Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady"

Transkript

1 Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Realizátor projektu: Projektu vyjádřili podporu:

2 OBSAH Část A: Základní charakteristika projektu... 3 Základní popis projektu:... 3 Výčet cílových skupin:... 3 Část B: Rozvaha Celkový cíl Definice primárních cílových skupin Cílová skupina 1: studenti středních škol Výsledky projektu Informační kampaň propagace projektu Vztah výsledku projektu č. 1 k definované cílové skupině Regionální semináře Vztah výsledku projektu č. 2 k definované cílové skupině Přípravné modelové zasedání Vztah výsledku projektu č. 3 k definované cílové skupině Závěrečná simulace summitu Rady EU Vztah výsledku projektu č. 4 k definované cílové skupině Vydání závěrečné brožury projektu a její distribuce, evaluační část Vztah výsledku projektu č. 5 k definované cílové skupině Zabezpečení výsledků projektu Relevantní zkušenost Lidské zdroje Vztah projektu k probíhajícím/uskutečněným aktivitám Vyhodnocení rizik Dlouhodobá udržitelnost Část C: Implementace Celkový časový harmonogram projektu Výsledek projektu č. 1: Prezentace projektu Pracovní akce č. 1 (V1A1): vytvoření informační kampaně o projektu a její distribuce Časový harmonogram pracovních úkolů Pracovní akce č. 2 (V1A2): Vytvoření webových stránek projektu Časový harmonogram pracovních úkolů Výsledek projektu č. 2: Regionální seminář Pracovní akce č. 1 (V2A1): uspořádání regionálního semináře s tématikou vnějších vztahů EU s akcentem na budoucí modelové zasedání Časový harmonogram pracovních úkolů Výsledek projektu č. 3: Přípravná setkání modelového zasedání Pracovní akce č. 1 (V3A1): Uspořádání přípravného modelového setkání Časový harmonogram pracovních úkolů Výsledek projektu č. 4: Závěrečná simulace Rady EU Pracovní akce č. 1 (V4A1): Závěrečná simulace Rady EU Časový harmonogram pracovních úkolů Výsledek projektu č. 5: Tvorba a distribuce závěrečné brožury Pracovní akce č. 1 (V5A1): Tvorba a distribuce závěrečné brožury Časový harmonogram pracovních úkolů

3 Část A: Základní charakteristika projektu Název projektu: Rozhoduj o Evropě: modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Pracovní skupiny pro vnější vztahy, justici a vnitro a hospodářské otázky Základní popis projektu: Projekt je zaměřen na poznání rozhodovacích mechanismů EU, diskuzi o aktuálních evropských tématech, aktivní získávání zkušeností a posilování angažovanosti mladých lidí interaktivní formou. Projekt si klade za cíl rozšířit znalosti studentů z vyučovacích hodin, podporovat je novými praktickými poznatky a pomáhat mladým lidem s utvářením vlastního názoru na problematiku EU. Cyklus seminářů, modelových simulací a jednání zapojuje cílové skupiny a podporuje jejich budoucí profilaci jak v kariérní oblasti, tak v rozvoji občanských evropských hodnot. Projekt a jeho aktivity jsou přístupné primárně studentům vyšších ročníků středních škol, sekundárně odborné veřejnosti a jsou především regionálního charakteru. Výstupy projektu (schválené legislativní návrhy, fotodokumentace, přednášky odborníků, sborník) budou přístupné jak na webových stránkách projektu, tak i distribuovány po celé ČR pomocí evropských regionálních středisek. Důraz bude kladen i na udržitelnost projektu, která bude zajištěna mimo jiné vytvořením komunikačního kanálu (fórum, blogy) na internetových stránkách a pokračováním modelu. Výčet cílových skupin: - studenti středních škol 3

4 Rozdělení nákladů v projektu 1 cena pracovních úkonů: cena externích vstupů: cena užitečně vynaložených nákladů: Celková cena projektu: Kč Kč Kč Kč Podíl financování na celkové ceně projektu Výše spolufinancování (faktická a procentní): Částka nárokovaná na Úřadu: Kč, tj. 29,7% Kč V současné době máme vyjednanou podporu od Konrad-Adanaeur Stiftung a předjednanou podporu s regionálními centry Europe Direct (ED Olomouc podporoval již první ročník projektu a nadále má zájem projekt podporovat, viz přílohy o podpoře), vše v návaznosti na výsledek grantového řízení OEZ ÚV. 1 Celková cena se skládá ze tří druhů nákladů. Je třeba uvést zvlášť celkovou výši u každého druhu nákladů zaznamenaných v souladu s metodickým rámcem v projektu. 4

5 Část B: Rozvaha 1. Celkový cíl Definice celkového cíle, tj. hlavní popis, jak projekt celkově přispěje ke splnění minimálních požadavků na projekty: Hlavním cílem projektu je rozšíření volnočasových vzdělávacích aktivit studentů středních škol, kdy dostanou možnost si vyzkoušet simulované jednání Rady EU za účasti odborníků z praxe. Hlavním posláním bude vytvoření simulace Evropské rady a tří pracovních skupin/rad EU: [1] všeobecné záležitosti a vnější vztahy [2] justice a vnitro [3] hospodářská a měnová skupina (s ohledem i na energetické otázky) Tímto rozdělením model bere v úvahu současný pilířový systém rozhodování v EU. Protože se Lisabonskou smlouvou předpokládá změna struktury rozhodování v EU, projekt bude pozměněn v dalších ročnících, kdy budou připravované změny schváleny. Mezi strategické cíle patří rozšíření soft-skill schopností účastníků, rozvoj jejich tvůrčího myšlení, podpora evropských hodnot a samozřejmě možnost získat nové osobní znalosti a zkušenosti v oblasti evropských záležitostí. Velký důraz je kladen i na rozvoj vyjednávacích schopností účastníků a možnost praktického přístupu k projednávané problematice. V rámci projektu je kladen adekvátní důraz na interaktivní účast a zapojení předních odborníků (jak teoretiků a expertů akademické sféry, tak odborníků z praxe), abychom dokázali adekvátně informovat o projednávaných tématech. Projekt je koncipován jako cyklus regionálních přednášek (250 až 300 studentů) a několikadenní simulované jednání v Olomouci (pro výběrovou skupinu 81 až 108 studentů). Pro tyto regionální akce oslovíme kromě komponentů informačního systému Odboru pro informování o evropských záležitostech (tj. zejména síť Eurocenter) také všechna centra Europe Direct jako 5

6 vhodné partnery a v každém regionu alespoň 10 středních škol (tj. minimálně 140 středních škol). Toto opatření bude mít za cíl maximální možnou podporu regionálního dopadu projektu a v rámci trvalé udržitelnosti projektu také vytvoření informační sítě účastníků alumni. V rámci cyklu regionálních přednášek budou zapojeni právě absolventi prvního ročníku, kteří budou na místě předávat své zkušenosti a dojmy dosud neosloveným studentům, dále odborníci, kteří budou nejen informovat o své profilaci a tématice EU, ale současně prokáží schopnost komunikovat jinak nezáživná témata živým a na aktuální vývoj napojeným způsobem. 2. Definice primárních cílových skupin 2.1 Cílová skupina 1: studenti středních škol Definice cílové skupiny: Hlavní cílová skupina se skládá ze všech studentů středních škol. Existuje zde předpoklad základního povědomí o problematice EU, které si studenti osvojili především v rámci předmětů Základy společenských věd, Dějepis, Zeměpis a dalších povinných a povinně volitelných předmětů (včetně připravovaných školských vzdělávacích programů). Studenti jsou schopni tyto informace v obecném rozměru získat z výuky, ovšem z osobního kontaktu z besed a diskuzí pořádaných pro školy projekt vyvozuje, že studenti mají velký zájem o získání praktických informací týkajících se EU, o možnost vyzkoušet si aktivně věci, o kterých slyší jen v televizi či o nich čtou na internetu, což potvrzují zkušenosti předkladatele z prvního ročníku modelového zasedání. V cílové skupině se dají identifikovat některé základní podskupiny: studenti, kteří chtějí dále studovat na VŠ a zajímají se hlavně o problematiku EU studenti, kteří se chystají po skončení školy nastoupit do pracovního poměru a zajímají se o práci ve veřejných institucích 6

7 Regionální rozložení cílové skupiny: Z hlediska regionálního rozsahu pokrývá projekt celou Českou republiku, respektive je určen studentům všech středních škol. Z hlediska regionálního rozložení cílové skupiny lze očekávat výrazné zapojení především regionů, ačkoliv ani hlavní město Praha není primárně vyloučeno. S ohledem na pořádání závěrečné konference a jednání jednotlivých pracovních skupin v Olomouci je pravděpodobné, že projekt osobně osloví studenty z oblasti východních Čech a Moravy. Projekt je i přesto otevřený všem studentům středních škol a geografická ani žádná jiná diskriminace není přípustná. Stejně tak distribuce výstupů projektu a informování o jeho průběhu bude probíhat celorepublikově. Stav informovanosti cílové skupiny o daném komunikačním okruhu: Studenti středních škol patří do skupiny mladých lidí, kteří by měli mít základní povědomí o Evropské unii, především z vyučovacích hodin. Studenti v současné době mohou snadno získat fakta týkající se Evropské unie (z internetu, novin, časopisů, návštěvou knihovny nebo regionálních evropských středisek), ale nejsou nuceni o nich diskutovat či si je dávat do adekvátních souvislostí. Proto náš projekt přispívá k osvojení si základních praktických dovedností rozhodovacích procesů v EU s důrazem na Radu Evropské unie, a to zejména v kontextu blížícího se předsednictví České republiky v Radě EU. Mladí lidé, zejména studenti středních škol, poskytují výrazný potenciál nejen pro věcné a nepolitizované informování o procesech evropské integrace a Evropské unii obecně. Tato generace bude totiž nositelem zásadních společenských, ekonomických a politických změn a reforem (jak v ČR, tak na úrovni EU) a je nezbytně nutné, aby se právě informovanost těchto občanů zakládala na osobním, dostatečném a kompetentním porozumění. 7

8 Identifikace informační potřeby cílové skupiny: EUTIS, o.p.s. je při pořádání různorodých seminářů a diskuzí v kontaktu se studenty středních a vysokých škol, ze kterých cítí nedostatek příležitostí aktivního zapojení studentů. Naší snahou je tedy přispět k rozšíření hlavně praktických zkušeností a znalostí, pomoci studentům získat relevantní informace, které jim mohou být užitečné při přijímacím řízení na vysoké školy. Aplikovat informace získané během studia do praxe, poznávat nové věci na vlastní oči, být v každodenním kontaktu s problematikou to vše je přínosem vedoucím ke zvyšování informovanosti cílové skupiny. Metody, stejně jako rozsah a škála informací, které budou v rámci modelu Rady Evropské unie jeho účastníkům předávány, odpovídají potřebám a zvyklostem komunikace cílové skupiny. Studenti středních škol se o veřejné záležitosti zajímají v nejširší míře, ale v zásadě v České republice neexistuje celá generace, z níž by si mohli brát v těchto věcech osobní vzory, které by jim byli dostatečně blízké a přístupné. Proto záleží zejména na těchto lidech samotných, jak a jakými cestami budou vlastní informovanost a vzdělanost rozvíjet. Tomuto předpokladu plně odpovídá i předkládaný projekt. 8

9 3. Výsledky projektu Výčet všech výsledků projektu: 1. Propagace projektu 2. Regionální semináře (14x) 3. Přípravná setkání (2x) 4. Závěrečná simulace Rady EU 5. Závěrečná brožura (sborník) Zdůvodnění, jak výsledky projektu splňují celkový cíl (viz kap. 1): Celkového cíle vytvoření vzdělávacího modelu Rady EU pro studenty středních škol se zaměřením na tématické okruhy vnějších vztahů EU, ekonomické a energetické problematiky bude dosaženo kombinací všech výše zmíněných výsledků projektu. Snahou informační kampaně bude oslovení dostatečného počtu mladých lidí se zájmem o evropskou problematiku a navázání kooperace se školami, které budou chtít vyslat své studenty na semináře a besedy v regionálních centrech Europe Direct, na nichž se budou přímo podílet Eurocentra. Letáková kampaň, plakáty, direkt mailing bude základním stavebním prvkem oslovování studentů a škol. V rámci této aktivity bude zřízena webová prezentace umožňující studentům diskutovat s dalšími mladými lidmi o problematice, publikovat své názory (formou blogů, článků na webu apod.), sdílet informace, dokumenty a další vzdělávací materiál. Webová stránka bude aktivní i po ukončení projektu a bude sloužit jako most mezi tímto a následujícími ročníky modelu, jako zdroj informací a poznatků předchozích účastníků a prostor pro prezentaci názorů k aktuální problematice EU. Diskuze (semináře) uspořádané ve spolupráci s regionálními evropskými středisky budou hlavním komunikačním prvkem první fáze projektu. Studenti oslovení výstupem 1 projektu budou zapojeni do interaktivních diskuzí s odborníky. Tématické okruhy přednášek budou vybírány s ohledem na komunikační okruhy tohoto 9

10 grantového programu/grantového řízení a současně na provázanost s dalším výstupem modelovým zasedáním Rady EU. Koncepce modelového zasedání se skládá ze dvou přípravných setkání a třídenní závěrečné konference vrcholící summitem Rady EU. Není cílem vytvořit všechny pracovní skupiny Rady EU a simulovat zasedání s 15 body agendy. Projekt je simulací. Studenti budou zasedat celkem ve třech pracovních skupinách, které budou odpovídat stávající pilířové struktuře EU. Základní nosná témata jednání (i diskuzí a seminářů) budou reflektovat i aktuální dění a zabývat se jím. Semináře v regionech budou zaměřeny především na vnější vztahy EU, energetickou politiku EU, ekonomické a sociální otázky. Důraz bude kladen i na předsednictví ČR v Radě EU v první polovině roku Přípravná setkání mají účastníkům prohloubit teoretické znalosti, které získali buď předchozím studiem, nebo se je dozvěděli z regionálních seminářů (výstup 2). Odborné lektorské vedení, jasně daná struktura jednání i možnosti hájení zájmů zastupovaného státu budou klíčovými prvky tohoto simulovaného jednání. Modelové třídenní zasedání bude vrcholem celého projektu, kdy studenti dostanou možnost zažít si několikadenní jednací vypětí, získat nové praktické zkušenosti a osvojit si nové dovednosti. Výstupem projektu bude především několik závěrečných zpráv (směrnice, nařízení, rezoluce), které budou při simulovaném jednání schváleny a později publikovány ve sborníku z akce. Součástí bude i kulturní program, dostatek příležitostí pro konzultaci poznatků s odborníky a prodiskutovávání svých názorů s experty na problematiku. Distribuce závěrečné příručky (sborníku příspěvků ze seminářů, diskuzí, prezentací odborníků, fotodokumentace z modelového zasedání a dalších prvků) bude probíhat přímo zúčastněným školám, regionálními distribučními kanály Eurocenter a Europe Direct, výsledky budou prezentovány i na vysokých školách (katedry se zaměřením na evropská studia apod.). 10

11 3.1 Informační kampaň propagace projektu Všechny aspekty komunikačního okruhu, kterých se výsledek projektu č. 1 týká: Tento výstup se komunikačního okruhu týká nepřímo a jeho rámec je dán potřebami cílové skupiny a cílem projektu. Má tak podstatnou roli v celém projektu, protože oslovení potenciálních účastníků je klíčovým prvkem, a to zejména v dlouhodobé udržitelnosti projektu a jeho dalším pokračování, pro nějž je podpora OEZ ÚV zásadní. Předpokládá se následující obsah: - direkt mailing a přímé oslovování škol a studentů - letáková kampaň ve školách - vytvoření webové stránky zde bude vytvořen i prostor pro diskuzi k jednotlivým tématům komunikačního okruhu Detailní obsah/popis výsledku projektu: Oslovení potenciálních cílových skupin je nezbytným prvkem v získání dostatečného počtu mladých lidí se zájmem zapojit se do projektu. Tohoto bude dosaženo několika komunikačními nástroji, kdy bude kladen důraz hlavně na interaktivitu a používání nových technologií. Direkt mailing oslovení škol v regionu bude probíhat formou zvacího dopisu na diskuze v regionálních Eurocentrech nebo střediscích Europe Direct. Při oslovování jednotlivých škol se využije kontaktů, které byly navázány již v předchozích projektech. Součástí mailingu budou i přílohy z prvního modelového zasedání, fotodokumentace, výsledky práce studentů, jejich komentáře apod. Letáková kampaň bude realizována současně s oslovením škol. Bude vytištěno 300 letáků, které budou distribuovány a vylepeny ve školách, knihovnách, regionálních 11

12 evropských střediscích. Jejich primárním cílem bude zaujmout mladé lidi a přitáhnout je k diskuzi o problematice a samozřejmě je aktivně zapojit jako účastníky modelového zasedání. Důležitým prvkem bude i motivační faktor, kdy studenti budou během modelového zasedání pod dohledem komise odborníků, která poté vybere 5 nejlepších studentů (nejvíce aktivní, s největším počtem příspěvků, legislativních návrhů apod.) a umožní jim zúčastnit se zdarma vzdělávací cesty za poznáním evropských institucí do Bruselu. Webová stránka bude sloužit jako moderní komunikační prostředek mezi organizátory a účastníky. Aktualizované informace se dostanou ihned ke studentům, kteří o nich budou moci diskutovat s kolegy na webovém fóru, přispívat svými články a blogy. Součástí budou i zajímavé odkazy jak na evropské, tak i na české webové stránky věnující se problematice Evropské unie. Tyto webové stránky budou sloužit také jako výměnný zdroj informací pro účastníky modelu. Propojenost s ostatními výsledky projektu: Propojenost s ostatními výsledky existuje a je nezbytná pro pokračování dalších aktivit. Vhodná reklamní kampaň nám pomůže oslovit cílové skupiny aktivní formou. Webové rozhraní bude klíčovým zdrojem informací v prvních fázích projektu, bude sloužit jako výměnná síť dokumentů v průběhu konání projektu a i po skončení bude kvalitním zdrojem informací a odkazů. Bude sloužit zároveň jako informační zdroj o dalších plánovaných akcích a o výsledcích celého projektu. 12

13 3.1.1 Vztah výsledku projektu č. 1 k definované cílové skupině 1 Jak výsledek projektu č. 1 uspokojuje informační potřebu skupiny 1: Dopad výsledku 1 na cílovou skupinu 1 spočívá v poskytnutí kvalitních informací o projektu, jeho částech, harmonogramu a možnostech zapojení. V rámci výsledku jedna se počítá také nepřímo se zapojením učitelského sboru na školách a širší veřejnosti (s přístupem na internet). Informační potřeba bude uspokojena přístupem ke kvalitně zpracovaným informacím, které budou nadále rozvíjet motivaci cílové skupiny k dalšímu vzdělávání aktivním způsobem a ne pouze pasivním vstřebáváním informací bez možnosti praktické aplikace. Přínosy výsledku projektu č. 1 pro skupinu 1: Přínosem už v této první části bude využívání webového portálu, který bude zdrojem aktuálních informací a rozcestníkem k mnoha zajímavým odkazům. Bude sloužit také jako prostor pro vyjádření svého názoru formou článku nebo diskuze. Regionální rozměr výsledku projektu č. 1 pro skupinu 1: Webový portál má celorepublikový dosah, výběr škol bude probíhat s ohledem na pořádání závěrečného modelového zasedání v Olomouci především z regionálních oblastí s dobrou dopravní dostupností. 3.2 Regionální semináře Všechny aspekty komunikačního okruhu, kterých se výsledek projektu č. 2 týká: Obsahová náplň regionálních seminářů bude kopírovat budoucí probírané body agendy na modelovém zasedání a zároveň bude naplňovat základní podmínky komunikačního okruhu EU jako globální partner bariéry ve vnějších vztazích 13

14 Evropské unie, Bariéry ekonomické a sociální, Energetické bariéry, kdy se bude zaměřovat tématicky především na vnější vztahy EU, problematiku rozpočtu EU, zvyšování konkurenceschopnosti EU, zdroje energie a jejich (ne)/obnovitelnosti, společnou energetickou problematiku, lisabonskou smlouvu a další aktuální témata. Každá regionální přednáška bude na jiné téma, bude z ní pořízen výstup, který bude později sloužit budoucím účastníkům modelového zasedání. Studenti, kteří se seznámí s danou problematikou již na regionální diskuzi a zúčastní se i modelového zasedání, o ní budou moci informovat později své kolegy v pracovních skupinách. Zároveň bude kladen důraz na to, aby studenti, kteří se této regionální diskuze zúčastní, o ní později pod dohledem svých učitelů diskutovali v rámci hodin společensko-vědních či podobně orientovaných seminářů a tím předávali nové poznatky i svým spolužákům. Detailní obsah/popis výsledku projektu: Regionální semináře budou probíhat ve střediscích Europe Direct (tento partner byl vybrán především na základě dobré spolupráce při pořádání prvního ročníku modelového zasedání) v následujících městech: Olomouc, Brno, Uherské Hradiště, Nový Jičín, Pardubice, Tábor, Most, České Budějovice, a Dvůr Králové nad Labem. V regionech, kde Europe Direct nepůsobí, oslovíme i regionální Eurocentra (Zlín, Ostrava, Hradec Králové, Jihlava, Praha), tak, abychom dosáhli celorepublikového pokrytí a naplnili počet 14 regionálních seminářů. Cílem seminářů je v prvé řadě představit potenciálním účastníkům z řad středoškolských studentů tématické okruhy budoucího modelového zasedání (a tím i tématické okruhy tohoto grantového řízení) a principy jeho jednání v rámci pracovních skupin i závěrečného summitu. Neočekáváme zapojení všech návštěvníků regionálního semináře do následujícího modelového zasedání, pro tyto studenty bude mít seminář především informativní charakter o evropské problematice a chodu EU. Prioritním cílem bude oslovení středních škol a pozvání vybraného počtu studentů na seminář (témata budou volena na odbornější úrovni, proto se předpokládá alespoň 14

15 základní znalost problematiky EU, která bude u těchto studentů zajištěna např. tím, že navštěvují společensko-vědní semináře a obecně se účastní středoškolského studia), kde se zúčastní panelu přednášek vybraných expertů, získají teoretický základ, o kterém budou moci následně dle osobních preferencí diskutovat. Tato akce bude sloužit zároveň jako motivační ukázka studentům, jakým způsobem bude modelové zasedání organizováno. Struktura semináře bude následující: Čas Program 9:00 Registrace účastníků 9:15 Úvodní slovo (zástupce Europe Direct, EUTIS, o.p.s., účastník předchozího ročníku), představení modelového zasedání Rady EU 9:45 Přednáška odborníka na vybraný tématický okruh (mezi hlavní témata budou patřit vnější vztahy EU, energetická politika a bezpečnost, ekonomická a sociální problematika a případně i aktuální otázky, která s tímto budou souviset) 10:20 Prostor pro diskuzi nad danou problematikou 11:00 Ukončení semináře 15

16 Regionální středisko Předpokládané datum konání ED Brno ED České Budějovice ED Dvůr Králové nad Labem ED Most ED Nový Jičín ED Olomouc ED Pardubice ED Tábor ED Uherské Hradiště EC Hradec Králové EC Jihlava EC Praha EC Ostrava EC Zlín Propojenost s ostatními výsledky projektu: Semináře v regionálních městech jsou nezbytnou součástí projektu a navazují na informační kampaň, která bude probíhat v jednotlivých školách a regionech. Semináři zahajujeme další část projektu, která výustí v samotné modelové zasedání. Regionální semináře jsou stěžejní částí předkládající cílové skupině dostatečné informace jak o EU, tak o samotném projektu. Nezbytné je také rozšíření diskuze o aktuální problematice mezi členy cílové skupiny, čímž předpokládáme jejich zapojení v další části projektu. 16

17 3.2.1 Vztah výsledku projektu č. 2 k definované cílové skupině 1 Jak výsledek projektu č. 2 uspokojuje informační potřebu skupiny 1: Interaktivně vedené semináře uspokojí potřeby cílové skupiny v mnoha ohledech. Odborníci, kteří budou vybráni na jednotlivé semináře, budou mít za úkol představit problematiku cílové skupině s ohledem na věk a informovanost obecenstva. Takto dosáhneme optimální podoby semináře, kdy si posluchači odnesou z přednášky potřebné informace a zároveň nejsou zahlceni přebytečnými fakty. V první části semináře se tedy studenti středních škol seznámí s problematikou z odborné stránky a budou jim předložena relevantní fakta. Druhá část již bude patřit studentům, kdy budou mít prostor pro své dotazy, názory či komentáře. Diskuse bude vedena a regulována odborníkem tak, aby nedocházelo k dezinterpretaci. Informační potřeba cílové skupiny bude naplněna ziskem nových poznatků od odborníků a expertů, které by jen obtížně získávali z hodin výuky ve škole. Zároveň jim bude ihned dána možnost o nově získaných poznatcích diskutovat jak s kolegy, tak s odborníky a tím bude docíleno aktivního zapojení cílové skupiny. Přínosy výsledku projektu č. 2 pro skupinu 1 : Přínosem aktivity 2 bude osvojení si základních teoretických poznatků problematiky, která se bude později projednávat na modelovém zasedání, získání seznamu relevantních informačních zdrojů a to zvláště na základě vlastních aktivit, poznání odlišnosti názorů svých kolegů a kamarádů a vyzkoušení si základní dovednosti prezentace svého názoru před skupinou dalších lidí/auditoria. Regionální rozměr výsledku projektu č. 2 pro skupinu 1: Přístupnost seminářů bude veřejně deklarována vyvěšením letáků, mediální kampaní. Regionální rozvrstvení seminářů odpovídá struktuře působení Europe Direct v ČR. Počítáme také s oslovením a zapojením i některých dalších partnerů (kde ED 17

18 nepůsobí), ať již se jedná přímo o vybrané školy z regionů, kde nebude probíhat úvodní seminář, tak i další organizace podporující rozvoj EU v regionech, jako jsou Eurocentra apod. 3.3 Přípravné modelové zasedání Všechny aspekty komunikačního okruhu, kterých se výsledek projektu č. 3 týká: Aktivita 3 projektu má za úkol připravit studenty vybrané na úvodních regionálních seminářích (případně i další zájemce, kteří projeví vlastní iniciativu a přihlásí se přes webové stránky projektu) na závěrečnou konferenci (summit) modelového zasedání. Budou splněny i aspekty informování o tématickém komunikačním okruhu o bariérách ve vnějších vztazích EU, energetických bariérách EU a sociálních a ekonomických tématech. Přípravná modelová zasedání mají za cíl poskytnout účastníkům dostatek informací o samotném modelu, aby na závěrečné konferenci měli možnost se již věnovat pouze specifikaci a prosazování postoje zastupovaného státu. Účastníkům budou poskytnuty důležité materiály ve vztahu k modelu (Jednací řád, struktura modelu, ). Zároveň bude studentům zprostředkována diskuse se zajímavými odborníky či politiky. V neposlední řadě přípravné zasedání bude sloužit pro vyzkoušení samotných diplomatických jednání, zpracování legislativního návrhu a vytvoření kontaktů pro případná kuloární jednání. Tato příprava již bude probíhat v jednotlivých pracovních skupinách (předpokladem je pracovní skupina pro vnější vztahy a všeobecné záležitosti, ekonomická a hospodářská pracovní skupina a skupina pro justici a vnitro). Detailní obsah/popis výsledku projektu: Přípravná jednání budou rozdělena do dvou částí. Dopolední část bude věnovaná organizačním záležitostem, kdy bude model obecně představen a bude poskytnut také prostor pro dotazy týkající se chodu modelu. Po této technické části vystoupí 18

19 pozvaný host s krátkým příspěvkem a následnou diskuzí. V odpolední části již budou mít účastníci možnost diskutovat nad odbornými tématy svých pracovních skupin/rad. Přípravná zasedání budou sloužit jako nástroj k bližšímu seznámení se s tématy a pravidly jednání. Přípravná zasedání navazují na systém zavedený prvním ročníkem modelového zasedání, které probíhá v prvním čtvrtletí roku Obsah přípravných setkání: 9:00 Registrace a začátek přípravného modelového setkání 9:15 Úvodní slovo organizátorů 9:30 Přednáška odborníka či pozvaného hosta o problematice vnějších vztahů EU, vnitru a justici nebo hospodářských tématech EU 10:00 Prostor pro diskuzi 10:30 Jednání v pracovních skupinách 10:45 Přednáška odborníka v pracovní skupině a následná diskuze Občerstvení 12:20 14:30 Jednání v pracovních skupinách Pokračování jednání 14:30 Ukončení přípravného zasedání Přípravné zasedání proběhne celkem 2x, vždy v sobotu, 15. a Základním výstupem budou prezentace hosta a odborníka přednesené přímo v radě/pracovní skupině, které účastníkům poskytnou velmi potřebné informace pro zvládnutí své role. Vedle těchto výstupů budou poskytnuty také tzv. position papers každému zastoupenému státu. Cílem je poskytnout účastníkům základní vodítka při formulaci postojů zastupovaných států. Tyto position papers budou v rozsahu jednoho odstavce, bude v nich krátce nastíněn postoj k tématice a budou v nich přiloženy relevantní odkazy pro další studium. 19

20 Velmi důležitým výstupem přípravných zasedání budou schválené návrhy legislativních textů jednotlivých pracovních skupin. Tyto návrhy poté budou znovu otevřeny při jednání jednotlivých rad na závěrečné konferenci. Schválené návrhy legislativních textů budou dalším výstupem, který budou studenti samostatně zpracovávat. Veškeré podklady budou publikovány na internetových stránkách modelu. Zásadním je rozčlenění studentů do národních delegací, kdy každý členský stát EU je reprezentován třemi studenty. Nad tento rámec jsou do modelu nově zahrnuty také zájmové skupiny. V roce 2008 se bude jednat o tyto tři následující reprezentanty organizovaných zájmů (budou taktéž zastupovány studenty, především studenty doktorandských programů vysokých škol): 1) COPA COGECA (Committee of Professional Agricultural Organisations - General Committee for Agricultural Cooperation in the European Union, tj. zájmy zemědělství) 2) BUSINESS EUROPE (dříve Union des Industries de la Communauté européenne, tj. průmyslové a obchodní zájmy) 3) ETUC (European Trade Union Confederation, tj. zájmy odborových svazů) Tato unikátní kombinace odpovídající praktické realitě bude v rámci modelu doplněna vazbou na občany, které budou představovat studenti tříd, ze kterých se rekrutují jejich zástupci na Modelu Rady. Tito (dané třídy/školy/města) současně představují členské státy, jimž jsou tříčlenné studentské delegace na Modelu politicky odpovědné. V průběhu jednotlivých jednání zajistí realizátor v duchu započaté tradice spontánní rozhovory se zástupci tisku (kteří budou ve foyer zpovídat zástupce národních delegací a simulovat tak prostředí skutečných jednání). Propojenost s ostatními výsledky projektu: Návaznost aktivity 3 na aktivitu 2 spočívá v přímém aktivním zapojení těch studentů, kteří se zúčastnili semináře a měli zájem se blíže seznámit s chodem EU a získat více 20

MODELOVÝ PROJEKT S KOMENTÁŘEM

MODELOVÝ PROJEKT S KOMENTÁŘEM MODELOVÝ PROJEKT S KOMENTÁŘEM Modelový projekt je indikativní a má sloužit jako návod pro přípravu projektů dle metodického rámce. Jedná se o obsahový projekt v komunikačním okruhu Rozcestník pro evropské

Více

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU, Úřad vlády ČR červenec 2007 V první polovině roku 2009 bude Česká republika předsedat

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Úvod Česká republika ratifikovala Evropskou chartu regionálních či menšinových

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Zapojování veřejnosti, nástroj pro správu věcí veřejných

Zapojování veřejnosti, nástroj pro správu věcí veřejných CpKP střední Morava Palackého 1446/30, 750 02 Přerov tel.: (+420) 581 210 502 stredni.morava@cpkp.cz Kanceláře CpKP střední Morava: CpKP střední Čechy Kancelář Praha: Vodičkova 36, 116 02 Praha 1 tel.:

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc 1 Průvodce praktickým vzděláváním na CARITAS VOŠ sociální Olomouc Olomouc 2012 2 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Registrační

Více