Raná péče a integrace zrakově postižených dětí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Raná péče a integrace zrakově postižených dětí"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Lékařská fakulta Raná péče a integrace zrakově postižených dětí bakalářská práce vedoucí práce: MUDr. Tomáš Jurečka vypracovala: Kateřina Vávrová Optika a optometrie Brno, květen 2006

2 2

3 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a použila jen literaturu uvedenou v seznamu literatury, který je v práci uveden. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Lékařské fakulty a byla zpřístupněna studijním účelům.... podpis 3

4 Děkuji MUDr. Tomáši Jurečkovi za cenné rady a připomínky v průběhu psaní mé bakalářské práce. Velké díky patří také Mgr. Martě Trčalové, ředitelce Speciálně pedagogického centra v Brně, která mi věnovala spoustu svého volného času, aby se se mnou mohla podělit o zkušenosti ze své dlouholeté praxe a zapůjčila mi odbornou literaturu. 4

5 OBSAH ÚVOD HISTORIE RANÉ PÉČE A SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER RANÁ PÉČE Společnost pro ranou péči Struktura společnosti pro ranou péči Metodické centrum Střediska rané péče (SRP) Charakteristika rané péče Spolupráce Společnosti pro ranou péči s dalšími organizacemi Hmatové knihy Videotrénink interakcí v rodině (VIT) Zraková stimulace Vyšetřování zrakové ostrosti u miminek a malých dětí ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ DÍTĚ Vývoj vidění a psychomotoriky u zdravých dětí Odlišnosti vývoje dítěte se zrakovým postižením Vývoj motoriky Vývoj úrovně sebeobsluhy Charakteristické znaky psychického vývoje zrakově postižených dětí a vývoj poznávacích procesů Nejčastější poruchy zraku u dětí Testování očí hrou Přehled nejčastějších projevů postižení zraku INTEGRACE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ Speciálně pedagogická centra Úloha rodiny a školy při integraci dítěte Rodiče Dítě Spolužáci Učitel

6 4.3. Základní metodická doporučení Výchova zrakově postiženého dítěte v mateřské škole Rozvoj zrakového vnímání Rozvoj sluchového vnímání Rozvoj hmatového vnímání Rozvoj čichu a chuti Rozvoj řeči Rozvoj estetického vnímání Pohybová činnost Nácvik sebeobsluhy Výchova zrakově postiženého dítěte v základní škole Smyslová výchova Tělesná výchova Pracovní výchova Hudební výchova Čtení Psaní Základní materiálně-technické podmínky pro úspěšnou integraci Osvětlení Teplota Hluk Úpravy interiéru Pracovní prostředí Kompenzační pomůcky Vysokoškolské vzdělání pro zrakově postižené ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY PŘÍLOHY

7 ÚVOD To, co vidomé dítko dovede a koná, tomu může se i nevidomé naučiti, je-li náležitě k tomu vedeno a máme-li dostatečné trpělivosti. (ŠPIČKA, A.: Výchova nevidomých dětí, 1904) Zrakově postižené dítě potřebuje lásku a péči svých rodičů stejně jako jeho zdraví sourozenci, má stejné potřeby jako ostatní děti, avšak v některých činnostech potřebuje více naší pomoci, nežli zdravé dítě. Pokud těmto dětem dáme šanci na rozvoj jejich osobnosti, schopností a dovedností, budeme jim pomáhat s cvičením zbytků zraku, rozvojem kompenzačních smyslů a učením vůbec, mohou se pak stát téměř samostatnými a nebudou odkázáni na pomoc druhých. Těmto dětem musíme věnovat mnohem více času a pozornosti, ale zároveň je musíme vést také k samostatnosti. Cílem této práce je nastínit problematiku péče o zrakově postižené dítě jak v raném věku, tak i během školní docházky. Práce je určena všem, kteří přichází do styku se zrakově postiženými dětmi, především pro rodiče těchto dětí, učitele běžných škol, kteří mají ve své třídě zrakově postižené dítě, ale i pro zdravotníky, kteří se o tyto děti starají.. 7

8 1. Historie rané péče a speciálně pedagogických center První, kdo přišel v 70. letech 20. století s myšlenkou péče o zrakově postižené děti již v raném věku byl PhDr. Josef Smýkal, tehdejší ředitel základní školy pro nevidomé a slabozraké v Brně, který začal pořádat tzv. poradenské dny pro rodiče těchto dětí. Tato poradenská činnost byla nezbytná, neboť do základní školy mnohdy nastupovaly děti ve věku deset a více let s opožděným vývojem jen kvůli tomu, že rodiče neměli možnost nikde získat informace, jak efektivně rozvíjet osobnost a dovednosti dítěte. V roce 1977 založil tyflopedickou poradnu pro nevidomé a slabozraké děti do tří let věku. V návaznosti na vznik této poradny byla v roce 1978 obnovena činnost mateřské školy pro nevidomé děti, která byla v roce 1950 zrušena. V roce 1981 uskutečnil PhDr. Josef Smýkal 1. seminář pro rodiče dětí, které měly nastoupit do mateřské školy. Tyflopedická poradna pracovala nejdříve v rámci činnosti školy a starala se o rodiny z celé Moravy a Slezska. V Čechách vznikla obdobná poradna asi o deset let později. Od roku 1990 byla tyflopedická poradna projektem organizace Česká unie nevidomých a slabozrakých, později Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, a byla umístěna v prostorách mateřské školy v Brně Pisárkách. V roce 1998 došlo k osamostatnění tohoto speciálního poradenství a vznikla Raná péče, nynější Společnost pro ranou péči. Speciálně pedagogické centrum (SPC) při základní škole pro nevidomé a slabozraké v Brně vzniklo jako jedno z prvních již v roce V prvních letech SPC pečovalo asi o 60 dětí na Moravě a ve Slezsku. V pozdějších letech vznikala speciálně pedagogická centra na všech speciálních školách. Od 1. září 1994 bylo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zřízeno Speciálně pedagogické centrum jako součást Základní a zvláštní školy pro nevidomé a slabozraké s internátem v Brně. SPC postupně rozšiřovalo svoji činnost pro žáky od předškolního věku až po středoškolskou mládež. 8

9 2. Raná péče Raná péče je soustava služeb a programů poskytovaných ohroženým dětem a dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám. Cílem rané péče je předcházet postižení, eliminovat nebo zmírnit jeho důsledky a poskytnout rodině, dítěti i společnosti předpoklady sociální integrace. Služby rané péče mají být poskytovány od zjištění rizika nebo postižení do přijetí dítěte vzdělávací institucí tak, aby zvyšovaly vývojovou úroveň dítěte v oblastech, které jsou ohroženy faktory biologickými, sociálními a psychologickými. Od narození prodělávají mozkové buňky překotný rozvoj, v němž hrají zásadní roli zejména první tři roky života dítěte. Právě v období do tří let jsou kompenzační možnosti mozku tak obrovské, že umožňují nejlépe rozvinout náhradní mechanismy i u těch dětí, které mají v některé oblasti vývoje vážný handicap. Pokud se právě toto období zanedbá, možnosti vývoje dítěte v určitých oblastech se mohou zcela uzavřít nebo extrémně snížit. Přesto, že mozek je schopen vytvářet nová nervová spojení po celý život, člověk se nejrychleji rozvíjí a nejlépe přizpůsobuje změnám v raném dětství Společnost pro ranou péči Občanské sdružení Společnost pro ranou péči je nestátní organizací, která poskytuje odborné služby rané péče, podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým nebo i kombinovaným postižením. Posláním společnosti je také hájit práva rodičů dětí s postižením a prosazovat zakotvení rané péče jako služby a oboru. Cílem činnosti sdružení je prosazovat a hájit ranou péči pro děti s postižením a jejich rodiny jako soustavu služeb a programů poskytovaných ohroženým dětem, dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám s cílem eliminovat nebo zmírnit důsledky postižení a poskytnout rodině, dítěti i společnosti předpoklady sociální integrace, a to se zřetelem na včasnou diagnostiku a následnou péči. K dosažení svého cíle vykonává a zajišťuje sdružení zejména tyto činnosti: - poskytuje služby rané péče dětem se zrakovým a kombinovaným postižením a jejich rodinám prostřednictvím středisek rané péče, která za tímto účelem zřizuje 9

10 - spolupracuje s odbornými pracovišti - spolupracuje při přípravě právních norem a předpisů upravujících ranou péči a její poskytování - dbá o odbornost svých členů a jimi poskytovaných služeb - uchází se o členství a činnost v mezinárodních organizacích pro ranou péči - spolupracuje s rodiči dětí s postižením - provádí a zajišťuje rekvalifikační a rehabilitační činnosti - zajišťuje vzdělávací a osvětovou činnost - vydává odborné neperiodické publikace, periodický tisk a informační tiskoviny - poskytuje a zajišťuje odborné konzultační a informační služby Služby rané péče poskytuje dětem se zrakovým a kombinovaným postižením a jejich rodinám prostřednictvím Středisek rané péče Struktura společnosti pro ranou péči Společnost pro ranou péči zahrnuje Metodické centrum se sídlem v Praze a sedm Středisek rané péče Metodické centrum - řídí a koordinuje výkonnou a odbornou činnost Středisek rané péče a vytváří jim administrativní, odborné a informační zázemí, aby mohla poskytovat služby programu Provázení - věnuje se problematice oboru rané péče a jejího legislativního zakotvení - shromažďuje informace a literaturu, vydává publikace - Plní vzdělávací a školící funkce organizace, podporuje další vzdělávání zaměstnanců, pořádá kurzy a školení - pořádá semináře a kurzy pro odborníky v příbuzných oborech (lékaře, pedagogy, psychology) - podává celorepublikové projekty, zajišťuje finanční prostředky a zodpovídá za jejich účelné vynakládání - vede a kontroluje účetnictví 10

11 Střediska rané péče (SRP) V naší republice je celkem sedm Středisek rané péče Praha, Brno,České Budějovice, Liberec, Olomouc, Ostrava, Plzeň, jejichž poradci jezdí za rodinami do všech okresů ČR. Přehled o klientech Středisek rané péče podle výroční zprávy z roku 2004 Přehled služeb poskytovaných regionálními pracovišti SPRP: Charakteristika rané péče - Raná péče má preventivní charakter, protože snižuje vliv prvotního postižení a brání vzniku postižení druhotného. To je projevem porušení vazeb dítěte s jeho okolím nebo nedostatečným rozvinutím funkcí postiženého orgánu. - Posiluje rodinu, využívá jejich přirozených zdrojů tak, že i dítě s postižením může vyrůstat a prospívat v jejím prostředí. - Ekonomický přínos postupně činí rodiče nezávislými na institucích, snižuje nutnost ústavního pobytu a šetří tím státní výdaje. 11

12 - Je předpokladem úspěšné sociální integrace. - Je poskytována převážně v přirozeném prostředí dítěte. Základním přirozeným prostředím je rodina. Toto platí zejména pro období od 0 do 3 let. Právě láskyplná a stimulující interakce mezi rodičem a dítětem s postižením je podle posledních výzkumů podstatným faktorem rozvoje nejen jeho psychických, ale i fyziologických funkcí. Proto je pro ranou péči typická forma terénní práce (návštěv poradenského pracovníka v domácím prostředí). - Poskytuje rodičům nezávislé informace. - Služby rané péče jsou sestavovány na základě analýz potřeb individuální rodiny. Služby středisek rané péče jsou určeny pro: - rodiny dětí s postižením zraku od narození nejvýše do 4 let - rodiny dětí s kombinovaným postižením (zrakové s mentálním, pohybovým a dalším) od narození nejvýše do 7 let Střediska nabízí: - aktivní naslouchání, provázení a podporu rodičů po narození a v prvních letech života dítěte s postižením - psychologické, pedagogické a sociální poradenství - pomoc při prosazování práv a zájmů dětí s postižením a jejich rodičů - podpora v oblasti výchovy dítěte interakce rodičů s dětmi - náměty na výběr vhodných hraček a pomůcek a na úpravy prostředí ke stimulaci vývoje dítěte - funkční vyšetření zraku - půjčování speciálních hraček, pomůcek, literatury, videa a CD - čtvrtletní zpravodaj pro rodiče Rolnička - pomoc při výběru předškolního zařízení - odborné instruktáže pro spolupracující zařízení Forma poskytování služeb: - terénní konzultační návštěvy v rodině (1x za 1-3 měsíce) min.75% všech služeb - ambulantní vyšetření, konzultace ve Středisku - týdenní kurzy pro celé rodiny 12

13 - doprovod klientů na vyšetření, jednání na úřadech, vyjádření k různým žádostem (průkazky ZTP a ZTP/P) Služby rané péče jsou poskytovány zdarma, rodiče přispívají pouze na časopis a na týdenní kurzy. Služby jsou poskytovány převážně v domácím prostředí, které je pro malé děti nejpřirozenější. Zde se cítí nejjistěji, snáze přijímají nové věci i osoby, lépe se učí novým dovednostem a upevňuje se vazba mezi rodiči a dítětem. Střediska rané péče pracují na multidisciplinárním principu, tzn. že mezi poradci rané péče jsou vysokoškolsky kvalifikovaní speciální pedagogové, sociální pracovnice, instruktorky zrakové stimulace, psychologové a další odborníci. Depistáž i péče je prováděna v úzké spolupráci s lékaři. Společnost pro ranou péči realizuje program PROVÁZENÍ, který je zaměřen na pomoc celé rodině a staví na silách a schopnostech každého jejího člena a na účinné podpoře cílů klienta. Poskytuje rodičům (nebo zákonným zástupcům) zázemí informací, služeb a terapií, které jim pomáhají být kompetentními, nezávislými a zodpovědnými při výchově a stimulaci jejich dětí v raném věku. Dále společnost prosazuje terénní mobilní služby, které nevytrhují dítě ani rodinu z jejich přirozeného prostředí a komunity, jako efektivní službu a prevenci ústavní a institucionalizované péče Spolupráce Společnosti pro ranou péči s dalšími organizacemi Hmatové knihy V roce 2003 začala Společnost pro ranou péči spolupracovat s mezinárodním sdružením Tactus. Toto sdružení se zabývá podporou tvorby a zpřístupňováním hmatových knížek pro děti do cca 12 let. Sdružení každoročně vyhlašuje soutěž pro tvůrce hmatových knih, která se vyhodnocuje vždy koncem roku ve Francii. Projekt Tactus je propojen s chráněnou dílnou Les Doifts qui revent (Zasněné prsty) v Dijonu, kde se vyrábějí všechny oceněné publikace. 13

14 Ukázka hmatových knih Videotrénink interakcí v rodině (VTI) Tato nová metoda může velmi pomoci při výchově dítěte, když rodiče mají pocit zmaru a že se jim nic nedaří. Videotrenéři jsou odborníci z oblasti psychologie, sociální práce a speciální pedagogiky. Videotrenér pořídí krátké videozáznamy běžných situací v rodině, jako je např. společné jídlo, hra s dítětem, příprava do školy. Společný rozhovor nad nahraným záznamem umožní rodičům najít jejich případné chyby nebo naopak si uvědomit své nedostatky, co by se dalo ještě vylepšit. Zřizovatelem Národního centra pro videotrénink interakcí je občanské sdružení SPIN. 14

15 Zraková stimulace u dětí raného věku Střediska rané péče jako první u nás začala používat metodu zrakové stimulace. V roce 1999 začala společnost pro ranou péči spolupracovat s nizozemskou organizací Theofan na projektu Zraková stimulace u dětí raného věku. Vyškolení poradci rané péče navštěvují děti s těžkým zrakovým postižením v rodinách, diagnostikují zrakové funkce dítěte a provádí instruktáž rodičů o metodách stimulace zraku v běžném denním režimu dítěte. Děti, které v perinatálním období prodělaly onemocnění způsobující těžké poškození zraku, mají díky plasticitě nervové soustavy šanci na rozvoj a využití i omezené funkce svého zraku. Zrak je třeba cíleně a systematicky stimulovat podněty, které jsou přizpůsobené typu a stupni postižení zraku. Vzhledem k tomu, že k největšímu rozvoji funkce zraku dochází v prvních třech letech života a v prvním roce zejména, je třeba se stimulací dítěte začít co nejdříve, pokud možno již v průběhu léčby základního onemocnění a nebo ihned po ukončení základní léčby. Princip zrakové stimulace je založen na vytváření kontrastů mezi předmětem a pozadím, vytváření kontrastů pomocí světelných efektů, vytváření barevných kontrastů apod. Největším stimulačním podnětem pro vývoj zrakové dráhy je pohybující se kontrastní předmět v zorném poli dítěte. I novorozenec, u kterého je vnímání barev v prvních 2-3 týdnech života dosud nedokonale vyvinuté, reaguje na černo-bílé, případně černo-bílo-červené kontrastní hračky zdobené např. pruhy, šachovnicí, spirálou nebo schématickým obličejem. Později je možno využít celé škály barev, působení různých povrchů materiálů v kombinaci se světelnými efekty. Tyto charakteristické rysy by neměly postrádat ani hračky pro zcela zdravé děti. Pro tyto děti jsou vhodné hračky výrazných barev, pestrobarevná chrastítka, panenky s výrazným oblečením a černou konturou kolem celého těla a obličeje apod. Vhodná jsou leporela s geometrickými obrazci v kombinaci kontrastních barev, jako je černá a bílá, žlutá a černá, zelená a černá, červená a černá, zelená a bílá apod. Nevhodné kombinace jsou světle modrá a bílá, oranžová a žlutá, červená a oranžová apod. Když budeme dítě učit poznávat obrázky, měly by být zpočátku monotematické v jasných barvách, např. žlutá kačenka, červená jahoda, hnědý medvídek. V pozdějším věku používáme již polytematické obrázky v základních barevných odstínech, vhodné je aby jednotlivé postavy a zvířátka měly výrazný černý obrys. 15

16 Ukázka obrázků vhodných jako námět na různé hračky, leporela apod. Pro těžce zrakově postižené děti, obzvláště pokud je poškození centrálního původu, bývá často těžké naučit se poznávat obrázky. Pro tyto děti je vhodná nová pomůcka, kterou si mohou rodiče vytvořit i sami doma. Jedná se o sadu předmětů, které děti dobře znají ze svého okolí (autíčko, rohlík, zubní kartáček, lžička, různé druhy ovoce a zeleniny apod.) a jejich fotografie. Dítě se tak snadněji naučí rozpoznávat souvislosti mezi trojrozměrným předmětem a dvojrozměrným obrázkem. Další pomůcka pro zrakovou stimulaci, kterou si každý může vyrobit doma sám jsou již vyřazené CD. Lesklá strana odráží pro děti zajímavé odlesky a druhou stranu můžeme polepit různými geometrickými obrazci v kontrastních barvách, které jsou pro děti také velmi zajímavé. 16

17 Vyšetřování zrakové ostrosti u miminek a malých dětí Abychom mohli správně provádět zrakovou stimulaci, je nutné nejdříve zjistit zrakovou ostrost miminka. Ve spolupráci s nizozemskou organizací Theofan převzali pracovnice SRP jejich vyšetřovací test Lea GRATINGS, který navrhla nizozemská doktorka Lea Hyvärien. U miminek nemůžeme používat klasické optotypy, protože miminko obrázky nezná a hlavně je neumí pojmenovat, proto tento test využívá pouze černo-bílých pruhů o různé šíři. Miminku budeme nabízet pruhovaný vzor současně se šedou plochou stejné velikosti a jasu. Pokud miminko pruhy rozezná, bude se dívat na ně, protože je na nich více k vidění, než jen na šedivé ploše. Test má tvar pádla s rukojetí pro pohodlné držení. Pruhová mřížka je definována frekvencí, to znamená počtem dvojic černo-bílých pruhů nebo cyklů (ucelené řady) uvnitř jednoho stupně zorného úhlu. Frekvence může být definována také jako počet dvojic pruhů na centimetr. Budeme-li mřížku držet ve vzdálenost 57 cm od obličeje miminka odpovídá jeden centimetr jednomu stupni zorného úhlu. Tato testovací vzdálenost je výhodná, protože počet cyklů na centimetr (cpcm) odpovídá v této vzdálenosti počtu cyklů na stupeň zorného úhlu (cpd). Pokud miminko není ještě schopno zaostřit na vzdálenost 57 cm použijeme vzdálenost menší. Pokud vzdálenost měníme, je vhodné používat části nebo násobky 57 cm, např. 28cm, 43cm, 85cm, 114cm nebo i 228cm. Když budeme mřížku držet v poloviční vzdálenosti, bude počet cyklů na stupeň také poloviční, naopak budeme-li držet mřížku ve 114 cm, bude počet cyklů na stupeň dvojnásobný. 17

18 V následující tabulce jsou vypočítány hodnoty cpd pro některé všeobecné vyšetřovací vzdálenosti. Pokud budeme používat jinou vyšetřovací vzdálenost, můžeme výsledky přepočítat na cpd podle tohoto vzorce: Použitá vzdálenost 57.2 cm x cpcm = cpd Vyšetřovací vzdálenost 57 cm byla vypočítána takto: Kruh, v němž jeden stupeň odpovídá 1 cm má obvod kruhu 360 cm. Poloměr tohoto kruhu je 2πr. Z toho: r = 360 cm 2 = 57.2 cm Proč potřebujeme cykly na stupeň, proč nestačí hodnoty zrakové ostrosti? Když měříme zrakovou ostrost na pruzích měříme funkci sítnice v různých oblastech, narozdíl od optotypu, kde měříme pouze centrální krajinu sítnice. Poznání jednoho optotypu, mimo Plügerovy háky a Landoltovy kruhy, představuje mnohem vyšší a náročnější zrakovou činnost, než rozlišení pruhů. Proto není správný postup přepočítávat a srovnávat zrakovou ostrost zjištěnou na pruzích se zrakovou ostrostí na optotypech. Mimo 18

19 to do periferie klesá zraková ostrost zjištěná na pruzích mnohem pomaleji, než zraková ostrost na optotypech. Také když dítě má centrální skotom nebo nepravidelný foveolární obraz, může vidět mříž relativně dobře a jeho reakce na pohyb pruhovaného pádla je normální. Následující obrázek nakreslila dospělá osoba, která měla jedno oko amblyopické, a to tak, že amblyopickým okem se dívala na mříž a pomocí zdravého oka malovala. U zrakově postižených je poměr mezi zrakovou ostrostí na pruzích a optotypech různý, mnohdy je na pruzích i 20x lepší než na optotypech. Když se nám podaří rozpoznat druh poškození zraku, můžeme odhadnout zrakovou ostrost na optotypech, ale je to velmi nepřesné. Proto není rozumné přepočítávat zrakovou ostrost na pruzích na zrakovou ostrost na optotypech. Následující graf ukazuje, co je považováno za normu v daném věku, ale ani tento graf nemůžeme považovat za 100%, proto, i když zraková ostrost dítěte leží v šedé oblasti normy, rodičům neříkáme, že zraková ostrost jejich dítěte je normální. Raději říkáme, že zraková ostrost leží v oblasti normálních hodnot, avšak je nutné další pozorování a měření, abychom si mohly vytvořit ucelený obraz o zrakových funkcích dítěte. I přesto je však toto vyšetření nezbytné pro zvolení správné metody zrakové stimulace, abychom docílili co nejlepšího výsledku v dalším vývoji zraku. 19

20 Samotné vyšetřování Nejprve musíme zajistit aby pozadí, včetně oblečení vyšetřujícího, mělo nevýraznou nebo tmavou barvu, abychom neodváděli pozornost miminka na jiné objekty. Pokud je zraková schopnost dítěte velmi omezená neovlivňuje okolí zrakovou informaci dítěte, ale dítě může být rušeno šumem nebo nepohodlným držením těla. Vyšetření začínáme se širokými pruhy. Miminku ukazujeme pruhované pádlo současně se šedivým pádlem. Když dítě reaguje na silné pruhy, předkládáme postupně užší. Takto snadno najdeme práh vidění dříve, než se dítě unaví. Když se nám zdá, že miminko nebo dítě ztrácí zájem, ukážeme mu pádlo s obličejem nebo barevnou hračku, abychom dítě motivovali znovu reagovat na pruhy. Při předkládání pruhovaných pádel sledujeme pohyby očí dítěte. V praxi se používají tyto dvě metody. Pruhovanou mřížku schováme za šedivou plochu a pádly budeme pohybovat v opačných směrech (obr. A-C). Zpozorování pohybu je dostatečným podnětem k vnímání mříže. Druhá možnost, kdy držíme před dítětem nehybně zaráz šedivou a pruhovanou plochu, je pro dítě mnohem náročnější, protože chybí pohyb pádla (obr. D). 20

21 Pokud děti mají poškozenou centrální korovou oblast, mohou mít problém s vnímáním jak pohyblivých podnětů (při pohybu pádla se děti dívají zmateně, ale když se zastaví tak na ně dokážou zaostřit) tak stacionárních podnětů (velmi dobře sledují pohyb pádla, ale když zastavíme tak jejich oči začnou bloudit). Také je důležité vědět, jakou fixaci miminko má, zda centrální nebo excentrickou. U miminka, které používá jen parafoveolární oblast sítnice se pak zdá, že se na stimul vůbec nedívá, ačkoliv se na stimul skutečně dívá. Před měřením bychom měli také orientačně zjistit, jaký rozsah zorného pole dítě má, abychom mu nepředkládali stimuly do oblasti, kterou nevidí. Také u příliš malých a opožděně se vyvíjejících miminek musíme napřed zjistit, zda již mají schopnost rychlých sledovacích pohybů sakád. To můžeme napřed otestovat se zajímavými hračkami stejné velikosti a stejné míry zajímavosti, se kterými budeme pohybovat na obě strany od středové linie očí. Miminko budeme lákat nejprve na stimul přímo před ním (obličej, hračka) a postupně mu předkládáme pruhované pádlo nejprve na jednu, pak na druhou stranu. Přitom si všímáme latence, rychlosti a přesnosti sakádových pohybů. Pokud jsou reakce nesouměrné, měly by být dále vyšetřeny motorické funkce dítěte. 21

22 3. Zrakově postižené dítě Zrakově postižené děti, jak prokázala praxe, jsou stejné jako zdravé děti. Mají základní fyzické, intelektuální a citové potřeby jako ostatní děti, navíc však mají speciální potřeby, které vyplývají z jejich zrakového postižení. Aby rodiče mohli včas odhalit zrakové postižení dítěte je nutné znát normální vývoj zrakových funkcí Vývoj vidění a psychomotoriky zdravých dětí Od narození do jednoho měsíce dítě sleduje okna a světlé stíny, mrká při prudkém osvětlení. Lze vyvolat pozitivní zornicový reflex. Dítě se krátce dívá na předměty v jeho zorném poli. Oči otáčí na opačnou stranu než hlavu - tzv. reflex mrkací panenky. Tento reflex mizí po několika týdnech, kdy dítě začíná fixovat předměty vzdálené přibližně 20 cm. V jednom až třech měsících dítě sleduje více tváře lidí. V jednom měsíci se dívá na okrajové části obličeje - vlasy, uši, brada. Ve dvou měsících se dívá na vnitřní části obličeje, jako jsou oči, nos, ústa, obočí. Pohyby obou očí jsou ještě špatně koordinované, jedno oko může zašilhávat. Dítě sleduje kontrastní obrazce, jako jsou šachovnice, pruhy, geometrické vzory a trojrozměrné předměty jasných barev. Pomalu se začíná vyvíjet akomodace a konvergence, zaostřuje i na blízké předměty cca 8-12 cm. Otáčí se za oblíbeným předmětem, očima hledá zdroj zvuku, sleduje pomalu se pohybující předměty. Ve třetím až pátém měsíci již dítě hledí přímo vpřed, dívá se na ruce a hraje si s nimi. Natahuje se po předmětech z dosahu rukou, sleduje kutálející se míč, snadno mění směr pohledu, sleduje rychle se pohybující předmět v oblouku v rozsahu 180 stupňů. Ve skupině hraček vyhledá svoji oblíbenou hračku a začíná vnímat detaily předmětů. V pěti až sedmi měsících má dítě již relativně dobře vyvinutou koordinaci očních pohybů, oči se pohybují společně a souměrně. Prohlíží si realistické obrázky, dívá se do zrcadla. Začíná rozlišovat obličeje známých osob a cizích lidí. V sedmi měsících až roce zvedá dítě hlavu při pohledu vzhůru. Pohybující se předměty sleduje pouze očima, sleduje výrazy v obličeji a napodobuje je. V tomto období se ukončuje vývoj většiny zrakových funkcí - fixace, sledování, přenesení pohledu, 22

23 konvergence a divergence. Dítě hledá předměty uložené pod jinými předměty. Rozvíjí se prostorové vidění. V roce až roce a půl se dítě učí rozpoznávat podobnosti a rozdíly. Začíná kreslit tužkou čáry na papír. Na požádání ukazuje známé osoby a hračky, ukazuje a říká si o předmět, který chce. Rodičům podává hračky přesně do ruky. Prohlíží si obrázkové knížky a otáčí listy. V období roku a půl až tří let má dítě představu o prostoru, ale odhad vzdálenosti není ještě přesný, může občas vrážet do předmětů, přestože je vidí. Rozpoznává a pojmenovává známé předměty, napodobuje různé jednoduché činnosti. Kreslí podle vzoru čáry a kruhy, přiřazuje k sobě předměty stejné barvy nebo tvaru, ve třech letech se učí pojmenovávat barvy. Začíná se učit poznávat stejné reálné předměty a předměty na fotografii (vztah dvojrozměrného obrázku a trojrozměrného předmětu). Ve věku tří až čtyř let dítě obkresluje geometrické vzory, třídí do skupin předměty podle barvy, nebo je seřazuje podle velikosti. Ve čtyřech až pěti letech rozpoznává dítě barvy včetně jejich odstínů, vývoj prostorového vidění je již ukončen a pouze se upevňuje. Dítě rozeznává abstraktní symboly, přiřazuje slova k obrázkům Odlišnosti vývoje dítěte se zrakovým postižením Zrakově postižené dítě je sice limitováno v mnoha dovednostech, ale mělo by se učit stejným dovednostem jako zdravé dítě v daném věku, například učit se chodit, mluvit a samostatně jíst během prvního a druhého roku života. Ve čtyřech až pěti letech se zrakově postižené dítě začíná více zajímat o okolí a ostatní osoby a nedostatek zrakových funkcí se snaží kompenzovat zbývajícími smysly. Hlavním úkolem speciálně pedagogického působení je výcvik smyslů u zrakově postiženého dítěte, případně reedukace, pokud je vnímání alespoň částečně zachováno. Dalším úkolem je příprava dítěte na školní povinnosti, především pomocí stimulace zraku a rozvíjení sluchového vnímání. Dále se posiluje čich a chuť, nacvičuje se hmat, prostorová orientace a samostatný pohyb. 23

24 Vývoj motoriky Motorika je celková pohyblivost dítěte a její úroveň souvisí s rozvojem řeči, myšlení a laterality. Zejména u dětí s vrozenou slepotou jsou odchylky a opožděný vývoj v oblasti hrubé motoriky pohyby celého těla, pohyby velkých svalových skupin, schopnost dítěte koordinovaně používat tělo jako celek. Úroveň motoriky se stanovuje podle vývojových norem v jednotlivých věkových kategoriích. Hrubá motorika úzce souvisí s lokomocí, tzn. aktivní pohyb z místa na místo. Výcvik hrubé motoriky začíná již v kojeneckém věku. Mnohé těžce zrakově postižené děti nerady leží na bříšku a nerady zvedají v této poloze hlavu, avšak tato poloha je důležitá pro další vývoj, neboť posiluje zádové a krční svaly. Rodiče mohou dítě přimět ležet na bříšku vhodnou hrou. Dítě musí být také povzbuzováno k lezení a převracení. Lezení je dobré povzbuzovat hrami v prostředí, kde dítě nemůže na nic narazit. Zrakově postižené dítě zvládne samostatné posazení ve stejném věku jako zdravé, ale potřebuje ze začátku více pomoci, postaví se ve stejném věku jako dítě zdravé, ale trvá mu déle než se naučí chodit. Pro zrakově postižené dítě je nezbytné správné zvládnutí chůze. Nejdříve chodí po patách s rukama roztaženýma kolem sebe, aby ho chránily, později začíná přenášet váhu těla na špičky, vyvíjí se nožní klenba a správné držení těla. K získání jistoty při pohybu je nutné, aby mělo dítě rozmanité příležitosti k pohybu, mohlo při hrách skákat a běhat a tím se naučilo pohybovat rychleji a s větší jistotou. Důležitá je i vhodná obuv pro zrakově postižené dítě - správná obuv je pevná, podrážky nesmí být silné, aby dítě mohlo rozeznávat různé povrchy, a zároveň by neměly tlumit zvuk kroků, který se pak nemůže odrážet od okolních předmětů a dítě se hůře orientuje. Zrakově postižené dítě se velmi rychle naučí vnímat části svého těla a až později se učí vztahy mezi tělem a prostředím, jako např. rozpoznat levou a pravou stranu a různé označení směrů dolů, nahoru, naproti. Pro zrakově postižené dítě je velmi důležité aby se cítilo sebejistě ve známém prostředí domova a tak mohlo rozvíjet další dovednosti a nebylo ve zbytečném stresu z neznámého prostředí. Pro bezpečné zvládnutí mnoha dalších tělesných úkolů a jemné motoriky je důležité zvládnout rovnováhu. Tu se musí dítě naučit udržovat jemnými, plynulými pohyby a ne rychlými, trhavými. Rovnováhu lze zlepšovat formou hry krátkým stojem na jedné či druhé noze, napřed s a později bez opory, případně chůzí po provaze položeném na zemi. 24

Specifika vzdělávání. dětí slabozrakých. dětí se zbytky zraku

Specifika vzdělávání. dětí slabozrakých. dětí se zbytky zraku Specifika vzdělávání dětí slabozrakých a dětí se zbytky zraku Které děti máme na mysli? Jde o děti, které ani s využitím běžné korekce (brýle) nedosáhnou normálního zrakového vnímání a potřebují tak další

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Základy oční patologie

Základy oční patologie Základy oční patologie Literatura: Vítková, Marie; řehůřek jaroslav: možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení (paido 1999) Hromádková lada: šilhání (idvpz 1995) Rozdělení vad Základní dělení:

Více

FYZIKA. Oční vady. 9. ročník

FYZIKA. Oční vady. 9. ročník FYZIKA Oční vady 9. ročník 13. 2. 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 Projekt je

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Kojenecký věk - Aktivizace dítěte - Povzbuzování v pohybu - Důraz na samostatnost poznávání (různé druhy terénu) Předškolní období - Poznání většího prostoru (kaluže,

Více

SMYSLOVÁ SOUSTAVA OKO

SMYSLOVÁ SOUSTAVA OKO Ict4-PRV-5 SMYSLOVÁ SOUSTAVA OKO Vypracovala: Mgr. Petra Přikrylová DOPLŇ VĚTY : Podněty z okolního prostředí vnímáme prostřednictvím #####################...##.. SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ Ty jsou sídlem 5 smyslů:

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Jana Janková Cíl výchovy a vzdělávání ZP Stejný jako u intaktních žáků tj. získání klíčových kompetencí a nácvik kompenzačních dovedností tak, aby se jedinec se ZP

Více

ŽIVOT SE ZNEVÝHODNĚNÍM ZRAK

ŽIVOT SE ZNEVÝHODNĚNÍM ZRAK Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ŽIVOT SE ZNEVÝHODNĚNÍM ZRAK Autor: Pavla Jalůvková Vytvořeno: únor 2013 Název: VY_32_INOVACE_PRV_15_SMYSLY 3. 5. ročník Projekt

Více

Braillovo písmo česká sada a sady cizojazyčné, základní pravidla čtení a zápisu BP

Braillovo písmo česká sada a sady cizojazyčné, základní pravidla čtení a zápisu BP DÍTĚ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU Program semináře Dokončení prezentace z Diagnostiky Předškolní vzdělávání dítěte se zrakovým postižením Videomateriál Den v mateřské škole Prezentace a domácí

Více

SOUSTAVA SMYSLOVÁ Informace o okolním světě a o vlastním těle dostáváme prostřednictvím smyslových buněk Smyslové buňky tvoří základ čidel Čidla jsou

SOUSTAVA SMYSLOVÁ Informace o okolním světě a o vlastním těle dostáváme prostřednictvím smyslových buněk Smyslové buňky tvoří základ čidel Čidla jsou SOUSTAVA SMYSLOVÁ Informace o okolním světě a o vlastním těle dostáváme prostřednictvím smyslových buněk Smyslové buňky tvoří základ čidel Čidla jsou vybavena vždy pro příjem a zpracování určitého podnětu

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní vyšetření zraku

Základní vyšetření zraku Základní vyšetření zraku Až 80 % informací z okolí přijímáme pomocí zraku. Lidské oko je přibližně kulového tvaru o velikosti 24 mm. Elektromagnetické vlny o vlnové délce 400 až 800 nm, které se odrazily

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov,Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

FYZICKÁ ZNEVÝHODNĚNÍ (HENDIKEPY) Kvalita vzdělávacího a pracovního prostředí Podtéma 2.1

FYZICKÁ ZNEVÝHODNĚNÍ (HENDIKEPY) Kvalita vzdělávacího a pracovního prostředí Podtéma 2.1 FYZICKÁ ZNEVÝHODNĚNÍ (HENDIKEPY) Kvalita vzdělávacího a pracovního prostředí Podtéma 2.1 Hlavní fyzická postižení se týkají: A. Pohybu osob B. Zraku mají brýle nebo používají Braiilovo písmo C. Sluchu

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Oko - stavba oka a vady

Oko - stavba oka a vady Oko - stavba oka a vady Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_31_18 Tématický celek: Člověk Autor: Renata Kramplová

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Seminární práce Lidské oko Fyzika

Seminární práce Lidské oko Fyzika Střední škola informačních technologií, s.r.o. Seminární práce Lidské oko Fyzika Dávid Ivan EPS 2 čtvrtek, 26. února 2009 Obsah 1.0 Anatomie lidského oka 1.1 Složení oka 2.0 Vady oka 2.1 Krátkozrakost

Více

Plusoptix A09 informace

Plusoptix A09 informace Plusoptix A09 informace Plusoptix A09 nenáročné měření vývoje zraku dětí již v útlém věku Přístroj Plusoptix je screeningový autorefraktometr, který umožňuje měřit oční vady u dětí již od 6-ti měsíců.

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

DO ŠKOLY VČAS bez odkladu školní docházky

DO ŠKOLY VČAS bez odkladu školní docházky DO ŠKOLY VČAS bez odkladu školní docházky Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/08.0106 Termín: 1.8.2009 31.3.2012 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, občanské sdruţení Masarykova 745, 438

Více

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII VÝVOJ ŘEČI 14 Základní podmínky anatomicko-fyziologické 15 Dýchání 15 Tvorba hlasu 16 Artikulace 16 Smyslové vnímání 16 Centrální nervový systém

Více

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Hana Smejkalová Speciální pedagog, psycholog a sociální pracovník by měli tvořit v tomto minimálním zastoupení základní odborný

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V R 1 Osoba zajišťuje péči o děti odpovídající jejich věku a zdravotnímu stavu Osoba pečuje/ má zajištěnu péči o svou hygienu podle svých potřeb, zvyklostí a zdravotního stavu Podpora a posilování rodičovských

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Smysly člověka autor: Mgr. Lenka Jančíková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu:

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Změna situace Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ12 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014, revize:

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Co má dítě umět a znát před nástupem do školy Vše přehledně na jednom místě

Co má dítě umět a znát před nástupem do školy Vše přehledně na jednom místě Co má dítě umět a znát před nástupem do školy Vše přehledně na jednom místě www.klokanuvkufr.cz Klokanův kufr je nová komplexní pomůcka pro předškolní věk. Byla vytvořena na základě uznávané publikace

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE TŘÍDA PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA NEBO/A INTEGRACE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA V DĚTSKÉM REHABILITAČNÍM CENTRU

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Věra Linhartová, podzim 2013 Zrakové postižení omezení příjmu vizuálních informací ztížení příjmu vizuálních informací vliv na celou osobnost, psychický vývoj i fyzický

Více

Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek.

Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek. SIMPLY NATURAL Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek. Nevidíte již jako dříve? Zdá se Vám vše zamlžené?

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2011 PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2011 PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2011 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

F. Pluháček. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci

F. Pluháček. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci Obsah přednášky Optický systém lidského oka Zraková ostrost Dioptrické vady oka a jejich korekce Další vady optické soustavy oka Akomodace a vetchozrakost

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20:

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: PŘÍLOHY Příloha č. 1 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: (1) Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Prezentace metodických materiálů a pomůcek

Prezentace metodických materiálů a pomůcek Prezentace metodických materiálů a pomůcek Diagnostika dítěte předškolního věku Publikace je zaměřena na sledování a rozvoj následujících oblastí: motoriky, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání,

Více

DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN

DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN Katedra Speciální pedagogiky Oftalmologie Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. Úvod Zrak je považován za nejdůležitější ze všech smyslů. Abychom mohli alespoň částečně porozumět problémům

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE Děti s poruchami hybnosti, opožděným psychomotorickým vývojem, narušenou komunikační schopností a poruchami autistického spektra (PAS) Denní pobyt ve stacionáři

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

LOGOPEDICKÝ ASISTENT. Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková

LOGOPEDICKÝ ASISTENT. Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková LOGOPEDICKÝ ASISTENT Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková 25.11. 2014 V LIBERCI Logopedická prevence 01 Dětský věk, zejména prvních 7 let, je dobou

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace RANÁ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Raná péče 02. Základní informace k životní situaci Raná péče je terénní sociální služba, případně doplněná ambulantní formou služby. Mohou ji využít rodiny,

Více

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Mgr. Kateřina Svěcená ergoterapeut Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Co jsou kognitivní

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2. Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV-3-1-01 VV-3-1-02 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty);

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Jaké je vaše pohlaví?

Jaké je vaše pohlaví? Diplopie a kvalita života Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku, který se týká kvality života jedinců, kteří se ve svém životě setkali či stále potýkají s

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VERZE: 25/04/2014 KOMPLEXNÍ METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VŠECHNO, CO MÁ DÍTĚ UMĚT A ZNÁT PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLY PŘEHLEDNĚ A NA JEDNOM MÍSTĚ KLOKANŮV KUFR MOHOU

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

ZNÁTE Z TV. Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI

ZNÁTE Z TV. Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI ZNÁTE Z TV Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI PO 45. ROCE VĚKU DOCHÁZÍ KE ZMĚNÁM VIDĚNÍ Máte problém přečíst malé novinové písmo? Nejste v tom sami. Jde o presbyopii. Jedná

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Metodický materiál pro 45 min. výuku. Specifika Života Se Zrakovým Postižením

Metodický materiál pro 45 min. výuku. Specifika Života Se Zrakovým Postižením Metodický materiál pro 45 min. výuku Specifika Života Se Zrakovým Postižením Zrak Motto: Téma: : Cesta k porozumění leží před námi. Zrakové postižení omezuje především orientaci v prostoru em hodiny je

Více

Metody výuky jako podpůrná opatření

Metody výuky jako podpůrná opatření Metody výuky jako podpůrná opatření Mgr. Anna Doubková PaedDr. Karel Tomek Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz; www.kareltomek.cz Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz;

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Zrakové postižení. Zdeněk Míkovec. katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43

Zrakové postižení. Zdeněk Míkovec. katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43 Zrakové postižení Zdeněk Míkovec katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43 Zrakové vady 2 / 43 Základní pojmy (těžké) zrakové postižení běžná optická korekce nepostačtuje poškození zraku ovlivňuje

Více

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte)

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka pátek 13. února 2015 14,00 18,00 Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Den otevřených dveří pátek 16.1. 2015 8,00 - prohlídka školy

Více

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Činnost speciálněpedagogických center Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Integrace x inkluze při vzdělávání Integrované vzdělávání - diagnostika zdravotního postižení zaměřená primárně na konstatování

Více

Pracovní verze: 06_014 Určeno: odborná oponentura

Pracovní verze: 06_014 Určeno: odborná oponentura Katalog podpůrných opatření část pro žáky se zrakovým postižením a oslabením zrakového vnímání Pracovní verze: 06_014 Určeno: odborná oponentura Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2014

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více