ČeskÅ školné inspekce InspektorÅt v kraji Vysočina INSPEKČNÖ ZPRÜVA. čj. ČŠIJ-28/10. Předmět inspekčné činnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČeskÅ školné inspekce InspektorÅt v kraji Vysočina INSPEKČNÖ ZPRÜVA. čj. ČŠIJ-28/10. Předmět inspekčné činnosti"

Transkript

1 ČeskÅ školné inspekce InspektorÅt v kraji Vysočina INSPEKČNÖ ZPRÜVA čj. ČŠIJ-28/10 NÅzev školy: GymnÅzium ŽďÅr nad SÅzavou Adresa: Neumannova 2, ŽďÖr nad SÖzavou IdentifikÅtor: IČ: MÉsto inspekce: GymnÖzium ŽďÖr nad SÖzavou TermÉn inspekce: 16., 17., 18. a 21. prosinec 2009 Předmět inspekčné činnosti InspekčnÜ činnost podle ustanovenü á 174 odst. 2 püsm. a) zökona č. 561/2004 Sb., o předškolnüm, zökladnüm, střednüm, vyššüm odbornäm a jinäm vzdělövönü (školskå zökon), ve zněnü pozdějšüch předpisů, pro éčely züskövönü a analåzy informacü o vzdělövönü žöků, o činnosti školy, sledovönü a hodnocenü efektivnosti vzdělövacü soustavy. HodnocenÜ podmünek, průběhu a våsledků vzdělövönü poskytovanäho střednü školou podle ustanovenü á 174 odst. 2 püsm. b) školskäho zökona. ZjišťovÖnÜ a hodnocenü podmünek, průběhu a våsledků vzdělövönü podle přüslušnåch vzdělövacüch programů. ZjišťovÖnÜ a hodnocenü naplněnü školnüch vzdělövacüch programů a jejich souladu s prövnümi předpisy a römcovåmi vzdělövacümi programy podle ustanovenü á 174 odst. 2 püsm. c) školskäho zökona. HodnocenÜ souladu učebnüch dokumentů s prövnümi předpisy podle ustanovenü á 185 odst. 1 školskäho zökona. ZÜskÖnÜ a analyzovönü informacü o využüvönü finančnüch prostředků stötnüho rozpočtu poskytnutåch školöm a školskåm zařüzenüm zřizovanåmi kraji podle ustanovenü á 163 školskäho zökona na realizaci pokusnåch ověřovönü a rozvojovåch programů.

2 Charakteristika školy Zřizovatelem GymnÖzia ŽďÖr nad SÖzavou je Krajskå éřad kraje Vysočina. PrÖvnickÖ osoba vykonövö činnost střednü školy s nejvyššüm povolenåm počtem 510 žöků, do rejstřüku škol a školskåch zařüzenü byla zapsöna dne 1. ledna MÜstem poskytovanäho vzdělövönü je Neumannova 2, ŽďÖr nad SÖzavou. StřednÜ škola zabezpečuje vzdělövönü v oborech vzdělönü s maturitnü zkouškou K/81 GymnÖzium-všeobecnä (dennü forma, dälka vzdělövönü 8 roků), K/801 GymnÖziumvšeobecnä (dennü forma, dälka vzdělövönü 8 roků, dobühajücü obor), K/41 GymnÖzium-všeobecnä (dennü forma, dälka vzdělövönü 4 roky) a K/401 GymnÖzium-všeobecnä (dennü forma, dälka vzdělövönü 4 roky, dobühajücü obor). K 30. zöřü 2009 škola vyközala v 16 třüdöch celkem 477 žöků, tj. 93,5 % uvedenäho nejvyššüho povolenäho počtu žöků. Všechny kmenovä třüdy jsou umüstěny v budově školy. Škola se vyznačuje stabilnüm počtem žöků. CelkovÖ naplněnost střednü školy v obdobü let 2007 až 2009 se pohybovala v rozmezü od 475 do 477 žöků, tj. od 93,1 % do 93,5 %. Škola dodržuje pro jednotlivä obory vzdělönü stanovenä nejvyššü povolenä počty žöků. Ve 2., 3. a 4. ročnüku čtyřletäho studijnüho cyklu se vyučuje podle upravenäho učebnüho plönu schvölenäho MŠMT dne pod čj /99-22 s platnostü od V kvintě osmiletäho studijnüho cyklu a v 1. ročnüku čtyřletäho studijnüho cyklu se vyučuje podle ŠkolnÜho vzdělövacüho programu pro vyššü gymnözium s platnostü od V kvartě, sextě, septimě a oktövě osmiletäho studijnüho cyklu se vyučuje podle generalizovanäho učebnüho plönu schvölenäho MŠMT dne pod čj /99-22 s platnostü od V primě, sekundě a tercii osmiletäho studijnüho cyklu se vyučuje podle ŠkolnÜho vzdělövacüho programu pro nižšü gymnözium s platnostü od ëspěšnost přijümönü absolventů na vysokä školy pro jednotlivä školnü roky uvödü nösledujücü tabulka: ŠkolnÜ rok Počet maturantů Přijato na VŠ Tj. % 2002/ ,3 2003/ ,3 2004/ ) 81 89,0 2005/ ,5 2006/ ,9 2007/ ,9 2008/ ,9 PoznÖmka: Z uvedenäho počtu se dva žöci na vysokou školu nehlösili. V době od poslednü inspekčnü činnosti ve školnüm roce 2006/2007 došlo k pozitivnümu posunu v materiölnü oblasti. V oblasti våpočetnü techniky se uskutečnila våměna počütačů v obou počütačovåch učebnöch. Byla provedena rekonstrukce učebny biologie a pořüzeno zatemněnü do třü učeben v növaznosti na realizaci školnüho projektu Novä metody interaktivnü våuky na gymnöziüch kraje Vysočina. HlavnÜm cülem tohoto projektu je zkvalitněnü våuky s využitüm interaktivnüch tabulü, jejichž počet škola v römci projektu navåšü, döle takä realizace dalšüho vzdělövönü pedagogickåch pracovnüků v täto oblasti. ŽÖkům i vyučujücüm jsou k dispozici školnü knihovny. PřijetÜm třü novåch vyučujücüch cizüch jazyků došlo ke zkvalitněnü personölnüch podmünek. Od ledna 2009 probühaly v budově školy intenzivnü stavebnü pröce směřujücü ke snüženü energetickä nöročnosti provozu školy. CÜlem rekonstrukce bylo zateplenü obvodoväho 2

3 plöště budovy, zateplenü střešnüch i stropnüch konstrukcü a takä våměna oken a venkovnüch dveřü budovy. DÜky těmto épravöm se ušetřü 1236 GJ tepla za rok, tj. přibližně 30 % ročnüch nökladů na vytöpěnü, a snüžü se emise CO 2 o 125 t za rok. Vådaje na celkovou rekonstrukci byly hrazeny z finančnüch prostředků zřizovatele, z dotace Fondu soudržnosti EU a z přüspěvku StÖtnÜho fondu životnüho prostředü ČR. Škola připravuje projekt v römci Evropskåch sociölnüch fondů na vybudovönü informačnüho centra. Ekonomickã a materiålné předpoklady školy PřÜspěvkovÖ organizace v hodnocenäm obdobü 2006 až 2008 hospodařila předevšüm s peněžnümi prostředky poskytnutåmi ze stötnüho rozpočtu, tj. s dotacemi na přümä nöklady na vzdělövönü, individuölnümi éčelovåmi dotacemi na financovönü programů, peněžnümi prostředky přijatåmi z rozpočtu zřizovatele a peněžnümi prostředky züskanåmi vlastnü činnostü. PřÜmä nöklady na vzdělövönü tvořü největšü podül finančnüch prostředků, kteråmi škola zajišťuje svoji činnost. PřevÖžnÖ čöst finančnüch prostředků ze stötnüho rozpočtu byla čerpöna na mzdovä nöklady a zökonnä odvody. Z poskytnutåch finančnüch prostředků na ostatnü neinvestičnü vådaje prövnickö osoba hradila předevšüm nökup učebnic, učebnüch textů a učebnüch pomůcek, vådaje na dalšü vzdělövönü pedagogickåch pracovnüků (döle jen DVPP), nökup osobnüch ochrannåch pracovnüch pomůcek, cestovnä a opotřebenü våstroje na lyžařskåch våcvikovåch kurzech. FinančnÜ prostředky ze stötnüho rozpočtu byly prövnickä osobě poskytovöny prostřednictvüm Krajskäho éřadu kraje Vysočina. Tyto finančnü prostředky pokryly v hodnocenåch letech 2006 až 2008 přibližně 80 % celkovåch ročnüch neinvestičnüch nökladů. DalšÜm zdrojem financovönü byly prostředky z rozpočtu zřizovatele. Z těchto peněz hradila škola veškerä provoznü nöklady (energie, vodnä-stočnä, opravy apod.). V letech 2006 až 2008 byly škole poskytnuty éčelovä finančnü prostředky z prostředků MŠMT a prostředků zřizovatele. V roce 2006 byla prövnickä osobě poskytnuta Dotace pro zajišťovönü standardnüch InformačnÜch a komunikačnüch technologiü ve školöch v roce V tomto roce byly döle škole přiděleny finančnü prostředky v römci doéčtovönü zbåvajücüho podülu podpory, kterö byla poskytnuta v römci Grantoväho programu Fondu Vysočina CizÜ jazyky bröna k novämu poznönü 2004-II. DalšÜ prostředky obdržela škola v römci Programu SOCRATES Comenius Aktivita 1, na zökladě Smlouvy o poskytnutü finančnüch prostředků na evropskå projekt ICT in the European Classroom-Teaching and Learning Strategies. Tento projekt pokračoval i v roce V roce 2007 obdržela prövnickö osoba finančnü prostředky v römci projektu Program na podporu pokrytü konektivity škol v römci StÖtnÜ informačnü politiky ve vzdělövönü a dalšü finančnü prostředky určenä na realizaci rozvojoväho programu ve vzdělövönü DalšÜ vzdělövönü pedagogickåch pracovnüků v souvislosti se zavedenüm novä maturitnü zkoušky. V roce 2008 obdržela prövnickö osoba finančnü prostředky od zřizovatele v römci projektu Modernizace vybavenü školy v oblasti ICT a dalšü finančnü prostředky za éčelem éhrady čösti nökladů vyplåvajücüch z éčasti učitelů na stöži učitelů fyziky v Evropskäm centru pro jadernå våzkum. DÖle byla škole přidělena éčelovö dotace na realizaci rozvojoväho programu ZvåšenÜ nenörokovåch složek platu a motivačnüch složek mezd pedagogickåch pracovnüků regionölnüho školstvü s ohledem na kvalitu jejich pröce. 3

4 Rozvojovä programy přispěly k zajištěnü přüznivějšüch podmünek v oblasti ICT a k motivovönü pedagogickåch pracovnüků. Škola použila finančnü prostředky ze stötnüho rozpočtu v souladu s éčelem, na kterå byly přiděleny. Důslednåm dodržovönüm principů řüdücü kontroly prövnickö osoba minimalizuje rizika při vynaklödönü finančnüch prostředků stötnüho rozpočtu. V oblastech vzdělövönü zohledňuje personölnü obsazenü, materiölnü vybavenü a finančnü možnosti. Na zökladě hodnocenåch dokumentů byly tyto finančnü prostředky stötnüho rozpočtu použity oprövněně. CelkovÖ våše prostředků, se kteråmi přüspěvkovö organizace ve sledovanäm obdobü hospodařila, pokryla zökladnü finančnü potřeby, včetně realizace vzdělövacüch programů. HodnocenÉ školy VzdělÖvacÜ nabüdka školy odpovüdö podmünköm, za kteråch byla zařazena do rejstřüku škol a školskåch zařüzenü. Na zökladě požadavků inovace obsahu vzdělövönü a platnäho školskäho zökona ředitel školy vydal ŠkolnÜ vzdělövacü program pro nižšü gymnözium (döle jen ŠVP) s platnostü od 1. zöřü 2007 a ŠkolnÜ vzdělövacü pro vyššü gymnözium s platnostü od 1. zöřü Oba ŠVP odpovüdajü reölnåm podmünköm, možnostem a profilaci školy, zohledňujü potřeby a možnosti žöků při dosahovönü cülů vzdělövönü. KomparativnÜ analåza proközala, že škola při jejich tvorbě škola postupovala podle zösad RÖmcoväho vzdělövacüho programu pro zökladnü vzdělövönü (döle jen RVP ZV) a podle zösad RÖmcoväho vzdělövacüho programu pro gymnaziölnü vzdělövönü (döle jen RVP G). Strategickä cüle směřujücü k realizaci kurikulörnü reformy jsou takä stanoveny v püsemně zpracovanä koncepci školy, kterö vychözü ze současnåch podmünek, dlouhodobåch zöměrů ČR a kraje Vysočina. JejÜ pravidelnö inovace navazuje na zövěry vlastnüho hodnocenü školy, ve kteräm jsou koncepčnü zöměry konkrätně analyzovöny, což vede k éčinnä propojenosti těchto dokumentů. Škola mö vyhotovenä již tři evaluačnü zprövy. DlouhodobÖ a pravidelnö činnost školy v täto oblasti se projevuje na kvalitě zpracovönü těchto dokumentů. Charakteristickåm rysem evaluace je předevšüm vytvořenå systäm, na zökladě kteräho jsou jednotlivä oblasti konkrätně a podrobně analyzovöny. StanovenÖ opatřenü jsou průběžně realizovöna a sledovöna, což je podporovöno vytvořenåm funkčnüm kontrolnüm systämem. S våsledky vlastnüho hodnocenü škola döle pracuje, čümž je vytvořena éčinnö zpětnö vazba. V konečnäm våsledku se takä projevuje součinnost a aktivnü zapojenü pedagogickäho sboru. Ředitel školy splňuje požadavky pro våkon funkce a plnü prövnü povinnosti z nü vyplåvajücü. ŘÜdicÜ systäm je podporovön přenesenüm kompetencü na jednotlivä pracovnüky. Funkčnost nastavenäho systämu vychözü z propojenü plönovönü, organizovönü a kontroly. Povinnosti, pravomoci a ékoly pracovnüků jsou döny organizačnüm řödem a dalšümi vnitřnümi dokumenty. FunkčnÜ je takä informačnü systäm. Pravidelně jsou konöny pedagogickä rady, porady vedenü, provoznü porady a setkönü předmětovåch komisü. Důležitåm prvkem jsou takä rozhovory s vyučujücümi, včetně rozhovorů po hospitacüch. S kritärii sledovanåmi při hospitacüch jsou pedagogovä vždy seznömeni na začötku školnüho roku. NastavenÜ těchto kritäriü je v souladu se strategickåmi cüli školy, což efektivně podporuje řüdicü systäm, předevšüm v züskövönü zpětnä vazby, včetně vyhodnocovönü naplňovönü ŠVP. Přenos informacü je zajištěn takä funkčnostü webovåch strönek školy, na jejichž realizaci se podülejü i žöci školy. ProstřednictvÜm informacü zde sdělenåch je vytvöřen dostatečnå přehled o děnü ve škole, včetně aktuölnüch zpröv, vyhodnocovönü akcü, uveřejněnü 4

5 dokumentů školy atd. Škola zde takä informuje veřejnost o vzdělövacü nabüdce školy a postupu při přijümönü žöků ke vzdělövönü. K tomu éčelu je využüvön i regionölnü tisk, pořödönü dnů otevřenåch dveřü a roznöškovö služba ve ŽďÖru nad SÖzavou. PřijÜmacÜ zkoušky vykonövajü všichni uchazeči povinně. Pro přijümönü uchazečů ke vzdělövönü škola vytvöřü rovnä podmünky. ŽÖky se speciölnümi vzdělövacümi potřebami a žöky mimořödně nadanä škola identifikuje, v letošnüm školnüm roce se jednö o 9 žöků se speciölnümi vzdělövacümi potřebami a 46 žöků mimořödně nadanåch. Škola systematicky sleduje a zohledňuje vzdělövacü potřeby žöků a umožňuje vnitřnü diferenciaci våuky. Ředitel školy se pravidelně zéčastňuje jednönü školskä rady a umožňuje jü přüstup k dokumentaci školy. Se školskou radou spolupracuje a plnü povinnosti, kterä pro něho vyplåvajü z přüslušnåch ustanovenü školskäho zökona. VzÖjemnä vztahy hodnotü ředitel školy jako vynikajücü, což se projevuje napřüklad v oblasti spolupröce při épravöch školnüho řödu, evaluace školy, våročnüch zpröv apod. FunkčnÜ je takä spolupröce s Radou rodičů, kterö pravidelně sleduje våsledky školy, pomöhö organizovat maturitnü plesy a přinöšü nöměty pro pröci vedenü školy. Škola je otevřenou organizacü zökonnåm zöstupcům žöků a prokazatelnåm způsobem je informuje o děnü, plönovanåch akcüch a våsledcüch vzdělövönü žöků. Ke komunikaci použüvö nejen obvyklä způsoby, ale takä obsahově velmi bohatä webovä strönky. PartnerstvÜ se zřizovatelem je na velmi dobrä érovni. DÖle je realizovöno partnerstvü s ČEZ, MU Brno, HnutÜ GO!, Českou fyzikölnü společnostü, zökladnümi školami spödovä oblasti a dalšümi organizacemi. ZahraničnÜmi partnery školy jsou střednü školy z Anglie, ItÖlie, DÖnska, Švädska, Německa, Litvy a Španělska. VåročnÜ zpröva o činnosti školy standardně uvödü přehled spolupracujücüch partnerů. Vztahy školy se spolupracujücümi partnery jsou funkčnü a cülevědomě rozvüjenä. KvalitnÜ personölnü podmünky přispüvajü k formovönü stabilnüho pedagogickäho sboru. Odbornou kvalifikaci splňujü kromě jednoho pedagoga všichni vyučujücü. DalšÜ vzdělövönü pedagogickåch pracovnüků (DVPP) je plönovanä, vychözü z nastavenåch strategickåch cülů školy a uskutečňuje se s aktivnüm přüstupem učitelů. O kvalitě nastavenäho systämu v oblasti DVPP svědčü takä počet a zaměřenü absolvovanåch vzdělövacüch akcü. Pedagogovä jednotlivä akce vyhodnocujü, celkovö analåza DVPP je součöstü vlastnüho hodnocenü školy. VzdělÖvÖnÜ je takä zaměřeno i na zdokonalenü jazykovåch dovednostü pedagogů, v důsledku čehož se zvyšuje počet učitelů zapojenåch do mezinörodnü spolupröce a realizovanåch projektů. O motivaci a våsledcüch v täto oblasti svědčü takä počet pedagogů, kteřü vykonali jazykovä zkoušky, deset učitelů jazykovou zkoušku PET (Preliminary English Test) a dva učitelä jazykovou zkoušku CAE (Certificate in Advanced English). VedenÜ školy klade důraz na vytvöřenü přüzniväho klimatu školy, což potvrzujü realizovanä aktivity, dotaznükovö šetřenü a takä stanovenö opatřenü vychözejücü z vlastnüho hodnocenü školy. Ve všech navštüvenåch hodinöch byly zaznamenöny prvky směřujücü k podpoře rozvoje osobnosti žöka. VyučujÜcÜ volili vhodnä formy a metody pröce, kterä vedly předevšüm k aktivnümu zapojenü žöků a jejich vzöjemnä komunikaci. NastavenÖ a žöky dodržovanö pravidla umožňovala častä střüdönü aktivit, což vedlo k éčinnämu využitü času a takä individuölnümu přüstupu k žökům. ëčelně byly použüvöny motivačnü prvky, včetně oblasti hodnocenü a formy sebehodnocenü žöků. Vhodně bylo takä využüvöno kvalitnü materiölnü zözemü, kterä je vedenüm školy zajišťovöno a inovovöno v rovině våukovä i z hlediska potřeb pedagogů. Rozvoj funkčnüch gramotnostü žöků vychözü z koncepčnüch zöměrů školy a je součöstü vlastnüho hodnocenü školy. Možnosti dalšüho rozvüjenü žöků vychözejü rovněž z nabüdky volitelnåch a nepovinnåch předmětů. RealizovÖny jsou takä různä aktivity žöků 5

6 se zaměřenüm na jejich tvůrčü činnost. JednÖ se předevšüm o zapojovönü žöků do projektovä våuky. Škola mö dlouhodobä zkušenosti se zapojovönüm do mezinörodnüch projektů. Na kvalitnü érovni jejich realizace se projevuje i stölö inovace v täto oblasti, kterö byla zaznamenöna od poslednü inspekčnü činnosti. Konkrätně se jednö o rozšüřenü mezinörodnü spolupröce i pro dalšü předměty (kromě cizüch jazyků döle fyzika, informatika a våpočetnü technika, dějepis, våtvarnö våchova, čöstečně zeměpis). DVPP v oblasti cizüch jazyků zvåšilo počet učitelů zapojenåch do těchto aktivit, tüm takä i počet žöků. O kvalitě projektovä våuky svědčü i dalšü våčet uskutečňovanåch aktivit. DoklÖdÖ to napřüklad realizace dvouletäho projektu Fyzika a my s cülem zvåšit zöjem žöků o fyziku a přürodnü vědy. Tento projekt navözal na již skončenå éspěšnå projekt Expedice Mikrokosmos, kterå vyvrcholil növštěvou studentů a učitelů školy ve švåcarskäm vědeckäm pracovišti CERN. V römci projektu Fyzika a my se uskutečnily na škole přednöšky odbornüků z Akademie věd ČR a z vysokåch škol. ŽÖci navštüvili různö pracoviště, muzea a expozice. SoučÖstÜ projektu byla takä éčast vybranåch žöků ve fyzikölnüch soutěžüch. Každå žök vyššüho stupně osmiletäho studijnüho cyklu se zéčastnil alespoň jednä z nabüzenåch akcü. Za uskutečněnü tohoto projektu züskala škola oceněnü Českä fyzikölnü společnosti. Za trvale våznamnou činnost v popularizaci fyziky züskala škola toto oceněnü již podruhä. Učitelä vedou žöky ke schopnosti aplikovat züskanä znalosti na reölnä situace z praxe, včetně využitü mezipředmětovåch vztahů. ëspěšnost žöků je soustavně sledovöna a hodnocena. HodnocenÜ žöků je systematickä. ŽÖci akceptujü a respektujü pravidla jednönü. K ověřovönü érovně dosaženäho stupně znalostü a dovednostü využüvö škola standardnü způsoby (éstnü a püsemnä zkoušenü, zadövönü projektů, seminörnüch pracü, referötů, prezentacü apod.). Širokä využitü majü různä druhy testů. Jimi se takä napřüklad zjišťujü érovně jazykovåch znalostü a dovednostü při vstupu do školy. K systematickämu vyhodnocovönü sloužü testy průběžnä, srovnövacü a våstupnü. Každoročně se konajü přijümacü zkoušky pro všechny uchazeče z matematiky, českäho jazyka a anglickäho jazyka. Pravidelně je takä provöděno testovönü znalostü žöků v kvartě z matematiky a českäho jazyka. VnějšÜ hodnocenü våsledků vzdělövönü bylo provedeno v römci celostötnüho testovönü žöků 9. třüd zökladnüch škol a odpovüdajücüch ročnücüch vüceletåch gymnöziü. Ve srovnönü s odpovüdajücümi školami se våsledky pohybovaly na érovni krajskäho a republikoväho nadprůměru. ŽÖci maturitnüch třüd se dlouhodobě éčastnü externüho testovönü s obdobnåm våsledkem. Škola döle využüvö smluvně zajištěnä testovönü firmou SCIO. AnalyzovÖny a interpretovöny jsou takä våsledky maturitnüch zkoušek. Za neformölnü hodnocenü lze považovat i vysokou éspěšnost žöků v přijümacüm řüzenü na vysokä školy. ŽÖci školy jsou každoročně éspěšnü na krajskä i republikovä érovni v jazykovåch soutěžüch, středoškolskä odbornä činnosti, předmětovåch olympiödöch, sportovnüch a våtvarnåch soutěžüch. O züskanåch dovednostech svědčü takä éspěšnost a počet žöků zapojenåch do mezinörodnüch projektů. Oblast våchovně vzdělövacü pröce podporuje kvalitnü odbornö éroveň pedagogickäho sboru a jeho tåmovö spolupröce. 6

7 Celkovã hodnocené školy GymnÖzium ŽďÖr nad SÖzavou poskytuje vzdělövönü v souladu s édaji v rejstřüku škol a školskåch zařüzenü a v souladu se vzdělövacümi programy uvedenåmi v ustanovenüch školskäho zökona. Dodržuje prövnü předpisy souvisejücü s poskytovönüm vzdělövönü a školskåch služeb. Škola v průběhu våchovně vzdělövacüho procesu respektuje zösady rovnäho přüstupu ke vzdělövönü, zohledňuje vzdělövacü potřeby žöků, dodržuje podmünky k přijümönü žöků ke vzdělövönü a zajišťuje jejich bezpečnost. Při realizaci vzdělövacüch programů celkovö våše finančnüch prostředků, se kteråmi prövnickö osoba ve sledovanäm obdobü hospodařila, byla dostačujücü k pokrytü jejich zökladnüch potřeb. Vytvořenä ŠVP jsou v souladu s RVP ZV a s RVP G. Jejich realizace naplňuje koncepčnü zöměry školy a je podporovöna strategiü řüzenü školy, jejüž součöstü je takä využüvönü různåch grantů a projektů. Strategickä cüle školy jsou konkrätně rozpracovöny a pravidelně inovovöny v püsemně zpracovanåch dokumentech školy. Nastavenå funkčnü informačnü a kontrolnü systäm mö systämovå charakter, což vytvöřü éčinnou zpětnou vazbu, kterö je takä züskövöna z kvalitně provöděnä evaluace školy. Strategickä řüzenü školy a zpracovönü vlastnüho hodnocenü školy je hodnoceno jako přükladnä. Våuku podporuje kvalitnü materiölnü a personölnü zözemü, což bylo možno sledovat i v navštüvenåch hodinöch, ve kteråch vyučujücü podporovali individualitu žöků a rozvoj jejich osobnosti. Rozvoj klüčovåch dovednostü žöků škola podporuje širokou nabüdkou motivačnüch aktivit, včetně mimoškolnü činnosti. Motivace žöků je zvyšovöna zejmäna uskutečňovönüm projektovä våuky a nastavenåm systämem vyhodnocovönü våsledků vzdělövönü žöků. Ke sledovönü éspěšnosti žöků ve våuce škola využüvö vlastnü postupy i externü nöstroje. ZÜskanä våsledky jsou analyzovöny, interpretovöny a v přüpadě potřeby jsou přijümöna opatřenü. Prokazatelnåm våsledkem érovně klüčovåch kompetencü dosahovanåch prostřednictvüm vzdělövacüho obsahu jsou takä pravidelnä éspěchy žöků v různåch krajskåch, republikovåch i mezinörodnüch soutěžüch a aktivitöch. ëroveň realizovanåch projektů včetně mezinörodnü spolupröce je hodnocena jako přükladnö. Våstupy tematickäho šetřenü Våchova ke zdravü, kterä bylo v römci inspekčnü činnosti provedeno, budou součöstü tematickä zprövy vydanä ČŠI, zveřejněnä na webovåch strönköch ČŠI. 7

8 Seznam pésemnosté, o kterã se inspekčné zjištěné opérå 1. ZřizovacÜ listina GymnÖzia ŽďÖr nad SÖzavou, Neumannova 2, vydanö Krajskåm éřadem kraje Vysočina, ze dne Dodatek č. 1 ZřizovacÜ listiny GymnÖzia ŽďÖr nad SÖzavou, Neumannova 2, ze dne Dodatek č. 2 ZřizovacÜ listiny GymnÖzia ŽďÖr nad SÖzavou, Neumannova 2, ze dne JmenovÖnÜ do funkce ředitele, vydanä hejtmanem kraje Vysočina, ze dne RozhodnutÜ Krajskäho éřadu kraje Vysočina, čj. KUJI 41890/21008 OSMS, ze dne RozhodnutÜ Ministerstva školstvü, mlödeže a tělovåchovy, čj / , ze dne Våpis z rejstřüku škol a školskåch zařüzenü, ze dne Våkaz R o ředitelstvü škol podle stavu k , ze dne Våkaz R o ředitelstvü škol podle stavu k , ze dne Våkaz R o ředitelstvü škol podle stavu k , ze dne Våkaz S 8-01 o střednü škole podle stavu k , ze dne Våkaz S 8-01 o střednü škole podle stavu k , ze dne Våkaz S 8-01 o střednü škole podle stavu k , ze dne Våkaz R o érazovosti dětü a mlödeže ve školöch a školskåch zařüzenüch za školnü rok 2006/2007, ze dne Våkaz R o érazovosti dětü a mlödeže ve školöch a školskåch zařüzenüch za školnü rok 2007/2008, ze dne Våkaz R o érazovosti dětü a mlödeže ve školöch a školskåch zařüzenüch za školnü rok 2008/2009, ze dne Våkaz S 5-01 o přihlöšenåch a přijatåch uchazečüch do 1. ročnüku dennü formy vzdělövönü ve střednüch školöch a konzervatořüch podle stavu k , ze dne Våkaz S 5-01 o přihlöšenåch a přijatåch uchazečüch do 1. ročnüku dennü formy vzdělövönü ve střednüch školöch a konzervatořüch podle stavu k , ze dne Våkaz S 5-01 o přihlöšenåch a přijatåch uchazečüch do 1. ročnüku dennü formy vzdělövönü ve střednüch školöch a konzervatořüch podle stavu k , ze dne PlÖn činnosti školy na školnü rok 2009/2010, ze dne PlÖn rozvoje školy a vnitřnü evaluace školy, ze dne VlastnÜ hodnocenü školy, zöřü 1998, zöřü 2007 a zöřü ProvoznÜ řöd školy, ze dne OrganizačnÜ řöd, ze dne PlÖn kontrolnü činnosti, ze dne PlÖn pröce våchovnäho poradce pro školnü rok 2008/2009, ze dne PlÖn pröce våchovnäho poradce pro školnü rok 2009/2010, ze dne MinimÖlnÜ program prevence sociölně patologickåch jevů, ze dne Evidence sociölně patologickåch jevů, vedenö od ŠkolnÜ řöd GymnÖzia ŽďÖr nad SÖzavou, ze dne PlÖn dalšüho vzdělövönü, ze dne Přehled vzdělövönü učitelů ve školnüm roce 2002/2003 až 2008/2009, ze dne

9 33. ŽÖci se speciölnümi vzdělövacümi potřebami ve školnüm roce 2007/2008, 2008/2009 a 2009/ Kritäria våběru talentovanåch žöků, ze dne NadanÜ studenti, ze dne ZÖpisy z jednönü s rodiči, vedenä od ëspěchy školy, soutěže a olympiödy za školnü roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/ PřijÜmacÜ řüzenü na vysokä školy pro školnü roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/ VåročnÜ zprövy školy za školnü roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/ TestovÖnÜ kvarty (SCIO), ze dne Agregovanä våsledky projekt MAGï09 1, ze dne Granty a mimořödnä dotace v průběhu let 2005 až 2009, ze dne Protokoly o våsledcüch ze společnä čösti Maturita nanečisto HodnocenÜ våsledků vzdělövönü žöků 9. třüd ZŠ a odpovüdajücüch ročnüků vüceletåch gymnöziü FyzikÖlnÜ projekty školy Expedice mikrokosmos, Fyzika a my, Pozoruhodnå křemük 46. OceněnÜ učitelům fyziky za våznamnå čin v popularizaci tohoto předmětu, vydanä Českou fyzikölnü společnostü, sekce Jednoty českåch matematiků a fyziků, ze dne OceněnÜ učitelům fyziky za trvajücü våznamnou činnost v popularizaci tohoto předmětu, vydanä Českou fyzikölnü společnostü, sekce Jednoty českåch matematiků a fyziků, ze dne PrÖce žöků v römci středoškolskä odbornä činnosti 49. Smlouva o spolupröci uzavřenö podle ustanovenü á 51 občanskäho zökonüku mezi Masarykovou univerzitou Brno a GymnÖziem ŽďÖr nad SÖzavou, ze dne Dokumenty k projektu PartnerstvÜ ve vzdělövönü 51. Dokumenty k projektu Novä metody interaktivnü våuky na gymnöziüch kraje Vysočina 52. RozhodnutÜ vydövanö ředitelem školy v römci přijümönü ke vzdělövönü do 1. ročnüku, o přerušenü vzdělövönü, o přijetü po přerušenü studia, přestupu 53. Doklad o dosaženäm vzdělönü diplom G , ze dne Doklady o dosaženäm vzdělönü pedagogickåch pracovnüků 55. Dokumentace žöků se speciölnümi vzdělövacümi potřebami 56. PÜsemnÖ dokumentace k žökům våjimečně nadanåch 57. PÜsemnä zöznamy z jednönü školskä rady 58. PÜsemnä zöznamy k evidenci sociölně patologickåch jevů 59. Přehled våsledků přijümacüho řüzenü na vysokä školy od školnüho roku 1998/ Våsledky testovönü v oblasti šikany a vztahů žöků ve třüdöch 61. VyhodnocenÜ žökovskåch testů o šikaně 62. TřÜdnÜ våkazy a rozvrhy hodin třüd a učitelů pro školnü rok 2009/ TřÜdnÜ knihy pro školnü rok 2009/ PÜsemnä zöznamy o maturitnüch zkoušköch ve školnüm roce 2008/ PÜsemnä zöznamy o provedenåch kontrolöch 66. Dotace pro zajišťovönü standardnüch InformačnÜch a komunikačnüch technologiü ve školöch v roce 2006, dopis Krajskäho éřadu kraje Vysočina, čj. KUJI 41373/2006, ze dne

10 67. OznÖmenÜ o přidělenü dotace a podmünky jejüho čerpönü, čj. KUJI 22974/2006, ze dne DoéčtovÖnÜ zbåvajücüho podülu podpory, kterö byla poskytnuta v römci Grantoväho programu Fondu Vysočina CizÜ jazyky bröna k novämu poznönü 2004-II, dopis Krajskäho éřadu kraje Vysočina, ze dne Program SOCRATES Comenius Aktivita 1, Smlouva o poskytnutü finančnüch prostředků na evropskå projekt ICT in the European Classroom-Teaching and Learning Strategies, ze dne Smlouva o poskytnutü dotace uzavřenö na zökladě dohody smluvnüch stran za éčelem dofinancovönü projektu ICT in the European Classroom Teaching and Learning Strategies, ze dne OznÖmenÜ o přidělenü dotace, dopis Krajskäho éřadu kraje Vysočina, čj. KUJI 26768/2007, ze dne VyéčtovÖnÜ rozvojoväho programu ve vzdělövönü MŠMT Program na podporu pokrytü konektivity škol v römci StÖtnÜ informačnü politiky ve vzdělövönü v roce 2007, bez data vyhotovenü 73. RozhodnutÜ o přidělenü finančnüch prostředků určenåch na realizaci rozvojoväho programu ve vzdělövönü DalšÜ vzdělövönü pedagogickåch pracovnüků v souvislosti se zavedenüm novä maturitnü zkoušky, dopis Krajskäho éřadu kraje Vysočina, čj. KUJI 80105/2007, ze dne AvÜzo k platbě rozhodnutü o poskytnutü finančnüch prostředků za éčelem éhrady čösti nökladů vyplåvajücüch z éčasti učitelů na stöži učitelů fyziky v Evropskäm centru pro jadernå våzkum, ze dne ŽÖdost přüspěvkovä organizace o dotaci v römci projektů na ICT kraje Vysočina v roce 2008, ze dne PoskytnutÜ éčelovä dotace na realizaci rozvojoväho programu ZvåšenÜ nenörokovåch složek platů a motivačnüch složek mezd pedagogickåch pracovnüků regionölnüho školstvü s ohledem na kvalitu jejich pröce, dopis Krajskäho éřadu kraje Vysočina čj. KUJI 62770/2008/OSMS, ze dne ZÖvěrečnÖ zpröva PoskytnutÖ podpora na ICT od kraje Vysočina na projekt Modernizace vybavenü školy v oblasti ICT, ze dne ČtvrtletnÜ våkaz o zaměstnancüch a mzdovåch prostředcüch v regionölnüm školstvü P 1-04 za čtvrtletü 2006, ze dne 26. l ČtvrtletnÜ våkaz o zaměstnancüch a mzdovåch prostředcüch v regionölnüm školstvü P 1-04 za čtvrtletü 2007, ze dne 15. l ČtvrtletnÜ våkaz o zaměstnancüch a mzdovåch prostředcüch v regionölnüm školstvü P 1-04 za čtvrtletü 2008, ze dne 15. l FinančnÜ vypořödönü dotacü poskytnutåch školöm a školskåm zařüzenüm s våjimkou dotacü poskytnutåch na projekty spolufinancovanä z rozpočtu Evropskä unie, k , přüloha č. 1, ze dne FinančnÜ vypořödönü dotacü poskytnutåch školöm a školskåm zařüzenüm, poskytnutä na projekty spolufinancovanä z rozpočtu Evropskä unie, k , přüloha č. 1a, ze dne FinančnÜ vypořödönü dotacü poskytnutåch školöm a školskåm zařüzenüm, UZ StÖtnÜ informačnü politika neinvestice a UZ StÖtnÜ informačnü politika investice, k , přüloha č. 1b, ze dne FinančnÜ vypořödönü dotacü poskytnutåch školöm a školskåm zařüzenüm s våjimkou dotacü poskytnutåch na projekty spolufinancovanä z rozpočtu Evropskä unie, k , přüloha č. 1, ze dne

11 85. FinančnÜ vypořödönü dotacü poskytnutåch školöm a školskåm zařüzenüm s våjimkou dotacü poskytnutåch na projekty spolufinancovanä z rozpočtu Evropskä unie, k , přüloha č. 1, ze dne FinančnÜ vypořödönü dotacü poskytnutåch školöm a školskåm zařüzenüm, poskytnutä na projekty spolufinancovanä z rozpočtu Evropskä unie, k , přüloha č. 1a, ze dne ëprava rozpočtu přümåch vådajů NIV k , ze dne ëprava rozpočtu přümåch vådajů NIV k , ze dne ëprava rozpočtu přümåch vådajů NIV k , ze dne Våkaz vånosů a nökladů sestavenå k , ze dne Våkaz vånosů a nökladů sestavenå k , ze dne Våkaz vånosů a nökladů sestavenå k , ze dne ëčetnü zövěrka sestavenö k , ze dne ëčetnü zövěrka sestavenö k , ze dne ëčetnü zövěrka sestavenö k , ze dne Våkaz zisku a ztröty za obdobü 12/2006, ze dne Våkaz zisku a ztröty za obdobü 12/2007, ze dne Våkaz zisku a ztröty za obdobü 12/2008, ze dne Kniha éčetnictvü IV. a obdobü 12/2006, ze dne Kniha éčetnictvü IV. a obdobü 12/2007, ze dne Kniha éčetnictvü IV. a obdobü 12/2008, ze dne

12 Dle Ä 174 odst. 13 zåkona č. 561/2004 Sb., o předškolnöm, zåkladnöm, střednöm, vyššöm odbornüm a jinüm vzdělåvånö (školskà zåkon) ve zněnö pozdějšöch předpisů, může ředitel školy podat připomönky k obsahu inspekčnö zpråvy ČeskÜ školnö inspekci do 14 dnů po jejöm převzetö na adresu ČeskÅ školnö inspekce, PhDr. Ludmila SlÅnskÅ, DolnÖ 3, ŽďÅr nad SÅzavou. InspekčnÖ zpråvu společně s připomönkami a stanoviskem ČeskÜ školnö inspekce k jejich obsahu zasölå ČeskÅ školnö inspekce zřizovateli a školskü radě. InspekčnÖ zpråva včetně připomönek je veřejnå a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo školsküm zařözenö, jichž se tàkå, a v přöslušnüm inspektoråtu ČeskÜ školnö inspekce. SloženÉ inspekčného tçmu (razütko) Titul, jmãno a přéjmené Podpis PhDr. Ludmila SlÖnskÖ.. PhDr. Mgr. Milan Matějů.. Bc. LubomÜr MrÖček.. Ing. Hana VejvodovÖ.. ŽďÅr nad SÅzavou 12. ledna 2010 Podpis ředitele školy stvrzujécé projednåné a převzeté inspekčné zpråvy (razütko) Titul, jmãno a přéjmené Podpis Mgr. Vlastimil ČepelÖk.. ŽďÅr nad SÅzavou... 12

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 872/2009-A. Gymnázium, Praha 10, Omská 1300. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 872/2009-A. Gymnázium, Praha 10, Omská 1300. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 872/2009-A Název školy: Gymnázium, Praha 10, Omská 1300 Adresa: Omská 1300, 100 00 Praha 10 Identifikátor: 600006646 IČ: 63109026 Místo

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-163/13-C Název právnické osoby Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 vykonávající činnost školy: Sídlo: Za Nádražím 222, 381

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-477/08-11. Základní škola a Mateřská škola Želetava Adresa:

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-477/08-11. Základní škola a Mateřská škola Želetava Adresa: Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-477/08-11 Základní škola a Mateřská škola Želetava Adresa: Pražská 164, 675 26 Želetava Identifikátor: 600 122 301

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-421/09-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Adresa: Andělská Hora 215, 793 32 Andělská

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-490/08-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-490/08-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-490/08-14 Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková organizace Adresa: Na Nábřeží 49/1374,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 60/08-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 60/08-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 60/08-01 Název školy: Česko-italské jazykové gymnázium, s.r.o. Adresa: Sadská 530, 198 00 Praha 9 Identifikátor: 600 006 361 IČ: 64 578

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-472/09-T Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace Adresa: Těsnohlídkova 99, 725 28

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1128/09-12 Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Adresa: Hodonínská 925, 695 03 Dubňany Identifikátor: 618600672

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-625/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-625/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-625/09-T Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Adresa: Fr. Hajdy 34/1429, 700 30

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-55/10-T. Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-55/10-T. Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-55/10-T Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Adresa: M. Majerové 1691, 708 00 Ostrava-Poruba

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-37/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo: Švermova

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-297/08-05. Gymnázium Cheb. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-297/08-05. Gymnázium Cheb. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-297/08-05 Gymnázium Cheb Adresa: Nerudova 7, 350 40 Cheb Identifikátor: 600 009 009 IČ: 47 723 386 Místo inspekce: Gymnázium

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-53/10-T. Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s. r. o.

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-53/10-T. Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s. r. o. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-53/10-T Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s. r. o. Adresa: Dvořáková 1269, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B1628/09-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B1628/09-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B1628/09-B Základní škola a Mateřská škola Prštice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 13, 664

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-147/13-C. Mg. Vladimírem Trávníčkem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-147/13-C. Mg. Vladimírem Trávníčkem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-147/13-C Název právnické osoby Základní Vitějovice vykonávající činnost školy: Sídlo: 384 27 Vitějovice 12 IČO: 70993378 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-237/12-T. Energetiků 144, 735 14 Orlová-Lutyně

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-237/12-T. Energetiků 144, 735 14 Orlová-Lutyně Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-237/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Střední odborná škola NET OFFICE Orlová,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-925/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-925/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-925/10-B Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště, Brno, Gellnerova 1 Adresa: Gellnerova 1, 637 00 Brno

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-418/10-T. Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-418/10-T. Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-418/10-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Adresa: 793 64 Razová 353 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-610/15-T. Dvořákova 1269, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-610/15-T. Dvořákova 1269, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-610/15-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 26 787 806 Identifikátor 650 007 557 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1117/07-01. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1117/07-01. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1117/07-01 Název školy: Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Adresa: Ústavní 400, 181 00 Praha 8 Identifikátor: 600005992 IČ: 60460784 Místo

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-624/12-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Základní škola a mateřská škola Zálší, okres

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01070/09-06. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01070/09-06. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01070/09-06 Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379 Adresa:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-401/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-401/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-401/10-A Soukromá střední odborná škola START, s.r.o. Adresa: Chvaletická 918, 198 00 Praha 14 Identifikátor: 600006301

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín 4, Heverova 191

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín 4, Heverova 191 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín 4, Heverova 191 Heverova 191, 280 50 Kolín

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-910/08-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-910/08-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-910/08-01 Název školy: Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 Adresa: Nad Alejí 1952, 162 00 Praha 6 Identifikátor: 600 005 771 IČ: 49625446

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/09-T. Vyšší odborná škola Havířov s.r.o.

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/09-T. Vyšší odborná škola Havířov s.r.o. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-487/09-T Vyšší odborná škola Havířov s.r.o. Adresa: Tajovského 1157/2, Havířov - Podlesí, 736

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1529/11-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1529/11-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-1529/11-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIC-204/10 C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIC-204/10 C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIC-204/10 C Střední škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 Adresa: Zvolenská 934, 386 01 Strakonice Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-104/10-Z Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Adresa: Školní 666, 763 26 Luhačovice Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-485/15-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01468/09-U. Mateřská škola Vědomice-příspěvková organizace

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01468/09-U. Mateřská škola Vědomice-příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01468/09-U Mateřská škola Vědomice-příspěvková organizace Adresa: Lesní 244, 413 01 Roudnice nad Labem Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1023/09-12

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1023/09-12 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1023/09-12 Gymnázium a Střední odborná škola Rájec- Jestřebí, o.p.s. Adresa: Komenského 240, 697 02 Rájec-Jestřebí Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-213/09-08. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-213/09-08. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-213/09-08 Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec - příspěvková organizace Adresa: Fučíkova 430, 463

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI - 999/08-01. Hotelová škola. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI - 999/08-01. Hotelová škola. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI - 999/08-01 Hotelová škola Adresa: Vršovická 43, 101 00 Praha 10 Identifikátor: 600 004 741 IČ: 60461713 Místo inspekce: Vršovická

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-475/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-475/13-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-475/13-J Název právnické osoby Střední škola technická Žďár nad Sázavou vykonávající činnost školy: Sídlo: Strojírenská 6, 591 71 Žďár nad Sázavou IČO: 00 226 206 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-572/08-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-572/08-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-572/08-14 Základní škola a mateřská škola Ostrava- Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace Adresa: A. Kučery

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109. Klatovská 109, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 100 645

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109. Klatovská 109, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 100 645 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109 Klatovská 109, 301 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 100 645 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-65/08-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-65/08-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-65/08-R14 Základní škola a Mateřská škola Chuchelná, příspěvková organizace Adresa: Komenského 186, 747 24 Chuchelná

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-367/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-367/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-367/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK MÍSTEK,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-143/08-13. Základní škola Přerov, Svisle 13. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-143/08-13. Základní škola Přerov, Svisle 13. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-143/08-13 Základní škola Přerov, Svisle 13 Adresa: Svisle 13, 750 02 Přerov Identifikátor: 600 146 391

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIC-3/16-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 60816929 Identifikátor 600008347 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIL-31/12-L. Mgr. Václavem Tichým, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIL-31/12-L. Mgr. Václavem Tichým, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIL-31/12-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o. Sídlo: Horská 167, 460 14

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-126/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-126/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-126/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Horoměřice, okres Praha-západ Sídlo: Velvarská 310, 252

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-884/09-A. Na Balabence 800. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-884/09-A. Na Balabence 800. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-884/09-A Název školy: Základní škola, Praha 9 Libeň, Na Balabence 800 Adresa: Na Balabence 800, 190 00 Praha - Libeň Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-529/08-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-529/08-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-529/08-14 Adresa: Solná 8, 746 00 Opava Identifikátor: 600 004 210 IČ: 47 813 512 Místo inspekce:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-6/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-6/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-6/12-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Velké Němčice, okres Břeclav Sídlo: Školní 105, 691 63 Velké

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIE-1337/15-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70 838 283 Identifikátor 600 024 491 Právní forma Zastoupená

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2020/10-T. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2020/10-T. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2020/10-T Základní umělecká škola Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov Adresa: Bílovecká 1, 721

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-1479/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-1479/14-Z INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-1479/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Velehradská 1527, 686 03 Staré Město info@sosgsm.cz

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIE-503/10-E. Základní škola Jablonné nad Orlicí. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIE-503/10-E. Základní škola Jablonné nad Orlicí. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pardubický inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIE-503/10-E Základní škola Jablonné nad Orlicí Adresa: Jamenská 555, 561 64 Jablonné nad Orlicí Identifikátor: 600 104 206

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-115/11-Z. Mgr. Radomírem Válkem ředitelem školy. Salašská 300, 687 06 Velehrad

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-115/11-Z. Mgr. Radomírem Válkem ředitelem školy. Salašská 300, 687 06 Velehrad Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-115/11-Z Název kontrolované osoby: Sídlo: Základní škola, Velehrad, okres Uherské Hradiště Salašská 300, 687 06 Velehrad IČ: 46 956

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1040/09-12. Gymnázium, Brno, Křenová 36. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1040/09-12. Gymnázium, Brno, Křenová 36. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1040/09-12 Gymnázium, Brno, Křenová 36 Adresa: Křenová 36, 602 00 Brno Identifikátor: 600 013 464

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název právnické osoby vykonávající činnost školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-2049/14-A Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Sídlo Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1794/09-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1794/09-S. Předmět inspekční činnosti Název školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1794/09-S Adresa: Řež 17, 250 68 Řež Identifikátor: 600052117 IČ: 70991073 Místo inspekce: Řež 17, 250 68 Řež Termín

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-313/12-K. Mgr. Františkem Hořínkem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-313/12-K. Mgr. Františkem Hořínkem, ředitelem školy Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIK-313/12-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Základní škola Bukovany, okres Sokolov Sídlo: 357 55

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-365/09-09. Základní umělecká škola, Hostinné. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-365/09-09. Základní umělecká škola, Hostinné. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název školy: čj. ČŠI-365/09-09 Základní umělecká škola, Hostinné Adresa: Labská Fortna 230, 543 71 Hostinné Identifikátor: 600 102 556

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace Masarykova tř. 1313, 735 14 Orlová-Lutyně Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-141/12-P. Jesenická 11, 323 23 Plzeň. společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-141/12-P. Jesenická 11, 323 23 Plzeň. společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIP-141/12-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Soukromá základní škola Elementária, s. r. o. Jesenická 11, 323

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-894/10-S. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-894/10-S. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-894/10-S Mateřská škola Modletice, okres Praha - východ Modletice 19, 251 01 Říčany Identifikátor: 600 051 862

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-106/14-S. lidinsky@mail.gymberoun.cz

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-106/14-S. lidinsky@mail.gymberoun.cz INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-106/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 Sídlo Talichova 824, 266 01 Beroun 2 E-mail právnické osoby IČO 47

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIH-701/12-H. Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIH-701/12-H. Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-701/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 Sídlo: Náchodská 18, 543

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1335/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Znojmo,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-522/12-T. Lískovec, K Sedlištím 320, 739 30 Frýdek-Místek

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-522/12-T. Lískovec, K Sedlištím 320, 739 30 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-522/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-254/08-02. Předmět inspekční činnosti 1 :

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-254/08-02. Předmět inspekční činnosti 1 : Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-254/08-02 Název školy: Střední zemědělská škola, Čáslav, Sadová 1234 Adresa: Sadová 1234, 28 601 Čáslav Identifikátor: 600 007 278

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-320/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIB- 1494/10 -B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIB- 1494/10 -B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název kontrolované osoby: Střední odborná škola a střední odborné učiliště Letovice - Masarykova škola práce, Tyršova 500 Sídlo: 679 61 Letovice,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2282/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-223/13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Kralovice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Český Krumlov. Adresa: Tavírna 109, 381 01 Český Krumlov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Český Krumlov. Adresa: Tavírna 109, 381 01 Český Krumlov Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Český Krumlov Adresa: Tavírna 109, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 008 240

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01301/08-06. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01301/08-06. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01301/08-06 Základní škola a Mateřská škola Mšené-lázně, okres Litoměřice Adresa: Školní 121, 411 19 Mšené-lázně Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-354/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 00583391 Základní škola Volary, okres Prachatice U Nádraží 512, 384

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2329/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2329/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2329/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Linguistic - Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název kontrolované osoby: Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace Sídlo: Lesní 575/12 460 01 Liberec 1 IČO: 46 744 924

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-75/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-75/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-75/09-05 Název školy Základní umělecká škola Nová Role Adresa: Nádražní 89, 362 25 Nová Role Identifikátor: 600 002 616 IČ: 63 555

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA - 2637/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 Sídlo Kupeckého 576, 149 00 Praha 4 E-mail právnické osoby

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-40/12-J. příspěvková organizace. Oslavice 67, 594 01 Velké Meziříčí

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-40/12-J. příspěvková organizace. Oslavice 67, 594 01 Velké Meziříčí Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-40/12-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Oslavice, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-545/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-545/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-545/09-T Základní škola, Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4411, příspěvková organizace Adresa: J. Valčíka

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-39/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-39/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-39/13-S Název právnické osoby Střední odborná škola stravování Říčany s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Jiráskova 1519,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kasejovice, okres Plzeň-jih. 335 44 Kasejovice 318. Identifikátor školy: 600 070 581

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kasejovice, okres Plzeň-jih. 335 44 Kasejovice 318. Identifikátor školy: 600 070 581 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kasejovice, okres Plzeň-jih 335 44 Kasejovice 318 Identifikátor školy: 600 070 581 Termín konání inspekce: 9. a 10. ledna 2007

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-245/11-B. Mgr. Romanem Tlustošem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-245/11-B. Mgr. Romanem Tlustošem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-245/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 Sídlo: Husova 17/219,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2728/11-S. Příspěvková organizace. Mgr. Radana Šimčíková.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2728/11-S. Příspěvková organizace. Mgr. Radana Šimčíková. Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2728/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Tehov, okres Praha-východ Tehov č. 78, 251 01

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-869/14-T. Základní umělecká škola B-Art, o.p.s.

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-869/14-T. Základní umělecká škola B-Art, o.p.s. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-869/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní umělecká škola B-Art, o.p.s. Sídlo 756 51 Zašová 43 E-mail právnické osoby IČO 29 396 662 Identifikátor 691

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Cítoliby, okres Louny. Adresa: Náměstí M. Tyrše 56, 439 02 Cítoliby. Identifikátor: 600 082 750

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Cítoliby, okres Louny. Adresa: Náměstí M. Tyrše 56, 439 02 Cítoliby. Identifikátor: 600 082 750 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Cítoliby, okres Louny Adresa: Náměstí M. Tyrše 56, 439 02 Cítoliby Identifikátor: 600 082 750 Termín konání inspekce: 13. 14. červen

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-651/11-C. Mgr. Irenou Lintnerovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-651/11-C. Mgr. Irenou Lintnerovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-651/11-C Název právnické osoby Základní škola Kaňka o. p. s. vykonávající činnost školy: Sídlo: Helsinská 2 731, 390 05 Tábor IČ: 28060080

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-573/14-T. Mateřská škola Bruntál, Okružní 23

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-573/14-T. Mateřská škola Bruntál, Okružní 23 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-573/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 62352768 Identifikátor 107 620 146 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-438/12-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-438/12-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-438/12-U Název právnické osoby Základní škola Všehrdova 1, Lovosice vykonávající činnost školy: Sídlo: Všehrdova 1, 410 02 Lovosice IČO:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1539/09-P. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1539/09-P. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1539/09-P Název školy: Církevní gymnázium Plzeň Adresa: Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň Identifikátor: 600 009 611 IČ: 40 527 867 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306. Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička. Identifikátor školy: 600 012 859

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306. Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička. Identifikátor školy: 600 012 859 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306 Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička Identifikátor školy: 600 012 859 Termín konání inspekce: 7. - 12.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-638/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-638/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-638/10-T Základní škola, Ostrava-Poruba, A. Hrdličky 1638, příspěvková organizace Adresa: A.

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-90/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-90/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-90/12-P Název právnické osoby PLZEŇSKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE s. r. o vykonávající činnost školy: Sídlo: Politických vězňů 5/3003, 301 00

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-457/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-457/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-457/13-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 378 73 Dešná 17 E-mail právnické osoby Základní

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-129/10-U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-129/10-U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-129/10-U Základní škola a Mateřská škola Perštejn, okres Chomutov Adresa: Hlavní 57, 431 63 Perštejn Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-599/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace

Více