Záměr činnosti zrcadlové skupiny Infrastruktura projektu IRICoN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Záměr činnosti zrcadlové skupiny Infrastruktura projektu IRICoN"

Transkript

1 Základní údaje Záměr činnosti zrcadlové skupiny Infrastruktura projektu IRICoN - Název projektu: Síť kompetence pro interoperabilitu železniční infrastruktury/ Interoperability of Railway Infrastructure Competence Network (IRICoN) - Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/ Název zrcadlové skupiny (ZS): Infrastruktura - Složení ZS a odborná způsobilost (charakteristika) jejich členů: Předseda: doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. (FAST VUT v Brně) (VUT Manažer projektu) Místopředseda: Ing. Leoš Horníček, Ph.D. (FSv ČVUT) (VUT Manažer aktivit doplňkové aktivity DA) Tutor, sekretář: Ing. Ivan Vukušič (FAST VUT v Brně) Tutoři: doc. Ing. Vladimír Doležel, CSc. (DFJP UPCE) doc. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D. Ing. Richard Svoboda, Ph.D. (FD ČVUT) - Podporovaná osoba: Ing. Radek Trejtnar (SŽDC) (FAST VUT v Brně) Název a hlavní obsah činnosti instituce (oblasti), ve které působí podporovaná osoba : Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) Základním posláním SŽDC je plnit funkci vlastníka a provozovatele dráhy celostátní a drah regionálních ve vlastnictví státu. SŽDC zajišťuje ve smyslu Zákona o dráhách provozování dráhy celostátní a drah regionálních ve vlastnictví státu, jejich provozuschopnost a modernizaci a rozvoj v rozsahu nezbytném pro zajištění dopravních potřeb státu a dopravní obslužnosti. SŽDC hospodaří s majetkem, který tvoří železniční dopravní cestu. SŽDC je členem Mezinárodní železniční unie UIC (International Union of Railways), Společenství evropských železnic a infrastrukturních společností CER (Comunity of European Railways and Infrastructure Companies) a dalších významných železničních sdružení. (zdroj:

2 Jméno, zařazení a rozsah působnosti podporované osoby : Podporovaná osoba: Ing. Radek Trejtnar Pracovní zařazení: Působnost: - pracovní skupiny CER: Generální ředitelství SŽDC, Odbor traťového hospodářství, Oddělení železničního svršku o WG Infrastructure (Pracovní skupina Infrastruktura ); o WG Dynamic Behaviour of RST (Pracovní skupina Dynamické chování systému vozidlo-kolej ); - pracovní skupiny CEN TC 256 Railway applications, SC 1 (Subcommittee 1 Track): o WG 15 Track Design Parameters (Geometrické parametry koleje); o WG 21 Acceptance of Track Works (Kritéria pro převzetí traťových prací); o WG 28 Track Geometry Quality (Kvalita geometrických parametrů koleje); o WG 32 Gauges (Prostorové uspořádání) Stanovený obsah a rozsah podpory Úvod Činnost zrcadlové skupiny Infrastruktura Sítě kompetence pro interoperabilitu železniční infrastruktury navazuje na činnost pracovních skupin Infrastructure, zřízených v rámci přípravy technických specifikací interoperability při orgánech začleněných do evropské sítě institucí a orgánech pro interoperabilitu železniční infrastruktury, jmenovitě Comunity of European Railways and Infrastructure Companies (CER), European Railway Agency (ERA), NB Rail a pracovních skupin evropského normalizačního procesu při CEN TC 256 Railway Application, SC1 Infrastructure, v činnosti navazující na specifikace interoperability. Podpora českého zastoupení v evropské síti interoperability železniční infrastruktury se v rámci činnosti ZS nesoustředí na přímou podporu pouze uvedené podporované osoby. Zrcadlová skupina bude vytvářet prostředí pro diskusi aktuálně řešených problémů, souvisejících s celým standardizačním procesem, směřujícím k vytvoření podmínek interoperability a bude vytvářet podporu pro celou skupinu odborníků, podílejících se na tomto procesu na různých úrovních od přípravy směrnic a jejich aplikačních dokumentů a manuálů až po přípravu evropských norem. V rámci zrcadlové skupiny budou diskutovány aktuální projednávané problémy v pracovních skupinách, které budou podporovanou osobou (případně dalšími zástupci v orgánech evropské sítě) členům ZS předneseny. Členové ZS budou dále v rámci svého působení projednávat přednesenou problematiku se zainteresovanými osobami cílových skupin, hledat aplikaci výsledků získaných v rámci VaV činnosti a jejich dopad na projednávání dotčených okruhů. Získané poznatky a náměty budou dále předávány podporované osobě nebo dalším zástupcům, které je budou tlumočit na zasedáních pracovních skupin a orgánů.

3 Přehled zastoupení ČR v oblasti Infrastruktura ve vybraných klíčových orgánech a skupinách pro interoperabilitu železniční infrastruktury, navazující na řešení projektu IRICoN: - CER: o Ing. Václav Souček (VUZ, ZS System Solutions):! WG Infrastructure (Pracovní skupina Infrastruktura );! WG Safety in Railway Tunnels; (Pracovní skupina Bezpečnost v železničních tunelech );! WG Register of Railway Infrastructure (Pracovní skupina Registr železniční infrastruktury ); o Ing. Vladimír Tomandl (VUZ):! WG Persons with Reduced Mobility (Pracovní skupina Osoby se sníženou schopností pohybu a orientace ); - NB Rail: Ing. Ivan Vukušič; - CEN TC 256, SC 1: o Ing. Roman Adamek (VUZ, ZS System Solutions):! WG 15 Track Design Parameters (Geometrické parametry koleje); o doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.:! WG 16 Sleepers and Bearers (Příčné a výhybkové pražce);! WG 46 Ballastless Track (Pevná jízdní dráha). Hlavní cíle činnosti zrcadlové skupiny Hlavním cílem ZS Infrastruktura je vytvořit platformu, na které se budou setkávat národní aktivity, směřující k přípravě a realizaci opatření pro zavedení interoperability železniční infrastruktury. Tento hlavní cíl bude realizován prostřednictvím: - podpory českého zastoupení v evropské síti interoperability železniční infrastruktury, v pracovních skupinách CER, ERA, NB Rail a CEN TC256; - výchovy pracovníků pro budoucí kvalifikované zastoupení ve vybraných klíčových orgánech a skupinách, a to realizací klíčových a doplňkových aktivit projektu.

4 Konkrétní (četnost porad, účast na aktivitách podporované osoby nebo zrcadlové skupiny) Zrcadlová skupina Infrastruktura se schází zpravidla dvakrát ve dvou měsících. Jedno zasedání zrcadlové skupiny je zaměřeno na organizaci činnosti ZS a druhé je zaměřeno na přímou diskusi problematiky podpory zúčastněných odborníků v evropské síti pro interoperabilitu železniční infrastruktury. Podporovaná osoba (Ing. Radek Trejtnar) i ostatní zúčastnění odborníci seznamují ZS a další přizvané členy cílových skupin s aktuálním stavem projednávání dokumentů pro interoperabilitu a navazující standardizaci. Vymezení výstupů ze spolupráce: Poznatky pro členy TP (zejména průmyslové a výzkumné organizace) Činností ZS Infrastruktura bude podpořena zejména technická činnost správce železniční infrastruktury SŽDC, Odboru traťového hospodářství. Na to navazuje možnost průmyslových podniků a výzkumných organizací aktivně a přímo ovlivňovat proces přípravy standardů týkajících se interoperability železniční infrastruktury. Poznatky pro implementaci do cílových skupin projektu a ostatních vysokých škol Poznatky z činnosti ZS Infrastruktury umožní zpětně ovlivňovat směřování VaV činnosti cílových skupin výzkumných pracovníků, studentů doktorského studia a témat jejich disertačních prací. Stanovení charakteristiky a potřebných znalostí připravované osoby (adept do evropských organizací) pro účast v dané oblasti činnosti Potřebné znalosti připravovaných osob je možné rozdělit do následujících oblastí: - Odborné znalosti: - Legislativa o současný stav technických specifikací interoperability:! pro infrastrukturu;! pro telematické aplikace v nákladní dopravě;! pro bezpečnost v železničních tunelech;! pro telematické aplikace v osobní dopravě;! pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu. o evropské a národní normy; o předpisy a další standardy; o zákony (Zákon o drahách), prováděcí vyhlášky (stavební a technický řád drah), nařízení; o směrnice o interoperabilitě evropské železniční infrastruktury; - Procesy a systémy o evropská síť pro interoperabilitu, struktura pracovních skupin a orgánů; o implementace evropských standardů, příprava a novelizace národních norem.

5 Stanovení obsahu a rozsahu řešené a sledované oblasti činnosti zrcadlové skupiny: Hlavní cíl činnosti ZS v období od do Hlavním cílem činnosti ZS Infrastruktura je: - podpora českého zastoupení v evropské síti interoperability železniční infrastruktury; - výchova pracovníků pro budoucí kvalifikované zastoupení ve vybraných klíčových orgánech a skupinách; - realizace klíčových aktivit: o KA01 Zahraniční stáže:! Technická univerzita v Drážďanech; o KA02 Workshopy a další vzdělávací aktivity:! Navrhování pražcového podloží! Metody zlepšování pražcového podloží! Geosyntetika v pražcovém podloží! Kolejnicové podpory z betonu! Výhybky a výhybkové konstrukce! Bezstyková kolej! Kolejnicové vady o KA03 Účast na domácích a zahraničních konferencích! Zahraniční konference: CETRA, VTM, UIC High Speed, Bearing Capacity of Roads, Railways, 10th International Conference on Geosynthetics, Icedyn, Eurodyn, Dyn Wind, INTERTECH,! Zahraniční výstavy s konferencemi: IAF Congress on Rail Infrastructure Works, Innotrans! Zahraniční workshopy spojené s konferencemi: INTERNATIONAL WORLD SYMPOSIUM DAAAM! Domácí konference: Železniční dopravní cesta, SŽDC, 12. Mezinárodní konference Podzemní stavby, FÓRUM KOĹAJOVEJ DOPRAVY, Seminár traťového hospodárstva, Mladý vědec o KA05 Pracovní setkání a výměna zkušeností z oblasti získávání a řízení talentů v oblasti vědy a výzkumu a organizace odborných aktivit:! společné hodnotící konference zrcadlových skupin, bulletiny výroční zpráva o činnosti zrcadlové skupiny;! školení: legislativa VaVaI, hodnocení VaVaI, využití informačních zdrojů.

6 Rozdělení a vymezení věcné činnosti do několika zásadních oblastí Podle projednávané tematiky je možné činnost ZS rozdělit do těchto zásadních oblastí: - problematika geometrických parametrů koleje a jejich interoperabilita: návrh a posouzení konstrukčního a geometrického uspořádání koleje a její prostorová poloha, kritéria pro převzetí traťových prací; - interoperabilita železniční infrastruktury s ohledem na dynamické chování soustavy vozidlo-kolej, statická a dynamická analýza konstrukce železničního svršku a spodku a jejich součástí; - interoperabilita železniční infrastruktury s ohledem na osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Rozdělení působnosti tutorů ZS Působnost tutorů je vymezena jednak jejich příslušností k instituci, v níž jsou zaměstnáni, jednak jejich odborným zaměřením: - doc. Ing. Vladimír Doležel, CSc.: konstrukce železničního spodku, zaměření na cílovou skupinu DFJP UPCE; - Ing. Leoš Horníček, Ph.D.: konstrukce železničního spodku, zahraniční a domácí konference, manažer pro doplňkové aktivity, organizace workshopů a seminářů, zaměření na cílovou skupinu FAST VUT v Brně i DFJP UPCE; - doc. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D.: dynamická analýza konstrukcí železničního svršku a spodku, systém vozidlo kolej, zaměření na cílovou skupinu FAST VUT v Brně i DFJP UPCE; - Ing. Richard Svoboda, Ph.D.: přejímka traťových prací, kvalita geometrických parametrů koleje, osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, zaměření na cílovou skupinu FAST VUT v Brně; - Ing. Ivan Vukušič: posuzování interoperability železniční infrastruktury, zaměření na cílovou skupinu FAST VUT v Brně.

7 Způsob realizace aktivit ZS pro cílové skupiny HMG aktivit Viz samostatná příloha Přehled stanovených monitorovacích indikátorů projektu pro ZS Přehled monitorovacích indikátorů pro zrcadlovou skupinu Infrastruktura je v následující tabulce: KA Klíčová aktivita Zahraniční stáže Workshopy a další vzdělávací aktivity Účast na domácích a zahraničních konferencích Podpora podkladů mezinárodních projektů Pracovní setkání a výměna zkušeností Monitorovací indikátory Počet podpořených osob Počet úsp. podpořených osob Celkem Pracovníci v dalším vzdělávání Studenti v dalším vzdělávání Pracovníci v dalším vzdělávání Studenti v dalším vzdělávání Počet podpořených osob Počet úspěšně podpořených osob Celkem Stanovený způsob průběžného hodnocení činnosti ZS Činnost zrcadlové skupiny bude průběžně hodnocena: - na schůzkách zrcadlové skupiny, z každé schůzky bude pořízen zápis, jehož přílohami bude prezenční listina, projednávané dokumenty a v elektronické podobě přednesené prezentace. Doklady budou kromě tištěné podoby ukládány na společném úložišti, přístupném všem členům zrcadlové skupiny a VUT manažerovi projektu; - prostřednictvím výročních zpráv (bulletinů) o činnosti zrcadlové skupiny; - na výročních konferencích projektu IRICoN.

8 Stanovení osnovy ročního bulletinu ZS a způsob jeho zpracování členy ZS Bulletin ZS o roční činnosti bude sestaven podle následující osnovy: - popis složení a struktury ZS: o stálí členové z RT manažer projektu, manažer aktivit, tutoři; o stálí členové z CS pracovníci a studenti; - podporované osoby: o podporovaná osoba; o další ad hoc podpořené osoby; - zástupci z členů ZS v evropských orgánech a jejich pracovních skupinách; - chronologie zasedání ZS; - zápisy ze zasedání ZS; - souhrn projednávané problematiky s podporovanou osobou a s dalšími ad hoc podporovanými osobami; - popis realizace KA a DA, účast členů ZS na realizaci KA a DA; - podpora členů CS členů ZS; - spolupráce s dalšími ZS; - přehled splněných monitorovacích indikátorů; - ostatní akce, organizované ZS. Bulletin sestaví tutor sekretář ZS z podkladů dodaných manažery projektu, manažery aktivit a jednotlivými tutory takto: - Předseda ZS (Manažer projektu, manažer aktivit): složení zrcadlové skupiny, podporované osoby, zástupci z členů ZS v evropských orgánech a jejich pracovních skupinách, souhrn projednávané problematiky s podporovanou osobou a s dalšími ad hoc podporovanými osobami, spolupráce s dalšími ZS, ostatní akce, organizované ZS; - Tutoři: popis realizace KA a DA, účast na realizaci KA a DA, konkrétní projednávaná problematika s podporovanou osobou a s dalšími ad hoc podporovanými osobami, podpora členů CS členů ZS; - Tutor sekretář: chronologie zasedání ZS, zápisy ze zasedání ZS, přehled splněných monitorovacích indikátorů.

9 Účast na vedení a aktualizaci webových stránek projektu IRICoN Tento dokument společně s HMG poslouží jako základní informační zdroj pro informace o ZS na webových stránkách projektu. Struktura informací na webových stránkách o činnosti ZS bude následující: - popis složení a struktury ZS: - podporované osoby; - zástupci z členů ZS v evropských orgánech a jejich pracovních skupinách; - HMG; - chronologie zasedání ZS a zápisy ze zasedání ZS; - popis realizace KA a DA - přehled splněných monitorovacích indikátorů; - ostatní akce, organizované ZS. Účast na konferencích, seminářích organizovaných institucemi a organizacemi v ČR Účast na konferencích, seminářích a workshopech, organizovaných institucemi a organizacemi, bude doplňována ad hoc podle aktuálního vývoje čerpání rozpočtu, realizaci KA a DA. DA budou zaměřeny především na legislativu a hodnocení VaVaI a využití informačních zdrojů. Náměty pro vytvoření informačního systému výsledků činnosti ZS a jejich implementace Základním nástrojem pro výměnu informací budou: Závěr: - webové stránky projektu s vyhraženou částí pro ZS, - společné datové úložiště (cloud Dropboxu) - intranetová část webových stránek projektu. Předložený dokument bude v průběhu projektu postupně upravován a doplňován s vývojem činnosti ZS a s realizací DA a KA. V Brně Zpracoval: Otto Plášek

10 Přehled zkratek: CEN Comité Europeén de Normalisation (Evropský výbor pro normalizaci); CER Comunity of European Railways and Infrastructure Companies ; CS cílové skupiny; ČVUT České vysoké učení technické v Praze; DA doplňková aktivita / aktivity; DFJP Dopravní fakulta Jana Pernera; ERA European Railway Agency (Evropská železniční agentura); FAST Fakulta stavební (VUT v Brně); FSv Fakulta stavební (ČVUT); HMG harmonogram činnosti zrcadlové skupiny; KA klíčová aktivita / aktivity NB Notified Bodies (notifikované osoby); RT realizační tým; SC Subcommittee (Podvýbor); SŽDC Správa železniční dopravní cesty, státní organizace; TC Technical Committee (Technická komise) UIC International Union of Railways (Mezinárodní železniční unie) UPCE Univerzita Pardubice; VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně; VUZ Výzkumný Ústav Železniční, a.s.; WG Working Group (pracovní skupina); ZS zrcadlová skupina.

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu:

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 3 k 15. 12. 2014

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2008

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2008 SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2008 Ing. Bedřich Friedmann Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Listopad 2008 RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU

Více

A3 - Kvalita dalšího vzdělávání

A3 - Kvalita dalšího vzdělávání Název klíčové aktivity: A3 - Kvalita dalšího vzdělávání Podaktivita: Činnost, úkol: Vymezení aktivit nezbytných pro zajištění komplexu procesů vyplývajících ze zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 ÚVOD Centrum pro studium

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

ZÁSADY TVORBY INDIKÁTORŮ PRO MONITORING A EVALUACI

ZÁSADY TVORBY INDIKÁTORŮ PRO MONITORING A EVALUACI 1 ZÁSADY TVORBY INDIKÁTORŮ PRO MONITORING A EVALUACI Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor Rámce podpory Společenství Evaluační jednotka strukturálních fondů březen 2006 uveřejněno na www.strukturalni-fondy.cz

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze 1.0 ČERVENEC 2014 etodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 2020 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 KVĚTEN 2006 1. ÚVOD 1.1 Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, se sídlem Národního odboje 17, Ústí

Více

Příloha č. 10. Podrobný popis klíčových aktivit projektu vč. komentáře k rozpočtu

Příloha č. 10. Podrobný popis klíčových aktivit projektu vč. komentáře k rozpočtu Příloha č. 10 Podrobný popis klíčových aktivit projektu vč. komentáře k rozpočtu Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo a název oblasti podpory: 2.4 Partnerství

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 III.

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 III. veřejných zakázek pro období III. OBSAH 1. ÚVOD...4 1.1 ÚČEL DOKUMENTU...4 1.2 OBLAST PŮSOBNOSTI DOKUMENTU...4 1.3 STRUKTURA DOKUMENTU...4 2. VÝCHODISKA STRATEGIE ELEKTRONIZACE...5 2.1 ANALÝZA AKTUÁLNÍHO

Více

Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. REPRONIS Ostrava 2008

Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. REPRONIS Ostrava 2008 Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM veřejné PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE 2009 REPRONIS Ostrava 2008 Autoři: Ing. Tasilo Prnka, DrSc.

Více

Standard kvality vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením na vysoké škole

Standard kvality vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením na vysoké škole Standard kvality vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením na vysoké škole Zdroj: Výstup IpN Kvalita studie Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontetu zdravotního postižení.

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013 Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013 2 Obsah Usnesení vlády České republiky ke Strategii bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 až 2013... 3 Úvodní slovo vrchního ředitele

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více