NADSTAVBOVÉ KURZY CENTRA POMŮCEK A INFORMATIKY TYFLOCENTRUM BRNO, O. P. S. Komu jsou kurzy určeny. Podmínky pro zahájení kurzu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NADSTAVBOVÉ KURZY CENTRA POMŮCEK A INFORMATIKY TYFLOCENTRUM BRNO, O. P. S. Komu jsou kurzy určeny. Podmínky pro zahájení kurzu"

Transkript

1 NADSTAVBOVÉ KURZY CENTRA POMŮCEK A INFORMATIKY TYFLOCENTRUM BRNO, O. P. S. Komu jsou kurzy určeny Nadstavbové kurzy jsou určeny uživatelům informačních technologií (počítače, mobilní telefony, digitální diktafony atp.) s úpravou pro osoby s těžkým postižením zraku. Podmínky pro zahájení kurzu Vstupní podmínkou do většiny kurzů je znalost práce s počítačem na úrovni vědomostí a dovedností absolventa základního 30-ti hodinového kurzu, neboli zvládnutí základů péče o pomůcku (např. bezpečné spuštění a vypnutí počítače; počítačová hygiena); práce s textem (čtení, editace, formátování); ovládání operačního systému Microsoft Windows (ovládání základních částí systému plocha) základy správy souborů a složek; práce se základními typy médií (FlashDisk, CD, DVD, paměťové karty); skenování (kopírování a elektronické zálohování černotiskových dokumentů, zpřístupnění textu OCR, zvětšení a úprava naskenované předlohy podle potřeb uživatele atd.) práce s elektronickou poštou v aplikaci Outlook Express nebo Windows Mail (tvorba a odeslání u, odpověď a přeposlání u, práce s přílohou atd.); nastavení speciálního software (nastavení relevantní vzhledem k možnostem vnímání klienta). Obecně platným předpokladem je vyřešení finančních otázek týkajících se kurzu, podpis smlouvy a souhlasu s poskytnutím osobních údajů. Pokud se předpoklady pro vstup do daného kurzu liší od výše uvedených, je to vždy specifikováno u daného kurzu.

2 Doporučená hodinová dotace Doporučená hodinová dotace je pokud není uvedeno jinak 10 vyučovacích hodin. Jedna výuková hodina kurzu trvá 45 minut. Výuka nejčastěji probíhá formou pravidelných týdenních setkání, kdy jedno setkání trvá dvě výukové hodiny (90 minut). Rytmus výuky lze přizpůsobit potřebám klienta. Doporučená hodinová dotace uvedená u jednotlivých témat je vždy přibližným odhadem. Tempo výuky je ovlivněno jak stupněm vady zraku, tak schopností klienta učit se. Metoda výuky Výuka probíhá vždy individuálně. Náplní jednotlivých lekcí je odborný výklad a praktický nácvik probrané látky. Důraz je kladen na osvojení si praktických dovedností a jednoduchost zvolených postupů. U všech témat nadstavbových kurzů lze výuku přizpůsobit zájmům klienta. Jinými slovy hloubka, do které se při výuce klient s lektorem dostanou, je určena zájmem klienta o dané téma. Studijní materiály Poznámky z výuky vznikají v jejím průběhu buď formou audio záznamu klíčových údajů, nebo zápisu důležitých údajů klientem nebo lektorem. Lektor poskytuje klientovi další materiály (seznamy klávesových zkratek, návody atp.) podle potřeby a vlastního uvážení. Nabídka kurzů I. Pokročilá tvorba dokumentů... 3 II. Zálohování dat... 4 III. Údržba počítače... 4 IV. Nastavení a úprava počítače... 5 V. pokročilá práce... 6 VI. Základy práce s Webem... 6 VII. Skype a ICQ komunikace přes internet... 7 VIII. MSO Excel... 8 IX. Mobily... 9 X. Pokročilé vyhledávání... 9 XI. Pokročilé způsoby orientace XII. Tvorba webových stránek

3 XIII. Alternativní správa souborů XIV. Editace zvuku XV. Internetová rádia, vysílání přes web, YouTube, RSS OSNOVY KURZŮ Při výuce všech nabízených témat je důraz kladen převážně na praktické zvládnutí daných dovedností. Teoretické informace jsou, pokud o ně klient neprojeví hlubší zájem, poskytovány pouze v míře nutné pro praktické zvládnutí dané dovednosti. I. Pokročilá tvorba dokumentů Předpokladem pro výuku tématu je zvládnutí látky základního kurzu bez práce s em. Téma je zaměřeno na zvládnutí tvorby textových dokumentů potřebných pro úřední, obchodní nebo i osobní styk. Pozornost je při výuce věnována jak zvládnutí práce s textovým editorem, tak obsahové a formální stránce dokumentu. Pokročilé možnosti formátování písma Pokročilé možnosti formátování odstavce Pokročilé strukturování dokumentu (využití stylů písma, odrážek, číslování, speciálních formátovacích znaků) Tvorba konkrétních dokumentů (životopis, motivační dopis, žádost, plná moc, kupní smlouva aj.) Absolvent kurzu by měl být schopen samostatně vytvořit a správně naformátovat běžné textové dokumenty potřebné jak pro oficiální (úřady, zaměstnavatel atd.), tak osobní (blahopřání atp.) komunikaci. Zálohování dat je základem bezpečné práce s počítačem. V rámci tohoto tématu se výuka soustřeďuje na volbu adekvátního způsobu zálohy dané formy dat. 3

4 II. Zálohování dat Předpokladem pro výuku tématu je zvládnutí látky základního kurzu bez práce s em. Téma je zaměřeno na způsoby zálohování důležitých dat uložených v počítači. Ve výuce se budeme věnovat výběru dat pro zálohování, volbě adekvátního způsobu zálohování a praktickému nácviku. Co zálohovat (volba dat pro zálohování) Možnosti zálohování dat (vysvětlení klíčových pojmů, charakteristika různých způsobů zálohování dat automatické zálohování, zálohování iniciované uživatelem, vlastnosti používaných médií) Praktický nácvik (vypalování, kopírování, nastavení automatické zálohy atp.) Absolvent je seznámen s dostupnými možnostmi zálohování dat, kritérii pro volbu dat pro zálohování, kritérii pro volbu způsobu zálohování dat. Absolvent má k dispozici všechny potřebné informace pro volbu způsobu zálohování, který nejlépe poslouží jeho potřebám. III. Údržba počítače Předpokladem pro výuku tématu je zvládnutí látky základního kurzu bez práce s em. Klient získá povědomí o možnostech, jak udržovat svůj počítač "zdravý", neboli jak počítač vyčistit od přebytečných, nebo nežádoucích dat. 4

5 Ochrana počítače před viry a spywarem (vysvětlení základních pojmů vir, spyware; popis bezpečné a rizikové práce s daty vstupujícími do počítače, nácvik práce s antivirovým a antispywarovým programem) Péče o harddisk počítače (vysvětlení základních pojmů, práce se systémovými nástroji péče o disk scandisk, defragmentace, vyčištění počítače od přebytečných dat) Absolvent je schopen udržovat svůj počítač zdravý a to jak z hlediska prevence, tak pravidelné údržby počítače. Absolvent je seznámen s činnostmi, které mohou ohrozit funkčnost počítače a způsoby, jak jim předejít. IV. Nastavení a úprava počítače Předpokladem pro výuku tématu je zvládnutí látky základního kurzu bez práce s em. Doporučenou Prerekvizitou je též absolvování tématu XI. Zálohování dat. Téma je zaměřeno na možnosti bezpečného rozšíření počítače o nové aplikace nebo nová zařízení a přizpůsobení počítače potřebám uživatele. Instalace a odinstalace aplikací (průběh instalace a odinstalace, volba bezpečného software) Nastavení operačního systému (zobrazení, zvuk atp.) Možnosti připojení k síti (varianty připojení, jejich výhody a nevýhody, práce v síti, připojení k internetu) Možnosti propojení s dalšími zařízeními (bezdrátové připojení, USB atp.) Absolvent byl seznámen se základy bezpečné úpravy softwarového a hardwarového vybavení počítače a s možnostmi nastavení operačního systému. Absolvent by se tak měl být schopen samostatně rozhodnout jak rozšířit funkce svého počítače a přizpůsobit jej svým potřebám. 5

6 V. pokročilá práce Předpokladem pro výuku tématu je zvládnutí látky úvodních 30-ti hodin základního kurzu. Téma navazuje na základy práce s em (viz téma VIII. ). Při výuce se budeme věnovat rozvoji dovedností, které činí práci s em efektivnější. Doporučujeme toto téma všem, kteří využijí v zaměstnání, nebo mají o tematiku hlubší zájem. Organizace ů a kontaktů (filtry, pokročilá práce s adresářem, podpisy) Zálohování dat (přenos a záloha identity) Pokročilá nastavení poštovních klientů ová konference (založení, správa a využití ových konferencí) Práce s em s využitím webového rozhraní Práce s jinými poštovními klienty (Mozilla thunderbird, Microsoft Office Outlook) Absolvent by měl být schopen zefektivnit svou práci s elektronickou poštou pomocí pokročilých nástrojů poštovních klientů. Absolvent by měl být též schopent využít pro práci s em webové rozhraní, založit, spravovat a využívat ové konference. VI. Základy práce s Webem Předpokladem pro výuku tématu je zvládnutí látky úvodních 30-ti hodin základního kurzu. Doporučenou Prerekvizitou je absolvování tématu III. Údržba počítače. Téma je věnováno základům práce s webovými stránkami. Cílem výuky je samostatná a efektivní práce s informacemi dostupnými z webu, orientace na webových stránkách s využitím podpůrných nástrojů poskytovaných speciálním softwarem pro uživatele s vadami zraku. Výuka probíhá buď v aplikaci Internet Explorer nebo Mozilla Firefox. Důležitou součástí výuky je práce s konkrétními webovými stránkami dle volby klienta. 6

7 Základní informace pro práci s webem (základní pojmy a zkratky www, internet, webová adresa, webový prohlížeč atp., bezpečnost při práci s webem) Struktura webových stránek (objekty na webových stránkách text, odkaz, formulářové prvky atd., orientace a pohyb po webu) základy ovládání webového prohlížeče (ovládací prvky aplikace, základní nastavení aplikace) Základy vyhledávání na webu (práce s konkrétními vyhledávači např. seznam.cz) Práce s konkrétní webovou stránkou (např. konference.braillnet.cz, Prostředí podobná webu, využití nástrojů pro práci s webem v jiných situacích Absolvent byl v průběhu výuky seznámen se základními pojmy, které se týkají práce s webovými stránkami. Absolvent by měl být schopen se orientovat na webových stránkách a to s využitím dostupných nástrojů pro usnadnění práce nabízených speciálním softwarem pro uživatele počítačů s vadami zraku. Absolvent byl též seznámen se základy bezpečnosti při práci s webem. VII. Skype a ICQ komunikace přes internet Předpokladem pro výuku tématu je zvládnutí látky základního kurzu. Doporučeno je též zvládnutí základů práce s Webem. Téma je věnováno on-line komunikaci prostřednictvím služeb jako ICQ a Skype. Pozornost je vždy věnována aplikaci, o kterou klient projeví zájem. Výuka probíhá buď v aplikaci Miranda, nebo ICQ v závislosti na volbě klienta. Při volbě aplikace Miranda bude klient v případě zájmu seznámen i s dalšími službami jako Jabber či MSN. 7

8 Základní informace o internetové komunikaci (vysvětlení pojmů, pravidla bezpečné komunikace jak a s kým komunikovat, komu na sebe dát kontakt, porovnání s jinými formami komunikace, zřízení účtu, Netiketa) Základní ovládání aplikací pro internetovou komunikaci (vyhledání a editace kontaktů, textová nebo hlasová komunikace, nastavení nálady) Další funkce aplikací pro internetovou komunikaci (správa seznamu kontaktů, posílání souborů atd.) Nastavení aplikace (možnosti nastavení, přizpůsobení potřebám uživatele) Absolvent byl seznámen se základy bezpečné on-line komunikace. Absolvent by měl být schopen aplikaci, kterou k on-line komunikaci používá, přizpůsobit svým potřebám a efektivně využít její základní i pokročilé funkce,. VIII. MSO Excel Předpokladem pro výuku tématu je zvládnutí látky základního kurzu bez práce s em. DOPORUČENÁ HODINOVÁ DOTACE 10 hodin Téma je věnováno základům práce s tabulkovým procesorem MSO Excel. Důraz je ve výuce kladen na orientaci v prostředí tabulky, využití pomocných nástrojů speciálního softwaru a práci se základními funkcemi. Od začátku výuky je doporučeno směřovat ji ke tvorbě konkrétního, pro klienta užitečného dokumentu (např. adresář, výsledková listina, kalkulačka nákladů). Vedlejším cílem výuky je zde seznámení s tabulkami obecně (často se vyskytují např. na webových stránkách). Charakteristika aplikace MSO Excel (k čemu je Excel vhodný, k čemu je výhodnější použít např. MSO Word, popis možností využití) Struktura souborů Excelu a pohyb po souboru (sešit, list, buňky atd.) 8

9 Editace a formátování buněk (písmo, orámování, formát čísla atp.) Práce s více buňkami (označení více buněk a jejich editace, formátování, nastavení funkcí) Praktický nácvik (např. tvorba adresáře, kalkulačky nákladů na domácnost, atd.) Absolvent byl seznámen s dovednostmi a informacemi potřebnými pro efektivní orientaci v tabulkách Excelu i pro samostatnou tvorbu tabulek dle vlastní potřeby. Absolvent by měl být např. schopen vytvořit tabulku pro záznam výdajů nebo docházky. IX. Mobily Předpokladem pro vstup do kurzu je vlastnictví, nebo ukončený výběr mobilního telefonu s úpravou pro uživatele s těžkým postižením zraku. Kurz je zaměřen na práci s mobilními telefony upravenými pro uživatele s těžkým postižením zraku. Nabízíme výuku se softwarem aktuálně dostupným na českém trhu (MobileSpeak, PST atd.). Základní informace (popis přístroje, ovládací prvky, zapnutí a vypnutí, operátoři, ceník služeb atd.) Základní funkce telefonu (telefonování, seznam kontaktů, SMS, nastavení speciálního software, nastavení telefonu atp.) Doplňkové funkce telefonu (diář, diktafon, poznámky, kalkulačka atd.) Propojení mobilu a PC (zálohování dat) Absolvent je seznámen s ovládáním a funkcemi mobilního telefonu. Absolvent by měl být schopen bez problémů používat základní funkce mobilního telefonu se softwarem pro uživatele s těžkým postižením zraku včetně zálohování dat a využití organizačních funkcí. X. Pokročilé vyhledávání Předpokladem pro výuku tématu je zvládnutí látky základního kurzu, 9

10 dovednost práce s webem na úrovni nadstavbového kurzu VI. Web. Náplní kurzu je práce s pokročilými funkcemi vyhledávacích nástrojů (např. Google či Seznam). Účastník bude seznámen i s dalšími on-line dostupnými zdroji informací (např. Wikipedia) a naučí se v nich efektivně vyhledávat. Vyhledávací funkce prohlížeče (Mozilla Firefox, Internet Explorer) Vyhledávače a jejich pokročilé funkce (Google, Seznam atd.) Další online informační zdroje a vyhledávání v nich (Wikipedia, publicistické weby, blogy atp.) Pro absolventa tohoto kurzu by neměl být problém efektivně vyhledávat na internetu požadované informace. Tato dovednost by měla zvýšit samostatnost absolventa. XI. Pokročilé způsoby orientace Předpokladem pro výuku tématu je zvládnutí látky základního kurzu, znalost ovládání mobilního telefonu a příslušného odečítače Kurz účastníka seznámí s možnostmi využití počítače a mobilního telefonu k usnadnění samostatného pohybu a prostorové orientace. Využití internetu (práce se systémem Idos, mapy na internetu, nákup a rezervace jízdenek, atd.) Využití mobilního telefonu (vyhledávání spojů přes mobilní telefon, GPS, program Loadstone atp.- ) Absolvent kurzu by měl být schopen samostatně naplánovat trasu z bodu A do bodu B, včetně nákupu jízdenek či dohledání pěších částí trasy na mapě. Zároveň by pro něj neměl být problém zvolit nejefektivnější řešení přepravy. 10

11 XII. Tvorba webových stránek Předpokladem pro výuku tématu je zvládnutí látky úvodních 30-ti hodin základního kurzu, kurzu VI. Základy práce s webem, klient má konkrétní představu o tom, jaké stránky chce vytvořit. Výhodou je základní znalost ovládání aplikace Total Commander. DOPORUČENÁ HODINOVÁ DOTACE 30 hodin Kurz je zaměřen na základy tvorby webových stránek. Účastník bude seznámen s různými možnostmi tvorby webových stránek i jejich využití. Kurz by měl vždy směřovat ke konkrétnímu cíli, tedy tvorbě stránek dle představ a nápadů klienta. Základní pojmy (internet, model klient-server, WWW, URL, HTTP, atd.) Upload souborů na internet nahrávání obsahu webových stránek na internet (výběr hostingu, využití FTP) Značkovací jazyky a jejich využití (základny práce s aplikacemi pro jejich editaci, rozbor nejdůležitějších elementů, provazování stránek pomocí odkazů) Tvorba složitějších struktur na webových stránkách (tabulky, víceúrovňové seznamy) Tvorba a zpracování formulářů Využití kaskádových stylů (formátování textu a jeho rozmístění na stránce) Kontrola webových stránek a využití on-line nápovědy (služby W3C konsorcia) Tvorba obsahu pro webové stránky (psaní pro web, základní úprava obrázků a multimédií atp.) Absolvent kurzu je seznámen s nástroji pro tvorbu webových stránek. Absolvent by se měl být schopen vytvořit vlastní web tak, aby odpovídal jeho požadavkům. 11

12 XIII. Alternativní správa souborů Předpokladem pro výuku tématu je zvládnutí látky základního kurzu bez práce s em. Účastník kurzu bude seznámen se správcem souborů Total Commander, jeho doplňky a pokročilými funkcemi. Úvod do práce s Total Commanderem (popis aplikace, základy práce, základní klávesové zkratky, rozdíly oproti Průzkumníkovi) Pokročilá práce s aplikací (způsoby označování, slučování a dělení souborů, hromadné přejmenování, šifrování souborů, synchronizace adresářů, ftp klient atd.) Funkce zvyšující efektivitu práce se soubory a složkami (oblíbené adresáře, vyhledávání atp.) Nastavení aplikace (předdefinování editorů, barvy zobrazení atp.) Absolvent kurzu by měl efektivně zvládat základní i pokročilejší práci se soubory a složkami v aplikaci Total Commander. Absolvent by měl být schopen využít získaných znalostí pro celkové zefektivnění práce se soubory a složkami. XIV. Editace zvuku Předpokladem pro výuku tématu je zvládnutí látky základního kurzu bez práce s em. Výhodou je absolvování kurzu IV. Nastavení a úprava počítače. DOPORUČENÁ HODINOVÁ DOTACE 20 hodin Kurz je věnován základům práce se zvukem. Účastník bude seznámen s informacemi týkajícími se dané problematiky (pojmy týkající se zvuku, jeho záznamu, kvality), dostupnými možnostmi záznamu zvuku, postupy editace a úpravy zvukových stop ve zvukovém editoru (SoundForge, freewarové aplikace). 12

13 Základní pojmy (analogový zvuk, digitální zvuk, audio formáty) Zařízení pro práci se zvukem (zvukové karty typy, nastavení zvukové karty, práce s diktafonem, mikrofonem) Základní práce v audio editoru (práce se zvukovými soubory, pohyb v audio stopě, nahrávání ze vstupu, označování úseků v audio stopě, editace zvuku) Pokročilé funkce audio editoru (mixáž, práce s hlasitostí, efekty, potlačení šumu a praskání, finalizace konečná úprava zvukové stopy) Absolvent kurzu byl seznámen se základními principy záznamu a reprodukce analogového a digitálního zvuku. Získané dovednosti absolventovi umožní efektivně využít funkcí audio editoru např. pro tvorbu audio reportáže nebo úpravu zvukových poznámek z diktafonu. XV. Internetová rádia, vysílání přes web, YouTube, RSS Předpokladem pro výuku tématu je zvládnutí látky úvodních 30-ti hodin základního kurzu, látky kurzu VI. Web, základy ovládání přehrávače Winamp. Kurz je zaměřen na využití on-line dostupných rádií, videí a automaticky aktualizovaných zdrojů informací z webových stránek (RSS). Kurz je zaměřen jak na získání a využití takto dostupných informací (videa, audio soubory atp.), tak na poskytování těchto informací prostřednictvím internetu. V kurzu je kladen důraz na praktické zvládnutí výše zmíněných dovedností při práci s počítačem uzpůsobeným potřebám uživatele s vadou zraku. Vyhledávání multimédií na Internetu (použití Google pro vyhledávání médií na specializovaných serverech YouTube, MySpace, Last.fm) YouTube (vyhledávání, přehrávání a upload vlastních klipů) Internetová rádia (vyhledávání rádií, přehrávání internetového rádia v prohlížeči, použití Winampu, záznam z Internetového rádia) 13

14 Kanály RSS (vysvětlení pojmů, jak získat požadovaný RSS kanál, práce s kanály přímo v prohlížeči, získávání novinek z RSS pomocí internetových služeb, použití rozšíření poštovních klientů, rozšíření RSS podcast a poslech rádia na přání) Absolvent je seznámen s možnostmi využití multimediálních služeb na internetu. Absolvent by měl být schopen multimediální obsah efektivně hledat, třídit, ukládat, popř. sám multimediální obsah na Internetu prezentovat. 14

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Obsah akreditovaných kurzů

Obsah akreditovaných kurzů Obsah akreditovaných kurzů Školní noviny, časopis Textový procesor WORD a jeho funkce pro vytvoření školních novin či časopisu písmo (font, velikost, barva), odrážky a číslování, využití a tvorba stylů

Více

Úvod 27 O autorech 31

Úvod 27 O autorech 31 Stručný obsah Úvod 27 O autorech 31 Část I: Instalace a spuštění 1. Co je nového v operačním systému Windows Vista 35 2. Instalace a konfigurace Windows Vista 49 3. Přizpůsobení systému Windows Vista 99

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y 1 Základy informatiky a teorie informace 1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky, převody

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

Internet. http(s) Internet poskytuje svým uživatel celou řadu nejrůznějších služeb.

Internet. http(s) Internet poskytuje svým uživatel celou řadu nejrůznějších služeb. Internet Internet poskytuje svým uživatel celou řadu nejrůznějších služeb. http(s) Http neboli Hypertext Transfer Protocol je protokol pro přenos dokumentů v Internetu, používá se nejčastěji na WWW. Protokol

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

Deskriptory pro MZI. 1 Základy informatiky a teorie informace. ..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací

Deskriptory pro MZI. 1 Základy informatiky a teorie informace. ..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Deskriptory pro MZI 1 Základy informatiky a teorie informace..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací..1.1.1 definovat jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky;..1.1.2 rozlišit analogová

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 4: TABULKOVÝ PROCESOR Metodika Zpracoval: Ing. Miroslav Hrdý srpen 2009 V rámci výuky žáku střední

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli! V předminulém školním roce jsem se na Vás obracel s dotazníkem, jehož cílem bylo zmapovat oblasti, ve kterých by Vaši zaměstanci uvítali možnost dalšího vzdělávání

Více

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem Postupy a návody pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 855 HOTLINE: 246 007 855 E-mail: amicus@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.amicus.cz

Více

Proč Škola V Pohybu? Školní vzdělávací program Škola V Pohybu

Proč Škola V Pohybu? Školní vzdělávací program Škola V Pohybu Školní vzdělávací program Škola v pohybu č.j. ZŠŽH 477/2010 Proč Škola V Pohybu? pohyb = změna, vývoj pohyb v informacích o světě pohyb našich žáků v přírodě (lyžování, turistika za bukem) pohyb sboru

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno ř í j e n 2014 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Angličtina pro

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Publikaci pro vás připravila Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; Husova 1302/11,

Více

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Metodický pokyn. Verze 1.10

Metodický pokyn. Verze 1.10 Metodický pokyn k vyhlášce č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ 1. NÁZEV, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více