Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673"

Transkript

1 Název vyučovacího předmětu: Programování (PRO) Obor vzdělání: M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 258 (8 hodin týdně) Platnost: počínaje 1. ročníkem (upraveno od ) Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Po úspěšném absolvování tohoto předmětu budou žáci schopni algoritmizovat úlohu, programovat ve vyšším programovacím jazyku a vytvářet webové stránky. Budou schopni používat programovací (či skriptovací) jazyk jako formální způsob vyjadřování myšlenek k vytváření jednoduchých aplikací Charakteristika učiva Předmět je úvodem do problematiky programování v programovacím jazyce vyšší úrovně. Žáci se seznámí se základními postupy při algoritmizaci úloh a s realizací algoritmů pomocí výrazových prostředků vyššího programovacího jazyka. Pojetí výuky Programování má být pro žáky zajímavé a má vzbuzovat zájem po poznávání jeho zákonitostí a možných aplikací při poznávání technických a matematických zákonů. Kromě výkladu učiva je třeba zařadit do výuky také seminární práce a praktická cvičení, které přispívají k lepšímu pochopení a hlubšímu porozumění matematických, technických a programových zákonitostí. Cíle vzdělávání Odborné: porozumět základům algoritmizace, osvojit si část minimálně jednoho programovacího a minimálně jednoho skriptovacího jazyka, chápat, že u většiny imperativních programovacích jazyků jsou podobné základní stavební kameny (např. proměnná, datový typ, řídící struktury) a umět to využít pro snadnější přechod na další programovací jazyk, umět vytvořit webové stránky. Další: získat potřebu dále se vzdělávat a využívat nové prostředky a aplikace, 288

2 neobcházet zákony (např. autorská práva, zákon na ochranu osobních údajů) a nebýt v rozporu s etickými pravidly, uvědomovat si nutnost týmové spolupráce ve většině zaměstnání, umět odhadnout celkovou náročnost úkolu v souvislosti se svými schopnostmi. Výukové strategie Učitel zohledňuje specifické požadavky nadaných žáků, propojuje výuku s praktickými aplikacemi a ukázkami z odborné praxe i běžného života, seznámí žáky s přiměřenými komplexními úlohami (pro pochopení vzájemné a mezipředmětové vazby učiva) a může zadat některé komplexní úlohy k řešení, se snaží volit takové postupy, aby žáka maximálně motivoval, může ve cvičeních vytvořit týmy a nadanější žáky v týmu požádat o to, aby látku vysvětlili svým spolužákům. Tento postup je velmi prospěšný pro obě strany, protože vhodně rozvíjí odbornou i běžnou komunikaci. Žáci, kterým je látka vysvětlována se kromě odborné části učí formulovat dotazy a jsou vedeni k tomu nebát se zeptat. Naopak vysvětlující si mimo procvičované učivo osvojuje sociální cítění, může probranou látku procvičovat a testovat formou samostatných prací, může, u kratších částí kapitol, v nichž mu to přijde vhodné, žáky seznámit pouze s úvodem do problematiky a vhodnými studijními materiály a poté je vést k samostatnému osvojování učiva. Učitel se tak snaží motivovat žáka k nalezení jemu nejlépe vyhovujícím postupům samostudia, které bude moci žák uplatnit ve svém celoživotním vzdělávání. Hodnocení výsledků žáků Ke každému tématu budou zařazovány ověřovací praktické úkoly, které budou všichni žáci řešit souběžně. Znalost některých témat bude ověřována ústním či písemným zkoušením nebo formou vytvořené a obhájené prezentace. Klasifikace bude vycházet nejen z výsledků zkoušení žáka, ale bude zohledněn i přístup žáka k řešení jednotlivých úloh při procvičování učiva. Hodnocení bude mít motivační charakter, žáci budou vedeni tak, aby cítili potřebu vzdělávat se s ohledem na využitelnost získaných znalostí a dovedností v dalším studiu i v praktickém životě. Přínos předmětu k rozvoji kompetencí Kompetence k učení mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání; 289

3 ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky; využívat ke svému učení různé informační zdroje, včetně zkušeností svých i jiných lidí; sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí; znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání. Kompetence k řešení problémů porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky; uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace; volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve; spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). Komunikativní kompetence formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně; účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje; dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii. Personální a sociální kompetence stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek; reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku; ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí; adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní; podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých. Občanské kompetence a kulturní povědomí 290

4 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu; jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie. Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám. Matematické kompetence správně používat a převádět běžné jednotky; používat pojmy kvantifikujícího charakteru; provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy; nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení; číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.); aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru; efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích. Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií; pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením; učit se používat nové aplikace; získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet; Odborné kompetence Programovat a vyvíjet uživatelská, databázová a webová řešení, tzn. aby absolventi: algoritmizovali úlohy a tvořili aplikace v některém vývojovém prostředí; realizovali databázová řešení; tvořili webové stránky. 291

5 Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi:; osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik; Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby absolventi: znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení; zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady. Průřezová témata: Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k tomu, aby měli vhodnou míru sebevědomí, odpovědnosti a schopnosti morálního úsudku. Při některých samostatných pracích budou vedeni ke komunikaci se zákazníkem, kterého bude v tomto případě suplovat učitel. Minimálně při jedné samostatné práci bude kladen důraz na týmovou spolupráci. si tak lépe uvědomí nutnost rozumných kompromisů ve společnosti. Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni k nutnosti celoživotního vzdělávání a využívání nových poznatků, dobrému zvládání ústní komunikace a písemného projevu. Uvědomují si, že obzvláště u profesí, které jsou postaveny na znalostech ICT (programátor, grafik, tvůrce webových stránek atd.) musí neustále aktivně vyhledávat a osvojovat si nové trendy i znalosti, které jim pomohou při úspěšném uplatnění na trhu práce. Mezipředmětové vztahy V předmětu se využívají a prohlubují znalosti maker, databází a grafiky získané v předmětech aplikace a grafika na PC. Dále je patrná vazba na matematiku a to zejména při tvorbě jednoduchých programů. 292

6 Název vyučovacího předmětu: Programování Obor vzdělání: M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 258 (8 hodin týdně) Platnost: počínaje 1. ročníkem (upraveno od ) 2. ročník (102 hodin) uvědomuje si nutnost analýzy úloh zná vlastnosti algoritmu zná možnosti zápisu algoritmu zanalyzuje úlohu a algoritmizuje ji zapíše algoritmus vhodným způsobem použije řídící struktury programu vytvoří jednoduché strukturované programy pomocí vývojových diagramů Algoritmizace Etapy řešení úloh počítačem Syntaktická a sémantická chyba Algoritmus a jeho vlastnosti Zápis algoritmu Přehled značek vývojových diagramů Pojmy paměťová a časová složitost Vývojové diagramy Vývojové diagramy s rozhodovacím blokem (rozhodovacími bloky) Rozhodovací bloky Vývojové diagramy s cyklem (cykly) Cykly 30 Člověk a svět práce 293

7 Zaměnitelnost cyklů Vývojové diagramy s vnořenými strukturami Vnořování strukturovaných příkazů chápe význam konstant, proměnných a umí je deklarovat použije základní datové typy uvědomuje si, že struktura programu je pevně daná a aktivně toho využívá vytvoří jednoduché programy bez využití strukturovaných příkazů Úvod do programování Obecný význam programování Styl psaní programů, komentáře v programu Integrované vývojové prostředí konkrétního programovacího jazyka Struktura programu Jednoduché programy Konstanty a proměnné, výpis hodnoty proměnné do formuláře, změna hodnoty proměnné Pojem datový typ, základní datové typy Jednoduché programy (převážně matematické vzorce) 6 Občan v demokratické společnosti Člověk a svět práce algoritmizuje úlohy a tvoří aplikace Strukturované programování Příkaz vícenásobného větvení čase

8 Cyklus s předem známým počtem opakování cyklu for Strukturované typy dat Práce se soubory Procedury a funkce rozumí pojmům třída, objekt a zná jejich základní vlastnosti uvědomuje si, že makro v tabulkovém procesoru je program, v němž mohou být obsaženy objekty použije jednoduché objekty tvoří jednoduché programy v duchu objektově orientovaného programování Úvod do objektového programování Základní pojmy objektově orientovaného programování Makra v tabulkovém procesoru jako objektově orientované programy Integrované vývojové prostředí konkrétního objektově orientovaného programovacího jazyka Objekty a práce s nimi Jednoduché programy 32 Člověk a svět práce 295

9 3. ročník (96 hodin) zná pojem databáze dokáže se orientovat v různých typech databázových modelů používá relační algebru dokáže navrhnout databázi navrhuje relace mezi tabulkami zná výhody použití jazyka SQL použije základní příkazy jazyka SQL Pokračování OOP, databázové systémy a základy jazyka SQL Tradiční souborový systém, databázový systém Datové modely - konceptuální, relační Relační integrita, relační algebra Návrh tabulek, relací Význam jazyka SQL Základní příkazy jazyka pro manipulaci dat (select, update, insert, delete) 30 Člověk a svět práce uvědomuje si, v čem jsou programovací jazyky stejné a v čem se liší vytvoří jednoduché strukturované programy algoritmizuje úlohy a tvoří aplikace tvoří programy pracující se soubory Programovací jazyk C++ Integrované vývojové prostředí Styl psaní programů, komentáře v programu Struktura programu Konstanty a proměnné, výpis hodnoty proměnné na obrazovku, změna hodnoty proměnné Základní datové typy Jednoduché programy 46 Člověk a svět práce 296

10 Strukturované programy Strukturované typy dat Práce se soubory Procedury a funkce využívá vnořené dotazy navrhuje a používá relace mezi tabulkami vyzná se v referenční integritě relačních databází Použití SQL v prostředí C++ (včetně pokročilých vlastností) Vnořené dotazy join

11 4. ročník (60 hodin) vytvoří jednoduché stránky bez využití značkovacího jazyka WWW stránky úvod Základní pojmy Struktura webovych stránek Vizuální editory a jejich možnosti 6 orientuje se ve struktuře zdrojového kódu stránky umí vytvořit jednoduchou validní stránku s využitím značkovacího jazyka chápe význam CSS umí vytvořit stránky, jež obsahují CSS uvědomuje si důležitost přehledné navigace stránek Tvorba statických webovych stránek Struktura zdrojového kódu webové stránky Srovnání tvorby stránek za pomocí vizuálního a ne vizuálního editoru, poznámkového bloku Validace Obecné vlastnosti značkovacího jazyka Značky pro - formátování textu - odkazy - obrázky - seznamy a výčty - tabulky Navigace stránek (menu) Význam CSS Umísťování stylů 25 Občan v demokratické společnosti 298

12 Definice kaskádového stylu Parametry a jejich hodnoty - barvy a pozadí - textů a písma - orámování - umístění použije formuláře a skriptovací jazyk aktivně využívá minimálně jeden skriptovací jazyk aplikuje zásady tvorby stránek vytvoří webové stránky včetně optimalizace a validace vytvoří webové stránky s využitím skriptovacího jazyka (dynamických prvků) chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti chápe význam zákaznického servisu (včetně včasné aktualizace stránek) Tvorba dynamických webových stránek Úvod do tvorby dynamických webových stránek Formuláře a práce s nimi Skriptovací jazyk na straně klienta Skriptovací jazyk na straně serveru Návrh a realizace konkrétního webu s využitím skriptovacího jazyka 29 Občan v demokratické společnosti 299

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s.

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s. školní vzdělávací program Informační technologie - ZFS Denní forma vzdělávání ve zkráceném studiu Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Informační technologie - ZFS Motivační název Denní forma

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie 18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace školní vzdělávací program 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - 2011 - Kopie 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Radost z uvažování a z chápání je nejkrásnějším darem přírody. [ Albert Einstein ] Střední škola

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Školní vzdělávací program Provozní služby Obor vzdělání: 69-54-E/01 Provozní služby Obsah 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL ABSOLVENTA...

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více

Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník

Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední škola

Více

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum MINISTERSTVO OBRANY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum Schváleno ministrem obrany dne 10. června 2014, č. j. 85-4/2014-7542. 2 Obsah 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích

Více

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí Vydalo Ministerstvo školství,

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Preslova 25, Praha 5, 150 21 www.ssps.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže Vydalo Ministerstvo školství,

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice s. r. o. U Josefa 118, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program Obor vzdělání 68-43-M/01 68-43-M/01 Identifikační údaje o škole:...

Více

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA. Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA. Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Školní vzdělávací program INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor 18-20-M/01 stupeň vzdělání délka studia forma studia platnost úplné střední odborné vzdělání s maturitou 4 roky denní forma vzdělávání od 1. 9. 2011

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Hotelnictví od 1. 9. 2012 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 11 4 Charakteristika ŠVP 12

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více