ČeskÅ školné inspekce InspektorÅt v kraji Vysočina INSPEKČNÖ ZPRÜVA. čj. ČŠIJ-28/10. Předmět inspekčné činnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČeskÅ školné inspekce InspektorÅt v kraji Vysočina INSPEKČNÖ ZPRÜVA. čj. ČŠIJ-28/10. Předmět inspekčné činnosti"

Transkript

1 ČeskÅ školné inspekce InspektorÅt v kraji Vysočina INSPEKČNÖ ZPRÜVA čj. ČŠIJ-28/10 NÅzev školy: GymnÅzium ŽďÅr nad SÅzavou Adresa: Neumannova 2, ŽďÖr nad SÖzavou IdentifikÅtor: IČ: MÉsto inspekce: GymnÖzium ŽďÖr nad SÖzavou TermÉn inspekce: 16., 17., 18. a 21. prosinec 2009 Předmět inspekčné činnosti InspekčnÜ činnost podle ustanovenü á 174 odst. 2 püsm. a) zökona č. 561/2004 Sb., o předškolnüm, zökladnüm, střednüm, vyššüm odbornäm a jinäm vzdělövönü (školskå zökon), ve zněnü pozdějšüch předpisů, pro éčely züskövönü a analåzy informacü o vzdělövönü žöků, o činnosti školy, sledovönü a hodnocenü efektivnosti vzdělövacü soustavy. HodnocenÜ podmünek, průběhu a våsledků vzdělövönü poskytovanäho střednü školou podle ustanovenü á 174 odst. 2 püsm. b) školskäho zökona. ZjišťovÖnÜ a hodnocenü podmünek, průběhu a våsledků vzdělövönü podle přüslušnåch vzdělövacüch programů. ZjišťovÖnÜ a hodnocenü naplněnü školnüch vzdělövacüch programů a jejich souladu s prövnümi předpisy a römcovåmi vzdělövacümi programy podle ustanovenü á 174 odst. 2 püsm. c) školskäho zökona. HodnocenÜ souladu učebnüch dokumentů s prövnümi předpisy podle ustanovenü á 185 odst. 1 školskäho zökona. ZÜskÖnÜ a analyzovönü informacü o využüvönü finančnüch prostředků stötnüho rozpočtu poskytnutåch školöm a školskåm zařüzenüm zřizovanåmi kraji podle ustanovenü á 163 školskäho zökona na realizaci pokusnåch ověřovönü a rozvojovåch programů.

2 Charakteristika školy Zřizovatelem GymnÖzia ŽďÖr nad SÖzavou je Krajskå éřad kraje Vysočina. PrÖvnickÖ osoba vykonövö činnost střednü školy s nejvyššüm povolenåm počtem 510 žöků, do rejstřüku škol a školskåch zařüzenü byla zapsöna dne 1. ledna MÜstem poskytovanäho vzdělövönü je Neumannova 2, ŽďÖr nad SÖzavou. StřednÜ škola zabezpečuje vzdělövönü v oborech vzdělönü s maturitnü zkouškou K/81 GymnÖzium-všeobecnä (dennü forma, dälka vzdělövönü 8 roků), K/801 GymnÖziumvšeobecnä (dennü forma, dälka vzdělövönü 8 roků, dobühajücü obor), K/41 GymnÖzium-všeobecnä (dennü forma, dälka vzdělövönü 4 roky) a K/401 GymnÖzium-všeobecnä (dennü forma, dälka vzdělövönü 4 roky, dobühajücü obor). K 30. zöřü 2009 škola vyközala v 16 třüdöch celkem 477 žöků, tj. 93,5 % uvedenäho nejvyššüho povolenäho počtu žöků. Všechny kmenovä třüdy jsou umüstěny v budově školy. Škola se vyznačuje stabilnüm počtem žöků. CelkovÖ naplněnost střednü školy v obdobü let 2007 až 2009 se pohybovala v rozmezü od 475 do 477 žöků, tj. od 93,1 % do 93,5 %. Škola dodržuje pro jednotlivä obory vzdělönü stanovenä nejvyššü povolenä počty žöků. Ve 2., 3. a 4. ročnüku čtyřletäho studijnüho cyklu se vyučuje podle upravenäho učebnüho plönu schvölenäho MŠMT dne pod čj /99-22 s platnostü od V kvintě osmiletäho studijnüho cyklu a v 1. ročnüku čtyřletäho studijnüho cyklu se vyučuje podle ŠkolnÜho vzdělövacüho programu pro vyššü gymnözium s platnostü od V kvartě, sextě, septimě a oktövě osmiletäho studijnüho cyklu se vyučuje podle generalizovanäho učebnüho plönu schvölenäho MŠMT dne pod čj /99-22 s platnostü od V primě, sekundě a tercii osmiletäho studijnüho cyklu se vyučuje podle ŠkolnÜho vzdělövacüho programu pro nižšü gymnözium s platnostü od ëspěšnost přijümönü absolventů na vysokä školy pro jednotlivä školnü roky uvödü nösledujücü tabulka: ŠkolnÜ rok Počet maturantů Přijato na VŠ Tj. % 2002/ ,3 2003/ ,3 2004/ ) 81 89,0 2005/ ,5 2006/ ,9 2007/ ,9 2008/ ,9 PoznÖmka: Z uvedenäho počtu se dva žöci na vysokou školu nehlösili. V době od poslednü inspekčnü činnosti ve školnüm roce 2006/2007 došlo k pozitivnümu posunu v materiölnü oblasti. V oblasti våpočetnü techniky se uskutečnila våměna počütačů v obou počütačovåch učebnöch. Byla provedena rekonstrukce učebny biologie a pořüzeno zatemněnü do třü učeben v növaznosti na realizaci školnüho projektu Novä metody interaktivnü våuky na gymnöziüch kraje Vysočina. HlavnÜm cülem tohoto projektu je zkvalitněnü våuky s využitüm interaktivnüch tabulü, jejichž počet škola v römci projektu navåšü, döle takä realizace dalšüho vzdělövönü pedagogickåch pracovnüků v täto oblasti. ŽÖkům i vyučujücüm jsou k dispozici školnü knihovny. PřijetÜm třü novåch vyučujücüch cizüch jazyků došlo ke zkvalitněnü personölnüch podmünek. Od ledna 2009 probühaly v budově školy intenzivnü stavebnü pröce směřujücü ke snüženü energetickä nöročnosti provozu školy. CÜlem rekonstrukce bylo zateplenü obvodoväho 2

3 plöště budovy, zateplenü střešnüch i stropnüch konstrukcü a takä våměna oken a venkovnüch dveřü budovy. DÜky těmto épravöm se ušetřü 1236 GJ tepla za rok, tj. přibližně 30 % ročnüch nökladů na vytöpěnü, a snüžü se emise CO 2 o 125 t za rok. Vådaje na celkovou rekonstrukci byly hrazeny z finančnüch prostředků zřizovatele, z dotace Fondu soudržnosti EU a z přüspěvku StÖtnÜho fondu životnüho prostředü ČR. Škola připravuje projekt v römci Evropskåch sociölnüch fondů na vybudovönü informačnüho centra. Ekonomickã a materiålné předpoklady školy PřÜspěvkovÖ organizace v hodnocenäm obdobü 2006 až 2008 hospodařila předevšüm s peněžnümi prostředky poskytnutåmi ze stötnüho rozpočtu, tj. s dotacemi na přümä nöklady na vzdělövönü, individuölnümi éčelovåmi dotacemi na financovönü programů, peněžnümi prostředky přijatåmi z rozpočtu zřizovatele a peněžnümi prostředky züskanåmi vlastnü činnostü. PřÜmä nöklady na vzdělövönü tvořü největšü podül finančnüch prostředků, kteråmi škola zajišťuje svoji činnost. PřevÖžnÖ čöst finančnüch prostředků ze stötnüho rozpočtu byla čerpöna na mzdovä nöklady a zökonnä odvody. Z poskytnutåch finančnüch prostředků na ostatnü neinvestičnü vådaje prövnickö osoba hradila předevšüm nökup učebnic, učebnüch textů a učebnüch pomůcek, vådaje na dalšü vzdělövönü pedagogickåch pracovnüků (döle jen DVPP), nökup osobnüch ochrannåch pracovnüch pomůcek, cestovnä a opotřebenü våstroje na lyžařskåch våcvikovåch kurzech. FinančnÜ prostředky ze stötnüho rozpočtu byly prövnickä osobě poskytovöny prostřednictvüm Krajskäho éřadu kraje Vysočina. Tyto finančnü prostředky pokryly v hodnocenåch letech 2006 až 2008 přibližně 80 % celkovåch ročnüch neinvestičnüch nökladů. DalšÜm zdrojem financovönü byly prostředky z rozpočtu zřizovatele. Z těchto peněz hradila škola veškerä provoznü nöklady (energie, vodnä-stočnä, opravy apod.). V letech 2006 až 2008 byly škole poskytnuty éčelovä finančnü prostředky z prostředků MŠMT a prostředků zřizovatele. V roce 2006 byla prövnickä osobě poskytnuta Dotace pro zajišťovönü standardnüch InformačnÜch a komunikačnüch technologiü ve školöch v roce V tomto roce byly döle škole přiděleny finančnü prostředky v römci doéčtovönü zbåvajücüho podülu podpory, kterö byla poskytnuta v römci Grantoväho programu Fondu Vysočina CizÜ jazyky bröna k novämu poznönü 2004-II. DalšÜ prostředky obdržela škola v römci Programu SOCRATES Comenius Aktivita 1, na zökladě Smlouvy o poskytnutü finančnüch prostředků na evropskå projekt ICT in the European Classroom-Teaching and Learning Strategies. Tento projekt pokračoval i v roce V roce 2007 obdržela prövnickö osoba finančnü prostředky v römci projektu Program na podporu pokrytü konektivity škol v römci StÖtnÜ informačnü politiky ve vzdělövönü a dalšü finančnü prostředky určenä na realizaci rozvojoväho programu ve vzdělövönü DalšÜ vzdělövönü pedagogickåch pracovnüků v souvislosti se zavedenüm novä maturitnü zkoušky. V roce 2008 obdržela prövnickö osoba finančnü prostředky od zřizovatele v römci projektu Modernizace vybavenü školy v oblasti ICT a dalšü finančnü prostředky za éčelem éhrady čösti nökladů vyplåvajücüch z éčasti učitelů na stöži učitelů fyziky v Evropskäm centru pro jadernå våzkum. DÖle byla škole přidělena éčelovö dotace na realizaci rozvojoväho programu ZvåšenÜ nenörokovåch složek platu a motivačnüch složek mezd pedagogickåch pracovnüků regionölnüho školstvü s ohledem na kvalitu jejich pröce. 3

4 Rozvojovä programy přispěly k zajištěnü přüznivějšüch podmünek v oblasti ICT a k motivovönü pedagogickåch pracovnüků. Škola použila finančnü prostředky ze stötnüho rozpočtu v souladu s éčelem, na kterå byly přiděleny. Důslednåm dodržovönüm principů řüdücü kontroly prövnickö osoba minimalizuje rizika při vynaklödönü finančnüch prostředků stötnüho rozpočtu. V oblastech vzdělövönü zohledňuje personölnü obsazenü, materiölnü vybavenü a finančnü možnosti. Na zökladě hodnocenåch dokumentů byly tyto finančnü prostředky stötnüho rozpočtu použity oprövněně. CelkovÖ våše prostředků, se kteråmi přüspěvkovö organizace ve sledovanäm obdobü hospodařila, pokryla zökladnü finančnü potřeby, včetně realizace vzdělövacüch programů. HodnocenÉ školy VzdělÖvacÜ nabüdka školy odpovüdö podmünköm, za kteråch byla zařazena do rejstřüku škol a školskåch zařüzenü. Na zökladě požadavků inovace obsahu vzdělövönü a platnäho školskäho zökona ředitel školy vydal ŠkolnÜ vzdělövacü program pro nižšü gymnözium (döle jen ŠVP) s platnostü od 1. zöřü 2007 a ŠkolnÜ vzdělövacü pro vyššü gymnözium s platnostü od 1. zöřü Oba ŠVP odpovüdajü reölnåm podmünköm, možnostem a profilaci školy, zohledňujü potřeby a možnosti žöků při dosahovönü cülů vzdělövönü. KomparativnÜ analåza proközala, že škola při jejich tvorbě škola postupovala podle zösad RÖmcoväho vzdělövacüho programu pro zökladnü vzdělövönü (döle jen RVP ZV) a podle zösad RÖmcoväho vzdělövacüho programu pro gymnaziölnü vzdělövönü (döle jen RVP G). Strategickä cüle směřujücü k realizaci kurikulörnü reformy jsou takä stanoveny v püsemně zpracovanä koncepci školy, kterö vychözü ze současnåch podmünek, dlouhodobåch zöměrů ČR a kraje Vysočina. JejÜ pravidelnö inovace navazuje na zövěry vlastnüho hodnocenü školy, ve kteräm jsou koncepčnü zöměry konkrätně analyzovöny, což vede k éčinnä propojenosti těchto dokumentů. Škola mö vyhotovenä již tři evaluačnü zprövy. DlouhodobÖ a pravidelnö činnost školy v täto oblasti se projevuje na kvalitě zpracovönü těchto dokumentů. Charakteristickåm rysem evaluace je předevšüm vytvořenå systäm, na zökladě kteräho jsou jednotlivä oblasti konkrätně a podrobně analyzovöny. StanovenÖ opatřenü jsou průběžně realizovöna a sledovöna, což je podporovöno vytvořenåm funkčnüm kontrolnüm systämem. S våsledky vlastnüho hodnocenü škola döle pracuje, čümž je vytvořena éčinnö zpětnö vazba. V konečnäm våsledku se takä projevuje součinnost a aktivnü zapojenü pedagogickäho sboru. Ředitel školy splňuje požadavky pro våkon funkce a plnü prövnü povinnosti z nü vyplåvajücü. ŘÜdicÜ systäm je podporovön přenesenüm kompetencü na jednotlivä pracovnüky. Funkčnost nastavenäho systämu vychözü z propojenü plönovönü, organizovönü a kontroly. Povinnosti, pravomoci a ékoly pracovnüků jsou döny organizačnüm řödem a dalšümi vnitřnümi dokumenty. FunkčnÜ je takä informačnü systäm. Pravidelně jsou konöny pedagogickä rady, porady vedenü, provoznü porady a setkönü předmětovåch komisü. Důležitåm prvkem jsou takä rozhovory s vyučujücümi, včetně rozhovorů po hospitacüch. S kritärii sledovanåmi při hospitacüch jsou pedagogovä vždy seznömeni na začötku školnüho roku. NastavenÜ těchto kritäriü je v souladu se strategickåmi cüli školy, což efektivně podporuje řüdicü systäm, předevšüm v züskövönü zpětnä vazby, včetně vyhodnocovönü naplňovönü ŠVP. Přenos informacü je zajištěn takä funkčnostü webovåch strönek školy, na jejichž realizaci se podülejü i žöci školy. ProstřednictvÜm informacü zde sdělenåch je vytvöřen dostatečnå přehled o děnü ve škole, včetně aktuölnüch zpröv, vyhodnocovönü akcü, uveřejněnü 4

5 dokumentů školy atd. Škola zde takä informuje veřejnost o vzdělövacü nabüdce školy a postupu při přijümönü žöků ke vzdělövönü. K tomu éčelu je využüvön i regionölnü tisk, pořödönü dnů otevřenåch dveřü a roznöškovö služba ve ŽďÖru nad SÖzavou. PřijÜmacÜ zkoušky vykonövajü všichni uchazeči povinně. Pro přijümönü uchazečů ke vzdělövönü škola vytvöřü rovnä podmünky. ŽÖky se speciölnümi vzdělövacümi potřebami a žöky mimořödně nadanä škola identifikuje, v letošnüm školnüm roce se jednö o 9 žöků se speciölnümi vzdělövacümi potřebami a 46 žöků mimořödně nadanåch. Škola systematicky sleduje a zohledňuje vzdělövacü potřeby žöků a umožňuje vnitřnü diferenciaci våuky. Ředitel školy se pravidelně zéčastňuje jednönü školskä rady a umožňuje jü přüstup k dokumentaci školy. Se školskou radou spolupracuje a plnü povinnosti, kterä pro něho vyplåvajü z přüslušnåch ustanovenü školskäho zökona. VzÖjemnä vztahy hodnotü ředitel školy jako vynikajücü, což se projevuje napřüklad v oblasti spolupröce při épravöch školnüho řödu, evaluace školy, våročnüch zpröv apod. FunkčnÜ je takä spolupröce s Radou rodičů, kterö pravidelně sleduje våsledky školy, pomöhö organizovat maturitnü plesy a přinöšü nöměty pro pröci vedenü školy. Škola je otevřenou organizacü zökonnåm zöstupcům žöků a prokazatelnåm způsobem je informuje o děnü, plönovanåch akcüch a våsledcüch vzdělövönü žöků. Ke komunikaci použüvö nejen obvyklä způsoby, ale takä obsahově velmi bohatä webovä strönky. PartnerstvÜ se zřizovatelem je na velmi dobrä érovni. DÖle je realizovöno partnerstvü s ČEZ, MU Brno, HnutÜ GO!, Českou fyzikölnü společnostü, zökladnümi školami spödovä oblasti a dalšümi organizacemi. ZahraničnÜmi partnery školy jsou střednü školy z Anglie, ItÖlie, DÖnska, Švädska, Německa, Litvy a Španělska. VåročnÜ zpröva o činnosti školy standardně uvödü přehled spolupracujücüch partnerů. Vztahy školy se spolupracujücümi partnery jsou funkčnü a cülevědomě rozvüjenä. KvalitnÜ personölnü podmünky přispüvajü k formovönü stabilnüho pedagogickäho sboru. Odbornou kvalifikaci splňujü kromě jednoho pedagoga všichni vyučujücü. DalšÜ vzdělövönü pedagogickåch pracovnüků (DVPP) je plönovanä, vychözü z nastavenåch strategickåch cülů školy a uskutečňuje se s aktivnüm přüstupem učitelů. O kvalitě nastavenäho systämu v oblasti DVPP svědčü takä počet a zaměřenü absolvovanåch vzdělövacüch akcü. Pedagogovä jednotlivä akce vyhodnocujü, celkovö analåza DVPP je součöstü vlastnüho hodnocenü školy. VzdělÖvÖnÜ je takä zaměřeno i na zdokonalenü jazykovåch dovednostü pedagogů, v důsledku čehož se zvyšuje počet učitelů zapojenåch do mezinörodnü spolupröce a realizovanåch projektů. O motivaci a våsledcüch v täto oblasti svědčü takä počet pedagogů, kteřü vykonali jazykovä zkoušky, deset učitelů jazykovou zkoušku PET (Preliminary English Test) a dva učitelä jazykovou zkoušku CAE (Certificate in Advanced English). VedenÜ školy klade důraz na vytvöřenü přüzniväho klimatu školy, což potvrzujü realizovanä aktivity, dotaznükovö šetřenü a takä stanovenö opatřenü vychözejücü z vlastnüho hodnocenü školy. Ve všech navštüvenåch hodinöch byly zaznamenöny prvky směřujücü k podpoře rozvoje osobnosti žöka. VyučujÜcÜ volili vhodnä formy a metody pröce, kterä vedly předevšüm k aktivnümu zapojenü žöků a jejich vzöjemnä komunikaci. NastavenÖ a žöky dodržovanö pravidla umožňovala častä střüdönü aktivit, což vedlo k éčinnämu využitü času a takä individuölnümu přüstupu k žökům. ëčelně byly použüvöny motivačnü prvky, včetně oblasti hodnocenü a formy sebehodnocenü žöků. Vhodně bylo takä využüvöno kvalitnü materiölnü zözemü, kterä je vedenüm školy zajišťovöno a inovovöno v rovině våukovä i z hlediska potřeb pedagogů. Rozvoj funkčnüch gramotnostü žöků vychözü z koncepčnüch zöměrů školy a je součöstü vlastnüho hodnocenü školy. Možnosti dalšüho rozvüjenü žöků vychözejü rovněž z nabüdky volitelnåch a nepovinnåch předmětů. RealizovÖny jsou takä různä aktivity žöků 5

6 se zaměřenüm na jejich tvůrčü činnost. JednÖ se předevšüm o zapojovönü žöků do projektovä våuky. Škola mö dlouhodobä zkušenosti se zapojovönüm do mezinörodnüch projektů. Na kvalitnü érovni jejich realizace se projevuje i stölö inovace v täto oblasti, kterö byla zaznamenöna od poslednü inspekčnü činnosti. Konkrätně se jednö o rozšüřenü mezinörodnü spolupröce i pro dalšü předměty (kromě cizüch jazyků döle fyzika, informatika a våpočetnü technika, dějepis, våtvarnö våchova, čöstečně zeměpis). DVPP v oblasti cizüch jazyků zvåšilo počet učitelů zapojenåch do těchto aktivit, tüm takä i počet žöků. O kvalitě projektovä våuky svědčü i dalšü våčet uskutečňovanåch aktivit. DoklÖdÖ to napřüklad realizace dvouletäho projektu Fyzika a my s cülem zvåšit zöjem žöků o fyziku a přürodnü vědy. Tento projekt navözal na již skončenå éspěšnå projekt Expedice Mikrokosmos, kterå vyvrcholil növštěvou studentů a učitelů školy ve švåcarskäm vědeckäm pracovišti CERN. V römci projektu Fyzika a my se uskutečnily na škole přednöšky odbornüků z Akademie věd ČR a z vysokåch škol. ŽÖci navštüvili různö pracoviště, muzea a expozice. SoučÖstÜ projektu byla takä éčast vybranåch žöků ve fyzikölnüch soutěžüch. Každå žök vyššüho stupně osmiletäho studijnüho cyklu se zéčastnil alespoň jednä z nabüzenåch akcü. Za uskutečněnü tohoto projektu züskala škola oceněnü Českä fyzikölnü společnosti. Za trvale våznamnou činnost v popularizaci fyziky züskala škola toto oceněnü již podruhä. Učitelä vedou žöky ke schopnosti aplikovat züskanä znalosti na reölnä situace z praxe, včetně využitü mezipředmětovåch vztahů. ëspěšnost žöků je soustavně sledovöna a hodnocena. HodnocenÜ žöků je systematickä. ŽÖci akceptujü a respektujü pravidla jednönü. K ověřovönü érovně dosaženäho stupně znalostü a dovednostü využüvö škola standardnü způsoby (éstnü a püsemnä zkoušenü, zadövönü projektů, seminörnüch pracü, referötů, prezentacü apod.). Širokä využitü majü různä druhy testů. Jimi se takä napřüklad zjišťujü érovně jazykovåch znalostü a dovednostü při vstupu do školy. K systematickämu vyhodnocovönü sloužü testy průběžnä, srovnövacü a våstupnü. Každoročně se konajü přijümacü zkoušky pro všechny uchazeče z matematiky, českäho jazyka a anglickäho jazyka. Pravidelně je takä provöděno testovönü znalostü žöků v kvartě z matematiky a českäho jazyka. VnějšÜ hodnocenü våsledků vzdělövönü bylo provedeno v römci celostötnüho testovönü žöků 9. třüd zökladnüch škol a odpovüdajücüch ročnücüch vüceletåch gymnöziü. Ve srovnönü s odpovüdajücümi školami se våsledky pohybovaly na érovni krajskäho a republikoväho nadprůměru. ŽÖci maturitnüch třüd se dlouhodobě éčastnü externüho testovönü s obdobnåm våsledkem. Škola döle využüvö smluvně zajištěnä testovönü firmou SCIO. AnalyzovÖny a interpretovöny jsou takä våsledky maturitnüch zkoušek. Za neformölnü hodnocenü lze považovat i vysokou éspěšnost žöků v přijümacüm řüzenü na vysokä školy. ŽÖci školy jsou každoročně éspěšnü na krajskä i republikovä érovni v jazykovåch soutěžüch, středoškolskä odbornä činnosti, předmětovåch olympiödöch, sportovnüch a våtvarnåch soutěžüch. O züskanåch dovednostech svědčü takä éspěšnost a počet žöků zapojenåch do mezinörodnüch projektů. Oblast våchovně vzdělövacü pröce podporuje kvalitnü odbornö éroveň pedagogickäho sboru a jeho tåmovö spolupröce. 6

7 Celkovã hodnocené školy GymnÖzium ŽďÖr nad SÖzavou poskytuje vzdělövönü v souladu s édaji v rejstřüku škol a školskåch zařüzenü a v souladu se vzdělövacümi programy uvedenåmi v ustanovenüch školskäho zökona. Dodržuje prövnü předpisy souvisejücü s poskytovönüm vzdělövönü a školskåch služeb. Škola v průběhu våchovně vzdělövacüho procesu respektuje zösady rovnäho přüstupu ke vzdělövönü, zohledňuje vzdělövacü potřeby žöků, dodržuje podmünky k přijümönü žöků ke vzdělövönü a zajišťuje jejich bezpečnost. Při realizaci vzdělövacüch programů celkovö våše finančnüch prostředků, se kteråmi prövnickö osoba ve sledovanäm obdobü hospodařila, byla dostačujücü k pokrytü jejich zökladnüch potřeb. Vytvořenä ŠVP jsou v souladu s RVP ZV a s RVP G. Jejich realizace naplňuje koncepčnü zöměry školy a je podporovöna strategiü řüzenü školy, jejüž součöstü je takä využüvönü různåch grantů a projektů. Strategickä cüle školy jsou konkrätně rozpracovöny a pravidelně inovovöny v püsemně zpracovanåch dokumentech školy. Nastavenå funkčnü informačnü a kontrolnü systäm mö systämovå charakter, což vytvöřü éčinnou zpětnou vazbu, kterö je takä züskövöna z kvalitně provöděnä evaluace školy. Strategickä řüzenü školy a zpracovönü vlastnüho hodnocenü školy je hodnoceno jako přükladnä. Våuku podporuje kvalitnü materiölnü a personölnü zözemü, což bylo možno sledovat i v navštüvenåch hodinöch, ve kteråch vyučujücü podporovali individualitu žöků a rozvoj jejich osobnosti. Rozvoj klüčovåch dovednostü žöků škola podporuje širokou nabüdkou motivačnüch aktivit, včetně mimoškolnü činnosti. Motivace žöků je zvyšovöna zejmäna uskutečňovönüm projektovä våuky a nastavenåm systämem vyhodnocovönü våsledků vzdělövönü žöků. Ke sledovönü éspěšnosti žöků ve våuce škola využüvö vlastnü postupy i externü nöstroje. ZÜskanä våsledky jsou analyzovöny, interpretovöny a v přüpadě potřeby jsou přijümöna opatřenü. Prokazatelnåm våsledkem érovně klüčovåch kompetencü dosahovanåch prostřednictvüm vzdělövacüho obsahu jsou takä pravidelnä éspěchy žöků v různåch krajskåch, republikovåch i mezinörodnüch soutěžüch a aktivitöch. ëroveň realizovanåch projektů včetně mezinörodnü spolupröce je hodnocena jako přükladnö. Våstupy tematickäho šetřenü Våchova ke zdravü, kterä bylo v römci inspekčnü činnosti provedeno, budou součöstü tematickä zprövy vydanä ČŠI, zveřejněnä na webovåch strönköch ČŠI. 7

8 Seznam pésemnosté, o kterã se inspekčné zjištěné opérå 1. ZřizovacÜ listina GymnÖzia ŽďÖr nad SÖzavou, Neumannova 2, vydanö Krajskåm éřadem kraje Vysočina, ze dne Dodatek č. 1 ZřizovacÜ listiny GymnÖzia ŽďÖr nad SÖzavou, Neumannova 2, ze dne Dodatek č. 2 ZřizovacÜ listiny GymnÖzia ŽďÖr nad SÖzavou, Neumannova 2, ze dne JmenovÖnÜ do funkce ředitele, vydanä hejtmanem kraje Vysočina, ze dne RozhodnutÜ Krajskäho éřadu kraje Vysočina, čj. KUJI 41890/21008 OSMS, ze dne RozhodnutÜ Ministerstva školstvü, mlödeže a tělovåchovy, čj / , ze dne Våpis z rejstřüku škol a školskåch zařüzenü, ze dne Våkaz R o ředitelstvü škol podle stavu k , ze dne Våkaz R o ředitelstvü škol podle stavu k , ze dne Våkaz R o ředitelstvü škol podle stavu k , ze dne Våkaz S 8-01 o střednü škole podle stavu k , ze dne Våkaz S 8-01 o střednü škole podle stavu k , ze dne Våkaz S 8-01 o střednü škole podle stavu k , ze dne Våkaz R o érazovosti dětü a mlödeže ve školöch a školskåch zařüzenüch za školnü rok 2006/2007, ze dne Våkaz R o érazovosti dětü a mlödeže ve školöch a školskåch zařüzenüch za školnü rok 2007/2008, ze dne Våkaz R o érazovosti dětü a mlödeže ve školöch a školskåch zařüzenüch za školnü rok 2008/2009, ze dne Våkaz S 5-01 o přihlöšenåch a přijatåch uchazečüch do 1. ročnüku dennü formy vzdělövönü ve střednüch školöch a konzervatořüch podle stavu k , ze dne Våkaz S 5-01 o přihlöšenåch a přijatåch uchazečüch do 1. ročnüku dennü formy vzdělövönü ve střednüch školöch a konzervatořüch podle stavu k , ze dne Våkaz S 5-01 o přihlöšenåch a přijatåch uchazečüch do 1. ročnüku dennü formy vzdělövönü ve střednüch školöch a konzervatořüch podle stavu k , ze dne PlÖn činnosti školy na školnü rok 2009/2010, ze dne PlÖn rozvoje školy a vnitřnü evaluace školy, ze dne VlastnÜ hodnocenü školy, zöřü 1998, zöřü 2007 a zöřü ProvoznÜ řöd školy, ze dne OrganizačnÜ řöd, ze dne PlÖn kontrolnü činnosti, ze dne PlÖn pröce våchovnäho poradce pro školnü rok 2008/2009, ze dne PlÖn pröce våchovnäho poradce pro školnü rok 2009/2010, ze dne MinimÖlnÜ program prevence sociölně patologickåch jevů, ze dne Evidence sociölně patologickåch jevů, vedenö od ŠkolnÜ řöd GymnÖzia ŽďÖr nad SÖzavou, ze dne PlÖn dalšüho vzdělövönü, ze dne Přehled vzdělövönü učitelů ve školnüm roce 2002/2003 až 2008/2009, ze dne

9 33. ŽÖci se speciölnümi vzdělövacümi potřebami ve školnüm roce 2007/2008, 2008/2009 a 2009/ Kritäria våběru talentovanåch žöků, ze dne NadanÜ studenti, ze dne ZÖpisy z jednönü s rodiči, vedenä od ëspěchy školy, soutěže a olympiödy za školnü roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/ PřijÜmacÜ řüzenü na vysokä školy pro školnü roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/ VåročnÜ zprövy školy za školnü roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/ TestovÖnÜ kvarty (SCIO), ze dne Agregovanä våsledky projekt MAGï09 1, ze dne Granty a mimořödnä dotace v průběhu let 2005 až 2009, ze dne Protokoly o våsledcüch ze společnä čösti Maturita nanečisto HodnocenÜ våsledků vzdělövönü žöků 9. třüd ZŠ a odpovüdajücüch ročnüků vüceletåch gymnöziü FyzikÖlnÜ projekty školy Expedice mikrokosmos, Fyzika a my, Pozoruhodnå křemük 46. OceněnÜ učitelům fyziky za våznamnå čin v popularizaci tohoto předmětu, vydanä Českou fyzikölnü společnostü, sekce Jednoty českåch matematiků a fyziků, ze dne OceněnÜ učitelům fyziky za trvajücü våznamnou činnost v popularizaci tohoto předmětu, vydanä Českou fyzikölnü společnostü, sekce Jednoty českåch matematiků a fyziků, ze dne PrÖce žöků v römci středoškolskä odbornä činnosti 49. Smlouva o spolupröci uzavřenö podle ustanovenü á 51 občanskäho zökonüku mezi Masarykovou univerzitou Brno a GymnÖziem ŽďÖr nad SÖzavou, ze dne Dokumenty k projektu PartnerstvÜ ve vzdělövönü 51. Dokumenty k projektu Novä metody interaktivnü våuky na gymnöziüch kraje Vysočina 52. RozhodnutÜ vydövanö ředitelem školy v römci přijümönü ke vzdělövönü do 1. ročnüku, o přerušenü vzdělövönü, o přijetü po přerušenü studia, přestupu 53. Doklad o dosaženäm vzdělönü diplom G , ze dne Doklady o dosaženäm vzdělönü pedagogickåch pracovnüků 55. Dokumentace žöků se speciölnümi vzdělövacümi potřebami 56. PÜsemnÖ dokumentace k žökům våjimečně nadanåch 57. PÜsemnä zöznamy z jednönü školskä rady 58. PÜsemnä zöznamy k evidenci sociölně patologickåch jevů 59. Přehled våsledků přijümacüho řüzenü na vysokä školy od školnüho roku 1998/ Våsledky testovönü v oblasti šikany a vztahů žöků ve třüdöch 61. VyhodnocenÜ žökovskåch testů o šikaně 62. TřÜdnÜ våkazy a rozvrhy hodin třüd a učitelů pro školnü rok 2009/ TřÜdnÜ knihy pro školnü rok 2009/ PÜsemnä zöznamy o maturitnüch zkoušköch ve školnüm roce 2008/ PÜsemnä zöznamy o provedenåch kontrolöch 66. Dotace pro zajišťovönü standardnüch InformačnÜch a komunikačnüch technologiü ve školöch v roce 2006, dopis Krajskäho éřadu kraje Vysočina, čj. KUJI 41373/2006, ze dne

10 67. OznÖmenÜ o přidělenü dotace a podmünky jejüho čerpönü, čj. KUJI 22974/2006, ze dne DoéčtovÖnÜ zbåvajücüho podülu podpory, kterö byla poskytnuta v römci Grantoväho programu Fondu Vysočina CizÜ jazyky bröna k novämu poznönü 2004-II, dopis Krajskäho éřadu kraje Vysočina, ze dne Program SOCRATES Comenius Aktivita 1, Smlouva o poskytnutü finančnüch prostředků na evropskå projekt ICT in the European Classroom-Teaching and Learning Strategies, ze dne Smlouva o poskytnutü dotace uzavřenö na zökladě dohody smluvnüch stran za éčelem dofinancovönü projektu ICT in the European Classroom Teaching and Learning Strategies, ze dne OznÖmenÜ o přidělenü dotace, dopis Krajskäho éřadu kraje Vysočina, čj. KUJI 26768/2007, ze dne VyéčtovÖnÜ rozvojoväho programu ve vzdělövönü MŠMT Program na podporu pokrytü konektivity škol v römci StÖtnÜ informačnü politiky ve vzdělövönü v roce 2007, bez data vyhotovenü 73. RozhodnutÜ o přidělenü finančnüch prostředků určenåch na realizaci rozvojoväho programu ve vzdělövönü DalšÜ vzdělövönü pedagogickåch pracovnüků v souvislosti se zavedenüm novä maturitnü zkoušky, dopis Krajskäho éřadu kraje Vysočina, čj. KUJI 80105/2007, ze dne AvÜzo k platbě rozhodnutü o poskytnutü finančnüch prostředků za éčelem éhrady čösti nökladů vyplåvajücüch z éčasti učitelů na stöži učitelů fyziky v Evropskäm centru pro jadernå våzkum, ze dne ŽÖdost přüspěvkovä organizace o dotaci v römci projektů na ICT kraje Vysočina v roce 2008, ze dne PoskytnutÜ éčelovä dotace na realizaci rozvojoväho programu ZvåšenÜ nenörokovåch složek platů a motivačnüch složek mezd pedagogickåch pracovnüků regionölnüho školstvü s ohledem na kvalitu jejich pröce, dopis Krajskäho éřadu kraje Vysočina čj. KUJI 62770/2008/OSMS, ze dne ZÖvěrečnÖ zpröva PoskytnutÖ podpora na ICT od kraje Vysočina na projekt Modernizace vybavenü školy v oblasti ICT, ze dne ČtvrtletnÜ våkaz o zaměstnancüch a mzdovåch prostředcüch v regionölnüm školstvü P 1-04 za čtvrtletü 2006, ze dne 26. l ČtvrtletnÜ våkaz o zaměstnancüch a mzdovåch prostředcüch v regionölnüm školstvü P 1-04 za čtvrtletü 2007, ze dne 15. l ČtvrtletnÜ våkaz o zaměstnancüch a mzdovåch prostředcüch v regionölnüm školstvü P 1-04 za čtvrtletü 2008, ze dne 15. l FinančnÜ vypořödönü dotacü poskytnutåch školöm a školskåm zařüzenüm s våjimkou dotacü poskytnutåch na projekty spolufinancovanä z rozpočtu Evropskä unie, k , přüloha č. 1, ze dne FinančnÜ vypořödönü dotacü poskytnutåch školöm a školskåm zařüzenüm, poskytnutä na projekty spolufinancovanä z rozpočtu Evropskä unie, k , přüloha č. 1a, ze dne FinančnÜ vypořödönü dotacü poskytnutåch školöm a školskåm zařüzenüm, UZ StÖtnÜ informačnü politika neinvestice a UZ StÖtnÜ informačnü politika investice, k , přüloha č. 1b, ze dne FinančnÜ vypořödönü dotacü poskytnutåch školöm a školskåm zařüzenüm s våjimkou dotacü poskytnutåch na projekty spolufinancovanä z rozpočtu Evropskä unie, k , přüloha č. 1, ze dne

11 85. FinančnÜ vypořödönü dotacü poskytnutåch školöm a školskåm zařüzenüm s våjimkou dotacü poskytnutåch na projekty spolufinancovanä z rozpočtu Evropskä unie, k , přüloha č. 1, ze dne FinančnÜ vypořödönü dotacü poskytnutåch školöm a školskåm zařüzenüm, poskytnutä na projekty spolufinancovanä z rozpočtu Evropskä unie, k , přüloha č. 1a, ze dne ëprava rozpočtu přümåch vådajů NIV k , ze dne ëprava rozpočtu přümåch vådajů NIV k , ze dne ëprava rozpočtu přümåch vådajů NIV k , ze dne Våkaz vånosů a nökladů sestavenå k , ze dne Våkaz vånosů a nökladů sestavenå k , ze dne Våkaz vånosů a nökladů sestavenå k , ze dne ëčetnü zövěrka sestavenö k , ze dne ëčetnü zövěrka sestavenö k , ze dne ëčetnü zövěrka sestavenö k , ze dne Våkaz zisku a ztröty za obdobü 12/2006, ze dne Våkaz zisku a ztröty za obdobü 12/2007, ze dne Våkaz zisku a ztröty za obdobü 12/2008, ze dne Kniha éčetnictvü IV. a obdobü 12/2006, ze dne Kniha éčetnictvü IV. a obdobü 12/2007, ze dne Kniha éčetnictvü IV. a obdobü 12/2008, ze dne

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/09-06 Základní škola Lenešice, okres Louny Adresa: 439 23 Lenešice, Knížete Václava 391 Identifikátor: 600083101 IČ:

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti: Název školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj.: ČŠI-158/08-05 Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Adresa: Husova 992, 362 51 Jáchymov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1093/09-04 Název školy: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace Adresa: Kostelní 583, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2546/11-T. Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2546/11-T. Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2546/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola informačních technologií, s.r.o. Pionýrů 2069,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1069/12-A. Česko Britská základní škola, s.r.o.

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1069/12-A. Česko Britská základní škola, s.r.o. Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-1069/12-A Název kontrolované osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Česko Britská základní škola, s.r.o. K Lesu 558/2, 142 00 Praha

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Olomoucký inspektorát. Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6. Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Olomoucký inspektorát. Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6. Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh Identifikátor školy: 600 018 091 Termín

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-491/15-A. Základní škola nám. Curieových

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-491/15-A. Základní škola nám. Curieových INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-491/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola nám. Curieových Sídlo náměstí Curieových 2, Praha 1, 11000 E-mail právnické osoby info@zscurie.cz IČO

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2298/13-S. Nový Jáchymov 157, 267 03 Hudlice zsnjachymov@seznam.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2298/13-S. Nový Jáchymov 157, 267 03 Hudlice zsnjachymov@seznam. + Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2298/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 75 033 887 Identifikátor 600 042 901

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-358/13-K. Modenská 15, 360 07 Karlovy Vary

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-358/13-K. Modenská 15, 360 07 Karlovy Vary Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIK-358/13-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Waldorfská základní škola Wlaštovka Karlovy Vary o. p. s. Sídlo: Mlýnská

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIL-263/11-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIL-263/11-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sídlo: Sad 5.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní 764, 396 27 Humpolec Identifikátor školy: 600 008 479 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98. Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora. Identifikátor školy: 600 046 346

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98. Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora. Identifikátor školy: 600 046 346 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98 Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora Identifikátor školy: 600 046 346 Termín konání inspekce: 18. - 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední škola podnikatelská Frýdek-Místek, s. r. o. Československé armády 482, 738 01 Frýdek-Místek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední škola podnikatelská Frýdek-Místek, s. r. o. Československé armády 482, 738 01 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední škola podnikatelská Frýdek-Místek, s. r. o. Československé armády 482, 738 01 Frýdek-Místek Identifikátor: 600 016 358

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

Soukromé osmileté gymnázium Rájec Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec - Jestřebí

Soukromé osmileté gymnázium Rájec Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec - Jestřebí Inspekční zpráva Soukromé osmileté gymnázium Rájec Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec - Jestřebí Identifikátor školy: 600 013 260 Zřizovatel: Jitka Taussiková, Bezručova 3, 678 01 Blansko

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7 Dukelské náměstí 7, 693 31 Hustopeče Identifikátor školy: 600 014 134 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Výchovné a vzdělávací strategie:...39 1. ročník...40 2. ročník...41 3. ročník...43 4. ročník...44 JAZYK ANGLICKÝ (osmileté)...

Výchovné a vzdělávací strategie:...39 1. ročník...40 2. ročník...41 3. ročník...43 4. ročník...44 JAZYK ANGLICKÝ (osmileté)... Obsah OBSAH...1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...7 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...8 VELIKOST ŠKOLY:...8 VYBAVENÍ ŠKOLY:...8 VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ:...9 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU:...9 DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah ÚVOD 3 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Základní údaje 8 1.2. Identifikační údaje školy 8 2. Přehled oborů vzdělávání,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 28. října 1, Břeclav čj.1099/2009 Školní vzdělávací program Osmileté a čtyřleté všeobecné studium vyšší stupeň Motto: Rozkvétáme a dozráváme

Více

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 VEDENÍ ŠKOLY... 3 ŠKOLSKÁ RADA...

Více