Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady"

Transkript

1 Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Realizátor projektu: Projektu vyjádřili podporu:

2 OBSAH Část A: Základní charakteristika projektu... 3 Základní popis projektu:... 3 Výčet cílových skupin:... 3 Část B: Rozvaha Celkový cíl Definice primárních cílových skupin Cílová skupina 1: studenti středních škol Výsledky projektu Informační kampaň propagace projektu Vztah výsledku projektu č. 1 k definované cílové skupině Regionální semináře Vztah výsledku projektu č. 2 k definované cílové skupině Přípravné modelové zasedání Vztah výsledku projektu č. 3 k definované cílové skupině Závěrečná simulace summitu Rady EU Vztah výsledku projektu č. 4 k definované cílové skupině Vydání závěrečné brožury projektu a její distribuce, evaluační část Vztah výsledku projektu č. 5 k definované cílové skupině Zabezpečení výsledků projektu Relevantní zkušenost Lidské zdroje Vztah projektu k probíhajícím/uskutečněným aktivitám Vyhodnocení rizik Dlouhodobá udržitelnost Část C: Implementace Celkový časový harmonogram projektu Výsledek projektu č. 1: Prezentace projektu Pracovní akce č. 1 (V1A1): vytvoření informační kampaně o projektu a její distribuce Časový harmonogram pracovních úkolů Pracovní akce č. 2 (V1A2): Vytvoření webových stránek projektu Časový harmonogram pracovních úkolů Výsledek projektu č. 2: Regionální seminář Pracovní akce č. 1 (V2A1): uspořádání regionálního semináře s tématikou vnějších vztahů EU s akcentem na budoucí modelové zasedání Časový harmonogram pracovních úkolů Výsledek projektu č. 3: Přípravná setkání modelového zasedání Pracovní akce č. 1 (V3A1): Uspořádání přípravného modelového setkání Časový harmonogram pracovních úkolů Výsledek projektu č. 4: Závěrečná simulace Rady EU Pracovní akce č. 1 (V4A1): Závěrečná simulace Rady EU Časový harmonogram pracovních úkolů Výsledek projektu č. 5: Tvorba a distribuce závěrečné brožury Pracovní akce č. 1 (V5A1): Tvorba a distribuce závěrečné brožury Časový harmonogram pracovních úkolů

3 Část A: Základní charakteristika projektu Název projektu: Rozhoduj o Evropě: modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Pracovní skupiny pro vnější vztahy, justici a vnitro a hospodářské otázky Základní popis projektu: Projekt je zaměřen na poznání rozhodovacích mechanismů EU, diskuzi o aktuálních evropských tématech, aktivní získávání zkušeností a posilování angažovanosti mladých lidí interaktivní formou. Projekt si klade za cíl rozšířit znalosti studentů z vyučovacích hodin, podporovat je novými praktickými poznatky a pomáhat mladým lidem s utvářením vlastního názoru na problematiku EU. Cyklus seminářů, modelových simulací a jednání zapojuje cílové skupiny a podporuje jejich budoucí profilaci jak v kariérní oblasti, tak v rozvoji občanských evropských hodnot. Projekt a jeho aktivity jsou přístupné primárně studentům vyšších ročníků středních škol, sekundárně odborné veřejnosti a jsou především regionálního charakteru. Výstupy projektu (schválené legislativní návrhy, fotodokumentace, přednášky odborníků, sborník) budou přístupné jak na webových stránkách projektu, tak i distribuovány po celé ČR pomocí evropských regionálních středisek. Důraz bude kladen i na udržitelnost projektu, která bude zajištěna mimo jiné vytvořením komunikačního kanálu (fórum, blogy) na internetových stránkách a pokračováním modelu. Výčet cílových skupin: - studenti středních škol 3

4 Rozdělení nákladů v projektu 1 cena pracovních úkonů: cena externích vstupů: cena užitečně vynaložených nákladů: Celková cena projektu: Kč Kč Kč Kč Podíl financování na celkové ceně projektu Výše spolufinancování (faktická a procentní): Částka nárokovaná na Úřadu: Kč, tj. 29,7% Kč V současné době máme vyjednanou podporu od Konrad-Adanaeur Stiftung a předjednanou podporu s regionálními centry Europe Direct (ED Olomouc podporoval již první ročník projektu a nadále má zájem projekt podporovat, viz přílohy o podpoře), vše v návaznosti na výsledek grantového řízení OEZ ÚV. 1 Celková cena se skládá ze tří druhů nákladů. Je třeba uvést zvlášť celkovou výši u každého druhu nákladů zaznamenaných v souladu s metodickým rámcem v projektu. 4

5 Část B: Rozvaha 1. Celkový cíl Definice celkového cíle, tj. hlavní popis, jak projekt celkově přispěje ke splnění minimálních požadavků na projekty: Hlavním cílem projektu je rozšíření volnočasových vzdělávacích aktivit studentů středních škol, kdy dostanou možnost si vyzkoušet simulované jednání Rady EU za účasti odborníků z praxe. Hlavním posláním bude vytvoření simulace Evropské rady a tří pracovních skupin/rad EU: [1] všeobecné záležitosti a vnější vztahy [2] justice a vnitro [3] hospodářská a měnová skupina (s ohledem i na energetické otázky) Tímto rozdělením model bere v úvahu současný pilířový systém rozhodování v EU. Protože se Lisabonskou smlouvou předpokládá změna struktury rozhodování v EU, projekt bude pozměněn v dalších ročnících, kdy budou připravované změny schváleny. Mezi strategické cíle patří rozšíření soft-skill schopností účastníků, rozvoj jejich tvůrčího myšlení, podpora evropských hodnot a samozřejmě možnost získat nové osobní znalosti a zkušenosti v oblasti evropských záležitostí. Velký důraz je kladen i na rozvoj vyjednávacích schopností účastníků a možnost praktického přístupu k projednávané problematice. V rámci projektu je kladen adekvátní důraz na interaktivní účast a zapojení předních odborníků (jak teoretiků a expertů akademické sféry, tak odborníků z praxe), abychom dokázali adekvátně informovat o projednávaných tématech. Projekt je koncipován jako cyklus regionálních přednášek (250 až 300 studentů) a několikadenní simulované jednání v Olomouci (pro výběrovou skupinu 81 až 108 studentů). Pro tyto regionální akce oslovíme kromě komponentů informačního systému Odboru pro informování o evropských záležitostech (tj. zejména síť Eurocenter) také všechna centra Europe Direct jako 5

6 vhodné partnery a v každém regionu alespoň 10 středních škol (tj. minimálně 140 středních škol). Toto opatření bude mít za cíl maximální možnou podporu regionálního dopadu projektu a v rámci trvalé udržitelnosti projektu také vytvoření informační sítě účastníků alumni. V rámci cyklu regionálních přednášek budou zapojeni právě absolventi prvního ročníku, kteří budou na místě předávat své zkušenosti a dojmy dosud neosloveným studentům, dále odborníci, kteří budou nejen informovat o své profilaci a tématice EU, ale současně prokáží schopnost komunikovat jinak nezáživná témata živým a na aktuální vývoj napojeným způsobem. 2. Definice primárních cílových skupin 2.1 Cílová skupina 1: studenti středních škol Definice cílové skupiny: Hlavní cílová skupina se skládá ze všech studentů středních škol. Existuje zde předpoklad základního povědomí o problematice EU, které si studenti osvojili především v rámci předmětů Základy společenských věd, Dějepis, Zeměpis a dalších povinných a povinně volitelných předmětů (včetně připravovaných školských vzdělávacích programů). Studenti jsou schopni tyto informace v obecném rozměru získat z výuky, ovšem z osobního kontaktu z besed a diskuzí pořádaných pro školy projekt vyvozuje, že studenti mají velký zájem o získání praktických informací týkajících se EU, o možnost vyzkoušet si aktivně věci, o kterých slyší jen v televizi či o nich čtou na internetu, což potvrzují zkušenosti předkladatele z prvního ročníku modelového zasedání. V cílové skupině se dají identifikovat některé základní podskupiny: studenti, kteří chtějí dále studovat na VŠ a zajímají se hlavně o problematiku EU studenti, kteří se chystají po skončení školy nastoupit do pracovního poměru a zajímají se o práci ve veřejných institucích 6

7 Regionální rozložení cílové skupiny: Z hlediska regionálního rozsahu pokrývá projekt celou Českou republiku, respektive je určen studentům všech středních škol. Z hlediska regionálního rozložení cílové skupiny lze očekávat výrazné zapojení především regionů, ačkoliv ani hlavní město Praha není primárně vyloučeno. S ohledem na pořádání závěrečné konference a jednání jednotlivých pracovních skupin v Olomouci je pravděpodobné, že projekt osobně osloví studenty z oblasti východních Čech a Moravy. Projekt je i přesto otevřený všem studentům středních škol a geografická ani žádná jiná diskriminace není přípustná. Stejně tak distribuce výstupů projektu a informování o jeho průběhu bude probíhat celorepublikově. Stav informovanosti cílové skupiny o daném komunikačním okruhu: Studenti středních škol patří do skupiny mladých lidí, kteří by měli mít základní povědomí o Evropské unii, především z vyučovacích hodin. Studenti v současné době mohou snadno získat fakta týkající se Evropské unie (z internetu, novin, časopisů, návštěvou knihovny nebo regionálních evropských středisek), ale nejsou nuceni o nich diskutovat či si je dávat do adekvátních souvislostí. Proto náš projekt přispívá k osvojení si základních praktických dovedností rozhodovacích procesů v EU s důrazem na Radu Evropské unie, a to zejména v kontextu blížícího se předsednictví České republiky v Radě EU. Mladí lidé, zejména studenti středních škol, poskytují výrazný potenciál nejen pro věcné a nepolitizované informování o procesech evropské integrace a Evropské unii obecně. Tato generace bude totiž nositelem zásadních společenských, ekonomických a politických změn a reforem (jak v ČR, tak na úrovni EU) a je nezbytně nutné, aby se právě informovanost těchto občanů zakládala na osobním, dostatečném a kompetentním porozumění. 7

8 Identifikace informační potřeby cílové skupiny: EUTIS, o.p.s. je při pořádání různorodých seminářů a diskuzí v kontaktu se studenty středních a vysokých škol, ze kterých cítí nedostatek příležitostí aktivního zapojení studentů. Naší snahou je tedy přispět k rozšíření hlavně praktických zkušeností a znalostí, pomoci studentům získat relevantní informace, které jim mohou být užitečné při přijímacím řízení na vysoké školy. Aplikovat informace získané během studia do praxe, poznávat nové věci na vlastní oči, být v každodenním kontaktu s problematikou to vše je přínosem vedoucím ke zvyšování informovanosti cílové skupiny. Metody, stejně jako rozsah a škála informací, které budou v rámci modelu Rady Evropské unie jeho účastníkům předávány, odpovídají potřebám a zvyklostem komunikace cílové skupiny. Studenti středních škol se o veřejné záležitosti zajímají v nejširší míře, ale v zásadě v České republice neexistuje celá generace, z níž by si mohli brát v těchto věcech osobní vzory, které by jim byli dostatečně blízké a přístupné. Proto záleží zejména na těchto lidech samotných, jak a jakými cestami budou vlastní informovanost a vzdělanost rozvíjet. Tomuto předpokladu plně odpovídá i předkládaný projekt. 8

9 3. Výsledky projektu Výčet všech výsledků projektu: 1. Propagace projektu 2. Regionální semináře (14x) 3. Přípravná setkání (2x) 4. Závěrečná simulace Rady EU 5. Závěrečná brožura (sborník) Zdůvodnění, jak výsledky projektu splňují celkový cíl (viz kap. 1): Celkového cíle vytvoření vzdělávacího modelu Rady EU pro studenty středních škol se zaměřením na tématické okruhy vnějších vztahů EU, ekonomické a energetické problematiky bude dosaženo kombinací všech výše zmíněných výsledků projektu. Snahou informační kampaně bude oslovení dostatečného počtu mladých lidí se zájmem o evropskou problematiku a navázání kooperace se školami, které budou chtít vyslat své studenty na semináře a besedy v regionálních centrech Europe Direct, na nichž se budou přímo podílet Eurocentra. Letáková kampaň, plakáty, direkt mailing bude základním stavebním prvkem oslovování studentů a škol. V rámci této aktivity bude zřízena webová prezentace umožňující studentům diskutovat s dalšími mladými lidmi o problematice, publikovat své názory (formou blogů, článků na webu apod.), sdílet informace, dokumenty a další vzdělávací materiál. Webová stránka bude aktivní i po ukončení projektu a bude sloužit jako most mezi tímto a následujícími ročníky modelu, jako zdroj informací a poznatků předchozích účastníků a prostor pro prezentaci názorů k aktuální problematice EU. Diskuze (semináře) uspořádané ve spolupráci s regionálními evropskými středisky budou hlavním komunikačním prvkem první fáze projektu. Studenti oslovení výstupem 1 projektu budou zapojeni do interaktivních diskuzí s odborníky. Tématické okruhy přednášek budou vybírány s ohledem na komunikační okruhy tohoto 9

10 grantového programu/grantového řízení a současně na provázanost s dalším výstupem modelovým zasedáním Rady EU. Koncepce modelového zasedání se skládá ze dvou přípravných setkání a třídenní závěrečné konference vrcholící summitem Rady EU. Není cílem vytvořit všechny pracovní skupiny Rady EU a simulovat zasedání s 15 body agendy. Projekt je simulací. Studenti budou zasedat celkem ve třech pracovních skupinách, které budou odpovídat stávající pilířové struktuře EU. Základní nosná témata jednání (i diskuzí a seminářů) budou reflektovat i aktuální dění a zabývat se jím. Semináře v regionech budou zaměřeny především na vnější vztahy EU, energetickou politiku EU, ekonomické a sociální otázky. Důraz bude kladen i na předsednictví ČR v Radě EU v první polovině roku Přípravná setkání mají účastníkům prohloubit teoretické znalosti, které získali buď předchozím studiem, nebo se je dozvěděli z regionálních seminářů (výstup 2). Odborné lektorské vedení, jasně daná struktura jednání i možnosti hájení zájmů zastupovaného státu budou klíčovými prvky tohoto simulovaného jednání. Modelové třídenní zasedání bude vrcholem celého projektu, kdy studenti dostanou možnost zažít si několikadenní jednací vypětí, získat nové praktické zkušenosti a osvojit si nové dovednosti. Výstupem projektu bude především několik závěrečných zpráv (směrnice, nařízení, rezoluce), které budou při simulovaném jednání schváleny a později publikovány ve sborníku z akce. Součástí bude i kulturní program, dostatek příležitostí pro konzultaci poznatků s odborníky a prodiskutovávání svých názorů s experty na problematiku. Distribuce závěrečné příručky (sborníku příspěvků ze seminářů, diskuzí, prezentací odborníků, fotodokumentace z modelového zasedání a dalších prvků) bude probíhat přímo zúčastněným školám, regionálními distribučními kanály Eurocenter a Europe Direct, výsledky budou prezentovány i na vysokých školách (katedry se zaměřením na evropská studia apod.). 10

11 3.1 Informační kampaň propagace projektu Všechny aspekty komunikačního okruhu, kterých se výsledek projektu č. 1 týká: Tento výstup se komunikačního okruhu týká nepřímo a jeho rámec je dán potřebami cílové skupiny a cílem projektu. Má tak podstatnou roli v celém projektu, protože oslovení potenciálních účastníků je klíčovým prvkem, a to zejména v dlouhodobé udržitelnosti projektu a jeho dalším pokračování, pro nějž je podpora OEZ ÚV zásadní. Předpokládá se následující obsah: - direkt mailing a přímé oslovování škol a studentů - letáková kampaň ve školách - vytvoření webové stránky zde bude vytvořen i prostor pro diskuzi k jednotlivým tématům komunikačního okruhu Detailní obsah/popis výsledku projektu: Oslovení potenciálních cílových skupin je nezbytným prvkem v získání dostatečného počtu mladých lidí se zájmem zapojit se do projektu. Tohoto bude dosaženo několika komunikačními nástroji, kdy bude kladen důraz hlavně na interaktivitu a používání nových technologií. Direkt mailing oslovení škol v regionu bude probíhat formou zvacího dopisu na diskuze v regionálních Eurocentrech nebo střediscích Europe Direct. Při oslovování jednotlivých škol se využije kontaktů, které byly navázány již v předchozích projektech. Součástí mailingu budou i přílohy z prvního modelového zasedání, fotodokumentace, výsledky práce studentů, jejich komentáře apod. Letáková kampaň bude realizována současně s oslovením škol. Bude vytištěno 300 letáků, které budou distribuovány a vylepeny ve školách, knihovnách, regionálních 11

12 evropských střediscích. Jejich primárním cílem bude zaujmout mladé lidi a přitáhnout je k diskuzi o problematice a samozřejmě je aktivně zapojit jako účastníky modelového zasedání. Důležitým prvkem bude i motivační faktor, kdy studenti budou během modelového zasedání pod dohledem komise odborníků, která poté vybere 5 nejlepších studentů (nejvíce aktivní, s největším počtem příspěvků, legislativních návrhů apod.) a umožní jim zúčastnit se zdarma vzdělávací cesty za poznáním evropských institucí do Bruselu. Webová stránka bude sloužit jako moderní komunikační prostředek mezi organizátory a účastníky. Aktualizované informace se dostanou ihned ke studentům, kteří o nich budou moci diskutovat s kolegy na webovém fóru, přispívat svými články a blogy. Součástí budou i zajímavé odkazy jak na evropské, tak i na české webové stránky věnující se problematice Evropské unie. Tyto webové stránky budou sloužit také jako výměnný zdroj informací pro účastníky modelu. Propojenost s ostatními výsledky projektu: Propojenost s ostatními výsledky existuje a je nezbytná pro pokračování dalších aktivit. Vhodná reklamní kampaň nám pomůže oslovit cílové skupiny aktivní formou. Webové rozhraní bude klíčovým zdrojem informací v prvních fázích projektu, bude sloužit jako výměnná síť dokumentů v průběhu konání projektu a i po skončení bude kvalitním zdrojem informací a odkazů. Bude sloužit zároveň jako informační zdroj o dalších plánovaných akcích a o výsledcích celého projektu. 12

13 3.1.1 Vztah výsledku projektu č. 1 k definované cílové skupině 1 Jak výsledek projektu č. 1 uspokojuje informační potřebu skupiny 1: Dopad výsledku 1 na cílovou skupinu 1 spočívá v poskytnutí kvalitních informací o projektu, jeho částech, harmonogramu a možnostech zapojení. V rámci výsledku jedna se počítá také nepřímo se zapojením učitelského sboru na školách a širší veřejnosti (s přístupem na internet). Informační potřeba bude uspokojena přístupem ke kvalitně zpracovaným informacím, které budou nadále rozvíjet motivaci cílové skupiny k dalšímu vzdělávání aktivním způsobem a ne pouze pasivním vstřebáváním informací bez možnosti praktické aplikace. Přínosy výsledku projektu č. 1 pro skupinu 1: Přínosem už v této první části bude využívání webového portálu, který bude zdrojem aktuálních informací a rozcestníkem k mnoha zajímavým odkazům. Bude sloužit také jako prostor pro vyjádření svého názoru formou článku nebo diskuze. Regionální rozměr výsledku projektu č. 1 pro skupinu 1: Webový portál má celorepublikový dosah, výběr škol bude probíhat s ohledem na pořádání závěrečného modelového zasedání v Olomouci především z regionálních oblastí s dobrou dopravní dostupností. 3.2 Regionální semináře Všechny aspekty komunikačního okruhu, kterých se výsledek projektu č. 2 týká: Obsahová náplň regionálních seminářů bude kopírovat budoucí probírané body agendy na modelovém zasedání a zároveň bude naplňovat základní podmínky komunikačního okruhu EU jako globální partner bariéry ve vnějších vztazích 13

14 Evropské unie, Bariéry ekonomické a sociální, Energetické bariéry, kdy se bude zaměřovat tématicky především na vnější vztahy EU, problematiku rozpočtu EU, zvyšování konkurenceschopnosti EU, zdroje energie a jejich (ne)/obnovitelnosti, společnou energetickou problematiku, lisabonskou smlouvu a další aktuální témata. Každá regionální přednáška bude na jiné téma, bude z ní pořízen výstup, který bude později sloužit budoucím účastníkům modelového zasedání. Studenti, kteří se seznámí s danou problematikou již na regionální diskuzi a zúčastní se i modelového zasedání, o ní budou moci informovat později své kolegy v pracovních skupinách. Zároveň bude kladen důraz na to, aby studenti, kteří se této regionální diskuze zúčastní, o ní později pod dohledem svých učitelů diskutovali v rámci hodin společensko-vědních či podobně orientovaných seminářů a tím předávali nové poznatky i svým spolužákům. Detailní obsah/popis výsledku projektu: Regionální semináře budou probíhat ve střediscích Europe Direct (tento partner byl vybrán především na základě dobré spolupráce při pořádání prvního ročníku modelového zasedání) v následujících městech: Olomouc, Brno, Uherské Hradiště, Nový Jičín, Pardubice, Tábor, Most, České Budějovice, a Dvůr Králové nad Labem. V regionech, kde Europe Direct nepůsobí, oslovíme i regionální Eurocentra (Zlín, Ostrava, Hradec Králové, Jihlava, Praha), tak, abychom dosáhli celorepublikového pokrytí a naplnili počet 14 regionálních seminářů. Cílem seminářů je v prvé řadě představit potenciálním účastníkům z řad středoškolských studentů tématické okruhy budoucího modelového zasedání (a tím i tématické okruhy tohoto grantového řízení) a principy jeho jednání v rámci pracovních skupin i závěrečného summitu. Neočekáváme zapojení všech návštěvníků regionálního semináře do následujícího modelového zasedání, pro tyto studenty bude mít seminář především informativní charakter o evropské problematice a chodu EU. Prioritním cílem bude oslovení středních škol a pozvání vybraného počtu studentů na seminář (témata budou volena na odbornější úrovni, proto se předpokládá alespoň 14

15 základní znalost problematiky EU, která bude u těchto studentů zajištěna např. tím, že navštěvují společensko-vědní semináře a obecně se účastní středoškolského studia), kde se zúčastní panelu přednášek vybraných expertů, získají teoretický základ, o kterém budou moci následně dle osobních preferencí diskutovat. Tato akce bude sloužit zároveň jako motivační ukázka studentům, jakým způsobem bude modelové zasedání organizováno. Struktura semináře bude následující: Čas Program 9:00 Registrace účastníků 9:15 Úvodní slovo (zástupce Europe Direct, EUTIS, o.p.s., účastník předchozího ročníku), představení modelového zasedání Rady EU 9:45 Přednáška odborníka na vybraný tématický okruh (mezi hlavní témata budou patřit vnější vztahy EU, energetická politika a bezpečnost, ekonomická a sociální problematika a případně i aktuální otázky, která s tímto budou souviset) 10:20 Prostor pro diskuzi nad danou problematikou 11:00 Ukončení semináře 15

16 Regionální středisko Předpokládané datum konání ED Brno ED České Budějovice ED Dvůr Králové nad Labem ED Most ED Nový Jičín ED Olomouc ED Pardubice ED Tábor ED Uherské Hradiště EC Hradec Králové EC Jihlava EC Praha EC Ostrava EC Zlín Propojenost s ostatními výsledky projektu: Semináře v regionálních městech jsou nezbytnou součástí projektu a navazují na informační kampaň, která bude probíhat v jednotlivých školách a regionech. Semináři zahajujeme další část projektu, která výustí v samotné modelové zasedání. Regionální semináře jsou stěžejní částí předkládající cílové skupině dostatečné informace jak o EU, tak o samotném projektu. Nezbytné je také rozšíření diskuze o aktuální problematice mezi členy cílové skupiny, čímž předpokládáme jejich zapojení v další části projektu. 16

17 3.2.1 Vztah výsledku projektu č. 2 k definované cílové skupině 1 Jak výsledek projektu č. 2 uspokojuje informační potřebu skupiny 1: Interaktivně vedené semináře uspokojí potřeby cílové skupiny v mnoha ohledech. Odborníci, kteří budou vybráni na jednotlivé semináře, budou mít za úkol představit problematiku cílové skupině s ohledem na věk a informovanost obecenstva. Takto dosáhneme optimální podoby semináře, kdy si posluchači odnesou z přednášky potřebné informace a zároveň nejsou zahlceni přebytečnými fakty. V první části semináře se tedy studenti středních škol seznámí s problematikou z odborné stránky a budou jim předložena relevantní fakta. Druhá část již bude patřit studentům, kdy budou mít prostor pro své dotazy, názory či komentáře. Diskuse bude vedena a regulována odborníkem tak, aby nedocházelo k dezinterpretaci. Informační potřeba cílové skupiny bude naplněna ziskem nových poznatků od odborníků a expertů, které by jen obtížně získávali z hodin výuky ve škole. Zároveň jim bude ihned dána možnost o nově získaných poznatcích diskutovat jak s kolegy, tak s odborníky a tím bude docíleno aktivního zapojení cílové skupiny. Přínosy výsledku projektu č. 2 pro skupinu 1 : Přínosem aktivity 2 bude osvojení si základních teoretických poznatků problematiky, která se bude později projednávat na modelovém zasedání, získání seznamu relevantních informačních zdrojů a to zvláště na základě vlastních aktivit, poznání odlišnosti názorů svých kolegů a kamarádů a vyzkoušení si základní dovednosti prezentace svého názoru před skupinou dalších lidí/auditoria. Regionální rozměr výsledku projektu č. 2 pro skupinu 1: Přístupnost seminářů bude veřejně deklarována vyvěšením letáků, mediální kampaní. Regionální rozvrstvení seminářů odpovídá struktuře působení Europe Direct v ČR. Počítáme také s oslovením a zapojením i některých dalších partnerů (kde ED 17

18 nepůsobí), ať již se jedná přímo o vybrané školy z regionů, kde nebude probíhat úvodní seminář, tak i další organizace podporující rozvoj EU v regionech, jako jsou Eurocentra apod. 3.3 Přípravné modelové zasedání Všechny aspekty komunikačního okruhu, kterých se výsledek projektu č. 3 týká: Aktivita 3 projektu má za úkol připravit studenty vybrané na úvodních regionálních seminářích (případně i další zájemce, kteří projeví vlastní iniciativu a přihlásí se přes webové stránky projektu) na závěrečnou konferenci (summit) modelového zasedání. Budou splněny i aspekty informování o tématickém komunikačním okruhu o bariérách ve vnějších vztazích EU, energetických bariérách EU a sociálních a ekonomických tématech. Přípravná modelová zasedání mají za cíl poskytnout účastníkům dostatek informací o samotném modelu, aby na závěrečné konferenci měli možnost se již věnovat pouze specifikaci a prosazování postoje zastupovaného státu. Účastníkům budou poskytnuty důležité materiály ve vztahu k modelu (Jednací řád, struktura modelu, ). Zároveň bude studentům zprostředkována diskuse se zajímavými odborníky či politiky. V neposlední řadě přípravné zasedání bude sloužit pro vyzkoušení samotných diplomatických jednání, zpracování legislativního návrhu a vytvoření kontaktů pro případná kuloární jednání. Tato příprava již bude probíhat v jednotlivých pracovních skupinách (předpokladem je pracovní skupina pro vnější vztahy a všeobecné záležitosti, ekonomická a hospodářská pracovní skupina a skupina pro justici a vnitro). Detailní obsah/popis výsledku projektu: Přípravná jednání budou rozdělena do dvou částí. Dopolední část bude věnovaná organizačním záležitostem, kdy bude model obecně představen a bude poskytnut také prostor pro dotazy týkající se chodu modelu. Po této technické části vystoupí 18

19 pozvaný host s krátkým příspěvkem a následnou diskuzí. V odpolední části již budou mít účastníci možnost diskutovat nad odbornými tématy svých pracovních skupin/rad. Přípravná zasedání budou sloužit jako nástroj k bližšímu seznámení se s tématy a pravidly jednání. Přípravná zasedání navazují na systém zavedený prvním ročníkem modelového zasedání, které probíhá v prvním čtvrtletí roku Obsah přípravných setkání: 9:00 Registrace a začátek přípravného modelového setkání 9:15 Úvodní slovo organizátorů 9:30 Přednáška odborníka či pozvaného hosta o problematice vnějších vztahů EU, vnitru a justici nebo hospodářských tématech EU 10:00 Prostor pro diskuzi 10:30 Jednání v pracovních skupinách 10:45 Přednáška odborníka v pracovní skupině a následná diskuze Občerstvení 12:20 14:30 Jednání v pracovních skupinách Pokračování jednání 14:30 Ukončení přípravného zasedání Přípravné zasedání proběhne celkem 2x, vždy v sobotu, 15. a Základním výstupem budou prezentace hosta a odborníka přednesené přímo v radě/pracovní skupině, které účastníkům poskytnou velmi potřebné informace pro zvládnutí své role. Vedle těchto výstupů budou poskytnuty také tzv. position papers každému zastoupenému státu. Cílem je poskytnout účastníkům základní vodítka při formulaci postojů zastupovaných států. Tyto position papers budou v rozsahu jednoho odstavce, bude v nich krátce nastíněn postoj k tématice a budou v nich přiloženy relevantní odkazy pro další studium. 19

20 Velmi důležitým výstupem přípravných zasedání budou schválené návrhy legislativních textů jednotlivých pracovních skupin. Tyto návrhy poté budou znovu otevřeny při jednání jednotlivých rad na závěrečné konferenci. Schválené návrhy legislativních textů budou dalším výstupem, který budou studenti samostatně zpracovávat. Veškeré podklady budou publikovány na internetových stránkách modelu. Zásadním je rozčlenění studentů do národních delegací, kdy každý členský stát EU je reprezentován třemi studenty. Nad tento rámec jsou do modelu nově zahrnuty také zájmové skupiny. V roce 2008 se bude jednat o tyto tři následující reprezentanty organizovaných zájmů (budou taktéž zastupovány studenty, především studenty doktorandských programů vysokých škol): 1) COPA COGECA (Committee of Professional Agricultural Organisations - General Committee for Agricultural Cooperation in the European Union, tj. zájmy zemědělství) 2) BUSINESS EUROPE (dříve Union des Industries de la Communauté européenne, tj. průmyslové a obchodní zájmy) 3) ETUC (European Trade Union Confederation, tj. zájmy odborových svazů) Tato unikátní kombinace odpovídající praktické realitě bude v rámci modelu doplněna vazbou na občany, které budou představovat studenti tříd, ze kterých se rekrutují jejich zástupci na Modelu Rady. Tito (dané třídy/školy/města) současně představují členské státy, jimž jsou tříčlenné studentské delegace na Modelu politicky odpovědné. V průběhu jednotlivých jednání zajistí realizátor v duchu započaté tradice spontánní rozhovory se zástupci tisku (kteří budou ve foyer zpovídat zástupce národních delegací a simulovat tak prostředí skutečných jednání). Propojenost s ostatními výsledky projektu: Návaznost aktivity 3 na aktivitu 2 spočívá v přímém aktivním zapojení těch studentů, kteří se zúčastnili semináře a měli zájem se blíže seznámit s chodem EU a získat více 20

PROJEKT ROZHODUJ O EVROPĚ: MODEL EVROPSKÉ UNIE

PROJEKT ROZHODUJ O EVROPĚ: MODEL EVROPSKÉ UNIE PROJEKT ROZHODUJ O EVROPĚ: MODEL EVROPSKÉ UNIE Část A: Základní charakteristika projektu NÁZEV PROJEKTU: Rozhoduj o Evropě: Model Evropské unie REALIZÁTOR PROJEKTU: Univerzita Palackého v Olomouci KOMUNIKAČNÍ

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1. Popis projektu 1.1 Název projektu Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1.2 Požadovaná částka Požadovaná částka (výše dotace) 4

Více

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu,

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, REALIZAČNÍ PLÁN NÁRODNÍHO KOSMICKÉHO PLÁNU 1) Zřídit koordinační orgán (Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity) a zajistit jeho fungování Pro transparentní a efektivní koordinaci kosmických

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

MODELOVÉ ZASEDÁNÍ RADY EU A EVROPSKÉ RADY

MODELOVÉ ZASEDÁNÍ RADY EU A EVROPSKÉ RADY MODELOVÉ ZASEDÁNÍ RADY EU A EVROPSKÉ RADY http://model.eutis.cz Školy zapojené do projektu Zastupovaný stát Škola Belgie Gymnázium Brno-Řečkovice + Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Bulharsko Gymnázium, Pardubice,

Více

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména:

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména: PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

Příhraniční spolupráce České školní inspekce a Štátnej školskej inšpekcie Slovenské republiky: Porovnání nástrojů inspekční činnosti

Příhraniční spolupráce České školní inspekce a Štátnej školskej inšpekcie Slovenské republiky: Porovnání nástrojů inspekční činnosti PROJEKT Příhraniční spolupráce České školní inspekce a Štátnej školskej inšpekcie Slovenské republiky: Porovnání nástrojů inspekční činnosti Zkrácený název projektu: Název projektu anglicky: Spolupráce

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy. Najděte nejlepší

Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy. Najděte nejlepší Najděte nejlepší Nábor ve veřejné správě založený na kompetencích 526958-LLP-1-2012-1-PL-LEONARDO-LMP Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy 1

Více

PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 1 1. ÚVOD... 3 2. OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ PUBLICITY... 3 3. OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

Více

Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ

Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 5. zasedání 5. října, Poděbrady Program zasedání Čas Bod programu 13:30 13:45 Aktuality z urbánní

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Statut Pracovní skupiny Vzdělávání

Statut Pracovní skupiny Vzdělávání Statut Pracovní skupiny Vzdělávání Karlovarského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení intervencí Evropských

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Předsednictví České republiky. leden - červen 2009

Předsednictví České republiky. leden - červen 2009 Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie leden - červen 2009 Rada Evropské unie (Rada ministrů) mezivládní exekutivní a legislativní orgán Evropské unie zastoupení vlád členských zemí na úrovni

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Statut pracovního výboru pro Architekturu a strategii Rady vlády pro informační společnost

Statut pracovního výboru pro Architekturu a strategii Rady vlády pro informační společnost Statut pracovního výboru pro Architekturu a strategii Rady vlády pro informační společnost (dále jen statut ) Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Pracovní výbor pro Architekturu a strategii (dále jen pracovní

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

Závěrečná konference projektu Kompetence řídících pracovníků škol. Institut komunitního rozvoje

Závěrečná konference projektu Kompetence řídících pracovníků škol. Institut komunitního rozvoje Závěrečná konference projektu Kompetence řídících pracovníků škol Institut komunitního rozvoje Základní informace o projektu Projekt je podpořen z OP LZZ, operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

KURIKULUM G Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů na gymnáziích

KURIKULUM G Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů na gymnáziích KURIKULUM G Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů na gymnáziích Anotace Kurikulum G je navržen jako individuální národní projekt v délce trvání 4 let (2008-2012). Projekt přímo navazuje

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

PLÁN ČINNOSTI SK RVŠ NA ROK 2016

PLÁN ČINNOSTI SK RVŠ NA ROK 2016 PLÁN ČINNOSTI SK RVŠ NA ROK 2016 Obsah Komise pro sociální a ekonomické záležitosti...2 Komise pro vysokoškolskou samosprávu...3 Komise pro doktorské studium...4 Legislativní komise...5 Pracovní skupina

Více

Komunikační plán Eurocentra Plzeň na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Plzeň na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Plzeň na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 2 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 3 2.1 Komunikační

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období

Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období 2016-2017 Oblast Úkol Gestor Indikátor Vzdělávací politika, koncepce a programy Zlepšit vnímání důležitosti problematiky globálního

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Místní akční plán Frýdek-Místek

Místní akční plán Frýdek-Místek Místní akční plán Frýdek-Místek Společné jednání zástupců obcí, DSO a MAS Třanovice, 14. 1. 2016 Program jednání 1) Přivítání 2) Projednání podání projektové žádosti na tvorbu MAP a. Místní akční plán

Více

Zadávací podmínky. Název zakázky: Zadavatel. Zajištění medializace výstupů projektu Futura. Název žadatele: Respekt o.p.s.

Zadávací podmínky. Název zakázky: Zadavatel. Zajištění medializace výstupů projektu Futura. Název žadatele: Respekt o.p.s. Zadávací podmínky Název zakázky: Zadavatel Zajištění medializace výstupů projektu Futura Název žadatele: Respekt o.p.s. Právní forma: obecně prospěšná společnost Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Jak debatovat o Evropské unii Agora Central Europe společnost pro demokracii a kulturu Závěrečná zpráva Název projektu: Jak debatovat o Evropské unii projekt pro středoškolskou

Více

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE Preambule Institut personalistiky je odborným pracovištěm Fakulty podnikohospodářské zřízeným ve smyslu čl. 5 Statutu Fakulty podnikohospodářské

Více

Vzdělávací kurz Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Vzdělávací kurz Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Vzdělávací kurz Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Podrobné informace Podrobné informace o vzdělávacím kurzu Forma: Cílová skupina: Způsob přihlášení: Vzdělávací kurz

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Komunikační plán Eurocentra Olomouc na rok vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Olomouc na rok vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Olomouc na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah: 1. Úvod. 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny 3 2.1 Komunikační

Více

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Anotace Dle harmonogramu zavádění dvoustupňové tvorby kurikula v odborném vzdělávání, který schválilo MŠMT v roce

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: 3 Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Více

O P R O J E K T U. 1. Shrnutí projektu

O P R O J E K T U. 1. Shrnutí projektu O P R O J E K T U O PROJEKTU 1. Shrnutí projektu Úroveň zapojení občanů, především pak mladých lidí, do rozhodovacích procesů je v České republice všeobecně nízká. Aktivity zapojující mládež do demokratického

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2010 Vysoká škola obchodní a hotelová (VŠOH) vypracovala

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov ÚVOD Místní akční plán ORP Sokolov je projekt, který je realizován jako součást tzv. akce KLIMA Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora

Více

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 172 S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro

Více

Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT

Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT Struktura prezentace Úvod Struktura programu Erasmus+ Priority programu Erasmus+ Rozpočet Aktuální vývoj/předpokládaný harmonogram Erasmus+

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud jsou relevantní):

Více

Bílá kniha terciárního vzdělávání

Bílá kniha terciárního vzdělávání Připomínkování materiálu Bílá kniha terciárního vzdělávání (první verze určená k veřejné diskusi - Praha, květen 2008) Zpracoval: Institut Svazu průmyslu ČR V Praze 12.září 2008 strana 1 z 5 I. Úvod Se

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Česká kosmická kancelář (CSO)

Česká kosmická kancelář (CSO) Česká kosmická kancelář (CSO) Cíl činnosti 1. Přispívat k dosažení a udržení co nejširšího a nejúčinnějšího zapojení ČR do kosmických programů a projektů, 2. Podporovat uplatňování přínosů kosmonautiky

Více

Podrobné informace o vzdělávacím kurzu

Podrobné informace o vzdělávacím kurzu Podrobné informace Podrobné informace o vzdělávacím kurzu Forma: Cílová skupina: Způsob přihlášení: Vzdělávací kurz proběhne prezenční formou v jednom 5denním bloku vždy po 8 vyučovacích hodinách/den.

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech. V Praze, dne 20.11.2013 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

Více

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul. Zuzana Matušková náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Více

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015 Nabídka partnerství Využijte k propagaci služeb a produktů tu největší událost pro podnikatele, firmy, startupy a inovace v Česke republice a ve světě,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 3 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád Článek 1 Organizace jednání 1) Výbor pro Evropskou unii na pracovní

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice 1. ÚVOD Komunikační strategie Místního akčního plánu ORP Kraslice (dále jen MAP ORP Kraslice) obsahuje rámcový přehled jednotlivých

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa)

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) Výstup konzultací v rámci projektu Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování www.lunch4you.cz modelu řízení

Více

Erasmus+: Jean Monnet

Erasmus+: Jean Monnet Erasmus+: Jean Monnet Jean Monnet Projekty pro podporu vynikající úrovně výuky a výzkumu v oblasti studií EU. evropská komparativní studia evropská komunikační a info. studia evropská studia ekonomie,

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

MBI a jeho komunita. 22.1.2015 23.1.2015 Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru

MBI a jeho komunita. 22.1.2015 23.1.2015 Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru MBI a jeho komunita 22.1.2015 23.1.2015 Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru Petr Pražský Katedra IT, FIS, VŠE Rektorát ČVUT, projekt Informační strategie Strana 1 Obsah 1. MBI komunita a

Více

Konference k zahájení činnosti Řídícího výboru MAP dne 22. března 2016 Cheb, KC Svoboda

Konference k zahájení činnosti Řídícího výboru MAP dne 22. března 2016 Cheb, KC Svoboda Konference k zahájení činnosti Řídícího výboru MAP dne 22. března 2016 Cheb, KC Svoboda Společně tvoříme místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Cheb na období 2014+ 1. Úvodní slovo - Ing. Petr Navrátil,

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Specifikace plnění. 1. Obecné požadavky na plnění:

Specifikace plnění. 1. Obecné požadavky na plnění: Specifikace plnění Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb č. 1230/00009 Počet listů: 5 Kurzy manažerských dovedností (dále jen kurzy nebo výuka ) jsou jako komplexní soubor nástrojů určeny zejména pro

Více

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení

Více

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Název příkladu dobré praxe (PDP) Lektor - organizátor Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Garant PDP (jméno a příjmení,

Více

Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping

Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping Příručka pro žadatele Průvodce výzvou pro malé a střední firmy Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping Výzva ÚVOD Inovace jsou dnes rozhodujícím faktorem úspěchu malých a středních

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

KOMUNIKAČNÍ AKČNÍ PLÁN. Operační program Rozvoj lidských zdrojů

KOMUNIKAČNÍ AKČNÍ PLÁN. Operační program Rozvoj lidských zdrojů KOMUNIKAČNÍ AKČNÍ PLÁN Operační program Rozvoj lidských zdrojů VERZE 1.2 ČERVEN 2005 17. 6. 2005 Číslo vydání: 1 Číslo revize: 2 Strana 12 z 14 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 CÍLE A CÍLOVÉ SKUPINY... 5 2.1 Cíle...

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 3 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.1 - Vytvořit podmínky

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání

KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání Anotace Projekt se zaměřuje na oblast klíčových kompetencí, jejichž utváření a rozvíjení u žáků všech stupňů a typů škol se stalo významnou součástí kurikulární

Více

Reklama 2. Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz

Reklama 2. Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz Klientský brief pro úkol č. 1 Předmět REKLAMA 2 Pracovní označení CVIČNÁ KOMUNIKAČNÍ AGENTURA NÁZEV ÚKOLU INFORMATIVNÍ A NÁBOROVÁ PROPAGAČNÍ AKCE TERMÍNY prezentace 7.

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více