NADSTAVBOVÉ KURZY CENTRA POMŮCEK A INFORMATIKY TYFLOCENTRUM BRNO, O. P. S. Komu jsou kurzy určeny. Podmínky pro zahájení kurzu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NADSTAVBOVÉ KURZY CENTRA POMŮCEK A INFORMATIKY TYFLOCENTRUM BRNO, O. P. S. Komu jsou kurzy určeny. Podmínky pro zahájení kurzu"

Transkript

1 NADSTAVBOVÉ KURZY CENTRA POMŮCEK A INFORMATIKY TYFLOCENTRUM BRNO, O. P. S. Komu jsou kurzy určeny Nadstavbové kurzy jsou určeny uživatelům informačních technologií (počítače, mobilní telefony, digitální diktafony atp.) s úpravou pro osoby s těžkým postižením zraku. Podmínky pro zahájení kurzu Vstupní podmínkou do většiny kurzů je znalost práce s počítačem na úrovni vědomostí a dovedností absolventa základního 30-ti hodinového kurzu, neboli zvládnutí základů péče o pomůcku (např. bezpečné spuštění a vypnutí počítače; počítačová hygiena); práce s textem (čtení, editace, formátování); ovládání operačního systému Microsoft Windows (ovládání základních částí systému plocha) základy správy souborů a složek; práce se základními typy médií (FlashDisk, CD, DVD, paměťové karty); skenování (kopírování a elektronické zálohování černotiskových dokumentů, zpřístupnění textu OCR, zvětšení a úprava naskenované předlohy podle potřeb uživatele atd.) práce s elektronickou poštou v aplikaci Outlook Express nebo Windows Mail (tvorba a odeslání u, odpověď a přeposlání u, práce s přílohou atd.); nastavení speciálního software (nastavení relevantní vzhledem k možnostem vnímání klienta). Obecně platným předpokladem je vyřešení finančních otázek týkajících se kurzu, podpis smlouvy a souhlasu s poskytnutím osobních údajů. Pokud se předpoklady pro vstup do daného kurzu liší od výše uvedených, je to vždy specifikováno u daného kurzu.

2 Doporučená hodinová dotace Doporučená hodinová dotace je pokud není uvedeno jinak 10 vyučovacích hodin. Jedna výuková hodina kurzu trvá 45 minut. Výuka nejčastěji probíhá formou pravidelných týdenních setkání, kdy jedno setkání trvá dvě výukové hodiny (90 minut). Rytmus výuky lze přizpůsobit potřebám klienta. Doporučená hodinová dotace uvedená u jednotlivých témat je vždy přibližným odhadem. Tempo výuky je ovlivněno jak stupněm vady zraku, tak schopností klienta učit se. Metoda výuky Výuka probíhá vždy individuálně. Náplní jednotlivých lekcí je odborný výklad a praktický nácvik probrané látky. Důraz je kladen na osvojení si praktických dovedností a jednoduchost zvolených postupů. U všech témat nadstavbových kurzů lze výuku přizpůsobit zájmům klienta. Jinými slovy hloubka, do které se při výuce klient s lektorem dostanou, je určena zájmem klienta o dané téma. Studijní materiály Poznámky z výuky vznikají v jejím průběhu buď formou audio záznamu klíčových údajů, nebo zápisu důležitých údajů klientem nebo lektorem. Lektor poskytuje klientovi další materiály (seznamy klávesových zkratek, návody atp.) podle potřeby a vlastního uvážení. Nabídka kurzů I. Pokročilá tvorba dokumentů... 3 II. Zálohování dat... 4 III. Údržba počítače... 4 IV. Nastavení a úprava počítače... 5 V. pokročilá práce... 6 VI. Základy práce s Webem... 6 VII. Skype a ICQ komunikace přes internet... 7 VIII. MSO Excel... 8 IX. Mobily... 9 X. Pokročilé vyhledávání... 9 XI. Pokročilé způsoby orientace XII. Tvorba webových stránek

3 XIII. Alternativní správa souborů XIV. Editace zvuku XV. Internetová rádia, vysílání přes web, YouTube, RSS OSNOVY KURZŮ Při výuce všech nabízených témat je důraz kladen převážně na praktické zvládnutí daných dovedností. Teoretické informace jsou, pokud o ně klient neprojeví hlubší zájem, poskytovány pouze v míře nutné pro praktické zvládnutí dané dovednosti. I. Pokročilá tvorba dokumentů Předpokladem pro výuku tématu je zvládnutí látky základního kurzu bez práce s em. Téma je zaměřeno na zvládnutí tvorby textových dokumentů potřebných pro úřední, obchodní nebo i osobní styk. Pozornost je při výuce věnována jak zvládnutí práce s textovým editorem, tak obsahové a formální stránce dokumentu. Pokročilé možnosti formátování písma Pokročilé možnosti formátování odstavce Pokročilé strukturování dokumentu (využití stylů písma, odrážek, číslování, speciálních formátovacích znaků) Tvorba konkrétních dokumentů (životopis, motivační dopis, žádost, plná moc, kupní smlouva aj.) Absolvent kurzu by měl být schopen samostatně vytvořit a správně naformátovat běžné textové dokumenty potřebné jak pro oficiální (úřady, zaměstnavatel atd.), tak osobní (blahopřání atp.) komunikaci. Zálohování dat je základem bezpečné práce s počítačem. V rámci tohoto tématu se výuka soustřeďuje na volbu adekvátního způsobu zálohy dané formy dat. 3

4 II. Zálohování dat Předpokladem pro výuku tématu je zvládnutí látky základního kurzu bez práce s em. Téma je zaměřeno na způsoby zálohování důležitých dat uložených v počítači. Ve výuce se budeme věnovat výběru dat pro zálohování, volbě adekvátního způsobu zálohování a praktickému nácviku. Co zálohovat (volba dat pro zálohování) Možnosti zálohování dat (vysvětlení klíčových pojmů, charakteristika různých způsobů zálohování dat automatické zálohování, zálohování iniciované uživatelem, vlastnosti používaných médií) Praktický nácvik (vypalování, kopírování, nastavení automatické zálohy atp.) Absolvent je seznámen s dostupnými možnostmi zálohování dat, kritérii pro volbu dat pro zálohování, kritérii pro volbu způsobu zálohování dat. Absolvent má k dispozici všechny potřebné informace pro volbu způsobu zálohování, který nejlépe poslouží jeho potřebám. III. Údržba počítače Předpokladem pro výuku tématu je zvládnutí látky základního kurzu bez práce s em. Klient získá povědomí o možnostech, jak udržovat svůj počítač "zdravý", neboli jak počítač vyčistit od přebytečných, nebo nežádoucích dat. 4

5 Ochrana počítače před viry a spywarem (vysvětlení základních pojmů vir, spyware; popis bezpečné a rizikové práce s daty vstupujícími do počítače, nácvik práce s antivirovým a antispywarovým programem) Péče o harddisk počítače (vysvětlení základních pojmů, práce se systémovými nástroji péče o disk scandisk, defragmentace, vyčištění počítače od přebytečných dat) Absolvent je schopen udržovat svůj počítač zdravý a to jak z hlediska prevence, tak pravidelné údržby počítače. Absolvent je seznámen s činnostmi, které mohou ohrozit funkčnost počítače a způsoby, jak jim předejít. IV. Nastavení a úprava počítače Předpokladem pro výuku tématu je zvládnutí látky základního kurzu bez práce s em. Doporučenou Prerekvizitou je též absolvování tématu XI. Zálohování dat. Téma je zaměřeno na možnosti bezpečného rozšíření počítače o nové aplikace nebo nová zařízení a přizpůsobení počítače potřebám uživatele. Instalace a odinstalace aplikací (průběh instalace a odinstalace, volba bezpečného software) Nastavení operačního systému (zobrazení, zvuk atp.) Možnosti připojení k síti (varianty připojení, jejich výhody a nevýhody, práce v síti, připojení k internetu) Možnosti propojení s dalšími zařízeními (bezdrátové připojení, USB atp.) Absolvent byl seznámen se základy bezpečné úpravy softwarového a hardwarového vybavení počítače a s možnostmi nastavení operačního systému. Absolvent by se tak měl být schopen samostatně rozhodnout jak rozšířit funkce svého počítače a přizpůsobit jej svým potřebám. 5

6 V. pokročilá práce Předpokladem pro výuku tématu je zvládnutí látky úvodních 30-ti hodin základního kurzu. Téma navazuje na základy práce s em (viz téma VIII. ). Při výuce se budeme věnovat rozvoji dovedností, které činí práci s em efektivnější. Doporučujeme toto téma všem, kteří využijí v zaměstnání, nebo mají o tematiku hlubší zájem. Organizace ů a kontaktů (filtry, pokročilá práce s adresářem, podpisy) Zálohování dat (přenos a záloha identity) Pokročilá nastavení poštovních klientů ová konference (založení, správa a využití ových konferencí) Práce s em s využitím webového rozhraní Práce s jinými poštovními klienty (Mozilla thunderbird, Microsoft Office Outlook) Absolvent by měl být schopen zefektivnit svou práci s elektronickou poštou pomocí pokročilých nástrojů poštovních klientů. Absolvent by měl být též schopent využít pro práci s em webové rozhraní, založit, spravovat a využívat ové konference. VI. Základy práce s Webem Předpokladem pro výuku tématu je zvládnutí látky úvodních 30-ti hodin základního kurzu. Doporučenou Prerekvizitou je absolvování tématu III. Údržba počítače. Téma je věnováno základům práce s webovými stránkami. Cílem výuky je samostatná a efektivní práce s informacemi dostupnými z webu, orientace na webových stránkách s využitím podpůrných nástrojů poskytovaných speciálním softwarem pro uživatele s vadami zraku. Výuka probíhá buď v aplikaci Internet Explorer nebo Mozilla Firefox. Důležitou součástí výuky je práce s konkrétními webovými stránkami dle volby klienta. 6

7 Základní informace pro práci s webem (základní pojmy a zkratky www, internet, webová adresa, webový prohlížeč atp., bezpečnost při práci s webem) Struktura webových stránek (objekty na webových stránkách text, odkaz, formulářové prvky atd., orientace a pohyb po webu) základy ovládání webového prohlížeče (ovládací prvky aplikace, základní nastavení aplikace) Základy vyhledávání na webu (práce s konkrétními vyhledávači např. seznam.cz) Práce s konkrétní webovou stránkou (např. konference.braillnet.cz, Prostředí podobná webu, využití nástrojů pro práci s webem v jiných situacích Absolvent byl v průběhu výuky seznámen se základními pojmy, které se týkají práce s webovými stránkami. Absolvent by měl být schopen se orientovat na webových stránkách a to s využitím dostupných nástrojů pro usnadnění práce nabízených speciálním softwarem pro uživatele počítačů s vadami zraku. Absolvent byl též seznámen se základy bezpečnosti při práci s webem. VII. Skype a ICQ komunikace přes internet Předpokladem pro výuku tématu je zvládnutí látky základního kurzu. Doporučeno je též zvládnutí základů práce s Webem. Téma je věnováno on-line komunikaci prostřednictvím služeb jako ICQ a Skype. Pozornost je vždy věnována aplikaci, o kterou klient projeví zájem. Výuka probíhá buď v aplikaci Miranda, nebo ICQ v závislosti na volbě klienta. Při volbě aplikace Miranda bude klient v případě zájmu seznámen i s dalšími službami jako Jabber či MSN. 7

8 Základní informace o internetové komunikaci (vysvětlení pojmů, pravidla bezpečné komunikace jak a s kým komunikovat, komu na sebe dát kontakt, porovnání s jinými formami komunikace, zřízení účtu, Netiketa) Základní ovládání aplikací pro internetovou komunikaci (vyhledání a editace kontaktů, textová nebo hlasová komunikace, nastavení nálady) Další funkce aplikací pro internetovou komunikaci (správa seznamu kontaktů, posílání souborů atd.) Nastavení aplikace (možnosti nastavení, přizpůsobení potřebám uživatele) Absolvent byl seznámen se základy bezpečné on-line komunikace. Absolvent by měl být schopen aplikaci, kterou k on-line komunikaci používá, přizpůsobit svým potřebám a efektivně využít její základní i pokročilé funkce,. VIII. MSO Excel Předpokladem pro výuku tématu je zvládnutí látky základního kurzu bez práce s em. DOPORUČENÁ HODINOVÁ DOTACE 10 hodin Téma je věnováno základům práce s tabulkovým procesorem MSO Excel. Důraz je ve výuce kladen na orientaci v prostředí tabulky, využití pomocných nástrojů speciálního softwaru a práci se základními funkcemi. Od začátku výuky je doporučeno směřovat ji ke tvorbě konkrétního, pro klienta užitečného dokumentu (např. adresář, výsledková listina, kalkulačka nákladů). Vedlejším cílem výuky je zde seznámení s tabulkami obecně (často se vyskytují např. na webových stránkách). Charakteristika aplikace MSO Excel (k čemu je Excel vhodný, k čemu je výhodnější použít např. MSO Word, popis možností využití) Struktura souborů Excelu a pohyb po souboru (sešit, list, buňky atd.) 8

9 Editace a formátování buněk (písmo, orámování, formát čísla atp.) Práce s více buňkami (označení více buněk a jejich editace, formátování, nastavení funkcí) Praktický nácvik (např. tvorba adresáře, kalkulačky nákladů na domácnost, atd.) Absolvent byl seznámen s dovednostmi a informacemi potřebnými pro efektivní orientaci v tabulkách Excelu i pro samostatnou tvorbu tabulek dle vlastní potřeby. Absolvent by měl být např. schopen vytvořit tabulku pro záznam výdajů nebo docházky. IX. Mobily Předpokladem pro vstup do kurzu je vlastnictví, nebo ukončený výběr mobilního telefonu s úpravou pro uživatele s těžkým postižením zraku. Kurz je zaměřen na práci s mobilními telefony upravenými pro uživatele s těžkým postižením zraku. Nabízíme výuku se softwarem aktuálně dostupným na českém trhu (MobileSpeak, PST atd.). Základní informace (popis přístroje, ovládací prvky, zapnutí a vypnutí, operátoři, ceník služeb atd.) Základní funkce telefonu (telefonování, seznam kontaktů, SMS, nastavení speciálního software, nastavení telefonu atp.) Doplňkové funkce telefonu (diář, diktafon, poznámky, kalkulačka atd.) Propojení mobilu a PC (zálohování dat) Absolvent je seznámen s ovládáním a funkcemi mobilního telefonu. Absolvent by měl být schopen bez problémů používat základní funkce mobilního telefonu se softwarem pro uživatele s těžkým postižením zraku včetně zálohování dat a využití organizačních funkcí. X. Pokročilé vyhledávání Předpokladem pro výuku tématu je zvládnutí látky základního kurzu, 9

10 dovednost práce s webem na úrovni nadstavbového kurzu VI. Web. Náplní kurzu je práce s pokročilými funkcemi vyhledávacích nástrojů (např. Google či Seznam). Účastník bude seznámen i s dalšími on-line dostupnými zdroji informací (např. Wikipedia) a naučí se v nich efektivně vyhledávat. Vyhledávací funkce prohlížeče (Mozilla Firefox, Internet Explorer) Vyhledávače a jejich pokročilé funkce (Google, Seznam atd.) Další online informační zdroje a vyhledávání v nich (Wikipedia, publicistické weby, blogy atp.) Pro absolventa tohoto kurzu by neměl být problém efektivně vyhledávat na internetu požadované informace. Tato dovednost by měla zvýšit samostatnost absolventa. XI. Pokročilé způsoby orientace Předpokladem pro výuku tématu je zvládnutí látky základního kurzu, znalost ovládání mobilního telefonu a příslušného odečítače Kurz účastníka seznámí s možnostmi využití počítače a mobilního telefonu k usnadnění samostatného pohybu a prostorové orientace. Využití internetu (práce se systémem Idos, mapy na internetu, nákup a rezervace jízdenek, atd.) Využití mobilního telefonu (vyhledávání spojů přes mobilní telefon, GPS, program Loadstone atp.- ) Absolvent kurzu by měl být schopen samostatně naplánovat trasu z bodu A do bodu B, včetně nákupu jízdenek či dohledání pěších částí trasy na mapě. Zároveň by pro něj neměl být problém zvolit nejefektivnější řešení přepravy. 10

11 XII. Tvorba webových stránek Předpokladem pro výuku tématu je zvládnutí látky úvodních 30-ti hodin základního kurzu, kurzu VI. Základy práce s webem, klient má konkrétní představu o tom, jaké stránky chce vytvořit. Výhodou je základní znalost ovládání aplikace Total Commander. DOPORUČENÁ HODINOVÁ DOTACE 30 hodin Kurz je zaměřen na základy tvorby webových stránek. Účastník bude seznámen s různými možnostmi tvorby webových stránek i jejich využití. Kurz by měl vždy směřovat ke konkrétnímu cíli, tedy tvorbě stránek dle představ a nápadů klienta. Základní pojmy (internet, model klient-server, WWW, URL, HTTP, atd.) Upload souborů na internet nahrávání obsahu webových stránek na internet (výběr hostingu, využití FTP) Značkovací jazyky a jejich využití (základny práce s aplikacemi pro jejich editaci, rozbor nejdůležitějších elementů, provazování stránek pomocí odkazů) Tvorba složitějších struktur na webových stránkách (tabulky, víceúrovňové seznamy) Tvorba a zpracování formulářů Využití kaskádových stylů (formátování textu a jeho rozmístění na stránce) Kontrola webových stránek a využití on-line nápovědy (služby W3C konsorcia) Tvorba obsahu pro webové stránky (psaní pro web, základní úprava obrázků a multimédií atp.) Absolvent kurzu je seznámen s nástroji pro tvorbu webových stránek. Absolvent by se měl být schopen vytvořit vlastní web tak, aby odpovídal jeho požadavkům. 11

12 XIII. Alternativní správa souborů Předpokladem pro výuku tématu je zvládnutí látky základního kurzu bez práce s em. Účastník kurzu bude seznámen se správcem souborů Total Commander, jeho doplňky a pokročilými funkcemi. Úvod do práce s Total Commanderem (popis aplikace, základy práce, základní klávesové zkratky, rozdíly oproti Průzkumníkovi) Pokročilá práce s aplikací (způsoby označování, slučování a dělení souborů, hromadné přejmenování, šifrování souborů, synchronizace adresářů, ftp klient atd.) Funkce zvyšující efektivitu práce se soubory a složkami (oblíbené adresáře, vyhledávání atp.) Nastavení aplikace (předdefinování editorů, barvy zobrazení atp.) Absolvent kurzu by měl efektivně zvládat základní i pokročilejší práci se soubory a složkami v aplikaci Total Commander. Absolvent by měl být schopen využít získaných znalostí pro celkové zefektivnění práce se soubory a složkami. XIV. Editace zvuku Předpokladem pro výuku tématu je zvládnutí látky základního kurzu bez práce s em. Výhodou je absolvování kurzu IV. Nastavení a úprava počítače. DOPORUČENÁ HODINOVÁ DOTACE 20 hodin Kurz je věnován základům práce se zvukem. Účastník bude seznámen s informacemi týkajícími se dané problematiky (pojmy týkající se zvuku, jeho záznamu, kvality), dostupnými možnostmi záznamu zvuku, postupy editace a úpravy zvukových stop ve zvukovém editoru (SoundForge, freewarové aplikace). 12

13 Základní pojmy (analogový zvuk, digitální zvuk, audio formáty) Zařízení pro práci se zvukem (zvukové karty typy, nastavení zvukové karty, práce s diktafonem, mikrofonem) Základní práce v audio editoru (práce se zvukovými soubory, pohyb v audio stopě, nahrávání ze vstupu, označování úseků v audio stopě, editace zvuku) Pokročilé funkce audio editoru (mixáž, práce s hlasitostí, efekty, potlačení šumu a praskání, finalizace konečná úprava zvukové stopy) Absolvent kurzu byl seznámen se základními principy záznamu a reprodukce analogového a digitálního zvuku. Získané dovednosti absolventovi umožní efektivně využít funkcí audio editoru např. pro tvorbu audio reportáže nebo úpravu zvukových poznámek z diktafonu. XV. Internetová rádia, vysílání přes web, YouTube, RSS Předpokladem pro výuku tématu je zvládnutí látky úvodních 30-ti hodin základního kurzu, látky kurzu VI. Web, základy ovládání přehrávače Winamp. Kurz je zaměřen na využití on-line dostupných rádií, videí a automaticky aktualizovaných zdrojů informací z webových stránek (RSS). Kurz je zaměřen jak na získání a využití takto dostupných informací (videa, audio soubory atp.), tak na poskytování těchto informací prostřednictvím internetu. V kurzu je kladen důraz na praktické zvládnutí výše zmíněných dovedností při práci s počítačem uzpůsobeným potřebám uživatele s vadou zraku. Vyhledávání multimédií na Internetu (použití Google pro vyhledávání médií na specializovaných serverech YouTube, MySpace, Last.fm) YouTube (vyhledávání, přehrávání a upload vlastních klipů) Internetová rádia (vyhledávání rádií, přehrávání internetového rádia v prohlížeči, použití Winampu, záznam z Internetového rádia) 13

14 Kanály RSS (vysvětlení pojmů, jak získat požadovaný RSS kanál, práce s kanály přímo v prohlížeči, získávání novinek z RSS pomocí internetových služeb, použití rozšíření poštovních klientů, rozšíření RSS podcast a poslech rádia na přání) Absolvent je seznámen s možnostmi využití multimediálních služeb na internetu. Absolvent by měl být schopen multimediální obsah efektivně hledat, třídit, ukládat, popř. sám multimediální obsah na Internetu prezentovat. 14

OSNOVA ŠKOLENÍ. Základy práce na počítači. Jednoduchá správa počítače

OSNOVA ŠKOLENÍ. Základy práce na počítači. Jednoduchá správa počítače OSNOVA ŠKOLENÍ Základy práce na počítači 1. Úvod do práce s počítačem a) nejdůležitější součásti počítače b) druhy periferních zařízení (mikrofon, sluchátka, ) c) média pro přenos a zálohování dat d) operační

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Úvod do MS Wordu prověření znalostí ze ZŠ,

Úvod do MS Wordu prověření znalostí ze ZŠ, PRVÁCI 1. A, 1. D Řád učebny a školní sítě, Čištění počítače programem CCleaner, Cookies soubory, Elektronické bankovnictví praktické cvičení, Bakaláři práce z webovou aplikací Jízdomat.cz, Aukro.cz, Komponenty

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Stručný obsah. Úvod 15. KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19. KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41. KAPITOLA 3 Soubory a složky 51

Stručný obsah. Úvod 15. KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19. KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41. KAPITOLA 3 Soubory a složky 51 Stručný obsah Úvod 15 KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19 KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41 KAPITOLA 3 Soubory a složky 51 KAPITOLA 4 Práce se schránkou 85 KAPITOLA 5 Osobní přizpůsobení

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

Excel pro začátečníky

Excel pro začátečníky Excel pro začátečníky (12-14 hodin) 1. Základy práce s tabulkami (2 hodiny) Aktivní buňka Vkládání dat do buňky Řádek vzorců Oprava zapsaných údajů Pohyb po tabulce a listech Výběr oblasti Výška řádku

Více

Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT H/01 Kuchař - Číšník. IKT Informační a komunikační technologie

Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT H/01 Kuchař - Číšník. IKT Informační a komunikační technologie Číslo projektu školy Číslo a název šablony klíčové aktivity Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0963 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_ICT_II_S1_02 Popis výukového materiálu

Více

POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY

POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY Tyto kurzy jsou určeny lidem, kteří nemají žádnou, nebo naprosto minimální zkušenost s obsluhou PC. Školení vedou zkušení a trpěliví lektoři s mnohaletou zkušeností

Více

ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010

ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010 ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010 1/ Školení Word 2007 základní: - Psaní textu a změna písma - Ukládání a otevírání souborů - Kopírování, vyjmutí a vkládání textu - Způsoby zobrazení dokumentu a znaků - Vkládání

Více

Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače, seznámí se s jednoduchou historií vývoje počítačů. Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače

Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače, seznámí se s jednoduchou historií vývoje počítačů. Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače Informatika PŘEDMĚT: Informatika Ročník: 5. RVP Výstup Ročníkový výstup Doporučené učivo Průřezová témata ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM 1. Využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Základy informatiky

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Základy informatiky Metodické listy pro předmět Základy informatiky Cíl předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty kombinovaného studia s vytvářením a formátováním textových dokumentů, využitím tabulkových procesorů a

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Informace v historii Žák: seznámí se s historií informací pozná vznik a vývoj počítačů - pojem informace - vznik a vývoj počítačů Komunikace Anglický jazyk Angličtina

Více

Obsah. Úvod 9 Komu je kniha určena 11 Konvence použité v knize 11

Obsah. Úvod 9 Komu je kniha určena 11 Konvence použité v knize 11 Úvod 9 Komu je kniha určena 11 Konvence použité v knize 11 KAPITOLA 1 Instalace a úvod do Windows Vista 13 Instalace z disku DVD 14 Volba uživatelského účtu 16 První kroky v grafickém rozhraní 18 Práce

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 5. května 200, č.j. 19 076/2005-24 s platností od 1. září 2005 počínaje prvním ročníkem. Učební osnova

Více

Práce na počítači pro 8. a 9. ročník speciální základní školy pro zrakově postižené Učební osnovy

Práce na počítači pro 8. a 9. ročník speciální základní školy pro zrakově postižené Učební osnovy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Práce na počítači pro 8. a 9. ročník Učební osnovy Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 18 050/2003-24 ze dne 14.4.2003 s platností

Více

3.4 Základní služby Internetu

3.4 Základní služby Internetu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Obsah. Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11. Kapitola 2 Obrázky a fotografie 21

Obsah. Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11. Kapitola 2 Obrázky a fotografie 21 Obsah Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11 Potřebné parametry počítače pro práci s multimédii 12 Stručně pro každého 12 Podrobněji pro zájemce o techniku 12 Jak ověřit kvalitu svého počítače

Více

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_IT3 Úvod do studia počítačových technologií

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_IT3 Úvod do studia počítačových technologií SEZNAM ANOTACÍ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Označení sady DUM Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_IT3 Úvod

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO Č.j. 033 / 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO Vzdělávací oblast : informační a komunikační technologie ( Informatika ) Adresa školy: Ředitelka:

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Word 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ ČÁST II. ÚČETNÍ, EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ KURZY Název kurzu Délka trvání (předpokládaný) Počet účastníků Mezinárodní účetní standardy (US GAAP, IFRS) 16 10 2 Počet skupin/

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Informační a komunikační technologie PŘEDMĚT: Informatika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - orientuje se v druzích PC - vysvětlí

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Oblast Z Základní uživatelské znalosti (2004)

Oblast Z Základní uživatelské znalosti (2004) Oblast Z Základní uživatelské znalosti (2004) Cíle Hlavním cílem přípravy Z je motivovat pedagogické pracovníky k použití počítače ve škole i doma a vybavit je pro tento účel základními uživatelskými znalostmi

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE KANCELÁŘSKÉ APLIKACE Kurzy MS Office 2003, 2007 a OpenOffice jsou určeny zejména těm uživatelům PC, kteří běžně pracují s kancelářskými aplikacemi, ale chtěli by svoje znalosti a dovednosti prohloubit

Více

Úvodem 9. Komu je kniha určena 9 Co v knize najdete 9. Seznamte se 13

Úvodem 9. Komu je kniha určena 9 Co v knize najdete 9. Seznamte se 13 Obsah Úvodem 9 Komu je kniha určena 9 Co v knize najdete 9 Seznamte se 13 Prohledněte si svůj počítač 13 Spusťte počítač 14 Co vám vlastně počítač nabízí 15 Co jste se naučili 16 Prostředí, ve kterém budete

Více

Metodika výuky IT. Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Ing. Martin Kocman. Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti

Metodika výuky IT. Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Ing. Martin Kocman. Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti Metodika výuky IT Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o Autor: Ing. Martin Kocman 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 3 Metodika výuky... 3 3.1 Internetové vyhledávače... 3 3.2 Tvorba vlastních webových

Více

Informatika a výpočetní technika 1. Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011

Informatika a výpočetní technika 1. Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011 Informatika a výpočetní technika 1 Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011 Úvod Základní informace Podmínky zápočtu, docházka Pravidla chovaní v PC učebně Náplň cvičení EXCEL

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM FORMA: DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM FORMA: DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM FORMA: DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM 1. Vývoj výpočetní techniky. HW konfigurace počítače, základní jednotky informace a. historie a vznik

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM FORMA: DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM FORMA: DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM FORMA: DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM 1. Vývoj výpočetní techniky. HW konfigurace počítače, základní jednotky informace a. historie a vznik

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009 Tento projekt je spolufinancován

Více

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Informatika je dán obsahem vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-101

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-101 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_9_Software_-_základní_programové_vybavení_počítače

Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_9_Software_-_základní_programové_vybavení_počítače Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Informatika pro sedmý až osmý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_9_Software_-_základní_programové_vybavení_počítače

Více

Minimální doporučená úroveň Školní výstupy Učivo

Minimální doporučená úroveň Školní výstupy Učivo Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Informační a komunikační technologie pro 2. stupeň základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 7 7 U k á z k a k n i h y

Více

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Obsah Úvodem 9 Komu je kniha určena 9 Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Co je to Postranní panel systému Windows a jak funguje 12 Co je potřeba vědět před programováním miniaplikací 16 Vaše

Více

INFORMATIKA Charakteristika volitelného předmětu

INFORMATIKA Charakteristika volitelného předmětu INFORMATIKA Charakteristika volitelného předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Realizován v 7., 8. a 9. ročníku 1 hodinu týdně. Učební osnovy jsou zpracovány jednotně pro všechny. Žáci mohou

Více

Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost.

Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost. Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost. Programové vybavení 1. Systémové programy 2. Uživatelské aplikační programy

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

2. Thunderbird: jak ho získat 19

2. Thunderbird: jak ho získat 19 Obsah Úvod 9 Komu je určena tato kniha 10 Co v knize najdete 10 Verze Mozilla Thunderbirdu 11 Typografické konvence 11 Zvláštní odstavce 12 Kontakt na autora 12 Poděkování 12 1. Mozilla Thunderbird: co

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 5 Název kurzu Moderní využití výpočetní techniky v oblasti sociálních služeb (pro pokročilé) Cílová skupina Pracovníci sociálních služeb a dobrovolníci,

Více

Úvod 13. Seznámení s PowerPointem 15. K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací.

Úvod 13. Seznámení s PowerPointem 15. K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací. Obsah Úvod 13 1 Seznámení s PowerPointem 15 K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací. 19 Spuštění a ukončení programu 20 Spuštění PowerPointu

Více

Základní struktura výuky informatiky na naší škole

Základní struktura výuky informatiky na naší škole Základní struktura výuky informatiky na naší škole ročník oblast ročníkové práce 1. Význam PC pro lidstvo výkres - význam PC pro lidstvo 2. Počítačová učebna výkres-koutek s počítačem u mne doma nebo ve

Více

InformatikaaVT(1) Cílem předmětu je: Žáci:

InformatikaaVT(1) Cílem předmětu je: Žáci: InformatikaaVT(1) Cílem předmětu je: seznámení žáků se základními pojmy informatiky a VT poskytnutí teoretických znalostí a praktických dovedností nezbytných při práci s informacemi azařízeními VT Žáci:

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

Obsah. Úvodem 9 Komu je kniha určena 9 Co si v knize přečtete 9

Obsah. Úvodem 9 Komu je kniha určena 9 Co si v knize přečtete 9 Obsah Úvodem 9 Komu je kniha určena 9 Co si v knize přečtete 9 Kapitola 1 Seznamte se se svým počítačem 11 Co je před vámi 11 Máte stolní počítač? 11 Pořídili jste si některé z přenosných zařízení? 12

Více

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 9. Ing. Luděk Richter

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 9. Ing. Luděk Richter Výpočetní technika PRACOVNÍ LIST č. 9 Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Základní struktura výuky informatiky na naší škole

Základní struktura výuky informatiky na naší škole Základní struktura výuky informatiky na naší škole ročník oblast ročníkové práce 1. Význam PC pro lidstvo výkres - význam PC pro lidstvo 2. Počítačová učebna výkres-koutek s počítačem u mne doma nebo ve

Více

Služby Internetu. Ing. Luděk Richter

Služby Internetu. Ing. Luděk Richter Služby Internetu Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Výpočetní technika

Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Výpočetní technika Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Předmět Typ zkoušky Obor Forma Zkoušející Období Výpočetní technika Profilová ústní Podnikání Dálková nástavbová Kateřina Ipserová, DiS. MZ2017-1 - 1. Vývoj výpočetní

Více

Komu je tato kniha určena? Jak je kniha uspořádána? Konvence použité v té to knize. Část i základy Microsoft Windows XP Professional

Komu je tato kniha určena? Jak je kniha uspořádána? Konvence použité v té to knize. Část i základy Microsoft Windows XP Professional Obsah Poděkování Úvod Komu je tato kniha určena? Jak je kniha uspořádána? Konvence použité v té to knize podpora xix xxi xxi xxii xxiii xxiv Část i základy Microsoft Windows XP Professional KAPITOLA 1

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

SPECIFICKÉ IT KURZY Windows XP na Seven Office 2003 na Office 2007 2010 nebo Office 365

SPECIFICKÉ IT KURZY Windows XP na Seven Office 2003 na Office 2007 2010 nebo Office 365 SPECIFICKÉ IT KURZY Specifické IT kurzy jsou určeny uživatelům, kteří jsou z nejrůznějších důvodů (výměna počítače, změna firemní politiky) nuceni přejít na odlišný software, než s jakým byli dosud zvyklí

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Informatika a výpočetní technika (IVT) Úvod do předmětu, základní pojmy IVT, operační systém MS Windows, Internet, e-mail, číselné soustavy a uložení dat v

Více

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint w w w. e d u - l e a r n i n g. c z Konfucius* řekl: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY na období do 31. 8. 2014 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY na období do 31. 8. 2016 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková

Více

Windows XP. Operační systém Windows: Uložen na C:\Windows Důležité adresáře:

Windows XP. Operační systém Windows: Uložen na C:\Windows Důležité adresáře: Windows XP Operační systém Windows: Uložen na C:\Windows Důležité adresáře: Program Files nainstalované aplikace, hry apod Documents and Settings (Vista, 7 Users) Data a nastavení jednotlivých uživatelů

Více

Minimální požadavky na systém... 21 Linux a Windows na jednom disku... 22 Zrušení instalace Mandriva Linuxu... 23

Minimální požadavky na systém... 21 Linux a Windows na jednom disku... 22 Zrušení instalace Mandriva Linuxu... 23 Obsah Úvodem 9 Typografické konvence.............................. 10 Změny oproti předchozí verzi Mandriva Linuxu.................. 11 Informace o aktualizaci z verze 2006....................... 17 Poděkování....................................

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MODULY ZAMĚŘENÉ NA IT Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

MS Exchange a MS Outlook

MS Exchange a MS Outlook MS Exchange a MS Outlook Břetislav Regner PROJEKT financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice Škola má deset ročníků, 1. stupeň tvoří 1. až 6. ročník, 2. stupeň 7. až 10. ročník.

Více

Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých.

Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých. Soubor kurzů XHTML, CSS, PHP a MySQL Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých. Jeden blok se skládá

Více

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍK: PRIMA Ţák: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje

Více

PiL-Off01 - Microsoft Office I - Novinky v jednotlivých aplikacích

PiL-Off01 - Microsoft Office I - Novinky v jednotlivých aplikacích Nabídka bezplatných uživatelských školení zaměřených na Microsoft Office 2007/2010 PiL-Off01 - Microsoft Office I - Novinky v jednotlivých aplikacích (Přehledový kurz, délka trvání 6 hodin.) Obsahem kurzu

Více

Před instalací 25 Minimální požadavky na systém Linux a Windows na jednom disku Zrušení instalace Mandriva Linuxu...

Před instalací 25 Minimální požadavky na systém Linux a Windows na jednom disku Zrušení instalace Mandriva Linuxu... Obsah Úvodem 9 Typografické konvence.............................. 10 Změny oproti předchozím verzím......................... 11 Změny v českém vydání.............................. 18 Informace o aktualizaci

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE IKT. Pojetí vyučovacího předmětu. Obecné cíle. Přínos k realizaci klíčových kompetencí

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE IKT. Pojetí vyučovacího předmětu. Obecné cíle. Přínos k realizaci klíčových kompetencí INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE IKT Pojetí vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie ja zařazen od II. do V. ročníku, přičemž v V. ročníku nabírá charakter Multimediální

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-14

Identifikátor materiálu: ICT-3-14 Identifikátor materiálu: ICT-3-14 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Offline a online komunikace po sítích Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

SIPVZ. Máme Z a co dál? Cíle projektu P1 a P2. Co je cílem projektu P0? Obsah modulu P0. Obsah modulu P0. Oblast P Úvodní modul 2003/2004

SIPVZ. Máme Z a co dál? Cíle projektu P1 a P2. Co je cílem projektu P0? Obsah modulu P0. Obsah modulu P0. Oblast P Úvodní modul 2003/2004 SIPVZ Oblast P Úvodní modul 2003/2004 Máme Z a co dál? Celá koncepce úrovně P je tří-modulová: P0 úvodní modul (20 + 10h) Absolvování docházka a aktivní přístup k řešení problémů a úloh Další dva volitelné

Více

Vyučovací předmět: informatika a výpočetní technika

Vyučovací předmět: informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia (kvinta) a čtyřleté gymnázium

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru

Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru 1. TEORIE A PRAXE KOMUNIKACE Úvod Význam kurzu pro frekventanty, výhody, které jim může přinést. Organizační záležitosti, termíny kurzů. Poučení o

Více

Gymnázium,Čelákovice, J. A. Komenského 414 INFORMATIKA. Prezentace Předmětu

Gymnázium,Čelákovice, J. A. Komenského 414 INFORMATIKA. Prezentace Předmětu Gymnázium,Čelákovice, J. A. Komenského 414 INFORMATIKA Prezentace Předmětu Úvod Předmět Informatika je na Gymnáziu učen dle plánu ŠVP a splňuje následující minimální podmínky znalostí: 1. Informatika,

Více

Bc. Filip Rychetský Katedra systémové analýzy FIS VŠE Zimní semestr 2009/2010

Bc. Filip Rychetský Katedra systémové analýzy FIS VŠE Zimní semestr 2009/2010 Bc. Filip Rychetský Katedra systémové analýzy FIS VŠE Zimní semestr 2009/2010 filip.rychetsky@vse.cz 24.9.2009 ECTS: 5 kreditů 13 cvičení, každý čt Podrobný popis na ISISu Přednášející: Doc. Ing. Prokop

Více