Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady"

Transkript

1 Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Realizátor projektu: Projektu vyjádřili podporu:

2 OBSAH Část A: Základní charakteristika projektu... 3 Základní popis projektu:... 3 Výčet cílových skupin:... 3 Část B: Rozvaha Celkový cíl Definice primárních cílových skupin Cílová skupina 1: studenti středních škol Výsledky projektu Informační kampaň propagace projektu Vztah výsledku projektu č. 1 k definované cílové skupině Regionální semináře Vztah výsledku projektu č. 2 k definované cílové skupině Přípravné modelové zasedání Vztah výsledku projektu č. 3 k definované cílové skupině Závěrečná simulace summitu Rady EU Vztah výsledku projektu č. 4 k definované cílové skupině Vydání závěrečné brožury projektu a její distribuce, evaluační část Vztah výsledku projektu č. 5 k definované cílové skupině Zabezpečení výsledků projektu Relevantní zkušenost Lidské zdroje Vztah projektu k probíhajícím/uskutečněným aktivitám Vyhodnocení rizik Dlouhodobá udržitelnost Část C: Implementace Celkový časový harmonogram projektu Výsledek projektu č. 1: Prezentace projektu Pracovní akce č. 1 (V1A1): vytvoření informační kampaně o projektu a její distribuce Časový harmonogram pracovních úkolů Pracovní akce č. 2 (V1A2): Vytvoření webových stránek projektu Časový harmonogram pracovních úkolů Výsledek projektu č. 2: Regionální seminář Pracovní akce č. 1 (V2A1): uspořádání regionálního semináře s tématikou vnějších vztahů EU s akcentem na budoucí modelové zasedání Časový harmonogram pracovních úkolů Výsledek projektu č. 3: Přípravná setkání modelového zasedání Pracovní akce č. 1 (V3A1): Uspořádání přípravného modelového setkání Časový harmonogram pracovních úkolů Výsledek projektu č. 4: Závěrečná simulace Rady EU Pracovní akce č. 1 (V4A1): Závěrečná simulace Rady EU Časový harmonogram pracovních úkolů Výsledek projektu č. 5: Tvorba a distribuce závěrečné brožury Pracovní akce č. 1 (V5A1): Tvorba a distribuce závěrečné brožury Časový harmonogram pracovních úkolů

3 Část A: Základní charakteristika projektu Název projektu: Rozhoduj o Evropě: modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Pracovní skupiny pro vnější vztahy, justici a vnitro a hospodářské otázky Základní popis projektu: Projekt je zaměřen na poznání rozhodovacích mechanismů EU, diskuzi o aktuálních evropských tématech, aktivní získávání zkušeností a posilování angažovanosti mladých lidí interaktivní formou. Projekt si klade za cíl rozšířit znalosti studentů z vyučovacích hodin, podporovat je novými praktickými poznatky a pomáhat mladým lidem s utvářením vlastního názoru na problematiku EU. Cyklus seminářů, modelových simulací a jednání zapojuje cílové skupiny a podporuje jejich budoucí profilaci jak v kariérní oblasti, tak v rozvoji občanských evropských hodnot. Projekt a jeho aktivity jsou přístupné primárně studentům vyšších ročníků středních škol, sekundárně odborné veřejnosti a jsou především regionálního charakteru. Výstupy projektu (schválené legislativní návrhy, fotodokumentace, přednášky odborníků, sborník) budou přístupné jak na webových stránkách projektu, tak i distribuovány po celé ČR pomocí evropských regionálních středisek. Důraz bude kladen i na udržitelnost projektu, která bude zajištěna mimo jiné vytvořením komunikačního kanálu (fórum, blogy) na internetových stránkách a pokračováním modelu. Výčet cílových skupin: - studenti středních škol 3

4 Rozdělení nákladů v projektu 1 cena pracovních úkonů: cena externích vstupů: cena užitečně vynaložených nákladů: Celková cena projektu: Kč Kč Kč Kč Podíl financování na celkové ceně projektu Výše spolufinancování (faktická a procentní): Částka nárokovaná na Úřadu: Kč, tj. 29,7% Kč V současné době máme vyjednanou podporu od Konrad-Adanaeur Stiftung a předjednanou podporu s regionálními centry Europe Direct (ED Olomouc podporoval již první ročník projektu a nadále má zájem projekt podporovat, viz přílohy o podpoře), vše v návaznosti na výsledek grantového řízení OEZ ÚV. 1 Celková cena se skládá ze tří druhů nákladů. Je třeba uvést zvlášť celkovou výši u každého druhu nákladů zaznamenaných v souladu s metodickým rámcem v projektu. 4

5 Část B: Rozvaha 1. Celkový cíl Definice celkového cíle, tj. hlavní popis, jak projekt celkově přispěje ke splnění minimálních požadavků na projekty: Hlavním cílem projektu je rozšíření volnočasových vzdělávacích aktivit studentů středních škol, kdy dostanou možnost si vyzkoušet simulované jednání Rady EU za účasti odborníků z praxe. Hlavním posláním bude vytvoření simulace Evropské rady a tří pracovních skupin/rad EU: [1] všeobecné záležitosti a vnější vztahy [2] justice a vnitro [3] hospodářská a měnová skupina (s ohledem i na energetické otázky) Tímto rozdělením model bere v úvahu současný pilířový systém rozhodování v EU. Protože se Lisabonskou smlouvou předpokládá změna struktury rozhodování v EU, projekt bude pozměněn v dalších ročnících, kdy budou připravované změny schváleny. Mezi strategické cíle patří rozšíření soft-skill schopností účastníků, rozvoj jejich tvůrčího myšlení, podpora evropských hodnot a samozřejmě možnost získat nové osobní znalosti a zkušenosti v oblasti evropských záležitostí. Velký důraz je kladen i na rozvoj vyjednávacích schopností účastníků a možnost praktického přístupu k projednávané problematice. V rámci projektu je kladen adekvátní důraz na interaktivní účast a zapojení předních odborníků (jak teoretiků a expertů akademické sféry, tak odborníků z praxe), abychom dokázali adekvátně informovat o projednávaných tématech. Projekt je koncipován jako cyklus regionálních přednášek (250 až 300 studentů) a několikadenní simulované jednání v Olomouci (pro výběrovou skupinu 81 až 108 studentů). Pro tyto regionální akce oslovíme kromě komponentů informačního systému Odboru pro informování o evropských záležitostech (tj. zejména síť Eurocenter) také všechna centra Europe Direct jako 5

6 vhodné partnery a v každém regionu alespoň 10 středních škol (tj. minimálně 140 středních škol). Toto opatření bude mít za cíl maximální možnou podporu regionálního dopadu projektu a v rámci trvalé udržitelnosti projektu také vytvoření informační sítě účastníků alumni. V rámci cyklu regionálních přednášek budou zapojeni právě absolventi prvního ročníku, kteří budou na místě předávat své zkušenosti a dojmy dosud neosloveným studentům, dále odborníci, kteří budou nejen informovat o své profilaci a tématice EU, ale současně prokáží schopnost komunikovat jinak nezáživná témata živým a na aktuální vývoj napojeným způsobem. 2. Definice primárních cílových skupin 2.1 Cílová skupina 1: studenti středních škol Definice cílové skupiny: Hlavní cílová skupina se skládá ze všech studentů středních škol. Existuje zde předpoklad základního povědomí o problematice EU, které si studenti osvojili především v rámci předmětů Základy společenských věd, Dějepis, Zeměpis a dalších povinných a povinně volitelných předmětů (včetně připravovaných školských vzdělávacích programů). Studenti jsou schopni tyto informace v obecném rozměru získat z výuky, ovšem z osobního kontaktu z besed a diskuzí pořádaných pro školy projekt vyvozuje, že studenti mají velký zájem o získání praktických informací týkajících se EU, o možnost vyzkoušet si aktivně věci, o kterých slyší jen v televizi či o nich čtou na internetu, což potvrzují zkušenosti předkladatele z prvního ročníku modelového zasedání. V cílové skupině se dají identifikovat některé základní podskupiny: studenti, kteří chtějí dále studovat na VŠ a zajímají se hlavně o problematiku EU studenti, kteří se chystají po skončení školy nastoupit do pracovního poměru a zajímají se o práci ve veřejných institucích 6

7 Regionální rozložení cílové skupiny: Z hlediska regionálního rozsahu pokrývá projekt celou Českou republiku, respektive je určen studentům všech středních škol. Z hlediska regionálního rozložení cílové skupiny lze očekávat výrazné zapojení především regionů, ačkoliv ani hlavní město Praha není primárně vyloučeno. S ohledem na pořádání závěrečné konference a jednání jednotlivých pracovních skupin v Olomouci je pravděpodobné, že projekt osobně osloví studenty z oblasti východních Čech a Moravy. Projekt je i přesto otevřený všem studentům středních škol a geografická ani žádná jiná diskriminace není přípustná. Stejně tak distribuce výstupů projektu a informování o jeho průběhu bude probíhat celorepublikově. Stav informovanosti cílové skupiny o daném komunikačním okruhu: Studenti středních škol patří do skupiny mladých lidí, kteří by měli mít základní povědomí o Evropské unii, především z vyučovacích hodin. Studenti v současné době mohou snadno získat fakta týkající se Evropské unie (z internetu, novin, časopisů, návštěvou knihovny nebo regionálních evropských středisek), ale nejsou nuceni o nich diskutovat či si je dávat do adekvátních souvislostí. Proto náš projekt přispívá k osvojení si základních praktických dovedností rozhodovacích procesů v EU s důrazem na Radu Evropské unie, a to zejména v kontextu blížícího se předsednictví České republiky v Radě EU. Mladí lidé, zejména studenti středních škol, poskytují výrazný potenciál nejen pro věcné a nepolitizované informování o procesech evropské integrace a Evropské unii obecně. Tato generace bude totiž nositelem zásadních společenských, ekonomických a politických změn a reforem (jak v ČR, tak na úrovni EU) a je nezbytně nutné, aby se právě informovanost těchto občanů zakládala na osobním, dostatečném a kompetentním porozumění. 7

8 Identifikace informační potřeby cílové skupiny: EUTIS, o.p.s. je při pořádání různorodých seminářů a diskuzí v kontaktu se studenty středních a vysokých škol, ze kterých cítí nedostatek příležitostí aktivního zapojení studentů. Naší snahou je tedy přispět k rozšíření hlavně praktických zkušeností a znalostí, pomoci studentům získat relevantní informace, které jim mohou být užitečné při přijímacím řízení na vysoké školy. Aplikovat informace získané během studia do praxe, poznávat nové věci na vlastní oči, být v každodenním kontaktu s problematikou to vše je přínosem vedoucím ke zvyšování informovanosti cílové skupiny. Metody, stejně jako rozsah a škála informací, které budou v rámci modelu Rady Evropské unie jeho účastníkům předávány, odpovídají potřebám a zvyklostem komunikace cílové skupiny. Studenti středních škol se o veřejné záležitosti zajímají v nejširší míře, ale v zásadě v České republice neexistuje celá generace, z níž by si mohli brát v těchto věcech osobní vzory, které by jim byli dostatečně blízké a přístupné. Proto záleží zejména na těchto lidech samotných, jak a jakými cestami budou vlastní informovanost a vzdělanost rozvíjet. Tomuto předpokladu plně odpovídá i předkládaný projekt. 8

9 3. Výsledky projektu Výčet všech výsledků projektu: 1. Propagace projektu 2. Regionální semináře (14x) 3. Přípravná setkání (2x) 4. Závěrečná simulace Rady EU 5. Závěrečná brožura (sborník) Zdůvodnění, jak výsledky projektu splňují celkový cíl (viz kap. 1): Celkového cíle vytvoření vzdělávacího modelu Rady EU pro studenty středních škol se zaměřením na tématické okruhy vnějších vztahů EU, ekonomické a energetické problematiky bude dosaženo kombinací všech výše zmíněných výsledků projektu. Snahou informační kampaně bude oslovení dostatečného počtu mladých lidí se zájmem o evropskou problematiku a navázání kooperace se školami, které budou chtít vyslat své studenty na semináře a besedy v regionálních centrech Europe Direct, na nichž se budou přímo podílet Eurocentra. Letáková kampaň, plakáty, direkt mailing bude základním stavebním prvkem oslovování studentů a škol. V rámci této aktivity bude zřízena webová prezentace umožňující studentům diskutovat s dalšími mladými lidmi o problematice, publikovat své názory (formou blogů, článků na webu apod.), sdílet informace, dokumenty a další vzdělávací materiál. Webová stránka bude aktivní i po ukončení projektu a bude sloužit jako most mezi tímto a následujícími ročníky modelu, jako zdroj informací a poznatků předchozích účastníků a prostor pro prezentaci názorů k aktuální problematice EU. Diskuze (semináře) uspořádané ve spolupráci s regionálními evropskými středisky budou hlavním komunikačním prvkem první fáze projektu. Studenti oslovení výstupem 1 projektu budou zapojeni do interaktivních diskuzí s odborníky. Tématické okruhy přednášek budou vybírány s ohledem na komunikační okruhy tohoto 9

10 grantového programu/grantového řízení a současně na provázanost s dalším výstupem modelovým zasedáním Rady EU. Koncepce modelového zasedání se skládá ze dvou přípravných setkání a třídenní závěrečné konference vrcholící summitem Rady EU. Není cílem vytvořit všechny pracovní skupiny Rady EU a simulovat zasedání s 15 body agendy. Projekt je simulací. Studenti budou zasedat celkem ve třech pracovních skupinách, které budou odpovídat stávající pilířové struktuře EU. Základní nosná témata jednání (i diskuzí a seminářů) budou reflektovat i aktuální dění a zabývat se jím. Semináře v regionech budou zaměřeny především na vnější vztahy EU, energetickou politiku EU, ekonomické a sociální otázky. Důraz bude kladen i na předsednictví ČR v Radě EU v první polovině roku Přípravná setkání mají účastníkům prohloubit teoretické znalosti, které získali buď předchozím studiem, nebo se je dozvěděli z regionálních seminářů (výstup 2). Odborné lektorské vedení, jasně daná struktura jednání i možnosti hájení zájmů zastupovaného státu budou klíčovými prvky tohoto simulovaného jednání. Modelové třídenní zasedání bude vrcholem celého projektu, kdy studenti dostanou možnost zažít si několikadenní jednací vypětí, získat nové praktické zkušenosti a osvojit si nové dovednosti. Výstupem projektu bude především několik závěrečných zpráv (směrnice, nařízení, rezoluce), které budou při simulovaném jednání schváleny a později publikovány ve sborníku z akce. Součástí bude i kulturní program, dostatek příležitostí pro konzultaci poznatků s odborníky a prodiskutovávání svých názorů s experty na problematiku. Distribuce závěrečné příručky (sborníku příspěvků ze seminářů, diskuzí, prezentací odborníků, fotodokumentace z modelového zasedání a dalších prvků) bude probíhat přímo zúčastněným školám, regionálními distribučními kanály Eurocenter a Europe Direct, výsledky budou prezentovány i na vysokých školách (katedry se zaměřením na evropská studia apod.). 10

11 3.1 Informační kampaň propagace projektu Všechny aspekty komunikačního okruhu, kterých se výsledek projektu č. 1 týká: Tento výstup se komunikačního okruhu týká nepřímo a jeho rámec je dán potřebami cílové skupiny a cílem projektu. Má tak podstatnou roli v celém projektu, protože oslovení potenciálních účastníků je klíčovým prvkem, a to zejména v dlouhodobé udržitelnosti projektu a jeho dalším pokračování, pro nějž je podpora OEZ ÚV zásadní. Předpokládá se následující obsah: - direkt mailing a přímé oslovování škol a studentů - letáková kampaň ve školách - vytvoření webové stránky zde bude vytvořen i prostor pro diskuzi k jednotlivým tématům komunikačního okruhu Detailní obsah/popis výsledku projektu: Oslovení potenciálních cílových skupin je nezbytným prvkem v získání dostatečného počtu mladých lidí se zájmem zapojit se do projektu. Tohoto bude dosaženo několika komunikačními nástroji, kdy bude kladen důraz hlavně na interaktivitu a používání nových technologií. Direkt mailing oslovení škol v regionu bude probíhat formou zvacího dopisu na diskuze v regionálních Eurocentrech nebo střediscích Europe Direct. Při oslovování jednotlivých škol se využije kontaktů, které byly navázány již v předchozích projektech. Součástí mailingu budou i přílohy z prvního modelového zasedání, fotodokumentace, výsledky práce studentů, jejich komentáře apod. Letáková kampaň bude realizována současně s oslovením škol. Bude vytištěno 300 letáků, které budou distribuovány a vylepeny ve školách, knihovnách, regionálních 11

12 evropských střediscích. Jejich primárním cílem bude zaujmout mladé lidi a přitáhnout je k diskuzi o problematice a samozřejmě je aktivně zapojit jako účastníky modelového zasedání. Důležitým prvkem bude i motivační faktor, kdy studenti budou během modelového zasedání pod dohledem komise odborníků, která poté vybere 5 nejlepších studentů (nejvíce aktivní, s největším počtem příspěvků, legislativních návrhů apod.) a umožní jim zúčastnit se zdarma vzdělávací cesty za poznáním evropských institucí do Bruselu. Webová stránka bude sloužit jako moderní komunikační prostředek mezi organizátory a účastníky. Aktualizované informace se dostanou ihned ke studentům, kteří o nich budou moci diskutovat s kolegy na webovém fóru, přispívat svými články a blogy. Součástí budou i zajímavé odkazy jak na evropské, tak i na české webové stránky věnující se problematice Evropské unie. Tyto webové stránky budou sloužit také jako výměnný zdroj informací pro účastníky modelu. Propojenost s ostatními výsledky projektu: Propojenost s ostatními výsledky existuje a je nezbytná pro pokračování dalších aktivit. Vhodná reklamní kampaň nám pomůže oslovit cílové skupiny aktivní formou. Webové rozhraní bude klíčovým zdrojem informací v prvních fázích projektu, bude sloužit jako výměnná síť dokumentů v průběhu konání projektu a i po skončení bude kvalitním zdrojem informací a odkazů. Bude sloužit zároveň jako informační zdroj o dalších plánovaných akcích a o výsledcích celého projektu. 12

13 3.1.1 Vztah výsledku projektu č. 1 k definované cílové skupině 1 Jak výsledek projektu č. 1 uspokojuje informační potřebu skupiny 1: Dopad výsledku 1 na cílovou skupinu 1 spočívá v poskytnutí kvalitních informací o projektu, jeho částech, harmonogramu a možnostech zapojení. V rámci výsledku jedna se počítá také nepřímo se zapojením učitelského sboru na školách a širší veřejnosti (s přístupem na internet). Informační potřeba bude uspokojena přístupem ke kvalitně zpracovaným informacím, které budou nadále rozvíjet motivaci cílové skupiny k dalšímu vzdělávání aktivním způsobem a ne pouze pasivním vstřebáváním informací bez možnosti praktické aplikace. Přínosy výsledku projektu č. 1 pro skupinu 1: Přínosem už v této první části bude využívání webového portálu, který bude zdrojem aktuálních informací a rozcestníkem k mnoha zajímavým odkazům. Bude sloužit také jako prostor pro vyjádření svého názoru formou článku nebo diskuze. Regionální rozměr výsledku projektu č. 1 pro skupinu 1: Webový portál má celorepublikový dosah, výběr škol bude probíhat s ohledem na pořádání závěrečného modelového zasedání v Olomouci především z regionálních oblastí s dobrou dopravní dostupností. 3.2 Regionální semináře Všechny aspekty komunikačního okruhu, kterých se výsledek projektu č. 2 týká: Obsahová náplň regionálních seminářů bude kopírovat budoucí probírané body agendy na modelovém zasedání a zároveň bude naplňovat základní podmínky komunikačního okruhu EU jako globální partner bariéry ve vnějších vztazích 13

14 Evropské unie, Bariéry ekonomické a sociální, Energetické bariéry, kdy se bude zaměřovat tématicky především na vnější vztahy EU, problematiku rozpočtu EU, zvyšování konkurenceschopnosti EU, zdroje energie a jejich (ne)/obnovitelnosti, společnou energetickou problematiku, lisabonskou smlouvu a další aktuální témata. Každá regionální přednáška bude na jiné téma, bude z ní pořízen výstup, který bude později sloužit budoucím účastníkům modelového zasedání. Studenti, kteří se seznámí s danou problematikou již na regionální diskuzi a zúčastní se i modelového zasedání, o ní budou moci informovat později své kolegy v pracovních skupinách. Zároveň bude kladen důraz na to, aby studenti, kteří se této regionální diskuze zúčastní, o ní později pod dohledem svých učitelů diskutovali v rámci hodin společensko-vědních či podobně orientovaných seminářů a tím předávali nové poznatky i svým spolužákům. Detailní obsah/popis výsledku projektu: Regionální semináře budou probíhat ve střediscích Europe Direct (tento partner byl vybrán především na základě dobré spolupráce při pořádání prvního ročníku modelového zasedání) v následujících městech: Olomouc, Brno, Uherské Hradiště, Nový Jičín, Pardubice, Tábor, Most, České Budějovice, a Dvůr Králové nad Labem. V regionech, kde Europe Direct nepůsobí, oslovíme i regionální Eurocentra (Zlín, Ostrava, Hradec Králové, Jihlava, Praha), tak, abychom dosáhli celorepublikového pokrytí a naplnili počet 14 regionálních seminářů. Cílem seminářů je v prvé řadě představit potenciálním účastníkům z řad středoškolských studentů tématické okruhy budoucího modelového zasedání (a tím i tématické okruhy tohoto grantového řízení) a principy jeho jednání v rámci pracovních skupin i závěrečného summitu. Neočekáváme zapojení všech návštěvníků regionálního semináře do následujícího modelového zasedání, pro tyto studenty bude mít seminář především informativní charakter o evropské problematice a chodu EU. Prioritním cílem bude oslovení středních škol a pozvání vybraného počtu studentů na seminář (témata budou volena na odbornější úrovni, proto se předpokládá alespoň 14

15 základní znalost problematiky EU, která bude u těchto studentů zajištěna např. tím, že navštěvují společensko-vědní semináře a obecně se účastní středoškolského studia), kde se zúčastní panelu přednášek vybraných expertů, získají teoretický základ, o kterém budou moci následně dle osobních preferencí diskutovat. Tato akce bude sloužit zároveň jako motivační ukázka studentům, jakým způsobem bude modelové zasedání organizováno. Struktura semináře bude následující: Čas Program 9:00 Registrace účastníků 9:15 Úvodní slovo (zástupce Europe Direct, EUTIS, o.p.s., účastník předchozího ročníku), představení modelového zasedání Rady EU 9:45 Přednáška odborníka na vybraný tématický okruh (mezi hlavní témata budou patřit vnější vztahy EU, energetická politika a bezpečnost, ekonomická a sociální problematika a případně i aktuální otázky, která s tímto budou souviset) 10:20 Prostor pro diskuzi nad danou problematikou 11:00 Ukončení semináře 15

16 Regionální středisko Předpokládané datum konání ED Brno ED České Budějovice ED Dvůr Králové nad Labem ED Most ED Nový Jičín ED Olomouc ED Pardubice ED Tábor ED Uherské Hradiště EC Hradec Králové EC Jihlava EC Praha EC Ostrava EC Zlín Propojenost s ostatními výsledky projektu: Semináře v regionálních městech jsou nezbytnou součástí projektu a navazují na informační kampaň, která bude probíhat v jednotlivých školách a regionech. Semináři zahajujeme další část projektu, která výustí v samotné modelové zasedání. Regionální semináře jsou stěžejní částí předkládající cílové skupině dostatečné informace jak o EU, tak o samotném projektu. Nezbytné je také rozšíření diskuze o aktuální problematice mezi členy cílové skupiny, čímž předpokládáme jejich zapojení v další části projektu. 16

17 3.2.1 Vztah výsledku projektu č. 2 k definované cílové skupině 1 Jak výsledek projektu č. 2 uspokojuje informační potřebu skupiny 1: Interaktivně vedené semináře uspokojí potřeby cílové skupiny v mnoha ohledech. Odborníci, kteří budou vybráni na jednotlivé semináře, budou mít za úkol představit problematiku cílové skupině s ohledem na věk a informovanost obecenstva. Takto dosáhneme optimální podoby semináře, kdy si posluchači odnesou z přednášky potřebné informace a zároveň nejsou zahlceni přebytečnými fakty. V první části semináře se tedy studenti středních škol seznámí s problematikou z odborné stránky a budou jim předložena relevantní fakta. Druhá část již bude patřit studentům, kdy budou mít prostor pro své dotazy, názory či komentáře. Diskuse bude vedena a regulována odborníkem tak, aby nedocházelo k dezinterpretaci. Informační potřeba cílové skupiny bude naplněna ziskem nových poznatků od odborníků a expertů, které by jen obtížně získávali z hodin výuky ve škole. Zároveň jim bude ihned dána možnost o nově získaných poznatcích diskutovat jak s kolegy, tak s odborníky a tím bude docíleno aktivního zapojení cílové skupiny. Přínosy výsledku projektu č. 2 pro skupinu 1 : Přínosem aktivity 2 bude osvojení si základních teoretických poznatků problematiky, která se bude později projednávat na modelovém zasedání, získání seznamu relevantních informačních zdrojů a to zvláště na základě vlastních aktivit, poznání odlišnosti názorů svých kolegů a kamarádů a vyzkoušení si základní dovednosti prezentace svého názoru před skupinou dalších lidí/auditoria. Regionální rozměr výsledku projektu č. 2 pro skupinu 1: Přístupnost seminářů bude veřejně deklarována vyvěšením letáků, mediální kampaní. Regionální rozvrstvení seminářů odpovídá struktuře působení Europe Direct v ČR. Počítáme také s oslovením a zapojením i některých dalších partnerů (kde ED 17

18 nepůsobí), ať již se jedná přímo o vybrané školy z regionů, kde nebude probíhat úvodní seminář, tak i další organizace podporující rozvoj EU v regionech, jako jsou Eurocentra apod. 3.3 Přípravné modelové zasedání Všechny aspekty komunikačního okruhu, kterých se výsledek projektu č. 3 týká: Aktivita 3 projektu má za úkol připravit studenty vybrané na úvodních regionálních seminářích (případně i další zájemce, kteří projeví vlastní iniciativu a přihlásí se přes webové stránky projektu) na závěrečnou konferenci (summit) modelového zasedání. Budou splněny i aspekty informování o tématickém komunikačním okruhu o bariérách ve vnějších vztazích EU, energetických bariérách EU a sociálních a ekonomických tématech. Přípravná modelová zasedání mají za cíl poskytnout účastníkům dostatek informací o samotném modelu, aby na závěrečné konferenci měli možnost se již věnovat pouze specifikaci a prosazování postoje zastupovaného státu. Účastníkům budou poskytnuty důležité materiály ve vztahu k modelu (Jednací řád, struktura modelu, ). Zároveň bude studentům zprostředkována diskuse se zajímavými odborníky či politiky. V neposlední řadě přípravné zasedání bude sloužit pro vyzkoušení samotných diplomatických jednání, zpracování legislativního návrhu a vytvoření kontaktů pro případná kuloární jednání. Tato příprava již bude probíhat v jednotlivých pracovních skupinách (předpokladem je pracovní skupina pro vnější vztahy a všeobecné záležitosti, ekonomická a hospodářská pracovní skupina a skupina pro justici a vnitro). Detailní obsah/popis výsledku projektu: Přípravná jednání budou rozdělena do dvou částí. Dopolední část bude věnovaná organizačním záležitostem, kdy bude model obecně představen a bude poskytnut také prostor pro dotazy týkající se chodu modelu. Po této technické části vystoupí 18

19 pozvaný host s krátkým příspěvkem a následnou diskuzí. V odpolední části již budou mít účastníci možnost diskutovat nad odbornými tématy svých pracovních skupin/rad. Přípravná zasedání budou sloužit jako nástroj k bližšímu seznámení se s tématy a pravidly jednání. Přípravná zasedání navazují na systém zavedený prvním ročníkem modelového zasedání, které probíhá v prvním čtvrtletí roku Obsah přípravných setkání: 9:00 Registrace a začátek přípravného modelového setkání 9:15 Úvodní slovo organizátorů 9:30 Přednáška odborníka či pozvaného hosta o problematice vnějších vztahů EU, vnitru a justici nebo hospodářských tématech EU 10:00 Prostor pro diskuzi 10:30 Jednání v pracovních skupinách 10:45 Přednáška odborníka v pracovní skupině a následná diskuze Občerstvení 12:20 14:30 Jednání v pracovních skupinách Pokračování jednání 14:30 Ukončení přípravného zasedání Přípravné zasedání proběhne celkem 2x, vždy v sobotu, 15. a Základním výstupem budou prezentace hosta a odborníka přednesené přímo v radě/pracovní skupině, které účastníkům poskytnou velmi potřebné informace pro zvládnutí své role. Vedle těchto výstupů budou poskytnuty také tzv. position papers každému zastoupenému státu. Cílem je poskytnout účastníkům základní vodítka při formulaci postojů zastupovaných států. Tyto position papers budou v rozsahu jednoho odstavce, bude v nich krátce nastíněn postoj k tématice a budou v nich přiloženy relevantní odkazy pro další studium. 19

20 Velmi důležitým výstupem přípravných zasedání budou schválené návrhy legislativních textů jednotlivých pracovních skupin. Tyto návrhy poté budou znovu otevřeny při jednání jednotlivých rad na závěrečné konferenci. Schválené návrhy legislativních textů budou dalším výstupem, který budou studenti samostatně zpracovávat. Veškeré podklady budou publikovány na internetových stránkách modelu. Zásadním je rozčlenění studentů do národních delegací, kdy každý členský stát EU je reprezentován třemi studenty. Nad tento rámec jsou do modelu nově zahrnuty také zájmové skupiny. V roce 2008 se bude jednat o tyto tři následující reprezentanty organizovaných zájmů (budou taktéž zastupovány studenty, především studenty doktorandských programů vysokých škol): 1) COPA COGECA (Committee of Professional Agricultural Organisations - General Committee for Agricultural Cooperation in the European Union, tj. zájmy zemědělství) 2) BUSINESS EUROPE (dříve Union des Industries de la Communauté européenne, tj. průmyslové a obchodní zájmy) 3) ETUC (European Trade Union Confederation, tj. zájmy odborových svazů) Tato unikátní kombinace odpovídající praktické realitě bude v rámci modelu doplněna vazbou na občany, které budou představovat studenti tříd, ze kterých se rekrutují jejich zástupci na Modelu Rady. Tito (dané třídy/školy/města) současně představují členské státy, jimž jsou tříčlenné studentské delegace na Modelu politicky odpovědné. V průběhu jednotlivých jednání zajistí realizátor v duchu započaté tradice spontánní rozhovory se zástupci tisku (kteří budou ve foyer zpovídat zástupce národních delegací a simulovat tak prostředí skutečných jednání). Propojenost s ostatními výsledky projektu: Návaznost aktivity 3 na aktivitu 2 spočívá v přímém aktivním zapojení těch studentů, kteří se zúčastnili semináře a měli zájem se blíže seznámit s chodem EU a získat více 20

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

MODELOVÉ ZASEDÁNÍ RADY EU A EVROPSKÉ RADY

MODELOVÉ ZASEDÁNÍ RADY EU A EVROPSKÉ RADY MODELOVÉ ZASEDÁNÍ RADY EU A EVROPSKÉ RADY http://model.eutis.cz Školy zapojené do projektu Zastupovaný stát Škola Belgie Gymnázium Brno-Řečkovice + Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Bulharsko Gymnázium, Pardubice,

Více

obecně prospěšné společnosti EUTIS

obecně prospěšné společnosti EUTIS 3. výroční zpráva obecně prospěšné společnosti EUTIS za období 01. 01. 2007 31. 12. 2007 Vypracovali a předkládají: Roman Badík, Reda Ifrah Ve Žďáře nad Sázavou červen 2008 předseda správní rady, ředitel

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1. Popis projektu 1.1 Název projektu Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1.2 Požadovaná částka Požadovaná částka (výše dotace) 4

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Jak debatovat o Evropské unii Agora Central Europe společnost pro demokracii a kulturu Závěrečná zpráva Název projektu: Jak debatovat o Evropské unii projekt pro středoškolskou

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Podrobné informace o vzdělávacím kurzu

Podrobné informace o vzdělávacím kurzu Podrobné informace Podrobné informace o vzdělávacím kurzu Forma: Cílová skupina: Způsob přihlášení: Vzdělávací kurz proběhne prezenční formou v jednom 5denním bloku vždy po 8 vyučovacích hodinách/den.

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

4. výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti EUTIS. za období 01. 01. 2008-31. 12. 2008

4. výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti EUTIS. za období 01. 01. 2008-31. 12. 2008 4. výroční zpráva obecně prospěšné společnosti EUTIS za období 01. 01. 2008-31. 12. 2008 Vypracovali a předkládají: Reda Ifrah, ředitel o.p.s., Roman Badík, předseda správní rady, Pavel Chroust, člen správní

Více

Informace o přípravě nového programového období

Informace o přípravě nového programového období Informace o přípravě nového programového období Ústí nad Labem, 7. 2. 2011 Příprava nového programového období S blížícím se koncem programového období 2007-2013 se do popředí zájmu dostává problematika

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krnovská 9, 792 01 Bruntál tel.: 554 717 737 e-mail: citadela@iol.cz web: www.hasik.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR POSKYTNUTÉ NA ROK 2013 ROZHODNUTÍM Č.J.

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Směrnice č. 1/2009. Směrnice č. 1/2009. Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje

Směrnice č. 1/2009. Směrnice č. 1/2009. Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje Strana 1 z 8 Směrnice č. 1/2009 Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje platnost: 1.12.2009 zpracovala: Simona Bonková Strana 2 z 8 1 Účel Účelem

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Charakteristiky jednotlivých úrovní a jejich vztah k Evropskému rámci kvalifikací Vydáno v projektu NSK2 jako pracovní materiál Národní ústav odborného

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Studijní program Ekonomika a management Projekt Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Hlavním cílem projektu je inovace

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Název operačního programu: Operační program

Více

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY PROGRAM ŠVÝCARSKO ČESKÉ SPOLUPRÁCE Platné od 15.2.2010 SEZNAM ZKRATEK BG CHF CZP F IP KP MF NKJ PRG SDC SECO ZP ZS Blokový grant Švýcarský frank Centrum pro zahraniční pomoc

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Přerov září 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a

Více

Centrum školského managementu

Centrum školského managementu Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Závěr projektu ESF Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků ve školství PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. Manažer

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST konané dne 24.05.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko)

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) 1. Úvod Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) Tato případová studie pojednává o příkladu mezisektorálního partnerství (LPPS), které vzniklo za účelem zlepšení komunikace

Více

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015 Nabídka partnerství Využijte k propagaci služeb a produktů tu největší událost pro podnikatele, firmy, startupy a inovace v Česke republice a ve světě,

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Historie revolvingových fondů Phare

Historie revolvingových fondů Phare Historie revolvingových fondů Phare PHARE Environmental Fund (1995-1998) - půjčeno 90.7 mil.kč. 10 obcím Business Environmental Programme (1999-2000) - půjčeno 22,32 mil.kč.5 firmám Bank Fund for Municipalities

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Třinecké vzdělávání, s.r.o. Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ. Obsah školení

Třinecké vzdělávání, s.r.o. Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ. Obsah školení Realizátor projektu: Třinecké vzdělávání, s.r.o. Název projektu: Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ Obsah školení V rámci projektu proběhnou 4 vzdělávací programy: Plyn Tlakové

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Třetího sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS se zúčastnilo 24 členů a pozorovatelů FoRS (tj. cca 45

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Bilateral Study Visit 2014

Bilateral Study Visit 2014 Bilateral Study Visit 2014 ELSA Praha Bilateral Study Visit 2014 02 ELSA Praha Bilateral Study Visit 2014 Obsah 02 O ELSA 03 Naše vize 03 Činnost ELSA Praha 04 Co je BSV? 05 Program BSV 05 Cíle projektu

Více

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností Komponenta specifická primární prevence Popis jednotlivých základních kroků a činností duben 2011 1. Východiska Vycházíme z toho, že mezi hlavní kriteria efektivní primární prevence patří dobrá znalost

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více