ČeskÅ školné inspekce InspektorÅt v kraji Vysočina INSPEKČNÖ ZPRÜVA. čj. ČŠIJ-28/10. Předmět inspekčné činnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČeskÅ školné inspekce InspektorÅt v kraji Vysočina INSPEKČNÖ ZPRÜVA. čj. ČŠIJ-28/10. Předmět inspekčné činnosti"

Transkript

1 ČeskÅ školné inspekce InspektorÅt v kraji Vysočina INSPEKČNÖ ZPRÜVA čj. ČŠIJ-28/10 NÅzev školy: GymnÅzium ŽďÅr nad SÅzavou Adresa: Neumannova 2, ŽďÖr nad SÖzavou IdentifikÅtor: IČ: MÉsto inspekce: GymnÖzium ŽďÖr nad SÖzavou TermÉn inspekce: 16., 17., 18. a 21. prosinec 2009 Předmět inspekčné činnosti InspekčnÜ činnost podle ustanovenü á 174 odst. 2 püsm. a) zökona č. 561/2004 Sb., o předškolnüm, zökladnüm, střednüm, vyššüm odbornäm a jinäm vzdělövönü (školskå zökon), ve zněnü pozdějšüch předpisů, pro éčely züskövönü a analåzy informacü o vzdělövönü žöků, o činnosti školy, sledovönü a hodnocenü efektivnosti vzdělövacü soustavy. HodnocenÜ podmünek, průběhu a våsledků vzdělövönü poskytovanäho střednü školou podle ustanovenü á 174 odst. 2 püsm. b) školskäho zökona. ZjišťovÖnÜ a hodnocenü podmünek, průběhu a våsledků vzdělövönü podle přüslušnåch vzdělövacüch programů. ZjišťovÖnÜ a hodnocenü naplněnü školnüch vzdělövacüch programů a jejich souladu s prövnümi předpisy a römcovåmi vzdělövacümi programy podle ustanovenü á 174 odst. 2 püsm. c) školskäho zökona. HodnocenÜ souladu učebnüch dokumentů s prövnümi předpisy podle ustanovenü á 185 odst. 1 školskäho zökona. ZÜskÖnÜ a analyzovönü informacü o využüvönü finančnüch prostředků stötnüho rozpočtu poskytnutåch školöm a školskåm zařüzenüm zřizovanåmi kraji podle ustanovenü á 163 školskäho zökona na realizaci pokusnåch ověřovönü a rozvojovåch programů.

2 Charakteristika školy Zřizovatelem GymnÖzia ŽďÖr nad SÖzavou je Krajskå éřad kraje Vysočina. PrÖvnickÖ osoba vykonövö činnost střednü školy s nejvyššüm povolenåm počtem 510 žöků, do rejstřüku škol a školskåch zařüzenü byla zapsöna dne 1. ledna MÜstem poskytovanäho vzdělövönü je Neumannova 2, ŽďÖr nad SÖzavou. StřednÜ škola zabezpečuje vzdělövönü v oborech vzdělönü s maturitnü zkouškou K/81 GymnÖzium-všeobecnä (dennü forma, dälka vzdělövönü 8 roků), K/801 GymnÖziumvšeobecnä (dennü forma, dälka vzdělövönü 8 roků, dobühajücü obor), K/41 GymnÖzium-všeobecnä (dennü forma, dälka vzdělövönü 4 roky) a K/401 GymnÖzium-všeobecnä (dennü forma, dälka vzdělövönü 4 roky, dobühajücü obor). K 30. zöřü 2009 škola vyközala v 16 třüdöch celkem 477 žöků, tj. 93,5 % uvedenäho nejvyššüho povolenäho počtu žöků. Všechny kmenovä třüdy jsou umüstěny v budově školy. Škola se vyznačuje stabilnüm počtem žöků. CelkovÖ naplněnost střednü školy v obdobü let 2007 až 2009 se pohybovala v rozmezü od 475 do 477 žöků, tj. od 93,1 % do 93,5 %. Škola dodržuje pro jednotlivä obory vzdělönü stanovenä nejvyššü povolenä počty žöků. Ve 2., 3. a 4. ročnüku čtyřletäho studijnüho cyklu se vyučuje podle upravenäho učebnüho plönu schvölenäho MŠMT dne pod čj /99-22 s platnostü od V kvintě osmiletäho studijnüho cyklu a v 1. ročnüku čtyřletäho studijnüho cyklu se vyučuje podle ŠkolnÜho vzdělövacüho programu pro vyššü gymnözium s platnostü od V kvartě, sextě, septimě a oktövě osmiletäho studijnüho cyklu se vyučuje podle generalizovanäho učebnüho plönu schvölenäho MŠMT dne pod čj /99-22 s platnostü od V primě, sekundě a tercii osmiletäho studijnüho cyklu se vyučuje podle ŠkolnÜho vzdělövacüho programu pro nižšü gymnözium s platnostü od ëspěšnost přijümönü absolventů na vysokä školy pro jednotlivä školnü roky uvödü nösledujücü tabulka: ŠkolnÜ rok Počet maturantů Přijato na VŠ Tj. % 2002/ ,3 2003/ ,3 2004/ ) 81 89,0 2005/ ,5 2006/ ,9 2007/ ,9 2008/ ,9 PoznÖmka: Z uvedenäho počtu se dva žöci na vysokou školu nehlösili. V době od poslednü inspekčnü činnosti ve školnüm roce 2006/2007 došlo k pozitivnümu posunu v materiölnü oblasti. V oblasti våpočetnü techniky se uskutečnila våměna počütačů v obou počütačovåch učebnöch. Byla provedena rekonstrukce učebny biologie a pořüzeno zatemněnü do třü učeben v növaznosti na realizaci školnüho projektu Novä metody interaktivnü våuky na gymnöziüch kraje Vysočina. HlavnÜm cülem tohoto projektu je zkvalitněnü våuky s využitüm interaktivnüch tabulü, jejichž počet škola v römci projektu navåšü, döle takä realizace dalšüho vzdělövönü pedagogickåch pracovnüků v täto oblasti. ŽÖkům i vyučujücüm jsou k dispozici školnü knihovny. PřijetÜm třü novåch vyučujücüch cizüch jazyků došlo ke zkvalitněnü personölnüch podmünek. Od ledna 2009 probühaly v budově školy intenzivnü stavebnü pröce směřujücü ke snüženü energetickä nöročnosti provozu školy. CÜlem rekonstrukce bylo zateplenü obvodoväho 2

3 plöště budovy, zateplenü střešnüch i stropnüch konstrukcü a takä våměna oken a venkovnüch dveřü budovy. DÜky těmto épravöm se ušetřü 1236 GJ tepla za rok, tj. přibližně 30 % ročnüch nökladů na vytöpěnü, a snüžü se emise CO 2 o 125 t za rok. Vådaje na celkovou rekonstrukci byly hrazeny z finančnüch prostředků zřizovatele, z dotace Fondu soudržnosti EU a z přüspěvku StÖtnÜho fondu životnüho prostředü ČR. Škola připravuje projekt v römci Evropskåch sociölnüch fondů na vybudovönü informačnüho centra. Ekonomickã a materiålné předpoklady školy PřÜspěvkovÖ organizace v hodnocenäm obdobü 2006 až 2008 hospodařila předevšüm s peněžnümi prostředky poskytnutåmi ze stötnüho rozpočtu, tj. s dotacemi na přümä nöklady na vzdělövönü, individuölnümi éčelovåmi dotacemi na financovönü programů, peněžnümi prostředky přijatåmi z rozpočtu zřizovatele a peněžnümi prostředky züskanåmi vlastnü činnostü. PřÜmä nöklady na vzdělövönü tvořü největšü podül finančnüch prostředků, kteråmi škola zajišťuje svoji činnost. PřevÖžnÖ čöst finančnüch prostředků ze stötnüho rozpočtu byla čerpöna na mzdovä nöklady a zökonnä odvody. Z poskytnutåch finančnüch prostředků na ostatnü neinvestičnü vådaje prövnickö osoba hradila předevšüm nökup učebnic, učebnüch textů a učebnüch pomůcek, vådaje na dalšü vzdělövönü pedagogickåch pracovnüků (döle jen DVPP), nökup osobnüch ochrannåch pracovnüch pomůcek, cestovnä a opotřebenü våstroje na lyžařskåch våcvikovåch kurzech. FinančnÜ prostředky ze stötnüho rozpočtu byly prövnickä osobě poskytovöny prostřednictvüm Krajskäho éřadu kraje Vysočina. Tyto finančnü prostředky pokryly v hodnocenåch letech 2006 až 2008 přibližně 80 % celkovåch ročnüch neinvestičnüch nökladů. DalšÜm zdrojem financovönü byly prostředky z rozpočtu zřizovatele. Z těchto peněz hradila škola veškerä provoznü nöklady (energie, vodnä-stočnä, opravy apod.). V letech 2006 až 2008 byly škole poskytnuty éčelovä finančnü prostředky z prostředků MŠMT a prostředků zřizovatele. V roce 2006 byla prövnickä osobě poskytnuta Dotace pro zajišťovönü standardnüch InformačnÜch a komunikačnüch technologiü ve školöch v roce V tomto roce byly döle škole přiděleny finančnü prostředky v römci doéčtovönü zbåvajücüho podülu podpory, kterö byla poskytnuta v römci Grantoväho programu Fondu Vysočina CizÜ jazyky bröna k novämu poznönü 2004-II. DalšÜ prostředky obdržela škola v römci Programu SOCRATES Comenius Aktivita 1, na zökladě Smlouvy o poskytnutü finančnüch prostředků na evropskå projekt ICT in the European Classroom-Teaching and Learning Strategies. Tento projekt pokračoval i v roce V roce 2007 obdržela prövnickö osoba finančnü prostředky v römci projektu Program na podporu pokrytü konektivity škol v römci StÖtnÜ informačnü politiky ve vzdělövönü a dalšü finančnü prostředky určenä na realizaci rozvojoväho programu ve vzdělövönü DalšÜ vzdělövönü pedagogickåch pracovnüků v souvislosti se zavedenüm novä maturitnü zkoušky. V roce 2008 obdržela prövnickö osoba finančnü prostředky od zřizovatele v römci projektu Modernizace vybavenü školy v oblasti ICT a dalšü finančnü prostředky za éčelem éhrady čösti nökladů vyplåvajücüch z éčasti učitelů na stöži učitelů fyziky v Evropskäm centru pro jadernå våzkum. DÖle byla škole přidělena éčelovö dotace na realizaci rozvojoväho programu ZvåšenÜ nenörokovåch složek platu a motivačnüch složek mezd pedagogickåch pracovnüků regionölnüho školstvü s ohledem na kvalitu jejich pröce. 3

4 Rozvojovä programy přispěly k zajištěnü přüznivějšüch podmünek v oblasti ICT a k motivovönü pedagogickåch pracovnüků. Škola použila finančnü prostředky ze stötnüho rozpočtu v souladu s éčelem, na kterå byly přiděleny. Důslednåm dodržovönüm principů řüdücü kontroly prövnickö osoba minimalizuje rizika při vynaklödönü finančnüch prostředků stötnüho rozpočtu. V oblastech vzdělövönü zohledňuje personölnü obsazenü, materiölnü vybavenü a finančnü možnosti. Na zökladě hodnocenåch dokumentů byly tyto finančnü prostředky stötnüho rozpočtu použity oprövněně. CelkovÖ våše prostředků, se kteråmi přüspěvkovö organizace ve sledovanäm obdobü hospodařila, pokryla zökladnü finančnü potřeby, včetně realizace vzdělövacüch programů. HodnocenÉ školy VzdělÖvacÜ nabüdka školy odpovüdö podmünköm, za kteråch byla zařazena do rejstřüku škol a školskåch zařüzenü. Na zökladě požadavků inovace obsahu vzdělövönü a platnäho školskäho zökona ředitel školy vydal ŠkolnÜ vzdělövacü program pro nižšü gymnözium (döle jen ŠVP) s platnostü od 1. zöřü 2007 a ŠkolnÜ vzdělövacü pro vyššü gymnözium s platnostü od 1. zöřü Oba ŠVP odpovüdajü reölnåm podmünköm, možnostem a profilaci školy, zohledňujü potřeby a možnosti žöků při dosahovönü cülů vzdělövönü. KomparativnÜ analåza proközala, že škola při jejich tvorbě škola postupovala podle zösad RÖmcoväho vzdělövacüho programu pro zökladnü vzdělövönü (döle jen RVP ZV) a podle zösad RÖmcoväho vzdělövacüho programu pro gymnaziölnü vzdělövönü (döle jen RVP G). Strategickä cüle směřujücü k realizaci kurikulörnü reformy jsou takä stanoveny v püsemně zpracovanä koncepci školy, kterö vychözü ze současnåch podmünek, dlouhodobåch zöměrů ČR a kraje Vysočina. JejÜ pravidelnö inovace navazuje na zövěry vlastnüho hodnocenü školy, ve kteräm jsou koncepčnü zöměry konkrätně analyzovöny, což vede k éčinnä propojenosti těchto dokumentů. Škola mö vyhotovenä již tři evaluačnü zprövy. DlouhodobÖ a pravidelnö činnost školy v täto oblasti se projevuje na kvalitě zpracovönü těchto dokumentů. Charakteristickåm rysem evaluace je předevšüm vytvořenå systäm, na zökladě kteräho jsou jednotlivä oblasti konkrätně a podrobně analyzovöny. StanovenÖ opatřenü jsou průběžně realizovöna a sledovöna, což je podporovöno vytvořenåm funkčnüm kontrolnüm systämem. S våsledky vlastnüho hodnocenü škola döle pracuje, čümž je vytvořena éčinnö zpětnö vazba. V konečnäm våsledku se takä projevuje součinnost a aktivnü zapojenü pedagogickäho sboru. Ředitel školy splňuje požadavky pro våkon funkce a plnü prövnü povinnosti z nü vyplåvajücü. ŘÜdicÜ systäm je podporovön přenesenüm kompetencü na jednotlivä pracovnüky. Funkčnost nastavenäho systämu vychözü z propojenü plönovönü, organizovönü a kontroly. Povinnosti, pravomoci a ékoly pracovnüků jsou döny organizačnüm řödem a dalšümi vnitřnümi dokumenty. FunkčnÜ je takä informačnü systäm. Pravidelně jsou konöny pedagogickä rady, porady vedenü, provoznü porady a setkönü předmětovåch komisü. Důležitåm prvkem jsou takä rozhovory s vyučujücümi, včetně rozhovorů po hospitacüch. S kritärii sledovanåmi při hospitacüch jsou pedagogovä vždy seznömeni na začötku školnüho roku. NastavenÜ těchto kritäriü je v souladu se strategickåmi cüli školy, což efektivně podporuje řüdicü systäm, předevšüm v züskövönü zpětnä vazby, včetně vyhodnocovönü naplňovönü ŠVP. Přenos informacü je zajištěn takä funkčnostü webovåch strönek školy, na jejichž realizaci se podülejü i žöci školy. ProstřednictvÜm informacü zde sdělenåch je vytvöřen dostatečnå přehled o děnü ve škole, včetně aktuölnüch zpröv, vyhodnocovönü akcü, uveřejněnü 4

5 dokumentů školy atd. Škola zde takä informuje veřejnost o vzdělövacü nabüdce školy a postupu při přijümönü žöků ke vzdělövönü. K tomu éčelu je využüvön i regionölnü tisk, pořödönü dnů otevřenåch dveřü a roznöškovö služba ve ŽďÖru nad SÖzavou. PřijÜmacÜ zkoušky vykonövajü všichni uchazeči povinně. Pro přijümönü uchazečů ke vzdělövönü škola vytvöřü rovnä podmünky. ŽÖky se speciölnümi vzdělövacümi potřebami a žöky mimořödně nadanä škola identifikuje, v letošnüm školnüm roce se jednö o 9 žöků se speciölnümi vzdělövacümi potřebami a 46 žöků mimořödně nadanåch. Škola systematicky sleduje a zohledňuje vzdělövacü potřeby žöků a umožňuje vnitřnü diferenciaci våuky. Ředitel školy se pravidelně zéčastňuje jednönü školskä rady a umožňuje jü přüstup k dokumentaci školy. Se školskou radou spolupracuje a plnü povinnosti, kterä pro něho vyplåvajü z přüslušnåch ustanovenü školskäho zökona. VzÖjemnä vztahy hodnotü ředitel školy jako vynikajücü, což se projevuje napřüklad v oblasti spolupröce při épravöch školnüho řödu, evaluace školy, våročnüch zpröv apod. FunkčnÜ je takä spolupröce s Radou rodičů, kterö pravidelně sleduje våsledky školy, pomöhö organizovat maturitnü plesy a přinöšü nöměty pro pröci vedenü školy. Škola je otevřenou organizacü zökonnåm zöstupcům žöků a prokazatelnåm způsobem je informuje o děnü, plönovanåch akcüch a våsledcüch vzdělövönü žöků. Ke komunikaci použüvö nejen obvyklä způsoby, ale takä obsahově velmi bohatä webovä strönky. PartnerstvÜ se zřizovatelem je na velmi dobrä érovni. DÖle je realizovöno partnerstvü s ČEZ, MU Brno, HnutÜ GO!, Českou fyzikölnü společnostü, zökladnümi školami spödovä oblasti a dalšümi organizacemi. ZahraničnÜmi partnery školy jsou střednü školy z Anglie, ItÖlie, DÖnska, Švädska, Německa, Litvy a Španělska. VåročnÜ zpröva o činnosti školy standardně uvödü přehled spolupracujücüch partnerů. Vztahy školy se spolupracujücümi partnery jsou funkčnü a cülevědomě rozvüjenä. KvalitnÜ personölnü podmünky přispüvajü k formovönü stabilnüho pedagogickäho sboru. Odbornou kvalifikaci splňujü kromě jednoho pedagoga všichni vyučujücü. DalšÜ vzdělövönü pedagogickåch pracovnüků (DVPP) je plönovanä, vychözü z nastavenåch strategickåch cülů školy a uskutečňuje se s aktivnüm přüstupem učitelů. O kvalitě nastavenäho systämu v oblasti DVPP svědčü takä počet a zaměřenü absolvovanåch vzdělövacüch akcü. Pedagogovä jednotlivä akce vyhodnocujü, celkovö analåza DVPP je součöstü vlastnüho hodnocenü školy. VzdělÖvÖnÜ je takä zaměřeno i na zdokonalenü jazykovåch dovednostü pedagogů, v důsledku čehož se zvyšuje počet učitelů zapojenåch do mezinörodnü spolupröce a realizovanåch projektů. O motivaci a våsledcüch v täto oblasti svědčü takä počet pedagogů, kteřü vykonali jazykovä zkoušky, deset učitelů jazykovou zkoušku PET (Preliminary English Test) a dva učitelä jazykovou zkoušku CAE (Certificate in Advanced English). VedenÜ školy klade důraz na vytvöřenü přüzniväho klimatu školy, což potvrzujü realizovanä aktivity, dotaznükovö šetřenü a takä stanovenö opatřenü vychözejücü z vlastnüho hodnocenü školy. Ve všech navštüvenåch hodinöch byly zaznamenöny prvky směřujücü k podpoře rozvoje osobnosti žöka. VyučujÜcÜ volili vhodnä formy a metody pröce, kterä vedly předevšüm k aktivnümu zapojenü žöků a jejich vzöjemnä komunikaci. NastavenÖ a žöky dodržovanö pravidla umožňovala častä střüdönü aktivit, což vedlo k éčinnämu využitü času a takä individuölnümu přüstupu k žökům. ëčelně byly použüvöny motivačnü prvky, včetně oblasti hodnocenü a formy sebehodnocenü žöků. Vhodně bylo takä využüvöno kvalitnü materiölnü zözemü, kterä je vedenüm školy zajišťovöno a inovovöno v rovině våukovä i z hlediska potřeb pedagogů. Rozvoj funkčnüch gramotnostü žöků vychözü z koncepčnüch zöměrů školy a je součöstü vlastnüho hodnocenü školy. Možnosti dalšüho rozvüjenü žöků vychözejü rovněž z nabüdky volitelnåch a nepovinnåch předmětů. RealizovÖny jsou takä různä aktivity žöků 5

6 se zaměřenüm na jejich tvůrčü činnost. JednÖ se předevšüm o zapojovönü žöků do projektovä våuky. Škola mö dlouhodobä zkušenosti se zapojovönüm do mezinörodnüch projektů. Na kvalitnü érovni jejich realizace se projevuje i stölö inovace v täto oblasti, kterö byla zaznamenöna od poslednü inspekčnü činnosti. Konkrätně se jednö o rozšüřenü mezinörodnü spolupröce i pro dalšü předměty (kromě cizüch jazyků döle fyzika, informatika a våpočetnü technika, dějepis, våtvarnö våchova, čöstečně zeměpis). DVPP v oblasti cizüch jazyků zvåšilo počet učitelů zapojenåch do těchto aktivit, tüm takä i počet žöků. O kvalitě projektovä våuky svědčü i dalšü våčet uskutečňovanåch aktivit. DoklÖdÖ to napřüklad realizace dvouletäho projektu Fyzika a my s cülem zvåšit zöjem žöků o fyziku a přürodnü vědy. Tento projekt navözal na již skončenå éspěšnå projekt Expedice Mikrokosmos, kterå vyvrcholil növštěvou studentů a učitelů školy ve švåcarskäm vědeckäm pracovišti CERN. V römci projektu Fyzika a my se uskutečnily na škole přednöšky odbornüků z Akademie věd ČR a z vysokåch škol. ŽÖci navštüvili různö pracoviště, muzea a expozice. SoučÖstÜ projektu byla takä éčast vybranåch žöků ve fyzikölnüch soutěžüch. Každå žök vyššüho stupně osmiletäho studijnüho cyklu se zéčastnil alespoň jednä z nabüzenåch akcü. Za uskutečněnü tohoto projektu züskala škola oceněnü Českä fyzikölnü společnosti. Za trvale våznamnou činnost v popularizaci fyziky züskala škola toto oceněnü již podruhä. Učitelä vedou žöky ke schopnosti aplikovat züskanä znalosti na reölnä situace z praxe, včetně využitü mezipředmětovåch vztahů. ëspěšnost žöků je soustavně sledovöna a hodnocena. HodnocenÜ žöků je systematickä. ŽÖci akceptujü a respektujü pravidla jednönü. K ověřovönü érovně dosaženäho stupně znalostü a dovednostü využüvö škola standardnü způsoby (éstnü a püsemnä zkoušenü, zadövönü projektů, seminörnüch pracü, referötů, prezentacü apod.). Širokä využitü majü různä druhy testů. Jimi se takä napřüklad zjišťujü érovně jazykovåch znalostü a dovednostü při vstupu do školy. K systematickämu vyhodnocovönü sloužü testy průběžnä, srovnövacü a våstupnü. Každoročně se konajü přijümacü zkoušky pro všechny uchazeče z matematiky, českäho jazyka a anglickäho jazyka. Pravidelně je takä provöděno testovönü znalostü žöků v kvartě z matematiky a českäho jazyka. VnějšÜ hodnocenü våsledků vzdělövönü bylo provedeno v römci celostötnüho testovönü žöků 9. třüd zökladnüch škol a odpovüdajücüch ročnücüch vüceletåch gymnöziü. Ve srovnönü s odpovüdajücümi školami se våsledky pohybovaly na érovni krajskäho a republikoväho nadprůměru. ŽÖci maturitnüch třüd se dlouhodobě éčastnü externüho testovönü s obdobnåm våsledkem. Škola döle využüvö smluvně zajištěnä testovönü firmou SCIO. AnalyzovÖny a interpretovöny jsou takä våsledky maturitnüch zkoušek. Za neformölnü hodnocenü lze považovat i vysokou éspěšnost žöků v přijümacüm řüzenü na vysokä školy. ŽÖci školy jsou každoročně éspěšnü na krajskä i republikovä érovni v jazykovåch soutěžüch, středoškolskä odbornä činnosti, předmětovåch olympiödöch, sportovnüch a våtvarnåch soutěžüch. O züskanåch dovednostech svědčü takä éspěšnost a počet žöků zapojenåch do mezinörodnüch projektů. Oblast våchovně vzdělövacü pröce podporuje kvalitnü odbornö éroveň pedagogickäho sboru a jeho tåmovö spolupröce. 6

7 Celkovã hodnocené školy GymnÖzium ŽďÖr nad SÖzavou poskytuje vzdělövönü v souladu s édaji v rejstřüku škol a školskåch zařüzenü a v souladu se vzdělövacümi programy uvedenåmi v ustanovenüch školskäho zökona. Dodržuje prövnü předpisy souvisejücü s poskytovönüm vzdělövönü a školskåch služeb. Škola v průběhu våchovně vzdělövacüho procesu respektuje zösady rovnäho přüstupu ke vzdělövönü, zohledňuje vzdělövacü potřeby žöků, dodržuje podmünky k přijümönü žöků ke vzdělövönü a zajišťuje jejich bezpečnost. Při realizaci vzdělövacüch programů celkovö våše finančnüch prostředků, se kteråmi prövnickö osoba ve sledovanäm obdobü hospodařila, byla dostačujücü k pokrytü jejich zökladnüch potřeb. Vytvořenä ŠVP jsou v souladu s RVP ZV a s RVP G. Jejich realizace naplňuje koncepčnü zöměry školy a je podporovöna strategiü řüzenü školy, jejüž součöstü je takä využüvönü různåch grantů a projektů. Strategickä cüle školy jsou konkrätně rozpracovöny a pravidelně inovovöny v püsemně zpracovanåch dokumentech školy. Nastavenå funkčnü informačnü a kontrolnü systäm mö systämovå charakter, což vytvöřü éčinnou zpětnou vazbu, kterö je takä züskövöna z kvalitně provöděnä evaluace školy. Strategickä řüzenü školy a zpracovönü vlastnüho hodnocenü školy je hodnoceno jako přükladnä. Våuku podporuje kvalitnü materiölnü a personölnü zözemü, což bylo možno sledovat i v navštüvenåch hodinöch, ve kteråch vyučujücü podporovali individualitu žöků a rozvoj jejich osobnosti. Rozvoj klüčovåch dovednostü žöků škola podporuje širokou nabüdkou motivačnüch aktivit, včetně mimoškolnü činnosti. Motivace žöků je zvyšovöna zejmäna uskutečňovönüm projektovä våuky a nastavenåm systämem vyhodnocovönü våsledků vzdělövönü žöků. Ke sledovönü éspěšnosti žöků ve våuce škola využüvö vlastnü postupy i externü nöstroje. ZÜskanä våsledky jsou analyzovöny, interpretovöny a v přüpadě potřeby jsou přijümöna opatřenü. Prokazatelnåm våsledkem érovně klüčovåch kompetencü dosahovanåch prostřednictvüm vzdělövacüho obsahu jsou takä pravidelnä éspěchy žöků v různåch krajskåch, republikovåch i mezinörodnüch soutěžüch a aktivitöch. ëroveň realizovanåch projektů včetně mezinörodnü spolupröce je hodnocena jako přükladnö. Våstupy tematickäho šetřenü Våchova ke zdravü, kterä bylo v römci inspekčnü činnosti provedeno, budou součöstü tematickä zprövy vydanä ČŠI, zveřejněnä na webovåch strönköch ČŠI. 7

8 Seznam pésemnosté, o kterã se inspekčné zjištěné opérå 1. ZřizovacÜ listina GymnÖzia ŽďÖr nad SÖzavou, Neumannova 2, vydanö Krajskåm éřadem kraje Vysočina, ze dne Dodatek č. 1 ZřizovacÜ listiny GymnÖzia ŽďÖr nad SÖzavou, Neumannova 2, ze dne Dodatek č. 2 ZřizovacÜ listiny GymnÖzia ŽďÖr nad SÖzavou, Neumannova 2, ze dne JmenovÖnÜ do funkce ředitele, vydanä hejtmanem kraje Vysočina, ze dne RozhodnutÜ Krajskäho éřadu kraje Vysočina, čj. KUJI 41890/21008 OSMS, ze dne RozhodnutÜ Ministerstva školstvü, mlödeže a tělovåchovy, čj / , ze dne Våpis z rejstřüku škol a školskåch zařüzenü, ze dne Våkaz R o ředitelstvü škol podle stavu k , ze dne Våkaz R o ředitelstvü škol podle stavu k , ze dne Våkaz R o ředitelstvü škol podle stavu k , ze dne Våkaz S 8-01 o střednü škole podle stavu k , ze dne Våkaz S 8-01 o střednü škole podle stavu k , ze dne Våkaz S 8-01 o střednü škole podle stavu k , ze dne Våkaz R o érazovosti dětü a mlödeže ve školöch a školskåch zařüzenüch za školnü rok 2006/2007, ze dne Våkaz R o érazovosti dětü a mlödeže ve školöch a školskåch zařüzenüch za školnü rok 2007/2008, ze dne Våkaz R o érazovosti dětü a mlödeže ve školöch a školskåch zařüzenüch za školnü rok 2008/2009, ze dne Våkaz S 5-01 o přihlöšenåch a přijatåch uchazečüch do 1. ročnüku dennü formy vzdělövönü ve střednüch školöch a konzervatořüch podle stavu k , ze dne Våkaz S 5-01 o přihlöšenåch a přijatåch uchazečüch do 1. ročnüku dennü formy vzdělövönü ve střednüch školöch a konzervatořüch podle stavu k , ze dne Våkaz S 5-01 o přihlöšenåch a přijatåch uchazečüch do 1. ročnüku dennü formy vzdělövönü ve střednüch školöch a konzervatořüch podle stavu k , ze dne PlÖn činnosti školy na školnü rok 2009/2010, ze dne PlÖn rozvoje školy a vnitřnü evaluace školy, ze dne VlastnÜ hodnocenü školy, zöřü 1998, zöřü 2007 a zöřü ProvoznÜ řöd školy, ze dne OrganizačnÜ řöd, ze dne PlÖn kontrolnü činnosti, ze dne PlÖn pröce våchovnäho poradce pro školnü rok 2008/2009, ze dne PlÖn pröce våchovnäho poradce pro školnü rok 2009/2010, ze dne MinimÖlnÜ program prevence sociölně patologickåch jevů, ze dne Evidence sociölně patologickåch jevů, vedenö od ŠkolnÜ řöd GymnÖzia ŽďÖr nad SÖzavou, ze dne PlÖn dalšüho vzdělövönü, ze dne Přehled vzdělövönü učitelů ve školnüm roce 2002/2003 až 2008/2009, ze dne

9 33. ŽÖci se speciölnümi vzdělövacümi potřebami ve školnüm roce 2007/2008, 2008/2009 a 2009/ Kritäria våběru talentovanåch žöků, ze dne NadanÜ studenti, ze dne ZÖpisy z jednönü s rodiči, vedenä od ëspěchy školy, soutěže a olympiödy za školnü roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/ PřijÜmacÜ řüzenü na vysokä školy pro školnü roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/ VåročnÜ zprövy školy za školnü roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/ TestovÖnÜ kvarty (SCIO), ze dne Agregovanä våsledky projekt MAGï09 1, ze dne Granty a mimořödnä dotace v průběhu let 2005 až 2009, ze dne Protokoly o våsledcüch ze společnä čösti Maturita nanečisto HodnocenÜ våsledků vzdělövönü žöků 9. třüd ZŠ a odpovüdajücüch ročnüků vüceletåch gymnöziü FyzikÖlnÜ projekty školy Expedice mikrokosmos, Fyzika a my, Pozoruhodnå křemük 46. OceněnÜ učitelům fyziky za våznamnå čin v popularizaci tohoto předmětu, vydanä Českou fyzikölnü společnostü, sekce Jednoty českåch matematiků a fyziků, ze dne OceněnÜ učitelům fyziky za trvajücü våznamnou činnost v popularizaci tohoto předmětu, vydanä Českou fyzikölnü společnostü, sekce Jednoty českåch matematiků a fyziků, ze dne PrÖce žöků v römci středoškolskä odbornä činnosti 49. Smlouva o spolupröci uzavřenö podle ustanovenü á 51 občanskäho zökonüku mezi Masarykovou univerzitou Brno a GymnÖziem ŽďÖr nad SÖzavou, ze dne Dokumenty k projektu PartnerstvÜ ve vzdělövönü 51. Dokumenty k projektu Novä metody interaktivnü våuky na gymnöziüch kraje Vysočina 52. RozhodnutÜ vydövanö ředitelem školy v römci přijümönü ke vzdělövönü do 1. ročnüku, o přerušenü vzdělövönü, o přijetü po přerušenü studia, přestupu 53. Doklad o dosaženäm vzdělönü diplom G , ze dne Doklady o dosaženäm vzdělönü pedagogickåch pracovnüků 55. Dokumentace žöků se speciölnümi vzdělövacümi potřebami 56. PÜsemnÖ dokumentace k žökům våjimečně nadanåch 57. PÜsemnä zöznamy z jednönü školskä rady 58. PÜsemnä zöznamy k evidenci sociölně patologickåch jevů 59. Přehled våsledků přijümacüho řüzenü na vysokä školy od školnüho roku 1998/ Våsledky testovönü v oblasti šikany a vztahů žöků ve třüdöch 61. VyhodnocenÜ žökovskåch testů o šikaně 62. TřÜdnÜ våkazy a rozvrhy hodin třüd a učitelů pro školnü rok 2009/ TřÜdnÜ knihy pro školnü rok 2009/ PÜsemnä zöznamy o maturitnüch zkoušköch ve školnüm roce 2008/ PÜsemnä zöznamy o provedenåch kontrolöch 66. Dotace pro zajišťovönü standardnüch InformačnÜch a komunikačnüch technologiü ve školöch v roce 2006, dopis Krajskäho éřadu kraje Vysočina, čj. KUJI 41373/2006, ze dne

10 67. OznÖmenÜ o přidělenü dotace a podmünky jejüho čerpönü, čj. KUJI 22974/2006, ze dne DoéčtovÖnÜ zbåvajücüho podülu podpory, kterö byla poskytnuta v römci Grantoväho programu Fondu Vysočina CizÜ jazyky bröna k novämu poznönü 2004-II, dopis Krajskäho éřadu kraje Vysočina, ze dne Program SOCRATES Comenius Aktivita 1, Smlouva o poskytnutü finančnüch prostředků na evropskå projekt ICT in the European Classroom-Teaching and Learning Strategies, ze dne Smlouva o poskytnutü dotace uzavřenö na zökladě dohody smluvnüch stran za éčelem dofinancovönü projektu ICT in the European Classroom Teaching and Learning Strategies, ze dne OznÖmenÜ o přidělenü dotace, dopis Krajskäho éřadu kraje Vysočina, čj. KUJI 26768/2007, ze dne VyéčtovÖnÜ rozvojoväho programu ve vzdělövönü MŠMT Program na podporu pokrytü konektivity škol v römci StÖtnÜ informačnü politiky ve vzdělövönü v roce 2007, bez data vyhotovenü 73. RozhodnutÜ o přidělenü finančnüch prostředků určenåch na realizaci rozvojoväho programu ve vzdělövönü DalšÜ vzdělövönü pedagogickåch pracovnüků v souvislosti se zavedenüm novä maturitnü zkoušky, dopis Krajskäho éřadu kraje Vysočina, čj. KUJI 80105/2007, ze dne AvÜzo k platbě rozhodnutü o poskytnutü finančnüch prostředků za éčelem éhrady čösti nökladů vyplåvajücüch z éčasti učitelů na stöži učitelů fyziky v Evropskäm centru pro jadernå våzkum, ze dne ŽÖdost přüspěvkovä organizace o dotaci v römci projektů na ICT kraje Vysočina v roce 2008, ze dne PoskytnutÜ éčelovä dotace na realizaci rozvojoväho programu ZvåšenÜ nenörokovåch složek platů a motivačnüch složek mezd pedagogickåch pracovnüků regionölnüho školstvü s ohledem na kvalitu jejich pröce, dopis Krajskäho éřadu kraje Vysočina čj. KUJI 62770/2008/OSMS, ze dne ZÖvěrečnÖ zpröva PoskytnutÖ podpora na ICT od kraje Vysočina na projekt Modernizace vybavenü školy v oblasti ICT, ze dne ČtvrtletnÜ våkaz o zaměstnancüch a mzdovåch prostředcüch v regionölnüm školstvü P 1-04 za čtvrtletü 2006, ze dne 26. l ČtvrtletnÜ våkaz o zaměstnancüch a mzdovåch prostředcüch v regionölnüm školstvü P 1-04 za čtvrtletü 2007, ze dne 15. l ČtvrtletnÜ våkaz o zaměstnancüch a mzdovåch prostředcüch v regionölnüm školstvü P 1-04 za čtvrtletü 2008, ze dne 15. l FinančnÜ vypořödönü dotacü poskytnutåch školöm a školskåm zařüzenüm s våjimkou dotacü poskytnutåch na projekty spolufinancovanä z rozpočtu Evropskä unie, k , přüloha č. 1, ze dne FinančnÜ vypořödönü dotacü poskytnutåch školöm a školskåm zařüzenüm, poskytnutä na projekty spolufinancovanä z rozpočtu Evropskä unie, k , přüloha č. 1a, ze dne FinančnÜ vypořödönü dotacü poskytnutåch školöm a školskåm zařüzenüm, UZ StÖtnÜ informačnü politika neinvestice a UZ StÖtnÜ informačnü politika investice, k , přüloha č. 1b, ze dne FinančnÜ vypořödönü dotacü poskytnutåch školöm a školskåm zařüzenüm s våjimkou dotacü poskytnutåch na projekty spolufinancovanä z rozpočtu Evropskä unie, k , přüloha č. 1, ze dne

11 85. FinančnÜ vypořödönü dotacü poskytnutåch školöm a školskåm zařüzenüm s våjimkou dotacü poskytnutåch na projekty spolufinancovanä z rozpočtu Evropskä unie, k , přüloha č. 1, ze dne FinančnÜ vypořödönü dotacü poskytnutåch školöm a školskåm zařüzenüm, poskytnutä na projekty spolufinancovanä z rozpočtu Evropskä unie, k , přüloha č. 1a, ze dne ëprava rozpočtu přümåch vådajů NIV k , ze dne ëprava rozpočtu přümåch vådajů NIV k , ze dne ëprava rozpočtu přümåch vådajů NIV k , ze dne Våkaz vånosů a nökladů sestavenå k , ze dne Våkaz vånosů a nökladů sestavenå k , ze dne Våkaz vånosů a nökladů sestavenå k , ze dne ëčetnü zövěrka sestavenö k , ze dne ëčetnü zövěrka sestavenö k , ze dne ëčetnü zövěrka sestavenö k , ze dne Våkaz zisku a ztröty za obdobü 12/2006, ze dne Våkaz zisku a ztröty za obdobü 12/2007, ze dne Våkaz zisku a ztröty za obdobü 12/2008, ze dne Kniha éčetnictvü IV. a obdobü 12/2006, ze dne Kniha éčetnictvü IV. a obdobü 12/2007, ze dne Kniha éčetnictvü IV. a obdobü 12/2008, ze dne

12 Dle Ä 174 odst. 13 zåkona č. 561/2004 Sb., o předškolnöm, zåkladnöm, střednöm, vyššöm odbornüm a jinüm vzdělåvånö (školskà zåkon) ve zněnö pozdějšöch předpisů, může ředitel školy podat připomönky k obsahu inspekčnö zpråvy ČeskÜ školnö inspekci do 14 dnů po jejöm převzetö na adresu ČeskÅ školnö inspekce, PhDr. Ludmila SlÅnskÅ, DolnÖ 3, ŽďÅr nad SÅzavou. InspekčnÖ zpråvu společně s připomönkami a stanoviskem ČeskÜ školnö inspekce k jejich obsahu zasölå ČeskÅ školnö inspekce zřizovateli a školskü radě. InspekčnÖ zpråva včetně připomönek je veřejnå a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo školsküm zařözenö, jichž se tàkå, a v přöslušnüm inspektoråtu ČeskÜ školnö inspekce. SloženÉ inspekčného tçmu (razütko) Titul, jmãno a přéjmené Podpis PhDr. Ludmila SlÖnskÖ.. PhDr. Mgr. Milan Matějů.. Bc. LubomÜr MrÖček.. Ing. Hana VejvodovÖ.. ŽďÅr nad SÅzavou 12. ledna 2010 Podpis ředitele školy stvrzujécé projednåné a převzeté inspekčné zpråvy (razütko) Titul, jmãno a přéjmené Podpis Mgr. Vlastimil ČepelÖk.. ŽďÅr nad SÅzavou... 12

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-103/09-11 Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bohdalec

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-63/08-08. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-63/08-08. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-63/08-08 Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 příspěvková organizace Adresa: Vítkov 69, 463 31 Chrastava

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-124/10-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-124/10-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-124/10-J Základní škola a Mateřská škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: 592 64

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-875/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-875/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-875/11-T Název právnické osoby Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace vykonávající činnost školy/školského

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Lužnice. Adresa: Lužnice 109, 378 16 Lomnice nad Lužnicí. Identifikátor školy: 600 060 217

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Lužnice. Adresa: Lužnice 109, 378 16 Lomnice nad Lužnicí. Identifikátor školy: 600 060 217 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Lužnice Adresa: Lužnice 109, 378 16 Lomnice nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 217 Termín konání inspekce:7.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně Identifikátor: 600 016 498 Termín konání inspekce: 20.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní 764, 396 27 Humpolec Identifikátor školy: 600 008 479 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472-04/09-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472-04/09-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-472-04/09-15 Základní škola a Mateřská škola Slavkov pod Hostýnem, příspěvková organizace Adresa: Slavkov pod Hostýnem 57,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Š Baara, České Budějovice Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 640 Termín konání

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Opava, Šrámkova 4 Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor školy:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-345/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Sídlo: Habrecká

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI- 204/09-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI- 204/09-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI- 204/09-01 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840 Adresa:

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-620/08-10. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-620/08-10. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-620/08-10 Název školy Základní škola, Trhová Kamenice, okres Chrudim Adresa: Raisovo náměstí 2, Trhová Kamenice, 539 52 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2008/10-T. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2008/10-T. Předmět inspekční činnosti ,m Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2008/10-T Název školy: Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Adresa: Polní 964, 735 14 Orlová - Lutyně Identifikátor:

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Radvanice, okres Trutnov Adresa: 542 12 Radvanice v Čechách 171 Identifikátor školy: 650 060 831 Vedoucí týmu: Mgr. Pavel

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2134/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2134/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2134/10-T Název kontrolované osoby: Základní škola a Mateřská škola Opava, Šrámkova 4 příspěvková organizace Sídlo: Šrámkova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400. Tyršova 400, 667 01 Židlochovice. Identifikátor školy: 600 014 100

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400. Tyršova 400, 667 01 Židlochovice. Identifikátor školy: 600 014 100 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400 Tyršova 400, 667 01 Židlochovice Identifikátor školy: 600 014 100 Termín konání inspekce: 9. a 10. leden

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-65/10-P Název školy: Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Adresa: Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor: 600 009 751 IČ: 49 180

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Blovice, Družstevní 650. Družstevní 650, 336 13 Blovice. Identifikátor školy: 600 009 751

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Blovice, Družstevní 650. Družstevní 650, 336 13 Blovice. Identifikátor školy: 600 009 751 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor školy: 600 009 751 Termín konání inspekce: 12., 13. a 14. prosince

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1008/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-370/08-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-370/08-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-370/08-14 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2350/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2350/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2350/10-T Název: Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Sídlo: 739 12 Čeladná 551 IČO: 0075028948 Identifikátor: 600133656

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Identifikátor: 600 016 935 Termín konání inspekce: 7. - 8. a 12. - 13. únor

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-547/07-08 Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Adresa: Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35. Palachova 2189/35, 591 01 Žďár nad Sázavou. Identifikátor školy: 650 069 722

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35. Palachova 2189/35, 591 01 Žďár nad Sázavou. Identifikátor školy: 650 069 722 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35 Palachova 2189/35, 591 01 Žďár nad Sázavou Identifikátor školy: 650 069 722 Termín

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 77/08-01

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 77/08-01 Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 77/08-01 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Jeremenkova 1003 Adresa: Jeremenkova 1003, 147 00 Praha 4 -

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín. Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov. Identifikátor školy: 600 076 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín. Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov. Identifikátor školy: 600 076 377 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov Identifikátor školy: 600 076 377 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2222/10-S. Komenského náměstí 94, 281 44 Zásmuky

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2222/10-S. Komenského náměstí 94, 281 44 Zásmuky Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2222/10-S Název kontrolované osoby: Sídlo: Základní škola Zásmuky, okres Kolín Komenského náměstí 94, 281 44 Zásmuky IČO: 48 66

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-1550/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-1550/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-1550/10-B Soukromá střední odborná škola živnostenská, s. r. o. Adresa: Cejl 60/61, 602 00 Brno Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-465/11-S. Jaroslava Seiferta 148, 276 01 Mělník. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-465/11-S. Jaroslava Seiferta 148, 276 01 Mělník. příspěvková organizace Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-465/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Mělník, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Dodatek upravuje Školní vzdělávací program ze dne 15. 6. 2007, č.j.: 2221/2007 Gymnázia, Olomouc Hejčín, Tomkova 45, 779 00 Olomouc. Obor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Barrandov II při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 5-Hlubočepy, V Remízku 919 V Remízku 919, 152 00 Praha

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace. Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace. Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Identifikátor školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-350/11-T Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1095/08-12. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1095/08-12. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1095/08-12 Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov Adresa: Mokrá 352, 664 04 Mokrá-Horákov Identifikátor: 600111083

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-584/08-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-584/08-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-584/08-11 Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod Adresa: Školní 440, 582 66 Krucemburk Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-278/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-278/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-278/09-14 Název školského zařízení: Dům dětí a mládeže, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace Adresa: Tovární 188, 743

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-120/08-01. Truhlářská 22

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-120/08-01. Truhlářská 22 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-120/08-01 Název školy: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22 Adresa: Truhlářská 22/1120, 110 00 Praha 1 Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Přidělení vyučujících v primě: Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Mgr. Miroslava Nechvílová 4 Dějepis Zeměpis Mgr. Hana Vybíralová Matematika 5 Fyzika Mgr. Hana Stravová Biologie Mgr.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Frymburk Frymburk 112, 382 79 Frymburk Identifikátor: 600 059 197 Termín konání inspekce: 20. červen 2007 Čj.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Integrovaná střední škola technická, Rakovník, Gen. Kholla 2501/II Gen. Kholla 2501/II, 269 01 Rakovník Identifikátor školy:600

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 14. základní škola Plzeň

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 14. základní škola Plzeň Česká republika Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA 14. základní škola Plzeň Zábělská 25, 312 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 567 Termín konání tematické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2372/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2372/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2372/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-442/08-14. Základní škola Ostrava-Stará Bělá. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-442/08-14. Základní škola Ostrava-Stará Bělá. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-442/08-14 Základní škola Ostrava-Stará Bělá Adresa: Junácká 700, 724 00 Ostrava-Stará Bělá Identifikátor: 600145107

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01461/09-U. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01461/09-U. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01461/09-U Název školy: Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Adresa: Komenského 10, 408 15 Rumburk Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-381/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-381/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-381/10-A Název školy: Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1 Adresa: Nad Kavalírkou 1, 150 00 Praha 5 Identifikátor: 600 005 623 IČ: 61

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 P. Jilemnického 420, 503 01 Hradec Králové Plotiště

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIB-598/11-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2124/10-T. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2124/10-T. příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2124/10-T Název kontrolované osoby: Základní škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-152/10-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-152/10-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-152/10-P Základní škola Holýšov, okres Domažlice Adresa: Táborová 428, Holýšov, 345 62 Identifikátor: 600 065 413 IČ: 48

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-218/10-P. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-218/10-P. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-218/10-P Název školy: Sportovní a podnikatelská střední škola, spol. s r. o. Adresa: sady 5. května 21, 301 00 Plzeň Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-673/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-673/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-673/13-B Název právnické osoby Základní škola Vnorovy, okres Hodonín vykonávající činnost školy: Sídlo: 696 61 Vnorovy, Hlavní 17

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-7/11-T. organizace. Borovského 2315/1, 733 01 Karviná-Mizerov

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-7/11-T. organizace. Borovského 2315/1, 733 01 Karviná-Mizerov Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-7/11-T Název kontrolované osoby: Sídlo: Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, 733

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-690-18/07-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-690-18/07-06 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-690-18/07-06 Gymnázium, Česká Kamenice, Komenského 288, příspěvková organizace Adresa: Komenského 288,

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01302/08-06. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01302/08-06. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01302/08-06 Název školy: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace Adresa: Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-37/15-S Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice. Alešova 50, 389 01 Vodňany. Identifikátor školy: 600 063 861

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice. Alešova 50, 389 01 Vodňany. Identifikátor školy: 600 063 861 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice Alešova 50, 389 01 Vodňany Identifikátor školy: 600 063 861 Termín konání inspekce: 9. 10.

Více