka 3

4 1. Úvod Evaluace komunikačních Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen ") byla vytvořena interně zaměstnanci oddělení monitoringu, evaluace a absorpční kapacity Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen OME ÚRR JZ") ve spolupráci se zaměstnanci oddělení publicity a technické pomoci Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen OTP ÚRR JZ"), případně s dalšími kompetentními zaměstnanci ÚRR JZ. Hlavním důvodem tvorby této evaluační studie byla povinnost, kterou Řídicímu orgánu (dále jen ŘO") ukládá Nařízení Rady (ES) č. 1828/2006 (blíže viz kapitola 2.1 Legislativní rámec této studie). K jejímu zpracování však ÚRR JZ přistoupil také z důvodu zhodnocení dosavadních realizovaných komunikačních, jejich úspěšnosti a kvality. Obdobná analýza, ačkoliv v menším rozsahu, jejímž cílem bylo také vyhodnotit realizované komunikační a publicitní aktivity, byla vytvořena (také interně) v roce 2009 a schválena Monitorovacím výborem Usnesením č. 39/2009. Cílem této studie není pouze aktivity a nástroje popsat, ale zejména zhodnotit a poskytnout doporučení a návrhy k jejich případné úpravě a zkvalitnění tak, aby přispěly k efektivnějšímu procesu implementace programu. 4

5 2. Legislativní a metodický rámec 2.1 Legislativní rámec Základní legislativní rámec této evaluační studie tvoří relevantní právní předpisy Evropské unie (dále jen EU") a relevantní právní předpisy České republiky (dále jen ČR"), které upravují rozsah informací, které mají být řídicími orgány jednotlivých operačních programů a jejich zprostředkujícími subjekty zveřejňovány. Smlouva o ES (zejména čl. 255 určující obecné právo na informace); Nařízení Rady č. 1083/2006 (ES), o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti; Nařízení Komise č. 1828/2006 (ES), kterým se stanoví prováděcí pravidla k Nařízení Rady č. 1083/2006, o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti; Nařízení Rady č. 1995/2006 (ES), kterým se mění Nařízení Rady č. 1605/2002 (ES), kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství; Zelená kniha o evropské iniciativě pro transparentnost (schválena Evropskou komisí, dále jen EK", dne 3. května 2006); Sdělení Komise ze dne 21. března 2007 nazvané Implementace nařízení týkajících se publikace o příjemcích dotací z komunitárních fondů (blíže rozvádí, co je potřeba rozumět pod pojmem povinnost zveřejňovat seznam příjemců, názvů projektů a výše částky přidělené z veřejných zdrojů"); Pokyn pro COCOF ze dne 23. dubna 2008 případně další související právní předpisy EU. Listina základních práv a svobod (čl. 17 určující právo na svobodný přístup k informacím); zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů případně další související právní předpisy ČR. 5

6 2.2 Metodický rámec Klíčovým a pro závazným metodickým dokumentem oblasti publicity a komunikace je Komunikační plán (dále jen KoP) pro období Určuje hlavní cíle a cílové skupiny komunikační a publicitní strategie operačního programu, identifikuje nástroje sloužící k zajištění informovanosti a publicity, harmonogram jejich implementace, indikativní rozpočet na jednotlivé aktivity a roky, stanovuje orgány odpovědné za realizaci komunikační a publicitní strategie a věnuje se též otázce věcného monitoringu komunikační a publicitní strategie daného operačního programu. Povinnost sestavit Komunikační plán má každý operační program ČR. Tuto povinnost mu uděluje právě Nařízení Komise č. 1828/2006. Komunikační plán na období je dále zpřesňován ročními komunikačními plány, které sestavují zaměstnanci OTP ÚRR JZ. Tyto roční komunikační plány pružně reagují na aktuální potřeby Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen RRRSJ") a ÚRR JZ v oblasti komunikace a publicity, modifikují tak používané nástroje a aktivity k zajištění efektivnějšího procesu implementace programu. Oblasti samotné komunikace ÚRR JZ s cílovými skupinami (tzn. tiskové zprávy, články v tisku, reportáže v rozhlase a televizi, pozice tiskového mluvčího ÚRR JZ) se blíže věnuje Komunikační strategie ÚRR JZ a zpřesňující roční operativní plány Komunikační strategie ÚRR JZ. Tyto jsou tvořeny externím tiskovým mluvčím ÚRR JZ. 6

7 3. Cíle evaluační studie a evaluační otázky Je možné konstatovat, že následující evaluační otázky vyjadřují cíle této evaluační studie. I. Analýzy a průzkumy, medializace a transparentnost programu 1. Prokázaly cílové skupiny znalost strukturálních fondů Evropské unie, ROP NUTS II Jihozápad, ÚRR JZ a webových stránek 2. Změnila se nějak míra povědomí o mezi lety 2007 a 2009? 3. Jsou cílové skupiny KoP, jenž byly osloveny v dotazníkovém šetření ÚRR JZ, spokojeny s poskytováním informací o programu prostřednictvím vybraných komunikačních a informačních nástrojů a aktivit? 4. Jaký je stupeň medializace ve srovnání s ostatními operačními programy v ČR? 5. Jak je hodnocena transparentnost ve srovnání s ostatními operačními programy v ČR? II. Realizované aktivity dle Komunikačního plánu a jejich vyhodnocení 6. Jaké komunikační a publicitní nástroje/aktivity využívá? 7. Do jaké míry odpovídají realizované komunikační a publicitní nástroje/aktivity ROP NUTS II Jihozápad principům účelnosti, účinnosti a úspornosti? 8. Do jaké míry odpovídají realizované komunikační a publicitní nástroje/aktivity ROP NUTS II Jihozápad principům udržitelnosti, relevance a jak jsou hodnoceny z hlediska dopadu? 7

8 4. Cíle a cílové skupiny Komunikačního plánu ROP NUTS II Jihozápad na období Globální cíl Globální cíl komunikační a publicitní politiky byl stanoven centrálně pro všechny operační programy v ČR, reflektuje tak cíle těchto politik na národní úrovni. Představuje spojnici mezi strategickými cíli politiky hospodářské a sociální soudržnosti (dále jen HSS") a legislativními požadavky na straně jedné a vlastní potřebou využití prostředků HSS v ČR na straně druhé. Globálním cílem je zajistit, aby pomoc poskytovaná v rámci programu z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen ERDF") v období byla transparentní, a současně zdůraznit pozitivní roli, jakou hraje politika HSS a její nástroje v regionech ČR. 4.2 Specifické cíle Globálního cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace specifických cílů, které má naopak každý operační program nastaveny individuálně. Specifické cíle se člení na tři základní roviny, a to na rovinu politiky HSS, rovinu programu (ROP NUTS II Jihozápad) a rovinu projektu. Specifický cíl 1: komunikace pro úspěch politiky HSS Specifický cíl 2: komunikace pro úspěšný program Specifický cíl 3: komunikace pro úspěšný projekt 4.3 Informační priority Informační priority (dále jen IP") rozvádějí jednotlivé specifické cíle komunikační a publicitní strategie. IP 1.1 (viz Specifický cíl 1) Širší informovanost o existenci a přínosech politiky HSS EU a o podobě a realizaci v období Snaha cíleně vyvolat zájem o u hlavních aktérů regionálního rozvoje na straně jedné a u široké veřejnosti na straně druhé a informovat o přidané hodnotě programu pro region soudržnosti Jihozápad. Aktivity: poskytování obecných informací o existenci, činnostech a náplni politiky HSS EU realizované prostřednictvím v přístupné a jednoduché podobě. Nástroje: masmédia (např. regionální, kabelové TV, místní rozhlasové stanice, tiskové mediální kampaně pro širokou veřejnost). IP 2.1 (viz Specifický cíl 2) Efektivní řízení, monitoring a koordinace Podpora efektivního řízení implementační struktury, efektivní administrace a monitoringu ROP NUTS II Jihozápad. Zajištění zpětné vazby, sběru dat a vyhodnocení přínosů pomoci pro ŘO ROP NUTS II Jihozápad a zajištění toku informací o čerpání jednotlivých oblastí intervencí. Aktivity: obousměrná komunikace mezi všemi dotčenými články implementační struktury ROP NUTS II Jihozápad (řídicí orgány, zprostředkující subjekty, ale i např. Platební a certifikační orgán), výměna informací, znalostí a dovedností uvnitř implementační struktury v oblasti řízení, administrace a monitorování, zajištění kvalitních informací o výsledcích pomoci EU a jejich dopadech s využitím evaluačních aktivit. Nástroje: informační, vzdělávací a tréninkové aktivity pro zlepšení komunikace v rámci implementační struktury, výměnu dobrých zkušeností a sdílení informací (průřezové metodiky, např. metodika 8

9 uznatelných výdajů, pravidla pro realizaci výběrových řízení, metodika uplatňování horizontálních témat, metodika pro archivaci dokumentů, metodiky přípravy a řízení projektů, metodika monitorování, best practice, průvodce programy a fondy apod.). IP 3.1 (viz Specifický cíl 3) Existence příležitostí v rámci (od obecné znalosti k identifikaci projektu) Snaha vyvolat zájem o nabídku jednotlivých OP, primární oslovení potencionálních žadatelů a potencionálních příjemců finanční podpory z. Aktivity: poskytování informací o náplni a zaměření, zajištění široké informovanosti o rámcových možnostech čerpání finančních prostředků z, posilování znalostí cílových skupin o obecných otázkách spojených s předkládáním projektových žádostí do Nástroje: tištěné publikace a obecné informační materiály (brožury), webové stránky, popř. digitální média, odborné konzultace, semináře, průřezové metodiky (např. metodika uznatelných výdajů, pravidla pro realizaci výběrových řízení, metodika uplatňování horizontálních témat, metodika pro archivaci dokumentů, metodiky přípravy a řízení projektů, metodika monitorování), best practice, průvodce programy a fondy, konference, účast na veletrzích apod. IP 3.2 (viz Specifický cíl 3) Podpora realizace příležitosti ROP Jihozápad (od identifikace projektu k přípravě žádosti) Identifikace optimálních forem podpory, které následně povedou k přípravě kvalitních projektových žádostí v období , formou včasné, strukturované a dostatečně kvalitní informovanosti a komunikace se žadateli. Aktivity: posilování znalostí zacílených na schopnost žadatelů předložit kvalitní projektovou žádost. Nástroje: konzultace, semináře pro žadatele, metodiky ke společným problematikám. IP 3.3 (viz Specifický cíl 3) Podpora úspěšné realizace projektu (od žádosti po dosažení projektových výstupů a výsledků) Snaha přispět ke kvalitní realizaci projektů finančně podpořených z prostřednictvím včasné, strukturované a srozumitelné informace a komunikace pro příjemce, a to po celé období Aktivity: posilování znalostí o konkrétních otázkách spojených s realizací projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad. Nástroje: semináře pro příjemce, konzultace, metodiky, včasná varování k problematikám spojeným s realizací projektů (např. zřízení webových stránek s často kladenými otázkami, nejčastější chyby příjemců). 4.4 Cílové skupiny Následující cílové skupiny komunikačních lze rozdělit na: a) vnější cílové skupiny široká veřejnost potenciální žadatelé příjemci a jejich partneři média b) vnitřní cílové skupiny politická reprezentace žadatelé koneční uživatelé výstupů projektů experti (expertní okolí) Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad (ŘO ) Monitorovací výbor (dále jen MV") Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad 9

10 5. Analýzy a průzkumy, medializace a transparentnost programu 5.1 Analýza povědomí cílových skupin o Průzkum veřejného mínění o strukturálních fondech Evropské unie, dále jen SF EU", a ROP NUTS II Jihozápad byl realizován v letech 2007 a 2009 renomovanými agenturami STEM/MARK a SC&C. Respondenti byli požádáni o zodpovězení následujících otázek: Slyšel(a) jste někdy o strukturálních fondech Evropské unie? Víte o nějakém projektu ve Vaší obci nebo Vašem regionu, který získal dotaci ze strukturálních fondů Evropské unie? Pokud ano, o jaký projekt se jedná? Z jakých zdrojů máte tuto informaci? Slyšel(a) jste někdy o Regionálním operačním programu Jihozápad? Pokud ano, víte alespoň přibližně, co je jeho cílem? Otevřená otázka Slyšel(a) jste někdy o Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad? Pokud ano, znáte alespoň přibližně jeho poslání? Otevřená otázka Znáte internetové stránky Regionálního operačního programu Jihozápad? Je podle Vás téma strukturálních fondů Evropské unie, nebo Regionálního operačního programu dostatečně zveřejňováno v médiích? Pokud ne, ve kterých médiích (tisk, TV, rozhlas) byste uvítal(a) větší informovanost? Dotazník zodpovědělo celkem 601 osob. Kromě výše zmíněných otázek byli respondenti dotázáni rovněž na pohlaví, věk, dosažené vzdělání, rodinný stav, zaměstnání, výši příjmu a velikost místa bydliště. Tyto faktory zajisté značně ovlivnily konečné odpovědi. Odpovědi též byly rozděleny podle krajů na Jihočeský (dále jen JčK") a Plzeňský (dále jen PK"). Co se týče všeobecné znalosti SF EU, polovina obyvatel Plzeňského kraje už někdy slyšela o SF EU. Nepatrně vyšší je povědomí u obyvatel JčK, kde se znalost blíží 60%.Výrazným faktorem ovlivňujícím míru povědomí o existenci SF EU je vzdělání; čím vyššího vzdělání člověk dosáhl, tím vyšší je informovanost v této oblasti. Jen necelá třetina Jihočechů a pětina obyvatel Plzeňského kraje odpověděla, že ví o nějakém projektu financovaném ze strukturálních fondů Evropské unie. Nejčastěji se jednalo o opravy komunikací či výstavbu areálů pro volnočasové aktivity. Nejběžnějším zdrojem informací o financování projektů ze SF EU jsou média. Rozdíly mezi jednotlivými kraji nejsou signifikantní. Velká část respondentů (42 % v JčK, resp. 38 % v PK) však získává tyto informace od známých, či jiným způsobem (22 % v JčK a 29 % v PK), a to např. z úřední desky nebo informačních tabulí přímo v místě realizace projektu. Druhá část dotazníku již byla zaměřena konkrétně na. Jak ukázaly výsledky, znalost programu je mezi běžnou populací velmi nízká, v obou krajích o něm někdy slyšelo jen 10 % dotázaných. Ti, kteří ho znali, však většinou nevěděli (59 % v JčK a 62 % v PK), co přesně je jeho cílem. Ještě menší je povědomí obyvatel o existenci a poslání Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Někdy o něm slyšela jen 4 % Jihočechů a 3 % občanů Plzeňského kraje. Samostatná formulace jeho poslání pak byla pro většinu respondentů takřka neřešitelným úkolem (smysluplných odpovědí bylo pouze 21, a to od zcela všeobecných, jako např. zlepšování podmínek, koordinace, 10

11 všestranný rozvoj regionu přes projekty a pomoc, vyřizování žádostí o dotace, rozdělování peněz krajům až po administraci strukturálních fondů či regionálního programu). Poslední část dotazníku se týkala webových stránek 97% občanů obou krajů regionu soudržnosti Jihozápad neznalo internetové stránky. Znalost, resp. neznalost, webu nebyla nijak podmíněna pohlavím, věkem nebo vzděláním. Na závěrečnou otázku odpověděla třetina respondentů takže média o této problematice informují dostatečně. Mnozí lidé tento druh informací prostě nevyhledávají. Zbylé dvě třetiny by uvítaly více informací a to zejména v televizi a v tisku. Výsledky průzkumu povědomí o SF EU a byly v obou letech (2007 a 2009) obdobné, bohužel nebylo za uplynulé dva roky zaznamenáno zlepšení, a to ani v míře povědomí široké veřejnosti o SF EU, ani o. 5.2 Analýza webových stránek ÚRR JZ si nechal v roce 2008 agenturou KOMUNIK, s. r. o., vypracovat analýzu webových stránek Podle výsledků analýzy je objem poskytovaných informací adekvátní a odpovídá základním pravidlům, nikoliv však jejich členění z hlediska co možná největší přehlednosti pro návštěvníky. Jako nepřehledné se jeví nejenom laikům, kteří nemají žádné zkušenosti s čerpáním dotací z, ale i samotným žadatelům a příjemcům. Nedokonalé jsou stránky i z hlediska grafického, postrádají výraznější grafické prvky, jenž by zdůraznily základní hesla a okamžitě navedly návštěvníky na nejdůležitější informace. Jako vhodný nástroj zhodnocení kvality webu posloužila srovnávací metoda webových stránek jednotlivých regionálních rad a regionálních operačních programů v ČR. V úvodu se analýza zabývá rozlišností internetových adres jednotlivých regionálních rad a regionálních operačních programů v ČR (některé rady používají NUTS, jiné ROP a ostatní RR) a konstatuje, že tento rozlišný přístup snižuje možnosti propagace jednotlivých regionálních rad a regionálních operačních programů na celostátní úrovni. Za účelem sjednocení vznikl portál který sdružuje informace o všech operačních programech v ČR. Dále řeší vzhled úvodní stránky webu I zde poukazuje na rozdílný přístup jednotlivých regionálních rad a regionálních operačních programů v ČR. Konstatuje, že umístění aktualit na úvodní stránku tak, jak to aplikuje, není zcela vhodné, neboť zde dochází k mísení informací různého druhu, čímž se snižuje přehlednost. Zároveň upozorňuje na důležitost výrazných prvků, které by na úvodní straně sloužily jako hlavní záchytné body a dále nasměrovaly návštěvníky. Tyto rovněž na webu (respektive na úvodní stránce) chybí. Vhodnější by bylo vytvořit jednotnou a neměnnou úvodní stránku, na níž by byly zvýrazněny stěžejní informace, které by návštěvníka dále navedly (tzv. pyramidová struktura webu). Více o proměně úvodní stránky webu pojednává kapitola 10.2 Doporučení této evaluační studie. Dalším bodem, kterému se analýza agentury KOMUNIK, s. r. o., věnuje, je hlavní menu. Zdůrazňuje, že pro návštěvníky webu je stěžejní jednoduchost a srozumitelnost hlavního menu a jeho jednotlivých sekcí. Doporučuje stávající podobu hlavního menu upravit, změnit počet a složení sekcí a také graficky zvýraznit nejdůležitější sekce, obsahující klíčové informace pro návštěvníky. Návrh na změnu hlavního menu webu podává kapitola 10.2 Doporučení této evaluační studie. Zajímavým doporučením, které analýza dále přináší, je doplnění sloganu Směr budoucnost - cíl prosperita" na webové stránky Slogan je velice účinným nástrojem propagace programu. V průběhu implementace bylo toto doporučení aplikováno (slogan byl tedy na web doplněn). Mezi další doporučení, která přináší analýza společnosti KOMUNIK, s. r. o., je např. zřízení archivu aktualit, doplnění sekce Úspěšné projekty" nebo umístění ankety s pravidelně aktualizovanými otázkami týkajícími se průběhu implementace programu. 11

12 Při pohledu na webové stránky je patrné, že některá z doporučení byla v průběhu implementace zohledněna a zapracována (zejména zřízení archivu aktualit, vložení sloganu, zřízení sekce Úspěšné projekty"). 5.3 Dotazníkový průzkum spokojenosti cílových skupin s poskytováním informací V roce 2010 bylo zaměstnanci OME ÚRR JZ realizováno dotazníkové šetření s cílem zjistit spokojenost oslovených cílových skupin KoP s poskytováním informací ze strany ÚRR JZ jakožto výkonného orgánu a se způsobem a podobou poskytovaných informací (tedy s konkrétními publicitními a komunikačními aktivitami). Dotazník, jenž je uveden v příloze č. 5 této evaluační studie, byl zaměřen na tyto aktivity: webové stránky tištěné publikace a příručky, semináře pro žadatele/příjemce a konzultace. Byl zaslán na ových adres, uvedených v IS Monit7+ v kolonce kontaktní údaje" u jednotlivých žadatelů a příjemců. Zároveň byl zveřejněn na webových stránkách formou aktuality dne Na dotazník reagovalo celkem 255 (tj. 17,5 %) respondentů z řad žadatelů, příjemců a zpracovatelů, což považujeme za dobré procento návratnosti vzhledem k povaze dotazníku. Výsledky průzkumu byly bohužel do značné míry ovlivněny souběžně probíhajícím vyšetřováním průběhu procesu hodnocení projektových žádostí, předložených do 5. a 6. kola výzev ROP NUTS II Jihozápad, Policií České republiky (dále jen PČR"). Vedené vyšetřování zkomplikovalo průběh implementace programu a některé jeho klíčové fáze, především pak schválení projektů 5. a 6. výzvy k realizaci. Žadatelé, jenž předložili svoje žádosti do těchto dvou kol výzev, tak často do svých odpovědí promítali rozhořčení z několikaměsíčního čekání na jejich výsledky a nehodnotili tak publicitní a komunikační nástroje z globálního hlediska, nýbrž často pouze z pohledu protahující se 5. a 6. výzvy. V návaznosti na obdržené odpovědi jsme museli konstatovat nešťastné načasování dotazníkového šetření. Každopádně určitá sumarizace výsledků průzkumu je i přes tyto komplikace možná. Webové stránky Nejprve se věnujme webových stránkám Většina oslovených respondentů (tj. 93 %) je uvádí jako nejdůležitější zdroj informací o a navštěvuje je opakovaně. Na otázku, zda zde naleznou všechny potřebné (základní) informace, odpovědělo 88 % respondentů, že ano. Zde však nesmíme opomenout ani 10 % těch, kteří uvedli zápornou odpověď (2 % respondentů neodpověděla vůbec). Zároveň dodejme, že 22 % respondentů uvedlo, že jim webové stránky připadají nepřehledné a špatně se na nich orientují (naopak přehledné se zdají 76 % respondentů, 2 % na tuto otázku neodpověděla). Graficky zajímavé jsou pak pro 64 % respondentů (pro 33 % respondentů naopak graficky zajímavé nejsou a 3 % neodpověděla). Na otázku, které konkrétní informace zde postrádají, uváděli kromě procesu přehodnocování projektových žádostí předložených do 5. a 6. kola výzev tyto druhy informací: plánovaná jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, dále jen VRR", termíny, program (informace o připravovaných jednáních VRR však na webových stránkách zveřejňovány jsou formou tiskových zpráv v sekci Tiskové centrum) seznam úspěšných projektů po výzvách (na webových stránkách je dle Nařízení Komise č. 1828/2006 zveřejněn seznam příjemců, který se po schválení projektů k realizaci v rámci dané ukončené výzvy aktualizuje) veřejná podpora (požadavek již nebyl dále specifikován, pravidla týkající se veřejné podpory jsou nicméně uvedena v platné dokumentaci, a to například v metodickém pokynu pro projekty zakládající veřejnou podporu, v Příručce pro žadatele, Příručce pro příjemce, v programovém a prováděcím dokumentu apod., které jsou dostupné v tištěné i elektronické podobě) 12

13 aktuální informace a statistiky ihned po ukončení výzvy, počty předložených žádostí, detailní výsledky hodnocení, úspěšnost jednotlivých zpracovatelů (zajímavý návrh, bude předložen jako jeden z podnětů k úpravě webových stránek Příručka pro příjemce podle výzev (není aktualizována podle výzev, nýbrž podle potřeb, např. v souvislosti se změnou legislativy EU nebo ČR) problematika Výboru pro koordinaci fondů (dále jen COCOF") (výsledky vyplývající z jednání COCOF jsou reflektovány v dokumentaci, většinou se projednávaná problematika přímo nedotýká žadatelů ani příjemců, nýbrž operačních programů jako takových) pravidla, kterými jsou vázáni úředníci ÚRR JZ při administraci a kontrole žádostí a projektů (úředníci ÚRR JZ jsou vázáni stejnými předpisy EU a ČR jako žadatelé a příjemci, tedy platnou dokumentací, která je zveřejněna na webových stránkách metodická oznámení, detailní informace pro žadatele a příjemce, limity/omezení pro žadatele a příjemce (veškerá platná dokumentace, a to jak pro žadatele, tak i pro příjemce, je dostupná na webových stránkách v sekci Vše pro žadatele a příjemce) Návrhy, které byly posouzeny jako dobré, budou sloužit jako doporučení při budoucí revizi webových stránek Tištěné publikace a příručky Nyní se věnujme dalšímu publicitnímu a zejména informačnímu nástroji, a tím jsou tištěné publikace a příručky. 70 % respondentů uvedlo, že je využívá jako jeden z informačních zdrojů. 71 % pak konstatovalo, že v nich naleznou veškeré potřebné informace. Na tuto otázku však více než 18 % respondentů neodpovědělo vůbec (žádná z otázek v dotazníku nebyla povinná). 65 % respondentům pak příručky připadají přehledné (naopak 13 % připadají nepřehledné a 22 % respondentů na tuto otázku neodpovědělo). 50 % respondentů se zdají graficky zajímavé, 30 % nikoliv a 20 % neodpovědělo. Na otázku, které konkrétní informace v příručkách postrádají, odpovídali respondenti následovně: důvody vyřazení žádostí (na toto téma byla vypracována evaluační studie, která je dostupná v elektronické podobě na webových stránkách výběrová kritéria a jejich váha (jsou k dispozici včetně procentuálních vah na webových stránkách a to vždy aktuální pro dané kolo výzev a pro danou OP) aktualizace (požadavek nebyl dále rozveden, avšak ÚRR JZ, respektive zaměstnanci oddělení metodického řízení, dále jen OMŘ ÚRR JZ", zajišťují aktualizaci příruček a ostatní platné dokumentace vždy v případě potřeby či v případě nutnosti, tedy změny legislativy EU nebo ČR, přičemž aktualizované verze příruček jsou ihned po jejich schválení VRR a oficiálním vydání k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách a následně jsou také vytištěny a dále distribuovány) neúplné nekonkrétní informace (tištěné příručky jsou pouze jedním z různých publicitních a komunikačních nástrojů a informačních zdrojů pro žadatele a příjemce, jedná se o zdroj informací ne zcela základní, ale rozhodně nepodává naprosto úplné a zcela detailní informace, ty obdrží žadatel/příjemce na semináři nebo při konzultaci) nejednotnost sdělovaných informací (respondenti bohužel neuvedli, v čem konkrétně se setkali s nejednotností informací, proto není možné přímo reagovat, avšak veškerá platná dokumentace, a to jak v tištěné, tak i elektronické podobě, by měla být naprosto v souladu, a to i s platnou legislativou EU a ČR) roztříštěnost dokumentace (metodická oznámení nejsou ve všech případech zapracována do příruček pro žadatele/příjemce, avšak ve většině případů ano, a to v rámci revize příruček, která 13

14 následuje po vydání určitého metodického oznámení; jedná se o operativnější nástroj ve stávající podobě, často reagují na velice konkrétní problematiku, některá jsou určena pouze úzkému okruhu žadatelů/příjemců) Semináře Dalším informačním nástrojem, na nějž jsme se respondentů v šetření dotazovali, byly semináře (pro žadatele, příjemce, specializované semináře). 66 % uvedlo, že některý ze seminářů, jenž pořádá ÚRR JZ, navštívilo minimálně jednou, zatímco 33 % respondentů se nezúčastnilo žádného ze seminářů (1 % neodpovědělo vůbec). 56 % dotazovaných bylo s kvalitou a náplní seminářů spokojeno, naopak 11 % nikoliv (33 % respondentů na tuto otázku bohužel neodpovědělo). 55 % respondentů reagovalo ve smyslu, že jim seminář poskytl požadované informace, zatímco 12 % odpovědělo na tuto otázku záporně (33 % respondentů se opět nevyjádřilo). Účastníci seminářů ocenili zejména kompletnost, ucelenost a přehlednost prezentovaných informací, profesionalitu a připravenost lektorů (v případě seminářů pro žadatele se jedná o projektové manažery oddělení administrace žádostí, dále jen OAČ/OAP ÚRR JZ", a v případě seminářů pro příjemce o finanční manažery oddělení kontroly realizace, dále jen OKČ/OKP ÚRR JZ", v případě specializovaných seminářů pak o externí odborníky na danou problematiku), osobní přístup ke každému posluchači, možnost dotazování, aktuálnost prezentovaných informací (např. ve srovnání s tištěnou příručkou). Naopak někteří se vyjádřili ve smyslu, že na semináři postrádali následující informace: více konkrétní informace, prezentované informace jsou příliš obecné (účelem semináře však není zabývat se konkrétními detailními otázkami, nýbrž podat ucelený přehled) více příkladů z praxe, praktických zkušeností jiných žadatelů/příjemců i zaměstnanců ÚRR JZ (v tomto smyslu se také program seminářů v průběhu implementace upravil) více informací o nejčastějších pochybeních žadatelů/příjemců (v tomto smyslu se také program seminářů v průběhu implementace upravil, přednášející se více věnují např. problematice zadávání veřejných zakázek, která je jedním z nejproblematičtějších aspektů projektového cyklu) hlubší orientace přednášejících (přednášející však mají na seminářích podat ucelené informace o, konkrétní detailní otázky je třeba řešit s jednotlivými projektovými/finančními manažery prostřednictvím konzultace, často se jedná o velice specifické věci, které je třeba nejprve podrobit hlubšímu individuálnímu posouzení nejen projektovým/finančním manažerem, ale např. právníkem, zaměstnancem OMŘ ÚRR JZ) Konzultace Posledním informačním nástrojem (aktivitou), kterou nabízí prostřednictvím ÚRR JZ a která byla hodnocena respondenty v dotazníkovém šetření, jsou konzultace. Jak uvedli dotazovaní, 85 % z nich se již v minulosti minimálně jednou zúčastnilo konzultace s některým z projektových nebo finančních manažerů ÚRR JZ (v dotazníku jsme toto nerozlišovali), zatímco 14 % nevyužilo možnosti konzultací ani jednou (1 % respondentů neodpovědělo vůbec). 77 % dotazovaných bylo s kvalitou konzultací spokojeno, 10 % pak nikoliv a 13 % respondentů neodpovědělo. Přibližně stejný počet respondentů reagoval na dotaz, zda jim projektový/finanční manažer poskytl požadované informace (ne vždy je projektový/finanční manažer schopen odpovědět okamžitě, a to jedná-li se o velice specifický problém, který je třeba posoudit např. s právníkem, zaměstnancem OMŘ ÚRR JZ či jiným kompetentním zaměstnancem ÚRR JZ). Nejvyužívanější jsou z důvodu snadné dostupnosti a rychlosti vyřízení dle vyjádření respondentů v dotazníkovém šetření konzultace telefonické. Nutno přiznat, že telefonické konzultace však značně časově zatěžují projektové i finanční manažery ÚRR JZ, proto je žadatelům i příjemcům doporučováno obracet se na ně spíše prostřednictvím u. ové konzultace jsou druhým nejvyužívanějším typem konzultací (především z důvodu snadné dostupnosti). Na ový dotaz jsou projektoví/finanční manažeři ÚRR JZ povinni reagovat do 5 pracovních dní. Osobní konzultace jsou pak z důvodu horší dostupnosti nejméně využívaným typem konzultací. 14

15 V dotazníkovém šetření někteří respondenti uvedli několik věcí, se kterými nebyli při konzultaci spokojeni: neschopnost manažera přesně zodpovědět dotaz (projektoví/finanční manažeři ÚRR JZ by měli být schopni zodpovědět dotazy vycházející z platné dokumentace, jedná-li se však o specifické problémy, tyto jsou často nuceni dále konzultovat s dalšími kompetentními zaměstnanci ÚRR JZ) neznalost legislativy i vlastní dokumentace (projektoví/finanční manažeři ÚRR JZ by měli znát platnou dokumentaci a související legislativu EU a ČR, pokud toto neplatí, je třeba situaci dále řešit) vyřešení některého problému se velice protahuje a trvá třeba i měsíce (při řešení specifických problémů je třeba je dále konzultovat s dalšími kompetentními zaměstnanci ÚRR JZ, případně je nechat posuzovat např. Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, proto se celý proces může značně protáhnout. Dalším důvodem je vysoká fluktuace zaměstnanců ÚRR JZ na příslušných oddělením, které mají příslušnou agendu na starosti.) odkazování na jiné informační zdroje (pokud je možné odpověď na vznesený dotaz nalézt v jiném informačním zdroji, např. na webových stránkách jedná se o zcela legitimní postup) nezávaznost sdělených stanovisek (dle vnitřních předpisů ÚRR JZ jsou oprávněni konzultovat pouze projektoví/finanční manažeři OAČ/OAP ÚRR JZ a OKČ/OKP ÚRR JZ, konzultace jsou nahrávány a evidovány, z čehož naopak vyplývá závaznost sdělených informací pro projektové/finanční manažery ÚRR JZ) telefonní předmluva, nahrávání konzultací (k nahrávání telefonických a osobních konzultací přistoupil ÚRR JZ z důvodu jasné a zřetelné evidence průběhu konzultace a sdělených informací, která slouží pro účel případné kontroly, zpětného dotazu či následného sporu, tento postup bude proto aplikován i nadále, jedná se o běžnou praxi v ostatních obdobných typech organizací) 5.4 Medializace Při sledování míry medializace spolupracuje ÚRR JZ s externími subjekty. Prvním z nich je společnost Newton Media, a. s., která zajišťuje monitoring médií pro všechny regionální operační programy v ČR. Jejím úkolem je monitorovat výskyt jakýchkoliv informací o ROP NUTS II Jihozápad v celostátních i regionálních (tedy jihočeských a plzeňských) médiích, tisku, rozhlase, televizi, apod. Druhým dodavatelem služeb spojených s monitoringem médií pro ÚRR JZ je společnost Dolphin Media, s. r. o. Ta každý měsíc zpracovává souhrnnou analýzu monitoringu médií (tedy dat, která jí poskytuje společnost Newton Media, a. s.) pro ÚRR JZ. Náklady na monitoring médií jsou hrazeny z alokace OP 4.1 Podpora řídicích, implementačních a kontrolních úkolů ŘO 1. Z informací shromážděných společností Newton Media, a. s., a z analýz společnosti Dolphin Media, s. r. o., vypracovaných v letech vyplývá, že patří dlouhodobě k nejmedializovanějším regionálním operačním programům v ČR, většinou se dokonce umisťuje na první příčce. Všeobecně vzrůstá míra medializace před vyhlášením výzev. Medializovanějším krajem je JčK, což souvisí mimo jiné s tím, že jihočeští žadatelé jsou podstatně aktivnější v předkládání žádostí o poskytnutí finanční podpory z než žadatelé plzeňští, a tím pádem i úspěšnější (alespoň co do počtu projektů schválených k realizaci). Informace o se pravidelně objevují v celostátním i regionálním tisku (v počtu přesahujícím 100 článků za měsíc), konkrétně v Deníku, Mladé frontě Dnes a Právu. Nejvíce článků o naleznou čtenáři v regionálních a místních mutacích Deníku. Příležitostně 1 V této evaluační studii není uveden přehled čerpání alokace OP 4.1 Podpora řídicích, implementačních a kontrolních úkolů není, neboť většina alokace této OP směřuje na jiné než publicitní a komunikační aktivity, které nejsou předmětem studie. 15

16 se články o objevily též v některých odborných médiích, jako např. v časopisech Veřejná správa a Moderní obec. Velice důležitým zdrojem informací o ROP NUTS II Jihozápad jsou i tiskové zprávy, jednou nebo vícekrát za měsíc (dle potřeby) zveřejňované na webových stránkách Co se týče rozhlasu a televize, více reportáží o se objevuje v Českém rozhlase (dále jen ČRo), v České televizi (dále jen ČT") spíše příležitostně. Nejčastějším tématem, které se řeší v souvislosti s, je téma projektů (články o úspěšných projektech apod.). Druhým tématem je pak fungování ÚRR JZ a problematika evropských dotací obecně. Objevují se však také články, které autor analýzy monitoringu tisku řadí do kategorie ostatní", např. články o úspěších na veletrzích, výstavách (např. Holiday World), nebo články týkající se výsledků auditů či problematiky tohoto programu v širším měřítku (např. o tlaku na modernizaci železnic a vozového parku Českých drah), články o vyjednávání hejtmanů se zástupci vlády ČR apod. Medializace výrazně vzrostla v březnu 2010, kdy došlo k zadržení a obvinění ředitele ÚRR JZ JUDr. Jiřího Trnky a vedoucího Územního odboru implementace programu v Českých Budějovicích (dále jen ČB") Martina Půlpytla v souvislosti s vyšetřováním procesu hodnocení 5. a 6. kola výzev PČR. Další výraznou zprávou pak bylo jejich obvinění ze tří trestných činů a následné vzetí ředitele ÚRR JZ Trnky do vazby (v dalších měsících pak média informovala i o jeho propuštění z vazby a o jeho rezignaci na post ředitele ÚRR JZ). Tyto události vyvolaly sérii mediálně sledovaných kroků, a sice zasedání VRR, komunikaci zástupců ÚRR JZ se zástupci Ministerstva financí České republiky (dále jen MF ČR") a následné rozhodnutí tehdejší předsedkyně Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Doc. MUDr. Milady Emmerové, CSc., o nepodepisování smluv a kompletním přehodnocení projektových žádostí předložených do 5. a 6. kola výzev (tyto kroky schválil VRR na základě doporučení MF ČR). Jelikož k datu tvorby této evaluační studie, tedy k , nebylo vyšetřování PČR finálně ukončeno, dění kolem ÚRR JZ, procesu přehodnocení projektových žádostí předložených do 5. a 6. kola výzev ROP NUTS II Jihozápad a zasedání VRR (který do budoucna rozhodne o schválení nebo neschválení projektů z 5. a 6. výzvy k financování), ale i podávání žalob na ÚRR JZ ze strany nespokojených žadatelů je i nadále sledováno celostátními i regionálními médii. Je nutné přiznat, že se jedná o mediálně velice atraktivní kauzu. Je zřejmým případem negativní publicity, která se bohužel v souvislosti s operačními programy a spíše všeobecně s problematikou evropských dotací občas rovněž v tisku, rozhlase či televizi objeví (byly registrovány např. zprávy o nepříliš transparentním" procesu rozdělování dotací ze SF EU). I negativní publicita však slouží svému prvotnímu účelu, a sice zvyšování povědomí široké veřejnosti o SF EU, operačních programech a problematice evropských dotací. 5.5 Transparentnost Informace v této kapitole byly čerpány mimo jiné z dokumentu Transparentní prostředí v oblasti strukturálních fondů/fondu soudržnosti v programovém období , Národní orgán pro koordinaci/ministerstvo pro místní rozvoj, dále jen NOK/MMR", říjen Transparentnost znamená, že ŘO a jeho zprostředkující subjekty poskytují veřejnosti dostatečné množství informací o daném operačním programu, podmínkách poskytnutí dotace, své strategii, rozhodnutích týkajících se realizace operačního programu i o svých postupech. Tyto informace musí být poskytovány včas, otevřeným a jednoznačným způsobem a nejsou v rozporu s evropskou nebo národní legislativou. Informace, které poskytuje ŘO, by měly respektovat následující základní principy: přehlednost dostupnost srozumitelnost aktuálnost jednotnost a modernost. 16

17 Zde je seznam okruhů informací, které je každý ŘO povinen zveřejňovat dle právních předpisů EU zmíněných v kapitole 2.1 Legislativní rámec této evaluační studie: podmínky způsobilosti (přehled OP a podporovaných aktivit, včetně formy podpory, definice oprávněných příjemců, programový dokument a prováděcí dokument, je-li k dispozici, výzvy včetně archivu výzev, příručky/pokyny pro žadatele a příjemce, metodické pokyny a příručky, např. problematika způsobilých výdajů, veřejné podpory, indikátorů, analýza nákladů a výnosů, vzor Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace nebo Rozhodnutí o poskytnutí dotace); popis postupů hodnocení žádostí o dotaci a časových období; kritéria výběru projektů (systém bodování a hodnotících kritérií); kontaktní osoby (kontakty na osoby, které mohou poskytnout informace o operačním programu); seznam příjemců podpory (název projektů schválených k realizaci včetně výše přidělené finanční částky); výsledky hodnocení (evaluací); zvláštní podmínky (např. finanční plán, údaje finančního rázu, atp.) Míra zveřejňování informací NOK provedl průzkum míry zveřejňování informací mezi všemi operačními programy v ČR (a to jako mezi ŘO, tak mezi zprostředkujícími subjekty). Výsledky průzkumu jsou shrnuty ve výše zmíněném dokumentu (Transparentní prostředí). Tato evaluační studie se věnuje pouze ŘO (pro porovnání) a zejména pak ŘO, neboť tento program nemá žádný zprostředkující subjekt. Průzkum prokázal, že ŘO zveřejňuje v plné míře všechny požadované a výše zmíněné informace na svých webových stránkách (případně ta použití dalších informačních nástrojů). Kromě těchto povinně zveřejňovaných informací je však každý ŘO nebo zprostředkující subjekt oprávněn zveřejňovat další nepovinné informace, a to za účelem dalšího zvýšení transparentnosti programu. Dalšími výhodami takto zveřejňovaných informací je kromě všeobecného zvýšení transparentnosti programu např. snížení počtu individuálních konzultací, stížností, zvýšení komfortu a rychlosti přístupu k informacím pro veřejnost a tím i zvýšení důvěryhodnosti občanů ve strukturální fondy EU. Návrh kompletního souboru poskytovaných informací lze rozdělit do čtyř okruhů: a) plánování a řízení (Národní strategický referenční rámec - dále jen NSRR", programový a prováděcí dokument, další strategické dokumenty, organizační struktura ŘO včetně náplní činností, seznam kontaktních osob, harmonogram výzev) b) implementace (podmínky vyhlášené výzvy, dokumentace k výzvě, vzor Smlouvy/Rozhodnutí o podmínkách poskytnutí dotace, hodnotící/výběrová kritéria, popis postupů hodnocení včetně časových lhůt, statut, jednací řád, etický kodex, závěry a usnesení výběrových/hodnotících komisí, statut, jednací řád, etický kodex, seznam členů, závěry a usnesení ostatních výborů, průběžné informace o administrativním procesu, informace o výzvách, nejčastější chyby v předložených projektových žádostech, komunikace se žadatelem, praktické rady, ankety, nejčastější otázky žadatelů, oznámení o zamítnutí projektu) c) realizace (seznam projektů schválených k realizaci, příručky a dokumentace pro příjemce, nejčastější dotazy příjemců, nejčastější chyby při realizaci projektu, popis postupů při realizaci projektu včetně časových lhůt, informace o typových realizovaných projektech) d) monitorování (statut, jednací řád, etický kodex, seznam členů, závěry a usnesení Monitorovacího výboru, zprávy o realizaci operačního programu, výroční zprávy o provádění operačního programu, informace z evaluačních studií a analýz) 17

18 Co se týče tohoto souboru informací, ŘO již v současné době zveřejňuje většinu z nich. Informace, které nezveřejňuje, jsou tyto: NSRR (tato informace se však netýká programu jako takového, veškeré dokumenty NSRR jsou k dispozici na webu Určení zdroje alokace, vyhlášené na danou výzvu (tedy podíl EU a státního rozpočtu, dále jen SR", v dokumentu k vyhlášené výzvě je vždy uvedeno, že dotaci tvoří z 92,5 % příspěvek RRRSJ a 7,5 % vlastní podíl žadatele) Hodnotící tabulky a externí posudky (tuto informaci však nezveřejňuje žádný z operačních programů v ČR) Etický kodex Monitorovacího výboru (na webu je však zveřejněn statut a jednací řád Monitorovacího výboru, což ŘO považuje za dostačující) Plán zasedání Monitorovacího výboru/výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (o plánovaném zasedání je však veřejnost včas informována formou aktuality na webových stránkách Mezi návrhy NOK se rovněž objevil ten na zveřejnění fóra, na němž by si žadatelé/příjemci mohli vyměňovat informace a zkušenosti, a jakéhosi krok za krokem" při zpracování projektové žádosti či realizaci projektu. Tyto aktivity rovněž nerealizuje. Namísto fóra je možné si na webových stránkách přečíst nejčastěji kladené otázky (tzv. FAQ) a veškeré informace pro žadatele/příjemce jsou uvedeny v příručkách a metodických brožurách (žadatelé/příjemci tedy navrhované soubory informací o dostanou, pouze v jiné než navrhované podobě). V průběhu implementace programu došlo k navýšení objemu zveřejňovaných informací. Od 5. kola výzev jsou např. neúspěšným žadatelům společně s oznámením o zamítnutí projektu zasílána tzv. rozšířená stanoviska, v nichž je mu sdělen důvod zamítnutí projektu, bodové ohodnocení projektu, pořadí, atp. V současné době je již také možné stáhnout si z webových stránek výroční zprávy či zprávy o realizaci programu a četné evaluační studie hodnotící dosavadní průběh implementace programu. Je třeba konstatovat, že některé informace, jenž jsou dostupné na webových stránkách jakožto primárním zdroji informací o programu, nejsou zcela jednoduše dohledatelné (to souvisí s nedostatečnou přehledností webových stránek, které se tato evaluační studie více věnuje v kapitole 10.2 Doporučení této evaluační studie). Obecně lze říci, že míra informovanosti je v případě všech ŘO poměrně vysoká (přes 50 %) Kontrolovatelnost rozhodování o poskytnutí dotace ze strany veřejnosti V této kapitole evaluační studie posuzuje míru zapojení zainteresovaných institucí do procesu rozhodování o přidělení, respektive nepřidělení finančních prostředků ze SF EU prostřednictvím ROP NUTS II Jihozápad. V případě je institucí, která rozhoduje o výběru projektů k realizaci a spolufinancování z tohoto programu, VRR. Z tohoto úhlu pohledu se ROP NUTS II Jihozápad umístil ve srovnání s ostatními operačními programy na jednom z posledních míst. Hlavním důvodem je skutečnost, že členové VRR jsou voleni pouze ze zastupitelstva JčK a PK. To znamená, že mezi nimi chybí zástupci nestátních neziskových organizací, vzdělávacích institucí či osoby z řad odborné veřejnosti. Dalším aspektem, který přispěl k takto negativnímu výsledku pro ROP NUTS II Jihozápad, je skutečnost, že zasedání VRR nejsou veřejná. U všech ŘO byla zjištěna poměrně nízká míra veřejné kontroly (méně než 50 %). 18

19 6. Realizované aktivity dle Komunikačního plánu ROP NUTS II Jihozápad Jako vhodné komunikační a publicitní nástroje byly KoP identifikovány tyto: Konference Veletrhy Letáky a plakáty Webové stránky Konzultace Zpravodaj Propagační předměty Tiskové zprávy, tiskové konference Metodiky, manuály, příručky Publikace Digitální média Workshopy, semináře, besedy Vzdělávání interní Vzdělávání externí Prezentace v regionálních médiích (regionální rozhlas, regionální televize, regionální tisk) Aplikace jednotného vizuálního stylu Vyvěšení vlajky Evropské unie každoročně na jeden týden ode dne 9. května Zveřejnění seznamu příjemců V kapitole 6 Realizované aktivity dle Komunikačního plánu této evaluační studie jsou veškeré komunikační a publicitní aktivity, realizované v letech , vyhodnoceny z hlediska účelnosti, účinnosti, úspornosti, dopadu, relevance a udržitelnosti. Jako poslední bod, kterému se tato studie věnuje v kapitole 6 Realizované aktivity dle Komunikačního plánu, je pozice externího tiskového mluvčího ÚRR JZ. 6.1 Konference Konference je hlavní informační aktivitou. Hlavními tématy Úvodní konference byla implementace ROP NUTS II Jihozápad prostřednictvím ÚRR JZ, přiblížení jeho činností, představení obsahu a zaměření programu včetně jednotlivých oblastí podpory a jejich garantů. Dále zde byly podány informace nezbytné pro přípravu projektových záměrů. Náklady na organizaci Úvodní konference ROP NUTS II Jihozápad byly prozatím nejvyšší ze všech ročníků konference, což souviselo se startem. Bylo zapotřebí vynaložit vyšší 19

20 počáteční náklady na propagaci programu. Výroční konference se pak koná od roku 2008 vždy jednou za rok. Jejím cílem je seznámit účastníky s průběžnými výsledky již ukončených výzev ROP NUTS II Jihozápad, představit úspěšné projekty realizované a spolufinancované z. Součástí programu je i vystoupení zaměstnanců ÚRR JZ se svými příspěvky, jako jsou např. upozornění na nejčastější chyby a nedostatky v projektových žádostech, v realizaci projektů, připomenutí povinností žadatelů a příjemců apod. Se svými zkušenostmi zde mají možnost vystoupit i samotní příjemci. Nechybí ani příspěvky odborníků, např. zástupců MF ČR nebo diskuze se zástupci bankovních ústavů v ČR (ta se uskutečnila v roce 2010 a byla reakcí na zpoždění v procesu podepisování smluv s příjemci). Program konference je rovněž vždy obohacen také zkušenostmi zástupců jiných regionálních operačních programů v ČR (v minulosti přijali pozvání zástupci ROP NUTS II Jihovýchod a Severozápad). Mezi účastníky konference jsou významné osobnosti nejen politického života, a sice hejtmani obou krajů, nebo radní pro regionální rozvoj, dále pak představitelé všech oprávněných typů žadatele, a sice obcí, nestátních neziskových organizací, ale i podnikatelských subjektů. Zájem o výroční konference je i mezi zpracovatelskými subjekty. Průměrně se Konference účastní osob. Náklady na organizaci Konference jsou tvořeny následujícími položkami: pronájem prostor, občerstvení, moderátor, pořízení videozáznamu, následná tisková konference, případně dotisk propagačních předmětů a informačních brožur. Jsou hrazeny z alokace OP 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu. Jsou uvedeny v přílohách č. 1 4 této evaluační studie. Doporučení k případnému zlepšení Konference jsou uvedena v kapitole 10.2 Doporučení této evaluační studie. 6.2 Veletrhy Mezinárodní investiční veletrh URBIS INVEST 2009 Mezinárodní investiční veletrh URBIS INVEST se uskutečnil v Brně ve dnech Jedná se o veletrh specializovaný na investiční příležitosti a rozvoj regionů zemí střední a východní Evropy, příležitost k setkání investorů, developerů, finančních institucí, profesionálů z real estate a zástupců všech skupin municipalit a veřejné sféry. Veletrhu se zúčastnili zaměstnanci územních odborů ÚRR JZ. Jejich úkolem bylo představení aktivit a možností získání finanční podpory z tohoto programu. se prezentoval ve vlastním informačním stánku prostřednictvím velkoplošných bannerů, plakátů, informačních publikací, programových dokumentů (v českém i anglickém jazyce), metodických příruček a propagačních předmětů (diáře, propisovací tužky, apod.). Nechyběla však ani možnost osobních konzultací se zaměstnanci ÚRR JZ. Spektrum zájemců bylo od starostů měst a obcí přes zástupce stavebních a zpracovatelských firem po potenciální žadatele o finanční podporu z. Tazatelé projevili největší zájem o OP 1.5 Rekonstrukce místních komunikací, 2.3 Revitalizace částí měst a obcí a 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. Nejčastější dotazy směřovaly na obecné zaměření programu i jednotlivých OP, návštěvníci však přicházeli též s konkrétními dotazy na připravovaný projektový záměr a možnosti jeho kofinancování z. Součástí veletrhu byla konference Evropské fondy od nápadu k realitě, konající se V soutěži Top Invest pořádané v rámci konference získal prestižní ocenění Nejlepší investice roku 2008 projekt finančně podpořený z. Šlo o projekt Skiareál Lipno regionální zimní centrum. 20

21 Počet zájemců o informace o bohužel nebyl zaměstnanci ÚRR JZ, kteří se veletrhu zúčastnili, evidován. Náklady na prezentaci programu na tomto veletrhu byly minimální, neboť pronájem prostor byl zdarma a byly pouze doobjednány propagační předměty a vytvořeny plakáty (tyto samozřejmě nebyly použity pouze na veletrhu URBIS INVEST 2009, nýbrž i na další komunikační a publicitní aktivity ). Eurofestival 2010 Eurofestivaly se konají po celé Evropě a mají za cíl informovat občany o regionální politice v rámci Evropské unie. Jednoduše řečeno, lidé se dozví, jakým způsobem může Evropská unie pomoci občanům v jejich regionu. Na náměstí v Plzni byl proto v pátek 1. října již od 9 hodiny společný propagační stan zástupců Evropské komise, Europe Direct Centra a, ve kterém byli zástupci zúčastněných organizací připraveni zodpovídat návštěvníkům jakékoliv otázky. Od 18 hodin pak proběhla prezentace připravovaného portálu Mapa projektů s následnou diskusí. Největší zájem mezi návštěvníky stánku byl o nedávno vydanou publikaci Pozvánka do Evropského regionu Jihozápad, představující jednoduchou formou projekty financované z realizované v první polovině současného programového období Počet zájemců o informace o bohužel nebyl ani na tomto festivale ze strany přítomných zaměstnanců ÚRR JZ evidován. Náklady na publicitu však byly v tomto případě v podstatě nulové (nulové náklady na prostory, byly využity již existující informační a publicitní materiály a propagační předměty). Poznámka: Finanční podporu z získal projekt s názvem Komplexní propagace Plzeňského kraje, jehož součástí byl též veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2008, který se uskutečnil ve dnech října 2008 v Domu kultury INWEST-K v Plzni. Cílem veletrhu bylo podpořit rozvoj cestovního ruchu v Plzeňském kraji a zastavit tak v posledních letech negativní trend vývoje návštěvnosti kraje. Doporučení k případnému zlepšení aktivity Veletrhy jsou uvedena v kapitole 10.2 Doporučení této evaluační studie. 6.3 Letáky a plakáty Slouží jako nástroj budování povědomí o přínosech politiky HSS, iniciace zájmu veřejnosti o SF EU a detailnější informace, tedy pro přenos zcela základních informací směrem k veřejnosti. Pro každou prioritní osu (respektive pro prioritní osy 1 Dostupnost center, 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí a 3 Cestovní ruch) byl vytvořen zvláštní plakát, poskytující obecné informace o dané ose (zaměření, výše alokace apod.) včetně příkladu úspěšného projektu. Dále byly vytvořeny plakáty sloužící přímo k prezentaci úspěšných projektů, spolufinancovaných z (tyto byly využity k propagaci úspěšné implementace na Výroční konferenci 2010). Kromě plakátů byly také vytvořeny stojací bannery, a sice také zvlášť pro každou prioritní osu. Ty však, na rozdíl od výše zmíněných plakátů, ukazují také příklad projektu z dané prioritní osy, který byl předložen do a zároveň byl schválen k realizaci. Grafická podoba plakátů i bannerů je v souladu s manuálem vizuálního stylu a s manuálem značky (každý plakát je v barvě dané prioritní osy, nechybí logo programu ani vlajka EU). Rozhodujícím faktorem účinnosti aktivity je umístění, způsob a intenzita distribuce letáků/plakátů. Náklady na tvorbu letáků/plakátů/bannerů byly vynaloženy zejména na počátku implementace ROP NUTS II Jihozápad, v průběhu implementace programu již došlo pouze k dotisku plakátů v menším objemu (např. pro potřeby veletrhu URBIS INVEST 2009). Jsou hrazeny z alokace OP 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu. Jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 3 této evaluační studie. Doporučení k případnému zlepšení této aktivity jsou uvedena v kapitole 10.2 Doporučení této evaluační studie. 21

22 6.4 Webové stránky Webové stránky jsou stěžejním informačním nástrojem pro všechny cílové skupiny KoP. Jejich výhodami jsou operativní přístup, nízké náklady na provoz, možnost oslovení většiny cílových skupin a neomezenost prostoru. Nevýhodou stále zůstává nedostupnost (nebo horší dostupnost) pro některé cílové skupiny, jako jsou starší občasné, obyvatelé venkovských oblastí, občasné s nižším vzděláním. Webové stránky jsou členěny do 19 sekcí, mezi nimi nalezneme například sekci Základní informace o ROP NUTS II Jihozápad, sekci věnující se jednotlivým orgánům ROP NUTS II Jihozápad (RRRSJ, ÚRR JZ, VRR, Monitorovací výbor), sekci obsahující kontakty na jednotlivé zaměstnance ÚRR JZ, sekci s veškerou důležitou dokumentací pro žadatele a příjemce, sekci věnující se právě vyhlášeným i ukončeným výzvám, ale i sekci upozorňující na zajímavé semináře či jiné vzdělávací akce a sekci zaměřenou na úspěšné projekty (jenž může sloužit jako inspirace stávajícím i budoucím příjemcům). Všechny informace na webových stránkách jsou pravidelně aktualizovány a pravidelně doplňovány aktuálními sděleními, oznámeními, či upozorněními (například na nově aktualizovanou dokumentaci či na blížící se zasedání VRR) v podobě každodenně zveřejňovaných aktualit na úvodní stránce (na které nechybí ani anketa pro návštěvníky stránek, jejímž prostřednictvím se ptáme na aktuální témata spojená s programem). Graf č. 1 demonstruje návštěvnost webových stránek v jednotlivých měsících roku Celkem tak ke dni zaregistrovaly webové stránky téměř 544 tisíc návštěvníků. Porovnáme-li údaje o návštěvnosti webu s harmonogramem implementace programu, vidíme, že návštěvnost stránek pravidelně značně stoupne před a v průběhu vyhlášených kol výzev. Graf 1: Přehled návštěvnosti od roku 2007 do konce roku 2010 (ÚRRRSJ k ) počet přístupů / / / / / /

23 Graf 2: Přehled návštěvnosti webových stránek regionálních operačních programů v ČR v roce 2008 (ÚRRRSJ) ROP Střední Čechy ROP Jihozápad ROP Jihovýchod ROP Severovýchod ROP Severozápad ROP Moravskoslezsko ROP Střední Morava Webové stránky jsou ve srovnání s ostatními regionálními operačními programy jedněmi z nejnavštěvovanějších, jak ukazuje graf č. 2 (bohužel nemáme k dispozici aktuálnější údaje než z roku 2008). Náklady na zřízení a provoz webových stránek jsou hrazeny z alokace OP 4.1 Podpora řídicích, implementačních a kontrolních úkolů ŘO (viz poznámka pod čarou č. 1). Doporučení k případnému zlepšení webových stránek jsou uvedena v kapitole 10.2 Doporučení této evaluační studie. 6.5 Konzultace Konzultace slouží k podávání nejkonkrétnějších informací, respektive k doplnění základních informací, které potenciální žadatelé, skuteční žadatelé a příjemci získají z webových stránek a metodických příruček. Jsou poskytovány projektovými manažery OAČ/OAP ÚRR JZ (konzultace s potenciálními žadateli a žadateli) a finančními manažery OKČ/OKP ÚRR JZ (konzultace s příjemci). Ti si mohou na konzultaci přizvat zástupce OMŘ ÚRR JZ či jiné kompetentní zaměstnance ÚRR JZ (nezbavují se však tímto odpovědnosti za poskytnuté informace). Potencionální žadatelé, žadatelé a příjemci mohou využívat konzultací telefonických, ových a osobních. Projektoví/finanční manažeři vedou průběžnou statistiku konzultací. Osobní a telefonické konzultace jsou nahrávány a následně zaznamenávány do tabulky. ové konzultace jsou vytištěny a evidovány. Evidence a statistika konzultací slouží nejen pro vedení přehledu, ale také pro účel případné kontroly či zpětného dotazu či sporu. Konzultanti mohou skrze konzultace odkazovat i na další informační zdroje a také mohou distribuovat publikace, digitální média apod. Jelikož jsou konzultace poskytovány zaměstnanci ÚRR JZ (jak je uvedeno výše), náklady na tuto konkrétní aktivitu jsou v tomto případě nulové. Doporučení k případnému zlepšení konzultací jsou uvedena v kapitole 10.2 Doporučení této evaluační studie. 23

24 6.6 Zpravodaj HEJ ROP! Jeho cílem je poskytnout souhrnné informace o průběhu implementace vždy za určité období, upozornit na novinky, prezentovat zajímavosti v souvislosti s programem apod. Informace jsou zde podány atraktivní formou, a sice stručně a hlavně srozumitelně pro cílové skupiny, pro něž je tento komunikační nástroj určen (tedy zejména srozumitelným jazykem pro veřejnost), a jsou doplněny fotografiemi souvisejícími s některým s řešených témat (například z návštěvy zástupců EK v ČB a v Plzni, z úspěšně realizovaných projektů, spolufinancovaných z apod.). Informace jsou tedy spíše stručné, ale aktualizované vždy za konkrétní období, za nějž vychází aktuální číslo bulletinu. Tištěný bulletin vychází přibližně jednou za tři měsíce, přičemž na konci roku 2009 bylo vydáno výroční číslo. Distribuován je zaměstnanci ÚRR JZ na krajské úřady, do informačních center, prostřednictvím Výroční konference, apod. Kromě něj je každý měsíc zasílán členům VRR elektronický bulletin, obsahující rovněž aktuální informace v souvislosti s průběhem implementace programu či fungování orgánů (například ÚRR JZ). Náklady na přípravu a tisk bulletinu HEJ ROP! jsou hrazeny z alokace OP 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu. Jsou uvedeny v přílohách č. 1 4 této evaluační studie. Doporučení k případnému zlepšení bulletinu HEJ ROP! jsou uvedena v kapitole 10.2 Doporučení této evaluační studie. 6.7 Propagační předměty Jedná se o nástroj budující povědomí o a image programu. Většinou se jsou jako propagační předměty voleny užitečné kancelářské potřeby (propisovací tužky, bloky, USB flash disky, pořadače na vizitky, desky pro příjemce, do nichž si příjemce zakládá veškerou povinnou dokumentaci spojenou s realizací projektu, čímž vznikne tak tzv. Karta projektu, či novoročenky, jejichž motiv je každoročně zvolen jako vítězný návrh v anketě uspořádané pro všechny zaměstnance ÚRR JZ). Kromě běžných propagačních předmětů se tvoří i tzv. V.I.P. propagační předměty. Do konce roku 2010 byly vyrobeny deštníky v počtu 100 ks za ,00 Kč bez DPH, hodiny v počtu 100 ks za ,00 Kč bez DPH, laserová ukazovátka v počtu 100 ks za 5 780,00 Kč bez DPH a speciální desky v počtu 200 ks za ,00 Kč bez DPH. Tyto V.I.P. propagační předměty byly doposud distribuovány zejména členům VRR a MV, zástupcům politické reprezentace apod. Rozdaly se téměř všechny vyrobené V.I.P. propagační předměty, výroba dalších je plánována v roce 2011 (pravděpodobně jiné typy předmětů). Na všech propagačních předmětech nechybí logo a název programu, které jsou sladěny do typických barev programu (modrá, zelená, žlutá). Prezentována je i webová adresa Stejně jako u letáků, plakátů či informačních brožur je velice důležitá jejich distribuce. Nejsou distribuovány pravidelně, nýbrž na akcích pořádaných ÚRR JZ (semináře, workshopy, konzultace, výroční konference, jednání zástupců orgánů se zástupci jiných institucí apod.). Distribuci předmětů zajišťují zaměstnanci OTP ÚRR JZ, případně OAČ/OAP ÚRR JZ a OKČ/OKP ÚRR JZ (při osobních konzultacích). Výroba propagačních předmětů je hrazena z alokace OP 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu. Náklady jsou uvedeny v přílohách č. 1 4 této evaluační studie. Doporučení k případnému zlepšení propagačních předmětů jsou uvedena v kapitole 10.2 Doporučení této evaluační studie. 24

25 6.8 Tiskové zprávy, tiskové konference Tiskové zprávy Primárním cílem tiskových zpráv je rychlé informování o novinkách, činnosti ÚRR JZ a výsledcích výzev a realizace. První tisková zpráva týkající se byla vydaná u příležitosti spuštění nových webových internetových stránek. Do konce roku 2007 byla vydána ještě jedna tisková zpráva v prosinci, která informovala o velice zásadní události schválení ROP NUTS II Jihozápad EK. Tiskové zprávy zpracovával v roce 2007 a 2008 pro Úřad Regionální rady externí dodavatel. Z důvodu navázání spolupráce s tiskovým mluvčím jsou tyto zprávy zpracovávané od roku 2009 v jeho režii. Pracovníci oddělení publicity poskytují zpracovateli potřebné informace a následně zprávy kontrolují a dle potřeby aktualizují. Tiskové zprávy jsou po schválení ŘO zaslány vybraným novinářům a zároveň umístěny na webové stránky v sekci menu Tiskové centrum. ÚRR JZ umísťuje na webové stránky kromě tiskových zpráv i aktuality (proto je počet vydaných tiskových zpráv spíše nižší). Informace o počtu vydaných tiskových zpráv za každý měsíc let 2007, 2008, 2009 a 2010 je možné nalézt v ročních komunikačních plánech (které pravidelně, tedy jednou za rok, informují o realizovaných publicitních a komunikačních aktivitách ÚRR JZ). Důležitější než počet vydaných tiskových zpráv je však jejich obsah. Zpočátku implementace programu vydával ÚRR JZ nízký počet tiskových zpráv, což bylo dáno kladením vyššího důrazu na jiná oddělení ÚRR JZ a nízkou aktivitou v oblasti publicity. Tato aktivita se ovšem v průběhu období výrazně posílila (zejména s prvními výsledky ukončených výzev a s počátkem realizace prvních projektů, v roce 2010 pak v souvislosti s průběhem vyšetřování procesu hodnocení projektových žádostí předložených do 5. a 6. kola výzev PČR). Doporučení k případnému zlepšení tiskových zpráv jsou uvedena v kapitole 10.2 Doporučení této evaluační studie. Tiskové konference ÚRR JZ spolupracuje s médii nejen prostřednictvím tiskových zpráv, ale také prostřednictvím tiskových konferencí (jedná se tedy o obdobu tiskových zpráv, pouze prostřednictvím přímého, tedy osobního kontaktu se zástupci médií). První tisková konference byla uspořádána v prosinci 2007 a předcházela Úvodní konferenci k zahájení implementace. Tiskové konference probíhají vždy před vyhlášením a po ukončení výzvy, dále pak před konáním významné události, (například Výroční konference). Dle potřeby pak probíhají i další tiskové konference, jejichž náplň je dána aktuální situací (proběhly například ad-hoc tiskové konference k aktuální situaci na ÚRR JZ v souvislosti s vyšetřováním procesu hodnocení PČR). Součástí tiskových konferencí, které proběhly v uplynulých letech, byla také možnost nahlédnout do složek úspěšných i neúspěšných projektů a zároveň i prohlídka budovy ÚRR JZ. Zástupci ÚRR JZ se také účastní tiskových konferencí, pořádaných ze strany příjemců, např. se zúčastnili tiskových konferencí u příležitosti otevírání úspěšných projektů. Tyto konference zajišťují také publicitu programu a zástupci ÚRR zde často mají možnost vystoupit. Zajímavou formu komunikace s médii, respektive tiskové konference, zvolil ÚRR JZ na konci května a začátku června 2009 a v roce 2010, kdy uspořádal snídani s novináři v ČB a v Plzni, na níž vystoupil ředitel ÚRR JZ (představil tehdy průběžné výsledky 5. a 6. výzvy a podal informace o právě vyhlášené 7. výzvě). 25

26 Tiskové zprávy i tiskové konference jsou nejdůležitějším zdrojem informací pro média, ale i pro veřejnost a sekundárně i pro další cílové skupiny. Náklady na ně jsou hrazeny z alokace OP 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu. Jsou uvedeny v přílohách č. 1 4 této evaluační studie. Doporučení k případnému zlepšení tiskových konferencí jsou uvedena v kapitole 10.2 Doporučení této evaluační studie. 6.9 Prezentace v celostátních a regionálních médiích Prezentace v regionálních médiích je součástí každoroční mediální kampaně. Program je prezentován v celostátním a regionálním tisku, rozhlase a televizi. Tiskové zprávy (viz kapitola 6.8 Tiskové zprávy, tiskové konference této evaluační studie) s informacemi o významných událostech v souvislosti s průběhem implementace ROP NUTS II Jihozápad (například vyhlášení nebo ukončení výzvy, zajímavé projekty) jsou rozesílány do redakcí celostátních i regionálních seriózních deníků (Mladá fronta Dnes, Právo, Deník). V regionálních denících (Deník a jeho regionální mutace) je dále zveřejňována inzerce a redakční články, a to rovněž u příležitosti nějaké významné události spojené s realizací programu (rovněž vyhlašování nebo výsledky výzev, v roce 2010 průběh vyšetřování procesu hodnocení projektových žádostí předložených do 5. a 6. kola výzev PČR). V roce 2010 byla také vydána speciální příloha Deníku o, úspěšných projektech spolufinancovaných z tohoto programu a pokroku v implementaci programu. Informace o programu jsou zveřejňovány i v odborných periodicích, jako jsou Hospodářské noviny, Evropské noviny a časopis Moderní obec. Vedle tisku se prezentuje i v regionálním rozhlase (ČRo ČB a Plzeň) a v regionální televizi (ČT - regionální redakce, RTA Jižní Čechy, TV RT1 a další), a to formou zasílání aktualit o průběhu implementace programu či formou rozhovorů se zástupci. Počet zveřejněných tiskových zpráv, článků a zveřejněných reportáží o závisí na aktuálních potřebách a aktivitách programu a ÚRR JZ jakožto ŘO. Jak ukazuje kapitola 5.4 Medializace této evaluační studie, ROP NUTS II Jihozápad dlouhodobě patří mezi nejmedializovanější regionální operační programy v ČR. Náklady na mediální kampaň jsou hrazeny z alokace OP 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu. Jsou uvedeny v přílohách č. 1 4 této evaluační studie. Doporučení k případnému zlepšení způsobu prezentace v médiích jsou uvedena v kapitole 10.2 Doporučení této evaluační studie Metodiky, manuály, příručky Nejdůležitějšími metodickými příručkami jsou Příručka pro žadatele (dále jen PPŽ") a Příručka pro příjemce (dále jen PPP"). Za obsah obou příruček zodpovídá OMŘ ÚRR JZ, OTP ÚRR JZ má na starosti pouze grafickou stránku publikací. Jedná se o jeden z nejdůležitějších nástrojů informovanosti žadatelů a příjemců, sloužící jako jakýsi návod". Má značnou hloubku sdělení. Obsahuje veškeré podstatné informace jak pro žadatele, týkající se jejich povinností souvislosti s předkládáním projektových žádostí Benefit7, tak pro příjemce ohledně jejich povinností po podpisu Smlouvy až po 26

27 ukončení realizace projektu, včetně doby udržitelnosti projektu. Informace jsou zde prezentovány zajímavou grafickou formou, například za použití specifických grafických znaků sloužících ke zvýraznění nejdůležitějších informací nebo informací, které žadatelé/příjemci často opomíjejí. Příručky jsou aktualizovány vždy v souvislosti s vydáním jiných nových metodických materiálů, se změnou legislativy, s vyhlášením nového kola výzev apod. (tedy v případě potřeby). Jsou k dispozici v tištěné, ale i elektronické formě na webových stránkách Příručky pro žadatele jsou tvořeny zvlášť pro každou OP (neboť z pohledu žadatele má každá OP svoje zvláštní specifika), zatímco Příručka pro příjemce je jednotná pro všechny OP (neboť příjemci mají v podstatě stejné povinnosti, nehledě na OP, v níž realizují svůj projekt). Jak Příručky pro žadatele, tak i Příručky pro příjemce, se pravidelně tisknou s každou novou aktualizací (např. s nově vyhlášenou výzvou, nebo se změnou příslušné legislativy, která se nutně musí promítnout i do aktualizace Příručky). Kromě metodických Příruček byly v uplynulých letech vytištěny i Programový dokument (v českém a anglickém jazyce, celkem v počtu 600 ks) a metodická brožura Partnerství soukromého a veřejného sektoru. Náklady na tisk příruček pro žadatele a příjemce jsou hrazeny z alokace OP 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu. Jsou uvedeny v přílohách č. 1 4 této evaluační studie. Doporučení k případnému zlepšení metodických příruček a manuálů jsou uvedena v kapitole 10.2 Doporučení této evaluační studie Publikace Na počátku implementace, tedy v roce 2007, byla vydána informační publikace, shrnující obecné informace o SF EU a programu (prioritní osy a OP, výše alokace, podporované aktivity, oprávnění žadatelé/příjemci). Zároveň však uvádí zdroje bližších informací o. Prezentuje tedy zcela základní informace o programu, nepodléhá tak žádným aktualizacím (nejsou zde třeba). Grafická podoba publikace je zajímavá, prezentuje totiž informace pro veřejnost atraktivní formou skrze fotografie, tabulky, grafy apod. Distribuce probíhala zejména zpočátku implementace ROP NUTS II Jihozápad (prostřednictvím krajských úřadů, evropských informačních center apod.). Za roky 2008 a 2009 vznikla Výroční zpráva pro veřejnost (v současné době se pracuje i na Výroční zprávě za rok 2010). Prezentuje průběh implementace ROP NUTS II Jihozápad a její průběžné výsledky (tedy výsledky výzev, naplňování věcných ukazatelů programu, výsledky kontrol, finanční údaje, úspěšné projekty) pokud možno zajímavou formou, texty jsou doplněny fotografiemi, tabulkami, grafy apod. Cílem je zde představit výsledky programu pro veřejnost přitažlivým způsobem. Co do množství podávaných informací je značně obsáhlejší než bulletin a poskytuje detailnější (a jednou za rok aktualizované) informace než výše zmíněná informační publikace. Distribuci zajišťovali zejména zaměstnanci OTP ÚRR JZ například na Výroční konferenci, dokument je k dispozici v budovách ÚRR JZ i v elektronické podobě na RRRSJ vydala v srpnu 2010 ve spolupráci s JčK a PK příručku s názvem Pozvánka do Evropského regionu Jihozápad." Představuje v ní úspěšně dokončené projekty, spolufinancované z ROP NUTS II Jihozápad. Publikace je koncipována jako turistický průvodce po projektech. Věnuje se projektům ze všech prioritních os, realizovaným ve všech částech obou krajů (tedy v jednotlivých okresech). Má velice líbivou grafickou podobu, neboť nezahrnuje čtenáře přílišným množstvím informací, klade spíše důraz na grafickou stránku. Nechybí zde zejména pěkné fotografie z míst realizace jednotlivých projektů a z různých koutů JčK a PK. K distribuci publikace dochází 27

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Leden 2010 Praha OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. ROZDĚLENÍ

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 14. května 2008 výzvu k podávání žádostí o podporu na období 2007 2010 v rámci Operačního programu Technická pomoc (dále jen OPTP ) Prioritní osy Číslo výzvy

Více

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Verze 1.0 ke dni 1. 3. 2011 Územní aspekty implementace Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2011

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2011 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2011 Leden 2011 Praha 1 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. STRATEGIE

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.2 8. září 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva

Více

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Červený Hrádek, 27. dubna 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Ing. Pavel Kouda Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří Šulc Jana Vaňhová Ing. Josef

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Název programu / podprogramu:. Platnost výzvy od:. Platnost výzvy do:. 2. Údaje o žadateli 2.1. Leader 2.1.1. Základní údaje

Více

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

Soubor usnesení z 60. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. 7. 2015

Soubor usnesení z 60. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. 7. 2015 Soubor usnesení z 60. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. 7. 2015 USNESENÍ Č. 1136/2015 termín následujícího řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 378/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Informace o přípravě nového programového období

Informace o přípravě nového programového období Informace o přípravě nového programového období Ústí nad Labem, 7. 2. 2011 Příprava nového programového období S blížícím se koncem programového období 2007-2013 se do popředí zájmu dostává problematika

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Závěrečná zpráva projektu Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ HaskoningDHV Czech Republic,

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Realizace a monitoring strategického plánu... 2 2.1. Realizace strategického plánu... 2 2.2. Organizační změny systém projektového řízení...

Více

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY PROGRAM ŠVÝCARSKO ČESKÉ SPOLUPRÁCE Platné od 15.2.2010 SEZNAM ZKRATEK BG CHF CZP F IP KP MF NKJ PRG SDC SECO ZP ZS Blokový grant Švýcarský frank Centrum pro zahraniční pomoc

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek Řídící orgán OPPIK PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MINISTERSTVO VNITRA Ing. Martin Páral ředitel Odboru programového řízení Odbor programového řízení MV Koordinace a projektové řízení projektů ministerstva vnitra policie

Více

Průběžná analýza komunikačních potřeb Ministerstva vnitra v oblasti strukturálních fondů EU. červen 2011 manažerské shrnutí

Průběžná analýza komunikačních potřeb Ministerstva vnitra v oblasti strukturálních fondů EU. červen 2011 manažerské shrnutí Průběžná analýza komunikačních potřeb Ministerstva vnitra v oblasti strukturálních fondů EU červen 2011 manažerské shrnutí Zadavatel: Ministerstvo vnitra ČR odbor strukturálních fondů Nad Štolou 3 170

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

KONFERENCE ISSS 2010

KONFERENCE ISSS 2010 KONFERENCE ISSS 2010 Finanční toky Strukturálních fondů Finanční toky z národní úrovně až do EK prostřednictvím monitorovacího systému strukturálních fondů Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor správy monitorovacích

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Strategické plánování v kontextu regionální politiky 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR Mgr. Josef Miškovský,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

Hodnocení systému implementace ROP SZ část I.

Hodnocení systému implementace ROP SZ část I. Hodnocení systému implementace ROP SZ část I. Předkladatel: HOPE E.S., v.o.s., divize EUservis.cz Sídlo, kancelář Brno: Palackého 10 612 00 Brno V Praze dne 21. 11. 2008 Strana: 1 Stručné shrnutí výsledků,

Více

Následující tabulka přehledně uvádí jednotlivé fáze hodnocení včetně hodnotících kritérií a přidělených vah.

Následující tabulka přehledně uvádí jednotlivé fáze hodnocení včetně hodnotících kritérií a přidělených vah. 1. Hodnocení projektů podle hodnotících kritérií 1.1 Fáze hodnocení projektů podle hodnotících kritérií Projekty, které prošly úspěšně kontrolou přijatelnosti a kontrolou formálních náležitostí, jsou dále

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest Název programu / podprogramu: Rozvoj Platnost výzvy

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

Centrum evropského projektování a.s., Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům při realizaci a administraci

Centrum evropského projektování a.s., Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům při realizaci a administraci Centrum evropského projektování a.s., se sídlem Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Verze 2.0 revize č. 1 ke dni 27.06.2008 Vydání č. Platné od 2.0 30.11.2007 Ing. Kaprhálová Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 1. 3. 2013 1 Manažerské shrnutí Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován společností RegioPartner, s.r.o. Cílem realizovaného

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

FINÁLNÍ ROP NUTS II SEVEROZÁPAD

FINÁLNÍ ROP NUTS II SEVEROZÁPAD FINÁLNÍ EX-ANTE HODNOCENÍ ROP NUTS II SEVEROZÁPAD NA PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2007-2013 (SHRNUTÍ) Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 6. 12. 2006 Úvod Tato zpráva je shrnutím hlavních výsledků,

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVY REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2007 Obsah 1. Identifikace operačního programu...2 1.1 Základní údaje o programu......2 Základní

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 tel.: +420 221 580 201 fax: +420 221 580 284 e-mail: crr@crr.cz

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Analýza realizace OPTP a návrhy na případné úpravy programu sumarizace Závěrečné zprávy

Analýza realizace OPTP a návrhy na případné úpravy programu sumarizace Závěrečné zprávy Analýza realizace OPTP a návrhy na případné úpravy programu sumarizace Závěrečné zprávy prosinec 2012 1 Obsah zprávy 1 Úvod... 3 2 Odpovědi na evaluační otázky... 4 3 Hlavní závěry... 7 4 Klíčová doporučení

Více

Soubor usnesení z 51. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 24. 1. 2014

Soubor usnesení z 51. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 24. 1. 2014 Soubor usnesení z 51. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 24. 1. 2014 USNESENÍ Č. 909/2014 a) I. zproštění mlčenlivosti všech stávajících i bývalých zaměstnanců

Více

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu -

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - prosinec 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz provedlo v průběhu září a října 2005 průzkum mezi českými firmami na téma Fondy

Více

Regionální rada RS Severozápad

Regionální rada RS Severozápad ROP Severozápad 2007-13 Regionální rada RS Severozápad RR je řídícím orgánem Regionálního operačního programu Postavení a působnost RR upravuje: 16 zák. č. 248/2000 Sb., o podpoře ř regionálního rozvoje,

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální výzva 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Rozvoj socioekonomických

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Příloha č. 1 Text 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro dílčí projekty IPRM JZ/001: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI

Více

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62. Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 Stručný popis projektu Projekt Podpora v oblasti strategického řízení

Více

Strukturální EU fondy 2007-2013

Strukturální EU fondy 2007-2013 Strukturální EU fondy 2007-2013 Andrea Kožuchov uchová 31.10.2007 Equica Poradenská společnost Specializace na projektové a procesní řízení EPMS Equilibrium Project Management Solutions Vlastní metodika

Více

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO PŘÍPRAVA REALIZAČNÍ FÁZE ŽADATEL / PŘÍJEMCE Podání RŽ 1. Zpracování projektu 2. Elektronický podpis 3. Účet v eaccountu Podání PŽ Předkládání průběžných monitorovacích

Více

SMĚRNICE MŽP č. 12 /2004

SMĚRNICE MŽP č. 12 /2004 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 21.12. 2004 Č.j.: M/200 509 /04 SMĚRNICE MŽP č. 12 /2004 o poskytování finančních prostředků z Operačního programu Infrastruktura Priorita 3, včetně spolufinancování

Více

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení )

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) 2009-05-27 Česká evauační společnost, o.s. Phdr. D.Švec 1. Úvod Tato výroční zpráva je zpracována na základě

Více

27/10/2009 Praha JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ

27/10/2009 Praha JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ 27/10/2009 Praha JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ Aktuality Iniciován návrh na změnu ROP SČ (schválený VRR dne 5. 3. 2009) rozšíření aktivity týkající se výstavby a rekonstrukcí

Více

Změna dokumentu IPRM Sídliště, místo pro život č. 2

Změna dokumentu IPRM Sídliště, místo pro život č. 2 Kapitola 14. Způsob výběru 1 Řídící výbor IPRM IOP provede výběr IPRM v IOP transparentním a nediskriminačním způsobem při respektování pravidel národního a komunitárního práva. Řídící výbor bude dbát

Více

MV 14 04 pril 1. Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 14 04 pril 1. Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru MV 14 04 pril 1 Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO KVĚTEN 2012 Téma jednání: Zápis z 13. zasedání Monitorovacího výboru Datum konání: 23. 5. 2012 Místo konání: Jihlava Přítomni: MUDr. Jiří

Více

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM Ostrava, červen 2009 (změna č. 1) 1 OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Status ŘV IPRM 3. Členové ŘV IPRM 4. Manažer IPRM 5. Úkoly

Více

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu:

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu: PROGRAM 2016 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje Podporované

Více

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku oblast podpory: zaměření výzvy: vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku příjem žádostí: od 19. března 2012

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR - nejčastější chyby při realizaci projektů Ing. Jarmila Svobodová Osnova prezentace Integrovaný operační program a CRR Nejčastější chyby v žádostech/ projektech

Více

Strategie řízení lidských zdrojů

Strategie řízení lidských zdrojů Strategie řízení lidských zdrojů Aktivita číslo 1 Analýza stávajícího adaptačního procesu Aktivity v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadu Plzeňského kraje Zpracoval Radmila Janoušková

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

Praha prosinec 2007. Operační program Technická pomoc

Praha prosinec 2007. Operační program Technická pomoc Operační program Technická pomoc Praha prosinec 2007 Operační program Technická pomoc OBSAH 1. Současná situace v oblasti TP... 5 1.1. Zhodnocení výchozích dokumentů... 5 1.2. Výchozí dokumenty a legislativa...

Více

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020 Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020 Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Ostrava 11. 12. 2014 Programy Evropské územní spolupráce Cíl 2: Evropská

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Kraje ČR a čerpání ze zdrojů EU

Kraje ČR a čerpání ze zdrojů EU Kraje ČR a čerpání ze zdrojů EU Kongresovécentrum Praha 8. prosince 2005 Obsah Programovéobdobí 2004-2006 Příprava programů Implementace programů Příprava projektů krajů Podpora ostatních subjektů Programovéobdobí

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více