Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady"

Transkript

1 Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Realizátor projektu: Projektu vyjádřili podporu:

2 OBSAH Část A: Základní charakteristika projektu... 3 Základní popis projektu:... 3 Výčet cílových skupin:... 3 Část B: Rozvaha Celkový cíl Definice primárních cílových skupin Cílová skupina 1: studenti středních škol Výsledky projektu Informační kampaň propagace projektu Vztah výsledku projektu č. 1 k definované cílové skupině Regionální semináře Vztah výsledku projektu č. 2 k definované cílové skupině Přípravné modelové zasedání Vztah výsledku projektu č. 3 k definované cílové skupině Závěrečná simulace summitu Rady EU Vztah výsledku projektu č. 4 k definované cílové skupině Vydání závěrečné brožury projektu a její distribuce, evaluační část Vztah výsledku projektu č. 5 k definované cílové skupině Zabezpečení výsledků projektu Relevantní zkušenost Lidské zdroje Vztah projektu k probíhajícím/uskutečněným aktivitám Vyhodnocení rizik Dlouhodobá udržitelnost Část C: Implementace Celkový časový harmonogram projektu Výsledek projektu č. 1: Prezentace projektu Pracovní akce č. 1 (V1A1): vytvoření informační kampaně o projektu a její distribuce Časový harmonogram pracovních úkolů Pracovní akce č. 2 (V1A2): Vytvoření webových stránek projektu Časový harmonogram pracovních úkolů Výsledek projektu č. 2: Regionální seminář Pracovní akce č. 1 (V2A1): uspořádání regionálního semináře s tématikou vnějších vztahů EU s akcentem na budoucí modelové zasedání Časový harmonogram pracovních úkolů Výsledek projektu č. 3: Přípravná setkání modelového zasedání Pracovní akce č. 1 (V3A1): Uspořádání přípravného modelového setkání Časový harmonogram pracovních úkolů Výsledek projektu č. 4: Závěrečná simulace Rady EU Pracovní akce č. 1 (V4A1): Závěrečná simulace Rady EU Časový harmonogram pracovních úkolů Výsledek projektu č. 5: Tvorba a distribuce závěrečné brožury Pracovní akce č. 1 (V5A1): Tvorba a distribuce závěrečné brožury Časový harmonogram pracovních úkolů

3 Část A: Základní charakteristika projektu Název projektu: Rozhoduj o Evropě: modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Pracovní skupiny pro vnější vztahy, justici a vnitro a hospodářské otázky Základní popis projektu: Projekt je zaměřen na poznání rozhodovacích mechanismů EU, diskuzi o aktuálních evropských tématech, aktivní získávání zkušeností a posilování angažovanosti mladých lidí interaktivní formou. Projekt si klade za cíl rozšířit znalosti studentů z vyučovacích hodin, podporovat je novými praktickými poznatky a pomáhat mladým lidem s utvářením vlastního názoru na problematiku EU. Cyklus seminářů, modelových simulací a jednání zapojuje cílové skupiny a podporuje jejich budoucí profilaci jak v kariérní oblasti, tak v rozvoji občanských evropských hodnot. Projekt a jeho aktivity jsou přístupné primárně studentům vyšších ročníků středních škol, sekundárně odborné veřejnosti a jsou především regionálního charakteru. Výstupy projektu (schválené legislativní návrhy, fotodokumentace, přednášky odborníků, sborník) budou přístupné jak na webových stránkách projektu, tak i distribuovány po celé ČR pomocí evropských regionálních středisek. Důraz bude kladen i na udržitelnost projektu, která bude zajištěna mimo jiné vytvořením komunikačního kanálu (fórum, blogy) na internetových stránkách a pokračováním modelu. Výčet cílových skupin: - studenti středních škol 3

4 Rozdělení nákladů v projektu 1 cena pracovních úkonů: cena externích vstupů: cena užitečně vynaložených nákladů: Celková cena projektu: Kč Kč Kč Kč Podíl financování na celkové ceně projektu Výše spolufinancování (faktická a procentní): Částka nárokovaná na Úřadu: Kč, tj. 29,7% Kč V současné době máme vyjednanou podporu od Konrad-Adanaeur Stiftung a předjednanou podporu s regionálními centry Europe Direct (ED Olomouc podporoval již první ročník projektu a nadále má zájem projekt podporovat, viz přílohy o podpoře), vše v návaznosti na výsledek grantového řízení OEZ ÚV. 1 Celková cena se skládá ze tří druhů nákladů. Je třeba uvést zvlášť celkovou výši u každého druhu nákladů zaznamenaných v souladu s metodickým rámcem v projektu. 4

5 Část B: Rozvaha 1. Celkový cíl Definice celkového cíle, tj. hlavní popis, jak projekt celkově přispěje ke splnění minimálních požadavků na projekty: Hlavním cílem projektu je rozšíření volnočasových vzdělávacích aktivit studentů středních škol, kdy dostanou možnost si vyzkoušet simulované jednání Rady EU za účasti odborníků z praxe. Hlavním posláním bude vytvoření simulace Evropské rady a tří pracovních skupin/rad EU: [1] všeobecné záležitosti a vnější vztahy [2] justice a vnitro [3] hospodářská a měnová skupina (s ohledem i na energetické otázky) Tímto rozdělením model bere v úvahu současný pilířový systém rozhodování v EU. Protože se Lisabonskou smlouvou předpokládá změna struktury rozhodování v EU, projekt bude pozměněn v dalších ročnících, kdy budou připravované změny schváleny. Mezi strategické cíle patří rozšíření soft-skill schopností účastníků, rozvoj jejich tvůrčího myšlení, podpora evropských hodnot a samozřejmě možnost získat nové osobní znalosti a zkušenosti v oblasti evropských záležitostí. Velký důraz je kladen i na rozvoj vyjednávacích schopností účastníků a možnost praktického přístupu k projednávané problematice. V rámci projektu je kladen adekvátní důraz na interaktivní účast a zapojení předních odborníků (jak teoretiků a expertů akademické sféry, tak odborníků z praxe), abychom dokázali adekvátně informovat o projednávaných tématech. Projekt je koncipován jako cyklus regionálních přednášek (250 až 300 studentů) a několikadenní simulované jednání v Olomouci (pro výběrovou skupinu 81 až 108 studentů). Pro tyto regionální akce oslovíme kromě komponentů informačního systému Odboru pro informování o evropských záležitostech (tj. zejména síť Eurocenter) také všechna centra Europe Direct jako 5

6 vhodné partnery a v každém regionu alespoň 10 středních škol (tj. minimálně 140 středních škol). Toto opatření bude mít za cíl maximální možnou podporu regionálního dopadu projektu a v rámci trvalé udržitelnosti projektu také vytvoření informační sítě účastníků alumni. V rámci cyklu regionálních přednášek budou zapojeni právě absolventi prvního ročníku, kteří budou na místě předávat své zkušenosti a dojmy dosud neosloveným studentům, dále odborníci, kteří budou nejen informovat o své profilaci a tématice EU, ale současně prokáží schopnost komunikovat jinak nezáživná témata živým a na aktuální vývoj napojeným způsobem. 2. Definice primárních cílových skupin 2.1 Cílová skupina 1: studenti středních škol Definice cílové skupiny: Hlavní cílová skupina se skládá ze všech studentů středních škol. Existuje zde předpoklad základního povědomí o problematice EU, které si studenti osvojili především v rámci předmětů Základy společenských věd, Dějepis, Zeměpis a dalších povinných a povinně volitelných předmětů (včetně připravovaných školských vzdělávacích programů). Studenti jsou schopni tyto informace v obecném rozměru získat z výuky, ovšem z osobního kontaktu z besed a diskuzí pořádaných pro školy projekt vyvozuje, že studenti mají velký zájem o získání praktických informací týkajících se EU, o možnost vyzkoušet si aktivně věci, o kterých slyší jen v televizi či o nich čtou na internetu, což potvrzují zkušenosti předkladatele z prvního ročníku modelového zasedání. V cílové skupině se dají identifikovat některé základní podskupiny: studenti, kteří chtějí dále studovat na VŠ a zajímají se hlavně o problematiku EU studenti, kteří se chystají po skončení školy nastoupit do pracovního poměru a zajímají se o práci ve veřejných institucích 6

7 Regionální rozložení cílové skupiny: Z hlediska regionálního rozsahu pokrývá projekt celou Českou republiku, respektive je určen studentům všech středních škol. Z hlediska regionálního rozložení cílové skupiny lze očekávat výrazné zapojení především regionů, ačkoliv ani hlavní město Praha není primárně vyloučeno. S ohledem na pořádání závěrečné konference a jednání jednotlivých pracovních skupin v Olomouci je pravděpodobné, že projekt osobně osloví studenty z oblasti východních Čech a Moravy. Projekt je i přesto otevřený všem studentům středních škol a geografická ani žádná jiná diskriminace není přípustná. Stejně tak distribuce výstupů projektu a informování o jeho průběhu bude probíhat celorepublikově. Stav informovanosti cílové skupiny o daném komunikačním okruhu: Studenti středních škol patří do skupiny mladých lidí, kteří by měli mít základní povědomí o Evropské unii, především z vyučovacích hodin. Studenti v současné době mohou snadno získat fakta týkající se Evropské unie (z internetu, novin, časopisů, návštěvou knihovny nebo regionálních evropských středisek), ale nejsou nuceni o nich diskutovat či si je dávat do adekvátních souvislostí. Proto náš projekt přispívá k osvojení si základních praktických dovedností rozhodovacích procesů v EU s důrazem na Radu Evropské unie, a to zejména v kontextu blížícího se předsednictví České republiky v Radě EU. Mladí lidé, zejména studenti středních škol, poskytují výrazný potenciál nejen pro věcné a nepolitizované informování o procesech evropské integrace a Evropské unii obecně. Tato generace bude totiž nositelem zásadních společenských, ekonomických a politických změn a reforem (jak v ČR, tak na úrovni EU) a je nezbytně nutné, aby se právě informovanost těchto občanů zakládala na osobním, dostatečném a kompetentním porozumění. 7

8 Identifikace informační potřeby cílové skupiny: EUTIS, o.p.s. je při pořádání různorodých seminářů a diskuzí v kontaktu se studenty středních a vysokých škol, ze kterých cítí nedostatek příležitostí aktivního zapojení studentů. Naší snahou je tedy přispět k rozšíření hlavně praktických zkušeností a znalostí, pomoci studentům získat relevantní informace, které jim mohou být užitečné při přijímacím řízení na vysoké školy. Aplikovat informace získané během studia do praxe, poznávat nové věci na vlastní oči, být v každodenním kontaktu s problematikou to vše je přínosem vedoucím ke zvyšování informovanosti cílové skupiny. Metody, stejně jako rozsah a škála informací, které budou v rámci modelu Rady Evropské unie jeho účastníkům předávány, odpovídají potřebám a zvyklostem komunikace cílové skupiny. Studenti středních škol se o veřejné záležitosti zajímají v nejširší míře, ale v zásadě v České republice neexistuje celá generace, z níž by si mohli brát v těchto věcech osobní vzory, které by jim byli dostatečně blízké a přístupné. Proto záleží zejména na těchto lidech samotných, jak a jakými cestami budou vlastní informovanost a vzdělanost rozvíjet. Tomuto předpokladu plně odpovídá i předkládaný projekt. 8

9 3. Výsledky projektu Výčet všech výsledků projektu: 1. Propagace projektu 2. Regionální semináře (14x) 3. Přípravná setkání (2x) 4. Závěrečná simulace Rady EU 5. Závěrečná brožura (sborník) Zdůvodnění, jak výsledky projektu splňují celkový cíl (viz kap. 1): Celkového cíle vytvoření vzdělávacího modelu Rady EU pro studenty středních škol se zaměřením na tématické okruhy vnějších vztahů EU, ekonomické a energetické problematiky bude dosaženo kombinací všech výše zmíněných výsledků projektu. Snahou informační kampaně bude oslovení dostatečného počtu mladých lidí se zájmem o evropskou problematiku a navázání kooperace se školami, které budou chtít vyslat své studenty na semináře a besedy v regionálních centrech Europe Direct, na nichž se budou přímo podílet Eurocentra. Letáková kampaň, plakáty, direkt mailing bude základním stavebním prvkem oslovování studentů a škol. V rámci této aktivity bude zřízena webová prezentace umožňující studentům diskutovat s dalšími mladými lidmi o problematice, publikovat své názory (formou blogů, článků na webu apod.), sdílet informace, dokumenty a další vzdělávací materiál. Webová stránka bude aktivní i po ukončení projektu a bude sloužit jako most mezi tímto a následujícími ročníky modelu, jako zdroj informací a poznatků předchozích účastníků a prostor pro prezentaci názorů k aktuální problematice EU. Diskuze (semináře) uspořádané ve spolupráci s regionálními evropskými středisky budou hlavním komunikačním prvkem první fáze projektu. Studenti oslovení výstupem 1 projektu budou zapojeni do interaktivních diskuzí s odborníky. Tématické okruhy přednášek budou vybírány s ohledem na komunikační okruhy tohoto 9

10 grantového programu/grantového řízení a současně na provázanost s dalším výstupem modelovým zasedáním Rady EU. Koncepce modelového zasedání se skládá ze dvou přípravných setkání a třídenní závěrečné konference vrcholící summitem Rady EU. Není cílem vytvořit všechny pracovní skupiny Rady EU a simulovat zasedání s 15 body agendy. Projekt je simulací. Studenti budou zasedat celkem ve třech pracovních skupinách, které budou odpovídat stávající pilířové struktuře EU. Základní nosná témata jednání (i diskuzí a seminářů) budou reflektovat i aktuální dění a zabývat se jím. Semináře v regionech budou zaměřeny především na vnější vztahy EU, energetickou politiku EU, ekonomické a sociální otázky. Důraz bude kladen i na předsednictví ČR v Radě EU v první polovině roku Přípravná setkání mají účastníkům prohloubit teoretické znalosti, které získali buď předchozím studiem, nebo se je dozvěděli z regionálních seminářů (výstup 2). Odborné lektorské vedení, jasně daná struktura jednání i možnosti hájení zájmů zastupovaného státu budou klíčovými prvky tohoto simulovaného jednání. Modelové třídenní zasedání bude vrcholem celého projektu, kdy studenti dostanou možnost zažít si několikadenní jednací vypětí, získat nové praktické zkušenosti a osvojit si nové dovednosti. Výstupem projektu bude především několik závěrečných zpráv (směrnice, nařízení, rezoluce), které budou při simulovaném jednání schváleny a později publikovány ve sborníku z akce. Součástí bude i kulturní program, dostatek příležitostí pro konzultaci poznatků s odborníky a prodiskutovávání svých názorů s experty na problematiku. Distribuce závěrečné příručky (sborníku příspěvků ze seminářů, diskuzí, prezentací odborníků, fotodokumentace z modelového zasedání a dalších prvků) bude probíhat přímo zúčastněným školám, regionálními distribučními kanály Eurocenter a Europe Direct, výsledky budou prezentovány i na vysokých školách (katedry se zaměřením na evropská studia apod.). 10

11 3.1 Informační kampaň propagace projektu Všechny aspekty komunikačního okruhu, kterých se výsledek projektu č. 1 týká: Tento výstup se komunikačního okruhu týká nepřímo a jeho rámec je dán potřebami cílové skupiny a cílem projektu. Má tak podstatnou roli v celém projektu, protože oslovení potenciálních účastníků je klíčovým prvkem, a to zejména v dlouhodobé udržitelnosti projektu a jeho dalším pokračování, pro nějž je podpora OEZ ÚV zásadní. Předpokládá se následující obsah: - direkt mailing a přímé oslovování škol a studentů - letáková kampaň ve školách - vytvoření webové stránky zde bude vytvořen i prostor pro diskuzi k jednotlivým tématům komunikačního okruhu Detailní obsah/popis výsledku projektu: Oslovení potenciálních cílových skupin je nezbytným prvkem v získání dostatečného počtu mladých lidí se zájmem zapojit se do projektu. Tohoto bude dosaženo několika komunikačními nástroji, kdy bude kladen důraz hlavně na interaktivitu a používání nových technologií. Direkt mailing oslovení škol v regionu bude probíhat formou zvacího dopisu na diskuze v regionálních Eurocentrech nebo střediscích Europe Direct. Při oslovování jednotlivých škol se využije kontaktů, které byly navázány již v předchozích projektech. Součástí mailingu budou i přílohy z prvního modelového zasedání, fotodokumentace, výsledky práce studentů, jejich komentáře apod. Letáková kampaň bude realizována současně s oslovením škol. Bude vytištěno 300 letáků, které budou distribuovány a vylepeny ve školách, knihovnách, regionálních 11

12 evropských střediscích. Jejich primárním cílem bude zaujmout mladé lidi a přitáhnout je k diskuzi o problematice a samozřejmě je aktivně zapojit jako účastníky modelového zasedání. Důležitým prvkem bude i motivační faktor, kdy studenti budou během modelového zasedání pod dohledem komise odborníků, která poté vybere 5 nejlepších studentů (nejvíce aktivní, s největším počtem příspěvků, legislativních návrhů apod.) a umožní jim zúčastnit se zdarma vzdělávací cesty za poznáním evropských institucí do Bruselu. Webová stránka bude sloužit jako moderní komunikační prostředek mezi organizátory a účastníky. Aktualizované informace se dostanou ihned ke studentům, kteří o nich budou moci diskutovat s kolegy na webovém fóru, přispívat svými články a blogy. Součástí budou i zajímavé odkazy jak na evropské, tak i na české webové stránky věnující se problematice Evropské unie. Tyto webové stránky budou sloužit také jako výměnný zdroj informací pro účastníky modelu. Propojenost s ostatními výsledky projektu: Propojenost s ostatními výsledky existuje a je nezbytná pro pokračování dalších aktivit. Vhodná reklamní kampaň nám pomůže oslovit cílové skupiny aktivní formou. Webové rozhraní bude klíčovým zdrojem informací v prvních fázích projektu, bude sloužit jako výměnná síť dokumentů v průběhu konání projektu a i po skončení bude kvalitním zdrojem informací a odkazů. Bude sloužit zároveň jako informační zdroj o dalších plánovaných akcích a o výsledcích celého projektu. 12

13 3.1.1 Vztah výsledku projektu č. 1 k definované cílové skupině 1 Jak výsledek projektu č. 1 uspokojuje informační potřebu skupiny 1: Dopad výsledku 1 na cílovou skupinu 1 spočívá v poskytnutí kvalitních informací o projektu, jeho částech, harmonogramu a možnostech zapojení. V rámci výsledku jedna se počítá také nepřímo se zapojením učitelského sboru na školách a širší veřejnosti (s přístupem na internet). Informační potřeba bude uspokojena přístupem ke kvalitně zpracovaným informacím, které budou nadále rozvíjet motivaci cílové skupiny k dalšímu vzdělávání aktivním způsobem a ne pouze pasivním vstřebáváním informací bez možnosti praktické aplikace. Přínosy výsledku projektu č. 1 pro skupinu 1: Přínosem už v této první části bude využívání webového portálu, který bude zdrojem aktuálních informací a rozcestníkem k mnoha zajímavým odkazům. Bude sloužit také jako prostor pro vyjádření svého názoru formou článku nebo diskuze. Regionální rozměr výsledku projektu č. 1 pro skupinu 1: Webový portál má celorepublikový dosah, výběr škol bude probíhat s ohledem na pořádání závěrečného modelového zasedání v Olomouci především z regionálních oblastí s dobrou dopravní dostupností. 3.2 Regionální semináře Všechny aspekty komunikačního okruhu, kterých se výsledek projektu č. 2 týká: Obsahová náplň regionálních seminářů bude kopírovat budoucí probírané body agendy na modelovém zasedání a zároveň bude naplňovat základní podmínky komunikačního okruhu EU jako globální partner bariéry ve vnějších vztazích 13

14 Evropské unie, Bariéry ekonomické a sociální, Energetické bariéry, kdy se bude zaměřovat tématicky především na vnější vztahy EU, problematiku rozpočtu EU, zvyšování konkurenceschopnosti EU, zdroje energie a jejich (ne)/obnovitelnosti, společnou energetickou problematiku, lisabonskou smlouvu a další aktuální témata. Každá regionální přednáška bude na jiné téma, bude z ní pořízen výstup, který bude později sloužit budoucím účastníkům modelového zasedání. Studenti, kteří se seznámí s danou problematikou již na regionální diskuzi a zúčastní se i modelového zasedání, o ní budou moci informovat později své kolegy v pracovních skupinách. Zároveň bude kladen důraz na to, aby studenti, kteří se této regionální diskuze zúčastní, o ní později pod dohledem svých učitelů diskutovali v rámci hodin společensko-vědních či podobně orientovaných seminářů a tím předávali nové poznatky i svým spolužákům. Detailní obsah/popis výsledku projektu: Regionální semináře budou probíhat ve střediscích Europe Direct (tento partner byl vybrán především na základě dobré spolupráce při pořádání prvního ročníku modelového zasedání) v následujících městech: Olomouc, Brno, Uherské Hradiště, Nový Jičín, Pardubice, Tábor, Most, České Budějovice, a Dvůr Králové nad Labem. V regionech, kde Europe Direct nepůsobí, oslovíme i regionální Eurocentra (Zlín, Ostrava, Hradec Králové, Jihlava, Praha), tak, abychom dosáhli celorepublikového pokrytí a naplnili počet 14 regionálních seminářů. Cílem seminářů je v prvé řadě představit potenciálním účastníkům z řad středoškolských studentů tématické okruhy budoucího modelového zasedání (a tím i tématické okruhy tohoto grantového řízení) a principy jeho jednání v rámci pracovních skupin i závěrečného summitu. Neočekáváme zapojení všech návštěvníků regionálního semináře do následujícího modelového zasedání, pro tyto studenty bude mít seminář především informativní charakter o evropské problematice a chodu EU. Prioritním cílem bude oslovení středních škol a pozvání vybraného počtu studentů na seminář (témata budou volena na odbornější úrovni, proto se předpokládá alespoň 14

15 základní znalost problematiky EU, která bude u těchto studentů zajištěna např. tím, že navštěvují společensko-vědní semináře a obecně se účastní středoškolského studia), kde se zúčastní panelu přednášek vybraných expertů, získají teoretický základ, o kterém budou moci následně dle osobních preferencí diskutovat. Tato akce bude sloužit zároveň jako motivační ukázka studentům, jakým způsobem bude modelové zasedání organizováno. Struktura semináře bude následující: Čas Program 9:00 Registrace účastníků 9:15 Úvodní slovo (zástupce Europe Direct, EUTIS, o.p.s., účastník předchozího ročníku), představení modelového zasedání Rady EU 9:45 Přednáška odborníka na vybraný tématický okruh (mezi hlavní témata budou patřit vnější vztahy EU, energetická politika a bezpečnost, ekonomická a sociální problematika a případně i aktuální otázky, která s tímto budou souviset) 10:20 Prostor pro diskuzi nad danou problematikou 11:00 Ukončení semináře 15

16 Regionální středisko Předpokládané datum konání ED Brno ED České Budějovice ED Dvůr Králové nad Labem ED Most ED Nový Jičín ED Olomouc ED Pardubice ED Tábor ED Uherské Hradiště EC Hradec Králové EC Jihlava EC Praha EC Ostrava EC Zlín Propojenost s ostatními výsledky projektu: Semináře v regionálních městech jsou nezbytnou součástí projektu a navazují na informační kampaň, která bude probíhat v jednotlivých školách a regionech. Semináři zahajujeme další část projektu, která výustí v samotné modelové zasedání. Regionální semináře jsou stěžejní částí předkládající cílové skupině dostatečné informace jak o EU, tak o samotném projektu. Nezbytné je také rozšíření diskuze o aktuální problematice mezi členy cílové skupiny, čímž předpokládáme jejich zapojení v další části projektu. 16

17 3.2.1 Vztah výsledku projektu č. 2 k definované cílové skupině 1 Jak výsledek projektu č. 2 uspokojuje informační potřebu skupiny 1: Interaktivně vedené semináře uspokojí potřeby cílové skupiny v mnoha ohledech. Odborníci, kteří budou vybráni na jednotlivé semináře, budou mít za úkol představit problematiku cílové skupině s ohledem na věk a informovanost obecenstva. Takto dosáhneme optimální podoby semináře, kdy si posluchači odnesou z přednášky potřebné informace a zároveň nejsou zahlceni přebytečnými fakty. V první části semináře se tedy studenti středních škol seznámí s problematikou z odborné stránky a budou jim předložena relevantní fakta. Druhá část již bude patřit studentům, kdy budou mít prostor pro své dotazy, názory či komentáře. Diskuse bude vedena a regulována odborníkem tak, aby nedocházelo k dezinterpretaci. Informační potřeba cílové skupiny bude naplněna ziskem nových poznatků od odborníků a expertů, které by jen obtížně získávali z hodin výuky ve škole. Zároveň jim bude ihned dána možnost o nově získaných poznatcích diskutovat jak s kolegy, tak s odborníky a tím bude docíleno aktivního zapojení cílové skupiny. Přínosy výsledku projektu č. 2 pro skupinu 1 : Přínosem aktivity 2 bude osvojení si základních teoretických poznatků problematiky, která se bude později projednávat na modelovém zasedání, získání seznamu relevantních informačních zdrojů a to zvláště na základě vlastních aktivit, poznání odlišnosti názorů svých kolegů a kamarádů a vyzkoušení si základní dovednosti prezentace svého názoru před skupinou dalších lidí/auditoria. Regionální rozměr výsledku projektu č. 2 pro skupinu 1: Přístupnost seminářů bude veřejně deklarována vyvěšením letáků, mediální kampaní. Regionální rozvrstvení seminářů odpovídá struktuře působení Europe Direct v ČR. Počítáme také s oslovením a zapojením i některých dalších partnerů (kde ED 17

18 nepůsobí), ať již se jedná přímo o vybrané školy z regionů, kde nebude probíhat úvodní seminář, tak i další organizace podporující rozvoj EU v regionech, jako jsou Eurocentra apod. 3.3 Přípravné modelové zasedání Všechny aspekty komunikačního okruhu, kterých se výsledek projektu č. 3 týká: Aktivita 3 projektu má za úkol připravit studenty vybrané na úvodních regionálních seminářích (případně i další zájemce, kteří projeví vlastní iniciativu a přihlásí se přes webové stránky projektu) na závěrečnou konferenci (summit) modelového zasedání. Budou splněny i aspekty informování o tématickém komunikačním okruhu o bariérách ve vnějších vztazích EU, energetických bariérách EU a sociálních a ekonomických tématech. Přípravná modelová zasedání mají za cíl poskytnout účastníkům dostatek informací o samotném modelu, aby na závěrečné konferenci měli možnost se již věnovat pouze specifikaci a prosazování postoje zastupovaného státu. Účastníkům budou poskytnuty důležité materiály ve vztahu k modelu (Jednací řád, struktura modelu, ). Zároveň bude studentům zprostředkována diskuse se zajímavými odborníky či politiky. V neposlední řadě přípravné zasedání bude sloužit pro vyzkoušení samotných diplomatických jednání, zpracování legislativního návrhu a vytvoření kontaktů pro případná kuloární jednání. Tato příprava již bude probíhat v jednotlivých pracovních skupinách (předpokladem je pracovní skupina pro vnější vztahy a všeobecné záležitosti, ekonomická a hospodářská pracovní skupina a skupina pro justici a vnitro). Detailní obsah/popis výsledku projektu: Přípravná jednání budou rozdělena do dvou částí. Dopolední část bude věnovaná organizačním záležitostem, kdy bude model obecně představen a bude poskytnut také prostor pro dotazy týkající se chodu modelu. Po této technické části vystoupí 18

19 pozvaný host s krátkým příspěvkem a následnou diskuzí. V odpolední části již budou mít účastníci možnost diskutovat nad odbornými tématy svých pracovních skupin/rad. Přípravná zasedání budou sloužit jako nástroj k bližšímu seznámení se s tématy a pravidly jednání. Přípravná zasedání navazují na systém zavedený prvním ročníkem modelového zasedání, které probíhá v prvním čtvrtletí roku Obsah přípravných setkání: 9:00 Registrace a začátek přípravného modelového setkání 9:15 Úvodní slovo organizátorů 9:30 Přednáška odborníka či pozvaného hosta o problematice vnějších vztahů EU, vnitru a justici nebo hospodářských tématech EU 10:00 Prostor pro diskuzi 10:30 Jednání v pracovních skupinách 10:45 Přednáška odborníka v pracovní skupině a následná diskuze Občerstvení 12:20 14:30 Jednání v pracovních skupinách Pokračování jednání 14:30 Ukončení přípravného zasedání Přípravné zasedání proběhne celkem 2x, vždy v sobotu, 15. a Základním výstupem budou prezentace hosta a odborníka přednesené přímo v radě/pracovní skupině, které účastníkům poskytnou velmi potřebné informace pro zvládnutí své role. Vedle těchto výstupů budou poskytnuty také tzv. position papers každému zastoupenému státu. Cílem je poskytnout účastníkům základní vodítka při formulaci postojů zastupovaných států. Tyto position papers budou v rozsahu jednoho odstavce, bude v nich krátce nastíněn postoj k tématice a budou v nich přiloženy relevantní odkazy pro další studium. 19

20 Velmi důležitým výstupem přípravných zasedání budou schválené návrhy legislativních textů jednotlivých pracovních skupin. Tyto návrhy poté budou znovu otevřeny při jednání jednotlivých rad na závěrečné konferenci. Schválené návrhy legislativních textů budou dalším výstupem, který budou studenti samostatně zpracovávat. Veškeré podklady budou publikovány na internetových stránkách modelu. Zásadním je rozčlenění studentů do národních delegací, kdy každý členský stát EU je reprezentován třemi studenty. Nad tento rámec jsou do modelu nově zahrnuty také zájmové skupiny. V roce 2008 se bude jednat o tyto tři následující reprezentanty organizovaných zájmů (budou taktéž zastupovány studenty, především studenty doktorandských programů vysokých škol): 1) COPA COGECA (Committee of Professional Agricultural Organisations - General Committee for Agricultural Cooperation in the European Union, tj. zájmy zemědělství) 2) BUSINESS EUROPE (dříve Union des Industries de la Communauté européenne, tj. průmyslové a obchodní zájmy) 3) ETUC (European Trade Union Confederation, tj. zájmy odborových svazů) Tato unikátní kombinace odpovídající praktické realitě bude v rámci modelu doplněna vazbou na občany, které budou představovat studenti tříd, ze kterých se rekrutují jejich zástupci na Modelu Rady. Tito (dané třídy/školy/města) současně představují členské státy, jimž jsou tříčlenné studentské delegace na Modelu politicky odpovědné. V průběhu jednotlivých jednání zajistí realizátor v duchu započaté tradice spontánní rozhovory se zástupci tisku (kteří budou ve foyer zpovídat zástupce národních delegací a simulovat tak prostředí skutečných jednání). Propojenost s ostatními výsledky projektu: Návaznost aktivity 3 na aktivitu 2 spočívá v přímém aktivním zapojení těch studentů, kteří se zúčastnili semináře a měli zájem se blíže seznámit s chodem EU a získat více 20

PROJEKT ROZHODUJ O EVROPĚ: MODEL EVROPSKÉ UNIE

PROJEKT ROZHODUJ O EVROPĚ: MODEL EVROPSKÉ UNIE PROJEKT ROZHODUJ O EVROPĚ: MODEL EVROPSKÉ UNIE Část A: Základní charakteristika projektu NÁZEV PROJEKTU: Rozhoduj o Evropě: Model Evropské unie REALIZÁTOR PROJEKTU: Univerzita Palackého v Olomouci KOMUNIKAČNÍ

Více

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1. Popis projektu 1.1 Název projektu Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1.2 Požadovaná částka Požadovaná částka (výše dotace) 4

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

MODELOVÉ ZASEDÁNÍ RADY EU A EVROPSKÉ RADY

MODELOVÉ ZASEDÁNÍ RADY EU A EVROPSKÉ RADY MODELOVÉ ZASEDÁNÍ RADY EU A EVROPSKÉ RADY http://model.eutis.cz Školy zapojené do projektu Zastupovaný stát Škola Belgie Gymnázium Brno-Řečkovice + Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Bulharsko Gymnázium, Pardubice,

Více

Příhraniční spolupráce České školní inspekce a Štátnej školskej inšpekcie Slovenské republiky: Porovnání nástrojů inspekční činnosti

Příhraniční spolupráce České školní inspekce a Štátnej školskej inšpekcie Slovenské republiky: Porovnání nástrojů inspekční činnosti PROJEKT Příhraniční spolupráce České školní inspekce a Štátnej školskej inšpekcie Slovenské republiky: Porovnání nástrojů inspekční činnosti Zkrácený název projektu: Název projektu anglicky: Spolupráce

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Jak debatovat o Evropské unii Agora Central Europe společnost pro demokracii a kulturu Závěrečná zpráva Název projektu: Jak debatovat o Evropské unii projekt pro středoškolskou

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Anotace Dle harmonogramu zavádění dvoustupňové tvorby kurikula v odborném vzdělávání, který schválilo MŠMT v roce

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 3 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping

Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping Příručka pro žadatele Průvodce výzvou pro malé a střední firmy Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping Výzva ÚVOD Inovace jsou dnes rozhodujícím faktorem úspěchu malých a středních

Více

Česká kosmická kancelář (CSO)

Česká kosmická kancelář (CSO) Česká kosmická kancelář (CSO) Cíl činnosti 1. Přispívat k dosažení a udržení co nejširšího a nejúčinnějšího zapojení ČR do kosmických programů a projektů, 2. Podporovat uplatňování přínosů kosmonautiky

Více

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech. V Praze, dne 20.11.2013 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

Více

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015 Nabídka partnerství Využijte k propagaci služeb a produktů tu největší událost pro podnikatele, firmy, startupy a inovace v Česke republice a ve světě,

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2010 Vysoká škola obchodní a hotelová (VŠOH) vypracovala

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Reklama 2. Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz

Reklama 2. Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz Klientský brief pro úkol č. 1 Předmět REKLAMA 2 Pracovní označení CVIČNÁ KOMUNIKAČNÍ AGENTURA NÁZEV ÚKOLU INFORMATIVNÍ A NÁBOROVÁ PROPAGAČNÍ AKCE TERMÍNY prezentace 7.

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec

Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec Informace o ukončení projektu Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00218 Zahájení projektu: 1.1.2014 Ukončení projektu: 31.5.2015 Hlavním cílem projektu

Více

Komunikační plán Eurocentra Plzeň na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Plzeň na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Plzeň na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 2 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 3 2.1 Komunikační

Více

KURIKULUM G Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů na gymnáziích

KURIKULUM G Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů na gymnáziích KURIKULUM G Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů na gymnáziích Anotace Kurikulum G je navržen jako individuální národní projekt v délce trvání 4 let (2008-2012). Projekt přímo navazuje

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Informace o přípravě nového programového období

Informace o přípravě nového programového období Informace o přípravě nového programového období Ústí nad Labem, 7. 2. 2011 Příprava nového programového období S blížícím se koncem programového období 2007-2013 se do popředí zájmu dostává problematika

Více

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY:

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY: Univerzita obrany Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2015 Brno, listopad 2014 1 Úvod Aktualizace Dlouhodobého

Více

Statutární město Liberec Zdravé město

Statutární město Liberec Zdravé město Statutární město Liberec Zdravé město Plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2015 Cíl 2015: stabilizovat aktivity v kategorii D V kalendářním roce 2015 si město klade za cíl naplnit následující dílčí

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

MBI a jeho komunita. 22.1.2015 23.1.2015 Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru

MBI a jeho komunita. 22.1.2015 23.1.2015 Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru MBI a jeho komunita 22.1.2015 23.1.2015 Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru Petr Pražský Katedra IT, FIS, VŠE Rektorát ČVUT, projekt Informační strategie Strana 1 Obsah 1. MBI komunita a

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Klíčová aktivita KA5 Propojení univerzitního prostředí s trhem práce Garant aktivity Ing.

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPO

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPO 26.5.200811 Pilotní střední školy KEV a příprava učitelů pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji Střední zemědělská škola Písek se jako člen Klubu ekologické výchovy účastní od listopadu 2005 do listopadu

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 3 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád Článek 1 Organizace jednání 1) Výbor pro Evropskou unii na pracovní

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Házená pro všechny. 1) Finanční podpora

Házená pro všechny. 1) Finanční podpora Házená pro všechny Projekt Házená pro všechny, na který rozhodnutím Exekutivy ČSH a Rady ČSH byla vyčleněna částka 2.500.000 Kč, se zaměřuje na další rozvoj úspěšného projektu Školních lig (ŠL). Hlavním

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020 Projekt Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.1 - Vytvořit podmínky

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Název žadatele: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Termín realizace: 1. ledna 31. prosince 2016 Místo realizace: celá Česká republika Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

Více

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 nabídka pro potenciální partnery programu Investujte do rozvoje našeho regionu Doposud se do Grantového programu regionu Hranicko na rok 2009 zapojily tyto

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 ZAJIŠTĚNÍ VIDITELNOSTI POLITIKY SOUDRŽNOSTI: PRAVIDLA KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V OBDOBÍ 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla

Více

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

ondrej.menousek@mvcr.cz

ondrej.menousek@mvcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

Přerov. projednáno a schváleno Akademickou radou VŠLG

Přerov. projednáno a schváleno Akademickou radou VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2015. Přerov projednáno a schváleno Akademickou radou

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Podrobné informace o vzdělávacím kurzu

Podrobné informace o vzdělávacím kurzu Podrobné informace Podrobné informace o vzdělávacím kurzu Forma: Cílová skupina: Způsob přihlášení: Vzdělávací kurz proběhne prezenční formou v jednom 5denním bloku vždy po 8 vyučovacích hodinách/den.

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více